1- Dialux Uygulamas Programda projenin nas l olu turuldu u, mimari özellikler, seçilen elemanlar, görsel özellikler anlat lacak

. Görsel olarak mekan n olu turulmas nda bahsedilecek. Mekan n boyutlar , amaçlanan ayd nlatma seviyesi belirtilecek. Kullan labilecek ayd nlatma eleman alternatiflerinden bahsedilip bu alternatiflerden ç kacak sonuçlar a a da verilecek. a- T8 T8 tip ayd nlatma eleman kullan ld nda al nan sonuçlar gösterilecek. Program taraf ndan sunulan ayd nlatma çözümü anlat lacak. b- Halojen T8 tip ayd nlatma eleman kullan ld nda al nan sonuçlar gösterilecek. Program taraf ndan sunulan ayd nlatma çözümü anlat lacak. c- Led T8 tip ayd nlatma eleman kullan ld nda al nan sonuçlar gösterilecek. Program taraf ndan sunulan ayd nlatma çözümü anlat lacak. 2- Relux Uygulamas Yukar daki içerik ayn ekilde Relux program için de yaz lacak. 3- 3D Max Uygulamas Programda projenin nas l olu turuldu u, mimari özellikler, seçilen elemanlar, görsel özellikler anlat lacak. Görsel olarak mekan n olu turulmas nda bahsedilecek. Mekan n boyutlar , amaçlanan ayd nlatma seviyesi belirtilecek. Bu program otomatik bir ayd nlatma çözümü önermiyor. Ancak program, mekan n visualization unda çok ba ar l . Görsel olarak ayd nlatman n mekan içerisindeki etkisi gözlemlenebiliyor. Ayd nlatman n mekan n özelliklerindeki (renkler, kullan lan materyal özellikleri) farkl l klara göre nas l sonuç verdi i görsel olarak izlenebiliyor. Ayr ca, planlanan proje mü teriye sunulurken al nacak sonucun gözlemlenmesi aç s ndan faydal bir program. Program n görsel avantaj göz önüne al nd nda Dialux ve Relux gibi programlarla birlikte kullan lmas daha mant kl olacakt r.

4- Comparison Bu üç program n sa lad klar ve sa layamad klar kar la t rmal olarak anlat lacak. Nelere imkan veriyor, ne gibi limitations var. Daha sonra programlar n sunduklar çözümler kar la t r lacak. Programlar hangi parametrelerin takibine imkan veriyor. Daha önce konu tu umuz tablo olu turulup, genel olarak hangi ihtiyaçta hangi programa yönenilmesi gerekti ine de inilecek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful