You are on page 1of 3

IZVOR: TV Avala, Otvoreni studio, 9.12.2011.

Voditelj1 Uprkos tome to se Srbija nalazi na 86. mestu po korupciji, graani i dalje nerado prijavljuju mito i zloupotrebe dravnih organa. A i kad prijave najee insistiraju na anonimnostiizstrahadaneizgubelekara,daimdetenedobijelouocenu,daimse policajacilizaposleniudravnojupravineosvetiilinaprimerdaneizgubeposao. Voditelj2 Udruenje "Roditelj" uradilo je privatno istraivanje o korupciji u zdravstvu u okviru kampanje"Zazdravljezajednikiprotivkorupcije"usaradnjisagradskominicijativom "Majke hrabrost" pod pokroviteljstvom Razvojnog fonda Ujedinjenih Nacija. Cilj ovog istraivanja je da se ustanove preliminarni podaci o uestalosti korupcije i stepenu postojanja takozvanih prikrivenih oblika korupcije, a koji ne podrazumevaju samo otvorenotraenjeilidavanjenovca,aliidasestekneuvidunainnakojisekorupcija odvijauokviruzdravstvenihustanovakojasebavereproduktivnimzdravljemenau naojzemlji. Voditelj1 Tako je. Tim povodom sa nama danas je Bojana Selakovi iz Udruenja "Roditelj". Dobrojutro,dobrodoli. BojanaSelakovi,Udruenje"Roditelj" Dobrojutro. Voditelj1 Evonekipodacikaudakadasesaberekrupnaisitnakorupcijaunaojdravi,dase gubi vie od 4 milijardi evra godinje. A prema tvrdnjama organizacije Lekari protiv korupcije samo u zdravstvu teta je oko pola milijardi evra. E sada, Vi ste se bavili jednim posebnim segmentom zdravstva, na koji smo moda negde najosetljiviji, ne samo ene, nego i nae porodice, je li tako? Pa da kaemo, evo kakvi su rezultati istraivanja,Viete13.jelitako,imatekonferencijugdeeteiiznetinekerezultate. BojanaSelakovi,Udruenje"Roditelj" Jeste.Tojeistraivanjekojesmomiuradiliprenekolikomeseci.Itadasmoiobjavili prosto njegove rezultate. U okviru kampanje kojom pokuavamo da na neki nain skrenemo panju o problemu korupcije u segmentima zdravstvenog sistema koji se bavi reproduktivnim zdravljem ena. A planiramo u najskorije vreme, u narednih mesec dana da uradimo novo istraivanje, kojim emo, ije rezultate emo prosto uporediti sa ovim prethodnim pa da vidimo da li se tu neto promenilo. Jer, prema najnovijim podacima nama dostupnim koji su objavljeni recimo prole nedelje istraivanjem"MediomGalupa"zapotrebetakoe__pokazalodanegdezdravstvotu pokazujenekutendencijuopadanjakorupcije,baremutomdomenukakogagraani doivljavaju. Rezultati koje smo mi dobili u principu ne odstupaju od onoga to je i oekivano. I tu negde su u nekoj korelaciji sa ostalim, sa rezultatima ostalih istraivanja. Ono to je jako znaajno i to je nama jako vano bilo, a to je to rezultati pokazuju da graani vrlo esto nisu svesni da sami podstiu odreene aktivnostikojesemogupodvestipodkorupciju. Voditelj2 Naprimer? BojanaSelakovi,Udruenje"Roditelj" Na primer, aavanje lekara koje prosto niko ne trai ide ne inicijativu pacijenta,
1/3

lekaritoneodbijaju,lekarisepravdajutimedanisutraili,nepostojiizvorzarade,ne postoji otvoreno traenje novca. A prosto pacijent, odnosno graanin je l', pravda se time da je to u redu da asti lekara koji mu je porodio enu ili je ne znam, obavio dobronekuoperaciju. Voditelj2 Atajeuovimobrnutimsituacijama,kadajenekomenovactraen,onrecimonijeu prilici da ga da,aodluisedaizvriprijavuinakrajugadoekaadministracija koja kae morate da se predstavite i kaete ovo je, i tako dalje, ljudi ele da ostanu anonimni, ne ele da eventualno sebi prouzrokuju neke dalje probleme, odustanu na krajuodtogainikomnita.Jel'administracijamoemalodapromenisvojsistem? BojanaSelakovi,Udruenje"Roditelj" Apsolutno. Generalno, ljudi koji prijavljuju korupciju, ti takozvani "uzbunjivai" ili "duvai u pitaljku" kako se to sada esto koristi se taj termin esto u poslednje vreme, apsolutno ne uivaju nikakvu zatitu u tom pogledu. Da ne priam da su procedurekojepodrazumevajuprijavukorupcijeuzdravstvu,prilinobirokratizovane, da podrazumevaju nekad jako este neprijatne situacije i iskustva da vi morate da ponovite po nekoliko puta na razliitim mestima svoju priu, a da pri tom ne znate kakavebitiishodsvegatogaidaliVisutramoeteponovodadoetekodtoglekara, ukolikoserecimojel',neketvrdnjedokauilinedokau.Stimuvezi,jakojebitno dapostojitoveibrojtihnekihnezavisnihtelainstitucijaukojeprosto Voditelj2 Aimaliih?Jelimoenegdedaseodrade,dasepreskoi? BojanaSelakovi,Udruenje"Roditelj" Mi smo pokuali da kroz ovu kampanju koju smo radili, kroz savetovalite protiv korupcije na neki nain se tu pribliimo graanima, gde smo ostavili mogunost da namseonijave,dapitajuakoimnijejasno,znaitasituacijaukojojsusenali,dali jekorupcijailinijekorupcija.Daihposavetujemonaosnovu,kojisuprostopostojei mehanizmi, ta oni mogu da urade u datoj situaciji, jer prosto negde smo utvrdili da graaninemajupoverenjauinstitucijesistemaitojejakovelikiproblem.Izbogtoga sekorupcija Voditelj1 Jersemanjeobraajunjima,jelitako,negotoseobraaju BojanaSelakovi,Udruenje"Roditelj" Takoje.Jersmatrajudasenitaneepromenititimetoeoniizvritiprijavuitose neodnosisamonazdravstvonegoseodnosiinaostalesegmentedrutva. Voditelj2 A ta kad zagrebete ispod ove povrine prosto vaim istraivanjem? Doli ste do zakljukapraktinosvakodrugiodispitanikajeimaonekoiskustvoilijeuozaneko iskustvo. To znai da su rezultati u stvari drugaiji malo od onih koje dobijamo zvanino,tojestkorupcijajeuestalija. BojanaSelakovi,Udruenje"Roditelj" Jeste,jeste.Zatotosmomikrozovoistraivanjepokualidaznaisublimiramosve oblike korupcije koji se pojavljuju u praksi. Znai nismo se ograniili iskljuivo na davanje i primanje mita. I stoga kad vi ljudima objasnite malo detaljnije neku situaciju, onda oni kau pa da, to jeste moda korupcija ipak bila, a na prvu loptu
2/3

modanebiodgovorilidajetokorupcija. Voditelj1 Da.Itadaraditepotompitanju,profesorVladimir__jerekaodatrebakonstantno daseradinatomedaseljudivaspitavajudanisudunidadajuzatotosuveplatili. BojanaSelakovi,Udruenje"Roditelj" Takoje.Radisenaosveivanjugraanadautomsmisluapsolutnonisuduni.akni da aste, jer ni vas, ni njih ne plaa niko duplo za posao koji rade, a i vas za va posao. Tako da lekari primaju platu, ta plata moda nije adekvatna znai onome godinama koje su oni potroili na svoje usavravanje i kolovanje. Ali jednostavno ivimo u takvom drutvu gde su materijalne mogunosti takve. Nikom nije lepo, prematomejakojebitnodagraaninebudutikojiepodsticatitakveprocese.Ida imsejednostavnoprostostalnonegdegovoriidaihpodseamodateuslugekojesu pokrivene Republikim zdravstvenim osiguranjem su ve plaene. Problem je u tome tosenovacuzdravstvunevidi.Minemamonegdemodanidovoljnusvestotome jernevidimonovac,lekartakoenevidinovac.Aliitekakoizdvajamosvimi.Takoda stimuvezi,samodaprostopodvuem,mismokrozovukampanjuhtelinegdedato vieukljuimoinstitucijesistemautupriu,jerjeprostopoverenjeusistemsemora vratiti. To je jedini nain da se na neki nain borimo sa korupcijom, prosto da je svedemo na neku razumnu meru, jer korupciju je nemogue iskoreniti, ona postoji u svim drutvima. I zbog toga emo 13. organizovati tu konferenciju. Mi oekujemo prisustvo predstavnika Ministarstva zdravlja. Nama je jako drago da su oni negde prepoznali znai vanost ovoga to mi radimo i to su nas podravali u prethodnom periodu. Imaemo predstavnicu Agencije za borbu protiv korupcije gospou Zoranu Markovi, direktor Klinikobolnikog centra Dragiu Miovi, jeste i organizacija "Transparentnost"kojasedugogodinabaviovimproblemom.Takodaemonegdesvi zajedno pokuati da iznedrimo nekakve zakljuke, jer prosto moraju se ukljuiti svi drutveniakteriuovuborbuprotivkorupcijeidanegdeprostopokaemograanima dajemoguedasepoverenjeusistemvratiidatrebadaprijavljuju,idanebuduoni tikojiepodsticatitakveposlove. Voditelj1 Bojana hvala. Pratimo Vas i dalje. Izvetavaemo sigurno o tome ta radite. Mi sad moramonareklame,aondanastavljamodaljesanaim__ustudiju.

3/3