I.

BAØI CA HOAÙ HOÏC Ñaây poli – metyl – metan – clorat Ñeïp beàn vaø trong hôn Faleâ Bao laâu roài ta vaãn say meâ Kìa baïn nhìn poliamip Duyeân daùng maây bay, nhö aùng maây bay. Hôn luïa laø gaám voùc xöa nay Hoaù hoïc cuûa ta dieäu kì hôn nhöõng Thieân Thaàn AØ aù a ta ñang ñi xa Treân neûo ñöôøng theá giôùi vi moâ Ta ñang khaùm phaù bao ñieàu aån bí quanh co xa môø Vì Toå Quoác ta hieán daâng con Tim vaø khoái OÙc Baïn ôi gian khoù xaù chi Aùnh ñuoác Ñaûng soi saùng ta ñi Baïn ôi Toå Quoác ñang mong chôø ! II. BAØI CA KÍ HIEÄU HOAÙ HOÏC. Ca laø chuù Can xi Ba laø caäu Bari hoï haøng Au teân goïi laø Vaøng Ag laø Baïc cuøng laøng vôùi nhau Vieát Ñoàng C tröôùc u sau Pb maø ñöùng cuøng nhau laø Chì Al ñaáy teân gì? Goïi Nhoâm baùc seõ cöôøi khì maø xem Cacbon voán tính nhoï nhem Kí hieäu C ñoù baïn ñem nhoùm loø Oxy O ñaáy loø doø Gaëp nhau hai baïn cuøng hoø chaùy to Cl laø chuù Clo Löu huyønh em nhôù vieát cho S (eùt sôø).

III. BAØI CA NGUYEÂN TÖÛ KHOÁI 137 Bari 40 laø chuù Canxi hoï haøng 197 laø Vaøng 200 leû 6 laø chaøng Thuyû ngaân K ba chuïc chín ñôn H laø 1 phaân vaân laøm gì 16 cuûa chuù Oxi 23 ôû ñoù Natri ñuùng roài S ba ñöùng hai ngoài 32 em ñoïc moät lôøi laø ra 64 Ñoàng ñaáy chaúng xa 65 laø keõm vieát ra töùc thì Baïc kia ngaøy tröôùc ñuùc tieàn 108 vieát lieàn laø xong 27 laø baùc Nhoâm “ xoong” 56 laø saét long ñong sôùm chieàu Iot chaúng phaûi phieàn nhieàu 127 vieát lieàn em ôi 28 Silic ñeán chôi Brom 80 ( taùm chuïc) tuyø nôi ghi vaøo 12 cuûa Cacbon naøo 31 photpho gaøo ñaõ laâu Clo baïn nhôù ghi saâu 35 phaåy röôõi laáy ñaâu maø cöôøi Baøi ca xin nhaéc moïi ngöôøi Hoïc chaêm chôù coù chay löôøi maø gay! Thö giaõn GV: Hoaøng Vaên Hoan Tröôøng THPT BC PBC – GIALAI “ST” .Zn laø Keõm khoù gì Na goïi Natri hoïc haøng Br thaät roõ raøng Brom “ngöôøi aáy” cuøng laøng Gari (Ga) Fe chaúng khoù chi Goïi teân laø saét em ghi ngay vaøo Hg chaúng khoù tí naøo Thuyû ngaân em ñoïc töï haøo chaúng sai … Baøi ca nhaéc baïn xa gaàn Hoïc chaêm ñeå nhôù khi caàn vieát ra.

RO3 (rờ ô ba) thôi chứ gì Axit quên mất là nguy Ít “ơ” nhiều “ic” chẳng khi nào rời Còn tính axit em ơi Từ LƯU HUỲNH xuống ắt thời giảm nhanh Học qua bỏ sót sao đành Bài thơ kỉ niệm xin giành tặng em! .14/ 6/2008 NHÓM VIA Nhóm VIA đã học rồi Về nhà ôn kĩ em ơi khỏi phiền OXI nhắc tới nhớ liền SUNFUR ấy chính là tên LƯU HUỲNH SELEN tên gọi thật xinh POLONI với chú mình TELU -2 (trừ hai) tất cả đều ừ +4 (cộng bốn). +6 (cộng 6) phải trừ OXI Tính oxi hóa khó gì Độ âm điện giảm ắt thì giảm theo Tính kim loại cứ thế leo Từ trên xuống dưới chạy theo Z mà Còn về hợp chất ấy à Bàn thêm chút nhé để mà nhớ ghi Từ H2O (hắt hai ô) trở đi Tính axit tiến chỉ vì R tăng Em ơi phải nhớ thêm rằng Toàn khí độc đấy trừ thằng nước thôi Hai oxit dễ nhớ rồi RO2 (rờ ô hai).

H kia Ion đa nguyên tử kìa Tổng số O (ô) hóa điện kia vừa bằng Em ơi hãy học thật hăng Bao nhiêu điểm tốt vẫn hằng đợi em! .SỐ OXI HÓA Số oxi hóa là gì? Điện tích giả định nhớ ghi mỗi ngày Để xác định giá trị này Vận dụng quy tắc tính ngay được mà Với các đơn chất ấy à Bởi không mang điện nên là bằng không Đối với các đơn ion Lấy ngay điện tích tốn công chi nhiều Trong hợp chất dễ bao nhiêu Nhưng đừng vì thế tính liều nhé em Thử đem cộng lại mà xem Số không (0) tròn trĩnh hiện liền ra ngay Trong các hợp chất thường ngày -2 (trừ hai). +1 (cộng một) O này.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful