Semua manusia di muka bumi ini pasti ada azam yang tersendiri sempena tahun bar u begitu juga

denganku.Tahun ini aku mempunyai azam yang banyak. Selain itu,tahun depan adalah tahun yang terpenting bagiku kerana aku akan meduduki peperiksaan spm yang mana,peperiksaan ini akan melangkaui alam persekol ahan menegahku.Azamku pada tahun depan terpenting ini ialah untuk mendapat A sem ua mata pelajaran dan menjadi pelajar cemerlang di sekolahku. Di samping itu,aku juga akan belajar bersungguh-sungguh dan meningkatkan ker ajinanku untuk membuat latihan dalam matapelajaran yang teras.Masa yang aku guna kan ketika bermain dan menonton televisyen juga akan aku kurangkan supaya aku bo leh menggunakan masa tersebut untuk membaca buku. Seterusnya,aku juga akan menumpukan perhatianku di dalam kelas ketika guru s edang mengajar.Aku juga akan bertanyakan soalan-soalan yang tidak aku fahami.Den gan begitu aku pasti akan berjaya. Azamku yang seterusnya ialah untuk menjadi seseorang yang lebih berani supay a aku akan dapat memasuki pertandingan-pertandingan dari segi akademik mahupun k o-kurikulum.Dengan begitu aku akan memperoleh sijil yang banyak dan sekaligus da pat membantuku untuk masuk ke sekolah yang aku impikan.

Aku berjanji akan mengotakan semua azamku.Aku juga berharap agar aku akan te rus menjadi pelajar cemerlang di alam persekolahanku dan seterusnya.semoga aku a kan mendapat A dalam spm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful