ύΪϴΑ ΕϮϜϴϐϣ ήΟΎϐϣ ϮΘϗϭ ϦϬϴο΍

2 ϥϮϫΎΗ ϡϼγ· ϦϘϳΪϳΪϨϓ
.ϮπϐϴϤγ ΖϴϨϴϣ 180 = 6 a 30 : αΎϣ
ϱϭΎΟ

ϕϼΧ΍

ϩήϴγ

ΓΩΎΒϋ

1
1

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

3

9

3

10

3

11

3

12

3

13

3

14

3

15

3

16

3

17

3

18

54

r ϣϮΟ

2
2
2

1

2

1

2

1

2
2

1

2

1

2

1

2
2

1

2

1
18

3

2

1

1

2

2

1

1

Ϯπϐϴϣ

2

1

1

ϥ΍˯ήϘϟ΍

2

1
1

ΓΪϴϘϋ

2
8

10

10

10

2

ϥϮϫΎΗ ϡϼγ· ϦϘϳΪϳΪϨϓ ϩΪϧέ rϮϜγ ΩέΪϨΘγ ϡϮϮϜϳέϮϛ
ήϫϮΟ .ϱΎΟ ϱϻϮϛ ϩήϴ΋΍Ω ϥήΟϼϓ ΖΑΎΠϓ

ϦϤΎϐϓ
ϦϏΩΎΧ
ϦϤΎϐϓ
ϦϏΩΎΧ
ϥήΟϼΒϤϓ
ϥήΟϼΒϤϓ
Δϳ΍ / ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ ΔϬϓΎθϣ ϲϘϠΗ Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ.1
ϭέϮο ϦϏήϨϓ.2
ϥέΎγ ώΒϣϮγ.3
ΎΟήϛ ϕήο.4
βϴϟϮΗήΑ

ϒϴΘϜϴΠΑϭ΍
: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
.ήΨϨϟ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ ϦϏΩ ΥΎΒϤϣ

1- 29 Δϳ΍ ΓήϘΒϟ΍ ΓέϮγ

: ΔϜ΋ϼϣ Ϊϔϛ ϥΎϤϳ΍ήΑ
ΔϜ΋ϼϣ ϦϴΗήϐϓ.2.1.1
ϱ˯ΎϳΎΧήϔϤϣ ϡϮϜΣ.2.1.2
ΔϜ΋ϼϣ
ϡΎϧ 10 ΕϮΒϴϣ 2.1.3
ΔϜ΋ϼϣ
ϱ˯ϮϫΎΘϛΩ ΐΟ΍ϭ
βοϮΗ ϦϛΎΗΎΜϣ.2.1.4
ΐΟ΍ϭ ΔϜ΋ϼϣ 10
ϱ˯ϮϫΎΘϛΩ
ΕϮΒΜϣ ϥ΍Ω ϞϨϐϣ.1
:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ϥ΍Ω ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϣ 6.1.1
ΕΎϛϮϛϮγ ϲΛϮΑ
ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΎΠϴϐϣ - ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ
..ϑϮΗϮΗήΗ ϙϮΑήΗ
ϮϛϮγ ΍ϭΩ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ ώϳ
΍ϭΩ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ΕΎϛ ϮϛϮγ ϡϮΘϨΨϨϣ.2
.ϑϮΗϮΗήΗ ϙϮΑήΗ ΕΎϛ
ϙϮΑήΗ ΕΎϛ ϮϛϮγ
ϑϮΗϮΗήΗ ϙϮΑήΗ
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ ϑϮΗϮΗήΗ
ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ϱΩΎΠϨϣ
ϮϛϮγ ΍ϭΩ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
.ΎϨϐϣήΑ
.ϑϮΗϮΗήΗ ϙϮΑήΗ ΕΎϛ
ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΕϮΒΜϣ.3
.ΎϨϴΑΩ ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ΕΎϛϮϛϮγ βϴϟϮϨϣ.4
ϑϮΗϮΗήΗ ϙϮΑήΗ
.ϝϮΘΑ ϦϏΩ
ϖΗϮϛ ϦϨϳ˯Ύϣήϓ.5
.ϱήΘδϴϣ
.Δϳ΍ / ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ : Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ 30-61 Δϳ΍ ΓήϘΒϟ΍ ΓέϮγ
.ΔϬϓΎθϣ ϲϘϠΗ - .ήΨϨϟ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ ϦϏΩ ΥΎΒϤϣ

r

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ϥΎϤϳ΍ήΑ ϦϴΗήϐϓ ϦϛΎΗΎΜϣ .ΔϜ΋ϼϣ Ϊϔϛ
ϡϮϜΣ ϥ΍Ω ΩϮμϘϣ ϦϛΎΗΎΜϣ .ΔϜ΋ϼϣ ϱ˯ΎϳΎΧήϔϤϣ
ϥ΍Ω ΔϜ΋ϼϣ ϡΎϧ 10 ΕϮΒϴϣ ΐΟ΍ϭ ώϳ ΔϜ΋ϼϣ βοϮΗ
ϱ˯ϮϫΎΘϛΩ

ϥήΟϼΒϤϓ ΩέΪϨΘγ

ΩέΪϨΘγ
Ôϐϴϣ
ϦϏϭΪϧΎϛ
ϭ
ϥ΍˯ήϘ΍ ϢΘΧ
ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
ΓήϘΒϟ΍
ΓΪϴϘϋ
ϥ΍Ω ϲϤϬϤϣ
ϲΗΎϴΤϐϣ
ϒϴδϧϮϛ
Ϊϔϛ ϥΎϤϳ΍ήΑ
ΔϜ΋ϼϣ

ϱϭΎΟ
ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϤϣ
ϥ΍Ω
βϴϟϮϨϣ
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ΕΎϛ ϮϛϮγ ΍ϭΩ
ϙϮΑήΗ
ϑϮΗϮΗήΗ

ϥ΍˯ήϘ΍ ϢΘΧ
ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
ΓήϘΒϟ΍

1

2

ϥϮϫΎΗ ϡϼγ· ϦϘϳΪϳΪϨϓ ϩΪϧέ rϮϜγ ΩέΪϨΘγ ϡϮϮϜϳέϮϛ
ήϫϮΟ .ϱΎΟ ϱϻϮϛ ϩήϴ΋΍Ω ϥήΟϼϓ ΖΑΎΠϓ

ϦϤΎϐϓ ϦϏΩΎΧ
ϦϏήϨϓϥήΟϼΒϤϓ
ήϏΪϨϣ.1

ϒϴΘϜϴΠΑϭ΍

Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ϭέϮο Ϧϴϋ νήϓ ϲΗέ΍ ϦϛΎΗΎΜϣ Ϧϴϋ νήϓ ϲΗέ΍ ϪϳΎϔϛ νήϓ ϥ΍Ω
ϪϳΎϔϛ νήϓ ϲΗέ΍ Ϧϴϋ νήϓ ϩϮΘϧϮΧ ΕϮΒϴϣ Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ.2
.ϪϳΎϔϛ νήϓ ϥ΍Ω
νήϓ ϲΗέ΍ ϦϴϟΎΜϣ.3
ϲΗέ΍ ϥ˯΍άϴΑήϓ ϦϛΎΗΎΜϣ νήϓ ϥ΍Ω Ϧϴϋ
νήϓ ϥ΍Ω Ϧϴϋ νήϓ
ϪϳΎϔϛ
. ϪϳΎϔϛ

ϥήΟϼΒϤϓ ΩέΪϨΘγ

ϦϴΗήϐϓ ϦϛΎΗΎΜϣ 3.1.1
ϥ΍Ω Ϧϴϋ νήϓ
ϥ΍Ω ϲϤϬϤϣ
. ϪϳΎϔϛ νήϓ
ϲΗΎϴΤϐϣ
˻ϩϮΘϧϮΧ ΕϮΒϴϣ 3.1.2 νήϓ ϒϴδϧϮϛ
ϥ΍Ω Ϧϴϋ νήϓ
νήϓ ϥ΍Ω Ϧϴϋ
.ϪϳΎϔϛ νήϓ
.ϪϳΎϔϛ
ϥ˯΍άϴΑήϓ ϦϜϏήϨϣ 3.1.3
Ϧϴϋ νήϓ ΍έΎΘϧ΍
.ϪϳΎϔϛ νήϓ ϥ΍Ω

ΕϮΒΜϣ ϥ΍Ω ϞϨϐϣ.1
:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ΕΎϛϮϛϮγ ϲΛϮΑ
ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΎΠϴϐϣ ϥ΍Ω ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϣ 6.1.1
.ϑϮΗϮΗήΗ ϙϮΑήΗ
ϮϛϮγ ΍ϭΩ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ ώϳ
ϥ˯ΎΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ
ΕΎϛ ϮϛϮγ ϡϮΘϨΨϨϣ.2
.ϑϮΗϮΗήΗ ϙϮΑήΗ ΕΎϛ ΍ϭΩ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ ώϳ
ϑϮΗϮΗήΗ ϙϮΑήΗ
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ ϙϮΑήΗ ΕΎϛ ϮϛϮγ
ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ϱΩΎΠϨϣ
ϮϛϮγ ΍ϭΩ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϑϮΗϮΗήΗ
.ΎϨόϣήΑ
.ϑϮΗϮΗήΗ ϙϮΑήΗ ΕΎϛ
ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΕϮΒΜϣ.3
.ΎϨϴΑΩ ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ΕΎϛϮϛϮγ βϴϟϮϨϣ.4
ϑϮΗϮΗήΗ ϙϮΑήΗ
.ϝϮΘΑ ϦϏΩ
ϖΗϮϛ ϦϨϳ˯Ύϣήϓ.5
.ϱήΘδϴϣ
Δϳ΍ / ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ : Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ 62-88 Δϳ΍ ΓήϘΒϟ΍ ΓέϮγ
ΔϬϓΎθϣ ϲϘϠΗ - .ήΨϨϟ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ ϦϏΩ ΥΎΒϤϣ
.ϥέΎγ ώΒϣϮγ.1
.ϦϐΨϨϴΑήϓ.2
ϦϜϳ΍έΎϨΜϣ.3
ΎΟήϛ ϕήο.4
.βϴϟϮΗήΑ

2

ϱϭΎΟ
ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϤϣ
βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ΕΎϛ ϮϛϮγ ΍ϭΩ
ϙϮΑήΗ
ϑϮΗϮΗήΗ

ϥ΍˯ήϘ΍ ϢΘΧ
ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
ΓήϘΒϟ΍
:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ ϥ˯ΎΟήϜϓ ϦϛΎΗΎΜϣ 4.1.1
ϩήϴγ
ϲΒϧ ϥ˯ΎΟήϜϓ ϦϛΎΗΎΜϣ ϞϴΨϛ αΎϤγ ϲΒϧ
ϥ΍Ω ϲϤϬϤϣ
ήϤϋ ΕϮϜϴϐϣ ϞϴΨϛ αΎϤγ
ήϤϋ ΕϮϜϴϐϣ
έΎΒΘϋ΍ ϞϴΒϤϐϣ
ϦϛΎΗΎΜϣ ώϳ ˻έϮΘϜϓ ϦϛΎΗΎΜϣ 4.1.2 ϥ˯ΎΟήϜϓ ΪϓέΩ
ϲΒϧ ύϭέϭΪϨϣ ώϳ ˻έϮΘϜϓ ϲΒϧ ύϭέϭΪϨϣ
ϡϮϠΒγ ϲΒϧ
ϥ˯ΎΟήϜϓ ϦϜϨϟΎΠϨϣ ϥ˯ΎΟήϜϓ ϦϜϨϟΎΠϨϣ
ϱΩΎΠϨϣ ϖϴΘϧϻΩ
ϝϮγέ

˻ΔϤϠϛ ΎΠϴϐϣ.1
:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
˻ΔϤϠϛ ΕϮΒΜϣ.2 ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΎΠϴϐϣ - ϥ΍Ω ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϤϣ 6.1.1
ϲΑϮΗ ϪϴΗϻ.3 ϮϛϮγ ΍ϭΩ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ ώϳ ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ
˻ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ϥ΍Ω ϑϮΗϮΗήΗ ΕΎϛ
΍ϭΩ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ.4
ϑϮΗϮΗήΗ
ΕΎϛ ϮϛϮγ 

ΩέΪϨΘγ
Ôϐϴϣ
ϦϏϭΪϧΎϛ
ϭ
ΓΩΎΒϋ

ϱϭΎΟ
ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϤϣ
βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ

3

2

ϥϮϫΎΗ ϡϼγ· ϦϘϳΪϳΪϨϓ ϩΪϧέ rϮϜγ ΩέΪϨΘγ ϡϮϮϜϳέϮϛ
ήϫϮΟ .ϱΎΟ ϱϻϮϛ ϩήϴ΋΍Ω ϥήΟϼϓ ΖΑΎΠϓ

ϦϤΎϐϓ ϦϏΩΎΧ
ϥήΟϼΒϤϓ
ϻϮϤγ βϴϟϮϨϣ
.5
ϮϛϮγ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
.ϑϮΗϮΗήΗ ΕΎϛ
Δϳ΍ / ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ ΔϬϓΎθϣ ϲϘϠΗ .ϥέΎγ ώΒϣϮγ.1
ϞϴλΎΣ ϦϜγϮϣϭήϣ.2
ϥέΎγ ώΒϣϮγ
.Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ.3

ϒϴΘϜϴΠΑϭ΍
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ ϮϛϮγ ΍ϭΩ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϥ΍Ω ϑϮΗϮΗήΗ ΕΎϛ
ϑϮΗϮΗήΗ
.
: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
.ήΨϨϟ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ ϦϏΩ ΥΎΒϤϣ

Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ.1
ϭέϮο ϦϏήϨϓ.2
ϥέΎγ ώΒϣϮγ.3
ΎΟήϛ ϕήο.4
βϴϟϮΗήΑ

-

ϥ΍Ω ϑϮΗϮΗήΗ
ϑϮΗϮΗήΗ

- 112 Δϳ΍ ΓήϘΒϟ΍ ΓέϮγ
89

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ ϡϮϠΒγ ΏΩ΍ ϦϛΎΗΎϴϣ5.1.1
ϦϏΩ έϭΪϴΗ ΏΩ΍ ϦϛΎΗΎϴϣ _
.έϭΪϴΗ
.ϝϮΘΑ βϔϠγ ΏΩ΍ ϦϛΎΗΎϴϣ 5.1.2
ϦϏΩ έϭΪϴΗ ˯ΎϋΩ φϔΤϐϣ έϭΪϴΗ ϥϮϏΎΑ
.ήΠϨϟ

˻ΔϤϠϛ ΎΠϴϐϣ.1
:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
˻ΔϤϠϛ ΕϮΒΜϣ.2 ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΎΠϴϐϣ ΥΎΒϤϣ ϲΑϮΗ ϪϴΗϻ.3 ϮϛϮγ ΍ϭΩ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ ώϳ
˻ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ϥ΍Ω ϑϮΗϮΗήΗ ΕΎϛ
Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ.4
ϑϮΗϮΗήΗ
ϻϮϤγ βϴϟϮϨϣ.5
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ ϮϛϮγ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ϮϛϮγ ΍ϭΩ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
.ϑϮΗϮΗήΗ ΕΎϛ
ϥ΍Ω ϑϮΗϮΗήΗ ΕΎϛ
ϑϮΗϮΗήΗ
Δϳ΍ / ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ ΔϬϓΎθϣ ϲϘϠΗ -

ϥήΟϼΒϤϓ ΩέΪϨΘγ

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
.ήΨϨϟ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ ϦϏΩ ΥΎΒϤϣ

ϥ΍Ω ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϤϣ 6.1.1
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ
ϮϛϮγ ΍ϭΩ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϥ΍Ω ϑϮΗϮΗήΗ ΕΎϛ
ϑϮΗϮΗήΗ

- 141 Δϳ΍ ΓήϘΒϟ΍ ΓέϮγ
113

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
: ΔϜ΋ϼϣ Ϊϔϛ ϥΎϤϳ΍ήΑ
Ϧϛ΍ ϲϠϘϧ ϞϴϟΩ ϦϛΎΗΎΜϣ - ϲϠϘϧ ϞϴϟΩ ϦϛΎΗΎΜϣ 2.1.5
ΔϜ΋ϼϣ ϥΩϮΟϮϛ
ϥΩϮΟϮϛ Ϧϛ΍
΍έΎΘϧ΍ ϥ˯΍άϴΑήϓ ϦϛΎΗΎΜϣ ΔϜ΋ϼϣ
Δϔλ ϦϏΩ ΔϜ΋ϼϣ Δϔλ
ϥ˯΍άϴΑήϓ ϦϛΎΗΎΜϣ 2.1.6
ϲδϧ˯Ύϣ
ΔϜ΋ϼϣ Δϔλ ΍έΎΘϧ΍
Ϊϔϛ ϥΎϤϳ΍ήΑ Ϧδϛ ϦϜϏήϨϣ - ϲδϧ˯Ύϣ Δϔλ ϦϏΩ
ΔϜ΋ϼϣ
Ϧδϛ ϦϜϏήϨϣ 2.1.7
ΔϜ΋ϼϣ Ϊϔϛ ϥΎϤϳ΍ήΑ

ΩέΪϨΘγ
Ôϐϴϣ
ϦϏϭΪϧΎϛ
ϭ
ΕΎϛ
ϮϛϮγ ΍ϭΩ
ϥ΍Ω ϑϮΗϮΗήΗ
ϑϮΗϮΗήΗ
ϥ΍˯ήϘ΍ ϢΘΧ
ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
ΓήϘΒϟ΍
ϕϼΧ΍
έϭΪϴΗ ΏΩ΍

ϱϭΎΟ
ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϤϣ
ϥ΍Ω
βϴϟϮϨϣ
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ΕΎϛ ϮϛϮγ ΍ϭΩ
ϥ΍Ω ϑϮΗϮΗήΗ
ϑϮΗϮΗήΗ
ϥ΍˯ήϘ΍ ϢΘΧ
ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
ΓήϘΒϟ΍
ΓΪϴϘϋ
ϥ΍Ω ϲϤϬϤϣ
ϲΗΎϴΤϐϣ
ϒϴδϧϮϛ
Ϊϔϛ ϥΎϤϳ΍ήΑ
ΔϜ΋ϼϣ

4

5

2

ϥϮϫΎΗ ϡϼγ· ϦϘϳΪϳΪϨϓ ϩΪϧέ rϮϜγ ΩέΪϨΘγ ϡϮϮϜϳέϮϛ
ήϫϮΟ .ϱΎΟ ϱϻϮϛ ϩήϴ΋΍Ω ϥήΟϼϓ ΖΑΎΠϓ

ϦϤΎϐϓ ϦϏΩΎΧ
˻ΔϤϠϛϥήΟϼΒϤϓ
ΎΠϴϐϣ.1

ϒϴΘϜϴΠΑϭ΍

ϥήΟϼΒϤϓ ΩέΪϨΘγ

˻ΔϤϠϛ ΕϮΒΜϣ.2
ΥΎΒϤϣ ϲΑϮΗ ϪϴΗϻ.3
˻ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ.4
ϻϮϤγ βϴϟϮϨϣ.5
ϮϛϮγ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
.ϑϮΗϮΗήΗ ΕΎϛ

:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΎΠϴϐϣ ξϴΗ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ ώϳ
ϙϮΑήΗ ΕΎϛ ϮϛϮγ
.ϑϮΗϮΗήΗ
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ ϮϛϮγ ξϴΗ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
.ϑϮΗϮΗήΗ ϙϮΑήΗ ΕΎϛ

ξϴΗ ϥ΄ΗΎϛήϓ 6.1.1
ΕΎϛ ϮϛϮγ

Δϳ΍ / ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ ΔϬϓΎθϣ ϲϘϠΗ -

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
.ήΨϨϟ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ ϦϏΩ ΥΎΒϤϣ

- 169 Δϳ΍ ΓήϘΒϟ΍ ΓέϮγ
142

ϦϏήϨϓ ήϏΪϨϣ.1
ϭέϮο
Ϧϴϋ νήϓ ϲΗέ΍ ϪϳΎϔϛ νήϓ ϲΗέ΍ Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ.2
νήϓ ϲΗέ΍ ϦϴϟΎΜϣ.3
ϪϳΎϔϛ νήϓ ϥ΍Ω Ϧϴϋ

Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ϩΪϳ˯Ύϓ ϦϛΎΗΎΜϣ 3.1.4
ϦϛϮϛϼϣ ϩΪϳ˯Ύϓ ϦϛΎΗΎΜϣ ΍έΎϛήϓ ϦϛϮϛϼϣ
ϥ΍Ω Ϧϴϋ νήϓ ΍έΎϛήϓ
ϥ΍Ω Ϧϴϋ νήϓ
ϪϳΎϔϛ νήϓ
ϪϳΎϔϛ νήϓ
ϕΪϴΗ ΔΒϗΎϋ ϦϜδϠΠϨϣ - ΔΒϗΎϋ ϦϜδϠΠϨϣ 3.1.5
νήϓ ΍έΎϛήϓ ϦϛϮϛϼϣ
ϦϛϮϛϼϣ ϕΪϴΗ
ϪϳΎϔϛ νήϓ ϥ΍Ω Ϧϴϋ Ϧϴϋ νήϓ ΍έΎϛήϓ
ϪϳΎϔϛ νήϓ ϥ΍Ω

ΩέΪϨΘγ
Ôϐϴϣ
ϦϏϭΪϧΎϛ
ϭ
ϱϭΎΟ
ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϤϣ
βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϮϛϮγ ξϴΗ
ϙϮΑήΗ ΕΎϛ
ϑϮΗϮΗήΗ
ϥ΍˯ήϘ΍ ϢΘΧ
ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
ΓήϘΒϟ΍
ΓΩΎΒϋ
ϥ΍Ω ϲϤϬϤϣ
ϲΗΎϴΤϐϣ
νήϓ ϒϴδϧϮϛ
νήϓ ϥ΍Ω Ϧϴϋ
.ϪϳΎϔϛ
6

˻ΔϤϠϛ ΎΠϴϐϣ.1
˻ΔϤϠϛ ΕϮΒΜϣ.2
ϲΑϮΗ ϪϴΗϻ.3
˻ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ.4
ϻϮϤγ βϴϟϮϨϣ.5
ϮϛϮγ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
.ϑϮΗϮΗήΗ ΕΎϛ

:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΎΠϴϐϣ ξϴΗ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ ώϳ
ϙϮΑήΗ ΕΎϛ ϮϛϮγ
.ϑϮΗϮΗήΗ
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ ϮϛϮγ ξϴΗ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
.ϑϮΗϮΗήΗ ϙϮΑήΗ ΕΎϛ

ξϴΗ ϥ΄ΗΎϛήϓ 6.1.1
ΕΎϛ ϮϛϮγ

ϱϭΎΟ
ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϤϣ
βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϮϛϮγ ξϴΗ
ϙϮΑήΗ ΕΎϛ
ϑϮΗϮΗήΗ

Δϳ΍ / ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ ΔϬϓΎθϣ ϲϘϠΗ -

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
.ήΨϨϟ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ ϦϏΩ ΥΎΒϤϣ

-190 Δϳ΍ ΓήϘΒϟ΍ ΓέϮγ
170

ϥ΍˯ήϘ΍ ϢΘΧ
ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
ΓήϘΒϟ΍
ϩήϴγ
ϥ΍Ω ϲϤϬϤϣ
έΎΒΘϋ΍ ϞϴΒϤϐϣ
ϥ˯ΎΟήϜϓ ΪϓέΩ
ϡϮϠΒγ ϲΒϧ

.ϥέΎγ ώΒϣϮγ.1
.ϦϐΨϨϴΑήϓ.2
ϦϜϳ΍έΎϨΜϣ.3
ΎΟήϛ ϕήο.4
.βϴϟϮΗήΑ

x

:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ ϲΒϧ ϕϼΧ ΍ ϦϛΎΗΎΜϣ 4.1.3
ϲΒϧ ϕϼΧ΍ ϦϛΎΗΎΜϣ ϦϛϮϛϼϣ Ϣϟ΍Ω
ϥ˯ΎΟήϜϓ ϦϛϮϛϼϣ Ϣϟ΍Ω
ϥ˯ΎΟήϜϓ

7

2

ϥϮϫΎΗ ϡϼγ· ϦϘϳΪϳΪϨϓ ϩΪϧέ rϮϜγ ΩέΪϨΘγ ϡϮϮϜϳέϮϛ
ήϫϮΟ .ϱΎΟ ϱϻϮϛ ϩήϴ΋΍Ω ϥήΟϼϓ ΖΑΎΠϓ

ϦϤΎϐϓ ϦϏΩΎΧ
ϥήΟϼΒϤϓ

ϒϴΘϜϴΠΑϭ΍

ϥήΟϼΒϤϓ ΩέΪϨΘγ

ΩέΪϨΘγ
Ôϐϴϣ
ϦϏϭΪϧΎϛ
ϭ
ϱΩΎΠϨϣ
ϖϴΘϧϻΩ
ϝϮγέ

˻ΔϤϠϛ ΎΠϴϐϣ.1
˻ΔϤϠϛ ΕϮΒΜϣ.2
ϲΑϮΗ ϪϴΗϻ.3
˻ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ.4
ϻϮϤγ βϴϟϮϨϣ.5
ϮϛϮγ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
.ϑϮΗϮΗήΗ ΕΎϛ

:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΎΠϴϐϣ ξϴΗ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ ώϳ
ϙϮΑήΗ ΕΎϛ ϮϛϮγ
.ϑϮΗϮΗήΗ
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ ϮϛϮγ ξϴΗ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
.ϑϮΗϮΗήΗ ϙϮΑήΗ ΕΎϛ

˻ϦϏϮΗϮϓ ΕϮΒΜϣ .1
: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
.Δϳ΍
ϝϮΘΑ ϦϏΩ ΔϤϠϛ ΕϮΒΜϣ .Δϳ΍ ϲϣΩ Δϳ΍ ΥΎΒϤϣ .2
.Δϳ΍ ϦϏϮΗϮϓ ΥΎΒϤϣ ϲϘϠΗ ΍έΎΨγ ΥΎΒϤϣ .3 ώϳ ΝήΨϣ ϦϏΩ ˻Δϳ΍ ΥΎΒϤϣ .ΔϬϓΎθϣ
ϝϮΘΑ
.ΕϮΒΜϣ ϲΑϮΗ ϪϴΗϻ .4
ΪϳϮΠΗήΑ ϦϏΩ Δϳ΍ ΥΎΒϤϣ ώϴΒϤϴΒϤϣ ϭέϮο .5
.ϪϤϟ ώϳ ˻ΪϳέϮϣ
.ϥέΎγ ώΒϣϮγ.1
ϞϴλΎΣ ϦϜγϮϣϭήϣ.2
ϥέΎγ ώΒϣϮγ
.Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ.3

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ΏΩ΍ήΑ ϦϘϳ˯ΎΒϛ ϦϛΎΗΎϴϣ .έϭΪϴΗ βϔϠγ ϥ΍Ω ϡϮϠΒγ

˻ΔϤϠϛ ΎΠϴϐϣ.1
˻ΔϤϠϛ ΕϮΒΜϣ.2
ϲΑϮΗ ϪϴΗϻ.3
˻ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ.4
ϻϮϤγ βϴϟϮϨϣ.5
ϮϛϮγ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ϙϮΑήΗ ΕΎϛ
.ϑϮΗϮΗήΗ

:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΎΠϴϐϣ ξϴΗ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ ώϳ
ϙϮΑήΗ ΕΎϛ ϮϛϮγ
.ϑϮΗϮΗήΗ
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ ϮϛϮγ ξϴΗ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
.ϑϮΗϮΗήΗ ϙϮΑήΗ ΕΎϛ

Δϳ΍ / ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ ΔϬϓΎθϣ ϲϘϠΗ -

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
.ήΨϨϟ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ ϦϏΩ ΥΎΒϤϣ

D

ξϴΗ ϥ΄ΗΎϛήϓ 6.1.1
ΕΎϛ ϮϛϮγ

ϱϭΎΟ
ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϤϣ
βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϮϛϮγ ξϴΗ
ϙϮΑήΗ ΕΎϛ
ϑϮΗϮΗήΗ

ϥ΍Ω ΥΎΒϤϣ 1.1.1
ΓέϮγ φϔΤϐϣ
Δϳ΍ ϥϭήϓΎϜϟ΍
1- 4

ϥ΍Ω ΥΎΒϤϣ
ΓέϮγ φϔΤϐϣ
ϥϭήϓΎϜϟ΍

ϦϘϳ˯ΎΒϛ ϦϛΎΗΎϴϣ 5.1.3
ϥ΍Ω ϡϮϠΒγ ΏΩ΍ήΑ
.έϭΪϴΗ βϔϠγ

ϕϼΧ΍
έϭΪϴΗ ΏΩ΍

ξϴΗ ϥ΄ΗΎϛήϓ 6.1.1
ΕΎϛ ϮϛϮγ

-215 Δϳ΍ ΓήϘΒϟ΍ ΓέϮγ
191

8
ϱϭΎΟ
ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϤϣ
βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϮϛϮγ ξϴΗ
ϙϮΑήΗ ΕΎϛ
ϑϮΗϮΗήΗ
ϥ΍˯ήϘ΍ ϢΘΧ
ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
ΓήϘΒϟ΍

2

ϥϮϫΎΗ ϡϼγ· ϦϘϳΪϳΪϨϓ ϩΪϧέ rϮϜγ ΩέΪϨΘγ ϡϮϮϜϳέϮϛ
ήϫϮΟ .ϱΎΟ ϱϻϮϛ ϩήϴ΋΍Ω ϥήΟϼϓ ΖΑΎΠϓ

ϦϤΎϐϓ ϦϏΩΎΧ
ϦϤΣήϟ΍ ϦϴΗήϐϓϥήΟϼΒϤϓ
ϦϏήϨϓ .1
ϢϴΣήϟ΍ ϥ΍Ω
ϱ˯ΎϨϐϣ ϥέΎγ ώΒϣϮγ .2
ϦϛΎϴϧέϮϛΩ ώϳ Ϳ΍ ΔϤόϧ
.ϲδϧ˯Ύϣ Ϊϔϛ
ϥ˯ΎϴϧέϮϛ ΍άϴΑ ώϳΪϨΒϤϣ .3
ϦϳήΒϤϓ ϦϏΩ Ϳ΍
.ϲδϧ˯Ύϣ
ϱ˯ΎϨϐϣ Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯Ϯγ .4
.ϢϟΎϋ ΎϨϴϣϮϨϴϓ ήΒϣΎο
.ΰϳ˯Ϯϛ .5
Ϧδϛ ϱ˯ΎϨϐϣ ϦϐΨϨϴΑήϓ .6
ϖϳέΎϨϣ Ϳ΍ Ι΍ήϴϜγ
.ϕϮϠΨϣ ϱέΩ ΔϤόϧ

˻ΔϤϠϛ ΎΠϴϐϣ.1
˻ΔϤϠϛ ΕϮΒΜϣ.2
ϲΑϮΗ ϪϴΗϻ.3
˻ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ.4
ϻϮϤγ βϴϟϮϨϣ.5
ϮϛϮγ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
.ϑϮΗϮΗήΗ ΕΎϛ

ϒϴΘϜϴΠΑϭ΍

ϥήΟϼΒϤϓ ΩέΪϨΘγ

:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ ϡΎϧ ϦϴΗήϐϓ ϦϛΎΗΎΜϣ 2.5.1
Ϳ΍ ϡΎϧ ϦϴΗήϐϓ ϦϛΎΗΎΜϣ ϥ΍Ω ϦϤΣήϟ΍ Ϳ΍
ϢϴΣήϟ΍ ϥ΍Ω ϦϤΣήϟ΍
ϢϴΣήϟ΍
ϞϴϟΩ ϦϜϏήϨϣ ϥ΍Ω ΥΎΒϤϣ - ϦϜϏήϨϣ ϥ΍Ω ΥΎΒϤϣ 2.5.2
ϦϤΣήϟ΍ Ϳ΍ ϡΎϧ ώΘϨΗ ϲϠϘϧ
ϡΎϧ ώΘϨΗ ϲϠϘϧ ϞϴϟΩ
ϢϴΣήϟ΍ ϥ΍Ω
ϥ΍Ω ϦϤΣήϟ΍ Ϳ΍
Ϳ΍ Δϔλ˻΍ΪϨΗ ϦϛΎΗΎΜϣ ϢϴΣήϟ΍
ϢϴΣήϟ΍ ϥ΍Ω ϦϤΣήϟ΍
Δϔλ˻΍ΪϨΗ ϦϛΎΗΎΜϣ 2.5.3
ΙΎΒϤϫ ϑΩΎϫήΗ
ϥ΍Ω ϦϤΣήϟ΍ Ϳ΍
ϕϮΘϨΒϤϣ ϥΎϤϳΎοΎΑ ϦϛΎΗΎΜϣ ϑΩΎϫήΗ ϢϴΣήϟ΍
ϱΩΎΠϨϣ ϕϮΘϧϭ΍ ϱήϳΩ
ΙΎΒϤϫ
ϩέϮϤϓ ώϳ ύέϭ΄γ
ϥΎϤϳΎοΎΑ ϦϛΎΗΎΜϣ 2.5.4
ϱήϳΩ ϕϮΘϨΒϤϣ
ϱΩΎΠϨϣ ϕϮΘϧϭ΍
ϩέϮϤϓ ώϳ ύέϭ΄γ
:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΎΠϴϐϣ ξϴΗ ϥ΄ΗΎϛήϓ 6.1.1
ξϴΗ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ ώϳ
ΕΎϛ ϮϛϮγ
.ϑϮΗϮΗήΗ ϙϮΑήΗ ΕΎϛ ϮϛϮγ
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ ϮϛϮγ ξϴΗ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
.ϑϮΗϮΗήΗ ϙϮΑήΗ ΕΎϛ

Δϳ΍ ϥ΍Ω ΔϤϴϠϛ ΥΎΒϤϣ.1
:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
- 224 Δϳ΍ ΓήϘΒϟ΍ ΓέϮγ
Δϳ΍ ΔϬϓΎθϣϭ ϰϘϠΗ.2 Δϳ΍ ΓήϘΒϟ΍ ΓέϮγ ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
216
ΪϳϮΠΗήΑ ϦϏΩ
: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ϦϏΩ ϥϭήϓΎϜϟ΍ ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
ήϏΪϨϣ ΪϳέϮϣ.1
.ήΨϨϟ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ
.ϭέϮο ϥ˯ΎΧΎΑ
ϥϭήϓΎϜϟ΍ ΓέϮγ 6-5 Δϳ΍
ΔϬϓΎθϣ ϰϘϠΗ.2
ϭέϮο
ϦϏήϨϓ.1
:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ϦϴΗήϐϓ ΕϮΒΜϣc3.2.1
Γϼλ ϡΎϧ ϱ΄Ϩϐϣ
νήϓ Γϼλ ϦϴΗϮόϓ ΕϮΒΜϣ νήϓ Γϼλ
νήϓ
Γϼλ ϡΎϧ ϦϜΗΎΜϣ Γϼλ ϡΎϧ ϦϛΎΗΎΜϣ 3.2.2
ϦϏϼϴΑ ϦϐΨϨϴΑήϓ.2
ϥ΍Ω Δόϛέ ϦϏϼϴΑ,νήϓ
ϦϏϼϴΑ,νήϓ
ΙϮΘϗϭ ϥ΍Ω Δόϛέ
ΙϮΘϗϭ
ΙϮΘϗϭ ϥ΍Ω Δόϛέ
ϥέΎγ ώΒϣϮγ.3
ϞϴϟΩ ϦϜϏήϨϣ ϥ΍Ω ΥΎΒϤϣ - ϦϜϏήϨϣ ϥ΍Ω ΥΎΒϤϣ 3.2.3
ΎΟϮϛ ϕήο.4
ϥ΍Ω νήϓ Γϼλ ϲϠϘϧ
Γϼλ ϲϠϘϧ ϞϴϟΩ

½

ΩέΪϨΘγ
Ôϐϴϣ
ϦϏϭΪϧΎϛ
ϭ
ΓΪϴϘϋ
:Ϳ΍ ϡΎϧ ϲϤϬϤϣ

ϥ΍Ω ϦϤΣήϟ΍
ϢϴΣήϟ΍
9

ϱϭΎΟ
ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϤϣ
βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϮϛϮγ ξϴΗ
ϙϮΑήΗ ΕΎϛ
ϑϮΗϮΗήΗ
ϥ΍˯ήϘ΍ ϢΘΧ
ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
ΓήϘΒϟ΍
ΓέϮγ ΝΎΒϤϣ
ϥϭήϓΎϜϟ΍
10
ΓΩΎΒϋ
ϥ΍Ω ϲϤϬϤϣ
Γϼλ ϦϜϠϤϐϣ
νήϓ

2

ϥϮϫΎΗ ϡϼγ· ϦϘϳΪϳΪϨϓ ϩΪϧέ rϮϜγ ΩέΪϨΘγ ϡϮϮϜϳέϮϛ
ήϫϮΟ .ϱΎΟ ϱϻϮϛ ϩήϴ΋΍Ω ϥήΟϼϓ ΖΑΎΠϓ

ϦϤΎϐϓ ϦϏΩΎΧ
ϥήΟϼΒϤϓ
βϴϟϮΗήΑ

ϒϴΘϜϴΠΑϭ΍
ΚϴΗέ΍
ϦϜϳήϳΪϨϣ ϩΪϳ΄ϓ ϦϜϏήϨϣ c Γϼλ
c
c

˻ΔϤϠϛ ΎΠϴϐϣ.1
˻ΔϤϠϛ ΕϮΒΜϣ.2
ϲΑϮΗ ϪϴΗϻ.3
˻ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ.4
ϻϮϤγ βϴϟϮϨϣ.5
ϮϛϮγ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
.ϑϮΗϮΗήΗ ΕΎϛ

:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΎΠϴϐϣ Ζϔϣ΍ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ ώϳ
. ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ ϮϛϮγ
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ ϮϛϮγ Ζϔϣ΍ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
.ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ

Δϳ΍ / ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ ΔϬϓΎθϣ ϲϘϠΗ -

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
.ήΨϨϟ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ ϦϏΩ ΥΎΒϤϣ

ϥήΟϼΒϤϓ ΩέΪϨΘγ
ΚϴΗέ΍ ϥ΍Ω νήϓ
ϩΪϳ΄ϓ ϦϜϏήϨϣ.3.2.4
Γϼλc ϦϜϳήϳΪϨϣ

Ζϔϣ΍ ϥ΄ΗΎϛήϓ 6.1.1
ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ ϮϛϮγ

225- Δϳ΍ ΓήϘΒϟ΍ ΓέϮγ
245

ϭέϮο ϦϏήϨϓ.¦
:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ Ϳ΍ ϦϴΗήϐϓ ϦϜΗΎΜϣ 2.3.1
ϦϐΨϨϴΑήϓ. ΔϔλήΑ Ϳ΍ ϦϴΗήϐϓ ϦϛΎΗΎΜϣ ΩϮΟϭ ΔϔλήΑ
ϥ΍έΎγ ώΒϣϮγ.r
ΩϮΟϭ
ϡϮϜΣ ϦϛΎΗΎΜϣ 2.3.2
ϱ˯ΎϳΎΧήϔϤϣ ϡϮϜΣ ϦϛΎΗΎΜϣ Ϳ΍ ϱ˯ΎϳΎΧήϔϤϣ
ΎΟϮϛ ϕήο.
ΩϮΟϭ
Δ
ϔ
λ
ήΑ
Ϳ΍
ΩϮΟϭ ΔϔλήΑ
βϴϟϮΗήΑ
ϞϴϟΩ ϦϜϏήϨϣ ϥ΍Ω ΥΎΒϤϣ - ϦϜϏήϨϣ ϥ΍Ω ΥΎΒϤϣ 2.3.3
ΩϮΟϭ ΔϔλήΑ Ϳ΍ ϲϠϘϧ
Ϳ΍ϲϠϘϧ ϞϴϟΩ
ϥΩϮΟϮϛ ϲΘϗϮΑ ϦϜϏήϨϣ ΩϮΟϭ ΔϔλήΑ
Ϳ΍
ϲΘϗϮΑ ϦϜϏήϨϣ 2.3.4
Ϧδϛ ϦϜϏήϨϣ Ϳ΍ ϥΩϮΟ Ϯϛ
c ϱ˯ΎϳΎΧήϔϤϣ
Ϧδϛ ϦϜϏήϨϣ 2.3.5
Ϳ΍ ϥΩϮΟ Ϯϛ
ϱ˯ΎϳΎΧήϔϤϣ
Ϳ΍ ϥΩϮΟϮϛ

[

ΩέΪϨΘγ
ϦϏϭΪϧΎϛ

Ôϐϴϣ
ϭ

ϱϭΎΟ
ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϤϣ
βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϮϛϮγ Ζϔϣ΍
ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ
ΕΎϛ ϮϛϮγ
ϙϮΑήΗ
ϑϮΗϮΗήΗ
ϥ΍˯ήϘ΍ ϢΘΧ
ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
ΓήϘΒϟ΍
ΓΪϴϘϋ
˻ΔϔλϲϤϬϤϣ
:Ϳ΍
ΔϔλήΑ Ϳ΍
ΩϮΟϭ
11

2

ϥϮϫΎΗ ϡϼγ· ϦϘϳΪϳΪϨϓ ϩΪϧέ rϮϜγ ΩέΪϨΘγ ϡϮϮϜϳέϮϛ
ήϫϮΟ .ϱΎΟ ϱϻϮϛ ϩήϴ΋΍Ω ϥήΟϼϓ ΖΑΎΠϓ

ϦϤΎϐϓ ϦϏΩΎΧ
ϥήΟϼΒϤϓ
˻ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ΕϮΒΜϣ
.1
ΕΎϛ ϮϛϮγ
.ϑϮΗϮΗήΗ
ΪϓέΩ ˻ΕΎϳ΍ ΥΎΒϤϣ .2
ΕΎϛ ϮϛϮγ
.ϑϮΗϮΗήΗ
ΎϨϴΒϤϣ ΎΟήϛ ϕήο .3
ΕΎϳ΍
ϪϠΗ ώϳ ΕΎϳ΍ ΥΎΒϤϣ .4
ΎϨϴΑΩ

ϒϴΘϜϴΠΑϭ΍
: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ϮϛϮγ Ζϔϣ΃ ϥ΄ΗΎϛήϓ ΥΎΒϤϣ ϝϮΘΑ ϦϏΩ ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ
ϮϛϮγ Ζϔϣ΃ ϥ΄ΗΎϛήϓ ΎϨϴΒϤϣ ΖϔΗ ϦϏΩ ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ
Ζϔϣ΃ ϥ΄ΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ ϦϏΩ ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ ϮϛϮγ
ΎϧέϮϔϤγ

ϥήΟϼΒϤϓ ΩέΪϨΘγ
Ζϔϣ΍ ϥ΄ΗΎϛήϓ 6.1.1
ϭΎΗ΍ ΕΎϛ ϮϛϮγ
ϪϴΒϟ

ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϤϣ
βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϮϛϮγ Ζϔϣ΍
ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ
ΕΎϛ ϮϛϮγ
ϙϮΑήΗ
ϑϮΗϮΗήΗ
ϥ΍˯ήϘ΍ ϢΘΧ
ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
ΓήϘΒϟ΍
ϕϼΧ΍
έϭΪϴΗ ΏΩ΍

Δϳ΍ / ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ ΔϬϓΎθϣ ϲϘϠΗ -

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
.ήΨϨϟ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ ϦϏΩ ΥΎΒϤϣ

246 ± Δϳ΍ ΓήϘΒϟ΍ ΓέϮγ
259

.ϥέΎγ ώΒϣϮγ.1
ϞϴλΎΣ ϦϜγϮϣϭήϣ.2
ϥέΎγ ώΒϣϮγ
.Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ.3

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ϕΪϴΗ ΔΒϗΎϋ ϦϛΎΗΎΜϣ ϥ΍Ω ϡϮϠΒγ ΏΩ΍ ϦϛϮϛϼϣ
.έϭΪϴΗ βϔϠγ

ΔΒϗΎϋ ϦϜδϠΠϨϣ 5.1.4
ΏΩ΍ ϦϛϮϛϼϣ ϕΪϴΗ
βϔϠγ ϥ΍Ω ϡϮϠΒγ
.έϭΪϴΗ

˻ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ΕϮΒΜϣ .1
: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ΕΎϛ ϮϛϮγ
ϮϛϮγ Ζϔϣ΃ ϥ΄ΗΎϛήϓ ΥΎΒϤϣ .ϑϮΗϮΗήΗ
ϝϮΘΑ ϦϏΩ ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ
ΪϓέΩ ˻ΕΎϳ΍ ΥΎΒϤϣ .2 ϮϛϮγ Ζϔϣ΃ ϥ΄ΗΎϛήϓ ΎϨϴΒϤϣ ΕΎϛ ϮϛϮγ
ΖϔΗ ϦϏΩ ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ
.ϑϮΗϮΗήΗ
Ζϔϣ΃ ϥ΄ΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ ΎϨϴΒϤϣ ΎΟήϛ ϕήο .3
ϦϏΩ ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ ϮϛϮγ
ΕΎϳ΍
ΎϧέϮϔϤγ
ϪϠΗ ώϳ ΕΎϳ΍ ΥΎΒϤϣ .4
ΎϨϴΑΩ

Δϳ΍ / ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ ΔϬϓΎθϣ ϲϘϠΗ -

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
.ήΨϨϟ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ ϦϏΩ ΥΎΒϤϣ

ΩέΪϨΘγ
Ôϐϴϣ
ϦϏϭΪϧΎϛ
ϭ
ϱϭΎΟ

Ζϔϣ΍ ϥ΄ΗΎϛήϓ 6.1.1
ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ ϮϛϮγ

260 ± Δϳ΍ ΓήϘΒϟ΍ ΓέϮγ
281

ϱϭΎΟ
ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϤϣ
βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϮϛϮγ Ζϔϣ΍
ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ
ΕΎϛ ϮϛϮγ
ϙϮΑήΗ
ϑϮΗϮΗήΗ

12

ϥ΍˯ήϘ΍ ϢΘΧ
ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
ΓήϘΒϟ΍
13

¦

2

ϥϮϫΎΗ ϡϼγ· ϦϘϳΪϳΪϨϓ ϩΪϧέ rϮϜγ ΩέΪϨΘγ ϡϮϮϜϳέϮϛ
ήϫϮΟ .ϱΎΟ ϱϻϮϛ ϩήϴ΋΍Ω ϥήΟϼϓ ΖΑΎΠϓ

ϦϤΎϐϓ ϦϏΩΎΧ
ϥήΟϼΒϤϓ
ϭέϮο
ϦϏήϨϓ.1
Γϼλ ϡΎϧ ϱ΄Ϩϐϣ
νήϓ
ϦϏϼϴΑ ϦϐΨϨϴΑήϓ.2
ΙϮΘϗϭ ϥ΍Ω Δόϛέ
ϥ΍έΎγ ώΒϣϮγ.3
Γϼλ ϲϠϤϋ.4c

ϒϴΘϜϴΠΑϭ΍

:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ ϥ΍Ϯϛϻήϓ ϦϛΎΗΎΜϣ 3.3.1
Γϼλ Ϣϟ΍Ω
Ϣϟ΍Ω ϥ΍Ϯϛϻήϓ ϦϛΎΗΎΜϣ Ϣϟ΍Ω ϥ΍Ϯϛϻήϓ .3.3.2
Γϼλ
ϝϮΘΑ
ϦϏΩ Γϼλ
ΕϮϜϴϐϣ ϝϮΘΑ ϦϏΩ
ϦΗϭέϭ΍ ΕϮϜϴϐϣ
ϦΗϭέϭ΍
c

ϥ˯ΎΗΎϛήϓ ΕϮΒΜϣ .1
: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ΕΎϛ ϮϛϮγ ˻
ϮϛϮγ Ζϔϣ΃ ϥ΄ΗΎϛήϓ ΥΎΒϤϣ .ϑϮΗϮΗήΗ
ϝϮΘΑ ϦϏΩ ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ
ΪϓέΩ ˻ΕΎϳ΍ ΥΎΒϤϣ .2 ϮϛϮγ Ζϔϣ΃ ϥ΄ΗΎϛήϓ ΎϨϴΒϤϣ ΕΎϛ ϮϛϮγ
ΖϔΗ ϦϏΩ ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ
.ϑϮΗϮΗήΗ
Ζϔϣ΃ ϥ΄ΗΎϛήϓ βϴϟϮϨϣ ΎϨϴΒϤϣ ΎΟήϛ ϕήο .3
ϦϏΩ ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ ϮϛϮγ
ΕΎϳ΍
ΎϧέϮϔϤγ
ϪϠΗ ώϳ ΕΎϳ΍ ΥΎΒϤϣ .4
ΎϨϴΑΩ
Δϳ΍ / ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ ΔϬϓΎθϣ ϲϘϠΗ -

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
.ήΨϨϟ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ ϦϏΩ ΥΎΒϤϣ

ϦϏήϨϓ ήϏΪϨϣ .1
.ϥέΎγ ώΒϣϮγ .2
.Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ .3
.ϦϜϳ΍έΎϨΜϣ .4

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ϪϴϟϮΑ ώϳ έΎΒϴΘϋ΍ ϦϜδϠΠϨϣ ϲΒϧ ΍έΎΧ ΪϓέΩ ϞϴΒϣ΍Ω
ΎΟήϛήΑ

ϥέΎγ ώΒϣϮγ1
c ΕΎϳ΍ ϩϮΘϧϮΟ
ΝΎΒϤϣ ϲΑϮΗ ϪϴΗϻ2
ΔϤϠϛ ΎΠϴϐϣ3 ϥ΍Ω
c ΕΎϳ΍
c ΕΎϳ΍ βϴϟϮϨϣ4

¦¦

ϥήΟϼΒϤϓ ΩέΪϨΘγ

Ζϔϣ΍ ϥ΄ΗΎϛήϓ 6.1.1
ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ ϮϛϮγ

ΩέΪϨΘγ
Ôϐϴϣ
ϦϏϭΪϧΎϛ
ϭ
ΓΩΎΒϋ
ϥ΍Ω ϲϤϬϤϣ
ϦϜϠϤόϐϣ
Ϣϟ΍Ω ϥ΍Ϯϛϻήϓ
Γϼλ

ϱϭΎΟ
ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϤϣ
βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ώϳ ϥ˯ΎΗΎϛήϓ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϮϛϮγ Ζϔϣ΍
ϪϴΒϟ ϭΎΗ΍ ΕΎϛ
ΕΎϛ ϮϛϮγ
ϙϮΑήΗ
ϑϮΗϮΗήΗ

-286 Δϳ΍ ΓήϘΒϟ΍ ΓέϮγ
282

ϥ΍˯ήϘ΍ ϢΘΧ
ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
ΓήϘΒϟ΍
έΎΒϴΘϋ΍ ϦϜδϠΠϨϣ 4.1.4
ϩήϴγ
ϞϴΒϣ΍Ω ϪϴϟϮΑ ώϳ
ϥ΍Ω ϲϤϬϤϣ
ϲΒϧ ΍έΎΧ ΪϓέΩ
έΎΒΘϋ΍ ϞϴΒϤϐϣ
ΎΟήϛήΑ
ϥ˯ΎΟήϜϓ ΪϓέΩ
ϡϮϠΒγ ϲΒϧ
ϱΩΎΠϨϣ ϖϴΘϧϻΩ
ϝϮγέ

:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ ϥ΍Ω ΎϨϴΒϤϣ , ΝΎΒϤϣc 6.2.1
ΕΎϳ΍ ΝΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΎΠϴϐϣ ΕΎϳ΍ βϴϟϮϨϣ
ϙϮΑήΗ ΕΎϛ ϮϛϮγ ΪϓέΩ
ΕΎϛ ϮϛϮγ ΪϓέΩ
ϱήϳΩήΗ ώϳ ϑϮΗϮΗήΗ ϥ΍Ω
ϥ΍Ω ϙϮΑήΗ
ϦϏΩ ϥ΄ΗΎϛήϓ ξϴΗ ΪϓέΩ
ώϳ ϑϮΗϮΗήΗ
ϝϮΘΑ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ξϴΗ ΪϓέΩ ΕΎϳ΍ ΎϨϴΒϤϣ ϥ΄ΗΎϛήϓ ξϴΗ
c .ϝϮΘΑ ϦϏΩ ϥ΄ΗΎϛήϓ
c .ϝϮΘΑ ϦϏΩ

ϱϭΎΟ
ΎϨϴΒϤϣ , ΝΎΒϤϣ
βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ΪϓέΩ ΕΎϳ΍
ΕΎϛ ϮϛϮγ
ϥ΍Ω ϙϮΑήΗ
ώϳ ϑϮΗϮΗήΗ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ

14

2

ϥϮϫΎΗ ϡϼγ· ϦϘϳΪϳΪϨϓ ϩΪϧέ rϮϜγ ΩέΪϨΘγ ϡϮϮϜϳέϮϛ
ήϫϮΟ .ϱΎΟ ϱϻϮϛ ϩήϴ΋΍Ω ϥήΟϼϓ ΖΑΎΠϓ

ϦϤΎϐϓ ϦϏΩΎΧ
ϥήΟϼΒϤϓ

ϒϴΘϜϴΠΑϭ΍

ϥήΟϼΒϤϓ ΩέΪϨΘγ

ΩέΪϨΘγ
Ôϐϴϣ
ϦϏϭΪϧΎϛξϴΗ
ϭ
.ϥ΄ΗΎϛήϓ

ϮϛϮγ ΪϓέΩ ΕΎϳ΍ βϴϟϮϨϣ : ϩϮΘϧϮΟ
ϑϮΗϮΗήΗ ϥ΍Ω ϙϮΑήΗ ΕΎϛ c ϖϴΘϨΟ - ϱΎγ ± ϪϟϮϜγcí
ξϴΗ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ ώϳ
c
c ϝϮΘΑ ϦϏΩ ϥ΄ΗΎϛήϓ
c ΔϬϓΎθϣ ϲϘϠΗ1
:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ φϔΤϐϣ ϥ΍Ω ΝΎΒϤϣ ¦¦
ϥ΍Ω ΝΎΒϤϣ
ΝΎΒϤϣ ϲΑϮΗ ϪϴΗϻ
ΔϤϠϛ ΝΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΕϮΒΜϣ ϦϏΩ ήΛϮϜϟ΍ ΓέϮγ
ΓέϮγ φϔΤϐϣ
ΪϓέΩ c ΪϳϮΠΗήΑ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ
ήΛϮϜϟ΍
,βϠϛ ΍έΎΠγ Δϳ΍
.ϝϮΘΑ ϦϏΩ ήΛϮϜϟ΍ ΓέϮγ
ϥ΍Ω ϦϟϮϔϣϮϛ
ήΛϮϜϟ΍ ΓέϮγ φϔΤϐϣ c
c .ϭΪϳϮϳΪϨϳ΍
Ϊϔϛ ϦψϔΣ ϊϴϤδΗ c .ΪϳϮΠΗήΑ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ ϦϏΩ
c .ϭέϮο
ϡϮΘϨΠϨϣ ϦϬϴΗϻ
c .Δϳ΍ ϱΩΎΠϨϣ ΔϤϠϛ
ΕϮΒΜϣ ϲΑϮΗ ϪϴΗϻ¦
:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ φϔΤϐϣ ϥ΍Ω ΥΎΒϤϣ ¦
ΓΩΎΒϋ
φϔϟ φϔΤϐϣ ϥ΍Ω
ΓήϴΒϜΗ φϔΤϐϣ ϥ΍Ω ΥΎΒϣ ϡ΍ήΣϻ΍ ΓήϴΒϜΗ
ϥ΍Ω ΥΎΒϣ
ϥ΍Ω ϡ΍ήΣϻ΍ ΓήϴΒϜΗ
ϝϮΘΑ ϦϏΩ ϡ΍ήΣϻ΍
. ϝϮΘΑ ϦϏΩ
φϔΤϐϣ
c .Γϼλ Δϴϧ φϔϟ
ϦϏΩ Γϼλ Δϴϧ φϔϟ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΥΎΒϤϣ 
ϡ΍ήΣϻ΍ ΓήϴΒϜΗ 
ϝϮΘΑ Δϴϧ φϔϟ φϔΤϐϣ
Δϴϧ φϔϟ ϥ΍Ω
c .Γϼλ ϲϠϤϋ
Γϼλ
Δϴϧ φϔϟ φϔΤϐϣ ϥ΍Ω ΥΎΒϤϣ - c . ϝϮΘΑ ϦϏΩ Γϼλ
c
. ϝϮΘΑ ϦϏΩ Γϼλ
c
c
ϥέΎγ ώΒϣϮγ1
:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ ϥ΍Ω ΎϨϴΒϤϣ, ΥΎΒϤϣc 6.2.2
ϱϭΎΟ
c ΕΎϳ΍ ϩϮΘϧϮΟ
ΕΎϳ΍ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΎΠϴϐϣ ΕΎϳ΍ βϴϟϮϨϣ
ΎϨϴΒϤϣ , ΥΎΒϤϣ
ΎΠϴϐϣ ϲΑϮΗ ϪϴΗϻ2
ϙϮΑήΗ ΕΎϛ ϮϛϮγ ΪϓέΩ
ΕΎϛ ϮϛϮγ ΪϓέΩ
βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ϱήϳΩή
Η
ώϳ
ϑϮΗϮΗήΗ
ϥ΍Ω
ϥ΍Ω
ϙϮΑήΗ
ΪϓέΩ ΕΎϳ΍
ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω
ϦϏΩ ϥ΄ΗΎϛήϓ ξϴΗ ΪϓέΩ
ώϳ ϑϮΗϮΗήΗ
ΕΎϛ ϮϛϮγ
c ΕΎϳ΍
ϝϮΘΑ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϥ΍Ω ϙϮΑήΗ
c ΕΎϳ΍ βϴϟϮϨϣ3
ξϴΗ ΪϓέΩ ΕΎϳ΍ ΎϨϴΒϤϣ ϥ΄ΗΎϛήϓ ξϴΗ
ώϳ ϑϮΗϮΗήΗ
c .ϝϮΘΑ ϦϏΩ ϥ΄ΗΎϛήϓ
c .ϝϮΘΑ ϦϏΩ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϮϛϮγ ΪϓέΩ ΕΎϳ΍ βϴϟϮϨϣ : ϩϮΘϧϮΟ .ϥ΄ΗΎϛήϓ ξϴΗ
ϑϮΗϮΗήΗ ϥ΍Ω ϙϮΑήΗ ΕΎϛ c ϖϴΘϨΟ - ϱΎγ ± ϪϟϮϜγcí
ξϴΗ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ ώϳ
c
c ϝϮΘΑ ϦϏΩ ϥ΄ΗΎϛήϓ
Δϳ΍ / ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ : Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ ϥ΍ήϤϋ ϝ΍˯ ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ c ϥ΍˯ήϘ΍ ϢΘΧ
ΔϬϓΎθϣ ϲϘϠΗ - .ήΨϨϟ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ ϦϏΩ ΥΎΒϤϣ
c¦-15 Δϳ΍
ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
c
c ϥ΍ήϤϋ ϝ΍˯

¦

15

16

2

ϥϮϫΎΗ ϡϼγ· ϦϘϳΪϳΪϨϓ ϩΪϧέ rϮϜγ ΩέΪϨΘγ ϡϮϮϜϳέϮϛ
ήϫϮΟ .ϱΎΟ ϱϻϮϛ ϩήϴ΋΍Ω ϥήΟϼϓ ΖΑΎΠϓ

ϦϤΎϐϓ ϦϏΩΎΧ
c ΏΩ΍ ϥέΎγϥήΟϼΒϤϓ
ώΑϮγc¦
c Ώ΍ϮΟ ϝ΃ϮγήΑc˜
c ΎΟήϛ ϥέΎΒϤϟcr
c

ϥέΎγ ώΒϣϮγ1
c ΕΎϳ΍ ϩϮΘϧϮΟ
ΎΠϴϐϣ ϲΑϮΗ ϪϴΗϻ2
ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω
c ΕΎϳ΍
c ΕΎϳ΍ βϴϟϮϨϣ3

Δϳ΍ / ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ ΔϬϓΎθϣ ϲϘϠΗ -

ϭέϮο ϦϏήϨϓ.1
ϥ΍Ω Ϯϔόϟ΍ Ϳ΍ ϱ΄Ϩϐϣ
έϮϔϐϟ΍
΍έΎΧ ϦϐΨϨϴΑήϓ.2
ϦϏϭΪϨϴϟήϓ ϥϮϫϮϤϣ
Ϳ΍
ϥ΍έΎγ ώΒϣϮγ.3
ΎΟϮϛ ϕήο.4
βϴϟϮΗήΑ

¦r

ϒϴΘϜϴΠΑϭ΍

ϥήΟϼΒϤϓ ΩέΪϨΘγ

:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ϕϮγΎϣ ΏΩ΍ ΕϮΒΜϣc c .Ϫϣϭέ
έ΍ϮϠϛ ΏΩ΍ ϦϛΎΗΎΜϣc c .Ϫϣϭέ
c

ΏΩ΍ ϦϛΎΗΎΜϣ 5.2.1
ϥ΍Ωc ϕϮγΎϣ
.Ϫϣϭέ έ΍ϮϠϛ
ΏΩ΍ ϦϛΎΗΎΜϣ 5.2.2
c Ϫϣϭέ έ΍ϮϠϛ
c

:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
ΕΎϳ΍ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΎΠϴϐϣ ϙϮΑήΗ ΕΎϛ ϮϛϮγ ΪϓέΩ
ϱήϳΩήΗ ώϳ ϑϮΗϮΗήΗ ϥ΍Ω
ϦϏΩ ϥ΄ΗΎϛήϓ ξϴΗ ΪϓέΩ
.ϝϮΘΑ
ξϴΗ ΪϓέΩ ΕΎϳ΍ ΎϨϴΒϤϣ .ϝϮΘΑ ϦϏΩ ϥ΄ΗΎϛήϓ
ϮϛϮγ ΪϓέΩ ΕΎϳ΍ βϴϟϮϨϣ c ϑϮΗϮΗήΗ ϥ΍Ω ϙϮΑήΗ ΕΎϛ

ΎϨϴΒϤϣ , ΥΎΒϤϣ 6.2.1
ΕΎϳ΍ βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ΕΎϛ ϮϛϮγ ΪϓέΩ
ϥ΍Ω ϙϮΑήΗ
ώϳ ϑϮΗϮΗήΗ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϥ΄ΗΎϛήϓ ξϴΗ
.ϝϮΘΑ ϦϏΩ
: ϩϮΘϧϮΟ
ϖϴΘϨΟ ± ϱΎγ ± ϪϟϮϜγ

c
: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ - 16 Δϳ΍ ϥ΍ήϤϋ ϝ΍˯ ΓέϮγ
45
.ήΨϨϟ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ ϦϏΩ ΥΎΒϤϣ
c

c:Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
Ϯϔόϟ΍ Ϳ΍ ϦϴΗήϐϓ ϦϛΎΗΎΜϣ έϮϔϐϟ΍ ϥ΍Ω
ϥϮϫϮϤϣ ΍έΎΧ ϦϛΎΗΎΜϣ Ϳ΍ ϦϏϭΪϨϴϟϮϓ
ϦϏΩ ϥΎϤϳ΍ήΑ Ϧδϛ ϦϛΎΗΎΜϣ έϮϔϐϟ΍ ϥ΍Ω Ϯϔόϟ΍ Δϔλ

ϦϴΗήϐϓ ϦϛΎΗΎΜϣ 2.6.1
Ϳ΍
c Ϯϔϐϟ΍ ϥ΍Ω Ϯϔόϟ΍
ϲϤϬϤϣ ϥ΍Ω ΥΎΒϤϣ.2.6.2
ϥ΍ΩϮϔόϟ΍ Ϳ΍ ϡΎϧ
c έϮϔϐϟ΍
΍έΎΧ ϦϛΎΗΎΜϣ 2.6.3
ϦϏϭΪϨϴϟήϓ ϥϮϫϮϤϣ
Ϳ΍
Ϧδϛ ϦϛΎΗΎΜϣ. 2.6.4
Δϔλ ϦϏΩ ϥΎϤϳ΍ήΑ
έϮϔϐϟ΍ ϥ΍Ω Ϯϔόϟ΍

ΩέΪϨΘγ
Ôϐϴϣ
ϦϏϭΪϧΎϛ
ϭ
c ϕϼΧ΍
ϥ΍Ω ϲϤϬϤϣ
ΏΩ΍ ϦϜϠϤόϐϣ
ϥ΍Ω ϕϮγΎϣ
c Ϫϣϭέ έ΍ϮϠϛ

ϱϭΎΟ
ΎϨϴΒϤϣ , ΥΎΒϤϣ
βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ΪϓέΩ ΕΎϳ΍
ΕΎϛ ϮϛϮγ
ϥ΍Ω ϙϮΑήΗ
ώϳ ϑϮΗϮΗήΗ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϥ΄ΗΎϛήϓ ξϴΗ

c ϥ΍˯ήϘ΍ ϢΘΧ
ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
c ϥ΍ήϤϋ ϝ΍˯
ΓΪϴϘϋ
ϥ΍Ω Ϯϔόϟ΍ Ϳ΍
έϮϔϐϟ΍
17

2

ϥϮϫΎΗ ϡϼγ· ϦϘϳΪϳΪϨϓ ϩΪϧέ rϮϜγ ΩέΪϨΘγ ϡϮϮϜϳέϮϛ
ήϫϮΟ .ϱΎΟ ϱϻϮϛ ϩήϴ΋΍Ω ϥήΟϼϓ ΖΑΎΠϓ

ϦϤΎϐϓ ϦϏΩΎΧ
ϩϮΘϧϮΟ ϥέΎγϥήΟϼΒϤϓ
ώΒϣϮγ1
c ΕΎϳ΍
ΎΠϴϐϣ ϲΑϮΗ ϪϴΗϻ2
ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω
c ΕΎϳ΍
c ΕΎϳ΍ βϴϟϮϨϣ3

ϒϴΘϜϴΠΑϭ΍

ϥήΟϼΒϤϓ ΩέΪϨΘγ

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ ϥ΍Ω ΎϨϴΒϤϣ , ΥΎΒϤϣ 6.2.2
ΕΎϳ΍ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΎΠϴϐϣ - ΪϓέΩ ΕΎϳ΍ βϴϟϮϨϣ
ΎϨϴΒϤϣ , ΥΎΒϤϣ
ϙϮΑήΗ ΕΎϛ ϮϛϮγ ΪϓέΩ
ϙϮΑήΗ ΕΎϛϮϛϮγ
βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ϱήϳΩήΗ ώϳ ϑϮΗϮΗήΗ ϥ΍Ω
ώϳ ϑϮΗϮΗήΗ ϥ΍Ω
ΪϓέΩ ΕΎϳ΍
ϦϏΩ ϥ΄ΗΎϛήϓ Ζϔϣ΍ ΪϓέΩ
Ζϔϣ΍ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ΕΎϛϮϛϮγ
.ϝϮΘΑ c .ϝϮΘΑ ϦϏΩ ϥ΄ΗΎϛήϓ
ϥ΍Ω ϙϮΑήΗ
Ζϔϣ΍ ΪϓέΩ ΕΎϳ΍ ΎϨϴΒϤϣ : ϩϮΘϧϮΟ
ώϳ ϑϮΗϮΗήΗ
c .ϝϮΘΑ ϦϏΩ ϥ΄ΗΎϛήϓ
- Ύϧέϭ ± ϮΑ΍ ± ΕϮγΎϛ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϮϛϮγ ΪϓέΩ ΕΎϳ΍ βϴϟϮϨϣ c ϢΘϴϫ
c .ϥ΄ΗΎϛήϓ Ζϔϣ΍
ϑϮΗϮΗήΗ ϥ΍Ω ϙϮΑήΗ ΕΎϛ
Ζϔϣ΍ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ ώϳ
c ϝϮΘΑ ϦϏΩ ϥ΄ΗΎϛήϓ
c

Δϳ΍ / ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ ΔϬϓΎθϣϲϘϠΗ -

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
.ήΨϨϟ ϥ΍Ω ϝϮΘΑ ϦϏΩ ΥΎΒϤϣ

: Δϳ΍ ϥ΍ήϤϋ ϝ΍ ΓέϮγ
46 -77

ϦϏήϨϓ ήϏΪϨϣ .1
.ϥέΎγ ώΒϣϮγ .2
.Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯ϮγήΑ .3
.ϦϜϳ΍έΎϨΜϣ .4

c : Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ
˯ΎϋΩ φϔΤϐϣ ϥ΍Ω ΥΎΒϣ ΔΤΗΎϔϟ΍ ΓέϮγ ϥ΍Ω ΡΎΘΘϓ΍
ϝϮΘΑ ϦϏΩ

φϔΤϐϣ ϥ΍Ω ΥΎΒϣ 3.5.1
ϥ΍Ω ΡΎΘΘϓ΍ ˯ΎϋΩ
ϦϏΩ ΔΤΗΎϔϟ΍ ΓέϮγ
ϝϮΘΑ

ϥέΎγ ώΒϣϮγ.1
c ΕΎϳ΍ ϩϮΘϧϮΟ
ΎΠϴϐϣ ϲΑϮΗ ϪϴΗϻ2
ΔϤϠϛ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω
c ΕΎϳ΍
c ΕΎϳ΍ βϴϟϮϨϣ3

¦

ΩέΪϨΘγ
Ôϐϴϣ
ϦϏϭΪϧΎϛ
ϭ
ϱϭΎΟ

ϥ΍˯ήϘ΍ ϢΘΧ
ϝ΍ ΓέϮγ ΥΎΒϤϣ
ϥ΍ήϤϋ
ΓΩΎΒϋ
ϥ΍Ω ΥΎΒϣ
φϔΤϐϣ
Ϣϟ΍Ω ϥ˯ΎΟΎΑ
Γϼλ

: Ζϓ΍Ω ΪϳέϮϣ ϥ΍Ω ΎϨϴΒϤϣ , ΥΎΒϤϣ 6.2.2
ϱϭΎΟ
ΕΎϳ΍ ΥΎΒϤϣ ϥ΍Ω ΎΠϴϐϣ - ΪϓέΩ ΕΎϳ΍ βϴϟϮϨϣ
ΎϨϴΒϤϣ , ΥΎΒϤϣ
ϙϮΑήΗ ΕΎϛ ϮϛϮγ ΪϓέΩ
ϙϮΑήΗ ΕΎϛϮϛϮγ
βϴϟϮϨϣ ϥ΍Ω
ϱήϳΩήΗ ώϳ ϑϮΗϮΗήΗ ϥ΍Ω
ώϳ ϑϮΗϮΗήΗ ϥ΍Ω
ΪϓέΩ ΕΎϳ΍
ϦϏΩ ϥ΄ΗΎϛήϓ Ζϔϣ΍ ΪϓέΩ
Ζϔϣ΍ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ΕΎϛϮϛϮγ
.ϝϮΘΑ c .ϝϮΘΑ ϦϏΩ ϥ΄ΗΎϛήϓ
ϥ΍Ω ϙϮΑήΗ
Ζϔϣ΍ ΪϓέΩ ΕΎϳ΍ ΎϨϴΒϤϣ : ϩϮΘϧϮΟ
ώϳ ϑϮΗϮΗήΗ
c .ϝϮΘΑ ϦϏΩ ϥ΄ΗΎϛήϓ
- Ύϧέϭ ± ϮΑ΍ ± ΕϮγΎϛ
ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ
ϮϛϮγ ΪϓέΩ ΕΎϳ΍ βϴϟϮϨϣ c ϢΘϴϫ
c .ϥ΄ΗΎϛήϓ Ζϔϣ΍
ϑϮΗϮΗήΗ ϥ΍Ω ϙϮΑήΗ ΕΎϛ
Ζϔϣ΍ ΪϓέΩ ϱήϳΩήΗ ώϳ
c ϝϮΘΑ ϦϏΩ ϥ΄ΗΎϛήϓ

18

2

ϥϮϫΎΗ ϡϼγ· ϦϘϳΪϳΪϨϓ ϩΪϧέ rϮϜγ ΩέΪϨΘγ ϡϮϮϜϳέϮϛ
ήϫϮΟ .ϱΎΟ ϱϻϮϛ ϩήϴ΋΍Ω ϥήΟϼϓ ΖΑΎΠϓ

ϦϤΎϐϓ ϦϏΩΎΧ
ϥήΟϼΒϤϓ

¦-

ϒϴΘϜϴΠΑϭ΍

ϥήΟϼΒϤϓ ΩέΪϨΘγ

ΩέΪϨΘγ
ϦϏϭΪϧΎϛ

Ôϐϴϣ
ϭ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful