You are on page 1of 74

คือ ของความยุติธรรม

ยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
Working Group on
Justice for Peace
รวมรณรงคใหประเทศไทยรับรอง
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับใหสูญหาย
ขององคการสหประชาชาติ พ.ศ. 2549
การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
(The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice)

รวมรณรงคใหประเทศไทยรับรอง
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับใหสูญหาย
ขององคการสหประชาชาติ พ.ศ. 2549
การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
พิมพครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) สิงหาคม 2551 จำนวน 5,000 เลม
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-974-224-997-7
ราคา 50 บาท
แปลอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครอง
มิใหบุคคลถูกบังคับใหสูญหาย โดย สมชาย หอมลออ
ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
จัดพิมพโดย
คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
(Working Group on Justice for Peace)
สำนักงานกรุงเทพฯ
24/158 ซอยลาดพราว 21 ถนนลาดพราว
แขวงลาดพราว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล: wgjp.bkk@gmail.com
สำนักงานปตตานี
22/186 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี 94000
โทรศัพท / โทรสาร : 073-331254
มือถือ : 086-3321247
อีเมล: wgjp_pn@hotmail.com
พิมพที่
บริษัท แปลนพริ้นติ้ง จำกัด
346 ซอยไสวสุวรรณ ถนนประชาราษฎร 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท 02-5871377
รายไดจากการจำหนาย สมทบใหแกงานรณรงค
วาดวยการคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับใหสูญหาย
เผยแพรภายใตสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส
ประเภทแสดงที่มาและไมใชเพื่อการคา 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
บทนำ
การบังคับใหบุคคลตองสูญหายถือเปนอาชญากรรมที่รายแรง
ที่สุดที่คุกคามมนุษยชาติ ในแตละป ประเทศตางๆ ทั่วโลกมีจำนวน
คนหายเพิ่มมากขึ้น ในภูมิภาคเอเชียใต สถานการณการบังคับให
บุคคลตองสูญหายมีความรุนแรงมาก สวนใหญเกี่ยวของกับเหตุการณ
ทางการเมือง การจลาจล การปราบปรามของเจาหนาที่รัฐ การจับ
กุมควบคุมตัวโดยมิชอบ และการซอมทรมาน
ภูมิภาคเอเชียใต มีประวัติศาสตรอันยาวนานในการควบคุม
ตัวประชาชนโดยมิชอบ ในชวงทศวรรษที่ผานมา ปรากฏคนหายนับ
หมื่นคน โดยเฉพาะในประเทศศรีลังกาและเนปาล ในประเทศเนปาล
เชื่อวากลุมนักตอสูเพื่อลัทธิเหมาไดถูกทำใหหายตัวไปเปนจำนวน
มากในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมาของความขัดแยงทางการเมือง
ไมตางจากในอินโดนีเซีย ฟลิปปนส หรือแคชเมียรที่ความขัดแยงทาง
การเมืองนำมาสูการบังคับใหหายสาบสูญของผูคนเปนจำนวนมาก
ในประเทศไทย มีการพบศพนิรนามมากขึ้นในแตละป แตยัง
คงไมมีหนวยงานใดจะเปนผูรับผิดชอบคนหาความเปนธรรมใหแก
พวกเขา ศพนิรนามเหลานี้เปนสวนหนึ่งของผูสูญหาย ขณะเดียวกัน
ก็ยังมีบุคคลอีกมากมายที่ถูกบังคับใหหายไปในทามกลางสถานการณ
ความขัดแยงและความรุนแรงจากการกระทำของเจาหนาที่รัฐ การ
บังคับใหบุคคลตองเปนผูสูญหายนั้น ถือเปนความพยายามที่จะปก
ปดขอเท็จจริง และทำลายพยานหลักฐาน ซึ่งนำมาสูการทำลายศพ
เพื่อที่ผูกระทำความผิดจะไดไมตองรับผิดชอบตอการกออาชญากรรม
ของตน และผูที่สามารถกระทำเชนนี้ได ตองเปนผูที่มีอำนาจ มี
อิทธิพล และมีจิตใจที่โหดเหี้ยมทารุณเทานั้น
หลักสิทธิมนุษยชนเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยภายใต
ความเชื่อที่วา มนุษยทุกคนตางเกิดมาเทาเทียมกัน ไมวาคนๆ นั้น
จะเปนใครก็ตาม เขาก็ยังเปนมนุษย ยอมมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีในฐานะ
ที่คนๆ หนึ่งจะพึงมี และจะตองไมถูกทำใหสูญหาย โดยปราศจาก
การคนหาหรือการแสดงความรับผิดชอบจากรัฐ โดยเฉพาะเมื่อเปน
การกระทำของเจาหนาที่รัฐแลว รัฐบาลจำเปนตองออกมาแสดงความ
รับผิดชอบ (Accountability) ตองตระหนักถึงความจริงที่วาการ
กระทำอาชญากรรมใดๆ นอกกฎหมาย ไมใชแนวทางของการแกไข
ปญหา แตกลับเปนการขยายขอบเขตการกออาชญากรรมที่เลวราย
รุนแรงมากขึ้นไปอีก การสรางสังคมประชาธิปไตยที่เชื่อมั่นในอำนาจ
ของประชาชน เชื่อมั่นในหลักนิติธรรม (The Rule of Law) และระบบ
นิติรัฐ (Legal State) จะถูกทำลายลง หากเจาหนาที่รัฐยังกุมอำนาจ
เบ็ดเสร็จใน “การอุมฆา” และทำลายพยานหลักฐานโดยไมมีความ
เกรงกลัวตอกระบวนการยุติธรรม
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา แมสังคมไทยจะมีการพูดถึงความ
สมานฉันทมากขึ้น แตการสมานฉันทก็มิไดหมายถึงเพียงการกลาว
คำ “ขอโทษ” แตหากตองหมายถึงการนำกฎหมายและหลักนิติ
ธรรมกลับคืนสูแนวทางที่ปฏิบัติไดจริง การใชอำนาจบริหารและ
อำนาจนิติบัญญัติตองตรวจสอบไดโดยอำนาจตุลาการ รัฐตองไมใช
อำนาจอันมิชอบในการกลั่นแกลงคนดี ขณะเดียวกันก็ตองไมละเวน
การลงโทษผูกระทำความผิด แมผูกระทำความผิดนั้นจะเปนเจาหนาที่
รัฐเอง และความยุติธรรมตองหมายถึงความไมลาชา เพราะความ
ยุติธรรมที่ลาชาก็คือความอยุติธรรม
การบังคับใหบุคคลตองสูญหายถือเปนความรุนแรงเชิงโครง
สรางของสังคม ผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากตอเหยื่อผูเคราะหราย
เองแลว ยังกระทบตอครอบครัวของเขาอีกดวย ความเจ็บปวดตอการ
ไมรูถึงชะตากรรมของคนซึ่งเปนที่รัก สรางความเสียหายและกระทบ
กระเทือนทางจิตใจมากกวาความตาย ญาติของผูสูญหายตองพบกับ
ความลาชาในการติดตามหาตัวผูสูญหาย และยังตองเผชิญกับการ
ถูกขมขูคุกคามในรูปแบบตางๆ ผูหญิงที่สามีถูกทำใหหายไป ตอง
ถูกตัดสิทธิทางกฎหมายหลายประการ ทั้งสิทธิในการปกครองบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ สิทธิในการรับมรดก และสิทธิในการจัดการ
ทรัพยสินสวนตน สิ่งที่เกิดขึ้นจึงเปนความเสียหายทั้งทางรางกายและ
จิตใจอยางไมอาจประเมินได
ในประเทศไทยมีเหตุการณการบังคับใหบุคคลตองสูญหายเกิด
ขึ้นมากมาย ไมวาจะเปนกรณีคุณทนง โพธิอาน อดีตผูนำสหภาพ
แรงงาน หรือในเหตุการณโศกนาฏกรรมการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ครั้งสำคัญๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนกรณีเหตุการณ 14 ตุลา 6 ตุลา
กรณีพฤษภาทมิฬ หรือกรณีตากใบ รวมทั้งเหตุการณความรุนแรงทาง
ภาคใตที่ลุกลามขึ้นจนยากที่จะควบคุมไดในวันนี้ สาเหตุหนึ่งก็มาจาก
นโยบายการใชความรุนแรงและอำนาจที่เกินขอบเขตของเจาหนาที่รัฐ
สิ่งตางๆ เหลานี้สรางความเคียดแคนชิงชังใหเกิดขึ้นในหมูประชาชน
กอใหเกิดอารยะขัดขืน (Civil Disobedience) และการตอตานอำนาจ
รัฐ จากการรวบรวมขอมูลของภาคประชาสังคม เชื่อวาในระหวางป
2545 - 2548 จำนวนคนหายในสามจังหวัดชายแดนภาคใตนาจะมี
มากถึง 200 คน สอดคลองกับจำนวนของศพนิรนามที่มีอยูตามสุสาน
ตางๆ ทั่วไปในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
อยางไรก็ดี สิ่งซึ่งเปนปญหาสำคัญ คือ การคนหาความจริง
และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของครอบครัวคนหาย ทั้งนี้ เพราะ
ขาดซึ่งพยานหลักฐานและความไมจริงใจของภาครัฐเองในการติด
ตามหาตัวผูสูญหาย
กรณีการถูกบังคับใหหายตัวไปของคุณสมชาย นีละไพจิตร
นับเปนคดีแรกที่การบังคับใหบุคคลตองสูญหายไดถูกนำขึ้นสูศาล
แมฐานความผิดจะมิใชการฆาตกรรมหรือการทำใหสูญหาย แตอยาง
นอยที่สุดศาลชั้นตนก็มีคำพิพากษาวา มีเจาหนาที่ตำรวจ 1 นายกับ
พวกอีก 3-5 คน ผลักคุณสมชายขึ้นรถที่กลุมบุคคลเหลานั้นเตรียมมา
แลวคุณสมชายก็หายตัวไป คำตัดสินของศาลชั้นตนบอกไดเพียงเทานั้น
เพราะยังไมมีคำวา “อุมหาย” หรือ “อุมฆา” ในกฎหมายอาญาของ
ประเทศไทย ในขณะเดียวกัน คณะทำงานดานการบังคับใหบุคคล
สูญหายโดยไมสมัครใจของสหประชาชาติ (UN Working Group on
Enforced or Involuntary Dissappearances : UN WGEID) ไดรับคดี
การบังคับสูญหายของคุณสมชายเปนคดีคนหายของสหประชาชาติ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 อีกทั้งคณะทำงานชุดนี้ยังไดรับคดีคน
หายในภาคใตอีก 11 คดี เปนคดีคนหายอีกดวย
คดีการบังคับใหหายไปของคุณสมชาย นับเปนความรวมมือ
กันของภาคประชาสังคมทั้งในและตางประเทศ ที่มุงมั่นแสวงหาความ
เปนธรรม และทำความจริงใหปรากฏ ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิใหเหตุการณ
เชนนี้เกิดขึ้นซ้ำแลวซ้ำอีก โดยไมสามารถนำตัวผูกระทำผิดมาลงโทษ
ตามกระบวนการยุติธรรม และไมมีผูใดตองแสดงความรับผิดชอบ
อีกทั้งเพื่อมุงหวังใหกระบวนการยุติธรรมเองไดทบทวนองคความรู
และกระบวนการในการที่จะเปนสถาบันที่ทรงไวซึ่งความยุติธรรมและ
เปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง พนักงาน
สอบสวนซึ่งเปนตนทางของกระบวนการยุติธรรม จึงจำเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีจิตใจที่เที่ยงธรรม และยึดมั่นในหลักนิติธรรมอยางเครงครัด
ทั้งนี้ เพื่อนำพาไปสูการสราง “นิติรัฐ” หรือรัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย
ใหเกิดขึ้นไดจริงในสังคมไทย
ในโอกาสวันคนหายสากล 30 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรมคุมครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
สหพันธคนหายแหงเอเชีย (Asian Federation Against Involuntary
Disappearances - AFAD) องคการสันติวิธีสากล (Nonviolence
International) คณะกรรมการญาติพฤษภา 2535 สมาคมวัฒนธรรมลาหู
เครือขายญาติผูสูญหายในประเทศไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตวังทาพระ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะ
ทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ จึงถือโอกาสนี้รวมรณรงคใหรัฐบาล
ไทย และรัฐบาลในประเทศตางๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย รวม
ลงนามในสัตยาบัน “อนุสัญญาระหวางประเทศ เรื่องการปองกันการ
บังคับใหบุคคลหายไป” (International Convention for the Protection
of All Persons from Enforced Disappearance) ของสหประชาชาติ
เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพ คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และเพื่อยุติการบังคับใหบุคคลตองหายไป ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้เปน
อนุสัญญาที่ใชระยะเวลารางนานที่สุดขององคการสหประชาชาติ แต
ใชเวลาสั้นที่สุดในการรับราง
ทายนี้ ดิฉันขอเปนกำลังใจใหญาติผูสูญหายทุกคนที่ยังคงตอสู
เพื่อคนหาความจริงและความเปนธรรม ทามกลางความรุนแรงและ
การขมขูคุกคาม ดิฉันเชื่อวาบาดแผลที่อยูในใจของทุกคนแมจะมอง
ไมเห็น จับตองไมได แตรอยแผลนี้จะบอกเลาเรื่องราวความขมขื่น
ความเจ็บปวด และความไมเปนธรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี
และเพราะรอยแผลนี้เอง การตอสูเพื่อความเปนธรรมจึงยังคงอยู
ดิฉันเชื่อวา ทามกลางประสบการณที่พายแพและเจ็บปวด ยังมีมิตร
ภาพที่ถักทอขึ้นจากผูคนรวมสังคม รวมทั้งน้ำใจไมตรี และความอาทร
ซึ่งยังคงอยูและมิอาจลบเลือนลงไดดวยกาลเวลา และตองขอคารวะ
ตอครอบครัวของบรรดาผูสูญหายทุกคนในความกลาหาญและเสียสละ
จนสามารถนำประเด็นการสูญหายของบุคคลใหเปนที่รับรูในระดับ
สากล และนำพาไปสูความพยายามที่จะหยุดยั้งอาชญากรรม และ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขอขอบคุณคณะทำงานดานการบังคับใหบุคคลสูญหายโดย
ไมสมัครใจของสหประชาชาติ (UN Working Group on Enforced
or Involuntary Dissapearences : UN WGEID) สหพันธคนหายแหง
เอเชีย (Asian Federation Against Involuntary Disappearances
- AFAD) องคการสันติวิธีสากล (Nonviolence International) และ
องคสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ ที่รวมกันพิสูจนให
เห็นวา การตอสูเพื่อความยุติธรรมนั้นไมมีพรมแดน ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ที่ใหโอกาสตนไมเพื่อรำลึก
ถึงผูสูญหายในประเทศไทยไดเติบใหญยืนตนตระหงาน ณ ลานปรีดี
หันหนาสูลำน้ำเจาพระยา และฝงรากลึกในผืนแผนดินที่ทุกตาราง
นิ้วคือเสรีภาพ
ในนามของครอบครัวผูสูญหาย ดิฉันขอฝากคำถามไปยังผูที่มี
โอกาสไดพบรางของบรรดาผูที่ถูกบังคับใหตองสูญหาย หรือบรรดาผู
เกี่ยวของกับการสูญหาย ดวยบทกวี DEATH ของ Harold Pinter เจา
ของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ประจำป 2548 ในบทสุดทายที่วา…
Did you wash the dead body คุณไดอาบน้ำใหศพนั้นไหม
Did you close both its eyes ไดปดเปลือกตาทั้งสองขางของเขาลง
Did you bury the body แลวฝงกลบรางนั้น
Did you leave it abandoned หรือคุณเพียงแตละทิ้งเขาไว
Did you kiss the dead body แลวคุณไดจูบลาเขาแทนฉันหรือเปลา
ดิฉันหวังวาศรัทธาในความดีงามที่มีอยูในหัวใจของเราทุกคน
จะทำใหความจริงปรากฏในที่สุด
ดวยความเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
อังคณา นีละไพจิตร
คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
กรุงเทพฯ
30 สิงหาคม 2551
สารบัญ
ประเทศไทยตองสรางความมุงมั่นทางการเมือง 11
ดานสิทธิมนุษยชน ดวยการลงนามและรับรอง
ในอนุสัญญาวาดวยการคุมครอมิใหบุคคลถูก
บังคับใหสูญหาย
Mary Aileen D. Bacaiso
ไมเคยลืมเลือนผูสูญหาย 13
Diana Sarosi
บทนำวาดวยอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย 19
การคุมครองบุคคลมิใหถูกบังคับใหสูญหาย
สหพันธตอตานการบังคับใหสูญหายแหงเอเชีย
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคน 33
จากการถูกบังคับใหหายสาบสูญ
เมื่อพอ… ถูกบังคับใหหายไป 63
สุดปรารถนา นีละไพจิตร
คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ 71
“ประเทศไทยตองสรางความมุงมั่น
ทางการเมืองดานสิทธิมนุษยชน
ดวยการลงนามและรับรอง
ในอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
มิใหบุคคลถูกบังคับใหสูญหาย”
Mary Aileen D. Bacaiso
เลขานุการสหพันธเอเชียตอตานการบังคับใหบุคคลสูญหาย
(Asian Federation Against Involuntary Disappearances-AFAD)
ธันวาคม 2550

การรับรองอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับ
ใหสูญหาย เปนชัยชนะที่ยิ่งใหญของครอบครัวบุคคลสูญหายในประเทศ
ลาตินอเมริกาและทั่วโลก ภาคประชาสังคมนานาชาติไดรับผลจาก
การทำงานอยางไมเหน็ดเหนื่อยของครอบครัวบุคคลสูญหายชาวลาติน
อเมริกาที่ใชเวลากวา 25 ปตั้งแตการกอตั้ง FEDEFAM สหพันธคน
หายทวีปอเมริกาใต (ลาตินอเมริกา) โครงการนี้เริ่มตนเคาะประตู
ขอนัดพบเจาหนาที่รัฐทั้งในประเทศและระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในองคการสหประชาชาติ เพื่อสงเสียงเรียกรองความเปนธรรม
ที่ทุกคนตองรับฟง โดยรณรงคใหการคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับ
ใหบุคคลสูญหายเปนที่ยอมรับกันในทางสากล และสงผลใหไดรับการ
สนับสนุนจากองคกรสิทธิมนุษยชน รวมทั้งองคกรและครอบครัวของ
บุคคลสูญหายทั่วโลก ซึ่งใชเวลา 25 ปจนกวาที่อนุสัญญาระหวางประเทศ
ฉบับนี้ไดรับการรับรอง
วากันวาอนุสัญญาฉบับนี้เปนฉบับที่มีระยะเวลาในการรางนานที่สุด
แตมีการผลักดันใหมีการรับรองเร็วที่สุดในประวัติศาสตรขององคการสห

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 11


ประชาชาติเองที่กำลังจะตองจัดตั้งใหมีคณะทำงานติดตามอยางเปน
อิสระอันเกิดจากอนุสัญญาฉบับนี้ เสียงเรียกรองเหลานี้ไมไดมีเพียง
แตเสียงครอบครัวบุคคลสูญหายเทานั้นองคกรดานกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนตางๆ ไดใหความสำคัญและใหขอเสนอแนะเรื่องทางกฎ
หมายสากลกรณีบุคคลสูญหายตลอดมา เชน องคกรแอมเนสตี้ อินเตอร
เนชั่นแนล ฮิวแมนไรท วอทช คณะกรรมการนิติศาสตรสากล สภากาชาด
สากล และอื่นๆ อีกมากมาย
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับใหสูญหาย
จะมีผลบังคับใช ถามีรัฐภาคีจำนวน 20 ประเทศรับรอง ในประเทศ
เอเชียที่มีกรณีบุคคลสูญหายมาก การรับรองอนุสัญญาฯ ฉบับนี้มี
ความสำคัญมากเพื่อสรางใหเกิดกลไกในการคุมครองบุคคลสูญหาย
เชน การกำหนดใหกรณีการบังคับใหบุคคลสูญหายเปนความผิดตาม
กฎหมายอาญาในประเทศเอเชียนั้นๆ และทำใหมีผลบังคับใหมีการ
นำคนผิดมาลงโทษทางอาญาได
ประเทศไทยเปนรัฐสมาชิกขององคการสหประชาชาติและมี
ประวัติดานสิทธิมนุษยชนที่ถดถอยลง ซึ่งถึงเวลาที่รัฐบาลจะตองสราง
ความมั่นใจในการแกไขปญหาดานสิทธิมนุษยชนทั้งในอดีตและ
ปจจุบันรวมทั้งปองกันไมใหเกิดขึ้นในอนาคต ประเทศไทยสามารถ
สรางความมุงมั่นทางการเมืองดานสิทธิมนุษยชนขึ้นไดดวยการลงนาม
และรับรองในอนุสัญญาสำคัญฉบับนี้
การลงนามและรับรองอนุสัญญาฉบับนี้ทำใหรัฐบาลไทยตอง
ปรับแกกฎหมายอาญาในประเทศ โดยกำหนดใหการบังคับใหบุคคล
สูญหายเปนความผิดทางอาญา พรอมๆกับความมุงมั่นทางการเมือง
ในการแกไขปญหาทางดานการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเคารพทั้ง
ตอหลักกฎหมายสากลและกฎหมายในประเทศ

12 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
“ไมเคยลืมเลือนผูสูญหาย”
Diana Sarosi
Nonviolence International Southeast Asia
สิงหาคม 2551

“การสูญหาย” คือการหายตัวไป ไมปรากฏตัว สาบสูญ แต


“ผูสูญหาย” ไมมีทางที่จะหายไปเฉยๆ ตองมีใครสักคนที่รูวาเกิดอะไร
ขึ้นกับพวกเขาและพวกเขาอยูที่ใด และตองมีใครสักคนรับผิดชอบ
อาชญากรรมการบังคับใหสูญหายเริ่มขึ้นตั้งแตเมื่อปลายทศวรรษ
1960 และตนทศวรรษ 1970 ในอเมริกาใต องคกรพัฒนาเอกชนที่นั่น
บัญญัติคำวา “การบังคับใหสูญหาย” เพื่ออธิบายถึงเทคนิคของการ
ปราบปรามฝายตอตานในสังคม ซึ่งรัฐบาลของประเทศในภูมิภาคนั้น
นำวิธีการนี้มาใชอยางเปนระบบ ในชวงไมกี่ทศวรรษที่ผานมา รัฐบาล
ประเทศตางๆ ทั่วโลกนำยุทธวิธีอันนาสะพรึงกลัวเชนนี้มาใชเพื่อปราบ
ปรามฝายตอตาน หยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือนำมา
ใชในระหวางเกิดสงครามความขัดแยงในประเทศ อาชญากรรมตอ
มนุษยชาติเชนนี้ กอใหเกิดบรรยากาศแหงความหวาดกลัวปกคลุมไปทั่ว
การบังคับใหสูญหายแตละครั้งนำไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หลายดาน อาทิ สิทธิที่จะมีความมั่นคงและศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย
สิทธิที่จะไมถูกทรมานหรือถูกกระทำดวยการปฏิบัติที่โหดรายผิดมนุษย

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 13


หรือลดทอนความเปนมนุษยหรือการลงโทษอยางอื่น สิทธิที่จะอยูใต
การคุมขังในสภาพที่มีมนุษยธรรม สิทธิในฐานะบุคคลตามกฎหมาย
และสิทธิที่จะไดรับการไตสวนอยางเปนธรรมและมีชีวิตครอบครัว
สุดทายแลว ยังเปนการละเมิดสิทธิที่จะมีชีวิตอยู
ครอบครัวของผูสูญหายทั่วโลกตองตอสูกับการปลอยใหผูกระทำ
ผิดลอยนวลเปนเวลาหลายทศวรรษ พวกเขาเตือนใหพวกเรารับทราบ
ถึงชะตากรรมของญาติพี่นองผูสูญหายของพวกเรา เรียกรองขอคำตอบ
และทำงานเพื่อปองกันไมใหเกิดการบังคับสูญหายอีกในอนาคต
ในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2523 มีการกอตั้งคณะทำงานดานการ
บังคับใหสูญหายโดยไมสมัครใจ (Working Group on Enforced or
Involuntary Disappearances - UN WGEID) เพื่อชวยเหลือครอบครัว
ของผูสูญหายในการติดตามคนหาความจริงและความยุติธรรม ถือ
เปนกลไกหลักดานสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ กลไก
แรกมีอำนาจหนาที่ปฏิบัติงานทั่วโลก และนับแตกอตั้ง มีการรายงาน
ผูสูญหายมากกวา 50,000 กรณีจาก 90 ประเทศ ใหกับคณะทำงาน
ในชวง 5 ปที่ผานมา UN WGEID สามารถใหขอมูลเพื่อความกระจาง
กับ 2,791 กรณีของผูสูญหาย
ตามรายงานป 2550 ของ UN WGEID ระบุวา ไดรับรายงาน
กรณีผูสูญหายรายลาสุดจากคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ จำนวน
12 กรณี ซึ่งนั่นยอมทำใหจำนวนกรณีการบังคับสูญหายในประเทศ
ไทยพุงสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด และทำใหปจจุบัน กรณีผูสูญหายใน
ประเทศไทย ที่ทางคณะทำงานฯ รับรองเรียนมีจำนวนสูงถึง 48 กรณี
ทั้งนี้ ในจำนวน 12 กรณีของป 2550 ลวนเกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต อันไดแก ปตตานี ยะลา และนราธิวาส และในจำนวน
48 กรณีนั้น ประกอบดวย 33 กรณีเกิดขึ้นในชวงป 2535 ซึ่งเปนชวง
ที่เจาหนาที่ฝายความมั่นคงใชกำลังปราบปรามผูประทวงที่กรุงเทพฯ
อีกกรณีหนึ่งเกี่ยวของกับการสูญหาย

14 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
ของประธานสหภาพแรงงานแหงประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อป 2534
รวมถึง 4 กรณีบุคคลสูญหายเกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสในชวงป 2547
และกรณีการสูญหายของทนายสมชาย นีละไพจิตร
ในป 2550 คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ไดรับเรื่องรองเรียน
เรื่องการสูญหาย 9 กรณีจากภาคใตของไทย ซึ่งเปนครั้งแรกที่รัฐบาล
ไทยตองเขาพบเพื่อตอบขอกลาวหากับทาง UN WGEID และเพื่อถก
แถลงเกี่ยวกับความคืบหนาในการสะสางกรณีสำคัญตางๆ
การติดตอระหวางภาคประชาสังคมและคณะทำงานฯ เนนชัด
วา ลำพังเพียงการจายเงินชดเชยใหแกญาติ ไมสามารถกลาวไดวา
เพียงพอตอการพิจารณาวากรณีดังกลาวไดรับการชำระสะสางแลว
ซึ่งรัฐบาลไทยมักจะตอบสนองตอการทำใหบุคคลสูญหายเพียงแคการ
จายคาชดเชยเพื่อลดทอนความพยายามในการติดตามคดีของครอบครัว
ผูสูญหายอยางที่รัฐบาลไดพยายามทำอยูในกรณีการสูญหายใน
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
อยางไรก็ตาม การจะถือวากรณีหนึ่งๆ ไดรับการชำระสะสาง
แลว ยอมกลาวไดตอเมื่อมีการระบุอยางชัดเจนแลวเทานั้นวาผูสูญหาย
อยูที่ใด โดยการสืบสวนอยางโปรงใสของเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับ
การตรวจสอบจากองคกรอิสระนอกภาครัฐ หรือเปนการคนหาพบโดย
ครอบครัวผูสูญหายเทานั้น นอกจากนี้ การ “ปด” คดียอมเกิดขึ้น
ได ก็ตอเมื่อมีการประกาศอยางเปนทางการ โดยไดรับการรับรองจาก
ญาติผูสูญหาย และฝายอื่นๆ ที่เฝาติดตามกรณีดังกลาวมาโดยตลอด
วาเปนบุคคลคนสูญหาย และนาเชื่อวาเสียชีวิตแลว
ขอคนพบสำคัญจากรายงานของคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
ชี้ชัดวารัฐบาลประเทศตางๆ อางอิงถึงกิจกรรมตอตานการกอการราย
เพื่อหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีตอปฏิญญาวาดวยการคุม
ครองมิใหบุคคลสูญหายมากขึ้น โดยจะพบวาเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดชายแดนภาคใตสามารถยืนยันขอกลาวอางดังกลาวไดอยางดี

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 15


นอกจากนี้ ในจำนวนกรณีบุคคลสูญหายทั้งหมด ยังพบวาฝายความ
มั่นคง อันไดแก กองทัพ เปนผูตองรับผิดชอบตอการสูญหาย รวมถึง
การทำใหสูญหายโดยการควบคุมตัวบุคคลไปไวยังสถานที่กักกันชั่ว
คราวดวย ทั้งนี้ โดยทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย มักเกิด
การจับกุมตัวผูตองสงสัยวาเปนผูกอความไมสงบ มากักไวในคายกัก
กันกลางในชวง 2-3 วันแรก ซึ่งจะเปนชวงที่มักไดรับการรองเรียน
อยูเสมอวามีการทรมานผูตองสงสัยในชวงเวลาดังกลาว และบอย
ครั้งที่ครอบครัวของบุคคลเหลานั้น ไมไดรับแจงถึงสถานที่อยูของ
ผูถูกจับกุม
อีกทั้งในรายงานฉบับดังกลาวยังระบุดวยวา เฉพาะในป 2550
พบวาผูสูญหายมักหายภายหลังจากการเขาควบคุมตัว หรืออยูใน
ความคุมครองของเจาหนาที่ฝายความมั่นคง ดวยเหตุนี้ ทางคณะ
ทำงานฯ จึงรูสึกกังวลอยางยิ่งเกี่ยวกับความเปนอิสระ และความ
โปรงใส ในการดำเนินการสอบสวนเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับ
ทางกองทัพ
สุดทาย ทางคณะทำงานฯ ยังไดแสดงความกังวลอยางสุดซึ้ง
เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของรายงานผูสูญหายในปที่ผานมา ซึ่งรวมทั้ง
การสูญหายของผูทำงานดานสิทธิมนุษยชนและการกระทำเพื่อขมขู
คุกคามหรือตอบโตกับผูทำงานดานสิทธิมนุษยชน พยาน ทนายความ
และญาติของผูสูญหายที่พยายามสืบหาขอมูลเกี่ยวกับชะตากรรมและ
ที่อยูของผูสูญหาย สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นแลวในประเทศไทย ทั้งการสูญ
หายอยางตอเนื่อง และครอบครัวผูสูญหายก็ยังคงถูกขมขูคุกคาม
อยูตอไป อันเนื่องมาจากการที่พวกเขาตองการคนหาความจริงเกี่ยว
กับการสูญหายของบุคคลอันเปนที่รัก ในกรณีของสามจังหวัดชาย
แดนภาคใต ครอบครัวผูสูญหายยังคงรายงานถึงสภาวะการถูกขมขู
คุกคามจากผูกระทำผิดซึ่งมักจะมีสถานที่ทำงานอยูไมหางจากบาน
ของพวกเขานัก

16 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
วันที่ 30 สิงหาคม เปนวันผูสูญหายสากลที่มีการจัดกิจกรรม
ทั่วโลก เปนวันที่ครอบครัวของผูสูญหายจะมารวมตัวกันเพื่อรำลึกถึง
บุคคลอันเปนที่รักของตน เรียกรองใหรัฐบาลดำเนินการสืบสวน
กรณีเหลานั้นและแสดงความมุงมั่นในการปกปองพลเมืองของรัฐ
ประเทศไทยก็เชนกัน เมื่อป2550 นับเปนปแรกเริ่มของกิจกรรม
เหลานี้ในประเทศไทยดวยการปลูกตนไมเนื่องในวันผูสูญหายสากล
และในปนี้ (2551) นับเปนกาวสำคัญของครอบครัวผูสูญหาย
ในการตอกย้ำความตองการของตนอีกครั้ง เพราะเมื่อเวลาแตละป
ผานไปอยางรวดเร็ว หากแตความยุติธรรมยังคงเดินทางอยางเชื่องชา
พวกเขาจะยิ่งเขมแข็งและรวมตัวเปนหนึ่งเดียวดวยความมุงมั่นและ
กลาหาญ รวมเดินทางไปดวยกันอยางไมยอทอเพื่อเฝาทวงถามคำตอบ
จากรัฐบาล และทำใหผูกระทำผิดตองรับผิดชอบตอการกระทำของ
ตนในที่สุด

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 17


บทนำ อนุสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยการคุมครองบุคคลมิใหถูกบังคับใหสูญหาย
United Nations for the Protection of
All Persons from Enforced Dissappearance
สหพันธตอตานการบังคับใหสูญหายแหงเอเชีย
(Asian Federation Against Involuntary Dissapearance)

การบังคับใหสูญหายคืออะไร
จากเนื้อหาในรางฉบับสุดทายของอนุสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยการคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับใหสูญหาย “การบังคับใหสูญ
หาย” หมายถึงการจับกุม คุมขัง ลักพา หรือการกระทำอื่นใดที่เปน
การจำกัดอิสรภาพ ทั้งนี้ โดยเปนการกระทำของหนวยงานของรัฐก็ดี
หรือบุคคล หรือกลุมบุคคลซึ่งทำงานตามที่ไดรับมอบหมาย ไดรับ
ความสนับสนุนหรือไดรับความเห็นชอบจากรัฐ โดยจากนั้นมีการ
ปฏิเสธไมยอมรับวาไดกระทำการจับกุม หรือมีการปดบังขอมูลเกี่ยว
กับสถานที่ควบคุมตัวของบุคคลสูญหาย ซึ่งเปนสถานที่ที่มชควบคุม
ตัวโดยไมชอบดวยกฎหมาย
การปฏิบัติการดังกลาวนำมาใชเปนครั้งแรกโดยกองทัพนาซี
เพื่อคุกคามชาวยิวในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นกองทัพและ
รัฐบาลเผด็จการในเอเชียและลาตินอเมริกาตางก็นำรูปแบบดังกลาว
มาใช ในปจจุบันเอเชียเปนทวีปที่มีรายงานจำนวนผูถูกบังคับให
สูญหายสูงสุด ในยุโรปและอัฟริกันก็มีรายงานผูสูญหายหลายกรณี
เชนกัน

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 19


ปฏิญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับให
สูญหายคืออะไร
ปฏิญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองมิใหบุคคลถูก
บังคับใหสูญหาย คือเอกสารที่ไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย แตไดรับการ
รับรองเปนเอกฉันทในที่ประชุมสมัชชาใหญ สหประชาชาติ เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2535 ตามมติที่ 47 / 133 ปฏิญญาดังกลาวใหหลักการ
ชี้นำและเปนแนวทางปฏิบัติสำหรับรัฐภาคีทุกรัฐ อันไดแก
• การเคารพสิทธิมนุษยชน
• การไมใชวิธีบังคับใหบุคคลสูญหายไมวากรณีใดๆ
• รัฐแตละรัฐมีหนาที่ดำเนินงานทั้งทางกฎหมาย การบริหาร
ตุลาการ และดานอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อคุมครองและ
หยุดยั้งการบังคับใหบุคคลสูญหายในดินแดนที่เปนเขตรับผิด
ชอบตามกฎหมายของตน
• รัฐแตละรัฐจะตองตราบทบัญญัติในกฎหมายอาญา โดยถือวา
การบังคับใหสูญหายเปนการกระทำผิดทางอาญาอยางหนึ่ง
• ไมอาจมีการอางอำนาจของหนวยงานรัฐ พลเรือน ทหาร หรือ
อื่นๆ เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการบังคับใหสูญหาย
• การบังคับใหสูญหายเปนการกระทำผิดที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ดวยเหตุดังกลาวจึงไมควรกำหนดอายุความสำหรับคดีนี้
ในกรณีที่ใชการบังคับใหสูญหายเปนสวนหนึ่งของการกระทำ
อยางเปนระบบและกวางขวาง (โดยถือเปนอาชญากรรมตอ
มนุษยชาติ) ก็ไมควรมีการกำหนดอายุความใดๆ
• บุคคลผูไดกระทำหรือถูกกลาวหาวาบังคับใหบุคคลอื่นสูญ
หาย จะตองไมไดรับระโยชนจากกฎหมายนิรโทษกรรมหรือ
มาตรการที่คลายคลึงอื่นใด
• การไตสวนการบังคับใหบุคคลสูญหายจะตองใชองคผูพิพากษา
ที่เปนพลเรือนเทานั้น

20 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับ
ใหสูญหายคืออะไร
เปนขอกฎหมายที่มีผลผูกพันในทุกกรณี มีเจตจำนงเพื่อแก
ปญหาการบังคับใหสูญหาย บทบัญญัติดังกลาวไดรับการรับรองจาก
คณะมนตรีดานสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
2549 และอนุมัติโดยที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ เมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2549 โดยมีรัฐภาคี 57 รัฐลงนามเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ
2550 ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส ในขณะที่เขียนบทความชิ้นนี้ (ป2550)
มีรัฐบาลจากอีก 4 ประเทศที่ลงนามรับรอง
อนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อมีรัฐใหสัตยาบันรับรอง
ครบ 20 ประเทศ
อนุสัญญาเปนบทบัญญัติที่มีผลผูกพันตามกฎหมายและแตก
ตางอยางมากจากปฏิญญา ซึ่งเปนเพียงการอางอิงและ/หรือการ
บรรยายถึงหลักการ
จากการประเมินของสหพันธตอตานการบังคับใหสูญหายแหง
เอเชีย ปจจัยตอไปนี้มีสวนชวยใหเกิดการรับรอง/อนุมัติอนุสัญญา
ดังกลาว
1. องคกร FEDEFAM ทำงานอยางตอเนื่องและมุงมั่น สงเสริม
ใหมีอนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อคุมครองบุคคลมิใหถูกทำให
สูญหาย และเพื่อทำใหคำขวัญของละตินอเมริกา นั่นคือ NUNCA
MAS ! (ตองไมเกิดอีก!) มีผลในทางปฏิบัติ ซึ่งนับเปนพลังสำคัญ
ที่ทำใหมีการรับรองอนุสัญญาโดยที่ประชุมสมัชชาใหญสห
ประชาชาติในที่สุด
2. ความรวมมือขององคกรครอบครัวผูสูญหายจากหลายทวีป
รวมทั้งองคกรสิทธิมนุษยชนสากล ในการล็อบบี้อนุสัญญาใน
ชวงเวลา 3 ปที่มีการรางและเจรจา ซึ่งเปนการทำงานของ
คณะทำงานสหประชาชาติเพื่อรางบทบัญญัติที่จะคุมครอง

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 21


มิใหบุคคลตกเปนผูถูกบังคับใหสูญหาย (United Nation Inter-
Sessional Working Group to elaborate a draft legally
binding Normative Instrument for the protection of all
persons from enforced or Involuntary Disappearances)
ซึ่งนับเปนเสียงที่ดังพอที่จะชวยทำใหองคการสหประชาชาติเห็น
ความสำคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ การนำเรื่องจริงของครอบครัว
ผูสูญหายมาเสนอและการใชความเชี่ยวชาญดานกฎหมายของ
องคกรพัฒนาเอกชนสากลในชวง 3 ปของการรางและเจรจาอนุ
สัญญาที่องคการสหประชาชาติ ในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร
แลนด ชี้ใหเห็นความสำคัญของอนุสัญญาและความเรงดวน
3. การเดินทางขององคกรที่ทำงานกับครอบครัวของผูสูญหายเพื่อ
เขาพบเจาหนาที่ในกระทรวงการตางประเทศและตัวแทนทูตถาวร
ของประเทศตางๆ ในกรุงเจนีวาและนิวยอรก และการล็อบบี้ที่
องคการสหประชาชาติ ชวยทำใหรัฐบาลเห็นความสำคัญทั้งดาน
การเมือง ศีลธรรม และคุณคาในทางปฏิบัติของอนุสัญญาที่มีตอ
ครอบครัวเหลานี้
4. ความสมดุลระหวางการทำงานในเมืองหลวงซึ่งเปนสถานที่ที่มี
การตัดสินใจเกี่ยวกับจุดยืนของรัฐบาลดานอนุสัญญา และการ
ทำงานในกรุงเจนีวา ซึ่งเปนสถานที่ที่มีการรางและตกลงรายละเอียด
ขั้นสุดทายของอนุสัญญา เปนการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถล็อบบี้ใหรัฐบาลสนับสนุนอนุสัญญา
5. ความสนับสนุนจากสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมซึ่งเปนสิ่ง
ที่ขาดเสียมิไดเลย

อนุสัญญาที่มีการรับรองเมื่อเร็วๆนี้กลาวถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ
การสูญหายอยางไรบาง
เนื้อหาของอนุสัญญาซึ่งมีการรับรองเมื่อเดือนกันยายน 2548

22 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
โดยคณะทำงานสหประชาชาติเพื่อรางบทบัญญัติที่จะคุมครองมิให
บุคคลตกเปนผูถูกบังคับใหสูญหายระบุวา กำหนดหามมิใหมีการ
บังคับบุคคลใหสูญหายไมวาในกรณีใดๆ ไมวาจะเปนกรณีที่เกิดสงคราม
หรือคาดวาจะมีภัยจากสงคราม การขาดเสถียรภาพทางการเมืองใน
ประเทศ หรือสถานการณฉุกเฉินอื่นๆ ทั้งยังยืนยันอยางหนักแนนวา
การบังคับใหสูญหายมีองคประกอบเปนความผิดตามกฎหมายอาญา
และเปนการกระทำผิดอยางเปนอาชญากรรมตามกฎบัตรสากล
นอกจากนั้น อนุสัญญาฉบับนี้ยังคุมครองสิทธิของญาติของ
ผูสูญหายและสังคมโดยรวม ในการเขาถึงขอมูลความจริงเกี่ยวกับ
ชะตากรรมและที่อยูของผูสูญหาย รวมทั้งการติดตามความกาวหนา
ของการสอบสวนที่เกิดขึ้น
ตามบทบัญญัติฉบับใหมนี้ รัฐภาคีแตละแหงจะตองกำหนด
ในกฎหมายอาญาของตนโดยใหถือวาการบังคับใหสูญหายเปนการ
กระทำผิดทางอาญาอยางหนึ่ง
รัฐภาคีที่ลงนามในอนุสัญญาฉบับใหมนี้จะตองใหความรวม
มือในการคนหาสำรวจสถานที่และปลอยผูสูญหายใหเปนอิสระ และ
ในกรณีที่เสียชีวิตแลว ใหมีการขุดซากศพและมีการจำแนกเอกลักษณ
บุคคล รวมทั้งมีการคืนเถากระดูก รัฐภาคีแตละแหงจะตองดำเนิน
การอยางเหมาะสมในลักษณะดังกลาว
นอกจากนั้น อนุสัญญายังประกอบดวยบทบัญญัติที่เนนถึงสิทธิ
ที่จะจัดตั้งและเขารวมองคกรและสมาคมที่ทำงานเพื่อผูสูญหายอยาง
เปนอิสระ
สุดทาย อนุสัญญาบัญญัติไววา
- การบังคับใหสูญหายเปนการกระทำผิดที่เกิดขึ้นตอเนื่อง
ดวยเหตุดังกลาว จึงไมควรกำหนดอายุความสำหรับคดีนี้
จนกวาจะมีการระบุชะตากรรมและสถานที่ของเหยื่อผูสูญ
หายไดชัดเจนแลว

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 23


- ใหถือวาการบังคับใหสูญหายเปนอาชญากรรมตอมนุษยชาติ
(ในกรณีที่เปนการกระทำอยางเปนระบบและกวางขวาง) และ
ไมควรมีการกำหนดอายุความใดๆ
- หามไมใหมีการกักขังบุคคลในที่ลับ
- รัฐภาคีทุกแหงจะตองกำหนดใหมีการจัดทำทะเบียนขอมูลบุคคล
ผูถูกทำใหสูญเสียอิสรภาพ
- ในกรณีที่เกิดการบังคับใหสูญหาย เหยื่อหมายถึงบุคคลผูสูญหาย
และบุคคลที่ไดรับอันตราย อันเปนผลโดยตรงมาจากการบังคับ
ใหสูญหาย
- เหยื่อทุกคน (ในความหมายอยางกวางตามยอหนาขางตน) ของ
การสูญหาย ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเยียวยาและการชดเชย
โดยทันทวงที เปนธรรมและพอเพียง ซึ่งตองประกอบดวย
- คาชดเชย
- การฟนฟูเยียวยา
- การทำใหผูเสียหายเกิดความพึงพอใจ ทั้งการฟนฟู
ศักดิ์ศรีและชื่อเสียง
- รับประกันวาจะไมกระทำการเชนนั้นอีก

ความแตกตางระหวางอนุสัญญากับพิธีสารเลือกรับ
ในทางเทคนิคแลวไมมีความแตกตางระหวางเอกสารทั้งสอง
แบบ เนื่องจากมีผลผูกพันตามกฎหมายสำหรับประเทศที่ใหสัตยาบัน
รับรอง อยางไรก็ตาม เรามักคิดวาอนุสัญญาดีกวาเนื่องจากมีศักดิ์ศรี
มากกวาเปนการแสดงออกของชุมชนนานาชาติที่เห็นความสำคัญของ
ปญหาดังกลาว แสดงถึงการรับรูประเด็นปญหานั้นในระดับโลกและ
แสดงเจตจำนงของรัฐภาคีในการแทรกแซง หยุดยั้งการปฏิบัติ และ
คุมครองมิใหเกิดกรณีดังกลาวซ้ำขึ้นอีก

24 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
เหตุใดจึงตองมีอนุสัญญาดังกลาว
ในปจจุบัน หนวยงานสากลซึ่งมีหนาที่ดูแลดานการบังคับให
สูญหาย ประกอบดวย
• คณะทำงานดานการบังคับใหสูญหายสหประชาชาติ (United Nations
Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances
: UNWGEID)
• ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปและระหวางทวีปอเมริกาและคณะกรรมา
ธิการดานสิทธิมนุษยชนแหงอัฟริกา
• ศาลอาญานานาชาติ (เฉพาะกรณีที่เปนการสูญหายของบุคคลอัน
เนื่องมาจากการกระที่เปนระบบและกวางขวางของรัฐซึ่งลงนาม
รับรองกติกากรุงโรม) และ
• คณะมนตรีดานสิทธิมนุษยชน
อยางไรก็ตาม หนวยงานเหลานี้ตางมีขอจำกัดของตนเอง ยก
ตัวอยางเชน คณะทำงานดานการบังคับใหสูญหายสหประชาชาติ
ไมมีอำนาจผูกพันทางกฎหมายหรือตุลาการใดๆ อำนาจหนาที่ของ
หนวยงานดังกลาวมีในลักษณะของการชวยเหลือในเชิงมนุษยธรรม
โดยทำหนาที่เปนชองทางการสื่อสารระหวางครอบครัวผูสูญหายกับ
รัฐบาลที่เกี่ยวของ ดวยเหตุดังกลาว คณะทำงานจึงไมมีอำนาจใน
การลงโทษรัฐที่ทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งไมสามารถสอบสวน
อยางจริงจังและถี่ถวนตอกรณีการสูญหาย ทั้งยังไมสามารถใหการ
เยี่ยวยาหรือจายคาชดเชยใดๆ

กลไกอยางอื่นมักมีในยุโรป ละตินอเมริกาและอัฟริกา
อีกดานหนึ่ง ธรรมนูญกรุงโรมวาดวยศาลอาญาระหวางประเทศ
ก็ไมไดมีสถานะเปนกฎหมายสิทธิมนุษยชน แตเปนสนธิสัญญาเกี่ยว
กับกฎหมายอาญาระหวางประเทศ ซึ่งกำหนดใหผูกระทำผิดมางอาญา

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 25


ตองรับผิดชอบตอการกระทำของตนเอง ทั้งที่เปนอาชญากรรมตอ
มนุษยชาติ การฆาลางเผาพันธุ และอาชญกรรมสงคราม ควรสังเกต
วา เหยื่อหรือญาติของพวกเขาไมสามารถฟองรองโดยตรงตอคณะ
ผูพิพากษาสากลดังกลาวได ทั้งนี้ เพราะกลไกตุลาการดังกลาวจัดขึ้น
เพื่อลงโทษอาชญากรสากล และไมมีหนาที่คุมครองสิทธิของเหยื่อ
โดยตรง
แมวาคณะมนตรีดานสิทธิมนุษยชนทำหนาที่เปนหนวยงาน
กำกับดูแลการปฏิบัติตามกติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
การเมือง (ICCPR) แตกติกาฉบับนี้มีผลบังคับใชเฉพาะรัฐที่ใหสัตยาบัน
รับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่หนึ่งของกติกาฉบับดังกลาว นอกจากนั้น
หนวยงานดังกลาวทำหนาที่ไดเพียงการแสดง “ทัศนะ” ที่มีตอการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ทัศนะดังกลาวไมมีผลผูกพันตามกฎ
หมายตอรัฐภาคี ทายที่สุด คณะมนตรีดานสิทธิมนุษยชนยังเปน
องคกรที่แทบไมสามารถทำงานอะไรไดเลย
ความกาวหนาที่สำคัญอยางหนึ่งของอนุสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยการคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับใหสูญหาย ไดแก การกำหนด
ใหมีคณะกรรมการดานการบังคับใหสูญหายที่มีสมาชิก 10 คน เมื่อ
อนุสัญญามีผลบังคับใช จะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกลาว
ขึ้นมา โดยมีหนาที่ดังตอไปนี้
ก) รับฟง พิจารณา และแสดงความคิดเห็น ขอสังเกตและขอ
เสนอแนะตอรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการที่นำมา
ใช เพื่อใหมีการปฏิบัติตามอนุสัญญาภายในระยะเวลา 2 ป
หลังจากที่อนุสัญญามีผลบังคับใช
ข) รองขอใหรัฐภาคีใหขอมูลตอคณะกรรมการ โดยเปนขอมูล
เกี่ยวกับสถานการณของบุคคลที่มีรายงานวาเปนผูสูญหาย
(ทั้งนี้ญาติของผูสูญหายอาจสงเรื่องขอใหคณะกรรมการชวย
ติดตามบุคคลที่สูญหายของตน) ภายในระยะเวลาที่กำหนด

26 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
โดยคณะกรรมการเอง เมื่อไดรับคำตอบจากรัฐภาคีแลว คณะกรรม
การจะใหขอเสนอแนะตอรัฐดังกลาว และสงตอขอมูลใหกับบุคคลที่
รองขอใหมีกระบวนการนี้ คณะกรรมการยังอาจขอใหรัฐดำเนินการ
อยางเหมาะสม รวมทั้งกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อรายงานใหกับ
สมาชิกคณะกรรมการไดทราบ สุดทายแลว คณะกรรมการจะทำงาน
รวมกับรัฐที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง จนกวาจะมีขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยว
กับชะตากรรมของผูสูญหาย
ค) ขอใหคณะกรรมการหนึ่งคนหรือมากกวานั้น (ในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาการเดินทางไปยังพื้นที่นั้นๆ ของรัฐภาคีมี
ความจำเปนเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ได)
เพื่อดำเนินการใหมีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและรายงาน
ผลใหคณะกรรมการไดทราบโดยไมชักชา ทั้งนี้โดยความ
ยินยอมของรัฐที่เกี่ยวของ
ง) รับฟงและพิจารณาการสื่อสารจากบุคคลที่เปนเหยื่อของการ
ละเมิดอนุสัญญาฉบับนี้หรือตัวแทน ดวยเหตุดังกลาว ใน
ชวงที่รัฐภาคีลงนามใหสัตยาบันหรือหลังจากนั้น จะตอง
ดูแลใหรัฐภาคีประกาศยอมรับอำนาจรับฟงการสื่อสาร
(competence) ดังกลาวดวย (ขอสำคัญในกรณีที่รัฐไมยอม
รับอำนาจในการรับฟงการสื่อสารดังกลาว คณะกรรมการ
อาจไมมีสิทธิเขาไปรับฟงขอมูลใดๆ ได)
จ) เมื่อรัฐภาคีประกาศรับรองอำนาจในการรับฟงการสื่อสาร
แลว คณะกรรมการจะตองรับฟงและพิจารณาการสื่อสาร
ในกรณีที่รัฐภาคีอางวารัฐภาคีอีกแหงหนึ่งไมปฏิบัติตาม
พันธกรณีภายใตอนุสัญญา
ฉ) ใหนำประเด็นเขาสูการพิจารณาโดยเรงดวน (ในกรณีที่ได
รับแจงขอมูลที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนระดับหนึ่งวารัฐภาคี
ไดกระทำการบังคับใหสูญหายอยางเปนระบบหรือกวางขวาง

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 27


ในพื้นที่ประเทศของตน) เพื่อใหที่ประชุมสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติพิจารณา เปนการนำเสนอผานเลขาธิการ
องคการสหประชาชาติ

อนุสัญญาฉบับนี้มีความสำคัญตอประชาชนในเอเชียอยางไร
ในปจจุบันทวีปเอเชียยังไมมีกลไกระดับภูมิภาคเพื่อคุมครอง
สงเสริมและพิทักษสิทธิมนุษยชน ไมวาจะเปนในรูปของอนุสัญญา
คณะกรรมาธิการ หรือศาล เมื่อเทียบกันแลว ทวีปละตินอเมริกายังมี
อนุสัญญาระหวางทวีปอเมริกาเพื่อคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับให
สูญหาย (Inter-American Convention for the Protection of All
Person from Enforced or Involuntary Disappearances) ในขณะ
ที่ทางยุโรปมีบทบัญญัติดานสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ อยางเชน สภา
ยุโรป อนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป ศาลสิทธิมนุษยชน
แหงยุโรป นอกจากนั้น ในปจจุบันยังไมมีประเทศใดในเอเชียที่มีกฎ
หมายระดับชาติที่สามารถเอาผิดในกรณีบังคับใหสูญหายได ดวยเหตุ
ดังกลาว เมื่อมีการรับรองและใหสัตยาบันอนุสัญญาระดับนี้ ก็จะนำ
ไปสูการกำหนดกฎหมายในประเทศใหสอดคลองกัน และบัญญัติให
การบังคับใหสูญหายเปนความผิดทางอาญา รวมทั้งกำกับใหมีการ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติเหลานี้สำหรับสนธิสัญญาฉบับตอไป
นอกจากนั้น รายงานฉบับลาสุดของคณะทำงานดานการบังคับ
ใหสูญหายสหประชาชาติระบุวา เอเชียเปนทวีปที่มีการรองเรียนกรณี
สูญหายมากที่สุด ทั้งในอดีตและปจจุบัน ในขณะที่เอเชียยังไมมีทั้ง
กลไกระดับชาติ ภูมิภาค และสากลที่จะเอาผิดกับการบังคับใหสูญหาย
องคการสหประชาชาติจึงเปนชองทางเดียวที่ครอบครัวของผูสูญหาย
ในเอเชียสามารถใชประโยชนได

28 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
เหตุใดการกำหนดใหมีอนุสัญญาฉบับนี้จึงมีความสำคัญ
รัฐที่ใหสัตยาบันรับรองอนุสัญญาฉบับนี้มีพันธกรณีที่จะตอง
กำหนดกฎหมายเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีสากลนี้ได แม
วาอาจจะไมมีผลประโยชนในระยะสั้นแตก็เปนการบังคับใหรัฐตอง
ปฏิบัติหนาที่อยางมีมนุษยธรรมมากขึ้น

อนุสัญญาฉบับนี้มีความสำคัญอยางเปนรูปธรรมตอเหยื่อและครอบ
ครัวผูสูญหายอยางไรบาง
อนุสัญญาฉบับนี้ เปนขั้นตอนที่นำไปสูการตอสูไมใหคนผิด
ลอยนวล เปนการสงเสริมใหมีการฟองรองเอาผิดกับผูกระทำความผิด
และชวยใหเกิดความหวังตอเหยื่อและญาติของผูสูญหาย ถือไดวา
เปนปจจัยสำคัญที่ชวยในการล็อบบี้รัฐบาล เพื่อใหสัตยาบันรับรอง
อนุสัญญาโดยเร็ว ในขณะเดียวกัน ครอบครัวผูสูญหายจะตองปฏิบัติ
หนาที่ดังตอไปนี้
• สื่อสารกับคณะทำงานดานการบังคับใหสูญหาย สหประชาชาติ
เปนประจำจะตองแจงใหคณะทำงานทราบขอมูลใหมๆ อยาง
รวดเร็ว ในกรณีที่มีการสงเรื่องรองเรียนมาแลว จะตองหลีก
เลี่ยงไมใหมีการละเมิดหลักการหกเดือน (หมายความวาใน
กรณีที่คณะทำงานสงขอมูลใหกับผูรองเรียนแลว ถาผูรอง
เรียนไมตอบกลับมาภายในหกเดือน คณะทำงานก็จะยกเลิก
การติดตามกรณีรองเรียนนี้ไป)
• ในกรณีที่มีการคุกคามหรือขมขู จะตองแจงใหคณะทำงาน
ทราบโดยทันที และขอใหมีการแทรกแซงโดยรวดเร็ว สำคัญ
อยางยิ่งที่จะตองใหขอมูลกับคณะทำงานเปนระยะๆ หลังจาก
ที่มีการแทรกแซงแลว เพื่อใหมีการสนทนาอยางตอเนื่องและ
เปนประโยชนตอไป

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 29


• สงมอบขอสังเกตทั่วไปตอคณะทำงาน ในแงของการปฏิบัติ
ของรัฐบาลตอพันธกรณีที่มีปฏิญญา ในป 2535
• ใหสงเรื่องรองเรียนไปยังคณะมนตรีดานสิทธิมนุษยชน ใน
กรณีที่รัฐแหงนั้นเปนภาคีของกติกาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
และสิทธิการเมืองและพิธีสารเลือกรับฉบับที่หนึ่ง

เราจะสามารถล็อบบี้รัฐบาลใหเห็นความสำคัญและลงนามและให
สัตยาบันรับรองอนุสัญญารับรองอนุสัญญาอยางไรบาง
1. ใหความรูตอสาธารณะ โดยการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการ
บังคับใหสูญหายและความสำคัญของอนุสัญญาที่จะชวย
คุมครองสิทธิมนุษยชน ในบรรดาองคกรตางๆ ใหหาทาง
พูดคุยในประเด็นนี้และมีการแจกจายเอกสารเพื่อการรณรงค
ทั้งเอกสารบทนำ แผนปลิว โปสเตอร ฯลฯ
2. จัดอบรมใหกับกลุมตางๆ โดยเฉพาะสื่อมวลชนและนักวิชาการ
เกี่ยวกับเนื้อหาของอนุสัญญา และการทำงานเพื่อรณรงค
และล็อบบี้ ซึ่งอาจชวยใหเรามีผูเชี่ยวชาญที่สามารถนำขอมูล
ไปเผยแพรตอกลุมและภาคสวนอื่นๆ ได
3. ชวยพัฒนางานดานสื่อ เพื่อกระจายขอมูลใหกวางขวางขึ้น
4. เผยแพรขอมูลสรางความเขาใจเกี่ยวกับการสูญหายและ
อนุสัญญาฯ
5. แปลขอมูลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาอื่น และจากภาษาอื่น
เปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหคนอื่นไดอานและเขาใจประเด็น
ปญหามากขึ้น
6. หาโอกาสที่จะล็อบบี้ผูนำประเทศตางๆ สมาชิกรัฐสภา และ
เจาหนาที่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ใหสัตยาบันรับรองอนุสัญญา

30 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
หมายเหตุ ควรมีการสำรวจทัศนคติของรัฐบาลประเทศตางๆ ตอสิทธิ
มนุษยชนโดยทั่วไป และตออนุสัญญาฉบับนี้เปนการเฉพาะ ผลการ
สำรวจอาจจะชวยใหเราเขาใจจุดยืนของรัฐบาลที่มีตอสิทธิมนุษยชน
มากขึ้น ซึ่งจะชวยกำหนดทิศทางการรณรงคและแผนการล็อบบี้ และ
ชวยใหยุทธศาสตรและยุทธวิธีขององคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
งานศึกษาอาจรวมทั้งบทเรียนของเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับประชาชน
ในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยถือเปนบทเรียนสำหรับการวางแผนเพื่อ
ใหเกิดการรณรงคระดับนานาชาติเพื่อตอตานการสูญหายและการ
ปลอยใหคนผิดลอยนวลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อใหโลกนี้ไมเกิด
บุคคลสูญหายขึ้นอีก

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 31


INTERNATIONAL CONVENTION
FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS
FROM ENFORCED DISAPPEARANC
อนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
บุคคลทุกคนจากการถูกบังคับใหหายสาบสูญ
อารัมภบท
รัฐภาคีแหงอนุสัญญาฯ ฉบับนี้
พิจารณาจากพันธกรณีภายใตกฎบัตรสหประชาชาติ ในอันที่
จะสงเสริมการยอมรับนับถือ และการยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
รำลึกถึงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางการเมืองและ
สิทธิพลเมือง และตราสารอื่นๆ ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
กฎหมายระหว า งประเทศด า นมนุ ษ ยธรรม และกฎหมายอาญา
ระหวางประเทศ
ระลึกถึงปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการถูก
บังคับใหหายสาบสูญ ที่ไดรับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ
แหงองคการสหประชาชาติ สมัยสามัญ ตามขอมติที่ 47/133 เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2545
ตระหนักถึงความรายแรงของ การบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ
ซึ่งตามกฎหมายอาญาระหวางประเทศ ในบางสถานการณ ถือวาเปน
อาชญากรรมตอมวลมนุษยชาติ
ตัดสินใจที่จะปองกันไมใหบุคคลถูกบังคับใหหายสาบสูญ และ
ตอตานไมใหอาชญากรรมบังคับใหบุคคลหายสาบสูญอยูเหนือกฎหมาย

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 33


พิจารณาถึงสิทธิของบุคคลที่จะไมถูกบังคับใหหายสาบสูญ สิทธิของ
ผูตกเปนเหยื่อที่จะไดรับความยุติธรรมและการชดเชยแกไข
ยืนยันถึงสิทธิของผูตกเปนเหยื่อที่จะไดรับรูความเปนจริงเกี่ยว
กับสภาพการที่บุคคลถูกบังคับใหหายสาบสูญ และชะตากรรมของ
ผูที่ถูกบังคับใหหายสาบสูญ และสิทธิเสรีภาพในการคนหา ไดรับ และ
ถายทอดขอมูลโดยตลอดจนกระทั่งถึงที่สุด
จึงไดตกลงกันดังตอไปนี้
ภาค 1
ขอ 1
บุคคลใดๆ จะถูกบังคับใหหายสาบสูญมิได
ไมมีขอยกเวนใดๆ แมในสภาวะสงครามหรือภัยคุกคามของ
สงคราม ความไมมั่นคงทางการเมืองในประเทศ หรือสถานการณ
ฉุกเฉินใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ที่จะใชเปนขออางเพื่อความชอบธรรมใน
การบังคับใหบุคคลหายสาบสูญได
ขอ 2
เพื่อวัตถุประสงคของอนุสัญญาฉบับนี้ ใหถือวาการบังคับให
บุคคลหายสาบสูญ ไดแก การจับ ควบคุมตัว ลักพาตัว หรือวิธีการ
อื่นใดในการทำใหบุคคลสูญเสียอิสรภาพ ที่กระทำโดยตัวแทนของรัฐ
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่กระทำไปโดยการใหอำนาจ สนับสนุน หรือรู
เห็นเปนใจจากรัฐ และโดยที่รัฐปฏิเสธที่จะรับทราบวามีการทำให
สูญเสียอิสรภาพนั้น หรือโดยปกปดชะตากรรม หรือสถานที่อยูของ
ผูหายสาบสูญดังกลาว โดยที่สถานที่อยูของบุคคลผูหายสาบสูญนั้น
กฎหมายไมสามารถใหความคุมครองได
ขอ 3
แตละรัฐภาคีจะตองใชมาตรการที่เหมาะสมในการสืบสวน
สอบสวนการกระทำตามที่ไดใหนิยามไวใน ขอ 2 ที่กระทำโดยบุคคล

34 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
หรือกลุมบุคคลที่กระทำโดยปราศจากอำนาจ โดยการสนับสนุนหรือ
รูเห็นเปนใจจากรัฐ และตองนำผูที่รับผิดชอบมาดำเนินคดีตาม
กระบวนการยุติธรรม
ขอ 4
แตละรัฐภาคีจะตองใชมาตรการที่จำเปนเพื่อประกันวา การบังคับ
ใหบุคคลหายสาบสูญเปนความผิดอาญาตามกฎหมายของประเทศตน
ขอ 5
การบังคับใหบุคคลหายสาบสูญไปอยางกวางขวางหรือโดยการ
ปฏิบัติอยางเปนระบบนั้น เปนอาชญากรรมตอมวลมนุษยชาติ ตามที่
นิยามไวในกฎหมายระหวางประเทศ และจะตองใหไดรับผลตามที่
กฎหมายระหวางประเทศเหลานั้นกำหนด
ขอ 6
1. แตละรัฐภาคีจะตองดำเนินมาตรการที่จำเปนที่จะใหมีความรับผิด
ทางอาญา อยางนอยที่สุดในกรณีดังตอไปนี้
(ก) บุคคลใดที่กระทำ สั่งการ รองขอ หรือชักจูงใหมีการกระทำ
หรือพยายามกระทำ ถือวาเปนผูสมรูรวมคิดหรือเปนผูรวม
ในการบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ
(ข) ผูบังคับบัญชาที่รูหรือทำเปนไมรับรูถึงขอมูลที่ชี้ใหเห็นไดอยาง
ชัดเจนวา ผูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตอำนาจสั่งการหรืออำนาจ
ควบคุมของตน ไดกอหรือกำลังจะกออาชญากรรมบังคับให
บุคคลหายสาบสูญ ใชอำนาจหนาที่รับผิดชอบหรือการควบคุม
กิจกรรมซึ่งเกี่ยวของกับอาชญากรรมบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ
และไมใชมาตรการที่จำเปนและสมควรตามอำนาจของตน
เพื่อปองกันหรือปราบปรามการทำใหบุคคลหายสาบสูญ หรือ
ไมแจงเรื่องแกเจาหนาที่ผูมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนและ
ฟองรองดำเนินคดี

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 35


(ค) บทบัญญัติในอนุวรรค (ข) ขางตนนั้น จะไมมีผลเปนการ
ลบลางมาตรฐานที่สูงกวาของความรับผิดของผูบัญชาการ
ทหาร หรือผูที่ปฏิบัติตนเปนผูบัญชาการทหารที่มีอยูตาม
กฎหมายระหวางประเทศ
2. ไมใหมีการสั่งหรือชี้แนะจากเจาหนาที่รัฐ พลเรือน ทหาร หรือ
บุคคลใด ที่จะใชเปนขออางเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการ
บังคับใหบุคคลหายสาบสูญได
ขอ 7
1. แตละรัฐภาคีจะตองทำใหความผิดในขอหาบังคับใหบุคคลหาย
สาบสูญ เปนความผิดที่มีบทลงโทษที่เหมาะสม โดยถือวาเปน
ความผิดรายแรง
2. แตละรัฐภาคีจะตองจัดใหมี
(ก) การลดหยอนผอนโทษ โดยเฉพาะกับบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ
ในการบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ แตไดมีสวนนำบุคคลที่
หายไปนั้นกลับคืนมาโดยที่ยังมีชีวิตอยู หรือทำใหเกิดความ
กระจางในคดีที่บุคคลถูกบังคับใหหายสาบสูญ หรือโดยการ
ชี้วาใครเปนผูกระทำผิดในการบังคับใหบุคคลหายสาบสูญไป
(ข) จะตองไมลบลางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและเพิ่ม
มาตรการ โดยเฉพาะการเสียชีวิตของบุคคลที่ถูกบังคับให
สาบสูญหรือการบังคับบุคคลใหหายสาปสูญในกรณีที่เปนหญิง
มีครรภ ผูเยาว ผูพิการ หรือบุคคลที่ดอยโอกาสตางๆ
ขอ 8
เพื่อไมเปนการลบลางบทบัญญัติในขอ 5
1. สำหรับรัฐภาคีที่มีกฎหมายจำกัดดานอายุความนั้น ในเรื่องการ
บังคับใหบุคคลหายสาบสูญนี้ จะตองใชมาตรการที่จำเปนเพื่อ
ทำใหมั่นใจวาขอจำกัดดานกระบวนการยุติธรรมนี้จะ

36 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
(ก) มีอายุความยาวนาน และเหมาะสมกับความรายแรงของความผิด
(ข) ใหถือวาเปนการทำความเปนความผิดตอเนื่อง โดยใหเริ่มนับ
อายุความตั้งแตวันที่การบังคับใหบุคคลหายสาบสูญสิ้นสุดลง
เปนตนไป
2. แตละรัฐภาคีจะตองรับประกันสิทธิของผูตกเปนเหยื่อของการบังคับ
ใหบุคคลหายสาบสูญ วาจะไดรับการชดเชยเยียวยาอยางมีประสิทธิ
ผลในระหวางอายุความนั้น
ขอ 9
1. แตละรัฐภาคีจะตองใชมาตรการที่จำเปนในการจัดใหมีระบบ
ตุลาการที่มีเขตอำนาจที่สามารถพิจารณาความผิดฐานบังคับให
บุคคลหายสาบสูญ
(ก) เมื่อความผิดฐานบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ ไดเกิดขึ้นใน
ดินแดนที่อยูภายใตเขตอำนาจศาลของตน หรือบนเรือ หรือ
อากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐภาคีนั้น
(ข) เมื่อผูถูกกลาวหาวากระทำผิดเปนคนสัญชาติของรัฐภาคี
(ค) เมื่อบุคคลที่หายสาบสูญเปนบุคคลสัญชาติตน และรัฐภาคี
พิจารณาเห็นวาสมควร
2. แตละรัฐภาคีจะตองดำเนินมาตรการที่จำเปนที่จะใหศาลที่มีเขต
อำนาจพิจารณาความผิดฐานบังคับใหบุคคลหายสาบสูญได เมื่อ
มีบุคคลที่ถูกกลาวหาวากระทำความผิดอยูในดินแดนภายใต
เขตอำนาจศาลของตน เวนแตจะไดสงเปนผูรายขามแดน หรือ
มอบตัวผูถูกกลาวหานั้นใหแกอีกรัฐหนึ่ง ตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศ หรือมอบตัวผูถูกกลาวหาใหกับศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
ซึ่งมีเขตอำนาจในการพิจารณาคดี
3. อนุสัญญาฯ ฉบับนี้จะไมจำกัดกีดกันการดำเนินเปนคดีอาญาอื่นๆ
เพิ่มเติมตามกฎหมายในประเทศตอผูถูกกลาวหา

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 37


ขอ 10
1. ภายหลังจากที่มีการสอบสวนขอมูลที่มีอยูจนเปนที่พอใจแลว ถามี
สภาพการที่รัฐภาคีพบวามีผูตองสงสัยในการกระทำความผิดฐาน
บังคับใหบุคคลหายสาบสูญมาปรากฏตัวอยู ก็ใหควบคุมตัว หรือ
ดำเนินมาตรการที่จำเปนตามกฎหมาย เพื่อจะใหแนใจวามีตัวผู
กระทำผิดอยู การควบคุมตัวและมาตรการทางดานกฎหมายอื่นๆ
ใหเปนไปตามกฎหมายของรัฐภาคีนั้น แตก็อาจใชเฉพาะคราว
ตามความจำเปน เพื่อที่จะใหบุคคลดังกลาวถูกดำเนินคดี มอบตัว
หรือ ถูกสงเปนผูรายขามแดน
2. รัฐภาคีที่ไดดำเนินมาตรการตามที่อางไวใน วรรค 1 ขางตน จะ
ตองดำเนินการสืบสวนสอบสวนขั้นตนเพื่อใหไดขอเท็จจริงโดย
เรงดวน และจะตองแจงรัฐภาคีที่ระบุไวในขอ 9 วรรค 1 ใหทราบ
ถึงมาตรการที่ไดใชดำเนินการตามวรรค 1 ดังกลาว รวมทั้งสถานที่
ควบคุมตัว และสภาพการของการควบคุมตัว และสิ่งที่พบจาก
การสืบสวนสอบสวน โดยระบุดวยวามีความตั้งใจที่จะใชอำนาจ
ศาลของตนในการดำเนินคดีบุคคลดังกลาวหรือไม
3. บุคคลที่ถูกควบคุมตัวตามวรรค 1 อาจจะติดตอกับตัวแทนที่ใกล
ที่สุดของรัฐที่ตนเปนผูมีสัญชาติไดโดยทันที หรือถาตนเปนบุคคล
ที่ไรสัญชาติ ก็อาจติดตอกับตัวแทนของรัฐที่ตามปกติตนมีถิ่นที่
อยูในรัฐนั้น
ขอ 11
1. เมื่อรัฐภาคีที่มีเขตอำนาจศาล ไดบุคคลที่ถูกกลาวหาวากระทำความ
ผิดฐานบังคับใหบุคคลหายสาปสูญแลว ถาไมสงตัวเปนผูรายขาม
แดนหรือมอบตัวบุคคลดังกลาวใหกับอีกรัฐหนึ่งตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศ หรือมอบบุคคลนั้นใหกับศาลอาญาระหวางประเทศที่เปน
ที่ยอมรับวามีเขตอำนาจในการดำเนินคดีแลว ก็จะตองสงเรื่อง
ใหแกพนักงานเจาหนาที่ของตนเพื่อฟองรองดำเนินคดีตอไป

38 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
2. พนักงานเจาหนาที่ตองพิจารณาดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับ
คดีที่เปนความผิดอาญารายแรงอื่นๆ ตามกฎหมายของรัฐภาคีนั้น
ในกรณีที่อางถึงตามขอ 9 วรรค 2 มาตรฐานของพยานหลักฐาน
ที่ใชในการฟองเปนคดีอาญาและใชในการพิพากษาลงโทษนั้น ตอง
ไมต่ำกวาที่ใชกับกรณีที่อางถึงในขอ 9 วรรค 2
3. บุคคลที่ถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ
จะตองมีหลักประกันวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมในทุก
ขั้นตอน บุคคลใดที่ถูกฟองรองดำเนินคดีในขอหาบังคับใหบุคคล
หายสาบสูญจะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมโดยศาล หรือ
คณะตุลาการที่มีอำนาจหนาที่และที่เปนอิสระ ซึ่งไดจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย
ขอ 12
1. แตละรัฐภาคีจะตองทำใหมั่นใจไดวา ผูที่รองเรียนกลาวหาวาไดมี
บุคคลถูกบังคับใหหายสาบสูญ มีสิทธิที่จะรองเรียนตอพนักงาน
เจาหนาที่ แลวเจาหนาที่จะตองทำงานตรวจสอบขอกลาวหาโดย
พลันและอยางเที่ยงธรรม หากจำเปน ก็จะตองดำเนินการโดย
ไมชักชา ดวยความเปนกลางตลอดกระบวนการสืบสวนสอบสวน
ทั้งจะตองดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเปนเพื่อใหมั่นใจวา ผูรองเรียน
พยาน ญาติของบุคคลที่หายสาบสูญ และทนายความของบุคคล
ดังกลาว รวมทั้งบุคคลที่มีสวนในการสืบสวนสอบสวนทั้งหมด
ไดรับการปองกันจากการปฏิบัติที่มิชอบ หรือการขมขูคุกคามอัน
เนื่องมาจากการรองเรียนหรือใหพยานหลักฐานของตน
2. ในกรณีที่มีมูลอันนาเชื่อไดวา มีบุคคลถูกบังคับใหหายสาบสูญ
เจาหนาที่ตามที่ระบุไวในวรรค 1 จะตองทำการสืบสวนสอบสวน
คดีดังกลาว ถึงแมวาจะไมมีการรองเรียนอยางเปนทางการก็ตาม
3. แตละรัฐภาคีจะตองทำใหแนใจไดวา เจาหนาที่ที่อางถึงตาม
วรรค 1 นั้น

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 39


(ก) มีอำนาจหนาที่และไดรับปจจัยที่จำเปนเพื่อใหการสืบสวน
สอบสวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเขาถึงเอกสาร
หรือขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสืบสวนสอบสวน
(ข) มีอำนาจในการเขาไปในสถานที่ซึ่งมีเหตุผลอันสมควรที่นาเชื่อ
ไดวา จะเปนสถานที่ที่มีผูถูกบังคับใหหายสาบสูญอยู โดยหาก
จำเปนก็อาจตองไดรับอนุญาตจากศาลเสียกอน ซึ่งศาลจะ
ตองมีคำสั่งในเรื่องดังกลาวโดยพลัน
4. แตละรัฐภาคีจะตองมีมาตรการที่จำเปนในการปองกันและลงโทษ
การกระทำใดๆ ที่จะใหมีการยุติการสืบสวนสอบสวน จะตองทำให
มั่นใจวาบุคคลที่ตองสงสัยวามีสวนในการทำความผิดฐานบังคับให
บุคคลหายสาบสูญนั้น ไมอยูในตำแหนงที่มีอิทธิพลสามารถขัดขวาง
ความคืบหนาของการสืบสวนสอบสวน โดยการกดดัน หรือกระทำ
การอันเปนการขมขูคุกคาม หรือตอบโต ตอผูรองเรียน พยาน ญาติ
ของบุคคลที่หายสาบสูญ หรือทนายความของบุคคลเหลานั้น หรือตอ
บุคคลที่มีสวนในการสืบสวนสอบสวนคดีนั้น
ขอ 13
1. เพื่อจุดประสงคในการสงผูรายขามแดนระหวางรัฐภาคีดวยกัน
ความผิดฐานบังคับใหบุคคลหายสาบสูญนั้นจะตองไมถือวาเปน
ความผิดทางการเมือง หรือเปนการกระทำผิดที่เกี่ยวของกับคดี
การเมือง หรือเปนความผิดที่เกิดขึ้นจากมูลเหตุจูงใจทางการเมือง
ดวยเหตุดังกลาว การขอใหสงผูรายขามแดนในขอหาบังคับให
บุคคลหายสาบสูญนั้น จะตองไมถูกปฏิเสธโดยอาศัยเพียงเหตุผล
ดังกลาวเทานั้น
2. ความผิดฐานบังคับใหบุคคลหายสาบสูญนั้น ใหถือเปนความผิด
ที่สามารถสงผูรายขามแดนไดตามสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน
ที่มีอยูแลวระหวางรัฐภาคี กอนอนุสัญญานี้จะมีผลใชบังคับ

40 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
3. รัฐภาคีทั้งหลายจะตองนำความผิดฐานบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ
ไประบุไวในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนที่จะทำตอไป โดยใหถือ
เปนความผิดที่สงผูรายขามแดนได
4. ถารัฐภาคีหนึ่งมีขอกำหนดสงผูรายขามแดนตามสนธิสัญญาที่มี
อยู ไดรับการรองขอใหสงผูรายขามแดนจากอีกรัฐภาคีหนึ่ง ที่ไมมี
สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนตอกัน ก็อาจพิจารณาใชอนุสัญญาฯ
ฉบับนี้มาเปนพื้นฐานทางกฎหมายที่จำเปนสำหรับการสงผูราย
ขามแดนในคดีความผิดฐานบังคับใหบุคคลหายสาบสูญได
5. รัฐภาคีทั้งหลายที่ไมมีขอกำหนดสงผูรายขามแดนตามสนธิสัญญา
ที่มีอยู จะตองยอมรับวาความผิดฐานบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ
เปนฐานความผิดที่สามารถสงผูรายขามแดนระหวางรัฐภาคีได
6. การสงผูรายขามแดนในทุกกรณี ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
ไวโดยกฎหมายของประเทศที่ถูกรองขอ หรือโดยสนธิสัญญาสง
ผูรายขามแดนที่อาจใชบังคับได โดยเฉพาะอยางยิ่ง เงื่อนไขที่
เกี่ยวกับโทษขั้นต่ำสำหรับคดีสงผูรายขามแดน และมูลเหตุที่
ประเทศที่ถูกรองขออาจใชปฏิเสธการสงผูรายขามแดน หรือตั้ง
เงื่อนไขตางๆ ในการสงผูรายขามแดน
7. จะตองไมตีความอนุสัญญานี้ ไปในทางที่บังคับพันธกรณีเพื่อให
สงผูรายขามแดน ถารัฐภาคีที่ถูกรองขอมีเหตุผลที่เพียงพอที่เชื่อ
ไดวา คำรองขอใหสงผูรายขามแดนนั้นมีความมุงหมายที่จะฟอง
รองดำเนินคดี หรือลงโทษบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากมูลเหตุทาง
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เผาพันธุกำเนิด ทัศนะทางการเมือง
หรือการเปนสมาชิกของกลุมสังคม หรือการปฏิบัติตามคำรองขอ
จะเปนเหตุใหบุคคลดังกลาวนั้นไดรับอันตรายดวยเหตุดังกลาวนั้น
ขอ 14
1. รัฐภาคีทั้งหลายจะตองชวยเหลือกันและกันอยางเต็มที่ โดยจัดให
มีมาตรการที่จใหมีความชวยเหลือทางกฎหมายรวมกัน ในการดำเนิน

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 41


คดีเกียวกับขอหาความผิดฐานบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ รวม
ทั้งการใหพยานหลักฐานทั้งหมดที่ตนมีอยูซึ่งจำเปนสำหรับการ
ดำเนินคดี
2. การใหความชวยเหลือกันทางกฎหมาย ใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
กฎหมายในประเทศของรัฐภาคีที่ถูกรองขอ หรือโดยสนธิสัญญา
ตางๆ ที่ใชบังคับไดสำหรับการชวยเหลือกันทางกฎหมาย รวมทั้ง
เงื่อนไขเกี่ยวกับมูลฐานที่ประเทศที่ถูกรองขออาจใชปฎิเสธในการ
จัดใหมีความชวยเหลือกันทางกฏหมาย หรืออาจใหมีความชวย
เหลือกันโดยมีเงื่อนไข
ขอ 15
รัฐภาคีทั้งหลายจะใหความรวมมือกัน และจะชวยใหมีมาตร
การอยางดีที่สุดในการใหความชวยเหลือกัน เพื่อชวยเหลือผูตกเปน
เหยื่อของการถูกบังคับใหหายสาบสูญ และในการคนหา การหาตำแหนง
แหลงที่ และการปลอยบุคคลที่ถูกบังคับใหหายสาบสูญเปนอิสระ และ
ในกรณีที่เสียชีวิต จะใหมีการขุดศพ ระบุเอกลักษณบุคคล และสง
กลับรางของบุคคลที่หายสาบสูญ
ขอ 16
1. จะไมมีรัฐภาคีใดกระทำตอบุคคลใดๆ โดยการเนรเทศ ผลักดัน
กลับ สงมอบตัวหรือสงเปนผูรายขามแดนใหแกอีกรัฐหนึ่ง หาก
มีมูลที่เพียงพอที่จะเชื่อไดวาบุคคลดังกลาวจะประสบกับอันตราย
จากการถูกบังคับใหหายสาบสูญ
2. เพื่อความมุงหมายที่จะตัดสินวามีมูลเหตุดังกลาวขางตนหรือไม
ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในรัฐดังกลาว เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยาง
รายแรงกวางขวาง หรือการละเมิดกฎหมายดานมนุษยธรรมระหวาง
ประเทศอยางรายแรง

42 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
ขอ 17
1. จะตองไมมีบุคคลใดถูกคุมขังอยางลับๆ
2. เพื่อที่จะไมเปนการลบลางพันธกรณีระหวางประเทศของรัฐภาคี
เกี่ยวกับการทำใหสูญเสียอิสรภาพของบุคคล ดังนั้นในกฎหมาย
ของแตละรัฐภาคีจะ
(ก) สรางเงื่อนไขสำหรับการออกคำสั่งที่จะบุคคลทำใหสูญเสีย
อิสรภาพ
(ข) ระบุผูมีอำนาจในการออกคำสั่งที่ทำใหบุคคลสูญเสียอิสรภาพ
(ค) รับประกันวาบุคคลที่ถูกทำใหสูญเสียอิสรภาพจะถูกควบคุม
ตัวเฉพาะในสถานที่ที่ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการวา
เปนสถานที่ใชสำหรับการการนั้นเทานั้น
(ง) รับประกันวาบุคคลที่ถูกทำใหสูญเสียอิสรภาพจะไดรับอนุญาต
ใหติดตอสื่อสารกับและไดรับการเยี่ยมเยียนจากครอบครัว
ทนายความ หรือผูที่บุคคลนั้นเลือก ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
โดยกฎหมาย หรือถาบุคคลดังกลาวเปนชาวตางประเทศ ก็
จะไดรับการติดตอจากเจาหนาที่ทางการทูตตามกฎหมาย
ระหวางประเทศที่ใชอยู
(จ) รับประกันวาจะมีพนักงานเจาหนาที่ และผูมีอำนาจตามกฎหมาย
สามารถเขาถึงสถานที่อยูของผูที่สูญเสียอิสรภาพนั้นได ถา
จำเปนก็ใหขออนุญาตจากศาลที่มีเขตอำนาจเสียกอน
(ฉ) รับประกันวาบุคคลใดๆ ที่สูญเสียอิสรภาพ หรือผูแทนอันชอบ
ดวยกฎหมายของบุคคลที่ตองสงสัยวาถูกบังคับใหหายสาบสูญ
มีสิทธิจะไดเขาสูกระบวนการทางศาล เพื่อใหศาลมีคำสั่งโดย
ไมชักชาวา การทำใหบุคคลนั้นสูญเสียอิสรภาพชอบดวย
กฎหมายหรือไม และสั่งใหปลอยตัว ถาพบวาการทำใหสูญ
เสียอิสรภาพนั้น ไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคล
ที่สูญเสียอิสรภาพไมสามารถใชสิทธิตามกฎหมายได จึงจำเปน

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 43


ตองมีผูแทนอันชอบดวยกฎหมาย เชน ญาติของผูที่สูญเสีย
อิสรภาพ หรือทนายความของบุคคลดังกลาว
3. แตละรัฐภาคีจะตองทำใหมั่นใจวามีการรวบรวมและเก็บรักษา
เอกสารทางทะเบียนที่เปนปจจุบัน ที่บันทึกเกี่ยวกับบุคคลที่ถูก
ทำใหสูญเสียอิสรภาพ ซึ่งจะตองนำมาแสดงไดโดยพลันเมื่อมีการ
รองขอ โดยจะตองแสดงตอศาล หรือพนักงานเจาหนาที่หรือสถาบัน
ที่มีอำนาจหนาที่ตามความมุงหมายของกฏหมายของรัฐภาคีที่
เกี่ยวของ หรือตามกฏหมายระหวางประเทศที่รัฐภาคีนั้นเกี่ยวของ
โดยมีขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ระบุเอกลักษณบุคคลของผูที่ถูกทำใหสูญเสียอิสรภาพ
(ข) วัน เวลา และสถานที่ที่บุคคลถูกทำใหสูญเสียอิสรภาพและ
ระบุเจาหนาที่ที่ทำใหบุคคลดังกลาวสูญเสียอิสรภาพ
(ค) เจาหนาที่ที่มีคำสั่งที่ทำใหบุคคลสูญเสียอิสรภาพ และเหตุผล
ในการทำใหสูญเสียอิสรภาพ
(ง) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบการทำใหสูญเสียอิสรภาพ
(จ) สถานที่ที่ใชในการทำใหสูญเสียเสรีภาพ วัน เวลาที่รับตัว
เขามาควบคุม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบสถานที่ที่ใชในการ
ทำใหสูญเสียอิสรภาพ
(ฉ) ระบุสภาวะทางสุขภาพของบุคคลที่ถูกทำใหสูญเสียอิสรภาพ
(ช) ในกรณีการเสียชีวิตระหวางถูกทำใหสูญเสียอิสรภาพ จะตอง
ระบุสภาพการณและสาเหตุการตายและสถานที่ปลายทางที่
ไวศพของผูตาย
(ซ) วันและเวลาของการปลอยตัว หรือการยายสถานที่คุมขัง จุดหมาย
ปลายทาง และเจาหนาที่รับผิดชอบในการยายที่คุมขัง
ขอ 18
1. ภายใตบทบัญญัติของขอ 19 และ 20 แตละรัฐภาคีจะตองรับประกัน
ตอบุคคลใดๆ ก็ตามที่มีสวนไดเสียโดยชอบดวยกฏหมาย ในการ

44 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
ไดมาซึ่งขอมูล เชน ญาติของบุคคลที่ถูกทำใหสูญเสียอิสรภาพ
ผูแทนหรือทนายความของคนเหลานั้น โดยใหสามารถเขาถึงขอมูล
ไดอยางนอยที่สุดดังตอไปนี้
(ก) ชื่อเจาหนาที่ที่มีคำสั่งทำใหสูญเสียอิสรภาพ
(ข) วันเวลาและสถานที่ที่บุคคลถูกทำใหสูญเสียอิสรภาพและวันที่
เขาไปอยูในสถานที่นั้น
(ค) ชื่อเจาหนาที่ที่ทำหนาที่ควบคุม
(ง) สถานที่ควบคุมตัวบุคคลที่ถูกทำใหสูญเสียอิสรภาพ รวมถึงกรณี
ที่มีการยายไปอีกสถานที่หนึ่ง จุดหมายปลายทางและชื่อเจา
หนาที่ที่รับผิดชอบในการยาย
(จ) วันเวลาสถานที่ที่ถูกปลอยตัว
(ฉ) สภาวะทางสุขภาพของบุคคลที่ถูกทำใหสูญเสียอิสรภาพ
(ช) ถาเปนกรณีการเสียชีวิตระหวางที่สูญเสียอิสรภาพ จะตองระบุ
สาเหตุการตายและสถานที่ปลายทางที่ไวศพของผูเสียชีวิต
2. จะตองมีมาตราการที่เหมาะสมเมื่อจำเปน ในการปองกันบุคคล
ตามวรรค 1 รวมทั้งผูที่มีสวนรวมในการสืบสวนสอบสวน จากการ
ปฏิบัติที่ไมชอบธรรม การถูกขมขูคุกคามและการแทรกแซงในการ
คนหาขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สูญเสียอิสรภาพ
ขอ 19
1. ขอมูลสวนบุคคลซึ่งรวมถึงขอมูลทางการแพทยและพันธุกรรม ซึ่ง
ถูกเก็บรวบรวมและ/หรือสงใหตามกรอบของการคนหาบุคคลที่ถูก
บังคับใหหายสาบสูญ จะตองไมถูกนำไปใชหรือมีไวเพื่อการอยาง
อื่น นอกเหนือจากการใชเพื่อการคนหาผูหายสาบสูญ แตทั้งนี้
บทบัญญัตินี้จะไมถูกนำไปใชเพื่อลบลางการใชขอมูลดังกลาว
ในการดำเนินคดีอาญาอันเกี่ยวของกับความผิดฐานบังคับใหบุคคล
นั้นหายสาบสูญ หรือการใชสิทธิเพื่อจะไดรับการชดใชเยียวยา

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 45


2. การเก็บรวบรวม การจัดทำ การใช หรือการเก็บรักษาขอมูลสวน
บุคคล รวมถึงขอมูลทางการแพทยและพันธุกรรมจะตองไมละเมิด
สิทธิหรือสงผลใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน
หรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล
ขอ 20
เฉพาะกรณี เมื่อบุคคลไดรับการปกปองคุมครองตามกฎหมาย
และการทำใหสูญเสียอิสรภาพนั้นอยูภายใตอำนาจควบคุมของศาล
เทานั้น ที่สิทธิที่จะไดรับขอมูลตามขอ 18 อาจถูกจำกัดลงได ซึ่งถือ
เปนกรณีที่เปนขอยกเวนอันมีความจำเปนอยางยิ่งตามที่กฎหมาย
กำหนดไว และถาการสงขอมูลนั้นจะเปนการกระทบตอความเปน
สวนตัว หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือเปนขัดขวางการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา หรือเปนเหตุผลอื่นๆ ตามกฎหมายซึ่งสอดคลอง
กับกฎหมายระหวางประเทศ และสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
อนุสัญญาฉบับนี้ นอกจากนี้แลว จะตองไมมีกรณีใดๆ เลยที่จะมีการ
จำกัดสิทธิในขอมูลขาวสารตามที่ระบุไวในขอ 18 ที่สามารถกอใหเกิด
การดำเนินการตามที่นิยามไวในขอ 2 หรือเปนการละเมิดขอ 17 วรรค 1
โดยที่จะไมเปนการลบลางตอการพิจารณาวา การทำใหบุคคล
สูญเสียอิสรภาพชอบดวยกฎหมายหรือไม รัฐภาคีทั้งหลายจะตอง
ประกันวาบุคคลตามที่ระบุไวในขอ 18 วรรค 1 มีสิทธิที่จะไดรับการ
เยียวยาโดยกระบวนการยุติธรรมโดยพลันและอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อเปนหนทางที่จะไดรับขอมูลตามที่ระบุไวในขอ 18 วรรค 1 โดย
ไมชักชา สิทธิในอันที่จะไดรับการเยียวยานี้จะตองไมถูกระงับหรือ
จำกัดไมวาในสภาพการณใดๆ
ขอ 21
แตละรัฐภาคีจะตองดำเนินมาตรการที่จำเปนเพื่อใหมั่นใจวา
บุคคลที่ถูกทำใหสูญเสียเสรีภาพจะไดรับการปลอยตัวในลักษณะที่มี
ขอพิสูจนยืนยันที่ตรวจสอบไดวามีการปลอยตัวแลวจริง แตละรัฐภาคี

46 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
จะตองดำเนินมาตรการที่จำเปนเพื่อทำใหมั่นใจวารางกายของบุคคล
นั้นอยูในสภาพที่แข็งแรง และอยูในสภาพที่สามารถที่จะใชสิทธิของ
ตนไดอยางเต็มที่ในขณะที่ไดรับการปลอยตัว โดยที่จะไมเปนการ
ลบลางพันธกรณีที่บุคคลดังกลาวนั้นอาจมีอยูตามกฎหมาย
ขอ 22
เพื่อไมใหเปนการลบลางบทบัญญัติในขอ 6 แตละรัฐภาคีจะ
ตองมีมาตรการที่จำเปนที่จะปองกันและลงโทษการกระทำตอไปนี้
(ก) การทำใหเกิดความลาชาหรือขัดขวางการเยียวยาตามขอ 17
วรรค 2 (ฉ) และขอ 20 วรรค 2
(ข) การไมลงบันทึกเรื่องการทำใหสูญเสียเสรีภาพของบุคคลใดๆ
หรือทำบันทึกขอมูลใดๆ ที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบการลงทะเบียน
อยางเปนทางการทราบ หรือควรจะทราบ โดยลงบันทึกอยาง
ไมละเอียดถูกตอง
(ค) การปฏิเสธในการจัดใหขอมูลเกี่ยวกับการทำใหสูญเสียเสรีภาพ
ของบุคคล หรือใหขอมูลที่ไมถูกตองแมนยำ ถึงแมวาจะเปน
เรื่องที่ถูกตองตามที่กฎหมายกำหนดแลวก็ตาม
ขอ 23
1. แตละรัฐภาคีจะทำใหมั่นใจวา จะมีการอบรมเจาหนาที่ผูบังคับ
ใชกฎหมาย ทั้งฝายพลเรือนและทหาร บุคคลากรทางการแพทย
เจาหนาที่รัฐ และบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวของกับการควบคุมตัว
หรือการปฏิบัติตอผูถูกทำใหสูญเสียอิสรภาพ ซึ่งรวมถึงการใหการ
ศึกษาและใหขอมูลที่จำเปนอันเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อ
(ก) ปองกันไมใหเจาหนาที่เหลานี้มีสวนในการบังคับใหบุคคล
หายสาบสูญ
(ข) เนนถึงความสำคัญในการปองกันและการสืบสวนสอบสวน
กรณีการบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 47


(ค) ทำใหแนใจวาจะตระหนักถึงความจำเปนเรงดวนในการคลี่คลาย
คดีบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ
2. แตละรัฐภาคีจะตองทำใหแนใจวา คำสั่ง หรือคำชี้แนะ ที่ระบุให
อำนาจ หรือสงเสริมใหมีการบังคับใหบุคคลหายสาบสูญนั้น เปน
สิ่งที่จะกระทำมิได แตละรัฐภาคีจะตองประกันวาผูที่ปฏิเสธที่จะ
ปฎิบัติตามคำสั่งนั้นจะไมตองถูกลงโทษ
3. แตละรัฐภาคีจะตองมีมาตรการที่จำเปนที่ทำใหแนใจไดวาบุคคล
กลาวถึงในวรรค 1 ที่มีเหตุผลที่จะเชื่อไดวามีการบังคับใหบุคคล
หายสาบสูญเกิดขึ้น หรือไดมีการวางแผนเกิดขึ้นแลว โดยจะตอง
รายงานเรื่องนี้ตอผูบังคับบัญชา และถาจำเปนจะตองรายงานให
กับพนักงานเจาหนาที่ หรือหนวยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบ
และเยียวยาแกไข
ขอ 24
1. เพื่อวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ “ผูเปนเหยื่อ” หมายถึง
บุคคลที่หายสาบสูญ หรือบุคคลใดๆ ที่ไดรับความเสียหายอันเปน
ผลโดยตรงการบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ
2. ผูตกเปนเหยื่อแตรายมีสิทธิในการรับรูความจริงอันเกี่ยวของกับ
สภาพการณของการบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ ความคืบหนา
และผลของการสืบสวนสอบสวน และชะตากรรมของบุคคลที่หาย
สาบสูญ แตละรัฐภาคีจะตองมีมาตรการอยางเหมาะสมตอเรื่องนี้
3. แตละรัฐภาคีจะตองมีมาตรการที่เหมาะสมในการคนหาตำแหนง
แหงที่ควบคุมตัว และปลอยตัวบุคคลที่หายไป และในกรณีที่มี
การเสียชีวิต จะตองหาตำแหนงแหงที่ เคารพและสงคืนรางของ
ผูหายสาบสูญ
4. แตละรัฐภาคีจะตองทำใหมั่นใจวา ตนมีระบบกฎหมายที่ผูที่เปน
เหยื่อของการบังคับใหหายสาบสูญจะไดรับสิทธิในการชดใชคาเสีย
หายอยางเปนธรรมและเพียงพอโดยพลัน

48 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
5. สิทธิที่จะไดรับการชดใชคาเสียหายตามวรรค 4 ใหครอบคลุมถึง
ความเสียหายทางดานวัตถุและดานจิตใจ โดยจะตองมีรูปแบบ
การชดเชยเยียวยาที่เหมาะสม ดังเชน
(ก) การทำใหกลับคืนดังเดิม
(ข) การบำบัด
(ค) การคืนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและชื่อเสียงเกียรติยศจนเปน
ที่พึงพอใจ
(ง) การรับประกันวาจะไมเกิดเรื่องซ้ำอีก
6. โดยที่จะไมเปนการลบลางพันธกรณีที่จะใหมีการสืบสวนสอบสวน
อยางตอเนื่องจนกระทั่งเกิดความกระจางเกี่ยวกับชะตากรรมของ
บุคคลที่หายสาบสูญ รัฐภาคีแตละรัฐจะตองจัดใหมีมาตรการที่
เหมาะสมเกี่ยวกับสถานการณดานกฎหมายของบุคคลที่ถูกบังคับ
ใหหายสาบสูญ ผูซึ่งไมสามารถใหความกระจางเกี่ยวกับชะตากรรม
ของบุคคลนั้นได และรวมถึงญาติ ในสวนที่เกี่ยวของกับสวัสดิการ
ทางสังคม การเงิน กฎหมายครอบครัว และสิทธิในทรัพยสินตางๆ
7. แตละรัฐภาคีจะตองประกันสิทธิในการรวมตัวกันจัดตั้งและเขารวม
อยางเสรีในองคกร หรือสมาคมที่เกี่ยวของกับการพยายามที่จะ
ทราบถึงสภาพและชะตากรรมของบุคคลที่หายไป และใหความ
ชวยเหลือผูเปนเหยื่อของการบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ
ขอ 25
1. แตละรัฐภาคีจะตองมีมาตรการที่จำเปน ในการปองกันและลงโทษ
ตามกฎหมายอาญา
(ก) การพรากเด็กไปโดยไมชอบ ใหเปนบุคคลที่ถูกบังคับใหหาย
สาบสู ญ จากบิดา มารดา หรือผูปกครอง ตามกฎหมาย
ซึ่งเปนบุคคลที่ถูกบังคับใหหายสาบสูญ หรือที่เกิดระหวางที่
มารดาเปนบุคคลถูกบังคับใหหายสาบสูญ

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 49


(ข) การปลอมแปลง การปดบัง การทำลายเอกสารที่เกี่ยวกับการ
พิสูจนเอกลักษณบุคคลของเด็กตามอนุวรรค (ก)
2. แตละรัฐภาคีจะตองมีมาตราการที่จำเปนในการคนหาและระบุถึง
เด็กตามวรรค 1 (ก) และสงคืนเด็กเหลานั้นใหกับครอบครัวตน
กำเนิด ที่สอดคลองกับกระบวนการตามกฎหมายและตามขอตกลง
ระหวางประเทศที่ใชบังคับ
3. รัฐภาคีทั้งหลายจะชวยเหลือกันและกันในการคนหาระบุเอก
ลักษณบุคคล และระบุสถานที่ควบคุมตัวของเด็กตามวรรค 1 (ก)
4. ดวยเหตุแหงความจำเปนที่จะตองคุมครองประโยชนสูงสุดของเด็ก
ตามที่อางไวในวรรค 1 (ก) และดวยสิทธิของพวกเขา ที่จะสงวน
ไวหรือสถาปนาใหมอีกครั้ง ซึ่งเอกลักษณบุคคล ซึ่งรวมถึงสัญชาติ
ชื่อ และความสัมพันธในทางเครือญาติ ตามที่ยอมรับโดยกฎหมาย
รัฐภาคีทั้งหลายที่ยอมรับระบบการรับรองบุตรบุญธรรม หรือรูป
แบบใดๆ ในการดูแลเด็ก จะตองมีกระบวนการทางกฎหมายเพื่อ
ทบทวนการรับเปนบุตรบุญธรรม การดูแลเด็ก และ ถาเปนกรณี
ที่เหมาะสมก็ใหยกเลิกการรับเปนบุตรบุญธรรมที่เกิดขึ้นกับเด็ก
ของบุคคลที่ถูกบังคับใหหายสาบสูญ
5. ในทุกกรณีี และโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับขอ 25 นี้ทั้งหมด
ประโยชนสูงสุดของเด็กจะตองเปนหลักประการแรกในการพิจารณา
และเด็กที่สามารถใหทัศนะของตนเองได จะตองมีสิทธิในการแสดง
ออกซึ่งทัศนะเหลานั้นอยางเสรี ทัศนะดังกลาวของเด็กใหมีน้ำหนัก
ตามอายุและวุฒิภาวะของเด็ก
ภาค 2
ขอ 26
1. ใหจัดตั้งคณะกรรมการเรื่องการบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ (ตอ
ไปในที่นี้เรียกวา “คณะกรรมการฯ”) เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่กำหนด

50 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
ไวในอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการฯ จะประกอบไปดวยผู
เชี่ยวชาญจำนวนสิบคนที่เปนผูมีจริยธรรมและมีคุณวุฒิเปนที่
ยอมรับในดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งเขารับตำแหนงในฐานะสวนบุคคล
เปนอิสระ และไมฝกใฝฝายใด สมาชิกของคณะกรรมการฯ จะได
รับการเลือกตั้งโดยรัฐภาคีทั้งหลาย โดยกระจายกันไปตามที่ตั้ง
ทางภูมิศาตรโดยเทาเทียมกัน เปนการสมควรที่จะพิจารณาประโยชน
จากการมีสวนรวมของคณะกรรมการที่มีบุคคลที่มีประสบการณทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของ และมีตัวแทนเพศสภาวะในสัดสวนที่สมดุล
2. สมาชิกของคณะกรรมการฯ จะไดรับเลือกตั้งดวยวิธีลงคะแนนลับ
โดยเลือกจากรายชื่อของบุคคลที่ถูกเสนอโดยรัฐภาคีตางๆ จากบุคคล
สัญชาติตน ในระหวางการประชุมรัฐภาคีทั้งหลายทุกๆ 2 ปที่จัดขึ้น
โดยเลขาธิการองคการสหประชาชาติเพื่อวัตถุประสงคนี้ การประชุม
นั้นตองประกอบดวยรัฐภาคี 2 ใน 3 จึงจะครบเปนองคประชุม บุคคล
ที่ไดรับเลือกตั้งใหเปนคณะกรรมการฯ จะตองไดรับคะแนนสูงสุด
โดยลำดับ ซึ่งเปนคะแนนเสียงขางมากโดยเด็ดขาดจากผูแทนรัฐ
ภาคีทั้งหลายที่รวมประชุมและรวมลงคะแนน
3. การเลือกตั้งครั้งแรกจะจัดใหมีขึ้นอยางชาภายในกำหนด 6 เดือน
นับแตวันที่อนุสัญญาฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช โดย 4 เดือนกอนวัน
ที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ แตละครั้ง เลขาธิการองคการ
สหประชาชาติจะตองออกจดหมายเชิญรัฐภาคีทุกรัฐ ใหเสนอชื่อ
บุคคลที่จะเขารับการเลือกตั้งภายกำหนดเวลา 3 เดือน เลขาธิการฯ
จะจัดทำบัญชีรายชื่อผูที่ถูกเสนอโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร โดย
ระบุวาเสนอชื่อโดยรัฐภาคีใด แลวเสนอบัญชีนั้นตอรัฐภาคีทุกรัฐ
4. กรรมการฯ จะดำรงตำแหนงวาระละ 4 ป โดยมีสิทธิรับเลือกตั้ง
ไดอีกหนึ่งวาระ อยางไรก็ตาม สมาชิกจำนวน 5 คนที่ไดรับเลือก
ตั้งในคราวแรกจะสิ้นสุดลงหลังจากครบกำหนด 2 ป โดยในทันที
หลังจากการเลือกตั้งครั้งแรก ใหประธานกรรมการฯ ตามที่อาง
ไวในวรรค 2 เลือกรายชื่อทั้ง 5 นั้นโดยวิธีจับฉลาก
The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 51
5. ถากรรมการฯทานใด เสียชีวิต หรือลาออก หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดดวยเหตุผลใดๆก็ตามอีกตอไป ก็ใหรัฐภาคีที่เสนอชื่อ
กรรมการผูนั้นเสนอชื่อบุคคลสัญชาติตนเขารับการเลือกตั้งใหเปน
กรรมการแทน แตทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากเสียงขางมาก
ของรัฐภาคีทั้งหลาย โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากรัฐภาค
แลว เวนแตวาจะมีรัฐภาคียางนอยที่สุดกึ่งหนึ่งหรือมากกวาปฎิเสธ
ภายใน 6 สัปดาห หลังจากที่ไดรับแจงชื่อผูถูกเสนอชื่อจาก
เลขาธิการองคการสหประชาชาติ
6. ใหคณะกรรมการฯ กำหนดขอบังคับการปฏิบัติงานของตนเอง
7. เลขาธิการองคการสหประชาชาติจะจัดหาเจาหนาที่ และสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่จำเปนเพื่อการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการฯ เลขาธิการองคการสหประชาชาติจะเปนประธาน
เปดการประชุมคณะกรรมการฯนัดแรก
8. กรรมการฯจะไดรับการอำนวยความสะดวก เอกสิทธิ์ และความ
คุมกัน ในการปฏิบัติงานเปนผูเชี่ยวชาญขององคการสหประชาชาติ
ดังที่ไดระบุไวตามขอบัญญัติของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
เรื่องเอกสิทธิ์และความคุมกันขององคการสหประชาชาติ
9. แตละรัฐภาคีจะใหความรวมมือกับคณะกรรมการฯ และชวยเหลือ
กรรมการฯ เพื่อใหประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามภาระ
หนาที่ของคณะกรรมการฯ ตามที่รัฐภาคีไดใหการยอมรับไว
ขอ 27
ใหมีการประชุมรัฐภาคีอยางเร็วที่สุดหลัง 4 ป แตไมเกิน 6 ป
หลังจากวันที่อนุสัญญาฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช เพื่อประเมินผลการ
ดำเนินการของคณะกรรมการฯ และตัดสินตามกระบวนการที่ระบุไว
ในขอ 44 วรรค 2 วาสมควรที่จะโอนยายอำนาจหนาที่ในการตรวจตรา
อนุสัญญาฯฉบับนี้ใหหนวยงานอื่นหรือไม โดยไมตัดเความเปนไปไดใดๆ
ที่จะตรวจตราอำนาจหนาที่ดังกลาว ทั้งนี้ ตามทีร่ ะบุไวในขอ 28 ถึงขอ
36 ของอนุสัญญาฯ นี้
52 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
ขอ 28
1. ในกรอบการทำงานที่ไดรับมอบหมายภายใตอนุสัญญาฯ ฉบับนี้
คณะกรรมการฯ จะตองรวมมือกับหนวยงาน สำนักงาน องคการ
ชำนัญพิเศษ กองทุน ขององคการสหประชาชาติที่เกี่ยวของทั้งหมด
กรรมการของสนธิสัญญาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายระหวางประเทศ
กระบวนการพิเศษขององคการสหประชาชาติ องคการระหวาง
ประเทศในระดับภูมิภาค รวมทั้งสถาบัน หนวยงาน สำนักงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของกับการคุมครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับ
ใหหายสาบสูญ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามกำหนดมอบหมาย ใหคณะกรรมการฯ
จะตองปรึกษาคณะกรรมการอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนที่จัดตั้งขึ้นตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง เพื่อทำใหมั่นใจวามีความตอเนื่องในเรื่องการ
ปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ขอ 29
1. แตละรัฐภาคีจะสงรายงานตอคณะกรรมการฯ โดยผานทางเลขา
ธิการองคการสหประชาชาติ ในเรื่องมาตราการที่ไดดำเนินไปตาม
พันธะผูกพันที่ตนมีภายใตภายใตอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ ภายในเวลา
2 ปหลังจากอนุสัญญาฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใชกับประเทศนั้นๆ
2. เลขาธิการขององคการสหประชาติจะตองสงรายงานนี้ใหแกรัฐ
ภาคีทั้งหลาย
3. รายงานแตละฉบับจะไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ซึ่ง
จะมีการออกรายงานขอวิจารณ ขอสังเกต ขอเสนอแนะตามที่
กรรมการเห็นสมควร ขอวิจารณ ขอสังเกต และขอเสนอแนะจะ
สงใหรัฐภาคีที่เกี่ยวของซึ่งอาจตอบสนองตอสิ่งเหลานั้นเอง หรือ
ตามที่คณะกรรมการฯ รองขอ

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 53


4. คณะกรรมการฯ อาจจะรองขอใหรัฐภาคีทั้งหลายจัดสงขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ได
ขอ 30
1. อาจมีการขอใหมีการเสนอรายงานการคนหาบุคคลที่ถูกบังคับให
หายสาบสูญตอคณะกรรมการฯ เปนกรณีเรงดวนจากญาติของ
บุคคลที่หายสาบสูญ และผูแทนตามกฎหมาย และทนายความ
หรือบุคคลใดๆ ที่ไดรับมอบอำนาจ หรือบุคคลใดๆ ที่มีสวนได
เสียโดยชอบธรรม
2. ถาคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาการรองขอเปนกรณีเรงดวนตาม
วรรค 1 จะตอง
(ก) ไมมีการประกาศวาเปนบุคคลที่ไมพบ
(ข) ไมเปนการกอตั้งการรองขอโดยละเมิดสิทธิ
(ค) ไดมีการดำเนินการนำเสนอโดยถูกตองตอหนวยงานที่มีอำนาจ
หนาที่ของรัฐภาคีที่เกี่ยวของ เชน เจาพนักงานที่มีอำนาจใน
การสืบสวนสอบสวนซึ่งนาจะเปนไปไดที่จะมีอยู
(ง) ไมมีการกระทำที่ไมสอดคลองกับขอบทตางๆ ของอนุสัญญาฯ
ฉบับนี้ และ
(จ) เรื่องเดียวกันนี้ ไมไดถูกดำเนินการตรวจสอบภายใตกระบวน
อื่นๆ ในการสอบสวนระหวางประเทศอื่น หรือมีการยุติใน
ลักษณะเดียวกันแลว ก็ใหคณะกรรมการรองขอใหรัฐภาคีที่
เกี่ยวของนั้นจัดใหขอมูลสถานการณของบุคคลที่คนหาภาย
ในระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ กำหนด
3. ตามขอมูลที่รัฐภาคีจัดใหตามวรรค 2 คณะกรรมการฯ อาจจะสง
ขอเสนอแนะไปยังรัฐภาคีนั้น ซึ่งรวมถึงขอเรียกรองใหรัฐภาคีดัง
กลาวดำเนินมาตรการที่จำเปน ซึ่งรวมถึงมาตรการชั่วคราว ใน
การระบุตำแหนงแหลงที่และการปกปองคุมครองบุคคลที่เกี่ยวของ
ตามอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ แลวแจงใหคณะกรรมการฯ ทราบเกี่ยวกับ

54 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
คณะกรรมการฯ จะตองใชความพยายามตอไปที่จะทำงานกับ
รัฐภาคีที่เกี่ยวของ ตราบใดที่ยังไมทราบชะตากรรมของบุคคลดังกลาว
โดยจะตองรายงานใหผูรองเรียนไดรับทราบตลอดเวลา
ขอ 31
1. รัฐภาคีใดๆ ในขณะที่ลงนามใหสัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ หรือ
เมื่อใดก็ตามหลังจากนั้น อาจทำประกาศยอมรับอำนาจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะรับและพิจารณาขอสื่อสารรองเรียนจากหรือแทน
ปจเจกบุคคลที่อยูภายใตเขตอำนาจศาลตนที่อางวาตกเปนเหยื่อ
ของการละเมิดบทบัญญัติของอนุสัญญานี้โดยรัฐภาคีนั้น คณะ
กรรมการฯ จะไมรับขอสื่อสารรองเรียนเกี่ยวกับรัฐภาคีใดๆ ที่ยัง
ไมไดทำประกาศดังกลาว
2. คณะกรรมการฯจะพิจารณาขอสื่อสารรองเรียนวาไมสามารถรับ
ฟงได ในกรณี
(ก) เปนบัตรสนเทห
(ข) เปนขอสื่อสารรองเรียนที่ละเมิดสิทธิของการยื่นขอสื่อสารรอง
เรียนนั้น หรือไมสอดคลองกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ฉบับนี้
(ค) เรื่องเดียวกันนี้ไมเคยมีการตรวจสอบภายใตกระบวนการอื่นๆ
ระหวางประเทศในการสืบสวนหรือหาขอยุติในลักษณะเดียว
กันมากอน
(ง) ไดมีการเยียวยาในประเทศอยางไดผลแลว หลักการนี้จะใช
ไมไดกับการเยียวยาที่ลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
3. ถาคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวาขอสื่อสารรองเรียนใดเปน
ไปตามขอกำหนดที่ระบุไวในวรรค 2 แลว ก็ใหสงขอสื่อสารรอง
เรียนนั้นใหกับรัฐภาคีที่เกี่ยวของ เพื่อใหทำขอสังเกตและขอคิด
เห็นกลับมาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ กำหนด
4. เมื่อใดก็ตามภายหลังจากไดรับขอสื่อสารรองเรียน และกอนที่จะ
ตัดสินวามีมูลหรือไม คณะกรรมการฯ อาจสงเรื่องใหรัฐภาคีที่

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 55


เกี่ยวของพิจารณาอยางเรงดวน เพื่อใหใชมาตรการชั่วคราวตาม
ความจำเปน เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเหยื่อที่ถูกละเมิดไดรับความเสีย
หายที่ไมอาจแกไขได ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการฯ ไดใชดุลยพินิจ
ไปเชนนั้นแลว ก็ไมหมายความวาคณะกรรมการฯ จะรับขอสื่อสาร
รองเรียน หรือถือวาขอสื่อสารรองเรียนนั้นมีมูลแลว
5. คณะกรรมการฯ จะตองจัดการประชุมลับในการพิจารณาตรวจสอบ
ขอสื่อสารรองเรียนตามขอบทนี้ คณะกรรมการฯ จะตองแจงใหผู
ทำขอสื่อสารรองเรียนทราบการตอบสนองจากรัฐภาคีที่เกี่ยวของ
เมื่อคณะกรรมการฯ ตัดสินที่จะยุติกระบวนการ ก็จะตองสงความ
เห็นไปใหรัฐภาคีและผูทำขอสื่อสารรองเรียนใหทราบดวย
ขอ 32
รัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งตามอนุสัญญาฯ ฉบับนี้อาจทำคำประกาศ
เมื่อใดก็ได เพื่อยอมรับอำนาจของคณะกรรมการฯ ที่จะรับและพิจารณา
ขอสื่อสารรองเรียนของรัฐภาคีอื่น ที่กลาวอางวาตนไมทำตามพันธ
กรณีในอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการฯ จะตองไมรับขอสื่อสาร
รองเรียนเกี่ยวกับรัฐภาคีที่ยังไมไดทำคำประกาศไว หรือขอสื่อสาร
รองเรียนจากรัฐที่ยังไมไดทำคำประกาศนั้นเชนกัน
ขอ 33
1. ถาคณะกรรมการฯ ไดรับขอมูลที่นาเชื่อถือวารัฐภาคีใดไดกระทำ
การอันเปนการละเมิดขอบทในอนุสัญญาฯ ฉบับนี้อยางรายแรง
ภายหลังการปรึกษาหารือรัฐภาคีที่เกี่ยวของแลว ก็อาจขอใหกรรม
การคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ไปตรวจเยี่ยมและจัดทำรายงาน
กลับมาใหคณะกรรมการฯ โดยไมลาชา
2. คณะกรรมการฯ จะตองแจงใหรัฐภาคีที่เกี่ยวของทราบเปนลาย
ลักษณอักษรถึงความตั้งใจที่จะไปตรวจเยี่ยม โดยระบุวาประกอบ
ดวยใครบาง และมีวัตถุประสงคยางไรในการตรวจเยี่ยม รัฐภาคี
ดังกลาวจะตองตอบคณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

56 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
3. เมื่อรัฐภาคีนั้นไดมีคำรองขอที่รับฟงได คณะกรรมการฯ อาจจะ
ตัดสินใจเลื่อน หรือยกเลิกการตรวจเยี่ยมก็ได
4. ถารัฐภาคีนั้นเห็นดวยกับการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการฯ และรัฐ
ภาคีที่เกี่ยวของจะตองทำงานดวยกันเพื่อกำหนดรูปแบบวิธีการ
ตรวจเยี่ยม โดยรัฐภาคีดังกลาวจะตองจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จำเปนใหคณะกรรมการฯ เพื่อใหการตรวจเยี่ยมประสบผลสมบูรณ
5. ภายหลังการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการฯ จะตองสงหนังสือรายงาน
ขอสังเกตและขอเสนอแนะถึงรัฐภาคีที่เกี่ยวของนั้น
ขอ 34
ถาคณะกรรมการฯ ไดรับขอมูลที่ปรากฏวามีเนื้อหาที่บงชี้และ
หนักแนนวา มีการบังคับใหบุคคลหายสาบสูญเกิดขึ้นอยางกวางขวาง
และอยางเปนระบบ ในเขตแดนภายใตขอบเขตอำนาจศาลของรัฐภาคีใด
ภายหลังจากคนควาขอมูลที่เกี่ยวกับสถานการณดังกลาวจากรัฐภาคี
นั้นแลว คณะกรรมการฯ อาจใหนำเรื่องเสนอตอการประชุมสมัชชา
ใหญขององคการสหประชาชาติเปนการเรงดวน โดยสงเรื่องผานเลขา
ธิการองคการสหประชาชาติ
ขอ 35
1. ใหคณะกรรมการฯ จะมีอำนาจเฉพาะที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถูกบังคับ
ใหหายสาบสูญ โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่อนุสัญญาฯ ฉบับนี้มีผล
บังคับใชเทานั้น
2. พันธกรณีของรัฐใดตอคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการบังคับใหบุคคล
หายสาบสูญเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐนั้นไดเขาเปนรัฐภาคีในอนุสัญญาฯ
แลวเทานั้น
ขอ 36
1. คณะกรรมการฯ จะตองสงรายงานกิจกรรมประจำปภายใตอนุ
สัญญาฯ ฉบับนี้ตอรัฐภาคีทั้งหลาย และตอที่ประชุมใหญสามัญ
องคการสหประชาชาติดวย

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 57


2. ก อ นจะตี พ ิ ม พ ผ ลสั ง เกตการณ เ กี ่ ย วกั บ รั ฐ ภาคี ใ ดในรายงาน
ประจำป รัฐภาคีที่เกี่ยวของจะตองไดรับแจงลวงหนาและจะตอง
ใหเวลาที่เหมาะสมในการใหคำตอบ รัฐภาคีนั้นอาจรองขอให
ตีพิมพขอคิดเห็นหรือผลสังเกตการณไวในรายงานดังกลาวดวย

ภาค 3
ขอ 37
ไมมีสิ่งใดในอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ที่กระทบตอบทบัญญัติที่มี
ประโยชนมากกวาในการคุมครองบุคคลจากการถูกบังคับใหหาย
สาบสูญ ซึ่งบทบัญญัติตางๆ นั้นอาจบรรจุอยูใน
(ก) กฎหมายภายในของรัฐภาคี
(ข) กฎหมายระหวางประเทศที่บังคับใชกับรัฐนั้นได
ขอ 38
๑. อนุสัญญาฯ ฉบับนี้เปดใหมีการลงนามโดยรัฐสมาชิกทั้งหลายของ
องคการสหประชาชาติ
๒. อนุสัญญาฯ ฉบับนี้เปดรับสัตยาบันโดยรัฐสมาชิกทั้งหลายของ
องคการสหประชาชาติ โดยใหมอบสัตยาบันสารไวที่เลขาธิการ
สหประชาชาติ
๓. อนุสัญญาฯ ฉบับนี้เปดใหภาคยานุวัติโดยรัฐสมาชิกทั้งหลายของ
สหประชาชาติ การภาคยานุวัตรจะมีผลตอเมื่อมีการมอบภาคยา
นุวัตรสารแกเลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษา
ขอ 39
1. อนุสัญญาฯ ฉบับนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่สามสิบ หลังจากที่ได
มีการมอบมอบสัตยาบันสาร หรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ 20 ตอ
เลขาธิการสหประชาชาติแลว

58 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
2. สำหรับแตละรัฐที่สัตยาบันหรือภาคยานุวัตินุสัญญาฯ ฉบับนี้หลัง
จากที่มีการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัตสารฉบับที่ 20 แลว
อนุสัญญาฯ ฉบับนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่สามสิบหลังจากที่รัฐ
นั้นไดมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของตนแลว
ขอ 40
เลขาธิการสหประชาชาติจะตองแจงรัฐสมาชิกทุกรัฐขององคการ
สหประชาชาติ และทุกรัฐซึ่งไดลงนาม หรือภาคยานุวัติอนุสัญญาฯ
ฉบับนี้ ทราบเรื่องตอไปนี้
(ก) การลงนาม การใหสัตยาบัน และการภาคยานุวัติ ตามขอ 38
(ข) วันที่อนุสัญญาฯ ฉบับนี้มีผลใชบังคับตามขอ 39
ขอ 41
บทบัญญัติของอนุสัญญานี้ใหปรับใชโดยครอบคลุมทุกภาคสวน
ของสหพันธรัฐโดยไมมีขอจำกัดหรือขอยกเวนใดๆ
ขอ 42
1. ถามีขอพิพาทระหวางรัฐภาคีสองรัฐหรือมากกวา เกี่ยวกับการตีความ
หรือการปรับใชอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ ซึ่งไมสามารถตกลงกันไดโดย
การตอรองหรือโดยกระบวนการที่ไดระบุไวในอนุสัญญาฯ ฉบับนี้
เมื่อฝายใดฝายหนึ่งรองขอ ก็ใหสงเรื่องพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ
แตถาหากภายในหกเดือนนับแตวันที่สงเรื่องใหอนุญาโตตุลาการ
แลว ทั้งสองฝายยังไมสามารถตกลงกันได โดยการอนุญาโตตุลาการ
ฝายหนึ่งฝายใดอาจจะสงเรื่องพิพาทนี้ไปยังศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศโดยยื่นขอรองเรียนตามธรรมนูญของของศาล
2. รัฐใดก็ตาม ในขณะที่ลงนามหรือใหสัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับนี้
หรือทำภาคยานุวัติ อาจทำคำประกาศวาจะไมเขาผูกพันตามวรรค 1
ในขอบทนี้ก็ได โดยก็จะมีผลใหรัฐภาคีอื่นๆ ไมผูกพันตามวรรค 1
ของขอบทนี้ ตอรัฐที่ไดทำคำประกาศนั้นดวยเชนกัน

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 59


3. รัฐภาคีที่ไดแสดงเจตนาไวในบทบัญญัติในวรรค 2 ในขอบทนี้
อาจจะเพิกถอนคำประกาศโดยทำเปนคำบอกกลาวแจงใหเลขาธิการ
สหประชาชาติทราบ
ขอ 43
อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ไมมีผลลบลางกฎหมายระหวางประเทศ
ดานมนุษยธรรม รวมถึงพันธกรณี ของ High Contracting Parties
ที่มีตออนุสัญญาเจนีวาทั้งสี่ฉบับของวันที่ 12 สิงหาคม 2492 และ
ในพิธีสารเลือกรับของป 2520 หรือโอกาสสำหรับรัฐภาคีใดๆ ที่จะ
มอบอำนาจใหคณะกรรมการกาชาดสากล เพื่อเยี่ยมสถานที่คุมขังใน
สถานการณซึ่งไมครอบคลุมโดยกฎหมายระหวางประเทศดานมนุษยธรรม
ขอ 44
1. รัฐภาคีใดของอนุสัญญาฯ ฉบับนี้อาจเสนอการแกไขอนุสัญญาโดย
ยื่นเรื่องใหกับเลขาธิการสหประชาชาติ เลขาธิการสหประชาชาติ
จะตองเรื่องการเสนอแกไขไปยังรัฐภาคีอื่นๆ ของอนุสัญญาฯ ฉบับนี้
โดยขอใหรัฐภาคีระบุวาเห็นชอบที่จะใหมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณา
และลงคะแนนขอเสนอแกไขหรือไม ในกรณีที่ภายในระยะเวลา
4 เดือนนับแตวันที่สงจดหมายออกไป หากอยางนอยหนึ่งในสาม
ของรัฐภาคีเห็นชอบตอขอเสนอใหมีการประชุม ก็ใหเลขาธิการ
สหประชาชาติจะนัดประชุมภายใตการอุปถัมภ ของสหประชาชาติ
2. การแกไขใดๆ ที่เห็นชอบดวยคะแนนสนับสนุนดวยเสียงสวนใหญ
สองในสามของรัฐภาคีที่เขาประชุมและลงคะแนน จะสงใหเลขา
ธิการสหประชาชาติเพื่อสงใหรัฐภาคีทุกรัฐเพื่อใหการยอมรับ
3. การแกไขอนุสัญญาฯ ที่ผานความเห็นชอบตามวรรค 1 ของขอบทนี้
จะมีผลบังคับใชเมื่อรัฐภาคีจำนวนสองในสามของอนุสัญญาฯ
ฉบับนี้ไดใหการยอมรับตามกระบวนการรัฐธรรมนูญแลว
4. เมื่อการแกไขอนุสัญญาฯ ฉบับนี้มีผลบังคับ ก็ใหมีผลผูกพันรัฐ

60 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
ภาคีที่ไดใหการยอมรับขอแกไขนั้น สำหรับรัฐภาคีอื่นๆ ก็จะยัง
คงผูกพันตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ และขอแกไขกอน
หนานั้นที่ตนไดยอมรับไปแลว
ขอ 45
1. อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ ฉบับที่เปนภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส
และสเปน มีฐานะใชไดเทาเทียมกัน โดยจะมอบไวกับเลขาธิการ
สหประชาชาติ
2. เลขาธิการสหประชาชาติจะสงสำเนาที่รับรองถูกตองของอนุสัญญาฯ
ฉบับนี้ ใหแกรัฐภาคีทั้งหมดตามที่ระบุในขอ 38
……………………………………..

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 61


เมื่อพอ… ถูกบังคับใหหายไป
“การถูกบังคับใหหายตัวไป” สาเหตุของความพลัดพรากที่ไมไดมา
จากเหตุผลตามธรรมชาติ และไมไดเกิดขึ้นทั่วไป ซึ่งเราก็ไมคาดคิดวาเรื่อง
แบบนี้จะเกิดขึ้นกับ “พอ” ทนายสมชาย นีละไพจิตร…หัวหนาครอบครัว
ของเรา ที่ถูกบังคับใหหายตัวไป เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547
นะเปนลูกสาวคนโตของครอบครัว ถาจะยอนถามถึงเหตุการณและ
ความรูสึกในชวงนั้น นะคงอธิบายไดไมชัดเจนนัก รูเพียงวา ทุกอยางมีแต
ความสับสนวุนวายจนทุกคนตั้งตัวไมติด อยางแรกที่สำคัญคือ เรายังทำ
ความเขาใจและยอมรับกับคำวา “ถูกบังคับใหหายตัวไป” ไมคอยได
ในยุคที่เรานับถือกฎหมายและนิติธรรมเปนเสาหลักของสังคม เรา
ไมคิดวาคนคนหนึ่งจะถูกบังคับใหหายตัวไปไดงายๆ แมอยูในบริเวณที่ผู
คนพลุกพลาน ไมทันที่ปญหาเหลานี้จะไดรับคำตอบ เราทุกคนในครอบครัว
ตองทำความคุนเคยกับการที่นักขาว นักหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน รวม
ทั้งตำรวจจากหลายหนวยที่ตางเขามาที่บานเพื่อถามคำถามเดิมซ้ำแลว
ซ้ำเลา เราทุกคนตองชวยกันรับโทรศัพทที่เขามาทุกสิบนาที จากคนรูจัก
บาง ไมรูจักบาง โทรทัศนทุกชองมีแตขาวของพอ และมีทุกชั่วโมง เห็น
หนาพอในหนังสือพิมพทุกฉบับ เราตองยอมรับกับการพาดหัวขาวซึ่งดู
รุนแรง รวมทั้งกระแสขาวตางๆ ทั้งที่จริงและไมจริง
ตอนนั้น นะเรียนจบและเริ่มทำงานรับราชการแลว ไมใชนักศึกษา
หรือนักเรียนที่อยูในชวงการปดเทอมอยางนองๆ เวลาที่จะนั่งคิดทบทวน
เหตุการณตางๆ หรือปรับสภาพจิตใจมีไมมากนัก นะใชเวลาเพียง 2 วัน
แลวก็ตัดสินใจไปทำงานในวันรุงขึ้น พยายามทำงานใหไดเต็มที่ที่สุดเทา
ที่จะทำได และพยายามเก็บความรูสึกตางๆ ไวเพื่อไมใหกระทบกับการ
ทำงานและผูรวมงานคนอื่นๆ การยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลงตางๆ
ที่เกิดขึ้น ทามกลางสภาพจิตใจที่ย่ำแยในตอนนั้น สุดที่จะบรรยายได เรา
ตองออกไปขางนอกบานทั้งที่เปนหวงคนในบาน เปนหวงพอ

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 63


‘แม’ (อังคณา นีละไพจิตร) เปนคนแรกที่ถามถึงเรื่องงานและบอกวา
อยากใหนะกลับไปทำงานตามปกติ แมพูดเสมอวาไมอยากใหสิ่งที่เกิดขึ้น
ทำใหชีวิตของเราหมดความกาวหนา แมอยากใหทุกคนเดินตอไปตาม
เสนทางของตนเอง นี่เปนสิ่งหนึ่งที่ทำใหนะรูสึกเขมแข็งขึ้น คิดเอาวา
อยางนอย การเดินหนาของเราตองทำใหแมสบายใจและหมดความกังวล
ใจได และมันนาจะทำใหสังคมภายนอกไดรับรูวา ครอบครัวเรายังคงเขม
แข็งและยังยืนหยัดอยูได แลววันหนึ่ง สิ่งที่เราทุกคนทำจะทำใหสังคม
เขาใจและรูจักพอมากขึ้น
เราไมรูเลยวาเหตุการณนี้จะดำเนินตอไปอยางไร จะจบลงแบบไหน
จะนานเปนเดือน เปนป หลายป หรือไมมีที่สิ้นสุด เพราะทุกอยางดูสับสน
มีขาวจากหลายกระแส บางคนบอกวาเจอพอที่โนนที่นี่บาง บางคนบอกวา
ตายแลวบาง บางคนก็บอกวายังมีชีวิตอยู …เมื่อทุกอยางอยูในความควบคุม
ของพระผูเปนเจา สิ่งเดียวที่เราทำไดคือการเรียกความเขมแข็งกลับมา
ดำเนินชีวิตใหไดตามปกติ ทำงานเพื่อไมใหแมตองเปนหวง และเพื่อเปน
ที่พึ่งของครอบครัวไดบาง
และเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำใหเดินหนาและทำงานตอไปก็คือ ‘พอ’
เพราะเดิมทีนะเคยตั้งใจวา ถาเรียนจบจะเรียนเนติบัณฑิตตออีก 1 ป โดย
ไมทำงานและยังไมเรียนโทตอ แตพออยากใหทำงานเร็วๆ พรอมทั้งเรียน
โทไปดวย เมื่อสอบวิชาสุดทายเสร็จ นะจึงเริ่มอานหนังสือเพื่อเตรียมตัว
เรียนตอ ทามกลางเสียงคอนขอดจากพอวา “อานมากๆ ระวังจะเพี้ยนนะ”
หรือ “ถาสอบไมไดจะเสียใจเปลาๆ” จนกระทั่งเคยพูดกับเพื่อนตอหนา
นะวา “ลูกสาวเรียนจบแลว เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลย แตไมมีงานทำ”
(พอมักพูดเลนแรงๆ กับพวกเราเสมอ) นะจึงตัดสินใจทำงาน พอดีใจมาก
ที่มีงานที่ดีเปนหลักเปนแหลง พอพูดเสมอวา การทำงานจะทำใหเราโต
ขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น และทำใหเรามีประสบการณมากกวาการ
กลับไปเรียน อานหนังสือ แลวก็สอบ แลวพอก็จะไดหมดหวงไปอีกคน
ที่พอคิดเชนนี้ อาจเปนเพราะพอตองเรียนและทำงานไปดวยมากอน
การเอาประสบการณของตนเองมาสอนลูกมันเปนวิธีของพออยูแลว และ
เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้น นะก็อดคิดไมไดวา พออาจจะรูไดวา พอคงมีเวลาอยู

64 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
ดูแลครอบครัวไดอีกไมนานนัก …เราจึงตองดูแลตัวเองใหได และดำเนิน
ชีวิตตอไปใหสมกับความคาดหวังของพอ
คนภายนอกอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับ “ทนายสมชาย นีละไพจิตร”
แตกตางกันไปตามบทบาทและสถานะที่มีโอกาสเขาไปรูจัก บางคนอาจ
กลาวถึงโดยใชเพียงการคาดเดาหรือสรุปเอาเอง แตในฐานะที่เปนลูก
นะมองเห็นภาพของ “พอ” ตามที่ไดสัมผัสและรับรูมาโดยตลอด และแนใจ
วา หากคนอื่นๆ ไดรับรู ก็จะเขาใจในตัว “ทนายคนนี้” และรูสึกดีอยาง
ที่เราทุกคนในครอบครัวรูสึก
ตอนที่พวกเรายังเปนเด็ก ภาพของพอคงเปนภาพที่ลูกๆ เห็นจนชินตา
เหมือนๆ กัน คือพอเปนคนดุ เสียงดัง เอะอะ โวยวาย แตก็เปนประเภท
โกรธงายหายเร็ว ถาเราทำอะไรผิดหรือทะเลาะกันดวยเรื่องไมเปนเรื่องละก็
โดนตีแนๆ แลวก็ตีเทากันทุกคนดวย พอพูดเสมอวา “ตีแลวจะไดจำ แม
วาตีแลวพอจะเจ็บดวย แตก็ตองทำ ลูกจะไดเปนคนดี”
พอสอนพวกเราแบบนี้แคชวงที่เราเปนเด็กเทานั้น พอเริ่มโตขึ้นพอ
ก็เริ่มฟงพวกเรามากขึ้น …เรื่องการตื่นเชา เปนอีกเรื่องที่พอพูดเสมอทุกเชา
ทั้งวันที่เราตองไปโรงเรียนและวันเสารอาทิตย พอจะมาปลุกพวกเราทุกวัน
อยางหนึ่งที่ทุกคนรูคือ พอเปนคนตื่นเชาแลวก็ลุกขึ้นทำโนนทำนี่ทันที
ทุกคนเลยตองลุกตาม แตพอก็เคยบอกเหตุผลไววา “เราตื่นเชาจะไดเห็น
สิ่งที่คนตื่นสายไมมีโอกาสไดเห็น และจะทำใหเรารูวาวันๆ หนึ่งเราทำ
อะไรไดหลายอยาง” แตพวกเราก็มักขอผอนผันอยูเรื่อยๆ โดยเฉพาะวัน
เสาร-อาทิตย เราอาจลืมไปวา พอก็มีวันพักผอนเทาๆ กับเรา
การทำงานบานเปนสิ่งหนึ่งที่พอชอบมาก แลวมันก็ทำใหเราทุกคน
นึกถึงพอเสมอ พอสอนใหทุกคนทำงานบานเปน พอทำไดหมดทั้งปดกวาด
เช็ดถู และทำทุกครั้งที่มีโอกาส พอบอกวา “ทำแลวมีความสุข” บางครั้ง
ถึงขั้นหันหลังตูมาเช็ดก็มี เวลาทำงานบานพอจริงจังมากทำจนสะอาด
เอี่ยมไปทั้งบาน แลวก็ไมลืมที่จะชวนใหเราทำ พอบอกวา “บานจะบอก
ถึงคนอยูได ถาบานสะอาด ใครๆ ก็จะรูวา คนในบานตองมีจิตใจที่สะอาด
ดวย” แลวก็ใหเหตุผลที่ตองฝกใหทุกคนทำเปนวา “บานเราไมมีคนใช
ทุกอยางตองชวยกันทำ ถาเราไมชวยกัน ภาระหนักก็จะอยูที่พอกับแม”

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 65


ความชอบของพอในเรื่องนี้ลามไปถึงที่สำนักงานดวย ทันทีที่ไปถึง
สำนักงาน ถาพอมีเวลากอนที่จะไปศาล พอจะกวาดพื้นซีเมนตขางนอก
สำนักงานดวยตัวเอง แลวกวาดตอขางใน จากนั้นก็ถูพื้น เช็ดแมกระทั่ง
ราวบันได พอละเอียดในเรื่องนี้มาก สิ่งเล็กนอยเหลานี้หลายคนคงไมเชื่อ
วาจะเปนบุคลิกจริงๆ ของทนายที่วันนี้ทุกคนรูจัก
แมพอจะดูเครงครัดเอาจริงเอาจังกับหลายๆ เรื่อง แตทุกคนก็ยืนยัน
วาพอเปนคนใจดีมาก เรียกวาถาอยากไดอะไรหรืออยากไปไหน คนแรก
ที่เราจะนึกถึงก็คือ พอ ถาพอไปรับที่โรงเรียน เรามักหลอกลอใหพอซื้อ
ขนมใหไดงายๆ และถาพอผานไปที่ไหนมา ก็มักจะซื้อขนมหรือของฝาก
กลับมามากมาย พอไมคอยเสียดายเงินกับเรื่องพวกนี้ คงเปนเพราะเหตุผล
ที่พอมักพูดใหฟงวา เมื่อกอนพอไมมีโอกาสไดทำแบบนี้ ไมคอยไดกิน
ขนมดีๆ อยางนี้ สิ่งที่พอไดเจอมาในวัยเด็กเราอาจสัมผัสไดไมมากนัก
แตนี่ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่พอเอามาใชกับพวกเรา พอคงไมอยากใหเราไดรับรู
ความรูสึกชวงนั้นของพอสักเทาไหร พอไมเคยนึกถึงการสะสมความมั่งคั่ง
เลย พอคิดวาเดี๋ยวเราก็ตายแลว เอาอะไรไปไมได และพอก็มั่นใจในความ
เมตตาของพระองคผูเปนเจาเสมอ เงินทองที่ไดจึงหมดไปกับคาเทอม คา
ใชจายในบาน ขนมนมเนยตางๆ แลวก็การชวยเหลือทุกคนที่พอจะชวยได
นอกจากจะใจดีแลว พอยังเปนคนอารมณดีมากๆ ดวย เสียงหัวเราะ
ของพอ ทุกคนยังจำได พอเปนคนหัวเราะงาย แลวเสียงหัวเราะของพอ
ก็ดังมากดวย นี่คงเปนอีกสิ่งหนึ่งที่มีอยูในตัวผูชายคนนี้ …ที่ทุกคนใน
ครอบครัวคิดถึง
สำหรับเรื่องการเรียนของพวกเราทุกคน พอจะคอยดูอยูหางๆ คง
เปนเพราะหลายเรื่องคอนขางจุกจิกและเปลี่ยนไปมากถาเทียบกับสมัยที่
พอเรียน แลวคงเพราะพอก็ไมใชคนเรียนเกง พอจึงไมเคยจ้ำจี้จ้ำไชให
เราตองเรียนใหเกงเรียนใหไดเหรียญโอลิมปกอะไรแบบนั้น แคสิ่งที่พอย้ำ
เสมอทุกครั้งที่พวกเรากาวลงจากรถเวลาพอไปสงก็คือ “ขอใหอัลลอฮคุมครอง
ขยันเรียนนะลูก” พอเนนเรื่องความขยัน ความเอาใจใสมากกวาลำดับที่
เราสอบได แคเราตั้งใจเรียน ถึงเวลาใกลสอบก็อานหนังสือ ตั้งใจทำใหดี
ที่สุด พอก็พอใจแลว พวกเราทุกคนเลยไมไดโตมากับความกดดันในเรื่อง

66 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
การเรียนนัก แตทุกคนก็ตั้งใจและเอาใจใสกับมันมาก เพราะพอพูดเสมอ
วา “พอไมมีสมบัติอะไรจะให นอกจากการใหลูกทุกคนไดเรียนหนังสือ”
หลายคนคิดวา นะเลือกเรียนนิติศาสตรเพราะความตองการของพอ
ซึ่งจริงๆ ไมใช พอไมเคยกะเกณฑเรื่องเรียนกับพวกเรา จำไดวาพอถาม
ครั้งแรกตอนม.3 วาจะเรียนอะไรตอ ตอนนั้นตอบวาจะเรียนนิติฯ ดวย
เหตุผลงายๆ คือไดคะแนนท็อปวิชากฎหมาย (สวนหนึ่งในวิชาสังคม)
พอดูตกใจนิดหนอยแตก็ไมวาอะไร บอกแควาอยามาเปนทนายแบบพอเลย
มันเหนื่อยตองไปโนนมานี่ เราก็เปนผูหญิงดวย พออยากใหทำงานอะไร
ก็ไดที่เขา-ออกเปนเวลามากกวา จะไดไมตองเปนหวง
เวลาผานมาจนถึงวันที่ตองเลือกคณะ ตัวเลือกของนะยังคงมีเพียง
ตัวเลือกเดียว คือการเรียนกฎหมาย เรื่องเรียนนะคงไดแรงบันดาลใจจาก
พอมาพอควร เพราะวิชาที่ไมมีหัวหรือไมชอบก็จะเรียนไมไดเลย อยาง
วิทยหรือเลขก็จะไดแค เกรด 1 หรือไมก็ 2 ตลอด (แตพอเคยบอกวาตัวเอง
ตกดวยซ้ำ) แตถาเปนวิชาที่ชอบเปนพิเศษอยางวิชาสังคมจะเรียนไดดี
และพอไดลองเอาหนังสือกฎหมายของพอมาอานดู ยิ่งเริ่มรูวานาสนใจ
นะจึงมั่นใจที่จะบอกกับพอและแมวา จะเลือกเรียนนิติฯ เทานั้น
เมื่อมาเรียนนิติฯ ใครๆ ก็คิดวา พอคงตองติวเขมใหนะ แตกลับ
ไมเปนเชนนั้น พอยังคงทำหนาที่พอ ไมใชครูหรืออาจารย พอเปนพอคนเดิม
ขอแคลูกขยันและตั้งใจเรียนก็พอ พอไมเคยรูวานะลงวิชาอะไรบาง สอบ
เมื่อไหร ไดเกรดอะไรบาง รูแควาไมตกก็พอใจแลว สวนนะเองจะสงเกรด
ใหแมดูเสมอ เลยไมแปลกที่พอจะดูตกใจมากที่รูวาลูกไดเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง และก็ตามมาดวยคำถามที่วา ทำอยางไรถึงได ตองไดเกรดเทาไหร
…สิ่งเหลานี้ไมใชสิ่งที่พอคาดหวังวาลูกตองทำใหได
การเรียนนิติฯ ทำใหเราพอ-ลูกไดคุยกันมากขึ้น หัวขอสนทนาไปได
ไกลกวาเรื่องที่พอ-ลูกจะคุยกัน บางครั้งนะเอาปญหาที่เปนขอสอบมาให
พอลองทำวาจะตัดสินกรณีนั้นๆ อยางไร หลายครั้งเราไดคำตอบไมตรงกัน
บางเรื่อง พอปรึกษานะเพราะเปนกฎหมายใหมหรือเปนกฎหมายที่ไมคอย
ไดใช หรือถามความเห็นในกรณีปญหาคดีตางๆ พอคงไมไดหวังคำตอบ
ที่สุดยอด คงตองการแคความคิดเห็นของคนที่อยูในวัยและสถานภาพที่

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 67


ตางกัน รวมทั้งฝกทักษะใหเด็กคนหนึ่งไปดวยในตัว และแนนอนวาหลาย
เรื่องเราเห็นไมตรงกัน แตนั่นก็ไมสำคัญ พอเปนคนใจกวางแลวก็เปนนักเลง
พอสมควร พอยอมรับไดโดยไมมีการใชอารมณแตอยางใด
นะมีโอกาสติดตามพอไปตามที่ตางๆ บาง อยางการไปบรรยายใน
การอบรมทนายความ พอไดรับเกียรติใหบรรยายเสมอ พอชวนไปตั้งแต
นะยังไมมีสิทธิสมัครสอบ พอบอกวา “ชวยไปฟงใหที อยากรูวาพูดดีหรือ
ไมอยางไรบาง อยากรูวาคนเรียนจะเขาใจไหม” ใครๆ คงคิดวา ถาให
ลูกตัวเองวิจารณแลวจะมีขอติไดยังไง แตดวยความที่นะเปนลูกคนโต
คอนขางดื้อ แลวก็มีนิสัยตรงๆ อยูสักหนอย พอเลยไดสิ่งที่ตองปรับปรุง
อีกพอควร
เรื่องตามพอไปไหนมาไหนนั้น ไมใชจะมีแคนะเพียงคนเดียว แตรวม
ถึงนองๆ คนอื่นดวยแลวแตโอกาส โดยเฉพาะนองชาย พอมักอางเสมอวา
“ไปดวยกันหนอย พอไมมีเพื่อน” ดูเหมือนนี่เปนอีกนิสัยหนึ่งของพอคือ
ขี้เหงา กลัวการอยูคนเดียว แตเมื่อเราหลวมตัวไปดวยทีไรคนที่ไมมีเพื่อน
กลับเปนพวกเราเสียเอง อยางนี้คงเรียกไดวา พอติดลูกมากกวาลูกติดพอ
…นาแปลกที่ทนายอยางพอ แทนที่จะถูกหอมลอมหรือไปไหนมาไหนกับ
ลูกนองกลุมใหญๆ แตกลับไปไหนมาไหนกับลูกๆ เสียมากกวา
ในเรื่องการทำงาน นะมีโอกาสไดไปทำงานกับพอคอนขางมาก พอ
จะพาไปตั้งแตชวงมัธยมปลาย จนในชวงที่เปนนิสิตป 2 และป 3 พอชวน
ไปเหมือนเดิม อางเหตุผลเดิมๆ ประกอบกับตองการฝกใหนะไดเรียนรู
ซึ่งนอกจากการเตรียมงานของพอที่บานแลว การที่ตองออกไปพรอมพอ
ทุกเชา ทำใหนะเขาใจและไดรูเห็นในอีกหลายมุมที่ไมเคยพบในตัวพอ
งานที่นะตองทำคืองานที่พอเคยทำตอนฝกงานใหมๆ และอีกมากมายที่
เดิมพอตองทำเอง ทั้งการทำความสะอาดสำนักงาน การถือกระเปาให
(แมวาลูกจะเปนผูหญิง และกระเปาก็ไมใชใบเล็กๆ พอใหเหตุผลวา “พอ
ก็เคยตองทำอยางนี้มากอน แลวถาเราไมเริ่มจากการทำงานเล็กๆ หรือ
ไมเคยฝกความอดทน ไมเคยเจอกับความลำบาก เราคงทำงานอื่นๆ ไมได”
ถือวาเปนเหตุผลที่ดี เลยตองยอมกันไป) พอยังหัดใหนะไปติดตอที่ศาล
ในเรื่องตางๆ แทน นะตองลองไปติดตอเองทั้งที่ไมคอยรูเรื่องเทาไร จาก

68 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
ที่กลัวๆ กลาๆ เลยกลายเปนความเคยชินในที่สุด
เรื่องลูกความ พอเปนคนหนึ่งที่เอาใจใสลูกความมาก แลวก็ไมใช
แคการเอาใจใสตามหนาที่ แตรวมถึงน้ำใจที่เพื่อนมนุษยควรมีตอกัน มี
คดีหนึ่ง พอเปนทนายใหจำเลยซึ่งเปนตำรวจ พอขับรถไปรับพอของจำเลย
คนนั้นไปดวยกัน เพราะทานอายุมากแลว พอเสร็จจากศาลพอก็พาลุงคน
นั้นไปเยี่ยมลูกของทานที่เรือนจำดวย จากนั้นพาไปทานขาว แลวก็แวะสง
คดีกบฏแบงแยกดินแดน (คดีดาโอะ ทาน้ำ) ก็เชนกัน นะมีโอกาส
เขาไปรวมฟงดวย และเมื่อเสร็จการพิจารณาก็ตองรับหนาที่ในการซื้อ
ขาวมาเลี้ยงทุกคน ทั้งทนายความและลูกความ พอบอกวาไมเปนไร แคขาว
กลองไมกี่บาท ชวยๆ กันไป … นะไมแนใจวานี่เปนหนาที่หรือเปลา แลว
เราตองทำถึงขนาดนี้หรือไม
บุคลิกการทำงานของพอ แมพอจะเปนคนจริงจัง ดูดุและเอาเรื่อง
อยูในที แตเวลาที่ไปติดตอกับเจาหนาที่ ไมวาที่ไหนก็ตาม พอจะกลาย
เปนอีกบุคลิกหนึ่งทันที พอพูดกับทุกคนดวยคำที่สุภาพ นุมนวล ทั้งที่บาง
ครั้งก็ไดรับคำตอบที่ไมนาพอใจนัก และแมกับฝายตรงขาม พอก็มักเขา
ไปพูดคุยและยิ้มแยมแจมใสเสมอ เชนเดียวกับผูพิพากษา พอจะใหความ
เคารพแกทุกทาน ภาพทนายความใหญและพูดจาเสียงดังที่นะเคยคิดไว
ไมเหลือเลยแมแตนอย
การถามความของพอก็ไมไดนากลัวอยางที่คิด พอถามดวยคำที่สุภาพ
ไมมีการขมขูหรือดูถูกพยาน แมบางคำถามอาจตรงไปสักนิด แตพอก็มีวิธี
ทำใหนุมลงได พอบอกวา เวลาถามตองซักใหแตก แตก็ตองใหเขาพูดออก
มาเอง ไมใชไปขมขู นะคิดวาเวลาพออยูในศาลดูใจดีกวาที่อยูที่บานเสียอีก
พอมักพูดถึงแนวคิดการทำงานใหฟงเสมอวา “เลือกที่จะเปนทนาย
เพราะดูจะเปนอาชีพทางสายกฎหมายอาชีพที่ใกลชิดกับประชาชน และ
ชวยเหลือผูที่เดือดรอนไดชัดเจนที่สุด” นะเคยถามพอเกี่ยวกับการเปน
ทนายจำเลยซึ่งดูนาลำบากใจไมใชนอย แลวพอก็ใหคำตอบวา “ถาเขา
เดือดรอนเราก็ควรตองชวยเหลือ แลวตามกฎหมาย การดำเนินกระบวน
การในศาล ก็ตองใหสิทธิจำเลยไดมีทนายตอสูคดีให ไมเชนนั้นกระบวน
การก็ไมอาจดำเนินตอไปได สำหรับพอ เรามีหนาที่แคชวยเหลือเขาในการ

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 69


พิสูจนตัวเองในศาล สวนจะผิดหรือถูกอยางไรก็วากันไปตามความจริง
หากผิดจริงก็ตองรับโทษกันไป ถาไมผิดก็ตองใหความยุติธรรมกับเขา”
พอเชื่อมั่นในความยุติธรรมมาก (ดูจะเปนเรื่องยากที่จะอธิบายวา
ทำไมพอถึงมั่นใจและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมขนาดนี้) พอบอก
เสมอวา จะผิดหรือถูกอยางไร ศาลจะเปนผูตัดสิน พอไมเคยคิดวาลูกความ
จะบริสุทธิ์เสมอไป หากเขาทำผิดก็ตองรับโทษ และการรับโทษก็ตองเปน
โทษที่สมควรกับความผิดของเขาเทานั้น ไมใชโทษที่หนักหนาเกินกวา
ความผิดที่ไดทำ ทุกอยางเปนการตอสูในกระบวนการจากศาลชั้นตน
ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา เขาเพียงแตทำหนาที่ของตนเองอยางดีที่สุดเทานั้น
และพอไมเคยหมดกำลังใจงายๆ พอเปนคนตรงไปตรงมา ออกจะลูกทุงอยู
หนอยๆ การกลับขาวเปนดำ กลับดำเปนขาว ไมมีอยูในความคิดของ
พอแมแตนอย
นี่คงเปนเพียงอีกดานหนึ่งของ พอ หรือ “ทนายสมชาย นีละไพจิตร”
จากมุมมองและความทรงจำของลูกสาวคนหนึ่ง สำหรับนะแลว พอไมใช
คนเดนคนดัง ไมใชทนายความใหญโต เปนเพียงผูชายคนหนึ่งที่พยายาม
ทำหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุดเทาที่จะทำได มีความใฝฝน มีอุดมการณ
และแนวทางที่ชัดเจน เสียสละไมเอาผลประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง และ
เปน “พอ” ไดอยางสมบูรณที่สุด

นะ - สุดปรารถนา นีละไพจิตร

70 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
Working Group on Justice for Peace
หลักการ
คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพกอตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2549
เปนการรวมตัวกันของปจเจกชน องคกรสิทธิมนุษยชน และองคกรดานสันติภาพ
เพื่อสนับสนุนสงเสริมการทำงานตามแนวทางสันติวิธี ปกปองสิทธิมนุษยชน
สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให ผ ู  ไ ด ร ั บ ผลกระทบจากการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
สามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน และยุติการงดเวน
โทษ (Impunity) ในประเทศไทย ดวยความเชื่อมั่นวาความยุติธรรมที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานของระบบนิติธรรม จะมีสวนสำคัญในการแกปญหาความไมเปนธรรม
และความรุนแรง อีกทั้งเปนหนทางหลักในการสงเสริมใหเกิดสันติภาพในสังคม
และในพื้นที่ที่มีความขัดแยง
วัตถุประสงค
• เพื่อใหประชาชนระดับรากหญาไดรับรู เขาใจถึงสิทธิมนุษยชน กฎหมาย
และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
• เพื่อกอใหเกิดความเขาใจตอสาธารณชนในประเด็นเรื่องความเปนธรรม
ในกระบวนการยุติธรรม การทรมาน และการบังคับใหสูญหาย รวมทั้ง
กติกาสากลระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาว
• เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับผูถูกละเมิดสิทธิและครอบครัวในการตอสู
เพื่อความยุติธรรมตามแนวทางสันติวิธี และใหไดรับการชดเชยเยียวยา
ที่เหมาะสมทั้งดานสังคมและจิตใจ
• เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับกลุมนักศึกษาและเยาวชน ในการทำความ
เขาใจเรื่องสันติวิธีและทักษะอื่นๆ ที่จำเปน เพื่อการสรางสันติภาพ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่มีความขัดแยง
• เพื่อรณรงคใหรัฐบาลไทยตระหนักถึงปญหาการละเมิดสิทธิในกระบวน
การยุติธรรม การทรมาน การบังคับบุคคลสูญหาย และแสวงหาแนว
ทางแกไข ปรับปรุง เยียวยา ภายใตหลักนิติธรรม
กลุมเปาหมาย
• ชาวบานและผูไดรับผลกระทบจากความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใต
• ผูเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทรมาน การบังคับใหสูญหาย การจับกุมโดยมิชอบ การวิสามัญฆาตกรรม

The Disappearance of Persons is The Disappearance of Justice 71


• สาธารณชน และหนวยงานดานสิทธิมนุษยชนในระดับสากลและสห
ประชาชาติ
กิจกรรม
• จัดอบรมใหความรูทางดานกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน การคุมครอง
สิทธิของผูเสียหาย ผูถูกจับกุม หรือผูตองหา รวมทั้งหลักการในการสังเกต
การณคดี แกนักกิจกรรมในพื้นที่ เยาวชน และประชาชนทั่วไป
• จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาและเยาวชนใหเขาใจถึงการทำงานดานสันติวิธี
และทักษะอื่นๆ ที่จำเปนเพื่อการสรางสันติภาพ
• รวมสังเกตการณคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีนัยยะสำคัญตอการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
• รณรงคใหยุติการทรมาน การบังคับบุคคลใหสูญหาย การจับกุมโดยพลการ
(Arbitrary Detention) และการละเมิดสิทธิอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม
• สนับสนุน สงเสริม สรางความเขมแข็งใหผูเสียหายและครอบครัว ทั้งใน
ดานการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และการเยียวยาทางสังคมและจิตใจ
• ใหความรูตอสาธารณะในเรื่องกลไกการปกปองสิทธิมนุษยชนระดับสากล
กลไกสหประชาชาติ กติกา อนุสัญญา และกฎหมายสากลที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นการทรมาน การบังคับบุคคลใหสูญหาย การจับกุมโดยพลการ และ
การละเมิดสิทธิอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม
• สงเสริมการใชกลไกการปกปองสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ
เพื่อใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เชน การทำงานรวมกับ
คณะทำงานดานการบังคับใหสูญหายโดยไมสมัครใจ (UN Working Group
on Enforced or Involuntary Disappearance : UN WGEID) หรือผูเสนอ
รายงานพิเศษ (Special Rapporteur) ดานตางๆ ขององคการสหประชาชาติ
• รณรงคใหรัฐบาลไทยเขาเปนภาคีในอนุสัญญาตอตานการทรมานและการ
ปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี
(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment - CAT) และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับใหสูญหาย (International Convention
for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)
และผลักดันใหรัฐบาลนำหลักการในอนุสัญญาดังกลาวมาใชอยางจริงจัง
• จัดทำรายงานสถานการณดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เสนอตอ
รัฐบาลไทย และองคกรดานสิทธิมนุษยชนทั้งในและตางประเทศ รวม
ถึงแนวทางการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

72 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
ยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
เพื่อการเขาถึงความยุติธรรมอยางทั่วถึงและเทาเทียม

คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
(Working Group on Justice for Peace)
สำนักงานกรุงเทพฯ
24/158 ซอยลาดพราว 21 ถนนลาดพราว
แขวงลาดพราว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900
E-mail: wgjp.bkk@gmail.com
สำนักงานปตตานี
22/186 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี 94000
โทรศัพท / โทรสาร : 073-331-254
มือถือ : 086-332-1247
E-mail: wgjp_pn@hotmail.com

You might also like