You are on page 1of 6

Medij: RTS1 Datum: 13.12.2011 Teme: Udruenje"Roditelj" Autori: Redakcija Konk.

: Naslov: GostLjubiaMilanovispecijalnisavetnikministrazdravlja IZVOR: RTS1, Jutarnji program, 13.12.2011.

Trajanje: 13:00 Emisija: Jutarnjiprogram

Voditelj: Korupcijauzdravstvu,najviepriananikadaispriana,prianinikadareenproblem. Zauzimamo etvrto mesto po korupciji u zdravstvu iza Maroka, Tadikistana i Moldavije,topokazujuistraivanjaSvetskezdravstveneorganizacije.Dajezdravstvo najkorumpiranijaoblastuSrbijibiojeizvanianodgovorVladeSrbijenaupitnikEU. Graani iz straha ne ele o tome da govore, ne govore kome su dali pare, koliko, zato,alisuinternetforumipreplavljenisvedoenjima.Premaistraivanjimazaposleni uustanovamakojesebavereproduktivnimzdravljemenauvrhusulistekorupcije. ReporterSonjaStrievi: Svakadrugapacijentkinjaimalajeiskustvosakorupcijomuustanovamakojesebave reproduktivnimzdravljem.Ovojerezultatistraivanjakojesuorganizovali,,Udruenje Roditelj''iGraanskainicijativa,,Majkahrabrost''.Pokazalosedakorupcijeimaikada je u pitanju planiranje trudnoe, vetaka oplodnja, trudnoa, poroaj i leenje reproduktivnih organa. Meutim, ene ne samo da to ne prijavljuju, ve i nerado priajuotome. SagovornikI: Patojesteunaimnarodnimobiajimaotprilike,alimislimdatonijeuredu. SagovornikII: Zatotojetojedanznakpanje,jedanznakzahvalnostiitojemnogositnouodnosu kadasespasejedandejiivot. SagovornikIII: Dostatestova,Papanikolau,vaenjekrvi,dosta. Reporter: Atasuvamreklizbogegatomoradaseuradi? SagovornikIII: PatosedeavaloobinouDomuzdravlja,danisuuprilicidatourade. Reporter: Tosteplaali? SagovornikIII: Da. SagovornikIV: Ne. Reporter: Nikada? SagovornikIV: Ne,nenikadanisambilautojsituaciji. BojanaSelakovi,,,UdruenjeRoditelj'': Plaese,plaeseizbogtogaplaajuidolazeuovakvesituacije,anaravnoonposle toganeedapriznajuto. Reporter: Rezultati istraivanja ukazuju da se novac obino trai indirektno. Od 25% pacijentkinja novac je traen direktno, a u 46% sluajeva indirektno. ak 55% ena upuenojenaprivatnuklinikudabiitamoobavilepreglede,iliuradileanalizekojesu

obuhvaenezdravstvenimosiguranjem. BojnaSelakovi: Pa voenje trudnoe u privatnoj ordinaciji, praenje trudnoe, obavljanje svih laboratotijskih analiza u privatnoj ordinaciji, kod lekara koji se potom pojavi na poroaju u dravnoj ustanovi i to je zaista jako vano pomenuti ovaj oblik korupcije jer ene nisu uopte svesne ta to znai, iako tu nema direktne iznude novca, samo trebaizraunatikolikoseplatinasveteprivatnepreglede,anemanikakvepotrebe. Reporter: akiuanonimnojanketikakvajebilaova,enenisueleledagovoreoiskustvusa korupcijom. Nadlenim institucijama prijavljeno je 3,6% takvih situacija. Stvar je i u tome to pacijenti ne znaju da se i pokloni smatraju korupcijom. etvrtina ispitanih porodilja dala je novac i babici i lekarima od 50 do ak hiljadu evra. Strah ali i nepoverenje pacijenata u slube nadlene za suzbijanje i borbu protiv korupcije, predstavljaju najvei problem u iskorenjivanju korupcije u zdravstvu. U ,,Udruenju Roditelj'' kau da bi to ipak moglo da se promeni. Uskoro e se za poetak u Domovima zdravlja i klinikama pojaviti broure i posteri koji govore o svim vidovima korupcijeinadleniminstitucijama. Spiker: LjubiaMilanovi,specijalnisavetnikministrazdravlja,saspecijalnimzadatkomdase boriprotivkorupcijeiovogjutrajegostJutarnjegprograma.Dobrojutrodobrodoli. Dakleodjunadodecembraigdesmosadasakorupcijomisakritinomcrtom? LjubiaMilanovi,specijalnisavetnikuMinistarstvuzdravlja: Panigde,nismosepomaklinimalo. Voditelj: Pazato? LjubiaMilanovi: Samozatotoinstitucijekojetrebadasebavetomproblematikombaveseteorijom, ta je korupcija, kako je korupcija nastala, a ne vidim plodove rada. Znai korupciju trebaspreiti,okorupcijinetrebapriati. Voditelj: Dakle,kojesuinstitucije,jerikadajedoaonamestoministra,ministarStankovije rekaodamujetojedanodprioritetadasuzbijekorupcijuirekaojedaministarstvone moesamo,traiojepomo.Kojesutoinstitucijebezkojihvinemoetedaradite? LjubiaMilanovi: Pa mi ne moemo da radimo zna se, prvo ne moemo da radimo bez MUPa i ne moemoradimobeztuilatva,alidaostavljampostranioveAgencijezaborbuprotiv korupcijeinjihdaostavimopostrani,aliznaiovedveinstitucijesunaprvommestu. Voditelj: Alievopre,krajemseptembraministarjerekaodajenekihosamistragautokubilou tom trenutku i da nije eleo da govori koje istrage oko korupcije, u kojim institucijama,alidaerei.tasesatimdeava? LjubiaMilanovi: Pajauvamdatisadajedanbanalanprimer.Znai,jasamprejednodvaipomeseca

otiao u gradski SUP, sa jednim predmetom kompletiranim, znai samo to nije napisana krivina prijava, znai sa svim dokazima otiao sam kod nadlenog naelnika,doneopredmet,dragigospodinjesvovremegledaocrtanifilm,modaste viputalinekidobarcrtanifilmutovremeiondakadaPajapatak,tamonijeradioto totrebadaradi,ondamejeusputpitaooemuseradi,alimujeprioritetbiocrtani film. Voditelj: Ikadasezavriocrtanifil? LjubiaMilanovi: Panijesenaalost,nijesezavriocrtanifilm. Voditelj: Nikadasenijezavriocrtanifilm? LjubiaMilanovi: Padodanasnijejaneznam,modajeiCDnekineznamkojisevrtinonstop.Onje pitao da li tu postoje svi podaci, ja sam rekao da postoje, pa kae onda napiite vi krivinuprijavu,pajakaemdobrohvalagospodine,dovienja,uzmemiodem.Znai tovamjejedanovakoarogantanprimertaseradiikakoseradi.Znaitovamjedeo odgovora na ovo. Drugi deo odgovora vam je vakcine. Znai javna je tajna da je gospodinRadosavljevi,specijalnituilacvratiokrivinuprijavu,znaidasekoriguje, daseizbaciosamimenasatogaidavisadauzatvoruimatesamotriosobe,aostali. Znaijaneznamdokleidetabahatost,dokleidetasamovolja,dokleidetaselektivna pravda. Imate ministarku pravde koja je decidno rekla ne on nije kriv i o emu mi priamodanas. Voditelj: Vihoetedakaetedastepotpunonemoni.Dovedenistesaspecijalnimzadatkomi dastesaminakrajuutomposlu,dastepotpunonemonipredinstitucijama? LjubiaMilanovi: Pajanisamnemoan,znateta. Voditelj: Atamoetedauradite? LjubiaMilanovi: Janisamnemoan,nijenimojministarnemoan.Najveastvarkojujeionuradio,a tojedanijeotvorionijednuaferu.tojeudno,viznatekogoddoenavlastnjega pratineto. Voditelj: Znainijenapravioaferu? LjubiaMilanovi: Naravno,znaipomenijetonajveiuspehovegarniturekojujeministardoveo,asve drugojeznainismomipogoeni,pogoenisunai,pogoenajedravaipogoenisu graani. Znai, ja sam samo pogoen profesionalno to ne moemo da realizujemo. Znai,jaumesto,jasadauovovremebitrebaodabudemiliutuilatvuiliupolicijii dapriamoovome,anedapriamsavama. Voditelj: Alikakovitoobjanjavatesobziromdaevomismodoprenekolikodanamislilidaje

Kosovotajrazlogzatonismodobilistatuskandidata,austvarinekonamnijerekao damibezzdravstvaibezreenjakorupcijeuzdravstvunemoemonikadadauemo uEU. LjubiaMilanovi: Pa mi imamo stalno nekoga. Hoemo da kaemo jednom ko je taj neko i ta je to netoizatonismoulitamogdesmotrebalidauemo.Hoemodakaemotosada ovde? Voditelj: Paevovirecitekojetajnekouzdravstvu. LjubiaMilanovi: Nije u zdravstvu, pa nije to zdravstvo. Pa zdravstvo pazite dvadeset godina imate problem u zdarvstvu, moda i vie i vi sada oekujete da mi za petest meseci reimo.Nemisagledalisveaspekte,sveprobleme,svevidove. Voditelj: tasuproblemi? LjubiaMilanovi: Pa znate ta mi opet moemo, opet emo izneti ovde na sto probleme i svi iznose probleme,kogoddoeoniznosiprobleme,ajmodareenja. Voditelj: A znate ta, ti problemi o kojima vi budete govorili i o kojima vi govorite to nisu problemi nekih strunjaka. Vi ste pozvani da tu situaciju reite, kaete da nemoete sami,ondaizvoliterecitetajeproblem? LjubiaMilanovi: Paevosadauvamrei.Paprviproblemjetotomojministarjezbogmogdolaskai mogimenovanjaimaostrahovitipunoproblemaistrahovitopunopritisaka. Voditelj: Kojevrste? LjubiaMilanovi: Kojevrste?Pasvakakvevrste,znaiipolitikeibilokakve.Zato,tasuoekivalida edovestiasnusestrukojaedaidesakandilomiujutrokadadoulopovinaposao onajodaihosveta.Neznamnerazumem.Znaibioimjeproblemzatojedoao nekokoznasvojposao. Voditelj: Visteiz,,Poskoka''dolidakaemgledaocimadabistesesatimbavili. LjubiaMilanovi: Naravno,dalisamjaovakavilionakav,znaitrebadadoenekokoznaposao. Voditelj: Daljiproblem? LjubiaMilanovi: Dalji problem je struktura, generalno politika struktura. Ne moemo mi da priamo samo da reimo, da reimo problem u korupciji sa policijom, gde su Daiu vezane ruke.taDai?Daije,viejaimamuticajaupolicijinegoDai. Voditelj:

4/6

Kakoto? LjubiaMilanovi: Lako,vrlolako. Voditelj: Akoimauticaj? LjubiaMilanovi: Ko ima uticaj? Pa ima kabinet predsednika Tadia, to je osnovni problem u ovom drutvuitonesmenikodakaejavno. Voditelj: Ali nije jasno, dakle vi priate o tome da se problem ne reava, a taj problem je sutinskizanaulazak,nesamozananormalanivot,zanormalnoleenje,veza ulazakuEU: LjubiaMilanovi: Ako imate sistemsku korupciju, znai mi ne govorimo ovde o pojedinanoj korupciji, da li je lekar uzeo 100 ili 200 evra, mi priamo o sistemskoj korupciji. Sistemsku korupciju moe da rei sistem, ali ne moe da ga rei sistem ako je postavljen tako gdesetukorupcijatiti.Znai,vimoratedapotpunojednugarnituru,znaipoevod ministra pravde, specijalnog tuioca, direktora BIA, direktora policije, to je znai struktura koja treba da se bavi tim problemom. Gde su ti rezultati? Dajte mi jedan, dajtemijedanrezultat.Onivenonstoppriajuotomekakokorupcija,donoseneke zakone, donose akcione planove, sve je to u redu. Ali gde su rezultati? Dajte mi rezultate. Voditelj: DalijetoondavaodgovorGranskomsindikatuzdravstvakojijeprenekolikodana rekaodapostojikorupcijauzdravstvu,alidajenajveanatenderima,tugdesu,pavi kaete,,daupravusteinemoemotodareimo''? LjubiaMilanovi: Pa znate kako moemo da reimo, moemo da reimo kada bi policija, znai kada bi Dai imao odreene ruke da napravi jednu specijalnu jedinicu koja e se baviti problemom u zdravstvu i koja bi dola i ula u zdravstvo i narednih est meseci pretresla osnovne probleme koji se javljaju. Znai, imamo tendere, evo sada imamo ovajproblemkojijepomenimnogoveiodtendera,atojeispitivanjeovihlekovana ljudima,gdeseopetuzimanovac. Voditelj: Nakojetanolekove?Sadajavasmolimsvetokaetedaobjasnitegledaocima. LjubiaMilanovi: Pa to su takozvana klinika ispitivanja. Ja razumem klinika ispitivanja, ali klinika ispitivanjasevodenaivimljudima,gdeviposledvegodineispitivanjaopetnemate rezultate,atojenajgorenekozasvotovremeuzimanovac. Voditelj: Akojetoodobrio? LjubiaMilanovi: Ko je to odobrio? Pa im odobri, znai postoje ustanove koje odobravaju i to ispitivanje, ali u redu da ne idemo da li je to dobro ili nije dobro. Zato ako se ve

ispituje,zatoseuzimanovac,tojeonotojepomeniosnovniproblem. Voditelj: Dakle,vitanoznateonotomineznamo? LjubiaMilanovi: Takoje. Voditelj: Gdeidenovac,kolikonovca,kojiljudisuuigri,vitoznate? LjubiaMilanovi: Takojeinaalostznam. Voditelj: Kojeinstitucije,kojidoktori,sveznate? LjubiaMilanovi: Naalostsveznam. Voditelj: Initanemoetesatimedauinite? LjubiaMilanovi: Pamogusamodaetopriamsavama,dakaemumestotomezovetevi,menesada u ovo vreme treba da zove specijalni tuilac, treb ada me zove neko iz UBPOKa, SBPOKa , kako li se ve sada zove nije ni bitno i da narednih est meseci, odnosno proteklih est meseci svako jutro priamo o tome, odnosno da priamo, da im ukazujemogdeikakotrebaraditi.Znaijananekosvojelinopoznanstvoupoliciji, radimopojedinanesluajeveijastvarnonemogudanepohvalimteljudesakojima imamodnos.NemogudakaemkojajetoUprava,upravoiztihrazlogatosuneke stvari u toku, ali to su ljudi koji su izali u susret po nekoj ajde da kaem privatnoj liniji, ali umesto oni mene zovu da priamo na ovu temu, odnosno ne da priamo, nego da izloimo probleme i da vidimo reenje za te probleme. Ne, ja dolazim ovde kaogostipriamsavamaiovoeutinai,odnosnovaigledaociiizgubiejovie poverenjeusveovotosedeava. Voditelj: Akojeostalopoverenjauopte.Znatetaposleovograzgovorajasamsigurnadae vamdanaszvonititelefon. LjubiaMilanovi: Hoesigurno. Voditelj: Daevaszvatimojekolege. LjubiaMilanovi: Ja se nadam da e mi zvoniti telefon i pitanje gde u sada. Ja jedino moda posle ovoga odem kod Danice Drakovi u kafi da radim kao konobar, poto e ona verovatnodanassmetidamezaposli. Voditelj: HvalatostebiligostJutarnjegprograma.