(/t ?

t{,(/lrW C&U

AA gCQ

Crz

Chddng 2

CUNGCAU HANG H6A' VT

crA cA rHI TRUdNG rRA cAuHoI rudnn
'\ ia sir thdi tidt n6ng bdt thudng i)rm cho rJddng cAu vd kem dich -.huydn phii. Gilii thich tai sao gi6 kem si tting ddn mitc thi trLrdng .sang iin dinh rndi. Z. Gie srl gi6 bfp rlng l€n 3Volhm cho ldqng cA1 gi6m 6Va.DQ co gi6n 'i cira cAu ddi vdi gi6 bdp sE nhti thd nio sao d0 co giln cha cAn dhi han khr{c vdi dd co giSn ngdn han? "T/O ,o giin ciiLicAu rheo gi6 ddi vdi khln.git'v sG ldn hon trong 1g{n 'l han hay li\ trong clhi han Ttii sao ?'Cdn d6 co gi2incira ciu theo gili ',' doi vdi tivi thi sao 4. Giiii thich tai sao ddi vdi nhi6u h)ng hoti d6 co gi6n cfia cung thc|; {ra AAihanldn hdn dd co giin ngdn han'/ sft rfii nrl6c diOu chinh gi6 ihit bb vir thit gn tht'p hiln c{c mriic hi\ng hda nhy sb tirng rrh Yra tni tnlclng .Tai sao sti thidu hut ctia c6c Diou g) s6 x6v ra nhfrng nhan td n)ro x6c dinh qui m6 cfia sd thidu hr"rt. ^l ddi vdl gi6 thit heo Girii thich ngdn gon' CCia rldiing cnng r') cAu dd rninh hoa tirc _)S,f dung srt dich chuydn ciia \t'"g cira nhffng srt kien sau tren thi tnidng t6o. H6y ldm rO xu hddng thay ddi trong' gi6 vh sd hlong b6n ra. a . C d c n h Ak h u ah o c t h i y r i i n g I n h * n g n g i y r n 6 tt r 6 i t r i t it h r t i i t . cho st'fckhoe. b. ci5 ciia carn il6t gdP 3 lAn .\ -e /iirui

e/"ang z
c. Han hdn ldm girim sdn hlongcria t6o xudng l/3 vu thu hoachbinh thrrdng. d. Hlng ngln sinhvi6n <laihoc rdi bd giing ittrdngdd thdnh ngUdi tr6ng16o.

(^a)

Vu/ng c&u aQ, ga& ca

Trong d6 gi6 cltroctid

tlon vi triOugia cho m6i ni 200 triOugia lfia mi cfta M'

Pai (Wirn)it

/-i'l.^em

nAt't'At)
x6t mQt thi tnrdng c4nh rrarrh,lrrgngcd' vd ldong cr.rng circmftcgi6 khdcnhaunhrt'sau :
GIA (d6la) 60

vh nhrrthe n2ro n6ngdAnM' BAri3. Cd quanqudnlf nh Q,r= 100 - 5P vdi clonvi ti

binh hlng th6ng ld 100 ng nhu cAuthuOnhi (Qr) d n

cuNG r.dcJNc cAu Lr.tqNc
(tri6u) (tri6u)

u0
100 t20

22 20 l8 l6

t4 l6 Itt 20

ngddi, ddn thlnh phd til n th6ngb6o ring cungnhd ch

a. X6c <Iinh hAm sd cung vI hilm sd cAu. Lrrgng vh gi6 cAn bing li bao nhi6u '? c. H5y tinh dO co gidn cfia cdu theo gid khi gi6 ln 80 d6la, khi gi6 ll l0O tl61a.

Q'= a. Ndu ci Ban quln I vG ddu dqrdo6n drlrng cung 'l nhi€u DAn sd thhnhphd r thirngd mrlc tdi da lh lfi) r hQddu rdi thlnh phd.

d. Hdy tinh d0 co gi6n cria cung rheo gid khi gi6 ll gO<l6la,khi gid ln 10O d6LN: Gie srl nhd ntrdc fn dinh rrdn girfi (gi6 tdi da) lh go d6la. C6 srr c. thidu hlng khdng?Ndu c6, trfgngthidu hut li bao nhi€u ? f. D€i mfrcgi6 tdi da (P = 80) rrd rhanhmfic gir{ cAnbXng.nhh ndr-rc phrii tdng luqrng curigd m6i mt1c lh bao nhi6u '/ gid BAi 2. Qua nghidn crlu thdng k6, ngddi ra bi€r rXng <Irrirng cung vi iltrdngcdu hia mi rtlm 1985d M! ph6ngchilng nhu sau : Q,= 1800+ 24OP

b. Giti st'rgi6 thu€ nh hinh thi tnfdng thu6 nhi sE

Ifili 4. C6 nhiiu nhttcitt s Tdng cdu le Q = 3550- 2( = 1000- 46P.Cung n6i d

Ddn vi tinh cria giitm40%'. a. X6c ilinh mfc gi6 n6ng ddn thay ddi nhdthd

b. Giri sf chinh phti I chinhphti phiii mua bao

tainggi6 lOn 3 ngln4<g,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful