P. 1
מציבורי ללאומי כולל מפות

מציבורי ללאומי כולל מפות

|Views: 117|Likes:
Published by mariosav
דוח חדש של 'במקום' על הגנים הלאומיים בירושלים במזרחית:
"עיריית ירושלים מעדיפה גנים לאומיים על פני שכונות מגורים לתושבים פלסטיניים".
דוח חדש של 'במקום' על הגנים הלאומיים בירושלים במזרחית:
"עיריית ירושלים מעדיפה גנים לאומיים על פני שכונות מגורים לתושבים פלסטיניים".

More info:

Published by: mariosav on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

ימואלל ירוביצמ

תי חרז מה םי לשו רי ב םי י מו אל םי נ ג
ךלוה שומיש לע עיבצהל ןתינ ןורחאה רושעב
"ימואל ןג" עקרק דועייב ,קדצומ דימת אלו ,בחרתמו
.תיחרזמה םילשוריב
םינג ןונכת לש תיטילופ-אהו תיעוצקמה תוזחה תורמל
םימיוסמ תומוקמבו םירקמב ,םתזרכהו םיימואל
הזרכהו עבט תורומשו םיימואל םינג לש ןונכתש הארנ
עבטה יכרע לע הרימש םשל קר אל םישמשמ םהילע
םג אלא ,םייתוכיא םיחותפ םיחטש לעו תשרומהו
הארמש יפכ ,וז העפות .םייטילופ םיסרטניא םודיקל
תויניטסלפה תונוכשב תקהבומו החיכש ,ךמסמה
.תיחרזמה םילשוריב
הזרכההו םודיקה ,ןונכתה יכילה רחא הקחתמ הז ךמסמ
ןונגנמה תא ןחוב ,תיחרזמה םילשוריב םיימואלה םינגה לש
,השעמל הכלה ,וב שומישהו ילהנמהו יקוחה ,ינונכתה
בחרמה לע םיימואלה םינגה לש םהיתוכלשה תא חתנמו
.ויבשותו
ךמסמב טרופמכ ,תיחרזמה םילשוריב םיימואלה םינגה
,םהלש םדאה תויוכזב ,ריעה יבשות םיניטסלפב םיעגופ ,הז
ףא הלא תוינונכת תומגמ .טרפב ,ןונכתה תויוכזבו ללכב
-רב ןונכתב םויכ תוחוורה תוסיפתל הריתסב תודמוע
היונבה הביבסה ןיב הקיזה לע רומשל תושקבמה ,אמייק
.הב תויחה תוליהקה ןיבל הב םיחותפה םיחטשהו
1999
-
ב המקוה ןונכת תויוכז ןעמל םיננכתמ – 'םוקמב' תתומע
ןיב רשקה תא קזחל הרטמב תו/םילכירדאו תו/םיננכתמ ידי לע
םילכב תלעופ 'םוקמב' תתומע .םדאה תויוכזל ןונכתה תוכרעמ
ןונכתה ימוחתב יתרבח קדצו תויוכז ןויווש םדקל ידכ םייעוצקמ
תוליהקל תעייסמ התומעה .עקרק יבאשמ תאצקהבו חותיפהו
עגונה לכב תיחרזא וא תילכלכ ,תיעוצקמ תותיחנ תדמעב תויוצמה
.ןונכתה הדשב ןהיתויוכז שומימל

ימואלל ירוביצמ


ימואלל ירוביצמ

תיחרזמה םילשוריב םיימואל םינג

2012
ימואלל ירוביצמ2


:הביתכו ריקחת ןהכ תרפא 'רדא ,הקלוק לט 'רדא - שינורק ירש 'רדא ,רב

:יופימ ריש הואנ
בוציע רעשה : םיבוציע אטול

וארק ו וביגה :
,ךורב ילינ םירע תננכתמ
,ימורד הילד ר"ד
"ד ,יבוקעי םייח ר
,גנילרמ לכימ ד"וע
.הידפצ זרא ר"ד


םלשוה ירוקמה חודה ב - 2008 קרמנד תלשממ תובידאב . םג ומכ ,ונכות
.קרמנד תלשממ תדמע תא חרכהב ףקשמ וניא ,הז חוד לש ןכדועמה ןכותה
'םוקמב' תתומע – ןונכת תויוכז ןעמל םיננכמת ב המקוה - 1999 תו/םיננכתמ ידי לע
או 'םוקמב' תתומע .םדאה תויוכזל ןונכתה תוכרעמ ןיב רשקה תא קזחל הרטמב תו/םילכירד
ויווש םדקל ידכ םייעוצקמ םילכב תלעופ ן יתרבח קדצו תויוכז - ןונכתה ימוחתב יבחרמ
תותיחנ תדמעב תויוצמה תוליהקל תעייסמ התומעה .עקרק יבאשמ תאצקהבו חותיפהו
גונה לכב תיחרזא וא תילכלכ ,תיעוצקמ .ןונכתה הדשב ןהיתויוכז שומימל ע

www.bimkom.org 9655 / - 566 - 0551 / P 02 - 566 - F 02 / bimkom@bimkom.org


ימואלל ירוביצמ3
םיניינעה ןכות

רבד חתפ
אובמ
ןושאר קרפ נג קוחה יארב ג"טרו םיימואל םי 9
ינש קרפ םינג יארב תיחרזמה םילשוריב םיימואל ה ןונכת ה ו יצרא ה ימוקמ 14
ישילש קרפ יארב תיחרזמה םילשוריב םיימואל םינג ה ןונכת טרופמה 19

םיזרכומ םיימואל םינג 19
הקיתעה ריעה תומוח ביבס ימואל ןג 19
םירוצ קמע ימואל ןג 26

ןונכת יכילהב םיימואל םינג 29
םיפוצה רה תודרומ ימואל ןג 29
ךלמה קמע ימואל ןג 34

םיפסונ םיימואל םינג 37
םיתיזה רהב ימואל ןג 37
ימואל ןג ב שא - ג חיש ' חארר 38
סא באב ימואל ןג - הרהאס 40

תוצלמהו םוכיס 41

תופמ תמישר
רפסמ הפמ 1 תיחרזמה םילשוריב םיימואל םינג , דומע רחאל 29
רפסמ הפמ 2 הקיתעה ריעה תומוח ביבס ימואל ןג , דומע רחאל 2:
רפסמ הפמ 3 םירוצ קמע ימואל ןג , דומע רחאל 37
רפסמ הפמ 4 םיפוצה רה תודרומ ימואל ןג , דומע רחאל 3:
רפסמ הפמ 5 ה קמע ימואל ןג ךלמ , מע רחאל דו 45
רפסמ הפמ 6 םיתיזה רהב ימואל ןג , דומע רחאל 48
רפסמ הפמ 7 ב ימואל ןג שא - ג חיש ' חארר , דומע רחאל 49
רפסמ הפמ 8 סא באב ימואל ןג - הרהאס , דומע רחאל 51
רפסמ הפמ 9 םילשורי ראתמה תינכות טירשתמ עטק 2000 םיימואלה םינגה תסרגב , ןורחא דומעימואלל ירוביצמ4
- רבד חתפ -

ב םינושה םינונגנמה םיפשחנו םיכלוה תונורחאה םינש םתרזעבש תרמוש הנידמה עקרקה לע
צל ו םואלה יכר , םיכייתשמ םניאש הלא ןובשח לע תופוכת .ימואלה סותאל םוצמצ תושיגנ ם לש
םיבשות יחרזא) םיניטסלפ ם יבשותו ם ( עקרקל תו הנידמה וליפאו םהיתויוכז שומימ תעינמ
שענ םתולעבב רשא עקרקב םי םיירוביצו םיירוביצ םימרוג תועצמאבו תובר םיכרדב הצחמל , ןוגכ
.דועו תידוהיה תונכוסה ,ל"קק ,(שא יחטש) ל"הצ
1


הדבועה ש ץראב ןונכתה שמשמ הנידמה ידיב ) ראשה ןיב (ןונכתה תויושר תועצמאב שומימל ילכ
תיטילופ תוינידמ עקרקב תידוהי הזיחאו הסיפת הרקיעש העודי ו קלחב ה ולג ףא תרהצומ ,הי
תימיטיגלכ תספתנו ה לע הרימש" ,"לילגה דוהיי") דעי ר לש יפרגומדה ו "םילשוריב ידוהי ב
דכו המו ( . וז תוינידמ תרגסמב לכב יתוהמ קלח ,םיחותפה םיחטשה תינכות , םיסיוגמ תופוכת
תוימואלה תורטמל - תויטילופ ו ףונהו עבטה תרימש םג םירקמב תשמשמ םינוש כ יל ל תסיפת
עקרק לע י הנידמה יד ילו י בחרמה דוה .

,ךכ אהו תיעוצקמה תוזחה תורמל - לש תיטילופ ןונכת םיימואל םינג זרכהו םת , הארנ ש בצמ
רתוי בכרומ םירבדה . ב םירקמ ו ב תומוקמ םימיוסמ הארנ ש תורומשו םיימואל םינג לש ןונכת
עבט הזרכהו םהילע םישמשמ קר אל םשל תפ םיחטש לעו תשרומהו עבטה יכרע לע הרימש םיחו
אלא ,םייתוכיא םג ילכ ינבה תלבגהל י לש חותיפהו ה .תיניטסלפה הייסולכואה וז העפות , יפכ
ךמסמב הארנש ונינפלש , ו החיכש קהבומ ת דחוימב תויניטסלפה תונוכשב ב תיחרזמה םילשורי .
,ןכ לע רתי המגמ יפת תרתוס וז תינונכת ס ונכתב תוחוורה תו ן רב אמייק , רשא תושקבמ רומשל
הקיזה לע ה לש ו היונבה הביבס ה .הב תויחה תונושה תוליהקל הב םיחותפה םיחטש

חודה תרטמ איה תוקחתהל לע םילשוריב םיימואלה םינגה לש הזרכההו םודיקה ,ןונכתה יכילה
וב שומישהו ילהנמהו יקוחה ,ינונכתה ןונגנמה תא ןוחבל ,תיחרזמה , השעמל הכלה , תא חתנלו
ע םיימואלה םינגה לש םהיתוכלשה .ויבשותו בחרמה ל


1
,(ךרוע) בהנש הדוהי :ךותב ,"תוחרזאה חיש לש ויתולבגמ :רוידו עקרק תוינידמ" ,אטרופס קחציו הנוי יסוי
,ריל ןו ןוכמ :םילשורי ,תיב המדא בחרמ 2003 .


ימואלל ירוביצמ5
- אובמ -

ה תואיצמ ,ןונכת תוינידמ :ינונכת דוכלמ" חודב הראות תיחרזמה םילשוריב תבכרומה תינונכתה
"םילשורי חרזמב םיתב תוסירהו היינב ירתיה ,תועקרק רדסה .
2
יפ לע םיבר םיתב חודה
הסירהל םידעוימ תיחרזמה םילשוריב םושמ ונבנש ב ,רתיה אל יפ לע ףא שותלש םיניטסלפה םיב
טעמכ ןיא .יקוח ןפואב םהיתב תא תונבל תורשפא

תיחרזמה םילשוריב שי יטפשמה ,ינונכתה בצמל םירושקה ןפוד יאצוי םיינונכת םיישקו תויעב
רחאל הילא ופרוצש םיחטשה לשו ריעה לש ידוחייה יטילופהו 1967 ש יפכ . י ב טרופ חוד רבודמ ,
תוישקה ,תוינונכת תולבגה לש בולישב תויעב .םייתוברת םילדבהו תויטילופ תויטה ,תויטרקוריב
םג תועבונ תודחוימ ש הדבועהמ תועקרקה רדסה .םלשוה אל םלועמ
3


ב םיטלובה םינייפאמה דחא תוינכות אוה תיחרזמה םילשוריב תויניטסלפה תונוכשל תומייקה
"םיקוריה םיחטשה" יוביר
4
חותפ ףונ חטשל םידעוימה – כ - 35% ה חטשה ללכמ .ןנכותמ
5
יחטש
חותפה ףונה ש נבה י הרוסא םהב הי תומלעתה ךות ועבקנ המ לעופב םייונבה םיתב םוקמב תאז .
דועו , י .םיליעפ םייאלקח םיחטש םה חותפה ףונה יחטשמ קלח דועי עקרק לש יביטקאורטר
תיאלקח חותפ ףונ חטשל ונממ ענומו יאלקחה תא ליבגמ םיקהל םייאלקח םינקתמ . יכ ,ןיוצי
תייריע םילשורי תלפטמ אלו טעמכ ב חותפ ףונל םידעוימה םיחטש תיחרזמה ריעב , אל לופיט
יביסנטסקא ףונה רומישל ודכו ןיינב תלוספ תכיפש תעינמ ,תוסארט לע הרימש ,ןויקינ) המ אלו (
לופיט יביסנטניא ל יאנפו שפונ ירוזא חותיפל ה תחוור םיבשות ) לשמל , םיעושעש תניג חותיפ
ירוהו םידלי תחוורל .(םה

הז ילכש הארנ דעונ , הבר הדימב , ינבה תלבגהל י חותיפהו ה ב םילשוריב תויניטסלפה תונוכש
,תיחרזמה םלוא םינשה םע רבתסמ אוהש הלדגו תכלוהה םירוגמה תקוצמ .ליעי אל האיבה
ינבל י וללה םיחטשב ה . מ ןטק קלח ינב י ה וז שענ ה תרגסמב תוינכות תא תונשמה תויתדוקנ י י דוע
חטשמ עקרקה םירוגמל חטשל חותפ השענ רחא קלחו ינטנופס" ת " רמולכ , ב רתיה אל , ו ךכיפל
ףשח הלא םיתב ל .הסירה לש תדמתמ הנכס


2
רדסה ,ןונכת תוינידמ :ינונכת דוכלמ ,םורמ יתנ ,םילשורי חרזמב םיתב תוסירהו היינב ירתיה ,תועקרק
,םוקמב תתומעו םלש ריע :םילשורי 2004 .
3
לע תולעבה לש רדסומ םושיר רדעיהב .היינב רתיה תלבק ךרוצל תינויח איה עקרקה לע תולעב תחכוה
יפל .תירשפא יתלב ףא םיתעלו רתויב השק המישמ וז תיחרזמה םילשורי לש החטש תיברמב עקרקה ףסונ טור
'מע ,םש ,םורמ ואר 60 .
4
םיחטש לש םיגוס המכ שי .הרוסא וב היינבהו חותפ חטש תויהל דעוימ רשא תינכותב חטש אוה "קורי חטש"
ןונכתב םיחותפ – םינג ,םיקראפ ,תואלקח יחטש ,חותפ ףונ חטש ,חותפ יטרפ חטש ,חותפ ירוביצ חטש
יחבמ הנוש תועמשמ הרדגה לכל .המודכו םיימואל תוירחאה ימ ידיב ,םירתומ םישומיש ,ןיינק תויוכז תנ
.'וכו חותיפל
5
הרעה ליעל 2 'מע , 25 כ .הפקת ראתמ תינכות לש תוארוה וילע תולחש חטש אוה "ןנכותמ חטש" . - 20%
.הפקת ראתמ תינכות םהילע הלח אלו םיננכותמ םניא תיחרזמה םילשורי יחטשמ


ימואלל ירוביצמ6
ןורחאה רושעב ןתינ ב בחרתמו ךלוה שומיש לע עיבצהל דועיי םילשוריב "ימואל ןג" עקרק
.תיחרזמה הארנ ש םילשורי תייריע לש הטבמ תדוקנמ שי ל דועיי הז , םילשורי לש הרקמב
,תיחרזמה ינפ לע םירורב תונורתי ינש דועיי אל ימואל ןגכ חטש תזרכה .חותפ ירוביצ חטשל
הילעבל ידימ יוציפ ןתמב הכורכ הניא ןכלו עקרקה תעקפה תבייחמ .
6
ףסונב , תוירחאה ל הרימש
חטשה לע , ל חותיפ ו , ל חופיט ו וב הפיכאלו תימוקמה תושרהמ תרבוע ל עבטה תורומש תושר
םיימואלה םינגהו ) ג"טר ( .

הדבועה ש דועיי "חותפ ףונ חטש" עקרקה וניא ענומ היינב ןיטולחל , םג ומכ תייריע תוענמיה
םילשורי חותיפו חופיטמ לש וללה םיחטשה , ךות ל םתכיפה שומישל םיחותפ םיירוביצ םיחטש
םיבשותה , ו התורענתה תוירחאמ ל חטש , לומ תונוכנ המוקמ תא סופתל ג"טר , וליבוה ,ונתעדל ,
ישל שומ קדצומ דימת אלו בחרנ ב הרדגה "ימואל ןג" תיחרזמה םילשוריב .

תיחרזמה םילשוריב םיימואלה םינגה , הארנש יפכ ב טוריפב חוד הז ,
7
ריעה יבשותב םיעגופ
םיניטסלפה םהלש םדאה תויוכזב , , ללכב , ןונכתה תויוכזבו , המכב תאטבתמ וז העיגפ .טרפב
:םידבר

ינונכתה דבורה : ה סלפה תונוכש תויניט תיחרזמה םילשוריב תונייפאתמ ב רויד תקוצמ ו ב רוסחמ
,תויתשתב ב ו רוביצ ינבמ םיחתופמ םיקראפו תוניגב תוקוצמ . הלא יאמ ,ראשה ןיב ,תועבונ - ןונכת
וניאש םלוה אל ןונכתמ וא ו וללה תוקוצמל הנעמ ןתונ וניא ה ןיב ןזאמ םיסרטניא םיכרצהו
םינושה םידגונמהו בצמב . כש הז , ןונכת הו הזרכ םיימואל םינג לש םירוגמ תונוכש ךותב
תויניטסלפ , תובורק םיתעל ב ןיעל תיארנ תיניינע הקדצה אל ו םיחטשב ש תא דעיילו ןנכתל בושח
עקרקה םהב םיכרצל םיינויח לש ,םיבשותה רות םימ תחצנהל ה ענומו תוקוצמ םי ידיתע ןונכת
ויקל ץוחנה מ םהיתונוכשב םיניטסלפה םיבשותה לש ם .

מ קלחב ,םירקמה כ חטש תרדגה תיחרזמה םילשוריב ימואל ןג , לש ךכמ תעבונה הרבעההו
מ חטשב תוירחאהו תוכמסה לש הידי ג"טר ידיל םילשורי תייריע םישענ , , ,ונתעדל ,הפיכא ךרוצל
תומוקמב החילצה אל םילשורי תיריע םהב .םיחותפה םיירוביצה םיחטשה לע רומשל םיחטש
םיבשותה תא שמשל ויה םירומאש ידיל םירבוע ,םהיכרוצ תא םלוהה ןפואב הנוכשב םייחה
ןניאש תוביסמ תימואל תושר ןמ .ןיינעה
8
בו חטשב ינונכת ילכב הז שומיש תואיצמ םניאש
םלוה ןונכת םוקמב ,ול םימיאתמ ש הפיכאל יוארו קדצומ סיסב שמשי , אוה הערל שומיש ילכב
ינונכת המצע בר וכז תא רפמ הזכ שומיש . ת לש ם יבשותה ם םלוה ןונכתל , ו ףא רבדב קפס ררועמ
םיימואל םינג לש םתקדצה םירחא .םהל םייוארה תומוקמב

6
יעס יפ לע םייוציפ תעיבת שיגהל רשפא ף 197 .היינבהו ןונכתה קוחב
7
תה ו תוינכ םיימואלה םינגל תייריע ידי לע ןקלחבו ג"טר ידי לע ןקלחב תומדוקמ תיחרזמה םילשוריב
םילשורי םילשורי תימוקמה ראתמה תינכות לש תואסרגה תחאב וללכנ םינגה בור רשאכ 2000 .טרופיש יפכ ,
8
ב חוד סוטאטס ראונימ 2008 לש תושרה חותיפל ילשורי ,ם תינכות הלשממה קוזיח" ןגא ריעה הקיתעה רהו
םיתיזה " :בתכנ , רומאל" הרשקתה לרה " י םע עבטה תושר םינגהו רובגתל הפיכאה רובגתלו הקוזחתה לכב
יבחר םיחטשה םיחותפה , אשונ הווהמה יטירק ביכרמ לוהינל ןוכנ לש "רוזאה .


ימואלל ירוביצמ7

רב חותיפל העיבתה תרבוגו הלוע םינורחאה םירושעה ינשב ,ןכ לע רתי ירק ,אמייק ל האורה ןונכת
קלח הליהקבו םדאב בושח תיתביבסה תכרעמהמ דרפנ יתלבו , תונושה ויתויוכז ןיב ןוזיאבו
רטירק םיחותפ םיחטש לע ןוידה .הלעמב הנושאר תופידע לעב ןוי תמועל הסיפתהמ קלחכ ,חותיפ
זה תא , ינשש החנה תדוקנמ אצוי וניא ה םיגשומ םידמוע הריתסב תטלחומ בכרומ אלא ,הזל הז
.םהינש תא תוללוכה תויורשפא לש ןווגמו בחר חווטמ
9
םוקמ תויולת התובכרומו תואיצמהש יפכ
נכתה םג ךכ ,ןמזו תוירוגטקהו ןו הז ןוידש .תונורתפ לש רתוי ןווגמו בחר חווטל םישרדנ רציימ
םייחה ימוחת לכלו םוקמ לכל הנוכנ ןונכתהמ וז השירד ש םילשוריל םג הז ללכבו ,עגונ אוה םהב
יחטשלו תיחרזמה ה .םיחותפה

יטפשמה דבורה : ה ןונכת לש םיימואל םינג ו ה זרכה םהילע ה קוחב םינגועמ דחוימ . קוח הז קינעמ
לע תינונכת תופידע םהל לע תיניינק תופידע ,רחא ינונכת ךילה לכ ינפ ילעב לש ןיינקה תויוכז ינפ
לע תיבחרמ תופידעו עקרקה צ ינפ ו םנמא .םיימוקמה ןונכתה יכר , זרכה לע ה ימואל ןג איה ךילה
ו ךורא הרואכל תובר תרוקיב תודוקנ לעב , דחוימה דמעמה םלוא שיש יל דועי עקרקה ל ימואל ןג
ךילהה תישארב רבכ ,תובר תוניחבמ ,ול הנקומ . ןונכת יכילהל המודב ,ולוכ ךילהה לש ותופיקש
םיקלחו תקפסמ הניא ,םירחא םייתוהמ ב קוחה .עיפשהל ותלוכימו רוביצה יניעמ קחרה םישענ ו
םדאה תושרל דימעמ וניא ה םיקפסמ םילכ עגפנ ידכ םלוה יוציפ לבקל וא וינפמ ןנוגתהל לע
פ ותעיג . ןוכנ רבדה דוחייב תיחרזמה םילשורי יבשות םיניטסלפב רבודמשכ , סולכוא י טועימ תי
תשלחומ הל ןיאש .תויושרב גוציי

ילהנמה דבורה : ג"טר , תובחרנ חותיפו חוקיפ ,הפיכא ,לוהינ תויוכמס לעב םרוג , תסנכנ ל חטש
םע רבכ המודיק לש תינכות (זרכוה םרטב דוע) ימואל ןגל . תרבעה מס תימוקמה תושרהמ תויוכ
ידיל ג"טר קתנמ ת רשקה תא ,ןודינה חטשל עגונה לכב , הז רשק .םיבשותל תימוקמה תושרה ןיב
ריעה תוביוחמו י ב םג ,היבשות יפלכ הי תואיצמ םילשוריב םיניטסלפה םיבשותה לש תבכרומה
,תיחרזמה םה תויוכז לע הרימשב תיחרכהו הבושח הילוח םהי ויוכמסה תא ריבעמ קוחה . ת
תימוקמה תושרל הרזחב היתויוכמסמ ליצאהל וזל רשפאמו ג"טרל תימוקמה תושרהמ . הז בצמ
יא רצוי - חטשה לש ולוהינל עגונב תופיקש רסוחו תוריהב ףאו רשפאמ רבעה ה לש תויוכמסה
תוילוהינה ב ,דוד ריעב ד"עלא תתומע תמגוד ,תויטרפ תותומע ידיל חטש התומע ש םשב תלעופ
יטילופ םוי רדס .

ילמסה דבורה : הווהב קר אל תישענ ונממ םיניטסלפה םיבשותה לש הרדההו חטשה סוכינ , אלא
.םוקמה לש םילמסלו הירוטסיהל תוסחייתהב םג הזרכה לע יונבה חטשה ךותב ימואל ןג
תיחרזמה םילשורי לש סלכואמהו , םוקמ ב םיריכמ םניא ויבשותש ימיטיגל לש תו ה ןוטלש
ה לארשי י יה , א השעמ יאור םהש וב ם .הסרתה השודקב ןועט םוקמ םילשורי לש התויה תורמל

9
המגודל ואר הבחרהל Wheeler, Stephen and Beatley Timothy, The Sustainable Urban Development
Reader. New York: Routledge, 2004


ימואלל ירוביצמ8
בר הירוטסיהבו - תימואל , בר - ו תיתוברת בר - תיתד , םישגדהה הקינעמ ג"טרש לא םיחטשל ה םה
.םרקיעב םיידוהי ה זרכה ה ש חטש אוה םיוסמ תידוהיה תשרומל וסכנל תרשפאמ ימואל ןג -
םיניטסלפה לש םמויק תא שטשטלו תילארשי םתוברתו מב .וב ימואל ןג תזרכה םיבר םירק
"ימואל" רדגומה חטשה ןיבל םיבשותה ןיב קותינלו רוכינל םימרוג חטשה לא ג"טר תסינכו .
10


יטילופה דבורה : כ לכ ינונכת ךלהמ – םיימואלה םינגה םג ,תיחרזמה םילשוריב השענה יבחרמ
םייטילופ יפואו תועמשמ םיאשונ הב םיזרכומהו םימדוקמה יטילופה דמעמה םצעמ לש יטפשמהו
תויושרה ןיבל וניב תוחוכה יסחיו הב יניטסלפה טועימה לש יקוחה ודמעמ ,תיחרזמה םילשורי
םילשורי תייריע לשו הלשממה לש תרהצומה ןונכתה תוינידמ תפסוותמ הלא לכל .תוילארשיה
ב) תינכות ה ראתמ תימוקמה םילשורי 2000 ( , יפרגומדה ןזאמה לע הרימשה תא הדימעמ רשא
לוקישכ .ריעב ידסממ ןונכת לכ לש ובלב דמועה יזכרמ הארנ ש ב ל עגונה לכ השענ םיימואלה םינג
תחא אל תשרומו עבט רומיש לש םיקומינבו םיינונכת םילכב שומיש םיסרטניא םודיקל
םייטילופ - םייפרגומד . ה יותיע לש תה םודיק ו םיימואל םינגל תוינכ , ,םירקמהמ קלחב תובקעב
ת םודיק ו וכשל ראתמ תוינכ ,(םיפוצה רה תודרומ ימואל ןג לש הרקמב השענש יפכ) תויניטסלפ תונ
לש םתוברועמ ירבח ןוגכ םייטילופ םימרוג ךילהתב תותומעו תסנכ דחוימבו םתוכיא ,םמוקימ
םיחטש לש םייפואו הלא , צמ תומלעתההו ו םדאה יכר תמועל צ ו עבטה יכר , תשרומהו ףונה ,
קפס םילעמ ל רשאב תזרכהל תיניינעה הקדצה םיימואל םינגכ ם הלא לכ . ידכל םיפרטצמ ששח
הש ונכת ן תיחרזמה םילשוריב םיימואל םינג לש םהילע הזרכההו םיקול , םיבר םירקמב ,
םירז םילוקישב , ו יכ הרדהה םיניטסלפה םיבשותה לש אל איה אצות קר ה רישי ה השעמה לש
הזה ינונכתה , אלא ףא ה עינמ ה ירקיע ומודיקל .

תא גיצמ ןושארה קרפה קוחה ש ג"טר תלבקמ וחוכמו םיימואל םינג םיזרכומו םיננכותמ וחוכמ
םתוא תא חודה ןחוב הז קרפב .היתויוכמס תא ,קוחב םיפיעס םהב נ ,ונתעדל ,השע הערל שומיש
ותילכת םע דחא הנקב הלוע וניאש ןפואב , עקרקה ילעב לש םטבמ תדוקנמ והנבמ תא חתנמו
םיבשותהו ש .ונממ עגפיהל םילולע

ה רפ ינשה ק ה לש חוד תא גיצמ תיחרזמה םילשוריב םיימואלה םינגה יארב ה ןונכת ה יצרא
ו ה תיחרזמה םילשוריב םיימואלה םינגל סחייתמ ישילשה קרפהו ימוקמ – הלאו םיזרכומה הלא
ןונכת יכילהבש - יארב ה ןונכת ה ו טרופמ ןחוב םהיתוכלשה תא .םיניטסלפה םיבשותה לע תושקה

10
רושיא עקר לע למרכ לא תילדמו היפאסועמ םיבשותל תוסחוימה ףקוש רהב תותצהה ל תינכותה ימואלה ןג
ךכל המגוד ןה . תנשב ימואל ןגכ זרכוה ףקוש רה ימואל ןג 2007 .למרכה רה ימואל ןגל ףסוותהו


ימואלל ירוביצמ9

- ןושאר קרפ -
םינג :םינגהו עבטה תושרו םיימואל קוחה יארב


ח"נשתה ,החצנה ירתאו םיימואל םירתא ,עבט תורומש ,םיימואל םינג" קוח - 1 1998 " ןלהל) : קוח
תאו לארשיב םיימואל םינג לש םתזרכה ךילה תא ,ראשה ןיב ,עבוקו רידגמ (םיימואל םינג
,תינונכתה ותועמשמ ה ו תיניינק ה תילוהינ ו רחא ג"טרל קינעמ חטשב תובחרנ תויוכמסו תוי םינגה י
םיימואלה . תא ןחבנ הז קרפב םהש יפכ םיימואל םינג תזרכה ךילה תאו ימואלה ןגה תרדגה
םימלב קוחה ליכמ הדימ וזיאב קודבנ דוע .קוחב םיחסונמ םיקפסמ םודיק עונמל ידכ לש הזרכהו
םיימואל םינג םירז םיעינמ ךותמ .ותילכתו קוחה חור תא םידגונה

ג ימואל ן קוחב רדגומ וא עבטה קיחב רוביצל שפונ יכרוצל שמשל דעוימה וא שמשמה חטש"
כרא ,תירוטסיה תובישח םהל שיש םיכרע תחצנהל י אצויכו תיפונ וא תיעבט ,תילכירדא ,תיגולוא
םאתהב ,וילע זירכה םינפה רש רשאו הלא תורטמ שמשל ןקתוהש ןיבו ועבטב ראשנש ןיב ,הלאב
ףיעס תוארוהל 22 "ימואל ןג אוהש , .
11
הבחר הרדגה וז בחרמ תרשפאמ לודג תיבחרמ הלועפל -
תינונכת דימת אלש וּמ תענ קרו ךא מ םיכרע ה םיהוזמ ללכ ךרדב .עבט תרימש םע לע חטש םיבר םי
ץראב , ללכב , ו םילשוריב , טרפב , ןתינ ל םהל שיש רמו כרא ,תירוטסיה תובישח" י ,תיגולוא
אצויכו תיפונ וא תיעבט ,תילכירדא "הלאב , קוחה לש הביחרמ תונשרפ תועצמאבו רשפא
לילכהל ם תזרכה תא םדקלו וז הרדגהב ם ימואל ןגכ ךרדב ה גרוח ת , תחא אל , קוחה תילכתמ .
12


יה ימואל ןג תזרכה א ינונכת ךילהב ותליחתש ךורא ךילהת , לככ תינכות הנשמה תימוקמ ראתמ
י דועי םנמא .עקרק י , םוזיי םודיקו תוינכות אל םינג לש ה םיימו ם םירדגומה הידיקפתמ דחא
לכ םלוא ,ג"טר לש קוחב םרוג ידסממ ה םדקמו םזוי תינכות
13
לוכי אוה ףא םיחטש הב דעייל ל ןג
קר .ימואל וש רחאל תיזוחמה ןונכתה תדעו הרשיא תינכות תא תדעיימה ה עקרק ל ימואל ןג רשפא
.ותזרכה תא םדקל תישענ המצע הזרכהה ידי לע םינפה רש ייתה רחאל תוכיאל רשה םע תוצע
,הביבסה תועצמאב תינכות הזרכה ) לע תססובמה תינכות תרשואמ ראתמ ( ש םינמוסמ הב
.ימואלה ןגה לש ויתולובג

11
ךותמ ח"נשתה ,החצנה ירתאו םיימואל םירתא ,עבט תורומש ,םיימואל םינג קוח - 1 1998 .
12
לוקוטורפ ךותמ הז טוטיצ דיעמש יפכ 223 לש ב היינבו ןונכתל תיצראה הצעומה ב ןויד חותיפו ןונכת אשונ
ןופצ זוחמ המ - 4 סרמב 1986 : ח" וש לכל ינושארה דעיהש ב תינכות ןוחטב לש תואר תדוקנמ עבונ לילגב
"ימואל .
ה לש תורדגומה תורטמה לע חוכיו ןיא" תינכות ףונו עבט תרימש ,לילגה דוהי ,םואל עקרק תרימש ונייהד ,
"תורחא תורטמ עצבלו םישגהל תלוכיה תא קזחל ידכ ,םדאה ןעמל אלא ,ףונהו עבטה ןעמל אל לילגב .
יא ,תרמשנ הניא עקרקהש תובר תואמגוד םנשי ,םואלה עקרק תרימש לש אשונב" לש םילימורפבש קפס םוש ן
לק רתוי הברה תיקוח אל הסיפתמ םואלה עקרק תא חיטבהל היה רשפא תולעה ] ... [ ריבגהל ילוא ךרד הנשי
לע הזו לילגב חטשב תוחכונה תא - לע הקזח םג הז המצעשכל ףונה תרימש .ינויצ יאדוב הזו ,םילויט ידי
"חטשה .
13
לכ תינכות ראתמ .עקרק ידועיי תעבוקה


ימואלל ירוביצמ10
:קוחה ךותמ
22 עבט תרומשו ימואל ןג לע הזרכה .
רשה םע תוצעייתהב ,םינפה רש (א) [הביבסה תנגהל] ןגכ חטש לע זירכהל יאשר ,
.עבט תרומשכ וא ימואל
ב) ומייקתנש רחאל אלא ,עבט תרומשכ וא ימואל ןגכ חטש לע םינפה רש זירכי אל (
:הלא לכ
) 1 הרשוא ( תינכות ןגכ חטשה תא תדעיימה ;עבט תרומשכ וא ימואל
) 2 דעוימה חטש אצמנ המוחתבש תימוקמ תושר לכלו הצעומל תונמדזה הנתינ (
רבדב ןתעד תא תווחל ,עבטה תרומשב וא ימואלה ןגב ללכיהל י דועי לש ו
שגות וז הקספ יפל תעד תווחש דבלבו ;עבט תרומשכ וא ימואל ןגכ חטשה
תימוקמה תושרה וא הצעומה תעידיל האבוהש םוימ םימי םישיש ךות
;עבט תרומשכ וא ימואל ןגכ חטשה לע זירכהל הנווכה ,רומאכ
) 3 ץרא לע הצעומב ךלמה רבדב ותועמשמכ שודק םוקמ יבגל ( - תומוקמה) לארשי
דקה ,(םישו 1924 – בד תוארוה יולימ חטבוהו תותדה רש םע ץעייתה ר ךלמה
;רומאה
) 4 תוקיתע רתא יבגל ( – תוברתה ךוניחה רש לש ויתושירד יולימ חטבוה
;וב העיגפ ינפמ רתאה תנגהל טרופסהו
) 5 וא יאבצ חטש וב ללכנש ,עבט תרומש וא ימואל ןג תויהל דעוימה חטש יבגל (
רש תעדל אוהש רחא חטש רש עידוה וא ,תינוחטב תובישח לעב ןוחטבה
יאבצ חטש אצמנ רומאכ דעוימה חטשה לש ותברקב יכ םינפה רשל ןוחטבה
– .ןוחטבה רש לש ויתושירד יולימ ויבגל חטבוה
.תומושרב םוסרפ הנועט עבט תרומשכ וא ימואל ןגכ חטש לע הזרכה (ג)
14


ל תוכלשה ימואל ןגכ חטש תזרכה תכל תוקיחרמ רקה לע עקרק דועיי .בחרמה לעו עק ל ימואל ןג
הילע ויתויוכז תא שממל עקרקה לעב לש תורשפא ענומ : " תרומשכ וא ימואל ןגכ חטש זרכוהשמ
רחא שומיש וא דועיי לכ טעמל ,חטש ותוא לש רחא דועיי לכ ינפ לע הפידע הזרכהה היהת ,עבט
נק תויוכז טעמלו ,ןיד יפ לע םירתומה ,ויתחתמ וא וילעמ ,חטשב י ברע וב תומייק ויהש ןי
הזרכהה " .
15


תיתרהצהה המרב , עקרקה תא ריתומ קוחה ידיב הילעב םיירוקמה וניאו העקפה בייחמ , םלוא
אוה םילעב לשכ תובחרנ תויוכז ג"טרל הנקמ , (םיימעפ) תוללשנ ךכ .םיימואל םינג יחטשב
עקרקה ילעב לש םהיתויוכז : םה םניא עקרקה לע םתולעב תא שממל םילוכי , תישענ וזו לעופב
ירוביצ סכנ לוהינב ג"טר עקרקה ילעב ,דגנמו , ל םיאכז םניא .העקפה ןיגב קוחב רדגומה יוציפ


14
יעל ל הרעה 11 ףיעס , 22 .
15
,םש ףיעס 24 .א


ימואלל ירוביצמ11
םנמא , יפל ףיעס 197 ינבהו ןונכתה קוחב י ה , עגפנ הכרעש עקרק ילעב םילוכי תובקעב תינכות
,העקפהמ הנושב יכ שיגדהל יואר םלוא .תימוקמה הדעווהמ יוציפ עובתל רבודמ ב ךילה ש שרוד
םייביטקאו םיינרע תויהל עקרקה ילעבמ םהילע . תימוקמה הדעוול םייוציפ תעיבת שיגהל ב ךות
ת תליחת םוימ םינש שולש ו ה לש הפק תינכות ריבסה םוחת תא תרבוע" עקרקב העיגפהש חיכוהלו
נעה תוביסנב י ."ןי
16
לע םייוציפ תלבקל תוריבסה ףיעס יפ 197 , לב ייטפשמ םידעצב תועייתסה א ,ם
.הכומנ

תיחרזמה םילשורי לש הרקמב רתוי דוע ךובס רבדה . תישאר , ה יסולכוא י ה תיניטסלפה תשלחומ
כה ידקוממ תרדומו ו םיינוטלשהו םיילכלכה ח , מ בצ ה ישוקה לע ףיסומ תעיבתב שארמ ןומטה
כ םייוציפ וז . ךכ לע ףסונ , הדבועה ש ב ודעויש םיחטשב רבודמ תוינכות תומדוק תויהל ףונ יחטש
תפ חו
17
חיכוהל תלוכיה לע השקמ ש ימואל ןגכ שדחה הדועיימ עגפנ עקרקה לש הכרע . ,ףוסבל
יעב תי יבשות לע השקמ תיחרזמה םילשוריב תועקרקה רדסה ה םתולעב תא חיכוהל םיניטסלפה
םייוציפ עובתל ךכ ףקותמו עקרקה לע הרובעב .
18


דדומתהל תצלאנ ג"טר , תופוכת םיתעל , םיחטשב תיטרפ תולעב םע ש ה אי זירכהל תשקבמ םהילע
.םיימואל םינג רושיא תא הנתמ ימואלה ןגה החטשב רשא תימוקמה תושרה הלא םירקמב
תינכות םילולע עקרקה ילעבש םייוציפ תועיבתל תילכלכה תוירחאב תאשל ג"טר תובייחתהב ו
.הנממ עובתל
19
.יופיש בתכ תארקנ וז תובייחתה יוציפב ךרוצה םיתעל לש ןתמבו עקרקה ילעב
.ימואלה ןגה תולובג תא ביתכמ תויטרפ תועקרק ןיגב תימוקמה תושרל יופיש בתכ ,המגודל ב ןג
תולובג תא תונשל ג"טר השקיב קרוש לחנ ימואל תינכות ימואלה ןגה ש המזי , תולעבל םאתהב לע
עקרקה , ה םוחתמ איצוהלו תינכות .תיטרפ תולעבב תועקרק
20


,תאז תמועל ה יוביר יפל תוינכות ל םינגל תיחרזמה םילשוריב םיימוא , הארנ ש ילכלכה לוקישה
רובע יתועמשמ וניא עקרקה ילעב לש תוידיתע םייוציפ תועיבת ןיגב םילשורי תייריעו ג"טר .
הביסה , איה ,רומאכ הארנה לככ ישוקה םיניטסלפה עקרקה ילעב לש .םייוציפ תעיבת שיגהל
2116
ףיעס 200 םוחת תא תרבוע" העיגפה םא קרו ךא קדצה ןמ אוה יוציפה יכ עבוק היינבהו ןונכתה קוחל
."ןינעה תוביסנב ריבסה
17
.חותפ ףונ יחטש תויהל םידעוימ תיחרזמה םילשוריב רתויב םיבחרנ םיחטש ,רוכזכ
18
Paz-Fuchs, Amir and Cohen-Bar Efrat, “Common Grounds that Exclude”, In: Philipp Misselwitz and
Tim Rieniets (Eds.), City of Collision –
Jerusalem and the Principles of Conflict Urbanism, Basel: Birkhauser, 2006
19
ףיעס יפ לע 197 .היינבהו ןונכתה קוחב
20
מוקמה תושרל תתל ג"טרמ השירדה תובקעב וחטש תיברמ התולעבבש ,י"ממ לש התחטבהו יופיש בתכ תי
ה רושיא םע ךרע תדירי ןיגב תימוקמה הדעווה תא עובתל אלש ,עצומה ןגה לש תינכות . תיזוחמה הדעווה
תיטרפ תולעבב רשא םיחטשה תא ןגה חטשמ עורגל ג"טר לש התשקב תא התחד זכרמ זוחמ היינבלו ןונכתל
חבמ חטשה תויכרע" תא הדימעהו תויופידעה רדס שארב "תיתביבסו תיפונ הני , םייפסכה םילוקישה ינפל .
ךותמ רפסמ הבישי ,זכרמ זוחמ היינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעווה תבישי לוקוטורפ 2007011 , 30 לירפאב
2007 .
21
תזרכה תובקעב םייוציפ תעיבת םוש השגוה אל ונל עודיה לככ הקיתעה ריעה תומוח ביבס" םיימואל םינג "
"ו ."םירוצ קמע


ימואלל ירוביצמ12
חטש ךפוה ימואל ןגל ,זרכוהשמ קר ו זא לע לח וי ג קוח ךכמ עמתשמה לכ לע םיימואל םינ . םלוא
ל תוינכות ) ימואל ןגל חטש תודעיימה תוינכות רשואמ ו ת וא תוינכות אצמנה ו ןונכת יכילהב ת ( שי
לקשמ תדבכ העפשה בחרמ ותואב םירחא םיינונכת םיכילה לע הארנ . ש לעופב , תובורק םיתעל
תנתינ ל תוינכות תומידקו תופידע םיימואל םינגל , יניעב ילבקמ תוטלחהה , ינפ לע תוינכות
,תורחא תופידע ה אות תמ ינפמ םיחותפ רמשיהל םייוארה םיחטש לע הנגהל קוחה תילכת תא
היינב תכמסומו תיעוצקמ הקמנהל השירד ביצמ וניא קוחה םלוא . עודמ יואר דמעמל חטשה לש
ימואל ןג .

ןונכתה תודעווב תוטלחהה ילבקמ ידיב ןיא ךכיפל שורדה םינותנהו עדיה תניחב ךרוצל םהל םי
תוינכות םיימואל םינגל תמועל םירחא םיינונכת םיכרצ . םירקמה תיברמב תוינכות תופפוחה
ל תוינכות םיימואל םינגל תולבוג וא ןהב ל ןמצע םיאתהל תושרדנ תוינכות ימואלה ןגה ךפהל אלו .
תיחרזמה םילשוריב תואמגוד יתש : ימזוימ השרד תימוקמה הדעווה תינכות ה ראתמ ש ל לא -
הייוואסיע ) 11500 (
22
תא תונשל תולובג םהי ל םאתהב תינכות םיפוצה רה תודרומ ימואלה ןגה
) 11092 ( ;
23
ש השרד תיזוחמה הדעווה 'סמ תינכות 8174 ב םירוגמל גא ידאו ' - ג ' זו ת םצמצ תא
ו היתולובג תא ה יפקיה היינב הלש ללגב ב ןנכותמה ימואל ןג תינכות םילשורי ראתמ 2000.
24


הרתי וזמ , ןונכת ףוג לש תוכמס ג"טרל קינעמ קוחה ב םידעוימה םיחטש ל ב םיימואל םינג תוינכות
:הזרכהה ךילהת םלשוה םרטב דוע תורשואמ
25 תולועפ תלבגה .
) א ( הרשואשמ תינכות י רבדב דועי השעית אל ,עבט תרומשכ וא ימואל ןגכ חטש לש ו
כ ,תושרה תעדל ,הב שיש תרחא הלועפ לכ וא הינב תלועפ חטש ותואב לכסל יד
י תא דועי דוע לכ ,תושרה רושיאב אלא ,עבט תרומשכ וא ימואל ןגכ חטשה לש ו
י לטוב אל דועי .רומאכ ו
הנומא ,תונושה ןונכתה תודעוומ הנושב ,ג"טר יכ ןייצל יואר הז רשקהב הנושארבו שארב לע
תביוחמ הניאו תשרומהו עבטה תרימש קוחה יפ לע ב םיכרצהו םיסרטניאה ללכ ןיב ןוזיאל .חטש

יפ לע ג"טר קוחה תכמסומ תושעל םינבמ תמקה ,םיכרד תרדסה ,חופיטו חותיפ תולועפ"
התוירחאב רשא םיחטשב "םתלעפהו םתרדסה ,םלוהינ ,םינקתמו תולועפ הנתמ קוחה . הלא
"תויתביבס תועפשה לש תיעוצקמ הקידב יכילה םויק"ב "רוביצה עומיש"בו .
2522
יבשות םע דחי ,תברועמ םוקמב תתומע לא - הייוואסיע תנכהבו םוזייב , תינכות ל ראתמה לא - הייוואסיע ,
11500 .
23
ב ןויד ,היינבלו ןונכתל תימוקמה הדעווה לוקוטורפ ךותמ תינכות ראתמ לא - הייוואסיע 11500 , 10 רבמצדב
2007 .
24
יינבו ןונכתל תיזוחמה הדעווה לוקוטורפ ךותמ ,תויודגנתהב ןויד ,ה 13 ראורבפב 2007 .
25
ח"נשתה ,החצנה ירתאו םיימואל םירתא ,עבט תורומש ,םיימואל םינג קוח - 1 1998 א ףיעס , – תויוכמס
.תושרה


ימואלל ירוביצמ13
ו תולפרועמו תויללכ וללה תושירדה לעופב תושענ ןה דציכ רורב אל ללכב םא , . םינג" תרבוחב
"םילשורי הקיתעה ריעה ןגאב םיימואל
26
מ תנש 2005 , תשמשמה ג"טר תא כ תינכות הדובע
הלועפ הוותמכו תיחרזמה םילשוריב , לע רבודמ יגולואיכרא ,םייגולוקא םירקס עוציב" י קלחכ "ם
יהוז .םיפוצה רה תודרומ ימואלה ןגה םודיק ךילהתמ תמצמוצמ תונשרפ ל לש תיעוצקמ הקידב"
"תויתביבס תועפשה ו רשקהב המצע לע תרזוח הניא איה ל .תרבוחב טרופמ םחותיפש םינגה ראש
"רוביצה עומיש" תאז תמועל ללכ רכזומ וניא ב םיימואלה םינגל תועצומה חותיפה תולועפ
.וז תרבוחב םינושה

ל עקרק דועייל ימואל ןג , ןכ םא , תוקיחרמ תוכלשה .תכל כמ ימואל ןג זרכוהשמ ו םינג קוח ח
םיימואל יא - רשפא תא תונשל דועיי עקרקה תועצמאב ינונכת ךילהב תינכות יוניש .תרחא דועיי
לוטיב בייחמ ימואל ןג חטש לש ךילה ,הזרכהה ש שי וב םיבר םימרוגל וטו תוכז , םייטילופ
םרקיעב וקמה תושרה וא הצעומה ,הביבסה תנגהל רשה ,םינפה רש : תוכיאו םינפה תדעוו תימ
.תסנכה לש הביבסה

,וללה םירבדהמ הלועש יפכ עבטה יכרע לע הנגההו הרימשה איה ולש אצומה תדוקנ רשא ,קוחה
םינגכ םיזרכומהו םיננכותמה םיחטשל קינעמ ,עבט תורומשו םיימואל םינג תועצמאב תשרומהו
םיימואל םגו , ג"טרל , ףידעו דחוימ דמעמ ב נונכת) טביה לכ דכו לעופב שומישה ,יניינק ,י המו .(
ותובישח קוחה לש תמכסומו הרורב . תישעמה תונשרפהו קוחה הנבמ םלוא ש תוקינעמ ול תויושר
ג"טרו ןונכתה םירפמ םיבר םירקמב בחרמב םישמתשמה ללכ לש םיכרצה ןיב ןידעה ןוזיאה תא
ש יואר ןונכת רומא הל חיטב . הביחרמ תונשרפ רשפאמ קוחה לש וחוסינ ו ש םימרוגל בחר תעד לוקי
,ועוציב לע םינוממה וב ןיא ךא וּמה שומיש דגנ םייביטקפא םימלב לע הרימשל םירזה םיעינממ ענ
.ותילכתמו קוחה חורמ םיגרוחהו תשרומו עבט יכרע

ל דחוימ דמעמ קינעמ קוחה ,וזמ הרתי תוינכות ,םיימואל םינג םיזרכומה םיחטשלו תורשואמה
םלוא השירד ביצמ וניא לע העפשהו הרקב תויורשפא רוביצל ןתונ וניא ,ךילהה תופיקשל תקפסמ
ו ותווהתה יבלשב ךילהה וינפמ ןנוגתהל םיקפסמ םילכ ונממ עגפנ רשא םדאה תושרל דימעמ וניא
םלוה יוציפ לבקל וא לע .ותעיגפ

,םוכיסל קוח םיימואל םינג ךיפה יתלבו חישק םוסחמ תויהל דעונ העיגפ תעינמל ב םיחטש
תפ ידוחיי ךרע ילעב םיחו . רבודמ אופא ב ינוציק ךילה ש ליעפהל שי הלו ח םיקהבומ םירקמב קר לי
ל הרורב תופידע לש תשרומו ףונ ,עבט יכרע ינפ לע םיחותפ םיחטש לע הרימשל .םירחא םיכרצ
תורחא תויוכיא ילעב םיינונכת םילכ םנשי הו ןונכתה קוח תרגסמב היינב , ו םתועצמאב רשפא
נ ןונכת ןנכתל .אמייק רבו יואר ,ןוכ

26
זכרמ זוחמ ,םילשורי הקיתעה ריעה ןגאב םיימואל םינג" – סרמ ,ג"טר ,"םילשוריו הדוהי בחרמ 2005 .


ימואלל ירוביצמ14

- ינש קרפ -
תיחרזמה םילשוריב םיימואל םינג :
יארב ה ןונכת ה יצרא ו ה ימוקמ


תינכות /מע תימוקמ ראתמ 9 התביבסו הקיתעה םילשוריל : תינכות /מע 9 ש ב הכרענ - 1970
ב הרשואו - 1976 , איה תינכות הללכש הנושארה תילארשיה ראתמה םיקלח לש םיבחרנ םילשורי
חרזמה .תי תינכות וז , תדעיימ םיבחרנ םיחטש ל אל ףא םלוא ,םינוש םיגוסמ םיחותפ םיחטש
םהמ דחא תויהל דעוימ ימואל ןג . תאז , ימואל ןג לע הזרכהה ירחא הרשוא תינכותהש תורמל
םילשורי תומוח ביבס
27
.המוחתב וחטש לכ תא תללוכ איהש תורמלו

תורטמה שש ןיבמ הנושארה ש ה הביצמ תינכות " איה הלח וילע רוזאה לש וחותיפ תא רשפאל
ה תינכות "דחוימה ויפוא לע תינדפק הרימש ךות .
28
ב נ ירוביצ חותפ חטשב קסועה ףיעס רמא :

" לש וז תרגסמב תינכות י עבקנ ,קוחר חווטל תונורקע תעבוקה ,ראתמ דועי רוזאה
י עגפי אל ,תיחכונה תואיצמה רואל ,םלוא ,ירוביצ חותפ חטשכ דועי םישומישב הז
םינבמו םישומיש .םימייק םינבמב וא םימייקה הלא םיגירחכ םייקתהל וכישמי
םירופיש ךרוצל תופסותלו םייונישל הינב רתיה לבקל ולכוי םהיקיזחמו םירשואמ
אצמי םאב (םירחא וא םירטינס) ידי לע ה הדעוו תחטבהל םישורד םה יכ תכמסומה
התואנ רויד תמר ."
29


רשפא רמול ה יפ לעש השיג ה נכת ו תינו ה תיכרע ב יוטיב ידיל האבש תינכות /מע 9 , ביבס חטשה
הנובמ אלו חותפ תויהל ךירצ הקיתעה ריעה תומוח , המכ דע ,רשפאש םלוא מ ךות ולו ,ןזאל ןויסינ
םויק תורשפא ןתמב ךרוצה ןיבל רומישה סרטניא ןיב ,טעמב הריבס םישמתשמלו םישומישל
.םימייקה
3027
ו םייק עקרק דועיימ תומלעתה ,ךכיפל .תיטפשמ הנחבנ םרט רתוי תרחואמ תינכותב זרכומ ימואל ןגמ
/מע תינכות לש התויקוח 9 קפסב תלטומ .
28
תוארוה ךותמ תינכות /מע תימוקמ ראתמ 9 ל"שת התביבסו הקיתעה םילשוריל – 1970 ףיעס , 6.1 .
29
םש ףיעס , 8.18.5
30
ל דוגינב היינב התייה םינשה ךרואל יכ ןייצל יואר תינכות מע / 9 הבישח תבייחמש ךרדב חטשהמ םיקלחב
ימואל ןג תויהל יואר רשא חותפ חטש לאכ ולוכ חטשה לא תוסחייתה םויכ .תשדוחמ תילהנמו תינונכת
.תואיצמהמו םיבשותהמ תמלעתמ


ימואלל ירוביצמ15
א"מת 8 : תינכות ה ראתמ ה ל תיצרא ףונ תורומשו עבט תורומש ,םיימואל םינג , הרשוא ב - 1981 .
ה תינכות הנכוה כ - 20 עבטה תורומש תושרו םיימואלה םינגה תושר תמקה רחאל הנש
31
איהו
ףונה תורומשו עבטה תורומש ,םיימואלה םינגה לכ תא תללוכ ש הלא תויושר יתש א י קו ורת י ומד
(דבלב םיעצומ ףאו םירשואמ ,םיזרכומ) דע ל תנכה ת תינכו וז . ףסונב א"מת 8 הדעיי םיחטש
םיפסונ .ףונ תורומשו עבט תורומש ,םיימואל םינגכ רומישל

םילשורי לש ילפיצינומה החטשב המכ שי םיימואל םינג ,
32
םלוא ב ה ךות ינוריעה בחרמ יונבה לש ה
םידעוימ יפ לע א"מת 8 קר ינש םי : אתפיל ימואל ןג – זרכומ אל ךא רשואמ ;
33
ימואל ןג ביבס
תומוח הקיתעה ריעה – תנכה ינפל זרכוה תינכות ב) וז - 1974 רומאכ ( . ףא ביבס ימואלה ןגהש
א"מתל םדוק זרכוה הקיתעה ריעה תומוח 8 ןטק הב וחטש , תרכינ הדימב חטשמ תינכות
.הזרכהה

תינכות ה ראתמ ה םילשורי תימוקמ 2000 : לש התכירע תינכות ה ראתמ םילשורי 2000 הלחה
ה תונש תישארב - 2000 . תינכותה הרשוא ףוסב תיזוחמה הדעווב הדקפהל 2008 םרט ךא ה ו הדקפ
וביצה תויודגנתהל .ר
34
ידכ לש תוסחייתהה תא ןיבהל תינכות ונילע םיימואלה םינגה אשונל וז
דוסיה תחנה תא הליחת ריהבהל הלש .

לש אצומה תדוקנ תינכות איה וז דעי תבצה פארגומד י ש לע ויפ .םילשוריב ןנכתל שי ב הסרג
ה לש הנורחאה ל ףרוצמה חוד תינכות הייסולכואה דעי יכ עבקנ – 30% ו םיברע - 70% םידוהי –
ש ה יכרוע תינכות שו וצמיא הגשה רב וניא הלשממ תטלחהב לבקתה . לע ,תונכדועמ תוכרעה יפ
ה םילשוריב םידוהיל םיברע ןיב סחי ב - 2020 , ה לש דעיה תנש תינכות , היהי 40% ו םיברע - 60%
.םידוהי ג חודב רמאנ ,הז דעי ם ה תינכות , קר גשוי " םאש ,תיביסמ תינוטלש תוברועמ לש יאנתב
דוסיה תחנה תא תורתוסה תומגמה וקזחתי ןכ אל סיסבב ה תינכות " .
35


הז דעי תגשה תשרוד :םיינונכת םיצורע ינש םילשוריל םידוהי לש הריגה דודיע תועצמאב) תלדגה
ו םירוגמל עקרקה עציה ל הקוסעת ה רובע יסולכוא י תידוהיה ה ( ו הו חותיפה תלבגה היינב רובע
ה יסולכוא י תיניטסלפה ה ) ,תוכומנ היינב תויוכז תועצמאב ףונ חטשכ םיבחרנ םיחטש תעיבק
ויכו חותפ אצ ב הלא ( . ךכב הכישממ תינכות םילשורי תימוקמה ראתמה 2000 תוינידמה תא

31
ב ומקוה הלא תויושר - 1963 ןדוחיא ."החצנה ירתאו םיימואל םירתא ,עבט תורומש ,םיימואל םינג קוח"ב
תושרה" תמקהו ב ועצבתה "םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל - 1998 ,עבט תורומש ,םיימואל םינג קוח" יפ לע
ח"נשתה ,החצנה ירתאו םיימואל םירתא – 1998 ."
32
תרח רה רשואמ ימואל ןגמ קלח ,הדוהי ירה רשואמ ימואל ןגמ קלח – תוניע עצומ ימואל ןגמ קלחו ףטס
.םלת
33
ל םינג קוחב קסועה קרפב טרופמש יפכ לכ לשכ אוה ,תינונכת הניחבמ ,רשואמ ימואל ןג לש ודמעמ ,םיימוא
תינכות ףיעס) וחטשב הלועפ לכ ליבגהל תוכמסה שי ג"טרל םלוא ,תרחא תרשואמ 25 .(םיימואל םינג קוח ,'א
34
םילשורי תינכות תדקפה תבכועמ םינפה רש תוברעתה לשב 2000 תינכותה הלא תורוש תביתכ דעומל ןוכנ .
קפוה םרט .הד
35
תינכות םילשורי תימוקמ ראתמ 2000 רפסמ חוד , 4 ה , תינכות טסוגוא ,ןונכתה תוינידמ ירקיעו תעצומה
2004 'מע , 463 .


ימואלל ירוביצמ16
הז הגוהנה תינונכתה 44 נש םי תיחרזמה םילשוריב , ש התועמשמ ת יסולכואל הלפמו ליבגמ ןונכ י ה
תיניטסלפה ב .ריע
36


ה תינכות תיחרזמה םילשוריב םיבחרנ םיחטש תדעיימ ל חותפ ףונ יחטש , הלא םיחטש םלוא םניא
םיעיצמ םוש רוביצ יחטשל עגונה לכב תויניטסלפה תונוכשה יבשות לש םיכרצל ינונכת הנעמ
םיחותפ םייתוכיא ו םתוא םישמשמ םניא נו יאנפ תוליעפל חותפ ירוביצ בחרמב שפו .

זאמ 2004 ראתמה תינכת המסרופ תע , תימוקמה םילשורי 2000 ,ימשר יתלב ןפואב ,הנושארל
תואסרג יתשל םיסחייתמ ונא הז ךמסמב .תינכותה לש תונוש תואסרג רפסמ וצפוה ,רוביצה ןויעל
דבלב םיעיפומ הב הסרגה : םינג םיימואל םיבר - ואר הפמ 9 - ואש הסרגה איה הדעווב הרש
םייתועמשמ םייוניש הב ךורעל השירד ךות הדקפהל הרשואו תיזוחמה הדעווב הנודנ ,תימוקמה
סחייתנ הילא היינשה הסרגה .("םיימואלה םינגה תסרג" ראתמה תינכת לש וז הסרג ארקת ןלהל)
הדקפהל הניתממש וז איהו םישרדנה םייונישה ועמטוה הבש הסרגה איה הסרגה" ארקת ןלהל)
מש ("הדקפהל הניתמ .

סרגב םיימואלה םינגה ת םידעוימ םיחטש םיחותפ , םילודג אל , ,יונב חטש בלב .םיימואל םינגל
םיחותפה םיחטשב רבודמ ורתונש םיטעמה לב א ו היינב םייושע ל שמש םייתוכיא םיחותפ םיחטש
היינב תודותע וא רובע .תיחרזמה םילשורי יבשות טש הדעיי םילשורי תייריעש הדבועה םיח
הילע תירקיעה העפותה איה ,םיימואל םינגל ,תיחרזמה םילשורי לש יונבה החטש בלב םיחותפ
עקרקה ידועיי יוניש .הז ךמסמ עירתמ ל"נה ועמשמ םילשורי תייריע לש תורענתה ,רומאכ ,
וישמתשמלו וילעבל ,ויבשותל ,חטשל התוירחאמ , ג"טר ידיל תוכמסהו תוירחאה תרבעהו , לע ,הל
א ,קוח יפ תוביוחמ לכ ןי םיבשותה יפלכ .

םיימואל םינגכ ונמוסש םיברה םיחטשה , סרגב םיימואלה םינגה ת , א ש ר םיאצמנ חטשה בלב
ריעה לש יונבה , א"מתב םיעיפומ םניא 8 ו ףא ב אל תוינכות תומדוק . ירבדל ןיעקרקמ ףגא תלהנמ
םינג לש תמזויה הניא ג"טר ,ביצי תנע ,ג"טרב א ל ,ה הצילמהש איה אלו לע וא תא המדיק
כה םתלל ב תינכות .
37
,ןכאו הלא םינג םניא מב ג"טר האיצוהש תרבוחב םיעיפומ א ר ס 2005 ו הב
תוטרופמ תוינכות םילשוריב הקיתעה ריעה ןגאב םיימואל םינגל הי .
38
הארנ אופא ש תייריע
איה םילשורי תמזויה לש םיימואל םינג הלא . םתמועל , ג"טר רשא ,םיפוצה רה תודרומ ימואל ןג
י המז תושרה י"ע תמדוקמ ותינכות רשאו - חותיפל - (י"לרה) םילשורי , עיפוה אל ב תחא ףא
לש תואסרגהמ תינכות ראתמה םילשורי תימוקמה 2000 .


36
לע תורעה" םוקמב תתומע לש הדמע ריינ ךותמ תינכות םילשורי תימוקמ ראתמ 2000 יאמ ," 2006 .
37
ילשוריב הדרשמב ג"טרב ןיעקרקמ ףגא תלהנמ ,ביצי תנע םע החישמ ,ם 29 ילויב 2007 .
38
זכרמ זוחמ ,"םילשורי הקיתעה ריעה ןגאב םיימואל םינג" – סרמ ,םילשוריו הדוהי בחרמ 2005 ,ה"סשת ןסינ
.ג"טר


ימואלל ירוביצמ17
ועיפוהש םיימואלה םינגהש תורמל םיימואלה םינגה תסרגב ריעה תומוח ביבס ימואל ןג טעמל ,
הדקפהל הניתממה תינכותה תסרגב הנממ ואצוה ,הקיתעה
39
, ג ינפמ הבושח הסרג איה וז הסר
םינג לע הנממ םידמל ונאש ימשר עדימ רוקמ ונל ןיאש םיימואל םייוצמ םקלח רשאו ,םהיבגל
.ןונכתה תרנצב םימדקומ םיבלשב רבכ

םינגהו עבטה תושר לש תוינידמ ךמסמ – "םילשורי הקיתעה ריעה ןגאב םיימואל םינג"
40

(ג"טר תרבוח :ןלהל) : תרבוחל ג"טר גינב , ל דו תוינכות וא ירוטוטטס דמעמ לכ ןיא ,ליעל וטרופש
ינונכת , םלוא תטרפמו תזכרמ איה תוינכות לש םודיקל ג"טר ו ל גה חותיפ םינ ימואלה םי םיאבה :
" ס יב הקיתעה ריעה תומוח ב " , " םירוצ קמע " ו " תודרומ םיפוצה רה " . ןוזחהו תורטמה ןלהל
רבוחב תועיפומ ןהש יפכ הקיתעה ריעה ןגא לש בחרמב :ת

" ה תרטמ תינכות :
יפונ ,יתוריית ףצר רוציל תנמ לע ימואלה ןגה לש םיחותפ םיחטשב לופיטו חותיפ
.הקיתעה ריעה ביבס קוריו ףוצר חטש םילשי רשא יגולואיכראו
ימואלה ןגה ןוזח תומוח ביבס היהי ןתינש ידכ רבעה ףונ תא רמשל אוה םילשורי
.הווהה ףונב רבעה תא שוחל
ז ןוזח תועמשמ ג חטש תזרכה תא ןתינש המכ דע ביחרהל איה ה ימואל ן תומוח ביבס
םילשורי ] ... [ שיגדמה יתוריית חותיפב בלושמ יכרע חותפ חטש םומיסכמ לע רומשל
םילשורי תא ףיקהש יאלקח חטש לש תוזח לע רמושו תירוטסיהה תשרומה תא
.םינשה ךרואל המודקה
תוסחייתהו תושיגר ךות תושעיהל רומא תאז לכ ריע לש הבילב ימואלה ןגה תוחכונל
.םיבר תותדו םימע לש בל תמושת תחתו הליעפ "
41


קוחב ימואל ןג לש הרדגהב םיימואלה םינגה עיפומ ומה חנ "תירוטסיה תובישח" , ומ חנ ילרטינ
ש יושע ןווגמ לולכל .תויוברת לש תאז תמועל יפכ ,ג"טר תרבוחב ב םיאור ונאש טוטיצ ש ,ליעל שי
" חנומב שומיש דבלב תידוהיה תשרומל ,ללכ ךרדב ,ןווכמה ,"תירוטסיהה תשרומה ךכיפלו
יפה המרב ןה ,בחרמב תורחא תויוברתמ םלעתמ ז .תילמסה המרב ןה תי תויתייעבה דדחתמ ת
לע תערתשמ הלש הירוטסיההש ,םילשוריב רבודמ רשאכ דחוימב תובר תויוברתו תופוקת ינפ
.תונושו תומלעתה תילמסו תיזיפ לש ןמויקמ בחרמב תורחא תויוברת ,םילשוריב , קר אל הפקת

39
הרעה ואר 34
40
סראמ ,םילשוריו הדוהי בחרמ ,זכרמ זוחמ ,ג"טר תכירעב 2005 . תתומע תובידאב ונידיל העיגה תרבוחה
יה ימל ונל עודי אל .םימע ריע ןויד המייק עבט תורומשו םיימואל םינג תצעומ .התצופת המו תדעוימ א
ב הקיתעה ריעה תומוח ביבס ימואל ןגב ינורקע - 2 ראוניב 2003 לש השקב התייה הז ןוידב תוטלחהה תחא .
" ןיכהל ג"טרמ הצעומה תינכות ,ןונכת לש םיטביהל" תוסחייתה ךותמ "וביבסש בחרמלו ימואלה ןגל בא
חותיפו לוהינ ךכ םנמא םא .השירדל הנעמה איה וז תרבוחש ןכתיי ."םיטנוולרה םימרוגה לכ םע ףותישב"ו "
.רתויב יקלח הנעמ והז ,אוה ירפסמ אלל םיאבומ הנממ םיאבומה םיטוטיצה ןכלו םידומע ירפסמ ןיא תרבוחב]
.[םידומע
41
וח ביבס ל"ג ,"םילשורי הקיתעה ריעה ןגאב םיימואל םינג" ג"טר תרבוח ךותמ .אובמ ,םילשורי תומ


ימואלל ירוביצמ18
.דיתעבו הווהב ויבשות ייחל םג אלא רוזאה לש הירוטסיהל םיאורה חותיפו ןונכת םהיניע דגנל
ו ךא תא קר יכרע םילפמו םירידמ םוקמה לש תידוהיה תשרומה חרכהב .םיניטסלפה ויבשות תא

ןוזחמ קלח וה ,תרבוחב ןיוצמש יפכ ,םיימואלה םינגה ."יאלקח חטש לש תוזח" לע הרימש א
םיברב םיניטסלפ םיבשות לש תויטרפ תומדא שי תיחרזמה םילשוריב םיימואלה םינגה יחטשמ .
תורשפא תא הליבגמ ימואל ןגכ חטשה תזרכה ל ם .םתמדא תא דבע
42
תלאשנה הלאשה איה עודמ
יאלקח חטש לש תוזח תומדל שכ ל ןתינ רשפא שממ לש יאלקח שומיש עקרקה ילעבל .םתמדאב

שולש םיטרופמ תרבוחב ה םדקל הרחב ג"טרש םיחטש : 1 . ) םיפוצה רה תודרומ ימואל ןג רשא
רבמבונב תויודגנתהל הדקפוה ותינכות 2011 ( 2 . ןורדק לחנ 3 . םוניה ןב איגו ןויצ רה תודרומ
זרכומ ימואל ןג ךותב םיחטש) תומוח ביבס .(הקיתעה ריעה הרטמ םירדגומ םהמ דחא לכל
ילהתו ך ל .ןגה םודיק ב ת םודיקה יכילה ,תרבוחב םיטרופמה תוצלמומה חותיפה תולועפ ןניא
םהשלכ םיריקסת וא ירוביצ עומיש תוללוכ קוחב רומאה ףא לע תאז , , ו ןכ תוסחייתה ןיא יכרצל
ה ה םיבשות םיאצמנ תביבסו םיימואלה םינגה יחטש ךותב ם הרסח חטשה לע תולכתסהה .
ימוקמה טבמה תדוקנ תא קהבומב ת , תא תללוכה םע קשממה ו םיבשותה ןגל רשקהב םהיכרוצ
ימואלה םיימואלה םינגה לש םיחותפה םיחטשה . ויה םילוכי תויהל תוליעפל םייתוכיא םיחטש
שפונו יאנפ םוקמה יבשות לש , םלוא , ,רומאכ םנונכת ןפואו םלוהינ םינגה לש םניא םיאיבמ
ןובשחב םיבשותה תא תצובקכ דעי , אלא ב ה טבי לש כא .הפי

42
ח"נשתה ,החצנה ירתאו םיימואל םירתא ,עבט תורומש ,םיימואל םינג קוח - 1 1998 ףיעס , 30 .'ב ,'א ,
u¹s¡xn ¬n n¡1¬¡o
nN¬¬'ã n¹w-wN
u¹¬¡x pov
u¹n¹In ¬n
n¡o¡n 1¹1o
np¹nvn ¬¹vn
n¬nNo-oN 1N1
pov
(9on
np¹nvn ¬¹vn
221,078
221,078
221,578
221,578
222,078
222,078
222,578
222,578
223,078
223,078
223,578
223,578
224,078
224,078
224,578
224,578
6
2
9
,
1
7
1
6
2
9
,
6
7
1
6
2
9
,
6
7
1
6
3
0
,
1
7
1
6
3
0
,
1
7
1
6
3
0
,
6
7
1
6
3
0
,
6
7
1
6
3
1
,
1
7
1
6
3
1
,
1
7
1
6
3
1
,
6
7
1
6
3
1
,
6
7
1
6
3
2
,
1
7
1
6
3
2
,
1
7
1
6
3
2
,
6
7
1
6
3
2
,
6
7
1
6
3
3
,
1
7
1
6
3
3
,
1
7
1
6
3
3
,
6
7
1
6
3
3
,
6
7
1
6
3
4
,
1
7
1
6
3
4
,
1
7
1
6
3
4
,
6
7
1
6
3
4
,
6
7
1
0 250 500 750 1,000
o·¬un
0 2.5 5
o·¬uni:·p
b**n¡x¬ b*1:
b*¬w¡¬*z
n*¬¬tnn
: 'Dn nDn
¬wìxn/t¬>ìn ·nìxY jx
jì:>n ·>·Yni ·nìxY jx
*qoì: ·nìxY jx
*·nìxY jx Yw nin¬n
·Ys·x·:ìn Yìix
n¬¬snn Yìw>n
n··nix¬n n·:xn no¬x ·o¬ *
2000 n·¬wi¬· ¬xnn n·:>in ¬w


ימואלל ירוביצמ19

- ישילש קרפ -
תיחרזמה םילשוריב םיימואל םינג : יארב ה ןונכת ה טרופמ


ואר הפמ 1
םיזרכומ םיימואל םינג ינש םנשי תיחרזמה םילשוריב ) הקיתעה ריעה תומוח ביבס ימואל ןג ,
ש זרכוה ב - 1974 ו , םירוצ קמע ימואל ןג , ש זרכוה ב - 2000 ( ; םינג ינש ימואל םי ןונכת יבלשב
םימדקתמ ) ל תינכות םיפוצה רה תודרומ ימואל ןג תויודגנתהל הדקפוה ךלמה קמע תינכותו
תימוקמה הדעווב הרשוא (
43
; ו םיפסונ םיימואל םינג השולש ה ןונכת יכילהב םיאצמנ םיינושאר -
ימואל ןג ,םיתיזה רהב ימואל ןג ב שא - ג חיש ' חארר ) קידצה ןועמש ( ימואל ןגו סא באב - הרהאס .

וריפב ןחבנ הז קרפב סיסבה תא קודבנ ,תיחרזמה םילשוריב םיימואלה םינגה ירקמ תא ט
היתוכלשה תאו םהלש ינונכתה .םיניטסלפה ויבשות לעו בחרמה לע ם

םיזרכומ םיימואל םינג

1 . הקיתעה ריעה תומוח ביבס ימואל ןג

ואר הפמ 2
הקיתעה ריעה תומוח ביבס ימואלה ןגה זרכוה ב - 31 מב א סר 1974 ו לע ערתשמ 1,110 ומשכ .םנוד
אוה ןכ : הקיתעה ריעה תומוח ביבס הנתשמ בחורב העוצר , ש חטש רקיע ה ל םורדמ מוח ו ת , רוזאב
הווליח ידאו (דוד ריע) . זחמ םילשורי תייריע ןגה חטש לע תוכמסבו תוירחאב הקי , יפ לע םכסה
יב םתחנש תויוכמס תלצאה ןיבל הנ .ג"טר
44
גירח הרקמ והז מ ימואל ןגב תויוכמס תלצאה לש דצ
אצמנ אוה המוחתב רשא תימוקמה תושרל ג"טר , עבונה מ תובכרומ לש ו לוהינ ה ןג לשב בוריע
ותויהו ומוחתב עקרקה ישומיש מ קלח .יונב ינוריע חטש
45
,וז תובכרומ תורמל םלוא לוהינ ו לש ןג
דוד ריע ימואל ,הקיתעה ריעה תומוח בבוס ימואל ןגמ קלח הווהמה , אלא הייריעה ידיב אצמנ אל
דיב י .ד"עלא תתומע

י דועי הקיתעה ריעה תומוח ביבס חטשה לש ו וילע הזרכההו ימואל ןגל , םויכ םיארנ רשא הדבועכ
ןיררוע הילע ןיאש תרמגומ , .םוקמל תיכרעו תינונכת תוסחייתה לש תחא תורשפא קר םה
ה תוינכות תונושה תודמעהו םוקמה יפלכ , םינשה ךרואל , תולעמ תויורשפא ילואש תורחא ויה

43
םינגכ ורדגוה אל םימדקתמ ןונכת יבלשב םיאצמנה םיימואלה םינגה ינש אקווד ,הרורב הניאש הביסמ
ילשורי תימוקמה ראתמה תינכת לש תואסרגה ןמ תחא ףאב םיימואל ם 2000 .
44
תנש ףוסב גפ םדוק הלצאה םכסה לש ופקות ונל עודיה לככ 2007 .שדח םכסה םתחיהל ךירצ היה ךכיפל .
45
,םילשוריב הדרשמב ג"טרב ןיעקרקמ ףגא תלהנמ ,ביצי תנע םע החישמ 28 ילויב 2007 .
np¹nvn ¬¹vn
¡N¡¡9¹o

N9¹oo
puo1¹o
n¡¡9¹n ¹1N¡
|1¡1 ¬¹v)
220,990
220,990
221,490
221,490
221,990
221,990
222,490
222,490
222,990
222,990
6
2
9
,
8
4
3
6
3
0
,
3
4
3
6
3
0
,
3
4
3
6
3
0
,
8
4
3
6
3
0
,
8
4
3
6
3
1
,
3
4
3
6
3
1
,
3
4
3
6
3
1
,
8
4
3
6
3
1
,
8
4
3
6
3
2
,
3
4
3
6
3
2
,
3
4
3
6
3
2
,
8
4
3
6
3
2
,
8
4
3
0 100 200 300 400
o·¬un
n¡n¡¬ z*zD *n¡x¬ ¡:
np*nµn ¬*µn
b1¡¬ :::o °
:vz4 n1wz t¬b¡n °
z 'Dn nDn
nµ·nvn ¬·vn nìnìn i·io ·nìxY jx
11/19/x nt¬>nn n·:>n ·sY
o·:xn no¬x ·sY ·nìxYn jxn Yw nin¬n
2000 o·Yw쬷 ¬xnn n·:>n Yw o··nìxYn
6/nv n·:>n ·sY ·nìxY jx
nt¬>nn n·:>ni YìY> ì::·xw


ימואלל ירוביצמ20
ל תוחילצמ ןזא , הרוצב בוט ה ,רתוי ןיב ןגה חטשב םינושה םישומישה הרימשל יוארה לע רומשלו
ינפמ היינב .חותיפו

1 . .א םודיקו ןונכת ןג ימואל הקיתעה ריעה תומוח ביבס
תינכות /מע 6 – הקיתעה ריעה תומוח ביבס ימואל ןגל חטש תמיחת : ר םיימואלה םינגה תוש
המזי תינכות וז חלמ רחאל ו ,םימיה תשש תמ איה הדקפוה רוביצה ןויעל רבמצדב 1968 . ה תינכות
רתויב תיללכ ו תוארוה תללוכ תועגונה ל תורטמ הי ו ןכ החטש תא םחותה לוחכ וק :

" ה תורטמ תינכות : תינכות נ וז הדעו תנכה רשפאל תוינכות ךותב ימואל ןגל תוטרופמ
.המוחת תוינכות כתה תודעוו רושיאל הנשגות הלא תוטרופמ ,תוכמסומה הינבהו ןונ
:םיאבה םירבדה תא חיטבהל ןהילע היהיו
.א םיכרע תרימשו ףונה תרימש ידי לע חטשה לש ונויבצו ויפוא תחטבה :רומיש
,םייגולואיכרא םיכרע ,םייתרוסמ םיכרע ,םייתד םיכרע ,םיימואל םיירוטסיה
חרה רוביצהש ידכ ,ףונ יכרעו םיירויצ םילבסנא ,םיינוטקטיכרא םיכרע לכוי ב
.םיאבה תורודב םג הערפה אלל םהמ תונהל
.ב השורדה תויחונה תא בחרה רוביצל תתל הרטמב וחופיטו חטשה חותיפ :חותיפ
יהשלו חטשב םירויס תכירעל י וב ה " .

תובקעב תינכות /מע 6 , הלעפ גה תושר ריעה תומוח ביבס ימואל ןג לש הזרכהל םיימואלה םינ
הקיתעה . םילשורי תייריע שאר זאד , קלוק ידט , לעפ ףא הזרכהה םודיקל אוה : קלוק .ט רמ" –
שאר תייריע ה תלבק אלל ימואל ןגכ חטשה לע זירכי םינפה רש יכ ,שקבמ ,םילשורי תוינכות
ןכמ רחאל ולפטי ןהב רשא ,תוטרופמה ] ... [ חטשב הינב יצחל תעינמל רוזעת קר הזרכהה " .
46


ה הדעוו ןנכתמו תיזוחמה םילשורי זוחמ ל ,ורבס ,תאז תמוע ימואל ןגכ חטשה לע זירכהל ןיא יכ
ךמס לע תינכות /מע 6 , שו ןיכהל שי הזרכהל םדוק תוינכות תוטרופמ . עטק ןלהל בתכמ ךותמ
םילשורי זוחמ ןנכתמ בתכש , מ ' רהס , ל םינפה דרשמ ל"כנמ ב - 5 ינויב 1973 :

" ה הדעוו תיזוחמה התייה םירשפאמ םניא םוקמה לש ודוחייו ותושיגר יכ העדב
י דועי לש ותרוצו ונכות תעיבק אלל ,ונייהד ,םירחא תומוקמב השענש יפכ ימואל ןג
תועצמאב ןגה תינכות וא תטרופמ תוינכות תוטרופמ [...] רמאנ ונמזב יכ ףיסוא
ב הדעוו הינבה ירוסיאו הינבה תויוכז םיווהמ קהבומ ינוריע חטש ךותבש תיזוחמה
םימייקה יפ לע א ןוגכ ,הינבהו ןונכתה קוח ירוביצ חטש" לש רוזאב הינב רוסי
.חטשה לש ורומישל תוקיפסמ תויוברע ,"חותפ "


46
נפה דרשמ ל"כנמ תכשל ,"ימואל ןגכ םילשורי קראפ תזרכה" אשונב הבישי לוקוטורפ ךותמ ,םי 21 יאמב
1973 יצחלל אלא םוקמה יבשות םיניטסלפה לש "היינב יצחל"ל הניא הנווכה הארנה לככ יכ ןייצל יואר .
."םיידוהי" רחסמו חותיפ


ימואלל ירוביצמ21
בתכמהמ ש ליעל םידמול ונא הריחבהש דעייל ונמזב ינוריע חטש ל אלו ימואל ןג ל ירוביצ חטש
תקולחמ הררוע חותפ . ךכ לע ףסונ , הקיתעה ריעה תומוח ביבס ימואלה ןגה תזרכה , רשא םויה
הארנ ש ילע ןיא ה ןיררוע , ה י י ת ורכ ה הכ ו םייעוצקמ תועד יקוליחב םירחאו םייטילופ םיצחלב .
יעוצקמה גרדה תע התואב ינוריעה בחרמה בלב ימואל ןג תעיבקבש תושיגרלו תובכרומל רע היה
.הנובמה

/ג 11/19 – תינכות הקיתעה ריעה תומוח ביבס ימואל ןג לע הזרכה : ה תא הזרכה לע ימואל ןג
הקיתעה ריעה תומוח ביבס זירכה , רבד לש ופוסב , םינפה רש ל"דפמהמ גרוב ףסוי ב - 1974 לע
דוסי תינכות /מע 6 לע אלו) דוסי תוינכות .(יוארש בשח זוחמה ןנכתמש יפכ תוטרופמ תינכות
הזרכהה ,ונל הרורב הניאש הביסמ , הנטק מ טעמ תינכות /מע 6 .

תינכות /מע 9 : ימ הניא י חטש תדע ל והשלכ ימואל ןג . לש חטשה םוחתב תומוח ביבס ימואל ןג
הרידגמ איה הקיתעה ריעה תא ידועיי ה עקרק וללה : " ירוביצ חותפ חטש ; ירוביצ חותפ חטש
דחוימ ; תויגולואיכרא תוריפחל רומש חטש ."םיכרד ;רוביצ יניינבל חטש ;רומש תורבק תיב ; ףא
ש תינכות לש התדקפה רחאל הכרענ וז תינכות /מע 6 ה ןגה תזרכה רחאל השענ הרושיאו ימואל לע
יפ תינכות /ג 11/19 , ימואלה ןגה הקיתעה ריעה תומוח ביבס אל רוכזא לכ ול ןיאו הב לולכ , אל
ה טירשתב תינכות .היתוארוהב אלו

ה יננכתמ תינכות תא רידגהל ןוכנל ואצמ הווליח ידאו (דוד ריע) כ "דחוימ ירוביצ חותפ חטש" .
התייה הרטמה ןונגנמ רוציל קזח הרקב רקבה ןונגנממ ה "חותפ ירוביצ חטש" לש לע רומשל ידכ
הלא םיחטש ינפמ היינב . ףיעס 8.19 ה תוארוהב תינכות ק ו עב :

8.19.1 .הרוסא הז חטשב הינבה
8.19.2 ה לש דחוימ רתיה םינועט שומיש לכו תרחא הלועפ לכ הדעוו תימוקמה
ה רושיאב הדעוו י רשא תיזוחמה י ןתנ – נע לכ לש ויתוביסנל םאתהב י תדימבו ןי
ךרוצה – תורחאה תוכמסומה תויושרל וא תכמסומה תושרל םג היינפה לש יאנתב
םא (זרכומ תוקיתע רתא חטשה תויה רואל ויגיצנ וא ךוניחה רש ןוגכ) רבדב תועגונה
שרדנש יפכו יפ לע .קוח לכ
47


י ,ימואל ןגל דוגינב דועי ו ןונכתה תויושר ידיב הפיכאהו רושיאה תויוכמס תא ריתומ הז ידוחיי אל
םיימואלה םינגה תושר ידיל ןריבעמ .

תינכות םילשורי תימוקמ ראתמ 2000 : ימואלה ןגה חטש תומוח ביבס הקיתעה ריעה ןמוסמ
ה יטירשתב תינכות ,הדקפהל הניתממה , ימואל ןגכ , םילחה םירחאה עקרקה ידועיי תקיחמ ךות
םוקמב : םמוקמבו עקרקה דועיי עיפומ – .דחוימ ןונכתל רוזא רק דועיי עיפומ וניא הז עק

47
ףיעס ,םש 8.19


ימואלל ירוביצמ22
.הקיתעה ריעה לש םיימורדה תודרומבש המודקה ריעל ידוחיי אוהו תינכותב םיפסונ תומוקמב
:הז עקרק דועייב תולחה תוארוהה ןלהל

" ב ועבקייש םישומישה ורתוי הז דועייב תינכות ףונ יכרע לע הרימש ךות תללוכ
.םירוגמ םע בולישב תוריית ישומישל תופידע ןתמו תשרומו רשואת אלו דקפות אל
תינכות טעמל ,תטרופמ תינכות ינקתמל וא/ו תורייתל וא/ו םיירוביצ םידועייל
לש התדקפה לע טלחויש רחאל אלא ,תויתשתל וא/ו הסדנה תינכות רוזאל תללוכ
ל התמאתהל ףופכבו ,ולוכ תינכות רוזאה לש םיקיודמה ןונכתה תולובג .תללוכה
ב יפוס ןפואב ועבקיי תינכות לוכה .רומאכ ןכותש תל ודועיי תונשל ידכ הז דועייב ןיא
א"מתב לולכה חטש לש 8 רשואת אלו , תינכות א"מתל המאתהב אלא רומאכ 8 . "
48


ןגה תולובג ה הקיתעה ריעה תומוח ביבס ימואל , ב םיעיפומ םהש יפכ תינכות םילשורי ראתמ
2000 , םיימואלה םינגה תסרגב /מע תינכותל םימאות , 6 ינכותמ הלודגה) (רומאכ ,הזרכהה ת
םיללוכו קלח .םורדב ףסונ לש חטשב ,ףסונה קלחה כ - 20 םנוד ןב איג לש ימורדה ןורדמה לע
םוניה עיגמ , תנוכש לש יוניבה וקל דע ת ובא ' רו . םינגהו עבטה תושר ,תודחא םינש ינפל המיקה
.דיתעב ימואלה ןגל חטשה תא חפסל הנווכה לע דיעמה רבד ,תיפצת הז חטשב רבמצדב 2011 ,
הנבמ םילשורי תייריע הסרה םוקמב .ג"טר לש םילשורי בחרמ להנמ חטשב חכנ הסירהה תעב .
תנוכשל ת ובא ' רו םיבשותה יצמאמ תרגסמב .חותיפל עקרק תודותע ורתונ אל ,תופיפצב היונבה ,
שומישל הזה חטשהמ קלח תבסהל העצהה התלע ,שדח ס"יב תיינבל שרגמ םתנוכשב רתאל
כה ךא ,ירוביצ .ךלהמה תא דפרטל הלולע ימואל ןגל וכפהל תנמתסמה הנוו

תוינכות מ :תוטרופ ימואל ןג לש ותזרכה זאמ תומוח ביבס ורשוא הקיתעה ריעה תוינכות ראתמ
תוטרופמ וחטשב , :המגודל תינכות ) אליממ 'סמ 2229 ב ףקות הלביקש ( - 1979 , תינכות תיב רובע
ינבו רעונה תרומזת י ) קטמניסה ן 'סמ 2162 ( ב ףקות הלביקש - 1980 , תינכות נב תבחרהל י ןי
קטמניסה ) 'סמ 5477 מ ( - 2004 , תינכות דוד תדוצמ חותיפו ץופיש ,רומישל ל זומ י ריעה" ןוא
"םילשורי ) 'סמ 3882 מ ( - 1989 , תוינכות 2937 מ) - 1983 ,( 2937 מ) א - 1991 ,( 6875 מ) - 2003 ןולמל (
רה - .ןויצ

רבכ אל הז יבכ ןגה ימוחתב ךנחנ שדח ש ד , ,םוניה ןב איג ךר ןיב רבחמה ןטלוסה תכירב תמוצ
א ןיע ךרדל - הזול תובחרנ חותיפ תודובעמ קלח אוה שיבכה . ה לש העקשהב םוניה ןב איגב תושענ
מ םירשעכ י ,ןוחיגה תרבח ,םילשורי תייריע ,תורייתהו הרובחתה ידרשמ ןומימב ח"ש ןויל ג"טר
.תורייתל תיתלשממה הרבחהו
49


1 . .ב םייקה בצמה ב ה חטש ןג ה ימואל הקיתעה ריעה תומוח ביבס

48
תינכות תוארוה ראתמ םילשורי 2000 , ינוי 2009 .
49
.םילשורי תייריע לש רתאה ךותמ םינותנ


ימואלל ירוביצמ23
ימואלה ןגה תומוח ביבס ה הקיתעה ריעה או ןגה עקרק ישומיש וכותב ללוכה ץראב דיחיה
,םירוגמל ל ישעת י ,ה ל ו רחסמ ל .יוליב להונ רבעב ימואלה ןגה ידי לע םילשורי תייריעו ג"טר
ויוכמס תלצאה םכסה תרגסמב .ת חנזומ ןגה היה םינש ךשמב – טר אל ה אלו ג" הייריע וב וליעפה
ןהלש הפיכאה תויוכמס תא רומשל ידכ וילע .

עבט תורומשו םיימואל םינג תצעומ המזי וז םינש תבר החנזה תובקעב
50
, ב - 2003 , ןגה אשונב ןויד
ימואלה תומוח ביבס ןויד ותואב .הקיתעה ריעה סחייתה םילשורי תייריע סדנהמ לכירדא ,זאד
,תירטש ירוא ה תושגנתהל םייחל יונב ינוריע חטשב ימואל ןג ןיב תיתמא ה םיינוריע םימייקתמה
:ומצע חטשה ותואב " םיאצמנ עבטה תורומשו םיימואלה םינגה קוח לומ הינבהו ןונכתה יקוח
לש תינורקעה תועמשמב ימואל ןג לוהינ לש תיתימא היעב שי .ימואלה ןגה חטשב דימתמ תומיעב
ךשמה חיטבהל ךרוצה תמועל םירבדה ריעב םיניקתו םיססות םיינוריע םייח םויקו ינוריע חותיפ
הביבסמש בחרמבו הקיתעה " .
51


ב ירבד ו התלע םג ה ןגה םוחתב םירגה םיניטסלפה ריעה יבשותל הייריעה לש תיתייעבה תוסחייתה
:ימואלה " ןוצרהו ןוזחה ןיב יטמרד רעפ שיו ,הדמתהב הלדגה תניוע היסולכוא תררוגתמ חטשב
קזחתלו רמשל איהש תימואל תואיצמב ,לעופב הירוטירטה לוהינו חטשה בצמ ןיבל יוארכ לכה
תונוצרהו םייוואמהמ הקזח רתוי " .
52


הרואכל הארנ ש הייריעהו ריעה יבשות לש תבכרומה תיווזה תא וירבדב גציימ ריעה סדנהמ לא
לומ רומישה סרטניא ש ג"טר תגציימ . יסולכוא" םיניטסלפה ריעה יבשות תא ותרדגה י ה "תניוע
"תימואלה תואיצמ"ל ותוסחייתהו מ פיסו תו יטילופה ןפה תא - ינונכתה בצמה לש ימואל תאו
ותובכרומ תיחרזמה םילשוריב , ללכב ו ימואלה ןגב תומוח ביבס הקיתעה ריעה , טרפב . אקווד
ב הלא תוביסנ , מ ת ררוע ו ש ת לא ו תובר ת לע לוהינ ןפוא ידי לע ןגה ,ג"טרו הייריעה וב ןיאש לוהינ
לכ נ י םיבשותה יגיצנ תא ףתשל ןויס וא ל ןגה םהלש םיסרטניאה לע , מ קלחכ מ לכ ו םילוקישה ל
רוזאב תאז . , רוביצה עומישב ךרוצה יבגל םיימואל םינג קוחב רומאה ףא לע .
53


ןוידב ופצוהש תויעבה הז לעה עבט תורומשו םיימואל םינג תצעומב ו םוקמ ונשי םא הלאשה תא
ל ש וא םילשורי בלב ימואל ןג מ א כרא ירתאו םיחותפ םינטק םיחטש חפטל יואר" י היגולוא
"םילשורי תייריע ידיב לוהינה תא דיקפהלו םיבושח הירוטסיהו .
54
לא םירבדל ה ולעש ב ןויד אל
יוטיב היה ב ןוידה לש ומוכיסב הצעומה הלביקש תוטלחה . דחי תאז םע , דמלמ הזה ןוידה שיש
לע הרימשל תופולח ה קיתעה ריעה תומוח ביבס חטש יגולואיכראהו םיירוטסיהה ויכרע לעו ה י ם

50
תורומשו םיימואל םינג תצעומ תורומש ,םיימואל םינג קוח" ףקותמ תלעופה תירוביצ הצעומ איה עבט
ח"נשתה ,החצנה ירתאו םיימואל םירתא ,עבט – 1998 ףיעס ," 2 רשל ,םינפה רשל ץועיי ןה היתויוכמס רקיע .
.ג"טרלו תוימוקמה תויושרל ,ןונכתה תודסומל ,הביבסה תנגהל
51
ורומשו םיימואל םינג תצעומ תבישי םוכיס ךותמ 'סמ עבט ת 107 , 2 ראוניב 2003 .
52
.םש
53
ח"נשתה ,החצנה ירתאו םיימואל םירתא ,עבט תורומש ,םיימואל םינג קוח - 1 1998 א. ףיעס , – תויוכמס
.תושרה
54
'סמ עבט תורומשו םיימואל םינג תצעומ תבישי םוכיס ךותמ 107 , 2 ראוניב 2003 .


ימואלל ירוביצמ24
ש יב תוכורכ ןניא דועי ולוכ חטשה ל ימואל ןג ו הב תפרוג הזרכ וילע , לב א ה וישומיש ןיב הנחב
לעופב וישמתשמו .

עלא תתומע " ד ימואלה ןגהו : עלא תתומע " ד (דוד ריע לא) תלהנמ ריעב ימואלה ןגה לש רתאה תא
דוד . התומעה ב המקוה םינומשה תונש ה לש האמ םירשעה ,
55
ו הרטמל הל המש ל דהיי תא דוד ריע .
תלעופ וז הרטמ שומימל התומעה ב ןאווליס תונוש םיכרדב
56
ו ללכב ן ןג לש ולוהינ דוד ריע ימואל
ימואלה ןגה ךותב) תומוח ביבס (הקיתעה ריעה ובוציע , יפה ז ו י םירקבמה תכרדהו ינכותה וב .

תנשב 1997 הלביק תומע עלא ת " ד י יעקרקמ להנממ לארש ל האשרה רתא לש ותרימשלו ותקזחא
דוד ריע . עלא תתומעל םילשורי תייריע הליצאה הז םכסה תובקעב " הל ונתינש תויוכמסה תא ד ,
ג"טר ןיבו הניב הלצאה םכסה ףקותמ , .ןגה םוחתב .דבעידב התמכסה תא ךכל הנתנ ג"טר תנשב
1998 ורתע ל ץ"גב רירפצ םרוי 'פורפ רתויו שמ י הימדקא ישנא םיש רקחמו ימענ ד"וע תועצמאב)
עלא תתומע ,םילשורי תייריע ,תורייתה דרשמ ,תוקיתעה תושר ,ג"טר ,י"ממ דגנ (לייו " ו ד הרבחה
) םילשורי חרזמ חותיפל י"מפ ( לוטיבל ה האשרה .
57
םירתועה שרד ו םג תא הה לוטיב תורשקת ןיב
םילשורי תייריע עלא תתומעל " ד , עש ל היפ ידיב ולצאוה התומעה ו םידיקפת תויוכמס תייריע לש
רימש םשל םילשורי ת רתאה רומישו ו .

הריתעה תובקעב עלא תתומעל לארשי יעקרקמ להנמ ןיב האשרהה םכסה לטוב " והב ד אר ץעויה ת
הלשממל יטפשמה , רמב ס 1999 . גב " ץ ה לש הרקיע האב ךכב" יכ קספ הריתע הקופיס לע " .
58
םלוא
עלא תתומע " ד הכישמהו הריתעה תואצות תא הפקע אמ ז ב התוחכונ תא קימעהל ,םוקמ ןה
ירשקב ןה היינבו חותיפ תולועפב ם םימרוג םע םיירוביצ םינוש .חטשב םילעופה ינויב רבכ 1999
הארנה לככ ,םתחנ , עלא תתומעל ל"קק ןיב הלצאה םכסה " ד רשא לוהינ תויוכמס התומעל ליצאמ
עוציבו לש תוינכות דוד ריע רתאב תורייתה דרשמ . ורבעוה ךכ ךרוצל דרשממ םיפסכ התומעל
ל"קק ךרד תורייתה .
59
םויה עלא תתומע " ד תלהנמ תא ןג דוד ריע ימואל תנמממו תא תיברמ
ב תויגולואיכראה תוריפחה ןאווליס .

עטמ העדוהב המ ריתעב הבישמכ לש םת רירפצ םרוי 'פורפ ו ה םירחא תקמנמ םילשורי תייריע
ןוילעה טפשמה תיבל , ב - 28 ראורבפב 1999 , תוביסה תא חטשב התוירחאו היתויוכמס תרבעהל
עלא תתומעל ימואלה ןגה " :ד


55
תנשמ המושר התומע איה התומעה 1986 .
56
סרפ יפ לע ע לש היתולועפ םימו תועקרק תשיכר תוללוכ ד"עלא תתומ ו מ תויגולואיכרא תוריפח ןומימ ,םינב
.דועו (םתושר ילבו םיניטסלפ םיבשות יתבל תחתמ ןקלחב)
תקילבופר" ,טרופופר ןורימ ,ץראה ,"דעלא 21 לירפאב 2006 .
57
גבל הריתע " ץ 6954/98 .
58
גב ,ןידה קספ ךותמ " ץ 6954/98 .
59
סה לע עדימה גב ,ןיינעב לייו ימענ ד"וע לש רמוחה ךותמ הז םכ " ץ 6954/98 .


ימואלל ירוביצמ25
" 5 לע הרימשהו הלעפהה ,הקזחאה ךלהמב תולקתו םיישק ולגתנ ,תאז םע דחי .
ויה ןכו ,םזילדנוו העיגפ ירקמ תחא אל וערא חותפה חטשב יכ ררבוהש רחאל ,חטשה
ק רואל תאזו ,תוימוקמ רדס תורפה לש תופוקתב ןגל העגהב םיישק ןגה תברי
תנוכשל ןאווליס .ףופצ יברע םירוגמ רוזאלו הכומסה

תנש ךלהמב ,הייריעב בויחב הנחבנ ךכל רשקהב 1997 תנש תישארבו 1998 העצה ,
אליממ רבכ הקיזחמ איהש רחאל ,ןגה לע רומשלו קזחתל ד"עלא תתומעל רשפאל
חאל תידיימו הבר תושיגנ תלעבו ,חותפה "דוד ריע" םחתמל ינרצימ חטשב הקז
.חטשה לע הרימשלו "
60


הלוע הלא םירבדמ תתומעל קינעהלמ ועתרנ אל לארשי תלשממב םימרוגו םילשורי תייריעש
עלא " חטש ךותב תויוכמס ד הכ שיגר , בשוימה תופיפצב הייסולכואב יניטסלפ ת , ו דבלב וז אל אלא
הלעופו היתורטמש התומעה לש .םילוקישה תרגסמב התוכזל ודמע ףא

םג ל תעה תושר תוקי םע םיפנע םירשק ע עלא תתומ " ד : התומעה הקיסעמ תוקיתעה תושר תא
עצבמ ןלבקכ ב תוריפח ש דוד ריע חטשב , ,תאז תורמל התודגנתה נה תצרח לש תושרה םינשב
ל תונושארה תוליעפ ד"עלא דוד ריעב . ב הירבד ם בישמכ םי הריתעב הרומאה ל גב " ץ יגיצנ ורמא
תוקיתעה תושר : תעה תושר הרבס הליחתכלמ" יכ יואר הז ןיא יכ תוקי ] ... [ לבקת דעלא תתומע
"דוד ריעב םיחטש תקזחאו תרימשב תורושקה ןהשלכ תויוכז .

הלוע םג ךכ ממ כ הבת תוקיתעה תושר לש הלשממל יטפשמה ץעויל םוימ , 7 ראוניב 1998 , ןיינעב
:הריתעה דיקפהל ןויערה" ' הרימשל ' ב בברמ רתוי שי בורקה הרבעבש תיטרפ התומע ידיב לכ
רושקה דוד ריע רתא לש המוצעה ותושיגר רואל דחוימב םמוקמ ןויער וניה ,קוחה תרימשל " .

תטלחה ףרח גב " ץ עלא תתומע " הליכשה ד ב - 15 םיפנע םירשק תווטל תונורחאה םינשה –
םירחאו םייטילופ ,םיילועפת ,םיילכלכ – חטשב םיברועמה םיירוביצה םיפוגה םע ) תייריע ,י"ממ
"טר ,םילשורי תוקיתעה תושר ,ג ל"קק , ( . הארנ ש םילוכי םהש וניבה םיברועמה םידדצה לכ
ה םהיתורטמ םודיקל הזב הז רזעיהל תויולג .תויומסהו יבשות תניחבמ ןאווליס האצותה , איה
ה תומלעת םהמ צמו ו םהיכר , בוטה הרקמב , ו םתרדהו םתלבגה ו םתנוכשמ מ םהיתועקרק , הרקמב
ערה .


60
,רירפצ םרוי 'פורפ םשב הריתעב הבישמכ ןוילעה טפשמה תיבל םילשורי תייריע םעטמ העדוה ךותמ 28
ראורבפב 1999 .


ימואלל ירוביצמ26
א תתומע הלביק דציכ רורב אל על " והינ תא הידיל ד ןג ל ימואל דוד ריע , עויה תארוה תורמל ץ
יטפשמה תנשמ הלשממל 1999 הריתעה תואצותו גבל " ץ .
61
התוחכונ יסמה ב תי לש ה תומע ה
ב ןאווליס , תרשפאתמה , ,ראשה ןיב לוהינ תועצמאב ימואלה ןגה , תרדוח לש םייחה ימוחת לכ לא
יבשות ןאווליס מ , לע תמייא םוקמב םתוחכונ רידמו .םתוא ה עלא תתומע " חטשה לע תטלוש ד
יפ הניחבמ ז תי ב תויגולואיכרא תוריפח תנמממ איהש ךכ ידי לע םיחטש ה םיחותפה םיטעמ
ורתונש רפכה ךותב ףאו יתבל תחתמ ,םיבשותה ב םתושר אל ו ל דוגינב קוחב שרדנ .
62
רמול ןתינ
חטשב תטלוש ףא וז התומעש תיתעדות הניחבמ – הו ןונכתה תועצמאב המקה לש םירקבמה רתא
דוד ריע , תוכרדה ל תנתונ איהש ווישו םירקבמ ילארשיה רוביצה ברקב וק . התומעה תבצעמ ךכ תא
םוקמ הב ןיא רשא תיגולואדיא הסיפת ,המלוע תסיפת יפ לע תירוביצה העדותב רתאה ל יבשות
םיניטסלפה םוקמה , .רבעב אלו הווהב אל
63


אופא הארנ בש לבו תיתכלממ תוסכ א קבמה תיברמש ןגה ,ךכל םיעדומ רתאב םיר ימואלה ןכושה
רפכה בלב ןאווליס תומעל שמשמ עלא ת " ד ילכ ףסונ בו םוקמב תידוהיה הזיחאה קוזיחל י המ
.התנשמ תצפהל


2 . םירוצ קמע ימואל ןג

אר ו הפמ 3
םירוצ קמע ימואל ןג זרכוה ב - 13 ינויב 2000 אוה . לע ערתשמ ינפ 165 םנוד ו אצמנ ןופצמ תנוכשל
סא - ס הנאוו , תימורד ל יסרבינוא ט ה תירבעה םיפוצה רהב .תינומרומה הטיסרבינואל ךומס , ג"טר
ןגה תא הגיצמ ימואל ןג לש תיכשמה הבחרהכ תומוח ביבס הקיתעה ריעה תרבוחב בתכנ ךכ .
:ג"טר רבעמ לא םייקה ןגה לובג תבחרה ,השעמל ,םירוצ קמעב ימואל ןגל ףסונ חטש זרכוה"
דרומ לע ,ןורדקה לחנל םידרפנה תומשהו דרפנה רושיאה ךילה תורמל .םיפוצה רה תו , תושר האור
"תחא תילוהינו תינונכת תושי הלא םינג ינשב םינגהו עבטה .
64


םירבדה ינפ לש וז הגצה הניא תעגונ ב לא םינג ינש ןיב יתוהמה ינוש ה םירוצ קמע ימואל ןג . וניא
,הקיתעה ריעה תמוחל דומצ ןיא וב יגולואיכרא תוריפח תו ו םישיבכ ףקומ אוה םיתב , םיכסומו .

61
רבוטקואב .ץ"גבל ךכ לע ורתע רוביצ ישנאו םימע ריע תתומע 2011 ג"טר לעש טלחוה היפלו הקיספ הנתינ
ו קר דעלא תתומעש אדוול ידכ םהיניב םכסהה תא בוש ןוחבל דעלא תתומע צ"גב .תלהנמ הניאו הליעפמ
ענמנ מ .דעלא ידיל םוקמב הטילשה ןתמ םצעב ןודל
62
תוריפחה לע יארחא יטילופו יטרפ ףוג" ,טרופופר ןורימ ,ץראה ," 27 ראוניב 2007 ושיגהש הריתע תובקעב .
מ םיבשות ןאווליס ד"וע תועצמאב גב הרוה םהיתבל תחתמ תועצבתמה תוריפחה דגנכ דישרא ימס " תושרל ץ
.תוריפחה תא קיספהל תוקיתעה
63
יגולואיכראה םיאצממה י ם תא םיתרשמ עלא תתומע לש המוי רדס " ד : תיב תפוקת ןושאר ןה תשגדומ ןונכתב
םירקבמה רתא ו תוימשרה תוכרדהב ןה וב תומייקתמש ג"טר תוסחב , . תאז תמועל רמ םיאצממ םימיש םיבושחו
מ תופוקת מ םיארנ יתלב טעמכל םיכפוה רתוי תורחוא .
ב תיביטנרטלא היגולואיכרא רתא ךותמ ןאווליס – חולישה רפכ arch.org - www.alt .
64
זכרמ זוחמ תאצוהב "םילשורי ,הקיתעה ריעה ןגאב םיימואל םינג" תרבוח ךותמ – הדוהי בחרמ ,םילשוריו
סראמ ,ג"טר 2005 .
np¹nvn ¬¹vn
I¡'ã-'ãN ¹1N¡
u¹s¡xn ¬n
n1N¡¡o-oN
n¹¹¡¡No¹v-9N
¬¡u-uN
221,893
221,893
222,393
222,393
222,893
222,893
223,393
223,393
223,893
223,893
6
3
1
,
0
1
8
6
3
1
,
5
1
8
6
3
1
,
5
1
8
6
3
2
,
0
1
8
6
3
2
,
0
1
8
6
3
2
,
5
1
8
6
3
2
,
5
1
8
6
3
3
,
0
1
8
6
3
3
,
0
1
8
6
3
3
,
5
1
8
6
3
3
,
5
1
8
6
3
4
,
0
1
8
6
3
4
,
0
1
8
0 100 200 300 400
o·¬un
b1¡¬ :és °
zooo n1wz t¬b¡n °
*n¡x¬ ¡:
b*¬¡x pnµ
s 'Dn nDn


ימואלל ירוביצמ27
יפה רוביחה ז .יכשמה וניא םינגה ינש יחטש ןיב י םג הדבועה ש זרכוהו םדוק ,ןנכות אוה כ - 30 הנש
ס ימואל ןג ירחא ביב דבלב ינכט ןיינע הניא הקיתעה ריעה תומוח . ינוריעה רשקהה - יטילופ
ינונכתה רשקההו תיחרזמה םילשורי לש ל רחא 30 י הטילש תונש נוש תילארש םי דואמ םויה . יא -
רשפא צמו םמויקמ םלעתהל דוע ו אלו רצקה חווטל אל ,םוקמה יבשות םיניטסלפה לש םהיכר
.ךוראה חווטל ךכיפל שרוד רוזאב השענה ןונכת לכ זכ ,תרחא תינונכת תוסחייתה בשחתתש תא
םג ב צ ו .תיניטסלפה הייסולכואה יכר

חכונל הלא םינותנ םירובס ונא ה דוסיבש רכה ז לע ה הבר הדימב תדמוע םירוצ קמע ימואל ןג ,
תערכמ ףא ילואו , הנווכ ה תא ליבגהל היינב םוקמה יבשות תא ונממ רידהלו חטשב תיניטסלפה
.םיניטסלפה ימואלה דוחיאהמ ןולא ינב כ"ח לש וירבדב םג יוטיב ידיל האב וז הנווכ ישנאמו
םינהוכ תרטע תתומע ש םירוצ קמע ימואל ןג אוה מ קלח כות תינ תידוהי הזיחא סוסיבל תללוכ
הקיתעה ריעל ביבסמ , תדעוימה ףצרה .םילשורי תקולח לש תורשפא עונמלו הרתכל ה גשוי ידוהי ,
ירבדל ןולא כ"ח , :הזיחא יגוס ינשב " תולעבב םיימואל םינגו םיחותפ םיחטש ,תוקורי תואיר
היתודסומו הנידמה , תונטק תוידוהי תונוכש םדצלו " .
65


2 . םירוצ קמע ימואל ןג םודיקו ןונכת .א :
תינכות /מע תימוקמ ראתמ 9 התביבסו הקיתעה םילשוריל : תינכות הללכש הנושארה ראתמה
ב םיבחרנ םיחטש הכרענ תיחרזמה םילשורי ,רומאכ , ב - 1970 ב הרשואו - 1976 . זרכוהש חטשה
ימואל ןגכ רתוי רחואמ םירוצ קמע דעוי הב חטשל חותפ ירוביצ . ה תינכות מ תרשפא םינבמל
םימייקה םישומישלו ירוביצ חותפ חטש ךותב "םירשואמ םיגירח"כ םייקתהלו ךישמהל , ףאו
תחתופ .םמויק ךשמה ךרוצל םיידיתע םירתיה תלבקל חתפ
66


א"מת 8 : א"מתב ,רומאכ 8 , .םייק וניא םירוצ קמע ימואל ןג

/ג 11/30 תינכות :הזרכה יהוז תינכות ימואל ןג לע הזרכהה צ קמע םירו הזרכהה . התשענ תנשב
2000 ידי לע , יקסנרש ןתנ זאד םינפה רש , ילעב לארשי"מ י "ה , לע דוסי ראתמ תינכות 3092 ) רשע
הרושיא רחאל םינש ( .

מ תינכות 'סמ תטרופ 3092 - תנוכש חותיפ םירוצ קמע ימואל ןג סא - הנאווס : תינכות 3092
יב הנכוה לכירדא ןונכתבו םילשורי תייריע תמז ןתנוי ינוליש . ה תינכות טסוגואב הרשוא 1988
רבמטפסב ףקותל הסנכנו 1990 . ב תינכות ךרדל ןופצמ :םיירקיע םיקלח ינש טא - רוט ) ןב לאומש

65
םילשורי ביבס םיזחאמ ףצר םימזוי ןימיב" ,יאגרש בדנ ,ץראה ,"הקיתעה 24 לירפאב 2002 .
66
ףיעס 8.18.5 .תינכותה תוארוהב הרעה ליעל 29


ימואלל ירוביצמ28
הידע ( - םירוצ קמע ימואל ןגל דעוימה בחרנ חטש , הל םורדמו - תנוכש ןונכת סא - הנאווס , ללוכה
דועיי ב חותפ ירוביצ חטשו םיכרד ,רוביצ תודסומ ,םירוגמל .הנוכשה לש םיימורדה םיילוש
67


ינכות ת טרופמ ת 'סמ 3755 – ןגה חטשב רוביצ הנבמל תינכות : ב - 1990 הרשוא תינכות הנבמל
ימואלה ןגה חטשב רוביצ . ה תינכות תמדקמ םויהו העצוב אל םוקמב י"לרה ת ו תינכ תרחא רגאמל
רוביצ הנבמו םימ ) 'סמ תינכות 5610 .( זאמש הארנ 2007 הנניא תינכותה .תמדוקמ

תינכות ראתמ םילשורי 2000 : ש יפ לע ףא םירוצ קמע אוה ,זרכומ ימואל ןג וניה וניא ןמוסמ ןגכ
ימואל טירשתב לש תינכות םילשורי ראתמה 2000 ,תאז םוקמב .הדקפהל הניתממה , דועיי עיפומ
ה .חותפ ףונ חטשכ עקרק

ל הריתע ץ"גב תובקעב ימואלה ןגה תזרכה : ותזרכה רחאל אל ןג לש השגוה םירוצ קמע ימו
ל הריתע ץ"גב םשבו היברג ובא הרידנו דאהינ םשב תתומע הימיהרבא רפסה תיב םינפה רש דגנ
ג"טרו . הניינע הריתעה לש תוקלח) עקרק 10 , 11 , 12 שוגב 30522 ( תיבל הדומצה םירתועה תולעבב
הימיהרבא רפסה עקרקה . /ג) הזרכהב הללכנ 30 / 11 ( ףא הלולכ הניאש ב ןגה חטש ימואלה
ש ב תוינכות תורשואמה ה) תוינכות ש הנפמ הזרכהה ןהילא – 3092 ו - 3755 .( רחאל השגוה הריתעה
יפ תומיעו ךורא םירבדו ןיד ז יב ישנא ןיב י ת סה רפ .חטשב ג"טר ישנא ןיבל ץ"גב לביק תעדוה תא
הנידמה גב) " ץ 6954/98 ( ש ה חטשה תא איצוי הזרכהב ןוקית רומא .ימואלה ןגה תולובגמ

תינ ן היה תוארל ב הרקמ הזה תועט היושעש תירקמ שחרתהל ךמסמ לכב . ה םא םג םלוא תללכ
הזרכהב חטשה תועטב התשענ שומישהו (הריתעב תוראותמ ןהש יפכ) חטשב ג"טר ישנא תולועפ ,
ושעש תועט תרגסמב םהל התנקוהש תוכמסב עמ וז י לע םיד תויתייעבה תמייקה ב תוכמס לש
ג"טר םילשורי חרזמ יבשות לע , םיימואל םינגכ ולא םירוזא לש םתזרכה בקע . וסרה ג"טר ידבוע
םימעפ רפסמ ביבס רדגה תא חטש לש לגרודכה שרגמ הימיהרבא רפסה תיב , ו ה תודובעב ולח
.חותיפ תולועפ הלא הלילה תועשב םיתעל ושענ ו ומרג ל םיתומיע יפ ז י י ם רפסה תיב ישנא םע
.הנוכשהו

2 . ימואלה ןגה חטשב םייקה בצמה .ב םירוצ קמע
וב ג"טר תוליעפ תאו םירוצ קמע ימואלה ןגה תא גיצמ ,ןהכ רתיבא ,ג"טרב םילשורי בחרמ להנמ
הלצה תולועפכ "ןויליכ"מ תרזחהו וב חמוצהו חטשה לש " "הנשויל הרטע – יפכ ףונה רומיש
.היהש
68
יוקינל ואיבה חטשב ג"טר לש תיביסנטניאה הדובעהו םירוצ קמע ימואלה ןגה תזרכה
שה ןיינבה תלוספ תכופשמ חט הש י וב התי תועוטנה תוסרטב הנובמ ,רדוסמו יקנ ןגה ןורדמ םויכ .

67
תינכות 3092 תנשב ףקות הלביק א 1992 תינכות תוארוהב הלפנש רפוס תועט ןקתל התרטמ . 3092 לילכהלו
בו תינכותב ףיעס) היתוארוה 5 שוג תא םג ( 30522 ותומלשב – היטרפש הריתעה אושנ שוג ותוא ואבוי
.ךשמהב

68
סנכב ןהכ רתיבא לש האצרה ךותמ ,םיעדמל הימדקאה לש םילשורי לש יתוזחה ןגאה" – ,"ןאל 2006 .


ימואלל ירוביצמ29
וקממ ורקענש תיז יצע תואמב םירחא תומ של ואבוהו חט תובקעב הדרפהה רדג תיינב .
69
ה חותיפ
לש חטשב ג"טר דעונ תיפצתל ותוכימס תורמל) הקיתעה ריעה לא תיפצת תדוקנל ותוא ךופהל
םיפוצה רהמ פוצה הקיתעה ריעה לא איה ףא ה ( ו ל רפס ןיבל הקיתעה ריעה ןיב תרשקמה הילוח
.רבדמה

רובע השענ ולוכ חותיפה להק לש דעי םירקבמו םיריית ,ץוחבמ םיאבה , בשחתהל ילבמ םיכרצב
לש םיימוימוי ןתמדא לע רשא תויניטסלפה תונוכשה יבשות אוה ןכוש . ,םנמא ןנכותמ ןגה חטשב
,םיעושעש ןג רמל ךא ,תאז תו ןונכתה ללוכה דדועמ וניא םיבשותה תא שמתשהל ןגב צל ו יכר
,רבעמ יאנפו שפונ . ותוא םיצוח ןגב םיליבשה מ חרזמ ל דבלב ברעמ , תונוכשל ליבקמב ניטסלפה תוי
וב תולבוגה , ךכ ש ןיא רוביח ןיב תונוכש ולא הרתי .ןגה ןיבל וזמ ןגה חטש , רדוגמ םידדצב
םירוגמה תונוכשב םילבוגה סלפה תויניט .
70


ןונכת יכילהב םיימואל םינג


3 . ימואל ןג םיפוצה רה תודרומ

ואר הפמ 4
ימואל ןג אצמנ םיפוצה רה תודרומ םימדקתמ ןונכת יבלשב דואמ ) ותינכות רשוא ה הדקפהל
ב הדעוו תיזוחמה ב לירפא 2011 רבמבונב ,רוביצה תויודגנתהל ,לעופב הדקפוהו 2011 ( . ןנכותמ ןגה
ב דירפמה חטשב ןי לא - הייוואסיע ןיבל טא - רוט ב , ידאו תירבעה הטיסרבינואה סופמקל םורדמש
םיפוצה רה לש םייחרזמה תודרומה לע ןיב תצצוחה הרצ העוצר ,ןופצמ ,ןגל הפסונ ןכ ומכ . לא -
הייוואסיע הטיסרבינואה סופמק ןיבל . ןגה לש חטש לע ערתשמ כ - 750 םנוד .

תרבוח ג"טר מ תנייצ תא ג לש ומודיק תרטמ :םיפוצה רה תודרומ ימואל ן " חותפ ףונ רמשמ ןגה
רה סכר לש יחרזמהו יברעמה הנפמה ןיב םילדבהה תא גיצמו םירוצ קמעל ךשמהכ ירבדמו
תירבעה הטיסרבינואה לש ירוטסיהה ןורטאיתהמ ףקשנה ףונה תא ןגה רמשמ ןכ ומכ .םיפוצה
םיפוצה רהב . "
7169
אל ןהכ רתיבא" ,טרופופר ןורימ ,ץראה ףסומ ,"םילשורי תא קלחי 18 ראוניב 2006 .
70
חודמ לש תושרה חותיפל םילשורי שומישב תימוקמה הייסולכואה לש היכרצ לע הבישח ןיא יכ ןיבהל ןתינ
בתכנ ךכ .ןגב :חודב רחאל" חותיפ ןגה םיקסוע תעכ ןכותב . רבודמה לע תמקה היווחה' זכרמ 'תיגולואיכראה וב
ועצובי יכפש ןוניס רה תיבה היגולואיכראו ללכב , לע ידי םיריית םידימלת ייחו םיל , תועצמאב טר " ג ןומימבו
תודהימ תומורת םלועה . םויכ תוצובק תובר תורקבמ רתאב יהוזו הלחתהה לש ליבש םילשורי ".
71
זכרמ זוחמ תאצוהב "םילשורי ,הקיתעה ריעה ןגאב םיימואל םינג" תרבוח ךותמ – ,םילשוריו הדוהי בחרמ
סראמ ,ג"טר 2005 .


ימואלל ירוביצמ30
תוטרופמ תרבוחב םג דיק םשל תושרדנה תולועפה ראשה ןיב .ימואלה ןגה םו ,השירדה העיפומ
קוחב תנגועמה לש עוציבל , " "תויתביבס תועפשה לש תיעוצקמה הקידבה .
72
היינבהו ןונכתה קוח
ו לפרועמ רתונ תויעוצקמ תוקידב ןתוא ןהמ טרפמ וניא , לופרע וזה השירדל תתל ג"טרל רשפאש
תמצמצמ תועמשמ יגולוקא םירקס תומדב י יגולואיכראו ם י ם לב .דב גשומל רתוי הבחר תונשרפ
' תויתביבס תועפשה ' לש הניחב הניה ה טביה יתביבסה - יתרבח . התייה ,התשענ ול ,וזכ הניחב
תונוכשה יבשות לש םהיכרוצ םג ,ףונו עבט יכרע לע הרימש םע דבב דב ,הב האצותל האיבמ
.הנעמ םילבקמ ויה תוכומסה

3 . ןג םודיקו ןונכת .א פוצה רה תודרומ ימואל םי
ה תונש עצמא דע ,םיעשת ב .ללכ ןנכותמ היה אל ימואל ןגל עצומה חטשה - 1998 זכרמב ,הרשוא
.(םימודא הלעמ שיבכ) םילשוריל יחרזמה הסינכה שיבכל תינכות ,חטשה ב - 2004-5 יבשות ולחה
טא - רוט ו לא - הייוואסיע היתונוכשל תובחרה ןנכתל ם
73
.םתולעבבש םיננכותמ אלה םיחטשב
ליבקמב הלחה .ימואלה ןגה ןונכתב ג"טר

תינכות 11500 – תינכות ל תימוקמ ראתמ לא - הייוואסיע : תנוכש יבשות תמזיב הנכוה תינכותה
לא - הייוואסיע תתומעו םוקמב
74
כ לש חטש לע תערתשמ איהו - 1,350 תא תללוכ תינכותה .םנוד
.ידיתע חותיפל תופסונ עקרק תודותעו תמייקה הנוכשה חטש קפסל תינכותה תרטמ םלוה ןונכת
,הנוכשה יבשות לש םינווגמה םיכרצל ינקתמ ,ךוניח תודסומ ,םירוגמ יחטש תפסות הז ללכב
'וכו םיכרד ,טרופס . תינכותה ,ג"טר םע המאותש , תנשב תימוקמה הדעווב הרשוא 2007 זאמו
המודיקב םיישקב הלקתנ תנשב . 2011 םודיק ךשמה תא םילשורי תייריע המצע לע החקל
כנ .תינכותה ןו ל הלא תורוש תביתכ ןונכתב הייריעה הלחה םרט .שדחה רופיס ואר) הרקמ .(ןלהל ,

72
ףיעס 7 .א. 2 ינג קוחב "תושרה תויוכמס" . ח"נשתה ,החצנה ירתאו םיימואל םירתא ,עבט תורומש ,םיימואל ם
1998 .
73
יבשות תא התוויל םוקמב תתומע יכ ןייצל וניתבוחמ לא - הייוואסיע םתנוכשל ראתמה תינכות תנכהב
.ךשמהב טרופיש יפכ .ג"טר לומ םיעגמב תברועמ התייהו
74
דסייממ ,רקנימק הרש םירעה תננכתמ לש הרכזל טקיורפ תרגסמב וד םודיקל הלעפש ,םוקמב תתומע י - םויק
.ןונכתה םוחתב םילשורי חרזמ יבשותל ןויווש תגשהו


ימואלל ירוביצמ31

ל השדחה ראתמה תינכות לא - הייוואסיע םיפוצה רה תודרומ ימואלה ןגהו – לשמכ

םיפוצה רה תודרומ ימואלה ןגה ןונכת ,םילשורי תייריע םע םואתב ,ג"טר ידי לע רשאכ לחה
תינכות 11500 ל לא - הייוואסיע , תתומע עויסב םיבשותה ידי לע המדוק רשא םוקמב , התייה רבכ
הנכהב . לש ימורדה הקלח ה ת ו תינכ ל לא - הייוואסיע ףפח ל תינכות 11092 חטש .ימואלה ןגה לש
כ לש - 130 תינכותה יתשב ללכנ םנוד ל תינכותבשכ לא - הייוואסיע אוה דעוי םירוגמל וקלחב
פ יטרפ חטשל ,םייפונה םילוקישה לשב ,ובורבו .חות תא ביחרהל הריחבה לא - הייוואסיע ןוויכל
תינכותה תא המדק הייריעה תאז תורמלו התצלמהבו םילשורי תייריע םע םואתב התשענ םורד
.חטש את ותוא לע ימואלה ןגל

יננכתמ לש תופטושה םואיתה תושיגפמ תחאב לא - הייוואסיע ריעה סדנהמ םע ה ,זאד לכירדא
תירטש ירוא , מויק לע םהל עדונ ןיב הפיפחה לעו םיפוצה רה תודרומ ימואל ןגל תינכותה לש ה
ימואלה ןגה תינכותל םיעינמה תא ריעה סדנהמ קמינ השיגפ התואב .תוינכותה יתש לש התלוכיב
.ףסכ הייריעל ךוסחל ךכו הלא םיחטשב םיפסכ עיקשהלו חתפל ג"טר רומאכ לש ןושארה קרפב
הז חוד , עקרק דועיי ל ימואל ןג וניא בייחמ תומדא תעקפה ךרוצל ןחותיפ רבד , ה חל איבמ י ןוכס
שרד ריעה סדנהמ .ףסונ ,ןכ םא , ה חטשש ו ל םורדמש ידאו לא - הייוואסיע העבגה הלעמל דעו
הנוכשה ןיבל וניב הדירפמה דעויי אל חותיפל לא - הייוואסיע .ג"טר תוכמסב ימואל ןגל אלא יפ לע
אכ ,תוינכותה יתש ןיב קלוח תקולחמה חטש ,וז העצה ל תינכותב רש לא - הייוואסיע כ וללכי - 70
.ירוקמה הפיפחה חטשמ םנוד תושיגפב עבקיהל היה רומא תינכותה יתש ןיב קיודמה לובגה
.תוינכותה יתש יכרוע ןיב םואת

,הלא םימואתמ האצותכ לובגהמ הנושה ,םכסומ לובג עבקנו תוינכותה יתש לש ןחטש ומצמוצ
מה ןפואב ,ריעה סדנהמ ידי לע עצוהש חותיפל רתוי בחר חטש ריתו לא - הייוואסיע ,םואתה יפ לע .
יבשות תולעבב םייטרפ םיחטש לא - הייוואסיע לש תירוקמה תינכותב וללכנש , לא - הייוואסיע
יוניבה לובגו ,ימואלה ןגה חטשב וללכנ ,חותפ יטרפ חטשכ ידיתעה לובגכ עבקנ ,םצמוצש ,
.הנוכשה

יננכתמ ןיב םואיתה לא - הייוואסיע גיצנו היבשות י ןיבו עדיו (םייתנשכ) בר ןמז ךרא ג"טר ישנא
המלעתה היינבלו ןונכתל תימוקמה הדעווה .תוכופהתו םילוגלג הגשוהש המכסההמ תא התנתהו
תינכותה תדקפה ל לא - הייוואסיע , ןיב ה ראש , םוצמצב .יברעמ םורדה דצב תינכותה חטש לש ףסונ
זוחמה ןנכתמ ,יקנו בק איג רמ ,זאד ה יכ ריהבה המכסהל תביוחמ הניא תיזוחמה הדעוו ש ןיב
יננכתמ לא - הייוואסיע ג"טרל הת המ רורב אלו א ןיינעב התטלחה הז . ,ןכאו תויודגנתהל הדקפוה ,
וזמ רתוי ףא הבחרה תינכות ,תיזוחמה הדעווה ידי לע הילע םכסוהש ל .ימואלה ןגה רובע , לא -
הייוואסיע מה חטשמ דחא םנוד ולו רתונ אל רבד לש ופוסב פה חטש השעמלו תקולח חותי
הנוכשה רובע רתויב יתועמשמה .היבשות תושרל דמוע וניא רבכ


ימואלל ירוביצמ32
תינכות 12500 – תינכות לא 'תלח תנוכשל תימוקמ ראתמ - ,ןיע טא - רוט : ה תינכות תמזיב הנכוה
יבשות נוכש לא ת - ןיע איהו , לע תערתשמ לש חטש כ - 1,000 .םנוד ה לש ינופצה הקלח תינכות ףפוח
ל תינכות 11092 ןג לש וקלחבו רוביצ יניינבל וקלחב דעוי הפיפחה חטש .םיפוצה רה תודרומ ימואל
.יתליהק ןגל ילויב 2006 קית חתפנ ןונכת הייריעב , ה םלוא תינכות הדעווב הנודינ אל ןיידע
.תימוקמה ה תא שיגהל טילחה ןיעלא 'תלח דעו תינכות םע ה וק ה לוחכ ה לאמיסקמ י לע םכסומה
םיבשותה ילבו אית םו םדקומ ו ג"טר םע תינכות וז הטלחה תרגסמב .ימואלה ןגל ה , ןימזה שאר
ב יתליהקה להנמה טא - רוט רויסל םיימואל םירתאו עבט תורומש ,םיימואל םינג תצעומ תא ידכ
םהינפל גיצהל ה לע ןנכותמה ימואלה ןגה תוכלשה תאו הנוכשב ינונכתה בצמה תא תינכות ש םה
םימדקמ .
75
רויסה להנתה ור תרומל .ג"טר לש התעדל דוגינבו הח
76


תינכות 11092 – תינכות םיפוצה רה תודרומ ימואל ןג ראתמ : ,הנושארה התסרגב ,תינכותה
תנוכש לש םיימורדה היתבמ הסרפתה לא - הייוואסיע ,םורדמ התנכש לש םיינופצה היתבל דע
טא - רוט . תנש ךלהמב 2006 ןתמו אשמ םייקתה ןיב יכרוע ל הנכוהש תינכותה לא - יע הייוואס ןיבל
יכרוע תוינכותה ןיב םכסומ לובג םואתל דע ימואלה ןגה תינכות ראורבפב 2007.
77
הזנגנ תינכותה
תנשב 2009 תינכות תכירע הלחה המוקמבו 11092 .ןלהל א

תינכות 11092 א – תינכות םיפוצה רה תודרומ ימואל ןג ראתמ : תינכותה , ש ע תמדוקמ ידי ל
תייריעו ג"טר םע םואתב י"לרה םילשורי , תינכותב עצוהש יפכ ימואלה ןגה חטש תא תללוכ ל"נה
:תופסות יתש םע תירבעה הטיסרבינואה סופמק תא תפטועה הרצ העוצר ל חרזממ ףסונ חטשו ו .
ה תינכות ימואל ןגל תדעיימ תועקרק ללוכה חטש תונוכש יבשות לש תיטרפ תולעבב לא -
הייוואסיע ו טא - רוט תאזמ הרתיו , א תדבכמ הניא איה תנוכש יבשות םע ומאותש תולובגה ת לא -
הייוואסיע ליעל ןיוצש יפכ , . ה לירפאב הדקפהל הרשוא תינכות 2011 תויודגנתהל הדקפוהו
רבמבונב רוביצה 2011 .

תינכות ראתמ תימוקמ םילשורי 2000 : םיפוצה רה תודרומ ימואל ןג ללכ וניא עיפומ תינכותב
תימוקמה ראתמה ו השעמל חטש ו ללכנ ב קראפ ינילופורטמ דעוימה םוקמל . םורדמו ןופצמ
פל א תנוכשל ןה הבחרה יחטש ראתמה תינכות העיצמ ,ינילופורטמה קר טא - רוט תנוכשל ןהו לא -
הייוואסיע ל תעצומה הבחרהה יכ ןייצל שי . לא - הייוואסיע הרשואש וזמ הנטק ,תימוקמה הדעווב ,
תינכות תרגסמב 11500 .

קמ םילשורי זוחמב ןונכתה תויושרב ראתמה תינכותב םיעצומה עקרקה ידועיי לע רומשל םידיפ
םילשורי תימוקמה 2000 תורמל , רוביצה תויודגנתהל הדקפוה םרטש , הנניא ךכמ האצותכו

75
רחאל םיימואל םירתאו עבט תורומש ,םיימואל םינג תצעומ ינפל ןוידל תואבומ םיימואל םינגל תוינכת
.דבלב ץועיי תויוכמס ןה ןודינב היתויוכמס ,ןתזרכה תארקלו ןרושיא
76
וי םע החישב רסמנ ,ןוסלטייפ ןרע 'פורפ ,םיימואל םירתאו עבט תורומש ,םיימואל םינג תצעומ ר" 24
ראוניב 2008 .
77
ל"כנמ ה"גמ םוכיס ,ןיכומיס – םוימ זכרמ זוחמ 11.2.07


ימואלל ירוביצמ33
ףקותב תיזוחמה הדעווה הטילחה ,ןכ יפ לע ףא . ,ימואלה ןגה תינכות רושיאב ןוידה תרגסמב ,
לירפאב 2011 , תונשל תא תינכותב רומאה , מצ תועצמאב תבחרהל דעוימה חטשה םוצ לא -
הייוואסיע טאו - רוט חטש תבחרהו ינילופורטמה קראפה .

3 . םיפוצה רה תודרומ ימואל ןג חטשב םייקה בצמה .ב
יבשות תולעבב תועקרק ללוכ דעוימה ימואלה ןגה חטש לא - הייוואסיע ו טא - רוט ןקלחב רשא
ה םיילושב .הערמ יחטשכ תושמשמ ןקלחבו לעב תואלקחב תודבועמ ךומס ,םיימורדהו םיינופצ
םילשוריל יחרזמה הסינכה שיבכ רבוע חטשה זכרמבו םירוגמ יתב רפסמ םנשי ,תונוכשל ובו
תרהנמ .םימודא הלעמ

ףקשנה ףונה ,החרזמ ימואלה ןגה חטשל רבעמ ,רמשל ג"טר תניינועמ ותוא , רבכ תושק תחשוה
וירבע לכמ ללוכ ףקשנה ףונה ,השעמל . תא שיבכ יצרא רפסמ 1 התנבנ המוחו בחרוהש ,וכותב
ןיעידומ סיסבו ש"וי תרטשמ הנחמ . םג תה ו היינבל תוינכ רוזאב 1
78
E , הדימב ש ושמומי , קלח ויהי
תיפצתהמ ףקשנה ףונהמ יטננימוד .

,ימואלה ןגה חטשב ג"טר תלעופ ,םינש רפסמ הז ,השעמל ותינכותש קר תויודגנתהל הדקפוה
הנורחאל טצהש ןיינב תלוספ יוניפל , ויוכמס תרגסמב ,ןכ ומכ .ןגה חטשב הרב ת הלבקש הפיכאה
.םישדח םיעגפמ תריצי תענומו ןגה חטש לע ג"טר תרמוש ,םילשורי תייריעמ

חטשב בצמה חכונל ירובס ונא , ם קדצומ ונניא ימואל ןגכ חטשה דועיי יכ הקדצה הנשיש ןכתיי .
צמ תרגסמב תאז ךא ,םיבשותה שומישל ,םוקמב חותפ חטש תעיבקל הנקל המיאתמה תמצמו -
.ינוריע ןונכת לש הדימ ש הארנ ילוקיש ןוגכ ,םייעוצקמ ם ףונו תשרומ ,עבט יכרע , םידיחיה םניא
ת תא םיעינמה ו הרושיא תארקל ימואלה ןגה תינכ ה הלועו ששח ש תינכותה ה ו בתכ ה ,הבר הדימב ,
מ ,םירז םילוקיש ןוצרה םללכבו ליבגהל תא תובחרתה כומסה תויניטסלפה תונוכשה .תו78
הנוכמה חטשה E1 ילשורי ןיב ערתשמה חטשה וניה לש הבחרה תננכותמ ובו םימודא הלעמל ם הלעמ
תקולחמב תויונש תוינכותה .םימודא תכרעמ חטשב ועצוב הכ דע .יאקירמאה לשממה תשירד לשב תואפקומו
.י"ש תרטשמ הטמ ןיינבו םישיבכ


ימואלל ירוביצמ34


4 . ךלמה קמע ימואל ןג

אר ו הפמ 5
ךלמה קמע ימואל ןג אוה תמ קלח ו .הקיתעה ריעה ןגא לש חותיפה תוינכ לש חטשב רבודמ כ - 50
םנוד
79
ב תנוכש לא - ןאתסוב , מ קלח איהש ןאווליס . חטשב םייונב םויכ כ - 90 םיתב ב רתיה אל .
םקלח דגנכ .הסירה יווצ ואצוה שממ תוסנמ תובר םינש הז ןיכהל םילשורי תייריעו לארשי תל
ת ו חטשל תינכ הנוכמה ."ךלמה קמע" ומלעתה הנורחאל דע ת ו תוינכ הלא יבשות לש םמויקמ לא -
ןתסוב וויה ןהש אלא דבלב וז אלו , , ןקלחב , .לעופב םתרדהל תיקוחו תינונכת תיתשת

םודיקו ןונכת ןג ךלמה קמע ימואל
ת ו /מע תימוקמ ראתמ תינכ 9 יתעה םילשוריל התביבסו הק
80
: ה יפ לע ת ו תינכ , חטש ה תנוכש לש
לא - .ירוביצ חותפ חטשל דעוימ ןתסוב ה תוארוהב תינכות יונב חטשה לש ותויהל תוסחייתה הנשי
ה .וקלחב תינכות םיגירח"כ םייקתהלו ךישמהל םימייקה םישומישלו םינבמל תרשפאמ
ךשמהל םיידיתע םירתיה תלבקל חתפ תחתופ ףאו ,"םירשואמ .םמויק
81


תינכות בא
82
ךלמה קמע ה תנש תוגיגח תארקל : - 3,000 חותיפל יוגיה תדעו המקוה םילשוריל
םילשוריב תורייתה הללכ וזו יגיצנ לש ם הרבחה ,תותדה דרשמ ,םילשורי תייריע ,תורייתה דרשמ
.םילשורי חרזמ חותיפל הרבחהו םיימואלה םינגה תושר ,תוקיתעה תושר ,תורייתל תיתלשממה
לירפאב 1995 ו םייניב חוד הדעווה המסרפ הגיצה וב תינכות .ךלמה קמעל תיללכ עטק ןלהל
:חודהמ
" .םהב הכרבתה םילשוריש םיפיהו םייטמרדהמ םה ךלמה קמע יפונ
] ... [ תוגיגח תארקל ךכיפל 3000 תא ריזחהל ינויח ,דיתעל םג ומכ ,םילשוריל הנש
חל ותוא ךופהלו הנשויל ךלמה קמע תרטע ו תקתרמ היו ] ... [
א וקלחשכ ,חותפ יגולואיכרא ןואיזומכ לעפי ךלמה קמע רתא מ םירוז ת ו םהב םימח
תרקובמ היהת להקל הסינכה ] ... [ מה םירוזאב ת ו םולשתב תוליעפה םייקתת םימח
םיחותפה םיירוביצה תומוקמבו – היהת הסינכ .להקל תישפוח "
83

"ךלמה קמע רתא" םוחתב םירגה םיבשות טעמכ ש לש הדידל םימייק םניא חותיפל יוגיהה תדעו
,ונונכתל עגונה לכב .םילשוריב תורייתה ל ו ולועפת ל "ךלמה קמע רתא" לש ותקזחא , ןיא טעמכ
,םוקמב םירגה םיבשותל תוסחייתה הדעווה תוחודבו תוטלחהב ,תועצהב . תויוסחייתהה

79
טירשתמ תבשחוממ הדידמ יפ לע תינכות םילשורי ראתמה 2000 .
80
תינכות הללכש הנושארה ראתמה ב הכרענ תיחרזמה םילשורי תא - 1970 ב הרשואו - 1976 .
81
ףיעס 8.18.5 תוארוהב על .תינכותה הרעה לי 29 .
82
.רוביצה תויודגנתה לש ךילהת תרבוע הניא ןכ לעו תירוטוטטס תינכות הניא בא תינכותש ןייצל שי
83
לירפאמ םילשוריב תורייתה חותיפל יוגיהה תדעו לש םייניב חוד ךותמ 1995 ,ךלמה קמע" 3000 הנש
."תיללכ תינכות ,םילשוריל
np¹nvn ¬¹vn
¡N¡¡9¹o
n¬nNo-oN 1N1
n1N¡¡o-oN
n¡¡9¹n ¹1N¡
|1¡1 ¬¹v)
¬¡'n ¡1N
221,166
221,166
221,666
221,666
222,166
222,166
222,666
222,666
223,166
223,166
6
2
9
,
6
1
6
6
3
0
,
1
1
6
6
3
0
,
1
1
6
6
3
0
,
6
1
6
6
3
0
,
6
1
6
6
3
1
,
1
1
6
6
3
1
,
1
1
6
6
3
1
,
6
1
6
6
3
1
,
6
1
6
6
3
2
,
1
1
6
6
3
2
,
1
1
6
6
3
2
,
6
1
6
6
3
2
,
6
1
6
0 100 200 300 400
o·¬un
s 'Dn nDn
*n¡x¬ ¡:
q¬nn pnµ
(¡xnD¡z-¬x)
b1¡¬ 4v-b °
b*n¬pnn ¡¡1bn *b*¬nz °
(:sooo 'Dn n*1b¡n)


ימואלל ירוביצמ35
תוטעמה תומייקה תושמתשמ תיללכ ןושלב אלו :תבייחמ " טקיורפב םיבשותה בוליש : לועפל שי
וילא ךומסב וא םחתמב םיררוגתמה םיבשותה לש ילכלכה םבולישל " .
84


ש רבתסמ ענמנ הדעווה חוד ו ףותישמ ןווכתמב מ רוביצה ןה םיבשותה רוביצ ןה) רוביצה לש עודיי
:תופיקש רסוחב לעופו (בחרה " רוביצ יסחיו הרבסה : יכ םכסומ ,אשונה תושיגרו תובכרומ ללגב
לע רומשל שי ' ךומנ ליפורפ ' ככ , תועידי םוסרפבו ,תודובעה עוציב תפוקת ךלהמב ,רשפאה ל
הז םחתמל תועגונה " .
85


ת ו םילשורי ראתמ תינכ 2000 : לש הנושארה הסרגב תינכות םילשורי ראתמ 2000 ןויעל המסרופש
רוביצה ב - 2004 , לש החטש לא - ןאתסוב רמולכ ,"שדח םירוגמ רוזא"ל דעוי הבחרה לש ןאווליס .
86

המודב ,הז דועיי רהל תורחא תובח תש ו ראתמה תינכ העיצמ לשמל) תיחרזמה םילשוריב תונוכשל
ב לא - הייוואסיע ובאב , - ת ב ,רו םודדק ידאו .לעופב יונב חטשהש ןובשחב איבמ ,(רבכומ לב'גבו
םלוא ,הדקפהל הרשואש וזב ללוכ ,ןכמ רחאל ואבש תינכותה תואסרג לכב לש החטש לא - ןאתסוב
מ ןמוס כ ."חותפ ףונ רוזא"
87
קומינה ורוקמ הנושארה הסרגב םירוגמל דועייהש היה יונישל
תועטב .

ת ו תינכ תימוקמ ראתמ 11555 – הקיתעה ריעה לש ימורדה ןגאה : ה תינכות ידי לע הנכוה דרשמ
ידפס ה םילכירדא , יב ו הייריעה תמז ת . ו תינכ 11555 תימוקמה הדעווב הרשוא ב - 26 רבמבונב 2007
המדקתה אל זאמו . תינכות 11555 תללוכ ןויצ רה תא , הווליח ידאו חטשב תלבוגו לא - ןאתסוב .
ה ת ו הרבע תינכ רפסמ םילוגלג תנוכש הללכנ םקלחבש לא - ןאתסוב תינכותה חטשב םקלחבו
.ץוחב הרתונ תא הללכש הסרגב לא - ןאתסוב דעוי הנוכשה חטש ל היתבו ימואל ןג , 88 ב ,רפסמ
סירהל ונמוס ה
88
, תירטש ירוא זאד ריעה סדנהמ תשירד יפ לע .
89
הלא תורוש תביתכל ןוכנ החטש
לש לא - ןאתסוב 'סמ הרודהמ) 5 תינכות לש 11555 תנשמ 2009 תינכותב לולכ ונניא ( 11555 . שי
.םוקמל תדרפנ תינכות םודיקב הלחה הייריעהש רחאמ ךכ ראשיי םירבדה בצמ יכ חינהל


84
מסמ ,"ךלמה קמע" חותיפל הטלחה תעצה ךותמ המ ך - 22 טסוגואב 1994 ףיעס . 6.0.0
85
ףיעס .םש 4.0.0 תועצמאב ענמיהל טקיורפה ילהנמ םיניינועמ תובוגת וליאמ רורב אל הזה חוסינהמ ,
תובכרומ"שו עקרקה ילעבו רוזאה יבשות תובוגתב םג רבודמש רעשל רשפא ךא ,"ךומנ ליפורפ" לע הרימש
הו תיטילופה תויתייעבל תועגונ "אשונה תושיגרו םילשוריב הזכ טקיורפ לש עוציבו ןונכתבש תיטפשמ
.וקלחב בשוימו יונב חטשב ,תיחרזמה
86
םילשורי תימוקמ ראתמ תינכות 2000 טירשת , 1 , 19 טסוגואב 2004 .
87
םילשורי תימוקמ ראתמ תינכות 2000 טירשת , 1 , 25 סרמב 2007 .
88
ב תירטש ירוא בתוכ ךכ רבמבונב איצוהש ימשר ךמסמ 2004 : ודנה` .ךלמה קמעב םייקוח יתלב םינבמ יוניפ :ן
הדיחי דוד ריע לת םע דחי הווהמ ,ןורדק לחנב םיבושחה םיביכרמה דחא אוהש ךלמה קמע יגולואיכרא ת
םיקלחמ בכרומה םלשה לולכמה תנבהב בושח ביכרמ םיווהמו וידחי םירשוקמ םירתאה לכ הבש המלש
.תונוש תופוקתמו תלחתה ןימל ,תירוטוטטס הניחבמ םיקמעה יכ עבקנ ,טדנמה תפוקתב ריעב ינרדומה ןונכתה
.םיחותפ םיחטשכ ושמשי (ךלמה קמע םג םהבו) הקיתעה ריעה תא םיבבוסה תויושר י`ע םג הצמוא וז השיג
מ/ע תינכות י`פע .תוילארשיה ןונכתה 9 .ךרדו חותפ ירוביצ חטשכ רדגומ ךלמה קמע חטש ראותמה לכ רואל
תרסה לע הרומ ינירה ליעל `.ךלמה קמעב יקוח יתלבה יוניבה
89
,םילשוריב םילכירדא ידפס דרשמב ןהכ ןורמ תינכותה לכירדא םע החישו תינכותה טירשתב ןויעמ 6 סרמב
2006 .


ימואלל ירוביצמ36
תינכות תטרופמ 'סמ 11641 - תרדסהל תינכות תנוכש ה םירוגמ ה תמייק ב לא - וב ןאתס יבשות :
הנוכשה תרדסהל תינכות ומזי ,םהילע לח הסירהה םויאש םיתבב םירגה הנוכשה לע הכרענש , - ידי
לאנור הליא תילכירדאה םירוגמה יתב תרדסהל ףסונב . , תוירוביצ תויצקנופ תינכותה הפיסומ
,ינונכתה ךלהמב תכמות הייריעה יכ םיבשותה וניבה ךרדה תליחתבש תורמל .תוירחסמו ןיב
ה ראש , לש התסרג לשב תינכות ראתמה 2000 ,םירוגמל חטשה תא הדעייש התחדנ רבד לש ופוסב
ראורבפב םייקתהש ןוידב ,תיזוחמה הדעווב תינכותה 2009 . תינכותה תייחדל היקומינב , הנייצ
יכ ,הדעווה " רוזא לא - ןתסוב " " קלח אוה ףצרמ תאזו םהב העיגפה רשפאל ןיאש םיחותפ םיחטש
םתושיגר חכונ .םמוקיממ תעבונה הברה םתובישחו תיפונה ה רושיא תינכות ןורקיעב עגפי ףא
היתוביבסל הקיתעה ריעה ןיב קורי ץיח לע רומשל שקבמה " .
90
םיבשותה ושיגה הנורחאל תינכת
תפסונ 'סמ) 14017 ( .חטש את ותוא לע תוינכות יתש םדקל ןיאש הנעטב התחדנ איה םגו
91


תינכות תימוקמ ראתמ 18000 : להמב ך 2010-2009 יבשות תא תונפל םינושאר תונויסינש רחאל ,
תנוכש לא - תסוב א ן אנינח תיב תנוכשל ,וחלצ אל המכסהב הארנ ש ןבוה ייריעב םילשורי ת אל יכ
םייוניש ונכתי םייתועמשמ ףותיש אלל חטשב לש וז הנבה תובקעב .םיבשותה , ריעה שאר גיצה ,
,תקרב רינ השדח תינכות ךלמה קמעל ע הכרענש , ל - ,בומימחר הירא לכירדאה ידי םחתמכ
םירוגמב בלושמ יתוריית קמעה לש יחרזמה וקלחב םירוגמל חטש רדגוי תינכותה יפ לע . ובו
תונולמל חתופי ימורדה וקלח ,רחסמל תותיזח ובלושי .קראפכ יברעמה וקלחו לע - תינכותה יפ
ונביש םיתבב ונכושיו קמעה לש יברעמה וקלחב םירגה םיבשותה ונופי םיתבה .יחרזמה ודיצב
יברעמה דצב .וסרהי

לש ןונכתה קית תינכות 18000 תנש תליחתב חתפנ 2010 תינכותה הרשוא הנשה התואב ינויב רבכו
לע השגוהש תינכותל המודב .תימוקמה הדעווב - ,וז תינכות םג ,התחדנו םוקמה יבשות ידי תדמוע
תדמעל הריתסב תיזוחמה הדעווה אתמה תינכותל הריתסבו םילשורי ר 2000 ןיינעב םיחטשה ףצר
.םיחותפה רומאכ ,הרשוא תינכותה תאז תורמל תיזוחמה הדעווב ןוידל תעכ הניתממו , .


90
,םילשורי לש תיזוחמה הדעווה לוקוטורפ 17/2/09 .
91
לירפאב חתפנ ןונכת קית 2010 ב םייקתהש רצק ןוידב תינכותה תא התחד תימוקמה הדעווהו - 20/6/2011 .


ימואלל ירוביצמ37
םיימואל םינג םיפסונ


5 . ימואל ןג ב םיתיזה רה
92


אר ו הפמ 6
ה ןג ה ימואל םיתיזה רהב ןמוסמ לש םיימואלה םינגה תסרגב תינכות םילשורי ראתמ 2000 ןגה .
מ ערתש לע םיתיזה רה לש החולש םורדמ תנוכשל סא - הנאווס , ו חלוש הכורא עורז ל תורבקה תיב
ב ו םיתיזה רה ל חטש .תותשקה עבש ןולמ ,ו כ - 470 םנוד לבוג , ב ודיצ ס ימואל ןג לש יחרזמה ו בב
בו הקיתעה ריעה תומוח ודיצ םינג לש ףצר םמע רצוי השעמלו ,םירוצ קמע ימואל ןג לש ימורדה
.םיימואל הז ימואל ןג תא ףטוע תונוכש סא - הנאווס ו שא - חאייש ןהיתבל קשונ , םיחטשל רדוחו
.ןהלש םיחותפה

תה ו ינכ ו לחה ת תו כ חטש לע םוי ה הז ן ת ו /מע תינכ 9 תינכותו 3092 תנוכשל סא - הנאווס . חטשה
ובורב דעוימ ל חטש ירוביצ חותפ רוביצ ינבמל םידעוימה םיחטש וכותבו , תודסומלו . רבודמ
ה חטשב רשג רזנמ ,םיניטקידנבה רזנמ ,םיטסילמרכה רזנמ םהיניב ,תויסנכבו םירזנמב הבורמ
יתב לש לודג אל רפסמ םג הז חטשב שי ףסונב .םינמש תג תייסנכו הנלדגמ הירמ תייסנכ ,תויחאה
םירוגמ . םילשורי ראתמ תינכותב 2000 .חותפ חטשכ ובורב ןמוסמ חטשה הדקפהל תדעוימה

לעופב מ לחה , - 2008 ,הלא םימיל דעו ג"טרו םילשורי חותיפל הרבחה תועצבמ חותיפ תודובע
הז חטשב ןויקינו . תנשל ןוכנ 2011 , ךרוא לכל עטק ןורדק לחנ ,הז ימואל ןגב לולכה חולישה ןיעממ
םיליבשו תוסרט ג"טר ידבוע םינוב ,ןופצב םירוצ קמע ימואל ןג לובגל דעו םורדב םיאלממו
המדאב םיבחרנ םירוזא ארנ . שחרתי לעופבש ידכ הקיפסמ ימואל ןגל חטשה תא דעייל העצההש ה
.ג"טרל םילשורי תייריעמ תויוכמסה רבעמ םיססבמו חטשב תודבוע םיעבוק ולא םיכלהמ תא
ודמעמ ה לש ןג ה לעופב ןה ,ימואל ו םוקמה יבשות) רוביצהו תוטלחהה ילבקמ לש העדותב ןה
הל תורשפא רוביצל הנתינש ילב ,(בחרה רוביצהו אלבו (תויודגנתה תועצמאב) ותדמע תא עיב
.ירוטוטטס דמעמו ינונכת סוסיב
93


,דועו תאז .ימואל ןגכ ודועיי תא בייחמ הז ןיא ,חותפ ראשיהל יואר הז חטש םא ףא המודב
םיבכרומ םיינונכת תונורתפ תתל יואר ,הקיתעה ריעה תומוח ביבס ימואל ןג ןיינעב ולעש תודמעל

92
תימוקמ ראתמ תינכותב ןמוס רשא הז ימואל ןגל םילשורי 2000 רשא םיימואלה םינגה תסרגב, הנודינ
ימואל ןג" ןאכ ויוניכ .ימשר םש ןיא ,הדקפהל הניתממה תינכותב עיפומ וניאו ,ןונכתה תודעווב ב "םיתיזה רה
קלח לאכ וילא םיסחייתמ ג"טר ישנא .יפרגואגה ומוקימל סחייתמ ינשכ םקוממ אוהש ףא ,"ךלמה קמע"מ
.וילא רבחתמ וניאו ךלמה קמעל ןופצמ םירטמוליק
93
תא יכ ,ירא ןב לאגי ,זאד ג"טרב זכרמ זוחמ להנמ ונל רסמ חטשב ג"טר תודובע ןיינעב ונתלאשל הבושתב
םואיתב" תושענ ןה יכו ,ג"טר השוע תורחאה חותיפה תודובע תאו י"מפ השוע חטשב רודיגה תודובע םע אלמ
מ בתכמ) "םוקמה יבשותו תועקרק ילעב ,י"ממ ,י"לרה ,י"מפ ,םילשורי תייריע :םייטנוולרה םימרוגה לכ - 1
ינויב 2008 תודובע רובע שרדנכ היינב ירתיהל תושקב ושגוה אל יכ הלעה םילשורי תייריעב רוריב םלוא .(
.ולא
np¹nvn ¬¹vn
¡N¡¡9¹o
I¡'ã-'ãN ¹1N¡
n¬nNo-oN 1N1
n1N¡¡o-oN

¬¡u-uN
n¡¬1p n¹1
u¹n¹In ¬n
nN¹¹w-wN
221,942
221,942
222,442
222,442
222,942
222,942
223,442
223,442
223,942
223,942
6
3
0
,
3
7
0
6
3
0
,
8
7
0
6
3
0
,
8
7
0
6
3
1
,
3
7
0
6
3
1
,
3
7
0
6
3
1
,
8
7
0
6
3
1
,
8
7
0
6
3
2
,
3
7
0
6
3
2
,
3
7
0
6
3
2
,
8
7
0
6
3
2
,
8
7
0
6
3
3
,
3
7
0
6
3
3
,
3
7
0
0 100 200 300 400
o·¬un
é 'Dn nDn
b1¡¬ 4éz-b °
b**n¡x¬n b*1:n nD¬:z °
¬xnn n*1bn ¬w
zooo b*¬w¡¬*
*n¡x¬ ¡:
b*n*tn ¬nz


ימואלל ירוביצמ38
רתוי רשאמ תא דעייל תחא השקמ וניאש חטש רובע דחוימב ,ימואל ןגל דיחאו ףרוג דועיי עקרקה
– וב םימייקה םישומישה תניחבמ אל ,תיזיפ הניחבמ אל , לעופב , לע תויולעב תניחבמ אלו
.עקרקה


6 . ימואל ןג ב שא - ג חיש ' חארר ןועמש) (קידצה
94


ואר הפמ 7
יפל תסרג םילשורי ראתמה תינכות לש םיימואלה םינגה 2000 , ןמוס ב חותפ חטש תנוכש שא - חיש
ג ' חארר תיברעמ ל גא ידאו ' - ג ' זו , כ ןג ימואל . ןגה ערתשמ לע כ - 120 םנוד
95
, לש חותפ חטש עטמו
םיתיז שמשמה םי לגר יכלוה ,תיאקירמאה הבשומה ןיב שא - חארר'ג חיש ו 'גא ידאו - זו'ג . ןגה לובג
קשונ םיבר םיקלחבו תמייקה היינבהמ עפשומ ,ימואלה ל םיתב . ןגה לש םייברעמה םיילושב
כ םיללכנ ןנכותמה םינבמ הרשע ש םבורב ל םישמשמ םירוגמ .

כ םוי הלח לע ה חטש תינכות 2591 – תינכות רוזאל ראתמ שא - חארר'ג חיש ה . תינכות הכרענ
,םילשורי תייריע לש ןונכתבו המזיב ו ףוסב ףקות הלביק 1984.
96
ב תינכות 2591 ר ו חטשה ב
ה רומא דעוימ ל ביצ חטש חותפ ירו . וילושב םורדה - (דילו לא ןבא דלא'ח שיבכב םילבוגה) םייברעמ
ונשי חטש דעוימה ו םירוגמל ןופצה וילושב - םייחרזמ – חטש דעוימה .רוביצ ינבמו תודסומל

ילויב 2008 הרשוא , חטשהמ קלחב , תינכות 8174 . ,םיבשותה תמזויב הכרענ תינכותהש תורמל
טש אוה הבש ירקיעה עקרקה דועיי .חותפ ירוביצ ח עקרקה דועיי ירוקמה עינמה היהש ,םירוגמל
.דבלב םיילושב רתונ ,תינכותה ימזוי לש ה תינכות לש ךורא ךילהת רחאל ףקות ןתמל הרשוא
ב העבצהו חטשב םירויס ,םינויד הדעוו קלח לכ לע תיזוחמה ה לש תינכות .דרפנב בלש רחאל
תויודגנתהה תרכינ הדימב המצמוצ איה : ארה ךרדה ב תיש תינכות הלטוב םירוגמה ירוזאו
ומצמוצ אמ ו ד ה ימזי . תינכות םייתוהמ םייוניש סינכהל ושרדנ הלא ךרוצל םיכרצה ןיב ןוזיאה
יתוריית זכרמכ הקיתעה ריעה ןגא תא קזחל ךרוצה ןיבל םיבשותה לש םיימוקמה בתכנ ךכ .
:תיזוחמה הדעווה תטלחהב
" ה חטש תינכות ב עצומ תינכות לשוריל ראתמה ילושב .חותפ ףונ חטשו ימואל ןגכ םי
לע תורשואמו תומייק תונוכש ןנשי עצומה ימואלה ןגה - יפ תינכות ה תטלחה . הדעוו
יב ירוביצה סרטניאה ןיב ןזאל הכירצ דועי ללכ םיירוביצ םישומישל ולוכ חטשה
ירוטסיהה זכרמכ הקיתעה ריעה ןגא תא קזחי רשא יתוריית רוזאכ םיינוריע

94
םילשורי תימוקמ ראתמ תינכותב ןמוסמ רשא ,הז ימואל ןגל 2000 .ימשר םש ןיא ,םיימואלה םינגה תסרגב ,
ימואל ןג" ןאכ ויוניכ שאב - ג חיש ' חארר רבק אצמנ הז חטשב .הנוכשה ךותב יפרגואגה ומוקימל סחייתמ "
אוהו ,קידצה ןועמש ןועמש םחתמ"ב הווהתמה תידוהיה תולחנתההמ קלח ,טרופופר ןורימ יפ לע ;"קידצה
והי הנוכש םיקהל תננכתמ ןימי תתומע" ,ץראה ,"םילשורי חרזמב תפסונ תיד 29 ראוניב 2008 .
95
כותב םינמוסמה םיימואלה םינגה יחטש תודימ םילשורי ראתמ תינ 2000 ךותמ תבשחוממ הדידמ יפ לע ושענ
.תינכותה טירשת
96
יאמב התשענ תינכותל קיתה תחיתפ םילשורי תייריע רתא יפ לע 1978 .


ימואלל ירוביצמ39
י לש יתורייתהו יב יטרפה סרטניאה ןיבל םילשור דועי םיחטשלו םירוגמל ולוכ חטשה
בלב םירוגמה ךרוצל םישרדנה םייתנוכש רוביצ יחטש תפסותב) םיריחס ד תעדל .(
וה הדעו , השענ הדקפהל הטלחהב ויסינ ן תושרה תעימש רחאל ךא ,רומאכ ןוזיאל
דחמ םילשורי חותיפל ימזיו ה תינכות ה הענכוש ךדיאמ הדעוו ל שי יכ ןוזיאה תא רפש
םיירוביצהו םיחותפה םיחטשל ףצרהו ןורדקה ץורעב יתורייתה ריצה קוזיח ידי לע
ה ןופצב תינכות . "
97

לש ןה ,השוחתה תה ימזוי עקרקה ילעב ו תינכ ו לש ןה תה תילכירדא ו תינכ לאנור הליא , יה א
ב ולבקתהש תוטלחההש ו ןונכתה תודעו םינושה םיכרצה ןיב תונזאמ ןניא דבלב וז אלו , אלא ןהש
אל תויעוצקמ , אל הארנו תוירסומ ש וּמ ןה ילאירוטירט קבאמ"מ תוענ . "
98


ראתמ תינכות תסרגב םילשורי 2000 הדקפהל תדעוימה ,רוביצה ןויעל ה ןג ה ימואל ב שא - חיש
ג ' חארר מ ךא ,עיפומ אל רבכ חוד תושרה חותיפל םילשורי תא ךופהל הנווכ הנשי יכ ןיבהל ןתינ
ךכ .ימואל ןגל םחתמה ב בתכנ חוד :
" את חטש אצמנה ןיב הטמה יצראה ידרשמו הלשממה (הינומאמ) ןיבל קמע םירוצ
גא ידאו ' - ג ' זו רוזיאבו ןועמש רבק קידצה . ולחה םיכילהת תשגהל בת " ע תכיפהל
חטשה ןגל ימואל קלחכ) ןגמ ימואל בבוס תמוח ריעה (הקיתעה . םייק ןונכת ינושאר
עוציבל חטשב הז . רבודמה לע ןג נת " כ י , רפסמה תא רופיס ילוע לגרה םילשוריל .
חטשב תומייק תורעמ תוקיתע ימימ תיבה ינשה יאוותו ץורע ןורדקה הווהמה תא
ותחתפ לש לחנ ריצו ןורדק ילוע לגרה ןוויכל ריע דוד רהו תיבה . ליבקמב , לטוה לע
תושר עבטה םינגהו ליחתהל תולועפ הקזחא , ןויקינ םוקישו לש יפונ חטשה ".
99

המ םג רומא ליעל ה יכ ןיבהל ןתינ ןוויכ ה ונונכתב ןמתסמ ניא ימואלה ןגה לש ו תא ןובשחב חקול
רשקה .בחרמלו חטשל הנוכשה יבשות לש ,רבד לש ופוסב ןותנה חטשה אשי יפוא הזיא רורב אל –
חותפ ירוביצ חטש וא ימואל ןג , ב רדגומ ןכא ובורש יפכ תינכות 8174 , .םויה חטשה לע הלחה ןיא
יכ קפס םינוכנ חותיפו ןונכתב , .תוכומסה תונוכשה יבשותל יתוכיא קראפ שמשל לכוי הזה חטשה
ילויב ,םלוא 2011 .חטשב רודיגו יוקינ תוליעפב םינגהו עבטה תושר הלחה97
ןתמב ןוידב תיזוחמה הדעווה לוקוטורפ תינכותל ףקות 8174 ראורבפ , 2007 .םילשורי תייריע רתא ךותמ ,
98
,לאנור הליא תינכותה תילכירדא םע החיש ךותמ 17 רבמצדב 2007 . יכ ןיוצי דוע לע םינוידה ךלהמב
תינכותה עקרקה ילעב לע םיצחל רוזאב תולעופה תונוש םילחנתמ תותומע וליעפה ,תינכותה ימזי , ועיצהו
מעה :ןיפילח תקסע תא ולבקי תותו תינכותה רושיא תרומת םתולעבב רשא ן"במרה תרעמ יבשות ,םימזיה לש
םוקמה . ן"במרה תרעמ תא לילכהל אלש תינכותה ימזי וטילחה תאז תובקעב ן"במרה תרעמ חטש .תינכותב
שודק םוקמ זרכוה ש ףא רדגה ה וז תקולחמב היונש םישודק תומוקמ" ,הדוגיו לאכימ ר"ד יפל – תרעמ
"במרה תעד ,"ן – .חורו תודהי ידומיל רתא www.daat.ac.il
99
תושרה חותיפל ,םילשורי תינכות הלשממה קוזיח" ןגא ריעה הקיתעה רהו םיתיזה " , חוד סוטאטס , ראוני
2008 .
np¹nvn ¬¹vn
I¡'ã-'ãN ¹1N¡
n1w¡on
n¹Np¹¬oNn
u¹s¡xn ¬n
n¬nNo-oN 1N1

oµ·ì¬s
xY·nn
n9woon n¹¬p
nN¬¬'ã n¹w-wN
221,202
221,202
221,702
221,702
222,202
222,202
222,702
222,702
223,202
223,202
6
3
1
,
5
8
3
6
3
2
,
0
8
3
6
3
2
,
0
8
3
6
3
2
,
5
8
3
6
3
2
,
5
8
3
6
3
3
,
0
8
3
6
3
3
,
0
8
3
6
3
3
,
5
8
3
6
3
3
,
5
8
3
6
3
4
,
0
8
3
6
3
4
,
0
8
3
6
3
4
,
5
8
3
6
3
4
,
5
8
3
0 100 200 300 400
o·¬un
z 'Dn nDn
*n¡x¬ ¡:
¬x¬¬': ¬*w-wxz
(p*¬xn ¡¡µnw)
b1¡¬ :zo-b °
b**n¡x¬n b*1:n nD¬:z °
¬xnn n*1bn ¬w
zooo b*¬w¡¬*


ימואלל ירוביצמ40
7 . ימואל ןג סא באב - הרהאס זומ) י (רלפקור ןוא
100


ואר הפמ 8
ימואל ןג סא באב - הרהאס ב ןמוסמ לש םיימואלה םינגה תסרג כות תינ ראתמ םילשורי 2000 .
וחטש כ - 40 םנוד , םבורב םייונב אוהו , תא ללוכ זומ י רלפקור ןוא , לש הרצ העוצר יונב חטש
ב תנוכש גא ידאו ' - ג ' זו תיתנוכש תירוביצ הניגו ,תירוביצה הניגה . תודדובהמ תיחרזמה םילשוריב
הייריעה ידי לע לעופב וחתופש , תללוכ ינקתמו םיליבש ,תואשדמ ,תיז יצע םידליל םיקחשמ איה .
רדרדתמ ת הב הקוזחתהו העורג ,תאז תורמל . יבשות רוזאה – םירגובמו רעונ ינב ,םידלי ,
הב םישמתשמ שומיש וי ם ימוי .

י דועי הז חטש ימואל ןגל ששח הלעמ ש ב תינכות םילשורי ראתמ 2000 השענ שומיש יעוצקמ אל
ב דועיי עקרק ל ה חטשה .ימואל ןג רומא ,ןטק ובורב יונב םירוגמ תנוכש בלב ןכושו . יכרע וב ןיא
תשרומ וא ףונ ,עבט ,ןיעל םיארנ ש ויה תא קידצהל םייושע י דועי ו ל ימואל ןג ,וזמ הרתי . לעופב
ןיב ,דקפתמ אוה ראשה חותפ ירוביצ חטשכ , ינוריע .בושח ב החנה ש י י דוע ימואל ןגל חטשה עבונ
מ ,רלפקור ןואיזומ ןיינב לע רומשל ןוצר היהי תוי ןוכנ יל ר י ןואיזומה תא דע ל תאו ימואל רתא
ומצע ןיינבה ל רומישל הנבמ אלו ב לולכל תוינכות תא יתב ה .תירוביצה הניגה תאו םירוגמ

לש התסרגב תינכות ראתמ םילשורי 2000 הדקפהל תדעוימה רוביצה ןויעל חטשה חטשכ דעוימ
רוביצ ינבמל םלוא , , ק לע עירתמ הז ךמסמ עש תורחא תונווכ לש םמוי תולולע דו ףכה תא עירכהל
הז חטש לש ותרדגה יבגל .

100
לש םיימואלה םינגה תסרגב ןמוס רשא הז ימואל ןגל תינכות םילשורי תימוקמ ראתמ 2000 עיפומ וניאו ,
ל הניתממה תינכותב ימואל ןג" ןאכ ויוניכ .ימשר םש ןיא ,הדקפה סא באב - הרהאס סחייתמ "(רלפקור ןואזומ)
.יפרגואגה ומוקימל
np¹nvn ¬¹vn
¡N¡¡9¹o
I¡'ã-'ãN ¹1N¡
n¬nNo-oN 1N1
n1N¡¡o-oN

221,366
221,366
221,866
221,866
222,366
222,366
222,866
222,866
223,366
223,366
6
3
0
,
8
0
7
6
3
1
,
3
0
7
6
3
1
,
3
0
7
6
3
1
,
8
0
7
6
3
1
,
8
0
7
6
3
2
,
3
0
7
6
3
2
,
3
0
7
6
3
2
,
8
0
7
6
3
2
,
8
0
7
6
3
3
,
3
0
7
6
3
3
,
3
0
7
6
3
3
,
8
0
7
6
3
3
,
8
0
7
0 100 200 300 400
o·¬un
s 'Dn nDn
b1¡¬ 4o-b °
b**n¡x¬n b*1:n nD¬:z °
¬xnn n*1bn ¬w
zooo b*¬w¡¬*
*n¡x¬ ¡:
n¬nxD-Dx zxz
(¬¬Dp¡¬ ¡¡xt¡n ¬*¬)


ימואלל ירוביצמ41

- םוכיס תוצלמהו -

םיימואל םינגל םידעוימה םיחטשה לש םייפואו םמוקימ הז ךמסמב ונודנש , ןפואב םידיעמ ,
לע קהבומ מ רבעמה ךילהת ב שומיש עקרק דועיי ל חטש ירוביצ חותפ ,רבעב תוינכותב , דועייל
עקרק ל ןג ימואל הווהב , . ןיוצי .ריעה חרזמב קרו ךא הז ינונכת ילכב שומיש השענ ,םילשוריב יכ ,
תינונכת הניחבמ םא םג , תינוריעה המרב וא ה תיתנוכש , רומשל יואר לע ורתונש םיחטש אלל
יוניב םיחטשכ םיחותפ , םיחטש חרכהב אל םה הלא דועיי םיקידצמה תשרומ וא עבט יכרע ילעב
ימואל ןג לש . רק דועייב בחרנה שומישה עק ל ימואל ןג , לש םיימואלה םינגה תסרגב עיפוהש יפכ
םילשורי ראתמ תינכות 2000 , ,םיניטסלפה םיבשותה לע ויתוכלשהו ויתויועמשמ לכ לע וניא
תוביסנב ימיטיגל הלא .

כ תובר תויגוס ,םילשוריב םיימואלה םינגה ידוחיי אשונ םה הב , פכ ךותמ אבה טוטיצה דיעמש י
תרבוח םינג אשונב ג"טר םילשורי הקיתעה ריעה ןגאב םיימואל : " ימואלה ןגה תומוח ביבס
ו היונבה םילשורי לש הבילב אצמנ םילשורי כ ומוחתב ללוכה ץראב דיחיה ימואלה ןגה אוה הזכ
,הישעת ,םירוגמל עקרק ישומיש םג הרובקו תד ירתאו םייגולואכראו םיירוטסיה םירתא דבלמ
יוליבו רחסמ " .

איה םילשורי יה ריעה הדיח ץראב םיימואל םינג םיזרכומו םיננכותמ יונבה החטש םוחתבש
םקלח לש תויזכרמה תורטמה תחאש , ,הז חודמ הלועש יפכ איה מ םיחותפ םיחטש לע הרימש ינפ
היינב .חותיפ יצחלו תיקוח אל ןנשי םירע תופסונ ץראב ש וחתב ןמ שי םיימואל םינג ,םיננכותמ)
םירשואמ ו (םיזרכומ , םלוא אב רבודמ םיקהבומ תשרומו עבט יכרע ילעב םירת םיאצמנ רשא
ילפיצינומה חטשה ךותב , יונב חטש בלב אל ךא , ו םה םיליכמ םניא היינב תמייק .

תוירקיע תואמגוד םירע יחטש ךותב םיימואל םינגל ןה הירסיק ,ןולקשא , וקת חתפ ו ה ןיעה שארו .
ןיב תקולחמל רוקמ םה םיימואלה םינגה וללה םירקמהמ םיברב פיצינומה תושרה א ןיבל תיל
ג"טר , ןכש םיפוגה ינש גציימ םי םינוש םיסרטניא ב ה ותוא חטש . תיחרזמה םילשוריב , תמועל
,תאז הארנ ש םילשורי תייריע כה איה ו עינמה ח םיימואל םינגל םיחותפה םיחטשה תכיפהב .
הדמע ץומיאב וז , םילשורי תייריע , ה אדל תביוחמ ו תחוורל ג לכ מ תרענתמ ,היבשות א התוירח .
איה וללה םיחטשה תא תרסומ תוירחאל לש תוכמסלו ג"טר , רשא ב הדיקפת ףקות תביוחמ
תשרומו עבט יכרע לע הרימשל דבלב םוש הל ןיאו יפלכ תוביוחמ םיבשותה צו ו םהיכר .

זרכהו םודיק לש ה ה םיימואל םינג ם תוינונכת תולועפ - ע תובר תויבחרמ צו המ תוכלשה תולעבו
.תכל תוקיחרמ שוריב תועצבתמ הלא תולועפ תיחרזמה םיל הבלב ,תקולחמב ןותנה חטש ךותב
אל) תויוכז תווש הניאש טועימ תייסולכוא לש השעמל אלש יאדוו הכלהל ( ןה . חותיפ תא תוליבגמ


ימואלל ירוביצמ42
.םהיתומדאמ ןהיבשות תא תורידמו תויניטסלפה תונוכשה ,הז עקר לע הלא תולועפ ךא תוריבגמ
י .תונדשחהו רוכינה תא מ הרת וז , " הרקמה ירופיס " תיחרזמה םילשוריב םיימואלה םינגה לש ,
יפכ ש הז ךמסמב וטרופ , םיפרטצמו םירבטצמ ל העפות ש השק ל םלעתה מ ו הינייפאמ מ היעינמ
םייטילופה - םייפרגומד , םיעינמ רמשל םיימואל םינג םירומא םתואש םיכרעל םירזה .

םיחטשהמ קלח תואצמיה םירומאה הקיתעה ריעה ןגא ךותב קינעמ םהל ה תיפונ תויכרע
הובג תירוטסיהו ה . םה ךכיפל םישיגר לוהינלו ןונכתל םייואר ש הווהב םהילע הרימשה תא וחיטבי
רגטניא קלחכ םוקמה יבשות תא לולכל הכירצו הלוכי וז השיג םג םלוא .דיתעבו א יל םיחטש לש
הלא גואדלו ריבסה םמויקל יעה ןגא ךותב םמוקיממ תובייחתמה תולבגמה תרגסמב , .הקיתעה ר
ה נ י חטש דועיי יכ דמלמ ןויס ל זרכהו ג"טר ידיל וב תויוכמסה תרבעה ,ימואל ןג ה וילע לע אלש
ת ךמס ו תוטרופמ תוינכ ל תועגונה םיחיטבמ םניא וחותיפ הלכה וזכש . םיבשותה רבד לש ופוסב
םיעגפנ חטשה לע הרימשה םגו רסחב הקול .

,לארשיב םיחותפ םיחטש לע הרימשה קבאמ הדיקפתש ש ל טר " ג וב לקשמ בר , אוה בושח קבאמ ,
רקיעב חכונל ה תצאה היינב םיעשתה תונש זאמ חותיפהו . ךכ הלדגו תכלוה םג תועדומה ברקב ןה ,
ינונכתה דסממה ו םייתוכיא םיחותפ םיחטש לש םתובישחל ,בחרה רוביצה ברקב ןה , לכמ קלחכ
תינכות חותיפו יוניב םלוא . ב זרכה לע ה םיחטשב םיימואל םינג יונבה חטשה בלב םיחותפ
ב תיחרזמה םילשורי םושמ שי שומיש הערל ב ןועיט ה " קורי " . ,ךכמ רומח ה ןועיט ה קורי רשקהב
הז רב ןונכתל הריתסב דמוע אמייק ו אוה לכ רדענ יאר י תיתביבס ה - תללוכ תיתרבח .

תוצלמה

• ב שומישמ ענמיהל שי דועיי ל חטש לש ימואל ןג הפולחכ ל חותפ ירוביצ חטש . ומיש ילכב ש
ינונכת הז , בו םוקמב םירזה בצמ ול , לוספ העתרהו הפיכא ךרוצל אלו ,יואר ןה הניחבמ
תיתא ו ןה .תישעמ הניחבמ
• תראשה ףידעהל שי ה ושיי ם ו ה לש שומימ ןונכת םיחותפה םיחטשה התוירחאב
וכמסבו לע הרימשה .תימוקמה תושרה לש הת םיחטש ולא קלח םה םחופיטו םחותיפ ,
ה רשא תולועפהמ םהילע תדקפומ תימוקמה תושר , דצל ראש םיתורישהו תויתשתה
םיירוביצה המוחתב םיננכותמה ו תורישהמ קלחכ ש איה תביוחמ קפסל היבשות רוביצל .
חוד ל ףרוצמה תינכות םילשורי ראתמה 2000 תינוריע םיקראפ תושר תמקה לע ץילממ
יאמצע ביצקת תלעב כ ה םושייב בושח יעצמא תינכות רושקה לכב ל חטש םיחותפה םי –
ל ,םנונכת ל ו םחותיפ ל .םתקזחא הנבהה תלפוקמ וז הצלמהב ש ןורתפ אוצמל שי יאל -
התלוכי ש ל הלש םיחותפה םיחטשה תא קזחתלו חתפל ,רומשל םילשורי תייריע . םלוא
ש יואר ראשת וז תוירחא אלו תינוריעה תרגסמה ךותב דקפות תיתלשממ תושר ידיב , ןוגכ
ג"טר אל תביוחמ הניא רשא , םיבשותל הלא םיחטשב ב םיכרצה ללכ ןיב ןוזיאל אלו םה .
םיקהל ןתינ רשא תינוריע םיקראפ תושר ת קינע ףקות הנשמ םיחותפה םיחטשל


ימואלל ירוביצמ43
תובישחו , תכרעממ דרפנ יתלב קלחכ היבשותל הייריעה ןיבש םיסחיה – יאנתב
ניא "יאמצע ביצקת" לש תועמשמהש ה רוביח יזכרמה ןוטלשל .הייריעהמ קותינו
• גל שי שב םיימואל םינגל םיחטש רותיאל םיבייחמו םירורב םינוירטירק . הבחרה הרדגהה
ימואל ןג לש , העיפומ איהש יפכ קוחב , חוסינ תבייחמ ן לש תונקת רשא ורידגי ב ב י רור
ו םיימואל םינג דועייל תוקדצההו םינוירטירקה םהמ ל יכרע ןווגמב עוגפל ילב) םתזרכה
.(ךכל םייוארה ףונהו תשרומה ,עבטה בייחל תוכירצ הלא תונקת תא םימרוגה לכ
םימדקמה ימואל ןג , ןונכתה בלשב דוע . יכמסממ קלחכ ,בייחל שי וללה םינוירטירקה ןיב
תינכות חטש תדעיימה ל תוביסה לש ססובמו קמונמ טוריפ ,ימואל ןג ןייטעבש יואר
וצקמ הניחבל דימעהל ןונכתה תודסומל רשפאי הז ךמסמ .ימואל ןג תויהל חטשה תא תיע
בלו חטשב םיכרצה ללכ ןוח ה םא תוינכות .םהיניב יבטימה ןוזיאה תא תוגישמ יוארה ןמ
ש םינוירטירק הלא י ללכ ו , ףסונ ע ל ה םיטביה תשרומו עבט רומיש לש , ה תא םג טביה
יבחרמה - יתביבס - ה חטשה לש יתרבח ןודנ , םינג לש הזרכהו םודיקש חיטבהל ידכ
י םיימואל י שע ו ב םיחטש ש וגמה םיכרעה הו םהב םימל ה תואיצמ תיבחרמ םהב תמייקה
סיסב םיווהמ ו ריבס .ימואל ןגל יואר
• קוחב ןגעל שי ןתמ תורשפא ל ויתואצותו ךילהתה לע עיפשהל רוביצ רורב ןפואב
.יטרקנוקו ל םיימואל םינג לש ינונכתה ךילה יקוח ףקות תולעב תואצות תוכלשהו
חווט תוכורא תיניינקו תירוביצ ,תיבחרמ הניחבמ רתוי ףא מ ל רשא ינונכת ךילה .ליגר
םושמ רוביצל תושיגנו תופיקש ךכ תובושחו תוצוחנ ילוא א ף רתוי מ ב רשא ןונכת יכילה
םירחא . תורבדיהבו האלמ תופיקשב תושעיהל ךירצ ימואל ןג לש הזרכהו ןונכת ךילה
מא י םע תית ה .םיבשותה י תורבד ש זכ ו בחרמה לש רתוי ןוכנ ןונכתל איבת , ןונכת ה בלשמ
ןיב יאר י לע ה - ל תינוריע יאר ןיב י תימוקמ ה . רבדה י חיטב ש חטשה י תרש םג יבשות תא
וב תולבוגה תונוכשה ו ב ךכ ףא י .ימואלה ןגה לש תומייקל םורת

חטשב חטשבו ללכב םיבשוימ םי ינוריע טרפב ל הכירצ םיחותפה םיחטשה לע הרימשה תושעיה
ל הנעמ ןתיי רשא ןונכת תרגסמב ה לולכמ כרצ לש םי ואה סולכ י הי , םירחאה םייחה ימוחתב םג
דכו רוביצ ינבמ ,הקוסעת ,תויתשת ,םירוגמ) המו ( , ,תיחרזמה םילשוריל עגונש המ לכב רקיעב
.יוארו ןכדועמ ןונכתל תעוושמה לכוי החימצו חותיפ ,דובכב םויק רשפאי רשא ןונכת קר תויהל
ו םיחותפה םיחטשה לע הרימשל סיסב י ת תא הזה עקרקה דועייל ריזח תאו ירוקמה ודיקפ
ינונכתה קודיצה - ול יוארה יבחרמ , .םיבשותה יניעב םג

221,023
221,023
221,523
221,523
222,023
222,023
222,523
222,523
223,023
223,023
223,523
223,523
224,023
224,023
224,523
224,523
6
2
9
,
5
3
6
6
3
0
,
0
3
6
6
3
0
,
0
3
6
6
3
0
,
5
3
6
6
3
0
,
5
3
6
6
3
1
,
0
3
6
6
3
1
,
0
3
6
6
3
1
,
5
3
6
6
3
1
,
5
3
6
6
3
2
,
0
3
6
6
3
2
,
0
3
6
6
3
2
,
5
3
6
6
3
2
,
5
3
6
6
3
3
,
0
3
6
6
3
3
,
0
3
6
6
3
3
,
5
3
6
6
3
3
,
5
3
6
6
3
4
,
0
3
6
6
3
4
,
0
3
6
6
3
4
,
5
3
6
6
3
4
,
5
3
6
6
3
5
,
0
3
6
6
3
5
,
0
3
6
0 250 500 750 1,000
o·¬un
U*¬wnn µUp
¬xnnn n*1b¡n
zooo b*¬w¡¬*
b**n¡x¬n b*1:n nD¬:z

v 'Dn nDn
¬¡pnz n1*x nw:¬nn

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->