You are on page 1of 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHINH PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


88 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM -------o0o-------
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2008
Số: 0810003/QĐ – TGĐ

QUYẾT ĐỊNH
(V/v ban hành Quy trình kế toán)

TỔNG GIÁM ĐỐC


CÔNG TY CỔ PHẦN CHINH PHONG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chinh Phong đã được thông qua ngày …../…./…..;
- Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám Đốc Công ty;
- Xét đề nghị của Phòng Kế Toán.

QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1:
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình Kế toán của Công ty Cổ Phần
Chinh Phong.

ĐIỀU 2:
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với
Quyết định này đều bị bãi bỏ.

ĐIỀU 3:
Phòng Kế toán và các phòng ban khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHINH PHONG


TÔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký và đóng dấu)


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TRƯƠNG THỊ XUÂN TRANG