You are on page 1of 3

CHUYN :KIM LOI KIM V CC HP CHT

Cu 1 : Cho 9,1g hh 2 mui cacbonat ca 2 kim loi kim 2 chu k k tip tc dng ht vi dd HCl, thu c 2,24 lt kh CO2 (ktc). Hai kim loi l :A.Rb, Cs B.Na, K C.Li, Na D.K, Rb Cu 2 Kim loi kim c nhit nng chy v nhit si thp hn kim loi khc l do : A.Lc lin kt trong mng tinh th km bn vng. B.Lp ngoi cng c mt e C. cng nh hn cc kim loi khc. D.Chng l kim loi in hnh nm u mi chu k trong BTH. Cu 3 Cho hh 2 kim loi kim X ,Y thuc 2 chu k lin tip c khi lng 17g. Ho tan hh trong 200g H2O, thu c dd Z v V lt kh H2 ( ktc). C cn dd Z thu c 27,2 gam cht rn. Gi tr ca V l : A.2,24 B.6,72 C.3,36 D.4,48 Cu 4 Mt hh X gm 2 kim loi kim A, B 2 chu k k tip ca BTH. Cho 8,5g hn hp X tan ht trong nc d cho ra 3,36 lit kh H2 (ktc) . Xc nh A, B v khi lng ca mi kim loi trong X. A.Li (1,4g) v Na (7,1g) B.Li (2,8g) v Na (5,7g C.Na (2,3g) v K (6,2g) D.Na (4,6g) v K (3,9g) Cu 5 Nhng nguyn nhn no lm cho kim loi kim c tnh kh mnh : (1) Do kim loi kim nm u tin ca mi chu k. (2) Nguyn t kim loi kim ch c 1 e ho tr. (3) Bn knh nguyn t kim loi kim tng i ln. (4) Kim loi kim d b oxi ho. (5) Cc nguyn t kim loi kim c nng lng ion ho I1 nh nht so vi cc kim loi khc. Nhng nguyn nhn ng l : A.2,3 v 5 B.1 v 4C.2 D.4 Cu 6 Ho tan mt hh gm Ba v 2 kim loi kim A, B vo nc d thu c dung dch D v 11,2 lt kh ddktc. Trung ho dd D cn bao nhiu ml dd HCl !M ? A.500ml B.1000ml C.250ml D.100ml Cu 7 Cho 3,9g K tc dng vi 101,8g nc. Nng % ca dd thu c l : A.5,3% B.3,6% C.3,5% D.6,3% Cu 8.Cho t t x mol HCl vo dd cha 0,3 mol Na2CO3 n ht, khuy u ngi ta thy c 0,1 mol kh CO2 c gii phng. Gi tr ca x l : A.0,1 B.0,2 C.0,4 D.0,3 Cu 9.Ho tan 7,14g hh 2 mui cacbonat v hirocacbonat ca mt kim loi kim vo nc ri cho mt lng va dd HCl vo, thu c 0,672 lt kh (ktc). Kim loi kim l : A.K B.Cs C.Li D.Na Cu 10.Dung dch A cha NaOH 1M v Ca(OH)2 0,1M. Sc 2,24 lt CO2 vo 400ml dd A, ta thu c mt kt ta c khi lng l : A.10g B.1,5g C.6g D.4g Cu 11.Nhng c im no sau y ph hp vi tnh cht ca mui NaHCO3 : (1) Cht lng tnh. (2) Km bn vi nhit. (3) Thu phn cho mi trng kim mnh. (4) Thu phn cho mi trng kim yu. (5) Thu phn cho mi trng axit. (6) Ch tc dng vi axit mnh.A.1,2,4 B.2,4,6 C.1,2,3 D.2,5,6 Cu 12.. Nung nng 100 gam hn hp gm Na2CO3 v NaHCO3 cho n khi lng khng i cn li 69 gam cht rn. % khi lng mi cht trong hn hp u l A. 63% v 37% B. 42% v 58% C. 16% v 84% D. 84% v 16% Cu 13Cho 5 gam hn hp Na v Na2O v tp cht tr tc dng ht vi nc thot ra 1,792 lt kh ktc. Trung ho dung dch sau phn ng cn 100 ml dung dch HCl 2M. % khi lng mi cht trong hn hp ban u l A. 80% Na ; 18% Na2O ; 2% tp cht B. 73.6% Na ; 24.8% Na2O ; 1.6 % tp cht C. 82% Na ; 12,4% Na2O ; 5,6% tp cht D. 92% Na ; 6,9% Na2O ; 1,1% tp cht Cu 14. Tnh lng kt ta to thnh khi trn ln dung dch cha 0,0075 mol NaHCO3 vi dung dch cha 0,01 mol Ba(OH)2 A. 0,73875 gam B. 1,4775 gam C. 1,97 gam D. 2,955 gam Cu 15. Nhm cc kim loi no sau y u tc dng c vi nc lnh to dung dch kim A. Na, K, Mg, Ca B. Be, Mg, Ca, Ba C. Ba, Na, K, Ca D. K, Na, Ca, Zn Cu 16. Cc ion no sau y u c cu hnh 1s22s22p6 A. Na+ , Ca2+ , Al3+ B. K+ , Ca2+ , Mg2+ C. Na+ , Mg2+ , Al3+ D. Ca2+ , Mg2+ , Al3+ Cu 17. Cho 0,1 mol hn hp Na2CO3 v KHCO3 tc dng vi HCl d. Kh thu c vo dung dch nc vi trong d to thnh m gam kt ta. Gi tr ca m l: A. 1 B. 100 C. 10 D. 5 Cu 18. Phng trnh in phn no sai A. 2ACln dp n 2A + nCl2 B. 4MOH dp n 4M + 2H2O c c C. 4AgNO3 + 2H2O dp d 4Ag + O2 + 4HNO3 D. 2NaCl + 2H2O dpdd,mnx H2 + Cl2 + 2NaOH d Cu 19. Hin tng no xy ra khi cho Na kim loi vo dung dch CuSO4 A. Si bt kh khng mu v c kt ta mu xanh B. B mt kim loi c mu , dung dch nht mu C. Si bt kh khng mu v c kt ta mu D. B mt kim loi c mu v c kt ta mu xanh Cu 20. Cho 23 gam Na vo 500 gam nc thu c dung dch X v H2, coi nc bay hi khng ng k . Tnh nng C% ca dung dch X. Hy chn p n ng, chnh xc nht A. 7,6482% B. 7,6628% C. 7,6815% D. 8%

Cu 21 Cho 2,3 gam Na vo 500 ml dung dch NaOH 4% ( d= 1,05g/ml) thu c dung dch X. Th tch coi khng i 500 ml, nc bay hi khng ng k . Tnh nng mol ca dung dch X A. 2,12M B. 1,05M C. 1,25M D. 1,5M Cu 22.Ho tan 1,4g kim loi kim trong 100g H2O thu c 101,2g dd baz. Kim loi l: A. Li B. Na C. K D. Rb Cu 23 Nung 4,84g hn hp gm NaHCO3 v KHCO3 th thu c 0,56lt CO2(ktc). Vy khi lng ca NaHCO3 v KHCO3 trong hn hp l : A. 3,36g v 1,48g B. 0,84g v 4g C. 2,84g v 2g D. 1,84g v 3g Cu 24. Nung 13,4 gam hn hp 2 mui cacbonat ca 2 kim loi ha tr 2, thu c 6,8 gam cht rn v kh X. Lng kh X sinh ra cho hp th vo 75 ml dung dch NaOH 1M, khi lng mui khan thu c sau phn ng l A. 5,8 gam. B. 6,5 gam. C. 4,2 gam. D. 6,3 gam. Cu 25. C hin tng g xy ra khi cho dd Na2CO3 t t n d vo dd FeCl3? A. Khng c hin tng g B. C kt ta nu C. C si bt kh D. C kt ta nu v si bt kh Cu 26. Khi lng K2O cn ly ha tan vo 70, 6g nc to ra dung dch KOH 14% l A. 8,4g B. 4,8g C. 4,9g D. 9,4g Cu 27. Cho 23g Na tc dng vi 100g nc. Nng phn trm ca dung dch thu c l A. 32,8% B. 23,8% C. 30,8% D. 29,8% Cu 28.. Hin tng no xy ra khi cho Na kim loi vo dung dch CuSO4? A. C kh khng mu v c kt ta mu xanh B. B mt kim loi c mu , dung dch nht mu C. Si bt kh khng mu v c kt ta mu D. B mt kim loi c mu v c kt ta mu xanh Cu 29.Cho m gam kim loi kim vo 200 ml dd FeSO4 0,4M thu c 2,24 lt H2(ktc).Tnh khi lng kt ta thu c sau phn ng. A. 8,1 gam B. 9,0 gam C. 7,2 gam D. 6,3 gam Cu 30.. Cho m gam kim loi M vo nc thu c dd cha 8,96 gam cht tan v thy thot ra 1,792 lt H2 (ktc). Xc nh M. A. Li B. Rb C. Na D. K Cu 31. Cho 14,0 gam hn hp X gm 2 kim loi kim thuc 2 chu k k tip nhau vo nc (d) thu c kh H 2 v dung dch c cha 19,1 gam cht tan. Vy 2 kim loi kim l: (Cho H = 1; O = 16 Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85; Cs = 133) A. Rb v Cs B. Na v K C. K v Rb D. Li v Na Cu 32. Cho m gam hn hp 2 kim loi kim thuc 2 chu k k tip nhau vo nc thu c 5,6 lt H2 (ktc) v dung dch X. Trung ha dung dch X bng dung dch HCl, sau c cn dung dch sau phn ng thu c 34,05 gam hn hp mui. Vy 2 kim loi kim l: A. Li v Na B. K v Rb C. Rb v Cs D. Na v K Cu 33. in phn mui clorua nng chy thu c 1,792 lt kh (kc) ant v 6,24 gam kim loi catot.Cng thc ho hc ca mui em in phn l: A.LiCl B.NaCl C.KCl D.RbCl Cu 34. Cho 100gam CaCO3 tc dng vi axit HCl d.Kh thot ra c hp th ht bng 200 gam dung dch NaOH 30%.Khi lng mui natri thu c l bao nhiu gam A.10.6g B.95 gam C.16.8 gam D.100,5 gam Cu 35. in phn mui clorua kim loi kim nng chy thu c 1,792 lit kh (ktc) anot v 6,24 gam kim loi catot. Cng thc ho hc ca mui em in phn l cng thc no sau y? A. KCl B. NaCl C. RbCl D. LiCl Cu 36. Hp th ht 3,36 lt SO 2(ktc) vo 0,5 lt dd(NaOH 0,2M v KOH 0,2M) .C cn dd sau phn ng thu c lng mui khan l: A.9,5g B.13,5g C.12,6g D.18,3g Cu 37. Cho hn hp gm hai kim loi kim hai chu k lin tip nhau tc dung vi nc thu c 2,24 lt kh (ktc) ng thi khi lng dung dch tng 6 gam. Hai kim loi kim l: A. Li, Na B. Na, K C. K, Rb D. Rb, Cs Cu 38. Cho dung dch mui sunfua ca kim loi kim vo dung dch HCl d thu c 2,24 lt kh (ktc) ng thi khi lng dung dch tng 4,4 gam. Kim loi kim l: A. Li B. Na C. K D. Rb. Cu 39. Cho 9,1 gam hn hp hai mui cacbonat trung ha ca hai kim loi kim hai chu k lin tip tan hon ton trong dung dch HCl d c 2,24 lt kh CO2 (ktc). Hai kim loi l: A. Li v Na B. Na v K C. K v Rb D. Rb v Cs Cu 40. Ha tan hon ton 2,73 gam mt kim loi kim vo nc thu c mt dung dch c khi lng tng 2,66 gam so vi khi lng nc ban u. Kim loi l: A. Li B. Na C. K D. Rb