You are on page 1of 2

Η Νέα Βύσσα γεννιέται από το µηδέν

∆· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÍÂÚÈ˙ˆÌÔ‡ ÔÈ


ªÔÛÓÔ¯ˆÚ›Ù˜ Ù· ¤Ú·Û·Ó
̤۷ ÛÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·,
·‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó·
ÈÛÙ¤„Ô˘Ó fiÙÈ
¤¯·Û·Ó ÙȘ
·ÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜
ÂÛٛ˜ ηÈ
ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜
·fi Ù· ÎÙ‹Ì·Ù·
ÙÔ˘˜, ÒÛÔ˘ Ë
ÂÈÙÚÔ‹
ÔÚÔı¤ÙËÛ˘ ¯¿Ú·ÍÂ
ÔÚÈÛÙÈο Ù· Û‡ÓÔÚ·
Ô˘ ¤ÌÂÏÏ·Ó Ó·
·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙȘ
Ӥ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜
£ÂÚÌÔ‡Ï˜.
°È· ÚÒÙË
ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ë
µ‡ÛÛ·

·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÙ·Ó
·fi ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ù˘, ÙÔÓ
Œ‚ÚÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ
ÁÈã ·˘Ù‹ ËÁ‹ ˙ˆ‹˜, ·ÊÔ‡
ÛÙË ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘
∫¿Ú·Á·Ù˜ Ë ∆Ô˘ÚΛ· ¤·ÈÚÓ fiÏÔ ÙÔ
¯ÂÚÛ·›Ô ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ fi¯ıË ÙÔ˘
ÔÙ·ÌÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô Œ‚ÚÔ˜ Ó· ÌËÓ
·ÔÙÂÏ›, ÂȉÈο ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, ÙÔ
ÔÚÔıÂÙÈÎfi Û‡ÓÔÚÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ.
ŸÙ·Ó ¤Ú·Û·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ›ÎÚ˜
Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÈ
·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤¯·Û·Ó Î·È ÙÈ Â›¯·Ó ϤÔÓ
·Ó¿ÁÎË, Ú›¯ÙËÎ·Ó Ì ˙‹ÏÔ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ¯ˆÚÈÔ‡.
™Â Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·
ÍÂÚfi‚·Ï·Ó ‰ÂÈÏ¿ ‰ÂÈÏ¿ Ù· ÚÒÙ· Û›ÙÈ·,
Ë ÂÎÎÏËÛ›· Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ·,
fiˆ˜ Ù· Û¯ÔÏ›·.
ŒÙÛÈ ¯Ù›ÛÙËΠۇÓÙÔÌ· ÙÔ Ó¤Ô ¯ˆÚÈfi Ô˘
ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ 1932 «¡¤· µ‡ÛÛ·», ÛÂ
ηÙËÊÔÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ‰ÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹
ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Œ‚ÚÔ˘. √È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜
ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÙÔ 1928
ÂÍ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ
Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi
‡„ˆÌ· Â¿Óˆ ·fi ÙË
ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹
Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó
Ó¤Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi,
ÁÓˆÛÙfi ÌÂ ÙÔ
fiÓÔÌ· ÕÓˆ
µ‡ÛÛ·.
∏ ¤‰Ú· ÙÔ˘
¢‹ÌÔ˘ µ‡ÛÛ·˜
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÙËÓ
∫¿Ùˆ µ‡ÛÛ·
¯ÙÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ
‰ȿ‰· ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘ ηÈ
ÙËÓ ÕÓˆ µ‡ÛÛ· ÛÙËÓ
·Ú·Î›ÌÂÓË, ‰˘ÙÈο,
ÏÔÊÔÛÂÈÚ¿ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 2.000
ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ.
•Â¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ µ‡ÛÛ·, Ô˘ ›ӷÈ
Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜, Ë
ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰Ú‡ÂÈ ÙÔ
¢ËÌÔÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘
¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÙËÓ ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘
™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ∫·Ú·ıÂÔ‰ˆÚ‹ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ
ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÎÎÏËÛ›·
ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË.
™ÙËÓ ÕÓˆ µ‡ÛÛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿ÏÏË ÂÓÔÚ›·
·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘.