You are on page 1of 26
NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON THUONG TIN BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT CHO QUY 1 NAM 2011 KET THUC TAI NGAY 31 THANG 03 NAM 2011 Sacombank SEaavana en obn rHucha Ti Ma ching khéan = STB BIEU SO: BozarTcTD Ban hanh theo QD s6 16/2007/08-NHNN ‘ngay 18/04/2007 cia Théng déc NHNN VN BANG CAN BOI KE TOAN HOP NHAT Tai thoi diém cudi ngay 31 thang 03 nam 2011 Bon vi tinh :trigu VNB. [Dy phong ri ro cho vay khach hang [st7| Chi tieu Thuyét sécubiquy | 96 adunim (1) {2) (3) (4) TAI SAN alas 1 [Tidn mat, ving bac, 44 quy _ 74348 487 12,677,849 1 [Tién ivi tal NHN 227 848 3.618.973, [Tién, vang giti tai cdc TCTD khac va cho vay céc TCTD khac 16,169,329 [Tidn, ving giitai cde TCTD Khe “8 016.013 | 21:083.379 Icho vay cde TCTD knde — 154,795 127.163 Dy phong tro cho vay c&e TCTD khde tara) (07) [chimg khéan kinh doanht — va 2,534,023 2,280,153, [chimg khéan kinh doanh . —2'873.543 | 2,486,410 [Dy phong gidm gié ching khéan Kinh doanh 239.520) (205.257) Icéc céng cy tai chinh phai sinh va céc tal san tai chinh khie —— [Cho vay khach hangt _ [82,492,751 Icho vay khach hang “v3 83,181,042 va (988.291) [Chieng khéan dau tur V5 20,289,088 [Chang khéan dau tur sn sang dé ban 19,235,582 IChimng khan du tw gitr dbn ngay déo han [Dy phéng glam gi chug khéan du tu [Gop vén, Glut dav han ]DAu te vdo cBng ty con Vén gép lign doann lpdu ty vao cong fy Wan két au tu dai han khac Wy phng gidm gid du Wy daihan 1070.87 | 1X [Tal san ¢6 ajnh 1_|Tai san c6 dinh hou hinh, | a |Nouyén gié TSCDAh [Hao men TSCDM — (435,311) [2 |Tai san 08 dinh thué tai chinh _9333 @ |Nouyén gia TSCDte — faa 37 b [Hao mon TSCBIc aa 804 3 [Tai san ob ginh ve hinh - 1561,971 “a [Nguyen gS TSCDvh [719146 _|Hao mon TSCDvh a[eems (137,175) X [Bat a6ng sin au tr — sal aie ‘a [Nouyén gid BOSDT mallee = |b [Hao mon BDSBT —_ XI |Tal sin C6 khéct a : 8.187.331 3617,510 [51 |oéc khéan ot 3,479,771 3,022,755. 2 [Cac khdan ii, phi phal thu : 1,708,136 1,675,245, 3 fai san thud TNON han li 7 9.376 4 [rai san C6 nde _ _ - 999,423 910,135 = Trong d6: Loi thé thirong mal = 7 a [Cac khodin dy phéng ri ro cho cdc ti sin Cé ndi bang wae 5 ____Téng tai sin CS 147,922,886 152,386,034 Trang 1 [srr] chi tieu Thuyét| sé cudiquy | sé adunim minh 2 @ @ @, NQ PHAITRA VA VON CHU SO HOU cy 1_[Cée khéan ng Chinn phi va NHN = 4,869,154 IT |Tién givi va tién vay ede TCTD khéc 42,841,202 | __ 1_|Tidn gi cia cdc TCTD khdc = 8,179,616 | ___12,614,441 | 2 [Vay cdc TCTD khéc an 4,961,587 2,798,165 UU Tién giv eda khéch hang 7 | 70,804,216 | __ 70,336,416 | [Céc céng cy tal ehinh phil sinh va cdc khdan ng tal chinh © |knic _ : -_| 'V_|Vén tii tre Gy théc du ty, cho vay TCTD chju rill ro 2,296,359 2,102,704 VI [Phat hanh gidy to 6 gid : V0 25,942,441 | 28,577,136 Vil |Gée khéan ng Khde — vat 7,453,981 | 8,447,101 [1 Cac khan ii, phi pai wl : 1,339,525 1,168,006. 2 [Thué TNON héan lai phai ra 7 _ — 3. {C&c khon phai tra va cong ng khac | 4 6,030,134| 7,226,707 | | 4 |Dy phong ri ro phai tra khdc_ - _ _ 84,322 52,388 | Téng ny phate 132,907,351 | __137,601,987 Vil |Vin va ede quy™ = “pv 44,330,855 | 44078,310 1 |Vén cia TCTD _ ania 10,930,983 10,930,983 | a |Vbn cibu ie 9,179,231 9,179,231 | [vn du te XDCB 5 7 795 “795 | ¢ [Thang du vén ob phn 1,750,804 1.750804 [C8 phigu quy ~ = = fe [C6 phigu wu aii 7 = = 9 [vin khde ~ 7 7 753 2 Jauycia TOTO 7328429 3 |Chénh téch ty gid hoi d6ai 7 = “4_|Chénh léch danh gid lai tai san ~ a 5 |Lgi nhugn chura phan phbv/ 5 iy KE 7 1.759.557 [DC [Lot toh cia cb dong thibu sb 676,658 | Téng ng phai tra vi vén chil e® how 147,922,886 | __ 152,386,934 ‘CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN B61 KE TOAN [sr] Chi tiéu Prhydt] sécubiquy | 6 adundim o @) a @ | 1 [Nghia vy ng tidm dn = 9,041,086 1 ]Bé0 tanh vay von = “45.477 2 [Cam két trong nghigp UC 6,676,684 3_|BA0 anh khéc 25134 356 TT |Gae cam két diva ra 1 [Cac cam két tai tro che khach hang oases 5 2 [Cam két kde 274,560 759,960. TP.HCM, ngay 05 théng 05 ném 2011 Newoi lap Kétoén truimd, Téng Giém Dic eee ‘Luu Van Hoa Nguyén Thi My Hanh