P. 1
จังหวัดนครพนม-54

จังหวัดนครพนม-54

|Views: 3,160|Likes:
บรรยายสรุปแนะนำจังหวัดนครพนม โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครพนม
บรรยายสรุปแนะนำจังหวัดนครพนม โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครพนม

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

จังหวัดนครพนมมีพื้นที่ 3,474,437 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 1,814,266 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.22

มี

ครัวเรือนทั้งสิ้น 186,723 ครัวเรือน ประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตร 117,530 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ

62.94 ครัวเรือนทั้งจังหวัด และมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ยาสูบ

และ

สับปะรด มันส าปะหลัง เป็นต้น

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดนครพนม

หน้า 26

สินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่ส าคัญ ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2554

ชนิดพืช

พื้นที่ปลูก(ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย
(ก.ก.)

ผลผลิตรวม(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)

ข้าวเจ้านาปี

973,100

973,100

383

372,640

5,123.79

ข้าวเหนียวนาปี

656,872

656,872

370

243,072

3,038.40

ยางพารา

197,866

30,658

252

7,730

927.59

สับปะรด

5,106

5,106

4,239

21,640

142.82

มันส าปะหลัง

54,531

54,531

3,274

178,548

446.37

ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ปัญหาการผลิตและการตลาด

- พืชเศรษฐกิจมีจ านวนน้อยชนิด การผลิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการผลิตข้าวนาปี ส่วนพืชอื่นๆ ยังมีปริมาณ

การผลิตน้อย หากปีใดเกิดอุทกภัยและราคาข้าวตกต่ า จะท าให้เกษตรกรของจังหวัดมีภาวะหนี้สินเพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นแล้วสภาพการตกของฝนซึ่งไม่เอื้อต่อการปลูกพืชไร่อายุสั้นในฤดูฝน

- ดินที่ใช้ในการปลูกข้าว มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมระดับดีถึงดีมาก ประมาณ 30 % อีกประมาณ 70%

เป็นพื้นที่เหมาะสมปานกลางและไม่เหมาะสม นอกจากนั้นแล้วสภาพดินยังมีสภาพเป็นทรายจัดดินตื้น และดินปน

กรวดอยู่โดยทั่วไป

- การผลิตพืชอายุสั้น หลังการท านาในเขตชลประทานและเขตสูบน้ าด้วยไฟฟูา ยังมีการผลิตน้อย

มีการผลิตเพียง 10% ของพื้นที่ส่งน้ า ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการของภาคเอกชนในการผลิตแบบครบวงจรยังอยู่

ในปริมาณจ ากัด

- เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีบทบาทในการรวบรวมผลผลิต และการเชื่อมโยงการตลาดค่อนข้างน้อย

- ปัญหาภัยธรรมชาติ จังหวัดนครพนมมักเกิดปัญหาน้ าท่วมเนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มโดยเฉพาะในเขต

ลุ่มน้ าก่ า ลุ่มน้ าสงคราม ลุ่มน้ าอูน ลุ่มน้ าโขง ซึ่งความเสียหายจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ประมาณ 30,000 –
50,000 ไร่

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดนครพนม

หน้า 27

แนวทางการพัฒนาการผลิตการเกษตร

จังหวัดนครพนมมีศักยภาพในการปลูกพืชหลายชนิด ส าหรับพืชที่มีศักยภาพในการผลิต เห็นควรได้รับ
การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต และปัจจัยการผลิต เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน

การตลาด ได้แก่ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน แตงโม ยางพารา ลิ้นจี่พันธุ์ นพ.1 มันแกว ข้าวหอมมะลิ 105

ข้าวเหนียว กข.6 ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พริกข้าวโพดฝักสด
ในด้านการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิต

ทางการเกษตร โดยผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ส าคัญที่ควรส่งเสริม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ถั่วคั่วทราย ผลิตภัณฑ์จากกก

ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม/ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
นอกจากนี้ เนื่องจากจังหวัดนครพนมมีพรมแดนติดต่อกับแขวงค าม่วนและแขวงบริค าไซย ของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงน่าจะเป็นเขตพื้นที่ในการส่งเสริมการปลูกพืชที่ยังขาดแคลนเพื่อเป็น

แหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญของไทยต่อไป ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา เป็นต้น

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->