Guvernul României HOTĂRÂRE Nr.

264 Republicată din 13 martie 2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice Cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în: H.G. Nr. 874/18.08.2010 Publicată în M.Of. Nr. 615/31.08.2010 Articolele care au suferit modificări sunt marcate cu albastru în Cuprins. Pentru a le vizualiza, selectaţi articolul şi daţi click pe butonul Istoric. **) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 851/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 24 iulie 2003. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2003. Art. 1 - (1) Ordonatorul de credite, în calitate de parte contractantă într-un contract de achiziţie publică sau într-un contract de finanţare, are dreptul să efectueze plăţi în avans către contractant, întrun procent de până la 30% din valoarea contractului. (2) Plăţile în avans se pot efectua într-o singură tranşă sau în mai multe tranşe periodice, în funcţie de prevederile contractuale şi în corelaţie cu graficul de îndeplinire a contractului respectiv. (3) În cazul în care acordarea avansului se efectuează în mai multe tranşe, valoarea însumată a acestora nu poate depăşi 30% din valoarea totală a contractului. Art. 2 - Acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de către ordonatorii de credite sunt stabilite în anexa nr. 1. Art. 3 - Ordonatorul de credite răspunde de: a) legalitatea, necesitatea şi oportunitatea acordării avansurilor; b) angajarea şi respectarea utilizării sumelor în raport cu destinaţia stabilită potrivit angajamentelor legale încheiate; c) urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către beneficiarii de avansuri; d) efectuarea, trimestrial sau la încheierea fiecărei faze prevăzute în contract, a regularizărilor în raport cu obligaţiile asumate şi efectiv realizate de către beneficiarii de avansuri; e) recuperarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, potrivit prevederilor art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; f) recuperarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până cel târziu la termenul stabilit pentru plata finală, în condiţiile prevederilor art. 52 alin. (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 54 alin. (9 ) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 4 - (1) Ordonatorul de credite are obligaţia de a solicita contractorului o scrisoare de garanţie bancară pentru returnarea avansului. (2) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţiile publice, precum şi titularii drepturilor de autor - pentru contractele de comandă, beneficiari de avansuri în condiţiile prezentei hotărâri, sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1). (3) Garanţia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în
1

în condiţiile prevederilor contractuale. proiectelor şi acţiunilor prevăzute la art. în condiţiile şi cuantumurile prevăzute în contractele încheiate cu contractorii. cu modificările şi completările ulterioare. şi la art. 54 alin. 52 alin. (2) În cazul în care avansul se acordă în tranşe. (4). până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul. 1 1 1 . 6 . (1 ) Prin excepţie de la prevederile alin. pentru implementarea programelor. acordarea avansurilor se va putea realiza în condiţiile prevăzute în memorandumurile de finanţare. (3) În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (9 ) din Legea nr.(1) Ordonatorul de credite acordă avansul numai după constituirea garanţiei de returnare a avansului de către beneficiarii de avansuri care au această obligaţie şi numai dacă sunt asigurate condiţiile pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor rezultate din contract.(1) Sumele reprezentând plăţi în avans. (4) Pentru avansurile primite în cursul unui an bugetar în cadrul unor contracte multianuale contractorul este obligat ca la încheierea anului bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate. (1). cu modificările şi completările ulterioare. serviciile prestate şi bunurile livrate. lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului.(1) Pentru realizarea programelor. (2) Sub sancţiunea solicitării de daune-interese. proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în programele-nucleu de cercetare. în implementarea programelor. beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat. potrivit dispoziţiilor legale. acordarea unei noi tranşe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea integrală a avansului. Art. calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării. 273/2006. şi la art. 5 . 2. contractorul va prezenta. 273/2006. Art. avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. pentru avansurile primite contractorul este obligat ca la încheierea fiecărui an bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate. precum şi în alte documente relevante în aplicarea acestora. prin care să confirme gradul de utilizare a avansului corespunzător destinaţiilor stabilite prin respectivele contracte. 54 alin. cu condiţia recuperării din fiecare astfel de plată a unei cotepărţi cel puţin egale cu procentul în limita căruia a fost acordat avansul. recuperarea sumelor de către ordonatorul de credite se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare. proiectelor şi acţiunilor finanţate din împrumuturi externe contractate. prin care să confirme utilizarea integrală şi potrivit destinaţiilor legale a avansului acordat.(1) La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate. proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri externe nerambursabile de preaderare. (9) din Legea nr. 7 . 52 alin. de la organisme financiare internaţionale. Art. vor fi recuperate de către persoana juridică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate. 8 . (9 ) din Legea nr. efectuate potrivit prevederilor prezentei hotărâri şi nejustificate prin bunuri livrate. potrivit legii. se admit plăţi efective pe parcursul derulării contractului. Art. 500/2002. (3) Pentru realizarea programelor. potrivit contractului încheiat. cu modificările şi completările ulterioare. 500/2002. până la recuperarea integrală a acestuia. cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părţii de contract pentru care s-a acordat avans.cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului. (9) din Legea nr. (2) Pentru realizarea programelor. (4) Modelul scrisorii de garanţie bancară pentru returnarea avansului este prezentat în anexa nr. prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat. proiectelor şi acţiunilor prevăzute la art. acordarea avansurilor se va putea realiza în condiţiile prevăzute în acordurile de împrumut convenite de părţile contractante. un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate.

Partea I. de cheltuieli maxime de acordare a avansurilor ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 0 1 2 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ I. respectiv alocaţii din bugetele locale şi transferuri de la bugetul de stat. Anexa Nr. 11 .Este interzisă acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat şi de la care avansurile nu au fost recuperate. recuperarea acestora se efectuează potrivit prevederilor din contractele încheiate. limite crt. 10 . pentru contractele încheiate cu finanţare mixtă din împrumuturi externe şi din fonduri locale. Art. Art. 12 . proceduri. nr. Acţiuni şi categorii Criterii. a încheiate în condiţiile legii . în condiţiile acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale. (2) În cazul avansurilor acordate din împrumuturi externe şi din fonduri de la bugetul de stat sau din bugetul local. conform instrucţiunilor ordonatorului de credite. Art. în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaţionale. Art.(1) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităţilor municipale cu finanţare parţială din împrumuturi externe. Lucrări de investiţii: . după caz.Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricăror persoane juridice. categoriile de cheltuieli. Realizări de lucrări 1. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. cu modificările şi completările ulterioare. 15 . 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice. 14 . publicată în Monitorul Oficial al României.acordarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi recuperarea acestora se fac în conformitate cu prevederile art.Sumele reprezentând avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Nr. 51 din 26 martie 1997. potrivit acordurilor încheiate. prevăzute în anexa nr. Art. 1. Art. pentru acţiunile şi categoriile de cheltuieli finanţate din fonduri publice.Anexele nr. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. criteriile. 9 . avansurile se acordă. potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.(1) Ordonatorul de credite are obligaţia să numească un responsabil cu acordarea de avansuri din fondurile publice în condiţiile prezentei hotărâri. Art. (2) Responsabilul ţine evidenţa avansurilor acordate şi are obligaţia de a le justifica. în condiţiile prevăzute în contractele respective. 13 . 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.pentru proiectarea studiilor a) existenţa unor contracte ferme de prefezabilitate. precum şi celorlalte reglementări privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice. 1 Acţiunile.

în limită .după deschiderea finanţării. inclusiv a caietelor de sarcini. avansuri de până la 30% din valoarea programului lunar execuţie. pe durata execuţiei lucrărilor de investiţii şi până la finalizarea acestora. elaborate potrivit prevederilor legale . Programe. proiecte de cercetare ferme -dezvoltare şi acţiuni cuprinse legii în Planul naţional şi în subcontului programe-nucleu finanţate din contractorului fonduri publice contractor a b) se pot acorda proiectanţilor avansuri de până la 15% din valoarea contractelor de respective c) se pot acorda executanţilor avansuri de până la 15% din valoarea prevăzută în pentru primul an de execuţie lucrărilor d) se pot acorda executanţilor. depusă de contractor e) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru. semestru sau al altei perioade prevăzute în contractul de finanţare. cu respectarea duratelor de execuţie aprobate 2.la deschiderea finanţării şi contract începerii execuţiei a lucrărilor.studiilor de fezabilitate a proiectului tehnic. cu respectarea prevederilor legale pentru lunar. investiţiile finanţate din fonduri publice de . conform graficului anexat la contract a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) existenţa contului sau deschis pe numele pentru program/proiect c) nominalizarea de către persoanei responsabile: director de program responsabil de proiect d) aprobarea de către autoritatea contractantă a cererii de plată a avansului. proiectare precum şi a detaliilor de execuţie.

în limită de până la 30% din valoarea primei etape din graficul anual de lucrări prevăzut .de până la 30% din valoarea prevăzută a se realiza în contract 3. Teme şi acţiuni de cercetare a) existenţa unor contracte ferme ştiinţifică finanţate sub formă încheiate în condiţiile legii de granturi. Proiecte tehnologice inovative a) existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii b) se pot acorda avansuri pentru derularea contractului de cofinanţare. b) se pot acorda avansuri în limită de proiecte de cercetare cuprinse până la 30% din valoarea anuală a în planurile sectoriale grantului. a) existenţa unor contracte ferme propuse de secţiile de profil încheiate în condiţiile legii ale Academiei Române b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului 6. prevăzută în contract 4. precum şi programe. în limită de până la 30% din valoarea primei etape din graficul anual de lucrări prevăzut a se finanţa din fonduri publice 5. Programe şi proiecte de a) existenţa unor contracte ferme dezvoltare regională încheiate în condiţiile legii b) se pot acorda avansuri pentru derularea contractului de cofinanţare. programului/proiectului. Lucrări fundamentale urgente.

pentru plata anticipată a materialelor şi a 9. Manuale şcolare ferme legii b) se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului. Cărţi şi publicaţii realizate ferme prin comenzi de stat legii până la 30% din valoarea contractului. în 10. pentru plata anticipată a materialelor şi a manoperei poligrafice a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile legii manoperei poligrafice a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri la fiecărui trimestru. pentru plata anticipată a materialelor şi a manoperei poligrafice a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului. Formulare tipizate cu regim ferme special legii 11. Prospecţiuni geologice de ferme cercetare pentru descoperiri de legii zăcăminte noi începutul limită de până la 30% din valoarea contractului aferent trimestrului 8. Proteze şi produse ortopedice ferme .a se finanţa din fonduri publice 7.

b) se pot acorda avansuri în limită de 12. programe şi acţiuni ferme realizate din bugetul legii Secretariatului General al până la Guvernului şi aprobate prin contractului hotărâri ale Guvernului 15. Proiecte. programe şi acţiuni ferme realizate din bugetul legii Secretariatului General al limită de Guvernului şi al Agenţiei urmează pentru Strategii Guvernamentale 13. Studii-suport decizional ferme pentru aplicarea acquis-ului legii comunitar în domeniul până la protecţiei mediului şi pentru studiului până la 30% din valoarea contractului a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri în până la 30% din sumele ce să fie alocate a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri în până la 30% din valoarea contractului a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de 30% din valoarea a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de 30% din valoarea a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de 30% din valoarea anuală a . finanţate din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 16. Proiecte privind realizarea ferme strategiei şi a programelor legii de protecţie specială şi până la integrare socioprofesională a contractului persoanelor cu handicap. programe şi acţiuni ferme realizate din bugetul legii Ministerului Culturii şi limită de Cultelor 14. Proiecte. Proiecte.

b) se pot acorda avansuri de până la inclusiv pentru cele aparţinând 20% din valoarea contractului misiunilor diplomatice ale României 2. Lucrări privind îmbunătăţirea a) existenţa unor contracte ferme infrastructurii în transporturi încheiate în condiţiile legii b) se pot acorda avansuri lunare de până la 30% din valoarea programului lunar de execuţie.implementarea prevederilor contractului directivelor Uniunii Europene pentru luate care face obiectul c) studiile se realizează îndeplinirea angajamentelor în cadrul negocierilor de aderare 17. Proiecte. Prestări de servicii 1. conform graficului anexat la contract 3. programe şi acţiuni ferme realizate din bugetul legii Institutului Cultural Român până contractului II. Prestări de servicii pentru a) existenţa unor contracte ferme realizarea lucrărilor agricole încheiate în condiţiile legii pentru producţia marfă livrată b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului 4. Reparaţii curente şi capitale a) existenţa unor contracte ferme la bunurile aparţinând încheiate în condiţiile legii instituţiilor publice. Prestări de servicii pentru a) existenţa unor contracte ferme la Uniunea Europeană a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de la 30% din valoarea .

organizarea participării la legii manifestările expoziţionale până la contractului 5. în limită de la 25% din valoarea contractului 7. Trimiteri la tratament balnear ferme şi odihnă din bugetul legii asigurărilor sociale de stat începutul până încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de 30% din valoarea a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri la fiecărui trimestru. Prestări de servicii privind ferme lucrări de prospecţiuni şi legii explorări geologice începutul limită de 6. Servicii de consultanţă şi ferme expertiză. în până la 25% din valoarea trimestrială a contractului a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri la fiecărei serii. Prestări de servicii pentru ferme organizarea de concursuri şi legii campionate internaţionale până la pentru elevi şi studenţi contractului 9. Servicii de telefonie şi ferme telecomunicaţii legii până la 30% din valoarea totală a aferent seriei respective a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de 20% din valoarea anuală a contractului a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de 30% din valoarea a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de . contractate în legii condiţiile legii până la 8.

ordine publică. Prestări de servicii necesare ferme pentru realizarea acţiunilor şi legii activităţilor sportive până la contractului 13. Prestări de servicii pentru ferme realizarea acţiunilor din legii cadrul programelor Ministerului până la Educaţiei. Servicii medicale contractate ferme de centrele de referinţă cu legii casele de asigurări de sănătate lunare de furnizate/consumate într-un trimestru a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de 30% din valoarea a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de 30% din valoarea a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de 30% din valoarea contractului în trimestrul anterior a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri . Cercetării şi contractului Tineretului 12. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească 14. Servicii contractate de casele ferme de asigurări de sănătate cu legii farmaciile care funcţionează în până la structura unor unităţi sanitare trimestrială a din ambulatoriul de specialitate din sistemul de apărare. Servicii de furnizare a ferme energiei termice legii până la 30% din valoarea prezumată a cantităţii de energie termică 11.prestaţiilor efectuate şi facturate 10.

efectuate şi facturate în trimestrul anterior a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile contractului a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de 30% din valoarea integrală a contractului. avansuri de până la 30% din valoarea programului lunar de execuţie. Servicii de traducere şi ferme editare în străinătate de opere legii literare. până la filozofice şi tehnice ale autorilor din România legii 16. instruire şi legii perfecţionare. contractate în până la condiţiile legii contractului 19. Servicii de furnizare a ferme energiei electrice legii până la 30% din valoarea totală a livrărilor de energie electrică 17. ştiinţifice. Rechizite şcolare ferme legii b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului 18. conform graficului anexat la contract a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de 20% din valoarea a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda executanţilor. în condiţiile a) existenţa unor contracte încheiate în condiţiile b) se pot acorda avansuri de .până la 30% din valoarea lunară a 15. Lucrări pentru închiderea ferme minelor legii lunar. Servicii de consultanţă şi ferme expertiză.

IV a fost introdus de H. Nr. 693/2008 . Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele externe încheiate în baza acordurilor şi convenţiilor interguvernamentale 1. Achiziţionarea de utilaje şi a) existenţa unor contracte ferme realizarea de lucrări de încheiate în condiţiile legii construcţii-montaj în baza b) se pot acorda avansuri de până la contractelor externe încheiate 30% din valoarea contractului conform acordurilor şi convenţiilor interguvernamentale 2. Achiziţionarea de bunuri şi a) existenţa unor contracte servicii prevăzute în multianuale ferme încheiate Ordonanţa de urgenţă a în condiţiile legii Guvernului nr.G. 54/2008 privind b) se pot acorda avansuri de până la autorizarea Ministerului 30% din valoarea contractului. privind *) Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele achiziţia de bunuri şi servicii 1.III. Achiziţionarea de trenuri pentru a) existenţa unor contracte ferme metrou şi calea ferată în scopul încheiate în condiţiile legii modernizării parcului de material b) se pot acorda avansuri de până rulant la 30% din valoarea contractului _____________ *) Cap. Achiziţionarea de bunuri în a) existenţa unor contracte ferme baza contractelor externe încheiate în condiţiile legii încheiate conform acordurilor b) se pot acorda avansuri de până la şi convenţiilor 30% din valoarea contractului interguvernamentale IV. Internelor şi Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acţiuni prioritare 2.

52 alin. 273/2006 privind finanţele publice locale........... 874/2010 Anexa Nr.... cu modificările şi completările ulterioare.. Nr....... Prin prezenta ne obligăm în mod necondiţionat şi irevocabil să plătim în ... şi la art..... 500/2002 privind finanţele publice.G..... (denumirea ordonatorului de credite şi adresa completă) Denumirea contractului ......... V a fost introdus prin H... 1..................... proiecte şi acţiuni prevăzute la art....... contractantul ..... 54 alin............ Livrări de bunuri sau încheiate prestări de servicii 10% a) existenţa unor contracte ferme în condiţiile legii b) se pot acorda avansuri de până la din valoarea contractului a) existenţa unor contracte ferme în condiţiile legii b) se pot acorda avansuri de până la din valoarea contractului _____________ *) Cap...... ..........Programe............. Lucrări de investiţii încheiate 30% 2....... pentru returnarea avansului şi repararea prejudiciilor (suma) ce ar putea apărea ca urmare a utilizării necorespunzătoare a acestuia.............. 2 BANCA ..... a constituit o garanţie bancară în (denumirea şi adresa) valoare de ..... cu modificările şi completările ulterioare *) 1 V..... În conformitate cu prevederile contractului menţionat mai sus.... (denumirea) Scrisoare de garanţie bancară pentru returnarea avansului Către ........... (9 ) din Legea nr........ (9) din Legea nr.........

............................ Prezenta garanţie este validă şi rămâne în vigoare de la data plăţii avansului până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.. .............. Parafată de Banca ...favoarea ...... fără nici o altă formalitate suplimentară din partea persoanei juridice care a acordat avansul......... Plata se va face în termenul menţionat în cerere.. aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul menţionat mai sus..... luna . referitoare la utilizarea şi justificarea avansului.. la prima cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului................ anul .... (numele persoanei juridice care acordă avansul) orice sumă cerută de acesta... Banca ....... nu va opera nici o retragere din această garanţie până când nu ne înştiinţaţi în scris că avansul acordat în baza contractului a fost justificat de beneficiarul acestuia......... Suma aferentă avansului se reduce periodic.... corespunzător cu balanţa regularizărilor efectuate în conformitate cu prevederile contractului. Semnătura autorizată _____________ ...... în ziua ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful