ேதவைத.

ேதக

உய ெப
வண க

!

ற ஓவ ய ேபால இ
க ிறா சனாக ா
ெசா வேத வசீக ரமாக ஈ
க ிற .

̀ ெந

ேநராக

ைக க ைள

''சில. பா ட பட தி சி
ட ந
ேபா எ
ைடய க சிதமான
28 இ
மிக ெப ய ள
ஸாக இ

. வ ைளயா டாக இ
ைப
ழ றி
ழ றி டா
கிைட த பல இ '' என ஆர ப திேலேய இைட ரகசிய பகி தா .

இைட , என
ஆ யதா

''காைலய


'ஹா ேயாகா . ப
ேற . ேயாகாவ
வ வ ெவன ேவக
ேபா
,
வ ய ைவ மைழ ெகா
, உட
ெசம ஃ ெர
ஆகி
. சின மா
வ ததி இ
, கட த
வ ஷமா தா ஜி
ேபாேற
. இ ேபா எ ேனாட எைட ... ஜ
54 கிேலா'' - க
கைள

ழ ைதயாக சி
கிறா .

''எ ன சா ப டா
அவசர படாம , ெபா ைமயா ெம
ரசி
சி
சா ப ேவ
. சா பா ைட
ஜரண க உத வதி ப க
எ சி
கியமான ப

. எ ைன காவ நா ைகயாம ெகா ச அதிகமாக சா ப
வ டா
... அைத ஈ க ட
தலாக
உட பய சி ப
ண ேவ . அ த வ ஷய தி ம
ேசா ேபறி தன எ கி ட இ


வ லகிேய நி
.

ெவ. ள
கா , ெவ ைட கா , ேகர ... எ
கா கறிகைள ஃ ெர
சா ப ட என

. பழ கள
ராெப
எ ஃேபவைர
பள

க உத
. ப கள
உ ள எனாமைல பா கா

ஷாக , அ ப ேய ப ைசயாக
. அ , ப க கைறப யாம
ச தி
அத

.

த வ ஷய தி ேநா கா
ரைம
. வார
இர
ைற ஆய
அ ைள ப
ண ேவ
.
ஷா
ேபா டா
, க
பா க
ஷன பய ப
ேவ
. ச
கி
அ ைள ப
ணாம
ெவள ய
ேபாக மா ேட . கீ ைர (Spinach J ice) ஜூ
தா எ ஃேபவைர
.
கமி ைம

ஒ ந லம
'எ
ெஹ
கைள அ ள வ பவ
,
தக க எ றா ெகா ைள
ப யமா .
'மன எ லா சமய கள
ேம உ சாகமா இ
ெசா ல
யா . அ ப நா ேசா வைட
சமய தி எ ைன
கலமா மா
ற ேச த பக நாவ க தா
. அவ ைடய நாவ கைள

சாேல
, நா
நா க
ேதைவயான என ஜிைய
-சா

ண ட மாதி இ
''
எ றப ேய 'ெரவ
ஷ 20:20' (Re ol.. ion 20:20) நாவைல
ர ட ஆர ப தா !
Net ̀

h p://

[ Top ]

. ika an.com/a icle.php?aid=14328& id=388&mid=17&

ந. க

ஆ ப ளா ̀ ேப

ப. மைன

காயா.

ைற க 'ெவய

'டான ஐ யா!

'ப ர ைனக எ ேபா
தன
வ வ இ ைல . எ
ப ர ைன வ தாேல , ந ழி , உய ர த அ

,
வலி ,
ழ ைத ேப இ ைம ,
வலி , உளவ ய சி க ம
மன

த ,
மாரைட
என அ

இதர ப ர ைனக
ேபானஸாக வ ைச க
. ெச ைன அ ேபாேலா ம
வமைனய
த உட ப ம அ ைவ சிகி ைச நி ண டா ட ரா
மா
பழன ய பன ட ேபசிேனா .

பா க

. உட

'உட எைட ஒேர நாள
வ வ கிைடயா
. ஆனா , உட எைட
ைற

ஒ சில நா கள
நிக
வ ட ேவ

நா
ேபராைச ப கிேறா . ஒேர வார தி உடைல இைள கைவ
பய சி
ஏதாவ இ
கிறதா ?
என வ ள பர கைள ேத அைலகிேறா
.
உட ப மன

அப மிதமான உட ப ம
ெச
ேபா
உட ஆேரா கிய தி பாதி
ஏ ப
. இ திய கள
சராச பாஸ
ெம டபாலி ேர
(ப .எ .ஆ .) எ ப
1800 கேலா . ஆனா , சராச யாக
இ திய க எ
ெகா
உணவ
3000 கேலா உ ள
. ந
உட வாைக
,
உண
பழ க ைத
ைறயாக ஆரா
,

ப யான மா ற கைள நம
நிக
தினா , நி சய உட ப ம
ப ர ைனைய ச ெச
வட
. இேதா, உ கைள ந கேள
அல வத கான அ
த வழிக ...

ஆ ப ள ா ேப

க ாயா

உ க உடலி உ ள ெகா

அளைவ ெபா

ேம ேநா
அபாய அதிக
ப கிைடயா . எ ேக, எ வள இ
கிற எ பைத
ெபா
அ மா
. ஈஸியாக
ெகா வத காக , ெகா
ேச
இட ைத ஆ ப
மாட
,
ேப
கா மாட எ
இர
வ தமாக வைக ப
கிறா க ம
வ க
. வய
ப திய
ேச
ெகா
ைப ஆ ப
மாட எ
,இ


ற தி ேச
ெகா
ைப ேப
கா
மாட எ
வா க
. இர
ேம ேமாச தா
. ேப
கா வ வ தினைரவ ட ஆ ப
வ வ தின தா அதிக ஜா கிரைதயாக இ
க ேவ
.
றி பாக, இதய ேநா வ வத கான
வா
க அவ கைளவ ட இவ க
அதிக !

கண

கி

ைப அள வ

...

அபாய ைத

...

க (ஆ ப ) ஆணாக இ
தா இ

அள
94 ெச.ம(37 இ
) அதிகமாக
, ெப
ணாக இ
தா
80 ெச.ம(32 இ
) அதிகமாக

தா
எ ச
ைகயாக

க ேவ

அ த
. ( ேப
கா ) ஆ க
102
ெச.ம(40 இ
) அதிகமாக
, ெப

88 ெச.ம(35

) அதிகமாக

தா
த எ ச
ைக ேதைவ .

அளைவ
ைற
ய சிய
உடன யாக ஈ பட
ேவ
ய அவசிய !
தி டமி ட ஆேரா க ிய உண

ஆேரா கியமான உண உ க உட
ேதைவயான
ஊ ட ச ைத ெகா
ப ட
,
உட எைடைய
ைற க
வழிவ
. இதனா இதய ேநா ம
ச கைர ேநா வ வத கான வா

ைற
ஆேரா கியமான உண
தி டமிட எ பதி

.
,

கா. ேபாைஹ ேர ம
ெகா

உ ள உணவ
அளைவ
ைற
, அதிக கா கறிக ,
பழ கைள எ
ெகா
த , ெகா
ந க ப டஅ ல
ைற த அள ெகா
உ ள பா

ெகா
த , இைற சி, ம ,
ைட, பாதா ,
தி ஆகியவ ைற
ைறவாக

ெகா
த ேபா றைவ அட
. உணவ
ச கைர ம
உ ப
அளைவ
ைற
ெகா ளேவ
. இ ப சம சீரான உண
பழ க ைத கைட ப
தாேல , உட எைட

பட ெதாட கிவ
.
உட
தவ
ேச
அவ
நைட

எைடைய
க ேவ
ைவ காம
ைற பய ப
பய சி, உட

ைற க அதிக கேலா க உ ள உண ம
பான க உ ெகா வைத
. சா ப
உணவ

எ த அள ச தி கிைட கிறேதா
, அைத உட ப
அ வ ேபா

வ ட ேவ
. அதாவ , உட உைழ ப

த ேவ
. வ ள கமாக ெசா னா
...

கிற உண
ஏ ப
பய சி, ந ச பய சி எ

கிறேதா, அைத ெச ய ேவ
.

உட ப மனா அவதி ப
அேத ேநர , ந ழி ேபா ற ப ர ைன இ ைல எ றா அவ க
திய
ேக
ர டமி (Sleeve gastrectom. ) அ ைவ சிகி ைச உ ள . இ த அ ைவ சிகி ைசய ,
பசிைய
ெரலி (Ghrelin)) எ ற ஹா ேமா அக ற ப
. ேம
, இைர ைபய
அள
ைற க ப
.
இதனா சா ப
அள ம
ேம ைற
,
ஊ ட ச
கிரகி ப
ைற க படா . இ த அ ைவ சிகி ைச
த ஒேர ஆ
, உட எைட 70 சதவ கித வைர
ைற

. அப மிதமான உட ப ம உ ளவ க
ைப பா
அ ைவ சிகி ைச தா
சிற த . இதி இைர ைபய
அள
ைற க ப வ ட
, ஊ ட ச
கிரகி க ப
அள
ைற க ப கிற . இ தவ ர, ேராேபா
அ ல எ
ேடா
ேகா ப
லமாக
உட ப ம
அ ைவ சிகி ைச ெச
ைற இ தியாவ

ைறயாக ெச ைனய
அறி கமாகி
ள ' எ றா .

உட.

எைட

காைல உண

ைறய டா ட க

பாக

ேவகைவ த இ லி, இ யா ப
ைற த

நா

ஆேரா கிய உணைவ ேநர

, டய

ேதைவ
ேபா

ஷிய

அள

ைற த

.

ற உண

கைள

லி ட வைர த

, அளேவா

சா ப

சாக வழிக

ேவைள உண

...
அவசிய

. ஆவ ய

சா ப டலா .

க ேவ

.

. பசி

காம

,

உட.

கிய

காரணமான சாத ைத

ைற

ஒ ப
சாத
, இர

ேவகைவ த கா கறிக
அளவாக சா ப டலா
. இரவ
சாத ைத தவ
ச பா தி ேபா ற ஃப வைகக ெப ட .
ைட ேகா
உணவ

வாைழ த

,

ேச

பழ வைககள

ஆகிவ ைற
தவ
ெகா யா பழ கைள
அைசவ ப

ெகா

மா

ய க

பாக கா

,

பலா,

,

உட பய

ைற த

சிகள

ெப யவ க

ைற த

காைலய

ப ளா

கிழ

காப ய

30 நிமிட க

வைககள

மா

ெணய
ைடய

வ ைளயா

பைத

கைரய

வா கி

கி கிட காம

, காப

. மைன எ
ளலா
.
காவ

ேதா ட ேவைல ேபா

,

,

.

பேம ெதாைல கா சிய
வ ைளயா

ச ேபா டா

ந க ப ட ேகாழி

மண ேநர

ஈ பட ேவ

றவ ைற

ள சா

ெகா

இைற சிைய

ைவ
சா ப டலா
ெபா
காம ,

ைவ
ேச
ெகா
ெவ ைள க ைவ ம
சா ப டலா .
ழ ைதக


, ேதாைச,

.
வாைழ,

,
மிதமான இன
சா ப டலா .
ேதா

ேபா

,

ெச

, எ

ய ேவ

ேலா

ேவைலகள
தவ

அளைவ

அதிகமாக இ

ைற

ேச

பதா

ஈ ப

ஏதாவ

ஈ படலா .

ய சி கலா

.

.

யாதவ க

ப ளா

தலா .
, அவ ைற

றி

மாக

தவ

.

லிேபாச

அதிக ப யான ெகா
ெபா

ற ெகா

உறித

சிகி ைச

ைப அக ற ேவ

வாக, நாைவ அட


மிக

. இ

, உடலி

எ த ப

நிைன கிேறாேமா, அ த இட தி
க னமான ெசய

. இன

, ெகா

திய

ெச

ய ப

உண

.

நி சய மகி
சி அள க
ய தா
. இைவ அைன ைத
ஒேரய யாக தவ
தா
மனதளவ
த மா ற
, உ சாக
ைற
ஏ ப
. 'எ
ேத கவ
ேத
. எ
உட
எைடைய
ைற பத காக , உண ம
உட பய சிைய மிக ேவகமாக மா றிவ ட
டா
கைர பா கைர தா க
கைர
தாேன... அேத பாண ய
ப மைன
கைர ேபா !
Previous

Net ̀

,
.

[ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?aid=14330&sid=388&mid=17&uid=656149&

பா.

ப கைள பராம

க...

ழ. ைத ப ற த சில மாத க
ஈ கள
ேம பா ப க ேதா
கி றன
.
ழ ைத
வய ெந
ேபா , மா 20 பா ப க
ைள க ெதாட கிவ கி றன . ஆ வயதி

, பா ப க
ஒ ெவா றா வ ழ ஆர ப
. ஒ ெவா பா ப
கீ நிைல
ப க
ைள
வ வத
தயாராக இ
. ஆ வய
ப ற நிைல ப க ச யான
அளவ
வள வத ேக ற ழ
இ த பா ப க வழிவ
கி றன . 'ஆேரா கியமான நிைல
ப க

திவாரேம இ த பா ப க தா
. அதி ெசா ைத வ தா
, ப லி ேவ வைர

வ,
நிைல ப க
நிைலத மாறி ஆ ட க

.
அதிக அ கைறேயா
கவன தா தா நிைலயான ப க ந
தி
. எ
இதமா எ ச
கிறா ப ம

சி தியா. மண மண யான பா ப கைள பராம
க அவ த
பள
...
தா

பா

பா

,

ழ ைதகள
ப கள
,
மி

ெகா
ப க
ெக
ஏ ப
பா
யா கைள உ
ெச
.
பா
ெவ ெவ
பான ெவ ந

நைன
ப கைள
ைட

சில

ழ ைதக


ச மதி பா
தைல
ப தி

தி
ண ைய
க .

பாைல வாய

ைவ
உறி சியப ேய
கிவ
. இதனா
ழ ைதக
ப ெசா ைத ஏ பட அதிக
வா

. பா


த ணைர நிர ப உறி ச
ெச
க .
ப கள

ள பா
வா
ஓ வ
.

ைறய

,ப

ைக வ ரலி


ெபா

வத

ப டாண அளவ லான ேப

தி ெகா

ழ ைதக

ல கிவ
ளதா , சிறிய ப டாண அள
பர

ைஷ ச யான ேகாண தி

ெம ைமயாக
எ பதா , ஐ
Previous


ல க ெச
வய வைரய

மி


வான ஃப

ேபா
க பர

மான

, ஈ

.

ஷிைன உபேயாகி

ல . ேம
, ழ ைதக
ேம ப பைசைய பய ப
, ப க

ப பைசைய வ
வ ந ல .
பாதி

யேவ
.
ழ ைதக இ த ெட ன ைக
ெப ேறாேர ப
ல கிவ வ ந ல .

ஆப

ஏ படாத வைகய
ைகயா

க ன

Net ̀

[ Top ]

h. p://

. ika an.com/a icle.php? ack=p n &mid=17& id=388&aid=14329& id=656149&

இன. எ

லா

கேம!

வண. க . திய ஆ
இேதா உ க கர கள
ஒ ப சிள
ப கள

தவ கிற .
ஆ கில ம
டா ட வ கட

... திய வ யலி வ கட
நிஜமாகி தவ கிற !

ழ ைதைய ைகயா
, பய ந கி நல பய

வ ,ஆ
ேவத , சி தா,
உ கைள பரவச ப

ம தி

ஓ இன ய கன

வ ேதா பலதர ப ட ம
க ெப டகமாக டா ட வ கட

வவ
உ க

னான , ைக ைவ திய
; பா கா
!

லா வ தமான கலைவயாக

என எ

ந கள
கர கள

சில மாத க
என ெந
கிய ந
ப ஒ வ
உ ள காலி க ைமயான வலி
.
ேக , எ
ேர...

எ ென னேவா ப ேசாதைனக ெச
பா
வலி கான
காரண ைத க


யவ ைல . ேவ ஒ ம
வைர ச தி தி தா
. ' ஏ ெகனேவ
உ கைள தா கிய சி
யா கி மிய
மி ச தா இ ேபா உ க பாத ைத பத
பா கிற ! என ெசா லி , சில மா திைரகைள எ தி ெகா
தா
. அ
த சில
நா கள ேலேய ந

வலி பற
ேபான
. ம
வ எ கிற வ ஷய தி
எ ேலா ேம அ பாவ க தா எ பைத அ ப டமாக உண திய நிக
இ .

பைர ேபா ந மி
படாத ேக வ கேளா
பய , வலி என
யர
வ கட . வ
கா

டாம த

எ தைன ேப தவ தி
கிேறா
; தவ கிேறா . எ வள

வமைனகள
கா தி
கிேறா ? ைக மறிய ெசல ,
ம கிேறா ? இத ெக லா ஒ சி ன த
தா டா ட
ேபா என ேநா க ந ைம

ப தினைர
ப டா டராக டா ட வ கட நி சய வ ள
.

தைலசிற த ம
வ க
,
நி ண கள

றி
க வ கட டா ட இன மாத இ

க .உ க எ
ண கைள எ
க .
தாய

வர

ேகாத
.

தவ

ப கள
ைற உ

கேளா எ ேலா
க இ ல வ வா

ழ ைதைய ேபால கா தி

கிேற

.
...

- ஆசி ய
Previous

Net ̀

[ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=17&sid=388&aid=14322&uid=656149&

.சிகெ ர. மற த கைத!

த.
தலி நா நிேகா ைன சி க ஆர ப தத ப னண ய

வார
ய உ
.

ெகா

த அ த காலக ட தி ச யான பய தா ெகா ள நா
. அதனாேலேய
சிகெர ப
தா , 'நா ெப யவ ; எ ைன யா
அைச க
யா . எ கிற த பான மேனாபாவ

வள த . அத
காரண வ ல ந க மேனாக . அ த கால சின மா கள
, சிகெர
ைகைய அல சியமா வழியவ டப ெதனாவ டாக வ ல தன கா
வா
. அதி ஒ
'ெக

. அவைர ேபா ப ள ப வ திேலேய சா ப
கைள உத
க வ சிகெர
ைக
பாவைனகைள ெச
பா ேப
. ஒ
ைற எ
. சி. சி.
கா
காக ழ ஏ
ெச றேபா தா ,

தலாக சிகெர
ைக ேத . அ ேபா என
19 வய .

21
வயதி

,

ேவைல
ேச த (டாஃேப ரா ட க ெபன ) இட தி
டஇ
ைகய
உ கா ேத சிகெர

கிற அள
த திர

த . மதிய உண ேவைளய
ட சிகெர ப
க ேவ
எ பத காகேவ, அவசர அவசரமாக சா ப

ஆற அமர உ கா
சிகெர
ைக தி
கிேற . இத கிைடய , காத வய ப
ேதா வ
அைட ேத
. எ ேலா
ெசா வ ேபால
ப ட ெந ைச ெகா ச அதிகமாகேவ ைகவ
ஆ ற ெதாட கிேன
. ஒ
நாள ,
நா
சிகெர கள
ஆர ப த பழ க பா ெக
, இர
பா ெக
... எ
அதிக
ஒ நாள
120 சிகெர கைள ஊதி த
நிைல
ஆளாேன
. இத காகேவ
கைடகள , ெமா தமாக சிகெர கைள வா கிவ

டா ைவ
ெகா
நிைலைம

வ ேட '' - கைதேபால வ கிற பால மாரன
சிகெர சிேநக .

''க. யாண
த சமய தி , நா ப தி ைககள
எ த ஆர ப
வ ேட
. எ
தாள க
ஆறாவ வ ர ேபனா எ பா க
. என
வல ைகய
ஆறாவ வ ர ேபனா எ றா
, இட
ைகய
சிகெர
! வ
எ ைன க
பா

வ டா க
. எ த உ கா
ெதாட சியாக நா ப
சிகெர
ைக வ

வ யாப தி
. எ ேகயாவ ெவள
ேபானா
ட ைற த ஐ
நா க
காவ நா வ
ெச ற சிகெர
ைக வாச வ
வசி ெகா ேட இ
. அ த அள
எ உட நல ைத ம
அ லா எ


ப ன கள
ஆேரா கிய ைத
ேச
ெக
ைவ தி
ேத .
' இன சிகெர
ைக க மா ேட
.

ஒ ெவா வ

ெகா பவ கைள ேபால , ' ைக க மா ேட


ேநர திேலேய உ திைய உைட
ஊதி த
வ எ ப என
அ வ ேபா ெமா தமாக கிைட
பண தி ,
வா கிவ
மர ட பா ஒ றி ேசமி
வ வ எ
இ தி வ

த சமய அ த மர ட பாவ

என
ேள ஓ எ
ண ... 'தின
நா சிகெர
ேச
ைவ தி
தா மர ெப
ைய
நிர ப
க ட தி அ ேவ
ற உண வான .

ட ஆர ப தி
சபத
தி எ

, அ
த சில மண
பழ கமாகி ேபான .

மக தி மண தி காக ஒ ெவா த க காசாக

ப பழ க
. 1992எ மக ப ள
ள கா கைள எ
ண பா தேபா தா
ெசலவழி
பண ைத த க கா களாக
, ெசா தமாக வ


கலாேம
!


நாத தி வ ணாமைல மஹா ேயாகி ரா

மா சிகெர ப
பழ க உைடயவ .
அவ
ெசய
ேமா க . அவ ட இ பழ க ேபாக ேவ

ேக டேபா
, ' தானாக
ேபா
எ றா . இ நட
பல மாத க
பற
, ஒ இர
ய கைட வாசலி அம
சிகெர ப
ேபா
'இ த பா ெக தா கைடசி , இன சிகெர இ ைல எ
தி
ப தி

உ ேள ெசா லியப
ைக ேத .
காைலய

ேத
. நிேகா
ேதைவைய
ைள உண த
...
வர க
, உத க
சிகெர
காக
க ஆர ப தன
.


தி ெகா ேட .
சிரம ப
ேநர ைத
கட தியவாேற அ

த ேவைலகள
கவன ெச
திேன
. மதிய ேவைள

வ ட
.
'அைர நா

நா
ைக காம இ
வ ேடனா
?! எ
என ேக ஆ ச ய
. அ த
ஆ ச யேம, எ னா
எ ற ந ப ைகயாக ேவ
றிய
. அ

த நா கள
அ த
ந ப ைகேய எ ைன வழிநட திய
. வார , மாத க , வ ட க கட

வைர நா
சிகெர ைட சீ
டேவ இ ைல! இ எ லா எ
நாத ேயாகி ரா

மா ஆசி வாத !
ஆனா
, ெச த பாவ


தி
ததி , நர

டல
அ ைவ சிகி ைச ெச
ெகா
ைப-பா
சிகி ைச. உட

டைன ெபற தாேன ேவ
? ெசய
ேமா கராக நா சிகெர
பாதி க ப


. இதய ர த ஓ ட தைடப ட
. ைப-பா
சீராேன
. ம ப
ர த
ழாய
அைட
... இர டாவ
க ஊசிக ைத
ைவ தி
ததி , நரக ேவதைன!

'ைப-பா
சிகி ைச எள தாகிவ ட

டா ட க ெசா கிறா க
, உ
ைம; அவ க
ைகவ த கைலயாகி வ ட
. ஆனா , அத ப ன காலெம லா பாதி கைள ேநாயாள க

ெகா
தாேன இ
க ேவ

கிற ?
இ ேபாெத லா சிகெர ப
பவ கைள க
டா
, ஒ
கி ேபா வ கிேற
. ெத
தவ க
எ றா , ' தய ெச
ைக பைத நி
தி ெகா

. நா ெசா வத காக அ ல ; சிகெர
ைக

ப தி , இ ம , ஆபேரஷ என நரக அவ
ைத
ஆளாவைத ேந
பா

ெவ
க ! என உ ைமேயா ெசா கிேற
!'' - ப
பவ க அைனவ ேம பால மார
ெத
தவ க தாேன!
Previous

Net ̀

[ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=17&sid=388&aid=14326&uid=656149&

இ.

ஹிேத திர

ஹிேத. திர

- ந

ேலா

!

இதய கைள

ெநகிழைவ
ெபய . 2008- நட த ஒ
வ ப தி
ஹிேத திர
ைள சா ஏ ப ட . சீரா
,
பாரா
வள த அ
மகன
நிைலைய க
கதறி
த அவன ெப ேறா
,

கணெமௗன தி தா அ த
ைவ எ
தன
.

அ ல... ஆர ப !
மரண தி ப ய

மகைன ம க
யாத
நிைலய , மகன
உட உ
கைள ஆ
ேப
தானமாக ெகா
தா க
.

தான தி உ னத ைத அ ைற
தா
தமிழக அறி த . ம
வ உலகி மக தான
வ ழி
உண
வ ைத ேபா ட ஹிேத திரன
ப இ ேபா எ ப இ
கிற ?
தி

ற ஆசி ய நக

கிற
ஹிேத திரன

. '' ேந தி
தா நட த
மாதி இ
.
வ ஷ ஆய
.
கால க காய ைத ஆ
ெசா வா க
.
வள
ஆளா கிய மகைன இழ த
திர ேசாக

ேக... அ எ ப மா
? அ ப ப, பழைச
நிைன
ப தவ
.


பறதா
அ தைன உ

எ மகேனாட உடைல ஆ ேப
தானமாக
ெகா
த நாள

ேபா கா
நிைறய
வ தி ேட இ

.
ேசல
லஒ

ஆ ஸிெட
ஆகி ,
ைள சா ஏ ப டதா
அவர உட உ
கைள தான ெகா

ெசா னா க. உடேன வழி கா
ேன . அ த நபேராட கி ன
த ேதா வைர
கைள
தானமா ெகா
தா க. அேதேபால நிைறய ச பவ க .

,

ந ல உ ள ெகா ட சில ட இ
இர ேட கா ல ச பண வ த
. உடேன, ெஹ .ப .
ஹிேத திர ெமேமா ய

ஆர ப
, வ ழி
உண
ப ரசார ப

வ ேறா . 'தைல
கவச தைல ைறையேய கா தி
.
ேநா

,
, காேல ல ெகா
தி

ேக !'' - மாைலய ட மகன
ைக பட ைத பா தப ேய ெசா கிறா அேசாக .
''இ த
நா

வ. ஷ
ல, தமிழக
இதய , 399 கி ன , 190 க
உய க கா பா ற ப

க , 215 ேபேராட உட உ
க தான ெகா
க ப
. இ ல 35
ர ஆகியைவ
அட க
. ஒ
ெமா தமா ெசா ல
னா 1230
!'' என அேசாக ெசா ல, அவர மைனவ
பா சலி ெதாட தா .

'' இ த உட
,
உய
கட ளா ெகா
க ப ட
.
நாம ேபாற ப எ ன ைத
ெகா
ேபாக ேபாேறா ? ந ம உட

ேணா ம
ணா ம கி ேபாகாம
, பல உய கைள
கா பா த பய பட
. எ க வா
ைகய
கிைட ச அ
பவ பாட தா எ க

வ ைத ெகா
த .
வய
ப ைள கைள பா கிற ப , ஹிேத திர ஞாபக வ தி
ேபா
.
டா டரா எ கேளாட கடைம அைழ
. இ ேபா ப த பாச
அ ைம ஆகாம
வாழ பழகி ேடா . எ ேலா
இ தஎ
ண வ தா
, அ பண
உண
ெப கி
!'' - வலிைய மைற
ெகா
மகன
ைக பட ைத பா கிறா அ
Previous


த ெநா ேய ...

றவ ேபால
உலக

த தா !
Net ̀

h. p://

[ Top ]

. ika an.com/a icle.php? ack=p n &mid=17& id=388&aid=14319& id=656149&

ெ ஹ.

ஆனா

, 'ெஹ

ஷூர

:எ

ஆ. ெடா
ஷூர

ன பாலிசி எ

ேபானா
.இ
தா

ைலஃ இ ஷூர
பாலிசி ேபாலேவதா
தி
ெதாைக கிைடயா .

கலா

.

, வயெதா

வ ெசல
ெஹ

தா . உட உபாைதக
கைள கண சமாக தவ

ஷூர

பாலிசி

அ ப ேய .

.

. ஆனா

, இதி

எதி பாராத வ ப
, தி
மாரைட
என ஏேத
நிக
தா , அத
ெசல ஆ
சமய தி அ த
ப தி ெபா ளாதார ைதேய தக

. அதி இ
உ கைள பா கா கேவ இ த
ெஹ
இ ஷூர
பாலிசி . சில ஆய ர க ெசல ெச
ெஹ
இ ஷூர
பாலிசிைய

தா , எதி பாராத ம
வ ெசல க ஏ ப
ேபா
... அைத ச ப த ப ட இ ஷூர
நி வனேம பா
ெகா
.

தன நப
பாலிசி,


பண யாள க

ைம

மான பாலிசி
ப ) என

( ஃ ேளா ட ) ,
வ த கள
ெஹ

பாலிசி
( நி வன க
பாலிசி கிைட கிற .

த க

தன நப பாலிசிைய தவ
ப ந ல
. ஏெனன , ஒ ெவா வ
தன தன ேய ஒ ல ச
பா
கான பாலிசி எ
கிற க எ
ைவ
ெகா ேவா
. அைனவ
ஒேர ேநர தி

வ ெசல வ வ அ
. தன தன ேய ஒ ல ச பாலிசி எ
தவ கள
தி ெரன
ஒ வ
வப
ஏ ப
,
ல ச
பா ெசலவாகிற எ றா , ஒ ல ச வைர
தா
இ ஷூர
நி வன க ெகா
. மத உ ள பண ைத ந க தா ைகய

ெசலவழி க ேவ
. ஃ ேளா ட பாலிசியாக இ
தா
,
ப தி வ ப
ஏ ப ட நப

ல ச ெசல ஆனா
, ெமா த ெசலைவ
இ ஷூர
நி வனேம
ெகா

. அேத ஆ
ப தி உ ள ேவ ஒ வ
ஒ ல ச ம
வ ெசல

வ. தா

, அைத

ஷூர

நி

வன

ெகா

.

வயதானவ க
, ஏ ெகனேவ ேநா இ
பவ க
திய ெஹ
கிைட கா . அ ப ேய கிைட தா
,ம
வ ேசாதைனக இ
வயதான ெப ேறா கைள ேச க
.
.

மிய

எ ப

பாலிசிதார
ைவ
தா
கண கீ ெச

கண

கி

றா க

ஷூர
. ஆனா ,

பாலிசி எள தி
பாலிசிய

?

வய , ம அ
பவரா, ைக ப
பவரா, ஏ ெகனேவ இ
மிய கண கிட ப
. சில பாலிசிகள
த வசதிகைள
வா க .

ேநா க ... இவ ைற
(ைரட ) ெபா

ெஹ
இ ஷூர
ேத ெத
ேபா தி ட தி உ ள பய க எ ன எ பைத
தலி
ெத
ெகா ளேவ
. எ ப
ப ட ெசல க
ைள ப
ணலா
? எத ெக லா
ைள
ெச ய
யா ?
த வ ட தி எ த ேநா க
கா ப அள க படா
? எ த வய வைர

வ கா ப அள க ப
? ஏ ெகனேவ உ ள ேநா க
எ தைனயாவ ஆ

கா ப அள க ப
? (சில க ெபன க ஓ ஆ
, இர


ெவ ேவ கால அள
நி ணய தி
பா க ). எ ெத த ம
வமைனக ட ெந ெவா
ெச ய ப

? வ
அ கி உ ள ம
வமைன ட ெந ெவா
ெச ய ப
உ ளதா
? ேக ெல
சி

என ப
பண இ லா சிகி ைச ெப
வசதி உ ளதா
? ேவ ஏதாவ
த பய உ ளதா ?
ைள ெச வ எ ப எ ற ைகேய ைட வழ கி உ ளதா எ பைத எ லா பா ப அவசிய .
நா
ெபா
இ ஷூர

ைற ெஜனர
நி வன க

இ ஷூர
ெஹ

நி வன க
, 15ஷூர
பாலிசிைய வழ

ேம ப ட தன யா ெஜனர
கி றன.

ைலஃ இ ஷூர
பாலிசி எ
ேபா ஆர ப தி எ ன
மியேமா
, அேத
மிய தா
பாலிசி
வைர ெச
தி ெகா

ேபா . ஆனா , ெஹ
இ ஷூர ஸி ஆ
கால
ஒ வ ட ம
ேம . ஒ சில க ெபன க ம
ேம இர
வ ட பாலிசிைய ைவ தி
கி றன .
ஒ வ ட
பாலிசிைய

ப ச தி
, நம
ஒ வய அதிகமாகி இ
.
ேம
, கட த வ ட தி ஏதாவ
ைள வா கி இ
தா
, இ தவ ட
மிய அதிகமாக
ெச
த ேவ

.
வ திவ ல
வ தி

-

ைறக

ைள

வா

.ப .ஏ. எ
கவன

றா

எ ப ?

க ேவ

ன?

ய வ ஷய க

...
-அ

ச தான க ி
ண .
ைண ேமலாள ,
ஓ ய ட இ ஷூர

த இதழி

...

ெபன .

''ெஜனர இ ஷூர
நி வன க வ கிக ட ஒ ப த ேபா
பதா
,
வ கி கண

தாேல ைற த ப மிய தி ெஹ
இ ஷூர
பாலிசிைய


. உதாரண
நா
ேப ெகா ட

ஒ ல ச
பா
ஃ ேளா ட பாலிசி எ
த க எ றா
4 , 000
பா
ேம
மிய
ெச
தேவ

. ஆனா வ கி
ல எ
ேபா
மா
1,750
பா
அ த ஃ ேளா ட பாலிசிைய எ
வ டலா
. ஓ ய ட ெஜனர
இ ஷூர
நி வன ைத எ
ெகா டா ப சா ேநஷன வ கி ம
ஓ ய ட ேப
ஆஃ காம ஸுட ஒ ப த ேபா
கிற '' எ றா .

வ கி

Previous

ெச

ல ேநர

றி

களா?
Net ̀

h. p://

[ Top ]

. ika an.com/a icle.php? ack=p n &mid=17& id=388&aid=14324& id=656149&

ப.ர ைனக
ம. ைர ஜி.ெஹ . ர

ப ரா

தைனக

. !

ஏைழ ம களா
' ெப ய ஆ
ப தி
.

அைழ க ப
ம ைர ராஜாஜி அரசின

வமைனைய 'மிக ெப ய ஆ
ப தி

ெசா வ தா ச
. க
சிகி ைச , மன நல ,
த காய , அவசர சிகி ைச ,
ேநா , ழ ைதக நல ம
ஆரா
சி ப
என
33 சிற

க ட ஒேர வளாக தி ெசய ப கிற ம ைர அர ம
வமைன . பலதர ப ட மன த க
இ தம
வமைனய , நம ஒ நா வ சி .
கச கிய உைட , கைல த ேதக , வ கிய க
க , ைகய
பா திர ேதா
கைட ேநா கி
நட க ஆர ப கிறா க அ ெட ட க
. எைதேயா வா
வத காக ெப
கைட ப க

கிறா க ெப யவ க
. பா
கள
ந கிற வ ைச . அைர ைற
ளய
, ஈர
உடேலா
ண ைய காய ேபாட வாகாக ந ல இட ேத கிற ஒ

. ட
ட காைல
ப தி ைகைய ப
தவ க , இர ப
ைகயாக பய ப ேம எ
ப திர ப
கிறா க .

ைதய இரேவ ஆகார நி
த ப ட ேநாயாள கைள ேநர வ ைச ப ஆபேரஷ
ஆய த ப
கிறா க ெசவ லிய க
.
அவ கள
ப தவ
ச மத
ைகெய
ேபா
ேபா ேலசாக ைக ந
கிற .

க த தி


வமைன வளாக தி இ
சாமி சிைலக
, டா ட கைளவ ட ப ஸியாக இ
கி றன .
'சீ கிர இ கி
ேபாக
சாமி !' - கணவன
நல
காக க
பசாமிைய
, அ மைன
வண
கிறா ஒ ெப
. வ திைய ெந றிய

ெகா
மதிைய த வாய
ேபா ைகய
,
'என
?!' எ
இட ைக ந
கிற
ழ ைத . தாய
ேசாக
க தி எ
பா கிற சி ன
னைக.

ரா. தி ேய வ
காைலய
த ஆளாக ஓ .ப . சீ
வா கியவ
அவ
ப னா ந
ட வ ைச
. வயதான
தா
ஒ வ
ெகா
, ' மகராசி, ந ந லா இ

'' எ ற வா
ைத ெப
ேச த ெப
காவல .
சி. .
ேக எ
ஒ மாதமாகி
உ கா

பத

, சிகி ைச
கிறா க .

க தி ெப மித . காரண ,
மா திைரைய உைட
ெகா கிறா
திதாக பண ய

ட வ ைசய
நி க ேவ
ய அள
ட .ஆ
ப தி
யாம அகதிேபா ஆகிவ ட சில ேநாயாள க ேசாகேம உ


வாக

இர
10 மண . ேம ெகா

வ ெசல
வழி இ றி , தன யா ஆ
ப தி ய

ைளய
ர த கசி ஏ ப ட அ பாைவ அைழ
வ கிறா க இ மக க . உற எ
யா
இ ைல. இ
லாமிய இைளஞ ஒ வேர அவ க
உதவ யா வ தி
கிறா . ஒ வழியாக ெப
கிைட
வ கிற அ த ெப யவ
. ெம ள க
திற
, ''பசி கிற '' எ கிறா . மண 11.30. வழி
எ லா ெகா வ தி

...
றி
க தி மன த க
. ேகா
பாைளய
தலியா
இ லி கைடய
நா
இ லிகைள
பா
லி ேலசா ஆறைவ த ெவ ந
வா கி வ கிறா
அ த இைளஞ . ந றி ெப
ேகா அவைர பா கிற அ த
ப .
'நாைளய ெபா
நலமா அைமய ேவ
நி திைர
ேபாகிறா க
. ெவள ச
எ ப தா இ த மன கள
ஏ க !

!'' எ
ப ரகாச

பா. ேபா
ெத

மாவ ட கள ேலேய

தலாக

ற ேவ
தேலா
தின கள


,

...

1842-

ெதாட க ப ட . 1962 வைர இத ெபய , 'எ
கி ம

வமைனயாக ெபய மா ற ெச ய ப ட .
இ தம

வமைனய

ழ ைதக

வா

ஆரா
சி ைமயமாக தர உய த ப

ப வ
(Neonatal Intensive Care Unit - NICU) இ
தன யா ம
வமைனய
இ ைல.
ெச
பா
கா

ைன, ேகாைவ ேபா

க சிகி ைச காக வ
வத காக அதைன அ

ற ெப

நகர கள

ேநாயாள க
ைகய

இ தம

வமைன

வமைன. ̀ அத

னேர, ராஜாஜி அரசின

ழ ைதக

நல ம

வமைன ம

, இ ேபா
.இ
அள

, ெமா த ேநாயாள க
யலி ம
தானா

ள ப சிள
ழ ைத கான அவசர சிகி ைச
நவன வசதிக
, ம ைரய
ேவ எ த

ள அர

வமைனகேளா

ஒ ப

ேபா

ைரய ேலேய அதிக
. க
த பா ைப டா ட ட

ச பவ க இ ேக ச வ சாதாரண .

,

ெப.

தைலவ காமராஜ

வராக இ

தேபா

,

யாக மா ற
ய சிக ேம ெகா ள ப டன . அத
காதார
ைற அைம ச ராஜ மா அமி ெகௗ , ம ைர ம
ெச ைன ம
வ க
,
டா லி ம
வ க

வ க
இ தா .

ைர ம

ைட மாவ ட கள

உய ைர கா பா றிய வரலா இ த ம
மர தி ம ேமாதி வ மான ஒ
வப
பலியானா க .
வ மான தி ப


வமைன
தா ெகா
வர ப
சிவகாசி டா

ஃபய ஒ

ஸி

நைடெப ற மிக

இ தம

வமைனைய ம

ெதாட சியாக 2.8.1954 அ
ம திய
வ க
ைய திற
ைவ தா .

தப யாக தமிழக தி

ெப ய வ ப

கள

பல

வமைன

. வழி தவறி ேமகமைல ப
உ ளானதி
, ைபல உ பட மா

தவ க பல த காய கேளா இ த
கா பா ற ப டா க .

ஏ ப டதவப

1971- ைவைக ஆ றி ஏ ப ட ெவ ள ெப
ஆ ப
ேபாெத லா , பாதி க ப டவ க

வமைனேய!

வ கி

, 1957-

நட த

என ெத மாவ ட க ேப ட க
உ ய ேநர தி ம
வ ெச த

திய
12 ேப

கலவர

,

இ த

ம ைர ம
வ க

த ெச ம
வ மாணவரான டா ட
. ெச ெபா ேடவ
மல
நிைன இ
: '1954- இ த ம
வ க
ெதாட க ப டேபா
, ெசா த க டட
இ ைல. அதனா , பைழய தா கா அ வலக தி தா வ
க நட தன
. அ
மதி க ப ட
ெமா த இட க
50.
த ெச
41 மாணவ க ம
9 மாணவ க ப
ேதா . ெசா த
க டட இ லாததா திய ேத
க ம ைர அெம
க க

நட தன
. ப ரா

ேத
ெச ைன ம
வ க
ெச ல ேவ
. எ கைள பா
, ' ேபப
ஃ ர
எ .எ .சி.' எ
ேகலி ெச வா க அ கி
மாணவ க
. நா இேத ம
வமைனய
டா டராக பண
, தி ெந ேவலி ம
வ க

ஆேன
. நா ஓ
ெப
14

க ஆகிவ டன' எ கிறா 75 வயதா
டா ட ெச ெபா ேடவ .

எ. ேபா

ெதாட

?

ம ைர ராஜாஜி ம
வமைன
தினச வ
ெவள ேநாயாள கள

ண ைக ம
7,000
வைர ந
. உ ேநாயாள கள

ண ைக

அதிக
. ேநாயாள க
ட ைத
சமாள பத காக, அ கி இ

ணா ப
நிைலய ைத

, அ ேக தன யா

வமைனக
இைணயாக
.28 ேகா ய
திய க டட க ட ப ட
. ஆனா , அத
ேதைவயான ம
வ க வக
, உபகரண க வா
வத
ம திய அரசிட இ
வரேவ
ய 10 ேகா
, தமிழக அர தரேவ
ய 4 ேகா
இ வைரய
வரேவ இ ைல . எ
சிகி ைச ப ைவ ம

மா றி
,
திய க டட ெசய ப வைத ேபா ற ேதா ற ைத
உ வா க
ய றா க
. ஆனா , இ
வைரய
திய க டட
ைமயாக ெசய படேவ
இ ைல.
இ ப றி அதிகா கள ட ேக டேபா
,'
நிதி வராம வ வா க க டட ைத
ெசய ப
வ சா தியேம இ ைல . அேதேபால டா ட க
த வா
ேம வைர மா 600 பண
இட கைள
நிர ப ேவ
' எ றா க .
Previous

Net ̀

h. p://

[ Top ]

. ika an.com/a icle.php? ack=p n &mid=17& id=388&aid=14325& id=656149&

தா.

ஒ.

ெப

!

தா

ஆகிற த

ண ... அ

த .

ஒ ெப

ற நாள

அவ
நட
மா ற க
, அவ ைடய வய றி
வள
ழ ைதய ட
ப ரதிபலி
. ஆேரா கியமான ழ ைதைய ெப

பத கான
ச யான வழிைய மக ேப ம

கலா ப ரஷா இ ேக ந ேமா பகி
ெகா கிறா .
''அறிவ ய
தியாக ெசா வதானா
, வய றி இ
வைர ஒ ெவா
ழ ைத
ஒ ஒ
ண தா . தன
ேதைவயான ஊ ட ச ைத , தாய
உதிர தி இ

உறி சி ெகா கிற . இதனா தாய
ர த தி இ
ஹேமா ேளாப
அள
ைறகிற
.
இைத ஈ க ட
டா ட
அறி ைர ப இ

மா திைரகைள

ெகா ளலா .
இத
ல ,
ர தேசாைக
ப ர ைனய

தாைய
ேசைய
பா கா க
.
ேம
,
ஃேபாலி அமில மா திைரைய


பத

ேத எ
ெகா வத

ழ ைதக
ப றவ ய ேலேய ஏ பட

ைள


ச ப தமான சில ைறபா கைள
தவ

.


பத
ேப க
பாக
(R bella Vaccine ) ேபா
ெகா ள ேவ
ேச
எதி
ச திைய ஏ ப

ெப
.

லா த
சி
. இ தா

ர தஅ
த , ச கைர, ைதரா
, ஹேமா ேளாப , உட
எைட ேபா றைவ ச யான அளவ
உ ளனவா எ பைத
ப ேசாதி
ெகா ள ேவ
.
அேதேபால,
தாய
உட நல எ வள
கியேமா , மனநல
அ வள
கிய . அதனா , ேப கால தி எ ேபா
ச ேதாஷமாக

க ேவ
. மன அதி
,
ழ ப , மன அ
த ேபா
அவ றி பாதி க
ஆளாக ேந
.

றவ

தா

ஆ ப டா

, ேச
மச ைக

சமய தி வா தி ஏ ப வ இய ைக
. அத காக சா ப டாம இ
ப உட ேசா ைவ தா
ஏ ப
. இைத தவ
க , ஒ இ லி , ஜூ

ெகா ச
, ெகா சமாக இைடெவள வ
சா ப டலா .
' எ

பர பைரய ேலேய யா

ேக

ெட

ெச

ெகா

ள மா டா க

,

அ ப

ெச.
ெகா டா
ழ ைத பாதி க ப
ழ ைத
எ த அதி
கைள
ஏ ப
எ பைத ெத
ெகா ள அ ேவ நம

பய

வ அறி ைர இ
வ தவ .

ழ ைத

பவ
கலி
Previous

லாம

. எ கிற வாத க உதவா
. அ
தா
.
ழ ைத ஆேரா கியமாக இ
ைணெச கிற .

சாதாரண தைலவலி

ெத வ
ெகா டா
இட தி தா
க .
அைத ெகா டா

.
ெகா
!''

, கா
!
டாட

தாேன எ

ரா ச
கிறதா , இ

ேக
,
ைலயா

மா திைரகைள

தலி தா ைமைய
ைமயாக
ெகா டாட அ த
ழ ைத

Net ̀

[ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=17&sid=388&aid=14331&uid=656149&

ச.
க.

கைரைய ெ வ
கள

.... க

ற சாதைன மாண வ
வய

ெவள

!

!

ப தா வ

440 மதி ெப
க . 12- வ

1080
மதி ெப
க ட
மாவ ட திேலேய இர டாவ மாணவனாக ேத சி
இளநிைல ப ட ப

(ப .கா .) 72
சதவ கித மதி ெப

. இ ேபா
நிைல
தலா ஆ
அ ெய
ைவ

ஆன
, பா ைவய ற மாணவ !
ழ ைதக

மாவ ட
. வ ைம

, சா தா
ள ைத ேச த ெப ய இச கி
- ெச
வா க ப ட அ த ஏைழ
ப தி கைட

த பதி
ெச ல ஆன

.

''சி ன வயசிேலேய என

பா ைவ ைற
ேபா
. ஒ ணா கிளா

கிற ப

ேபா
லஎ
றஎ
க எ
ேம என
ச யா ெத யைல . அதனால, ேபா
ப க
ல ேபா
நி

பா ேப
. ஆனா,
ட ப
கிற பச க எ லா
, மைற
ெசா லி ச த
ேபா வா க. அதனால, ஒ ஓரமா ஒ
கி நி
பாட ைத கவன
எ லா ைத
ேநா

எ தி ெவ
ேவ .
என

ெத யாதைத ப தி பச க கி டலா ேப றைத நிைன
மன
ெரா ப க டமா

. அ த ேகலி , கி ட
பய
பல நா க ப ள

ேக ேபாகாம

தி
ேக .
இ த அவமான ைத எ ப அ மாகி ேட ெசா

ெத யாம
மன
ேளேய
கி தவ ேப
. எ மனைச
கி ட எ அ மா , என

ேலேய
பாட க ெசா லி ெகா
பா க . ஆ தலான வா ைதக ெசா லி , எ தைலைய ேகாதி ம நா
ப ள
ட அ
ப ைவ பா க.
நா மனெசா
ெஜய க
இவ ைடய அ

ேபாற ப எ லா எ க அ மா ெகா
தஅ
அரவைண
தா நா
கிற ந ப ைகைய என
ஆழமா ேவ
றெவ ச
! '' எ கிறா ஆன
மா ெச
, ஆறா வ
ேபா ப ள ப
ைப நி
திவ டவ .
மகன

.

உண. சி ெப
கி
,
நி
ெச
, '' ஆன
ெர டா வ

கிற ப ஒ நா
அவேனாட

'உ க ைபய
பா ைவ ச யா ெத யல
... உடேன டா ட கி ேட ேபா
கா
க.
எ ககி ேட ெசா னா க . 'ஓ
தி
வ ைளயாட ேவ

ைள
இ ப
ஆகி ேபா ேச

ல ப ேன
. ஆன ைத ட
ேபா டா ட கி ேட
கா ப க
ைகய ல ச லி ைபசா இ ைல . கா

டா ட கி ேட
ேபாற
ேள எ
ைள
தமா க
பா ைவேய ேபாய
. தி ெந ேவலிய

கிற ஒ க

ப தி
ேபா
கா
ேனா . எ லா ெட
ெச
பா தவ க 'ஆன
ச கைர ேநா இ
. ச யா கவன காததால அவேனாட க
பா ைவ
ேபாய
. இன ேம

ஆபேரஷ ப
ண னா தா ஓரளவாவ பா ைவ கிைட
ெசா லி டா க . எ ப யாவ
ைள
பா ைவ கிைட சா ேபா
ெநன ேசா
.

த வ ைட வ
பண ஏ பா

ண ஆன

ஆபேரஷ ப
ண ேனா
. ம கலான பா ைவதா தி
ப கிைட ச
.
ஆனா
, மனைச ேத தி கி

ைள
ைத ய ெசா ேன
. என
ெத

க வ ைய எ ப ைள

ெகா
ேத .
ஆன
நாலா வ

கிற ப அவேனாட
ச ஒ
த 'உன
எ லா எ

? ேபசாம

ேலேய கிட க ேவ
யதாேன ?
தி

கா க . இைத ேக ட
அ த ப
மன
ெவ ப ேபா
. ப ள

ேபாகாமேல இ
டா
. எ னஏ
ெத யாம நா க
தவ சி

த ப, ச ப த ப ட
சேர எ க வ
வ தா க . 'உ ேனாட நிைல
உ க

நிைல
ெத யாம அ ப
ேபசி ேட
. எ ைன ம ன
பா . ந க
பா
வ ேத ஆக
ெசா லி அைழ
ேபானா க . ப ள
ட திேல நட தைத
ெசா னா எ க மன க ட ப
ஆன
எ கி ட அைத மைற
டா
.
யா மன
காய பட
டா
நிைன கிற ந ல மனைச ெகா

ஆ டவ ந ல க
பா ைவைய ம
ெகா
காம வ
டாேன
...'' ெசா
ேபாேத க
கள

கிற அ த தா
.
அ கிற அ மாைவ அரவைண
ேப
ஆன
, '' என காக எ அ மா
அ பா

பவ கிற க ட க ெகா சந ச இ ைல
. இ ப
என
தின
ெர
தடைவ இ
லி ஊசி ேபாட
. கைடசியா

லி ஊசி ேபா ட ப
ட டா ட
ெகா
க ைகய ல கா இ ைல .

லஇ
த ேமைஜைய வ
தா பண ைத ெகா
ேதா
. அ த
அள
என காக எ ைன ெப தவ க க ட ப றா க . இவ க
காக
நா எ ன ைக மா ெச ய ேபாேற கிற ேக வ தா
என
ள ைவரா கிய ைத வள
.
ந லா ப
பா

ண னா தா எ ைன ெப தவ க
ந றி கடனா இ

ேன . நா

தக
ைக மா

க ஆர ப ேச
. நா நின சா மாதி ேய ப தா வ

440 மா

ேத . ஆனா.... ''
அத
ேம வா ைத வராம த மா கிற
ஆன தி
.
மக ஆன ைத த ேதா ம சா
தவாேற ேபச
ஆர ப கிறா அவர த ைத ெப ய இச கி...
'' ப தா வ
ல ந ல மா

தா

ஒ ல ேச கிற
ப ள
ட திேலேய ம
டா க . அ
அவ க ெசா ன காரண
...
'ஆபேரஷ
ப ற ஆன
ம கலா இ
வ தக
பா ைவ
ெகா ச நா லேய
தமா பறிேபாய
. இ த நிைலைமய
ஆன ைத எ க ப ள

ல ேச க
யா
ெசா லி டா க. ஆனா, அ த நிைலைமய
ட மன தளராம ப

ெவறிெகா

,

ப.
கி ேட தா இ
தா ஆன
. இவேனாட அ
ண மாடசாமி
அ கா வ
ஆறாவ
வைர
தா ப
சா க . அ
ேமேல ப
ஏறைல
. ஆனா, ஆன
வ காைல
மண ெக லா எ
தி
அவ க அ மாைவ

ப உ காரெவ
பாட ப

ஆர ப
வா . அதனாலதா ம த மாணவ க
ேபா
யா அவனால
440 மா


ச . இைத எ லா எ
ெசா லி ம ப
அேத
ல ேச
க ெவ ேசா .
அவ

- வ
மாவ ட அளவ

றமா ப .கா .
த வ
ல பா
ெபா
கிற .

ேர
வா கி எ க ந

ண னா
'' எ

ப ைகைய கா பா தினா
றவ
வா ைதகள
ெப

'' பாச ைத
ந ப ைகைய
என ேக என
அ பா
தா எ க

! இவ க
லமா தா

ேக .


வள கிற எ ேனாட அ மா
நா இ ைன
உலக ைத பா

ப கைல கழக திேலேய
நி சயமா அ த ெவ றிைய
தா ஆன
!

தா எ ேனாட அ
காண ைக ஆ

வா

Previous

மாணவனா வ வ
எ அ மா அ பா

த க ட ல சிய
ேவ !'' - த கமா

மித

கி

ெசா

.
லி

பா!
Net ̀

h. p://

.

[ Top ]

. ika an.com/a icle.php? ack=p n &mid=17& id=388&aid=14332& id=656149&

க.

கா ேபா

!

மன.த
உடலி

ெவ
னா
சிகி ைசய
ெகா

வளர
ய ஒேர உ


, உ சப ச சாதைனயாக இ
ப க
ள ேவ
மானா , க
ரலி பண க

! அேத ேபா , உட உ
மா
அ ைவ
ர மா
அ ைவ சிகி ைச
! காரண ைத
ப றி இர
வ க ெசா னாேல ேபா
.

இதய , க
, ைரயர , சி நரக .... என ஒ ேவா அவய
சில றி ப ட ேவைலகைள ம
ேம
ெச கி றன. ஆனா , க
ர ம
தா உணைவ ஜரண ெச வதி ஆர ப
... ேநா எதி
ச திைய ெகா
ப வைர , 3,000அதிகமான பண கைள ஒ ரசாயன ெதாழி சாைல மாதி

ஒழி ச இ றி ெச
ெகா ேட இ
கிற
. இ தைன ேவைலகைள ெச

ரலி
ஒ பாதி
எ றா
, அத
மா றாக இ ெனா க
ரைல அ ைவ சிகி ைச

ெபா
வ ... எ தைன சவாலான வ ஷய எ ப இ ேபா உ க
ேக
தி
.
பழ க தா
,
ைவர
கி மிகளா
பாதி க ப


, 80 சதவ கித ெக
ேபான
ப ற தா
'க
ரலி பாதி
ஏ ப

கிற
.
எ பைதேய ந மா அறிய
. இ நம
ெத யவ
ேபா க

' ப ேர ட

நிைலய

.


ேநா , வய றி ந ேகா
வய ைற
பாைனேபா மா றிவ வேதா
, கா வ க
, லி ட
கண கி ர த வா தி ,
ய நிைன இழ
, நட கேவ
யாத நிைல என ப
ப யாக மன தைன
ட கிவ
.
ஆைகயா ,
க ைமயான பாதி
உ ளானவ க
'க
ர மா
அ ைவ சிகி ைச
ஒ ேற நிர தர த
!
ஒ க
ர மா
அ ைவ சிகி ைச
14

மண ேநர வைர ஆ
.
வ ைல உய த நவன
உபகரண க , ந
பய சி ெப ற ம
வ க
ெசவ லிய க - உதவ யாள க .....

அைன
உய தர தி இ
தாகேவ
.

தன யா ம

வமைனகள

,இ தஅ

18
-

உலகிேலேய நம நா
தா அதிகமான அளவ
,
அதாவ வ ட
இர
ல ச
அதிகமாேனா க
ர பாதி
ேநா களா
மரண அைடகி றன .
ெப
பா

தர
வயதின
தா க
ர பாதி
ஏ ப கிற
.
ைவ சிகி ைசைய ெச
ெகா ள 30
த 40 ல ச
பா

வைர.ெசலவா
. ஏெனன , நா
வதி
உ ள எ த அர ம
வமைனய
'க

மா
அ ைவ சிகி ைச . ெச
ெகா
வசதி இ ைல ; ஒேர ஒ வ திவ ல
- ெச ைனய

டா லி அர ம
வமைன
.
கட த இர
வ ட களாக
டா லி

வமைனய
ெவ றிகரமாக ெசய ப


ர மா
அ ைவ சிகி ைசக
எ லாேம இலவசமாக ெச ய ப கி றன.

ர ப ர ைன வராம இ
க அதிக ெகா

உ ள உண கைள
ரத , மா

, ைவ டமி ம
கா கறி - பழ வைககைள சா ப வ
தின
உட பய சி ெச ய ேவ
.
கியமாக,
பழ க
ேவ
!
ெதா

தவ
க ேவ

ரைல கா
ேபா டாக

.
.

: த.க த.ரவ

Previous

Net ̀

[ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=17&sid=388&aid=14317&uid=656149&

கண .ன . க

ண !

இ. தியாவ
1.2 ேகா
த 1. ̀ ேகா ேப பா ைவ
ைறபா
ட உ ளன . இதி கி ட த ட பாதி
ேப

ைர ப ர ைன. இவ க
அ ைவ சிகி ைச
ல ம
ந ல பா ைவ கிைட க
ெச யலா . ஆனா , ேபா மான வ ழி
உண
இ ைமயா ெதாட
பா ைவ
ைறபா

இவ க வா கி றன
.

ப ேசாதைன எ றா
,

வமைனய
ஏ , ப , சி,
என
எ திைவ தி
பா க . அைத ப
க ேவ

நிைன கி றன . இதனா , ழ ைதக
எ ப

க ெத
,த க
ள ைறகைள எ ப
ெசா ல
எ ற ெப ேறா கள
அறியாைமயாேலேய நிைறய ழ ைதக பா ைவ
ைறபா
ட இ
கி றன
. க

ப ர ைன உ ள எ பைத க
டறி

வமைன

ேபா ேநா
றிய நிைலய

. இ ேதைவய ற . ெப யவ க

ேம க
ப ேசாதைன எ
இ ைல . ப ற த
ழ ைத
டக
ப ேசாதைன ெச யலா .
40 வய
ேம ப
பதி ப ர ைன வ
. அ எ லா
அண வத
ல ச ெச
வ டலா
. ந ழி ேநாயாள க
ப ேசாதைன ெச
ெகா வ ட
, வ ழி திைர ப ேசாதைன
ஏெனன , நர ப
ப ர ைன ஏ ப வ ஆர ப தி ெத யா
ப ற வ வைத கா

க ப ேசாதைன ெச
ெகா
ப ர ைனைய தவ
கலா .

வர
ய ப ர ைனதா
. க
ணா
ஆ மாத க

ைற
தவறாம ெச ய ேவ
.
. பா ைவ பறிேபா
நிைல ஏ ப ட
வத
ல இ தைகய
ேநா , 40

வய.
ேம வர
ய ப ர ைன . க

த ம
ேம ெகா வத
ல அைத தவ
கலா
. சில
சில


மி ன அ
ப ேபால இ

கி ஆேலாசைன ெப
ெகா ள ேவ
.

சில ப ேசாதைன ெச
, உ ய சிகி ைச


சி பற ப ேபால இ
.
. அ ப இ
தா உடேன க
டா டைர

இ ேபா , க
ட வ ஷ சி
ேரா எ ற திய ப ர ைன வ

ேவைல பா பவ க

க உல
ப ர ைன வரலா . ஒ நிமிட தி
சிமி ட ேவ
. கண ன ையேய பா
ெகா

பவ க

அவ கைள அறியாமேலேய ைற
வ கிற .

. அதாவ , கண ன ய
16
த 18
ைற க
சிமி
த அள

உடலி உ ள ஒ ேவா உ
ர த வழியாக தா ஆ சிஜ ெச கிற
. ஆனா ,
க வ ழி
ர த வ நிேயாக கிைடயா
. க
க இ த க


ஆ சிஜைன

ெகா கி றன. கண ன ைய பா
ேபா , க
ண அள
ைற
, உல
ேபாகிற .
க வ ழி
ெச
ஆ சிஜ
ைறகிற , இதனா எ
ச , மண ேபா

ப ேபா ற வலி

.க

த ண வழி
ெகா

. கண ன ய
ேவைல ெச பவ க
இ த
ப ர ைன வர வா
உ ள
. இ த ப ர ைனைய த க , கண ன ய
ேவைல பா பவ க
,


ம ட
ைறவாக கண ன திைரைய ைவ தி
க ேவ
. அ ேபா தா
ஓரள
க வ ழி ம இைம ப
பா கா ைப அள
. கண ன ைய பய ப
ேபா
உபேயாகி பத காக சிற

ணா க உ ளன
.
அவ ைற பய ப
தலா
.
ென ெச
ைகயாக இ
பத
ல பா ைவ
ைறபா வ வைத தவ

!
. தா

: பா.ப ரவ

Previous

மா
Net ̀

h. p://

[ Top ]

. ika an.com/a icle.php? ack=p n &mid=17& id=388&aid=14334& id=656149&

கி. ச

ஒ.
ெத

கிள ன

ப தி ஆேரா கிய ெதாட
வேத சைமய அைறய தா
தா எ றா
அதி நா கவனமாக இ
கிேறாமா, எ ேபா

சைமய

அைறைய

சைமயலைற
என இ
ெத


. உட

டா
பத

றா

,

பராம

ெண

. இ

அைனவ

கலா ?

லா

ெவ

ைள நிற தி

ேபா

நல நிற ெபய

'பள .

றைவ க

தா

சிக

அல ஜி.

ெஷ

வ ன கைர

சி, எ
.
ேடா

சிக
.அ

எ ப

, பதி கிற ைட

, அைறய

த ெச ய

கைள ைவ

வா கி வ

க சிதமாக

கிற ெபய

அழகாக இ

சிறிதள
ேக

ெபா

. நல நிற

'ெர ஸி
பா

. அ ேபா தா
ட அைத

சைமயலைற

கவனமாக

?

ஃ கள

வ ேபா

கல

ளப ன ஹ ட

ைவ கலா

மிக

ெஷ

லபமாக

ஃைப

ைட தா

. அலமா
ெச

ஆகா

;

வ டலா .

ெதா

ைல இ

கா

.

. .எஃ .இ. ( பாலிெட ரா ஃ ேளாேரா எ திலி

)

எ றந
ெவள யாகிற
.
த வைர
ெடய ெல
, ைட டான ய , ெசராமி
பா திர கைள பய ப
வத
ல இத தவ ர ைத
ைற கலா
. எ ஸா
ஃேபைன
ெபா
திவ டா சைமய அைறய
ேத கி நி

வா
ேபாேய ேபா
.

த ண
நைன
ணய

, மி ஸி, ைம ேராேவ

ேபா

ற எெல

ரான

சிறி
ேப
ைட ேபா
கைர க
ப ழி
ெபா
கைள
ைட க
. பற
ைட தா ெபா


த .

ெபா

கைள

த ெச

ய , அைர ட ள

. இ த த ண

பா ைச

அலசி க வ ய ப ற
, உல

ஃ.

ஜி

, சைம த ெபா

கைள

அ த ெபா
கள

ெகா
இர டாக ெவ

ஜி ைவ ப
ெப ற . ஓ எ மி ச பழ ைத இர

திற

ைவ

ேபா

, ேக

வ ைளவ

பா

யா க

. அதனா ,
ைவ பேத ந ல
. ஒ ெவ காய ைத
உ தம
. ெவ காய பா
யா கைள இ
ஆ ற
டாக ெவ
ைவ
வ டா , ெவ காய வாச
வசா .
மி ஸி
ஜாைர

ச யாக க வாதேபா , அத

மசாலா ெபா
கள
பா
யா க

. அதனா , மி ஸிைய பய ப
திய ட , அதி த ணைர ஊ றி ,
ேவ
. மி ஸி
தமாவ ட ப ேள க
ைமயா
.

ெண

ஊ றிைவ

பா

, அ சி மாைவ பய ப

ேபாேய ேபா
.
ேத கிய த

எ ேபா

தி

அ சிய

. பற

, வ
சமாக

25 கிரா

அளவ

வைககைள அ ப ேய ைவ காம
சிக

,

ரைவ, ைமதா ேபா
ைப ெசா

Previous

, ஈர

கைள வ ர ட ,

,

ளா கி, 5 கிேலா அ சி

சிக

ஏறிய

வராம

ற மா
லி

கிள

ெந

ேபா

ெபா

கள

பவ

!

, பா

உல

ைல


சிக

ைவ

ைவ தா

, கர பா

தினா, கா

ெகா
சிக

நாைல

காரண

.

.

ெந

கா

.

காயைவ

ைவயாக இ
, ஆறைவ

.

ட பா கள

.
கிரா

கைள

ேபா

.

Net ̀

h. p://

ைட தா

த கறிேவ ப ைலைய

வட

ண ஊ றி இ

ைவ கலா . சைமய

ண ெகா

லாம

, மிதமான
நா

தா

, கர பா

ஆ கா ேக ஜாதி காைய ேபா

அைட கலா .

ெச

தா

சைமயலைறைய ெவள

சைமயலைறய

பய

கள

த ச
ெச

,

[ Top ]

. ika an.com/a icle.php? ack=p n &mid=17& id=388&aid=14335& id=656149&

உ. க

ைளக

சா ப

ச தான உண வா?

ஆேரா. கிய அ டவைண

அ மா க
ழ ைதக ஒ லியாக இ
தா
வள
ப வ தி
ழ ைதக சா ப
உண
ேபாதா ; ச தானதாக

க ேவ
.

கவைல
ைவயாக இ

;
தா

டாக இ

தா

கவைல

ெபா வாக, ஒ வயதி இ
ஆ வய வைர ஆ
ழ ைதயாக இ
தா
ெப
ழ ைதயாக இ
தா
ஒேர மாதி யான ஊ ட ச
க தா ேதைவ ப
. ஏ
வய

இ பால
ேதைவ ப

கள
சிறி மா ற ஏ ப
. இ த வயதி சி வ கைளவ ட
சி மிக
அதிக எைட
. காரண - ஹா ேமா மா ற க .
ஒ வய

12 வய வைரய லானவ க
கான ச யான உட எைட , அவ க
தின
ேதைவ ப

, அ கிைட க
ய உண ஆகியவ றி அள கைள
லியமாக அ

இர
ப க கள
' பைடய . இ கிறா வ ஜயா ம
வமைனய
சீஃ டய
ஷிய
கி

தி. இ த அ டவைணைய உ க வ
சா பா
அைறயஇட தி ஒ
ெகா
க .

உ க
ழ ைதக உணைவ
உ சாக ப
க .

சி

, ரசி

, ந

றாக ெம

, உமி ந

கல

சா ப ட

.

Previous

Net ̀

h. p://

[ Top ]

. ika an.com/a icle.php? ack=p n &mid=17& id=388&aid=14323& id=656149&

.

ைந

!

டான கானக

'இ.

ேபாக

கா ேபாக வழி

ைண

ெகா

கி

- இ.
பா

ேபாேற

டா ஏகம

கா

வ லகி நி

சி

ல ைவ

டா

பாைத வ

டா.

பழ பாட
. இ த ெதாட
எ ன ச ப த . கைடசிய
ெசா

, இ த
கிேற .

ெபா வாக,
ழ ைத வளர வளர அத ெப ேறா
ஒ ெவா ைற
ெசா லி த கிறா க
. வா வ
எ லாவ ைற
நா க
ெகா கிேறா
. ஆனா ,
ெச ைஸ ப றி யா
ெசா லி த வ இ ைல. அ ப
ெசா லி த வதி அநாக க ைத அ வா
இ லாம
ைவ ப ேபால நிைன கிேறா .
வா
ைகய

ப கமாகேவ நிைன கிறா க
ெச
வா
ைகைய .
அதனா தா அைத ப றி
ெசா லி த
வ ஞான வ வழிகா
ேய இ ேக
இ லாம ேபா வ ட .
'நா

தக தி

சா தி இ

ைலேய...

அ தஅ

பவ ைத ெசா

ைலேய?

ள இ

- எ
ப லா கண ைவ
நிைறய இ
கிறா க .

லி

தர

பர

ப மநாப


ைடய
ேனா க இ லற தி ஈ ப டா க
, பல ழ ைதகைள ெப ெற
தா க
.
ஆனா , அவ க ைடய தா ப ய வா
ைக இன ைமயானதாக இ
ததா
ெச ஸி எ தவ தமான
தி
தி
இ லாமேலேய ழ ைத ெப
வட
எ ப உ க
ெத
மா

ெச.
ப றி வ ல

யா ெசா லி த த எ கிற ேக வ

. எ த சி க
வைலயப
ேமள
ழ க ... சி ன ெமௗலானா நாக
வர வாசி க ... ஊைர
க யாண

ெகா வ இ ைல . வ ல
க சிைன
கால தி
(Breeding) ம
ேம அவ

ஹா ேமா

. அ ேபா ம
ெச ஸி ஈ ப
... அ

' ப . ேபா

. அ ப
ஈ ப
ேபா உற , ந
,

ட பா கா ; எ
எத ட
. ஆனா , மன த
வல
அ லேவ. மன த
ஆ ள
அ தி வைர ஹா ேமா க

ெகா ேட இ
.
மன த ச ததி உ வா க
பல ப
தி ெகா ள
ழ ைதக ப ற த ப ற


ெச ஸி
ட ஈ ப கிறா க
.
டஏ ம

ஈ படவ ைல . உட

ழ ைத காக ம
ேம ெச
அதி ஈ பட ேவ
.

Sex is the most intimate form of
interpersonal, non-verbal communication எ

கிேற

ெசா லாம உண
வ தா ... ெச
!

பா க

. அதாவ

காக
, உறைவ
எ றா
...
,'உ


சில , 'ெசா லி ெத வ இ ைல ம மத கைல எ பா க . ெபா ய
வாச
கத ேபா ட கைத இ
. உ
ைமய
ெசா லி ெத வ தா ம மத கைல
.
த பதிக
, இன ேம தி மண ெச
ெகா ள இ
ேபா
ேம... இ த ெதாட .
கா

தலி

ெசா

ன பாட
வ கிேற
ைழய ைத ய ெந

. 'க
ைண ெகா
வைத ேபால... இ த '


ைந

கா ல ைவ டா
ெதாட ஒள கா

பாக
ெபா
மண

!

- இ. ட வ
Previous

Net ̀

[ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=17&sid=388&aid=14318&uid=656149&

ம.

வாச

!

தமிழ. சி... ேபரழ
ெப
பாவ கிறா தமிழ சி. க
இ ேக...

. தைல சா
களா ேப

.ம லா கிண றி கிைட காத ம
ெசா
ேபா , என
சி வயதி

ம யாக
, இதய தா எ
வ இ ைல
வ ய பாக இ

தைல ேகா
வ ரலாக
கவ ைத ேபராசி ய
. எ
.

கார க


ைணேய

வாசைன
ெப

ைமயாக

'ந ம ஊ ல ஒ சி ன ஆர ப காதார நிைலய
தவ ர ேவெற ன இ
? இவ க இ ப
ெப ைம ப
ெகா ள? என அ ேபாெத லா திைக தி
கிேற
. வள
, ஓ , ஆ ைகய
ப கி ற சி காய க , கா
ச , சள , இ ம எ
எ த ெதா தர எ றா
'ம லா கிண


எ ப
ைகெகா
கிற எ

பவ
வமாக உண
ெகா ள அத ப தா
எ தைன ச த ப க !

இ. த ஏ ர
, ேம மாத ேகாைடய

பல நா க இ
ேத
. ைகேபசி,
தக க ,
ெதாைல கா சி, ெவள

ப க
என இைவ எ
இ றி காைல
, மாைல நைட பய சி ,
ஊ ெப
க ட அர ைட , ந ல ச தான சா பா என அ
தமாக தின க கழி
ெகா

தன. தி ெரன வல க
காலி ச
வ க . ஏ ெகனேவ ஏ ப ட காய ஒ றா அ த இட
அ வ ேபா ெதா தர த வ உ
. வ க வ
வத

ேப
(Ice Pack ) ஒ தட
ைவ
பா
ெகா ச
ைற தபா
ைல.
காைல தடவ ெகா

மா
பால தி உ கா தி
ைகய
வ லாரெந லி அ மா வ தா .
அவ
ஏ அ த ெபய எ
ேக க
என நிைன
ெகா

தேபாேத
, எ

ண க ைத
கா வ க ைத
அ கி வ தவ கவன
வ டா
. '' நட க ஆர ப சா

தா?'' எ றவ , எ வல க
காைல அ
தி வ க ைத ேநா டமி டா .
''ஒ ந ல ைகைவ திய ெசா ல டா ?'' எ றவைள ெகா ச


ச டா ட
க ைவ திய த ம
தா ந
வ யா

தவைள ைக ப
உ காரைவ ேத
. ந
ழ கி ப
ெதாட கினா .

ச ேதக ேதா பா ேத
. ''ெப ய
?'' எ
கவா ெநா
தப

ைவ திய ைத ெசா ல

''க
மா , வர
ஓரமா நி
ம சண தி மர இைலகைள ந லா ஆ

ேகா
. ெகா ச
சி ன ெவ காய ைத உ
ெவ
ேகா . ெர ைட
, சாத வ
ச பைழய க சி ய
ேபா
ந லா ேவகெவ
ேகா . ெவ த
, இள
டா, அ ப ேய ெம லிசா ஒ
ணயலக
, வ கமா

கிற இட தி ஒ தட ெகா . அ ப ேய அ ப ேபா ெதாட
ெகா
வ தா , ஒேர வார தி
வ க ப
ப யா
ைற சி
. வலி

ேபாய
பா!''
ம சண தி மர தி இைல
இ வள மக
வமா என நிைன
ெகா ேட வ
அ மாவ ட ெசா ன
உடன யாக ம சண தி இைலக சி ன ெவ காய ெர
வ க ைத
இ த ம சண தி மா றிவ

ந ப ைக ஊ
ெகா ேட ஒ
ைவ க ப ட . ெகா ச '
... ஆ... எ ெற லா அல பாம இ
தா ேபா
.
மன
, உட
ஒ ேசர இைண
மாய நட த எ
தா ெசா ல ேவ

வ எ ஊ
எ வள க ைணேயா இ த ம சண தி மர கைள ெகா

இதமான ஒ தட தி வலி நிவாரண தி நி மதியாக
கி ேபாேன .

தட
ந ப மா

. இய ைக எ
தி
கிறா

ெதாட
10 நா க தின
ம சண தி ஒ தட ெகா
ததி கா வ க வ றிவ ட
றி இ
ெகாைடகைள நா கவன க தவறி இ
கலா . ந கிராம
பா ட
அவ ைற தா த க ெபா கிஷ களாக பா கா
பய ப
தி இ
கிறா க
. க

பைவ இய ைகய
ெபா கிஷ க என நம
யாம ேபா வ ட .
ந காலி மிதிப
ஏேதா ஒ ெச எ தைகய ம
ெத யா . இய ைகய
மதான ப ய
ேபர
அக ப

ப கேள!

தமிழ சி அழகி தன அைடயாள அவ
நள
த சா திய எ றா
,' க
சிற ப
காரண
ெசா கிறா .


ெபா

ண கைள
ேபா தா

வ ேத
.
. எ த

.ந

.

''இ ைன
வைர
எ தைல
நா ஷா
பய ப
தியேத
கிைடயா . ெச ப
திைய
சீய காைய
தா
ய மக
வ ெபா
தைல
ேவ எ
ேம இ ைல
.
சில நா கள
தய
ைடேயாட ெவ ைள க
ேச
தைல
ேத
ள ேப
.
ப ற ஈர உல தி தைல
சா ப ராண ேபா ேவ
. சா ப ராண
ைக ...
ந ல கி மிநாசின !
இய ைகேயாட வர ைத
ற கண சி
, ேஹ மசா
,

ஆய
ேத ற ேதைவய ற ேவைல
. பார ப யமா நாம ப ப
வ ஷய க தா நம
எ ப ேம ைக ெகா
!''

டமி

̀ ம. லா

க ிண

ைம
ேன

ெகா ட எ ப நம
அ த மக
வ நம

ைடய

. எ ப இ வள
ைவ காத க . என சி
கிறா

-

மண

.

கைள

ேம!

'ஆேரா. கியமான
க .எ ப எ ப இ
க ேவ
ேபா ற
இ ேக ந ேமா பகி
ெகா கிறா டா ட எ
.ராமகி

இ றி தவ பவ க
காக சிகி ைச அள
'நி ரா எ ற சிற
நக
நட திவ கிறா .
''

.

க ப றிய பல உ
ைமகைள
நி திைரைய

நி மதி
ைமய ைத ெச ைன அ
ணா

...

ேபா மான அள
எ லா எ

ைப திய ப

க இ ைல எ றா
, ேதைவ இ லாம
ேவா
. க
கள
க வைளய வ
மாதி இ
.

ேகாப வ
. எதி ப பவ கள ட
. உட பலவன அைடவேதா
,

சில நா க
ேபஷ
ஒ வ வ ேநாதமான ஒ
காேரா வ தி
தா . ''டா ட என
கேம வ றதி ைல . நா
கி 15 வ ஷ ஆ
. ஆனா, என
எ தவ த பலகீ னேமா , ேநாேயா
வ த இ ைல . இ எ ன வ தமான ேநா
? இதனா , ப னாள
என
ேவற ஏ
பாதி

மா?'' எ
நிதானமாக ேக டா .
'வ ட கண கி
ெச திகைள நா
ெசா ல
மா?

காம வா
ப தி ைககள

அதிசய மன த ! எ
க ட க

தி
கிேற
. ஆனா , ஒ

ெவள யா
இ ேபா

ைமைய உ க

எ த மன தனா
வ ட கண கி
காம இ
கேவ
யா
! எ ப தா அ . ஒ நாள
எ வள ேநர
கிற க எ ற ெபா வான ேக வ ைய எ ேலா ட
ேக டா
, கிைட
பதி ஆளா
வ தியாச ப
. நிைறய ேப ஆறி இ

மண ேநர
வா க

சிலேரா ஒ ப மண ேநர ேதைவ எ பா க
. வயதானவ க சில ஒ நாைள
அ ல நா
மண ேநர
ளாகேவ
கி எ
வ வா க
. ஆக, உட ஆேரா கிய
உைழ
,
வ த ைத ெபா
ஒ ெவா வ
க ேநர ேவ ப
.

.
,

ஆனா , ேமேல றி ப ட நபைர ேபால 'ஒ
ெமா தமாக நா
வேத கிைடயா

யா
ெசா னா
அ உ
ைம இ ைல . நைட ைறய
அ சா திய
இ ைல . அ ப எ றா ,
இ த ேநாயாள ெசா வ ெபா யா ... ெபா இ ைல . ஆனா , ேநாயாள த ைன
அறியாம
அ ப
ெசா கிறா எ பேத பதி !
அதாவ , 'என
க வரவ ைல ... வர
வரா

ஏேதா ஒ ச த ப தி
, அவ ைடய
ஆ மன ந ப ெதாட கி இ
கிற
. அத ேக ற மாதி த ெசயலாக நைடெப ற சில
ச பவ கைள
ஆ மன ேகா
ைவ
ள . இதனா , 'தன
தின
கேம வரவ ைல.
24
மண ேநர
நா வ ழி
ெகா ேட இ
கிேறா

திடமாக அவ ந ப
ெதாட கிவ டா . ஆனா , த ைன
அறியாம , தின
சில மண ேநர அவ ஆ
த நிைலய
ய ெகா கிறா எ பேத நிஜ
. ஆனா
, அவைர
அறியா இ நட பதா
, தா உற கிய
ெபா
கைளேய அவரா உண
ெகா ள
யவ ைல எ ப தா உ
ைம!

ஆனா.
, ' ந க ெசா வ ந
ெசா லிவ ட
யா
. அதனா
நிலவர க அைன ைத
ெத

கிற மாதி இ ைலேய
?. எ
ேநாயாள ய ட ேநர யாக
, அவ ைடய ெதாழி
, தினச நடவ
ைகக என ப னண
ெகா
ய சிய
இற கிேன .

நகர தி ெவ றிகரமான ஒ ெதாழி அதிப அவ
. நா
நா ஏ ற க

அவர
ெதாழி வ க
, ேவக
ேம அவ ந ல ஆேரா கியமான உட
- மன நிைலய
உ ளா
எ பைத ெதள வா கிய . ஆனா
, அவ
உ ள ப ர ைனைய எ
ெசா
வ தமாக
'உ க
க ஏ வரவ ைல எ பைத ஒ ெட
ெச
பா
வ ேவா
. வா


நா அைழ க
, ேலசான அதி சிேயா தி
ப ேக டா அ த ேநாயாள ...

'எ

,

ெட

டா?
- ஆராேரா.ஆ ரேரா...

இரவ
பா


ெகா

க தி
ண ப

கமி
வா

Previous

,

காைலய

ற ைடவ

சிகி ைச

ைறக

ைமயா

வ ழி

தின

ஒேர ேநர தி

மா

!
ஆ ன யா

'

(Sleep apnea ) எ

ற ேநாய

அறி

றி . இதைன

ளன.

ப .ப ., ஷ§க , ஹா

அ டா

.... ேபா

றப

ேவ

ப ர ைனக

வத

.
Net ̀

[ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=17&sid=388&aid=14320&uid=656149&

இ. ப

வய

!

டா ட ெச வராஜ
, உடலி வய ேற ப ரதான என
'வய . எ ற தைல ப
ஆய ர
ப க க ெக ா

தக ைத எ தியவ
. ேல ரா
ேக ா ப அ ைவ சிக ி ைச ப
ைப
ேமைலநா க ள
பய றவ
.
பேக ாண தி பண யா
ெச வராஜ
, வய றி
சா பாக ேப க ிறா ...
'ஒ. சா
வய
இ லா டா ... இ த உலக
ல ஏ கலா டா .
ஒ பைழய சின மா பாைம ! உலக தி
உட
பல கலவர க உ வாக காரணமா

கிற வய றாகிய நா தா . ெந
ழி ெதாட கி ஆசன வா வைர ந
கிட
எ ைன
ப றி எ லா
ெத
கேவ
ய வ ஷய க எ க ச கமா இ
. இைர ைப, க

ப த ைப, கைணய , சி
ட , ெப
ட , மல

பல ஜரண உ
கைள உ ளட கிய
ம திர ைப நா !

.

,

ெச மான
ெசா ன உடேனேய எ ேலா
எ ைன தா ஞாபக வ
. ெதா ைடய

ஆசன வா வைர உட
உண பயண கிற பாைதைய ெச மான ம
டல
ெசா வா க. மன தன
உயர ெவ
ஆ அ
. ஆனா, ெச மான ம
டல ேதாட நள
30 அ .
ெபய தா சி
டேல தவ ர ,
ேபா
அதேனாட நள
20 அ . ஆனா, உண
ழாைய தா
வய றாகிய எ ைன
கட
ெப

, ஆசன வா வைர உண ெச ல
யஉ
கள
ெமா த நளேம ெவ
10 அ தா .
ெரா ப ெப ைம ேப ேற
நிைன
காத

ைமய ேலேய நா ெரா ப சிரம ப ற ஒ
ப லா க

யாத பல ெபா
கைள
வா ல ேபா
உ ேள அ
ப ற க
ெச
கைவ க நா ப ற சிரம எ ப
ப ட
உ க
ெத யா .


...
ெதாழிலாள .
டந க
.
அைத

எ ேனாட க ட ைத ெசா லி கா
ேற
த பா

காத க.
தலாள கி ட த ேனாட க ட ைத
சில ேநர கள
ெசா லி அ வாேன ெதாழிலாள
... அ த
மாதி தா எ
தலாள யான உ ககி ட எ சிரம ைத
ெசா ேற .


த உணைவ உைட
ைழ
உட
ேதைவயான 'ச தி ைய ம
உறி சி எ
கி
ச ைகயான கழி
ெபா
கைள ம
ேம உட ப

ெவள ேய
ேவ .

,

அவசர அவசரமா ந க ெவ

டான இ லி
,
ெபா க ,

மா வைகயறா க எ லா ேம
ெதா ைடைய தா
ய ஒ சில வ நா க வைரதா
. ஆனா , என


தபற
பற க
வ த உண இ
கிற இட ெத யாம
' க சி
அட கி
.
எ னதா
டா இ
தா
,
அைத
தா கி கிற ச தி இைர ைபேயாட வ

.
உண
ழா
லமாக இைர ைப
உண


, நா அரைவ நிைலயமாக மாறி என
இய திர கைள
கிவ ேவ
.
இதனா உண
,
களாகி மா மாதி
ைழ

.
கிராம தி பாைன ெச ய ம
ைழ கிறைத பா

கீ களா ?
த லக
கைள உைட
,
ளா கி , த ண ேச
ந லா ப ைச

ற தா ச கர தி ெகா
வா க
. அேத
மாதி தா ப ைசய ற
,
ைழ கிற
என
ேள
ேவைல நட
. உணவ

கிற

. ரத கைள ைஹ ேரா ேளா
அமில
ஆர ப
. ந க சா ப
உண
என

க ைகய
ப டாேல ெபா
ேளா
அமில . ஆனா, இ
அள
இைர ைப ெரா ப
ெபா

ர க ப
ெச மான ேவைல எ ப நா

, ெப சி
(Pep. in) எ ற ெநாதி ெபா
ேளேய நட
கியமான சிகி ைச இ

தா க
.

த ஆகி ற அள
திடமான ஆ ற ெகா ட ைஹ ேரா
த அமில தா
ட இைர ைபய
பாதி ைப ஏ ப

யா
. அ த
ரா
. உண ெச மான ஆக ெப சி உ பட ப ேவ ெநாதி
ெசா ேன இ ைலயா
... இ த ெநாதி ெபா
க இ ைல னா
,
கண கி நட க
ய ெமகா ெதாடராகிவ
!

ஒ ேசமி
கிட
ேபால
அதி இ
ச திைய ப

ேவைலைய சி

நா ெசய ப

ர த
ெப

ேற . வய றி இ
ழா க
, உட
ெச
.

கிற உணைவ பத ப
க உ ள ெச க

,

சாதாரணமா ந க சா ப ற சா பா என
எ ப எ லா மா ற ப

ெத

மா? வ ள கமா ெசா ேற . அ ேபாதா ஒ ெவா வா உணைவ சா ப
ேபா
எ ைன ப தி நிைன ப க . உ க
காக நா எ ப எ லா ஓடா ேத ேற கிறைத ெசா ல
ெசா ல... உய ைர ேநசி கிற அள
இ த வய ைற
ந க ேநசி ப க!
-. ம

...

Previous

சா

...
Net ̀

h p://

[ Top ]

. ika an.com/a icle.php? ack=p n &mid=17& id=388&aid=14337& id=656149&

உதிர. ேபா ைக ந ி

உதிர

!

மன.தைன கீ றினா ர த வ
. மர ைத கீ றினா
ர த வ மா? வ கிறேத... உதிர ேவ ைக மர ைத கீ றினா
ைகைய ெவ
ய ேபா ர த வழிகிற .

ெப
கள
உதிர ேபா
ப ர ைன
மாம
தாக
ெசா கிறா க இ த மர ைத
!
த சா
மாவ ட

ேகா ைட அ ேக உ ள கீ ழ
ன வாச
கிராம தி தா ெபா கிஷமாக உய
நி கிற இ த உதிர
ேவ ைக.

வாசியான பழன ய ப
, '' இ

கட ள
மர
.
வ ள ைய தி மண
ெச
ெகா வத காக தி ெரன மரமாகி நாடக
நட
வா

. அ ேபா ேவட ஒ வ
அ த மர தி ம அ ைப எ ய, மர தி இ
ர த கசி

. அ ேபா தா அ மர
அ ல;
க ெப மா எ ப ெத
. அ த
மர தா உதிர ேவ ைக!

ஆர ப

.

வய
வ த ெப

ஏ ப
கியமான ப ர ைன
, அள
அதிகமான
உதிர ேபா
. அதைன
ணமா
த ைம இ த மர தி ப ைடக

கிற
.
ப ைடைய கார த டாத அ மிய
அைர
, பாலி கல
காைலய
ெவ
வய றி சா ப டா உதிர ேபா
உடேன நி

.
இ க ப ைபைய
த ப
. ச கைர ேநாைய


ச தி
இ த ப ைட

!'' எ றவ ,
அ வாளா ஒ ப ைடைய ெம ள ெவ

தா . அ

கணேம மர தி இ
ர த ேபா ற
திரவ கசிய

''ெவ
ப ட இட தி ,


; மர


கிற இ த உதிர ேவ
பா கா
வ கிேறா .
ைத
ைவ ேதா, ஒ
தானாக
ைள தா தா

ைற ம
ேம இ

சாண ைத ைவ
சிவ டா , ர த வ வ
ேபாகா
. கி ட த ட அழிவ
வள ப
ைக மர ைத
, நா க ெரா ப கவனமாக
இ த உதிரேவ ைக மர ைத கிைளைய ெவ
ைறய ேலா உ வா க
யா
. அ ேவ

. றி சி மல ேபால 12 வ ட க
கா கா
!'' எ
மைல கைவ கிறா .

தமி
ெச வ எ பவ , '' இ சாமி மர
. க யாண ஆகாதவ க இ த
மர தி ப ைடைய ெவ ட
டா . ஒ
ைற உதிர ேவ ைக மர ைத

த வ ைல ெகா
வா கி மர ைத ெவ
டா
. ர த ஆ ேபால ஓ
கி ேட இ
'ம
ஷைன ெவ
னா
ட இ த அள
ர த ெகா டாேத .
ஊேர ல ப தவ சி ேடா
எ கிறா மர ைத அைண தப .
சி த ம
வரான த சா
இளமாற
, '' ர த ேபா

தமான ம
. இ த ப ைடைய 4 கிரா அளவ
ஊறைவ
வ ட ேவ
. காைலய
அ த நைர வ க

ேநா

ெவ

உதிர ேவ ைக மர தி ப ைட
50 மி லி அள
டான ந
இர
வய றி
தா ந ல பல

.
!''

கிைட.

ச.

. சீதேபதி, ர தேபதி

க ைர ேநாைய

சிற த ம

!'' எ

கிறா உ சாகமாக.

!

உதிர ேவ ைக மர ைத கீ றினா எ ப ர த வ கிற
? த ைச ம
ெப ற ேபராசி ய
, சி நரக ம
வ மான ேமாக தா
,
''உதிர ேவ ைகைய தாவரவ யலி
'பேராகா ப


. எ பா க . மர தி

'ெர கி

க தா ர த ேபா வ
சா
காரண
. அேதா ,
டான ஆசி , அமிேனா ஆசி என ப ேவ ச
ெபா
க அ த மர தி

கி றன. உதிர ேபா

அ லா , ெப

ஏ ப
அ வய
வலி
இ அ
தமான ம
. ஜ பான
இத இைலகைள பய ப
தி
ேக சைர த

மைர தயா
கிறா க
. ப லி ைப
நா
ேதசிய மர
இ தா . இதி நா

, ெச மான

அதிக இ
பதா
, ச கைர ேநாைய

ச தி
இத

. இ உதிர ைத உைறயைவ பதா , ம ன க கால தி ெவ
காய க
இைத தா ம
தாக பய ப
தி இ
கிறா க '' எ றா .
Previous

Net ̀

[ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=17&sid=388&aid=14321&uid=656149&

க. ச

கேணச. , த

சா

.

'' கா
ெம
ச ஜ ய
, உதி
எ கிறா கேள... அ எ த அள
டா ட ேக .ராம ச திர ,
சீன ய க ச ட
, கா
ெம
அ ேபாேலா ம
வமைன.


பல


அள

. ''

ைள கைவ

ெம

ச ஜ ,

'' நி சயமாக இ பய
ள ெதாழி

. இ த சிகி ைசயா
ெகா
வைத த
நி

யா
. வ
த இட தி தா
ைய
ைள கைவ க
.ந ல ச
எ ப , நப
நப ேவ ப
.ப

ைடய
எ வள
உ ள
அத அட தி எ ன எ பைத
ெபா
இ த ச
அைம
. அ ைவ சிகி ைச ெச வத
ேப ,

சிலி
ல ச ஜ
ப ற எ வள

, அத அட தி
எ வள இ
எ பைத ெதள ப
திவ ேவா
. இதனா , இ த
சிகி ைச ேதைவயா ,
இ ைலயா எ பைத அவ கேள
ெவ
ெகா ளலா . தைல ப தி ேதா மர
ேபாக ம
ெகா

அ ைவ சிகி ைச
ெச ேவா .


ைடய

ப ந ல ஆேரா கியமான
. இத

அதிக எ பதா

ைய எ
ப க தி ெபா
ேவா . இ த அ ைவ சிகி ைச
மண ேநர
நட
. அ ைவ சிகி ைச

வார தி
ப க தி ைவ
ெகா

. ப ற அ த ேவ

திய
ைள
. இ த அ ைவ சிகி
ப க தி த

கா
. ஆனா , ப ப க தி

க ப ட இட தி த

.இ
தா
, நாளைடவ

மைற

!'
தாமைர ெச

வ,ம

, அ ேக
த ஆ
க ப ட
ைசயா

ைர.

'என மா பக க இய
மா பக
ேநா வ
வ கிற டா ட '

ைபவ ட ச
அபாய இ

ெப தாக இ
கி
பதாக ஒ இதழி

றன . மா பக க ெப தாக இ
தா

ேத
. மா பக
ேநா எதனா

,

டா. ட ராஜா,
.
ேநா ம
அ ேபாேலா

வ ,
ேநா ம

வமைன.

மிக
தவறான க
. மா பக ெப தாக இ
பத
, மா பக
ேநா வ வத
எ த ெதாட
இ ைல .
ேநா வ வத
நிைறய காரண க உ
. உட ப ம
, உண , வா
ைக
ைற ,
ழ ைதய ைம,
ைறவான எ
ண ைகய
ழ ைத ெப
ெகா வ
அ ல
ழ ைத
தா
பா ெகா
காம இ
ப ேபா றவ றா
ேநா வரலா . இைத தவ

ய காரண க எ
ேவா
.
ஆனா ,
மரப ய
தியாக வ
ேநா க ந மா தவ

யாதைவ. மா பக
ேநா உ ளதா எ பைத அறி
ெகா வத
மிக
எள ைமயா க ப ட ப ேசாதைன
ைறக வ
வ டன
.
தலாவ ,
யப ேசாதைன ெச
ெகா

, இர டாவ
' ேமேமாகிராஃப .
ைறவான ப ேசாதைன .
ஆர ப திேலேய
ேநாைய க
டறிவத

ண ப
திவ ட
!''

''இ

,

ற ெசல
எள தி

தி, ேசல .
''35 வயதிேலேய சி ன சி ன வ ஷய கைள
ஞாபக தி ைவ
ெகா ள
யாம
தி டா வ
இைளஞ நா . அலமா ய
ைவ தி
ெச ேபாைன எ
பத காக அைற
ெச கிேற . அ
ெச ற ப ற
, ' எத காக இ ேக வ ேதா
? எ ற ேக வ ேயா ெந றிைய
கியவா ேயாசி கிேற . இ ஏதாவ ேநாயா ? ஞாபக ைத அதிக ப
வதாக ெசா ல ப

மா திைரக இத
பய த மா?''
டா ட ேக .ெச தி

ேவல

, மனநல ம

வ ,க

,

.

''உ க


ெம ஷியா (Dementia)என ப
ஞாபக மறதி ேநா
இ ைல. அ 35 வயதி எ லா வரா . ெம ஷியா வ தா உ க தினச
வா
ைகையேய நட த
யாத நிைல இ
. ஆனா , உ க ப ர ைன
அ இ ைல . 35 வயதி இ ப ஞாபக மறதி வர பல காரண க உ ளன
.
நிைறய ேவைல ப

தா
, ஞாபக மறதி இ
. பத ற
மிக
கியமான ஒ காரண
.
கவன
ைறவதா மறதி ஏ படலா
.
காரண , பத றமாக இ
ேநர தி
ைளய
பல வ ஷய க
பதிவாகா . அதனா , அ ம
நிைன
வரா
. ந க சாைலய
ெச
ேபா பல கா சிகைள கா கிற க
. ஆனா , அைவ அைன
உ க
ைளய
பதிவாகா
. அவ றி எத
ந க
கிய

த கிற கேளா, அைவ ம
ேம பதிகி றன. சில மாணவ க சின மா பா தா சீ

ைப

சீ

ெசா வா க . ஆனா , பாட
தக தி உ ளைத ேக டா
, எ
ேம ஞாபக இ
கா
.
பத றமாக இ
ேபா
, பல சி தைனகேளா இ
ேபா
...
றி ப ட வ ஷய தி
கவன ெச

யா . மன பத ற ைத தண க ம

ஆேலாசைனய ேப

மா திைர எ
ெகா டா
ேன ற காணலா
. இ த மறதிைய ேபா க சில எள ய
பய சிகைள வ
ெச

.
த பய சி : ச -கா ஷியஸாக எைத
ெச யாம
, ப

வ ,
உட பய சி ெச வ
,
வா கி ேபாவ
,
ள ப ,
சா ப வ ,
ெர
ேபா
ெகா வ ... எ
எைத ெச தா
மானவைர
கா ஷியஸாகேவ ெச

.
தின
வ ைடவ
கிள
, இ
எ ன ேவைலகைள ெச ய ேவ

மன.
ஒ ப
ய ேபா
பா

ற ப

யைல ம

ைற நிைன
ெகா


நட தினாேல இ த ப ர ைனைய லபமாக ெவ

Previous

. இர
, ' எைத எ
வ டலா !''

க ேபா
ேபா
அ த
லா ெச ேதா
. எ

Net ̀

[ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=17&sid=388&aid=14316&uid=656149&

. ள
பட. க

ள யா
: பா.காய

.
அக

யா, ேக.ஆ .ெவ கேட

வர

திய கா
ெசா லிவ


கிறா .

ைம சிற

வ நடராஜ த ைன
ச தி க வ
ேநாயாள கள ட இ ேபாெத லா
தவறா ெசா
வ ஷய ஒ

.
''
ேகாய
யாைனக
மைலய

கா நட கிற
.
இட
,
கா
,

.... இெத லா யாைனக
ேக
கிய எ றா மன த க
? அதனா தா ,
ெவள நா கள
வசி பவ க
,
ெவ ள கிழைமேய
' ஹாலிேட.

வ கிறா க .
ேதைவய லாத பல
வ ஷய கைள ேமைல நா கள
பா
கா ப

நா
,
இ த ந ல வ ஷய ைத
அவ கள ட இ
ஏ க
ெகா ள
டா ?

உ ேளேய
. வ. ,
கண ன என
ெபா ைத கழி ப
டா .

ட ெவள
இட க
ெச வ ெட ஷைன
ைற
.
.
ழ ைதகைள உ சாகமா
''

ண ைவ ஏ ப

ஆ ப

க சி

மலைர ம ட மல !

உலகி அதிநவன ம
வமைனக
உத ப
கி ைகவ
தஒ
சிகி ைசைய சவாலாக

ெகா
சாதி
கா

கிற ெச ைன ஃேபா
மல

வமைன. ஆ ப
க நாடான
கா ேகாைவ ேச த
ெப சி எ ற 8
வய சி வ
பல ஆ
களாக
தராத தைலவலி. தி ெர
வல க
பா ைவ
பறிேபா வ ட
.
''
ைளய
சி கலான ப தியர ப
அ கி இ
தக
ேய பா ைவ
பறிேபானத
காரண . எ
ேடா
ேகா ப க வ ைய
வார வழிேய ெச
தி , ஆ மண
ேநர தி ஓ அ ைவ சிகி ைச
தைலய
கபால வழிேய எ
மண ேநர தி ம ேறா
அ ைவ சிகி ைச
ெச

அக ற ப ட . அ த ஆ ப
க சி மல
பா ைவைய ம ட
எ க மல !'' எ கிறா டா ட ெவ கேட வர ப ரச னா ெப மித ேதா !
அ த நா

ஞாபக

வ ைளயா

கள

ேபா

க ,
ளக !

லா என இர

'. ரா

ெச. ைன ம
வ க

னா
மாணவ க
(1961 ம
1971- ஆ
ேப

)
சமப தி ம
ட நிக
சிக நட தினா க
.
அவ க ப
த ெச ைன ம
வ க
ய ேலேய
இ த ச தி
நட த
.
நா
ப ேவ
ப திகள
தம
வ நி ண களாக
ேகாேலா
பலைர
, நைர த
மாணவ களாக

பைற ேமைஜகள
பா தேபா ெநகி வாக

த . அவ கள
சில ப ம

, ப .சி.ரா

கைள ெப றவ க . ஆனா , '' எ ன மா ேள ...
எ ப டா இ
ேக ...
ேபர ப ைளக எ ன

றா க''

எ த ேவ பா க
இ றி
உைரயா
ெகா
தன .
அ தா
,
நா கைள கழி தவ க ப
தேபா , ஒ ெவா வ

லா ெதரப !'

'எ லி
, ' நி
, ' ைவைல , ' ப ேர கி டா - ̀ இைவ சமப திய
ஹாலி
ஹி
ரா லா திைர பட க
. இதி
' ர த. ேவ ைட
நாயகனாக காத ெமாழி ேப
சா ெல பா ராப
ேப
ச தா
இ கிலா
இள ெப
கள
ேல ட
இதய
! ெவ ெவ
க ன
ெசா த காரரான ராப
ம ைப தியமாக கிட
ஏ யா. 'ராப
ேராஜா க ன
ரகசிய ,
ேலட ெச ஃ சீர
கி ெதரப ! எ
ஒ டா ட இைணய தி ப ற ைவ
வட
,
இ கிலா
இள க
ட அ த சிகி ைச காக வ ைச க
நி கிற . அ ப எ ன சிகி ைச அ
? ைகய


க ப ட
ர த தி இ
சிவ

கைள
,
சீர ைத
,
ர த த
கைள
தன யாக ப

, அத ப
சீர தி
ெசறி
ட ப ட ைவ டமி கைள
அமிேனா அமில ைத
கல
க தி இ ெஜ
ெச வேத அ
!
இத
அ த டா ட
ெகா
தி
ெபய ' ரா லா ெதரப . இ எ ப இ
!

ஊ சியா? ஒேர ஊ சியா?


கிய ேநா கள

ப சிள
ழ ைதகைள கா க பல
ஊசிக ேபாட ப கி றன . இத
பதி
, ஒேர ஊசிய
அ தஐ
ேநா க
வராம த
' ெப
டாேவல
எ றத
சி
தமி நா ம
ேகரள தி கட த மாத அறி க ப
த ப ட
.
இ ேபா இ த ஊசி ேபா வத
எதி
ெத வ
ெட லி உய
நதிம ற தி வழ
ெதாட
உ ளா ப ரபல வழ கறிஞ ப ரஷா
ஷ .
' ந நா
ைறயான த
சி ெகா ைக இ ைல
,
த ேபா
ள தி ட வ தக நலைன சா ததாக இ
கிற
. இ த ஊசி
ேபா டா
ழ ைதக
மரண
ட ஏ படலா

ைட
கி ேபா
அவ , 'ஏ ெகனேவ இ த
திய த
சி ைறைய
ஜ பா நி
திவ ட
' எ
கிறா . வ ள க ேக
ம திய
அர
ேநா

பய
ெட லி உய நதிம ற .
Previous

Net ̀

[ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=17&sid=388&aid=14339&uid=656149&

ப.ரபல

...

Previous

Net ̀

h. p://

[ Top ]

. ika an.com/a icle.php? ack=p n &mid=17& id=388&aid=14400& id=656149&

ெ ம.

ஷா ப

!

Previous

Net ̀

h. p://

[ Top ]

. ika an.com/a icle.php? ack=p n &mid=17& id=388&aid=14327& id=656149&

எ.

இளைம...!

வய.
'உ சி

ைற க

இேதா சில வழிக

.

கா

வைர மா ற

ஏற ஏற... '

தைல

க வ .க
. வய

மா
வதா

.
ஏ ப

பாதி

கைள

...

ைள

ந ல சா
.
ெதாட
தா ஞாபக மறதி ேநாய

த ப கலா
. இ த
ய , ஆேரா கிய ைத அதிக
'பாலிப னா
(Polyphenols) உ ளதா , உண ெச மான
உத கிற . அ ேபாேலா ம
வமைன நி ேரா ச ஜ டா ட ஆ
.ரா நாராய
ைகய
,
'' ைள எ ப


ரத தா ஆன
. அ இய க ரத மிக மிக அவசிய
.
ப கவாத தா வ பவ கள ட
ட நிைறய ரத உ ள உணைவ எ
ெகா

கிேறா . எனேவ, அதிக
ரத ம
ைறவான கா ேபாைஹ ேர உ ள உணைவ உ
டா
ைள எ
இளைமயாக இ
'' எ றா .
'

. இதய
'ந

ட ேநர

அதிக

.வ .

னா

அம

பவ க

இதய ேநா க

வத கான வா

எ. கிற சமப திய ஆ
. .வ . பா
ேபாேதா அ ல க

ேவைல ெச
ேபாேதா ,
வார
ய தி அதிக ெகா
உ ள ெநா
தன கைள சில சா ப
வ வ உ
. ஆனா ,
இ த ெகா
ைப எ
அள
பான உட உைழ

இ லாத ழலி இதய
பலவன ப
. எனேவ, அதிக ேநர
.வ -ய

பைத தவ
பேத
ைமைய
த ள ேபா வத கான வழி.
3. க .

ெதாட


ஓ ேவ இ லாம ேவைல இ
தா
, க
கள
தைசக வ வ ழ
, க
ேசா
, க

ந வ த , தைலவலி ேபா ற ப ர ைனக வ
. 'க
எள ய பய சிக
ெகா
பத
ல இவ ைற த
கலா
. எ கிறா அக வா க

வமைனய
டா ட
ெசௗ த . ''உ ள ைகயா க
கைள
ெகா
, ஆ
ைச இ


. இதனா


ந ல ஆ சிஜ ம
ஊ ட ச
க கிைட
. காைல
ேயாதய தி ேபா
மாைல
யஅ
தமன தி ேபா

கைள
ெகா
ய ஒள ந இைம வழிேய

பா
ப சில நிமிட க நி

. இ க

ந ல ஆேரா கிய ைத
அள
. ப ைச பேச என இ
ெச
, ெகா , இய ைக கா சிகைள பா பத
சியைட
. இைம ெகா டாம பா பைத தவ
, அ வ ேபா க
சிமி

ந ல !''

,
,

4.
வய

மறிய க ன உட பய சிகளா
க பாதி க ப
. இதனா , மிக வ ைரவ ேலேய
ப ர ைனக வர வா
உ ள
. கீ வாத (Osteoarthritis) வராம த
ஆ ற ப ைச
கா கறிக

எ பதா
, உணவ
ப ைச கா கறி , கீ ைர வைககைள அதிக ேச
ெகா ள ேவ
. ேம
,
வலி வராம த
எ ைச க
,
ைட ேகா
,
காலிஃப ளவ ஆகியவ றி அதிக உ ளன.
5.

தா

ேதாைல இளைமயாக ைவ தி
க அ ேபாேலா ம
வமைனய
ச ம ேநா சிகி ைச நி ண
டா ட ப யா
அ ைவ
: ''காைல 11 மண
த மதிய 3 மண வைர
யன


ற ஊதா கதி க ேதாலி பாதி ைப ஏ ப
கி றன
. ெவள ேய ற ப வத
அைர மண
ேநர
ேப ச
ேபாட ேவ
. அத எ
.ப .எஃ .(Sun Protection Factor ) அள
30ேம

க ேவ
. இைத நா
மண ேநர

ைற ெதாட
ெச ய ேவ
. ேம
,

தி ஆைட ,
லி கிளா
,
ைட, ெதா ப ேபா றவ ைற பய ப
தலா
. தின
இர
ைற ள க ேவ
. ைவ டமி சி , இ, ஒேமகா 3 ஃேப
ஆசி
, ெகர
னா
(Carotenoids) உ ள பழ க
, கா கறிகைள ேச
ெகா ள ேவ
. தின
ைற த
2.5

3 லி ட த ண
க ேவ
. ைக, ம
பழ க தினா ேதா சீ கிர தி
ைம
த ைம அைட
எ பதா அவ ைற தவ
க ேவ
. ெதாட உட பய சியா , ேதா
ந லர தஓ ட ஏ ப
, ேபா மான ஆ சிஜ ெச
, ேதாைல இளைமயாக ைவ தி
.
எ லாவ
ேமலாக , மன அ
த இ லாம மகி
சியாக இ
தா எ
இளைமயாக

கலா !''
Previous

Net ̀

[ Top ]

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=17&sid=388&aid=14315&uid=656149&

சி.

ராஜா M.B.B.S

Pre. io s

[ Top ]

h. p://

. ika an.com/a icle.php? ack=p n &mid=17& id=388&aid=14333& id=656149&

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful