You are on page 1of 1

4.

Llegeix els conceptes claus següents:

Bestiar, cacera, campaments, camperols, cavernes, ceràmica, domesticació d’animals,


habitatges provisionals, megàlits, nòmades, pintures rupestres, plantar llavors,
recipients, religió, residència fixa, sedentaris, sílex, venus.

Ompliu dues columnes: una per als conceptes pertanyents a les cultures paleolítiques i
una altra per a les cultures neolítiques.

CULTURES PALEOLÍTIQUES

-Cacera

-Cavernes

-Habitatges provisionals

-Nòmades

-Pintures rupestres

-Religió

-Sílex

-Venus

CULTURES NEOLÍTIQUES

-Bestiar

-Campaments

-Camperols

-Ceràmica

-Domesticació d’animals

-Megàlits

-Plantar llavors

-Recipients

-Religió

-Residència fixa

-Sedentaris