ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΗ 2012 

Τιμολόγια

Χαμηλή Τάση 

2012
Τελικός
λογαριασμός στον
καταναλωτή
ρεύματος + Φόροι
(€/1.000kWh)

2011
Τελικός λογαριασμός
στον καταναλωτή
ρεύματος + Φόροι
(€/1.000kWh)

 

 

Μεταβολή
Λογαριασμού
Ρεύμα & Φόροι
(%)
 

Επαγγελματικά
Γ21 (Εμπορικό)
Γ21Β
(Βιομηχανικό)

161,0

172,2

7,0%

149,9

161,9

Γ22 (Εμπορικό)
Γ22Β
(Βιομηχανικό)

147,6

159,5

8,0%
8,0%

151,6

165,2

Γ23 (Εμπορικό)
Γ23Β
(Βιομηχανικό)

126,6

135,4

9,0%
6,9%

104,5

114,3

9,4%

Φωτ. Οδών & Πλατ.

114,5

131,6

68,5

74,6

14,9%
8,9%

ΚΟΤ (Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο)

83,6

83,6

ΓΤ (πολύτεκνοι)

92,8

92,8

Αγροτικό
Ειδικά Οικιακά Τιμολόγια

0,0%
0,0%

Γ1 - Οικιακό χωρίς χρονοχρέωση
0-800

113,8

124,1

801-1000

124,3

137,5

1001-1200

126,1

140,0

1201-1600

127,2

139,1

1601-2000

133,8

148,3

2001-3000

166,4

186,5

3001-

170,7

191,4

0-800

103,6

112,9

801-1000

112,1

123,6

1001-1200

113,3

125,4

1201-1600

113,6

124,4

9,0%
10,6%
11,0%
9,4%
10,8%
12,1%
12,1%

Γ1Ν - Οικιακό με χρονοχρέωση

9,0%
10,2%
10,6%
9,5%

2
1601-2000

119,7

131,1

2001-3000

141,6

157,1

3001-

142,2

158,7

9,5%
11,0%
11,6%

Σύνολο Χαμηλής
Τάσης

132,7

144,8

9,2%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful