Şcoala cu clasele I-VIII, „Ştefan cel Mare” , Vaslui

Data: 4.05.2004 Clasa: a IV-a C Propunător: înv. Loredana Juverdeanu Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina: Matematică Subiectul – Probleme care se rezolvă prin metoda grafică Tipul lecţiei: consolidare Obiective cadru: 1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 2. Dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare şi rezolvare a problemelor 3. Formarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate Obiective de referinţă vizate: 2.4. – să folosească simboluri pentru a pune în evidenţă numere necunoscute în rezolvarea de probleme; 2.5. – să rezolve şi să compună probleme cu text; 3.1. – să exprime pe baza unui plan simplu de idei, oral sau scris, demersul parcurs în rezolvarea unei probleme; 4.1. – să manifeste interes pentru analiza şi rezolvarea unor probleme practice prin metode matematice; Scopul lecţiei:  Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor despre rezolvarea problemelor prin metoda grafică  Rezolvarea de exerciţii şi jocuri matematice Obiective operaţionale: La sfârşitul orei elevii vor şti : O1 – să rezolve exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor; O2 – să rezolve probleme de aflare a două numere ştiind suma şi câtul sau diferenţa şi câtul; O3 – să cunoască terminologia matematică; O4 – să rezolve la tablă şi pe caiete probleme care se rezolvă prin metoda grafică O5 – să rezolve pe grupe probleme; O6 – să rezolve pe echipe exerciţiul dat: O7 – să compună probleme după graficul dat. Metode şi procedee: exerciţiul, conversaţia euristică,activitatea independentă, problematizarea, explicaţia, lucrul în echipă. Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe. Strategia didactică: dirijată. Mijloace didactice: fişe, planşă, joc matematic. Resurse:  oficiale: „Curriculum naţional”  pedagogice: „Matematică”- manual pentru clasa a IV-a; „Metodica predării limbii române la clasele I-IV”; culegeri de probleme şi exerciţii;  umane: 20 elevi 1

PROIECT DIDACTIC

 spaţiale: sala de clasă 2 .

Calculaţi respectând ordinea efectuării operaţiilor: a) 45 x (3 x 2) x7 + 5 x 3 = b) 12 x [3+2 x (7-1)] = c) {63-[(15 + 7 x 3): 6 + 18 – 15]} x 4 = 2.FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ 1. Rezolvaţi: a + b = 1700 a : b = 1 (r 300) a=? b=? m – n = 1500 m:n=4 m=? n=? 3 .

FIŞĂ DE LUCRU ÎN ECHIPĂ 1. Suma a patru numere este consecutive pare este 4812. 4 . Aflaţi numerele. Înlocuiţi şi aflaţi relaţiile date: x = dublul diferenţei numerelor 828 şi 1 000 y = ¼ din x z = (x + y ) : 43 Θ x+y+z= Θ (x + y) : z = Θ x–z–y= 2.

1400  Găseşte a şaptea parte din …1400. 3.300  Află 1/3 din …300. – Care sunt operaţiile matematice învăţate? (+. 2.Aflarea a două numere când se cunosc suma şi diferenţa lor 250 kg. – 950  Micşorează-l cu 650. . Aprecieri frontale individuale Observare sistematică Activitate frontală: Se vor face câteva exerciţii de calcul mintal şi se vor reactualiza noţiuni despre operaţiile matematice. Secvenţele lecţiei Moment organizatoric Verificarea cunoştinţelor Captarea atenţiei Timp Ob. Activitate frontală – Câte cazuri am întâlnit la rezolvarea problemelor prin metoda grafică? Se vor rezolva la tablă câte o problemă pentru fiecare caz: . Sunt împărţite fişele de lucru pe echipe. Diferenţa dintre masa celor doi saci este de 4.DESFĂŞURAREA LECŢIEI Nr. .x. Elevii rezolvă în echipă exerciţii din fişa de muncă independentă. Cât cântăreşte fiecare sac? Aflarea a două numere când se cunosc suma şi câtul lor(restul) Un gospodar are 450 kg de făină păstrate în 2 saci. Conţinutul şi strategia didactică Evaluare     Se asigură un climat de ordine şi disciplină necesar desfăşurării în bune condiţii a lecţiei . Verific cantitativ tema. Anunţarea titlului şi a obiectivelor operaţionale Dirijarea învăţării  Aprecieri frontale individuale Observare sistematică 5 . – 100 Se va anunţa titlul lecţiei noi şi se va scrie pe tablă „ Probleme care se rezolvă prin metoda grafică ”şi apoi se vor enunţa obiectivele operaţionale. – 50  Măreşte-l cu un număr astfel încât să obţii 1000. 5. 1.:) – Într-un exerciţiu cu toate operaţiile învăţate ce operaţii se rezolvă întâi?(operaţiile de ordinul I) – Cum se numesc numerele care se adună? (termenii adunării) – Cum se numeşte rezultatul scăderii? (rest sau diferenţă) – Cum se numesc numerele care se înmulţesc? (factori) – Cum se numeşte rezultatul împărţirii? (cât şi rest) – Cum se numeşte împărţirea care are restul diferit de 0? (cu rest)  Află numărul mai mare de 2 ori decât 700.-. – 200  Află sfertul numărului … 200.

Află lungimea şi lăţimea terenului. Aflarea a două numere când se cunosc diferenţa şi câtul lor(restul) Diferenţa de preţ dintre o carte este de 2580 lei. Cât costă fiecare dacă cu preţul cărţii se pot cumpăra 6 caiet şi mai rămân 80 de lei? 6.Perimetrul unui teren sub formă de dreptunghi este 700m. Realizarea graficului Rezolvarea corectă Rezolvarea problemei printr-o singură expresie 6 . Obţinerea performanţei  Activitate pe grupe: Se dă : Grupa iepuraşilor a+b=500 a-b=100 a=? b=? Grupa furnicilor x+y=500 x:y=4 x=? y=? Grupa florilor m-n=500 m:n=6 m=? y=? Se vor evalua rezolvările după: Aprecieri frontale pe grupe Observare sistematică - 1. 2. Lungimea este de 4 ori mai mare decât lăţimea. 3.

11/130 Se apreciază de către propunător activitatea elevilor şi se cere acestora să-şi evalueze munca. Asigurarea retenţiei şi a transferului Fixarea cunoştinţelor  Activitate pe echipe: Se va rezolva pe echipe fişa de lucru pe echipe  Activitate frontală: Se vor compune probleme după graficul: Aprecieri pe echipe Aprecieri frontale individuale Observare sistematică 9. 8. Tema pentru acasă Aprecieri  Problemele 10. Se prezintă o planşă pe care ei vor selecta atributul lecţiei: C LE LE IN CŢI E VĂ STR UC T I LE CŢ PL IE AR ICT E IS IT O E ŢI I CT RA Ă AT V E ŢI I C CT LE RA ST DI Ă V 7 .7. 10.

Rezolvarea corectă Rezolvarea problemei 3. Realizarea graficului 2.1. printr-o singură expresie 8 .

AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII LEC IN ST Ţ IE RU CT IVĂ IE Ă CŢ LE CTIV RA AT DI LEC PLI Ţ IE CT IS IT O AR E 9 IE VĂ CŢ LE CTI RA ST .

Compuneţi probleme după graficul 10 .

Grupa iepuraşilor a+b=500 a-b=100 a=? b=? 11 .

Grupa furnicilor x+y=500 x:y=4 x=? y=? 12 .

Grupa florilor m-n=500 m:n=6 m=? y=? 13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful