P. 1
Gourmet Argentina 2009 12 Diciembre - 5to Aniversario

Gourmet Argentina 2009 12 Diciembre - 5to Aniversario

|Views: 96|Likes:
Published by maviramavira

More info:

Published by: maviramavira on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

elgourmet.

com

elgourmet.a-«

18

gastrcna utas
q lIE piensan sobre ]a, Clue,com en y beben los qrandes persona] es 1lli1 brill arO'!l (fn ,e~la; r)~.g Wias,

46

chin chin
mucho antes de bnndar y despedirIa decada, hay ([UJ.!ek'.lfr COCrl1lie lmrbujas
hacerlo. Gula deespumantes.

52

10 mejor, 10- ma, puto y l'etln ado deestos dlK(I, anos en un extracto can preparaciones colec[i(ln~bles, Un rompendio para el recuerdo,

recetas de oro

10')'

grandes viajes
desayunamos en Vi!emam, alrnorzamos en Ma!luecos y me1~ndilmO'S en A~llba,

no

dukes regales
qolosos, esto es lHU,

--<Itellckm

'fie,ta heSe"01i"mos una

~ekH;do!l demcledora con las mejores recetas dulces que se h<lyall vi sto n unca. i Buell apetitol

f<lt<> de E~".rdo Iorres y"Gu,ta,TI l'«Ido(<)1OO do R:o<I:r11lG (jon.~r., ,G.iii II0. C"!ie','1..1.a de PI,It. '-'P~'<' Fll'et ea dlo> """,l!JI1ilfOdlo> ':;ef'll!llele"

Ho",""'" ""rom, Foto~,.rr.. "

G
l'u1Wll1U:

elgourmet.com

L~ !f!:E\t!:!i,f.~ ll:.GQi,U.,tMKCl;-Wd)' ~1Ji-~~ONTlNi "'O:~':j;Qi-N [Il~p! ~!}~~ !)~ G~~t,1) Q ~= tP1~A!M.r~~1 S,(',_A__, !!i~,l(;!. ,!nilfl,,!,b.._;I;rr ~§ !.A ~~~~A nfl@U!RJ"U;r~!l'" ~,~NiT!; !)n.IlIJ,[~'If!~1~1 (,ON] UltJHI!:I!\ DEl U:!!IJI ,0't0R:G...~1)A.A 'U~yp;o, Q &A

GIUII'I'U~IMu.o.l:I ();~" W~ii1':
:1!l1.l1GlGilMD.Al.I Famrnb DOG"""",.

I ~U'(~~J'!~t:l!~ t

0, r{;y l!,!"rli_M~

DwillIO.i:IIli.1UB I Sd'I<Isti;in DoI,,,,l1i DoDllD"~'ll\l"ja"d!!O ~2 Moll. llilJ<36!l b.<ii_1 A1.j.nd rIO Garomtdn co.nn1:Ji.WOOii ~ I SI!i!lastiall Pro", GBDiInII jg~ I~omi"". R:u.l>llau.ci '~. l'<>nl<It.bJoo 1 M.r;.". 0100 Gorh J..... I>.:Pmna!IIjoIl,1 Pablo8.",,,. 1!J~11IlIeu-1 ~!l .•~U';n ~ol."do}' N~ool~,lIompl110 C_L_IIJj'CoMI~1IIl.1 Mrun ,l. 8In~!1~ u

c",m" ,<~
~
~
1'10): __

COJl.Ml~.ID

blw:ab
ilC'-r).Il.l.

1W,.;-olr;a O,M rk, F~ln'i" c.:rulo,
S~t~ Alej"

I Eooatrdo IClIlll'~iCust::i\l'OHl:'r~ro,JaNi.:n- Pir.:m:J I [).a,mi',I> Z.i" AIm. l.arroca, Maio c.:",zo 1 Itcd:rigp Go,,".'!"" Gaeillo, Ma",ol. Sorul!ld:o. So"i. Me Go,""h ,Q)~ ! Nliool.3s B.I

lI,i,,,, Y Di~; 0""", R(I"mO/i

:~
~lOOtall5S2r)-003.,

hmes aviernes d)~ '9 ;3 lL.1:usCirirriQ-JiJ;;:Fgn hnijCt:C"I-n rnrnndal@lmlngqpill$lr

I Bartolo"". I

(.'"

';~S.H,:4jl8'9~O"

r~{n!TI

air

G~iI(IQ.M I i),ijl!;>loji'le 0'10: 'S~S, eilO~l'" A;;''t!, A,~,,[I,'1 •. Tel" ~nS·..~.(!<} y '.;l;~ii~",' lliucJolU 1 "' .. " Jijckil + Dr~<>AH•• "I A'.0'.I,mn"1e"'~o fLl"idi,", e:~~1<lI<> i i',a!t!~ 1< A!ot, "'>=I()...... i~"I<>(,,'nl~ble: EI'LiJ.d;(I ~"J;l"0'i<h !l< A~",;.
iio ••plarul'745- rol.: 4'jJg'~300 ,COO 1 AI.i.nom H~ .. i..,n ~M:" Coln1iI!IMf 1 L1Jci.!,u~"" l'I.ol!uao:L\O,UlJ;M,t_ ..... H-"" .... 1MMia MoJ-!. M;)j~~,"~1&c:nt.KU.:L.1 ,1!1"~.U.J~rt'!e~ ~~\'c':'\'1

eo.:.n_HVilrnIii1lmi_1
'D_~:"",~ D_~q!lll!l

~'''!i~g" \;",,-,,L,,,,,

:I~

~~

TGM 1'hOC3ru~~ru:h_z 8. A,oc., Mor .... o 794, flj,o 9 1D,,>I.lb,id= 111J'~J de Publk~. rel.'4¥'H>7"" .•1 1 AC:~Art"Gr.3~,,,, ~b:>pl.itsm". ,.1., 49'S·SO"O

~

=:;'f"U:ii!i~~~h"
b1ilJ:b.JL~w~i.filD:tJ.
ID.AccIIlIi'I D'W,mi<:]
l:mn.tllillPOiii:'I:tJrii£(,tM~

"~l,Ri;.o.1,M<lii'",~U"-'j_j-"i"')',":iI,'OO5g5~90NGO-,

19~M No 6SC,

la, ~O<j""'•• D.C,Td: lCr1:l:1.j5 [l.~.M~"iCo. 'd.'~147ll
00

~1lIi' lnrI:u.~
bIw:a:i!-I!'l 1_1,""593'

1 EdiWrMl ~pcl:; SA. ''''"",y!\~,~d01le,-::POl10C,

~dil:001~l Ao'ao>l:i, U~limr"J."; Moli,ia/] NlBl y e1 O:m'leroo Q"-;~o, ~@d,.'. E »6,- 990 1{]"1Y Ev.JJrto.' CA 1'._. La E£tanda ta:l' Frlrn.r.> frc..po hi<>SOlid"" 5''''
ToI" 959"16.,. Fax: 9599,85

.........;m,o.:l!cwIDo:i ..

bwJu ~1i!I!
Chwo.

w:<!""":rr;mw

:\I'Di__

u.

Cor"""", Venoru.liL

lectoresrsrevtsta-elgcurmet.corn ~---------------------~

la buena mesa en primera plana
U.STAI'A-S DE ELGOURMET.COiMHAN
AllTE Y ESTILO APIJGADQS

MAIlCAD'O UN ESflLO N:.Oj>IO~CONCEYrOS,
DE I..A M.E!SA Y El IlU EN

INNOVAC!ON.
SEIS

A LOS PI.ACE!RE!S

vrvm, ELEGIMOS

IDjj LAs I'VRTADAS MAs "MIlL~MAncAS

I'ARAiiNMARCARLA5

EN NUESTRA MEMORiA .•

Bill Gates no tenia raz6n
'L'
, ;(J

.i~ revistss SM d mejor rdleio <it hs preocupaciones u~klca,s y socioeu I· '[W ,~!~. ~ ~IPO(".,.,. p<;>' ~") .q~'. d~ un

trnfidf'nd'E:"1J

en d riern p-Dr

pnTqu,E:'

31([.(J'I,1b

de

:l'O [, tu CA. 11I'H<U
1)1jJ[!i-(;l'Q~'. G]i_"Ji..!~L I GR,"POQ

di ~"ii(J, sus ~tt[.ciJlos If SuS fONJ!';c> fias se rransfoeman ~I"I 1111 espe]o cI~La epo(ll., de SIJ look,r,I~ 'W' id~log!~', y",,!o ••.s, IIIII G~"". h.M. pronosricado 'Ill< P'''' d "TIO2,000 .1 f>Optly~no ilhil. a ,;:;:is ri r, So ""]ui.voco: el I~i'eI y I~ {inC! he»' ~II de una exceI~I][~salud, EI gr;\fkl) es eI met!i:g,0)1)" el 'lu. IJDOi puede r.;:n.;:r una [j".da;;ion ~l7et.;d~ y sensuah l'tl<:ard papel, eler h lima. ~m~i:rhs frn:o~, g~f!f",nUJ1 vlncu.![l emocional )' penauen plaIti R~,r, PQ' ~j~mp~<;>, U I.lfj! '~!;ll~d&n P"'" I.• Diblio[~~ d~ ",,~.l', p(fr'Mg\!~ Ias ~.I.
ras
SIJJ'.I

5 ;.,,(>.$, y 'p~r9: nosorros, ,td,tOtes de I. ptuma y fl P".p~,Jl1e un desaflo enorme dejsr impresos 1Q<i,'.~or~' y ~I ~'F'i,i.~. ~n' rn~n;;>'l~ ,~ <k. holO,.... m"liRe&l" miD'" I,d" en su "'.g""'"to pol' I. jMHt:Oli.<liiUl y pot InL ..rnee ~ Ie>h'llC>.:I. rod~AIll!:ric~ U~n"" ),f~, do; (JOGo ""gin"" im p~'~"~'"~7
l1Iume-oo;§.

+1:1_ - Pam ruido .r rnuchas nuece~
La. fD",~ra Ian simple que g~nero p"!~mkil, No e.;;' :le>Ji.sritad.". ni rompl<i'il, "'(0 ~i:'IJ" brill". 1"10 moscrabaun plaro p~ra U I11l0n

#'4-- lUna cebolla?

mensueles conseeuticos.edlclonea

jEso no es gourmet I

;tJ.18.- La fabrica
Podriarnns

de chocolate
[l!U£S.[J-DS

hacer un libro corn

tan CSpo::::iii~l'S..

h.b~F .kil" ~i~giJ.o. !"m ~'m g.~n [T:l"~s'" los ho~~"", h~I'.:A;. es Y "0 ... 0 en los gr..,:nde, ",dr.i es de m<~; ,d (lTIiro med le ~T! ~I q~!~ consumidor !Jen~ Ql'!ando un. ~atlda f1:nal]~. un •. <~.P~,no,d ~0110~ !ambj.~l1 roC~Jll0~ nu estros grandes <lue irnpl)Jlotse, 'p(ll'qu~ III)~!gMi~ l' porque ItO' se qu,~d. ~6m~ .a m~I.1<~~n wYeS!'O;>< io<l[o" en ~,,~ n~lm~.g."q ue es de ~~~~i.':'I" hoga, es ,._i.1l€" I. c..,Jr.,.", I". kio,cos <I" di.a • recopil amo f"':nte de 1,00 mejom, .",r.",i.. rlcs y rt'ViiH.j s, Y par •. acreder ;> eJ, el lector eas, ,,,,,.LM Y articu los 1". ;0 1l~"'f'uN]~arlene que derener su verngmoso ~t\d,1l'[. ha~~r dos como u 1\ hcmell"j~a! ~ lenro @.~~lron6,[<;>n.<O[""00" ~i~,."ili;... elegi' su pubi k,<i6·" mit;O ''l.u,. h. pasade P"" e""' pi~i nas, fa_,'Cl.ot. ,. II""1,se18 a su [8..... E,~. ne,i"", m Nu.,,,o:> <0111 pecmisc es wn 1.0< le.;E(lI"E!S., y ,th it.;,<I,,, d. ean [;. "tJ()(id"d, es ~Ig.(}miigim, S1 pl.Idi.moo <l.comp~il~r :iUS !Iusoos 'e it'l<idir
,~J""'1m~ son can aI~,,d~ ,,(>m~mk~d,6n gr.",ioo~ insnlados ~n

Ei uegocio J~I~~l},!lllli~~ciOfl'~sIwy es til"] m is~r[().. Mj~lliras 'ill.,d~ rel"lVi~Jlm, I~ radio

loc,;!., <iI iii•• d~ die, p~[se, y .<tt<. de 1.1.00 recetas p~lbliea.d~s son l.an~del legado q!1~J. N~i~[lI (igpllrm~r,fOm deia en I~ cu lEI,] ~ g~:i.cro~Q_mi;~a .de- Amerk:l €TI ~:i.[o;;. 5 .lIos tLe vida, En. es !l uhim~ e.dkion 'lue naesna editorial i'"\Jl>li~~. Nos !J~b[atliN oo·ml'[(>m~ddo a crearla, ~ PQ.id.on~TI. y a h""~,,I. 0"'0<1" d" m""" 'es .,,5 5 Hoy )'8 ,k". vida po, si m i sma .. !l.si~mQ~ ergul losos )' ag,a<I~d<io~ I'or

'L1. ·ideD. ruf [~llIsm][d r q 1,J.t;!' ,.;:o,n UI~.s po~~'fruras'~~~5, '~p"~"" <li.fi.~.", .l, d
vlVJI:II[ .__

vi,h '" d e.sp'ritu .rom~:1i a. Nle..m, es mas. IIg<)~.d'sj m~ y de ~ol~C'Cion.

Dc"<lk~d~ • n""" tras aft,utl"., y ~. [0" '1ue fu!m~roL1 b 1l~~ron0mi~ de nU'~$~W I'~[!; i ~I lanes, ~spaliO~e.sr fr~nt.;~~!5., .1l,I505~_.. !'l~bl~m<;>.!l n"~m," ,~i(;<i!5,y~l%imQ" d~ una cebolla iru.mar b tlP~. [l!).li~ lri!l<)~en nos ~!rodl)wS; no ..es 1IJ]~ raJ;:, es un ~b~r:t;\!nL)"N-o~.~m:llno:s: ~1!I~l ~kel1d~_._

cinco nume cos o:i.di.,dos .1 d]occ>I.~. Crt esta ~p~ 11~¥ movimiento, h ~~mr~
es uu i'~'m.It.,,'e Rui., I~ b.o~ se "a(~ ~gt!,.

p.'"

Narda I.~~" di r<,[<;>co ereari •• <.l~ i. """<"I, DOSa.:I~.Ni., 'VamOS 1 tener OJ''~ reunpnmtr" T~ni~t::Lw"-b~Jic:1611
•• a~p,6·~un'r
O[J"lI WZ.

.ii",_

,~n didemb~

I'm "so el'egim()s ser ed i tores. C~.nw~ y bnzollb().1a ro:vi,.,~"

<Ie 2004-, h'D!! ...

"'m."'~

.....ua'"

F"~j(i~.1meme sn calidnd d~ vida duranre en .S[(l.5 ulrimw $ anO<!',"'"' .i."i~ siJ;;, pag.<w_ h" Gru.d.a5 .. _

11"1:9-- L+ 'I@$~+'%J
de b, comics, d.eI/i".f".I,d., • G.,f,EIld. P->r.d .:1.1.del "i"" ~<p..dim".
La ,,,0'" QuiM' 1"< ilu"ttt iailp.ttu •.a ,de I.; <!Uta DOS l\O@rOUtlOL M'.f:llda ~~nl() a HI PO<l' ~ltemig(l:1.o <0f',-U" ~,,~;> rellml,

#"27-- Warhol
1.1\",01" [IlmJre, l'i.,lO," I1loooy M~'Y' l:ti cocina kil~ia:lla no :iE:TLanil'd~. siJi tom;j],t·~p l.as p.sus 1"ed~n ~n ttlilg~~,Ia pi~~ no serL11)iu~. '101. rroJ~rCro Ofi gill~rj0 .;Ie Ame'ka.. <luo' 11. ,O;>I'''l .. I",dQ .1 m ..",do • ,~nT~roi .fo"'W,fI ado rnagi.t,.lmmte por Edu~:rd.", Tc)[:",. <s. U[b' pi.,. p.r. ""Igml, '~n ~ n m~l$ec> aH~ moderno. <j~

#SR- Fileteados portefios
N ..... [1"3 u.1ri m. p"'"",k No;>, 50"'''''1110' ~ b. m.~. pam di~fru,ardd <aIm,,,qu.·h. f'O,.do p"'r oJll'!<S p~i"M' gmt.loJl d",(s, rO{bS~O", cre.1~'o'<)s,)' al'iis[ilI$, U.11:Ol r!egusuc~6" .Le
["~enD:l.GO""'l[am(>S pa:rJ. 'q.lJJ~ jrnprirna. bi~1I~rgen.iD(l.
Sll

,

Mf,.doG.n~.s ••
un pL:..ro dJatDr

dma, reroooddo fil.", ..J.." dolp"S,;
afii:·~en

6

G

:> NOVIEDA DES

+ I Nieto rosado
">1.1 leve paso PQ! b4roiQ I do m~i1o';!< dtl· AQ,;;j a
;nt~n.mGi 105 aromas primaT;"' d).1M.lboc. iJI";"r.a ",~ I1liW5(tllit~.,; '1acpofta ll"t:i~. ·fiora~ de ttl" y o",,11a," •• ~pli'" "b.no es ~ Gonmk>, ,enolog" rl", "roto ~on.hn •• , oo.o.-cad", ,II f1~m;I,'t1!,~M~.lli.K ~Q~~ N',oYNp.mll<lQ9, un "",,,,'1<> .bb"l.wO • oo,e de ;\'1.al~c <I,,,d,,,,,, 'Y ban 1= de Aead", ~~, toda I"milacl!~i!e 9000
M~llm, P~.:io~1!~~rI~Q.1 1'\),))11,;0, '$ 3',9<),

*
-I,0:; ..

--KNOR~

I Coca mtlenarta

I pizza e pasta

'~'

~,..~

--

....--'

Gran plrata: dtcen que

\r... ~,.._.:
PO

Eplik-~,I.. nljev~ 1:ie])I(j_;., C;xa·C;)lil de

na -ronib.nacidn do ,aooTE' do· frui as '1."rr~d'li~ die hj,,-,b,,; il.rUl!'al.;~. n.s
~·;)n las ~lI'iedades IJinoul.adZl!i a cnlturas

~i'(!J'rela"~" 1~ ~ll~~~mnillt;!,(j_", en "'5 vail",d.<l., I'am.rola IT-.r>iriDJ>a'l, Pin .., F'<l'!l!~""_~ Fa"uo. Naplilihll:l y Balog" ..... Nion • oasitan (·o"".,-""n"",,
;;;js~giLIra:n, ifitdas ~ su procl!':9D g
d~ ~fI¥il'i,jdg

'{Wl.A

marca de TOll mas pedida en los bares de 105 Estados mejores tones del Canbe junto con una mezcla secreta de especias que

Capitan Morgan es la Untdos. Com btna los

rrulenarias,

·I!ol~.

9'i.go". "Pureza ;",lia-

y ·w~"lI1~iJ. 9rl~t~I".

'1.~.. eml,f,ruT~ ~

d!!! su nooedo." ,omp.1q"~.

uasos I [)oni en + I caf.;!: loco
Da 'FunciGo",rmat do,omb.rc. en 1~ A!,g~n,ln' cD!occl'ri", ~ el primerlibro

5lU

cocina

Polfi r'fg'Wfn ~n ru e'lXina. UI de la
<>Doi,nora,qIJO

v V~QI't~

tJ",iID "n las p'~i,,"'

·-1

d~ ~n;l rtY!~,~, 1~llJY!ll WO .;.;;m

,OO"<Llm" da ca11!:rie e f

~~b""!il~M Dleeo'que Ia d,we
'fN'~'(ilrt~~J gl mejor ~~WT es

prepmarlo doble y colccarlo en lma 1",.,01 con .~b,u,d.,.to h;,,'o .. H!,,_,I., p'l'lJ.b~, ;11,1;\ bU.Ilnul ".ni",ldao"kmm

menlli. pe",ad«!. paT. """i"a, en d.~",o,,!"~oca;1"",",:~oCl,~ ;II. h<!T<Idoe, 1~ stesta, ~I .vn ,.p~.ti'lia. de PIIlTlt.. di. do· campo ~ "om. <1., pol'COIla, ~·nu~etras ,:WllH<1q<ITgn~

*
iii" h.c<> tak.

+ I destine mcterto
Fin d!•• rio. Dilkib mnsoglJir I. Dotdla p.,a eI blind1>.Tie.·. que ~.,·.~Ig"especial. EI dsstinc p"ode ,el'j"oieI1(f," no, en A'I. Entm Rio, '44, Capiitol (-3721267, (I;~tI'n(l·1"~~9@sp(!<ld)':<;OTtl,~!1, se

de arorn as y sabores m uy

perrmte lcqrar un perff

destacable. Yaen el pais.

0011"91Jen"';"'Q' 'mpo,;bl es 'Y lice .... Y cl!,gt~aiIo, IncU'nalOl".. ilirkoro.~de tel.
m~nn~lJ(l~~ y ~hQr,gl;ll~~,P<1T;l ,,-~~"dilT,

-I-

I Agraz
1\9''''' d'ol

EI restaurants p""orda

.:.",.1' Pa,~ B...,n<>:!.Air,""

su nuevo m• ..,i <1", I. mano do 10chct'

*
de la Bodega y Estancia Colome, nos acercaron
Blodill13Jmico,

+ I rnundo Bianchi
qlJo la. ,,",";,.10, Win, 'p..:taIQr, Wi",&. <1"1'1]'1.
10 h,d.,-,o".

y V1fn~ ,"'!~IU!ml1desraquen, corn"

las eualtdades

+ 11acanasta del ana

d!.lM,lbe.:: do Casa Bianchi:. Bo'ira probarle,

'4I:1~~ <l'~~ <I";~b.;I.de "-..:!1* ~I P~ml() Mer"l11 0 ~ 1~ I!so<iacianArgent;"a. de MaT~eliITl9.1.m,j·laanasta °Mamm. c

Mlgel~ cenesa,~t~ew,li: ~at9"l9,

·m'w·IPM~ .StOlI fi~;ta5,C"i111"n.; FlllltirnaViI ,r~la, Pa!-~ait!" C'iln~ 'r ,~mQ ..... n~~h, ~ "~I~,,,"1'~)'r,,,"M~',"'rn,~',

puntajes
las diflcultades d. la, Tl!O!!ta, SOD:

+ I el vine de Mjxjma
+ I banlochense
be:s.oe R~p~ Mui!la marca.de d1Jo~i:fIre~ artesanalas
Salo:niD:>ilTl I,nm

su 'lorrontes

2009,

Con sushi va muy bien.

muy rico,

u" wn".labD",dG

~Y£hr~m~rt!e para los !em]"". de !:;11i! ROllo .arnw~T!:;J£rn;)_ ~e trata del

~

,i ~.,ale, :"<iJllI'lo,

d" la tradi clonal 'b.m;lj~ F.;,rog~i", ''''~ .'''''",,,n una d~ jl us ·!"lIe" s tatas de 0JIe<;~'6'n con !rnitg,~"e.
do BaliIDch~. Una d.licia.

un" fot"" y oJflFiO·!:a,

lecto,es@Tevista-elgourmet_com

Sal~niOiJn D.ani<l M~I"",c~OO~i una p<l1'tld,J lLrnillld~de ~6~o Ullli!_.d:ei, PT,""oorli>do an ba!rdl. Ma9"'."Ill. GL!1tarn bueno romo el que bdii~rof' •
f1M"1Ill~1G~mermo de 1-!o1~~.

B

G

) NOVIEDADES

+ I que cafetera
ra ..

".!lo. N\o.,iaad ,Goo 8.,a,

'tio.. , a I" vcnta

*

+ I sique volando
i..OIl el'dio~s R""~"'l P esti elaberado (on
l>.iFf!Q~ de

'Una c~f"t",a y una Int,d"u supermedemas de dj!~i\o e:«I\I!'NQ 'J wn 'te~''')IQQF~
in"""",rlora, dos;g"",cclota,mm.ao

Pil10t Mo" OD,,,d,,, ~<lOa; "I!JllaS provenierJtes; del vUtiE!d:J~

do, ~lJi~n do (")'0, <on un

.no do C';.MZ.

811

reble f1r'),'n<;<l~. mteresante

"il.l,lo.

Carnparl eligi6 a Milan como escenario para 101 edicion 20m de 5U calendario edition
limitada. Olga Kurylenko,

*

una de las chtcas Bond,

es la protaqorrista de 16

tornas.junto con la celebre

botella de Cam par; y sus tnconfundlbles cocteles.

-I-

I dulce vmaqre

... I

vtnazo

+ I Cancia de bolsillo

L1lJome-nim ~;NIieri pn!~errl::a una 'ile~ian il"rn~ad~dl! su ~(e1o b~l~drml", q~ <lh<lT~
IE::S

Sodega Alfi,Edo

~=

'Ion",

Go"",i" fub,iffi On.', una bebida ."","ol,ca saber limO .. cun

levemente -m.il!~duke,

co .. m<>yU,'mna:llt,:aci&n, ~qy,l~b";o, '~OoW_ei ~-

al ml!fcadt 51!.! nlrl!Vil! Itn8i:11 de ~O'b;)~ n'""vl" Deil~,,!.;IQ" J=EI'SGnZlJ .• compuasta poo CIJ."ttr" vo. ietal"~.R[:cO","0'

pe.:a!l;ei'i~~b!.~rbu,l~~· Se!rat.~ de
una botslla d. ',0, ml p",ro ~,.,!~ l~rr~.ziI.! pl!b~)' de ,;_ plil~ Imn~~en las d",o,; " la ..

11."",

roTe"

) NOVIEDADES

+

DISFRUTA NUESTRA NUEVA GENERACION DE VARIETALES.
S
I

i>MVA Li~eA h aaaay heladn he lad 0
\la;!.,all<!.~~ Chooola!io~ desanell a H, ,"u.""al I"~~ do, hel~d,<)'l. Il~~a \I,u.i!.l~,~C;l~~~,~1S,nbetl, <l~e mmbin.la rni"';,,a ,0100:100 d. su;,jngTEdkn'''' y un 'P''O<)6D de d~l)()",a<:~"narL"•• ,.~l=l~I~'[,O'"

I

I.oy Illg9 d" 10 qtJ8 Q~-e ISU tlgod\> ~
ro","

pu!i dq

~st[), o"1ull~(l

001'1 \'/cl!!rlH,'.
,eEl

,,1··lm6C1db<

d ..

Cu"n Blmld",
C<lnw.,,,;,,,

~1,l8 1'1'18fj'lD'1'''B

",n 10
~Ol'l

11(.: (<J-TIr.> .. I P'" rnf'r
(llojm; 11" I alQ<'le~1

&10 Pr " ...be d" elk>
5Y~

1..,8 Vor

Er.

'<'J11<:!dQdes:

M"lb .. c, Cot,,,,

S",u,,19·101"I. S)'f"~ •. ChQrd(JI1ng~

La casa de electrodornesttcos

para el hoqar Las Malvinas cuenta con LIna linea exdusiva de frlqortftcos, ccnqeladores y lavavajtllas electromco en SILl local del Buenos Aires Design.
Nivel Mall, local 29.

~ T",,,,,,le1i. stm rruw de 10. ""'''D'S 9""""'CLo''''S d" nue"Iro Ca~" \,II"';>~J",,,,n,,,", F,,,,,l;Co,, 'i "'1ponll'ln.eo~.
'1U ~Ql:le",m(1nT~.,er nuestro rro e
dICIQrl,

'0"olit.~.;klo
"LI()riO~,

+ [Ia cena del afro
El Hol!d Ma,do"",(e'~j.,;;l.I\1i" N7~""
.coirl·u:n~ fiesta temj1Jl(~ basada ..en
.dC:i~IJ-S 105

~ FOI1.:.1()( lil'1cio

[l

cor

J'1UI!.CI;; IdBQ~

y

~1J!Ml'

En Co so Blench,. ,,, "'"
~I C"J, d~o

1110.

que como :i~ro:ihumancs

.o~ieliil<.lQJ~rt1mo~

pLI'" nuestro

0

~ Ie

I;OSIl!in

dll 10

[em IClSg ,g

fuhJIa h" d;oen_ EI Chef Ejsc,ru..."..

desugmecoleta.com ,ar

,to"",' JIm!). pl~IWfiooun mo,.1i ",pod,,1 p~T~ redbl' el lO'O. Ii!elelPl4:;' 57157752.

.efieoJodo e'l cQ_(lCiw,.,,,
de I.;,; prD"

..

B. IANC HI
.o.MILl" 'N: '" NOI5

c

A SA

".<>"

de "lobo,,,,,,,,,, ,J" sua vmna

Beber con mo eracion. Prohibld su venta a menores de 18 arias

:> NOVIEDA DES

CER.VEZA

[lleva el barril R<GALOsl un librobebible
EI primer t.. 1adD do a100&.0109"' dol Cor,o >:Ui,tifulMo ~1 bu,... ciM!i[®. ail .cab. dO:"J .... <1,1.0" po; I. (""":"'0" "",,'Cia ,!aa", do la .d!ilari.15i\jio
Ki\I.

Ya esta a la veill a on ""'p"II1I<"".do. '1'.11' Dteca~el Ko~ ~1.1J" OIi<lill"!

+ 1 a por e1Unto
L,,'9o <I•• u ""'fIui';EfI bbnm, !.<oDeg"~ La lIDs. prmiujo O,V Hnto, cesecha
2007.

bmnl d~ I~~m~l:e~ '11(HOO1\1lene dn m lotros de cervera 1',ad., mlJ~ pt:ictt~1i if" opda', ~ 'fileil de
transportaa impGTUD" ole f-'oIJnd!ii.

e~t~ ];1~"i1.~l~.mfll~ llYOlVI;)

SO%

.:e.

'0 con.iguo di!:!do $ 71}.
h~ln~ken"O"'-1lr

s. !t>l"-~~nilln~'l~~~-.o

'I""

..

M.ll>!!""o% d. Got.met

~.u,"g:nGn, g%

de ~'I',~I, .,. .,~%<l~Td:nn~.i.E>l~ bueno,

1-

5egund.a tempcrada de El Hueso, e1 restaurants que la dtsetiadora de modas Gabay su rnando, Zappa. abneron el verano pasado en Oceania del Polonio. Cocrna simple que maravflla per sus sabores originaJes, con 10 que hay manor camarones de Valfza.s y cangrejos u.ruguayos. El1ugar es un sueno, Entre ta Pedrera y Cabo Polonio. Km 255,5. ruta 10,
Rocha. Uruguay. 1'0.0598 4J05516f.oo598 99819979.

,orne el o";ge" y la <~oludio" de las b"b,dzi.s ~1""'Ml~c:l5 -1.<1"", F~met 'r r.hl'ha i:nc1"idos. Con un kng,uajoll"na. y rnacan ude, ".,o,~" ~~rlTpljl'i~
i:ntordi,dipl'no.'" mnce~o< dBctd'da ..... ll"'· ,.1 =i'bro fu<> 'ru"damanl.lo5.

-._
~""1IirII! IO=Il:in~

...

_

~~~rr~rj[oo~t~ 1\" W!l1~ ~ ..
bibli<>g.afla on 00Ie9;0<

a

l&uncl~'1"~ Buen ~"9alO"~~ e'l vgr..-..rn(l:.i Leer ~n m-Qdet"~!.;)n'

+ I l.onqobucco +
El mstaurantcro /OS,; Bo,aId,i
1

e)(qui sttos son los dos nuevas

alrnuerzo

Qr><;f'adn

.cob.

blend .. reservados de Bodega .. Nieto
0.. a'boi,

Lm"lobua:a. elr.omb,.
VUe'l:1&! de (Zlbbri.il

es un homenaje ;1

Senetin er: Cabern et Sauvi g;non -Shiraz
Y Malbec-Petit Verdot. Para gUiudar

de d-ande: v;inie!l"on sus
.011

El dimcitD' do T...eisrnc d!. PuortD D<:~~~@ ($<mt~
estuve

eruzl. )<)Tge !l-.mwdl,
difundir 41~~, !:h!l1' ddl!iOD a 105

pastas, De5t~(i1" I~ de TnQ!d~,"'I.lN~lJ~'illil P~e.d,~"
~'la5

.huolru,. SlJ tu",te

I",. p'''.''

o reqalar, Muy buenn s.

en Buenos, Air,E!S p.ilTZI

fE:stiJ.nml!..,.-buanas,

5~"ooT.es;d;is;lcos

S.jC1

I~~ ve~ ida<l"~ de su c'udlad. a:nl•• el Inl.::1gd\l. la tllmpg[oo.

G.u;lk,m(} Bu.q"iaw

,I

>,',~temi<Ynes~leml'innz. p

G~,;a !",.mio, la

"'Ni tad.~ ,COnm'~ clegu~t"~'Dn de
P",Qdc" tlpi= de i. rona o:>mibi""do:!;

+ I abr ic

>lctll.-,,~, !mnatl(, rnw~~IliiIl~, J!.~ ...Jni!grr~ ~ Y accitunas 110gr.os, O"TA: LOl1<;!oiNJo:o. H y,~g"'fl"n ~001 ~"" F'a"';n) <:1<1. r.i".da.1il.

Benihana

+ I Couto al oleo

Avelbn.d! a, Tel::.p,3\131'11",

,""lorna,. 1'1.Mos... mrbmk e d. EI ~ntoI'l<I. Tna,a'>'1l16, 10. P'~I.efJte s.
all ..

FunbJo en Ma:nh.l:t<ln en 1964, Bel1iha.l1~ es hay 1JJnz. cadena mu~tinJ:cibn.al oon mils; cl~ dan '~:i.tal[fr.::ulb~sspedaltzados e
@'n

~lli.h~

Y eeema de m~', 'Y ~OO de abnr sus P"~Uj en Alto Palermo·. ,Ciioo ·Cl".t"w es eI Rag,,,,n,,l 5lBh, ch" f. L~ .~""Cia"iil~tL wC1'nil en .1'0 a b plil"~t>~ de 4Y~O', mejcr ooRudll~ OOTllQ kpp.nr •• i. Bo<.;h"na AltD hlo.mO', Coronel Dial: y A_"'.n;I<~ b,,-nihana.rom.al

oleo

F8boan COUlD. am'g~ do la COS", "~pet!;! ist;;, en viino~ mall<lfler rocl:eCD.
ZI~bJJ

de

E!str.etll;U

S"I!.I!

CJJ!'umnil! sobrs 9Ia.Stror~O'm~a en d blo~ de I~ c;l!l~ dl~o.

Impal1ador: Cola\J11ta.Argentinal SA Mal.!: OOLAVITA·LFAILONI@ametcom,aJr WW>N. fren.cns "com

Tel:0114778- 0272.

14

:G

+

G

15

r--------,
LA Rl::rrllHA

iPHILIPS

verano maqrco
~;OT'O\S· n'E :EID:IJIARDQ Ta'R'fI:I!:5 .~ Gru.S.T'~:~"'Q 'HERJ:.EJ:O fOO[1

"

.

tI:

S.TIa..I.NG

[f:lO[R MAE::.(;:(! LA, 50

fW'N][)O

fili.Q'IDII,J,(:CI.o~ .....DE 'R.QIrJRI:DQ

Gh;:1JN:r..:A

LE2

GA IHU.rQ

granits de tornates, naranjas y duraznos
lew. diane. 1100 gl dt> <l!iiuJ" 11 ~O ~rHj~~gw~ 5 tomat'8s rnEdiaooEi

yaglJr heledo de peres,

y limnn conttutlllas
ingredient ea

dainascos,

frutos rojos
Pr~i"""M!> Hie"'B e1 ~ru~r
3:

I

t.fij!f"~.lnos Giln ~I"OW

100 '9 ce IMJj~Br 100 cc de a~a 500 'D oc irut>lias
1 fi'm6 .. 4'p8r-aE,

mlln"_,

~

~ @[1!.!1' ~rBn~e 1B
Gn

d8)3 anfrisr; Sap"'"

~'u~i!~s'! eolcque ~iO18SW
10<8 dsrnasous.

Is

2 naraniaa

paladas

8 VRo

pelaolo " ;i""
d=~21l00S

jUl!lU8e8 junto G"'" ell !im6,,_ 18s

".rBS
,81 A

Y

&traiiga a1 jug,,,, IMida,

Pr,Dcedimlenl<>
HiE!NS

o:!OO ,g ~ .s91-1_a.:fur,ants
I.f:n

oc dstrlftGros

SOD Co dQl jug,o ~tJ(Qnid\), Il18!d(>DDI"I eI alrrnhar ~ ,8gf'el!l".' 81 'i"l!Jue friloqpa
!2if"I

Bl

8:zCJ:ca:r' GO"' n

2!lO 'g da .,.,9UOants,.., a's "a'.~ma

;3 minutos hssta ~ner tomatas,

almibar~ nara .njaa

una ifJ.l"enlB aiQ/3 profunda

IBn

De.ie. entri~" !lor 1 hDr~. Coloql'e !QIS

r!'lle<:er, de,e dU'l'nte coo "'" t.&tid""

30 rrL,ytQs,

rlJlS

dueaznoa

'If

188

parIiI' de ,alii, m ez de ~a p""pa.aDio" aCl oi!ii'lru,c'
~j)8~"1

c.. la iUlluU'IiI! ("i

,,,8r

CI lJJilo ol;; 1 vsrduras],

Ciid!; 15

~ii""ent<>Gj6" eA:<'llgrsrode no bece
fa Ita cortar- las trutas i::dtoig~, rri_o una
""IE

minlJcos, ~ lliel!e III

iii
lal

€r8e:zs:r 11l!I8lIam8n.t.a, R8pita

!li ",gi) ~ me ..dlo &lO co (Ie! cen e1 ~!mib~r ~ coleeuelo ~" en 81Wa8lBr
;"'F,~"po"',

ClpcrociEor. i'c.aSltB<j@ ';;Gte. Mill.:lo ~ 'Qne!,,~, Sir\\\! coo 1$ M!!~~

ruarrlB plans

cntra,
Ra6,P81 J:!lII''.B

a ~:3,

que
JU!ililllrnA A1irritc MUM; tlR 1;858

J"3l'Di8Im..ma

,eo'W"ladD'-

y. mazcla con un ttBn8J'or
105

~~r

crM;;!Ie~, Vuel\f1!'
~I

futJ~ or U{:J'I(IllI';3& cnto-os ;;,in ~~-Gi:;i'mt ~ !;!:rt.!Y!il=ii ni iIK:1mfoo. Q @4rJle gt;9~ 1'361[lri~ i3~u tCjji~tyS .. dll ,
J3/YB COlI tB:P<i r C3paadad ""'" 1 ,25 I, e50 W de ~_ooi •,..:!o,,;>""d. i1 ",,1>';<1.'''''0, •
Pi~!i,

.. ooloG81lf" "" .1 fraazer- y reI'''' ~1.:IiI op~ri!lI:ioo Cl'l'ndo
toms

I~ IPf'DplEldao£!E:de 109.ell.ooerJn9..

UI.3 ~Cl:S.

este b!e.1 QO.'ge!~@,
GO' UTI8 alCh8FaI n

I~JJ~I~3

pnrciec n 8!3 iif, CO!Ri'"

IMI~::!'

~I' ~jillil_
ool'lles,

f'!eCie't.ertJ

'f SiO'1ilJ
C~

o Ilill:;, i:lG"ort;

do, fruta. W",rdLl!"S8,

rr..e):Jres 1)::ml1blr.e::.I!lI)es

hoilJI>S (Ie mente,

Mario Pergol ini
Joan Manuel
rockero sentimental

Serrat

Lafellc.dad del poets
Re<:lle.t"kl I~ nir.~ come ia ~P"'~ de I~
I~I~ ..tel desrn brimiellm. Telli~ Wnos pMiL'es raIH~$ti= ~ hllmiiJes, 1;.\l~M~, generosos, 'Guioo.sos, ell~re.Bad:oo ~ su (amil i a. D~ el los "I,rend! lo mejor ~lle puedc eener 'f'-' abora. Luego, en ia vida, [~,fdidd~d me [~a ~,to sall~LG~lld'O<, solrando mlg~ias.U~ he ido a I'm~1 ~I alre, a aprov~'ld~s. E~~oyfl.1II)' agradeeido, ~ b<'i<lil, perc el [.jtml~e>de la IltZ. del verano, <l~ I~ fN!.il,es cl ,i~mi'e> .:Ie la illf~lld~ Y es~ aso,i~llo al clor del dl.l~o ID.lIJlIlo,4e pul p~ p~lf\lma.d~. Ese arom~ resume pilm m i la j~lki,hd.

\~~~jlS

~!0101 a C)mii.la. de las ~~s~,s. ~1ib'lrl'flOI las que me ml.l(m no tjell~n olor ~) ';'\lm'id~ 1'0IX]UE las maJre5 no es ral'! <t1'J las ylos chicos, tampoco. La gen~e se fne I~s .;as~~, supongo qlJle poJX1\le lode> se '''!viii 111ivl violenro. M.i rn ami. Me e~pe,.,b~ W~ la comlda, VoM~ de I>ai!~!'las siere de a

I~ mali~ll~ y el]~ es [ab~,e~ I~ OO(ina, ~Oll ~11l mate. ,too Jo", i n 80S ~Anees, los vlejos eran

IDs <[ ue "~U~illab~Jl, f'E'ooS~

fuero

n mWliell-

00. Ani s1 '1~~ noi m porraba _,i ee habj~s :Kos~do • las ~;~~e de ! a "'aiialla, f'0.que habla que ir s 10 de lo~ abuelos.

Jorge Lanata
cnttca de la codna

Si ~,toy ml~ de dl~ dlas ~II I.IQ !UglIl, !TI~ ~~<l~w mucho ~() 'llJ;e US~~ l11,<;e pOI I~ anno un mlcrecllma y 'roy ~je.mpre ~ !O~rms- ~Il~n~', '{:CI ense que ,~s~~!»t000. Me p"li6 p ' mos ~~IQi.13~ISCQ~1Jl L'll"ilMl:1:Jl~~' que me gU$(~' 'lUt !~f~rm~f,1(IJ\libm, YaOJIl'l'.le J:M ,en(;;1n~. j' me escudo ahj. Vl1'i cerea de! Se>f!tel MClI'CI, ~0'f PIX() p0Il.9U:~ ioSIsOOIl en imii~arme y yo l:l p,rimeJ'll W2 'lue iUI, se Ine ap~recj<J el ,!lei (Thle Frr Pszonka, "'' 11 01iotfr f~khj) V me ruje<; "Le
illa p(lJ']U~ me [!imsm el tll~"

VUiere: djr®C'oo

iii

eSQS ~"ll$0$, Nunca US!) ,~!*5: die nada PO<f'lJu~me .I" vel'gi:1~Ilz:l. La plilne;a ~ a..ifpro lim ill\o'jtild6,n.l~ro despues 'Ttl iero !lagtlJ",
,)lJjQ

INew"rork e~ nU9slm 777 con Ipiflintallas irdvid uslss 'ell ceda as~errltQ" en todas las (I ases, Vuels
COil

mas

el"ll!retenlmh~n!D"

mas espaeio 'I mb centcrt
en 18 unica, B,erolinea Que eubre, diariamente"
8'1J91'10S

Aires·New 'ir'ork en 777.

Sabemos par que IIueia-

AmericanAi'rlines"

Amfllic!lnAlrl<fl(Is

'i AA.com son rnarcas dEl Am~rlcan Air! nos lnc, omeworld es merca de onewDrid A llance, U.C.

,. CiA'sntONJAUTAS

Norma Aleandro
prehistona del sashtmt

No puedo ~~Il(m,l.'LI: Te11!1,<!1(le estar '

Iml)'

.:IeI~ luncion como

0011 lnj

m~rj.:l(l"C!l~!'il!i«'

1!'li:l;na pJ1\ !lac.lll'io que tilag.o. Y cuarro 0 cinco horas anres de cada fu ndol1 no pnedo comer nad\1_ hi 1I\11~rz,;)en casa, en general un pescsdo a·Jap!~llid~" WII YE1".i~1 "~. Y ~II:>ol5';",1od~ dla L 10 O)mpmrnmen Y n Ill;efc~d.o ,;I~j110, Desl~~~

C))!~. it'D h:lllio ,t~cami&dese:l!.orhjmllres. peID no me por.:go I'imj~. Puede ser un resI:1UI<l1ll~' ~O'!1~$. U no cluno o !;lOO indio. Si nablQ debebidas p~r<l (flfbr.tr. prefleeo IN vin'D~ (> ,d champan, M~'gYS~~1l secos,

-.» 10 que En la vida" cambiar es
~vr"En los. setenta fu i a Japcn y me enfrente por prtmera vez con e pescado.... _0, o. -1 _"';, ' crudo ussr los palttos y a. probar las salsas.Y desde entonces me ena more del sus ht"
Elsushiman me enseii6 a

te da la oportunidad de superarte,

DESICUBRI EL MUNOIQ
Victor Hugo Morales
de que planet a. vmiste

,SANTA JULIA
,
,"\.~L"B'E('

sorbete cosrruco,

BEBER CON IMODERACION. PROHIBIDA SU VENIA A MENCIRES DE 18 ANOS.

,. CiA'sntONJAUTAS

Lalo Mir
una birra par favor ,m I:HI~!~O<Sallejeros, c
ror
10'

China Zorrilla
tallarines con parmesano
rodo

NO!I)~Q~ \fjYia.-'ll"~ en e,a<, casas de OLllIfS,. s.i8.~mf.$'~!,OOIl "lis ~lm~IOi, sus euarro hiio.s, y sus m'\lie~ pus ehicos, ~ coclnera t~ una

B:~lleB~ dlvhn Ell cl almuerzo tl::tb~asopa, 00& plares 'f POStN. '( demd~, a~a!elnco.se ~omaiJ.::l, el iii con [Om, ,~OD~y drnl~!. Nad~ seprivba de nada. Ct)flIi~J1 tres
v.1~!

lwr. Desde ~J'IWIl~,\ mi ma.y<J1 rerue!.fu I~ P1l1'rus. 1~J1SQ una amor im'iUJlCiJlto pOI ~il~~. ttre> no ru:iI'-9uiti! flIS~~' TJU~rint' WJ'lIlY~1l 'l11<:S(), Q !ll,a)l['!l(ll_- Si r. 0, oor.1Io en las ricas <~I!~~\I~ me ~Ig.m- Pero h~'!a 001', < i « i
~1l'!Q
SO[l

M~ animo a pwb~r ~(>Jr>khs
~<)I>!'!<

10 q~~ come

~swy I!~d(l a P:J.rj~,Wj~ p,joo t111.rill~:'

~

Ull

~,UU:r'iUJW

.,

s~S"lJIl ~odda~_1l. veces (1)0 I~ ti,ene "I) poco de I,I'M! ~ to crude,

q,u:~

"lIbeU1QS

sobre

I~$

~nmr~aL. AI cocide no Ie hago ~5W. 1I1lC' enrra a u ~ rnftra,k,

~l'l"!Jpi~llaa eomer l! no ~~l:>e d,\~de t<lmli!la, Y Il1.mc. f"J~~l que e ~€ ill1lu!~ a ,co',,~r~, s~c~~~, ~._.,t'Il;O me I.:>ils(;,mCobmbh_1I1 !'lllal f,lj ~ I~ G:I~l de Ja mrunl"te m~ desconoddo, 'f moe P~8I1N,~

rue m~lWIi 11010.

',!Il~ ~smr ila~eoool'

::l.8

G

'BEBER CON MODEIRAC~6N.
,. CiA'sntONJAUTAS

PROH~BIDA

LA VENTA,A

IMENORES DE 18 ANOS.

,~n.sl!l:k!t'ailb.1 es

"Como mu.::::no,torno cantidades de alcohol, fume dos

paquetes de ciqarrillos
par dia. En fin, siqca dieta die: Keith Richards.lodas las mananas chequeo en Internet si Ric I

30

G

1868

(on vino. iPOr

que no experimental COin aquas,
0

juqos de verduras

cervezaespedal?",

alquna

C·, :BE~E!T

SAUVIGNON ~qo$
CENTENARIO
~

"Exceiente telacjp/'t pro,d.(),ctJlidad"
Miguel Br"sQQ

F erran Adria
piloto de vanquardla
N u;e~II:lS porcloaes ~",~:iI.D ,~!whd~, p_ que ",I'fi ~~! e la d ®l'Iljd~, rJ~S'P'\I~~ '1'" ,€I cornensal tllr;~ com tdo J ~ platos, S~ ,1~ siell~ pl~ll~menre $~d,r~d'lO:,,e g~ramj:w: 1J~ no sale l 1l~l'Ilbre de cl~u iii, :Se t~t'" de u n ~ip'0 de com iJa e~ I~ que lidl'an 00 soJa asp(m>! I'Isi{-O., smstl!i..!e', sino y limen ~a~e$. ome I~ironla, el ;u~~p \' I. f'ro'o'\X~' it5t'<, c

t.

'IJinv de e;u;elente cOl1fJJlej,iiJ,ad )' elesallcia Fernando Vidal ffi3uzzi

"Bollcgu./amil:i#r Iii;'" ,CIl sf m(.s~!ilu~rmlnllene t.i cnca"w d¢ to tr~dioh:malbi,ero Jux-lio:' B]",lH!be~h Cheea

Para

'[''Wl.ool;;[

nuestros OCnufrc;ius, :OUlM::Iibitt: enviando Li!m,l'!iiIIDl a il2rontoc:i.Gnl1'll@go:yen~00om ,

www.goyenecbea.Ofil.m

Ahora hay hares dond.e~el barma.D. que pregunta que qU1!erestoma;1' , 10 hace solamente pOl' protoc:olo.,
STELLA. AB.TO.!~ CHOPP.

SOLO

P.N RARE!>

EXC:.LUSlVOS

.......__·l31 cornida es una cuestron de apertura, IEII ue es amarqado, se jade. El quees eagon, q se la pierde. lqual hay un tlempo para todo. Las comtdas, como las otras expertencias de la vida; en alqun momenta lleqan"

BEBER CON MODERACION. fROHrBJDA SU VENTA AMENORES DE 18 A~OS.

"Cuando viajaba,

Sf

me

compltcaba encontrar un restaurante que este abterto despues de lafunc~tm porque fuera de Buenos Aires comer tarde es un problema".

r",g!e;die~~: ~S:(I.y de ~HQ~ Ip~r~ ~'!.Ijhi,.~5a,,~.~gu~"~5~ d~ ~n~ ~ hll~nto, 75g de d~ffiZ~C.i~,n pitc~ d€! sa~ l alg..s nari" I\, P<;!1ino,1 lata de if'ati!,df! SahIDn SWifL

Julio Bocca
errtrevsta con un varnpiro

YQ ~Of!)~~~~sidl'<1,~.e! d-.:lm p~lllH' Il'~ ~S,",h!>~ nada Il~m 'l!i~,~ un dia parol d d otro, me ·etnpez(\ ~.g.ll~t':If, j' ahora siempre (jY~ puedo MIl !(lIDO una ccpa, AlgI) ~~.reeldo me sUGedlO ,on los vines, ~1.!1l'lY'~" eseos yc me (!;OOSmm[)lt desde dhl(]\l1iiro porl"lY~mi ~.b!.leJ() le POfli;) vino ~.su sopa, a voce! I:;lmllj~n ~ la mia; T~ml:>i€n,
aveces, me "aCia:n moi~r d pall e n el
1,'111 o

ti nto,

10 min. m,is, CcIlocar £11Jrnagre. ~I a:;:licar y la ~alen I.mac.(ier~la 'i (ocinar hasta que' los c~lst~les v r:!eDcar SE disuENal'l. Deja r e.n~ria[ CJ:ilccar eI arma (.3'lierirE rE!nIlM fiJElniE. ,~Errer]8 plE!laraciQ~ de~ 'Ii!1a~re sob I·e el arroz,aireamlolo hasta qllIEl se'ei'lrr~ tolalmente el ,aHOZ. A:bai'llca~1) t.a par con LIn. Mrned!ct Cor.Q(~!.!obre !lila ~tertl!\<1err.,'L!e!t<1 en papel film .u!,!~, hIOj~ de ,algI! sobre ,~~t~. luna capaflnads arooz.CorQ{ar eI p~t·etll'EI centHldel roll furmOindo un dlirld'ro,wb.re e5l'e (-allowr 1 lira (ie·pepl na. EllIo~a" oinrrMr; enli1l!ver eUl papellUl'r:n,llevar a laheladera y corral cuando este fflO.Aoomlla 113f con salsa de SO]';I ~ 'll'a,al:!i. ...,

liI~epara"tiim:L.vaf eI,alrw: Ihi(l~ta we el agu. esurmda s;alga,tra nllparentl1:"eSCUllir du~a nt~ q ]0 mEI'I.eatocar COl'! ei a!}ua en una UI:ce;mla ':J coclnar tapado hast a que hlervssln r·ewiller; Bajar el rueg:o a mfnim,Q 'I il'IiIi'It.EflElt!a cordon 11~!iia la,total a !:rsoJd6ri1 del agua {. prcr~. 2!J. min.). No d;€sIaP~r 1<1 ~la du ratlU! li (OcdOn.Apagm el rUe<;jo 'J dejar ',llpoS<!!lilrl (iI~t~lMr dlJ~aMe c

p~~o

)8

G

:. CiA'sntONJAUTAS

Enrique Pi.nti
cerdo, no me llames cerdo

EI $~lmC:1lno es mi f~Y()rjtO<, Iarnpoce me glJl~'[;11l los manseos, Ti~Il~1l un @!ll~m dem~!l~~" fllerte]l uaa I,""HI t\l gomcsa que no me 'h ,colll)~IlZ~, Muchas veces ,oom~ oscras eJlI\ui~,; 0011 asquerosas, 1IJ1~ bas Ur.1. una cosa gcl~~EIlQ~~, dejen en [)<;I;; a ese i
Mjm~lji·o,! Si fuera for mi, <ltl~ tell[l~1l YJm Iilt'[\a ""1,,, qll~ prodMcall u.nj~c>s ,mUISCOS 'i(!~ [:>Drah,i me t'Y~~~1l guz'~a r sonlos

perlas. Los

mejJliol1,'fs y I~s a~m*,.s, bien

!(!Ezdadj~oo con arroz.

"Hacia expertrnertos can el puchero. mezdaba. papa, batata, zapallo., rompia a mordl1ay la rellenaba can garba.nzos y porotos, .. Hasta que una vel~rni mama dijo: N'o sabia que 'Pari un chancho"

vtmeron (on Pedro de Mendoza fueron Los querandies,

"Durante 14 dias.los espanoles que alrmentados par los tndtqenas,
al final"
SI:.'

delivery gr'1tuito Y sltial"Ol1 Buenos Atres.."

cansaron del

hasta skmpre, neqra hermosa

Mercedes Sosa

L1)<S :n'bo_re.sque I'n~h~lll.ly~dMb 1!,IlIbl(h, a fueg0 "O'II el de ~ la ~ml"mlalb,tucumans, rnmbien d 10m.)' b I1umiu en chala T~l:Umiii1 es la rroytnC~J ool'ld~S~ p~p<l~ i~m<is ',1'~comida criolla. TJn,bi~n me acuerdo del f~IlBOi~o,sa 1~1\e ,=c~U<ldla e
QOIl

limon, ~'n~~, frums seoos, pel'<) ~ roo 10 rl~~~1';11l 1I1IiI$, Yo 1M de &t_~r.l<lBodd Eseero que, cuando Ile\'ilb~1l ~IbOil l.:>lIllI el i'<'OlW, Imlart fIO,!1e en I. ~"'H de mi abuelo, )I nos
(mi:J,~'IlQS

~l'lIhll ~!g;trI,O<bil y m!!~oi ~OJl til 'lYe' pNp~~alflJ:li unavida 1:t;1Jlqlli Il,liln !>.lU~,-.

a:rrop~,

Era

44

G

G

45

llamarne champagne
Cll.vA; SPARKLING, CHAMl"ANA,

AU~Q}JE

I'ROVENIEN1['E

DE TERJ);JUNO:S

YCl!l'AIES
GUSTE.

l'HSrm""I'O:5,

rO[)EMOS

j'E;[)!RLO lYE LA FORM:A,Q9E SON LAS, M[sMA.S,
l'QR

MAS NOs
I

LAs

BU!.UmjAS, EN ES!>NCIA,

I'A.COJ't'!.DoD

G ID\10VA

..
"
"

Gran Cuvee Narvauo Correas
$ ~~.Q... Pa.ra despedir la decada con e~tn;:lliias y burbujas }' que b!J,buj~~. Do 'ado con ',e{iejos esmeralda bie. n oceano All;il'lti~, la el'l'Clrictd~_cl del I'inol t-![tir queda endiabl~dam~nlill emt>~11;l5aJia. on i", fnna c del C~"'Qonnay Prov.erlierlte df. UVilS cosechada .. a mane apenas ~"Ie el solen Iupunqato (.Mendoza), fue elaborado ""11 el melodOlJadicto'l'lal. 01 i;<.i r de todcs 10-.mares, no te arabesn unca

Cruzat Larraln Re8,F.n1eNature
$80.C05ecnado en lOOS en San Jo~ de Tupunqato, seis de "i not NQi,

."",I;P.,

}' cuatrc

de Ch ardonnay

com ponen este ,nam()ancr\o del pa,ai.C\ fre,Q) y flu tado, Uri

'!1lr4J:dp.ro[ardtn de
~P.I'I53tiO"l:'" ~p. ""nl'inita~

fro lacopa

burbujas

que su ben serpenteando, que linda, son, Hu.ile a jazrn in y a lin toque de lib, al mas e~quisi!(> UP.1(>5 perfume; de mujer.que otra Q)~ ,e.]J\L~ peel! •. IlUJl110~cI~~oro.,no mas, '


Bianchi Edki6li Limltada
$10,·

Cecchin Duke N<i.tu~~j
$ IS,'

Alfredo Roca Nature

~~s·

Elixir de todos los mares,

no te acabes nunca

Huele al mas exquisite de los perfumes de: mujer,

,Amilrillo medio verde, siete tie 'Ci1arclon nay por tres de Pinot No;" Sl1~burbl!jas SO" irlgn:;,able<; y la velQdd~.d,w" 1~.qu:e suben encanta "e'{lImeQ'l nueces tostadss yfT,"j~ tropi·r.ilej,n 0, ho.}' que ser un linQll de I" "",tafl;ll'''' pe-r,ibi, que ,~ tr",l<! de una partlda espe,ial yinifi",,4a con el m as tra'roJo:>Q rnetcdo cler>roduo::i o'n" el champenoise, ,>'o'T que, entonces, no llamarlo champagne?

La resaca es el precio ..que h~.y que ragar por acceder a 10 S(lb~n"'llI,,,,I, o algo, as i, Pari! mo'iger'lrlo~ ef-:;ct(>5 del clio. despues, nil esta nada mal brindar tcda lanoche con ~t" espuman t~ OTg;tni~o\ EliibCi~.QO 5"911n el rnetodo Charma! con 1J.""-~ !Vio5"l.tel de Alej",nclria provernentes de 'linin (~nclo'lal. Tegatl~s por el deshielo tie 1(>5ArI(tp.s, ,1.1. .uelo lib.,p' cle ag reqados sintl~l.i~(>5se iierlle en la copa Una "lJ<iltaa 10 natural.

UrlfKIOO de uvas 'Chenin al Ch.,rclOrlnay levi"fIP." 'oorb""o,m,h tartto que este espurnante de oolol i\mjl]illo estridente sabe a nada p".f'l'Cido, rn;:ci,amente 'po. e~te .ingl1lar'rnrl,p' Qe uvas, Frut.1l(;i<J,,,~una ,W<I. D~finallimi)io, y ,.,finaQo, no ,e I., ha QO,'i r'i-::ado alll.~ar,~ro esocasirn se

nota,

P¥~, (;O'T]lO

tren d,~ nubes, las

G 47

I

:, , :
I I I I

,

:, , :
, I I I

i, )

cHi!>!

CHIN

i,

Freixenet Cordon Negro

s ~S~·

Las Perdices Extra Brut s ssHuele it miel,a lmendras, p.1Ifl ostado, t frutas, Huele a fi~la, a ,~lebT"d6n 'j despues, s.: 10 ve amarino ji';,'Indo a dorado.y sabe <I futuro, Ilue~ili bl!,bl!j<6 que ~e h<l113" noy en,erra1ia~ en solo ,000 bot P.l1a~, li~tas, par a libeTaT~e en i.. ~l!pe.fi~, ,umplie"do su come tido e5~uTl1anl~ aun que en buenas ~t>di'ion~Il'u.~e
9l1aTdaTSe per 01'0'>cuatros am(l'O,

Norton
~~o.,

Bspecial Brut. Ros·f.:

Maria Cedomiu Reserve

s 4S~'

Fin del Mutl.d!o Ext!" Brut
$38. Deci' Pinot Noi. p~tagOrli~ e. decir casiIodo: lie" .. la fu.~.za. el vigor 'j la iflte,,~idadde lo~ viel)!O~ del S1!r,.~.ji nada Co~e,h;,'lcloP'1) ~uquen "I) ~oo8,. cuenta con un jO(II.!·~ d~ C:ha,dofl" a Y come para no deja. <:n la ,~pata"t .. maioruliflidai:l a1ac ..cho, L<I f[fTmula cumple, 'J \li"fl, Colo, '1maT,Il0 cobre, buele 111\DT.~' blan, .., 'j sab .. a (;i·erta fruta roja, ·ooy.. a saber uno .. ~1I;i1si no es a uva unta 0 a que, por eso mp.jo,r oedr que mai bien sabe a terruno de !QS .g'1tnd~,

Tapiz Extra Brut.
~ ~S:-. EI enolog(t Fabian Va:lenwd", him ~IF. espurnante con el ,lj.i'(t corte de uvas o rigi na.i<l~ de SarI Pablo, "n v"ne de U~ [ru\e.r>doJ;Jl), osecbadas ·en l(lo6. c Colo·' dorado con f1iiil"io~d~ ·m,,' ve.de,
sus bUTb!Jj~ fo,ma" d~liQda, coronas

Un verdadero 'iIV<l;espanol.que sea ac=ibl~ puede levantar scspechas, pero .~0'. Va biel). E'~~aTl1 lado con uvas b Parellana, M<!gebo 'j )<.,·..:1-10' ~eg!1n ~I 'll<n000 tradicional fa'<l;ll~i, estuvo 6·
m~i~, ~n <l;,lfro'jl sus burbujas afiQ~f,ill botella,

Lim~ro y hei~C\ '0·10' pitJa bri1lanl'l,
son fini L.~, ~ejijl!nto~

De lujjn de Cuyo )llenmefltado con levaduras ifldige'n"s vi<:ne e5t ... espurnarne rosado con toques de frutill'!~ y arandanos, un jug;ui!o de Dio, mitad Ch ar donn';)1 mii a.rl Pin o,t N(liT,fT~~o, j(ll!'l'n ~ in~iit~nl~; ~uidado. ,~fiorij'1" conmas de tres copas cl~· este eli)Dr erltima .., poan •.n

Que rico, que c!elimclo, cuanto frescor de. ]lTima~ ra !-Iu~!p.a rnanzana """de y OJ. me·lon 'j a rniel )I a... tantas cosas,
r::o~ unit entrada decidtdamente

hut al

""";,J udas, Ri~,

enamorarse 11<!~ta~1rnismtslrnn
Dp.mo"io,

Como '<:galo, r1ofoJla,

en boca, recu .. rdo a ~<iim de. roble o:m... i~•. no, ,ien po cientc <:h'ln:lon ""'j. ill, burbujas ~hiil"lafl "n 1a.len.gua, bailan ·Pofl pal ad ar,de'>'''fl~ro ent re ~l 10i d~fl!·e" otorga elimpulso ,ublime para pone rse a en Lonar una lIieja canzoneta: parf .. mi oi arnore, Manu,

·en la 'U.p!<.n,ie. En la copa ~n~l.!id.~. es tallan .a.o,m as a 4~'31'no, rnan zan a )lpan !~l:iiido. En bOQ es 1.I.fl c•narnelc f'jnamenle jtido que maravilla ·el .gu~to·,primero,'j todos los onos sentidos, dej,plllp.5. E-sta mu)' buen 0,

48

G

autos aun f ranees sobee Ar8.~II(ill~, ademiisd~ ccsns rnam lferas y ~~U<lOl!iSI~!, lalll-

BRAS C O~:II~~:;:
'I"~

.-

"No hay que olvidar que eS05 v1n05 opulentos comoqordas de Fellini han pasado qeneralmente varies meses en barrtcasnuevas. Muchos no se recuperan La fruta sique sohtana su camino, nadie

I>ihl produoe "'~1l0S, J~llg~ presenre que y~ en ese mom en [0 l\'jool~,5Cu~r,a !.abj~, ~.sumtdo su slro nlvel C~WJl;'l \' Mjdld jtolland villifJ,a(lolTI~s.:le ,jjw\'ec~,~Il!JIl~!<I(>I), EIdlm en Cafay,ue. 'la no eramos f.rindp~allres slnoveteranos, quineos ell el -"Illki 11[1de los producrores j' umbienen d consume como corresponde, hpl]cado ooJo eso en el av'i61l de a:~t'()r~I<IU~ !la~i~ M~m!o'Z:l, en Sail ll,af~1 ~illlo~mo~ suculenchs de vaqyinor,~ gril I~, rnedio crudes v~ra imp l'liigc(lilallo a! de El'O'fJ~~~~ ~s i>o;!dl~ del Il~l'halo, '~II m sus prn~lx1s ltlli;i~l~~, E~, (Ill ~.s,'~mb-bg~(l#1

al()m~s densos y p~!adiar suntuoso. Chadronnier husmec cotelece .;I,~ n ariz j' "capi~eu~' Iue su {1D1~o comenrario, 11n hacer i:ot.!che ~!g uiera. C~pit>~ slgn ifi~a ~1.wil(}li~o, E! IHJbaro ~"tub ell ~IIlOS 14 gto.:lw, Y si -i~ dij~ )'0- por nuestro cllma d!tdo, Ja n!:li~cion sol~,; !(II uvss eosechadas muy rnadu-

ra~, IIUe-!U();svi n W son m~5: a~ooMi icos que
los M~do~_ M as bien seacercan
a, los C~,e

repara en ella, ahogada por vatnfllas,
chocolate, tabaco, cuero, establo, tierra, bibli oteca. Todo rnenos est conrnovedor
aroma a vi iI10",

4dli! w<lrM(ahmel /M<llb~/

precisamenre, p.re~1I haber olvidado !".Iexiscencia r se coneerursroa ,ell Sijj esencia, Li, esencia de los vines lill¢Q~ modernos, ~I ser en el JD.lW,iI;> censisre en ser (k~r~I)!o$ ~II UH~, ,(~t~,1'['000<105 ~I en win~bal', l'um~a4o~ PO'I' Il.ohn; I\uker J r, OM,J~:ro!l !" dj(c~~de 'el'_istli: de ~~I b.e\lj,lo~, No, itnl~~.lHque muchos de ~SIl.>S ....1 nos de esdl i;, ",o·(te!J1 o New WorM. oscusos como EI~bismo, pooeme~ \' ooncencrados resulcen unposibles p~l'a aoornpafiar u Il~comida. N" h.<l.)'o]o de !life ni gi[:o, qu~ se le Jfsi~i~ a e\<I.d~llij<l1.d,.;Ie dlocoJn.e <liPfS" OJ de I:><:tro!~o y de un ~~r.{Iof ~Iooilolioo nltisimc

C H E-C-A! • '. -

S~ral\ I Merlot vi lIifJ(.a(kl per Th iell)! Boud iII~~M (:0!1

du Rhlln~, "R,hIKOS", ,tijo C!l<liJrollll[e.r. &'\1"'g~!_RWJe.rd(Hll!~ ~hj nomas Irt~,i6I" boreI!~en dlxMf 0011 h~d() h~bE:l.n !raEd.Q pal~ 'l!le los vill();s bian~o~,"Tom~mo~ro bt~Jl f:rio par:lJ dlsimu larle el wl~i.leux· .J~j().oder COil el • j fr:l:n,;,i~;'GOIl solo IIUIlW palalbr;l~ t*Jl~~S M~ <tll~'4;~ifaooa!~!t(JiGjc'p~!~dlo Ml'b:1ro. A cada cual ~~Bull ~[I~ gus,tO!, hro, que roo me vellg~,o;~o frall'~~' ~ en r!i ale me pOl'ako-h6li,0 ~,un dmo nuestro,

S~I,c~Je que los vmos, los ~illl()!

o I)UDIU.dos, QO,,""O los pla[);)! de 105~h,er del Bocuse d'C.r, M~ ll'l~igi.i.d':i,l POI suerre esre esulo e~,~ camblando, har 1I!l~ tendencia ~d~ ~ rnlW'01' en d mundo h~Gia los vi D<JS m~s Iresccs, mil bebibles,

"En los setenta s610 sabtamos hacer perfectos
105

~~.m'llu~· abandonen !a oomp!~ji<h<l y la IlO ~~O!l!~lIch, ellgeu smi~~s, Se H~y ~III~ Iml~lxi, simple y hl, 1.~l'<1Gtkon e oo-mid~~:en ,COli ~rntB.(lS. obr-e la mesa, S dos ~iIHOS, E! ....no ~q~m i ~bl'ildO;. d <l~e esra-

'"'S~

Vim;!; .:!~rno.:la,Ais~fi~dw pm ser premiados

blece acuerdos emociona nID~S mil ~O~l,bIOS, Jura 1)0000. U, ,e-S!l~SlU'<1 del modernoso New World S~ 1<1, prueba, dispars JI BIIIlQ.S comentarios, se [0 ~m",l~ pao no se ro bebe, Anlrde los plaros, [I vine se coavlerce ~II comida \' ~'U~ooml~afi~mj~mo es ~I dlscueso.

Hoyaprendnncs a elaborar los V~110S complejos y concentrados bietrarnados por Parker Junior, poco aptos para el dtsfrute de la buena mesa, pew esplendtdos para tntcxtcarse, aflojar la lenqua y emltir bla bla

anejados tradictonales

al estilo Vega. Sici1ia._

ranchero en las dequstactones de dorapa"

50

G

" R:H:.ETA'$ OEOR.O

ensalada de tornatitos, sandia y queso de cabra tipo feta, pickles de cerezas y albahacas exoticas
F<"" 1"'p.idd•• de "", ..,11.
INGR!DII!NT'f!

',12 11 d~·c:elez;~ roo cc d~ vinag re de arroz ~,g de '~a.I

pam

III ,.",Mad",

INGt!DllltfTI!

600 '9de tomat1tG!l "al1a<l.os

!l de ~al'fj<lr" 9 ,1" 'l'-'''''' de Ulbra t1pIylda zoo 9 <Lea·(dlt &: 01\". 12.0 9 de .,It,,,haC<!~,,;o:)tic~
~-O()

~O()

~ '9 de 'flC>I.:I" !..,I
.2 91de pirrli",,,,1;2 rLeg fa
~~"<Il'IMI!Nr"

Para haeer
hetv0t'.

los )l'i~Ue!, ~I'ient"

el

Vinag'rt ~c:nl" ~I hasta 'I'll': romp;! el

De~~a~oce rerezas y sumerja la~

,i':n !'l \II"a.;:!~i': ;n'l. cililier,re. Reflig,,·re.

Pa'''.la ,en salada, 'Ia\le:10, t()tliam~·~ yl." .,lbah<l!Cas, corte I,., ~ndr", y ,,;'1 que;o en clUb", .
.• !IN.,,.!:,., Y N!~!NI."':16fO

las .Ub.:nao:a~ la ~ridia.)' eU<I.l,,,,,, aJefe!:ittt~ oan "I a(el!oeclbclwa,
10" pic~les, I~ sal 11. )l'i'rtikrrla.
,(1'",,,6)

Di'~lJonga ell UII plato '10,temantos

Maria Barrutia

y Gui.do

Tassi

Para todos hay una Gafa ...
ensalada de: htgos,
m.elrill

y jarnon

Ifjl'J:~!;;:pIIENr!:"S lj/~ melon

]hi~~

so 'g ,t~j~,m6I' di~ p<l'm~" en 1!~t'l,fi"a. • <!r<Jl~~dle berro, de ,ii,baT10, demC<rt<ll'J: n(j!Jri\, de 'W;~'a y de a ~1~,~
• Sal c/n • Pimi'mt .. de uyeT1a c/n ·limOn~ln • A.oeote de ma'iz ,In

" 11Qi"~bema,
p... a dieooT.T r
IIJl~g;DIMI~i~'Jjg

de rernclacha

Co".e'l1 m!1l:ii" en gajos y l\!~g" ~n I~min<lli, '"roe los \li~o<; en ~1l:i'l',fI,!~le
IEIJi fn<,a' y rongim$lt~"$ @! >.1il, C~¥en<\ acerte de 'lTh'Ii~ y l'mii". Prejlilfe una mini~FIi5aladil co'" 105 brotes verdeJ;_ Condimen:e'la a glJ~t~ Si"",la en5ilhd.a de fruI;~ ~"i'ormi'!. de'vo!dl1. AgreglJ.e 0;'1 jGlm6n, i'Qllgi!,e! hglJll;y~td:e. ~ en el centro del '1Olc:ii.r> y una n(lj\l. de Temo~J,<;t-."IlOJ pla~o\
{!,;>",,;}

Adacencare

Tenemos una heladera para cada uno y 81 mejor frio para todos.

Heladeras,

Freezers, Cocinas,

---

Lava:rmpas & Secarropaa

-

), UCE1fAS

I),.,

011:0

Ferrall Adria
PflO'~ig\!M! ~i~TQ

~m hoi, ing1edierlw. y 1evanle el ~'e."-or. Reti~ d~fblego. 'T.!e~e y cleje enfria •.
!V!or.l!;!/il

,,om dff":"'''\~"'.<p~lll~ ~hoj~ ~I!~i! a de menb

, ~4~ ~emm mescada
~cd'lta de ~'ry en polvo > he~~ de ~_mfr~,n 4'Semffiih!j de cardamorno lJiGl.do ~ gfF11111)5 de "imierr<a de S~!luan mdllbW5 6 semlllas de "i!inma 7 j;yl1.,na5 de je'lQrib"e wl'llfiUr'OO , ~d~ ge Qne~ ell poi""
:;I 91'''''(1<;4~ pim ienta m~"~1>1Kad<:!5 ~9 'gTO'10':; de a nfs eitr,ellado rnoliJo de enebro pi,ado
'(' IliIl:e"sE:HiT:~,c16N

para la gelatl'n.o Ii. rn.Ol1Ztll1" ~59 ~ del jl)_go de' rnanzane e!~.!:>o'",d(l <lflte-ri()TIneme SO o;J d.~jil1ilbe base el~OTiI.d!J
;;H,teriorme.nte

~"oj~_}de' goilatina de ~ 9 cada !~n"
p'Wi;JJm~te
P~'~lg\!M!

f,i.o;tri!tail__.]:, en"QI~iifria
~l~TQ

10>._".

Oi51)e'I...., I¥ ~oja5 de ge~i

na

.",t""'~
~,RMAP;O

,atenbnao ~I j~.rilbe enel microcndas. Me"le el jugo de manrana con el jar.be y gu"""de en l. hehcleo- .. para 'Wmp"Qb'l,T .q1,!,jg •.,do de ~~idac:ioll !;(ln5igr~el\,i fuera n~~riQ, r'ectifique !;<)'l \I" PQ~ de ~tQTante verde. Repo;rti!,la gelatin", de

manzana 'en 'jJlat'!), scperes,
Co16qlJielo, ~111., "~.:ijeri!, po
IKe! fG

rro"-'i,.;r,d~
3 hOIa$.

S1lqu:e tes pbtos de b Ihelilder. 'i ~!Oi1 ....e sobre la 5!J_po;:mde ~5 do~ espedas imaginilnc!ouTI rdoj, ,mpie!;~P'lr los ru ..rtes lJ, 3, 6 Y 9 para mil"(ji1 IGIii' m;i!g:ef1.ei y 5ig., W11 el 1<1;-00 d!e ~5 ,e,pe~Rli, ~5l<i p! ato ,(j_e<ber .ammflJjfiad\o l

Qll.!e 105 pl"'tQ~ Qll!eOJel) tmt~meTlte

"I jugtJ' de ",,,,,"",.,,,

p~'I)OS,

!)eje ':Uiaja;r dll'anie

1tf:J:jIEIII,IHS

~OQ 91 ,km.,TI1O:,n;JJ veTdie'
• A.;jlJjl.

P'l' "'J1te:<W en dcnde se descnban las doce especras err aesorQ)e1'l. Y persona 'que elabore el postre debe indirar en que di1'e,d6n se tienen que comer '...5 especas a. fiT> d.e qiUe lo,jinvit-._dOc~'Ia~ d)em~b'an. ,,-,,,,, ,1

II~QC!;;~IMI[NTO

[)='<ri:QTI'l P.T1

las m<J,T1.iln as 'j '~~~5

~ctoJJo~. Sum,jrj.Jii$ ,en ii_~Yi l1irviendo d!.l';l/~ 5,~egun;:lQi, 'l'itl.l"" y enfrte P.T1lJin.~ipiente WI> ~Q1.!a _\' hieio. E5runil!a5 ItU"lan'i\':i kuelil~, [Ji,pGnga en jug;Q en u"rel:iflieme alto y 5tr,e.d1o. [Jeje f'E1J0'5~' en e! oong,e'!iiI.dOT pi'!r.. que se 50!idifiql.!el'l ~~. impurezasen ~ parte ,upe,iQry sea ]l1j,5 fJ;(i! extraerlas, Retiree d~1 Wllg,'l1.gQT 'J 'lU!'w !~. imP1-~I"l\l~ Ol)n .• l!n", e.pl.lm!ldera. Pa5~ 'l1 jYg,o,de rnsnzan a PO'!.!" b;mi••J. ttlifO de1g._dJo.

po,,, "IJ,,~.~e I'~~~
IHf;iItI;OII;NTI;S

~o '9 de azucar ~o '9 die aqua

,

), UCE1fAS

I),.,

011:0

gazPJcho de langQstinos
y verduritas

conran crocante

INGI!IEI:iI~NlTI!:S;

~h k de tornates ",~_d1,!TO, '~di~d~*, 'h cebolla ~hi~ '~!~; r~rin(> 'P~~~~oio ~h mDTrO" "'lT4<: , trQ'lQ,!l~ miga Q"l PiT> (~(l 'g , Q<l_"~,de o.<:~i~~ de olfva '~meol'dl .. d:~,"n<!.gT~ d"lJ~ ~h ,cd", dl~~aJ ~/.l de. <l;gua
, ,:id;\!JM~

'i]:IT,(>;>:',)

4 '!.. ngo-~tinQ~ '~trozo de pan Ibag~~ iJ~ ~ ~m • (ibQ!.IMt<: picada ~/n • Pimi~ntii. '" gYit'l
PR:~~!;t;!~ 11~~rrQ

l<!'Je~1 tomOlte,p~l:e~1",j,g, p~I' .. Y troce Ia ~e.t;,oma, e.1 repine> y e) mOTTcCll,~~5~ una peClueTi>iJ! parte de estas '-erdura~, Pong .. todos.los mg,edie~ e,,'I a licuadera junto 0011 !a mig'" de p.1II'l, eI
a£lua), e! vin.g~,
PrQ~(11~1e,

5~lpimie~ l' cleje P'J' ~,h!Jr!l.~en la h.cl.ole .... H<l;Q<!. brun[>j.~ con e1 una pepino\ ,~ltQJ11,],t..,!lI m(>Tl):j" y ~ ~oll~ Corte el pan en ro,j_aj~., ill! m tinija$y~te ~gv,e!l"I>eT1te, lim])ie'!~ 'lang(;»ti"O;; ~~en.'a"do QI:lm:i1I5 I¥ 'j ~se'.as 1'""To,Ihaicer WlI ell",s U.I1<;(;eite de. langostinoo ,el'ltibi.nd!(> a<:eil\;· e 01",,,"y d un ~d;<llllte ~rOOaja,. liran5cumdal 'i':<;).", como mi'1'mQ, aplaste bier> las
raberas. Cue!ie,Em~!~ion.. ,elg~.Ip3~ho mn,"""" a~
una

~"""dQ'.

S~lo.,,!
CCi1

..nqostinos

,Or>

s,a-rtJ:m

acaite bien ,ralient.~. los

Si".., 0" un plat" fl<>s to5!adi!as, <1" pan mnbl""",,,. d'o ""90,",1"",. cndma

!..ngostino;; 5oL'tw:ilos, un I1ilQd"l~_~,~

s.h"rs ron
.(p"",

~d~ Yla ~,bo\llero:,Yo.e~ la me5~, II~~ ~~g;l;Zp<lId1O, previamel'rte'
rolocad<l ~n un a jilrrita.

,1

60

G

Pedro Picciau

Donato De Sarrtis

111II,I~I!II;OIIEHT'IE:5,

>OO"g ,de till~a'in5 de espinaca ~"'O9 de >J!~" de tomates frescos ! I:>ereflijen., me,ji',na
• ,1I~eite ,in

• Sal (;In • P;mienl",,~ lil ~ ~d4!i,die ll",n ,.!lado • Hoji5d~ o,1\;iil;ha,.J.rei'~ f
P~~~~!II! l~tf~;O

margherite verdi di burrata 31 peste rosso
p.{lT01I<i"'01~" 'r«(l'!t~'!;iIIiNT~~

earte la bel1el'lJjen O! to ~rgo y en a
lamina~ tlnas> SaJpimiente, apane yfria ,en aceite callente'. ~eti'eb" y ~u"iil~a5> ~ie"~ Ita pasta en <Jibl.lnclante agllil. ron ,,,A.Cl.IJ!ndo .~~ a purro, "etire.y escurra
c~J!t"'~iltlg;g. Jilil ~~;!PfTA(lgN ''t'

~Dog d:e !larina. OgOO 5 yem as de huevo 1 cda de dOI'OIII a de ~p'n,,~a>

1

100

Eil IAn.. iil.rtijn, m'm:k!a pa sraccn 1" salsa de temates ~~ie~, Di 5Pong'" I., pa.b ~r1 j'Q,mi dle 1'I1anojr.> ate 'en e'l y centro OJ" la berenjena. Una vel' 0,j.,005 i05 mil,n ojito>. dhiJ'Oll)~a ,e" un plato ydecore con I"" "'alas de .Bb""i!~'" ~P~"'4l

~~e~ bl.!:,,.,til ,gd,p.p~.rmigi"n(l ,illl~".Jo jl",o , ti1nienrti! bla",,! moM., en el m'lm~nto

1!l'J!!O':;;~I)I~'~NI'O

p.~m elp es t,m'#lI
IIfCl'tl:lOl~NTE~

50 9 de mm.Je seco rehidratado 10 !:l de ~ lmendras pel a das y tostadas
• OH~gJal'lilJ frescec • A~eite deuli .....~ 1'1

virgen ~!n

"If'

Ami~~ lo~ i'11l'ec!ie"les de Ia m asa y 4ej;e descansa ~Il~" =;pi;ent~ tapodiD 0011'l"1lp~b film, Pique eil '1.1.1.<0:50 burrat a en I;ubi~ y .omJ;lgam~ WI> el queso parrn igia)1<) ralladc y Ia p;mlent", Fo,me I'_~ ma'9h",;te cortande ·di,Wl; ri~ilJ~~ 8'? ~m de de rnasa, ,di<!:ne!<l5 'f tipe1i!5 otro dtscc,

I?iQiuea'll~i1i!!o eil tern at~ secojunto 00111a 5 ;l!~mend'a~y !l~egl;!eT!luI5,iofle cen el (lregal't!)Y el il~ei.e de (lliv;l! ~1i~t~ I;!bteme' 1J!n" 501hita densa,
AItMA~O Y PtI;SENTA£U:i1lll

Coc;m~ 'Iii. pasta en abundante <Ji9lUil, ,;l!I",dI" 'f ~ondlimen1le con el pesto
"[LI)jSo.

~""'"

0!1

Tomas Kalika
va rentkes
,~ ,
~P1t!§!!il !;P~!;;l~Tl!;S

• !ll,l_>e\I<),
• \"1!j~

(j'd>,Ti na OOQ~}

• ~i!<!S dl~<!,,,it~ 1 ~!iI d~~~"~
'A~~iI,ln
1iI(l(IEDHMJIEHTD' IlI'ltOCEtllMIENTO

"',
'j omvu:i:IVilJ ~ en a iIfuegO)

Me:;:de,

'105

iI>gTed'en;e"

y amase
'j

L.ve·laspapas

papel

tJil~U fOnTIjI' una masa "Iasjig

tJ()T!>09~n~"', con un repas •..do' M.medo l'dej," descansar PQT zo

Cub,.

",ilAmin:o. I-f,J)T'1~

fuerre

rninutes.
p.1lT01

hasta que esrencccidas. ~eti'"el IMpel !!h,l.mi "i~, con la il.l'\!da de una y W,r;!>.,T!! c;obGll~eei 'e~~ de todas
1"5Il"'pa~ enun

'"

,

,,,dp"en.e,

Hag", ~

''''~I:

'I ..II~""

~!!).~INT1!;~

1~O9 de papas

f'lJoe con 1J, p';tp;l: ,i!!'~f!I<i,~,,~.og!.l_e I 1a s ~el:;o1l~~ e ;ng;)'p(loTe ill p~T~. ~ndimel1te' ,,,n Ia sal, la p'mienta
l',eljleTejOi p'Qdo.
)

~ cebollas pi~o.d~5 • Ac;eite ,in • Pe'e~i!,In
• So.Il'pimiernb,
fI

A~'~M~I;iO Y, !P1!1E::i~~l'.A(JQN

qusto

E~i~ !i! masa y con 1.1''' cortapastas d~ !I on de ,dijoneirr.> ,fo"ne 'l;!t.rlq!.l~el ,tirru!os,

T'eL!':lrn" '1 ,i'l'TTe 'en f"""", d~ em pJ;n!!di!~, 11 ni",ndo los des "'>:t.em~, !HIeT",,"en il>lln(!llJll~ ~gI~1!. ' ~(1TI ~l R~tire ~OT1 una ~~putni!d"r.!.,
$iTVil ~11

m~d ..a cebella trttaccrtada

en i~l' an~, bien callente.
(JI.iJ,T:iJ,~~r.riclilldl.::li)

>

nCE:1iAS

1",,011:0

Calidad que se reconoce.
NuestrO$' quesos fuerOD elegidos por juradlos de experil:os como

los mejores yptetn.ados en des tradicienales y jerc.3!t'quizados eoncursos.
lehrneyun
para la m~sa
IHa'ItEDIENTE3;

vu Fi~P.fQrli!lci!i]
<1."""',,] ........
i'IlIl.~UJlDf"1j1tf1

Sodedlad. Runi de SruipadJa
dtl lLecherill 2009
O~g MIt:D"M DE ~~~~n;.C'·illiliit

Po~O'del MollJ:~ 2009
3" CQn~!LIJSgJe Qj,lesgs d'e II! Regi!i!l ~'();'<Cf.
IIm.\lL~ uaoeo
Q.1!fM1\-':!~lII!IlJeJ1j

Cmtfll

de harinill QOQ a cdas de ~"I 40 9 de ievadura 550 ~mi, de ~,91,jjj
l' ~

_

r.m:o.u 1.-'1. Df,
~li\l;nl£.l-.a~

l\lm\rLI lilUI;';1lI
1~~1IiI

~·r~

..

IU._rq

~
!ffirMIJ~f.ll: Il.t>."et: Qu~I!lw~

.\;&1

l' c;d~ de .~e;te
p.oa;p, MI'~"1!;:I

Colo(jU~ I.~h~rin~ en tin bl}i;en el centre, la levadura, les des curharadas de .. al, una '\JchaHtdita die aceite yel agu;li, Am ase b'en'y d,e~el~aT. pam eJ Te[l~"",
I"~''''EO'~NTE~ l'

{91

;!Eb\U:A n>:I:~."J<e~ ~:nii!lil..a--Bl:i.~i Plw.

Mi:flAiUlit

llro.'IQ:

I~

(i)

Il.!-C.,.

i<de t"P<I de a~!lQ pi~,d<!dos \I'Il!I;e~
FOIl;>

I ~de mQH6n
l'

il: ,de ternate o.i'Q'l'te<ldg. 5 tomates ]lTQI;~><ldliJo> 4 (hn"e~d~ ajl) picades
1'1~.~a, die poerejil 1,11'1. aa de cebolla 1'14 c:d~ de aji mOl~id,Q 114 alJl de pimienb de Jamaica 114 al_", de pifllie!lb neg ..

• Sill ,ill
• M"I1\;'lI:il_/n

,.oaDIIMI'J;;Q1ig;

A9'eglue a la came todas las verdluras, ytos condtmentos.y mezde bien. Cu.ando I. rna sa haYiI levado, hil£l.a bo'll;oo~Y dejerepcssr, btiTe 'I!)~ 1:>o11l'it05 fOTm.! circular de en un1.l16 em de diiimetro. ~'g(jlo!e lil came cruda :;.Qb',eel!~ 'j lh~'~ iI 110"'11 TueTte sobre un;.. pi<liWl enm.·nte<;.Ji""
(p;.",i)

Rosa Yernaztan

Carlos Musso

combinado de sushi
r~!l!iR~~!'~m~~ ',/;I

penca de 5011man T05",,;tO ~flletes de lenquado ,/;I meil;d., de ,110'" (a"TT(J, <Ni".ili~rad_Q) ~ 1l~9I"i~ "9';
~ "il1l~

" poepic"J de q\IIel'J P!>ii...teiphia

~ paltas

, "'5t~.i1ia rubierb en. pil,p.e1 film • $~5',mGl ,in
P~O(;~~I~IIi""T,g.

pa'" ~I,.,shI'm,'

r:o,t~longitu<linaimente
trn

~~ pen",

de salmon Uti lice ~ lomo, pero antes retirete 'I." l"eL ,eo.te' '5 ii!"..rna~ de' ,il

deeespesc •. C,,~ en 'io.ma'J'bl'(lM un f;!* de lengu~do 5i'ljJie1 en
7'i;i;illii"l"~'

l"<'' '

.1 1I191JiTi

lJti];c:e 'apanZ<! .::!~ 5.Jmi;i'1, Corte po'c'i(lne~ de 7 ~m de I;tTgo, ~eti!'e ·el exceso de 'fI'asa ywrt.e ',l 'Iina' laminOl~, i'aIa elleng"JiI.{io, coree 8 lam;n.~ en lo,m;id'<l\nj,,,,,Tj;ilI, E'o,me' 00Ii\:"'5 ilil.'g:~diai de a"o;: y (loloqu.e e! pescado P(>T ,e"dm a,

po'.

1m 'QII.

L\ftil'c:e el ~a,lmo" T~tJ,t>lol. eCirte todos !05 in grediel)le~ die 7 ",8 ~m de lii!;rgo

PO' 'Il

,m de espescr, (:Qr1;e las

,a~QiI!5

pm Iii. mitad, coloquelas sobre yrccie "'" sesame, De vuelta
'coloql.'e

'1<'1

,e5teTII1i1., Di sponq .. snbre ellas 0:1arrnz
'j

'105 il1_gyeclien~e, a gl,l,tr.>.

Er"gilte.:i corte ~i J"I41en 8; urndades.

!J'.. ,,, 41

68

G

>

nCE:1iAS

1",,011:0

cebiche de mero y pulpo
IINfj1ItEIliIEMTE5;

Alejandro Digilio

'(;"'''g de PlItpll ,200 .. de mere lk"g de cebolla l~hile • J~o de jengibre r;1f\ • JlJI!,lO de "pig ,fn • JlJI!,lO de lima t'!n • Ciliilntro f~~o. <I g~,to , 8rg,e, de mC'OtiIi a, p<I'' ' decerar z , Sill ~/t'l
1II'IiIIOCEDIJMIIEN'TO

(".teel pulpcy -elmere en rub". pequefros, b ,e'boila y ,el chile, en b"'Il""i~~; i!:JYe ,eldl~llt'(I, Mel~1e p todcs 10, i I'Lg redientes -en ~n bel, -;'~QI1.-e y strva,
AIi!"~AI)@

v P;IIJ;~:E~T,A~!';N
a,

$iM en ",,~haro. e (l~g~.tm;;i6" d

Ydecore ~0T1brctes de mC4taz
1~·,".,4:l

7'0 G

Jann Van Oordt
sesame y s8JIm611
INCi;~I;Dn;";'ITI;S

de salmon fO'ild.o:i ~o 'g die ~emilla5·de ~s~.m() ~o 'g die satsa dl~ n" .. ~! mise ~o c de a~jeveget .. 1 60 ~ rolebrotes de berros yiQ • Jl.<1]Q cl~ l11n0I1,. ~1i,I,>to .
.01;> ~

r;(i..r;yl a

• A(;olite

d~Q~i\Ji,,~{l'AHO'

1Il~·Qg;;I).~I~I~~

f.c.Tr~ el filet<: de 5<1!rnblflcen las ~mim;Ji5 de ~5~.m(l)l d:~l" e'l "n., plancha 0 sarten a l';m;no mediio, es decir crude, en el centro, 1l~;;e1Q con Iia sil5a s"",~t I'fli~ }' ~~mpoil.fie wn I. en,i!<.iI_,JJ de berros Ijioo rucul a. Go,ndirnente ~'l a~eite de gji",,"y jY9i(l4<llim~tl. P"Y" I" ""~ d~ 'weOI 1111...,
1~';~~IIIiNT~·~ 111 de 11/. ~

\lino blanco
de pasea de mi~(l daro

11 ,I~'~ de 111 de 109

azuc ar

agy<l.

t'; d)e salsa de s,,~

1I~il"9~PI~I!;1~W

~n !,lna ella (jgloq~!"ltedos los ;nl,ijrfj,jjet>1;el; a ~o~inaT <I fu_~(l !<into

hasta ,que temen p"l'1w,}e rntel Sep.ilfe. E,t .. >iI!~5" ueda hsta Pilir;Ji q
combmar Oil" {j'i,ti ntas carries, aN'~S. pesc ..dos 'i m;Ji,i SOl" Y \la, m]J,Y bien con fritOJ'a:> 'i C;1'l)~n~e5. (p~,a !)

7"-

G

brandade

COIl!lU IOITlo

de bacalao confitado

pa~ I~""Im vircaina
rN~R~~!I~mli~

!IN(!j~!!;~!EJfiJ-';:~

~(><),g de bacalao ~(><)gclp.P'!Jllid<ip"lRI.j

~"e~ lla cortada 0?T1 plurna tQ'l cc ~ ;I~t~ de ohva
t Oa50 t

de ¥ino blanco

<;d"

de p~r,p.jil picado

4 hojas de a_<:elgab lanqueadas • Fume! (,aldo de pesrado) c / ..

~,r>imi~nlos 1<)J05 asados y desjler>il<td~ :. _ebolla rortada en plurna ~h dienle de ajo, 1 hoja de l~u",,! 1rOOaja de pan fWiJakl) y'~ VJ,~O .. vino blanco d 1h i;t'ro ([el\une\ 1Qllinclilla ~"il';. de a:;:il~r • ~eite de oliva ,'n • Sal Y pimienta, a glJ~to
PIOC~IOI~It;;NTO

OMie~ de que el bacalao se ~ala en L1, hCH"', impooible, Coloque1c> p'n un r>I.;ip~nje con "-&luafria PO' 48 a '" horJl;, umbie el.glJa ~ ~ei, 0 basta que ~ta "(I eit~ >Jladil. 0 el gmt<) clel

cebolla

bacalac
Sp.~

t<:nga ~

PD~~"t.je imto clp. 5al,

En una cacerola .,~Ile>gll« el ajo )' la con aceite de e>li.... , in""po,reel vin(l bla nee, deje. redu.;ir; perfume con ~11.J,\lf<iI,i nrorpore la guindma, 10, pirn ientos pill.,C:Oi y de~P'lpilado5, y 'it1 fum~t, Ligue con la miga de pan y ~alp;mien~e, ~_g"egu,euna pi~~ de
P'Q"'5<: y

1~ lomQ~)' !,p.serue,La,; or,eja~ 0 r="te~se usaran IRI.rala brandade,
PItOCE'~liMlllI;lli.Ii1I'O 1P4I1t L ... gl:li!',"-tt:IIUIlt)i:: ..... "

a.l1",r,

cuele,

P"'" I $.<1['"' de !!"t" .•
r'Uili!:lt:~III;Nn't;;:;;

lome las alet"$ u orejas de bacalao, ccloquelas ell unit pla~ para homo ph%- ro:;ie <:011e>1;..",vin(l blanco l' rumet,y l~ a homo, a lCS' PO'!' min UI01i,Riltire, de~mI?f1Uhe, r>lierue 0?T1 una 'J.0l rola Ia carne y Pon otT., <:1 jugo d~ ro«i6" que lltiliZil'ii.p;i'a ~gar. Me.~ el w<:alaoo cl...,;;migJGKH»nl pure de pap;lj, e la cebolla ,en pluma p.e.oia.men Lp. rehog;;;da y el p<'<ejiLRel1ene una hoja de a~._ en forma de ]lij,quetite>,ll<Ne a bornovapor PO' '3 rnmulos y ~il',l'\,
P<'>tI !<J~ I,,"T'" ~"'"fi't,od""
!IN(;iII!ii~! 8lQ t

acebolla
y',~ 0<150 de
~QO

11i'OOt>'~nco

~m'de

fumet

~ ,~j~

de tint, @p. calarnar ~hpapa ,o,id" • A-:;'lite de o1i\iJ ,in
'WI,Jgll~O
PItf)iCEtil~IIt:NT>O

En una cacerola con acerte cie oli... reho!;llle ta ,etdla, Cw;ndQ este tie rna,
J!;I'","w: el "';Ole>bIJ"~' deje reducir;

agreglll< el fum«l, h tmta 'i la papa tierna, Co,inPo du ran te 5 minutOj,
J!;I",gu" !"flU)' poca ,(iI, p'o~'~' potplato Y 'lIP.!",

~m~~
iljO

II d~ lomo debaralac

cl!«nl" de

P"'~ !,,~ vI.I",. ~lill""'G~

de !auI,p.'1 'hglJinclilla
t nOja

s rallos

IN~R~~!I~ml;~

• Aceite de ohva ~ln
!l'~o(f:!:I\!~I!!!;~rrtQ

de ¥ieira~ por plato • wi y pimienta; a guoto
PI!:OC!;I{iIIl.ll!IENTQ

Tome los lomos l',C{>!6qll,elo~ en una cacerola con ,,~;le de oliV".aJ(I, l.u,~l y gui ndilla a3'O' C durante unos 1 ~ rni"uj~, R'1ii'e y ~;!"1,1,

N!p;mienbo

a gmlo, l'ill!;,a,

fU~1)

rlJerle

y strva,

G

75

>

UCTlfAS

D'E 0'11:0

de hinojos y qostric

salmon con crerna

de naranjas

Pel rOl el "'[ ...""
IIN~ItED.rERTE5

,!GO 9 de 5almon ""5·",00

• Aco:-it~de olivac/!'!
• Sill ypimi."t!. pcrr;!;l

ra "rem"

ae hlnaj.a~

11IN!C!iI~pr~rrr~

3 hinoj05

50 91de' manteca

~gd",.~~,~,
• AJ:o:-itede olfva c /"
• Sill Y pimienta,
iP'!tOIl:;U:I,,,,,E;NJO

a, gum.

Corte 105hin~jg,> en jl!lialli!"
Teh6gu~Ig,. iI fi.!:eg'o NjO en manteca y

ilceite de Qliva ha.>~ que e.t':n t;em05, CQndimente con ji!l, pimi'~'1,ay una ]Jim!. de i!ri!gr y I'''le, R~el'Ve,
Pi!'O"~PI"'I~iNIO

f'lJra lo. m"g~<
1~i';iR~gtI!iiNl~$ 1100 9 die p<l.n multicereales Illimol'l

dedde1930

1

ParOl d 9,,.m'~
IIINl15REDrENTE5

9 de ~·.ucar '50 ml de jug,[I de Iimo" So onl de j~gpde n",ranj. ~ rnl de ";"~..g'e de jerez
,2;00

I-!;l;ga U" CilT;;t,metQ a ~~"" con eft azucar.desqlace ccnel jlJg'O' de limon, el de naTi.ni:i'ti y el vinillg re, Dej,e cccinar 1 mi,,~ ~5erve, Ptl'" la, ""!I,I'l!" gl<l~eOJ:i'(l.<
IIIII(iJ!t~PIIENTE~

Dolli Ingoyen

4Ilinoi,(J.~ ba by 8lan.,hO;>Ti1l5 b"b:'!' SO·'9 de m ~me,a 50"9 de ~,~1i~i!T 1Ioo'm! de calde de ave . A<:eite de ol",,,, 'In
. Sal y p'mienl~""
JlIli!'OClEPIMI!;lN!19

IIn''-'<lnja ~o g de semilUa. die !li'~_j()1 ao 9 ~e' pi~b'hQj • Tornillo 5-e,O tin • A!;eite de ,giivil tin • 5al y pimi~nt~ '" 9 _~to • Brote"./n
PiRO(1EOIMIEP!.ITO

Precese el pan

'j sequelo

en un hon1<l a
I~

g\J$to

baja tern.periltu."',

A.gTeg!Jelie

~~,t

Sil!t~ ~ ),jllOj:o-. y i~ zanah ortas '011 I. m .. r>t~i! 'j el Ji~ite h... b q!<e tome" IAn ~olor Q)i:lT'.ilo, ,.Dp;m'em~,
<!,Q"lgYe

de dt'i'~'~, 13~5e'rni IDiI~, 1(15pi~ aches picados.e: tomi!loy condtmente ~Il .al, pi m[ell~a y ac;eite de !)Ii\lil, ~~e"'e,
AIIMAPg, "f P!ill~i~NT,i\(;I'6N

,el '!U11"'lT, cubra

con el

'-IMo y

Coone basta q ue reduaca ei ~ilklo y k" \legetale> esten coodos 'f gla~eao:lO$,

tape ccn P<lpet maJll-eg,

Cor.ine el ialmon pO;>Tl bdlJ;) de i. piel, e A 1.llitifilO fIlOT11ento. (liTei" 'j dore I.. Illr"" cara Si1'l!<l el ~1I.1imijn junto con la crema de hinojos y 1(>.; vege'ale, giaseados.. Termine (on el gQ5tlic; las mig a>, )f decore ",on el aceite verde Ie I~ brotes, (1'""".)

Adrian Sarkissian
pulpe ~$pafiol con ensalada de nicula, manzana, hinojo y palta, con salsa de cuny verde !""'" 1", ~of,"
!1~~~~~!!;H1fI;~
jl

,;,l_ii·d>e m.mt ..

1 ~,;l_iid,>e

.lhh,~ ~ ~,;l_ii,de ~1;;tI'tr"
~,;l_i~de I'~T~jil

• Fo"""i ~ vieja c/n • Aoeite de rn ai, c/n • .Ajo, ~.gmto
IJ'RO!l;E!;IIIM n;:NiI';O

£

'/4 de j:;l!I~))ei1o

./~ cebolla
~ "itx.III.,.d.e verdeo
Im(l!TTOn

~,,!;~,~
80 ()I; de ~~eite .1im6rq • wl'j pim;'mti!, "glJ,to'
.p""

eJ I'",rp<l'

IIMalR:~~n;;NiI'ES

S"" ~ de pulpo crude

'.ello'm~
! ~i!n~"o";

•.
if.

• hinQjo • Pimier>t~.l' l;liurel,
QlJ~

R~hogelas verd.Ul.,s, ~o" parte de l..s l1ierb.. s, reserve ~I resto Cocine Ilasfi" que e.te tcdc tierno;), Te!;r>e de! fuego y ~'eglJ>e ~I ',,510 de la.:;, j .. rbas, h prorese y til.mj~e.l-!",g<llJ.l'>Jj m<lYO"eS<I con las 'jemOj., el a c.,;te yellimiifl, me~re (;!;Inl'i. pr epa ,..'iQnanle'jo' . Pongil a hel'Vi. el ~,g1,l...1! con ,ei re;'OO <i_e 'I05in'ilTe.;!ierli~ p',a.Qo" ml!)q1.!e ~ pun;>')en el .~ua 'j surnerja por uno> seg ... dcs, Retire. Repita a~ aper"'i.m n 7 veces rna. y deje' cocmar oil pulpo hast .. que ertij ti,em!l, 5;11 que setrerva ,e~aguii.. Corte e! him'jo enlarni",a~
finas, las rnanzanas
011

P"'" 1.•

en

,",1"Ii"

!1P4~R:~~r~Hi!'I;~

, i-linlljo, " g!.l$W
, R~(;1.!~."

a g,Y,\o

,. h.bnmna 'In

"I1<1~l1iJiI,ul.Ji (;\lJ] 1~. Er>tib,p' e1 ~~itero .. el ~;jo lli,~,pro~ I~ l'ol:."~,j 'j ~~,:)ClJue'.an una ~<l.rtoi<r1a a e m"'!]o !laj(l, ""y" <lgT~g"-'ld" elacette po~ " pore hll~tl. QUe elfl'!." e>~ crocante.

,(j""~,,,.

julian a _I' haqa

W""'.!J

G 79

MarUniano MoUna
roll de polio con. papines, puerro y "ttom.ates plorno
.etil<l b fib,,,, exterior de ~ ei]l'iin:a\iO~
'j cerre

IH:~I~(;~II!;NT!;~

<I ~1!l~"e'Tf"li' do.: pollo de c amp1J
IT]10HQn

I;! p"'rte i1'1.fe.riou:o~'l~ las

~l;li'l"~d!)
f'<l5Wi

PIA,.g5 en a.g,1.!i[ hiO¥iengo !'>i105-l:a '-1_!.Ie

<I ~I'~JT<I~~
100 109

'g d,~ ~,I)Jl';ode

'g I;j,mir>~i finilo,
100

cabra ~~midlXr(l de P""'~iI oJlljm~ii"" en
no<tenos,

'g de p~pi noes ~ puoerr05 4 tcmates perita

, 1~A!mom> fr>e500,,,- gmto , $<1,1Y p'mi~nja,
<I g~itA! . A!;~ite de 'Oliv;!! ,IT!

'~'l.Ilt~ tieIn~j" Ab>"a supremas I", como ~ih"e-r"nPi\ra m'!~"e5~ 'j @oque, en ,e! ~~1!(!"(l, !il'il, de. 1TIQrr6n, ~,]l~rrag,Q5 y <l!.l~ tl~,~.bra '~)!a4il1 5~.~pimien~e 'i arrolie IEn'o!l.i~tva film en y luego, en papel alurninio Codne en a1Ju~durante 7 min"J~, a P~Tt;' de'l ~e1'¥O'_Ret1',e y desg,~.e'l PJ!pel film y ~iiiJuminio, !l~je entibiar 'j en"!l.~~iI ell
panoeta, 1001'<',db,,, unas gi!Jb~ de iI~e l'al'in'l5'j O)Ci'leIlo5 una plancha wn

de 01;.,a,
@'!

L~

los

p~,q

e[

<l,,,,ilg d~ ~ l!t""~""

pi'll om <l9IYa

.~(!,Rl!;I:iI~NT!;~

1i~ t<!.Ol; g~'h~i"~de ~ltl1~ti1".o;;t

, Unil~,go~~~ a~sa t<lb.11iSQ(I (!~, " A!:eite de ,g'iT,t~On In .0;
, Sal y pimtenta,
parOl 3 gl.lito

hiWie",qQ, ],"'5W qu~ ~tP.n tiem(li, ~S'I.!l'''l Y \l,me jl.llnW (;00'1 l(li puerros ~"""",A~ corrades entrezos nOm!!" y
gi~mle5~ Pin", roll a.o;eitey

,r,! .",Jj<j'

d. C<'i'Y~'01 Y

m"",,,,,'' 1

1~1'd,~!;~IENn~

Ei1Vueiv,a,los tornates ~I) papel .allllminio con una. gotasde aceite de 01iv1l,s1!tpi!T1ieT1~a y remere i\~,wp,kado. (o;;irLe en homo b;en
salpirniente

<I cdas

d~ iIi:\!~T 'lAb", li~ i!t'Q do; ~rve<,,"eg'iI
~ ,~djl..s m05!~.;la 'l" g,,,no de
1!~,O~!;I)IMI~NTg;

<lito. Pij.,"el o."';';e "~r!l~" jlro,~ de "_nbJ;!'IaQ ron g~aide iiiJ5<!.
'ia~,~ ~a~ pil1lientil. j ~eite de ' 9iiTasol. Cond.im.,,!e con OS,to,lffi
fumatl!:s asados, P"""'''' ~eal'L.'
1HI

ho:i«>

..

,

". iF· ...

'j papmes,

Quente eb morron sobre ba hornalla, a fueg,o direcro, desde Wd05 sus lades, " a ~u que qued:e negro.lRetine y e1W\letv., en una oo~" pil~~j:i~ <'tu:rO;llle
20 mini.ltr;ls, P'!;:lie 5i'll!tlli •• ;r ag;w para

cararnelc

CD"

azucar ,ubi", "8du<iTa

mma coo <o~,)'d.jje CDn 01<'11'''- Pelr ult;rrm, mcstaza y ,alpiltri.m:o. i!OOmp~fie~

~"",:,:,
."

'fue.go bai" "a,tiI, CDn't>gILJi una salsa r

~

"9'''''9''" la
Sirva I"", <r!I~ 'j

perder~Isaberilfrl.!m~o. !:iel';i!rOe las 5emi~~~ 'j Ile"'<.dul'il~ 'j ""«l en \:ira, flnas, COI11l!T1e!JPi\p.ai p

~r

les '-'l:!"Ileta1e·~ I.. salsa y

de cerveza,
(P"",.\)

80

G

,. UCE1fAS

I),.,

011:0

bcndiola en cuero j"1nilhojas de peras, manzanas y batatas, y dip de yogur y jengibre
COl'!.
IHOItI;IOI~I\ITES

rnedic b.l.j~ 1'0' i!pF(l~;ma.d",mOl'<1te ~ hOT'5,h .. sta que d cuero quede sum .. mente ",g_~,nte, 5i die,e;l!, puedo: ~1Ja,g,l.f ~ QT as a JM'ilI ~~nerar 1i<I1,
]li~.~1i

die'~o""jjo~aen caso d.e no ~ef
inmedi3i~me-l'It:e_

@n~l'mid.~ bondiole de cerdo "d;;o.~ de miel ~ ~d!~s die'rno>lala 1 cda de r~dl.K<;iQT! e <K,et~b •.Jsarmco d J vino tin!o ~Q gl de pJi.to d~ t•. m<l,rindl;l ~ !im<),,'l'> 'l'rl ~i
I I'll ~' e d l

P""<i r<i 9""m«/,tl" d., rn:rl,f1"JJl<
11fi(i~IiI;l;til~N'ES

!loo 91 d:~'pe ... s !ll;l!) 91 d:e rnanzanas !l0!) gl dJ~ batatas
llSi" 9 dOl m'.llW:;g

~U,,,_g,,,

~~.rin'iI'~

~g"g ,g·e"lr).~.r QTgii,ni~~"

4higr."

~~d!~~ salsa de die'
~~"'fi

50j~aespesa

• Sill !;/n , !'iI'll ient a negro. ,In
JiIli!'OCli::OIMII;:.no

de T<liZ de'jengiil;l'e frr,e~Qr.> ~ <ljem~ de ~jo 1 cdta de pirnienta de Jamaica I od.b de pimi,enia 1'1 e~ra I ~O;!J~ de,gt1!el~ ~ ,,{ll<!',de (jomino
~ hllj~5
1 ~~

d~l<llm<;:1pigd'o

de tooj,j,~ d~ tomtllo 1 ~~ de hojJ;~ doe ~,,_tvi .. • <:nel'O de cerdo para el'fiJCol-.. er I~" b(l"d;ill~Htl'! • S<!Z~11 para rinb_' ~ bondiola, a g<l.to
1!1!:OCiEIUMIENW

Corte laj pera s, las manzanas y ~a5, batatas en 'I;i.mi"il~ uti~;!an d.<J na u rnandolma. r:ok)(:p!e'Ii!~ en capas ell una fw~"te 11,,"'0\ ScJlwne entre tas ,de capas con j,Jil, ,,_;;:~gJ, pirnisrrta 'leg'''' 'j manteca daTifi_.~ a, r:'~~"3WTl papel .Jruminig y tC>l:in~' a 1l.JJlgO
medi!)

durante S, mtnutes.

UnO:i

m il'll,lt,o~<!"te>_ rettre 'al~~ll1Ie' del 110mo, ~o,k'qu);' ~~u~areFl i., capa superiory raramehce ~n soplete,

D~pl'iegu,~ eJ ,"(JeT() de ,i1a;""I1o
yembeb.I'o(Ol'l 'Ia j-,1I!!on, limpi~ ~~ b(l"dio~., >J:fle, o'lclimentewr> c

e1

aoo cc de yogl.l' n<itI.l.",1
1

Te.W de los ;"gir~jente> 'i Ol'<1,\fllillV<ll ... con e~ ~l.!eHI\C,,~ne la carne a fuijjJo

"dt.. dea.no,pe de

l.l\!il"

~.~md!~T nild~T,,"dp. j~ngibr" ' a P'H:Ii~EI:iI"'IE1N!TO

Javier Urondo

Me:;:de ,el YO~!,J)con 10 'ilI11.wllra de jenqibre 'j el arrope, Sin... en un s.~Qt , sobre el plato,

~~!:!!~E'fJ.ENn~

• Tomi 11" J'I!:>r;tJ, a qusto • ATTop<: d:e !Wi>, a '\lU;;;~O' • !-!<)j~j ~e mema, a gUjj'Q
AIUI!~i!iO'

v P;1t~~~NTA(:j!(l~

SoiT..", la 1b(),,-d;i'Q~. ya_Q()1T1lMii~ ~O"

I,,"

!:!'U~mi.:;iC"de mnllOja. y el dii!' de 'j"9!JF. !)e,ore ~J;)11 tom iltO\ hO]il5 de
menb y arrcpe de uva, (E>;o",.~)

>

nCE:1iAS

1",,011:0

dinde ala fleur d'oranger [pavita] peches Toties au rniel
pm;a I,a I"l~r"
IINIlliItEDI ERTES;

pavtta de ~ k;i'105 1 cebolla ,eil~e'a 1 cabesa de iii!;! 1 atado de b;lmiDIo 1 .anijjn,ori" oortad a 1 cebolla ~orbda 3 naranjas ,Qrbdiiij. en .dQ' )0 ml de !!(;eite ge mi!i~ zco 'l de m.1ll'mml. , wly pimient;l" <I g1)~"t[l
1
[P'lt"oc: E'DiMIENTO

~e'iire tos menudos del interi,,, de '1 P""'; "Y re5~"I'o<>, O;In,limerote el .. mtenor de I" p""'b con ~al y pimento., rellene con Iii cebolla entefi!, e! ajo
yel tornillo. {{lloqlJe 'en 1,!"~ pl",.i.

,on

10. menlld~5, Ia ~"'I'Ii!ho>ia,I., <eboilil y I.,~ n~rania5,II .,~te de m.,i~ I 'J' I., mail eca ccrtada en ,ybo,>, Homee a 180' t: durante una 1
Y media Rlegl.le cada 10 minuW~ ron

10. m3teriil g•.asa de Iii placa, Re~r\o'e

P"'"
10
;~QO

I.tJs

d""""",. .. I", "'lei
!P'RQc;:~g~MI(!;N'{II
~'QQ!;gl~IIiNTQ

[!IPf(i!!t~tliU;IfTE'~

durazrcs .maTi]!o. \3 de mid de fl~!4' d'I)11l:"'!Je'
~11

{'n'el

"wta~de aqua

de .Aillli\r)

Hiie"", tos d!.lTiI'''~ PO' 30 5'lgYnd05 el'l '1,9\1"" y i\!ego enfriel~

Jean Paul Bondoux

Pi'iI. ]lode. sa"ITi.e5, i", pie1, CortP. en d(}. y Te-i"~ el carozc En 1),1'1aa rren g,.and)e, hie "iI la s miel y 'emoje 10> durazncs per 5 minutos, De vuelta los dUTiUn05 il coda rnmuto para que (JI,-,edlen bien cu b'ert~ con bi mie], Re5=.

~O'~Q" de la pavit"~ agl'''.Q1!e basta cbtener una buena

R,mre I., mij:.. e,ia 9r<l511·de101placa de el jugo

de iI\Ie y lJf1 vaso de ~gl~a.Deje reducir consistenci a, Termine ron el extracto clej!w.· d'oro"9~'; Pa'loepor un tamtz 'i salpim'ell!e·, lA!lri'" • Hierbilj frescas • crsnos ·4e llimio;mta rosa • Ram'!!, de ,<!nela

Tlernpo de rnadureclon,

t:@liCtur<!J" !JD:lm.5ist~.c:ia, color;

".a",IIq~I!'''
IINi:iIIl!Ilg.IE~'rr~

aroma y ~.a. nobleza de la meier materia prima,
Carla queso requuer·e un
pr{}(je50

50 1>,1 de j~g,Q lie ave

diferellite

para

,""s<> de agUg '5 'l1li1de ed.acto defi~'"
1

d(l'(ln~w

I\~MA!lg,Y PU~~N'I\,,;6N

desarrollarse y ebtener saberes tntensos, suaves, genuinos, untuosos o,pi<:alltitas. Nuestms, experres queseres [Qgr,OIII1 esa combillnacl6nperifeda eoiniguaJable que: los hacen exqLlis'h~OS,

(aQlua de azahar) . jugo de cocoon de la pa'Vita • SaD Y pimient a, a glls'".o

Sil"or.)I" pavita enter., en una bandeja decorada con pimienta rosa, can el a y h ierbas frescas, pc. ejernplo, remere. A"",'te, j,iT"l'II05 d.\!'''i1'''~ !:I hi salsa
(I';tT'Il<>l

'ViE:IIDNID'I. S.A.t BACACA¥ 2,8':>I C~A~Y

~U'E.NO:S AIIRES • TE!L.t 46] li·moo

suprernas de pollo con queso brie 'J pure Cart choclo cremoso
1"'''' inH"pre''''''!
I:"'~~~~!I~.,.-rrl;~

!Pl!tQC;;~I:iIMI~NTO

Co'loq:ue las ~ebollita~ en una cacerota
con "gru<l! hasta 'Ill mitd, manteca ag,'egue la ~~azucar 'j e1[arabe dearce,

3J" OJ de t9rn3~e,
"~l.l;f'T!lTIla5,

secos p'ig~g~

de. poiio

L!eve if. llJ;ego me"io l' deje que ·e~ 'Iiquid<) se evaporepor complete, C"';n~ hil~b q".le la. oel>!Jmilil.~ tomen \In '<JJ(l' d<)T'J:lO~~,ro; hm<;lo, F~jire ~~I f!.!~(l.
parol ~" 4'4>'<1...,.0"
ItiC; 1tE:'o;l~t.lITe$

'~ de ro"1~TQj~m ~d" pig([Q ~~Q 91de q1))~SO brie cortade en cuartes
• Sa! y pimienta, aqusto
• A,eitlHII1
P;!it('lC!;j!:t!~!!E~r,!,Q

~. dientes d)e iljo 1 at~ilo de espinaca
!S9"'~ deaceto ro!,~",i~o

hoi, mezcte 10->tom.l.l;e, con el R~.vioe un OJ.~ er> ~ centro de "a~:b,~w~ma y tonne ~." bclstllo i nit;"Tn,Q, Mom;le 1... p.epaT;;IJ;iOm d:e Wm.lit'l5 con '11queso Ib,ie yrP.llp.n~ !"5. 5UI~l11i1" Ci<lr~iI~ ~~ ",n ~,'-~iw de !1'l3dief;'l, Co<:il1!l'~1l el m.IT1'l ·ron 1)" P'''O de' ~~;ly pirnienta sobre una placa levernente ~,,~"t~.da.

'~m=

E'l

Y!"

• 5",,1'j pimie·nt a, a glliW • A!;eRe de 91'~ ~f" • ~d1J!"iQ.n lie. !limo b..l~jmi~

Paulo Sebess
~/r>'

Bzequiel Gallardo
pechuga de pate, papines COli cilantro y echalotes dukes, Reduccion de aceto y maracuya
dorados P'l' fue'<t 'l' tiernes per dentro Et1 !.!11<t i1r!e" a i;,t!Ogoilajo, cocine t"" 5 gfl{,il{Jt", <;~ l;.rniI!l'ft!lco. ,,] ajl\_~'''T y WI pow devi~ 1>1'l11WP'J' ilpmJ<im ..d"m.eme 4<.> rrnnutos,
Re5eTVe,
JIG"I ~iIII..J.\~iIII_POll~f:!!q;~Il'A(rQN v CQdne I.~ p~dl'ug.~ en una ~<tIl"

·'~ilr., ia "wJ,II,"i6n de .,~e·j(l; o:lroq'~!l

",1 de ,.JJe;;r.> en w1a""w(i!it a a.1 meg" 'j dejeredunr hast a ia Tnil'.. d_
-00
1l,ItOCEDliUllr:NID

J'<'l"!' el P"'" '~k de pa;li!.

<"'~("<xl,, crg.m<t""

rN@~I!;!;JIII!;l'fl'];~

• d;ent~i.de <l.i1;! • L,~"i'>e ,/]'1
.·r:",m~~I'l lJQOgdoe ,ho.dg ,j·emo,o
• SOJ1n,j!1'lient .. iilQ'1l510
P!ItOC!;;PIIM.lEt.lrTfI!

CO" un poco de aoeite de oUi\01j<a1ioee' , rnlzy ,~.pidialTIente f"" dieme5 de pic:.d!~ 'i '1.. 5 hQj~,~ de .e.pin .. ca li1'''~<l~, O<:;>gl. se 1;0" ~ aceto . -1:>it1.~_mi~(}, Silpimiente-

'*

1~§!it~IDI!I!;NTrE~

~P"'''~)

" ]:'~chll.\l<l~ de pate ~ rnanzanas VIlTr-t:es

basta

GDU!e

ta ]l'i!,n~

\QIl1~

@l~.
Jg.o'

!-l'e,vll las papas, R~'alic;e1),TI pure cuando aun Ihb. ,I: encuentren ,~iente~, II.Jn cen d restc d~ 10, a i "'g'''l1lieTIte~ sa Ifli m' e...~e 'l' ~~Jiente nWMl.ment .. en

de p"n,~ja ~~um"diil ~2Q gde ]l;;l]Jin~ <tTl.;!i "o~ ;KlQ 9 de ~,/J'lkJMj" '~OIl 1de manteca 9 '~QO 91de azuc .. < 1 • '\!ino blanco ,In • S:~IypimieTIta, a <llJ.,lQ • Kilo para b,i,h,
PII:Qt;;;!;'!;iI~'ENT>O

s fIl,j.,i

do,,,,d)!) y t~TrniTIe ~11hOTilO .,

'ro' "'~lI'Q~im<lo1i1!ml:"t~8, mi"'lYt~,
R~'l.!e,de "!Iue.~ipunto <leipate

c:

es bien jU!9}[I1i(l, 1~'ltiTedoei itQflno, saque I<i -w"cd&" d. aceto y mararuJlii
IINQiItIfPII!:t.lFTf:'

10<;191depufpa NO

de ma~,(lJ'ilo 9 de aceto lba_E~am'~

10<;1gl 10 ..

cleo 3ru",J

un a ,aQe'<)~a

dwpi mi'll'ltil. de )ilm!l.i~a "" g",n'J~ • Ag11i11tln

el hilo y corte en tres troscs, S""isee 'OJ> !a reducclon de aceto y m~'aclzyj, En un bol, meade t(l<j, papines, '!05 ,liilr.:l,rore,.l' ·el ,i!a ntre fresco picado, y ",lo(jU!e ,om~.g uarnidcn del pi.JiW,
iI',"r"~)

ante. de ~e'vi., P<'~ /~,. {"e~"m:ttJ'. 9I"je",dG~
el>J'l

Re<i''!l1 9!;l.~",doe I~_i p-.dl",gij ...

Y ab,.;I~" come un ilihT';; 5i1ipimi~ .... e Y ag,r"1lrue ·en !ll''''''d'io j,.(IZI)' pei<tdQ5
de manaana verde, Errvu.eiva ia~ pechUg35 con las y Iuego bridecomo

Ip'Fn:Jic;:~gl~I!!iiNJO

Er>una cacerola pequeil;t, cocme
la p'J!p., d.e m;'l"'''lJya.el aceto

j(lml!ie'

ti,' G",'

[Nr::i;i~DIII:Nil'-=i

400 9 de c:eoo~1 ba1;y ita, ,,·(d_;!;.>de mame,a 4 ·(d;!;, de azucar ~oo mi 11e ja ....be de arce ;
• Agua ,~In

fet." d)e panceta
q]l.Ie esten

un matambre.

balsamico ~ iliil.ar, ~O~ 9.<tn~ de pimiento de Jamaicay un pow

Re~erve·, ~\ie 10;)5 papine, y ,oo;i"'e 0;'"U,'~~'3 el tJomo b'en ~~!rente, en
1;0"

lJ"" censistencta

de '~~,J_i!,D~je redlJJl:ir hasta Qbie".,

de ",Imr~.,

apen;l!5 aceite,

11<!..u

36 G

ancas de rana eon brotes de mostaza, vtnagreta de calendulas, nigos, salsa de mid y rriostaza
p.,;JJ"1I".

">te,,, d. rrJMIl<
de rana

It.I'{iIli!'E[iIENTE5;

• p'..."ej, de 0;"'35

SO 9 de m .. nteca p~~w 1"1~"I<1l de; ml~1.J! "'l<"t"l<'ll
~.{<i!~'!;;t;lIII;!,,!!T!;:S

50 9 de rnostaaa

.g'g 4~mi'l1 p-"J"1!"1 ..m"9~
IN~~'~t1'IiNH~

3 cdas de "ceite de oli"" 1 .;.;i,a deat;ero balsamico
.. I!i,nrl':tailej, de
~-r.:]

fIOT'."

de calend<J~~

decoror

'~JIl:!~'(;lJ'IiNH'~

'j

~cl!.~ 311m~'Hhas I'el~cii!' de tostadas 100 gQe brotes de mg~tJila
:<

1 Q;)"

aeI"oigo"

IlI:Ot3E!;IIIM~lemo,

Goci"e' las, .. nras ell una sarten con manteca MSita que esten dorada s.
hcep.1l!re la "';roag,reia
OO!'l

!!<Isflcres,

Pa'"

lJ. salsa, rnezcle la mi~ OJJnb mostasa
AItMA~g. "( P'~!;1i!;lNT~g~

Coloq Uielit. a", .. , 'eil l~r> (;olct'oTI de bTM;~ de mO>l;01:a, y {jj.t"riblqy .. la~
alrnendras y 10, t.;go~ Salsee ~n lit 1l',epaTaJ:iOn d.e mcstasa 'j rniel, y '0" lavinilgl'etil.,
(f'o,,",.)

Sebastian Tarica

) nCE:1iAS

1",,011:0

bife de chorizo "o~)fe de morcilla 'j papa a la plancha
(;011
tNiGREOIEHrI'ES;

IPlolner to rnds rico, e,s tornblen poner LOI m e] or.
TamDJien pl.~ecieutiailar ',emola,h" o cualquier otra "e'd.u,a, como calabaza. En estes "'1S05, 10$"erd.mas se hieTlJen, perc ~lJeg!) 51:procesan con el aceite, del rnismo modQ que 0011 el monon.
PI!C(t;EJlIIMIIEI'fl'O

n\: de papas
4 b'ife, de chortro de l80 9

,/u

• morrcn
NQ

OOIQTado

9 de mg,dl!<I

• liie'~, PiIIr" decors r .' A~eit~ de oli""- c In • M~tei die'010'''5 ~'" pin aT ~I p!ato' • Sal 'j p-ill]ie!1otl, a jJU~O • Para 10, a~eite5 de oo~oT'e cocme, s, po. ejernple, morcone·j ro~rad(l5 en el n[lTnO 11a 01; a que esten bien a~®s; Il,qego, ool.;.que'lo5, en l~n~ 001>a tr<ln>I1'I'ente para que ,el""'POT que van ,de5pidiendQ hag" de,pegaT Ia ~~,.~.,~ Deje eni'riilT, retiTe tod~ 105'en~ de pi",l, 1l!~0 li~1.'e con a,eite de oliva y i~l ha$'b. q ~ tome una ie411Ti!. cremosa

Maria Lanete
AR:MI!;!f)O V IP!U~!ii"1il.ijl;;l00

law 'j hiervo.l.,~ papas «In ta en a.Il!.lnd~r>te<l!<IU.,a con sal. Re,ire
'j reserve,

,i:;Q'"
Goloqu,'iOla pap", a la "'.;1'1011 a en el centro del plato, sobre esta, el bife WI'I la ""Ilte de mordlla, y derore con l1;erbas frescas 'f iI~'tes de cotores.
(l'o",iI1

En una pla,,~h~

,.Jiellte,

selle de ambo·, lados los bifes, iiIllpi rniente y ooldq,uelos en fueflte de lhorrLo.lt~e""e, En 1;J1l'" sarten Cilliente, c;o!oql,qe'",,,,ite doe oli"" 'j dcre ,el mono., o;)IQ,,,,do fin",mente pk<ldo; aqreque Do, Qrdjl;!}, una la m p',ep"T~;gn e'f.>Qll,oQreilnggpimient Coioqy.e 1<Ji mQrdla 50bffl los bir'lS Y ()O~ne'en e1 hQrn!;! a 1i.teg!)1i.!Ilrte 11,,~b a mo~i1l a se dore. PQr q1Je! etro i.lldQ, dorp.l~~pap~~ de ambos 1• .do~ en 1m'" pt"nchi! calienrl::emn
a<oite

"0

oliva.

Christophe Krywoni.s

ossobuco al maracuya
INi£iIilE IHENliE!!i

4 tl<l20S de ossobuco
1f1. '135<> 1

(1 \:.)

de juga de maTa<uy .•

1 V.M;Q

<:obDlla. .t!i Vh1!fJ lbbnoo ~ 00"'< .:10 aco;b! do a.l;v.3
, d1enle des]o
1 ,tk'l(lwle

p1~~i!'~'

1 ,[da. de pE~"'jn pi<adl>
, tala de arroe dibble carouna • JU9'" de naranja

" Ha'rtr.a blanca r In
·Qlilda de verdura Cfn

• s.l, a 'lust"
PlO~IOIM.I·IN1'O'

La'iJ'e 5ic.q~.Je,s,~1~' '~Tllh;3rine: y
1

tos

pedazos de ossobucc ...DC;TdD! en una
sarten, Afi\l.Tte, coctne iI fuego ~ento lit csbolla cortad a 'on plum. en "n. ojla

coo acene, AJ\ada.I01 carnea 'a cebolla, ~!e '! ~g·>eg!.leIJ)'l V~5[l d~ vino. Dei" h.M! pm uncs "Wnu1:os. Agregue el juqode Ilannja yel de
m<trowy4, el ~jo y ~1 e.-f1"rote pi~d9~

tin()~. Go,nt1nD.era. ooW6n tk~OS!Ol:lUW (on cl homo) "9Tog,onOO 01 caldo de o"-,,c.ur. port> a.poco, c"i<lando 'Iue n(>se ~equ.e,c.o,ine lJ fUegtl I'ento I"" 4; mmuru,.Ag""llJC ,,If'''T''jiL A.ooe el platocon el anoz blanco, t>eruhlo UtlO~ IS mtnutos en lJgua a:Cr'I "-<11, romoba;o·,. y enclma 0Il11o~" la (arne. 5a~!~e·.
(!'o,c... ~.)

), UCE1fAS

I),.,

011:0

;RamiroRochigu€z;
Pardo

rack de cordero asado con ma,nteqU.iHa de h ierbas, papas y batatas crocantes
IINi!ii;eDI;EitiTl;5i

" ",d;-;< "00

de Ol)'Qlern de cinco ,o5ti~la, ~Iu 9 dem ..1'!tec..
de rom';f(Jo

'1 T!!lmit,1)

d:~ a}ed<eJo '1T~mitQo dF.: m~nt~ !'<l!!l1il;(>de totnini~ • jYQiOde ! limOn !~(!t~Ae ~IA"Y hm: 4,eboi1iia~ "'r>jit' .. dientes de ajo ":,,,fit' • SaNYrimient ..
! ';J!!l1it(.
!J'!i!:O(!;lg.!~!:E~T,(!i

en 1.1"<1 asadera para homo. ~n una 5~n.:n _i!1ie~ apenasl .. m~...re:;aw" el !i"'o,", n,." r.i'i1!t!a~ 'l1~TiJl!a ~I y ta pimienta, 1.IntP. b. '(,J'~~ ~., mitJ.od d)~ 0::>" ,e51 p~,.,,~i(>n yhmn~e a 3000 C a
dlJirar>te lO minutes. hierbas .
• ~'~~OO Y "~!;~t:;NT~'Q~1

S.lpim ier!te 105'(l,;#~l' p(>n~~~

Retirelos, iug05~.

,alsee mil e! resto de la mareeca de

Em]ll.Je'l' sirva COT! ]l<l]l'Joj.,. a t.. b tas hit., =~ilr>te5, I~~ ,~~U itil.~ Y II;» ,ajo. ,~...titii.dQ5.
• Par<t hacer !¥tebol1i'~j y <ti!l5,

w"fil.

hay q').'" ~~o~ar~~ {porsejXI,,,,do)en
~n a '<l:l:er<l~itay cubnrlcs con acerte,
wego nay que Ite>lar a 'luegID mini me ha~ta que ,eotel'! tlernos, ~P"'''4)

94

G

vmo
Bi'~llI\lelliidlo6al Tln:dice rnarideies, La mejor guia de para em;o!ltli"~r ell ccmpalflero jus~o de coadI1]ljJlaw,.
El'1S!lIl!da tic: tcm;J;tims, ~RI'1d:jB 1J ~tJlB5.{]I (IE! G'~brEli till!) ~(>ta. Ilickl~. de
~E!re.z~

Marg;l1<:rit!i:

\/eNJi

di ln.. "rata
al pestl:l resea Na~a-rffi' Crranreli:::lS'!! O~I'e~it!ll IP,IWs!:la, '"

1J

s.lba'hBC"..aEl

1l~lIticas N's'tfsl'ir'o Cnl'ifleils® Brut Miallx:c I!'lDse !'!'iAa'JQ V (jr; "[je~~ "~;~e.z,las notss 8 s.:o:f]3. tr'ts;8ItBri3n fa;;.
Sf,!!.)!lI'~9:~el ial~ 'i su

, IP,ii'lOitNilit' 2G107
cSi:>:l, lilkl p

do @11O""6 <>Oli",,!!o. 'CB

I[eWr:B Itlffi con un viM 100 mn.a:;j

~re~1

acidaz combin8ra mLlV hian GCI"b 11.15 pir~h~fj ce c:ef\et~; y mf;)~~~
aa",,~r(ob08 d'sl q!!B6C eabra,

ro'>1tind'o. y sabores perfumndos ¥ ,.......... Esta IOinat Nait .. CJ:impM • ..,..ain """""pcn""",, .01 dEllo",;" saber- <I!! '" bJ1'1'EI>a.

laminas deternera lechal ton. hongos y manteca de pete]]] con vermouth
!IN(iiIli!.E[II!!;"~~

GiI~Pilli:l1ll de Il'Ingllstiifltls
con Elan cr:tJCi3g"]tB

1hL< a 1'I WlleJa,'wnJjmen~
~ijl(ll"(lTee mOl

lil.~ilI". ey .
jl'ii;;ill",

M" ._-,aXlffiO L' ~opez M.ay __

~·mrr~wt<td~ temera r~dl.J ~h t1!.l:;l, d~t(lHlIll" ~6· ngGo; I1Qr~n!b'lltO-ic boletus ~ '(Xl g de mi!.l'It~a ~.dfente de ojo t~~il.de peTejil ~ de [uqo de limon dl~. ~ cdas de vermgo.utl1 taza dJ~jug" dJecarne • Sa! y pirn ienrb c/n • ,iI,R.iU> de Q! iv.;!, ~iil

eI t~iilo

,I.

@~"e~ en \!I1'Iil, ~rtP." ,011 {))iv.;!." i!. fl~(l fuorrt~, ftas,j" que ~~.~ jygo~ii. Coiloql!e ~O-~ h:(IT1go~e .. un »1.. 1(>, oRg·l.ml:slaminil~ de ~a teme';J; tri}ia, mdaja., de ill. manteca de n'erb~ y !Un poco del jltgO de carne dlie!1be.

'11!en:il.lriI'Ei5 N"\riiwtiC,,iiflBilg'l> CQIii1e~1ii "'~iwdll''''' Ra""tlti <Iii M"lb.,c l~ carne duloe de r..; lanqnstinos "'9Btara IBStOota.~"""de9 ,del "v.in!Jr t.~1 irEsC3il .il~ ddJ '!linD combino1'll mlllJ 101.1'1 «11'11a 'f.!10E<Ju." dGi wm.,tG,

"ulpo e:sP~lllll ecn ,.",.,,1.<1;; ;;I" rile"I"" mI!lIUfHIEl" ninole '.I ,t)a!tIl,
loon salE-a dIS IGlIrry 'I.1I3rdl1 N81lsrI"Q COr,1'e85~

CotsGtliiJii
SE!iIll!i!;lrl!:l!il

IP,iiIi"da,
WElrll:O

r...

2008,

LEIS tJ"'J1:It£i:=i Ei hi.erba9 del '!/inal "'1~i.6!:JIb:Jrilne5 ~:t.G I ~ mcrea, elbehe"", <:I.rue V pe1'Eljl. A1

{:]'~I ••". '''J> in'I'ild..d.l'0 hinojo 118,rnEl112ono tre.CUf3 II .ut.il@ dol pulpo,

miEimi} tiGI"T1P[J ~c!:lmp!lniJftJ

liJ

,f.,

~f'<>"'.u
l"f111i8'II'Jn

BIle de I<n~ri1:1:1 'I papEi
con crofrOO de tnllr"dll" ,II 19 pleneba
C[)f'rE!as!!>

N'EWllr~1:I Ccrr~1ISP Ol:ilelXii61fl
QQI!'!A!;l"'TI!JHI'JI!!i

ta t~Tn'l''''te(hill es un prodilActo
p~g'E!;}:!~I!I~NIiF@

"nl)' 1A.i1il",dio ~11 Ij;!li., ~p~'ii1l1m~i1oe dii'~l1g~

P"h,a1!l" "", B<lrnari:l" E007 EstEl";no, do .. rornas IP~rfurnud<G acnrnpanara 109 .ebora. du'l!>e<l

N'",,",.rrD

, A~e!:JlIrlsr" Maillee

2001

P<I'' '

la mar!\:e(;~,

em 1J~

~f) ,,~

51!" de un ~~,

mlAY

.l!ti!

pro!:e~~,~,". la mi!.l'It1:Q,'el pp'rej'l, e~ . jiugo die limon, ~iW'ffl1JJlJlh yel .ajo, procese Y'~ erl helader a, PoJa los h:ong05. i:Ocinel.a5, ""fuego medio enel I'>(>Tno ~h¥ia que e~ter. tiorrllO>,

""rn<> c<;pOol"dti, ill ser- de """",a, med" ~ moinos
del "".millerl" rndnndus

'j 'l'lItr~madiam

.. nte tijema.

E~ fu"dam~nta'i que su carne sea r~aclil blanC1J.W'I y se .amm]lJ;filo mUll bien con vi "'oo.ll~an~o", '/rutido,j, 'j jlorrfym",OO., ~ rosados j6"-en~,

La [ueftE' !>!!'I'3onalided de tas, hierb as y G:5pcciitiEi..
1"'11:]1

00Tl~·

ron

'1!!•••
...... i.;..;..

~Q, 'IIPe!'5Q!'!{!jidM. EstE. Molbeo 'os m"l'~D l !II oo!imp"~a""" <Urnc ojo lil ll'!J!Nl"CilJEI. S:B tElninos fi"rm.e9 iran

""QI OO~

Pare e:.'t.l:!1 ~t:e

·85:n8oesar1Ci un

...,..,. biro coo ol intnnsn

aahnr

E:.J poubEico y ~

'Qra3a, <Is Ie carne.

.

,

con Donato

Ie

Que e.1saber y 1.8. rnagla de ltalia esten presentea en la mesa de estas fiestas .... Ese es nuestro desao.

G

), MAR1IiiN

MOLUNII

ensalada fresca de jabali ahumado, agaricos frescos, pequefics shiitakes en soja,vegdales frescos

y en pickle, hojas y
floras [ovenes

n."~R:~I)U;;NH~

Pl,a

j", "'gem r"
de vin[l blanco

"~ 9 de j.,'b;t1i ilir.~m;jdi)etllitmina$ v 4 ti'a_s, de pan IlMli ... 1il "-ga,iwj medianos 0 cham pifiones de P.ris 81nJ..e!TOspeq1J:e"~ • Ar.;e;te de S~~ilm9 ,In
!P:Iil'9g;~'1P"1!;1~1iQ

Itlt;;!~'~I)I!!iiNT~~

100 9 de "'''.,g'e

"""'9 de agw mi"e'JI 40 9 de 1l 'i.gTf!!J! de grll~~;:a

.·,"car

4 ~,h<l~t~~ 9(fi!"de,
8 Ti!banito,peqlJie;;~

8 ~il'l'.ho";o~ r~\~efi.J;&
IIIl:Q~~! M! ~N1fO

~lil"(iWre t(t~puerros. ((>rte en I;\m i".,$ ~o<.i.g!i:ri~o~tueste un a i litm in~ gT'I.II:'i1t Jl'il" ~.fJ"e"~,~ .. da de l!"t W!1 ~~ite,
pore

lle<~ "e~~ioQ
~ti;;<!T ,Of'

... les ii(ji~idlo<> e1 y

Iiicanela, Ag~~!Je lo~

I", <hlltah!< en ."fa

<reg;et~~e~'J hie"';} ]Xl' 3 rmnutos,

:ReseT\le pm 24110';]15. Pl'" t~.ml'l.o·'
1~(i~'!;;D~!E!,,!!TE"s

IHCi.R;EDlIENTE5;

8 ~f>iiti!}.e. med/ianos
~() 'g d)e ~1" TOO' g de fondc
11 11l'iH!'!!1!
QS(;,,'{I

• ElrQte~de m i:;lll.!""" ~IJl
• I!"ltei ,de r~Ib"TW ~t'1 • fIQT:e,· peni-1l:mienj(> 'In
tl.R:~A~O

i!"r~ e.trel1;;tJo
de 'J,,~la

1lJ!'Qi'Ji~I~I~I~]"O

lleve a ebulli(;io ...la $oja• .,1 fondo! el aE:,amC\ el .... ij, e5,tre~bd:[I y ~ac;il."elili. AgTeg~e 105 ,n.itJ,r.e, 'j inie'''3 durante ~g m.""tt05, 1~.e>eTVe',

Coloqu:e el pane" elcentrc Mon~e los vege,.lej., Ivego el jabali, Final tee con hierbas y flores ma1a.dJ, arenas, con el liql,J:ido de lo~ 5Iliita~e5,.

iP"..",j)

100

G

femmefata.le
11!N!~RlE;!;li! !;~!l~~

:l;lh'(I;; de r!k"<l\iit{1 ~rQ\!'" ~k;a"

ultra,-P'·emiU11'I 1 Ta,mmete de f1a'Te~ Co!)lI'IeSitibles , Cmdl'lIidiioo~ dJe lami n,a' de JMpeb
de

oro

, Copa.wdtl1'l
.' Hi~o, a guno
I!l'R'OC;;~g~MII!;NI0

omTie I", copa ,,,,kt<lfl. En I.In vase

de

Q!)mpo,j,iO'1,

ooioq!.le !1ier.o,t!hrc<",it

y r=~I\!i\ n~"~tll '5W bier> 1'.i1)o, que Cuete ~iTl hietQ ,dired\o"en 1a copa .y perfume con fIQ'e5, De<;ore .;on cuadradttos de tamiml5 de papel de oro.
(1'",,,,,)

MORRIll

:ontRA

NO\lclJrHlES EN l:I:RVcZl\S ~ido!Jdos ~ III .,..._.
1!;tIi~ I!I!

e..o.n<aG

""

<II.""" dta ." Ia Emb.~
AinoII.

dBI

moooo

<JB IaQl!lfltrDnlJlJll. de

A. corner con IBirrO! MO'retti "1;80::; lEN PASTEL-tA 01 IBIRi'1A M(JI'lEfil iJ1!!1r~!!1!'~!1!>

:300' 'g: de

!11l"~1l ~

Donati) IDe Santiis, ceclnern de la serial elgourmet: com. se COl1lvi:rll16 en

1 ~""e filete de pP.5~ad'[! bilOln'Jo 330' 'GO de !Birr<l MlJl'leW 1 huevo
.,imrer.til

10'[1 de !i~,1

c/fl

embajador a~entino de Birra Moretti. I)Jnaimpor~l!)tisim~ oerve~al Ilager iitGillial1laIl'BClien IUegada a nuestro pals. Enesta mota, 81 cihef rSllela I:os . secretos de su sabor y una imperdihle re~eta par'S marldali. .
PlJR

prgl;;;l!;;IdimientIJ

t,gro !~ [!\"ld'<I od~
irlGIJf'p-;Jf'i1!l

IJ"

ilw~or.
!I:i!! (i~-FV-e<;;;'a.

I I I I

I~yemA,

h~lr!~p i~ 5~1 Y IF=.. r-nrn1e.nl;.Bl, i",or ,gj;rg, iail!D, bat,s, 1~~l'ilr<l IOl ,~reve O[!l'1 un", piWB' de ,m!. !nloorporo:: d'~
m~ne,re eJ1lJgf,vellt.e ~

Ie ~pr~.pe'Fa[lit!lil

NrcaLA3 BA!.

sr>1;erJI}r. Deje de5C<1'll><lr !lor fllledls, !lora" Cwte el roe5l::ild'O en rew"[jufus de :2.3 Y pase por Is, 1l1;j"!ie[I,,, Colg[!iue en B",eibe bien
(;B~enl;e h~.,te, que core,

r\! B: ",~~!il"!:h;!! §.e k!1 pr(l!p!l,l~gr(ln "'1 ~rnlb!l ~d(l!r' d!;;!!

earr;f;!

~~ 1!:!(!roiil1;ig

If!Ii]

If!!illb~

MgT"~W. efil

I~ Argef!t!n~?

Sl""" • _!!!!!!!!!! _!!!!III ~

~r.ibre ps'pei s:tli>gr~"t~

0

Otis, EI1Il~e:<'ilfll~~'I". [;:<I'l\i'W'3",[g!il~~ hlilG~ Ufl <!Ii'i~ 'm~flf,'l gPo ~,",' g~ CCl.J --<:lye odli.bitiuye t.'l'Tl!li~1'I ~roI1l8, !'Tl~eri<!l, (;lJinnP.9~" R<!!ll<lne.r ~ N~1lr'B' morl'eIG, 'B.nli>"egg-il~, ~~ien,d\;) q~il ~~ it<l!i,mo 'I ocolnero. ~~ ,meI'G8"t!!'I 00" IB' !l!}Si~i!rd"!:I de pro~mnerlB' e IBirr<! MIlf'~4tI It{!~[! e 1111'0 persona ,qilIe 'l<l ......ie Il" !~
d~ M8rf<~lng Argenrtlne_ tadl""
!)J1;.i;l;)

IJlOlpel "l"l!~rB'

0""" If\ldBiR~ dll limo".

IPo"" 'III
_!!!!!!!!!!I!!![IIIIIII!I!I! !!!!!!!IJI!!!!!!!!!I!,I!!!!!!!!l! -!!!!!!!!II! ~

LD ourloso eel que, rni mseSWO, de oooi,,~, eo, e! 'elITl'ba-

{"'I"\Ie~

.sg

marid'.,

naturalnnellte"

'10

hsoo rnuoho ~0I1llr89te,

[je Birf'a

MlJffitti en It.;,"", O:SIJdiio s.;"dl'er. Vlue
i\layil que h<l'llle~(IIlao

el quien

,recitro, rni '~OJrrk'.Jll!m.
n(!' ~.~,~

~.• itluS{;iOn;e5

NE!: iJ><;Jr "11.1';' ""e'~ '!Ill'" 105 ae'!lerntl"ll1;1 II;! \lei" I;! "Ie!ll!r 'tm""'" dE! 5111;1t:el"lle~a::;l, 11l~~.f~d~::;I?
I[JDS;

C~I'Il~

que oue!Ve!1 ~ cruzerset ,iJ(!O?
1\18: pg!{! ~~~
~[i!j~ ~~!1,I~!j~(!!..r=

~r!'Lf!.le
Q[!I!l

'el

<!"g;eMlinQ !>ieNe une "rern de I""!i,,ngo;; en e~ !lei s,

~Iia'ni~<!g.
~(IlrqC!~

HB~ una

'gr,~JIl p'e.en(;i~

Y

IBirr,~,

Mgp~;mi
d~ .mil

D1bI5: I~ "illrt.g.
ohel
ell

H"'f

on

i"rJ'1~'itll1l Gr>in~ill~nloiB" LJdi".,. iY~to

lIo"'ilbB~

d~

'~Y~nlt!l rente

YI!l

."bgr

",,"~'ll~'~fent;e {]u~
1;;0"

de rg WJll el rnercado "",denG!ii ~

'1S 84

'ilnl 'rioe.",imo.

'~nl III Ire~teYr8 n~ ?B' ~pHjI'! 4~

1E:l:;'t'.a 6!!;}05WTlntll'·8do., A.de!V!65" ~y: 1!i:l:;ijJ1Jma ooliTlp~r.tal.

~nttad!'tF!-

SO.Gh!lt:!Ji, 'lfg"d<t IlB>cio 'e1 ioo:[! g~ Sifll"il M(ilrem;I, en 1 :S'4:t,2 I(ver -Ht'SOOriB' de <lii~ de~~~

'I !iIJeq~ilil::!r.i~

h:~ol<l 'el ,1i!~idl.Pl~, t<l IJna Ge~;~'

~,m!og,o"]..
dg~5e
SI;!iIil

Guiere: deolr ql.re !B' oolle,;o!ii l1eQl1~, d~
B!;;ta

neoe di§l;lJllt,B"F>orq~e
~eoo",<!r.eg,lJ,,[!g 5U. p'~~dsde50.

te

!f<lm<l !R,'Bre!1Gi~",

tl";l., .eo.Ynlllo,

perE! Per<! di""firi.!!<lr p!en~f1Il<lrtre de
01;1",

N 8: ,,'~ulil'as:

i'as (li;lirl;KlteIT'lsticaa.

'DEiIiV·~'a?

I I I I I I I I I I I
II

T';cesimm. ,magimad'il

Udins.

y

se

pkHa "' na '

II I~ I~ II

llilidhurrL spetl'to
Gfa .. '0

Ee:<J'

que <I

ril

di<;t<lnGia es el'l\T's'~ebl~.

E! oor<l~fl~ ,e:1 gr.,..

V 1'<1 8'mI5tsd,

(;5a5, (;05<1 .. me tle>1'Ofl de recuerdce

Eliti'il mOr.itti.

[:<1m "",, h",bi~ra .." .1

'q,CJe. iCismpo otIe"pU8S"

I I~
I~

eete cerveze,

;mf><i"I:ilIii~s VErla.

d8 1!,;I~ia,.

1;", qUB: Led Mena:ni
r8toi'ulciu

M:Olr.itli
ESB

al

I~ I
II

!~ R"ro!1'!!lti!;1;! !! ~",I;! M!!!"~ ~!1 1!!Ar'!l~!1ltim;!? lLiDS'. 1:1rnercadc de !<! c.eNe!i:<! t<!tilW<l'1lenic~ng, ~5 m:L!~ gl""f1l~, ''fb l!Jreo qu~eirrBI Mb~i;t;llJi:! .a ~nCQnt~r :;iYI nd!Jn(1l, S~" pg~k;i{;I!1J1!rlii,~i..rt, corno unlOl bY!BIl<l 1l1!['liimB~vs' B' !1! flor<l de e!e~!r q~e NB: /iQp~ M!!rg ~erve-?<! •• obretodo Rltp..-mw,'o!O a 101 hnrs e5p;i!clBr.e~
lqJl.!e

e!ii r05 re~YrB~te~d~ rp.frB:;;~<lf9~,P.<lra ri!~ E!remgnE!:;i.

I~

W'~

bllPc.Jllp!"oo!J~toQ mE!~ p.a!"'{!oid~5 cornn

ello, IJ:;;B'milS '~Of'1!!i ~in
I}

a

hIlJ:ITilbi"-,e

<l~mo la im"ijen sa.::arls Made
!JM

~ioa d'e fa marca.

II
I I~ III

n-g, ~IJ('! G~-g, it...,Ii'1I"ooc

s' rae; del "'''G, fllluo[;h(lS ~l1Oo
~ni!i!JJ!11i'?

S:Jbre wdG>. como d:ije" ,CO" rrat.os5impfe5"

[llLis: !Birra Moretti 'e~l;>'edtGi!inl, P[M" iSU h;o"!J.<l 1JrSIj'IlGttM"i80:l"'oil'!ll, I algo que ..wuen-a 'e~toldore !t . lis"o; y Gsli'dsd_ Se~ . de uns 'Ge"" vel1il 'i:!Iprc;!menl;e ~fian<l. !Jna !8g~r nibie q!Jetie"e una e~id'e. <innigsb!e qY"e .~ ~<l !l!ll Kid\;) m[!!lllentoQ, ~b.(Ioi;m~, en ~n<!, ~Ilil~!irtam~ f;;! 1Def1i'e1"e ,!:!l;lIrTlQ IJ:I1 E!J1er1tlvu! kJ9 P~~. !Qon til., Ili'~~.oo.n !'Lf!.le~Q<Ei, ~<!fll1~Be 'I ,8fgyne iJB~te. !l~ ~, [lOY')'
~~'p

NE!: ,Que "'''' iD q,W;!' ma5 Ie !ll'50ta ,dia.muta?
10DS: IBirr,~' Morettil 50[1<1ecY"erdo~ "
'e? ~Il~

Birroi Milretti?~G(im~

II"

I'

fDiLlgr@iilJ, 8D1ol, a "armOiTEi'

!luro.,
I\;!~

Il~'re mi, cOMkfernCi1l50, flll",ng~, Si!~gce~r!e ~nl ,~ OB"'~ V

U!il Il~-'!l,"(litod~ !tt!lJi" ~Ii>"e i"";.1<lrig~. '~r
!l1>D, '10

I

pag"rls

N8 :/i(hJe d~tat:eI

I;! IElimee, Mloretti

etlbr",

MDIi'oE!tl:L Lin

""eI do!lr;na~'""""e«:e,,,
~B' h<!o~

smig)]~,

'~'JBndo vie!1e~ 'Tli~, B.llili~~

I
I

Mas tarde" ",I pn:rJ\~.so.r Sesal." !a1i:!i1 a ,e... , fdba 91'1 III ,eli.queta.

gran disanad'ar de la '''pot.a, ir"VlM-

II
I

~"'"rJte de
d'~ 'J"e ·ti!!"I'Et'! ell

[lOS;l~ ~~rde;:: ·que rn~ru[;igOl~ e~, Il<lMi'oIJlsr, plJ'''qIJe
fil!)~r.
'lie;!::

inote-

(l;)m<!f': Ng e!> peo;;Bda. !ilg e., ,dYr~ y tiP.fl~ iSI §II)F.fIJida~

Ie? f'e\j<!lo 'Jnle IBirr,H' M\;)r!'!~,

pyede ~ q;;reerl'o_ lEe ·~Of1llg qy~ !in GO'~ Y~ <1:;;8<;10 G[)r1 ,~i1'_

Milfll~'.',

my~I1~~,

erge~i;l,,~.,

5oigoye" di~iem!G>

m~119t1:l, ron

f'!'i!£lB.,.oi[!llB~

"g demo~adg,

'~omf1'rCBdR9' bi[!l'1d~ IR'

8"glll!l1;ing. 'IiiI'Jil <! Aw;tr,~tililJ 'I !o 1lgil§<l[e!'

de CI!.rlJe~B_~.

G

105

Gracias
a tu esfuler.zo en ell McDlia"'F,eliz

$

II'ografTTIos recaudar

1.590.746
para colaborar

con ell f1uncionami,ento

de la CasS! Ronalld McDonalld~

ILlI.!c>I! iJrieil Gal'l:!!~ 3 IBitoS, Conlenles. R",.i!:h;!Rh! dB La ~i!I gel RI;l!!!!!di r.t1;O<;in!!!~t!. de Buenos AIres.

G

107

ecuerdo oomo eon Guadalupe, mi m!l~er, nos quedamos p~smaiLw viendo UII p"" ~X~f<lj'jQ.inmenso, a;cl.llado y b,jf!,otlJl(lo.<lllle serpenreaba en III~, bJ!j~dera de p;j~~QW rosa, en ,e! m~I,~~r;!() del Cholon, In vendla una ~r,dlm~ ~dJ '1U~, ,]~e a IJ~I.tll" era ~luiiim, 0 ,l;!!;IndiD, m;()!lL~ooo ~I ,,Mr<1 .1.J Mdocmg, nos Ctlllz:1IDOS QC>Il uu Jo-

R

ven <lIY~ teniascbre ~~i horobrosuna $~rpi~nre lnmensa, !lXlrl~'n!a, es IlIIIer,a", 110$ de'ia. Y uno il~[la~,~n~~. que ilil.S~~J~s serpientes ~II
VJ~~Il~!D son buenas,

G 109

marroquies deSi")l~IIl~1l COil ~~ M.. !lI~m~, eombinado con II! wl(lI~ \' aZUI,a! (Ie d iO!!Il el "wl\lsky marroqui"), paD y ~~J te de ol MI. I! almuerso es l~, ,c,omidia m~! Irnl~oJ~me, [r.n'lll!)! IjJ~.Il].5 (0[j.di~IlO~, ~·~fI mji,,~,J~ h.lell"~a bmber. ~ la una,olh de ixlJI"~~1.l1I na ~~pa en (o'rm~pirau
0$

L

mlrui,ll.itm,k se coeina
,0011algo

~III .~I.!i~(l

de '!1lrdmlls:

de came de eordero y ~g'\1I1as ptX~~ especlas. Los viernes, '1ue es ~idla <"Iu~mucbes 110 i... bejan, se dd"j!llll con cuscns. Todo se come GOon I~~ manes V de u n 1)1~,~c> comGfI, Ei "all haee di~ cy.;:i1ar.l; COil eJ J()mIP~ la carne ti~:misj _ (kllp~~.s d!~ horas de 00,d61l. LOll muselm anes 1'10Wrn<lJl alcohol, p~I'<) les que 110 10 son Q,lem~n ,WIl vines acep~"~! a buenos P recios. El vj no m~,! Ql ro es

«!l~s.a 1[1 euros y (5 de gmn ~Jkh,Ji. suave, al ,milQ [i';-IJ)"",

lJi.!!:

l!:iIi:LU~.!!:

iD(~

L~ iI.l~DIIIrII;l-il"Aj:!1~

''1II1!!liII. D~

LJII 1!lI1lI1OO;[]·-

i:CN T~N 1~::'i'j;:,~CIMlt:i, qLii! ::!lIL,fl p\E~Mif~N
!l:ON IiIi!CInJi_'S· ~DR I..... S. MI~MJII.'S JI"j,l';N~.!l\1 Ct!N

~:i..~i<b

tli

U. ""~fIIl:rt!, C ... i:I",L.IJt;:i: '( a.UR ii:fls. N PlINIH 'II' "iJiicJJ,Diii:,,:i
Ri!!!;!':JII.'ii;lO[i!l:

IG'i.J~lL Dif

... ~DM~~ .. D5f15.

G

III

)VIIAJI1

gm~l. versade en fu"boi r Ba~'-1l)r,oJTIia. 1'-'0 debe haber en el mil ndo uncuidadano qll~ hable ~alU<XS i<l~(lm~~, <Amo dieen en !~.~h; i uubi~M que no J(>flIill~cmco jeJlgl.Il~, M es lm!>l ano.Habla \' !TIY~ Ilj~n hol andes e
i1!gl~s,), li~!DgIl. $o[Ulro.l'~ra(ia d porm< ~(l11

las ~ekaillill~s holandesas, Tim~ mliJa ~ g~n~'ros~, SI!SftDlliE~,"S ~:sci.n ..ii blli~dI~s pDI' p!~.yas J~ as.ll~,S r'l~es~s ~ luci lIaM~S. EI eu ~ru b·Lil.IIC es ua personeje ~pU1~. amabl e ~

U
_

IU),S,.f_UN.i.W.t.~,
AT~,I;ti::tot.l,E~.

nos JQ !:.m d~I~rg(ll'iQ d~~n~ir.c ~i~'Jl~ isla de Af\lb~. I!~i,~d~ en ~I !a C~fib~ :!hu.eonccidn ~(lmCI.IIl~ de

n

CiE AliiLiB;,i,

:SfHi,I 1ItK!:t r;f eJi~ 'nE L.QS J;:'...
r'5'E~

(Ilt~I'.I~IE:!;

ILA IH:ERI!: ... :C:I~

'iii!! tfoL;i,SM.I;I!i;i,

i!!H LA ;i,~q;~ITHlllJ'Ji:;t. Eiili IJi EL:YH~,i,[:IfR6

n C:OIiI.IE!~IE1Ii.In.

fi... t!s ~

:Sf

if~.!j.!n!iE I!:S tlfSt:.rJ

'5..... !iJ!;Oili: bEL Ni,i,ii!_

/I: 110 ~E~Oj:j~ _~;tEN'" Itl..AP!I:.f_i!t. Y M:l.Ij~5-1;WRq;J [§:AS.

gues y·ea '~SI>,u'i()I.ilAt~m"'s <Ie tener

SY

1~f1811!~

cn~i l, el p~pia mento, OJ eula m. ra...llosaa l "'~m.E· arb itrn ria ~ los 'Ua.1IC> jdiomas anre';OL'eS. Sll cocina de "1"i~J"'~ ",")'b~em. Pero, 51 me 1'~~\lllHn. mi glil:n experieucia cons istj6 en "rob~Xl.m p~~r(f!t1-~~a empanada fri~~de masa <luke l'!lil·ena 00.0 came l' ~~p~chs- Eft la ,,!lIya, miramlQ d honzonre,

como hWlizi1<lo, Y Il)do por un 461u.

r,alll,!~d f1j~I~r'li (hAfI~) j x/.NI! (<:>IDI>![ge>\ el aornbrede Mh!joo signit-COl. d"d~J ·t" ei o,,;h/i~ ok k' lrm",. Y au n,p~ ~:s~a !;,~elllefos M nuestro s~~cllre n~.tufilji, ~a mp.j t<ll d~1 1Il~~(>r ~Sf""~[1 de CeflllOQmelic:::l. se eneuentra ~ z, .. ,,~ IIlEUO", sobre el nivel del mar, y 8~ <Ieunexcelesre clirna mao d ~f,o.. COil codas l:t~caraceerjsticas prepiasde las gL~m!es urbes, d DF SMlJ~ ~
IOi< m~s ~;:j;g~Il~~ Vi~<I[;lme$ gra·cj~,lI~. HIS encaneos, ~Iconservar 'fflH1SjQS ·de~I,!i!u I':)S p~Msp~lIl.;as l'd. la ~I'0'~colonial, ~~i como !,!1,!e"i'<1~ y rncdernas oollmm:dones; uene m;is de 100 le.1ti'OS {O~Llp~ el cuallO IUllat (l.es<p'Iles de I\'~e;va York. Londres r Toronto) l' surel:.! 10$ 100 museos y Cemro< Cullllr~!e! con

D

'~

~a~ornid:i. HabJ~r d. una ~61ap~~no!llifL ES casi [111 oslble, V'l '1u~·.11 ~!~. \1J~ S~ rn~zdall p 110 solo las eocinss de wdw !05. estados .Ie I~
Rel)l[Jbli.:a, Sill(> tambj~1l I~s de p~i5~S 001'll0 Frar,da, Espa i1a, Italia, G recia, Ub~IlO, I'Omlg~!,B~i@.i~,~lp(.n r Cililla, (Qll!i illlll<ldiemes Ill) eneonrramos en esta ,i~l~h<l1 fu~~~ mil darse una \I\Id~~ 'por !~ Cenrral <:I~AI>~s~o,. pua quedar a".l:(>l':)o;io lo t;],C!~~hj puede eon i1~l!u~~. lo mismo sueede enlos .n~I·,~t!OS Y 'QffiHI J~SaIlJ\HIl,.d JUill~, ~ld. S~n A.ng~1

<:!~ BJ';lfl parte de ~C>$ 1)ljndp~I~! J!mO~ que p! M~~o hOl. dado ru mundo, los chj~es vall de i~
suavidad duk~ i1~!i~d mils pUllgelltl'i picOl. [-hbra ql!e iI~con (On ldado, Ell ~! Centro H~~Oriw l.in!~ harOln sJar,es de corsida 'l\le gmu41f1 una :lHIl.-&sle.rarndkiollat En I~ peri! reli., en W!I:L"Jcomo ful:iIl~,I •. Zona Rosa 0 la AV<:lli,ta de los Insurgen !fs,.l S~1rde h ciu<;l~d,,'I: Io,abz:lll los IIIeiores l~i~~m,m~~ de ~a~%l.lIi a ill~~III~de>l' al, Ell r~s!~urar.~~~ de gr:lJ1 ,,~<H,j.sll ,,,rill' I~ Hacienda de Los

irnpresionanoes

colecciones.

Peoo 10' rnejor es

mda un" exp~ri~~i;): se puede 'pl!ad~al' 00 mnJ~de ,:lIS i lada~: las regiones d~i Ilmnlia. h oocil'la I"'e~k.Ul'" que se ~~ racrerlaa flo·r S"JS iIlSJ~li~nes, entre los t;]l!ie desraca el clu le.E]e

e d de Ce»'Oa,{m, slues I!MOS de ,j<lres,~~oores, m::mrn~l' colores. Hacer un re.:(>rJ'idl.les

Mo~~~, San /l.ngd

I.D1\ Y

el AI:!'O)'Ose disLI'IJ{a

de una

grn n \,Mi~d~<l ,1~ sepas, Buisa.!o5' y PCIJ¢I.'e,s:tacos de carne c de jmeGlCS ('h~pn I ines, jllrllil~~. gU$ar.o~de m~:gu~r l' ~:S<;aJ)'l<)~~) acompafiados ddri~e>i.es r WJM ri,a salsa de g\l~,alllok rea~rne.nt~ impeL'dib!Es,"

fIIl'f!il '" 131d3~

~,aanduvlerou los gr.lJHk$ hombres, E!b0lj'"lio M i[\~d M11ll r~, ~l ~,ade.tDj·GO Illriqu e Il~:rm! y ·el esmdl an ~~Er!le!IO G ~~J'll,. 'U~J1<j0 i(,dn'{J~no era d Che, Es que en ~:S~1l 100it~1(>1l fu ndor.o de codo. till hotel 1}:ll,f>I "raj"me~ ell ] ')<I}, "'Il~ dirogller'ia ~Il los flJl0< }O 11II n restaurante namilJd~ II papa~;1Jn() de 130!C>gll~,mur r,·eo.;u"lludo a!i~ pOI ~O~ laos 40: umbih u 11,ol~gi.~ IoU l;iI(l ell el que se "'0~I~ed6d Che, ~.h;,s~ un i>o.Jielle. AhQJ;J, .d !l.Ig~T(l.Ie rescarado p~l'~>JIA Concepts, una ~adell~ horelera que ina~[\u[6 d primer hosel bcuuque de C61'<,job "'rjl~l, U~"-'l(b Amr R~i; Ii habitab clones de [Uj0, lobby '11<l",~pd61l, t' Ull~ mlly liJld~ .m1rza (011 deck de m~dleu:t, redo ~ ~illg~·.tel ~rqui~wD A:rmlJ1do Bislo y la d~,,~<:iom SQH~,Call1l)!, EJl!<)r.~~, PU"!~gUirll!1 poco '011 J~ [lli.C>liil" el reslaY.~m~ que (ulldo n~,en e! prj mer pisc, oondllddc> POf d jO~Jl pere e:>: p~fi men tado dlef san ti a~.ueiio I avier lto"M[\!l~~ M.iM, 11" pOodi~ Ihm~rs~tk otra rOlln~; Ei p~pag>l:lh "Of esc m~,oo!: II alo imf)OottJIIte, en esre caso i~WID i:ola,Y si 1)0 se no! p~d~ en el hore], no iimpOort~, EI p~p~g~Uo ·esU abiot<) a.lllu,bheo P"'1'<1 de$~)I'1.H1o~, ~J lTIUeIZO~ r oenas, D~ verdad, si auda por aca, no se 10 pierda, EI ro esalgo ~,i como ir a! Tom o 1 de CC>l-do!>a,~'11e>:.:Is~nl, 'i ;nln'l~l~ no esren las herman as Co·m.I.r<J, a J~,,,jel' I() :Llruml'~:i'i.,n dC'1 coclneros de flUID que ~o~~g!li.~c>nesde I>eru pm illaugmar ~Im~~;m,:u.~,e, d I>j'HG~I0J'

P

-

cia VeJl~1l~5 y M idld SafHj·eneb~n. Yo los v j n""b~i~ndo ~ los rres [uucos. Eml las ..o de un viernes.Tenjen (l"l~ p~pu~r U.1l rn~mi J,,£usl~.i6n de S P~'!OSj>ua unas P-I!ISOrlJS,lIllOS 144 i'hIO~, I~r~jlLl 1I!1 ~~!ojjm S\I Uz(>, II chef e~t-II(M En J~,h"-ld~ de Coclna Az.1(l'~Il, en .;>; 004 v~,j6 ~,A.lHiC>fm ITill:>ai0 ~orn() &~U r.4~(I'r~f ell ~I 'Y N ordlc !-100~el,luego eseuvo en el resrau rnm~ La GIOI'~,de P~rli, ell el <:!ile mlloQ6 ~ 10,: (:olIll'ar.eL,<)s: 'lye hoy lo ammpaUian. r m~s rarde en !1M de los mej()les f' m&s' !ujo,'()s reseauranees die S!lIgaplll, ~i GOl~ don Grill cld "'o~EI Goodwood P,ut.l\~o es pOCo), sobre redo l:>am un muchacho qu·e rod.wia 110 ~iE'DEJO ~j'i()~. AI mediodia.javler ncs sorp_I'(!1..!i6 QC>1lU11 escabeche <I. 00 1vi na ieg~ml~riQ, un peje I'~ey a i~ 1'~ n~ll~ WII vegetales a! ~~I'0' bien nnrural, QJ'l) grandllccuencla, •. saber ~bsol\.!t<). N! hablar del O~!O"~'G(), ~Ili descolle. Y rode I~[\lldo G(I!l rice vmo, Por ~~. eche, n r~l,e turuo cl~! men(1 degu nadon. Los ~I p~a~os t.ab:j~toll por s-J solos, El p!'jm~ro; S[$lljmJ, POIl:;l.\l drm<iIlB. r MP~ I1U de ~~I1$~"S~gulld(); rpacclo de rernolachas, queso dt cabra, *'1 quemados 'if ~in~gre~ ,I~ pomele, TeJ'(1eL'O;MeJiy'~a a 50 !l~ik" ensalsu verde, C~.no; CilU!l,e peruano r IempU!~, de J.:015wunos, ~illro, I'i~! cerdo, p·n t'll de pl:moWlos: l' salsa de a!prroba de (el [elm ij o sami ~guei'io ''1 lie slempre ti u), Sexto: Pasta, hen BPS serra no! )' ,,",1';l;(0 braseado, S&p~im(); Leche de li&"" rl()~en, U! cirno: ~h~~I'1;)n, trufa de remere 11 flU.,lIj~S, POI lejos, un m~'_"lu. p.,ra ~I bronce, $6i(lI'~r.l, !~~ro~s, •

is

c:~

A2'Ilr

R!:",l'Ii HI;I~I:;;~Jr.. Jt='t(:.nl fOu J.13n ~1c6tlhr~ ..
'JIJtNW.i-J2'JF1'f:,LI,((Jffi

R.<.",o<, 'I~ l5' ,P,l7,»f'l 'i"7~)-'~'ls6]'ll
)1)f(,.ILf-'f171 i1't·O:;:~JI.~,..:...I"'"

Co.MO
~6EGAR

\1\"1",,

nyll""u h,1 &;.1...

"""'''r'''lu.-CO,J.ob~-A.t'O'l'''.'''lIJ.' LItI-J t t(t"(1J~nt I..:I'!;a,) rl-I::' PI Cbi'1.. .. 1 h:llb
"~")'9999·IArt· (5~(\).

,«,1(" < d",d.1 ,)9 (tln.I).

v..nt" r. '(>'''lLlto.<:
'/iJ'r!I)W}

.1.i"'I.I::~m

PACHEOO PER&DA
........_.....

116

G

iliAd!:

EI jardin de la Republica
Tradi~i~.n Ie his[mia!'>e cCln~ugat1i<'I, la perffer:>t::i(lnen una, de las provinda,g m:tis. pequ:ernas de nuestro pals .. ODtuClCe les paisajres de Tuc~il'inan_
'I I[;DMO Ll.ESAR
La ,capit:a~ ru:cuman:<l '[we !lrui:a9~ru~i:a1 dB ~.:l h1iSWAa .argElntirlal. !Xl" eEO.su riqu= hi;;!Orit.:a, 'I cuLli!.Jrdl ,,;; in';;omp"""ilI~ .. B1 ,el cOO'.~" <Ie Sar. Mi!;iLJal de n,c,!Jmar._ estal til Pl'azal hdep<lnd:em:::ia,. oE!I"1 I.. <iue 8e srige la Es~ib!J" 0'1" la l..Jben:a" <I" lal o"ra!Jna .at~iSfa Lola Mdf'a_ A. -6'-1 alt"tl'edDl'. 8B """ouenlira" LolS edlifiGiIl6 'n;;;s ;;igFtif"iciltNua qw;;. ollilF8.pl'>nd"i'> a dis~rl'Il:Js PB'riod'Il6' 'I ,.stiJDS a~~l!li~coo"lIoCl:5: fa Casa de Gat.ierrr 1'>. ",e Mugee. Ca,;al Pa<l~la ~ el Te mpia, de ~11 1"0.a"Oi5"I'>. D8~' de~ i..:asM hi5!6i'ioo,. !';'nflbi;,ii Sa i'";;d,,,. oiaitat L\" l(ll,;,aia III M"m;;<!. ei MLJS;;1l ,d'e Ar-IE g"O~I'>. fa ,~a5;3A"e~la "9,,al ~ la 8,i'i,ilrt:al de Santo [)l'>:n'nir'tilP" LAN m.file 2 "''iJel[!~, Q]ll.rio~
·toog~ Igl> dies d'1:l 1<1 semana; 61J.,!ef!o~ Ai~~rlJ!~~Jrlil!fm, rE!r~;R:~,

TNST'IRACION ~IENCANTQr mS-l1NCUJN CAUDAD - SEGU!tIDAD
r

HOT'EL

& SPA

en Cllil~e IEG'mOl1(1ic~ e~rlp, d

I I I I
.. I

1._!111111

$.

~r9

~ilin1ll],

TAF~ !DEL VAllE
A 2.QQO metros ISOtlre el filrveG clBj mer, esta Tell del VOilte. tierra 'Quealgu!lal YB;;: hatlitBroo los ,dlia,QuitBs. 51 bien ee una, de' las laca~idlsdes de Tucurnan mejor Ilf'eparadlss para 'SIw.r1:5mD, .aull ODn5er~al elencento de la, oulture aboriqen. SLJ r.egado se note ell las press de piecif.al, COl'lStruCCiOfle5 de adobe, 8rresa~1as. de cersmlca If terraeas de -DI.lltivos. !"arll reoorrer 18 ~i~a h a.~ I'artas opciones; 1Jrekk'ng, 4~ "I, otMamerrtll, a 'cliIila'llo. Durallite el mB5 de fOOrero, Taff ciel VliIlle es amitrion6 de la Frie5ta ~aoion'lli de1 QLreffiliJr, iSitlaritlils, 13,agelld''Ilrl

10;;.,;;1 t:E! wi¥itl<l' 'tui"i"Eloo pOI' e'~8Ie"ci" Cj,illEi "M e~ r,ortE arg;Elr"itln.o·al ~a".,; d" I~,; rilDnttdii:Ols_ Las imp.lmillIEls: ",n rn<lo1U"'B'.w El liidi". la Reseeva, ArqoJ;;llril~i~a de Ills. Me.., .. ires. ,;;1C"ftjUilttl cle"williG(J <18 lil [la."d". Amaiona del \f:;11\; 'J I"," R!!lir,aE tlB O!!lilme6..

VALUE DE Cl-lOROMOI::mS
En estEI drcOJjtl'> sa puMen ""0 tlls pai""i,:,s· mEt!; li,dDS' d" Tueu mill" oD:"ft:JFma.d"". pDr (ills .. rnlli'l~i'ia". "erms. c"sm,a" a."i9.u"". 'I estancia!; Etadici"..,ales .. Uno ,cie 105 pUi'lttl. ,..,••• dB;;l;;;carlo," dEl e~ I":E!cnr.fr\ido ,9:;; la, ViII" ,tI'e '!l .. " 1fl,;;.d~Dde Colalila. dDii.<le <ista I" ".plica, dBla Grul:a de Laurdes 'I (j,; p,acnmooia arqoJi.llto(jico

Ii.Jnicu..

Esl;e',

recorridg ·BtraoieSB' ras l'gCiO~d<ld~e9 ''(,e.!J~ 8wp.Il<l, 8.;0'1 de ii""~rg, Vi!I" l\I;)!!g.lje~" 88 n ,!I8vier. ~<lr.g" !:;I SiamtiiJn. EE ~Iil!:liilo 'I 'el dique Cerestino Ge~i, y Ir"",e, direqtg ~ I~ ·.el"", die: YI.!'1fW;;, hG!S[jye d'll rmglle~·. 'Rller.t1Q~, tlpae, 16u~le5 V jsce>PendSr;.. lOs el circuit>;) id,=<!1par~ re6Ii~~r tl:!g~ tifl[! de, de"",rbp.~: f'Rr·~f,l~n.re, 1l~.sg1l'! !:)r.~irl·grlp.~ naYt.'r.1l~.

pod'a IEl zone 5I.Ir de la' provrinaiEi sa ca".a IlIierilil par 105. cliIna.verales. y una lrrense a GtM'dad agri.:>ola,. A~tan BOI'o 22 km de III capital tucumane, se enooenlTal Lures, en donee 110 ee po!Ied'ell ·d'ejae de ~i5l.rae las. F1l.1illa5 de San .Jose, re51IIT1IOIl1io die ra mJfll[jUfsta espenola CerGlll de a111,en e! SanruElli'o de la RedllCoilirl, ca d'a B de dlciemb_re se venera al f.a Virgel1 .:lel Valle. O1To punta d'e interes demro de este circuito esc Simoca', "CaJll.1<iI1 ~acional del Sulky", em conde se Ueva Il (;.B!Jo cade ssbedo una f'eriEl de Ilmducoos. regiomles.

118

G

Barbara ostrovsky

'heladc de ilmon

con merengues
f; (;

y flares

para

.1"""""9'"

IN~I!I!;!;:JIII!;.M'E§;

~ ('1.Ti!~

zco g de ~l1i~"T >" g de ,.I.i~iH imp<!!i~bl~ " ,dI;ll d~>ei!mi(jo" ~~ mii.
, ~!"d'll

To~~.;l:d~JT' rn(in ,d'llIi

M'!glli!)ll~m-';;5i

~o

'" OJ;: helado de limon

3QO '"

de mererques loa", de a '1k;a,
lOO

c de ~9'i,la

• Flores de bon aj..
• Flore~ de

,(i'lll~

• FI(m>S de \ii(lLet~

P.iItQt;;!;'!)l~ll!iilitnO

~

101.$

,i;l;';ls

'''1'I1!!i

~ti~oc,

~\'!"1'1Q~

se fXingoTI bl •.""'" y·e'1l\tm05~~, agl'!eglJe poco a poOl el im:~ca r. lncorpore d azucar impalpable, I,,"
ral~aci!ura

y el

aim

-,to'" bmii".ild<l5,

en

,OO~veces, con rnO\limi~"to,
·e..-rvQ~nte!', Colo.qvJ: 'en unit mall>[! .. 'i

sobre ~"'" pi'!!-..IQrr<!,d" con pilpe~ milnt~c:~ 'lIt>m<l.TltIN;ii.do, 'fu,me me'·engil.l~' de J ern ,j.e ~;itmortT(l, L1eve a hO)",o de 11!Q "C pOT 1 hO),,,,y m~d:ia, Ollii,,,;i:e ell IAn 1ITai'O heTmol1io;), Prepare 'UTI aim ibar l' ,agnegue una paf~e de las flO'Ie. para aJ,o·m.Jlii~.T. EntH~ l' cuele, 5irva el IlelailQ sobre gl me'·engll!e robo" .·oeie con e'!._lmi~a<"i
aeuore cen

flcses.

(Ii\.".~J

) HORA (jOL05A

Freddo cumple 40 afios y present-a nuevo sabor:ganar un Fiat p=;__. _.
1

crostata de da rnascos. duraznos y cerezas
p0", ,,[f",m!rj.
INi:iIRJ~~I~NT!;~ Ptl>Qt;J!;gIMI~Nyg.

P""'" /{l """"
!iN(iI!ilIEi!J)!I~H""';~

~ !Oii"~!l~hii:ri'1~.OO(lO' ~ ,;;,l_<!~. de ~\it;"T '1 pi.,·", tie sal • Ze.t de ,limon ~14. b~~ ..de manteca bien fri~,
1~m ..

de ;U~Q' ~ ,'~~ de haTi"~
~ ,'~ji"~

g.j~ ~~ {iJ,!T.i'T]O~ 'Y to,. ~~,!'I''''~~.orte a1 !l1editJ.!"'5 Q~Ire;la. ( y d~""rQ(iel",~ RQ,ie con ~l jll(lO

Corte en

,.,T(lm;~loan
Pi!:O(Ii:mMIEiPliW

de limon.
.l'i.IMJliDCi' V P;il:S;~N'AC.1'6N

• Agrll<l tria
p~g~!;;~!;p.II!

~r"
rEHTiQ

IProre»e el a,Il,(;lI.< 001'1 '! a !'1i!.Tina ·el y

torni!~", y deje en I",h~~Jl~i. h""t a
uti~~ilr.

hti~ '!iI TTl (l_s..a hil.l a qj~e ",Ili; anee 1 /;J. ,m ·de espescr, Co.kXI'.JJ: entimi! Ias
frutas, AgJr'=9l.!.<: d

Q'tJ"1bk i7'0"
!Oi

CoIOql!~

en I" PI'C'l:~~d!()<" I" h.'in~"
....ca,
~

jt,","'"[,,,J'I.,,,,
IN(i'~~tiIENU~ ~.Ql!ri!il'l0S 5 di!rni!,~~~,
11

vista, .r:i~'~cle'fcrrnarustrca

en,im"" pe,{,dei<:ll'~rb: d:~1."(nJ,ti!... b.

jl.lntQ

«In ·eia1:~~i!" 13 s.al 'j la man

w~o I1'll;O'POTe

WT,,(;es~~5j'AI

ql.l~die 1,!f1 o,Teni!do.

'Iay~m~. ,.'1i~5,t de

bien fria Tr~JJ~"je sta obtenerune ma~. ha Reti re, envuelva en pape! film y fleve a '1a Ihe~.o;!e.",pOT 3:9 rntnutos,
timon)', poco a pOOl, elaqua

t~~•. de cerezas

• Jugo .:le·, i'im,j.T]

borde>, pinte,>;>" h1,l;!l\'<) bitiQO Y ~po!ViJ~e~" iI'I~,.,r;mpalp~J),1e, U~;[~ h'l"'o a'~d.'(;:dezc '" 30 m il'~to~ 0 l1a~" que i" m~tsa ·este dorada l1etiTe,.deje eniriar y .in/ a,

!l4

G

i'tom"blM
~l'

.Oli ....... do _,,,

~,l!idl!.&11!ro

de 21111 illl::luLVE!_So! p:in.dri:n ~IJI!!9U

vMi"

1>"lI""""""'

d•• M~. onI'" ~r""'n ..... '" UII 1'1m~~~M 'J ~klJ-d~

e.,.O! Afi~,S.h
~

..

s...... ,~ToioOIll ~ .......
bl15£f¥iCtLn~ki[]lleS

· '12"" ..... mb'" d.·
I!:n'flu",.rrl:!d~

C::[]llSuhl!I

,J

cookies
Iii mG

Marcela Sorondo
••

p<l'"

INiGRiI::~lleN11'E:!i

~>Q~ de

5'00

9 de harin<Jl
manreca

0000

'~!lo'9 de azncar '~ pi~'i! ,£1 de
l hlJ};V05

• ~~ffi>

d~Vi!inillil. ~Ill

• .c:hiPi de cl''l~~~t~n~gro
P;R;gt:;I=~HlJ!I~mo

ColG>q.1le l!11~. procesadora 'I~ en I>a.rinil,la ~ai, el ;u1J~ar y hi, manteca.y procese hasra fmm¥ un arenado,
LUe<]o mcorporeel eAT.diD

,Ie ""iniUla

y t().~h1)J:¥Oj., \lnelva a procesar i't~~b '[[1J:e e i(ITme I. m,,~~, rej;re e s i "~0'P<l'~ 'los ~ip~ de c;f:.o«!lale. i.!'e·~e a. 1<Jl hel~;;!eri!, durante 1 ho'a ,~""~elb 'eniJiIl'e~ fil,1'l. Esji"e a 'I~ "" de 'e,j:>IiiSO'l'o;).te con molde~ de
,t1i~ti1'ltJ;~1forrn "3. Di~p(mg a en una

piil~ para !10.!'lQ y hornee a lllo~ C ,entre'" l' zo minutes, 'Retire yenfrie.

!N~~~P!I!;"'!1I~,

~>Q~ de azucar

im]J.Jllp<ib!e • J!.!go de 1 limon • ,(;i(i(>r.. ~ de ,/!ig,en n<rt~.al • co rit" iii> ~e~oi~.,e,
p;Fl:gr;;;~!;n~ r~N'1JO

fI.'.~:.<:~e aruc .. r impalpable con el el jug:tJ de timon}' d""d<Jl'lo en vanos potes, A ".d a UTh) ilglregnele una, tloh~ de' 10, odi~ti,..ws ~o!o'<lnte" ~iI!,~~"~y. ~;~!;;~EJflJli_.(16N
CQioClue ,obn; ,"""" r'eji~3 I"Ji ,gQ,h~~ y 'oot'iel¥ con los g~a~~~, coloreados. !.M~£I>'lge~'e 1:011 las g'<I"aoae [}ej~ iI!!gtJ)liil~ 5,i'1

celore ..

S~qrw:e y

5;ruil"

d~OTa~6n

I'ar.'l (i.~~ 1'P. ve~I1IQ~ ohiP5

de checolate,

1.:16

G

Maria Soledad Mendoza

creme brulee de hDj as de coca
r~~!it!!;~!EJfiJ-';:~

mi de leche "i/, ~h.;Lj&l~ "~inm. de '(;)' iMClj~., de ,~,,~
'09

ElllJil1 bel, eche ''''' yemas y el "'(['~" bata hasta (J!.Ie b pr~>"'l'i!~6n se

'e,]J~~ yte"gl<'! lJi" ~okl1'

"m",m" _i~fl!),

,Agl'-.gue la !'l'th~' <ill) 1" rr]e]~~; y h.l~o,

'lY'lm:;[~

~ gde az u,~, 1QQ 9 de cremade leche
4."da~ de a~li~' rubio
PItOCI;OliMlEIII,ITO

I", crema, ,(j;!TI ~ll ,w;t.:;[!On, ,,jJilri'!J.UY" '!.. m eacl.. eJ'I mdkle. y ccctne a 'b.a/iio M'"TiOl gl1 'e'!homo dUTO;nte uno. 40
mmutos 0 hasta que este firme. ~~ire y dej,e entTi,,"ra temperatura

ambiente

pilT

unos , ~ minutes.

En 1,1""- ,ona ~o'loque la led> e, Ia dli1lJid!q de "",il'!i !'I,," Y i~ Ilop., 4e 'CO;;il..w(;i'lle .. rueo;Jom,mio, hasta que hie ......, Ap~!.Ie eQfue~o" ~'lje '<il~~r d:~r.;nt .. 5 mjnUi(l" para que 1;1, le,~.e se arornatt

Di~tribl.l)'i! bie" oil az(igr rubto enema clIO !~"'~""~ Y querne cen I,!I1

5QP1etehil~b ~O'Tm~"una ,:;[~ 'T~~.nW de car .. m~!o,
{P""" ;}

' 1.

queso de cabra crm mid
!IN.;;;i~!E!;)!i!;I'ff!'~~

:Narda Lepes

·oQl.!e~M""
• Mi,,!

• Nue,e<
~IitO(El0JlMllllEt.llI0

C<J1oque ~I qU'5Q,e'1 un phto,
rode W'1 la miel y 'Wml'JJiJe

cc .. I.~ nueces,

Beatriz C:l:lomnaJez
gateaux au chocolat, prunes et amarides

mousse de chocolate blanco con cltricos al cardarnomo
IINfiiI!E~IEN"Ifl;S

Paula Mendez Carrera

.00 'g de chocol a te blanco 400 "de

!:I de chocolate ccnIeche lS" gl de manteca
~!;lO

> g de' g~11I.tina ,in > ~11I.r s de a '!iQ ~ a", .;:1\'0'
h]JjNO

crema die leche sabot

4y~']1lili.

d~ "~(i",,, '!.lb'!;' IS" 91g~'j:>Qtv.) .:l~iiJ'1l~nJ,",~
1;19 ~

~o 9 de alm.e"'ctr"',pi~~..!la, l'5i" 9 de ~'l.Ie"ii!> pasas
, l'it;~"t"
1Pi!,O~DIIMlleN1iO

~~o'g de "omelC'i.. ~oo'g 4-. n¥"'nj~, >,,0 9 d€ m~no;!"Tin<l.5 ~"m .. de ';l.To;!1lT!'lQmQ

~,n~,I.l"h",11", "~ir>m..
• Alm'bi!" a gu~to • M~nte,a, ein
• HI',Tini! ern
Il!!toc~!}!~!
!;HTiQ

con las da.a~ de huevo y ,el azucar, Forme un Gli~roy horneelc en ! ma pi"" a enrnanterada .. y enh a rinad a lfie.ta la p~ratiOn ell un"ro mel~Jk() sebreel disco de. rnerenque hO'rllo:<ldA~ie enfri .. rport iJor~, en Iii he~d~~" I\b,... la vama rle l'Oill;n~~ q1jitP. i.. muad d~ tas .~m.n'j;, Ii"l~ las '/Tutili. QQrtela. a viVl) Y m~"p.I"" con alm'bar, card a m(ll11(1y las ;>emitii.~ de "il/inil~o, merengue
"',liI:M~1)Oi ¥'II:!tI:SE;Hil .... lt(16N

Ircce ydemt .. 'el d'G(;o1"b: ]~llto~on iii! manWc<t a !nnQ M~.'iJ< S"t. tas y~mil5 puflltQ con o:i <l!ru,... hasta ,
1>l~"(jI.l~Ji" A~"!I1Jl~e

R';;.,e.el aro de la preparacicn, S,il,," en un pl~Wcon li>~.frutas ,en .iJ11l"'bJ,r,
(P~",.4J

iIlm'llldi'1!5,

'l1 po.lvo <l" 111> almendras plcadss

'i 1.~ ~irl.',el~i p',evj'Jim~"re maceradas en ncer, lncorpore e>b l'~ll1!:ri!"'6r! a1 dlo,Qlate ymerde ha~ta l1omo,geT'1.ei~ar. eotoqtie en UO') 'ffiOold:e
fo"",d:o conpapel alum inio

r:~tieow 1<! mi!.ti de la crerna Y vierta en ella ~!chccolareblanco pi~~o 'ell form .. deiparej:<l" !hI,a ~1~1;Q d~ 1 a crema In~o,'pore·iii. 9~I.Jin", d:j'~I.I~1t3
'f

b crema "b<\tid.

p~~

1.111

enmantecado y o:n'ha.i "ado. Codne "or ~Q min\lOOj, ~'T1 homo a 11l0' C,

~~!:;j!~!;1lI!'iNn~

g! de d,(>@ilMie iemiama.'g;(I g, de crerna QOil 'Iedn~ 5Q 9 Q~ ~)Il'1o:nd'iII' fl1..-te ad 11> w,t.d~ 'f
JGoQ ~GoQ
I!i!OC~DIIMIIEHID

lJ~rrful. <:'1chOC(Jl~

(I=d_o} Ygl.'eg(l

agr<:gl.!ela crerna previam~ u,lel'!!t.illil j~jll rlega. al ileT\,fOTj

!'or ~Ii mOoinc'''"ore
y~
AJ:t~A!)g

la~ ,,-!meT'1<d.ra~

II{

j)!!lE;'~I;~TA~!~

I~eti'e el g.;lte<l!£K de! homo 'f d<:je

o:ntil>iil/' ante, <iii: d!e>mol~a'. 8<1n~
con '1<. ~.;I1Oo,he,
~Il';o....

a)

130

G

); HORA CiOLOSA

osvaldo Gross

y chocolate

oscuta de oporto
P"'"

r" p"-'J<l

d. ~"".:<>r"t~ tlIJP."911;-,.

~"'"
Ug

~r ooif,o'd.

,,,,,,,,r"t~

!"'J' C

IN~~i~I;IIIiNT1~~ P-AtI:'A UNA TQRTI'!.
I)~

1~(lI!t!ii~I~NT~~ p~: ~I,JTO'

1!~(jjR:I;g;!t:;,.,if~~

Z@

~M Ig;t:; ~!A~I;~IO I

v ~ !l;;iU!

p.tJf<l /<l 100 1~

9 de mantee a g de 1l1.1~~

'frl'"'' a~ ri"" "'Porr"
{Q • ""U)') M~J am.~o
1l1lfNO~

75 cc de <!QI!l" 75 9 de ,glu'<:(lji~. 7S ~ de.azuc .. ,
<I rodajas d)e jen'Q;b',e f"'500 ~75 ~ de d'oo:o!ate oobe,tI.lT' j.<;miam~T"Q 4>0 ~ de crerna de I!e"'e Op<;k'n<ii; '5, 'g de ~~I~Jill~" ~!l.bIl' sin I1i(!r.1lbclos ~" ~5 'lI; de "<,!I1!il..
lJ!~qt'-~~I~I~:NTiO

9 de crerna de leche

'5'0 cede agu1I ,8<;> 9 de azucar
,~~de,~mo

'gd,!; a,(jAiiT

,5 91de g~tina

i"ii(hlad~en

3.0 'GC; de ag~

100 $0

cc tie V;1l0

Op!J,tQ

l!l'ro{!;g~~Ig;NTQ

de h.';lliil 0000 .0 'g 4e cacao a marqo
LlQ~
I

\;ol'lGti\l:e en una '''~To;>lib la crema, J;g'oo
10,'

HDl' I ~

e1

,,'),e!

o;l\1,ar y el ~~al;l

pi~,,,,,(j~ ,,,,,n~h molicla
!'i(jl!e e~choccl ..te

Co~lle hil~.t llgga] a I" temper.J!.!r..td'l a

1

pi""" de 5 .. 1tin"" 1 -..iJ!<! d:ep<liM:l e h()T!1~' d So 9 de chtps de"hombte

C. lI:o;:tiT~d~ f~eg'll'~je

.a!.llfll101.

de ~otJg..t1..~ry,nloq.l!e a

ili!(I(I(:(:)IMII;NiT'O

!'e~e

oo~~ 'IQ~ '"g;rEcl~te~

en un bol',e5isliente. C~;'ieme ~u3'lleTTIe"'te la .glt1ro5~ .• eJ iUU'3r, e1 agu1I y eI jengibre.liewe if. primer "hfflVOT.
Y Vu!e!que .w...",ente. co!;an.,;lQlo 5QI;rre -.'!
1

!-lid'~l~·liiI ,gelatill;! ,wn ~(}i ~o cc de agil a, I"~egre a I~preparacion cahente, Homcqeimce. Pose pO-T colador chine,
~-'-~.A'pg, Y ~~f~!ENTAIi:!1SP1t!

m~.m~ng'lro!J5 '" temp~'~~mlbi,erate

(~5' q, Ila ta lamantec .. con ~~azur ... r 1J~~t.q1.re b1'i.n4'lJ_~, IIg'''1lIl_e les buevos uno 1'0" Imo, stn d'lj;tT de ll>itir. T<lmi,~ 100 ,~~ h<lrin!L ,g'<:(1; c..n'lli.~! Yp!J~"" d.e tJorne a r.nnteg,.,Jo; ~ o<ltiiW .R~ .. "do ron el "ino oporte, sin trab<lj~Tto IflU~ho. Dittribuya iJi masa el'l dm. tarteras 115"~ de ao ., l~ ern de dijme'ro L1Ibase debe estar ernpapel •.iI_., ye"m~nte,~ a, A'!;,e ftiI! rnasa conuna el'pjtY!.., I)i~tribuy.a ~O~ {hip, de d'ow~te ell Ia 'lAperfide, Horn!le., I]Q' C, 0 iii !>gml' m~di~ de II ., 'S minllj~. DP..m()1~y enfri~.

~h'l[QI ate pigd!J. Deje e" repcsc per

ReVi5t~.eloo.de ~e'l.!n arcde zocrn PO' ~
00" unabanda de p;il.pd anumimo. R<;w.1bii to5 clil.=de tn~~,!1e un d;~!Nro !ig,e-romen'e inferior~.! ~el <IrQ, Cfl1oqll_~ I~n di~m,e" IJ: base, !~(lIJ11l1l .;all~ de ta In!f;'', AfX')'1i: .r.'I1'O dism de ~ rnasa Cub t., con 'I~"nl1'<l y ahse cenuna t
Q1l

minUtD.1' rernueva conespatula hasta ebteneruna crerna !i~a y bri~l.. rrte. Deje repcsar basta que eTltibie, Mom..e 1..
'reT1'Iil! UTI

i!.m~diO ]l'.!I1W, Ur>1lal d10(;o~

tert;i(l d)e'''' crerna ..Ag,1"i:gfl.l:e el 'esw de ~a ,rerna con 'nlJilimiento·. e.-...jlvernt~.

e>p-arola. GoJ1g;ele Ia tortol.

OI.!<3T1tre l,IIlGIS,

"11=.5. De,moI'de, ·Co;.I&juel s GOre una a neji~!. y gl!~ee 00" el bailo d~ ,how/ate. De!:one con m~(.Il·'Q"> o meTe11g1!it~ l! jengib',e wnfit~dk>. I'ued:e ~OfIjlel.., Iii. terta ~i"banar ha,·I<l. ~ m~5e>, !;riel"!
"1'Wl.!elt;:1 !l'1'I papel fikm.

) HOltA (lOlOSA

' S,US meJores recetas
scpa hcrneada de chocolate negro con helado de chocolate blanco y crtstales de rnandarina
! "'1!jF!lE!;;t!I!;N1TE~ IIIilO~~I)IMIE;Nyg

Borja

Blazquez

~:mar>.;IllJinil~ ;!;11"'l"<Inia~

Pa'a I~ mousse, d:e"iia eI chccclate con la mantece.en un bel scbre una
~a.ceHlb.a' apag:aao.. I~~ yernas ,.~ da',,' ""PO', con .e]·I'ueg.o [)ele templar y itgregue sin m,,"tiI,. R'e\.'l.teh.Ol. Ar;~.41a montJjd~~ a "ieve jlJ "w con el il.l1i.~a r. B:J:ta Ia crernay me.deli! t"T1lbi0>. R~e."e la meeda t~~dil !l'nlah~lilldie'iII, iPolleBalim.,nda"nali ''''Ia~ naranjas, quiW bi'l'TllaPillrtP. blanca y 11iel\l<l.ill '. piele.1l 7 ~.9U~~clirtirf!!a:;, hasta 'iue
e.ten

P"" 1.0 "'''U<;I"~
1.. ~ItI;OliEN1TES;

de d",ool.te 4'" g: de manteca ~ huevos '59 ~Ide arucar
;!.(>O'"

5=r~m<ir~o

!S9 ~I d~·rarna c

P<'" ~r.0 [""fOOT
!N~F!:lig!I!;If1f~ :l.OO '"

tiern ... "em firrnes, 1)e;;I'U~"

·de ,r;oJ~ar .~.OO ~,d,e iI'gUo

~O<1liteen un ~lm'wr hasta que las ca~~.'<l;' tr.. n.~p.il<'entej..Cll.b<a eoten con azucar y d:ejela~ secando Ilil5~a que "i.ti!;';en. Romp" 1~I11>ente. biiel"l<l a
I,P! ~ ~ntim~b06·d~ mousse 'ill loin

plato 'opot", 11""" "I homo l' miliib-i" u.n peal, .«quo y colcque ·0" 01 e<mtt" una '1"",,,.1.1. do hil"d" do coomlaro blanm.. ru"d!! term inar «Jon.gaja. do mandertnas 'j naranjas !,"l«di!. a vivo
!n~51<1

pie!

de. ~(Ij. t:it;riOO5,

I!';>'.. ~l

cocina de autor
~

134

G

www.muchogustoeditQres.com

EN KIOSCOS Y L1BREPltAS

trifle de frutillas y chocolate
IN~1l ~gII!;:NT;~
It;>Q

tarta carnpestre de rnanzana
rN~RlIE!)!I~HTE~

9 ,lie torta

bi~~dlg~ () "-!lltq1Jli'l'

masa casera
8f'util~a~ fllereadas 50 9 de chncolare arnarqo 1 o:la de aguafria 10Q 9 de crema recien batid..,
~1l~:f!JiII~~!;NTr"Qi

'I!~ cl~,hoj.ktr~ 1;; 'l; 11; do;'manzanas ro:dd~li'i"; 100 91 d~· antee a m )00 9 d... asucar
1 ~d!."cte

almendras

,en ]Xl1"'l

, Mie!, 11 g~~tQ
P'!itOI';;;;:tJ~"'IIENTrQ

~om"iI I~~~.R!'lb, ccn la milrool' OQ~GqoJeYin pOoo e" e1 fon,li~ de un vaso Jin,h~ A~,p.gillie, cucharada d.l t'lJJti!~1ti,1 de oh!)~~ (p;rwii!lne .. ~ .;!~ne.tid(l i! ~il}j!) Ma'ia cen <41U!aly 1 cucharadade crerna re(i~n b<ltida, Repita el orden de las capas 'UlIma.. veces se pueda, i<eg';", iii .1Ito del vase, [J=T~ con ilgu!1a~ fruji!ills. Sirva.
jnme.jiitl .. mente.

E.ti re un tlisQ;) de mssa clo;' 'lj"n~l1l, h .Y "',erv.e en ..n I. heladera ,~wa"te 1 h()'Ji.l'llle lai mi!"'.ll""~y ~rtcl.~en olJi!j~", 1);"pQngJilill5 ~oo'e~ di,@de

Tnaiill,diejandol!n

borde!ibI1l.

Coloque

la mal1teca ,e" cubes pOT' o;'ndma, de 'as, rnanzanas, ye~pol"(jTee con el ~;:;(!l:a' y
el po!!..) de alrnendras, ~nte I~

~"""'" .iJ

,~ucto~ de ~~maj,Ji hada el m~d!io, rub,ie"d,Q un~ partede I"" mareanas, L~~ a t.OTl'lO a_~o·,r: PO' 40 minu,~, ~~i'e y pil'lGe~e,on rnie],
,..,,",,3),

Cecilia Couto

lj6

G

) HOIA

CiOLOSA

lemon curd
~mg; ~,o cc de ¥l.Igo de limon 1~0 c, rue jugo de lima
I!N~!t~!;)!

'nem~j
.l;

Ih",..evo;

'70 51de ~:.(iJ;~r 1~Q g de m;llnte", 7'g de g~l~tifl., in s

vi., en cubes
~~;!;Q"

Barbara Ostrovsky

• R4~I~d\J},de • lima, • R~JI;;!J;i~T.,de 11 ~im~

,glaTa~ ,1(50 91 die azucar 1 edb de j\Jg:o de lim.m
1P'!tQ~!;P~~II!;NTQ

pa'" .r "'~'f.'ng".

U!r~lleen ~ri~Oli con AQ~'.!e

urn

bel I'g~, j~go<> de 10, lJ.~ 'ilil~,d,l.Ir<!'5 e~ ~,ill~;;tr. 'j

t~ lhu'lVl:» ylJJS yema~, fJ.t~Q di"~ctQ 'b.1j,g., (l bano M<l!,iill, ~'iTl ~jaT Q~ d flNQl'~T; hasta f-Iuetome tem~tTl'"' y 1og;.e el primer her"'lT '''~,\ie, Hii(:1Ta,te 1a g:e~a'i"a con la men,o, cantidad de .,gUlo" posible. Ar;,ad~"la gelatinaa I" ntezda cilierrte, h!e", delrueg,O\ ""Yill iI1lI;(lTpora'ldo b manteca fria en cubes hasta que quede ill~egr,.,da. P",~e I'Qr un t",mi~y neve ~, b.lio Malia i l'l\'P.Ttid",~je baj~,r!.~

Me"!,,, b",,,,tl~"

tempe,;n~'<l!

y ~Q]6f-1l~et(l.~t'! 'il1djvidiy<lJe~,

rnoldecttos

Enfrie mlty

colcque en un bol tie acero las (;13"", con elazucar, y 'Uevela .s a b~n(l M;J!ri'} revolviendo con batidQ' d)e J:lJ;mb',e 'h;J!~t. que se .
\!lIelV<lTltJ.~hi);i4l. gTamJ~, d~azucar. 'f no se noten los

bien, Para el merengue,

Cuando I""3To'"5~0 punta. cambio de bol 'f wnt'n':'t> d batid:D.co" batidora
"lokt,i ra, J\g,"'gu<! las gcta. b.m.,nto, Celcque d" jllg,D,d" 'f limon, Bata hasta 'qUE:S. I!nIT,. y este

"1'1 'J.n., m an9a

CO" el momngu,,_ Gratine o queme con soplete,
cubra los rnoldccitcs {P•. ,,",6),

Maximo Lopez May

tirarnisu y cafe expresso
PO',' Ia a,~ffiO de ... ,,""'<Jl'p'IMe
INCi;liI:fD:I:Et.liTEii

Marcela sorcndo

cheesecake 4 quesos y arandanos frescos

~"ue~
~(>:~

de ~:nkar ~~":6d.. (",m"
P;i(J(~DI'M I:ENiTO

P"'" r" ~,,...
l"I',;i,!!!:!;;:m~NH~ I paquete

d)e quesc M~UJrp'-'n,. 1'50 g;; decrerna de 'Iedl~
J;h,~~ 615 'g ,t~ azucar

~,50 9

rrocese I"" qw.= h~5!~UI1ir breo
/lqregue 1(11; nlll=i ~mt;~r uno por uno y el

de ~Iletltil, de le<;he

~'g de llllIl"ltelJ.
PJ.O~~~IMI(NIO

f'r.)rllJ1lrr(>,00],,),a pw>lol~ c .. rna 'Y agreg~~
alo arrte""T Q)l()que ~ '-elleno rob",I~ .ll~ltll0 p'<xo~e 't<Xio y (O]QqlOe erll. ",,~" .. 1ltlJ. '<)rter" d("l.Tf)otlt<lbl" de ~ em de l1'lIm~
H'oTn,,:' 1]0 'pO'"

IN~R~~!'~~i!'~~

base do g.lIeUtM, fC""~ 1000 ~ molde ron y (O(!fIt a ru1'l;) M~T1.. gr:hlO', hor;o ~G)ro-' {h as t. quo est.<:c.. ~I

<I, yem

as y " ctaras

a.u,a' 100 91 die l1a"tlao()(lo 1 cdta de ~se ~(i a de \I.. inm. 1til., do:~_g~ a (P<ll''' 'Q(;iil') • Alit,aT i'mpatp~_b~e ~/"

100 91 die'

el ,,,[I,,,,,,

IN(!IIi!:~PII!;;N"!;5

Tjomp",' tr",,""l.

j;t"',' ,~J,.Im itltlr d. ~tlR Y tlm"rnl.<!
INtd;REi!~I\!:~Ni!'~~

11de '1=~fXlPhrl"delph1~ ~;() gde{j~w~'e'11111 ~Qog' g de m~,,~'Pl'''"' ~(>!), g de queso do cabra (l>l;);noo)
4Q()

... de (i!l\j'~XPf!:~f{} til.", ~~.~llq"iI' 1 ta',a de .ag~.,
l1f~

! ti

• ucor de olma'l:tto c/n
• CiKilGl

en pol.o c/n

P':!t,Qt;!;~I~IE!"!!TQ

1''''''' 1" (IT"!"
hl~f.M)i'

d.

"''[><'"'PI'''''

B~.b ~OI crerna it Tl'~diQoj:>l~f1W, 'Mil1'.l~

con ei .~~i~a' ~ pultw i~t<"',y In~y;tii<),,"'tll a crerna y e.~ mascarpone ..Cot<l(jl!~~" ,en iii. he!ii.dera l. horas "'tWi:5 de U~~T..

PO',' 1a<""'l1 ill"~
Bab las yerna ron la mttad del

aruca y 1<1 esenria de "~jnm~!,,,,~ta punw timb. H<l:9',JJ me.,.ngue con un las da'il~ y ~1...... del o.~'J;' .. e~~e to M

..mlb~ bandos. UI)<I'In

fQ.m!l.

'ltl'OJl)tve"t:e oan la "<Irina i;amiii!q.", C:O!O(jl!~ pTe]l~"ri!~iCmenuna ma"'9a 'Iii: y l'orme ib<lito,ne, sobreplacas enmantecadas, ~~PG~~(:)Tee en aaucar c imfl3l~bie y rocie C[lI'I a.guJlJ. Hornee a :!(lO' ,r: durante '5 minuter;, l '''~) ....

biscuit de chocolate
yavo::llana'i.

Pamela Vi1liar

liNf,ili!il:OI!(:NiTiE!ii

,~."." 1,1''"' """".
l;¥,

D~

,1(1 <;OM x 4il1 "oj, F'lro /tJ' :!iI"",uhf
!IN§~IE!)~!;"']l"I;~

9 demanteca 140 9 d", cbocciate
4n~e~

a. cllo)(lIl.at<

~~o9 dle chocolate
~QO

·de a.l)"~i!T 1~9 glde 11<1""" 0000 ~O(;l"g,d~ ave'li"nil~ rrQ""5~A.1:5
~OQ'g
P;Rg,~g;!!MI!;~~i!';O

'9 de crema
!1~IqITQ

PRlg~~!;H~

r:<lht>t~ la '~'TT1a)' v 1.I~~q wbre el Ire
Ohorolate ptcado M",~,I", ft>i,~tl.
Enfrie un pow 'liII preparacion y DeHita eI c~C>!:olate can L'IlTI;m'eGI.

B.ata.loj, 1>1Ie"", con e~azncar hasta
que dcblen su "o~l.nnem. Me.;:de ambas preparaciones y ~,gregue la ha,i 11J; gl y ·po""'.>de ~,veJl<ln<!.i.Col~qll~ sobre ta p! .. ca e"mant~acl<l y enh",'i I'I.d<!.. ,(AI,i n~ en horr]>(1 a '9if ,r: ~\ll"Tlte 19 min1.l10s.
p.:l>:!J

lI~i1;(je1i11p.il!.a

bill".' la torta,
'":1<.'"

po"" Ia. wlle)'.d.
!IN§~!!;;!JI!I!;lf'!il;~

·w;> ~ die h",rirl<L0090

,J!"
!50

s dOl cacao
9 die asucar 9 die rn aJ1t~,,,,p<:l1"fl"d;I,

1.1'

"1""'.'.'" d.· <hllror,,"~y

~50

~ ,1a'<I~
PItIj](IlPliMIIEli.lrTO

Il""H"".1'~
IIN~Ii!~DI!EH'iTiE!ii

~oo 9 de chocolate sern i;J:m~.'go '50 'g de m.l...eca t ~QQ"9 de ~~1!.d,e ~.v~H.,na~ >yem .. s 11G' '9 de azucar '~59\I de crerna
~Rg!!;;Elg.:!~III~I'H'O

Me~le todos ~.o'~ ingredienteo, d i~1ribu~" CO" e51l~tuJa 50b"" un Silp<l!t:i lleve a 110"''' <1160" C durante S.miOlYtos. F'lm -I "r",.Qa,p y Jrr.. ~..raf'i&"
!IN~5lIEi~!I~N'!iIi~

~ e t'rt~ ~I ,ho~(.il~te C"" la m@ll"I!«'.l. A-;Jil'''9lJ~

• Aam~nd,.~ b~fi3'da!;·en ~'!l.me~o • Pn.!tiU~~

la j)J~ta (!~ .r.....l~n~~. l~ l ~

un
PIt!IXEtJ;liM 11!:limo

..lmib~' /. ti¢' C 0011 el ~it:l"'T y un poco de <tgu~. WJ.elque el alm100w eo" Ifo"".,je MI> ",b,,. hoi ye~'Ljj1l''O\'1"m;;.-.t< me:z,;:h,ga. m~~;ntr::l--> bIte (<I1I~ 1:<;tt1®1'il. COOl.t!rrUe b,"~e;n!l" hasta que I~Il'~r'_,!(;n ~,~
Ma, ~ot' ~It!"lalr""'Tpo;'<l ~~a 1'~~,1I!;';;!O"

Cone dill. clisoo, del bi~c;uit de ao em de diametro-O:iIlG'l~_e qJnQ de .eI!o,. en

1.1".'0, "l.Iel(jll~
tape
~DfIo

d otro disco 'i "1.I.elvo,,-

!~mttad d)e '<I mOI.li<>e,

,~b or.t~rl(ll'Y~9.eg!_oe ~('~m~
~!:w.thJ_1!.

.ellen"" ccn ,~I.·e,to de 1~.rneusse, E!,}iieCO" ta g~niche 'i enf.i'l durante 4, horas, AdMe.~ las tl.lil~f en <II ~1)~jaJode' Ia tort~, 'i decore con n",~ ·tn!tl~!~> la~ ~lme".dra~ ~"~...:la~. y

Barbara ostrcvsky

torta milhojas de manzanas

P"'"

1-'1

''''','''l

I! N~!i!:~IDII !;;Nif'E~

.JI: t-J a rifl" 0000 ~ g d~mgnw.;., ~i",nd..
300 ~

" h1.!e'~ dhi~
l)"l'm.

1Q9 cc de ll~U<l fn .. 1QQ<;<;de!~lle 1 pizca de ~a~ " ,ita de il~f).~ar
1p'!liQ(;!;m~I!!;"'frrQ

Viert~ 'Ia i1aTina e" un 001,

h(l}'(1 y ~.g'<:ml.le hl.levq,lg y<:m.~ el e1

"i>J'" un

"'<Y~~'"I.,~gly I~T!'loJ!Il\<lg

bl",n.!ll, Me~~ledJe~ ~en~r!)hac .. I~ Go-~bd;"i e in,DTjJQ''ii !;t'le,he y ~1"QlJIabasta (l,l.Ie quede una rn a;;a li,<I y h!;!m'lQ,et1!e.,
~j.", d~j.I;"T15O;'Qy,,,,!)!.;: zo min\.M,. , E5ti Fe I. rnasa l! -form un moVie de ~8 ,m de di~metro,

P"'" ~J ""rl'11<>
II N@!iI!~~rEtflf'E~ 1

11de man: aa nas verdes
gl

1QQ

d.emanteca blanda

'" ~di~~die' ;UbI"'''
OJ)(l!~"'~~·~

C.ane~alpa>iI.~ de .. alTil.lec-es w
IpoItO':::(:l;iliMl~NTO

~e.f.e la m;tll'<l1'!~

'j di'tela~

en

'Iii:mif!a~ rnuy fin~""CQro~u,ei1i1.~e:"

form", ordenada ,Qb~ la masa. Inter'-illle ~" 'el azucar yl~ mJ!i"lte,,,, blanda <I id.",.1 h<Ji~...-na.;Ie\!l" gi .. para ei otro Y (jl.le la m",nlJr]"~ d~prenQ"1l redo 5~, ~I.!go,y en I MC":,iOI1 se ~aril'lro~ti,~'T1, ape ~O" ~J1.lmiTli!) T y ~ocine en UTIl1om~ de 140' c: 'P'"' ~ hcras, aproxim<Jidameflte_ [Jeje <mfr •• r y siova con helado 0 crem a bali da

144

G

Pamela Villar
Vajilra y elementos torta galesa
IN(i!!t~ti'~NTE;~

de diserio para catering

~5Q'g de mill).~'<1 ~5Q'g de ~ ~l)~.T"~grQ ~~<!!!ll.Jo:mi~l 7huelo'<)S 500 II de harma 0000 ~f~,cdta:s de tlic'~rbonato ~ ,cd~ de esperi a~ n.ei1ll, clavo de O!,N, nuez mo~~~(j<l, lni~,et~,) < ~QJ;l II de "T\!e1;[~iJ<I.~a~ • It.i\mil,dl,l'Ji clw! ~im6n

1."

• Jl.I:go~O:'1 lim6n

• I~~ma,dy.", 'I nil.ania de
• h!go de :11)1[r;t"ja

I ~da dl~me'me1.ila de n1lTonja o darnasco ~5og de p..sas rubias
~~o'g de pasas neqras

~5Q'g de case .. rit;'"' de naTO."j.,
~J;ribl~l)tad a (j)o.!o:de de Ii mOl>. ser pornalo <> am ba, frutas) i.copitade cciiac
PIiH;Jii:;IiI;:iI~I!;;N!T!gI;

el barman cie'ntfftico
tirata.do de alcohologra

Ell sjo del quehabla

todo Buenos Ai res.

1l."1a enun hoi ~" manreca j~ni(l (0" e1 iII~YK"rf ~"'m;~J, h"~ta Obtet1~f una ' pT~pa,ra~io1'1crernosa, AgTeg\Je los, hUe"105 uno per uno. lncorpore 105 inqredientes ~W)5 temirados, jlJ<rto con !a. especias, li'iq.ue las <:i'ueiilj, 1'0. DJUmD"in~O"ll(,"" las ,aJi"dY'ils. !~ juqcs, las -('1.!1<I" las casrarrtas J .,] ",iii!" Am a se hasta unrr tcdos 10, if]g"eaient'l" C~oqlJ!e 1~ meecla en Uri mglde de 2 (; Q1l, 'Ib"ild~ ~on p.:D"l man~e,. efIm<ll~~dO y "'l'h"Ti,,~"<lo, Co,ine ·du'J!rf.e ~ horas it hom~ suave (160" q tap<:lld.o e! molde ron ~.Iurnin;o\ [Jejmpe, \Oermq."e el punto con tin p"li'II" y .o"tin])e I" (o,cil;ln
PO' <ne.Jj~, hera mji,

Un ctaslee
de laliteraitLltrill etillica.

toprobaste?
1116~I.\lil e. ~o Ipic ......
del,ajo fre!;f;('),
C(lJ'Ist'IIIa Ill~ propi~drufus

"!t.I~

Slill:II'jlrt:lCi.!j: ~i~~ ,~rmh!l!!I !IIltOOOlo.;ta il!Cl?l~fmarJCI .:leilitiTicaml?llte., ,elD. creemD5 ~!.I.!~ IEIn!;oi!Ii!lIJElrfe1;hlJn~l1hl' .[;mT~CIuna di!-M;rl'p~161ll do! f~"",~'11lt !ibn; "". ~e!!~'''''''1 g.. '!¢,,;,\ b~r'ill1I: n:.:iLoI!iJj. BLI~r.id!l' "'ffl!~ H'lfrJIl'd,.
1!5'~~

"[I ~"o.. how <I~I,,~ he '~ibido 011!~.ft~ el~~ ,on 0 ~""" ... d en~m~•• 1~llll'lHlI'I"~ <f~1."'''bi';I~1jcD .I1IJ<i:J!o'F~,y"do' 1:11 !oI1~'J fA /oI...,fM,

"'.'<011.

(j"""".",

G

147

variedad de pnstres
vigilantes

JlIilq;.r;;I;!;)IIMlli;H1i'O

muffin de queso y batata
<1i1Q de harina 9 ocoo

l1'lV'illJ: crema a ,~bllil!i'i'Gn,;>i(j",e ,e~ 'h.oGOI<tw 'i 1l0011g.JO .m lin bol, ilg'~gue la crema, m~;rde bten, enrne. SiTV~ 105 lIigilante" salseados WTI ea
ChOOO~id:e',

(~n';':l .:9 91de pot,,!;> pJ!'a hornear L40 '9 de ~.ili"~ •. T 3 gd ~ sa 1fln~ 'N 9 de mo;n1;'Ki
<1,h1.l:~'
~'\Q ,~~ 40Q l~O

bavoroi,l' argf'rttino
po", /"" b.orot" s ." .o/mrbtlr
IN~Jl';gll!;~H~

d!~'leche

51 de queso parmesano 9 de duke de batilb

1P;!tQC!;(iI~I!ENTQ

4;QO 'g die b"tab" ,hic~" 4QO '9 die <!:lli~.,F ~oo ,(C cleag1ua 1 ,.rna de caneta ~ davw de clor . RJ:!'!ad·I.!'''' de ~ !imOll
J!~·(Ii(;l;~!IM!I;Nro

B<!u I. rnitnte~ con tos h~e"o~y 'I.. lecbe, ~re~ye !o,ing~dieTTte~ secos t.. tTl;~<.d",· ~rm'i.T!{lo una rnasa ltsa lilWTPDTee~queso r",ll~;:w, JkX:[1)Jl O

Hiervillas

batatas S min\!to:;, ~il gtrJi

en Jli"G,t;nei; corte el dulre die OOtasa
ell b~.~tnlT1~e introdulI:a '~11 medi(l el de ~~rnasa, HQ'Il~e a 1$0' 'I: ~!.!F'i.nte ao minUlto~ Arompane con n~~ad(l,

,;I! ia p(l"gl~. el ~,QI!~< e1 ~uY'<lT.I~. ,~.n.e! los des 0::11(V(l,de olcr y la .... Tillla~"'T" de hmon, Lte''''o;'<I n.!eg(l
11<1~u di 5Q~~~T, pase li1i5batatil~ f!<lT ,el al mjb~", reti 'e. O:Irte en rodejas 'i cubra un molde. ReseNe.
pOT<> .[

(h.r36)

vigLlante helado
PO'" ~IPili!"
I!N@~~~!I!;~nr~:!i

btlllU'r.:Jl. d. '1" e...,'

~t!!l~~';pn;"'!rn;:s 4(;)0 "<; ~09
1~

die lecbe

g tler,pYl50 blanw

'SOt;>9 de r!ylJ;e de Ibat<!.ta ~o Q,{j'e crema ~QO 9 de Q!ue>')blanco '80 9 die an) car
lPO;II:OC(:I;iIMI~NTO

g, de a];l!g, de 1111oe11Q

Paula. Comparators

H~m""
149
400 70 C~ de

de ~~!a.jinasm saber

aqua cc de crerna de'l~he , ~'a!'ladur", de , limon

(j;j.te el dulce de batara Y lamin elQ con loin ~ct1il!", Bala la crerna 00'1 ,e~ ",.yl;il.', ~',egye el queso .1' !ogne Pl.!'lto d'~.ntil!i. Rei,!ene 1<[,apito" de bat.J .., t i)ej.e en1iria; erl I hen.die'a,. .. PO""
1<'1

1l~Qii;;-=~!I~!I;lfro

sobre las bat ..tas, [l'*enf"i ar; Corte con 'YO] mctde "T'l.I!h,T, Oerore con Iii _~,(;aFi! de limon en iI!rnibaT.
(hIll\!}

~Ii!O(~I;1)IIMI:EKI"O

I

!'1"(lre>e todQ"iQ,. ingredienle s. Coleque en d fondc de 1.111 il1"(l, 1l',e,i<;!llil.rodAl iJ<l1'i1. cornpactar; ~m.l:"lI.""
U\!(iIlil.H~ilE:N'H~

pete de queso PMade~phia , R.,I!a4·I.l'<I del lirnon
M! EW"ro

P" '" I" c"b.:!·rru""
1"(l'R;!;;·tJll;~T!;·~

.~ 9 .de m<lroi;e""
~~·Q(:f~1

Cali"".e !., I;Tem~ de ted'e con !3 mibdl del •.• \il;iI'. ""'~Qiclela~ """m.. s (il)l> el .,... (10) del arucar 'j ~iT.Jla4l~T",

En(,je.

50 'g de i1!l1!~ar more1'1(1

de limon.
"'i<(J d. (I,.xtI;O re 5~'TTliam;rrgo
I!Q~R~~!I~~ii!'~~

(icl(lf:lY~ en I.'_TI ol ~(l'!:ITP. la g~litiTlo, b

W"" ~ma

C<)cine " ing~~a.

8S'r:

h ... ta UogTiilr
pat>!l

R.etire del 'ilil"r'l'

1. ""-.~ a<>all'l1e

rN~RIi~r~Ni!'~~

.00 9 de chocolate :,00 Q( de crema

llidTil.ta~OIcon elaqua ~(ln,g", scbre CItro bofccn l1ielo y enfr'~" Bata b crema a medic punto, an ada el queso y '! u;eg:(li'l ,',emil 'in g'le~ a , Vue!'qlJle

'So 9 ,doll a~letita~ de (j'l.IeSQ ~

9 die b;tt.na~hechas !lUT,,': ~o9 de "~;([~oT tTlOTen!l ~,dta~de pimienta de Jii.m",i,~
500'

Me:;;:,!~'lil Pl!"~ {lJl b~t .. t.~con I. T,,~il~dlj;r~ ilil(m'l' I' I~ ]yimi<l"'a. en Afiad~, to1' hl~ev~,1a crern a y e~ to;;.,. !1,~1.!~IJv",. Ulnt<':: I~.base ctocante con el ~'!.!~~ Agreg1J:e el ',e.~!e~(l y Ueve a horne mecl,iQ ]J'lT 41t;> inuro~. m

5 ~d)~~ de ,Temil 100' 9 dieny ..ces
llt:oa;;DI~IEjNTO

Uwe \.Irl11i QUit~ 'lhfl.lP.g1); roloq~' Na man~('. Of ~Ia;:1l,,,, 'e'!l()Men.ilo. Anaoo .!~
crema y (OC011e'~ minuros.IIe'/i'e, .~gTEgue las nueees y esparza sobre el pas;:el

50 9 de mantee a SQ g' de 'qU<l50 b!a[)Q(I

~ huevos 4~ 0: de rrema ~Q~, de cofiac

(P'aJ.l. 'l)

G 149

)

che~se(ake
j)Ojr<T

!!J tlln.p
WI

'wn 1<15, ~laT;!~ y~1 ~!jh~T. ~ii~e
r""~.E!;JI!I~mE5:

"''''' I. ;L1>r. E>Q 9 d~ claras
5it' 'Ide ~.UQ'
"<;>0 '<;>0

OJ

de 'llOP',Q blanco

9 de quese hn\~

~~o'9 de crem .. I~9 de ~r'5d! s gl de gdatina sin ~bO'T .~ ~ lle' J!t;I"., paT., ),i,1r.t.,T
~ gl d~;U\i~,'
j'Xl"

e' ~'''''<ld{J d~r" CQ""
de f'ut(}~ 'I}Jos an

merenl,i'\J.e suizo k.aiiente a ~5·q. jgt~ "'" b~,titlClr.l,'j .,g'l''l!iW~~I 'l~~(,1 "'I""O!).e.i b.i~y "I kr.~dr. ~l.<;l"nd(l m ·e" f(l1'Tll!Ji e"",,"Neme. Reie rve, B~a i", rrem 0," mediiQrrumo e inOJ"pore a Ia prep4J'ad;'n arrterjor ell fb<rnJ; "rrvomeme. Hid,<o:te hi goel.lin" "on el agu... 'j 1,1'1'"". rud'i!r.diia de azucar Lle~e iI b.. i'i(> M"Tiah.~ que quede tra n']N.T&>i'1. L!1l'~ !ista, ~,gTeg~e' at "go ~ti,d~ J!n~'iOT I' meliJe. I1...st .. q I.!e ,Pi "'Q'pOTe 'D'!' ~OIl11p1'l'to. MQ,'r;!e~,
p.:lrtJ' ., <,"YQ"'Il1te

Co~in<: '1,80' C du ra rlte 6·8 minuto5, .rptwim.4Jomente. Cu .. "dJ;) salen dol homo, si ,<> <l""pat' .. man, 'JI1~.~il ,o.]iente roil \011,'1 e->p~i~"J!.

,~'-'~~~~

V ~~ E~EH1r:~t611!!1

~n'.

"iii

fl!o5, b.ii" !<IJ b.,~e

OJ" (inb~'I"ril! ded1~l.t~, p.•• .,I.,. ~"Iw tie M./be, y ch(>«ll<lte M~de tod() junto sin el dTo:l~tlllt,e 'j I~~ ..1n.!ego. R~d!.!~,., .,ta que h tP.il~i1. te~I.I'a de salsa Retire,de! {u;e~ 'I cuando e~b: a ~o"'C rnezcle con el ,h!l~no:le derretidrn
jlUiY"

F.r1l~nT]'t~d:e a ~le~d6", ;"w'pOTe 1<! m~OIdillie (jlle~[>h~~t..!~ mit~~ylle"'l a! f~~,er P"'30 l"I1in~tll5" Re,i~'i \lierto. e1~1~~1l"d~ f,.'.!1i!1 a 'i termln e ,ole,~l:"ir~""a crema de ql.l~'o. ,I T~Tmine con el OOC'l'u,,'se doe pistacho, L~e¥eal fn() n1Jevo.men'e·])C' T hera
m~1;.Di5]l0l'lglll ell Uri plato el

Jose LUIS Elias Vicente Campana

.11~",s"'<lh', rnserte en e! pl¥>rreel crccante de alrnendra Y salsee,
(P~';!l.j

• B"i.;;~hwilo de\l.aini!~i!.,1'1
• CQc;bei

d. "'me>1G!'!l.'

Pi!~ePQ' ~ !TIiIe' i<l;truiill.1l, .,ill ' ~I ,~ crn~ de M~I.t;.e~ ~~alcohol. Al)il,ne, y

,I..'I~"~

'''I,

• Frut.o. rajo-s. ,trl

En Uri T·edp'em die ~IFe,~oloq1Jj~ b crema.l a manteca, Iii gh.l<:05~ 'j el o~u,,"r; mercle 'i lil~· ..I fuego. Codne basta Que Tompa el hervcr y deje redl.lC;' P[lT ~Q ~egl.!n(l05. Ret~ .lei

[N§~~~!I!;JfiI''E5i

5it' ~ ole "em a de ~e"'e
~<;>O

~~o. ilgT~glAe 1.~ .Jmffll<iT.~
Y me;:;;r.e.

13 Q'!r

m •.f!W.!;a

b,~", l~ei'l'J" Y

pi ~., el

l1id'ate la gelatin., con el Testo del Maibec. Una >Tel: procesadas Ias frutil!as- retire TJJU parte y mercte con ~. ge!atina a b'no 1iM';~ h~.ta que se di s~e'lv".I'o' ,;It;m(l, me:<r;le l"dIJ '1mo~ para '11 re!lellQ cle! po,tr~.

j"~T~

~~g ~ ~

g~y~..,

mi!TlnQ~'j dle}~ enfli"". weg(l, fu"n~
b.;>'tCin.o.:~ !'!~ T ~mdeliijm~t.o, y ,Q~(); gel em de anchoe •.'m~ 'b!lllta~. QlDq!.!e·e.5~a~ C P~ill> i-!lpre Silpat separada ~n~Te ~ipaT ~ 0;1'11,

~Og"g "'" <liTl~",r ~~Q 9

de aimen~:h'_~ l';'J!dla~ • r:obe'i~J'a, ~~mi.1lmaT~. ,In

liN61i1:1t:1!II11ENiTt:i

NO"(mo

SQ 9:de

,,~I.i~'

de \lIn

(>

Mailt!e,

.W

<;j

~s de

de frllto~ roje<>

pecti'1'" '9 g,[lj,,§ cle~cidQ ~r.ri~

.J,Q

!l de roberru •.1i i<em;<lJ"'''Tg~ • J~ng;bre 'In

Marcela sorondc

tarta mousse de ball an a y caramelo
INt;j,R;l;ilJIil:l.IlI'f;5;

Melina ojea
f'G'" .1 "'m:I<~" d.· 1>.01''''',,. 1 taza do: crern a ]M~teiler.
.: bananas

par[J ~.a iJI!1I.fJ:';'O 300 gl

.bi"M:~f.de: q;I mD

F"'''' ,h "~~"e$ .~ taza de ,[,u,~r ·~oo
<;j do: "lantoeo;a n ~d!,.de ~h.l~i""

.1"''''M,I

rogelttos
p.~mJ" m"~<!
IN·C;:R;f;DIII;NTI;$

',Q '3 d'l ::m)"" im palpable
~hl.l!~1I()l;

',Q '3 !'I'li m~,nt'l","

cl~]..~]ir.~0000'

7 '9 d;~ ll~l~.tin., 'in iil,OO" :""0 '3Q.'l crema d~~~,h~
P!tQt;;(:;~IM'IiiNTQ

'5Qgtien1J,~~ ~~;l!,,4,e ,rem<!p~.~Wo:ra
PF!:O(;~lg!M'!I!ii~IO

~5 '3 de cacao en p~1'\(l
p;OOr,eOIMII;NTO

3yema5 ~o 9 de mantee a b~nd. tao 9 cl~,ha,i"a OQO ,. Ag,uiI friil ,in
!P'(il9t;!;~i!IIJ!,!I;:NFQ

PfO"",,5e hit,i,,", junto con ~ b

!iil_g~" n pure con ~.{Ijl bananas, u .,qreglJe la cremapastelera. Hidrate 1<1 gel atina en 3~ cc de _guo. f,jili. C<i nente

Hag a ",n caramelo

dOiJ'ildo oonel ~"

azucar 'i la gilt! ("(>5a, ,Ag,regue

Mep;te las yo:m.., con la m.,n.e,., 'j 1a harina enl.ln ~ip;em<l, 'j fQ.mo: una m a sa C()n 101ag~."" E5tire.!a bi~n fin!! 'i 0Il<W (ji,@i de 3:ern de di;i.met'o. Goldrq,11.elo5en una pb";1<.pjt""helo5
ron un to:necillf.l' hornee iltu.ego

manteca, Ag"egllJe 101~.~~,ar, ,.a.a<:> y el 1(l5 h1J,e'J"~b"tidl,,~ p'~i"m~nt~. V!;el". ....it prccesar hasta forrnar Ia rnasa, (Jej~ descarrsar dur a ·rrte·' hora en frio, C:"Ib,~wT.I~ masa una tartera do: JI! 0"1'1 die ,j);i.rnetro l' ro"ne a blanco (p;r>~heWT1 toer>edor. ol!l(Jjll.e r peso 'j Q)"ne entre '0 y 15 mifll!to> ii 18..;>"q. Rorti',~ ~M h!lm", q~ite ",1 pese .l' cocme porzc miTlul;()~ mas.

en rnicrcondas "il~taque Ag(riglJela a I~p~'",o;i'",
ju..w con liI,,,em~

se dhH.IeIViL

manteca.retire

d~ fuego 'j mezcle,

anteri()r b a ticla". Pl.lnW ,hafOl;iUi. Errmo: y l,e'ervo:·

Anad3.

~~-S ml-eces~previ'i~:m';l"i~e'

pi~i.!la, l'MbidilO,

e integre.

!n~(lTjlO'" ~ cdas de "em", lJi!~ene"iI. ~I~"'go V III1il !;:5ieN~<~!ONI

'C:I.I~r;1<a ba'ioe ~~ 1.. t.,l'ta (;0111 e! l 'iI'ilm~g de tV.!~5 'j "'e'ta poren~m .. la !1'l0l1'5e de lbilnana5, tlevara !., Itelac;l~'a hasta enfri ar.

roJel't'l de

l a ~ min I.IIOOS, n.$U q"Je

e~t-en_~I'&'adiOi.
pwu .1 me","I;l'"
IN;~'~~~!I;~T;~

3 claras Ii> ~.ti!i. d:e a lU'.,T
p!l:e(;~~!'Mrem;o

Ba!l;a'l;'I5 daras y cuandc esten 1I'irmeli «gre.g,lJe 101a~u,,'I' hasta que se mrmen picos,
P.r;Iro
I!!~ l1!'~~e'n(}

~N'r.;!'~f,!fIi!I~NT!;~

500,gde duke g~ !ON;h~ qmi!ill,r
A!t"'~iI!,~''t

masas =id.a~cen dulce de leche, c~Ib'a Ill, jUlpe,ficie de 10).T()g;e~itm
can el merengue.
~p ", .,,) ..

".me to)~

P'~~~!iim'MU~Q

',og~~ito~

alter"~~ndo ~!!~

15.:1

G

U 11 !lr:ln abanico dk I'wibiltd;:l.J"", phm~ IT! l~llblioo podrn ~I'redar eomo se 'O'J~lnJ- con Iru tcs de mill, du lees Il~,videi'ios, P~S[~5, zan !~!ofl'likh~ de- fin. de ~!1.Q, ! stdo I~\l<liar.o. "J hcrno, ~'Y\!:5: rei 1~1l~;run surudo nadicico ~e
los d I)<'C ~P'i5);)dJ.oS !Jail vui~s: pro.pu~sns .uykMas en ~a~"t'Drias' anripastos, p!~iozdil~I1je-S ~ dukes, (a(b UIllO I)<)d:r;j,armarse 1111 menii s~(!11 ~11, pJ<Ypioo s:~m5.
])lIrnl1l~e

i~a'!jiUl~Si<Je<l,t~~e-sp",ial!me-n~ P"ril JQ~ fm~l)~ de fill de afio, AI i1u a! de- la eerie -d~' cinco ~~l'indQ~-,l e ~sl.;'!lQi;;ldo'rI'odr.\ alm~r SY I;;ropio m~II';1 ~B'lm ~'.I~gUStW y el ~I:>Ode- f~~t~iQ 'Iu~ PN.o.~I<1, lq~~p<!~~ V!l!' ~nB!l"1!~1er
liK_(~~

E

I dil~r i:ttl!lia.no d~,~r.\u na v~ri~d!:u:I <1~

j;e:~)lind~"afl"fara!l~,t
$i, como siempre cuando estamos fl'e-J1t~ a u m dm~rn, I1lrl), e-II este ~a5Q, signH1:,~ bnndar datos pn~, poder ..l~f:rui+lr ~O!1 ciempe )I ptani 5'~Q611l [;IS flfS¢~ <:J~ese ~'<lf'~~n. lQ1l"~@!1mJ.<l<!! WI.~ p:!I(lJlaJ;~.ir

a (IOJese ,t~.jl'llJen d riempo p~1'il l!:1!lll~;~,os l delD_~~'mom~mo.s jnol".'Ktalbres (.QII ser.cl! !~. y mdido'n~l,e-s 1'1'<:p;!,ra.;:iolles. J (@roo) cree que ~~U 1!l~o)l'!l'gr<!iI;Jj
~. </Q<;;!lIl',

de \i'iajJ:l.r. lulia, d resro qu:w~ rod:l,1'l;. [III P'x(> ~1I~~a<lo sobre I()~ iconos l'0rli!~J'~; pi=, r~Si+l, UJ:ullisu. ltg~~.l;l!~tL'W~ :~0Il =~t!"Q~ ;Jj ~" 1!00'!l!
op<:llltu!)i<i",l.
d)~ ~mmwrt!!'!!~rY '"

~j!'!!i!I!l~"en l'.ll.jmQl!m.m,,;~J

QQdl'Q1

na! de amipasii,
l"9ld'r~
CilOO
~'l;\

gem:e e:>ia ~~

enere otras cosas. 'C'\l~ta que affn de ai\o I" Jlel~j"dal

<]ijje sl, J(J~!:<lJ11wte es IIn~ lrtl'it~dOIi

es m1ll recienre r, pO'.r ende, [In pooD-m~~ cerca de la J~ii,bdl <]ll~ se encuenrra ell ltalia, COil E~pdQ.1l de los "!ue- tienen
j nmigr.<Cion

CI~ro que si, sino no imbimll reni,jo ~~mo Jer.cmimdof ~II Vll'~S IXIl'tes .101. mlmdo donde ,~lSI~n ('I}m~lli,hd~s 6::i~o,roo rg~~\1l!~r.t:e!J~ "I%ioo. peru._n~, ~I ]![jli~oos, Ell I" tlJ~min~, la i!1OOII)<)rnd6ll se sushi, la OO~jlll ~~~, !., ihai,. W~. En 'Gl!ilome> ~ h~ .1Huido ~Il ~I p~Sal de los ~~ijo.s y en ra ,reafj1'id.~d, l'efl~ian luY(ch_o elgen ~~alano, i ~C\l:ill,es ~ plJOt<lf",v,o!Ltci! La.tillO~mel'i,a, ell !Ill\u~s' como Veoewe!~,la
~~ Mil CQfl\~c~

!1':Ienearnt~",~ d~!$1 h ll'ita<i In~~ !:IIIO J~ mJS amigos son OO~illfro~, He> ~n!\Q "-llern~'l~v",, j'il ~u~ ~i\'e> de eseo. I>attkip.o como consejero de un Ioro i n.wrrmdon.! de cocineres iealianos (i sernos casi 10 09!) ,b:p~m1TI~d(>s por el glo:b.o, .Es un gru po 1'iftu~1m!!ly iinJo"coli Jlllel'G:1Jllbi.os de .ol'illi(llj~s, l",ei+lS 'f P'\1'5,[o5 de Lrab~i(>,

rou~· o~r.t$cosas ,.
L'Y<>Il.N~I .. le wn~1 lJ. '.'I~1I;" !~5~.,oo wnes '4 ~ vierncs 1~ it .... .0 OD s Wn~s 11.._ vr.mes l~"_ 1.5 11 00

C~&:l dill cam blo .-IeI;.<lJ~hf r me eoc~~i no Es un pc«> r!iflcil. S5 tuvifl'ilJ qu~ e!~8jr, m i.'~~baea trem ~Jh b l:ol~~a,
0011 (-<)SJS ntJE:Vl5_

154

G

G

diciembre en pantalla
DONAtO> JU[.JANA> NARDA y

rona

n

SlAl'!'

DE LA S~NA[. conNAN

l'AM,lAS

:nESIA5.

ESTlENO

Buon Natale
~1,l~'7 "'\I~r!'!"!H ~ !~,~~111,l_n~ !4'~ \I!dl!~; !t~!!.> ~ ~ ~l1i~~.: D"!!~I\;<Il<:Sa_,,U~

I];'""'~'~!~"l';:!!~,~~ ",)<1/,

~

Vi f

~a

pIT"p1Je~"b't.!ni~;J'iPil""celebrar 'Ias 11e.ta. 11. I mejor e5jjk~ die I", tra.d:iti6n italiana. [!onal;tI Lie Sarrl~ I;If'eoe,il.iTIiI V1Jj<iledl"d. d~ recetas ,d)ewdla~ espectalmentc pam ~tJ'5 f~.t:ejll. de N.wid-'ld '1 An .. Nulml. iJ"ii! 5e],~oc;&" il"tipa~ttJ'5,p'.iitosp<ir.dp.ii~~. y de prep;'l'lI.'!tlne. P"'I.i Iii me sa ,di!J!oe que i!)I1J1dllnin aque ,~dil uno arrne su P<OP'" mll!lj~ ~l;Impf~to .el,p'Q;ignaIliio 10>OJX""ne. que ,.,..,;~III guste.

Prcgramas especlales
mes diefiestas
A partildd
e'ig,g!J.7!'>'let,",n'I

Navidad Gourmet con Juliana Lopez May
lu:t1J~ '7 ~ 'IIi='Ifl'1~ U! a. ~:.~ ::::CI,~D lY_~;la
,!;i!

lune! 'I <l. d!l;;i"mb,,", Of"~~Ti!U"lI p!09l'~TTil""i6!1 especial par a las. fie>l;il~,l"~ figUT<l5 d~~,,,;nill prq'il..TlJ;1l 'P'(>TJt~~~la''paT<!1<1 ~avid",d, 105 fustejt!'> pr~Q1; y la 'en ~ de'fill de "0\0, Mj,q me> L~"p~~ loA "'1, Ow .. I.J;" CTO>~, ~~TTI "n·Il~'''. o nil M1l,rtil'l R~ibalJdin [l, JtJ'5~Ram~l'l
Ca~til~o. T~'ehi;o Ol,no, SO~"dili.l

lu.n;~

'~;!J !!1!

·~':ln~ !8 ~.~M ~!,QI) \fte-me~ :!!:5. a ~~~ ~~..o@

(O!!d.!I""H!li.4~[Qp.!

M"ll

~ardelli, 8.runo 'Gill'll, Olivier 1-I""tI':q, M'ilrtin Molteni, Ilolja 1B!ill:q~z, !'<rm",liL V;~aT 'i Pauli,,!;! Cru. son iI~~i.lnos d.e 10. chefs que ~~TTJ,.,,,d!l:,;ii;n p'~l>1i~" l11;V~ 111 @ T~~';"> ell "I 'rna 1'(;0de ~'~Io. como
';;"'I!rmet

IP ra di.m.d~"r d~ ,~oItil~fiestas, 101 ... chef J'u!i,r"~ I,gpe~ lo\iIyp'op(>n~ cinco !'>lel'U,~ ~(lMrl!lW~, !),ei~l"\~n ,~,pg.o;;o ,O"l'ldo y ",~~g'<l al atre ~'b<<l,hA!;!!"'" <;IiTe.e cpcioncs ncas, f~dI~s 'f r'acti"t~ para iudne 'C<JTTil(l;mfotri'ln~" algunOlS En ocasiones, I", chef compartira 'us pl .. tos con fu",i];iil:<,e. y ~Tl"ig:""

'~W'.!1 ~ vwrn.! Ill! !~! :!!.o<l Llll'';; 14'" "iO!1f"", ,a '" 'I>! .~-@
[""',,; ~!,~1Il.t!'l<$

~5 a l....

..,~o

c..t\<l~:

NO!da li:,f'O$

i'ar.:l ~oItos fii~>l:"~, .:!gmr''''~t"am preserrta Cele£'"""d,me.,' G(>."met, un a ""ii~ ".p~d<lj conduodapor N~rdil

L"'Pe<,ta

j~"

~hef mo~trilr.\

cmcc

~ej;p,mde, GOIA'7>l<l

C,,,,,,;>,M.t>";1J')(J M:wide')(l,

"a. 'hi"";', TipJ",m~')!e

T'lJ~rn, et"do CT"~~'J ,M~:r" M

~~W(l>di~l~~~ P""~ ",.,jbiir io~ fll,tO'iP1' d" fi" r!~ "no. ()Tigiml~~ pTOpue~j'l5 p"l.,,,~l~br'1J 1a ~;;rJi.;l~"d, e lAnq NlJ~1IO '!o,:J)t!'5Q5e"c~ITot'Qi y I que gila" .. ~,~(ledllT de ,,,~t~~ne51<t" D~d" losprcsantes, los adem (>5, bs ,clore., ylas b",bbil1l~,h",,1;i!, 10. menus, todos los d"i~rrp.. ~""in ,0ntemr!",d,H,

Eloo
r

rO(lon De cs

ortoscrol, se ~\ q

r.oce

C!

nu

~1r,

o

110

"'0 ~xpe

I r'lCI

I.Iinl>CO,

156

G

0810-222-SUSHI
.... 'III'.."._~ ....III1Ir.h;.I.pwt::!;:J
f:1;;!;rJ

programaci6n elqourmei.com

HlEIfI.S P~INHRA
::0.0(>
~O"lD

VlIE~NE'S 1Jt,~mi., Rapid."
CIL1!O

~·EMAJNIA tiJ8~ta.s. y 5ec~105

:1!JO,,~las y ,"""'00,
'\'o,'Co[i"eT,O

'~)JUmlct "" a Ia o~

Un fuqar ... M",dDla

Ilr-amla y sus quesos
,,I'.esc.m
Gourmet

Mi!todo Gl'OSSMG
pom~g~! y ~'lJ5vjno~ f>lLlO>'i3. GOllOlacro"

01!~«(> Gi)lJf(ff"f,tMx
ABC J-I,gl<lJQm To&aji ~&elas ~_1p1cla!; GO"H""t 11!JO>p"ndl"

~Iand!l Y sus quesos
~J:rII.!trr~r\l1l~ I~,~l. C(}ma<tdJo· Go",mot Un lug~r en i.1e~d\:ml

2~_.oo
~~,)O-

~_.ceta5 M.p1<b,
"I!P"lTIm'''va

Ij",11il,M~ Club Buell BebeT ~eoeliLs~; seeretes

Maxlrmodollko ABC H~l>W("
C~"IJ Bu"" Bob",

Ro'ponde Uruguay

:2::i!,,,,,

UI" lugal

en

Menoon.

lJo<;af1o· GO~fll1et M:>:
Gaurrnet

(om"I1<1o oeurmer
11'0, Codn""" IlacU rWia .. West! LJSA

tlesaf\'o ojp;)llrn>1~ Mx
M';~odo urn .. MG

l::l;3"
~J.QO

W~~tI USA
M;j~imo disim

'HO

M,ao,ro GlOSS MG

A!BC I-Id"das cacao ~,,>'Id;:ul G roll Ju.li:lna
C;Q\I!rt!1ffi

N;o,t"s de
Gommet SEGUHJII'H,
{j

e,I"
Uru~IUa:1' SEMANA

Foa"nd. y sll~ <[u..~Il5 Ca.:ilo PO.rlug:il '!I Na:ll'ldad.

=\iI'I1 O~

fortTug,,1

~r 5lIS

\t1110S We>tl USA

>CLOD N;Wj~a~ G OJmIuli....
~0.30'

Na:\I1~~d c (,O~ JUl1~11~ Nal'ktaJ
M,~g,~ CiN~i

een luliana

c cm'

Jul1~n.l. N'al1dad G eon Jllllaoo
1),'~Yid~QY @nJ~li""" N'avidad G ron Juliana ~avidad G ron Jui;a,-.a

~liWn Natale
1l~<;I1) ~t.Je N

'i1:i'!~am<nle !iowll1grne:

l)oCCl

~e,po!1de !!

Me;

(",('40

Mt!~1m(> C!tr.1c(> C<lobra<iool!S Gr!i"Tmcl
GIO~

",co" 2Q.O

C<t~bra<ioo05 ("""",-0'1 Cctl,br,,<iono> G01.."..".,t I

C.1~"Ja<io"", IGO'"""ot

c"iloll<aOOT"" Gounnol:

~"""

Natal"

Mesa Na\r1d'eili:t
'BLlon r.lat.lo I Gourmet U'''!llliLY

Mesa riI:lvldefm
BuomiN:ota]"

[Modo
Gollrmtt

Club~n
Buon

~ebeT

r,'aI1Wrl G ron J!1ltarnL Bllllll Natale: ~'pllndl: I~ I~ ifp1camente rrocca
GMri1rnd Ma"mo

.~.oo
"':ll>

~y,or' t.!..t"I'~
Gourmet ~.'Imndo

8uo n Nata:lo.

t>I.at.io

s""" Natale·
dasim M~todo Gros~ Me;

SoLiIa;,!t""e
Mb1motlis1m

I
III

Iflt'-pDndt I Gou!mand ..MOILctll (jammel
POTh.gal

23.00
~,~g

I"Mt,o.!o ·(j,TIlMMG

cacao

nl}1C1lmem:eTrooc!l
Gotrrrnct liEII:CERA. Urugruay SEMAMA.

~~I1~e
y

~,ort"g"i l' ~1l<"';110~ uQ"nn.n~ Rlib.udi.T>D r.lolas do cat.
IlU:O'11

~1l< ....ncs

Not"" de' cata III IB!!(l11 f.4aM,~e jl"JDn N",\a~o !4j,Yid .a.d,G,«)" J~li'~.J\J, l>JaYidarl G oon J,l1"''''

>CLO<>
.0.30' ~M)Q

NI~tale

suon Nata~e Mesa Na'i'id~na.
G ron

Buo"l-lil!t .. te MOl:o&oGmss 'Ga"nnd l'losj!GT,do ~I (dobo.3[ior'l<! {ioo'rri""t

Buon N~:t",le MII!SCI. !aJlirl~fia N

BUQ,nNlatale Metodo Gross MG

Metodo ,GTas,

N:rll1dad.G (O~ JlJjj.~:l tllatidilIl.
Cel'dlrra<ionos 11:I,mmcl

j1.Lli~m. N:r,,;d~~ G tO~ juliana
Troeca

":.3,<1 Cil,gO ~.O() "':30

Tipicarnente

Na\l1<IaJ{j ron JulliLna M""'mo ,0""",
G:l.mlaw, •• GdiJi"mcl (;oum"oet~;~onJe ti GO"""' a nd l""Ga GOlJ!rmet Uru~IU:IY SEMANA

N:lIIidad

c tol). mltana

!loon M<l!twle
BOlon Naial. cacac I M:hirrw (1.~lGO

ciub B,u~ll B<!beT C:I.CllO C,ouTmOit l~o'l'0nd"

Nal'ldad G een jullta,l).a lIJavidad G >ODIl JoL1i"".
Nilvli1a.d G >DOn J"li!a.r<iL 'np1camellte

(d'tbr.!ri<lnt::"! GDlm.d G(lUTm.t" uruguay I GaurrnO:Old.MD*""'i
I

Cdd1r.3[idnes >G ..'!r.'rr'nd IJo.on Nala1r:

Mb.1mo c:1:lsko
Gourm.'
PO!~ug;jJ

iip1camel1le
'GDu",,~d

TrocQ

no<lC"

2Y,,,
~.;lO

~.'I'o.ndo

Rc'b.audino·

&!ru""d R<!<pollcio [I

'I 'li~ WilDS Ilouiangene

rilotas de eara iU

ponljll~J '!I ru~ I'I!Mes Nou! de eata iii
[ekbradanl!s Bunn Mat:.lo
(D'!LTmct

NrtuQa~ y sus WtlOS
lR:,e(_~tii5. y 5ec~to5

(YARrA
:!!:Q,.{U) Letr=:;'hl.:II:ian~ C.o:lTntet

c:d.r;:bra.cii'.:ln~aOU"~t

uk:;'ooad(lTI,es 1(£_(Ii1.1.TTIl1cl frld]ta;rioTt~5 Gourml!t

Itemlas Rapiaas y sw; qu;e,o., "'8C Helados [om.tjj;do· GOiJjt",~1 1~:.li8.M;.

'0"1"

Goulme,t ~slPo'l1de i M.todot.ross Bunn N.t.k
Tipicam •.nio Trocca N.mdad Cac:oo· i'oIEllll,j1oG,T0:S5 Gal!l'fln~nrl ~b'udi\>O Gaurrn.t Uruguay

Gommel

~1SIl<lf,ri1' Ii

M<!todo G~o~
Buoll !Natal.: BOlll;,nge'ri<: I

G'OUTlTletteslPo'l1de I handa Club Bu.t11 8el""
Mo,a NaYid.efi a POT!~9aJ y

M1><1mo'el astec
ABC Helades

Buomil-J:ot .. 1" G,oU!ma!1d 1'000:.

2~_:~,O

Club Blu:n IBob", Oel~ff(>~llrtm,
Go"r",ct

.r.!_,oo
:U.)j)

G t.O~ILim~~:I ~!a>'ldJd G coo Ju.li:lna Guurmel ~jpond.e

Na:\I1~ad (j (O~ Juli~n~
Miilnnno ,O..sjce I ,M,aodo cress Not~ .:Ie cata In

N~\ltdaJ

(j

ton jul~ana

Na:lI1dad. (j wn Jul1~n.l. Un lugarren Memd\;za

M.

Mes a N'ilJIidofia £;;OYl""et UT\.!!911MJ' QUiNTA HMANA Mx

Respo n de

"l"'O

caeae
~_!S _.j.

M~!od.o Gros~ MG
W,e,r I USA

O~ Il'Qrti!1J9"J ~ sus ,,;no5

~o.~o, ",,,,,

'iro,'uxi",om li<'or:t;;:;l~a)Jid.aJ;

'fIlan",a

y sus quo,,,,,

Motodo GliOS' MG

Oos.€;:" Gau"",it

Cacao· I'lah a Mia

iFi.i:lnc.1a y
Cl:lmamio' !lin

SU5, q,Ui:;SOS

Ma::.:iJmiJ' daslCD
ABC Helados

Nota; do cata

P(j!tLiS:a:l sus "v'-rl(j~ ABC Hr:I:3Joo; Y

AJBCHelados GOlHlJijet Momdm3.

l'ii.OQ

~~·lo Alle;He~:ldo!; u" 1"'9"' en Menoa"
West} USA

"':3.<1

~3'00
23~o

Maxlmo clisl:co,
MotllJdo Gre:s, MG

Guurme:1. ~s,ponde [ie,.lla· Ua.l"lIlet hI> Gc.urmet ul'Ilguay AJBCI-I~~<l~
(acaa

rilJJe~aGel1e.l:l<:l61l
Conn and" Go,1JTm.t \:'0. CO~tn.e~o

loh]1
RBcelas ~a:picla.

club ~uen~e~.l
R!!!oE:ta'sy' secretes

C~ubiiuellllieber

lug~' n o

o..,.n:" &!I1Jm"~ M.
Gommet Responde

!!~li~M,f<l.
Wo,t! LJSA

GOl1l'1l'1et 1i:e~ll"n de N1ot<l~de Qt,
Go""",«t UrugfLIay

f\llIeva G<neTru:t6M1
P,o,rt"g.l y

1t:il'lilMI:I fcotugai ~su. vines

M~!oo_o OTo~~ MG

ill' .... nos

W"ct:i USA

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->