BAB 6 MERANCANG DAN MENGURUS PROJEK KEWARGANEGARAAN (AMALI) 6.1 MERANCANG LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN 1.

Matlamat dan tujuan projek 2. Pemasalahan / bidang tumpuan 3. Hasil pembelajaran a. Berkaitan kandungan tematik PSK b. Mengikut tahap pencapaian murid 4. Penubuhan jawatankuasa 5. Pelan tindakan a. Penjadualan b. Skop penglibatan komuniti : institusi setempat rakan sebaya orang sumber ibu bapa c. Penglibatan agensi/pihak luar d. Kos dan bahan e. Kaedah mengumpul maklumat Pemerhatian Senarai semak Temu bual Soal selidik Kajian kes Rujukan sumber e-konferen f. Aplikasi teknologi g. Ruang untuk penglibatan murid istimewa 6. Pemantauan a. b. c. d. e. Senarai semak Interaksi guru - murid Sesi reflektif yang berstruktur Bimbingan Penyimpanan rekod perkembangan 7. Pentaksiran a. Kriteria mengikut aspek: Kognitif afektif psikomotor b. Jelas untuk pencapaian hasil pembelajaran c. Autentik Bahan bukti (gambar, jurnal, rekod e-mail) Bahan multimedia Persembahan hasil projek Pernyataan refleksi d. Formatif e. Penggunaan rubrik Analisis hasil kerja pelajar Pentaksiran pencapaian hasil pembelajaran Spesifikasi pembahagian gred jelas Indikator jelas

6.2 JENIS PROJEK. Contoh: 1. Projek keceriaan 2. Projek khidmat rakan sebaya 3. Sudut pembelajaran 4. Persembahan budaya a. Pementasan 5. Kempen kesedaran 6. Pameran 7. Khidmat Membaca untuk Orang Kurang Upaya (OKU) 8. Kajian kes komuniti setempat 9. Projek Bencana Alam 10. Projek Anak Angkat / Kelas atau Sekolah Angkat

BAB 7 MELAKSANAKAN PROJEK KEWARGANEGARAAN (AMALI) 7.1 MELAKSANAKAN PROJEK Merekod dan mencatat maklumat Mengubah suai kaedah mengikut keperluan semasa yang timbul 7.2 MELAPOR PROJEK Menyediakan laporan Memilih cara membuat persembahan 7.3 MEMBUAT REFLEKSI Meneliti hasil kerja Meneliti masalah dan cara penyelesaian Membuat kesimpulan Memberi cadangan untuk penambahbaikan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful