INSTITUT ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU PRIRODNO ± MATEMATI KI FAKULTET UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

Tema:

Pretraga po irini

Aplikacija .......................... 4 Implementacija u programskom jeziku Visual C#................................................................... 3 Opis problema ...................................................................................................................... 3 Opis re enja .......................NET ........................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined...........Sadr aj Uvod .................... ................................................................................ Error! Bookmark not defined............

bude najjeftiniji od svih mogu ih puteva od ta ke A do ta ke B. Objasni emo kako radi agent koji odlu uje koji je put najjeftiniji. tako da taj put. taj broj mo e biti bilo koji ceo broj. na primer. tj. Predstavi emo teren na kome je potrebno prona i put kao matricu koja ima 7 kolona i 7 redova.Uvod U ovom radu emo razmatrati problem nala enja najjeftinijeg puta. po nekom kriterijumu. odnosno odabir puta od po etne ta ke A do krajnje ta ke B. Opis problema Kao to smo ve rekli u uvodu. rad algoritma ''Pretraga po irini''. koli ina benzina u autombilu koja je potrebna da bi se pro lo kroz dato polje matrice. Broj redova i kolona je u na em slu aju manje bitan. Cena u realnoj situaciji mo e predstavljati potrebnu vrednost neke veli ine. glavna stvar je demonstrirati pronala enje puta. Primer jedne takve matrice: . Agentu je dozvoljeno da se kre e levo i dole u odnosu na polje na kome se trenutno nalazi. potrebno je da na agent pronadje najjeftiniji put od ta ke A do ta ke B. Svako od polja matrice ima svoju cenu.

Ci(j-1) } + Pij . 7) Na agent.. 1) do polja (i. tako da je prvi lan niza polje (1.. Mo emo zapaziti da e C1j (j = 1. . 2.1). Da emo algoritam u c pseudo-jeziku: for i = 2 to 7 do for j = 2 to 7 do Cij = minimum { C(i-1)j . To zna i da je potrebno prona i uredjeni niz polja kroz koje se treba kretati.. 2) ima cenu 1. s obzirom da su cene polja stati ke. Opis re enja Ozna imo Pij cenu polja (i. Predpostavimo da na agent ima saznanja o vrednostima svih polja ove matrice. 7). Prvo polje u gornjem levom uglu nosi oznaku (1. 1) do krajnje ta ke (7. 1). dok polje u donjem desnom uglu ima oznaku (7. a poslednji lan niza (7. Na cilj je odrediti najjeftiniji put od po etne ta ke (1. to zna i da ukoliko se eli pro i kroz to polje ukupna cena puta e se uve ati za 1. 7) biti: Ci1 = C(i-1)1 + Pij Dakle.. za svako polje u prvoj vrsti i koloni mo emo na jednostavan na in da utvrdimo najjeftiniji put do tog polja. dakle radi u jednom deterministi kom. j). odnosno ne menjaju se tokom vremena. 7) biti: C1j = C1(j-1) + P1j dok e Ci1 (i = 1. a sa Cij najjeftiniji (optimalni) put od polja (1. 2. j). 7)..Numeracija kolona i redova kre e od 1. Polje (3. stati kom okru enju. Da pogledamo sada kako se ra una veli ina Cij za ostala polja u matrici.. .

1) do polja (7. . Put emo rekonstruisati tako to emo da krenemo od polja (7.. j = 1. 7. to zna i da imamo vrednosi funkcije Cij za svako i. Potrebno je jo da rekonstrui emo put. 7) iznosi 25. 2.. j) if j ± 1 < 0 then i-continue . kao to mo emo da vidimo. Cena najjeftinijeg puta od polja (1.Matrica koju smo dali u primeru bi nakon izra unavanja veli ine Cij za svako polje izgledala ovako: Sada imamo najjeftinije cene za svako polje. 7): i = j = 7 while i >= 0 and j >= 0 print (i.

if i ± 1 < 0 then j-continue if Ci(j-1) < C(i-1)j then j-else i-- Grafi ki prikaz: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful