You are on page 1of 8

ACTIVITATS.

LES EDATS HISTÒRIQUES I LA PREHISTÒRIA

1) Busca i escriu als apunts una breu definició de Prehistòria, Edat antiga, Edat
Mitjana, Edat Moderna i Edat Contemporània.

Prehistòria: És un terme utilitzat per descriure el període anterior


a l’Historia escrita,es pot fer retrocedir fins al principi de l’univers
quan ja hi havia vida a la Terra. Data pels volts de 23 - 5.5 Milions
d'anys enrere

Edat Antiga: És el període de la història entre el naixement de


l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà el 476, que marca el
començament de l'Edat mitjana.

Edat Mitjana: És el període intermedi entre l'edat antiga i l'edat


moderna. És considera que l'edat mitjana dura des de la caiguda de
l'imperi Romà, l'any 476 fins al segle XV.

Edat Moderna: Va inaugurar un període de tres segles (1453-


1789)es produeix a a crisi del feudalisme amb l’aparició del
capitalisme que es consolidarà amb l'arribada de la Revolució
Industrial

Edat Contempòrania:S'aplica a l'últim gran


període históric i que compren des de la Revolució
Francesa l'any (1789) i que arriba fins a la nostre
actualitat
2)Busca i escriu entre quins anys es correspon cada època de les següents:
Paleolític, Paleolític Inferior,Palelotíc Mitjà, Paleolític Superior, Mesolític, Neolític,
Edat del Coure, Edat del Bronze , Edat del Ferro:

-Paleolític:S’esten fins al 9.000 a.C.

-Paleolític Inferior: S'estén des de uns 2'5 milions d'anys enrere fins fa uns 120.000
anys.

-Paleolític Mitjà: Entre els anys 40.000 i 33.000 aC.

-Paleolític Superior:S’estén aproximadament entre l'any 33.000 aC i el 9.000 aC.

-Mesolític: És aproximadament de cap el 9.000 aC fins el 6.000 aC.

-Neolític: Apareix entre el 7000 aC i el 4000 aC.

-Edat del Coure: El període entre el 2500 aC i el 1800 Ac

-Edat del Bronze: Apareix entre el 1800 aC i el 700 aC.

-Edat del Ferro: Data del 1.200 aC. al 900 Ac

Estris prehistòrics
Figura de Venus
3) Fes un estudi comparatiu de les diferents etapes de la prehistòria tenint en
compte els aspectos següents:

-tipus d’Homo de l’etapa

-formes de subsistencia

-habitatge

-sistema econòmic

-ubicació geogràfica dels grups

Paleolític
Tipus d’homo de l’etapa:Home de Neandertal

Formes de subsistencia:Es despaçavent buscant caça per tant ren nomades,els seus
habitatges eren nomès temporals ja que quan ja no habia aliment ,fuguen d’aquell lloc.

Habitatge:Vivien en carvernes que estaven situades en llocs alts per poder contralar la
vall,també viven en petits campaments a l’aire lliure.

Sistema economic:El sistema economic del paleolític es basava nomès en la caça


d’animals i peixos

Ubicació geografica dels grups:A Europa,Àfrica i per toto l’Orient.

Paleolític inferior

Tipus’homo de l’etapa: El Australopithecus y el Homo habilis.

Formes de subsistencia:Es desembolupava a prop de las bores dels llacs ,així


s’aseguraven la pesca

Habitatge:Vivien en coves amplies i de fàcil accès

Sistema economic:Era basicament la recol·lecció de fruits,caça i pesca.

Ubicació geografica de grups:A Europa,Àfrica del Sud,Oreient mitjà,Xina i Japó.


Paleolític Mitjà
Tipus d’homo de l’etapa:Home de Neandertal

Formes de subsistencia:Eren nomades ,es a dir que quan en un lloc ja no habien fruits
ni animals per caçar ,es desplaçaven a un altre lloc.

Habitatge:Vivien en coves o al aire lliure en petits campaments.

Sistema economic: Recol·lecten productes silvestres i cacen cavalls, bous, cabres i


cérvols

Ubicació geografica de grups:Per tota Europa,Àfrica i Àsia.

Paleolític Superior
Tipus d’homo de l’epoca:Homo sapiens

Formes de subsistencia:Seguien sent nomades però habitaven en llocs estrategics per


observar millor el que els rodejava .

Habitatge: Els hàbitats són sovint a l'aire lliure, o bé en coves i abrics situats en llocs
estratègics.

Sistema economic: Recol·lecten productes silvestres i cacen cavalls, bous, cabres i


cérvols

Ubicació geografica:S’bicaven per Europa,Àsia , Àfrica i part del continent Índi

Mesolític:
Tipus d’homo de l’epoca: Homo sapiens

Formes de subsistencia:Seguien sent nomades pero depenien menys de la caça , ja que


desprès de la glacera va canviar el clima .

Habitatge:Van sortir de les coves i van començar a contruir les primeres barraques

Sistema economics:Les dones coemnçaven ja a fer collarets i braçalets

Ubicació geografica: S’estenien per tota Europa,Asia i Africa


Neolític
Tipus d’homo de l’epoca: Homo sapiens

Formes de subsistencia: Eren sedentaris,viven del que conreaven i domesticaven

Habitatge:Vivien en cases,algunes tenien tanques per guardar els animales

Sistema econonic:Van descobrir un nou metode per traballar la pedra:El poliment

Ubicació geografica:S’estenien per tota Europa ,Àsia i Amercia

Edat del Coure


Tipus d’homo de l’epoca: Homo sapiens

Formes de subsistencia: Eren sedentaris,s’alimentaven dels vegetals que recolectaven i


de la carn dels animals que domesticaven

Habitatge:Vivien en cases fets de palla i tova ,en poblats que poc despres serien
veritables ciutats

Sistema economic:Van descobrir un metall anomenat Coure que va soposar un avenç


de les eines que utilitzaven

Ubicació geografica:S’ubicaven per Eurpa,Àsia i àfrica

Edat del bronce

Tipus d’homo de l’epoca: Homo sapiens

Formes de subsistencia:Eren sedentaris, s’alimentaven dels vegetals que recolectaven i


de la carn dels animals que domesticaven i van anar domesticant cavalls com metode de
transport

Habitatge:Vivien en petites cases ,en coves o en turons estrategics

Sistema economic:La principal economia es centrava en els metalls(coure,bronce..)

Ubicació geografica:S’estenien per gairebè toto el món


Edat del ferro
Tipus d’homo de l’epoca: Homo sapiens

Formes de subsistencia:Eren sedentaris ,viven del que cultivaven i caçaven

Habitatge:Vivien en petits cases fetes de tova o en coves en llocs alts

Sistema economic:És centrava en la recerca de metalls per fer estris i ornaments

Ubicació geografica:Estaven situats per tota euroa,Irlanda,Gran Bretanya,Àsia i part


d’Àfrica

4)Llegeix els conceptes claus següents:

-Ompliu dues columnes :una als conceptes pertanyents a les cultures paleolitiques i
una altra per les cultures neolitiques.

PALEOLITIQUES NEOLITIQUES

-CACERA -BESTIAR
-CAVERNES -CAMPAMENTS
-HABITATGES -CAMPEROLS
PROVISIONALS -CERAMICA
-MEGALITS -DOMESTICACIÓ
-NOMADES D’ANIMALS
-PINTURES RUPESTRES -PLANTAR LLAVORS
-RELIGIÓ -RECIPIENTS
-VENUS -RESIDENCIA FIXA
-SEDENTARIS
-SÍLEX
Bibliografía

http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

http://www.enciclopedia.cat/

http://www.google.es/

http://www.xtec.net/

http://www.covesdelespluga.info/

http://www.mhcat.net/