แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบท

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต
ฉบับที่ 11-11
11
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ
ฐ จและสังคมแหงชาติ

นายอาคม เติมิ พิิทยาไพสิ
ไ ิฐ รองเลขาธิิการคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแหงชาติิ
นายธานินทร ผะเอม ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
บรรยายสําหรับหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม รุนที่ 10
ณ โรงแรมรอยั ล ปริน๊ เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.
07 August 2009

Copyright NESDB

1

สวนที่ 1 บทบาท หนาที่ ของ สศช.
สวนที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10
สวนที่ 3 จากแผนฯ 10 สูแผนฯ 11

07 August 2009

Copyright NESDB

2

1)

จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแตละชวงระยะเวลา 5 ป
ดังนี้
• สํารวจ ศึกษา และวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและการเสนอแนะนโยบาย
มาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาประเทศ
• วิเิ คราะห ประเมิ
ป นิ แผนงานและโครงการพั

ัฒนาของสวนราชการและรัฐั วิิสาหกิิจใใหเปนไป
ไปตามวััตถุประสงคเปาหมาย และแนวทางการพัฒ
ั นา
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งแผนงานโครงการพัฒนาของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
• การประสานการพัฒนาเพื่อใหเกิดมีการแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสูก ารปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนาไปสูป ระชาชนทุก
กลุม อาชีพไดเกิดความรูค วามเขาใจ ตลอดจนเสริมสรางใหเกิดการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ

2)

ปฏิบตั ิหนาที่ตามพ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 โดยทําหนาที่กํากับ ดูแล
และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายในการพัฒนาบทบาทของภาคเอกชนที่จะเขามาสนับสนนน
และตดตามผลการดาเนนงานใหเปนไปตามระเบยบและกฎหมายในการพฒนาบทบาทของภาคเอกชนทจะเขามาสนบสนุ
กิจการของรัฐ ซึ่งเปนโครงการที่มีการลงทุนหรือมีทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป

3) ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2522 ซึ่งมีหนาที่สําคัญฯดังนี้
• พิจารณางบลงทุนประจําปของรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี และกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจในประเด็นการบริหาร
จัดการรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการลงทุนของแตละรัฐวิสาหกิจ
• กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหรัฐวิสาหกิจแตละแหงถือปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความคลองตัวในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้นๆเปน
สําคัญ

4) ปฏิบัติงานตามหนาที่เฉพาะกิจที่ไดรับมอบหมาย หรือสั่งการจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีโดยตรงโดยสํานักงานฯทํา
หนาที่เปนฝายเลขานุุการของคณะกรรมการพิเศษชุุดตางๆซึ่งมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน อาทิ
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต คณะกรรมการรวม
ภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เปนตน
07 August 2009

Copyright NESDB

3

สวนที่ 1 บทบาท หนาที่ ของ สศช.
สวนที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10
สวนที่ 3 จากแผนฯ 10 สูแผนฯ 11

07 August 2009

Copyright NESDB

4

ยุคทองของการวางแผน

ยุคผันั
ผวน
ทางการ
เมือง

แผนฯ 1
2504 09
2504-09

ยุคประชาธิปไตย

ยุุคเปลี่ยนผานสูู
กระบวนทัศนใหม

แผนฯ 2
2510-14
ยึยดคนเปนศู
ดคนเปนศนย
นยกลางเนน
กลางเนน
การมีสวนรวม
ใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือ
พัฒนาคน

แผนฯ 3
2515-19
เนนการเติบโตทางเศรษฐกิ
ฐ จดวย
การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน

แผนฯ 4
2520-24
แผนฯ 5
2525-29

ยึดปฏิบัติตามปรัชญาของ
ฐ จพอเพียงมุงุ สูู
เศรษฐกิ
สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

แผนฯ 6
2530-34

เนนการพัฒนา
เศรษฐกิจ
ควบคููกับการ
พัฒนาสังคม

แผนฯ 7
2535-39
แผนฯ 8
2540-44
แผนฯ 9
2545-49
เนนเสถียรภาพเศรษฐกิจ มุง
พัฒนาภูมิภาค ชนบท

07 August 2009

Copyright NESDB

แผนฯ 10
2550-54
5

แผนฯ 1 (2504 - 2509) ยุคทองของการวางแผนเศรษฐกิจ
1. วางแผนจากสวนกลางแบบ “จากบนลงลาง” ใชแนวคิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Development with
growth) โดยเนนการพัฒนาโครงสรางพืน
้ ฐาน (คมนาคมขนสง โทรคมนาคม เขื่อนเพือ
่ ชลประทานและ
ไฟฟา รวมทั้งสาธารณูปการ-Project-oriented approach)
2. มุงยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน (รายได)
3 ปรบปรุ
3.
ปรับปรงการบริ
งการบรหารงานทุ
หารงานทกด
กดานใหมประสทธภาพ
านใหมีประสิทธิภาพ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 1
1. เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยูกับภาคเกษตร ขาว ยางพารา ไมสัก ดีบุก
2. เศรษฐกิจขยายตัว 8 % ตอป (เปาหมาย 5%) และดําเนินโครงการเขื่อนเจาพระยา และกอสรางเขื่อนภูมิพล
3 อตราเพมของประชากรสู
3.
อัตราเพิ่มของประชากรสงขึ
งขน

้ ประมาณรอยละ
ประมาณรอยละ 3 ตอป
ตอป
 2493 จัดตั้งสภาเศรษฐกิจแหงชาติ เสนอคําแนะนําแกรัฐบาลดานเศรษฐกิจของประเทศ (จอมพล ป.พิบูลสงคราม)
 2502 เปลี่ยนชื่อสภาเศรษฐกิจแหงชาติ เปนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติเปนหนวยงานถาวร จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ หรือ
ผังเศรษฐกิจแหงชาติ และพิจารณาโครงการเสนอรัฐบาล
 2504 รัฐ
ั บาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช
ั ต ประกาศใช

ใ แผนพัฒ
ั นาเศรษฐกิจฉบับ
ั แรก (การริเริม
่ จัด
ั ทําแผนฯ มีีขึ้นตังั้ แต ป 2500)
แผนฯ 2 (2510 - 2514) ยุคทองของการพัฒนา
1. แนวคิดการวางแผนพัฒนารายสาขา (Sectoral development planning) และขยายขอบเขตแผนครอบคลุม
การพัฒนารัฐวิสาหกิจและองคการบริหารสวนทองถิน

2. ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานตอเนื่องจากแผนฯ 1
3. พัฒนาชนบทเพื่อเสริมสรางความมั่นคง และกระจายผลการพัฒนา (รอยละ 75-80 ของงบพัฒนาเปนการลงทุน
ในภูมิภาค
4. สงเสริมเอกชนใหมีบทบาทรวมในการพัฒนาประเทศ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 2
1. ปญหาความแตกตางดานรายได มีชองวางรายไดเพิ่มขึ้น
2. เศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 7.2 ตอป เศรษฐกิจถดถอยหลังจากขยายตัวมาเปน 10 ป
3. ประชาชนไดรบ
ั ประโยชนจากโครงสรางพืน
้ ฐานไมเทาเทียมกันและอยูในวงจํากัด
4
4.
การเพิ่มจํานวนของประชากรในอัตราสงส
การเพมจานวนของประชากรในอตราสู
งสงผลตอความเปนอยู
งผลตอความเปนอยของประชากรโดยรวม
กอสรางทางหลวงแผนดิน 1,700 กม. และทางหลวงจังหวัด 2,100 กม.
07 August 2009

Copyright NESDB

6

แผนฯ 3 (2515
(2515-2519)
2519) : การพฒนาสงคมควบคู
การพัฒนาสังคมควบคเศรษฐกจ
ศรษฐกิจ
1.
2.
3.
4.

กําเนิดของการวางแผนพัฒนาสังคมและวัตถุประสงคการพัฒนาที่หลากหลาย (Growth + Social
fairness + Income distribution)
กระจายการพัฒนาสูภูมิภาค เรงรัดพัฒนาภาคและชนบท
เนนการเพิ่มผลผลิตการเกษตร เพิ่มรายไดประชาชนใน ชนบท เพื่อลดความตางของรายได
สรางความเทาเทียมในการใชประโยชนจากบริการของรัฐ โดยเฉพาะดานการศึกษาและสาธารณสุข

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 3
1. ปญหาการกระจายรายได และความไมเทาเทียมในการเขาถึงบริการรัฐมีความรุนแรง
2. เศรษฐกิจขยายตัว 6.5 % ราคาน้ํามันเพิ่มขึ้น 4 เทา (วิกฤติน้ํามันครั้งแรก) และอัตราเงินเฟอสูงถึง 15.5%
ในป 16 สงผลใหเศรษฐกิจซบเซาชวงหลังของแผนฯ 3
3. การเมืองมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้ง ศก.โลกตกต่ํา น้ํามันแพง
4. ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา
5. การวางงานเพิ่มขึ้น
2515 เปลยนชอ
เปลี่ยนชื่อ สภาพฒนาการเศรษฐกจแหงชาต
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ เปนสนง.คณะกรรมการพฒนาการ
เปนสนง คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกจและสงคมแหงชาต
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จดทาแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

แผนฯ 4 (2520 – 2524) : เรงฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
1. พัฒนาตอเนื่องจากแผนฯ 3 โดยยึดถือความมั่นคงปลอดภัยของชาติเปนพื้นฐานของการพัฒนา แนวคิดการ
พัฒนาระหวางสาขารวมกัน (Inter
พฒนาระหวางสาขารวมกน
(Inter-sectoral
sectoral planning)
2. เรงฟนฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศใหมั่นคง เชน การผลิตสินคาเพือ
่ ทดแทนการนําเขา ปรับปรุง
นโยบายการควบคุมราคาสินคาและเรงรัดการสงออก
3. เนนเสริมสรางสวัสดิภาพทางสังคมแกคนในชาติมากกวาเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนหลัก
สภาว เศรษฐกจแล
สภาวะเศรษฐกิ
จและสั
สงคมในชวงแผนฯ
งคมในชวงแผนฯ 4
1. ยุคการเมืองรุนแรง พรรคคอมมิวนิสตขยายตัว
2. การพัฒนาดานประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรต่ํา
2. เศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 7.4 เงินเฟอสูงถึงรอยละ 11.7 และขาดดุลการคา
3. ทรัพยากรธรรมชาติเสือ
่ มโทรม
4. การใหบริการทางสังคมไมเพียงพอและไมทั่วถึง
5. ไทยยกระดับกลายเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดปานกลาง จากประเทศรายไดต่ํา
สัดสวนภาคอุตสาหกรรมขยายตัวทําใหมีสัดสวนมากกวาภาคการเกษตรเปนครั้งแรกและขยายตัวอยางตอเนื่อง
07 August 2009

Copyright NESDB

7

แผนฯ 5 (2525 - 2529) : การแกไขปญหาและปรบสู
การแกไขปญหาและปรับสการพั
ารพฒนายุ
ฒนายคใหม
คใหม
1. วางแผนโดยยึดหลักภูมิภาคและพื้นที่ กําหนดพื้นที่เปาหมายเพื่อแกปญหาความยากจน เปาหมายเพื่อความ
มั่นคง และพืน
้ ที่รองรับอุตสาหกรรม ESB
2. เนนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจมากกวาการมุงขยายอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ
3 พฒนาเศรษฐกจและสงคมบนความสมดุ
3.
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนความสมดล

4. พัฒนาการแปลงแผนไปสูภาคปฏิบัติ
5. เพิ่มบทบาทและระดมความรวมมือจากภาคเอกชน
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 5
1 แผนพฒนาชนบท
1.
แผนพัฒนาชนบท เพอแกไขปญหายากจนในชนบท
เพื่อแกไขปญหายากจนในชนบท
2. แผนพัฒนาเชิงรุก เชน การพัฒนาพื้นที่ ESB การริเริ่ม กรอ.
3. แผนพัฒนาเพื่อความมั่นคง เชน หมูบานอาสาและพัฒนาปองกันตนเอง
4. เศรษฐกิจขยายตัวต่ําเทียบกับชวงแผนฯ ที่ผานมา เพียงรอยละ 5.4 ตอป
5. รัฐบาลสามารถกระจายบริการสังคมไดกวางขวางมากขึ้น เชน โรงพยาบาลประจําอําเภอ
สศช. กับแผนงานพัฒนาพื้นที่ ESB และพื้นที่เมืองหลัก เปนการพัฒนาประเทศแนวใหมยึดพื้นที่
แผนฯ 6 (2530 – 2534) : การจัดทําแผนสูระดับกระทรวง
1.
2.
3.
4.

กําหนดขอบเขตและวิธีการใชแผนฯ ที่ชัดเจน มีทั้งระยะสั้น กลาง ยาว และแผนปฏิบัติระดับกระทรวง
เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศทั้งดานทรัพยากรมนุษย พัฒนาวิทยาศาสตรและการบริหารจัดการ
ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาด
ยกระดับคุณภาพปจจัยพื้นฐานเพื่อลดตนทุน

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 6
1. หนี้ตางประเทศลดลง ทุนสํารองเพิ่มขึ้น
2. เศรษฐกิจฟนตัว และขยายตัวรอยละ 10.9 ตอป (สูงสุดในรอบ 25 ปที่ผานมา)
3. การจางงานภาคอุตสาหกรรม/บริการเพิ่มขึ้น
4 ปญหาความเหลืือ
4.
่ มลํ้าํ รายได
ไ ระหวางกลุม
 ครััวเรือ
ื น และชนบทกับ
ั เมือ
ื งมากขึน
้ึ

07 August 2009

Copyright NESDB

8

การพัฒนาที่ยั่งยืน
การพฒนาทยงยน
1. เริ่มแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
2. มุงสูเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กระจายการพัฒนาสูภูมิภาคและ
ชนบท และพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ
3 พฒนาเศรษฐกจสู
3.
พัฒนาเศรษฐกิจสเศรษฐกจดานหนาในภู
ศรษฐกิจดานหนาในภมิ
มภาค
ภาค และยกระดบสู
และยกระดับสระดั
ะดบนานาชาต
บนานาชาติ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 7
1. รายไดตอหัวเพิ่มถึง 28 เทาจากแผนฯ 1 เปน 77,000 บาท
2. เศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 8.1 ตอป เงินเฟอเฉลี่ย 4.8 %
3
3.
ทนสํ
ทุ
นสารองสู
ารองสงถึ
งถงง USD 38,700
38 700 ลาน
ลาน
“เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน”

สภาวะแวดลอม
สภาวะแวดลอม

ทบทวน
ผลการ
พัฒนา
แผนฯ
1-7

การเมือง/
ปกครองรวม
ศูนยอา
ํ นาจ

แผนฯ 1 - แผนฯ 7
(2504 - 2539)

ผล

โดยราชการ
เพอประชาชน
เพื
่อประชาชน

• เศรษฐกจด
เศรษฐกิจดี
• สังคมมี

เศรษฐกิจ

ปญหา

นําสังคม

ป 2539 ในชวงปลายแผนฯ 7 ประเทศไทยกาวเขาสูวิกฤตเศรษฐกิจ

ใชทรัพยากร
แรงงาน

บริหารแบบควบคุม
สั่งการ เปน Topdown มกรอบใน
มีกรอบใน
การวางแผน

ปรับตัว/พรอมรับการเปลีย
่ นแปลง

07 August 2009

Copyright NESDB

• การพัฒนา
ไมย่ง
ั ยืน

ป ับ
ปรั
กระบวนทรรศน
ใหมในการพัฒนา
9

“คน”
คน เปนศู
เปนศนย
นยกลางการพฒนา
กลางการพัฒนา
1.
2.
3.
4.

เนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และใชการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเครื่องมือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทําแผนใหมเปนแบบ “จากลางขึ้นบน” บูรณาการแบบองครวม ไมพัฒนาแยก
สวน
ภาคประชาชนมีสวนรวมพัฒนา
แปลงแผนสูปฏิบัติ โดยยึดหลักการพื้นที่ ภารกิจ และการมีสวนรวม

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 8
1. วิกฤตเศรษฐกิจป 2540
2. ปญหาสถาบันการเงิน
3. หนึ้ตางประเทศและหนึส
้ าธารณะเพิ่มขึ้น
4. มีเครือขายการพัฒนารวมกับภาครัฐ
มุงเนนการพัฒนาแบบองครวม เปนการวางรากฐานการมีสวนรวมของประชาชน

เกิดวิกฤต

สภาวะแวดลอม
สภาวะแวดลอม

การปรับ
แผนฯ 8
(40-44)

07 August 2009

• เผชิญกระแส
โลกาภิวัตนที่รุนแรง
• เศรษฐกิจ
สง
 สััญญาณ
มีปญหา
• การพัฒนากระจุกตัว
ไมกระจาย
• มีปญหาสังคม คุณภาพ
ชีวิต ทรพยากรธรรมชาต
ชวต
ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรม

แผนฯ 8
• โดยประชาชน
เพื่อประชาชน
• คน-ศููนยกลางการพัฒนา
• เศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคน
• วิธีการพัฒนา-เนนองครวมและ
บูรณาการ
• บริ
บรหารแบบชนา
หารแบบชี้นํา
สรางการมีสวนรวม
เปน Bottom-up

Copyright NESDB

ปรับแผนฯ 8
ปรบแผนฯ
• ปรับกรอบเศรษฐกิจ
มหภาค
• ลดผลกระทบตอคน
สัง
ั คม
• ปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ
• ปรับระบบบริหาร
จัดการ

10

อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.
2.
3.
4.

ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาตอเนื่องจากแผนฯ 8
มุงการพัฒนาที่สมดุลคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
บริหารจัดการที่ดี ในทุกระดับ

สภาวะเศรษฐกจและสงคมในชวงแผนฯสั
ใ ช
9
1. นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
2. คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งดานสุขภาพ ยาเสพติด และการกระจายรายได
สรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกระดับอยางกวางขวาง
เหตุการณรัฐประหาร 19 กันยายน 2549

3 สงคมทพงประสงค
สังคมที่พึงประสงค
สังคม
สมานฉันท
เอื้ออาทร

สังคม
แหงภูมิปญญา
การเรียนรู

สังคม
คุณภาพ

4 วัตถุประสงคหลัก

ฟนฟูเศรษฐกิจ
ใหมีเสถียรภาพ
มั่นคง

1

บรหาร
บริ
หาร
จัดการที่ดี
07 August 2009

2

คน
สังคม

วางรากฐาน
การพัฒนา
ประเทศให
ประเทศให
เขมแข็ง ยั่งยืน

3

การบริหาร
จัดการที่ดี
ในทุกระดับ

7 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ชนบท
เมือง

4

ทรพยากร
ทรั
พยากร
สิ่งแวดลอม

5

บรหาร
บริ
หาร
เศรษฐกิจ
สวนรวม

แกไขปญหา
ความยากจน

6

เพิ่มสมรรถนะ ขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน

การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแปลงแผนสูการปฏิบัติ
Copyright NESDB

7

ความ
เขมแข็ง
ว&ท
11

การปฏบตตามปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงเพอ
การปฏิ
บัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สรางสมดุลและมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
1.
2.

ยึดกระบวนทรรศนการพัฒนาตอเนื่อง จากแผนฯ 8 และ แผนฯ 9
ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสูส
 งั คมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู

ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและคุณภาพ สวล.

ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน
และสังคมเปนฐานที่มั่นคงของประเทศ
และสงคมเปนฐานทมนคงของประเทศ

ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการประเทศ
บรหารจดการประเทศ

ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจให
สมดุลและยั่งยืน

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ 10
สภาวะเศรษฐกจและสงคมในชวงแผนฯ
1.
2.
3.
4.

การเตรียมพื้นทีใ่ หม (SSB) เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเมือง เศรษฐกิจผันผวน สังคมแตกความสามัคคี
ฐ จเขาสภ
ู าวะถดถอย จากทั้งปจจัยภายในและภายนอก
สภาพเศรษฐกิ
การนําทุน 3 ดานมาพิจารณา (ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ)

Subprime & Global financial crisis
2551 การประทวงทางการเมือง และการปดสนามบินสุวรรณภูมิ
เม.ย. 2552 เหตุการณความวุนวายทางการเมือง
07 August 2009

Copyright NESDB

12

สวนที่ 1 บทบาท หนาที่ ของ สศช.
สวนที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10
สวนที่ 3 จากแผนฯ 10 สูแผนฯ 11

07 August 2009

Copyright NESDB

13

2547

2 ปแรกของแผนฯ 10 (50 - 51)

เชื่อมโยงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง เชน ASEAN +3, ASEAN +6 เปนตน
่ ขึน้ เปน 1.12% (ชวงแผนฯ 9 = 1.08%)
ความเชื่อมโยงเศรษฐกิ
ฐ จโลก สัดสวนการสงออกไทยในโลก เพิม
เทคโนโลยี
เทคโนโลย

• ผลิตภัณฑเทคโนโลยีใหมเพิ่มขึ้นอยางเนื่อง
• มีการจดสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย เชน สิทธิของยีนความหอมในขาว
สัดสวนผูสูงอายุ (60
60ปป+)
+)

สังั คม

การเคลื่อนยายคนเสรี

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
07 August 2009

2548

2552

10.4

11.5

* ยังคงมีโรคระบาดใหมเกิดขึ้น เชน ไขหวัดใหญสาย
พันธใหม
พนธุ
หม 2009 (AH1N1)

แรงงานตางดาวในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และผูหลบหนีเขาเมือง
เชน โรฮิงญา
• สิ่งแวดลอม ภาวะอากาศแปรปรวน น้ําทวม การกัดเซาะชายฝง
• ราคาน้ํา้ มันยังคงผันผวน ทําสถิติสงู สุดที่ 147 $/bbl (กลางป 51)
• การผลิตพลังงานทางเลือกจากพืช
Copyright NESDB

14

แผนฯ10
แผนฯ
10 สรางความสมดุลระหวาง 3 ทุน เพือ่ สรางความคุมกัน
เศรษฐกิจิ

ทรัพยากร
ธรรมชาต
ธรรมชาติ

สังคม

วิสัยทัศนฯ 2570
2570:: แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 20 ป ขางหนา
1. การรวมตัวกันทางเศรษฐกิ
ฐ จในภููมิภาค
2. เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนยกลางอํานาจมาอยูที
ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น
33. การเปลีล่ยนนแปลงด
ล านนการเงินโลก

4. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีกับการดํารงชีวิตของมนุษย
07 August 2009

Copyright NESDB

5. ประชากรสููงอายุุ
6. ปญหาดานพลังงาน
ุ ม ภ ล อน
7. ปญหาภัภยคกคามจากภาวะโลกร
15

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศนฯ 2570

แผนฯ 10
07 August 2009

Copyright NESDB

16

การวิเคราะหทุนของประเทศ
ในชวงแผนฯ 10

การวิเคราะหทุนของประเทศ
ในระยะตอไป (แผนฯ 11)
ความเชื่อมโยงระหวางทุนทั้ง 6
ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุน
กายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรม

สร า งความสมดุ ล ระหว า งทุ น 3
ทุน คื อ ทุ น
เศรษฐกิจ ทุนสัง คม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดลอม เพื่อมุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน


ฐ จ
ทนเศรษฐกิ

Natural Capital
p
(NC)

Feature
e

ทุนสังคม

Tangible

Financial Capital (FC)

Cultural
Capital

(CC)

Intangible

ทุนทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดลอม
สงแวดลอม
Social Capital
(SC)

Broad-based

07 August 2009

Physical
y
Capital
p
(PC)

Copyright NESDB

Human Capital
(HC)
Scope

Specific

17

ประเด็นระดมความคิดเห็นสูแผนฯ 11
การประชุมประจําปของ สศช. เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2552
การสรางกระบวนการมสวนรวมเพอนาไปสู
ส
สี  
ื่ ํ ไปสการกาหนดกรอบการพฒนาประเทศ

ั ป ศ

1
2
3
4
5

วิวกฤตการเงนโลกไดสงผลตอการปรบเปลยน
กฤติการเงินโลกไดสง ผลตอการปรับเปลี่ยน
ภูมทิ ศั นใหม จึงจําเปนตองกําหนดแนวทางในการเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส ดวยการกําหนดยุทธศาสตรใน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลง
สงเสริมการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการ
ผลิตและบริการใหมีการสรางมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้น และการแกไขปญหาเชิงโครงสรางของประเทศ ใน
ขณะเดยวกนจะเปนการสรางธุ
รกจใหมทใชศกยภาพแฝงซงมอยู
นสงคมไทย
ขณะเดียวกันจะเปนการสรางธรกิ
จใหมทใี่ ชศกั ยภาพแฝงซึ่งมีอยในสั
งคมไทย
รูวิกฤติ สรางโอกาสการพัฒนาเพือ่ ปองกัน เตือนภัย และ
บรรเทาภัยตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เนนการเปนปจจยสนบสนุ
บรรเทาภยตอผลกระทบทจะเกดขน
เนนการเปนปจจัยสนับสนนต
นตอการพฒนาในอนาคตสู
อการพัฒนาในอนาคตส ‘เศรษฐกิ
เศรษฐกจสเขยว
จสีเขียว’
เนนการสรางผลิตภาพและคุณภาพทั้งในเชิงความรู ความคิด
สรางสรรค และมีคุณธรรมนํา ซึง่ รวมถึงการสรางจิตสํานึกสาธารณะใหเกิดขึ้นอยางยัง่ ยืน
เปปนแนวปฏิ
า งสงบสุข ปลอดภยและมนคง
ป บิ ติั ใิ นการอยูรวมกนในสงคมอย
ั ใ ั


่ั
เนนสรางความเขมแข็งของโครงสราง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคสวนของสังคม

07 August 2009

Copyright NESDB

18

1. ความทาทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทย
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 20 ป ขางหนา

แผนพัฒนาฯ ฉบบท
ฉบับที่ 10
แผนพฒนาฯ

1 การรวมตวกนทางเศรษฐกจในภู
การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภมิมภภาค
าค
1.
2. เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนยกลางอํานาจมาอยูที
ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น
3. การเปลี
ป ีย่ นแปลงด
ป านการเงินิ โลก

4. ประชากรสูงอายุ
5. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีกับการดํารงชีวิตของ
มนุษย
6. ปญหาดานพลังงาน
7. ปญหาภัยคุกคามจากภาวะโลกรอน

1. การพัฒนาคุณภาพคน
2. การสรางเขมแข็งของ
ชุมชน
3. การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ
4. การพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ
5. การเสริมสราง
ธรรมาภิบิ าล

1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกในระยะปานกลางมีแนวโนมที่จะอยูในระดับต่ํา
2. การปรับตัวของตลาดการเงินในลักษณะ Multiple financial nodes และระบบการกํากับดูแล
สถาบันการเงินเขมงวดมากขึ้น
3 การขาดแคลนนาและพนทการเกษตร
3.
การขาดแคลนน้ําและพื้นที่การเกษตร
4. การวางงานและสังคมผูสูงอายุ
5. ภาวะโลกรอน
ความเสี่ยงใหมหลัง
6. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
7. แนวคิด Sustainable capitalism and CSR

ฐ จโลก
วิกฤตเศรษฐกิ
8. การคาและความรวมมือในภมิู ภาคเพิ่มมากขึน้
9. ภูมภิ าคเอเชียเพิ่มบทบาทบนเวทีการเมืองโลก

วิกฤตเศรษฐกิจโลก
2550
07 August 2009

2552

2554

2556

2558

2560
Copyright NESDB

2562

2564

2566

2568

2570
19

วิกฤติจากการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลก

วิกฤติราคาน้ํามัน
และพลังงาน

ความไมสมดุุล
ของเศรษฐกิจ
โลก

ความเสี่ยง
วิกิ ฤติิความมััง่ คง
ทางดานอาหาร

วิวกฤตเศรษฐกจ
กฤติเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา

วิกฤติทางดาน
สังคม

ภมิ
ทัศนใหมของโลก
ภูมทศนใหมของโลก
1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ
ฐ จหลังวิกฤตการณ

จะลดลง
2. Multi Polar World
3. บริบทใหมของภาคการเงิน (Regulatory Reform)
4. ปญหาเสถียี รภาพของระบบเศรษฐกิิจ (เงินิ เฟ
ฟอ คา เงินิ USD อัตั ราดอกเบีย้ี และหนีสี้ าธารณะ)
าธารณะ)
07 August 2009

Copyright NESDB

20


ฐ จโลก
ระยะสน้น : รักษาอัตราการขยายตัวและลดความเสีย่ งจากความผันผวนของเศรษฐกิ
ระยะสั
ระยะยาว : ปรับตัวใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ/การเงินโลก

• ขยายตลาดและสรา งความรวมมืือในภู
ใ มิภาค
• พัฒนาและปรับโครงสรางภาคการผลิต

อาหาร พลังงานและสิ่งแวดลอมโลก

• สรางความไดเปรียบดานฐานการผลิ

ตภาคการเกษตร
• พัฒนามูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร และอาหาร
• การพัฒนาพลังงานทดแทน

การเปลี
ป ีย่ นแปลงสภาพภู

มอิ ากาศ
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม

• Green Job / Green Growth / Green Economy

สังคมผูสงู อายุ
ความรว มมือื ประเทศเพื

อ่ื นบา น / ภูมภิ าค
07 August 2009

• ขยายภาคธรกิ
ขยายภาคธุรกจบรการดู
จบริการดแลผ
แลผูสงงอาย
ู อายุ
การแพทยและสุขภาพ และ Long stay tourisms
• สงเสริมความรวมมืทางการผลิต / การคา / การลงทุน
• พัฒ
ั นาสัังคมและสิง่ิ แวดลอ ม
• สรางความรวมมือเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน
Copyright NESDB

21

วิกฤตเศรษฐกิจสงผลตอการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจดวยการสงออกและแรงงานราคาถูก
เปนไปอยางยากลําบากมากขึ้น

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในระยะสัน้ ในชวงปลายป 2551 ตอเนองจนถงปจจุ
ผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจในระยะสนในชวงปลายป
ตอเนื่องจนถึงปจจบับน

ภาพรวมผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลกและไทย
การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ

การสงออก

ความสามารถใน
การแขงขัน
การแขงขน

การใหสินเชื่อ

การจางงาน

การผลิต

ภาคอุตสาหกรรม

หดตวว
หดตั
รุนแรง

ภาคบริการ

หดตัว

ภาคเกษตรกรรม

ชะลอตัว

วิกฤตเศรษฐกิจโลกกอใหเกิดผลกระทบในเชิงลบที่กระจายวงกวาง
สะทอนถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพิงกับภาคเศรษฐกิจตางประเทศอยางชัดเจน
อยางไรก็
ไ ็ดี ภาคเกษตรยัังคงเปนฐานเศรษฐกิิจสําคััญและได
ไ ร ับผลกระทบนอ ยกวาภาคการผลิติ อืน่ื
การแกไขขอจํากัดจากภายนอกนี้คือ ไทยตองมุงหาแนวทางการพัฒนาใหมๆ (New Source of Growth)
07 August 2009

Copyright NESDB

22

บริบทการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการเรงปรับโครงสรางการผลิตของประเทศ
และพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม (Knowledge economy & Creative Economy)
ปจจัยภายนอก
ปจจยภายนอก
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่กําลังซื้อหดตัว สงผลใหปริมาณการผลิตของภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตในประเทศลดลง
ความผัันผวนของราคานํ้ํามัันทีี่เปนอุปสรรคของการประมาณการผลิ

ิตใในภาคการผลิิต
และการขาดแคลนเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลังงานทดแทน

ปจจัยภายใน
การปรั บ ระดั บ และบั ง คั บ ใช ม าตรฐานสิ่ ง แวดล อ ม
ภายในประเทศใหมีความปลอดภัยมากขึ้น
ป ญ หาด า นพื้ น ที่ ตั้ ง หรื อ แหล ง ที่ ตั้ ง อุุ ต สาหกรรม และ
โครงสร า งพื้ น ฐานที่ ไ ม เ พี ย งพอ รวมถึ ง ข อ จํ า กั ด ด า น
กฎหมาย
การพึ่งพาชิ้นสวนและอุปกรณจากตางประเทศ และการ
ขาดการส ง เสริ ม /พั ฒ นาศั ก ยภาพทางเทคโนโลยี
ขาดการสงเสรม/พฒนาศกยภาพทางเทคโนโลย
ภายในประเทศ
การขยายบทบาทและการเข า มามี ส ว นร ว มของภาค
ประชาชนมากขึ้น

การกีดกันทางการคา
ในรู ป ของมาตรฐาน
สิ่ ง แวดล อ มระหว า ง
ป ร ะ เ ท ศ ทํ า ใ ห
ผูผ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ภายในประเทศตองใช
เวลาในการปรับตัวอัน
เนื่ อ งมาจากต น ทุ น
ก า ร ผ ลลิ ต แ ล ะ
โครงสร า งการผลิ ต ที่
ตองใชตนทุนที่สูงขึ้น

เศรษฐกิจไทยมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกสูง และการพัฒนา
อุตสาหกรรมเดิมที่สําคัญ มีขอจํากัดตางๆที่ทาํ ใหตอ งใชเวลาในการปรับตัวตอบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตที่จะกระทบตอการพัฒนามากขึ้น
07 August 2009

Copyright NESDB

ทางเลือกใหม:
เศรษฐกิจยุคใหม
(N EEconomy))
(New
- เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative
economy) สนคาและบรการทใช
สินคาและบริการที่ใช
ความคิดสรางสรรคเปนตัว
ขับเคลื่อน (Creativity driven
growth)
- การปรับโครงสรางภาค
เศรษฐกิจจริง ที่มุงเนนการเพิ่ม
คุณคา/สรางมูลคาเพิ่ม และแกไข
ปญหาเชิงโครงสราง โดย Qualitydriven growth: เพิ่มผลผลิต สราง
Investment climate และใชS&T,
Knowledge

การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
ของประเทศไทย
23

2. การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคควบคูกับเศรษฐกิจฐานความรู
New Economy

Natural
Physical
Capital
Capital
(NC) Cultural (PC)
Capital
Social
(CC) Human
Capital
Capital
(SC)
(HC)

แผน 11
(2555 – 2559)
2559)

it l intensiveness
it i
capital

Creative Economy
Creative-driven Industries
Knowledge Based Economy
ICT-driven Industries

แผน 6
(2530-2534)

R&D-driven Industries
Noo. 1 exp

6 Capitals (6
(6Ks) of
the Nation

Old Economy

Topp 5 exp

capital intenseness

Differentiated Assembly
-driven Industries

Financial Capital (FC)

Non-differentiated Scale
-driven Industries

แผน 7-8
(2539-2544)

แผน 9-10
(2545-2551)

- Computer &
Component

- Computer &
Component
- IC
- Automobile

- Computer &
Component
- IC

- Rice
- Textile
- Processed
food
- Jewelry

- Textile
- Processed
food

- Jewelry

นอย

Value Creation Level

มาก

Factor-driven Industries
07 August 2009

Copyright NESDB

24

“เศรษฐกิ
ฐ จสรางสรรค”

คือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิ
องคความรูู ((Knowledge)
ฐ จบนพื้นฐานของการใช

g ) การศึกษา
(Education) การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใชทรัพยสินทางปญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม (Culture) การสั่งสมความรูของสังคม (Wisdom) และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม (Technology and Innovation)

ขอบเขตของเศรษฐกิจ
สรางสรรคในประเทศไทย
ส ศ ช . ไ ด จัั ด ป ร ะ เ ภ ท เ ศ ร ษ ฐ กิิ จ
ส ร า ง ส ร ร ค โ ด ย ยึ ด รู ป แ บ บ ข อ ง
UNCTAD
เป นกรอบ และปรั บ
เพมเตมตามรู
ิ่ ิ
ป แบบของ UNESCO
ทั้ง นี้เ ปนการกํ าหนดกรอบโดยกวาง
เพื่ อ ประโยชน ใ นการวั ด ขนาดทาง
เศรษฐกิจของอตสาหกรรมและบริ
เศรษฐกจของอุ
ตสาหกรรมและบรการ
การ
สร า งสรรค ข องไทย และสะท อ นถึ ง
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิ จ ไทย
โดยแบงเปน 4 กลุ
โดยแบงเปน
กลมหลกและ
หลักและ 15
สาขายอย
07 August 2009

มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Heritage or Cultural/biodiversityCultural/biodiversity-based Heritage)
 งานฝมือและหัตถกรรม
 อาหารไทย
 การทองเทยวเชงวฒนธรรม/ความหลากหลายทางชวภาพ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ความหลากหลายทางชีวภาพ
 การแพทยแผนไทย

ศิลปะ (Arts)
 ศิลปะการแสดง
 ทัศนศิลป

สื่อ (Media)
 ภาพยนตรและวดทศน
ภาพยนตรและวีดีทัศน
 การกระจายเสียง

การพิมพ
ดนตรี

งานสรางสรรคและออกแบบ (Functional Creation)
 การออกแบบ
 สถาปตยกรรม
 ซอฟตแวร

แฟชั
แฟชน่น
การโฆษณา

Copyright NESDB

25

แนวนโยบาย
กลไกก
ขับเคลื่อน ปจจัยยสนับสนุน และสภาพแแวดลอม
07 August 2009

Economic
Capital
(EC)

 พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู
 กําหนดนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศใหชัดเจนและบูรณาการการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
 ปรับโครงสรางการผลิตและบริการของประเทศอยางตอเนื่อง ใหมงุ สูการเปน
เศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Creative and
Green Economy)
 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมภายในประเทศ โดยเฉพาะ
โครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารและคมนาคม การสงเสริมการลงทุนดานการ
วิจัยและพัฒนา การจัดหาแหลงเงินทุน การพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด การพัฒนาการตลาดใหทันตอคูแขงขันและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
 ใหคุณคาตอทรัพยสินทางปญญาจากความคิดสรางสรรค โดยมีกฎหมาย

ยบที่ชวยในการคุม
ุ ครองทรัพยสินทางปญญ
ญญา รวมถึงการใช
และกฎระเบี
ทรัพยสน
ิ ทางปญญาหรือความคิดเพื่อเขาถึงแหลงเงินทุน
 ขับเคลื่อนและสรางโอกาสใหกับผูประกอบการ และพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ
เชิงสรางสรรคใหตรงกับความตองการของตลาด
 พัฒนาสถาบันและบูรณาการบทบาทของสถาบันที่เกี่ยวของ ใหเชื่อมโยงเปน
เครือขายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค

Social
Capital
(SC)

Natural
Capital
(NC)

Natural
Capital
(NC)

Physical
Capital
(PC)
Cultural
Capital
S i l (CC) Human
Social
Capital
Capital
(HC)
(SC)

Financial Capital (FC)

 ศึึกษาวิิจัยและพัฒ
ั นาเชิิงลึึกใในสาขาเศรษฐกิิจสรางสรรคและทุนวััฒนธรรม
 ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของไทยอยางเปนระบบและตอเนื่อง
Copyright NESDB

26

3. โอกาสบนวิกฤตภาวะโลกรอน

ั ยากรธรรมชาติิ
ทรัพ

กายภาพ

 เกิดไฟปาถี่และรุนแรงมากขึ้น
 สูญเสียี ระบบนิิเวศชายฝฝง /บนบก
 ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
 ภัยพิบัติ น้ําทวม-ภัยแลงถี่และรุนแรง
มากขึ้น

 ระดับน้าํ ทะเลสูงขึ้น
 อุอณหภมิ
ณหภูมเพมสู
เพิ่มสงขึ
งขน้น
 ปริมาณน้ําฝนมีความผันผวน
 เกิดการกัดเซาะชายฝงรุนแรงมาก
ขึนึ้

เศรษฐกิจ
เศรษฐกจ
สังคม

 ผลผลิตภาคเกษตร ปศุสัตว ประมงลดลง
 ตนทุนุ ภาคการผลิตเพิ่มขึ้น
 มาตรการการคาและสิง่ แวดลอมเขมขนขึ้น
 แหลงทองเที่ยวและโครงสรางพื้นฐานเสียหาย

07 August 2009

เกิดการยายถิ่นและเปลี่ยนอาชีพเพิ่มขึ้น
 เกดการยายถนและเปลยนอาชพเพมขน
 สุขภาพอนามัยเสี่ยงตอความเจ็บปวยเพิ่มขึ้น
(แมลงพาหะโรคฟกตัวเร็วขึ้น เอื้อตอการ
แพรร ะบาดโรค)
โ )
Copyright NESDB

27

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสู

‘เศรษฐกิจิ สีีเขียี ว’
ว’
การปรับตัวของภาคอุุตสาหกรรม
สูการผลิตแบบ Green/Low Carbon และใช
พลังงานทดแทน

การปรับโครงสรางภาคเกษตร
ไปสูการผลิตที่ยั่งยืน
การเปลยนแปลงนโยบายพลงงานและ
การเปลี
่ยนแปลงนโยบายพลังงานแล
ขนสงไปสูก ารใชพลังงานสะอาดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน

การบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และการบริการดานสุขภาพ
การฟนฟู ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมที่เสื่อมโทรม

การพัฒนาตลาดคารบอนเครดิต และ
การใชประโยชนจาก CDM

การใชประโยชนจากมาตรการ
สรางรายไดจากการอนุรักษ
: REDD,
REDD PES
PES, Biodiversity Offsets
07 August 2009

การใชประโยชนจากการเปนภาคีใน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซยน
การปรับโครงสรางภาคเกษตร
ไปสูการผลิตที่ยั่งยืน
Copyright NESDB

28

4. ดานสถาปตยกรรมทางสังคม

เศรษฐกิจทุนนิยม
เมืองขยายตัว

โครงสรางประชากร
เปลี่ยน

สังคมไทยออนแอ
สงคมไทยออนแอ

รายไดสูงขึ้น แตกระจาย
ไมเปนธรรม เหลื่อมล้ํา
เมือง-ชนบท เกิดชองวาง
ทางความรู เกื้อกูลกัน
นอยลง

สังคมไทยเขาสูสังคม
ผููสูงอายุุ-เด็กและวัย
แรงงานลดลง ผูสูงอายุ
เพิ่มขึ้น ตองปรับบริการ
ทางสังคมใหม

ไมสมดุ
ไม
สมดลล
เชิงโครงสราง

โลกาภิภิภวตน
โลกาภวตน
โลกา
วัตน
การเลื่อนไหลของคน
ทนุน ความร
ว มรู IT สสงผลให
ลใ
- คนมีการศึกษาสูงขึ้น
อายุยืน แตคุณธรรม
จริยธรรมลดลง
ครอบครัวออนแอ

กระแสการสรางเครอขาย

ื  การมสวนรวมสรางสรรคทาง
ี  


สังคมมีมากขึ้น
การดําเนินงานและ
การลงทุนเพื่อวางรากฐาน
สังคมใหเขมแข็ง็
07 August 2009

นโยบาย มาตรการ กลไกที
กลไกทเสรมสราง
่เสริมสราง
ผลิตภาพทุนทางสังคม ทุนมนุษย
วางแผนลงทุนทางสังคมอยางเปนระบบ
ระยะปานกลาง--ยาวเพิ่มคุณภาพ
ระยะปานกลาง
ผลิตภาพของสังคมไทย
Copyright NESDB

กระจายไมทั่วถึง
กระจายไมทวถง
เหลื่อมล้ํา
พัฒนาแบบ
แยกสวน
แยกสวน

ตองออกแบบโครง
สรางทางสงคมให
สรางทางสังคมให
แข็งแกรงตั้งแตฐานราก
29

สังคมมีคุณภาพ ภูมิคุมกันแข็งแกรง
เศรษฐกิจมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมดี

คานิยมจิตสาธารณะ

ภาคประชาชน/ชุมชน
ภาคประชาชน/
พัฒนาทุนมนุษย เรียนรูศ าสตรวิทยการ ควบคูกบั สรางจิต
สาธารณะ//กระบวนการ พัฒนาที่เนนคนเปนศูนยกลางดวย
สาธารณะ
การสนั
การสนบสนุ
บสนนจากทกส
นจากทุกสวน
วน

โครงสสรางพื้นฐานทางงสังคม
ระบบบวัฒนธรรม/
นธรรม/ศาาสนา

รอบรู ใฝรู เรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต

เอื้ออาทร สมานฉันท
มั่นคงทาง ศก.สังคม
สรางโอกาสที่เปนธรรม
สรางโอกาสทเปนธรรม
สรางพลังทางสังคม

ระบบความมยุติธรรม/
รรม/ปลอดภัย สันติภาพ

คุณภาพสังคม
(Social Quality)
ระบบบการเมืองการปปกครอง

ระบบบสวัสดิการทางงสังคม

ระบบสุขภาพ
ภาพ//สิ่งแววดลอม

ระบบการรศึกษา/
ษา/บริหารจัจัดการความรู

โครงสรางพื้นฐานทางสังคม

คุณภาพมนุษย
(Human Quality)

ภาครัฐ
ภาคเอกชน
ปรับโครงสรางสังคมใหมคี ุณภาพ มีภมู ิคุมกันแข็งแกรงนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใช พัฒนาสังคมที่ฐานราก ทองถิ่น/ชุมชนเขมแข็งจัดการ
30
ตนเองไดดี
ไ  ี ออกแบบสงคมคุ

ณภาพ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
07 August 2009

Copyright NESDB

30

5. สัญญาประชาคมใหม

ไทยทามกลางวิการปรบโครงสรางภาคเกษตร
กฤตป ั โ ส 
ไทยทามกลางวกฤต

วิสัยทัศน 2570
สัญญาประชาคม

1. โครงสรางไมสมดุล
ไปสูการผลิตที่ยั่งยืน
- ชองวางรายไดสูง
- ทรพยากรเสอมโทรม
ทรัพยากรเสื่อมโทรม
- ครอบครัวชุมชนออนแอ
- กระแสวัตถุนิยม
2 บรบทการเปลยนแปลงไมแนนอนกระทบ
2.
บริบทการเปลี่ยนแปลงไมแนนอนกระทบ
ตอไทย
3. ความขัดแยงภายในรุนแรงขึ้น
- ดานการเมือง
- 3 จังหวัดภาคใต

คือ คานิยมที่ประชาชนตกลงรวมกันดวย
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
และใชเปนแนวปฏิบัติรวมกันในสังคม
เพื่อใหประชาชนสามารถอยูรวมกันอยาง
สงบสุข ปลอดภั
ยั และมีคี วามมัน่ั คงในชี

ใ ีวิต
และทรัพยสิน

“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน”

1

อันดับความสงบสุขป 50 และ 51 อยู
ทีี่ 105 และ 118 โดยในกลุ
โ ใ มอาเซีียน
ต่ําสุดเปนอันดับ 2 รองจากพมา

07 August 2009

2

ความอยูเย็นเปนสุขดาน
ประชาธิปิ ไตย/
ไตย
ไ /ธรรมาภิบิ าลอยู
ในระดับ “เรงแกไข”
ข”
Copyright NESDB

3

คะแนนการบริหารจัดการ
คะแนนการบรหารจดการ
ที่ดขี อไทยลดต่ําลง
31

“สัญญาประชาคมใหม” รากฐานใหมเพื่อแกไขวิกฤติ
กรอบแนวคิด

เน
นกระบวนการ ยึยดประชาชนและพนทเปนตวตง
ดประชาชนและพื้นที่เปนตัวตั้ง มีมลกษณะเปนพลวตร
ลกั ษณะเปนพลวัตร
เนนกระบวนการ

สัญญาประชาคม
การปรั
การปรับบโครงสร
โครงสราางภาคเกษตร
งภาคเกษตร
คือ คานิยมที่ประชาชนตกลงไปสู
ไปสูกการผลิ
ารผลิตตทีที่ย่ยั่งั่งยืยืนน
รวมกันดวยกระบวนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน และใชเปนแนว
ปฏิบัตริ วมกันในสังคม เพื่อให
ประชาชนสามารถอยูรวมกันอยาง
สงบสุข ปลอดภัยและมีความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน

07 August 2009

เปาประสงค
• สังคมมีคานิยมรวม ในเรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรม
ธรรมาภิบิ าล
• ภาคีรวมกันขับเคลื่อน “สัญญาประชาคมใหม” บนพื้นฐานการมีสวนรวม
ของประชาชนในทุกระดับ เปนขั้นเปนตอน ทุกพื้นที่

ทิศทางการพัฒนา

• ปรับกระบวนทัศนใหม ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
• สรางคานิยมรวม ที่ยึดมั่นในความดี ความสุจริต และความรับผิดชอบตอ
สังคม
สงคม
• พัฒนากระบวนการสัญญาประชาคม โดยสรางความคิดรวมใหเกิดการ
ยอมรับ และปฏิบัติในทุกระดับ/พื้นที่
• สรางโครงสราง กลไก การบริหารจัดการทุกภาคสวนใหมีธรรมาภิบาล
กระดบบ
• ขบเคลอน/วางระบบการตดตามประเมนผล
ขับเคลื่อน/วางระบบการติดตามประเมินผล ในทุ
ในทกระดั

Copyright NESDB

32

ขอบคุณ
ขอบคณ

07 August 2009

Copyright NESDB

33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful