_______________________________________________________________________ Modul 7 : Sistem Ibadah Islam dan Amalan Ijtihad jangkamasa : 2 hari x 8 jam = 16 jam Prasyarat : Tiada _______________________________________________________________________

1. SINOPSIS Membincangkan tentang konsep ibadat secara umum dan bahagian ibadat secara khusus. Amalan Ijtihad menerangkan peranan ijtihad dan Syariat Islam, sejarah pengamalan dan pengabaiannya di sepanjang zaman dan juga perbincangan tentang ijtihad kontemporari. 2. OBJEKTIF Apabila tamat modul ini, pelajar dapat;


• •

Menerangkan konsep ibadat khusus dan umum di dalam Islam Memahami peranan ijthad dan syariat Islam Membincangkan mengenai apa yang dimaksudkan dengan ijtihad kontemporari

3.

RUJUKAN Al-Quranul Karim & As-Sunnah An-Nabawiyyah Dr. Yusuf al-Qardhawi; Fatwa alma’a sirah - Darul Qasam Dr. Abd Karim Zaidan; Al-wajiz fil usul al-fiqh – maktabah al-quds Sayyid as-Sabiq (1994); Fiqh as-Sunnah bar al-fatah ili-iklami arabi; alQahirah Dr. Wahbah az-Zuhali (1989); Al-fiqh islami wa-adillah Imam al-Ghazali; Kitab Ihya’ Ulumuddin (Terjemahan 1985)

Dr. Harun Din (1988), Manusia Dan Islam, Percetakan Watan, Kuala Lumpur Dr. Yusuf Al-Qardawi (1979), Al-‘Ibadat fi Al-Islam, Cet. 6. Bayrut: Mu’assasah Al-Risalat Sa’id HAwa (1977), Al-Islam, 4 juzu’, Misr: Al-Qahirat, Maktabat Wahba

KAEDAH PENGAJARAN Kuliah. PENILAIAN KURSUS Ujian Tugasan Kehadiran 30% 60% 10% 100% . 2. perbincangan dan sesi bengkel 6. 4. 3. TOPIK Konsep ibadat secara umum Bahagian ibadat secara khusus Huraian tentang amalan ijtihad dan syariat islam Sejarah pengamalan dan pengabaian ijtihad di sepanjang zaman Ijtihad kontemporari JAM 3 4 3 3 3 16 5. 5. KANDUNGAN KURSUS BIL 1.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful