1 Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi. 1.

Huraikan maksud sebutan baku? 2. Mengapakah sebutan baku wajar diamalkan dalam urusan rasmi?

2007). Hal ini demikian kerana struktur geografi dan latar belakang penduduk Malaysia dicambahi dengan kepelbagaian anutan dialek. Bahasa Melayu yang menjadi bahasa lingua franca sejak abad pertama Masihi dan menjadi bahasa kerajaan di Kepulauan Melayu merupakan kelompok bahasa Austronesia di bawah subkeluarga Nusantara (Abdullah Hassan. 2006). maka tidak hairanlah sebutan baku sewajarnya diguna pakai dalam semua urusan rasmi negara.2 1. Seterusnya bahasa Melayu telah dinobat sebagai bahasa dalam dokumen perundangan negara kita. Definisi . jelas sebutan baku berjaya menyatupadukan pelbagai etnik di negara ini dengan nada dan irama pengucapan yang sama. Jika ditinjau dari sudut penyatuan. proses pembakuan dalam bahasa merupakan salah satu elemen penting dalam agenda pembangunan negara yang mempunyai hasrat serampang dua mata. pihak yang bertanggungjawab perlu segera bertindak agar sebutan baku dapat diaplikasikan dengan semaksima mungkin dan direalisasikan dalam penggunaan seharian. iaitu Perlembagaan Persekutuan dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Awang Sariyan. Oleh sebab itu. Oleh hal yang demikian. Tuntasnya sebutan baku bukan hanya milik tertentu. Senario bermusim dan sering berharap suara menteri mesti bergema setiap hari memberi ingat menunjukkan rakyat negara ini semakin lemah jati diri terhadap bahasa ibunda ini. tetapi milik semua. Namun begitu. mutakhir ini sebutan baku semakin dipinggirkan dan kadang kala menjadi bahan jenaka kumpulan tertentu. Sesuatu yang mungkin adalah generasi akan datang pasti akan terkesima bila sebutan bahasa semakin porak-peranda angkara mereka yang tidak bertanggungjawab. Huraikan maksud sebutan baku? Pendahuluan S ebutan baku dalam perbincangan ini termaktub dalam lingkungan bahasa Melayu.

sesuatu yang disebut. yang sebenarnya. yang pokok. Bagi maksud sebutan pula. sebutan. yang menjadi pokok. calon. i. menurut Kamus Dewan edisi keempat ( 2005). yang menjadi pokok. Kata baku diambil daripada bahasa Jawa. yang benar. Berdasarkan tiga buah kamus di atas. memberi pengertian yang sangat jelas seperti berikut. ternyata kata baku sudah mempunyai erti yang mantap selama puluhan tahun dalam khazanah kosa kata Melayu.J. yang diterima umum sebagai bentuk yang sah dan betul dan dijadikan perbandingan standard ( berkenaan bahasa. yang sebenarnya. sesuatu yang dipakai sebagai dasar. pamer. yang dipakai sebagai dasar ukuran. i. awek. tulen dan sebagainya. 1953) sebagai kamus Melayu terawal berdwibahasa memberi takrif kata baku seperti berikut: i. dapat dirumuskan kata baku merupakan sesuatu yang menjadi dasar atau asas dalam sesuatu perkara yang dapat atau dipersetujui semua pihak akan kesahihan mahupun kebenaran tersebut. Berdasarkan pengertian di atas. ejaan. lapor. memberikan definisi baku sebagai yang berikut. dsb) Kamus Bahasa Indonesia (1983) mencatatkan erti baku sebagai yang berikut. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (W. aneh. standard.S. i. Walaupun pada hakikatnya kata baku berasal dari bahasa Jawa seperti terdapat beberapa kata lain. ii. perabot. ii. ukuran Kamus Dewan edisi keempat (2005). ii. . Kata baku telah lama wujud dalam kamus Melayu hampir setengah abad yang lalu. yang dasar. Poerwadarminta. Namun konsep yang jelas ialah erti kata baku dan kata standard dalam bahasa Inggeris mempunyai persamaan yang sangat tepat. Kata yang menjadi tunjang dalam perbincangan ini ialah baku. apa yang disebut.3 Sebutan baku merujuk kepada kunci istilah bahasa baku.

Namun begitu terdapat juga sebutan baku dalam surat rasmi. Sebutan baku dalam masyarakat hari ini. di tengah atau di akhir suku kata. minit mesyuarat dan sebagainya. Vokal <a> diucapkan [a] pada kedudukan mana pun. kadang kala menimbulkan pelbagai spekulasi yang membawa kepada permasalahan kerana ramai pihak yang tidak mengetahuinya. dinyatakan secara ringkas bunyi vokal. Hal ini demikian kerana sebutan baku atau bahasa baku merupakan salah satu cabang yang terdapat dalam ragam bahasa yang digunakan secara formal atau secara rasmi. Hal ini bertepatan sekali dengan pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). <mana> disebut [mana]. sebutan baku amat dipentingkan. Antara kata lain yang disebut ialah . konsonan dan diftong dalam bahasa Melayu: i. dalam ucapan. <siapa> disebut [siapa]. arahan. Hal ini digunakan dalam semua sebutan bahasa Melayu sebagai mana ejaan dan begitulah bunyi sebutan kata tersebut. syarahan. mesyuarat atau taklimat. sebutan standard. Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. Berdasarkan kongres ini sebutan adalah berdasarkan kepada ejaan. 2007). pekeliling. Antara contoh kata yang disebut mengikut bunyi sebutan baku ialah <ada> disebut [ada]. <cinta> disebut [cinta]. pengajaran. sebutan baku merupakan cara sesuatu kata dilafaz atau diucap dengan sebutan yang betul mengikut ejaan yang ditulis. Sejarah sebutan baku bahasa Melayu bermula pada tahun 1956 apabila berlangsung Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga di Singapura dan di Johor Bahru (Awang Sariyan. Sebagai panduan umum. Berdasarkan penjelasan di atas. cara melafazkan atau cara menyebut (perkataan) yang telah ditentukan atau diterima sebagai yang betul atau yang sewajarnya. Hal ini terjadi sama ada berlaku dalam majlis-majlis rasmi. sama ada di awal.4 ii.

hendaklah diucap [ikan] bukan [ekan]. Bunyi vokal <e> menimbulkan masalah untuk disebut apa bila melibatkan perkataan homograf. oleh itu sebutan bagi perkataan botol ialah [botol]. perkataan adik. bola. <au> dan <oi> dalam sebutan baku diucapkan sebagai satu kesatuan bunyi yang digeluncurkan dan membentuk satu puncak kelantangan. Bagi perkataan ikon dan idea berlaku perubahan sebutan yang sangat ketara apabila di sebut [aikon] dan [aidea] yang sepatutnya dibunyikan [ikon] dan [idea]. asmara. Contoh perkataan ikan. lawa. prisma dan banyak lagi. Hal ini berlaku apabila sukar untuk membezakan ucapan dan makna bagi perkataan perang. kereta dan kata-kata yang agak baru seperti fenomena. Begitu juga perkataan surau diucapkan dengan [surau] dan bukan [suraɁu]. selak. siapa. Vokal <o> dalam sebutan baku diucapkan dengan [o]. kolera. v. iv. sepak. semak. dunia. Seringkali berlaku kesilapan dalam sebutan bunyi <i> kerana dibunyikan dengan [e]. vi. Diftong <ai>. Vokal <i> dalam bahasa Melayu dilambangkan dengan [i] dan bukan [e]. bagi perkata batu disebut [batuɁ] dan tidak sama sekali disebut [dudoɁ] dan [batoɁ]. ii. iii. Vokal <e> yang melambangkan <e> taling yang diucapkan [e] sementara <e> pepet dilambangkan dengan [ә]. bila. . Kesulitan untuk membezakan <e> taling atau <e> pepet. hendaklah diucap [adiɁ] bukan [adeɁ]. plasma. apabila. Walaupun dua vokal tetapi bunyi adalah satu yang seringkali disalahpakai oleh penutur yang mengucapkan seolah-olah terdapat dua bunyi dengan hentian. dan bukannya [butul] atau [bәtәl]. serak dan sebagainya. frasa. keranda. Hal ini terbukti dalam perkataan santai yang diucapkan [santai] dan bukan [santaɁi]. Bagi kata seperti duduk hendaklah disebut [duduɁ].5 apa. citra. Vokal <u> melambangkan bunyi [u] dan tidak seharusnya dibunyikan [o].

melainkan berdasar pada hakikat bahasa masyarakat juga. bunyi baku adalah bukanlah sesuatu yang diucapkan oleh oleh ahli bahasa. Hal ini demikian kerana bunyi kata yang terhasil adalah dari pembentukan suku kata yang menjadi tunjang pembentukan kata bahasa Melayu. Mengapakah sebutan baku wajar diamalkan dalam urusan rasmi? Mengapakah ditegaskan konteks penggunaan bahasa baku dalam urusan rasmi? Salah satu dalam perancangan pembinaan sesebuah negara ialah perancangan dalam segala sektor penting kehidupan manusia. Hal ini bersesuaian dengan pandangan Profesor Asmah Haji Omar (1978).6 Berdasarkan huraian yang dinyatakan. 2. gambaran perancangan pembinaan negara sebagai yang berikut: . Hal ini merupakan sesuatu yang norma dalam dalam pemilihan dan penentuan bahasa baku. ternyata sebutan baku merupakan sebutan atau pengucapan yang terhasil daripada bunyi huruf yang mendasari sesuatu kata. Menurut Awang Sariyan (2005).

Selain itu. dan beberapa undang-undang lain (Asmah Haji Omar. Kelainan dialek dalam masyarakat berjaya disatukan dalam sebutan baku yang menjadi medan komunikasi utama dalam segala urusan rasmi. bahasa baku sewajarnya menjadi amalan di negara ini ialah sebagai penyatuan kaum yang mempunyai latar dialek yang berbeza. Hal ini demikian kerana kelainan fahaman tentang dialek akan memberi konatasi dan denotasi yang berbeza mengikut dialek daerah tertentu. Bahasa pengantar dalam pendidikan bukan sahaja membentuk cendikiawan malah berjaya menyatukan pelbagai etnik di negara ini. Hubungan sarwajagat dapat dibentuk walau berlainan warna kulit dan fahaman agama melalui satu bahasa dan satu bangsa iaitu bangsa Malaysia. Ketentuan tersebut dikuatkuasakan melalui Perlembagaan. Pembakuan bahasa pada abad ini menunjukkan berlakunya proses intelektualisasi dan rasionalisasi dalam mencetuskan budaya ilmu dalam kebudayaan Melayu. Penyatuan ini .7 Persoalan yang utama ialah apakah kaitan pembakuan bahasa dengan perancangan bahasa? Secara umumnya perancangan bahasa meliputi usaha. 1963). Hal ini telah menjadikan bahasa baku sebagai bahasa ilmu yang menjadi pengantara di seluruh negara dalam sistem pendidikan. Proses intelektualisasi ini telah mula digerak sejak di bangku sekolah rendah lagi bagi mendaulatkan bahasa Melayu yang menjadi bahasa rasmi di negara ini. Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Secara tidak langsung dengan menggunakan sebutan baku akan melancarkan proses komunikasi yang berkesan. Negara Malaysia bukan sahaja multidialek tetapi multibahasa yang merangkum tiga kaum utama selain bahasa peribumi di seluruh tanahair tercinta. tindakan atau proses sesuatu bahasa yang tertentu secara sedar untuk memungkinkan bahasa itu mampu memenuhi fungsifungsi tertentu (Takdir Alisjahbana. 1983:13). Akta Pelajaran 1961. Kelainan makna dalam dialek bukan sahaja menyukarkan malah boleh menimbulkan salah faham jika salah digunakan.

Tidak salah kiranya setiap orang yang mengucapkan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu dan pemikiran seharusnya menggunakan sebutan baku. sebutan baku amat berperanan memelihara bahasa yang terkawal susunannya itu.8 berlaku bukan hanya dalam kaum yang berbeza. Dalam konteks pemupukan ilmu sebagai wahana pembangunan masyarakat dan negara. peristilahan. Dalam hubungannya dengan hal ini. teknologi. Sehingga kini telah tercipta setengah juta istilah dalam 300 bidang ilmu. yang pada dasarnya masih bersifat bahasa kiranya Melayu. tetapi sementara itu telah tercerna ke dalam dirinya sistem-sistem masyarakat dan kebudayaan moderen. tetapi ragam menggunakan bahasa tulisan. walau media lisan yang menjadi perantaraan. dan ekonomi industri abad kedua puluh. baik terdidik dengan baik dalambahasa Melayu. proses penggubalan istilah terus berlaku dan sudah memperlihatkan kemantapannya. Hal ini berlaku sekiranya berlaku dalam bahasa lisan. maka proses sebutan baku telah berlaku dengan selengkapnya dari seluruh aspek bahasa. istilahnya. Aspek seterusnya mengapa sebutan baku perlu digunakan dalam situasi formal atau rasmi ialah penggunaan istilah berkait rapat dengan proses pemodenan bahasa dan kemajuan masyarakat. penggunaan istilah yang tepat sangat diperlukan. Hal ini demikian kerana sebutan merupakan aspek penting dalam proses komunikasi. malah dalam kumpulan bangsa yang sama tetapi dialek yang berbeza. Jika aspek ejaan. serta pemilihan kosa kata. Oleh itu. yang amat dipengaruhi oleh ilmu. dengan penglibatan ahli-ahli ilmu dari seluruh institusi pendidikan. istilah. Dalam hal ini. Ciri-ciri ini sebenarnya menepati bahasa persuratan. Anggapan sesetengah pihak bahawa bahasa Melayu moden sudah sewajarnya ditandai oleh struktur bahasa Inggeris ternyata satu pelarian daripada masalah penguasaan bahasa Melayu yang dihadapi kerana pihak ini tidak “… soal yang terpenting adalah bagaimanakah dapat kita menimbulkan suatu sistem bahasa Melayu. Aspek seterusnya yang menjadi indikator sebutan baku sewajarnya digunakan dalam situasi formal ialah kesempurnaan sebutan. kosa kata dan tatabahasa telah mencapai tahap sebutan baku. Terdapat perubahan yang sangat ketara dalam sebutan yang melibatkan istilah merupakan realisasi konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu. Dalam konteks ini. dan ejaan yang betul. kata.” . sebagaimana seharusnya menggunakan tatabahasa. namun masih terkawal tatabahasanya.

diplomatik dan perniagaan antara negara-negara dan kumpulan-kumpulan di dunia. Perkongsi tanpa syarat ini telah menerbitkan semangat penyatuan yang sangat tinggi dalam lingkungan multikaum tanpa rasa curiga. Hal ini bertepatan dengan slogan “Satu Malaysia” yang sering diuar-uarkan di media massa. Peranan sebutan baku telah membawa fenomena penyatuan bahasa yang terancang melalui perancangan taraf yang dilaksanakan di negara ini. Selain itu. Semangat ini seharusnya dipupuk lebih . bahasa juga memainkan peranan penting dalam pembentikan daya fikir seterusnya memacu pencapaian dalam segala bidang.9 kita mengamati konsepsi bahasa Melayu moden yang dikemukakan oleh St. Bahasa Melayu yang telah dipersetujui bersama serta diangkat sebagai bahasa kebangsaan seharusnya menjadi kebanggaan setiap warganegara. Dalam suasana ikatan perpaduan yang kukuh. Sebutan baku telah membuka minda serta anjakan paradigma rakyat ke arah satu bahasa yang dikongsi dan dimiliki bersama-sama. Peranan bahasa bukan soal yang remehtemeh dalam pembangunan sesebuah negara. Takdir Alisjahbana (1977:77): Kesimpulan Dari alaf ke alaf bahasa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan tamadun dan juga hubungan politik. kedamaian dan kemajuan negara makin terserlah tanpa rasa gundah dalam setiap jiwa rakyat di negara ini.

W. Perkembangan Falsafah Bahasa dan Pemikiran dalam Linguistik.T. (1978). Kuala Lumpur: Zaman Baru. (1977). Asmah Haji Omar. . (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Takdir Alisjahbana. The Malay peoples of Malaysia and their languages. Poerwadarminta. Warna dan Suasana: Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia. Kuala Lumpur: Zaman baru.10 awal dalam usaha menjadikan negara terus aman dan berdaya saing dalam meniti kemajuan dan kejayaan. (1953). Bibliografi Abdullah Hassan. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Alisjahbana. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perancangan Bahasa dengan Rujukan Khusus kepada Perancangan Bahasa Kebangsaan. (2007). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. S. (2005). Jakarta: Pusat Bahasa.J. Petaling Jaya: Sasbadi. Kuala Lumpur: PTS Professional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1963). Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia Dilihat dari Segi NilaiNilai. (1983). Kamus Dewan edisi keempat. Dewan bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Jakarta. Awang Sariyan. Asmah Haji Omar.S. Tatabahasa Baru Melayu/Indonesia I dan II. Awang Sariyan. Linguistik Am: Siri Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). Balai Pustaka St. ( 2005).

11 .