ĐỀ CƯƠNG MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Câu 1: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình

độ phát triển của lực lượng sản xuất? Sự vận dụng quy luật này ở VN trong thời kỳ quá độ lên CNXH? Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất: Lực lượng sản xuất chính là toàn bộ các nhân tố vật chất, kỹ thuật của quá trình sản xuất, chúng tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau tạo ra sức sản xuất, tức tạo ra năng lục thực tiễn làm biến đổi các đối tượng vật chất của giới tự nhiên theo nhu cầu nhất định của con người và xã hội. Như vậy, lực lượng sản xuất là những nhân tố có tính sáng tạo và tính sáng tạo đó có tính lịch sử. Cũng do đó, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất phản ánh trình độ chinh phục giới tự nhiên của con người: trình độ thủ công của lực lượng sản xuất phản ánh trình độ chinh phục giới tự nhiên thấp hơn rất nhiều so với lực lượng sản xuất ở trình độ kỹ thuật công nghệ và công nghệ cao. Lực lượng sản xuất là nhân tố cơ bản, tất yếu tạo thành nội dung vật chất của quá trình sản xuất; không một quá trình sản xuất hiện thực nào có thể diễn ra nếu thiếu một trong hai nhân tố là người lao động và tư liệu sản xuất. Thế nhưng, chỉ có lực lượng sản xuất vẫn chưa thể diễn ra quá trình sản xuất hiện thực được mà còn cần phải có những quan hệ sản xuất đóng vai trò là hình thức xã hội của quá trình sản xuất ấy. Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội). Quan hệ sản xuất bao gồm: quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức – quản lý quá trình sản xuất và quan hệ trong phân phối kết quả của quá trình sản xuất đó. Những quan hệ sản xuất này tồn tại trong mối quan hệ thống nhất và chi
1

phối, tác động lẫn nhau trên cơ sở quyết định của quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất. Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất: - Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất biện chứng, trong đó lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất và quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt cơ bản, tất yếu của quá trình sản xuất, trong đó lực lượng sản xuất là nội dung vật chất của quá trình sản xuất, còn quan hệ sản xuất là “hình thức xã hội” của quá trình đó. Trong đời sống hiện thực, không thể có sự kết hợp các nhân tố của quá trình sản xuất để tạo ra năng lực thực tiễn cải biến các đối tượng vật chất tự nhiên lại có thể diễn ra bên ngoài những hình thức kinh tế nhất định. Ngược lại, cũng không có một quá trình sản xuất nào có thể diễn ra trong đời sống hiện thực chỉ với những quan hệ sản xuất không có nội dung vật chất của nó. Như vậy, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tồn tại trong tính quy định lẫn nhau, thống nhất với nhau. Đây là yêu cầu tất yếu, phổ biến diễn ra trong mọi quá trình sản xuất hiện thực của xã hội. Tương ứng với thực trạng phát triển nhất định của lực lượng sản xuất cũng tất yếu đòi hỏi phải có quan hệ sản xuất phù hợp với thực trạng đó trên cả ba phương diện: sở hữu tư liệu sản xuất, tổ chức – quản lý và phân phối. Chỉ có như vậy, lực lượng sản xuất mới có thể duy trì, khai thác – sử dụng và không ngừng phát triển. Ngược lại, lực lượng sản xuất của một xã hội chỉ có thể được duy trì, khai thác – sử dụng và phát triển trong một hình thức kinh tế - xã hội nhất định. Mối quan hệ thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tuân theo nguyên tắc khách quan: quan hệ sản xuất phải phụ thuộc vào thực trạng phát triển của lực lượng sản xuất trong mỗi giai đoạn lịch sử xác định; bởi vì, quan hệ sản xuất chỉ là hình thức kinh tế - xã hội của quá trình sản xuất, còn lực lượng sản xuất là nội dung vật chất, kỹ thuật của quá trình đó.
2

Tuy nhiên, quan hệ sản xuất, với tư cách là hình thức kinh tế - xã hội của quá trình sản xuất, nó luôn luôn có khả năng tác động trở lại sự vận động, phát triển của lực lượng sản xuất. Sự tác động này có thể diễn ra theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực, điều đó phụ thuộc vào tính phù hợp hay không phù hợp của quan hệ sản xuất với thực trạng và nhu cầu khách quan của sự vận động, phát triển lực lượng sản xuất. Nếu “phù hợp” sẽ có tác dụng tích cực và ngược lại, “không phù hợp” sẽ có tác dụng tiêu cực. - Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất có bao hàm khả năng chuyển hóa thành các mặt đối lập và phát sinh mâu thuẫn. Trong phạm vi tương đối ổn định của một hình thức kinh tế - xã hội xác định, lực lượng sản xuất của xã hội được bảo tồn, không ngừng được khai thác – sử dụng và phát triển trong quá trình sản xuất và tái sản xuất của xã hội. Tính ổn định, phù hợp của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất càng cao thì lực lượng sản xuất càng có khả năng phát triển, nhưng chính sự phát triển của lực lượng sản xuất lại luôn luôn tạo ra khả năng phá vỡ sự thống nhất của những quan hệ sản xuất từ trước đến nay đóng vai trò là hình thức kinh tế - xã hội cho sự phát triển của nó. Những quan hệ sản xuất này, từ chỗ là những hình thức phù hợp và cần thiết cho sự phát triển của các lực lượng sản xuất đã trở thành những hình thức kìm hãm sự phát triển đó, nó đã tạo ra một mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, từ đó xuất hiện nhu cầu khách quan phải thiết lập lại mối quan hệ thống nhất giữa chúng theo nguyên tắc quan hệ sản xuất phải phù hợp với nhu cầu phát triển của lực lượng sản xuất. Như vậy, mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ mâu thuẫn biện chứng giữa nội dung vật chất, kỹ thuật với hình thức kinh tế - xã hội của quá trình sản xuất. Sự vận động của mâu thuẫn này là một quá trình đi từ sự thống nhất đến những khác biệt và đối lập, xung
3

phát triển của nền sản xuất vật chất và do đó là sự vận động.đột. nó cũng là cơ sở để giải thích một cách khoa học về nguồn gốc sâu xã của toàn bộ hiện tượng xã hội và các sự biến trong đời sống chính trị. văn hóa của các cộng đồng người trong lịch sử. Thực tế lực lượng sản xuất nước ta còn thấp kém lại phát triển không đồng đều. quá độ từ thấp đến cao. nước ta đi lên CNXH. Trong phạm vi phân tích sự phát triển xã hội. Kinh nghiệm thực tế chỉ rõ. phát triển của toàn bộ đời sống xã hội. mà ngay khi quan hệ sản xuất phát triển không đồng bộ và có những yếu tố đi quá xa so với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. sản xuất nhỏ là chủ yếu. kế thừa và vượt qua của nó ở trình độ ngày càng cao hơn. tuần tự lại vừa có tính nhảy vọt với những bước đột biến. Vận dụng: Từ một nền nông nghiệp lạc hậu. từ đó làm xuất hiện nhu cầu khách quan phải được giải quyết theo nguyên tắc quan hệ sản xuất phải phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất. từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn. sự vận động và phát triển của lịch sử nhân loại từ phương thức sản xuất thấp lên phương thức sản xuất cao hơn. khiến cho quá trình phát triển của nền sản xuất xã hội vừa diễn ra với tính chất tiệm tiến. Để xây dựng phương thức sản xuất XHCN. lực lượng sản xuất bị kiềm hãm không chỉ trong trường hợp quan hệ sản xuất lạc hậu. Sự tác động của quy luật này tạo ra nguồn gốc và động lực cơ bản nhất đối với sự vân động. mâu thuẫn và sự vận động của mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất chính là nội dung cơ bản của “quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”. cho nên cần phải coi trọng những hình thức kinh tế trung gian. Đảng ta chủ trương xây dựng một nền kinh tế 4 . Sự vận động của mâu thuẫn này cũng tuân theo quy luật “từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại”. quy luật “phủ định của phủ định”.

Cơ sở hạ tầng của một xã hội. trong đó quan hệ sản xuất thống trị chiếm địa vị chủ đạo. đặc biệt là trong các xã hội hiện đại. quan hệ sản xuất tàn dư và quan hệ sản xuất mới tồn tại dưới hình thái mầm mống. … để dần dần hình thành các tập đoàn kinh tế lớn. phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất để xây dựng cơ sở kinh tế của CNXH. chi phối các quan hệ sản xuất khác. được tạo nên bởi các quan hệ sản xuất thống trị.\ Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ hệ thống kết cấu các hình thái ý thức xã hội cùng với các thiết chế chính trị .xã hội và giữ vai trò là đặc trưng cho chế độ kinh tế của một xã hội nhất định. chủ nghĩa tư bản nhà nước. đại biểu cho sự phát triển của xã hội tương lai. trong đó. Trong xã hội có giai cấp.xã hội tương ứng. quá trình đó không phải bằng gò ép. Từng bước xã hội hóa XHCN. kinh tế nhà nước và tập thể đóng vai trò là nền tảng. Chúng ta chỉ bỏ qua những gì của xã hội cũ không còn phù hợp. trong toàn bộ sự vận động của nó. định hướng sự phát triển của đời sống kinh tế .thị trường định hướng XHCN nhằm phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế. tổ chức chính 5 . hình thành trên một cơ sở hạ tầng kinh tế nhất định. mà được thực hiện từng bước thông qua sự hỗn hợp các hình thức sở hữu như công ty cổ phần. các hình thức hợp tác. Câu 2: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng? Việc vận dụng mối quan hệ này trong thời kỳ quá độ ở VN: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng: Cơ sở hạ tầng dùng để chỉ toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội. hình thái ý thức chính trị và pháp quyền cùng hệ thống thiết chế. thực hiện chủ trương chuyển hóa cái cũ thành cái mới theo định hướng XHCN.

Sự đấu tranh trong lĩnh vực ý thức hệ xã hội và những xung đột lợi ích chính trị . Chúng tồn tại trong mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau. dù đó là lĩnh vực thực tiễn chính trị. trong đó cơ sở hạ tầng đóng vai trò quyết định đối với kiến trúc thượng tầng và đồng thời kiến trúc thượng tầng thường xuyên có sự tác động trở lại cơ sở hạ tầng kinh tế của xã hội. Tính chất phụ thuộc của kiến trúc thượng tầng vào cơ sở hạ tầng có nguyên nhân từ tính tất yếu kinh tế đối với toàn bộ các lĩnh vực sinh hoạt của xã hội.đảng và NN là hai thiết chế.xã hội có nguyên nhân sâu xa từ mâu thuẫn và cuộc đấu tranh giành lợi ích trong cơ sở kinh tế XH.Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng: Vai trò quyết định của CSHT đối với KTTT được thể hiện trên nhiều phương diện: tương ứng với một cơ sở hạ tầng sẽ sản sinh ra một kiến trúc thượng tầng phù hợp. Những biến đổi trong CSHT tạo ra nhu cầu khách quan cần có sự biến đổi tương ứng trong KTTT. còn các giai cấp và tầng lớp XH khác ở vào vị trí phụ thuộc đối với quyền lực NN.xã hội. Tính chất mâu thuẫn trong CSHT được phản ánh là mâu thuẫn trong hệ thống kiến trúc thượng tầng. Giai cấp nắm giữ quyền sở hữu tư liệu sản xuất của xã hội đồng thời cũng là giai cấp nắm được quyền lực NN trong kiến trúc thượng tầng. . Quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT: Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là hai phương diện cơ bản của đời sống xã hội – đó là phương diện kinh tế và phương diện chính trị . phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng. có tác dụng bảo vệ cơ sở hạ tầng đó. tổ chức quan trọng nhất trong hệ thống kiến trúc thượng tầng của XH. tác động lẫn nhau. Như vậy. pháp luật… hay lĩnh vực 6 . còn kiến trúc thượng tầng là sự phản ánh đối với cơ sở hạ tầng. cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng. NN là một bộ máy tổ chức quyền lực và thực thi quyền lực đặc biệt của xã hội trong điều kiện xã hội có đối kháng giai cấp.

Tính tất yếu kinh tế lại phụ thuộc vào tính tất yếu của nhu cầu duy trì và phát triển các lực lượng sản xuất khách quan của xã hội. trong điều kiện kiến trúc thượng tầng có yếu tố NN thì phương thức tác động của các yếu tố khác tới cơ sở kinh tế của xã hội thường phải thông qua nhân tố nhà nước mới có thể thực sự phát huy mạnh mẽ vai trò thực tế của nó. Sự tác động của các yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng có thể diễn ra theo nhiều xu hướng. sự tác động của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng dù diễn ra với những xu 7 . nếu phù hợp nó sẽ có tác dụng tích cực. điều đó phản ánh tính chất mâu thuẫn lợi ích của các giai cấp. . Điều đó tùy thuộc vào bản chất của mỗi nhân tố trong kiến trúc thượng tầng.sinh hoạt tinh thần của xã hội. lại có sự tác động theo xu hướng xóa bỏ cơ sở kinh tế này và có xu hướng đấu tranh cho việc xác lập một cơ sở kinh tế khác. điều đó phụ thuộc vào sự phù hợp hay không phù hợp của các yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng đối với nhu cầu khách quan của sự phát triển kinh tế. kìm hãm và phá hoại sự phát triển kinh tế trong một phạm vi và mức độ nhất định. tức xu hướng duy trì chế độ xã hội hiện thời.Vai trò tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng: Sự tác động của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng có thể thông qua nhiều phương thức. thậm chí các xu hướng không chỉ khác nhau mà còn có thể đối lập nhau. Tuy nhiên. ngược lại sẽ có tác dụng tiêu cực. các tầng lớp xã hội khác nhau và đối lập nhau: có sự tác động nhằm duy trì cơ sở kinh tế hiện tại. phụ thuộc vào vị trí. xây dựng một chế độ xã hội khác… Sự tác động của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng có thể diễn ra theo xu hướng tích cực hoặc tiêu cực. Nhà nước là nhân tố có tác động trực tiếp nhất và mạnh mẽ nhất tới cơ sở hạ tầng kinh tế của xã hội. Tuy nhiên. vai trò của nó và những điều kiện cụ thể.

Đảng ta đã khẳng định lấy CN Mac – Lenin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng cho mọi hoạt động tinh thần của xã hội. các hình thức xí nghiệp. mức độ khác nhau nhưng rốt cuộc nó không thể giữ vai trò quyết định đối với cơ sở hạ tầng kinh tế của xã hội. cùng tồn tại trong một cơ cấu kinh tế thống nhất theo định hướng XHCN. kinh tế tập thể dưới hình thức thu hút phần lớn những người sản xuất nhỏ trong các ngành nghề. công ty cổ phần phát triển mạnh.hướng khác nhau. Xây dựng hệ thống chính trị XH XHCN mang tính chất giai cấp công nhân. đảm bảo cho nhân dân là người chủ thực sự của XH. thực hiện cho được lợi ích và quyền lực thuộc về nhân dân lao động. điều chỉnh và củng cố các bộ phận của kiến trúc thượng tầng là một quá trình diễn ra trong suốt thời kỳ quá độ. kinh tế tư nhân và gia đình 8 . cơ sở hạ tầng kinh tế của xã hội vẫn tự mở đường đi cho nó theo tính tất yếu kinh tế của nó. Các tổ chức bộ máy tạo thành hệ thống chính trị . . do đội tiên phong của nó là ĐCSVN lãnh đạo.Về xây dựng kiến trúc thường tầng XHCN ở nước ta.Mỗi bước phát triển của cơ sở hạ tầng hoặc kiến trúc thượng tầng là một bước giải quyết mâu thuẫn giữa chúng. . thậm chí đối lập nhau. Việc phát triển và củng cố cơ sở hạ tầng.xã hội không tồn tại như một mục đích tự thân mà vì phục vụ con người.Cơ sở hạ tầng trong thời kỳ quá độ ở nước ta bao gồm các kiểu quan hệ sản xuất gắn liền với các hình thức sở hữu tương ứng với các thành phần kinh tế khác nhau.Sự định hướng XHCN nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần thì hoạt động định hướng của kiến trúc thượng tầng chính trị không chỉ bó hẹp trong kinh tế quốc doanh mà phải hoạt động bao quát cả trong những thành phần kinh tế ngoài quốc doanh nhằm từng bước xã hội hóa nền sản xuất với những hình thức và bước đi thích hợp theo hướng: kinh tế quốc doanh được củng cố và phát triển ở những vị trí chủ đạo. . Việc vận dụng mối quan hệ này trong thời kỳ quá độ ở VN: .

Khái niệm ý thức xã hội dùng để chỉ phương diện sinh hoạt tinh thần của xã hội. Các yếu tố đó tồn tại trong mối quan hệ thống nhất biện chứng. được hình thành một cách trực tiếp từ hoạt 9 . nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triển nhất định. Lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội có cấu trúc hết sức phức tạp. trong đó phương thức sản xuất vật chất là yếu tố cơ bản nhất. ý thức thẩm mỹ.phát huy được mọi tiềm năng. ý thức pháp quyền. Giữa ý thức xã hội và ý thức cá nhân có sự thống nhất biện chứng nhưng không đồng nhất. ý thức khoa học… Theo trình độ phản ánh của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội có thể phân biệt ý thức xã hội thông thường và ý thức lý luận. ý thức tôn giáo. đó là ý thức chính trị. Tồn tại XH quyết định ý thức xã hội và tính độc lập của ý thức xã hội: Khái niệm tồn tại xã hội dùng để chỉ phương diện sinh hoạt vật chất và các điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội. Các yếu tố cơ bản tạo thành tồn tại xã hội bao gồm: phương thức sản xuất vật chất. ý thức xã hội bao gồm các hình thái khác nhau. Theo nội dung và lĩnh vực phản ánh đời sống xã hội. các yếu tố thuộc về điều kiện tự nhiên – hoàn cảnh địa lý và dân cư. Ý thức xã hội thông thường là toàn bộ những tri thức. tác động lẫn nhau tạo thành điều kiện sinh tồn và phát triển của xã hội. ý thức đạo đức. những quan niệm… của những con người trong cộng đồng người nhất định. Câu 3: Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập của ý thức xã hội? Ý nghĩa của vấn đề này trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN. Có thể tiếp cận kết cấu của ý thức xã hội từ những phương diện khác nhau. các tập đoàn kinh doanh lớn có sức chi phối trong nền kinh tế được hình thành.

Cũng có thể phân tích ý thức xã hội theo hai trình độ và hai phương thức phản ánh đối với tồn tại xã hội. tình cảm.động thực tiễn hàng ngày. được trình bày dưới dạng những khái niệm. quan điểm đã được hệ thống hóa. đạo đức. Tâm lý xã hội là toàn bộ đời sống. đó là tâm lý xã hội và hệ tư tưởng xã hội. Mỗi giai cấp đều có đời sống sinh hoạt tinh thần đặc thù của nó nhưng hệ tư tưởng thống trị xã hội bao giờ cũng là hệ tư tưởng của giai cấp thống trị xã hội. không phải tâm lý xã hội tự nó sản sinh ra hệ tư tưởng xã hội. Tâm lý xã hội và hệ tư tưởng xã hội là hai trình độ. Ý thức lý luận khoa học có khả năng phản ánh hiện thực khách quan một cách khái quát. nghệ thuật. quy luật. Ý thức lý luận là những tư tưởng. tuy nhiên. sâu sắc và chính xác. C. Trong xã hội có giai cấp. ý thức xã hội cũng có tính giai cấp. hai phương thức phản ánh khác nhau của ý thức xã hội đối với cùng một tồn tại xã hội. nó có ảnh hưởng đến ý thức của các giai cấp trong đời sống xã hội. nội dung ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội. khát vọng. vạch ra các mối liên hệ bản chất của các sự vật và hiện tượng. Ý thức lý luận đạt trình độ cao và mang tính hệ thống tạo thành các hệ tư tưởng. đối lập nhau giữa các giai cấp.Mac và Ph. đời sống tinh thần của xã hội hình 10 . khái quát hóa thành các học thuyết xã hội. tâm trạng. là sự phản ánh trực tiếp và tự phát với hoàn cảnh sống của họ. chưa được hệ thống hóa. ý chí…của những cộng đồng người nhất định. chúng có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau. triết học. phạm trù. là sự phản ánh gián tiếp và tự giác đối với tồn tại xã hội. quan điểm xã hội như: chính trị. tôn giáo. khái quát hóa thành lý luận. phản ánh điều kiện sinh hoạt vật chất và lợi ích khác nhau. Hệ tư tưởng xã hội là toàn bộ các hệ thống quan niệm. Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội: Tồn tại xã hội quyết định nội dung ý thức xã hội.Angghen đã chứng minh rằng tồn tại xã hội thế nào thì ý thức xã hội thế ấy.

trực tiếp mà thường thông qua các khâu trung gian. những quan điểm về chính trị. Quan điểm duy vật lịch sử về nguồn gốc của ý thức xã hội cũng chỉ ra rằng tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội không phải một cách giản đơn. triết học. Tồn tại xã hội quyết định sự biến đổi của ý thức xã hội. Không phải bất cứ tư tưởng. sự biến đổi của ý thức xã hội là sự phản ánh đối với sự biến đổi của tồn tại xã hội. pháp quyền. Theo C. bằng sự xung đột hiện có giữa các lực lượng sản xuất xã hội và những quan hệ sản xuất xã hội”.thành và phát triển trên cơ sở đời sống vật chất. hình thái ý thức xã hội nào cũng phản ánh rõ ràng và trực tiếp những quan hệ kinh tế của thời đại. phải giải thích ý thức ấy bằng những mâu thuẫn của đời sống vật chất. Sự biến đổi của một thời đại nào đó sẽ không thể giải thích được nếu chỉ căn cứ vào ý thức của thời đại đó. nghệ thuật …tất yếu sẽ biến đổi theo. đạo đức.Mac “…không thể nhận định về một thời đại đảo lộn như thế căn cứ vào ý thức của thời đại đó. Khi tồn tại xã hội nhất là phương thức sản xuất thay đổi thì ý thức xã hội cũng thay đổi theo. quan niệm. tâm lý xã hội trong bản thân nó mà phải tìm trong hiện thực vật chất. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội: Quan điểm duy vật biện chứng về xã hội không chỉ khẳng định tính quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội mà còn làm sáng tỏ những 11 . nhưng nếu xét đến cùng thì các mối quan hệ kinh tế bao giờ cũng được phản ánh bằng cách này hay cách khác trong các tư tưởng ấy. do đó không thể tìm nguồn gốc của tư tưởng. Trái lại. Ý thức xã hội là sự phản ánh đối với tồn tại xã hội và phụ thuộc vào tồn tại xã hội. Mỗi khi tồn tại xã hội (nhất là phương thức sản xuất) biến đổi thì những tư tưởng và lý luận xã hội. Ở những thời kỳ lịch sử khác nhau thì ý thức xã hội cũng khác nhau. văn hóa.

truyền thống. . sự biến đổi của tồn tại xã hội đều ngay lập tức dẫn đến sự thay đổi của ý thức xã hội. tập quán cũng như do tính lạc hậu. bảo thủ của một số hình thái ý thức xã hội. ý thức xã hội luôn gắn với lợi ích của những nhóm. do bản chất của ý thức xã hội chỉ là sự phản ánh của tồn tại xã hội cho nên nói chung ý thức xã hội chỉ có thể biến đổi sau khi có sự biến đổi của tồn tại xã hội. Vì vậy. Tuy nhiên. + Ba là. những tư tưởng cũ. không phải trong mọi trường hợp. do sức mạnh của thói quen. Nội dung tính độc lập tương đối của ý thức xã hội được phân tích trên các phương diện chính sau: . Mặt khác. diễn ra với tốc độ nhanh mà ý thức không thể phản ứng kịp. những giai cấp nhất định trong xã hội. + Hai là. sự biến đổi của tồn tại xã hội do tác động mạnh mẽ.Thứ hai. trái lại. Sở dĩ như vậy là vì: + Một là. tư tưởng của con người. đặc biệt những tư tưởng khoa học tiến bộ có thể vượt trước sự phát triển của tồn tại xã hội. ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội: Trong những điều kiện nhất định. chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người. dự báo được tương lai và có tác dụng tổ chức.Thứ nhất.nội dung của tính độc lập tương đối của ý thức xã hội. Tuy nhiên. hướng hoạt động đó vào việc giải quyết những nhiệm vụ mới do sự phát triển chín muồi của đời sống vật chất của xã hội đặt ra. suy đến 12 . ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn tại xã hội. Theo nguyên lý tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội thì khi tồn tại xã hội biến đổi sẽ tất yếu dẫn tới những sự biến đổi của ý thức xã hội. thường xuyên và trực tiếp của hoạt động thực tiễn. những tập đoàn người. lạc hậu thường được các lực lượng xã hội phản tiến bộ lưu giữ và truyền bá nhằm chống lại các lực lượng xã hội tiến bộ. nhiều yếu tố của ý thức xã hội (trong đời sống tâm lý xã hội và hệ tư tưởng xã hội) có thể còn tồn tại rất lâu dài ngay cả khi cơ sở tồn tại xã hội sản sinh ra nó đã được thay đổi căn bản.

Angghen “sự phát triển của chính trị. Trong xã hội có giai cấp tính chất thừa kế của ý thức xã hội gắn với tính chất giai cấp của nó.cùng khả năng phản ánh vượt trước ý thức xã hội vẫn phụ thuộc vào tồn tại xã hội. CN duy vật lịch sử không những phê phán các quan điểm duy tâm mà còn bác bỏ quan điểm duy vật tầm thường hay “CN duy vật kinh tế”.Thứ ba. sự tác động qua lại giữa các hình thái ý thức xã hội trong sự phát triển của chúng. Những giai cấp khác nhau thừa kế những nội dung ý thức khác nhau của các thời đại trước. Nhưng tất cả chúng cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng đến cơ sở kinh tế”. Các giai đoạn tiên tiến tiếp nhận những di sản tư tưởng tiến bộ của xã hội cũ để lại. . . văn học. . Mức độ ảnh hưởng của tư tưởng đối với sự phát triển xã hội phụ thuộc vào những điều kiện lịch sử cụ thể. Lịch sử phát triển của tư tưởng đã cho thấy những giai đoạn hưng thịnh hoặc suy tàn của triết học. nghệ thuật… nhiều khi không phù hợp hoàn toàn với những giai đoạn hưng thịnh hoặc suy tàn của kinh tế.Thứ năm. pháp luật. vào mức độ phản ánh đúng đắn của tư tưởng đối với các nhu cầu phát triển 13 . tôn giáo. Theo Ph. Do ý thức có tính thừa kế trong sự phát triển nên không thể giải quyết được một tư tưởng nào đó nếu chỉ dựa vào những quan hệ kinh tế hiện có. Sự tác động qua lại giữa các hình thái ý thức xã hội là một nguyên nhân làm cho trong mỗi hình thái ý thức có những mặt. ý thức xã hội có tính thừa kế trong sự phát triển của nó. không chú ý đến các giai đoạn phát triển tư tưởng trước đó.Thứ tư. vào tính chất của các mối quan hệ kinh tế mà trên đó tư tưởng nảy sinh. triết học. những tính chất không thể giải thích được một cách trực tiếp từ tồn tại xã hội. văn học nghệ thuật… đều dựa trên cơ sở phát triển kinh tế. ý thức xã hội có khả năng tác động trở lại tồn tại xã hội. vai trò lịch sử của giai cấp mang ngọn cờ tư tưởng.

xã hội. máy móc. Ý nghĩa của vấn đề này trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN: Trong thời kỳ quá độ CNXH ở nước ta vấn đề vận dụng đúng mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Từ nguyên lý tồn tại quyết định ý thức xã hội suy ra rằng muốn nâng cao đời sống tinh thần của xã hội phải không ngừng phát triển đời sống vật chất của xã hội Ý thức xã hội có tác động tích cực to lớn đối với tồn tại xã hội nên cần quan tâm đích đáng đến việc giáo dục tinh thần cho quần chúng nhân dân. nâng cao chất lượng giáo dục lý luận CN Mac – Lenin và tư tưởng HCM Câu 4: Hình thái kinh tế xã hội? Nội dung của việc vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN: Hình thái kinh tế xã hội: -Khái niệm Xã hội là tổng thể của nhiều lĩnh vực với những mỗi quan hệ xã hội hết sức phức tạp. ở đây cần phân biệt vai trò của ý thức tư tưởng tiến bộ và ý thức tư tưởng phản tiến bộ đối với sự phát triển của xã hội.Lenin đã vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng để phân tích đời sống xã hội. Nó bác bỏ mọi quan điểm siêu hình. Nguyên lý của CN duy vật lịch sử về tính độc lập tương đối của ý thức xã hội đã chỉ ra bức tranh phức tạp trong lịch sử phát triển của ý thức xã hội và đời sống tinh thần xã hội nói chung. tiến hành trừu tượng hóa các quan hệ xã hội và phân tách ra những quan hệ sản 14 . tầm thường về mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. vào mức độ mở rộng tư tưởng trong quần chúng… Cũng do đó. Phát triển cơ sở vật chất xã hội trên cơ sở phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mac.

chính trị . 15 . khoa học. tức vs quan hệ thuộc kiến trúc thượng tầng. văn hóa.… mà trc hết và cơ bản nhất là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp vs trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và quy luật kiến trúc thượng tầng phù hợp với cơ sở hạ tầng.tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế xã hội. sự vận động và phát triển của xã hội không tuân theo ý chí của conn người mà tuân theo các quy luật khách quan. tiến hành “ giải phẫu ” những quan hệ đó. đó là các quy luật của chính bản thân cấu trúc hình thái KT-XH. với 1 kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp vs 1 trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và vs 1 kiến trúc thượng tầng tương ứng đc xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy.Quá trình lịch sử .tự nhiên của quá trình phát triển các hình thái kinh tế -xã hội đc phân tích ở các nội dung chủ yếu sau đây: Một là.xuất.xã hội dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định. chỉ ra quy luật vận động và phát triển của nó như 1 quá trình lịch sử .tự nhiên. Phạm trù hình thái kinh tế . Với quan hệ khoa học về xã hội theo cấu trúc “ hình thái ”như vậy đã đem lại 1 phương pháp luận khoa học trong việc nghiên cứu cấu trúc cơ bản của xã hội. tức là những quan hệ kinh tế tồn tại 1 cách khách quan. chính trị. .xã hội. phân tích những quan hệ đó trong mối quan hệ vs toàn bộ những quan hệ xã hội khác.Mac đã cho rằng: “ sự phát triển của những hình thái KT-XH là 1 quá trình lịch sự. cho phép phân tích đời sống hết sức phức tạp của xã hội để chỉ ra những mối quan hệ biện chứng giữa các lĩnh vực cơ bản của nó. Tính chất lịch sử. C. là hệ thống các quy luật XH của các lĩnh vực KT. Đồng thời phân tích những quan hệu đó trong mối quan hệ phụ thuộc của nó vs thực trạng phát triển của lực lượng sản xuất hiện thực. tất yếu ko phụ thuộc vào ý chí con ng. từ đó cho thấy rõ xã hội là 1 hệ thống cấu trúc vs các lĩnh vực cơ bản tạo thành.tự nhiên “.

CN Mac – Lenin cũng đồng thời khẳng định vai trò của các nhân tố khác đối với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử mỗi cộng đồng người cụ thể nói riêng.xã hội. văn hóa. và do đó là sự phát triển của lịch sử của xã hội loài người. xét trong tính chất toàn bộ của nó là quá ttrinhf thay thế tuần tự của các hình thái kinh tế.I. tư bản chủ nghĩa và tương lai nhất định thuộc về hình thái kinh tế. Tính chất phong phú. phát triển của xã hội. có thể do sự tác động của nhiều nhân tố chủ quan.xã hội trong lịch sử nhân loại. nguồn gốc của mọi sự vận động.xã hội: nguyên thủy. Dưới sự tác động của quy luật khách quan mà lịch sử nhân loại. tầng lớp xã hội.tự nhiên. và đem quy những quan hệ sản xuất và trình độ của những lực lượng sản xuất thì người ta mới có đc 1 cơ sở vững chắc để quan niệm sự phát triển của những hình thái xã hội là 1 quá trình lịch sử tự nhiên”. quá trình phát triển của các hình thái kinh tế . tạo nên tính phong phú và đa dạng trong sự phát triển của lịch sử nhân loại.… của xã hội. Đó là sự tác động của các nhân tố thuộc về điều kiện địa lý. Ba là. nô lệ. tức tính quy luật khách quan của sự vận động. đa dạng của 16 . hình thức và bước đi khác nhau. tức là quá trình thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế. nhưng nhân tố giữ vai trò quyết định chính là sự tác động của các quy luật kachs quan.xã hội cộng sản chủ nghĩa . phong kiến. Trong khi khẳng định tính chất lịch sử .Lenin từn nhấn mạnh 1 phương pháp luận quan trọng khi nghiên cứu về xã hội là: “ chỉ có đem quy những quan hệ xã hội và những quan hệ sản xuất. của lịch sử nhân loại. phát triển xã hội. truyền thống văn hóa của mỗi cộng đồng người… Chính do sự tác động của các nhân tố này mà tiến trình phát triển của mỗi cộng đồng người có thể diễn ra với những con đường. chính trị. của mọi lĩnh vực KT. tương quan lực lượng chính trị của các giai cấp.Hai là. V. suy đến cùng đều có nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp từ sự phát triển của lực lượng sản xuất của xã hội đó.

tiến trình phát triển các hình thái kinh tế . xã hội không phải là sự kết hợp một cách ngẫu nhiên. vừa chịu sự tác động đa dạng của các nhân tố khác nhau. CN duy tâm giữ vai trò thống trị trong khoa học xã hội. tác động qua lại lẫn nhau. trong đó hạt nhân của nó là lý luận hình thái kinh tế . theo lý luận hình thái kinh tế . .xã hội có thể bao hàm những bước phát triển “bỏ qua” một hay một vài hình thái kinh tế .Với sự ra đời của CN duy vật lịch sử. mà phải xuất phát từ bản thân thực trạng phát triển của phương thức sản xuất của xã hội với cốt lõi của nó là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất hiện thực. lịch sử nhân loại nói chung. trong đó có cả nhân tố hoạt động chủ quan của con người. lịch sử phát triển của mỗi cộng đồng người nói riêng vừa tuân theo tính tất yếu quy luật xã hội.xã hội: Trước Mac. trong đó quan hệ sản xuất đóng vai trò là quan hệ cơ bản nhất. quyết định các quan hệ xã hội 17 .xã hội nhất định. sản xuất vật chất chính là cơ sở của đời sống xã hội. Vì vậy.xã hội đã cung cấp một phương pháp luận thực sự khoa học trong nghiên cứu về lĩnh vực xã hội. Từ đó lịch sử phát triển của xã hội được biểu hiện ra là lịch sử thống nhất trong tính đa dạng và đa dạng trong tính thống nhất của nó. Tuy nhiên. Thứ nhất. phương thức sản xuất quyết định trình độ phát triển của nền sản xuất và do đó cũng là nhân tố quyết định trình độ phát triển của đời sống xã hội và lịch sử nói chung. Thứ hai.xã hội. tư tưởng hoặc từ ý chí chủ quan của con người để giải thích các hiện tượng trong đời sống xã hội. mà là một cơ thể sống động. máy móc giữa các cá nhân. không thể xuất phát từ ý thức.xã hội. theo lý luận hình thái kinh tế . Các phương diện của đời sống xã hội tồn tại trong một hệ thống cấu trúc thống nhất chặt chẽ. những sự “bỏ qua” như vậy đều phải có những điều kiện khách quan và chủ quan nhất định. Như vậy.Giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế .

có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. bất công.Vận dụng chủ nghĩa Mác . Theo Lenin: “ Xã hội là một cơ thể sống đang phát triển không ngừng (chứ không phải là một cách gì được kết thành một cách máy móc và do đó. con người được giải phóng khỏi áp bức. đậm đà bản sắc dân tộc. Việc Đảng ta luôn luôn kiên định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với xu hướng của thời đại và điều kiện cụ thể của nước ta. một cơ thể mà muốn nghiên cứu nó thì cần phải phân tích một cách khách quan những quan hệ sản xuất cấu thành một hình thái xã hội nhất định. Đó là quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam. muốn nhận thức đúng đời sống xã hội. là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng của Đảng.Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. theo lý luận hình thái kinh tế .khác. và cần phải nghiên cứu những quy luật vận hành và phát triển của hình thái xã hội đó” Nội dung của việc vận dụng lý luận hình thái kinh tế . có nền văn hóa tiên tiến. cho phép có thể tùy ý phối hợp các yếu tố xã hội như thế nào cũng được). bóc lột. do vậy muốn nhận thức và giải quyết đúng đắn. làm theo năng lực.xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN: . Thứ ba. sự vận động phát triển của xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên. có cuộc sống 18 . Vì vậy. Đảng ta khẳng định: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không tách rời nhau. phải phân tích một cách sâu sắc các mặt của đời sống xã hội và mối quan hệ lẫn nhau giữa chúng.xã hội. tức là quá trình diễn ra theo các quy luật khách quan chứ không phải theo ý muốn chủ quan. phát triển của xã hội. Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: do nhân dân lao động làm chủ. có hiệu quả những vấn đề của đời sống xã hội thì phải đi sâu nghiên cứu các quy luật vận động. hưởng theo lao động. là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội khác nhau.

nhiều hình thức tổ chức kinh tế.kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. tự chủ kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. văn minh". Theo quan điểm của Đảng ta. trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.ấm no. tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp rất khó khăn. phức tạp. giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu. nước mạnh. nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại gắn liền 19 . nên phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường. tự do.Trong quá trình xây dựng xã hội ở nước ta. "Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. nhiều thành phần kinh tế. xã hội công bằng. hạnh phúc. Đảng ta khẳng định: "Mục đích của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển lực lượng sản xuất. có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội diễn ra sự đan xen và đấu tranh giữa cái mới và cái cũ . xã hội có tính chất quá độ. các dân tộc trong nước bình đẳng. Mục tiêu của chúng ta là: "Xây dựng một nước Việt Nam dân giàu. kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa phù hợp với xu hướng phát triển chung của nhân loại. đó chính là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. với yêu cầu của quá trình xây dựng nền kinh tế độc lập. phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất . dân chủ. đoàn kết. vừa phù hợp với yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất ở nước ta.

từng bước phát triển kinh tế tri thức. Trong thời đại ngày nay. kế hoạch. tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn. hiện đại hóa. Chính vì vậy. Phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của người Việt Nam. chiến lược. phát huy mặt tích cực.với xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp trên cả ba mặt sở hữu. quy hoạch. Cái thiếu thống nhất của chúng ta là một nền đại công nghiệp. tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên tiến. vừa có bước nhảy vọt. coi phát triển giáo dục và đào tạo. Công nghiệp hóa. hạn chế và khắc phục mặt tiêu cực của cơ chế thị trường. hiện đại hóa. sử dụng cơ chế thị trường. "Nhà nước ta là Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý nền kinh tế bằng pháp luật. giải phóng sức sản xuất. vừa có những bước tuần tự. áp dụng các hình thức kinh tế và phương pháp quản lý của kinh tế thị trường để kích thích sản xuất. chính sách. công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa. quản lý và phân phối Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không thể tách rời vai trò quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. bảo vệ lợi ích nhân dân lao động của toàn thể nhân dân" .Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ. chúng ta phải tiến hành công nghiệp hóa. lao động thủ công là phổ biến. đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. ở mức cao hơn và phổ biến hơn những thành tựu mới về khoa học và công nghệ. Đó là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Phát huy những lợi thế của đất nước. khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa. 20 . Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng ta đã chỉ ra: "Con đường công nghiệp hóa. hiện đại hóa ở nước ta là nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. hiện đại hóa của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian.

nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Cũng do vậy. phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí. Đồng thời với phát triển kinh tế. hiện đại hóa ở VN? Quan điểm của CN Mac – Lenin về con người: Con người là một thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội.Gắn liền với phát triển kinh tế. việc nghiên cứu khám phá khoa học về cấu tạo tự nhiên và nguồn gốc tự nhiên của con người là cơ sở khoa học quan trọng để con người hiểu biết về chính bản thân mình. Tiền đề vật chất đầu tiên quy định sự hình thành. văn minh". con người là kết quả tiến hóa và phát triển lâu dài của giới tự nhiên. nước mạnh. Cơ sở khoa học của kết luận này đã được chứng minh bằng toàn bộ 21 . tức lịch sử nhân loại. tồn tại và phát triển của con người chính là giới tự nhiên. phải phát triển văn hóa. tiến đến làm chủ bản thân mình trong mọi hành vi và hoạt động sáng tạo ra lịch sử của nó. xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc nhằm không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. thực hiện công bằng xã hội nhằm thực hiện mục tiêu: "dân giàu. Vì vậy bản tính tự nhiên phải là một trong những phương diện cơ bản của con người. dân chủ. đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Câu 5: Quan điểm của chủ nghĩa Mac – Lenin về con người? Ý nghĩa của vấn đề này trong việc phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa. phải không ngừng đổi mới hệ thống chính trị. có sự thống nhất biện chứng giữa hai phương diện tự nhiên và xã hội.Thứ nhất. hiện đại hóa đất nước. giải quyết tốt các vấn đề xã hội.. Bản tính tự nhiên của con người được phân tích thành hai giác độ sau: . loài người. đẩy mạnh công nghiệp hóa. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng. xã hội công bằng.

. hơn nữa đây là bản tính đặc thù của con người.Một là. dân tộc. xét từ giác độ tồn tại và phát triển của con người. Đó là một trong những phát hiện mới của CN Mac – Lenin. nhân loại… Vì vậy. nhờ đó mà có thể hoàn chỉnh học thuyết về nguồn gốc loài người mà tất cả các học thuyết lịch sử đều chưa có lời giải đáp đúng đắn và đầy đủ. Do đó.Thứ hai. nó mang đặc tính xã hội bởi vì mỗi con người với tư cách là “người” chính là xét trong mối quan hệ của các cộng đồng xã hội. sự phát triển của mỗi cá nhân lại là tiền đề cho sự phát triển của xã hội. Bản tính xã hội của con người được phân tích từ các giác độ sau: .Hai là. xét từ giác độ nguồn gốc hình thành con người loài người thì không phải chỉ có nguồn gốc từ sự tiến hóa. Tuy nhiên. Đây chính là mối quan hệ biện chứng giữa sự tồn tại của con người và các tồn tại khác của giới tự nhiên. con người là một bộ phận của giới tự nhiên và đồng thời giới tự nhiên cũng là “thân thể vô cơ của con người”. quốc gia. Ngược lại. bản tính xã hội nhất định phải là một phương diện khác của bản tính con người. con người không đồng nhất với các tồn tại khác của giới tự nhiên. đó là các cộng đồng gia đình giai cấp. đặc biệt là học thuyết của Đácuyn về sự tiến hóa của các loài.sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và khoa học tự nhiên. mà trước hết và cơ bản nhất là nhân tố lao động. . loài người thì sự tồn tại của nó luôn luôn bị chi phối bởi các nhân tố xã hội và quy luật xã hội. những biến đổi của giới tự nhiên và tác động của quy luật tự nhiên trực tiếp hoặc gián tiếp thường xuyên quy định sự tồn tại của con người và xã hội loài người. Nhờ lao động mà con người có khả năng vượt qua loài động vật để tiến hóa và phát triển thành người. 22 . phát triển của vật chất tự nhiên mà còn có nguồn gốc xã hội của nó.

nhờ đó tạo nên khả năng hoạt động sáng tạo của con người trong quá trình làm ra lịch sử của chính nó. quy định lẫn nhau. chỉ nhìn thấy mặt xã hội mà không nhìn thấy mặt sinh học. . Bản chất của con người: Trong lịch sử tư tưởng nhân loại đã có nhiều quan niệm khác nhau về bản chất.Chủ nghĩa duy tâm tôn giáo cho rằng con người là một thực thể 2 phần: Phần thể xác mất đi còn phần linh hồn thì bất tử. Vì thế. . .Mac đã phê phán vắn tắt những quan niệm đó và xác lập quan niệm mới của mình: “Bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt.Quan niệm của chủ nghĩa duy tâm thế kỷ 18 lại đề cao hoạt động tinh thần của con người. bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội”. trừu tượng và duy tâm. Trong tính hiện thực của nó.Chủ nghĩa duy vật siêu hình đề cao mặt sinh học của con người mà không chú ý đến mặt xã hội. “bản tính người” của con người. tác động lẫn nhau. phân biệt con người với các 23 . Hơn nữa. làm biến đổi lẫn nhau. thần bí. .Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac thì C. nếu lý giải bản tính sáng tạo của con người đơn thuần chỉ từ giác độ bản tính tự nhiên hoặc chỉ từ bản tính xã hội của nó thì đều là phiến diện. Theo quan điểm duy vật biện chứng về con người trong khi thừa nhận bản tính tự nhiên của con người còn lý giải con người từ giác độ các quan hệ lịch sử xã hội.Hai phương diện tự nhiên và xã hội của con người tồn tại trong tính thống nhất của nó. từ đó phát hiện bản tính xã hội của nó. chính bản tính xã hội của con người với tư cách “người”.Thời cổ đại cho rằng con người là 1 tiểu vũ trụ. không triệt để và nhất định cuối cùng cũng sẽ dẫn đến những kết luận sai lầm trong nhận thức và thực tiễn. . nhưng về cơ bản những quan niệm đó thường là những quan niệm phiến diện.

hiện đại hóa ở VN: . tất cả do con người – tư tưởng xuyên suốt trong thời kỳ đổi mới và là 1 trong những nhân tố quan trọng làm nên thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới. xét trên phương diện tính hiện thực của nó. Khẳng định vai trò kế thừa tư tưởng của C.Vận dụng sáng tạo quan điểm của CN Mac – Lenin về con người. Đảng ta trong thời kỳ đổi mới đã hết sức coi trọng vấn đề con người và chiến lược phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp CNH – HĐH ở nước ta. đặt con người ở trung tâm mọi sự phát triển. Ở nước ta trong sự nghiệp CNH – HĐH như hiện nay 24 . làm cải biến giới tự nhiên theo nhu cầu sinh tồn và phát triển của mình đồng thời con người cũng sáng tạo ra lịch sử của mình. Mac cho rằng: “Con người là tổng hòa trong quan hệ xã hội”. chính là “tổng hòa các mối quan hệ xã hội”. bản chất của con người. đó là tư tưởng tất cả vì con người. văn hóa… Con người vừa là sản phẩm của lịch sử nhưng đồng thời là chủ thể của lịch sử vì thông qua các hoạt động thực tiễn con người tác động vào giới tự nhiên. nhìn nhận con người trong tổng hòa các mối quan hệ xã hội hiện thực. Ý nghĩa của vấn đề này trong việc phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa. người lao động”. quan điểm trên của C. Vậy.tồn tại khác của giới tự nhiên. được tạo nên từ toàn bộ các quan hệ giữa người với người trên các mặt kinh tế. bởi xã hội chính là xã hội của con người. Lenin cũng khẳng định vai trò quyết định của con người “lực lượng sản xuất hàng đầu của nhân loại là công nhân. thực hiện sự phát triển của lịch sử đó. Như vậy.Mac đã cho chúng ta 1 phương pháp luận khoa học trong việc đánh giá.Mac. Tư tưởng cơ bản trên đến HCM được phát triển thành luận điểm “ muốn xd CNXH trước hết phải có con người XHCN”. có thể định nghĩa con người là một thực thể tự nhiên nhưng đó là thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội. chính trị. Từ đó con người vươn lên làm chủ lịch sử vì bản chất của con người là sáng tạo.

coi con người là nhân tố chính có tính quyết định để xd thành công xã hội mới. thực sự coi trọng con người. . Tư tưởng về chiến lược con người của Đảng ta được đặt trên cơ sở lý luận triết học về con người của CN Mac – Lenin.Giương cao ngọn cờ CN Mac – Lenin. phát huy sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân. khoa học. Từ đại hội 6 Đảng ta đã chú trọng đến quyền làm chủ của nhân dân lao động. chủ trương. hạnh phúc” Đảng ta chú trọng đến phát huy nhân tố con người và coi đây là mục tiêu. dân chủ. xh công bằng. Với Đại hội Đảng 8 đất nước ta chuyển hẳn sang thời kỳ phát triển mới.Mac luôn luôn là nền tảng. thực chất là tôn trọng con người. Nhưng CNXH và con người XHCN mới qua thành bại của XHCN hiện thực đã chứng tỏ phải là thành phẩm đích thực. nước mạnh. trong đó tư tưởng của C. từng dân tộc. hướng sự sáng tạo đó vào xd xã hội mới. tự do. công nghệ. chính sách. những thành tựu to lớn nhiều mặt của hơn 10 năm đổi mới đất nước không chỉ đưa đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế mà còn tạo nên những điều kiện và tiền đề cần thiết để đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước. Đảng ta đã nhận thức đúng đắn về chiến lược con người và khẳng định bằng nghị quyết. động lực của toàn bộ sự nghiệp cách mạng. coi đó là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người – động lực trực tiếp của sự phát triển”. văn minh.chiến lược con người được đặt ra như 1 đòi hỏi tất yếu và cấp bách của sự phát triển đất nước và là nguồn lực quyết định đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Tư tưởng chủ đạo của chiến lược con người của Đại hội Đảng 8 là thực hiện “chính sách xã hội” vì hạnh phúc con người là động lực to lớn phát huy mọi khả năng sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xd CNXH. Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn đó. Trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 7 có viết “Đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp giáo dục đào tạo. là thành quả mang lại dấu ấn của từng nước. để đạt được mục tiêu xd 1 XH “dân giàu. Vấn đề con người và chiến lược con người đã được Đại hội 8 của Đảng cụ thể hóa thành các quốc sách lớn thích ứng với 25 .

giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn. nó có thể thỏa mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con người thông qua trao đổi. nhưng một vật phẩm sản xuất ra khi đã mang hình thái là hàng hóa thì đều có hai thuộc tính cơ bản là giá trị sử dụng và giá trị. không khí rất cần cho cuộc sống con người nhưng không phải là hàng hóa… 26 .xã hội khác nhau. Khi đã là hàng hóa thì nhất thiết nó phải có giá trị sử dụng. . Giá trị sử dụng chỉ thể hiện khi con người sử dụng hay tiêu dùng. không kể hình thức xã hội của của cải đó như thế nào. hàng hóa trước hết “là một vật nhờ có những thuộc tính của nó mà thỏa mãn được một loại nhu cầu nào đó của con người”. Trong mỗi hình thái kinh tế . mua bán.Giá trị sử dụng: Với tư cách là giá trị sử dụng. Câu 6: Hai thuộc tính của hàng hóa? Tại sao hàng hóa lại có 2 thuộc tính? Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề? Hai thuộc tính của hàng hóa: Hàng hóa là sản phẩm của lao động. Với ý nghĩa như vậy. mà nó được phát hiện dần dần trong quá trình phát triển của khoa học – kỹ thuật… Giá trị sử dụng hay công dụng của hàng hóa là do thuộc tính tự nhiên của vật thể hàng hóa quyết định.những yêu cầu mới của thời kỳ CNH – HĐH đất nước. Đó là các chính sách nhằm phát huy nguồn lực con người và thực hiện công bằng xã hội. Chẳng hạn. nó là nội dung vật chất của của cải. Mục đích cao nhất của hệ thống chính sách này nhằm phát triển trí tuệ con người VN trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước. Nhưng không phải bất cứ vật gì có giá trị sử dụng cũng đều là hàng hóa. sản xuất hàng hóa có bản chất khác nhau. Số lượng giá trị sử dụng của một vật không phải ngay một lúc đã phát hiện ra được hết. không kể nhu cầu đó được thỏa mãn một cách trực tiếp (tư liệu sinh hoạt) hay gián tiếp (tư liệu sản xuất).

Như vậy. đều có lao động kết tinh trong đó. Trong đó. còn giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị ra bên ngoài. Khi nói đến giá trị. Nhờ có cơ sở chung đó mà các hàng hóa có thể trao đổi được với nhau. Trong kinh tế hàng hóa. Thực chất của quan 27 . nó chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa. một vật muốn trở thành hàng hóa thì giá trị sử dụng của nó phải là vật được sản xuất ra để bán. Do đó. giá trị sử dụng là cái mang giá trị trao đổi.Giá trị hàng hóa: Muốn hiểu được giá trị hàng hóa phải đi từ giá trị trao đổi. Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa: Giữa hai thuộc tính của hàng hóa luôn có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. giá trị là một phạm trù mang tính lịch sử. để trao đổi. VD: 1m vải = 10 kg thóc. là cơ sở của giá trị trao đổi. là một tỷ lệ theo đó những giá trị loại này được trao đổi với những giá trị sử dụng loại khác”. C. giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa. Như vậy. nhưng chúng có thể trao đổi với nhau theo tỷ lệ nào đó là do giữa chúng có một cơ sở chung là vải và thóc đều là sản phẩm của lao động. Vải và thóc là hai hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau về chất. người ta trao đổi hàng hóa cho nhau chẳng qua là trao đổi lao động của mình ẩn giấu trong những hàng hóa ấy. giá trị là nội dung. cũng có nghĩa là vật đó phải có giá trị trao đổi. Bất kỳ một vật nào muốn trở thành hàng hóa đều phải có đủ hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị.Mac viết “Giá trị trao đổi trước hết biểu hiện ra như là một quan hệ về số lượng. còn giá trị trao đổi chẳng qua là hình thái biểu hiện của giá trị hàng hóa. mang tính năng xã hội. . Vì vậy.

… Giá trị của hàng hóa là một thuộc tính của hàng hóa. Ví dụ: xe đạp để đi. ai cũng cần nhưng giá trị để tạo ra hoặc khai thác nước thì lại thấp. Một thứ khi được gọi là hàng hóa thì nó phải có giá trị sử dụng (vì nếu không có giá trị sử dụng thì không ai làm ra để bán cả) và giá trị. sau đó giá trị sử dụng mới được thực hiện. Có những thứ có giá trị sử dụng rất cao nhưng giá trị rất thấp và ngược lại. qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu thuộc tính của hàng hóa giúp cho nhà sản xuất tiếp cận được với thị trường. Ví dụ: nước có giá trị sử dụng cao. giá trị là biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất hàng hóa. Hàng hóa là sự thống nhất của hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị. đề ra chiến lược sản xuất kinh doanh hợp lý. Nếu giá trị sử dụng là thuộc tính tự nhiên thì giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa. công dụng của hàng hóa đó. đó chính là lao động hao phí của người sản xuất ra nó đã được kết tinh vào trong hàng hóa. nước để uống. đưa ra 28 . Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề: . nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. Ví dụ: sản xuất 1 chiếc xe đạp cần 5 người công nhân làm việc trong 2 ngày sẽ có giá trị cao hơn một chiếc bàn chỉ cần 2 công nhân làm việc trong 1 ngày. Hàng hóa có hai thuộc tính vì: Giá trị sử dụng của một hàng hóa là tính chất có ích.hệ trao đổi là người ta trao đổi lượng lao động hao phí của mình chứa đựng trong các hàng hóa. Vì vậy. Sự đối lập và mâu thuẫn giữa giá trị sử dụng và giá trị thể hiện ở chỗ: quá trình thực hiện giá trị tách rời quá trình thực hiện giá trị sử dụng: giá trị được thực hiện trước.Hai thuộc tính của hàng hóa là giá trị và giá trị sử dụng. kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm. nhưng đây là sự thống nhất của hai mặt đối lập.

trình độ tay nghề. Vậy. lượng giá trị của hàng hóa là do lượng lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa đó quyết định. Nó giúp chúng ta có khả năng lý giải nhiều vấn đề trong thực tế cuộc sống sinh động một cách khách quan và khoa học. Trong một xã hội có hàng triệu người sản xuất hàng hóa. Câu 7: Thế nào là lượng giá trị hàng hóa? Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa? Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề? Giá trị hàng hóa được xét cả về mặt chất và mặt lượng: Chất giá trị hàng hóa là do lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa: 29 .Nghiên cứu 2 thuộc tính của hàng hóa sẽ giúp chúng ta có được tư duy. tức là hao phí lao động cá biệt khác nhau. Do vậy. Trong thực tế có nhiều người cùng sản xuất ra một loại hàng hóa. nhìn rõ được vấn đề một cách toàn diện. nhưng điều kiện sản xuất. trình độ khéo léo trung bình và cường độ lao động trung bình so với hoàn cảnh xã hội nhất định. lượng giá trị của hàng hóa không phải tính bằng thời gian lao động cá biệt mà được tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết.thị trường những hàng hóa người tiêu dùng cần chứ không phải đưa ra thị trường những cái mà mình có. không bị những yếu tố bên ngoài (giá cả) “qua mắt”. Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa trong điều kiện bình thường của xã hội. do đó thời gian lao động để sản xuất ra hàng hóa không giống nhau. năng suất lao động khác nhau. với thời gian lao động cá biệt hết sức khác nhau thì thông thường thời gian lao động xã hội cần thiết trùng với thời gian lao động cá biệt của những người sản xuất và cung cấp đại bộ phận một loại hàng hóa nào đó trên thị trường. . tức là với một trình độ kỹ thuật trung bình. Thước đo lượng giá trị của hàng hóa: Lượng giá trị của hàng hóa được đo bằng lượng lao động tiêu hao để sản xuất ra hàng hóa đó.

năng suất lao động: Năng suất lao động là năng lực sản xuất của lao động. . Năng suất lao động xã hội càng tăng. Theo mức độ phức tạp của lao động có thể chia lao động thành lao động giản đơn và lao động phức tạp.Do thời gian lao động xã hội cần thiết luôn thay đổi nên lượng giá trị của hàng hóa cũng là một đại lượng không cố định.Thứ hai. năng suất lao động có ảnh hưởng đến giá trị xã hội của hàng hóa chính là năng suất lao động xã hội. Vì vậy. thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa càng giảm.… Cường độ lao động là khái niệm nói lên mức độ khẩn trương. là sự căng thẳng mệt nhọc của người lao động. sự phát triển của khoa học – kỹ thuật và trình độ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. lượng giá trị của một đơn vị sản phẩm càng giảm và ngược lại. hàng hóa được trao đổi không phải theo giá trị cá biệt mà là giá trị xã hội. Có hai loại năng suất lao động: năng suất lao động cá biệt và năng suất lao động xã hội. Năng suất lao động lại tùy thuộc vào nhiều nhân tố như trình độ khéo léo của người lao động. Xét về bản chất. Vì vậy. 30 . nó được tính bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hoặc số lượng thời gian cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Sự thay đổi lượng giá trị của hàng hóa tùy thuộc vào các nhân tố sau: . tăng cường độ lao động cũng giống như kéo dài thời gian lao động.Thứ nhất. khi cường độ lao động tăng lên thì lượng lao động hao phí trong cùng một đơn vị thời gian cũng tăng lên và lượng sản phẩm được tạo ra cũng tăng lên tương ứng còn lượng giá trị của một đơn vị sản phẩm thì không đổi. mức độ phức tạp của lao động: Mức độ phức tạp của lao động cũng ảnh hưởng nhất định đến số lượng giá trị của hàng hóa. Trên thị trường.

Câu 8: Nội dung. Lao động phức tạp là lao động đòi hỏi phải được đào tạo. lao động phức tạp tạo ra được nhiều giá trị hơn so với lao động giản đơn. Thứ hai. Để cho các hàng hóa do lao động giản đơn tạo ra có quan hệ bình đẳng với các hàng hóa do lao động phức tạp tạo ra. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề: Việc nghiên cứu lượng giá trị hàng hóa là thật sự cần thiết. từ đó có thể tìm ra cách để làm giảm giá cả sản xuất (vd: tăng năng suất lao động. đây chính là điều mà các nhà kinh tế luôn hướng tới nhằm đạt được lợi nhuận siêu ngạch. Thứ nhất. đầu tư khoa học công nghệ hiện đại…) mà vẫn giữ nguyên hoặc làm tăng thêm giá trị để tiến tới cạnh tranh trên thị trường.Lao động giản đơn là sự hao phí lao động một cách giản đơn mà bất kỳ một người bình thường nào có khả năng lao động cũng có thể thực hiện được. Trong cùng một đơn vị thời gian lao động như nhau. việc nghiên cứu giá trị hàng háo giúp ta tìm được những nhân tố tác động đến nó. tác động của quy luật giá trị? Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này đối với việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay? Nội dung của quy luật giá trị: Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa. 31 . trong quá trình trao đổi người ta quy mọi lao động phức tạp thành lao động giản đơn trung bình. huấn luyện thành lao động lành nghề. ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hóa thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị. vì nghiên cứu lượng giá trị hàng hóa để xác định được giá cả của hàng hóa làm ra. Lao động phức tạp là lao động giản đơn được nhân gấp bội lên.

. Do đó. hàng hóa bán chạy. lãi cao thì người sản xuất sẽ đổ xô vào ngành ấy. cung cầu. Tác động của quy luật giá trị: . sức mua của đồng tiền…Sự tác động của các nhân tố này làm cho giá trị của hàng hóa trên thị trường tách rời với giá trị và lên xuống xoay quanh trục giá trị của nó.Theo yêu cầu của quy luật giá trị. giá cả hàng hóa sẽ lên cao hơn giá trị. Sự biến động của giá cả thị trường cũng có tác dụng thu hút luồng hàng từ nơi giá cả tháo đến nơi giá cả cao.Sự vận động của quy luật giá trị thông qua sự vận động của giá cả hàng hóa.Trong trao đổi hàng hóa cũng phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. còn giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị.. phân bổ các yếu tố sản xuất giữa các ngành. 32 . do đó làm cho lưu thông hàng hóa thông suốt. các lĩnh vực của nền kinh tế. Vì giá trị là cơ sở của giá cả. Điều tiết lưu thông của quy luật giá trị cũng thông qua giá cả trên thị trường. nên trước hết giá cả phụ thuộc vào giá trị.Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa: Điều tiết sản xuất tức là điều hòa. .Trên thị trường. Hàng hóa nào nhiều giá trị thì giá cả của nó sẽ cao và ngược lại. tư liệu sản xuất và sức lao động được chuyển dịch vào ngành ấy tăng lên và ngược lại. ngoài giá trị. giá cả còn phụ thuộc vào các nhân tố khác như: cạnh tranh. việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. Tác động này của quy luật giá trị thông qua sự biến động của giá cả hàng hóa trên thị trường dưới tác động của quy luật cung cầu. . Thông qua sự vận động của giá cả thị trường mà quy luật giá trị phát huy tác dụng. có nghĩa là trao đổi phải theo nguyên tắc ngang giá. Nếu ở ngành nào đó khi cung nhỏ hơn cầu. Sự vận động giá cả thị trường của hàng hóa xoay quanh trục giá trị của nó chính là cơ chế hoạt động của quy luật giá trị.

Người sản xuất nào có hao phí lao động cá biệt nhỏ hơn hao phí lao động xã hội của hàng hóa ở thế có lợi. Quá trình cạnh tranh theo đuổi giá trị tất yếu dẫn đến kết quả là: những người có điều kiện sản xuất thuận lợi.Mac. kích thích cải tiến kỹ thuật. thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển. thực hiện tiết kiệm chặt chẽ. tăng năng suất lao động. họ phải hạ thấp hao phí lao động cá biệt của mình sao cho bằng hao phí lao động xã hội cần thiết. có trình độ. sẽ thu được lãi cao. tăng năng suất lao động.Thứ ba. Người sản xuất nào có hao phí lao động cá biệt lớn hơn hao phí lao động xã hội cần thiết sẽ ở thế bất lợi. trang bị kỹ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết. họ phải luôn tìm cách cải tiến kỹ thuật. hoặc gặp rủi ro trong kinh doanh nên bị thua lỗ dẫn đến phá sản hoặc trở thành nghèo khó. làm ăn kém cỏi. phá sản. những người không có điều kiện thuận lợi. chúng ta thấy rõ ít nhất 3 vấn đề lớn trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước: 33 . lỗ vốn. Sự cạnh tranh quyết liệt càng thúc đẩy quá trình này diễn ra mạnh mẽ hơn. Muốn vậy. hợp lý hóa sản xuất. Nhưng do điều kiện sản xuất khác nhau nên hao phí lao động cá biệt của mỗi người khác nhau. mỗi người sản xuất hàng hóa là một chủ thể kinh tế độc lập. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này: Từ việc nghiên cứu quy luật giá trị của C.Như vậy. Trong nền kinh tế hàng hóa. . tự quyết định hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. nhờ đó họ giàu lên nhanh chóng. kiến thức cao. sự biến động của giá cả trên thị trường không những chỉ rõ sự biến động về kinh tế mà còn có tác dụng điều tiết nền kinh tế hàng hóa. cải tiến tổ chức quản lý. người nghèo. Kết quả là lực lượng sản xuất xã hội được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ. . mang tính xã hội. thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa người sản xuất hàng hóa thành người giàu. Ngược lại.Thứ hai. Để giành lợi thế trong cạnh tranh và tránh nguy cơ vỡ nợ.

Càng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần chúng ta càng thấy rõ. chừng nào quan hệ bóc lột còn có tác dụng giải phóng sức sản xuất và thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. lấy luật làm công cụ và cơ sở để điều chỉnh các hành vi xã hội nói chung. Điều có sức thuyết phục hơn cả hiện nay là quan hệ phân phối phải được thể chế hóa bằng luật. mặt khác. cũng như có thái độ phân biệt đối xử với tầng lớp doanh nhân mới đều xa rời thực tế và không thể thực hiện được. sạch trơn theo cách tiếp cận giáo điều và xơ cứng cũ. dân chủ.. đảm bảo sự công bằng trong phân phối thông qua Nhà nước và bằng các “kênh” phân phối lại và điều tiết thu nhập xã hội. Trong quản lý xã hội thì phải kiểm soát chặt chẽ thu nhập cá nhân. Thiết nghĩ.Một là. văn minh. thì chừng đó chúng ta còn phải chấp nhận sự hiện diện của nó. Ai chấp hành đúng pháp luật thì được xã hội thừa nhận và tôn vinh theo phương châm: dân giàu. xã hội công bằng. quan hệ bóc lột chưa thể bị xóa bỏ ngay. mặt khác. trong một chừng mực nào đó. trong thời kỳ quá độ nền kinh tế nước ta. mọi phương án tìm cách định lượng rành mạch. Đường lối. chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước mỗi khi được thể chế hóa thành luật và các bộ luật thì chẳng những góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. nước mạnh. phi biện chứng về quan hệ bóc lột. máy móc và xơ cứng về mức độ bóc lột trong việc hoạch định các chủ trương chính sách. tạo động lực phát triển kinh tế và chủ động hội nhập thành công với nền kinh tế quốc tế. cũng phải bảo vệ những quyền chính đáng của cả người lao động lẫn giới chủ sử dụng lao động bằng luật và bằng các chế tài 34 . mà còn cả hành vi bóc lột nói riêng. . trong thực tế nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.Hai là.Ba là. thu nhập doanh nghiệp để một mặt chống thất thu thuế. đây là một hướng tiếp cận vấn đề bóc lột giúp chúng ta tránh được những nhận thức giáo điều. . cũng như việc vận dụng nó trong một giai đoạn lịch sử cụ thể của việc giải phóng sức sản xuất.

Sức lao động biến thành hàng hóa là điều kiện quyết định để tiền biến thành tư bản. Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động: Cũng giống như mọi hàng hóa khác.Mac “Sức lao động.Người có sức lao động phải được tự do về thân thể. thể hiện trong bản chất của chế độ mới. hàng hóa sức lao động cũng có hai thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng 35 . Những mâu thuẫn về lợi ích trong quá trình sử dụng lao động là một thực tế. đó là toàn bộ các thể lực và trí lực ở trong thân thể một con người. minh bạch và bền vững.thật cụ thể mới bảo đảm công khai. Bảo vệ được những quyền lợi chính đáng. để tồn tại buộc anh ta phải bán sức lao động của mình để sống. những quyền lợi được luật pháp bảo vệ là những đóng góp cơ bản nhất cho quá trình hoàn thiện và xây dựng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở VN. họ trở thành người “vô sản”. làm chủ được sức lao động của mình và có quyền bán sức lao động của mình như một hàng hóa . Sự tồn tại đồng thời hai điều kiện nói trên tất yếu biến sức lao động thành hàng hóa. trong nhân cách sinh động của con người. Câu 9: Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động? Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề? Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa: Theo C. việc phân xử các mâu thuẫn ấy như thế nào để tránh những xung đột không cần thiết cũng lại là một yêu cầu cấp thiết hiện nay.Người có sức lao động phải bị tước đoạt hết mọi tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt. thể lực và trí lực mà con người phải làm cho hoạt động để sản xuất ra những vật có ích” Sức lao động chỉ có thể trở thành hàng hóa trong những điều kiện lịch sử nhất định sau: .

Ba là. nhưng đối với mỗi một nước nhất định và trong một thời kỳ nhất định.Một là.Hai là.Giá trị hàng hóa sức lao động. ở… Vậy thời gian lao động xã hội cần thiết để tái sản xuất ra sức lao động sẽ được quy thành thời gian lao động xã hội cần thiết để tái sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt ấy. . người công nhân còn có nhu cầu về tinh thần. Điều đó có nghĩa là ngoài những nhu cầu về vật chất. đồng thời nó còn phụ thuộc cả vào điều kiện địa lý. Tuy giá trị hàng hóa sức lao động bao hàm yếu tố tinh thần và lịch sử. mặc. mà còn có giá trị sử dụng như bất kỳ một hàng hóa 36 . Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động: Hàng hóa sức lao động không chỉ có giá trị. giá trị hàng hóa sức lao động được đo gián tiếp bằng giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất ra sức lao động. Nhưng sức lao động chỉ tồn tại như năng lực sống của con người. duy trì đời sống của bản thân người công nhân . cũng do thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động quyết định. thì quy mô những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho người lao động là một đại lượng nhất định. người công nhân phải tiêu dùng một lượng tư liệu sinh hoạt nhất định về ăn. phí tổn đào tạo người công nhân. khí hậu của nước đó. văn hóa… Những nhu cầu đó phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử của mỗi nước ở từng thời kỳ. hay nói cách khác. giá trị những tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho con cái người công nhân. giá trị những tư liệu sinh hoạt về vật chất và tinh thần cần thiết để tái sản xuất sức lao động. do đó có thể xác định được lượng giá trị hàng hóa sức lao động do những bộ phận sau đây hợp thành: . Giá trị hàng hóa sức lao động khác với hàng hóa thông thường ở chỗ nó còn bao hàm cả yếu tố tinh thần và lịch sử. Muốn tái sản xuất ra năng lực đó.

quá trình tiêu dùng hàng hóa sức lao động. đó lại là quá trình sản xuất ra một loạt hàng hóa nào đó. đó là lao động không công của người công nhân làm thuê tạo ra trong quá trình sản xuất và bị nhà tư bản chiếm mất. giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động có tính chất đặc biệt. nó là nguồn gốc sinh ra giá trị.Chỉ rõ nguồn gốc của giá trị thặng dư. Như vậy.Chỉ rõ các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư .Chỉ rõ được nguồn gốc và bản chất của tích lũy tư bản  Nghiên cứu về hàng hóa sức lao động giúp vạch rõ quá trình phát sinh. tức là quá trình lao động của người công nhân. phát triển và diệt vong của chủ nghĩa tư bản. đồng thời là quá trình tạo ra một giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân hàng hóa sức lao động. Trái lại.Chỉ rõ bản chất cơ bản nhất của xã hội tư bản đó là quan hệ bóc lột của tư bản đối với lao động làm thuê . Phần lớn hơn đó chính là giá trị thặng dư mà nhà tư bản sẽ chiếm đoạt. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề: Việc nghiên cứu vấn đề nhằm chỉ ra ý nghĩa của lý luận hàng hóa sức lao động đối với lý luận giá trị thặng dư: . Chính đặc tính này đã làm cho sự xuất hiện của hàng hóa sức lao động trở thành điều kiện để tiền tệ chuyển hóa thành tư bản. .thông thường nào. Nhưng quá trình sử dụng hay tiêu dùng hàng hóa sức lao động khác với quá trình tiêu dùng hàng hóa thông thường ở chỗ: Hàng hóa thông thường sau quá trình tiêu dùng hay sử dụng thì cả giá trị lẫn giá trị sử dụng của nó đều tiêu biến mất theo thời gian. Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động cũng chỉ thể hiện ra trong quá trình tiêu dùng sức lao động. tức là nó có thể tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó. 37 .

+ Sự chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư bản đã tiêu dùng: Trong quá trình sản xuất. tư liệu lao động tham gia toàn bộ vào quá trình sản xuất. Đương nhiên. HĐH ở VN hiện nay? Những nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản: Sự chuyển hóa trở lại của giá trị thặng dư thành tư bản được gọi là tích lũy tư bản. thực chất của tích lũy tư bản là sự chuyển hóa một phần giá trị thặng dư thành tư bản. cắt giảm tiền lương của công nhân. thì quy mô của tích lũy tư bản phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư. Những nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản được chia làm hai trường hợp: . .Câu 10: Những nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản? Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề đối với quá trình đẩy mạnh CNH. Như vậy. Như vậy. tỷ lệ quỹ này tăng lên thì tỷ lệ dành cho quỹ kia sẽ giảm đi. mặc dù đã 38 . + Trình độ năng suất lao động xã hội: Năng suất lao động xã hội tăng lên sẽ có thêm những yếu tố vật chất để biến giá trị thặng dư thành tư bản mới. hay là quá trình tư bản hóa giá trị thặng dư.Trường hợp 2: Nếu tỷ lệ phân chia đó đã được xác định. do vậy khối lượng giá trị thặng dư càng lớn và quy mô tích lũy tư bản càng lớn.Trường hợp 1: Khối lượng giá trị thặng dư không đổi thì quy mô tích lũy tư bản phụ thuộc vào tỷ lệ phân chia khối lượng giá trị thặng dư đó thành hai quỹ: quỹ tích lũy và quỹ tiêu dùng của nhà tư bản. kéo dài ngày lao động. Có nghĩa là thời gian công nhân sáng tạo ra giá trị càng được kéo dài ra nhưng chi phí càng được cắt giảm. Trong trường hợp này khối lượng giá trị thặng dư bị phụ thuộc vào những nhân tố sau: + Trình độ bóc lột sức lao động bằng những biện pháp: tăng cường độ lao động. nên làm tăng quy mô của tích lũy. nhưng giá trị của chúng lại chỉ bị khấu hao từng phần.

Do đó quy mô của tư bản ứng trước. Câu 11: Chi phí sản xuất TBCN. do đó sự phục vụ không công càng lớn. Máy móc thiết bị càng hiện đại. tỷ suất lợi nhuận. nhưng trong suốt một thời gian hoạt động. Sự hoạt động này của máy móc được xem như là sự phục vụ không công. muốn tạo ra giá trị hàng hóa. vừa đảm bảo ổn định đời sống xã hội. địa tô TBCN? Ý nghĩa của việc nghiên cứu những vấn đề này: Chi phí sản xuất TBCN: Như chúng ta đã biết. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề đối với quá trình đẩy mạnh CNH. thì sự chênh lệch giữa tư bản được sử dụng và tư bản đã tiêu dùng càng lớn. Lao động quá khứ (lao động vật hóa). b) Phải khai thác những nhân tố làm tăng quy mô tích luỹ. tăng sản phẩm thặng dư.mất dần giá trị. tức là giá trị của tư liệu sản xuất (c). tư bản lợi dụng được những thành tựu của lao động quá khứ càng nhiều. Muốn mở rộng quy mô sản xuất phải không ngừng tăng năng suất lao động. 39 . c) Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tích luỹ và tiêu dùng để vừa mở rộng sản xuất. tạo điều kiện tăng thêm quy mô của tích lũy tư bản. gọi là chi phí lao động. trên cơ sở đó tăng quy mô sản xuất. thì khối lượng giá trị thặng dư bóc lột được càng lớn. lao động hiện tại (lao động sống) tức là lao động tạo ra giá trị mới (v+m). máy móc vẫn có tác dụng như khi còn đủ giá trị. lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất. HĐH ở VN hiện nay: a) Tích luỹ vừa là điều kiện vừa là quy luật của tái sản xuất mở rộng. tất yếu phải chi phí một số lao động nhất định. + Quy mô của tư bản ứng trước: Với trình độ bóc lột không thay đổi thì khối lượng giá trị thặng dư do khối lượng tư bản khả biến quyết định. lợi nhuận. bao gồm lao động quá khứ và lao động hiện tại. nhờ vậy quy mô của tích lũy tư bản càng lớn. nhất là bộ phận tư bản khả biến càng lớn.

Về mặt lượng: Chi phí sản xuất TBCN luôn luôn nhỏ hơn chi phí thực tế. chi phí này tạo ra giá trị hàng hóa. chứ không tính đến hao phí hết bao nhiêu lao động xã hội. ký hiệu (k) k=c+v Vậy. nó không tạo ra giá trị hàng hóa. đối với nhà tư bản. Khi xuất hiện chi phí sản xuất TBCN. giữa chi phí thực tế và chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa có sự khác nhau về cả mặt chất lẫn mặt lượng.Mac đã chỉ rõ phạm trù chi phí sản xuất không có quan hệ gì với sự hình thành giá trị hàng hóa. phản ánh đúng.Đứng trên quan điểm xã hội mà xét. Vì vậy. thì công thức giá trị hàng hóa sẽ chuyển thành W = k + m Như vậy. đầy đủ hao phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tạo ra giá trị hàng hóa. C. c+v<c+v+m 40 . còn chi phí sản xuất TBCN chỉ phản ánh hao phí tư bản của nhà tư bản mà thôi. nhà tư bản chỉ xrm hao phí hết bao nhiêu tư bản.Mac gọi chi phí đó là chi phí sản xuất TBCN. chi phí sản xuất TBCN là chi phí về tư bản mà tư bản bỏ ra đẻ sản xuất hàng hóa. cũng như không có quan hệ gì với quá trình làm cho tư bản tăng thêm giá trị. chi phí lao động đó là chi phí thức tế của xã hội. họ chỉ quan tâm đến việc ứng trước tư bản để mua tư liệu sản xuất (c) và mua sức lao động (v). C. Ký hiệu giá trị hàng hóa là W: W=c+v+m Về mặt lượng: Chi phí thực tế = giá trị hàng hóa Song. Do đó. Về mặt chất: Chi phí thực tế là chi phí lao động.

và giờ đây hình như toàn bộ chi phí sản xuất TBCN sinh ra giá trị thặng dư. vì nó làm cho người ta hiểu lầm rằng 41 . trong đó k = c + v. . cho nên sau khi bán hàng hóa (giả định: giá cả = giá trị). người ta thấy dường như k sinh ra m.Khác nhau: Phạm trù giá trị thặng dư phản ánh đúng nguồn gốc và bản chất của nó là kết quả của sự chiếm đoạt lao động không công của công nhân. lao động là thực thể. Số tiền này được gọi là lợi nhuận. Giá trị thặng dư được so với toàn bộ tư bản ứng trước. Giá trị hàng hóa W = k + m. là nguồn gốc của giá trị thì bị biến mất. Chính ở đây chi phí lao động bị che lấp bởi chi phí tư bản (k).Vì tư bản sản xuất được chia thành tư bản cố định và tư bản lưu động cho nên chi phí sản xuất TBCN luôn luôn nhỏ hơn tư bản ứng trước (K). được quan niệm là con đẻ của toàn bộ tư bản ứng trước sẽ mang hình thức biến tướng là lợi nhuận. Nhìn vào công thức trên thì sự phân biệt giữa c và v đã biến mất. Lợi nhuận: Giữa giá trị hàng hóa và chi phí sản xuất TBCN luôn luôn có khoảng chênh lệch.Giống nhau: Cả lợi nhuận và giá trị thặng dư đều có chung một nguồn gốc là kết quả lao động không công của công nhân. mà còn thu về được một số tiền lời ngang bằng với m. Phạm trù lợi nhuận phản ánh sai lệch bản chất quan hệ sản xuất giữa nhà tư bản và lao động làm thuê. Phạm trù lợi nhuận chẳng qua chỉ là một hình thái thần bí hóa của giá trị thặng dư. ký hiệu là p. tức k<K Việc hình thành chi phí sản xuất TBCN (k) che đậy thực chất bóc lột của CNTB. Nếu ký hiệu lợi nhuận là p thì công thức: W = c + v +m = k + m giờ sẽ chuyển thành: W = k + p So sánh p và m: . nhà tư bản không những bù đắp đủ số tư bản đã ứng ra.

giá trị thặng dư không phải chỉ do lao động làm thuê tạo ra. Nếu ký hiệu tỷ suất lợi nhuận là p’. nếu bán với giá cả thấp hơn giá trị hàng hóa thì khi đó p<m. vì vậy chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Điều này được thể hiện ở chỗ. do chi phí sản xuất TBCN luôn nhỏ hơn chi phí sản xuất thực tế. còn p’ không thể phản ánh được điều đó. nên tổng lợi nhuận cũng bằng tổng giá trị thặng dư. cho nên nhà tư bản chỉ cần bán hàng hóa cao hơn chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa và có thể thấp hơn giá trị hàng hóa là đã có lợi nhuận. thì ta có: p’ = m x 100% / (c + v) Lợi nhuận là hình thức chuyển hóa của giá trị thặng dư nên tỷ suất lợi nhuận cũng là sự chuyển hóa của tỷ suất giá trị thặng dư. Chính sự không nhất trí về lượng giữa p và m nên càng che giấu thực chất bóc lột của chủ nghĩa tư sản. nếu bán với giá cả cao hơn giá trị thì khi đó p > m. họ cho rằng lợi nhuận là do việc mua bán. Đối với nhà tư bản. mà chỉ nói lên 42 . do lưu thông tạo ra. Nguyên nhân của hiện tượng đó là: + Thứ nhất. bây giờ p được quan niệm là con đẻ của toàn bộ tư bản ứng trước. + Thứ hai. do tài kinh doanh của nhà tư bản mà có. nên việc p sinh ra trong quá trình sản xuất nhờ bộ phận v được thay thế bằng k (c+v). Nhưng xét trong phạm vi toàn xã hội và trong một thời gian dài thì tổng giá cả bằng tổng giá trị. sự hình thành chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xóa nhòa sự khác nhau giữa c và v. Tỷ suất lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận là tỷ số tính theo phần trăm giữa giá trị thặng dư và toàn bộ tư bản ứng trước. nếu nhà tư bản bán hàng hóa với giá cả bằng với giá trị của nó thì khi đó p = m. Nhưng giữa m’ và p’ lại có sự khác nhau cả về chất và lượng: + Về mặt chất: m’ phản ánh trình độ bóc lột của nhà tư bản đối với công nhân làm thuê.

nếu tư bản bất biến càng nhỏ thì tỷ suất lợi nhuận càng lớn. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất: Trong sản xuất TBCN tồn tại hai loại cạnh tranh là cạnh tranh trong nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành . giá trị thặng dư theo đó mà tăng lên làm cho tỷ suất lợi nhuận cũng càng tăng.Cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường: Cạnh tranh trong nội bộ ngành là sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp trong cùng một ngành. 43 . + Cấu tạo hữu cơ của tư bản: Trong điều kiện tỷ suất giá trị thặng dư không đổi. thì tần suất sản sinh ra giá trị thặng dư trong năm của tư bản ứng trước càng nhiều lần. nếu cấu tạo hữu cơ tư bản càng cao thì tỷ suất lợi nhuận càng giảm và ngược lại. Do đó.Những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận: + Tỷ suất giá trị thặng dư: Tỷ suất giá trị thặng dư càng cao thì tỷ suất lợi nhuận càng lớn và ngược lại. là mục tiêu cạnh tranh của các nhà tư bản. nếu c càng nhỏ thì p’ càng lớn. việc thu lợi nhuận và theo đuổi tỷ suất lợi nhuận là động lực thúc đẩy các nhà tư bản. Vì theo công thức p’ = m x 100% / (c+v) Rõ ràng khi m và v không thay đổi. + Tiết kiệm tư bản bất biến: Trong điều kiện tỷ suất giá trị thặng dư và tư bản khả biến không đổi. + Về mặt lượng: p’ luôn nhỏ hơn m’ vì: p’ = m x 100% / (c+v) còn m’ = m x 100% / v .mức doanh lợi của việc đầu tư tư bản. cùng sản xuất ra một loại hàng hóa nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa có lợi hơn để thu lợi nhuận siêu ngạch. + Tốc độ chu chuyển của tư bản: Nếu tốc độ chu chuyển của tư bản càng lớn.

nhưng trên thị trường các hàng hóa phải bán theo giá trị xã hội – giá trị thị trường. Biện pháp cạnh tranh: Tự do di chuyển tư bản từ ngành này sang ngành khác. kỹ thuật và tổ chức quản lý khác nhau nên tỷ suất lợi nhuận khác nhau. giá trị xã hội (giá trị thị trường) của hàng hóa giảm xuống.Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành lợi nhuận bình quân: Cạnh tranh giữa các ngành là sự cạnh tranh giữa các ngành sản xuất khác nhau. nâng cao năng suất lao động. do điều kiện sản xuất khác nhau. tức là phân phối tư bản (c và v) vào các ngành sản xuất khác nhau. Điều kiện sản xuất trung bình trong một ngành thay đổi do kỹ thuật sản xuất phát triển. năng suất lao động tăng lên. cho nên hàng hóa có giá trị cá biệt khác nhau. lại phải coi giá trị thị trường là giá trị cá biệt của những hàng hóa được sản xuất ra trong những điều kiện trung bình của khu vực đó và chiếm một khối lượng lớn trong số những sản phẩm của khu vực này” . Kết quả của cuộc cạnh tranh này là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân. tức là nơi nào có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. làm cho giá trị cá biệt của hàng hóa xí nghiệp sản xuất ra thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa đó để thu được lợi nhuận siêu ngạch. Kết quả của cạnh tranh nội bộ ngành là hình thành nên giá trị xã hội (giá trị thị trường) của từng loại hàng hóa. kinh tế. Theo C. mặt khác. Trong các đơn vị sản xuất khác nhau.Biện pháp cạnh tranh: Các nhà tư bản thường xuyên cải tiến kỹ thuật. Ở các ngành sản xuất có những điều kiện tự nhiên.Mac thì “một mặt phải coi giá trị thị trường là giá trị trung bình của những hàng hóa được sản xuất ra trong một khu vực sản xuất nào đó. và giá trị hàng hóa chuyển thành giá cả sản xuất. nhằm mục đích tìm nơi đầu tư có lợi hơn. mà mục đích của 44 .

ngành B có p’ = 30%. Kết quả là hình thành nên tỷ suất lợi nhuận bình quân. Sự tự do di chuyển từ ngành này sang ngành khác làm thay đổi cả tỷ suất lợi nhuận cá biệt vốn có của ngành. Như vậy. do hiện tượng di chuyển tư bản từ ngành này sang ngành khác. lợi nhuận bình quân là số lợi nhuận bằng nhau của những tư bản bằng nhau. dù đầu tư vào ngành nào cũng đều thu được lợi nhuận bằng nhau. ngành C do giảm về sản xuất nên cũng ít đi làm cho p’ tăng lên. VD: Trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa có 3 nhà tư bản đều có 100 tư bản đầu tư vào 3 ngành sản xuất khác nhau: Ngành A có p’ = 20%. làm cho ngành có cung hàng hóa lớn hơn cầu hàng hóa thì giá cả giảm xuống. đầu tư vào những ngành khác nhau. bất kể cấu tạo hữu cơ của tư bản như thế nào. ký hiệu là p' p' = ∑m ×100 % ∑c + v Khi hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân thì lượng lợi nhuận bình quân của tư bản ở các ngành sản xuất khác nhau đều tính theo tỷ suất lợi nhuận bình quân và do đó. Một số nhà tư bản ở ngành C sẽ chuyển sản xuất kinh doanh ở ngành B làm cho cung hàng hóa này tăng lên dẫn đến p’ dần dần giảm xuống. Tỷ suất lợi nhuận bình quân là tỷ số tính theo % giữa tổng giá trị thặng dư và tổng số tư bản xã hội đã đầu tư vào các ngành của nền sản xuất TBCN.các nhà tư bản là lợi nhuận cao nên các nhà tư bản phải chọn ngành nào có tỷ suất lợi nhuận cao nhất để đầu tư. ký hiệu là p = p' ×k p 45 . ngành C có p’ = 10%. nếu lượng tư bản ứng ra bằng nhau. gọi là lợi nhuận bình quân Vậy. Sự tự do di chuyển tư bản này chỉ tạm dừng lại khi tỷ suất lợi nhuận ở tất cả các ngành xấp xỉ bằng nhau. còn ngành có cầu hàng hóa cao hơn cung hàng hóa thì giá cả tăng lên.

quy luật giá trị thặng dư biểu hiện thành quy luật giá cả sản xuất. Trong mối quan hệ này thì giá trị vẫn là cơ sở. giá cả sản xuất là cơ sở của giá cả thị trường. 46 p Tiền đề của giá cả sản xuất là sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình . trái lại cạnh tranh vẫn tiếp diễn. Trong sản xuất hàng hóa giản đơn thì giá cả hàng hóa xoay quanh giá trị hàng hóa. . Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và lợi nhuận bình quân góp phần vào điều tiết kinh tế chứ không làm chấm dứt quá trình cạnh tranh trong xã hội tư bản. quy luật giá trị thặng dư biểu hiện thành quy luật lợi nhuận bình quân. Địa tô TBCN: Địa tô TBCN là phần giá trị thặng dư còn lại sau khi đã khấu trừ đi phần lợi nhuận bình quân mà các nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ. là nội dung bên trong giá cả sản xuất. nhưng đứng trên phạm vi toàn xã hội thì tổng giá cả sản xuất luôn bằng tổng giá trị hàng hóa. ở mỗi ngành. Giờ đây. giá trị thặng dư biểu hiện thành lợi nhuận bình quân thì giá trị hàng hóa chuyển hóa thành giá cả sản xuất. trong giai đoạn cạnh tranh tự do của CNTB.Sự chuyển hóa của giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất: Cùng với sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và lợi nhuận bình quân thì giá trị hàng hóa chuyển thành giá cả sản xuất. giá cả hàng hóa sẽ xoay quanh giá cả sản xuất. Như vậy. Giá cả sản xuất bằng chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân Giá cả sản xuất = k + quân. và giá cả thị trường xoay quanh giá cả sản xuất. Xét về mặt lượng.Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và lợi nhuận bình quân đã che giấu hơn nữa thực chất bóc lột của CNTB. giá cả sản xuất và giá trị hàng hóa có thể không bằng nhau.

đó là phần sản phẩm tương ứng với phần giá trị thặng dư dôi ra ngoài lợi nhuận bình quân của nhà TB kinh doanh nông nghiệp. có khi còn lấn sang cả phần sản phẩm cần thiết. trong đó địa chủ gián tiếp bóc lột công nhân nông nghiệp làm thuê thông qua nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp.Thực chất địa tô TBCN chính là một hình thức chuyển hóa của giá trị thặng dư siêu ngạch hay lợi nhuận siêu ngạch. địa tô phong kiến chỉ phản ánh quan hệ sản xuất giữa hai giai cấp: địa chủ và nông dân. còn địa tô TBCN chỉ là một phần của sản phẩm thặng dư. . ruộng đất 47 . Phân biệt địa tô TBCN với địa tô phong kiến: .Khác nhau: Về mặt chất.Các hình thức địa tô TBCN: + Địa tô chênh lệch: Địa tô chênh lệch là phần địa tô thu được ở trên những ruộng đất có lợi thế về điều kiện sản xuất. . Nguyên nhân là do trong nông nghiệp ruộng đất là tư liệu sản xuất cơ bản. địa tô phong kiến bao gồm toàn bộ phần sản phẩm thặng dư do nông dân tạo ra. Cả hai loại địa tô đều là kết quả của sự bóc lột đối với người lao động nông nghiệp. còn địa tô TBCN phản ánh quan hệ sản xuất giữa 3 giai cấp: địa chủ. nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp và công nhân nông nghiệp làm thuê. trong nông nghiệp sự tồn tại của lợi nhuận siêu ngạch lại có tính ổn định và lâu dài.Giống nhau: Đều là sự thực hiện về mặt kinh tế của quyền sở hữu về ruộng đất. Nó là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung (được quy định bởi điều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu nhất) và giá cả sản xuất cá biệt. Hay có thể định lượng : Địa tô chênh lệch = Giá cả sản xuất chung – Giá cả sản xuất cá biệt Nếu như trong công nghiệp sự tồn tại của lợi nhuận siêu ngạch chỉ là hiện tượng tạm thời đối với từng tư bản cá biệt thì trái lại. Về mặt lượng.

Thâm canh là việc đầu tư thêm tư bản vào một đơn vị diện tích ruộng đất để nâng cao chất lượng canh tác của đất. Dưới chế độ TBCN. Điều đó làm cho những nhà TB kinh doanh trên ruộng đất có điều kiện sản xuất thuận lợi hơn luôn thu được lợi nhuận siêu ngạch. vì thế cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông nghiệp thường thấp hơn cấu tạo hữu cơ của tư bản trong công nghiệp. Lợi nhuận siêu ngạch này sẽ chuyển hóa thành địa tô chênh lệch.tốt. Do người ta không tạo thêm được ruộng đất mà những ruộng đất tốt lại bị độc quyền kinh doanh kiểu TBCN cho thuê hết nên buộc phải thuê cả ruộng đất xấu. xấu khác nhau. Điều đó thể hiện ở chỗ: nông nghiệp thường lạc hậu so với công nghiệp cả về kinh tế lẫn kỹ thuật. Vì vậy. nhằm tăng độ màu mỡ trên thửa đất đó. nâng cao sản lượng trên một đơn vị diện tích. có vị trí gần thị trường hoặc gần đường giao thông Địa tô chênh lệch II: là địa tô chênh lệch thu được do thâm canh mà có. đại bộ phận là xấu. cho dù ruộng đất là tốt hay xấu. Đây là loại địa tô thu trên mọi thứ đất. + Địa tô tuyệt đối: Là loại địa tô mà tất cả các nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp đều phải nộp cho địa chủ. Có hai loại địa tô chênh lệch: Địa tô chênh lệch I: là địa tô chênh lệch thu được trên những ruộng đất có độ màu mỡ tự nhiên thuộc loại trung bình và tốt. và với một lượng TB ứng ra bằng nhau thì lượng giá trị thặng dư thu được trong nông nghiệp bao giờ cũng cao hơn lượng giá trị thặng dư thu được trong công nghiệp. 48 . Lợi nhuận siêu ngạch này tương đối ổn định và lâu dài vì nó dựa trên tính cố định của ruộng đất và độ màu mỡ tự nhiên của đất đai. do có sự độc quyền tư hữu về ruộng đất. nếu trình độ bóc lột ngang nhau. nên đã cản trở sự phát triể của quan hệ sản xuất TBCN trong lĩnh vực nông nghiệp.

khi đó giá cả nông phẩm sẽ hạ xuống và có lợi cho người tiêu dùng. đều có nguồn gốc từ giá trị thặng dư.Khác nhau: Độc quyền kinh doanh ruộng đất theo kiểu TBCN là nguyên nhân sinh ra địa tô chênh lệch. Do vậy. địa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệch đều là lợi nhuận siêu ngạch. các loại địa tô ấy “đều do địa tô nông nghiệp theo đúng nghĩa của danh từ này”. 49 . cũng là phần chênh lệch giữa giá trị thặng dư được tạo ra trong nông nghiệp và lợi nhuận bình quân sẽ được giữ lại để nộp cho địa chủ tư bản. việc xóa bỏ chế độ độc quyền tư hữu về ruộng đất chính là cơ sở để xóa bỏ địa tô tuyệt đối. nó là số chênh lệch giữa giá trị nông phẩm và giá cả sản xuất chung. Vì vậy. địa tô hầm mỏ… Về cơ bản các loại địa tô này đều là lợi nhuận siêu ngạch gắn với những lợi thế tự nhiên của đất đai. còn độc quyền tư hữu về ruộng đất là nguyên nhân sinh ra địa tô tuyệt đối. trong nông nghiệp nông phẩm được bán ra theo giá trị chứ không bán theo giá cả sản xuất chung. Ngoài hai loại địa tô chủ yếu là địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối. địa tô tuyệt đối là lợi nhuận siêu ngạch dôi ra ngoài phần lợi nhuận bình quân.Sự độc quyền tư hữu ruộng đất đã ngăn cản quá trình tự do di chuyển tư bản từ các ngành khác vào nông nghiệp và do đó đã ngăn cản quá trình hình thành bình quân hóa tỷ suất lợi nhuận giữa nông nghiệp và công nghiệp.Mac. . Phần chênh lệch giữa giá trị nông phẩm và giá cả sản xuất chung. trong thực tế còn tồn tại một số loại địa tô khác nữa như: địa tô xây dựng. đều là kết quả của sự chiếm đoạt lao động thặng dư của công nhân nông nghiệp làm thuê. được hình thành do cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông nghiệp luôn thấp hơn cấu tạo hữu cơ của tư bản trong công nghiệp. So sánh địa tô tuyệt đối với địa tô chênh lệch: . Vậy. nghĩa là do địa tô nông nghiệp điều tiết. Theo C.Giống nhau: Về thực chất.

Muốn giành thắng lợi.Lợi nhuận bình quân. lực lượng đại biểu cho sự phát triển của lực lượng sản xuất tiến bộ. . giá cả ruộng đất chỉ là giá mua quyền thu địa tô do ruộng đất mang lại theo tỷ suất lợi tức hiện hành. kết hợp đấu tranh kinh tế với đấu tranh chính trị chống giai cấp tư sản. . đấu tranh với tư cách là một giai cấp. Ý nghĩa: .Giá cả ruộng đất: Giá cả ruộng đất là một phạm trù kinh tế bất hợp lý. luật pháp khuyến khích cạnh tranh lành mạnh để có tác dụng cải tiến kỹ thuật. do vậy. Bởi ruộng đất đem lại địa tô.Mác không chỉ nêu ra quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp.Lý luận địa tô của C. nhưng nó ẩn dấu một quan hệ kinh tế hiện thực. mặt khác vạch rõ việc giai cấp tư sản bóc lột giai cấp công nhân. mà cũn là cơ sở lý luận để nhà nước xây dựng các chính sách thuế đối với nông nghiệp và các ngành khác có liên quan đến đất đai. giảm chi phí sản xuất. Nó tỷ lệ thuận với địa tô và tỷ lệ nghịch với tỷ suất lợi tức tư bản gửi vào ngân hàng. Giá cả ruộng đất là hình thức địa tô tư bản hóa. cho xu hướng phát triển của phương thức sản xuất tương lai. để việc sử dụng đất đai có hiệu quả hơn. về mặt khách quan nó là giai cấp có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh 50 .Nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa quan trọng là nhà nước cần có chính sách. Câu 12: Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN? Liên hệ với GCCN VN hiện nay? Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: Giai cấp công nhân là sản phẩm của nền công nghiệp hiện đại. quản lý sản xuất. một mặt phản ánh quan hệ cạnh tranh giữa các nhà tư bản trong việc giành giật lợi nhuận với nhau. giai cấp công nhân phải đoàn kết lại. Do vậy. còn địa tô được xem như là lợi tức của tư bản đó. nâng cao năng suất lao động.

Mac và Ph. Đó là một quá trình lịch sử hết sức lâu dài và khó khăn. Hai bước này quan hệ chặt chẽ với nhau: Giai cấp công nhân không thực hiện được bước thứ nhất thì cũng không thực hiện được bước thứ hai nhưng bước thứ hai là quan trọng nhất để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. lực lượng sản xuất là yếu tố động nhất. tư tưởng.Địa vị kinh tế .xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội TBCN: Theo quan điểm của CN Mac. Để hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình. Theo quan điểm của C. việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cần phải trải qua hai bước. Trong CNTB và CNXH. tiến hành tổ chức xây dựng xã hội mới – XHCN. luôn luôn vận động và phát triển. là người lao động”. chính vì thế mà nó cũng xóa bỏ mọi sự phân biệt giai cấp và mọi đối kháng giai cấp”. tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng xóa bỏ xã hội cũ và xây dựng xã hội mới về mọi mặt kinh tế. Bước thứ nhất: “Giai cấp vô sản chiếm lấy chính quyền nhà nước và biến tư liệu sản xuất trước hết thành sở hữu nhà nước”. chính trị và văn hóa. với nền sản xuất đại công nghiệp ngày càng phát triển thì “lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn nhân loại là công nhân.Lenin. giai cấp công nhân vừa là chủ thể trực tiếp nhất. xóa bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột và xây dựng XH mới – XH XHCN và cộng sản chủ nghĩa. giai cấp công nhân nhất định phải tập hợp được các tầng lớp nhân dân lao động xung quanh nó. Bước thứ hai: “Giai cấp vô sản cũng tự thủ tiêu với tư cách là giai cấp vô sản. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN: .xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa. vừa là sản phẩm căn bản nhất của nền sản xuất đó. Trong lực lượng sản xuất ở bất cứ xã hội nào người lao động cũng là yếu tố quan trọng nhất. Khi sản 51 . nó lãnh đạo nhân dân lao động thông qua chính đảng của nó. Trong nền sản xuất đại công nghiệp.Angghen.

tầng lớp lao động khác trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản để giải phóng mình và giải phóng toàn xã hội. họ lại thường sống ở những thành phố lớn. Trong chế độ TBCN.xã hội của giai cấp công nhân: Do địa vị kinh tế . những khu công nghiệp tập trung. duy trì chế độ áp bức bóc lột đối với giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động. giành lấy chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Điều kiện làm việc. Ngược lại.xã hội mà những giai cấp khác không thể có được. Giai cấp công nhân có những lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của đại đa số quần chúng nhân dân lao động. Như vậy.Những đặc điểm chính trị . . do vậy tạo ra khả năng cho giai cấp này có thể đoàn kết với các giai cấp. là người lao động làm thuê. sự phụ thuộc lẫn nhau trong quá trình sản xuất ngày càng nhiều. tiến tới một XH không còn tình trạng áp bức bóc lột. dùng chính quyền đó để tố chức. trong chế độ TBCN giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản đối lập trực tiếp với lợi ích của giai cấp tư sản. còn lại giai cấp vô sản lại là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp”. ngày càng phát triển thì “Tất cả các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp. Giai cấp công nhân lao động trong nền sản xuất đại công nghiệp. lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân là xóa bỏ chế độ tư hữu TBCN về tư liệu sản xuất. điều kiện sống của giai cấp công nhân đã tạo điều kiện cho họ có thể đoàn kết chặt chẽ với nhau trong cuộc đấu tranh chống CNTB.xã hội quy định đã tạo cho giai cấp công nhân có những đặc điểm chính trị . giai cấp công nhân hoàn toàn không có hoặc có rất ít tư liệu sản xuất. Giai cấp tư sản muốn duy trì chế độ tư hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất. đó là những đặc điểm sau: 52 . xây dựng XH mới. có quy mô sản xuất ngày càng lớn.xuất đại công nghiệp ngày càng được mở rộng.

giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng và có tinh thần cách mạng triệt để nhất. Tính tổ chức và kỷ luật cao của giai cấp này được tăng cường khi nó phát triển thành một lực lượng chính trị lớn mạnh. cách mạng và tổ chức ra được chính đảng của nó. Vì thế. Giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng vì họ đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến. phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân không chỉ diễn ra đơn lẻ ở từng doanh nghiệp. giai cấp tư sản là một lực lượng quốc tế. giai cấp công nhân có bản chất quốc tế: Chủ nghĩa Mac – Lenin cho rằng. cách mạng và luôn luôn đi đầu trong mọi phong trào cách mạng theo mục tiêu xóa bỏ xã hội cũ lạc hậu. kỷ luật chặt chẽ cho giai cấp công nhân. Thứ ba. ở mỗi quốc gia mà ngày càng phải có sự gắn bó giữa phong trào 53 . nhờ đó có thể tập hợp được đông đảo các giai cấp. Giai cấp tư sản không chỉ bóc lột giai cấp công nhân ở chính nước họ mà còn bóc lột giai cấp công nhân ở các nước thuộc địa. gắn liền với những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại. giai cấp công nhân là giai cấp có ý thức tổ chức. cùng với cuộc sống đô thị tập trung đã tạo nên tính tổ chức. Đảng cộng sản. Đó là giai cấp được trang bị bởi một lý luận khoa học. có tổ chức. được sự giác ngộ bởi một lý luận khoa học. kỷ luật cao Giai cấp công nhân lao động trong nền sản xuất đại công nghiệp với hệ thống sản xuất mang tính chất dây chuyền và nhịp độ làm việc khẩn trương buộc giai cấp này phải tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật lao động. Thứ hai.Thứ nhất. Giai cấp công nhân không có ý thức tổ chức kỷ luật cao thì không thể giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản và xây dựng chế độ xã hội mới. xây dựng xã hội mới tiến bộ. tầng lớp khác vào phong trào cách mạng.

khổ cực. đội ngũ công nhân VN là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH. Với chủ trương đường lối lãnh đạo đúng đắn. Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng VN đánh bại 2 kẻ thù lớn nhất đó là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.công nhan các nước. 54 . Ngoài việc tạo ra của cải vật chất cho xã hội. tự do cho đất nước ta. làm cho phong trào cách mạng nước ta có 1 bước nhảy vọt về chất. là cơ sở xã hội chủ yếu nhất của Đảng và Nhà nước ta. Đảng đã đem yếu tố tự giác vào phong trào công nhân. Có như vậy. Trong công cuộc xd đất nước quá độ lên CNXH hiện nay. nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc. nhân dân ta rơi vào cảnh lầm than. giai cấp CNVN đã đứng lên lãnh đạo cách mạng VN. Nhưng tất cả những phong trào ấy đều thất bại và sự nghiệp giải phóng dân tộc đều lâm vào tình trạng bế tắc về đường lối. là hạt nhân vững chắc trong liên minh công nhân. Đảng CSVN ra đời là sự kết hợp CN Mac-Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta vào đầu năm 1930 của thế kỷ XX. các cuộc vận động yêu nước của Phan Bội Châu. giành lại độc lập. HĐH đất nước. ý chí bất khuất và quyết tâm đập tan xiềng xích nô lệ của toàn thể nhân dân ta. Liên hệ với GCCNVN: Dưới ách áp bức bóc lột của thực dân Pháp với chính sách khai thác thuộc địa. phong trào công nhân mới có thể giành thắng lợi. Giai cấp CNVN ra đời và từng bước trưởng thành trong không khí sôi sục của một loạt phong trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp: phong trào Cần Vương của Phan Đình Phùng. của Hoàng Hoa Thám. trí thức. Tấm gương cách mạng Nga và phong trào yêu nước ở các nước khác đã cổ vũ giai cấp công nhân non trẻ ở VN. nông dân. tiếp nhận con đường cách mạng của CN Mac-Lenin và đi theo con đường cách mạng của giai cấp công nhân. Nguyễn Thái Học… đã có tác dụng to lớn trong việc cổ vũ tinh thần yêu nước. Phan Chu Trinh.

hoặc có quy định nhưng chưa đầy đủ. 55 . Chỉ có đảng lãnh đạo giai cấp công nhân mới chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác. tập trung vào những vấn đề cơ bản và cấp bách. Phương hướng và giải pháp: Nghị quyết TƯ đã xác định nhiệm vụ và giải pháp xây dựng giai cấp công nhâ VN thời kỳ đẩy mạnh CNH. giác ngộ giai cấp và cao nhất là dẫn đến hình thành Đảng tiên phong là Đảng cộng sản. mà còn đa dạng hơn về cơ cấu các loại công nhân với nhiều ngành nghề ngày càng phong phú.HĐH đất nước. Về số lượng chẳng những ngày càng tăng lên rõ rệt ở tất cả các nước. Sự thâm nhập của CN Mac và phong trào công nhân dẫn đến sự hình thành chính đảng của giai cấp công nhân. bức xúc đối với việc xd giai cấp công nhân. giai cấp công nhân đã từng bước hoạt động chính trị. Sự ra đời của ĐCS đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của phong trào công nhân từ trình độ tự phát lên tự giác. Vì thế. giải pháp cơ bản để xây dựng GCCN VN hiện nay? Những nhân tố chủ quan để GCCN thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình: Thứ nhất. là do sự phát triển của giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng. đấu tranh chính trị. Thứ hai: Sự thâm nhập của CNXHKH và phong trào công nhân từng bước đưa giai cấp công nhân từ trình độ tự phát lên tự giác. chưa có quy định pháp luật. những việc cần phải làm nhưng trước đây chưa làm tốt. từng bước ý thức giai cấp.Câu 13: Những nhân tố chủ quan để GCCN thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình? Phương hướng. chưa xác định rõ vai trò. thông qua các tổ chức nghiệp đoàn. công đoàn. Lenin đã chỉ ra rằng Đảng là sự kết hợp của phong trào công nhân với CNXHKH. Thứ ba: Giai cấp công nhân thành lập được đội tiên phong của mình là ĐCS. Về chất lượng. phát triển tinh vi hơn. giai cấp công nhân trở thành cơ sở chính trị căn bản nhất của ĐCS.

đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu lý luận. Cần đổi mới tổ chức.trách nhiệm của NN.HĐH đất nước. Ban hành chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn đối với hoạt động đào tạo nghề. tổng kết thực tiễn. xây dựng. chuyển một bộ phận lớn nông dân thành công nhân. tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân. Cần xây dựng và thực hiện hệ thống chính sách hướng nghiệp ở cấp học phổ thông để giúp cho thanh niên. tăng cường công tác quản lý nhà nước về dạy nghề. . hướng vào giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra. Điều chỉnh. bổ sung. Nhà nước xây dựng chiến lược. xây dựng chính sách đào tạo. quy hoạch phát triển dạy nghề một cách đồng bộ.Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề. tạo điều kiện cho công nhân tự học tập nâng cao trình độ. qua đó cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để đề ra chủ trương. học sinh định hướng đúng đắn việc chọn nghề và hiểu rõ được ý nghĩa của việc gia nhập đội ngũ công nhân. đào tạo lại công nhân. hoàn thiện nội dung. Bổ sung. đổi mới hệ thống dạy nghề đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong nước và quốc tế. đẩy mạnh CNH. giải pháp xây dựng giai cấp công nhân phát triển toàn diện trong thời kỳ mới. có chính sách khuyến khích. chưa có chính sách đủ mạnh và khả thi để phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia. của doanh nghiệp và các cấp. chương trình đào tạo nghề. tạo điều kiện phát triển đội ngũ công nhân trẻ có trình độ cao. sửa đổi. giải pháp là: . quy hoạch mạng lưới các 56 . tăng cường đầu tư. thu hút mạnh hơn các thành phần kinh tế tích cực tham gia vào lĩnh vực đào tạo nghề.HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Nội dung chủ yếu của những nhiệm vụ. phát triển lý luận về giai cấp công nhân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong xây dựng giai cấp công nhân để đáp ứng yêu cầu CNH. các ngành trong thực hiện.Tiếp tục nghiên cứu. từng bước trí thức hóa giai cấp công nhân.

các tổ chức chính trị . tinh thần dân tộc cho giai cấp công nhân. nâng cao trình độ chính trị. tập trung trước hết vào những chính sách liên quan trực tiếp đến những vấn đề bức xúc đang đặt ra về việc làm và đời sống của công nhân. thành phố để xây dựng nhà ở và các công trình phúc lợi công cộng cho công nhân. Bổ sung. xây dựng các chính sách để phát huy các nguồn lực và trách nhiệm của cả NN. Rà soát. các vùng miền núi. tinh thần. nâng cao thể chất cho công nhân. sửa đổi. sửa đổi. đào tạo lại công nhân.Quan tâm. tinh thần cho công nhân. . sửa đổi. các chương trình.xã hội. chăm lo đời sống vật chất.Bổ sung. tinh thàn cho công nhân. Nhà nước đầu tư và có chính sách ưu đãi. Ngân sách Nhà nước đầu tư tập trung vào dạy nghề cho lao động nông thôn. Đoàn thanh niên CSHCM đối với công tác tuyên truyền. dự án lớn. bổ sung. Tăng cường đào tạo đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. xây dựng các chính sách. quy hoạch và phát triển đa dạng các hình thức. xây dựng. các vùng kinh tế trọng điểm. pháp luật để đảm bảo quyền. các thành phần kinh tế tham gia đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. pháp luật về lao động. Nhà nước có chính sách đầu tư cho các tỉnh. tính tự giác của người sử dụng lao động và của công nhân 57 .cơ sở dạy nghề gắn với các ngành. Đề cao trách nhiệm của người công nhân. Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hàng năm dành kinh phí thích đáng và thời gian cho đào tạo. chính đáng của công nhân. bồi dưỡng. việc làm và đời sống vật chất. giáo dục trong công nhân. ý thức giai cấp. lợi ích hợp pháp. của toàn xã hội và của công nhân trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất. người sử dụng lao động. dân tộc thiểu số và những ngành nghề đặc thù mà các đơn vị ngoài công lập không đầu tư. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hoạt động của tổ chức công đoàn. thực hiện nghiêm hệ thống chính sách. .

xã hội khác. Có nhiều hình thức tăng cường và phát triển Đảng viên tại các doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. thuyết phục.xã hội khác trong doanh nghiệp. giám sát NN. Có cơ chế. hoạt động thuận lợi.xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.Chú ý hơn nữa công tác bồi dưỡng. chỉnh đốn Đảng. Khẩn trương xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chiến lược về giai cấp công nhân gắn với chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ CNH.xã hội khác trong xây dựng giai cấp công nhân. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong xây dựng giai cấp công nhân. có chế tài xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm. . bổ sung quy định chế tài cụ thể. hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức chính trị . tăng dần tỷ lệ cán bộ xuất thân từ công nhân trong bộ máy lãnh đạo các cấp của Đảng. khuyến khích các chủ doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đồng tình.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Nâng cao nhận thức.trong thực hiện chính sách. Đoàn thanh niên CSHCM và Hội liên hiệp Thanh niên VN. công đoàn. công đoàn và các tổ chức chính trị . nhất là công nhân trực tiếp sản xuất. các ngành và chỉ đạo thực hiện kiên quyết. trách nhiệm của các cấp. NN. chính sách đẩy mạnh việc tuyển chọn. tạo điều kiện để tổ chức đảng và các tổ chức chính trị . đào tạo. đồng thời coi trọng tuyên truyền. . pháp luật. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp. tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị . hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục đổi mới. đủ mạnh trong các luật để thực hiện nghiêm việc thành lập. phát triển đảng trong công nhân.xã hội thành lập. bồi dưỡng. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra. vận động. HĐH. làm nòng cốt xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. ủng hộ. sử dụng những cán bộ ưu tú xuất thân từ công nhân. 58 . phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị .

. tiến bộ. Sớm bổ sung cơ chế. người lao động.Đổi mới mạnh mẽ tổ chức. hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở. lấy chăm lo bảo vệ quyền. Hội liên hiệp phụ nữ VN phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn LĐVN để nâng cao hiệu quả công tác nữ công của công đoàn tại các doanh nghiệp và khu công nghiệp. có sức hấp dẫn đối với người lao động và tạo được sự đồng tình. Các cấp công đoàn cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở. xây dựng quan hệ lao động hài hòa. nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp. viên chức. phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân. . phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp. lợi ích hợp pháp. phương thức hoạt động. để công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc của công nhân tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phàn kinh tế.Xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh. chính sách bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở và chế độ phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn cơ sở. hình thức tập hợp. đa dạng hóa các loại hình. bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở. lao động làm đối tượng vận động. Chú trọng đào tạo. nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn TNCSHCM và Hội Liên hiệp Thanh niên VN trong các doanh nghiệp NN.xã hội làm mục tiêu hoạt động. lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu. 59 . vận động thanh niên làm việc trong các doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động Đoàn và Hội. góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế . viên chức. Đổi mới nội dung. ủng hộ của người sử dụng lao động.Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn TNCSHCM và Hội Liên hiệp Thanh niên VN trong các doanh nghiệp. ổn định. chính đáng của công nhân. Đổi mới nội dung và phương thức. Không ngừng nâng cao chất lượng. lấy công nhân.. Đổi mới mạnh mẽ nội dung.

từ đó tập hợp được đông đảo 60 . của dân tộc. phải luôn được đặt trng khối đại đoàn kết dân tộc và vì lợi ích của toàn dân tộc. Câu 14: Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN? Liên hệ với vai trò của ĐCSVN trong thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN VN? Vai trò của ĐCS trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân do địa vị kinh tế . xây dựng thành công CNXH là nhiệm vụ quan trọng. . NN. vững mạnh về chính trị. thông qua sự lãnh đạo của Đảng làm cho giai cấp công nhân nhận thức được vai trò. phong trào của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản đã nổ ra ngày từ khi chủ nghĩa tư bản hình thành và phát triển.Xây dựng giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp CNH. Mặc dù phong trào công nhân có thể phát triển về số lượng. Khi ĐCS ra đời.Tính tất yếu và quy luật hình thành. phát triển chính đảng của giai cấp công nhân: Trong thực tế lịch sử.HĐH đất nước. một Đảng trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân. vị trí của mình trong xã hội. theo quy luật có áp bức có đấu tranh. tư tưởng và tổ chức là nhan tố giư vai trò quyết định nhất bảo đảm cho giai cấp công nhân hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình. quy mô cuộc đấu tranh có thể được mở rộng nhưng cuối cùng đều bị thất bại vì thiếu một lý luận khoa học và cách mạng soi đường.. Trong những nhân tố chủ quan đó thì việc thành lập ĐCS. của giai cấp công nhân và của toàn XH. biện pháp đấu tranh cách mạng. to lớn của Đảng.xã hội của giai cấp này quy định nhưng để biến khả năng khách quan đó thành hiện thực thì phải thông qua nhân tố chủ quan của giai cấp công nhân. hiểu được con đường.

giải phóng toàn xã hội và tổ chức xây dựng XH mới về mọi mặt. Những đảng viên của Đảng là những người công nhân có giác ngộ lý tưởng cách mạng. Tuy nhiên. Giai cấp công nhân là cơ sở giai cấp của ĐCS. 61 . trên lợi ích của giai cấp công nhân. đảng viên phải bằng hành động gương mẫu của mình để tập hợp. Là đội tiên phong chiến đấu. Đảng có sự tiên phong trong lý luận và hành động cách mạng. ĐCS muốn hoàn thành vai trò lãnh đạo cách mạng thì trước hết phải luôn luôn chăm lo xây dựng về tư tưởng và tổ chức. đại biểu cho lợi ích và trí tuệ của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động. có giác ngộ lý tưởng cách mạng. có năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn. phải luôn luôn làm cho Đảng vững mạnh về chính trị. tự giác gia nhập Đảng và được các tổ chức chính trị . không ngừng nâng cao về trí tuệ. được trang bị lý luận cách mạng. giải phóng giai cấp mình. Đảng là một tổ chức chính trị chỉ tập trung những công nhân tiên tiến. không thể đồng nhất Đảng Cộng sản với giai cấp công nhân. Với một ĐCS chân chính thì sự lãnh đạo của Đảng cũng chính là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. lãnh tụ chính trị và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân.xã hội của giai cấp công nhân giới thiệu cho Đảng. thực hiện việc lật đổ chủ nghĩa tư bản. là nguồn bổ sung lực lượng phong phú cho ĐCS. . lôi cuốn quần chúng nhân dân vào các phong trào cách mạng. nhưng phải là người giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và luôn luôn phải đứng trên lập trường.Mối quan hệ giữa ĐCS và giai cấp công nhân: ĐCS là tổ chức chính trị cao nhất của giai cấp công nhân. Trong hàng ngũ Đảng có những đảng viên không phải là giai cấp công nhân.quần chúng nhân dân lao động. gắn bó với quần chúng nhân dân. được trang bị lý luận cách mạng. do vậy Đảng trở thành đội tiên phong chiến đấu. Cán bộ.

nhất là trong những thời điểm lịch sử quan trọng. Cách mạng VN rơi vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước mà thực chất sâu xa là khủng hoảng về vai trò lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến. tư bản… đều lần lượt thất bại. phong trào công nhân và CN Mac. Thế nhưng giai cấp công nhân chưa tiếp thu được CN Mac – Lenin. vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng đã sớm được khẳng định cả về lý luận cũng như trong thực tiễn. vì thế Đảng có thể thực hiện giác ngộ quần chúng nhân dân. huy động được quần chúng tham gia các phong trào cách mạng thì những chủ trương. Ở VN. ĐCS là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và cả dân tộc. các phong trào yêu nước chống Pháp mang ý thức hệ phong kiến.ĐCS có những lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động. là có vai trò lãnh đạo cách mạng. đường lối của Đảng mới được thực hiện và khi đó Đảng mới có sức mạnh. và chưa trở thành giai cấp “vì nó”. đưa họ tham gia các phong trào cách mạng. Trong cơ cấu xã hội của VN lúc bấy giờ chỉ có giai cấp công nhân do đặc điểm độc đáo của mình. sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân mới thực hiện được. Có tập hợp được quần chúng nhân dân.Lenin. những đóng góp của Nguyễn Ái Quốc 62 . Khi nói tới vai trò tham mưu chiến đấu của Đảng là muốn nói tới vai trò đưa ra những quyết định của Đảng. Lịch sử đã trao quyền lãnh đạo cách mạng cho giai cấp công nhân mà ĐCSVN là đại biểu. Liên hệ với vai trò của ĐCSVN trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCNVN: ĐCS VN ra đời là sự kết hợp giữa phong trào yêu nước. Những quyết định đúng đắn sẽ tạo điều kiện đưa phong trào cách mạng tiến lên. Đó là một trong những bài học hàng đầu của mọi thắng lợi của mọi cách mạng nước ta trên nửa thế kỷ qua. ngược lại có thể gây ra những tổn thất cho cách mạng. Trong bối cảnh như vậy. Trước khi Đảng ta ra đời.

thực chất là cuộc đấu tranh cách mạng tư sản kiểu mới. trong phong trào cách mạng không có sự tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng nào với giai cấp công nhân. sự ra đời của chính Đảng CSVN dựa trên cả ba yếu tố (CN Mac-Lenin + phong trào yêu nước + phong trào công nhân). Khác với lý luận và thực tiễn ra đời của các chính đảng chính trị của giai cấp công nhân. Thực tiễn CM VN chứng minh rằng sự tham gia của phong trào yêu nước vào sự thành lập Đảng không làm yếu đi tính giai cấp của Đảng và vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân. Cũng nhờ đứng trên lập trường của giai cấp công nhân. dân chủ. Đảng ta đã giải quyết đúng đắn hàng loạt vấn đề về đường lối chính trị. Từ năm 1930 trở đi ở miền Bắc và từ năm 1945 trở đi trên cả nước. nên ngay từ đầu khẩu hiệu trong cao trào cách mạng 1930 – 1931 giai cấp nông dân đã thực sự thừa nhận sự lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với họ và khối liên minh công – nông đã ra đời trong thực tiễn máu lửa của cao trào cách mạng này. quân sự và 63 . CN Mac – Lenin truyền bá vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước VN đã đưa đến sự ra đời của Đảng CSVN. Đảng ta đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược phản đế và phản phong. mở đầu cho thời kỳ giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng. đại đoàn kết toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất tạo nên thắng lợi của CM T8 – 1945. Vận dụng sáng tạo CN Mac – Lenin. mà trái lại nó còn củng cố thêm sự lãnh đạo của giai cấp công nhân trong điều kiện giai cấp này chiếm tỷ lệ rất thấp trong dân cư (1-2%) và đang lãnh đạo một cuộc cách mạng dân tộc. luôn kiên trì sự lãnh đạo của giai cấp công nhân với cách mạng. bước ngoặt vĩ đại của cách mạng VN. giai cấp công nhân trở thành giai cấp độc quyền lãnh đạo. giai cấp nào có đủ khả năng để chia quyền lãnh đạo ấy. Nhờ đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân để giải quyết yêu cầu ruộng đất của nông dân.trong cuộc tiếp thu CN Mac – Lenin và truyền bá vào VN là hết sức to lớn. không chia quyền đó với ai và cũng không lực lượng.

nhưng kỳ thực là bị các tư tưởng phi vô sản tác động mạnh mẽ. việc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng VN là một vấn đề sống còn khi xây dựng một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng XHCN. vừa phải linh hoạt. Thế nhưng. mà trong đó những điểm cơ bản nhất là: giai cấp công nhân “phải tự mình trở thành dân tộc”. giáo điều dẫn đến ngộ nhận rằng “đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân”. những quan niệm mới về giai cấp công nhân VN và lập trường của giai cấp công nhân cần phải được nhận thức lại. Do vậy. đan xen những thuận lợi và những khó khăn lớn. giai cấp công nhân mà trong đó tầng lớp công nhân trí thức là cơ sở của khối đại đoàn kết toàn dân. hạn chế trong việc tập hợp lực lượng cách mạng ở cao trào CM 1930 – 1931 cũng như những sai lầm nghiêm trọng phổ biến. giai cấp công nhân hiện đại không còn là giai cấp công nhân – vô sản như trong thế kỷ XIX. Nếu Nguyễn Ái Quốc chỉ dừng lại ở kinh nghiệm đã có trong việc hình thành ĐCS. kinh tế tri thức. sáng tạo cho phù hợp với điều kiện cụ thể. dưới những quan điểm mới của Đảng ta từ Đại hội lần thứ VI đến Đại hội lần thứ IX. đặt quyền lợi của dân tộc lên trên quyền lợi của giai cấp. tiêu biểu cho quyền lợi của dân tộc. HĐH ở đất nước ta hiện nay diễn ra trong bối cảnh quốc tế phức tạp. khi vận dụng CN Mac – Lenin nói chung về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói riêng vào nước ta. trong những điều kiện mới của thời đại toàn cầu hóa. Những hẹp hòi.phương pháp cách mạng. giai cấp công 64 . đưa cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đi đến thắng lợi hoàn toàn. kéo dài trong những vấn đề có tính nguyên tắc trong cuộc cải cách ruộng đất (1953 – 1956) đều bắt nguồn từ thái độ máy móc. Công cuộc đổi mới toàn diện tiến hành CNH. không dám đưa yếu tố phong trào yêu nước vào thì ĐCSVN khó có thể ra đời sớm như vậy. thì Đảng cách mạng phải vừa trung thành với những bản chất của những nguyên lý căn bản. Kinh nghiệm cho thấy.

Trong giai đoạn cao của chủ nghĩa tư bản – chủ nghĩa đế quốc. nội dung và nguyên tắc của liên minh giữa GCCN với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng XHCN? Nêu phương hướng cơ bản về xây dựng GCCN. đứng vững hay không vững trên lập trường của giai cấp công nhân hiện đại là điểm cốt tử nhất để có được mô hình CNXH phù hợp hay không. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Lenin thường xuyên chủ trương và thực hiện củng cố khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân. Kinh nghiệm của nhân loại và dân tộc ta trong thế kỷ XX chỉ ra rằng.Angghen vào thực tiễn CM T10 Nga. 65 . không được máy móc giáo điều. C. giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức của ĐCSVN trong giai đoạn hiện nay? Tính tất yếu. không được xem xét vấn đề lập trường giai cấp đi ngược với quan điểm lấy tiến bộ về lực lượng sản xuất làm điểm xuất phát.Mac đã khẳng định rằng một cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản sẽ giành được thắng lợi nếu giai cấp công nhân liên minh với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác. được vũ trang bằng những tri thức hiện đại nhất … Vì vậy. không dựa vào những quan niệm lạc hậu để xem xét lập trường của giai cấp công nhân. Câu 15: Tính tất yếu. đó cũng là một trong những nguyên nhân đưa tới thắng lợi của CM T10. Lenin đã vận dụng và phát triển lý luận liên minh công – nông của C. đảng viên cán bộ phải lấy việc học tập những tri thức hiện đại nhất của nhân loại.Mac và Ph. nội dung và nguyên tắc của liên minh giữa GCCN với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong CM XHCN: Tính tất yếu: Khi tổng kết kinh nghiệm thực tiễn lịch sử. đa dạng theo thành phần kinh tế mà họ tham gia. giai cấp công nhân phải là đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến nhất của XH hiện đại.nhân rất phong phú.

giai cấp nông dân cũng như nhiều tầng lớp lao động khác đều là những người lao động.xã hội giai cấp công nhân.Thứ ba. . trí thức)”. đội tiên phong của những người lao động. nền kinh tế quốc dân là một thể thống nhất của nhiều ngành. Do vậy. Nội dung: . giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác là lực lượng chính trị to lớn trong xây dựng bảo vệ chính quyền NN. giai cấp nông dân và nhiều tầng lớp lao động khác trở thành bạn “tự nhiên”. tất yếu của giai cấp công nhân. trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. trong XHTBCN. . tiểu chủ. Lenin đặc biệt quan tâm tới xây dựng khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác. nghề khác không thể phát triển được. Mục tiêu của cuộc CM XHCN không phải là duy trì giai cấp.Thứ hai. không còn NN. Xây dựng khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác có những cơ sở khách quan chủ yếu sau: . với đông đảo những tầng lớp lao động không phải vô sản (tiểu tư sản.Thứ nhất. Điều đó chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở xây dựng khối liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác. nghề … nhưng trong đó công nghiệp và nông nghiệp là hai ngành sản xuất chính trong xã hội. có thể nói.Liên minh về chính trị giữa giai cấp nông dân và giai cấp công nhân và các giai cấp lao động khác trong thời kì đấu tranh giành chính quyền là 66 . Nếu không có sự liên minh chặt chẽ giữa công nhân và nông dân thì hai ngành kinh tế này cũng như các ngành. Người chỉ rõ “Chuyên chính vô sản là một hình thức đặc biệt của liên minh giữa giai cấp vô sản. đều bị áp bức bóc lột. trong quá trình xây dựng CNXH. duy trì NN mà tiến lên xây dựng một XH không còn giai cấp. nông dân. giai cấp công nhân. xét về mặt chính trị .Sau CM T10.

Những người mù chữ. ngược lại thì nó sẽ trở thành vật cản cho sự phát triển của xã hội. những ng có trình độ văn hóa thấp không thể tạo ra 1 xã hội như vậy. của xã hội. giữa dân tộc này vs dân tộc khác là quan hệ 67 .nhằm giành lấy chính quyền về tay giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động. Trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thực hiện liên minh về kinh tế giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong quá trình xây dựn chủ nghĩa xã hội là phải kết hợp đúng đắn lợi ích của 2 giai cấp.Liên minh về kinh kế giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác là một nội dung đặc biệt quan trọng. đồng thời phải thường xuyên quan tâm tới lợi ích của giai cấp nông dân.Liên minh về văn hóa xã hội giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác là một nội dung quan trọng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. liên minh về chính trị giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác là cùng nhau tham gia vào chính quyền nhà nước từ cơ sở đến trung ương. . . nhân đạo. Điều đó được lí giải bới các lý do sau đây: Một là: Chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên 1 nền sản xuất công nghiệp hiện đại. Nếu kết hợp đúng đắn các lợi ích của các giai cấp trong xã hội thì liên minh trở thành 1 động lực to lớn thúc đẩy xã hội phát triển. Hoạt động kinh tế phải vừa đảm bảo lợi ích của nhà nước. Muốn thực hiện được sự liên minh về kinh tế giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân thì Đảng của giai cấp công nhân và nhà nước xã hội chủ nghĩa phải thường xuyên quân tâm tới việc xây dựng 1 hệ thống chính sách phù hợp đối với nông dân. làm cho nhà nước xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh. nông dân và những người lao động khác phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ văn hóa. quan hệ giữa con ng vs con ng. Hai là: CNXH với mong muốn xây dựng 1 xã hội văn hóa. Vì vậy công nhân. cung nhau bảo về đế chế xã hội chủ nghĩa và mọi thành quả cách mạng. nông nghiệp và nông thôn.

tương trợ. Giai cấp nông dân gắn với chế độ tư hữu nhỏ.Phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân: lê-nin cho rằng. xây dựng khối liên minh giữa giai cấp công nhân vs giai cấp nông dân không có nghĩa là chia quyền lãnh đạo của hai giai cấp này mà phải đi theo đường lối của giai cấp công nhân. giúp đỡ lẫn nhau. cần phải quan tâm giải quyết mâu thuẫn này. Nguyên tắc: Muốn xây dựng được khối liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong tiến trình cách mạng XHCN. Ba là: CNXH tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân lao động tham gia quản lý kinh tế. Giai cấp công nhân đại diện cho phương thức sản xuất mới cộng sản CN. Giai cấp nông dân là giai cấp gắn vs phương thức sản xuất nhỏ. bởi vì họ đều là những người lao động.Kết hợp đúng đắn các lợi ích: Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân có những lợi ích cơ bản là thống nhất.Phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện: Có thực hiện trên tinh thần tự nguyện thi khối liên minh giữa giai cấp công nhân vs giai cấp nông dân mới có thể bền vững. phải 68 . . Do vậy. phải hiểu biết chính sách phát luật. Song giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân là những chủ thể kinh tế khác nhau. Do đó chỉ đi theo hệ tư tưởng của giai cấp công nhân mới có thể tiến lên nền sản xuất lớn XHCN. Mà chế độ sản xuất chủ nghĩa là xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Sự thống nhất lợi ích này tạo điều kiện thực hiện sự liên minh giữa họ. phân tán. cần phải đảm bảo những nguyên tắc sau: . lâu dài. Điều đó chỉ có thể có được trên cơ sở 1 nền văn hóa phát triển của nhân dân. . quản lý nhà nước. quản lý xã hội. Nhân dân muốn thực hiện được công việc quản lý của mình cần phải có trình độ văn hóa.hữu nghị. đều bị bóc lột dưới CNTB. cục bộ. không có hệ tư tưởng độc lập.

ngoài thuế là nghĩa vụ bắt buộc duy nhất. Phương hướng cơ bản về XD giai cấp công nhân. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên CNXH được lý giải từ các căn cứ sau đây: 69 .Đối với trí thức. cần phải trải qua 1 thời kỳ quá độ nhất định. thực chất và nội dung của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH? Thực chất của việc quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở VN? Điều đó có trái với tiến trình lịch sử tự nhiên hay không? Đẩy mạnh xây dựng NN pháp quyền XHCN ở VN theo tinh thần nghị quyết ĐH XI của Đảng ta? Tính tất yếu. dựa trên cơ sở vận dụng đúng quy luật giá trị. giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức của ĐCSVN trong giai đoạn hiện nay: . .Đối với giai cấp công nhân cần phải có biện pháp cụ thể: tuyên truyền. điều quan trọng để phát huy là đảm bảo quyền tự do sáng tạo. tạo ra những điều kiện cần thiết để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình . mọi quan hệ trao đổi đều là quan hệ mua bán hàng hóa. Câu 16. đánh giá đúng năng lực và tạo điều kiện năng lực của đội ngũ này. Đó là quan hệ thuận mua vừa bán thật sự bình đẳng. chú ý tới những lợi ích thiết thực của nông dân. giáo dục nâng cao giác ngộ và trình độ hiểu biết về mọi mặt để xứng đáng với vị trí giai cấp tiên phong của cách mạng. thực chất và nội dung của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH: Tính tất yếu: Để chuyển từ XHTBCN lên XHXHCN – XH mà CNXH phát triển trên cơ sở vật chất – kỹ thuật của nó. đồng thời chăm lo đời sống vật chất và văn hóa. Tính tất yếu.thường xuyên phát hiện những mâu thuẫn nảy sinh và giải quyết kịp thời.Đối với nông dân: giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa NN với nông dân.

không còn các giai cấp đối kháng. Quá trình phát triển của CNTB đã tạo ra cơ sở vật chất . bằng tuyên truyền vận động là chủ yếu. CNXH đc xây đựng trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. dựa trên chế độ áp bức và bóc lột. phải cần có thời gian để giai cấp công nhân từng bước quen vs những công việc đó. Hai là: CNXH được xây dựng trên nền sản xuất đại công nghiệp có trình độ cao. cải tạo XHCN. hình thức mới. bằng hành chính và luật pháp. nhưng muốn cho cơ sở vật chất – kỹ thuật đó phục vụ cho CNXH cần có thời gian tổ chức sắp xếp lại. quản lý được tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Cuộc đấu tranh giai cấp với những nội dung. chủ yếu tồn tại dưới 2 hình thức là nhà nước và tập thể. chúng là kết quả của quá trình xây dựng. do vậy cũng cần phải có thời gian nhất định để xây dựng và phát triển những quan hệ đó. Bốn là: Công cuộc xây dựng CNXH là 1 công việc mới mẻ. Thực chất: Thực chất của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH là thời kỳ diễn ra cuộc đấu tranh giai cấp giữa giaic ấp tư sản đã bị đánh bại. tư tưởng văn hóa. Cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra trong điều kiện mới là giai cấp công nhân đã nắm đc chính quyền nhà nước. tiền đề cho sự hình thành các quan hệ xã hội mới XHCN. CNTB được xd trên cơ sở chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Ba là: Các quan hệ xã hội trong CNXH không tự phát nảy sinh trong lòng CNTB.kĩ thuật nhất định cho CNXH. diễn ra trong lĩnh vực chính trị. không còn tình trạng áp bức bóc lột. không còn là giai cấp thống trị và những thế lực chống phá CNXH vs giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.Một là: CNTB và CNXH khác nhau về bản chất. Nội dung: 70 . kinh tế. Sự phát triển của CNTB dù đã ở trình độ cao cũng chỉ có thể tạo ra những điều kiện. khó khăn và phức tạp.

đặc biệt là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH. bảo đảm phục vụ ngày càng tốt đời sống nhân dân lao đông.xã hội thực sự là nơi thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động. vững mạnh ngang tầm với các nhiệm vụ của mỗi thời kỳ lịch sử. Việc sắp xếp. chính trị. xây dựng ĐCS ngày càng trong sạch. xây dựng các tổ chức chính trị . khắc phục những tư tưởng và tâm lý có ảnh hưởng tiêu cực đối với tiến trình xây dựng CNXH. tiếp thu giá trị tinh hoa của các nền văn hóa trên thế giới. tiến hành xây dựng. các tầng lớp dân cư trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng XH. bảo đảm quyền làm chủ trong hoạt động kinh tế. văn hóa. củng cố NN và nền dân chủ XHCN ngày càng vững mạnh. xây dựng quan hệ sản xuất mới theo hướng tạo ra sự phát triển cân đối của nền kinh tế. xây dựng nền văn hóa mới XHCN. cải tạo quan hệ sản xuất cũ. xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người theo mục 71 . xã hội của nhân dân lao động. bố trí lại các lực lượng sản xuất của xã hội nhất định không thể theo ý muốn nóng vội chủ quan mà phải tuân theo tính tất yếu khách quan của các quy luật kinh tế. phổ biến những tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân trong toàn xã hội.Trong lĩnh vực kinh tế: Nội dung cơ bản trên lĩnh vực kinh tế của thời kỳ quá độ lên CNXH là thực hiện việc sắp xếp. bố trí lại các lực lượng sản xuất hiện có của xã hội. từng bước khắc phục sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền. Trong lĩnh vực xã hội: Phải thực hiện việc khắc phục những tệ nạn xã hội do xã hội cũ để lại. Trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa: Nội dung cơ bản trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa của thời kỳ quá độ lên CNXH là thực hiện tuyên truyền. Trong lĩnh vực chính trị: Nội dung cơ bản trong lĩnh vực chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH là tiến hành cuộc đấu tranh chống lại những thế lực thù địch.

hậu quả để lại còn nặng nề. Khi cả nước thống nhất cùng tiến lên CNXH. Vì vậy. do điều kiện xuất phát riêng của mỗi quốc gia quy định. kế thừa những thành tựu mà 72 . nhưng tiếp thu.tiêu lý tưởng là tự do của người này là điều kiện.xã hội cộng sản chủ nghĩa. thời kỳ quá độ lên CNXH là một thời kỳ lịch sử tất yếu trên con đường phát triển của hình thái kinh tế . tiền đề cho sự tự do của người khác. Thực chất của việc quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở VN: Thời kỳ quá độ lên CNXH là tất yếu đối với mọi quốc gia đi lên CHXH. ĐCSVN khẳng định “nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản. Những tàn dư thực dân phong kiến còn nhiều. Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ XH và nền độc lập của nhân dân ta” Như vậy. nhưng nó lại có đặc điểm riêng đối với mỗi quốc gia. Phân tích rõ hơn thực trạng kinh tế. Sẽ là sai lầm và phải trả giá nếu quan niệm “bỏ qua chế độ TBCN” theo kiểu phủ định sạch trơn. nửa phong kiến. bỏ qua cả những cái “không thể bỏ qua” như đã từng xảy ra ở các nước XHCN trước đây. lực lượng sản xuất rất thấp. trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. đặc điểm trên vẫn còn tồn tại. Nhưng thế nào là bỏ qua chế độ TBCN? Giải quyết vấn đề này có ý nghĩa lớn cả về nhận thức và hoạt động thực tiễn. Tóm lại. báo cáo chính trị tại ĐH Đảng IX ĐCSVN đã nói rõ bỏ qua chế độ TBCN là “bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng TBCN. đặc điểm đặc trưng bao trùm nhất của thời kỳ quá độ ở nước ta là bỏ qua chế độ TBCN. Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh. từ một xã hội vốn là thuộc địa. đem đối lập CNXH với CNTB. chính trị của đất nước. Trước đây. miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ quá độ với “đặc điểm lớn nhất là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không phải kinh qua giai đoạn phát triển TBCN”.

nhân loại đã đạt được dưới chế độ TBCN, đặc biệt về khoa học công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại. Bỏ qua chế độ TBCN thực chất là phát triển theo con đường “rút ngắn” quá trình lên CNXH. Nhưng “rút ngắn” không phải là đốt cháy giai đoạn, duy ý chí, coi thường quy luật, muốn xóa bỏ nhanh sở hữu tư nhân và các thành phần kinh tế “phi chủ nghĩa XH” hoặc coi nhẹ sản xuất hàng hóa …Trái lại, phải tôn trọng quy luật khách quan và biết vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đất nước, tận dụng thời cơ và khả năng thuận lợi để tìm ra con đường, hình thức, bước đi thích hợp. Phát triển theo con đường “rút ngắn” là phải biết kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được ở CNTB không chỉ về lực lượng sản xuất mà cả về quan hệ sản xuất, cơ sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng. Bỏ qua chế độ TBCN nhưng không thể thực hiện quá độ trực tiếp lên CNXH mà phải qua con đường gián tiếp, qua việc thực hiện hàng loạt các hình thức quá độ. Tóm lại, xd CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở nước ta tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là quá trình rất khó khăn, phức tạp, tất yếu “phải trải qua một thời kỳ quá độ dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất quá độ” Đẩy mạnh xây dựng NN pháp quyền XHCN ở VN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng ta: Một là, nâng cao nhận thức về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XI yêu cầu nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cần thấy rõ đó phải thực sự là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; là Nhà nước do Đảng lãnh đạo; đó là Nhà nước có năng lực quản lý, điều hành tốt bằng pháp luật và tôn trọng pháp luật, thực hiện được đầy đủ các chức năng kinh tế cũng như xã hội và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân, với các tổ chức; qua đó bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Nhà nước, bảo đảm phục vụ lợi ích nhân dân, bảo vệ được lợi ích quốc gia, dân tộc cũng như thực hiện tốt các cam kết quốc tế.
73

Nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với điều kiện nước ta hiện tại cần phải sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 cho phù hợp với tình hình mới. Hai là, tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước. Qua nhiều kỳ đại hội Đảng và nhiều hội nghị trung ương, định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền ngày càng rõ về lý luận và thực tiễn. Từ đó tổ chức và hoạt động của cả bộ máy nhà nước nói chung, từng hệ thống cơ quan nhà nước nói riêng đã từng bước được kiện toàn, đổi mới phù hợp hơn, hoạt động hướng tới hiệu lực, hiệu quả cao hơn, nhưng vẫn còn nhiều bất cập, yếu kém. Vì vậy, tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước ta là điều hết sức cần thiết. Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Dù đội ngũ cán bộ, công chức thời gian qua có nhiều đổi mới, nhất là chất lượng chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; vì vậy chú trọng xây dựng đội ngũ này về phẩm chất, năng lực là điều hết sức quan trọng, trong đó chú trọng cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lẫn năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý; gắn chính sách đãi ngộ với chế độ kỷ luật một cách rõ ràng; nghiên cứu, thực hiện nhất thể hoá một số chức vụ lãnh đạo trong cơ quan Đảng và Nhà nước. Bốn là, tích cực thực hành tiết kiệm, phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí. Báo cáo chính trị tại Đại hội XI khẳng định "Phòng và chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài." Đây là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, mà trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Trong đó cần phải tuyên truyền và nâng cao trên thực tế vai trò của các cơ quan đại diện, của các tổ chức đoàn thể quần chúng nhân dân và của hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Câu 17: Đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ và tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước XHCN? Nêu những giải pháp để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước XHCN VN hiện nay? Đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ về tính tất yếu của việc xây dựng NN XHCN:

74

NN XHCN là tổ chức mà thông qua đó, Đảng của giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội; là một tổ chức chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng dựa trên cơ sở kinh tế của CNXH; đó là một NN kiểu mới, thay thế NN tư sản nhờ kết quả của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa; là hình thức chuyên chính vô sản được thực hiện trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Khác với các hình thức NN đã từng có trong lịch sử, NN XHCN là một kiểu NN đặc biệt. Đó là kiểu NN có những đặc trưng cơ bản sau đây: - Một là, NN XHCN là công cụ cơ bản để thực hiện quyền lực của nhân dân lao động, đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCS. - Hai là, NN XHCN có đặc trưng về nguyên tắc khác hẳn với NN tư sản. Cũng là công cụ của chuyên chính giai cấp, nhưng vì lợi ích của tất cả những người lao động tức là tuyệt đại đa số nhân dân, nhà nước chuyên chính vô sản thực hiện sự trấn áp những kẻ chống đối, phá hoại sự nghiệp cách mạng XHCN. - Ba là, trong khi nhấn mạnh sự cần thiết của bạo lực và trấn áp, các nhà kinh điển của CN Mac – Lenin vẫn xem mặt tổ chức, xây dựng là đặc trưng cơ bản của NN XHCN, của chuyên chính vô sản. - Bốn là, NN XHCN nằm trong nền dân chủ XHCN. Theo Lenin, con đường vận động, phát triển của nó là: ngày càng hoàn thiện các hình thức đại diện nhân dân, mở rộng dân chủ nhằm lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia quản lý NN, quản lý XH. - Năm là, NN XHCN là một kiểu NN đặc biệt, “NN không còn nguyên nghĩa”, là “nửa NN”. Sau khi những cơ sở kinh tế - xã hội cho sự tồn tại của NN mất đi thì NN cũng không còn, NN “tự tiêu vong”. Đây cũng là một đặc trưng nổi bật của NN vô sản. Chức năng của NN XHCN:
75

Tính tất yếu: C.Thực hiện tổ chức có hiệu quả công việc xây dựng toàn diện xã hội mới . tập hợp được đông đảo những người lao động có khả năng vận dụng những thành tựu của khoa học – kỹ thuật và sản xuất.Sử dụng những công cụ bạo lực để đập tan sự phản kháng của kẻ thù chống lại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của NN vô sản là phải nhanh chóng phát triển mạnh số lượng sản phẩm. hình thành những tổ chức lao động mới. Từ thực tế xây dựng XH mới ở nước Nga Xô Viết. giai cấp công nhân phải nắm giữ công cụ chuyên chính. phải xây dựng NN XHCN vững mạnh. NN XHCN phải xây dựng được quan hệ xã hội mới. Sau khi trở thành giai cấp cầm quyền. xóa bỏ tình trạng người bóc lột người và mọi sự tha hóa của con người do chế độ tư hữu sản sinh ra thì trước hết họ phải cùng với nhân dân lao động “phá hủy NN tư sản” chiếm lấy chính quyền.Angghen cho rằng. xây dựng NN XHCN vững mạnh còn xuất phát từ thực tiễn của thời kỳ quá độ lên CNXH là thời kỳ còn tồn tại các giai cấp bóc lột. bảo vệ độc lập.. chúng hoạt động chống lại sự 76 . củng cố kỷ luật lao động mới và nâng cao năng suất lao động. Lenin đã làm rõ nhiệm vụ của NN XHCN trên hai lĩnh vực kinh tế và xã hội.Đối với lĩnh vực xã hội. thực hiện từng bước cải tạo những người tiểu sản xuất hàng hóa thông qua những tổ chức thích hợp. . giai cấp công nhân khi thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. . giữ vững an ninh xã hội.Đối với lĩnh vực kinh tế.Mac và Ph. trở thành một công cụ trấn áp các thế lực đi ngược lại lợi ích của nhân dân để bảo vệ thành quả cách mạng nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Sự cần thiết tất yếu phải xác lập chuyên chính vô sản. chủ quyền của đất nước. thiết lập chuyên chính vô sản.

nghiệp xây dựng CNXH. XD CNXH là quá trình cải tạo xã hội cũ.Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo hướng nâng cao chất lượng. Đồng thời trong thời kỳ quá độ cũng còn có các giai cấp. văn hóa. Nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. nhát là khi VN đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 77 . Bởi vậy. để bảo đảm cho sự nghiệp xây dựng CNXH thành công thì việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện NN XHCN – một trong những công cụ chủ yếu của quá trình cải tạo XH cũ. Với ý nghĩa đó. xây dựng xã hội mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế. không thể tự mình đi lên CNXH. tư tưởng. Chúng ta không những phải rà soát. các giai cấp này thường xuyên dao động. NN XHCN đóng vai trò là thiết chế cần thiết bảo đảm sự lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với toàn xã hội. xây dựng XH mới. thực hiện tốt chức năng lập pháp và giám sát tối cao. phương tiện. là một công cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.xã hội vốn có. Điều đó khiến cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động thông qua NN phải trấn áp bằng bạo lực khi cần thiết. NN XHCN là phương thức. Giải pháp để xd và hoàn thiện NN XHCN VN hiện nay: . Do đó. chính trị. sửa đổi toàn bộ nhưng đạo luật đã có sao cho đáp ứng được yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. bảo đảm sự tương thích của pháp luật quốc gia với các không gian pháp lý có tính quốc tế đang đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh việc đổi mới công tác lập pháp. công tác lập pháp của nước ta trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII trở nên cấp bách hơn bất cứ thời kỳ nào trước đây. Do vậy. thuyết phục. lôi cuốn họ đi theo mình trong công cuộc xây dựng XH mới. giai cấp công nhân phải tuyên truyền. tầng lớp trung gian khác và do địa vị kinh tế . Trước thực tế đó. là một yêu cầu tất yếu khách quan trong tiến trình CM XHCN.

Xây dựng một Chính phủ gọn về tổ chức. . công chức theo yêu cầu xây dựng NN pháp quyền XHCN 78 .Đổi mới các cơ quan tư pháp và thủ tục tư pháp theo các yêu cầu của NN pháp quyền XHCN. xác định lại vị trí. . dân sự.. Cần nghiên cứu để tiến tới tổ chức lại Viện Kiểm sát thành viên công tố.Đổi mới chính quyền địa phương đáp ứng yêu càu của NN pháp quyền XHCN. . giám định tư pháp… Đổi mới mạnh mẽ pháp luật. rõ về chức năng.XD và phát triển đội ngũ cán bộ. thủ tục về hoạt động tư pháp trong tất cả các lĩnh vực hình sự. Cơ cấu lại tổ chức và quản lý việc thi hành án. hành chính…theo hướng chuyển các hoạt động xét xử của Tòa án sang chế độ tranh tụng để thật sự đảm bảo quyền bình đẳng của các bên trong quá trình tranh tụng tại Tòa án. hiệu quả trong hoạt động. công chứng. hiệu lực. thẩm quyền của các cơ quan điều tra. nghiên cứu khả năng XH hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp như luật sư.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful