You are on page 1of 16

WSWS : Tamil

:

லக

Part 1 | Part 2
Use this version to print | Send this link by email | Email the author
ேசா ய


ெபா
,
அெம கா

ேநா க கைள அைடய
ைலகைள

தேபா
,
ஏகா ப ய வ
ைற ெவ
ைன காரணமாக நா எ தாக
நா இ

ெகா
மா ற க ,
தலா
வைக
, இ


நம

ஓ சவா
வரலா

ைடய
ட நா
ேலாபாய
ச த பவாத அர ய ேநா க க

யா .

உலக தலா
வஒ
ச வேதச உற க
வ அைம
அ தள க ேலேய த க ேதா ற கைள ெகா
, அைவ அத
ேளேய உ ள ஆ த ர பா க
ெவ

ேபா

றைத ைவ ற : நா எ வா
தலா
வ ைற
ேபா க
இைட லான உறைவ உ வா

வ த ெப

பாடா
.
இய

வ ?

ஈரா ய ேபா
ேபா
, உலக ேசாச ச வைல தள உ பட
, ேபாைர எ
தவ க பல
எ ெண

யான
ய வ ைத ச யான ைற
கா
ன . உலக
எ ெண
வழ

, எ லாவ
ேமலாக ம ய

வள ைத க
ெகா
வ வ
அெம க ஏகா ப ய னா உலக
ேமலா க ைத


யைமயாத எ ப
ேக

ைல. அ ப
ெத


ட, இ ேபா
ம யப
உ ள ெபா ளாதார
இய
ச க
உலக ஆ க
கான பர த
எ ெண
அ பா
ட த .
எ லாவ
ேமலாக, அைவ தலா
வ ைற
வரலா
ெந

ேலேய ேவ
ளன.
இைத ந
ேபா க
வரலா

வத
, நா

- லாவ
ேபா க

தலா
வஉ ப
ைற

இட ெப
ேமலாக , இலாப
ர த
ஆ ைம ெச
இைட லான உறைவ நா எ
பா க ேவ.

-

இதனா
ஒ ெவா வரலா

ஏேத
ஒ ெபா ளாதார நல ைடய உடன
ெசய பா

இைய
ள எ
நா
வதாக ைன க ேவ டா .

ெசா ல ேபானா , எ வா ெபா ளாதார க
ேபா க ஒ ெவா வரலா
சகா த ைத
உ வா
றன எ ப
,
க கைள ஏ ப
றன
எ ப
, அைவ
ன அர ய
அர
ைகயாள ப
றன எ ப

கா ட படேவ
ய ப யாக இ
ற .

PDFmyURL.com

தலா
மா மா

ெதாட க

வ ெபா ளாதார
ெபா ளாதார இய க ைத நா ஆரா தா
ெதாட

ெச ைமக
, ெந
க க
, ெபா ளாதார
எ பவ ைற ெகா ட வா ப ழ யா
. இ ப ெதா பதா
ேத இ ந
லனா
ள .

ஆனா நா ச


ட,
ேபா க அ

ெச
பர த க ேணா ட
சகா த க
ெபா ளாதார
றன.

,


நா கா ப
னைட க , ேத க
றா

கா ேபாமானா
, இ த
ைலைமைய வ வைம

ய கால வ
டகால க

1945
1973 வைர ேபா
ஏ ப ட ெபா ளாதார
ெச ைம த ேபாைதய கால ைத ட
த ைம
மா ப ட ஆ
. அேதேபா
தா 1873-1896 காலக ட 1896-1913 காலக ட ைத ட
த ைம
ேவ ப
த .
ைதய வரலா
19
றா
பா ய ெபா ளாதார ம த எ ற
ெபய
வரலா
ட ப
ேபா ,
ைதய
ய வள
கால
(
b e l l e époque)
என ெபய ெப றதா
. ஆனா இ த கால
, ேபா
ைதய
வா க

தலா
வ அரசா க க
அைன
ெப
ய க

, 1920 க ம
1930
கைள ட அ
பைட
ேவ ப
த .

ெரா

,
தலா

ெபா ளாதார அ

ைற
பைடதா

வைளேகா
எ ன?

என

யஇ த

டக ட க

அ ல

இைவ அ
பைட க
ேபா க

ேவ
உ ளைவ ஆ
. ெதா லாள
வ க ட
உப ம
ைப கற ெத
ெகா வேத தலா

ெபா ளாதார
இய
ச யா
. இ இலாப எ ற ெபய
லதன தா

ைவ க ப
ற . தலா
வஉ ப
பய பா
கான உ ப யாகேவா , அ ல அ தவா ெபா ளாதார வள
கானதாகேவா இ ைல
மாறாக இலாப
கானதாக இ
ற எ ப வ
த ப டாக
ேவ
- இ தா
லதன


பைடயா
. எ த அள
இ த

நைடெபறலா எ ப இலாப
த ைத
ெகா
ெபா வாக அ ய பட
-இ தா
தலா
வ ெபா ளாதார
ைடய நல

, அத ஒ
ெமா த ஒ
கைம பாள

.

,

தலா
வஅ
வைளேகா
தலா
வ ஏ ற கால க - Upswing)
லதன ர
உய
ெகா
அ ல உ
யா ஒேர அள
இய
உ ப

ைறகளா அ ல

யா ப
ட ப
ற . இ கால க ட
வ க

தன இய க ைத

ைல.
உ ைம
,
ஏ ற
உத
றவா
ெதா

ற . ெபா ளாதார
னைட க
(Recessions) உ ப
ைற த ற
ள வ
ைறகைள ைட

, இலாப த ைத
அ க

ேன றகரமான க
ேபா க

. அதனா , ஏ ற கால
,
ெபா ளாதார
னைட க ட ெச
காலக ட
ளமாக

, இத

தைத ட அ கமான
வா க
எ ேபா

.
கால க
ெச
கால அள
ேத க க இவ

( Downswing) இத
ைற
வ வ
கால அள , ஆ

ைடய எ
ைள கைள நா ெபா வாக கா
ேறா .

வேதா
, ெபா ளாதார
னைட க
காண ப
.

,

ெபா ளாதார மா ற க
PDFmyURL.com

இ ெபா

ேக
எ ஏ ப

? இ த

க ப
ற ெபா
இைத ெச ய
யா எ ப


ற :ஒ ப
வள
மா த கால ெபா ளாதார
--அைவ எ லா
கால க
ெத
.

, அ
தப
மா த கைள
னைட அ ல ெச
பா
க வதா -வ க
ழ க ம
ேம

ஏ ற கால
இற க கால க
மா வ
லதன ர

ேபா
ேவ
உ ள . லதன ர
வ வைகக நைடெப
ேபா
,
லதன அள உைழ
ேதைவ
ஏ ப
வைட
ெபா
இலாப
ைற
ேபா ைக கா
. ஏென
, உப ம


அைன
இலாப
ைடய அ
பைட ஆதார
, ெதா லாள வ க

ள உைழ
தான
◌்; இ த உ
ள உைழ
ெமா த லதன அளைவெயா
ைற
ெபா
வைட மா
க டாய ப
த ப
ற . ஆனா இ த ேபா
உ ப
ற அ க


க ப
ச ெச ய ப
ற . ஆனா ஒ
டஆ
அ ல உ ப
ைற
உ ப
றைன
டள
ேம அ க ைப அைடய
யா
; ஏென றா அைவ ைற த அள

இலாப த
ைய த
அள ஆ ற ெப
கா . இ த கால அள
,
தலா
வ வைளேகா
ேநா
ச ய ெதாட
.
ேபா ைன உ தரவாத ப
த ேதைவ ப
ைலகைள இ த ஆ
கா
ற .

ேபா க
த ைமையேய மா
யவ
ைறக
வள
ைய ஒ
தா இ
. ேவ
தமாக
னா , அ தைகய வ
ைறக
ெவ
அள
மா ற ைத

ைல மாறாக ப
மா ற ைத
றன. பல உதாரண க ந
ைடய மன
ேதா
றன: இர டாவ
ெதா

ெயன அைழ க ப
19
றா
கைட
கா ப
ெப மள ெதா
ைற வ
ைறக ெப
ய அள
1890க


ஏ ற ேபா
வ வ தன. அ த
றா
அத
, ரா
ஆ ற
பய ப
த ப
இர
ேபா வர
வள
, பர த அள
ய ச ைதகைள ஏ ப
ஏ ற ேபா
வ வ
, 1830க
1840க

த ம த ைலைய ேபா ய ம
றா


ேடா யா கால
ெச
ைல
ைலகைள (Victorian-era boom) உ வா ய .
ஏ ற
உ ப
ஏ ப

இற க ேபா
ஏ ற ேபா
மா
கால

ட த க சா
இர டா
உலக ேபா
தலா
வ ைற வைளேகா
ஏ ப ட உய ைலயா
. இ ஐேரா

ெபா ளாதார
வ ேம
ரைம க ப ட
ைளேவயா
. ேம
அெம கா
றா
த இ ப ஆ

உ ப
ைற
ெப ய
ேன ற ைத ெகா
வ த வ ைச இைண
ைற (Assembly-line) ஐேரா பா
பர ய
இத
ஒ காரணமா
. இ தவ
ைறக
தலா

ைற
ெப ய
ைவ ஏ ப

ய றைன ெகா

, ஏென
அைவ
உ ப
ெச த உப ம
ெப
அ க ைப
ெச த ,
றா


ஐேரா பா
ரேயா க
யா . ச ைதக அள
அ கமா

தன
, ேத ய
எ ைலகளா
, எ ைல
ற களா
க ப

தன , கா
வ க
( Protec tionist tariffs)
ம த ெப ற
, வ க
க உறப ைய க

ன.
எனேவ ேபா
ைதய ரைம
யமான
, அெம கா
மா ஷ

ல ேச க ப ட $13
ய ெடால க
லதன தா ம
கழ
ைல. ச ைத ரைம
அைதெயா
க ததா தா
ஐேரா
பா

ப யாக
ைற க ப ட தைடக
,

தலான உ ப
ற ெகா
உ ப

ைறக
வள
ேபா றைவ அத
உத ன.
இத
ைள உலக தலா
வ வரலா
ேலேய
டகால
ல ய உய ைல ஆ
.
PDFmyURL.com

, இ த "ெபா கால " தலா
வ ெபா ளாதார
அைவ இலாப த
, ஆ த ம த ைல ,
யள
யாத அள ேம ம ட
ெவ
வ தன.
1970க
வைளேகா
ய காலக ட
இற க ைலைய
த .
ஆனா

ர பா கைள
லான ெகா த
ெதாட கதலா


ைல,

ைற

இ த இற க ைல கட த கா
றா
களாக பர த அள

நட ெகா
ேகாள
தலா
வ ெபா ளாதார ைன ரைம த ம
ம ஒ
ெச த
கான க டைம ைப
அைம த . ெப ய தலா
வ நா க
ெதா
ைற
ெப


ட ப டன ,


சா த ெதா
ப க அ
க ப
த ப டன , எ லாவ
ேமலாக ,
ய உ ப
ைறக
தகவ ப மா ற
வள
றன
;
இைவயைன
உ ப
ைறையேய
ேகாளமயமானதாக மா
ள .
இ த மா த க ட உைழ
ம க
ர ன
ச க ைல தான இைடயறா
தா த க
நட த
வ ண இ
தன: உ ைம ஊ ய க

யான ச
,
ேநர ேவைல தக
, அவ ைற

ேநர அ ல ஒ ப த ேவைல ைறகளா ப
ெச த
,
காதார , க
, ச க
ப க இவ
ெசல க
ெவ
இவ
ட ேச
ெபா

ைறயாக இ
தைவ
த யா மயமா க ப ட ேபா றைவ ஏ ப டன.
னா
கால
வ நா க
கட த
20 ஆ

நா
ேம ெகா ள ப

ைதய
ட க அ
க ப
,
யஅ
ட க ச வேதச நாணய
ய தா உலகளா ய வ
க சா பாக
உதாரணமாக இ
,
ைண சஹாரா ஆ
க நா க ெமா த
ெசலவ
ெதாைகைய ட கட ெதாைகைய
ெகா
உ வா
ெகா
றன.

ெபா ளாதார வள
காக
பைட லான மா த க ைடய
க ப ட ைல
,
காதார

ெகா
ைலைமகைள

இ த நடவ ைகக அைன ேம இலாப ெதாைக
ரைள அ க பத காக ேம ெகா ள ப ட
நடவ ைகயா
. ஆனா அைவ
ய தலா
வ ஏ ற ைலைய ெகா
வ வ
ேதா
அைட
ளன.
ய நடவ ைகயான இலாப
த ைத கா ேபா .
1950
1970


வைர , இலாப த
22 சத


12ஆக
அைட த . ட த ட 50
சத


. அத
ன உ ைம ஊ ய
10 சத

ைற

எ ற
ேபா
ைதய ச
ஒ ப
ப ெப ற . 1990 இ நஉய த
ன 1997
க ைமயான
ஏ ப
ள .

PDFmyURL.com

ேபா

ைதய அெம

ெபா ளாதார

இலாப

(Reproduc ed from Fred Moseley, "Marxian Crisis Theory and the Post-war US Economy" in AntiCapitalism, a Marxist Introduction, Alfredo Saad-Filho, ed., p. 212)
1990க

தலா

இ ெபா

ெகா ேவா . ேசா
ெவ


எ வா ெசய ப


ேநா
ய ஒ


த ர
ள ?

1990க
உலக தலா
வ ப
ய பர த பா ைவைய
ெபா
தலா
வவ க
ேப சாள களா ெப
வரேவ க ப ட . இ த
15 ஆ

உலக தலா


ெத
ைம
இட
ைல: இத
ைல
ய க த க அள ேமாசமா
ள . அெம கா
ெதா
ைற பய பா

மா
72 சத
த ஆ
,

ெதாைக அ கமா ற
எ பத கான அைடயாள க ெத ய
ைல
, ெபா ளாதார ைத ைல
ெகா


Federal Reserve Board சா
யவ
த ெகா ைகதா .
ெபா
ஏ ப
அ ச க
ஏ ப
ளன;
டா
வர ெசல

ப றா ைற
300

ெடால களாக
உ ளேதா இ ன
உயர
; ெப
பாலான மா ல அரசா க க
வாலா
ைல
உ ளன. ெச

ைவ
( Balanc e of payments) ப றா ைற 500

ெடால க ஆ
, இ இ
தலான அ ச ைத ஏ ப
ள . ெகா
கேவ
ய பண
இைடெவ
காக அெம கா உல
ஏைனய ப

நா

, ஒ ெவா நா

1
ய ெடால கைள உ
சேவ
.
ஜ பா
இ ெபா
அத ைடய ெப ய வ

ேத க ைல

,

இர டாவ ப தா
வன கைள ப

அ ெய
ய ெபா ளாதார

ைவ
ளேதா
ைல அவ ைற நட த
PDFmyURL.com

இய மா எ ற ேக
கைள எ
ேபா
ட ; ேஜ ம
ெபா ளாதார
உ ள .

ள . ஐேரா பா
னைட

ெபா ளாதார வள
அ ல அத

அ ப ேய
த ள ப

ஒ ேவைள நா
ைலைமைய ைக ப
ேறனா எ ற
ற சா
எழ
; அைத த
வைக

ெத த உலக ெபா ளாதார அ ஞ க
ஒ வரான ேமா க
ரா
வன
ளவ ெசா வைத ேக ேபா : " ேகாள அள
சம ர ற ைல இ த அள க ைமயாக


ைடயா . ேகாள யாக பண
க இ த அள
ஆப
ஏ ப

ய ேபா
எ ேபா


ைல. ஜ பா
அெம கா வைர ெசா

க ( Asset bubbles)
இ த அள
ேச


ைல. ேம
, அ கா க வழ கமாக

ைறகைள எ ேபா
ைகயா வ
, அ த அள ப றா ைற இ
த இ ைல.
ெகா ைக வ
ேவா இைத ப
ஆ த கவன ெச
றா க எ ற ேபா
, "அவ க
ெபா
ேப வ
,

உைரக
அவ க ெகா
ள ஆ த கவைலைய
,
ெவ


ைல. உ ைமெய னெவ றா ப

ர ைனகளான அய நா
சம ர ற
ைறக , பண

ஆப
,
ைதய அ
க ( Post-bubble shocks) இவ
ந ப த த வாரண ெசய பா க இ ைல." ேம
,
ெகா ைக வ
ேபா ம
"மர சாரா ெகா ைகக " பய பா ப
வா
ப " ைலைம எ த அள
ேமாசமா

எ பத
அைடயாளமாக இ
பைத கா
ற "எ
மன
"
பா
1930க

காண படாத ைல
உ ள "எ
இவ ைறெயா
" ேகாள ெபா ளாதார ைல
த கால
பா
ராத ஆப
உ ப
ள "எ
றா .
(S t e p h e n Roach, An Historic
Movement, June 23, 2003).
உலக
ெபா ளாதார ைத ப
ய அத ச ப ய அ ைக
, Bank for International
Settlements, " க ெப ய அள லான ெகா ைக உ த உல
ெப


" ெகா
க ப ட
ேபா
ேகாள ெபா ளாதார ப
யந
ைகக
ஏமா ற ைதேய

றன

, ஒ கா
"இ
தலான ஆ த ச க
ேவைல பா க இ
ேமா" எ ப
கவன ெச
த ப
ற எ
ள .
இ த ம
கைள கண
அைம யான ம
உலக
அள
பைனயா


ெகா
,
தலா

மான ெச வ ெகா
டேதா என ஒ வ

1990க

கால
கலா .

ெதாட க
எ ப ச

ெத

தலான

இ த

ேபா
-ஆ த பண

, ெதாட
யான ேத க ைல ,
ெப
க ஊக க ,
ேநர
ெகா ைள , ெதா
ைற
ைக ற
,
க ெப ய அள லான ெபா ளாதார சம ர ற
ைல-- அைன
தலா
வ ர

ேபா ேலேய க ைமயான ெந
க உ ளைத
கா
அைடயாள களா
. ேவ
தமாக
னா
,
லதன வள
வைளேகா
30


ேதா

இற க ைல ,
க க ைமயான ய க அைத


க ப டேபா
,
த ச ைவேய கா

;
தலா
வ ெபா ளாதார
ைமய ப
இ ஒ
ெந
க ைய கா
ற . ேம
, இ த ெந
க அைன
ெபா ளாதார க
வ ைமயான
அெம காைவ அட

ள . இ தா அெம க
ஏகா ப ய ெவ

உ ள இய
ச யா
.

PDFmyURL.com

70 ஆ

அெம கா , ேகாள ஆ ைமைய ெகா ள ெதாட
ய ேநர
ெரா


கத சனமான ெசா கைள நா இ ெபா
ைன ப
ெகா ளேவ
. அெம கா
ஒ ெந
க ஏ ப டா பைழய
ைல

ெச லா எ
அவ
ள னா . "இத
ர படாக தா அ நட ெகா
. ெந

கால
ஐ ய அெம க அர க
ேமலா க
ைமயான அள
, இ
ெவ
பைடயான அள
, இ
ெச ைம கால ைத
கா
தலான ஈ இர க
ெசய ப
. அெம கா , த ைன அத ைடய க ட க ம
ப க
ெவ ேய வர
, கா பா
ெகா ள
ஐேரா பா
இழ

ெச
; இ த இழ
ஆ யா ேலா, கனடா ேலா , ெத
அெம கா ேலா, ஐேரா பா ேலா
ேதா
னா
அ ல அைம யான ைற ேலா அ ல ேபா
லேமா எ ப ப
ெபா

த ேபாவ
ைல." (Trotsky, The Third International After Lenin,p.8).
ல வாடைக
அெம க ஏகா ப ய

ெத வாக அ வத
உற கைள ேகா
டாவ


,
ஆ வ

அர ய

ெபா ளாதார

கைள ெவ

வத
தலா
வ ெபா ளாதார

யைமயாததா
.

, அத
ேகாள ஆ க
உ ேள
உ ள ல அ

ட க
பைடபைடயான , உப

ஒேர ல ச வேதச ெதா லாள வ க

ள உைழ
தா . இ த உப ம
இலாப
, வ
, லவாடைக( வார ) என ப ேவ
வைகயான ெசா
வ வ க ைடேய ப

க ப
ற . நா "ப
"எ
ேபா

ஓ அைம யான ெசய எ
ைன

டா . ச ைதக
ஆதாரவள க
இைடேய

ஓ வ ற க ைமயான ேபாரா டமாக அ அைம
.
லதன

இ த க
ல ெசா
லவள
அ கார

ேபா
உ ேளதா
லவாடைக (Rent) ஒ
ைடைம வ யான ெச வ ர
ைய ெவ மேன
ஏகேபாக உைடைம ல
கற ெத
க பட
லேமா ைட
வ வாயா
.

லவாடைக

ைட
வ வா

ெசா ல ேபானா
, அ ஏ
உ ைம எ ற ைற ேலா அ ல அர
ைமயாக லதன
ைட க
வாடைக ெகா ேவா
லதன

யமான ப ைக ெகா

ைல. ெபா வாக அ
,
ய வ வா ஆ
, அ ல

ள . இ

அர ய

ெச வ உ வா க ப வைத

வ ப

ைல.
கனேவ உ வா க ப
ட உப

ைப ெசா ைடைம
ய வ
ைறக
லமாகேவா

ெகா வேதயா
.
ள உப ம

அ க

க ப
ற . எனேவ
இைடேய எ ெபா

ேராத உண

.

தலா
வ வள
ேம ேநா
வைளேகா
இலாப உய
ெகா
ேபாேதா
அ ல ஏ கனேவ ந ல அள
உய
தா
, லவாடைக

னா அ க
ய வ
ஏ ப
டா . ஆனா
தலா
வ வள
வைளேகா
ேழ ச
ேபாேதா , இலாப த க
ைறய ெதாட
னாேலா ைலைம
ைர
மா
. லவாடைக ெபா
ெகா ள
யாத
அள
ேபா
ஆதலா - ெதா
ைற ம
லதன "ச ைத உ ைம ேவ
" என
ேபா
க ட
தைல ப
, இ வாடைகைய
அபக பவ க ட வ வா ஓ ட

க ேச வைத
ைச
வ கான அவ


.
இ ெபா

நைடெப

ேபா ம

ஈரா

ய ஆதார கைள

ெப வத கான அெம


PDFmyURL.com

இ ெபா
நைடெப
ேபா ம
ஈரா ய ஆதார கைள ெப வத கான அெம க
ஏகா ப ய
க ைமயான ய க
,
லவாடைக
அர ய ெபா ளாதார ேதா
உடன யான ப ைக
ெகா டைவயா
. அெம கா ேதைவ ப டா ஈரா ய எ ெணைய உலக
ச ைத
வா
ெகா ளலா எ
கா
, ேபா
ஆதரவாள க ேபா எ ெண
கான
எ ற
ைற ம தன
; ேம
எ ெண தா உ த
காரண எ றா
, அெம கா
ெபா ளாதார தைடகைள
வத
அத
ைளவாக
ஈரா ய எ ெண உ ப
ெதாட க
, அத
ல உலக ச ைத

அ க

எ ெண வா
ேவா
ைல ைற
ந ைம பய

றன .
இ வாறான
வாத க அைன
, அ
பைட ெபா ளாதார உ த த ேய எ ெண

ம ல, மாறாக மா ப ட இய ைக
ைல காரண களா ேதா

,
க ெப ய
அள லான வாடைக வ வா ேவ பா தா
யமா
எ ற உ ைமைய
மைற
ேநா க
ெகா டைவ. ேவ வா ைதக
ெசா னா , ஈரா ைக ெவ
ைக ப
ய அெம க SUV க
அ த அள எ வா ைவ ெகா
பைத ெபா
ெப
ெகா ள அ ல
, மாறாக அெம க
வன க
உப ம
ைப
இலாப ைத
வழ
வத
தா .
ஈரா ய எ ெண உ ப
ெபா ளாதார ைத ஆரா தா எ ன இ
ற எ ப

யைத
அ ய ஓரள வ கா
தைல ெபற
.
க ப ட ஈரா ய
எ ெண இ
ட த ட
112

பா க உ ளன எ
ற ப
ற . ஆனா ெமா த இ

200

பா க , 400

பா க எ ற அள ேலா ட உய

கலா . இ த இ

கவ
எ னெவ றா , அைத எ

ய ெசல ன
க ைற எ பதா
க ெப ய
அள
வாடைகைய அைவ அ
.
அெம க ஆ ற
ைற

, "ஈரா ய எ ெண உ ப
ெசல ன க உலக ேலேய
ைற த அள
ஒ றா
; எனேவ அ ஒ கவ
கரமான எ ெண வ வா த
." ஒ
பா
ஈரா ய எ ெண உ ப

ெசல
1.50 டால தா ; 1 டால ஆக
ைற

சா ய
. இ
பா
5 டால க எ ற மேல யா, ஓம ேபா ற ம ற ைற த ெசல

கேளா
, 6 டால க
8டால க வைர
ெம ேகா ம
ர யா ட
, ஒ
பா எ ெண உ ப
12 டால க
16 டால க வைர
வடகட ப
க ட ம
◌், அேதேவைள 20 டால க வைர
அெம க எ ெண
ண க ட

பா க த க .
எ ெண
ைல, உ ைம அள

பா
25 டால க எ
ஒ வ ெகா டா
,
ஈரா ய எ ெண வள
ெமா த ம
, உ ப
ெசல கைள
ைற த

$3.1
ய ஆ
. ( See James A. Paul, Oil in Iraq: The Heart of the Crisis, Global Policy Forum
December 2002).
1970 க
தலா

ஈரா உ பட எ ெண உ ப
எ ெண உ ப ைய ேத யமயமா ன. அதாவ வாடைக
ேத ய தலா
வஆ
க ட ஒ பைட க ப டன. இ த
ெபா
ெகா ள
யாம ேபா
.
கட த 15 ஆ
"ம ரைம


"

உலக


ெச
ைட
ைல

த யா மயமா
அைல பர
யாக , பைழய
ேய ற நா க

நா க பல
அவ
ெப
பா ைமயான ப
ய ஏகா ப ய ச க

ள . IMF உ தர
ேப

நைடெப

ற .
PDFmyURL.com

"ம ரைம
"

ஒ ப
யாக , பைழய
ேய ற நா க

நைடெப

ற .
இ த
இ ன
எ ெண
வர
ைல. ஆனா அ தா
ய இல .

வாக
கைட நா க
ஒ கா

சாரைண: "OPEC இ ெகா ைகக : அெம க
ெபா ளாதார
ஓ அ
த "எ ப ப
நடா த ப ட . அத ைடய தைலவ ,

வாக ைத "OPEC இ ெதாட த தா த ந தைடய ற ச ைத ைற

ைடய ர

ைறக
( Anti-trust norms)

ேபா "
ட த க அள

ெச யாம இ
பத காக க டன ெத
தா . (See George Caffentzis, In What Sense, "No Blood
for Oil").
இ த
ெபா ளாதார
ர ைனக ஆராய ப
ெபா
"ஆ
மா ற " எ றா எ ன
எ ப
ெத வாக
ல ப
ற .
ட நப கைள பல ஒ கால
அெம க ந ப களாக

கலா , அவ க
ெப
ப கபலமாக இ
கலா
, இ ெபா
அேதா

ஏ ப
பவ கைள பத
அக
வ ம
ேநா கம ல. ஆ
மா ற
ைமயான
அள ெபா ளாதார ைத மா
யைம பைத
ற .
ச ப கால வைர அெம க அர
ைற
இய னராக இ

சா
ஹா
(
Ric hard Haass),
தைல
(Intervention) எ

ைடய
தக
இைத ெத

ளா . த நப க
தா க ப வதா பய ஏ
ைல எ
, வ ைம ஒ
தா ேதைவயான அர ய மா ற ைத
ெகா
வர

அவ
ளா . "அ ப
ப ட மா த கைள அ க க
ைவ
ஒேர
வ , ேதச ைத க

ப எ ப
ேபா ற, உய த அள லான வ
தைல
ெச த
ல ெச வதா
. இ
ச ப த ப வ அைன

கைள

அக


இ ெனா ச தாய ைத
மா
யைம பைத அ ம
ெதா
ஈ ப வ ." (
C i t e d in
John Bellamy Foster, "Imperial America and War" in Monthly Review, May 2003).
ச ப ய உைரக
ஹா
21
றா
, "அெம கா
ெவ ற
ெகா ைக

ேநா க , ம ற நா கைள
அைம
கைள
அெம க நல க


ெதாட
வள
ைண பதாக இ
கேவ
"எ
ள னா . " ய
ெபா ளாதார ைறக "
பாக ம ய ழ
, "ஆப த
த ைமயானைவ" எ
அவ

"ஆப ைத
ைவ ப "
ட த க
; எனேவதா
அெம கா - ம ய ழ
இைண த தைட லா வ தக ைறைய ப


ஏ ப


ளா .
இ த
ல ைத
ெட
ெகா ைக எ ன எ பைத ஈரா
காணலா
; இ
அெம க
ெப
வன க
எ ெண
பைன
இலாப ஈ ட வ ைச
றன.
Halliburton எ ெண
ைய த
பத
, ஈரா ய எ ெண எ
க,
ேயாக ெச ய
இர

கால ஒ ப த , அ க அள
ெதாைக 7
ய டால க ; Kellogg, Brown & Root, எ ெண
ண கைள ப
பா
, இய வத காக 71
ய டால க ஒ ப த
; Bechtel,

உ ப
ெச ய,
ேபா வர
ைற காக ெதாட க ஒ ப த 34.6
ய டால கைள
ெகா ட , 680
ய டால க
வைர ேபா
; MCI World Com, ஈரா


லா

இைணதள அைம
காக 30
ய டால க ஒ ப த
; Stevedoring Services ofAmerica,
ஓரா
ஒ ப த
4.8

டால கைள ெகா ட , ஈரா ய ைற க க

பா த ,
வ த
, ஆழ ைற க Umm Qasr உ பட; ABT Associates, ெதாட க 10
ய டால க
ஒ ப த ,
காதார ப க
காக ஆ
; Creative Associates International, 1

டால க ஒ ப த , $62.6

வைரேபா
உடன க
ேதைவக
காக
, ஈரா ய
ெதாட க ப
, உய ைல ப
ேதைவக
காக ஆ
; Dyncorp, பல
ய ெப மான
PDFmyURL.com

ெதாட க ப
, உய ைல ப
ேதைவக
காக ஆ
; Dyncorp, பல
ய ெப மான
ஒ ப த
50
ய டால க

ைடயதா இ
, ஈரா ய அரசா க
றைமயான
ச ட பராம
,
ைற ,
ைற ைற அைம

காக ஆ
; International Resource
Group, ெதாட க
7.18
ய டால க
ெகா ட அவசர

, உடன
ேதைவக
,
ய கால ரைம
ட க இவ
கான
; இவ ைற த ர ஏராளமான
யஒ ப த க
ம ைறய
வன
அைம

, ெப ய ஒ ப த கார ட
ைண ஒ ப த ெப
ஒ ப த கார க ஆ யன
உ ளட
வன. (See T h e Corporate Invasion of Iraq: P r o f i l e of
US Corporations Awarded Contracts in US/British Occupied Iraq.Prepared by US Labour Against
the War).
ேகாள

ரைம

இ ஒ எ ெண வாடைக ம
அ ல; ஈரா
நட
ெகா

ேகாள க
ேபா

ைற ெவ
பா -அெம க லதன
ேகாள ேமலா க ம
அெம க க
பா
ெகா
வ வத கான தைடக அ
ெநா
க ப
.
1980க
ெதாட
ய ம
"
ரைம
"
ெகா ைகக பரம ஏைழ நா க


த பல
ய டால க பண கார வ

மா ற ப ட ைலைய ஏ ப
ய .
த யா மயமா த
ல அ
பைட ேதைவக
-த
சார வச , காதார ப க
, க
- இைவ
இலாப ேநா
பண கற பத

ட ப
ற .
இ த ேகாள ரைம
தைடக
சயமாக ஏ ப
◌ு, இ
லா
19
ச வேதச ெபா ளாதார ம

,


க டாய
ேக

ட பட
டா -ேத ய
அரசா க களா
த பட
டா . இ த
தைன ேபா
பல ஆதரவாள க
ளவாற
றா
தைலைம
ெச
அைம த ேபா இ ெபா
அெம கா
,
அர ய ஒ
ைன உ வா க ேவ
.

American Enterprise Institute ஆ ெவ
ட ப ட , I n Defence of Empiresஎன
ப லா
எ பவரா தைல
ட ப டக
ைர
ப , அ தைகய ஒ
ைற ேத ய அள
இ லாம
,
ெசா
உ ைமைய ச வேதச அள

ெச
. இ தஒ
,
த உலக ேபா
ெபா த
அள
தா
1920, 1930 க

ைம ஏ ப
, ேபா
ைதய கால
, ேத ய
நா க த க நா
இைறயா ைமைய
ச வேதச ெசா
உ ைமக
எ ராக உ
ெச தன.
லா
ப , இ
, இ த ைலைம , ஐ ய அெம க அர க
எ தஎ
இ லாத அள
உலக ேமலா க ட , கட
வர ப
ற .
ேகாள

அைடவத
, ஒ ெவா

ஆ க ெச
வத
மான ச வேதச
லதன
ேதைவக ,
பாக அெம க லதன ேதைவக
, ேத ய இைறயா ைம வர
ப தைனக
உ ப ட எ

ய ெகா ைக
அர ய
ள க ைத
ெகா
றன.
கட த ஜனவ மாத அெம கா ஈரா
தான ேபா
தயாராக ெதாட
யேபா
, ஓ உைர
சா
ஹா த கால ய வள

யமான
இைறயா
"
ைம எ ப ெதாைக
ெச ய படாத காேசாைல ேபா ற
அ ல" எ
னா . ேயாட
ெவ
ெசா கைள
ைன
: "இைறயா ைம த
ஒ ெவா நா

ைடய ம க
,
உலக
ச தாய
ல அ
பைட கடைமகைள ெச வத
உ ப ட அவ ெசா னா . ஓ ஆ
இ த
ெபா
கைள ெச ய தவ னாேலா , அத

ச ைககைள தவறாக பய ப
னாேலா
,
PDFmyURL.com

ெபா
கைள ெச ய தவ னாேலா , அத

ச ைககைள தவறாக பய ப
னாேலா
,
.. ல
ர ேநர க க
அத ைடய ேபா
தைல
இ லாம இ
த எ ப உ பட...
அ த
இைறயா ைம உ ைமகைள இழ
ஆப
த ள ப
...
தைல டா ெகா ைக உய த
ெந
,

யாத உ ைமய ல....`` (Ric hard Hass Sovereignty: Existing Rights, Evolving
Responsibilities, January 14, 2003).

ேர ய ெவ
ற ம
அெல சா த ெடௗன இேத க
கைள
, ஹாவ
அரசா க
ெசாலம இ இரா வ தைல
காக இரா வ ைத அ

ெவ
தெபா
, எ ெரா
ேப னா . ேத ய ப
ைகயாள ச க
அவ ேப ைக
, இ ெபா

க த ைம வாத
" றைமய ற இல
லாத
ெகா ைக " ம ெபயரா
ட . "
ப ைடேயா

"

ேர யா அவசர பா கா
காக
ம ற அைற வ க
காக
, ேசர தயா எ றா .
"எ க பா ைவ
இைறயா ைம

தான அ ல. ம த இன ந ைம
ெசயலா

தலான
ய வ வா த ."
ஆனா ஒ நா , த இைறயா ைம உ ைமகைள இழ
ட எ ேறா "
ம த ல
நல க
காக ெசய ப
எ பைதேயா யா
ணய ெச வ
ெசா னா ஆ க ெச
வ லர க தா
, அெம கா தைலைம

ேவா அத
பாைத
ேச
ெகா ளலா .
உலக

ெபா ளாதார

ேத ய அர

இைட லான

ட "
? ெத வா
நட த ப
,
ேவா

பா

தலா


ஏ ப
ள ெந

தா அெம கா
ேகாள, ஆ க
கான
உடன
உ த ேவ
ள ; இலாப த ெதாட
இற
கஅ

, கட த 25

களாக அைத கைளய ேம ெகா ள ப ட ய க
ேதா
இ ெந

ெவ
பா தா . ஆனா இைத

தலான ஒ
உ ள . கஅ
பைடயான அள
,
அெம க ஏகா ப ய
ெவ
பான
; கட த
றா
ற தப
தலா

அைம ைப ேபயா ஆ
பைட
ெகா
த ைமய ர பா ைட ,
ேபா கான ைற
ட, எ ப
கட க ப ேட ஆகேவ


ைகய ற உ
ஈ ப
ெசயைல தா

வ ப
ற .
தலா
உலக ேபா ெவ
ேதா
ய அள
அெம கா
, அர ய ம
ெபா ளாதார
ஆ க ைத அைட த . ெரா

ெச தவா , ேபாரான
,
ேகாள அள லான உ ப
ச க


ேபா
ெப
வ லர க இைடேய உலக
ேபாட ப
பத
இைட லான ர பா
ேவ

த . இ த வ லர க
ஒ ெவா
த த ெசா த ஆ க ைத
ைலநா
வத
ல இ த ர பா ைட
க ய றன ,
அதனா அத ேபா
யாள க ட ேமாத ற ேந ட .
உலக ேசாச ச

உலக ெபா ளாதார
ர பா ைட
ஒ த
ற பான ப
ெகா டைவயாக
பகரமான இைண
யாம ேபான .

,

ப யாக க
ெகா
ெசய ப
த ப டர ய
காலாவ யா
ேபா
ட ேத ய அர
க டைம

,
ேபா கான அ
பைட
ைகயா ட , ெதா

ய யா
.

தலா
வச க
தன , தவற
ட வா

, ேநர ந
ைக
ேராக
ைளவாக ெதா லாள வ க இ த ேவைல
ட ைத

, இ த
இைடேயயான
லாள வ க
அ க வ ைம

ெகா ட
ென

PDFmyURL.com

ஆனா அ தைகய எ மைல ஆ ற ேபா ெவ
த இ த வரலா
ர ைன - ேகாள அள
வள
ள ம த ல
உ ப
ச கைள
யம
உய த

வார


கைம பத கான ேதைவ , அ
கரமான த
ெசா ைடைம ம
ேத ய அர அைம
இவ

கரமான


அவ ைற
பத கான ேதைவ மைற

ைல.
கால ம
ேம அ அட
ைவ க பட
த .
தலா
வஉ ப
ைற
வள
ேய

ர ைனைய,
ைன
ட க ைமயான அள
ேம
ம ட
தைல

வ வ
ற .
இ த வரலா

அர ய உ ளட க
ேளதா
ைவ தாக ேவ
. அெம க லதன
ேதைவக
ற ப
ள " த ர ச ைத"
கைள
ெசய ப
ேபரரைச ேதா
பத
ல , உலக தலா

எ ற அெம க ஏகா ப ய னா ெச ய ப
உ த

வ ப
ற .

ஈரா ைக அெம கா ெவ
ைக ப றைல
நல க
ெபா
மா
ள க
ற, ஒ
வைக ப ட அெம க ேகாள
ைமய ர பா ைட
ைவ

ய ைய தா
ேகாள ேமலா க
கான

ேகாள ஒ

ய இ த மன ைல
ய பா ைவதா
, ெவ
பா
(
ேயா
உ ள
க ர
ெப ற இரா வ ப கைல கழக ) ப டதா க
ஜூ
1, 2002
ஷா த உைர
ெத
க ப ட . உலக
"
வ லர க ேபா
தயா
காக இ லாம , அைம ைய ைல

ேபா
ற உலைக க

ப" ப ேனழா
றா
ெதாட
ய ேத ய-அர க

கால
ன அ ைமயாக
ைட
ள இ த
ற த வா
ைப இ ெபா
அெம கா
ெப
ற . நா க
ைடேய ேபா
க ேதா
வ த
க பட
யாதைவதா
; ஆனா
ேபா க த

யைவேயயா
. ஏென
, " றரா
சவா

யாத அள
அெம கா

ைடய இரா வ ஆ ற கைள ெகா

,
ெதாட
ைவ

ேநா க
ெகா
ள . எனேவ ம ற சகா த க
ஆ த ேபா
ைய
அ தம றதாக ெச
ள ம
வ தக ஏைனய அைம ைய
ப ற
தா ேபா
க இ
."
இ த உலக ைத ம ஒ
கைம
ெமா
, 1914

தலாக
ென
க ப ைத ட
ேபா கானதா
. ேகாள ஆ க
கான அெம க உ த , இலாப அைம
இதய தான
உ ள ெந

ைள னா ஏ ப
ள ; இதனா
அைம ையேயா, ெச வ ெகா
ைபேயா
உலக ம க
ெகா

யா ; மாறாக இரா வ

ச வா கார ஆ
ைன வ
அத
ல உலக ம க
தான தா த கைள ஆழ ப
தேவ
.
ேன ற வ எ ப எ ன
?
உலக
ஏகா ப ய ைத
அத ேபர
தர

இ ெபா
நம
வரலா
ைவ
ள ர
மா
யான

ேமலா க
ைள கைள
ைனயா
.

காக உ த ெகா
எ வா எ

டவா , எ வாறா
, வரலாறான
, ஒ
ைலைமகைள வழ காம ஒ ேபா

ர ைனைய

ட அெம க

? இ தா

ர ைனைய
ைவ ப
ைல.

பத கான சட

உ ப
ேகாளமயமா க
, அெம க ஏகா ப ய ெவ
பான ெகா ைளய

ேபா கான ஒ ப லா
. அேத ேநர
, அ
ன ஒ ேபா
சா யமா
ராத, ம
கட த கால
கன

ேம க
வ த , ச வேதச அள
சாதாரண உைழ
ம க
ரைள
ஐ ய ப
வத
ல வரலா
யா
ேன றகரமான ப ைல உ வா வத கான
PDFmyURL.com

ய ப
வத
ைலைமகைள

ல வரலா
உ வா

ஈரா
ஆ ர
னா
ெவ
இ த ற ைல
ப ேக ேறா தா க
ேகாள
அ த


பல
ை◌, ேபாரா ெகா
எ பைதேய அைவ ெவ

யா

ேன றகரமான ப ைல உ வா

வத கான

ள .

,

இய
ெப

உலக

வ ைத தா ெகா


யாக ச
றன . உ ப

த ல
அர ய
ளன.

ஏ ப ட ஆ பா ட எ
ஊ வல க

- ஆ பா ட எ
ஊ வல க
யான ைற
த ைம
பா தன , ம
க ம
ேகாள ைற
அைம


நடவ ைகக
ேகாளமயமா க ப
டன

இ த
ய ைலைமதா
,
ேயா
ைட
வ ணைனயான , உல
ள இ ச க
த ெபா
அெம கா
உலக ம க


எ ற க


ெபா ளாக
உ ள . அ ல , ைபனா
ய ைட

ச ப

ள ஒ வ ணைன

, கா
மா

ெபா
ெபா த கைட
பாக இ

-ஏென
ேகாள தலா

"அர யைல ேகாளமயமா க

த ள
யஅ
த கைள ேதா
ற ."
ேகாள ேபாெர

ைறக

ைனக

ஆனா

மாத க கட த
னராவ எ ன நட தேதா அைத ப
நா ம
ெச தாக
ேவ
. இ த இய க
க ெப ய அள
ற ெபா
ளைத
கா
ற , ஆனா அ த
ற ெசய ப
த ப வத
ைட
கட க பட ேவ
ய தைடகைள
ல ப
ற . இ
இைவயைன
ஒேர ர ைனயாக
ைற
ளன: அர ய
ேனா
ெந
க .

ெத வாக

ெசயலா க படேவ
இ லாம ேபா ன எ பைதேய ஆ பா ட எ

த எ றா அ
, ேபா மான அ
த எ
த பட
எ ற உண
தா . அ த அள
க ெப ய ப ேசாதைனயாக ஆ பா ட எ

ய ேவைல

,
ேனா
ஊ வல க கா
ளன. ஏதாவ ஒ க
ப ேய
ெகா

ெம றா ேபா

அர ய
ெச தைகைம
நட த ப ட
வல கைள ெகா ள
.


வரலா இ வா
ய ேபா அைம த : உ ேம
ைழ
ைல
, ஆனா
கட தகால

ைனக இ
தேபா
, ம க அ க அள

த ெகா
தா ஆ
ச கைள
ெச வா
உ பறா . ந
, உலக இ வைர க
ராத
அள
க க ெப ய ேகாள

கைள, ஒ ப ேசாதைனயாக உன
நா
ைவ ேற . அைத ம
ெச யாம
, இ த ேபாைர ராக
ஐ.நா. வா க
பைத
உன
கா
ேற

- த அைம
ெச தைகைம
ப ேசாதைன
உ ப
த ப
ஆ ர
இட ெப வைத த

றதா எ பைத நா பா ேபா . ஆனா
வரலா இைத
:
இத
ப லாக நா ஒேர ஒ
ஷய ைத ம

ட ேக
ேற . இ த ப ேசாதைன
த ட இத ேதா
த க பாட கைள எ
ெகா ளேவ
.
இ த

ைனக எ ன ? ெப
ேனா ைக
, ஆ
வ க
அ கார ைதேய ெவ
ெகா
அள
இ த

ேனா

தான

இய க , ஓ ஒ
கான ேவைல

த ெகா
பத காக அ லாம
இல காக ெகா ளேவ
.

ம க

ைடக

ைடயா . ஒ

சா

ட ைத
,
, அர ய

தனமான

ழ கம
PDFmyURL.com

இ த
ேனா

எ தான
ைடக
ைடயா . ஒ

சா
தனமான ழ கம
ே◌ா, இைத

தலான ஆ ற ைடய எ
கேளா ெகா வத
ல பயனைடவத
இ ைல. ம த ல ைத எ ெகா
ள க க னமான
,
க வா த ர ைனக
, ச வேதச
ெதா லாள வ க தா அர யல கார ெவ
ைக ப ற ப வத
ல ம
ேம ெவ
ெகா ள பட
எ ற
த ட ெவ ஜன இய க ஆ தபா யா க ப டாக
ேவ
. அத க
◌ு,
அைன
ேமலாக ,
இ பதா
றா
வரலா ைற உ

ெகா ள
ேதைவ ப
ற . உலக ேசாச ச வைல தள
அைன
ப க
இ த ப தா

பைடைய வ வைம ற .
இ த
கைள ெத
வைக
,
ேகாள
இய க எ
அைழ க பட
யத
ரபலமான

தாள க
ஒ வரான ேஜா
ெமா
ேயா இ ச ப ய க
ைர ஒ ைற
ஆராய
ேற . ஜூ
17 ேத
, கா ய

யக
ைர
, ெபா ளாதார
ேகாளமயமா க தன
உ ளைவ அைன ைத


வ ேபா , இ கா
காண படாத எ
கான வா
கைள உலக ம க
தலாக அ
வைக
, ஆ க


ஆ றைல ெகா

ச யாக
கா
ளா . ெமா
ேயா
ம றவ க
" ேகாளமயா க " ைமயான என க ைமயாக சா யேபா
உலக ேசாச ச வைல தள இ

ைத தா
யமாக எ
ைர த . வ தக
, த
ைடய ேபரரைச
ெச வ

உலக ம க அத கான த க
சவா கைள ஒ
ைண க

ைலைய
உ வா


இ ேபா அவ எ
ளா . அ ப யானா நா ஒ " ர
கர இய க
வ ைய" அ
ெகா
ேறா எ ப ெபா ளா
.

, இய க ஒ
தா
யமான பல ன

" ேகாளமயமா க
ஜனநாயக

ைய
(

யாக ெகா ள ேவ
இ த
பர த உண

த ைமைய ப
ெமா

ட ைத ெகா

ைல எ ப தா ஒ
ர ைன ம
இைத

அவ ச யாக அைடயாள
கா
ளா . ேம
அவ , ந
ைடய
ைறைய
எ வ அ ல
, அைத ெவ
ெகா வ ஆ
;
ேகாள
G l o b a l Democratic
Revolution)
ம த ல ேதா
க அைத
" என ெதாட
ளா .
ட ஒ வ உட ப
ேயா
வைத நா

,
ேகாள ஜனநாயக
க க எ
றன.

ேபானா
ஆரா
ெபா

இத காக அவ இர
யவ
ைறகைள
றா . த வ

International Monetary
Fund‹, World Bank அக ற ப
, 1944
ெக
(Keynes) , ெர ட
மாநா
ெத
த ைற லான அைம
ஏ க பட ேவ
; அ த அைம
க ெப ய அள லான வ தக
உப கைள
, ப றா ைறகைள
ஏ படாம

ப அத ேநா கமா
. இர டாவதாக
,
ஐ.நா.
பா கா
(
U N Security Council) கைல க ப
,
த ப ட ஐ.நா.
ெபா ம ற
(UN General Assembly) அத
அ கார க வழ க ப
-இ த
யம ற

நா க த க
ம க ெதாைக ேக ப
அவ க ைடய " ேகாள ஜனநாயக
"

பைட
வா
ைம ெப
.
" ேகாள ஜனநாயக

"ப
ெகா
வ த ... எ ைய தா .

ஒ வ

ய ஜனநாயக வ வ க லான ேகாள ஆ
வ ச யான தா . ஆனா ஜனநாயக

யெத லா

ைற ஏ ப
எ ற ெசா

, மைல அள

தேவ


ஏதாவ

ரம ப

ெமா
ேயா
ைமயான

ெபா
PDFmyURL.com


வ ச யான தா . ஆனா ஜனநாயக எ ற ெசா
ஏதாவ உ ைமயான
ெபா
ேவ
ெம றா , மாெப
நா கட த
வன க
, வ

,
ேகாள
வன க
த யைவ த யா ைகக

அக ற ப
, ஜனநாயக ைற
ெபா
ெசா ைடைம
உ ப
த படேவ
, ஜனநாயக க
பா
ெகா
வர ேவ
.

வெத ல
◌், உ ைமயான ஜனநாயக --ம க ஆ
- லதன

ைய
ெகா
வ வத
ல ம
ேம அைடய பட
. இைவ இர
இைய
இய க
யாதனைவ ஆ
.
இைத மா கெர தா ச ந

ச ைத"
நடவ ைக எ பத
"ேவ
தா . அ ைமயா
ய ச ேய.

தா . "ச தாய " எ
மா
வ இ ைல"

ஆனா
, இ தா
யமான ர ைன: மா
ஜனநாயக ைற எ ப
, மா
ைறக
ஏேத
மா

,
யைம ப , வள ப ேபா
இ லா
டா ச வா கார ைற அைம
,
உ த
காக உலக ம க
நல க
, ேதைவக
ைல
ஏ ப
.
வாக, ெப ரவ
ெவ த
உ ளட
ேதைவயான அர ய
இவ ைற எ
ேபாரா ட
நட த ப
தா
ைலைம எ
ேக
ெகா
ேற . இ ேபா
ெப
.


ைடயா
எ ற ெசா ெறாட

"த
கமாக

இ ைல எ
ெசா னா அ ஜனநாயக ஆகா .
ஒ ைற ெகா

,

ப ,
றவ றா தைட
இய க ப
. மா
லதன
ச வா கார
அத
லா இலாப
,
ைழ க ஆ யைவ

த ப

இய க
, 20
றா
ைனகைள

ெகா
ற ேகா ச வேதச ேசாச ச

வா மா
எ பைத

ள அர ய அர
ம க

,

கச பான அ பவ கைள
ஏகா ப ய
, ேபா
தா எ ற
தேலா
ஆராயேவ
ெமன
மா ப ட த ைமைய

ஆனா
இ ெபா
ஏகா ப ய ச க ெகா ரமான
ற ைத இைழ

டதாக
ேதா
ற ம

ஏேதா அர ய இைட ஓ வைம

பதாக ேதா
ற . அ கட
ெச ல ப
.
ய ேபாரா ட க
வள
. ஆனா
ய ேக
ெதாட

:எ த
ேவைல


ேனா
? ெச யேவ
யப
இ த அ ல அ த அரசா க

ே◌ா, ஐ.நா.
ேகா அ
த ெகா
ப அ ல , அ ல ஒ கால
ம க ஆதர ெப ற பைழய

கைள
அைம
கைள

ப சா ய எ

த ெகா
ப அ ல, மாறாக 20
றா

ெகா
த அ தைன ப
ைனக
அ தள
ள 21
றா
ெதா லாள
வ க
ச வேதச ேசாச ச இய க ைத வள ெத

எ ற க
ைவ அ
பைடயாக
ெகா
ம ட
அவ க
ெச வா க .
உலக ேசாச ச வைல தள
ேநா க அ தைகய இய க
ேதைவயான ைசவ ைய அ

அத
தைலைம தா க ச வேதச ர

ைய க. இ த மாநா அ த
இல ைக ேநா
அ எ
ைவ க உத
எ ற ேதா ற ைத நா க கா
ேறா .
(

ற )
World Socialist Web Sit e
All right s reserved

PDFmyURL.com

PDFmyURL.com