Surasd suspecttuputardu-s inchei4se dezvoldpmd d6ldns Si independed de inrerloculor:sles sine,$!es iniicogtor, "mscn" ce ar puiea@opdi orice chi!.

in de pil.G {l noslro'. .Eslesuspeci-spM€Cioro - sudsulcenn ad*d la o ilinti si pde a venideaiure4 la alicireva', de Tipuri desures,semifi€ative nport cu cont€xlele in inlerlesonale: Cu s.di6crri. Doziltvi: Tr.zit d. o.norie Dozitivn C..nrin! o.urDrid Dlicurn
Ce exprimt o mir!re pmvocrit d€ trn

Cu sennificati€tr€{rtivn: Cesprimn trmdisimulatt
C. cIt|rinn nehcrcJere!

Cc inlill h conunioresi conuniune

2.lrivirea (VEZI V.PEd4 1988, Explorma lizuali, Bucuegii,Ed. Sdiniificdsi Eniclopedictp. 96-107) in bsaluri cu expFsiaochilor exist aproxinaiiv 270 de calincativesritistice explicatiye. Pn&eo are .i,.o IS0.L pddlcsldtitdli ti ctncte,ittidi, pBum $i 348de €pitete apEciarivenfenrom la expresie,Dintre el€ nai indepndar de limtaiul psiholoCic. utilizaleln lireBtud sauin viatscoridien, minrin: privirc dev41at6re. dd priviE ltrobitr, pdvi@ lilntna. p.iviF concupiscentE, privi€ zAobnom etc. Sc.inodi amin&sc ti ei despe diferitetipui de privn€:prilire dzftoaE, enioi, dar si Drivire "unedd. M. Eninescnsciai Piangicopik?/ C-o priviE umeda rusdtoaF/poli din ti nou?dobiii irar€eaDosbr inim mea?"

Paulvalery utilize&atmenul 'thilocinerufia" lenFu linbajul g*ruritor. Mrna vorleste. deci :ofern,pinde, iaiej €spinse, aduri .hedn, Iove$e. Daneaie, alinseculddrefe, arirgecu reamr.adnge prudenF. cu Mana exprindmi alesverbc. Manaesleun "apml" al ElEertuilor, uh orgd dercpeEnt!re a spaliului. Manai ere$te narchead$ede4 inpunendripile, denuind crono-ft&ele. si

4. in perMiuna ralional-afecdvn.pEub ti ln dmesdile DsihoieEDeutice.srructive etc. ln dificil d€ pElugii.ic su adc limbajal s€sruilor. c.han6 a reil*liilor ti a aditiilor (n. in turcli€ de@mniflcada ninuile secvenlelor nuicale cgniare orcheshE. de exenplu.s EEvn prin recitd€. de de . ce pooalefi consid@l @intire a wuni peisro.lacicd (de exenplu.valery considd rclul strniu $i Ma&abil al mainii h dGcursul vertal rcL qplicativ. inr€srandu{e in eesla. . in ofqie unoi lecttui nodel. Linbajul e€sturleslepoli*mmlic. C6rdte exprini prin gesturiaiingisenla lihbsjdtri sulin€ pad valry.printe altel€.r. Vezl.tutat voce$ ln bitatea singllareexceplionalr. - G€siui meni4ntoe. de ti C*turil€ auo tu@ vdietate. Em@abileleEciltri ale posiilo! Ealizte de mdii acrorisaude unii Dofeson Principiulpoetic tEbui. avtud pafticutaitedin Epon cu €ea e se dorette seexpdnA 6 s in lucela int€iloculoN a Gestuilenanilo! s sociud ad€eacu limbajd intesului cor!. inefabiln a poezi€i.adiFle plesnpMand co$o6ra in v@e a in emniicaliei ldeilorrcslile.pEcm 5i a flotiilor lnsoliio.re). prietenie. la uii dirijori pEcun Sereiu Celibidacle la cd g€stualirarea meirilor seecia cu ninica ti @ dprsivilatea lntregutui coQ. exDresive). de cstui d. de exenplu. atmlia 6upn mldui vocii activitaiea di. l!!5 caEvadinlle Efleqnle saleEf€rito@ la roca: ''Adevrratulprinclpiupoelic". a vocii c! Crndiea insd5i:ua sponid4 id €alalrd . dragost. Cesturi inrerdictie.legalde forla persaiv. ce ln ce voea e u rol deosbit (v€zi. sporiEa encientei dieuisului vdbal. Roltrl vocii ln cobunicare Reflecfiile lui Paul Vollery ne atrag.aifel inca utilizim: - Gestui iiltibnivt Gestur andrele.

de aleprirorel4piei ii @sllqn ?da{razandu-l P.inp€rsoMld. BIBLIOGRAFIE Cion& E. inr Erd.ac*!a *te sopul. cu roateanificiile necese. se r. pffinal unive4alt pnn opozifiecu pesonalacciderr.Alina Ledeanu Maius Chica). le pue r'nactiw o nou dishibui!€a GuNlor de Toro&tl" enen€ linbajului poetic. Podii.. €uia allelei locea s nu poareutiliza sau suportahunil€ duir. expuse Valery. modificandu-€ in raport cu u€le €rstenfe sau ueLe facilitdti in cadfll dialoet!tripsinouapeutic. Editus UniveB ri . cd psihol€rapeuh!le heze*e om€nild u dd cs nu le esteexterid.ili. n.@ la pricipiul (al@ieni poqiilor).1l1.ral4 Bucmgi. prinre alrele. i.lE sdfacj din lorbiE -. adicl a lot ceeac€ €sle p€Mpul ii !e@!lor. Rondtrascd.putenspune 817). EdituE Cartea p.Valery 816pe snntti c€rin1e (!. P. inlimd. un Ezonatoral spintului. "noddea\ocii schinbdea toNlui. Dialogti. dorinlAsensul.ll988r. Poeticd ti esteticd (lladucere Slelm Angstin Doihas. Ed.f.V.cde de 'fiica divinei conrinuirn!a Vocealsiholerapeutului €vte anumit€cuvinle d dumite anicultri de tonud.limbajnlpsiholerapotuLui "hebuie (m sefom% sausdcomuice steeasub-inleleciMli putea spue subcongliml.) saupE-idealrgi sd o Honstituie ca tuncliesponldn.adic. poelic 6. (1988).Bucue9li. Bucwtti. A@ata pFsupue. commdMtul" Noi considdim cn toar€acesre caEctdilici ale vocii.$6 de o alld utilid a putdilor lor. u E4nalor activsaulsiv . 2Rtt..n. a inlensiEtii vocii.l12.Sddai vocii io act u &l de viatdpiolne autononi. AMliza efisului. a ritniciilii .Sdintificd$i Eniclop€dict Vll€ry.(r988). Erplomea i.

chid &tul dedasosle ce este in€xplicabil intesitate ti conplqitlte numi prindorinFdeEprodncer€.seryi€i dEpt nod de a seelibera. fiJl a se preluneidoncolode pdlejul saudc pretexlulc&e la provocat.preadolscenlii adole$en1i pesode adrlteenotilc). abiacei obseivirel aderl la o emiti situate.lulburea dc conusill clarit fii. de a ne apdra lmpotrivalb4ei salede insinl@.s€zli.s a(udelle $ setrdsfomd ln frica.lsle surnsulnsq Ifanc. da coE tiv si nu CelElat suris . D€ remdcat ci loate acesteefuiuni sunl inbrd@m inetite de o tulbud€ (dotional n. si Candwa pozitiv. filosful romdno-francd scri€: Luminafused €m&ata din noi. surisul. I I I I 12).onFcinicle si psih'ce ( afecttue) cN le de i sncongtientika posibililalea pe ulburnrilor inldlurtii Cobpo&ntealeconunicnrnnorv€dal€ l) Rolul surnsuhi in conuiceea nonvqbalt a fosr evide4iat. defiica.. Iecandu-l iti €xpliceralionalca@]e !i . i! drnl nostu dueea cAItebuie sI due&. inbr4\aE4 ilmid. apoi r. se (vEzI coBecintele ionizarli pin sulai sauprin cuvinteiostile de sras asupn unarcopii. p. tulbwl. ce nu m nimic de acs (acesisur6sexliind l'aitj $i aribdini Dozitive sincm. ca d€ exemplu.c6nd pEngen de feiciE.n. @ . qpEsia pnvini. neintrist. cu ol conslructiv. uhim idee dprimta de Valdry ne duce cu gandul Ia rolul psihotempentului apelerd la psilDi@liile cognitiv. dmul. ne ne slenjencsre.La lnceput solicitl ate4ia. r'n Pad Vall:n Pad Valiry consid*t cl "es!eposibilcalntr-unrin! srdvechirasal !i ta.hatla denelinigte ce p€ ne-osiijrnette mp1ific6. iniazic. cnotiv€j elninand Crnduile inlionale.sau fiinla omului a @at apbximtui ca: lacrinil€. sauchid negalive. Dd nepnieo inaeba:oe lacdmilede fericiE s deosebesc bioclimic dc celederistele.COMUNICAREANONVDR}AL. sarutul.a chipulni. necuoscdnd linbaiul z€ilor". Cui nu zibovettepEa mrlt pe chipul nosrro. Pomindde la eesie Efl@tii ale $iitoluiui Iro€a ne eendin la €xpriDfta unor afecte.dea ne apin. ftri distnclie.tale dlionalcm sau prin cde il facepe subieclsi grseacI "druul clar". ti ie obsdelza.cel snsp€ct supnvietuielle eleninmtului ctuel-a fi-rut. omul . c6nd rasul !i pl6nsul se intEparmd.Deceaba ne ircedm si facen abstraclic deel saust ll Espirgm. '?entru conunicre ri comuiune.nv&Eit ulterior. Editura HunniN.epuizanduae isra meu. . lrebuindsEfie consumaA id epddea sd se fi s. Est€nirarc ldrddrumO lresfomde liin conipii . Nici u mijloc deat €luda. AsfeL.e lrlv€tte i-llrivin. S. * perpelu€u nu ttie cun sAdislard.).pinrJ€ allii. dedi$eae? Apoi.cirt€cnl slonid. !i de Emil Ciow ("Anali2d sualttui"in: .rir& sn fi sil. acesle din um.I itt r.conpodme.