Jó óvodát kívánunk!

Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Visnyei Csaba ügyvezető 1134 Budapest, Váci út 37. Telefon: (06 1) 477 3100 Fax: (06 1) 477 3136 e-mail: info@educatio.hu internet: www.educatio.hu Tipográfia, tördelés: Teszár Edit A rajzokat Pattantyus Miklós készítette
2 www.educatio.hu

értelmi és szociális képességeik.Mitől jó egy óvoda? A jó óvodában a gyermekek biztonságban érik magukat. A jó óvoda. akik őket körülveszik. egyenletes. amely által egyéni képességeikhez mérten fejlődnek testi. örülnek társaiknak. és azoknak a felnőtteknek. elsősorban a dajkákkal. ráérős és ritmikus az élet.educatio. A jó óvodában a gyermekek a nap nagy részét szabad játékkal töltik. www. verbális. A testi-lelki biztonságot az óvodapedagógusok adják meg a gyermekek számára. akik szoros együttműködésben dolgoznak a családokkal és az óvoda valamennyi dolgozójával. ahol derűs. érzelmi anyaöl.hu 3 . szeretnek odajárni. ahogy a jó óvodapedagógusok mondják.

hu .educatio.4 www.

amelyek csak a közösségben sajátíthatók el. amit a kisgyermekek már a családban elsajátítottak. Az ilyen óvodákban a gyermekek átélhetik a tevékenység örömét. csak azt. teret adnak az önfeledt játéknak. minden nap mozognak. A jó óvodában minden fontos dolgot a játékban sajátítanak el a gyermekek. mert nem várnak tőlük mást. ugyanakkor a közös tapasztalatok. kötött programokra. Az ilyen óvodában nem kényszerítik a gyermeket életkor-idegen tevékenységekre. a fejlesztés színtere.hu 5 . együtt játszani. Naponta hallgatnak mesét. A jó óvodában az egyéb tevékenységek is szorosan kapcsolódnak a játékhoz. a közös élmények. Megerősítik mindazt.educatio. együtt gondolkodni.A jó óvoda legnagyobb értéke a játék. Minden a szabad játék keretében történik. Az igazi óvodában az óvodapedagógusok elegendő időt. felesleges szereplésekre. lehetőség szerint a szabadban. és a közös hagyományok. www. A jó óvodában a gyermekek egyéni ütemben és egyéni módon fejlődhetnek. túl korai tanulásra. és kiegészítik olyan szokásokkal. az együtt megélt események összetartják a csoportot. A fejlődés. szokások mentén tudnak együttműködni. viselkedésmintákkal. amit maguktól és örömmel tenni képesek. mintázás és egyéb kézimunkázás. rendszeresen énekelnek. annak gazdagítását szolgálja. folyamatosan van rajzolás. eszköze és megvalósulási módja is a játék.

A jó óvoda feladatának tekinti. A jó óvoda apró lépésekben formálhatja a szülők gyermeknevelési szokásait. hogy a kisgyermek életkorához szabott. biztonságos környezetet biztosítson arra az időre is.educatio.hu . Bizalomra (és nem bizalmaskodásra) épülő együttműködés során látja el szociális funkcióját. kíváncsi a véleményükre. A jó óvoda figyel a szülők igényeire. amíg a gyermek nincs a családjában. A szülők részéről megnyilvánuló bizalom alapja 6 www. megpróbálja közös nevezőre hozni a család és az óvoda értékrendjét.

www. de az iskolaérettség szakszerű mérlegelésében segíteni tud a szülőknek és az iskolának. A jó óvoda nem vállalja át. a rászoruló gyermekek ellátását.educatio. inkább együtt élnek a gyermekekkel.hu 7 . feltétel nélküli elfogadás. mentális egészségének megóvását. Az ilyen óvodában nem nevelnek lépten-nyomon. nemcsak a programokban.az őszinteség. A jó óvoda nem módszerközpontú. A jó óvoda mindig ellenáll az iskolásítási törekvéseknek. a gyermekekre való teljes odafigyelés. de segíti a szakszolgálatok vagy családsegítő központok feladatait. elvekben és dokumentumokban. hanem leginkább a mindennapokban. Itt minden a gyermek érdekében történik. hanem gyermekközpontú.

és ha a nevelésben részt vesznek. A mai óvodások nagy többsége azonban reggeltől késő délutánig az intézmény lakója. és hogy az óvodapedagógusok rendelkezésére álljanak azok az eszközök. felszerelési tárgyak. Az óvodapedagógusok… mindennapos. a rendelkezésre álló eszközei alkalmasak legyenek a kisgyermekek családias fogadására. mert a szüleik dolgoznak és az együttjátszás élvezetes. biztonságos. szabad játékára. megújuló erőfeszítést tesznek azért. elvárásaikban igazodnak az óvoda funkciójához. amelyek a mindennapi óvodai élethez – a kisgyerekek mindennapi életéhez – nélkülözhetetlenek. A fenntartók biztosítják. fejlesztőpedagógus…). egyéni szükségleteit. kertje. szokásrendszerét. hogy megismerjék az egyes gyermekek családi hátterét. és hogy a családokat – szülőket. pedagógiai asszisztens. 8 www.Ki mit tehet a jó óvodáért? A fenntartók… gondoskodnak arról. igényeit. Óvodába azért járnak a gyermekek. berendezései.hu .educatio. nagyszülőket – bevonják az óvoda mindennapi életébe. hogy egyszerre két felnőtt legyen a gyermekekkel (dajka. A fenntartók meghagyják az óvoda szakmai önállóságát. hogy az óvoda épülete.

www.educatio.hu 9 .

Az óvodapedagógusok számára egyformán fontos minden gyermek. de képesek egészséges kritikával kezelni a sok információt és elvárást.A tömeges együttlét. megismerik a különbözőségeket.educatio. Értik. Igényük van az új megismerésére. örülni. ha az óvodapedagógus szakmai tudása. és ha kell. gyermekszerető bánásmódja. a szabályozott élet nagyon fárasztó. 10 www. tudnak a gyermekekkel játszani. elfogadják. egyúttal a csoport egészének megfelelő szociális légkört is megteremtik. a biztos kézzel kipárnázott korlátok nem teszik elviselhetővé ezt az életmódot. gyöngéd. képesek minden gyermeket önmaga miatt szeretni és nevelni.hu .

A mai életstílus és tempó nem kedvez a kisgyermeknevelésnek. mert a felnőttek kapkodnak és a kicsiket nem lenne szabad siettetni.hu 11 .educatio. szemben állva a divatirányzatokkal. www. ha kell.A szülők… igyekeznek megismerni az óvodás gyermek – köztük saját gyermekük – valódi szükségleteit.

mozgással. ha elmagyarázzák nekik. vagy megértik. a spontán utánzáshoz adott jó példákkal mind óvodában mind pedig a családi közösségben.A szülők tudják.educatio.hu . mindennapos szabad játékkal és mesével. zenével. rajzolással. aki teljes értékűen megélhette saját kisgyermekkorát. A szülőknek igényük van az óvodapedagógusokkal történő őszinte beszélgetésekre és az óvodai nevelésben való együttműködésre. hogy megújulni kész felnőtt abból lesz. 12 www.

festhet. mozoghat.hu 13 . Vannak társai. rajzolhat. Szívesen vesz részt azokban a tevékenységekben.educatio. és jól működnek együtt családjával. akiket emleget. Az óvodás gyermek világa a cselekvés. énekelhet.Miből tudhatjuk. egyre több helyzetben érzi magát otthonosan. amiben szeretne. jókat beszélgethet az óvodában. abban a tevékenységben vehet részt. Az óvodában nem tanítják őt iskolás módon. és egyre aktívabb a különböző szituációk megélésében. hogy a kiválasztott óvoda az Óvodai nevelés alapprogramja szerint működik-e? A kisgyermek jókat játszhat. a felnőttek segítenek neki. és rajta. Egyre inkább önálló. amelyeket az óvodai élet során felkínálnak számára. varázslatos meséket hallhat. www. táncolhat. barátai.

amelyben a gyermek feldolgozza élményeit és levezeti feszültségeit. játék A játék: öröm és aktivitás. de annál nagyobb és többirányú eredményhez vezet. de legalább másfél órát mozgásos szabad játékkal. a spontán játéknak nincs célja. spontán cselekvés. A játék minden esetben örömérzést fejez ki.hu .Játék.educatio. A játék önmagáért van. Ha a kisgyermek a nap első felében nem tölt el néhány. játék. Folyamatos. a nap má- 14 www.

Az óvodapedagógus a játékban történő fi- www. a felnőtt figyelmére. az általa teremtett nyugalmas és ösztönző légkörre van szükség.sodik felében sokkal fáradtabb. kimerültebb lesz. Az igényt észre kell venni. és az erre történő reakció az óvodapedagógus „legfinomabb” tevékenysége. A felnőtt időnkénti. A kisgyermek folyamatos játékának biztosításához felnőttre. A fáradt kisgyermek nyugtalan.educatio. amenynyit a gyermek éppen igényel. A szabad játékban a felnőtt szerepe csak annyi. pillanatnyi segítő beavatkozása nélkül az együttes játék elakadhat. Ilyen állapotban a kisgyermek nyűgős lesz vagy éppenséggel agresszív.hu 15 .

bábozást. hogy a gyermekek naponta játszhassanak a szabadban is. együtt. Fontos. A játékban a gyermek a külvilágból szerzett. éneklést. tanulás) benne vannak. és saját belső világából tudatába emelkedő tagolatlan benyomásait mindig újra tagolja. Ezért a legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenység óvodás korban a játék.gyelő jelenléte mellett kezdeményez meséket.educatio. A játék elemei minden egyéb tevékenységben (munka-jellegű tevékenység.hu . feldolgozza. egyéb tevékenységeket. vagy egy-egy gyermek számára. aki éppen nem tud önállóan játszani.. 16 www. rajzolást stb.

educatio. ábrázolás – kreatív művészetek A mese világa az egyébként tudatosan még fel nem fogható világot. a valóságot közel hozza a gyermekhez. melyekről más nyelven még nem lehet beszélni. A meséhez vagy a gyermek által kitalált történetekhez da17 www. Ezért a mindennapos mese hallgatásának elsőbbsége van a mesenézéssel szemben. szeretetről. A mese bábokkal vagy dramatikus eszközökkel eljátszható. A mesét nem hallgató. báb. gyűlöletről. vers. A belső képkészítés is egyfajta feldolgozás. vagy sokkal kevésbé történik meg. mozgás.hu . A mese teljes világképet ad. dühöket és félelmeket is. a meséről belső képeket képzel el. Holott az anyanyelvi fejlettség adja az erőteljes. akik nem vagy csak rendszertelenül hallanak mesét. hanem néző gyermekben ez a feldolgozás nem. jóról és gonoszról –. A mesét hallgató gyermek a meséhez. vígasztal és megnyugtat. A mindennap mesét halló gyermekek az iskolába lépés idejére másfél évvel előzhetik meg anyanyelvi fejlettségben azokat a kortársaikat. halálról. Így a mese oldja a szorongást. A képernyő nemcsak testileg „ülteti le” a gyermeket. Oldja a feszülő indulatokat. ének. önálló gondolkodás és a jól működő emlékezet alapját.Mese. tánc. dramatizálás. hanem lelkileg is beszabályozza. és olyan dolgokról beszél a gyerekkel – életről.

táncok. hanem lerajzolják.educatio.hu . hogy nem kijátsszák. A gyermekek lehet. esetenként változatos ábrázolási technikákkal vegyíthetők a szükséges kellékek. önfejlesztő. 18 www. eltáncolják saját élményeiket. A művészeti eszközökkel történő önkifejezés a játékhoz hasonló. kreatív tevékenység. képességeket kibontakoztató. eléneklik.lok. mozgásos elemek is kapcsolhatók.

Beszéljünk jól. játék-. Sajnos a képernyők nem pótolhatják a gyermeket körülvevő élő beszédet. melyet a gyermek környezetében élő felnőttek adnak.hu 19 . ami az egyik oka a ma tömegesen tapasztalható beszédhibák kialakulásának. viszont elnémítják a gyermek környezetében élő felnőtteket. ne javítgassuk a beszédüket. mindennapos mesemondása serkentik az anyanyelvi fejlődést óvodás korban. vers. dúdolói.educatio. Az óvodapedagógusok beszéde.Anyanyelv A gyermek anyanyelvét spontán utánzással tanulja. mondókázása. Az anyanyelvi fejlődés alapja a jó minta. www. beszédre.és dalszövegei. Ezzel is sokat tehetünk a gyermek anyanyelvi – és gondolkodásbeli fejlődéséért. magával a beszélgetéssel fejlődik. szépen a gyermekkel és egymással a gyermek jelenlétében mi felnőttek. Az anyanyelv folyamatos és jókedvű. közlésre serkentő légkörrel.

hanem mindig óvodás. Az ezekben történő részvétel mind tanulás. hogy oda soha nem iskolás megy. hogy felkészítsen az iskolára. lerajzolja: élményeit feldolgozza. Az iskolának is tudnia kell.educatio. a gyengébb képességűek később. hogy a tehetségesek előbb. és soha nem úgy. aki majd az elkövetkezendő két-három évben érik lassan iskolássá. a felnőtt válaszol. De soha nem tanít – a szó iskolás értelmében. Az óvodapedagógus felkínálhat tevékenységi lehetőségeket. kompetencia élménye erősödik. Ha a gyermek kérdez. eljátssza. hanem esetleg éppen fordítva! 20 www. elmeséli. átéli. Tudnunk kell: az óvoda feladata nem az. amit hall és amit lát maga körül. megteremti ezek feltételeit az egyedüli és/vagy közös cselekvésekre.Tanulás Az óvodás gyermek tanulásának legfőbb formája a spontán utánzás.hu . Utánozza.

hu 21 .www.educatio.

hogy saját maguk választhassák meg az óvodai nevelés módszereit a sokféle elfogadott.Módszerek Az óvodapedagógusok módszertani szabadsága biztosítja.hu . valamint az óvoda helyi nevelési programja. A szabad választásban eligazítást ad Az óvodai nevelés országos alapprogramja. vagy maguk is kezdeményezhetnek a gyermek érdekeit szolgáló újításokat az eddigi programokban. a csoport összetételétől és a szülőktől függhet az. 22 www. az alapprogram szellemiségének megfelelő kiadványok. nemzetközileg és Magyarországon hitelesített módszer közül. Az óvodapedagógusok többféle módszertani kínálatból is összeállíthatják saját programjukat. hogy mely módszereket helyezi előtérbe. Az egyes óvodai csoportokban az óvodapedagógus személyiségétől.educatio.

törvénnyel kihirdette az Egyezményt.educatio.) És Önök. véleményüket osszák meg velünk. kedves Olvasók.A gyermek mindenekfelett álló érdeke A fenntartónak. az óvodapedagógusnak és a szülőnek egyformán be kell tartania a gyermek jogairól kötött nemzetközi Egyezményt. felmentésről.hu 23 . (A Magyar Köztársaság az 1991. és küldjék el az alábbi címre: ovoda@educatio. hogy minden intézménynek és hatóságnak minden.hu www. évi LXIV. Legyen szó akár beiskolázásról. a gyermeket érintő döntésében a gyermek mindenekfelett álló érdekét kell elsősorban figyelembe vennie. amely kimondja. hogyan vélekednek a jó óvodáról? Kérjük. vagy bármilyen más intézkedésről. óvodai csoportok összevonásáról.

.1-08/1-2008-0002 Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. koordináció” kiemelt projekt keretében készült.1. századi közoktatás – fejlesztés.Jelen kiadvány a „21. Projekt száma: TÁMOP-3. az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozával valósul meg. az Európai Szociális Alap. A projekt az Európai Unió támogatásával.