Disseny estructurat d’aplicacions

Inmaculada Salas Díaz

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

Disseny estructurat d’aplicacions

Índex

Introducció ............................................................................................... Objectius ................................................................................................... 1. Disseny d’aplicacions ......................................................................... 1.1. Principis del disseny estructurat ............................................... 1.2. Diagrames d’estructures (diagrama d’estructures de quadres de Constantine) ....................................................... 1.2.1. Mòduls ............................................................................... 1.2.2. Representació de paràmetres ......................................... 1.3. Estratègies de disseny ................................................................ 1.3.1. Anàlisi de transformació .................................................. 1.3.2. Anàlisi de transacció ........................................................ 1.4. Atributs de la qualitat d’un disseny ........................................... 1.4.1. Acoblament entre mòduls ............................................... 1.4.2. Cohesió (consistència) ..................................................... 1.5. Exemple complet de creació de diagrama d’estructures ........ 2. Disseny d’interfícies d’usuari ........................................................... 2.1. Importància de la interfície d’usuari ........................................ 2.2. Models de disseny d’interfície ................................................... 2.2.1. Model d’usuari .................................................................. 2.2.2. Model de programador ..................................................... 2.2.3. Model de dissenyador ...................................................... 2.3. Regles per al disseny d’interfícies d’usuari .............................. 2.3.1. Interacció general ............................................................. 2.3.2. Visualització de la informació ......................................... 2.3.3. Entrada de dades .............................................................. 2.4. Ajuda a l’usuari ............................................................................ 2.5. Guies de disseny o guies d’estils ................................................ 2.6. El procés de desenvolupament d’interfícies ............................ 2.7. Evolució de les interfícies .......................................................... 2.7.1. Interfície de línia d’ordres ............................................... 2.7.2. Interfície de menús .......................................................... 2.7.3. Interfície gràfica .............................................................. 2.8. El futur de les interfícies ........................................................... 3. Prova i documentació ......................................................................... 3.1. Tipus de proves ............................................................................ 3.1.1. Les proves de caixa blanca ............................................... 3.1.2. Les proves de caixa negra ................................................

5 6 9 9 10 11 16 16 17 20 23 24 25 28 29 29 31 31 32 32 33 33 37 39 40 41 42 45 45 46 48 51 53 57 58 64

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

Disseny estructurat d’aplicacions

3.1.3. Revisions ............................................................................ 3.1.4. Proves d’integració ........................................................... 3.1.5. Proves d’acceptació .......................................................... 3.2. Documentació ..............................................................................

71 73 76 76

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

5

Disseny estructurat d’aplicacions

Introducció

L’objectiu del disseny d’aplicacions és decidir com s’ha de resoldre cadascun dels subprogrames identificats per a l’anàlisi i com s’han d’integrar totes les solucions dissenyades en una solució global. Un requisit indispensable per poder estudiar el disseny estructurat d’aplicacions és tenir destresa en l’etapa de l’anàlisi estructurada. Una vegada feta l’anàlisi és molt important obtenir un diagrama d’estructures en el qual es representin tots els mòduls de feina de l’equip de desenvolupament fins a aconseguir la codificació completa de tota l’aplicació. ANÀLISI  DISSENY Amb el diagrama d’estructura obtingut es pot repartir la feina entre els encarregats de desenvolupar l’aplicació, alhora que es pot controlar més fàcilment la qualitat del programari desenvolupat, per posteriorment passar-lo a la fase de prova. El crèdit Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques està articulat entorn de les fases de desenvolupament d’una aplicació informàtica. En concret, la unitat “Disseny d’aplicacions estructurat”, que tracta de la manera en què es dissenyen les aplicacions i les seves interfícies a partir de la seva anàlisi, s’ha de fer de manera obligatòria després d’estudiar amb profunditat la fase d’anàlisi. Una vegada s’ha dissenyat i construït el sistema, s’haurà de sotmetre a la fase de prova per poder arribar a una aplicació informàtica de qualitat. En el nucli d’activitat “Disseny d’aplicacions” veurem com es desenvolupa l’estructura del programa, i també la relació entre elements, que componen aquesta estructura. El disseny ens permetrà establir la transició del diagrama de flux de dades a una descripció de l’estructura de programa. En el nucli d’activitat “Disseny d’interfícies” veurem que les interfícies d’una aplicació de programari la constitueixen les dades d’entrada i de sortida que aquest intercanvia amb la resta del sistema. El disseny d’interfícies és un aspecte crucial a l’hora d’integrar les diferents unitats que formaran part de la solució final del problema. En el nucli “Prova i documentació” veurem que aquesta fase serveix per garantir el funcionament correcte de l’aplicació, i també la seva adequació als requisits i necessitats expressats pels clients, i per documentar tot el desenvolupament de l’aplicació perquè, malgrat ser una tasca que pot semblar tediosa, és una de les claus del bon funcionament d’una aplicació i imprescindible per a modificacions futures.

Es diu que l’anàlisi és l’etapa més important i que el disseny és l’etapa difícil.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

6

Disseny estructurat d’aplicacions

Objectius

En acabar la unitat, heu de ser capaços del següent: 1. Identificar els recursos del sistema i la informació que se n’ha d’obtenir, amb les seves fonts, destinacions i els processos que cal fer-hi. 2. Analitzar les especificacions que provenen de l’anàlisi prèvia i els diagrames de blocs, els organigrames i la documentació provinent de l’anàlisi funcional. 3. Descompondre una aplicació informàtica en unitats modulars segons la metodologia establerta i a partir de les especificacions rebudes. 4. Dissenyar els esquemes de diàleg, d’entrades i de sortides per mitjà de diagrames d’estat-succés. 5. Determinar i descriure les interfícies d’introducció de dades, els formats de sortida d’informació i els esquemes de diàleg lògic utilitzats per a cada alternativa, segons la metodologia de disseny proposada. 6. Identificar els orígens i les destinacions dels fluxos d’informació, les condicions d’entrada, de sortida, d’error i el seu tractament, i els processos que s’han de fer sobre les dades. 7. Definir els nivells i les polítiques de seguretat en l’ús de les aplicacions informàtiques. 8. Determinar i descriure les interfícies de presa de dades, els formats de sortida d’informació i els esquemes de diàleg lògic utilitzats per a cada alternativa, segons la metodologia de disseny proposada. 9. Identificar els orígens i les destinacions dels fluxos d’informació, les condicions d’entrada, de sortida i el seu tractament, i els processos que s’han de fer sobre les dades. 10. Definir la seqüència i les condicions d’execució d’un pla de proves d’una aplicació informàtica, i també els resultats esperats de les proves de mòduls i de les proves d’integració. 11. Verificar el pla de proves: que l’accés, la utilització i l’elaboració de les dades, la presentació de la informació d’error i el seu tractament s’ajusten al disseny o a les prescripcions definides per l’usuari.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

7

Disseny estructurat d’aplicacions

12. Elaborar la documentació d’una manera completa i detallada de les diferents fases que intervenen en el disseny i en el pla de proves d’una aplicació informàtica, segons el procediment establert.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

8

Disseny estructurat d’aplicacions

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

9

Disseny estructurat d’aplicacions

1. Disseny d’aplicacions

L’objectiu principal del disseny estructurat és desenvolupar l’estructura del programa, i també les relacions entre els elements que componen aquesta estructura.

El disseny estructurat, o també anomenat disseny orientat al flux de dades, permet establir la transició del diagrama de flux de dades (DFD) a una descripció de l’estructura del programa, que es representa mitjançant un diagrama d’estructures. A continuació, veurem aquests diagrames i com obtenir-los a partir del DFD expandit (format només per processos primitius). La funció del disseny és passar del què al com. El disseny ha de complir els requisits següents: • Que funcioni. • Que sigui mantenible. • Que estigui documentat. • Que es pugui provar.
“Hay dos formas de realizar un diseño: una es hacerlo tan simple que obviamente no haya deficiencias; la otra es hacerlo tan complicado que no haya deficiencias obvias.” C. A. R. Hoare

!!
Podeu veure els DFD en la unitat didàctica “Anàlisi estructurada”.

1.1. Principis del disseny estructurat
L’anàlisi estructurat que s’ha fet servir per desenvolupar els diagrames de flux de dades (DFD) es basa en dos conceptes fonamentals: la tècnica de resolució de problemes divideix i venceràs i top-down o disseny descendent. Per tant, el disseny continua amb els mateixos principis i rep el sobrenom de disseny estructurat. Els principis en què es basa el disseny estructurat són: 1) Descomposició
El disseny estructurat consta dels passos següents: 1) Descomposició del problema en subproblemes (problemes més petits). 2) Solució dels subproblemes. 3) Integració de la solució global.

Divideix i venceràs

La descomposició, en el disseny estructurat, és la divisió d’una operació en altres de més elementals i petites.

Beneficis de la descomposició: • Facilita la compressió i la documentació. • Facilita les modificacions. • Minimitza la duplicitat del codi.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

10

Disseny estructurat d’aplicacions

2) Jerarquia

La jerarquia, en el disseny estructurat, vol dir que no tots els elements són iguals, és a dir, uns estan subordinats a uns altres.

Això es deu al fet que un problema es descompon en subproblemes i així successivament. Per això cada element de dalt (pare) crida els seus subordinats (fills) i aquest, a la vegada, els seus fills. 3) Independència

La independència, en el disseny estructurat, vol dir que cada element té una única comesa.

En el disseny estructurat cada element només coneix la seva funció i les seves interfícies.

1.2. Diagrames d’estructures (diagrama d’estructures de quadres de Constantine)

Un diagrama d’estructures, també anomenat diagrama d’estructures de quadres de Constantine, és una representació gràfica de l’estructura dels programes, incloses les relacions entre els diferents elements que la componen, denominats mòduls.

Figura 1. Propietats d’un diagrama d’estructures

Per obtenir el diagrama d’estructures (DE) el disseny estructurat s’ajuda d’una sèrie d’eines i tècniques molt útils, tal com s’indica en la figu-

DE és la forma abreujada de dir diagrama d’estructures.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

11

Disseny estructurat d’aplicacions

ra 1, que l’analista ha de saber fer servir amb soltesa, entre les quals trobem: Taula d’interfícies. • Estratègies de disseny: – Estratègia de transformació. – Estratègia de transacció. • Atributs de la qualitat del disseny: – Acoblament. – Cohesió. Els elements principals d’un diagrama d’estructures són: • Els mòduls. • Les comunicacions entre mòduls.

S’ha de dissenyar el DE de manera que: • Els mòduls de nivell superior prenguin les decisions d’execució (coordinin). • Els de nivell inferior duguin a terme la major part de la feina d’entrada, càlcul i sortida.

1.2.1. Mòduls

Un mòdul és una part independent d’un programa que es dissenya, codifica i prova per separat. Un mòdul és una feina, activitat o funció ben definida, precisa, clara i única.

Actualment el disseny estructurat gira entorn al concepte de mòdul. Tal com es representa en la figura 2 un mòdul: • Representa un programa, subprograma, procediment, funció o rutina, depenent del llenguatge d’implementació que s’hagi d’utilitzar. • Admet paràmetres de crida i retorna algun valor, si cal. • És una unitat de programació compatible independent. • Es representa en el diagrama mitjançant un rectangle. • És un tros de codi que pot ser cridat (té nom). • És un procés que converteix dades d’entrada en dades de sortida.
Segons Page-Jones (1988) un mòdul és “aquella parte de código que se puede llamar”.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

12

Disseny estructurat d’aplicacions

S’ha de tenir en compte que hi pot haver mòduls molt senzills (per exemple, demanar per teclat un valor numèric) amb dues o tres línies de codi, però també mòduls complexos que en el seu codi incloguin crides a altres mòduls (per exemple, un mòdul per calcular el descompte en una venda pot fer una crida al mòdul senzill per demanar un valor numèric, entre d’altres).
Figura 2. Composició d’un mòdul

Característiques desitjables dels mòduls
A l’hora de definir mòduls cal procurar que tinguin les característiques següents: • Mida petita. Ideal: 40-50 línies. • Interfície clara i limitada: paràmetres ben definits i els mínims possibles. • Independent i acoblament mínim: els canvis fets afecten el mínim possible la resta del sistema. • Cohesió interna màxima: encarregat d’executar una funció i només una.
Figura 3. Representació gràfica dels tipus de mòduls

Tipus de mòduls (figura 3): 1) Mòdul normal: cada mòdul es representa com un rectangle amb el nom a dins. El nom que s’assigna a cada mòdul ha de representar la funció que duu a terme. 2) Mòdul predefinit: aquell que està disponible a la biblioteca del sistema o de l’aplicació i pot ser utilitzat en qualsevol ocasió quan faci falta.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

13

Disseny estructurat d’aplicacions

3) Mòdul connector: per no perdre la referència. Un diagrama d’estructura no hauria de ser mai més gran que un full mida A4. Si no cap en un full s’han de posar mòduls connectors a altres mòduls que s’especificaran en altres fulls.

Connexió entre mòduls
La connexió entre mòduls es representa amb una fletxa, sobre la qual retorna en finalitzar l’execució del mòdul, com veiem en l’exemple següent. Vegeu-ne l’exemple en la figura 4. L’exemple de la figura 4 representa la crida que un mòdul fa a l’altre perquè li faci una funció de la manera següent: • A crida B passant-li paràmetres i cedint-li el control. • B executa la funció. • B retorna els paràmetres resultants i el controla A. • A es continua executant on s’havia quedat. El diagrama no diu res sobre el codi de A ni sobre el de B, l’únic que se sap és que en A hi ha una sentència que crida el mòdul B. Tampoc no diu quantes vegades A invoca B ni tampoc mostra detalls interns dels mòduls com a algoritmes o dades.
Figura 4

Estructures de control bàsiques entre mòduls
Les estructures de control permeten modificar el flux d'execució dels mòduls d'un programa en el disseny estructurat. Totes les estructures de control tenen un únic punt d'entrada i un únic punt de sortida. A continuació veurem els tipus d'estructures de control bàsiques entre mòduls: • Alternativa o bifurcació La selecció es representa amb un rombe com apareix en la figura 5. Significa que el mòdul que l’executa en crida un de diversos, d’acord amb l’avaluació d’una condició.
Figura 5. Estructures de control alternativa i de repetició

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

14

Disseny estructurat d’aplicacions

• Bucle o repetició La iteració es representa mitjançant un arc o fletxa sobre la crida dels mòduls que s’itera, com es pot veure en la figura 5.

Ordre d’execució dels mòduls
L’ordre en què s’executen els mòduls d’un diagrama d’estructures és d’esquerra a dreta i de dalt a baix.
Figura 6. Exemple per veure l’ordre d’execució dels mòduls

Perquè vegeu clar en quin ordre s’executen els mòduls en un diagrama d’estructures analitzarem l’exemple de la figura 6. Els mòduls M1, M2, M3 i M4 criden altres mòduls. Per exemple, M1 en la seva execució crida M2, M3 i M4. Això significa que quan M1 s’executa, en invocar M2, li passa el control i queda, al seu torn, interromput, fins que retorni el control i pugui continuar amb l’execució. M2 en executar-se crida els mòduls M5 i M6. En cridar-los, succeeix el mateix, passa el control al mòdul invocat i queda interromput. Com que no criden cap altre mòdul, en finalitzar retornen el control a qui els va cridar, en aquest cas M2. M2 s’acaba d’executar i retorna el control a M1. M1 es continua executant i crida M3.

Comunicació entre mòduls
La comunicació entre els mòduls es fa mitjançant els elements que s’intercanvien com a entrada i sortida de crides entre mòduls. Hi ha diferents tipus d’aquests elements que s’intercanvien entre mòduls: • Dades: és la informació que l’usuari introdueix. El sistema l’emmagatzema i la transforma per posteriorment presentar-la a l’usuari. En la figura 7 apareixen diversos exemples de dades.
Representació gràfica de les dades (superior) i dels senyals de controls o flags (inferior)

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

15

Disseny estructurat d’aplicacions

• Flags (senyals de control): són valors interns al sistema que sincronitzen la comunicació entre mòduls i indiquen condicions d’estat del sistema que afecten l’execució.
Figura 7. Exemple de pas de dades entre mòduls corresponent a una part d’un diagrama

Tal com apareix en la figura 6 la crida d’un mòdul es representa amb una fletxa, sobre la qual retorna en finalitzar l’execució del mòdul. En la taula 1 podeu veure clarament les diferències entre dades i flags.
Taula 1. Diferències entre dades i flags Dades Les dades es processen. Flags Els controls només serveixen per comunicar entre els mòduls. Els controls indiquen al mòdul que crida la terminació.

Les dades són la informació compartida pels mòduls. La posició de la fletxa (cap a dalt o cap a baix) indica el sentit de la comunicació. Les dades tenen importància per al món exterior, estan relacionades amb el problema.

En sentit descendent produeixen acoblament de control no desitjable i la cohesió es veu compromesa. Es pretén que els mòduls de dalt coordinin, els de baix facin la feina específica i assenyalin condicions anormals o de terminació. Els flags tenen importància en la comunicació d’informació a l’interior; són els que sincronitzen l’operativa dels mòduls.

Un cop vistes les diferents parts del diagrama d’estructures i com es comuniquen entre elles veurem en la figura 8 un exemple en què podreu observar com es representen i connecten les diferents parts d’un diagrama d’estructures: mòduls, dades, estructura alternativa, estructura repetitiva. No és necessari entendre a la perfecció l’exemple, només cal que l’intenteu analitzar i observareu les diferents parts que el componen.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

16

Disseny estructurat d’aplicacions

Figura 8. Diferents parts d’un diagrama d’estructures

1.2.2. Representació de paràmetres

La taula d’interfícies és la representació dels paràmetres que es passen entre mòduls.

En la figura 9 es mostra una taula d’interfícies que permet que els paràmetres s’especifiquin millor i així queda més clar el diagrama d’estructures. Amb la taula d’interfícies es comprova que tots els paràmetres d’entrada tinguin un propòsit determinat.
Figura 9. Taula d’interfícies

* P el paràmetre és PROCESSAT. Per exemple z = a + b; a i b són processats. M el paràmetre és MODIFICAT. Per exemple z = a + b; z és modificat. T el paràmetre és TRANSFERIT en cridar un altre mòdul, sense alterar-ne el valor. C el paràmetre és usat com una VARIABLE DE CONTROL (com a commutador, com un flag o per especificar una funció usada en cridar un altre mòdul). I el paràmetre és TRANSFERIT a un altre mòdul i és MODIFICAT en aquest segon mòdul.

1.3. Estratègies de disseny

Les estratègies de disseny són els passos generals que cal seguir per obtenir un bon disseny.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

17

Disseny estructurat d’aplicacions

Hi ha dues estratègies fonamentals per convertir un diagrama de flux de dades (DFD) en un diagrama de quadres de Constantine: • anàlisi de transformació, • anàlisi de transacció. Bàsicament, el disseny estructurat permet una traducció de les representacions de la informació (DFD) a una descripció de disseny de l’estructura del programa, que en funció del tipus de flux de dades de què es tracti, escollirà una estratègia o una altra.

1.3.1. Anàlisi de transformació
En l’anàlisi de transformació, les dades entren al sistema mitjançant camins denominats fluxos d’arribada, per després ser transformats per una sèrie d’operacions mitjançant l’execució de mòduls i finalment ser conduïts cap a la sortida, fins a constituir el flux de sortida com es veu en la figura 10, en què es veu com el diagrama de flux de dades (DFD) es transforma en diagrama d’estructures (DE). Quan un DFD és d’aquest tipus es diu que té característiques de transformació.

Estructura de transformació Una estructura de transformació s’executa sempre igual, amb el mateix ordre i seqüència, és a dir, si el mòdul s’executa mil vegades, mil vegades es farà la mateixa seqüència de crides i execució de mòduls.

Figura 10. Traducció de DFD a diagrama d’estructures

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

18

Disseny estructurat d’aplicacions

L’anàlisi de transformació es duu a terme en els passos següents: 1) Delimitació del centre de transformació El centre de transformació el constitueixen els processos essencials del DFD, generalment independents dels processos d’entrada i de sortida. Els processos que són abans del centre de transformació solen compondre l’entrada de dades i els que són després del centre de transformació formen la sortida de dades (figura 11).
Figura 11. Delimitació del centre de transformació

2) Factorització de primer nivell L’aplicació de l’anàlisi de transformació dóna com a resultat una estructura en la qual els mòduls de nivell superior prenen decisions d’execució i els mòduls de nivell inferior executen la majoria de la feina d’entrada, de càlcul i de sortida. En la figura 12 trobem un mòdul Cm, que és el mòdul principal i coordina els mòduls següents: • Ce: mòduls controladors de la informació d’entrada. • Ct: mòduls controladors del centre de transformació. • Cs: mòduls controladors de la informació de sortida.

Quan deixar de descompondre? No hi ha respostes definitives, però hi ha dos bons criteris: • Quan es deixin de trobar funcions ben definides. • Quan el moviment de dades entre els mòduls sigui massa gran.

Figura 12. Factorització de primer nivell

Recordeu que tots aquests mòduls han de tenir un nom significatiu que reflecteixi tot el que hi ha per sota de cadascun d’ells.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

19

Disseny estructurat d’aplicacions

3) Factorització de segon nivell El segon nivell de factorització es fa convertint cada procés del DFD en un mòdul corresponent del diagrama d’estructures (figura 13). S’ha de tenir en compte que els mòduls que pengen d’un mateix pare s’han de situar tenint en compte que l’ordre d’execució ha de ser d’esquerra a dreta i de dalt a baix. També es revisen els fluxos de dades entre processos del DFD, per decidir les dades i senyals de control.
Figura 13. Factorització de segon nivell

4) Factorització de nivells inferiors En funció de la profunditat i complexitat del DFD en qüestió, es poden continuar descomponent els mòduls del diagrama de Constantine. 5) Refinament Refinar l’estructura del sistema usant mides i guies de disseny. Es pot augmentar o disminuir el nombre de mòduls per aconseguir una factorització lògica, que tingui una bona qualitat i una estructura que s’implementi sense dificultat.
Exemple de diagrama de transformació En la figura 14 es mostra un exemple de diagrama de transformació en què: • El mòdul Principal crida el mòdul Obtenir X per obtenir el paràmetre d’entrada X. El mòdul Obtenir X crida el mòdul Obtenir Y per llegir un valor des d’un dispositiu d’entrada i retornar-lo a Obtenir X com a paràmetre. Obtenir X crida el mòdul Canviar Y per calcular X a partir del paràmetre Y. • Es crida llavors el mòdul T1 per calcular el valor de A a partir del valor de X. • Després, es crida un altre mòdul T2 per calcular el valor de B a partir del valor de A. Per fer-ho, el mòdul T2 crida els seus subordinats, Calcular V1 i Calcular B. • El mòdul Principal crida el mòdul Posar B i aquest crida Calcular C, i per treure aquest valor després crida Posar C.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

20

Disseny estructurat d’aplicacions

Figura 14. Exemple de diagrama de transformació

1.3.2. Anàlisi de transacció
L’anàlisi de transacció succeeix quan, en una aplicació programari, una dada pot determinar diversos camins alternatius pels quals poden transitar el flux d’informació i en cadascun d’aquests camins la funció sobre les dades canvia. Cadascun d’aquests possibles camins rep el nom de camí d’acció. Aquests camins parteixen d’un centre de transició exclusió. En la figura 15 podem veure els camins C1, C2 i C3.
Figura 15. Pas de diagrama de flux de dades a diagrama d’estructures amb anàlisi de transacció

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

21

Disseny estructurat d’aplicacions

L’anàlisi de transformació es duu a terme en els passos següents: 1) Delimitació del centre de transacció El centre de transacció pot estar format per més d’un procés, com és el cas del centre de transacció 1 de la figura 16. Se n’han de tenir en compte, a més a més, tots els fluxos d’entrada i de sortida. Els diferents camins són aquells per on pot passar el flux d’informació.
Figura 16. Delimitació del centre de transacció

2) Creació de l’estructura bàsica de transacció Es creen dos mòduls, com es veu en la figura 17: un d’entrada al centre de transacció (que pot ser una bifurcació) i l’altre de sortida del centre de transacció (que sempre és una bifurcació).
Figura 17. Estructura bàsica de transacció

3) Factorització de l’estructura bàsica de transacció Per a cada branca de l’estructura bàsica de transacció s’aplica l’estratègia de disseny més adequada (transformació o transacció), i es crea un mòdul per a cada procés del diagrama de flux de dades (DFD) i es connecten amb el mòdul superior corresponent (o a l’entrada o a la sortida del centre de transacció). En la figura 18 podem veure que el mòdul que es correspon amb el centre de transacció conté el rombe i inclou els tres camins diferents.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

22

Disseny estructurat d’aplicacions

Figura 18. Pas de DFD a estructura de transacció

4) Factorització de nivells inferiors En funció de la profunditat i complexitat del DFD en qüestió, es poden continuar descomponent els mòduls del diagrama de Constantine. 5) Refinament Refinar l’estructura del sistema usant mides i guies de disseny. Es pot augmentar o disminuir el nombre de mòduls per aconseguir una factorització lògica, que tingui una bona qualitat i una estructura que s’implementi sense dificultat. En un diagrama d’estructures (DE) normalment són presents ambdues estructures, de manera que s’obté una combinació d’estructures, com es veu en la figura 19.
Figura 19. Combinació d’anàlisis de transformació i de transacció Hi pot haver més d’una solució vàlida per a un mateix problema.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

23

Disseny estructurat d’aplicacions

Exemple de diagrama de transacció: En la figura 20 es mostra un exemple de diagrama de transacció en què: • El mòdul Principal crida el mòdul Entrada, que llegeix una transacció. • El mòdul Principal analitza la transacció i selecciona el mòdul que es cridarà per al seu processament (M1 o M2 o M3). • Finalitzada l’execució del mòdul cridat (M1 o M2 o M3), el mòdul Principal cridarà el mòdul Sortida. Figura 20. Exemple de diagrama d’estructures amb anàlisi de transacció

1.4. Atributs de la qualitat d’un disseny
Com es pot saber si el disseny és correcte? En cada projecte s’ha de decidir quins són els requisits de qualitat que cal complir i en quina mesura. Podem deduir si el disseny és correcte si cada mòdul obtingut té la menor relació possible amb la resta dels mòduls del sistema i, de la mateixa manera, hem d’aconseguir que cada mòdul faci una única cosa o, en el seu defecte, el menor nombre possible de coses; això es diu independència funcional (IF). La independència funcional és un concepte derivat de modularitat, abstracció i ocultament d’informació. Es tracta de dissenyar programari de manera que cada mòdul se centri en una funció específica dels requisits i tingui una interfície senzilla, quan es veu des d’una altra de les parts de l’estructura del programari. Per què és important la IF? Perquè els mòduls independents són fàcils de desenvolupar i més fàcils de mantenir i de provar. Es redueix la propagació d’errades (només afecta els mòduls que tenen l’errada) i es fomenta la reutilització de mòduls. La IF és la clau d’un bon disseny i el disseny és la clau de la qualitat de programari.
Independència funcional = alta cohesió + baix acoblament

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

24

Disseny estructurat d’aplicacions

La IF s’aconsegueix aplicant dos criteris o propietats fonamentalment: cohesió i acoblament.

1.4.1. Acoblament entre mòduls
L’acoblament entre dos mòduls es produeix quan són dependents entre ells. A mesura que és més gran la quantitat de dades o paràmetres que intercanvien més gran serà l’acoblament. Mentre que com més baix sigui l’intercanvi més eficaç serà el disseny.
Si dos mòduls presenten més d’un tipus d’acoblament, es considera que tenen el pitjor dels acoblaments que presenten.

L’acoblament és el grau de dependència entre mòduls.

Sempre es busca un acoblament baix entre els mòduls, és a dir, una relació o interfície entre mòduls tan simple com sigui possible. El grau d’acoblament s’amida pel nombre de paràmetres que intercanvien.
Figura 21. Tipus d’acoblament

Acoblament • L'ideal és passar entre mòduls només els paràmetres que siguin imprescindibles. • Com més independent sigui un mòdul, més senzill serà poder-lo substituir.

Se cerca l’acoblament baix i s’ha d’evitar l’acoblament alt.

Com podeu veure en la figura 21, hi ha diferents tipus d’acoblament: 1) Sense acoblament: no hi ha connexió directa entre els mòduls. 2) Acoblament normal: A i B estan normalment acoblats ells: A crida B; B retorna el control a A. Poden ser: • De dades: hi ha transferència d’informació, paràmetres o variables entre mòduls. • D’estampat: es passen paràmetres que són compostos i no els necessiten complets, sinó una part dels seus camps. S’ha d’evitar, substituint

Exemple sense acoblament Els mòduls alta proveïdor i modificar articles del magatzem.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

25

Disseny estructurat d’aplicacions

el paràmetre compost intercanviat per aquells camps l’ús dels quals és imprescindible. En la figura 22 s’explica amb un exemple el tipus d’acoblament d’estampat en què: – Dades_empleat = codi_empleat + nom + cognom + data_naixement. – NO fa falta passar dades_empleat, ja que només es necessita codi_empleat.
Figura 22. Exemple d’acoblament d’estampat

• De control: consisteix a intercanviar senyals de control (flags de control) entre mòduls. Són raonables si flueixen en sentit ascendent, és a dir, com a valor de retorn que indica l’estat de l’operació al mòdul que l’ha demanat. 3) Acoblament comú: es produeix quan més d’un mòdul fa referència a una àrea comuna de dades. És desaconsellable. Un exemple d’aquest acoblament podria ocórrer quan tenim una estructura de dades: dades de l’empleat formades per codi_empleat, nom, cognom i data_naixement, definida com a global i a la qual accedeix més d’un mòdul. 4) Acoblament per contingut: es produeix quan el mòdul superior accedeix a una part interna del mòdul inferior, i se salta així la interfície entre ambdós. És completament inadmissible i s’ha d’evitar descomponent el mòdul inferior per fer un mòdul independent d’aquesta part a la qual necessita accedir el mòdul superior.

1.4.2. Cohesió (consistència)
La cohesió és el grau de relació de les feines que un mòdul duu a terme. La intenció bàsica del concepte de cohesió és organitzar aquests elements de tal manera que els que tinguin una relació més gran, a l’hora d’executar una feina, pertanyin al mateix mòdul i els elements no relacionats esti-

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

26

Disseny estructurat d’aplicacions

guin en mòduls separats. És a dir, mesura el motiu pel qual un codi apareix en el mateix mòdul. En la figura 23 podem veure els tipus de cohesió entre mòduls. La fletxa indica el grau de cohesió de cada tipus.
Figura 23. Tipus de cohesió

Es busca cohesió alta i s’ha d’evitar cohesió baixa.

A continuació veurem cada tipus de cohesió (figura 23): • Cohesió casual: apareix en mòduls que fan activitats en què l’intercanvi d’informació és pràcticament nul. Aquestes activitats no tenen res a veure les unes amb les altres. Acostuma a passar quan es fa un mòdul amb seqüències que apareix diverses vegades i es reemplaça aquesta seqüència per un mòdul. • Cohesió lògica: té lloc quan tots els elements d’un mòdul tracten feines similars. Per exemple, un mòdul que produeix totes les sortides independentment del seu tipus o un mòdul que conté tots els accessos a un arxiu. Aquest tipus de cohesió pot generar duplicació de codi. • Cohesió temporal: té lloc quan tots els elements d’un mòdul tracten activitats diferents relacionades pel temps en què s’executen. Per exemple, col·locar en un mòdul totes les activitats que efectua el sistema quan es comença a executar, com, per exemple, inicialitzar les variables, obrir els arxius. • Cohesió comunicacional: quan un mòdul duu a terme diverses activitats en paral·lel, utilitzant les mateixes dades d’entrada i de sortida. S’ha de desfer descomponent el mòdul en parts, si es tracta d’activitats no elementals o nombroses.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

27

Disseny estructurat d’aplicacions

Figura 24. Exemple complet de creació de diagrama d’estructures

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

28

Disseny estructurat d’aplicacions

• Cohesió seqüencial: té lloc quan les sortides dels elements d’un mòdul serveixen d’entrada a altres elements del mòdul. No comporta una incoherència gaire important si el nombre i la complexitat d’aquestes activitats no és gaire gran. • Cohesió funcional: la que presenta un mòdul els elements del qual estan units per fer una única missió. És el millor tipus de cohesió que existeix i forma, juntament amb un acoblament de dades i de control descendent, la fórmula perfecta per a un disseny de qualitat. !

1.5. Exemple complet de creació de diagrama d’estructures
Es tracta de fer el disseny estructurat, mitjançant un diagrama de quadres de Constatine, del manteniment del fitxer de clients d'una empresa. Es podrà escollir mitjançant un opció entre altes, baixes i modificacions de les dades dels client. L’usuari podrà executar qualsevol de les tres funcions depenent de l’opció que esculli. L'opció d'alta serveix per afegir un client nou a l’empresa. L'opció de baixa serveix per esborrar un client del fitxer de clients i l’opció de manteniment serveix per modificar les dades d'algun client que ja existeix. Hi ha un codi de client que és únic que serveix per identificar cada client. En el primer diagrama perquè quedi més clar, s’enllacen amb els mòduls connectors ALTA, BAIXA i MODIFICACIÓ. El diagrama es veu en la figura 24.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

29

Disseny estructurat d’aplicacions

2. Disseny d’interfícies d’usuari

Una vegada fet el disseny de l’aplicació, s’ha de fer el disseny de les interfícies d’usuari de manera que la interacció entre els usuaris i l’ordinador es pugui ajustar a les preferències de cadascun d’ells, i es mantinguin els requisits establerts al principi del projecte. És molt important encertar en aquesta feina, ja que una mala interfície pot produir el rebuig dels usuaris fins i tot d’una aplicació molt eficient. Per la importància que té la interfície en l’èxit final de l’aplicació, mai no està mal empleat el temps que es dedica a comentar-ne amb l’usuari el funcionament, a admetre els seus suggeriments i a fer-hi els canvis corresponents; d’aquesta manera queda constància de la participació del client i n’augmenta el grau de satisfacció. És tan comú conviure amb un ordinador que cada vegada es fa més imperatiu la millora de la interacció persona-màquina mitjançant una interfície adequada. Des del punt de vista d’enginyeria del programari, la interfície d’usuari té un paper important en el desenvolupament i la posada en marxa de tot el sistema. És la carta de presentació de tot projecte i a vegades resulta determinant per a la seva acceptació o rebuig. El disseny d’una interfície es concentra en tres àrees importants: • Disseny d’interfícies entre els mòduls programari (interfícies internes). • Disseny d’interfícies entre el programari i altres productors/consumidors no humans d’informació (interfícies externes). • Disseny d’interfícies entre l’home i la computadora (interfícies d’usuari). Ens centrarem en el disseny d’interfícies entre l’home i la computadora, o interfícies home-màquina (IHM).
Interfície d’usuari pobra Entre el 1985 i el 1987, almenys cinc persones van morir en rebre una teràpia mèdica de radiació amb la màquina Therac25. Després de diversos estudis es va descobrir que la causa de l’error era un error de programari en la interfície gràfica de control de la màquina que permetia subministrar dosis de radiacions mortals. Els programadors que van dissenyar i programar la interfície gràfica probablement no van ser conscients de la repercussió d’un error en la seva feina. Afortunadament, no tots els errors de programari acaben tan tràgicament, però poden provocar grans pèrdues econòmiques. Errors en les interfícies

2.1. Importància de la interfície d’usuari
L’home constantment interactua amb altres objectes i n’espera un comportament concret. Si la interfície està ben dissenyada, l’usuari trobarà les respostes que espera a les seves accions. Si no, serà frustrant per a ell, ja que l’usuari tendeix a sentir-se culpable per no saber utilitzar l’objecte. El millor sistema o l’eina perfecta són inútils si no podem interactuar-hi. Ara, penseu en totes les aplicacions i els llocs que heu fet servir recentment, quantes vegades no heu trobat el que busqueu o no heu sabut com fer el que voleu? Aquesta situació és resultat d’una interfície dolenta.
Hi ha qui opina que el disseny d’interfícies és un tipus d’art modern, com en el seu dia va ocórrer amb certes tècniques i obres arquitectòniques. Una interfície d’usuari pobra produeix: • Reducció de productivitat. • Temps d’aprenentatge inacceptables. • Nivells d’errades que produeixen frustració.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

30

Disseny estructurat d’aplicacions

Quan es dissenya un objecte cal pensar en qui l’utilitzarà i les expectatives que tindrà sobre la forma d’ús, tant si es tracta d’objectes coneguts com si són objectes nous.

Podem definir una interfície d’usuari com el conjunt d’elements (maquinari i programari) que actuen com a frontera entre el domini de la persona i el de la màquina amb la missió d’aconseguir i facilitar la comunicació entre ambdós, quasi com un traductor entre el llenguatge de l’usuari i el de l’ordinador.

Els elements maquinari fan referència a la part física de l’ordinador (dispositius utilitzats per introduir, processar i lliurar les dades). L’element més important relatiu a aquesta part són els criteris d’ergonomia, segons els quals les interfícies maquinari han de ser còmodes, segures i saludables. De la mateixa manera, aquestes interfícies maquinari han de ser adaptables a persones amb algun tipus de discapacitat. Els elements programari són els elements que l’usuari (eventualment) veu a la pantalla, amb els quals pot interactuar (crides a comandes del sistema o accessos a programes) i amb els quals pot manipular la informació. També els manuals, les ajudes, les referències i els programes d’aprenentatge (tant dels programes com del sistema o del maquinari) són part dels elements programari. En la figura 25 es mostra una interfície senzilla i intuïtiva de l’aplicació Windows Media per a música i vídeo. La imatge interior correspon a la visualització que es produeix al ritme de la música. Per tractar el disseny d’interfícies és necessari centrar-nos, en primer lloc, en tres principis fonamentals del disseny de la comunicació: • Models de disseny: que podem resumir en models d’usuari, de programador i de dissenyador. • Regles del disseny: són una sèrie d’aspectes que ens serveixen per determinar com es pot fer un bon disseny d’interfícies gràfiques d’usuari. Inclou consells relacionats amb la interacció home-màquina, visualització de la informació i entrada de dades. • Assistència i ajuda a l’usuari: sistema de documentació, ajuda en línia, contextual...
Els programes els utilitzen diversos usuaris amb diferents nivells de formació i interessos. Per tant, no hi ha una única interfície vàlida per a tots els usuaris i per a totes les tasques. Disseny d’interfícies S’estima que del 35% al 45% de les despeses destinades a un projecte estan directament relacionades amb el disseny de la interfície. Aquesta és, per tant, una de les raons per les quals s’ha fet necessària la formalització del procés de disseny d’interfícies.

!!
Podeu anar a la secció “Adreces d’interès” del web per tal de conèixer més sobre el disseny d’interfícies d’usuari i tenir-ne una visió global d’una manera molt concisa.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

31

Disseny estructurat d’aplicacions

Figura 25

Tots aquests controls permeten a l’usuari interactuar amb l’ordinador per escoltar música o per veure un vídeo.

2.2. Models de disseny d’interfície
Els models de disseny d’interfícies són els punts de vista des dels quals es poden estudiar les interfícies entre la màquina i qui utilitza el programari. No es pot afirmar mai categòricament haver trobat el model de disseny perfecte. Aquest varia en funció de l’heterogeneïtat de qui l’utilitzi. En aquest sentit, es poden identificar tres punts de vista clarament definits: d’usuari, de programador i de dissenyador.

2.2.1. Model d’usuari
L’usuari necessita veure d’una manera clara les opcions de què disposa. Si ens situem en el punt de vista de l’usuari, aquest tendeix a crear interfícies d’aprenentatge ràpid, en les quals no sigui fàcil cometre errors i que no requereixin que faci un gran ús de la memòria (ment). Recordem sempre que un gran sistema no valdrà res si l’usuari el rebutja pel fet de no resultar-li còmode.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

32

Disseny estructurat d’aplicacions

Per construir unes bones interfícies d’usuari, tot disseny ha de començar per conèixer els usuaris a qui va dirigida: edat, sexe, capacitats físiques, formació, historial cultural i ètnic, motivació, personalitat... Convé fer una classificació dels usuaris, com la que podeu veure en la taula 2.
Taula 2. Classificació d’usuaris Tipus d’usuari Novells Esporàdics amb coneixements Característiques Sense coneixements sintàctics del sistema. Sense coneixements semàntics del sistema o amb pocs. Amb coneixements semàntics raonables. Amb dificultats per recordar els coneixements sintàctics necessaris. Freqüents amb coneixements Bons coneixements sintàctics i semàntics del sistema. Sovint tenen la síndrome de l’usuari potent: busquen i aprenen dreceres en l’operació del sistema.

Hem de tenir en compte els aspectes de la psicologia humana. Quan es dissenya una interfície cal tenir presents les habilitats cognitives i de percepció de les persones, i adaptar-hi la interfície. Una de les coses més importants que pot fer una bona interfície per les persones és reduir la dependència de la memòria pròpia i impedir que s’hagin de fer les coses més cops dels necessaris. La màquina ha d’utilitzar les seves capacitats per suplir les capacitats que no té la persona.

2.2.2. Model de programador
El model de programador es correspon amb la visió tècnica de la interfície, que inclou aspectes relatius al sistema operatiu, llenguatge de programació o restriccions de disseny estàndards. És constituït pels objectes que manipula el programador, diferents dels que tracta l’usuari (exemple: el programador anomena base de dades el que l’usuari podria anomenar agenda). Aquests objectes s’han d’amagar a l’usuari. Generalment la visió del programador i la de l’usuari entren en conflicte, els primers prefereixen un entorn més àgil, específic o concret i els segons, un de visualment atractiu i fàcil d’usar.

2.2.3. Model de dissenyador
El dissenyador és un intermediari entre l’usuari i el programador. Contrasta les necessitats, les idees i els desitjos de l’usuari amb els materials de què disposa el programador per fer el programa. Amb tots aquests elements, dissenya el programa i la interfície.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

33

Disseny estructurat d’aplicacions

La presentació és el primer que crida l’atenció de l’usuari, però de seguida passa a un segon pla a favor de com el producte compleix les expectatives de l’usuari, excepte si resulta contraproduent (abús del color, el so, el moviment, desorganització en la interfície...). Determinar els objectes que s’han de manipular i les seves relacions és l’aspecte més important. Els dissenyadors d’interfícies han de tenir en compte les habilitats cognitives i de percepció de les persones i adaptar-hi el programa. Així, una de les coses més importants que una interfície pot fer és reduir la dependència de les persones de la seva pròpia memòria, de manera que no les forci a recordar coses innecessàriament (per exemple, informació que ha aparegut en una pantalla anterior) o a repetir operacions ja executades (per exemple, introduir una mateixa dada repetides vegades).

2.3. Regles per al disseny d’interfícies d’usuari
El disseny d’interfícies d’usuari es fonamenta en l’experiència del dissenyador i en les anècdotes recollides en centenars de manuals i documents per al cas. Encara que els aspectes que determinen el disseny d’interfícies gràfiques d’usuari són múltiples, els podem agrupar en tres grans grups: • Interacció general: en la qual tindrem en compte aspectes relacionats amb les comandes d’execució de feines, protecció del sistema i facilitats d’ajuda i assistència. • Visualització informació: és la manera com el sistema presenta resultats a l’usuari i com ha d’actuar en qualsevol situació que requereixi la seva intervenció. • Entrada de dades: estableix com l’usuari es comunica amb el sistema per proporcionar dades i establir les condicions de funcionament del sistema i la seva configuració.

2.3.1. Interacció general
Amb la paraula interacció ens referim a la manera com un usuari ha de poder fer l’entrada-sortida d'informació amb la màquina. Els requisits que una interfície d'usuari ha de complir per considerar-se acceptable són els següents: 1) Ser consistent en els formats dels menús, la forma com l’usuari introduirà ordres i els aspectes de visualització.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

34

Disseny estructurat d’aplicacions

La consistència permet que l’usuari reconegui situacions anàlogues en moments diferents i també permet reutilitzar el coneixement adquirit en l’ús d’un programa en l’ús d’altres. Podem parlar dels principis de consistència següents:
Figura 26. Consistència de presentació

• Consistència de presentació: és a dir, associar accions a objectes, com es pot observar en la figura 26 la consistència de les petites estructures visibles pels sistemes gràfics basats en finestres, com la inclusió de l’opció “x” per tancar la finestra –operació habitualment utilitzada en aplicacions– que simplifica l’operativitat. • Consistència de comportament: quan el mateix objecte es comporta sempre igual, independentment del context en què es troba. Exemple: rellotge flotant que sempre marca els segons amb un parpelleig. • Consistència d’interacció: succeeix quan interactuant de la mateixa manera sobre objectes diferents l’usuari espera respostes similars. Exemple: en fer clic amb el botó dret sobre qualsevol objecte desplega un menú contextual referit a l’objecte. 2) Reduir la càrrega de memòria de l’usuari. La interfície ha d’evitar que l’usuari hagi d’emmagatzemar i recordar informació. Per això cal seguir els principis següents: • Minimitzar la càrrega de la memòria de curt abast (permetre desfer, copiar i enganxar, mantenir les últimes dades introduïdes). • Basar-se en el reconeixement abans que en el record (exemple: escollir d’entre una llista en lloc de tornar a teclejar). • Proporcionar indicacions visuals d’on és l’usuari, què està fent i què pot fer a continuació, com es mostra en la figura 27. • Proporcionar funcions desfer, tornar a fer. • Proporcionar una altra manera d’arribar més ràpidament amb tecles ràpides (Ctrl + C: copiar; Ctrl + V: enganxar, per exemple). • Fer servir metàfores del món real que generen figures mentals fàcils de recordar. Bones metàfores serien l’escriptori, la paperera de reciclatge o, com en la figura 28, la imatge d’una agenda per indicar el sistema telefònic del Lotus Organizer, al contrari de les imatges agafades pel Lotus Organizer com a icones de la mateixa figura que no són un bon exemple.
Ratolí Estan apareixent nous substituts del ratolí per controlar el punter de la pantalla i això, sens dubte, canviarà les interfícies associades. En l’apartat web apareix un enllaç que tracta d’aquest tema.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

35

Disseny estructurat d’aplicacions

Figura 27. Pantalla de l’Internet Explorer

Figura 28. Imatge d’una agenda i icones del Lotus Organizer

3) Buscar l’eficiència en el diàleg, el moviment i el pensament. El nombre de pulsacions s’hauria de minimitzar. S’ha de procurar no haver d’alternar constantment el ratolí amb el teclat: o l’un o l’altre. També

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

36

Disseny estructurat d’aplicacions

s’ha de vigilar la distància entre elements consecutius, entre els quals s’ha de moure sovint el ratolí. En tot cas, que l’usuari no hagi de preguntar-se “i ara... què?”. 4) Tenir en compte les errades. Els missatges d’error i advertiments són “males notícies” per a l’usuari, enviades pel sistema quan alguna cosa “ha anat malament”; això fa que siguin percebuts de manera negativa. No cal, per tant, afegir més negativitat a l’assumpte. Com ara els missatges de l’estil “error greu a AE0004F”. En aquest missatge d’error apareix la paraula greu, que afegeix més negativitat, i també apareix un codi, que gairebé ningú coneix, cosa que afegeix més incertesa encara. Els missatges han d’anar acompanyats d’un senyal visible i/o audible. No ha de contenir judicis, és a dir, no s’ha de culpar l’usuari. A cap usuari no li agrada trobar-se un missatge d’error, per ben dissenyat que estigui, però una bona filosofia de missatges d’error pot millorar molt la qualitat d’un sistema interactiu. 5) Explicacions fluides i clares. La informació que dóna el programa en les respostes a l’usuari ha de complir els requisits següents: • Oferirem respostes significatives com, per exemple, senyals visuals i auditius, per garantir el màxim de comunicació home-màquina. • Fer servir verbs d’acció senzills, o frases curtes, per anomenar les ordres. • Reduir els temps de resposta. El temps de resposta és el temps que passa entre que l’usuari exerceix alguna acció de control fins que el sistema respon amb alguna sortida o acció. S’ha de procurar reduir els temps de resposta davant l’usuari, de manera que puguem evitar la sensació de desesperació de l’usuari davant esperes llargues. Si el procés ha de trigar relativament molt, s’ha d’avisar l’usuari que l’acció pot prendre uns minuts i posar un indicador de progrés de l’acció. • Explicar quan s’ha acabat una tasca. Indicar d’alguna manera que una tasca que s’executava en background, o que estava trigant molt a acabar, finalment ha acabat. Indicar què cal fer en cada moment.
Missatge d’error Els missatges d’error: • Han de donar informació de la causa de l’error. • Han de donar informació de quina seria la possible solució. • Han d’indicar les conseqüències negatives de l’error.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

37

Disseny estructurat d’aplicacions

Mostrar informació que indiqui a l’usuari què ha de fer, com ara: “Introduir ordre”, “Seleccionar opció”, etc. • Acceptar el que s’ha fet en cada moment. Mostrar informació que indiqui a l’usuari que l’última acció ha estat correcta (passar al camp següent, mostrar un “ok” en algun lloc, etc.). Les restriccions imposades pel sistema visual són: • Mida de lletra  12. • Espai entre línies proporcional. • Fonts no complicades ni difícils de llegir. • No utilitzar majúscules.

2.3.2. Visualització de la informació
Si la informació que presenta la interfície és ambigua o incompleta, no satisfarà les necessitats de l’usuari, per la qual cosa s’han de tenir en compte els principis següents: 1) Ús del color El color no solament és decoratiu, també transmet informació (exemple: reforçar missatges d’error, com es pot apreciar en la figura 29). El color és probablement l’element de la interfície que amb més freqüència s’utilitza malament. S’han de fer servir combinacions adequades (per exemple, les paletes proporcionades pels sistemes operatius). El color ha d’atraure l’atenció, però no cansar després d’una estona de feina. És especialment important seguir les línies de disseny existents.
Figura 29. Missatge d’error reforçat amb colors

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

38

Disseny estructurat d’aplicacions

Abans de dissenyar el color s’ha de tenir en compte una sèrie de restriccions imposades pel sistema visual: • Escollir combinacions de colors compatibles. Evitar vermell-verd, blaugroc, verd-blau, vermell-blau. • Usar codis redundants, com formes, ja que hi ha moltes malalties que afecten la visió. • Evitar colors brillants en grans àrees de la pantalla. 2) Àudio En primer lloc, cal veure quan la informació àudio és més apropiada que la informació visual. En segon lloc, determinar el so adequat. En tercer lloc, permetre la personalització (volum i desactivació). Com en el cas dels colors, hi ha guies d’ús. En llocs de feina oberts pot ser poc efectiu; a més a més, pot ser molest per a algunes persones. El so s’ha de fer servir per informar d’alguna cosa. 3) Animació L’animació es defineix com un canvi en el temps de l’experiència visual d’un element gràfic. Exemples del seu ús: progrés d’accions (com apareix en la imatge), estats de processos (icones d’impressora), accions possibles (canvis en el cursor en desplaçar el ratolí). L’animació pot ajudar a destacar icones importants, mostrar l’estat d’un objecte particular o explicar-ne el comportament o simplement fer més amigable una interfície. A més a més, s’ha d’intentar: • Mostrar només la informació que sigui rellevant en el context actual. • No atabalar l’usuari amb dades: presentar-li un format de visualització que li permeti una assimilació ràpida de la informació. • Usar etiquetes consistents, abreviatures estàndards i sempre les mateixes, i colors predictibles i fàcilment interpretables. • Produir missatges d’avís i d’error significatius i assegurar-se que els missatges d’error i els avisos es veuen. • Considerar la distribució disponible en la pantalla i utilitzar-la amb eficàcia fent clara la presentació visual, fent agrupació d’objectes, evitant

!!
Podeu veure un exemple de guia d’ús del color en la secció “Annexos” del web d’aquest crèdit.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

39

Disseny estructurat d’aplicacions

la presentació excessiva d’informació com en la figura 30, en què es veu un exemple bo i un altre de dolent de presentació d’informació. A la dreta es veu clarament que està molt organitzat tant els colors com l’espai que ocupa la informació.

Figura 30. Exemples bo (dreta) i dolent (esquerra) de la presentació d’informació

2.3.3. Entrada de dades
En les aplicacions per ordinador és quasi imprescindible que l’usuari aporti informació, ja sigui exclusivament per ser emmagatzemada i recuperada posteriorment, o bé per fer operacions o el processament d’aquestes dades. En qualsevol cas, el comportament de la interfície s’hauria d’ajustar als punts següents: • Minimitzar el nombre d’accions d’entrada de dades que ha de dur a terme l’usuari. • Mantenir la consistència entre la informació visualitzada i les dades d’entrada. • Permetre a l’usuari personalitzar l’entrada de dades segons les seves preferències. • Desactivar ordres que siguin inapropiades en el context actual. • Proporcionar ajuda en totes les acciones d’entrada de dades.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

40

Disseny estructurat d’aplicacions

2.4. Ajuda a l’usuari

L’ajuda a l’usuari es pot presentar en forma de manuals, que l’usuari ha de consultar quan necessita informació addicional. Cada vegada més el programari incorpora l’ajuda en línia, que permet a l’usuari trobar una resposta sense haver d’abandonar la interfície.

Les ajudes poden ser: • Ajudes integrades: es dissenyen des del principi, juntament amb la resta del programari. Sovint són sensibles al context. Això redueix el temps que l’usuari inverteix en l’obtenció de l’ajuda i fa la interfície més amigable. • Ajudes agregades: s’afegeixen al programari després que s’ha construït el sistema. Sovint és un manual d’usuari amb la particularitat que es troba en línia. Acostuma a provocar que l’usuari hagi d’escollir entre molts temes relacionats amb el que li interessa, amb tot de falsos intents, i rebent un excedent d’informació que, al final, no li venia al cas. No hi ha dubte que és millor una ajuda integrada. Les ajudes més usuals són les següents: • Manuals d’usuari. A pesar de constituir una documentació excel·lent, poden ser rebutjats pels usuaris a causa de l’extensió, nivell de detall i llenguatge de vegades excessivament tècnic. • Ajudes en línia. Presents a l’ordinador, formen part de la mateixa aplicació (a vegades s’hi accedeix amb la tecla F1). El seu problema és que, en contra dels manuals d’usuari, no permet una lectura profunda i continuada, ja que llegir en pantalla provoca molt més cansament que llegir en paper i, a més a més, està limitat. • Ajudes contextuals. Formen part de l’ajuda en línia, però es refereixen a l’element sobre el qual l’usuari està treballant en aquest mateix moment. Es poden consultar amb F1 o en prémer el botó dret del ratolí, o bé arrossegant la icona d’interrogació que es troba a la filera superior dreta de botons d’algunes finestres.

Ajuda sensible al context Molts programes ofereixen ajuda intel·ligent de l’objecte sobre el qual es prem amb el botó d’ajuda. Normalment tenen un botó a dalt a la dreta.

Si es prem aquest botó i després es prem alguna altra part de la finestra s’aconsegueix una explicació de la zona on érem. També podem trobar ajuda sensible al context amb altres botons similars:

En alguns programes també es pot trobar ajuda sensible al context prement el botó dret del ratolí.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

41

Disseny estructurat d’aplicacions

• Programes d’aprenentatge. Són guies d’usuari conceptualment dissenyades per ser llegides d’una manera ordenada, com un passeig per l’aplicació. Es dirigeixen a usuaris novells i moltes vegades s’inclouen en la mateixa ajuda en línia del programa.

2.5. Guies de disseny o guies d’estils
Per construir interfícies adequades a vegades ens hem de remetre a estàndards ja definits, que tothom pot arribar a conèixer, i respectar-los per facilitar l’adaptació de l’usuari a la interfície.

Una guia d’estil és un conjunt de recomanacions, generalment proposades per un fabricant o organització (local, estatal o internacional), que descriuen unes regles que cal seguir a l’hora de dissenyar l’aspecte i el comportament de les interfícies.

Les guies de disseny comprenen tres àrees del disseny de la interfície: 1) Àrea física Elements maquinari que la interfície podrà utilitzar / haurà d’utilitzar. Per exemple: el ratolí, amb una acció concreta establerta per a cada botó. 2) Àrea sintàctica Presentació de la informació i seqüència i ordre d’accions que l’usuari ha de dur a terme per assolir un objectiu. Per exemple: per imprimir, preparar pàgina, seleccionar paràmetres d’impressió, imprimir. 3) Àrea semàntica Significat dels objectes i de les accions. Per exemple: tot botó “obrir el programa de correu per escriure un correu”. Cada entorn de desenvolupament, Apple (Macintosh), IBM (OS/2, DOS), Microsoft (Windows) i UNIX (OSF/Motif), té les seves pròpies guies de disseny. Els desenvolupadors les han de seguir per obtenir consistència amb la resta de productes de la casa. Per exemple, el logotip de Windows està fitxat, no es pot canviar i és únic per a totes les versions de Windows. significa

Cada empresa acostuma a tenir guies d’estil pròpies que s’apliquen a tots els productes amb la finalitat de dotar-los de consistència visual i operativa i de mantenir una imatge corporativa.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

42

Disseny estructurat d’aplicacions

La figura 31 mostra la denominada piràmide de guies, en què s’observa com unes guies es construeixen sobre les altres.
Figura 31. Piràmide de guies d’estil

Tanmateix, les guies d’estil són recomanacions, i de vegades la usabilitat del programa pren prou importància per saltar-se-les.

2.6. El procés de desenvolupament d’interfícies

El disseny d’interfície és una disciplina que estudia i tracta de posar en pràctica processos orientats a construir la interfície més usable possible, ateses certes condicions d’entorn.

Un sistema és usable si és fàcil d’aprendre i fàcil d’utilitzar.

Definim usabilitat d’un sistema o eina com la mesura de la seva utilitat, facilitat d’ús, facilitat d’aprenentatge i apreciació per una feina concreta, un usuari i un context determinat.

Actualment, el procés de desenvolupament d’una interfície es pot considerar com un cicle que consta de quatre etapes, en diversos nivells, com es veu en la figura 32.
Usabilitat

• Disseny. • Implementació. • Mesurament. • Avaluació.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

43

Disseny estructurat d’aplicacions

Figura 32. Procés de desenvolupament d’interfícies

El resultat (o output) de cada etapa és l’alimentació (o input) de la que segueix, fins i tot el de l’última. S’agafen els resultats de l’etapa d’avaluació per tornar a dissenyar la interfície, implementar-la novament, avaluarla i així successivament. A causa d’aquesta repetició o autoalimentació aquest procés s’anomena disseny iteratiu. Mentre tinguem temps, tractarem de fer tants cicles de millora com ens sigui possible, fins a la data límit. La versió següent, agafarà el producte existent com el començament i una altra vegada començarà el cicle. A més de la recursivitat, una altra característica de la visió actual del disseny d’interfícies és que involucra no solament els especialistes en el disseny, sinó tot l’equip de desenvolupament. Qui constitueix l’equip de desenvolupament? Tots aquells que participen d’alguna manera en el desenvolupament o comercialització del sistema: gent de màrqueting, comunicació, documentació, sistemes i informàtica, disseny, etc. Cadascú té coneixement sobre una àrea específica, i la seva participació al llarg del desenvolupament fa augmentar les probabilitats d’èxit. Tots els equips poden tenir discussions sobre la usabilitat d’un lloc (ús de l’aplicació que s’està fent). Res millor per acabar aquestes discussions que

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

44

Disseny estructurat d’aplicacions

un test d’usabilitat, que no és ni més ni menys que veure com un usuari tracta d’usar aquest programari, per tornar al laboratori sense discussions i acceptar que és necessari canviar la versió actual. En la taula 3 podeu veure una descripció més detallada de què es fa en cadascuna de les etapes.
Taula 3. Etapes del cicle Etapa Feines Anàlisi dels requeriments del producte. Anàlisi de les tasques. Disseny Coneixement de l’usuari. Generació de possibles metàfores i anàlisi de tipus de diàleg. Revisió de possibilitats per a la implementació. Implementació Generació de prototips. Desenvolupament de l’aplicació, lloc o sistema. Cal avaluar si cobreix les necessitats de l’usuari. Mesurament i avaluació dels prototips (test d’usabilitat) Planificació (desenvolupament del pla, definició de les mides, selecció de participants, formació d’observadors, preparació dels materials). Test (prova pilot, tests amb usuaris). Conclusió (anàlisi de les dades, elaboració de l’informe, resultats i recomanacions). Avaluació del procés Comparació d’estàndards (interns i/o externs), versions anteriors del mateix producte i productes competidors. Verificació de les diferències. Generació de noves metes.

A continuació, detallarem com es poden fer els tests d’usabilitat per avaluar els prototips d’interfícies per part de l’usuari: El dissenyador pot prendre dades qualitatives i quantitatives per avaluar els prototipus: • Per recollir dades qualitatives, es poden passar qüestionaris a una població d’usuaris en què les preguntes es responen amb SÍ/NO, valoracions graduals, percentatges subjectius... • Per recollir dades quantitatives, cal recórrer a l’observació de l’usuari durant un cert temps. Cal recollir dades com: – Nombre de tasques completades en un cert temps. – Freqüència de l’ús de les ordres. – Temps invertit a mirar el monitor. – Temps d’utilització de l’ajuda. Com s’articula el disseny d’interfícies dins d’un projecte? Una de les claus més importants per articular un bon procés de disseny d’interfície i així augmentar la usabilitat del producte resultant és començar amb el cicle de disseny iteratiu tan aviat com sigui possible. Com més aviat es comenci, menys probabilitat hi ha que s’arribi a la versió pública amb

SDIU Per fer els prototips, hi ha paquets de software CASE anomenats sistemes de desenvolupament d’interfícies d’usuari (SDIU) o kits d’eines d’interfície d’usuari. Eines conegudes: • Demo, de Symantex. • Excelerator (eina CASE, que inclou facilitats de disseny de pantalles). • Powerbuilder, de PowerSoft. • D’altres.

!!
Podreu fer una pràctica d’un test d’usabilitat d’un lloc web que trobareu en la secció “Adreces d’interès” del web d’aquest crèdit.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

45

Disseny estructurat d’aplicacions

errades importants i més temps per millorar aquelles característiques que poden ser millorables. A més a més, és molt més ràpid i barat modificar prototips que fer un canvi en un producte avançat o ja desenvolupat. Un altre factor que col·labora amb el bon desenvolupament del producte és una àmplia participació de totes les persones involucrades. Les feines de tots estan íntimament lligades i és necessari que cadascun sàpiga no solament la feina que li toca, sinó que entengui com s’articulen aquestes feines amb la resta i les persones de l’equip. La interfície ha de permetre canvis a mesura que els resultats dels tests –que es fan als usuaris per veure si funciona bé– dictin les modificacions.

2.7. Evolució de les interfícies
L’evolució de les interfícies d’usuari va en paral·lel amb la dels sistemes operatius (SO); de fet, la interfície constitueix actualment un dels principals elements d’un sistema operatiu. Són les mateixes empreses de desenvolupament del programari les que han d’adaptar les seves interfícies perquè segueixin les directrius de disseny segons les guies d’estil dels diferents sistemes operatius.

2.7.1. Interfície de línia d’ordres
La interfície de línia d’ordres (CUI, command-line user interface) és la primera interfície coneguda des del punt de vista informàtic. Habitual del SO DOS i les primeres versions de UNIX. Requereix la introducció d’instruccions per part de l’usuari en un llenguatge formal amb vocabulari i sintaxi pròpia, per mitjà del qual s’expressen les accions que es volen executar, com es pot veure en la figura 33, en què hi ha ordres d’MS-DOS.
Figura 33. Ordres d’MS-DOS amb interfície de línia d’ordres CUI Un intèrpret d’ordres, intèrpret de línia d’ordres, intèrpret d’ordres, terminal, consola, shell o el seu acrònim en anglès CLI (command line interface) és un programa informàtic que actua com a interfície d’usuari per comunicar a l’usuari amb el sistema operatiu mitjançant una finestra que espera ordres escrites per part de l’usuari en el teclat (per exemple, PRINT CARTA.TXT), les interpreta i les lliura al sistema operatiu per executar-les. La resposta del sistema operatiu es mostra a l’usuari a la mateixa finestra.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

46

Disseny estructurat d’aplicacions

El model de la interfície és un model propi del programador, no és un model de l’usuari. Inconvenients: • L’usuari ha d’utilitzar molt la seva memòria. • No sempre els noms de les ordres són adequats a les funcions que fan i poden ser mal entesos. • Manca de flexibilitat en els noms de les ordres (DEL, no DELETE); sintaxi estricta. Avantatges: • Potent. • Controlat per l’usuari (avantatge només si es tracta d’un usuari experimentat). Atès que les CUI són adequades per a usuaris experts, cal considerar la possibilitat d’incloure CUI en les interfícies, com a alternativa d’altres possibilitats més adreçades a usuaris inexperts.

2.7.2. Interfície de menús
Un menú és una llista d’opcions que es mostren a la pantalla o en una finestra de la pantalla per tal que els usuaris escullin l’opció que vulguin. Els menús permeten: • Navegar per la interfície. • Seleccionar accions que cal fer sobre els objectes. Les interfícies de menús apareixen quan l’ordinador passa de ser una eina exclusiva del programador o de l’expert informàtic a ser una eina d’usuari final. Tenim diversos tipus de menús: 1) Menús de pantalla completa És el característic en antics entorns mainframe (grans sistemes) i en MSDOS, fins i tot en el gran UNIX. Actualment és imprescindible en molts jocs, ja que la seva utilització dels recursos fa inviable l’ús d’un altre tipus d’interfície. En la figura 34 es veu una mostra d’aquest tipus de menús en el qual es configura la BIOS.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

47

Disseny estructurat d’aplicacions

Figura 34. Configuració BIOS que utilitza menú de pantalla completa

2) Menús de barra Situats a la part superior (normalment) de la pantalla, com es pot veure en la figura 35. Si cada opció dóna pas a un menú desplegable, aquest s’anomena menú de barres desplegables que poden contenir noves opcions, que poden donar pas a accions o a altres menús desplegables. Els menús de barra, i desplegables, poden canviar dinàmicament i contenir opcions habilitades i accions deshabilitades en funció del context o de les preferències dels usuaris. 3) Paletes o barres d’eines Són menús gràfics, en què hi ha icones en lloc de paraules. Això facilita la inclusió al menú de moltes opcions, que ocuparien més espai si fossin expressades mitjançant text. Aquestes paletes poden ser flotants (ser col·locades al lloc de la pantalla que vulgui l’usuari i estar a la vista o no en funció de les seves preferències), com es pot veure en la figura 36.
Figura 36. Barra d’eines

Figura 35. Menú de barra

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

48

Disseny estructurat d’aplicacions

4) Menús contextuals Depenen exclusivament de les característiques concretes de l’objecte que es tracta en cada moment. Tècnicament, es tracta d’un menú en cascada, però les seves opcions variaran depenent de l’entorn, de l’objecte sobre el qual actua i del moment. Se’n pot veure un exemple en la figura 37. Recomanacions que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar menús: • No ocupar gaire espai en pantalla. • Recordar la informació acumulada en menús precedents. • No mostrar gaires elements de menú (utilitzar agrupacions homogènies). • Tenir cura de la terminologia per a cada opció de menú. • Permetre que l’usuari personalitzi les opcions de menú.
Figura 37. Menús contextuals

2.7.3. Interfície gràfica
La primera implantació de la interfície gràfica (GUI, graphic user interface) va venir de la mà de Xerox (1981) i, posteriorment, va ser popularitzada per Apple. Es basa en el concepte de WYSIWYG (what you see is what you get, ‘el que veus és el que tens’), de manera que la funcionalitat d’una aplicació quedi totalment definida només mirant-la per sobre. Tot i la senzillesa de comprensió d’aquest tipus d’interfícies, no són gaire apreciades pels professionals, que les consideren excessivament lentes. Hi ha casos en què es disposa d’una interfície paral·lela per línia d’ordres per a usuaris més experts. En podem destacar com a principals avantatges els següents: • Acostumen a ser fàcils d’entendre. Normalment l’objecte gràfic ha de ser familiar a l’usuari i estarà relacionat amb el món real, utilitzant metàfores. • També és habitual que siguin multitasca, mitjançant la percepció de la informació en diferents finestres i representada per diferents objectes. I com a desavantatges, en podem destacar: • Consumeixen molta més memòria i CPU que les CUI i s’han d’utilitzar monitors gràfics d’alta resolució. • Impliquen l’ús d’una bona targeta de vídeo.
Interfície gràfica que representa una calculadora.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

49

Disseny estructurat d’aplicacions

Una característica important és que la GUI permet manipular els objectes i informació de la pantalla, no solament presentar-la. ! Per fer servir una GUI, els usuaris han de conèixer una sèrie de conceptes: organització del sistema (fitxers, directoris...), diferents tipus d’icones i efecte de les accions sobre ells (com es veu en la figura 38), elements bàsics d’una finestra, ús dels controls de la GUI, ús del ratolí, etc.
Figura 38. Icones utilitzades habitualment en interfícies gràfiques

També han aparegut interfícies orientades a l’objecte (object oriented user interfaces, OOUI). Es poden considerar dins les GUI i el principal objectiu és que l’usuari es concentri en les feines en lloc de concentrar-se en la manera en què ha d’utilitzar l’ordinador, les aplicacions... L’estil d’interacció de les OOUI és el d’objecte-acció (igual que en les GUI). Per exemple, la finestra és un objecte finestra, no una finestra d’aplicació; desapareixen, doncs, els menús de barra i guanyen terreny els contextuals, és a dir, finestres diferents tindran opcions diferents. La construcció d’interfícies es faria mitjançant la utilització de controls objectes com, per exemple: • Contenidors (Form, Frame, Panel, etc.). • Botons (Button). • Caixes de text (TextField). • Caixes de verificació (CheckBox). • Botons de ràdio (RadioButton). • Etiquetes (Label). • Imatges (Image). • Llistes desplegables (ComboBox). • Etc.

Interfícies a Windows
La interfície de Windows se centra en la presentació d’informació a l’usuari mitjançant finestres, en les quals s’executen aplicacions o simplement es mostra informació de manera interactiva.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

50

Disseny estructurat d’aplicacions

L’organització de la informació es fa mitjançant l’emmagatzematge de dades en arxius de diferents tipus (imatges, documents, sons, etc.) que agrupa en carpetes segons el criteri de l’usuari.

Interfícies en Unix/Linux
Encara que són similars a les de Windows com es veu en la figura 39, en referència a la interactivitat, la veritat és que n’hi ha prou amb un primer cop d’ull per saber que no som a Windows. Presenten un aspecte molt particular, potser perquè estan desenvolupades per dissenyadors no professionals, la qual cosa fa que la interfície sembli molt propera als usuaris.
Figura 39. Interfície gràfica de Linux
Imatge del logotip de Windows

Imatge del logotip de Linux

Interfícies web
Totes les interfícies per al web estan destinades a ser executades en els navegadors o browsers com Internet Explorer de Microsoft, Opera, Mozilla, Firefox, Nautilus, i un llarg etcètera, fins i tot n’hi ha de desenvolupats per alguns programadors per al seu ús personal. Les interfícies per al web acostumen a tenir una gran quantitat de components gràfics, però han de tenir un pes reduït, és a dir, imatges i recursos de mida més petita per facilitar-ne la transmissió i evitar grans retards en la càrrega de la pàgina. Hi ha una oferta de multitud de plantilles de disseny de pàgines que podem descarregar i utilitzar lliurement. Sobre els diferents navegadors, les interfícies web no presenten grans diferències, si bé cada navegador té les seves peculiaritats que decideixen les preferències dels usuaris.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

51

Disseny estructurat d’aplicacions

Podem observar també en la figura 40 l’ús conjunt de botons i enllaços per accedir a determinades pàgines. A vegades, es poden utilitzar diversos objectes o enllaços per arribar a una mateixa pàgina. El que sí sembla gairebé estàndard en els llocs web és l’aparició de menús d’opcions, tant si se situen en un marge com si ho fan a la part superior, el funcionament dels quals és sempre el mateix, i això fa que el visitant es mogui amb certa soltesa.
Figura 40. Interfície web típica

Algunes pàgines es basen en la senzillesa i en la facilitat d’ús; d’altres, en canvi, són molt més sofisticades i pretenen cridar l’atenció de l’usuari. Per crear pàgines web es fan servir diferents tècniques, entre les quals podem destacar l’ús de fulls d’estil CSS (cascade style sheets) mitjançant els quals és possible canviar l’aspecte d’una pàgina fàcilment; a més a més, es poden fer diferents configuracions de presentació segons les preferències dels usuaris.

2.8. El futur de les interfícies
El futur de les interfícies encara ha d’arribar, tot i que ja van apareixent alguns dispositius nous, com els que permeten controlar el punter del ratolí amb el moviment dels ulls, la qual cosa permet prescindir de les mans per fer anar un ordinador. També estan cada vegada més implantats els dispositius sintetitzadors de veu (mitjançant els quals la màquina ens pot parlar) i els de reconeixement de patrons de veu (mitjançant els quals la màquina és capaç d’“entendre” el que diem). Fins i tot alguns jocs d’última generació permeten
Cada vegada més s'utilitzen interfícies que detecten el moviment davant una càmera.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

52

Disseny estructurat d’aplicacions

la participació del jugador mitjançant moviment davant una càmera, de manera que s’activen determinades zones de la pantalla del lloc amb el moviment. Segons els experts, les tendències auguren línies d’evolució ben definides: • Entorns que simulen la realitat (realitat virtual). • Màquines més semblants a l’ésser humà. Que segueixen els mateixos patrons deductius i que es comuniquen d’una manera humana. Els entorns del futur constaran d’escenes, sons i camps tàctils sintetitzats, reaccionaran a més a ordres i peticions explícites, a estats d’ànim i temperament. Representacions d’informació que reaccionen a les característiques sensorials, preferències, habilitats i necessitats de cada individu. Finalment, els experts en aquest terreny, reconeixen quatre línies de recerca: • Reconeixement de caràcters. • Síntesi de veu. • Reconeixement de veu. • Processament d’imatges. • Etc.
Podeu veure molts articles sobre el reconeixement de veu a la Viquipèdia. Cinema Res millor que el cinema per descobrir interfícies noves i increïbles. En el cinema realment estem veient interfícies increïbles que és possible que en algun moment puguin veure la llum com a elements útils de la comunicació entre la persona i la màquina. Hi ha moltes pel·lícules, sobretot de ciència-ficció (i especialment les de naus espacials), en les quals es presenten màquines complexes que es controlen d’una manera molt fàcil amb interfícies extraordinàries.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

53

Disseny estructurat d’aplicacions

3. Prova i documentació

En el desenvolupament del programari les possibilitats d’error són innumerables. Els errors es poden produir per una mala especificació dels requisits funcionals, una selecció incorrecta dels mètodes de resolució, errors en enllaçar mòduls, errors en la documentació. Per tot això el desenvolupament del programari ha d’anar acompanyat d’alguna activitat que garanteixi la qualitat de les aplicacions. La prova és un element crític per garantir la qualitat del programari.
Errors de disseny Quan parlem de proves de programari solem pensar a trobar errors en els programes, però moltes vegades són errors de disseny. Si un programa emmagatzema la data en una variable de 32 bits no es pot dir que funcioni malament o que tingui errors, però succeirà que no podrà funcionar més enllà del 2038 i serà un problema de disseny i no un error de programari. Per tant, veiem que si volem evitar errades hem de revisar el programari en tot el seu procés i no solament en la programació. Això vol dir que les proves de programari s’han de fer al llarg de tot el cicle de vida del programari. Segons certs estudis, un error que no es detecta a l’inici del cicle de vida, necessitarà cinquanta vegades més d’esforç per solucionar-lo si és detectat després de tenir el programa implementat.

La prova i validació dels resultats no és només un procés que es duu a terme una vegada desenvolupat el programari, sinó que s’ha d’efectuar en cadascuna de les etapes prèvies a la codificació: en la fase d’especificació de requisits, anàlisi i disseny. En la fase de prova es verifica i es valida que el sistema faci el que ha de fer i que a més a més ho fa bé, és a dir, eficaçment i eficientment. Les proves recorren el camí invers a l’anàlisi i al disseny top-down: van del més petit (proves unitàries) al més gran (proves d’integració), del més concret (prova de subsistema) al més general (prova de sistema). Quan un sistema ja s’ha provat, es passa a la fase d’instal·lació, en la qual s’implanta en el seu entorn real, a les màquines del client. I s’han d’emplenar les bases de dades del sistema amb dades reals. Després hi ha la fase de manteniment, en què hi ha d’haver documentació de les proves que inclogui els casos de prova i els resultats. Si es fan modificacions en el programa s’ha de tornar a provar. Abans de començar a detallar com funciona el procés de prova d’una aplicació, cal tenir clars una sèrie de conceptes. Alguns autors diferencien en-

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

54

Disseny estructurat d’aplicacions

tre fallada, error i defecte, encara que les diferències són només petits matisos: • Defecte: imperfecció que es produeix quan en un programa hi ha un procés, una definició de dades o un processament incorrecte. Per exemple, si en un programa emmagatzemen dades amb decimals en una variable sencera podrem provocar que el programa deixi de funcionar. El defecte és en el producte dissenyat. • Error: és la manifestació del defecte quan s’executa el sistema, però un error es pot produir perquè hi havia defectes en el producte o pot ocórrer per altres situacions, com quan un ús inadequat del programa provoca que el sistema no funcioni bé. Per exemple, un error pot ocórrer quan un operador introdueix dades incorrectes. El problema no és tant del programador (no hi ha defectes), sinó de l’operador que no usa el programa correctament segons les instruccions donades. L’error es produeix quan executem el programari i en fem ús. • Fallada: quan en un programa hi ha defectes o errors i el sistema no funciona com caldria, diem que s’ha produït una fallada, per exemple quan l’ordinador queda bloquejat amb una pantalla en blau. La fallada indica que hi ha una desviació entre els requisits o necessitats de l’usuari i el producte elaborat.
Curiositat El cost aproximat dels errors del programari (bugs) per a l’economia americana és l’equivalent al 0,6% del seu PIB, uns 60.000 milions de dòlars (NIST, National Institute of Standards and Technology, 2002). Més d’una tercera part es podrien evitar si s’efectuessin millor les proves.

La prova és el procés d’execució d’un programa amb la intenció de descobrir un error. Plans de prova són cadascuna de les proves a què se sotmet cada element de programari desenvolupat.

• Un bon cas de prova és aquell que té una alta probabilitat de descobrir un error no trobat fins llavors. • Una prova té èxit si descobreix un error no detectat fins llavors. • Les proves no poden assegurar l’absència de defectes. • No solament es prova el codi sinó també la documentació i ajuda. • Per ser més efectives les proves haurien de ser conduïdes per un equip independent. • El principi de Pareto és aplicable a la prova del programari (“on hi ha un defecte, n’hi ha d’altres”).

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

55

Disseny estructurat d’aplicacions

Hi ha dos conceptes que cal diferenciar i entendre amb relació a les proves: verificació i validació. Hem vist el concepte de prova, però no solament n’hi ha prou de comprovar que el programa obtingui resultats correctes, també cal assegurar-se que compleix les necessitats de l’usuari. Per exemple, un Rolls-Royce és un cotxe que sens dubte passaria les proves més exigents sobre els últims detalls de la seva mecànica o la seva carrosseria. Però si el client vol un tot terreny, difícilment se’l comprarà. D’una manera equivalent, en el món informàtic, si escrivim un programa per ordenar dades per ordre ascendent, però el client les necessita en ordre decreixent, no serem capaços de detectar l’error buscant errors de programació, hem de revisar l’anàlisi dels requisits que es va fer. Per tant, la comprovació del programari ha d’incloure dos aspectes: • Estem elaborant correctament el programari? Al llarg del cicle de vida hem de comprovar que cada producte intermedi obtingut satisfaci les condicions previstes. El procés que comprova aquest aspecte es denomina verificació de programari. • Estem elaborant el programari correcte? És a dir, el producte final compleix els requisits inicials i les necessitats del client. El procés que comprova aquest aspecte es denomina validació de programari.
El cas de la xinxa En anglès els defectes i errors de programació es diuen computer bug. Literalment bug significa ‘xinxa’ i el motiu d’usar aquesta paraula sembla que es deu a la programadora Grace Murray Hopper, una pionera en la història de la computació desenvolupadora del llenguatge Cobol i que treballant amb la computadora Mark II a la Universitat de Harvard el 1947, els enginyers van trobar una xinxa enganxada a un dels circuits de l’ordinador que n’impedia el funcionament. Aquest insecte va passar a la història de la informàtica per ser enganxada en el llibre de registre d’activitat de l’ordinador (tal com apareix en la imatge), amb el comentari First actual case of bug being found (‘primer cas real de xinxa trobat’).

Les proves en el cicle de vida
Les proves efectuades al llarg de tot el cicle de vida permeten validar i verificar el programari. En l’esquema de la figura 41, podem veure com encaixen les proves en el cicle de vida del programari.
Figura 41. Cicle de vida en V: fases de prova

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

56

Disseny estructurat d’aplicacions

Alhora que s’avança en el desenvolupament del programari es van planificant les proves que es faran en cada fase del projecte. Aquesta planificació es concretarà en un pla de proves que s’aplicarà a cada producte desenvolupat. Quan es detecten errors en un producte s’ha de tornar a la fase anterior per depurar-lo i corregir-lo; això s’indica amb les fletxes de tornada de la part esquerra de la figura. Hi ha eines CASE que ajuden a dur a terme aquests processos de prova; concretament, les encarregades de depurar errors en els programes es coneixen com a debuggers (‘eliminació d’insectes’). Com veiem en la figura 41 el procés de verificació cobrirà les fases de disseny i implementació del producte. Les persones implicades en la seva execució seran els desenvolupadors o programadors i l’enginyer de proves. Els desenvolupadors faran proves sobre el codi i els diferents mòduls que l’integren, i l’enginyer sobre el disseny del sistema. Avaluar si el producte desenvolupat acompleix els requisits establerts en l’anàlisi es denomina validació. Les persones encarregades de fer les proves de validació són els enginyers de proves. Finalment, el client ha de donar el vistiplau al producte, raó per la qual es faran les proves d’acceptació en funció de les condicions que es van signar al principi del contracte.

Recomanacions per al desenvolupament de les proves
Partint que mai no podem estar segurs si un sistema fallarà, per estar segurs que el sistema no fallarà l’hauríem de provar en totes les condiciones i situacions, amb totes les entrades possibles i fent ús de tota la funcionalitat. És això possible? Imaginem un programa senzill que ens diu si una persona és major o menor d’edat. En el programa introduïm una edat i el sistema respon que és major d’edat si el seu valor és més gran o igual que 18 anys. El programa es pot veure en la figura 42. Per provar el programa podríem introduir una edat de 10 anys i funcionaria bé, una altra edat de 25 anys i funcionaria bé també. Però això no seria suficient perquè hi ha moltes més opcions, i podríem provar a introduir lletres a veure si detecta l’error, o també podríem provar amb xifres negatives o molt grans. En realitat, el nombre d’entrades possibles tendeix a infinit.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

57

Disseny estructurat d’aplicacions

Figura 42. Programa de càlcul n > 18

Per tant, podem dir que les proves exhaustives no són possibles. Hauríem de seguir una sèrie de recomanacions dels experts sobre com s’han de fer les proves: • Les proves s’han de dissenyar de manera que tinguin la màxima probabilitat de trobar el nombre més gran d’errors amb la mínima quantitat d’esforç i temps. • Les proves s’han de centrar i insistir més en les parts o mòduls que més s’utilitzen o siguin més crítics per al sistema. • No s’ha de veure el procés de prova com a rutinari, sinó com un procés fonamental; per això, s’hi han de destinar recursos, temps, personal experimentat i un procés creatiu. • No s’ha d’associar l’error a negligència d’un programador; la finalitat de les proves ha de ser trobar errades i no desprestigiar ningú. • El programador no ha de provar els seu propis programes. A les grans empreses hi ha un equip de prova diferent del de desenvolupament. • Els casos de prova han d’incloure tant entrades correctes com incorrectes per avaluar el comportament del sistema en qualsevol situació.
Components de prova Com que el procés de prova pot ser repetitiu i laboriós, és possible automatitzar alguns processos de manera que els procediments de prova es puguin fer amb l’ajuda de programari. Aquest programari ha de ser preparat i rep el nom de components de prova. La seva utilització és molt freqüent en les proves d’integració.

3.1. Tipus de proves
Hi ha diferents tipus de proves que es fan en el sistema. Segons el moment de realització, hi ha: 1) Proves unitàries (de mòduls individuals)

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

58

Disseny estructurat d’aplicacions

Les proves unitàries es defineixen com el procediment per provar el funcionament correcte d’un mòdul de codi. Això serveix per assegurar que cadascun dels mòduls funcioni correctament per separat.

Depenent de com es duguin a terme tenim: • Proves de caixa negra. Comproven el funcionament d’un component programari per mitjà de la seva interfície, sense entrar-ne a veure el funcionament intern. • Proves de caixa blanca o transparent. Comproven la manera com un component programari resol un problema determinat atenent als detalls interns d’implementació. • Revisions. 2) Proves d’integració. 3) Proves d’acceptació.

3.1.1. Les proves de caixa blanca

Les proves de caixa blanca (figura 43) se centren en la implementació dels programes per escollir els casos de prova. L’ideal seria cercar casos de prova que recorrin tots els camins possibles del flux de control del programa. Fan un examen minuciós dels detalls procedimentals per comprovar els diferents camins lògics del programari, mitjançant els casos de prova que els recorren.

Figura 43. Estructura de les proves de caixa blanca

Per exemple, imaginem un mòdul d’un programa que registra vendes d’immobles. Les proves de caixa blanca ens permetran recórrer tots els possi-

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

59

Disseny estructurat d’aplicacions

bles camins del codi i veure què succeeix en cada cas possible. Provarem què ocorre amb les condicions i els bucles que s’executen i provarem amb dades que garanteixin que han tingut lloc totes les combinacions possibles per a aquestes condicions i bucles (introduint immobles ja venuts o dels quals el client no sigui propietari, o en què tot sigui correcte, juntament amb altres en què el preu sigui incorrecte, etc.). I per decidir quins valors prendre necessitem saber com està fet el codi perquè no quedi cap racó sense executar. Les proves de caixa blanca es dissenyen a partir del codi del programa que volem provar. El seu objectiu és assegurar que tots els components interns han estat provats adequadament. ! Partint que les proves exhaustives són impracticables, ja que el nombre de combinacions és excessiu, hem de dissenyar estratègies que ens ofereixin una seguretat acceptable per descobrir errors. Els mètodes que veurem dintre de les proves de caixa blanca són els de cobertura de flux de control i el de complexitat ciclomàtica.

Cobertura de flux de control
El mètode de cobertura de flux de control consisteix a utilitzar l’estructura de control del programa per obtenir els casos de prova, que són dissenyats de manera que garanteixin que almenys es passa una vegada per cada camí del programa.
Figura 44. Diagrama amb camí simple, bucle i condició

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

60

Disseny estructurat d’aplicacions

Una possible tècnica per portar a terme aquest mètode es mostra en la figura 44 i consisteix a obtenir un diagrama de flux de control que representi el codi i provar tots els camins simples, totes les condicions i tots els bucles del programa. Pot ser impossible cobrir-ne el 100% si el programa és molt complex, però podem tenir un mínim de garanties d’eficàcia si seguim els suggeriments per dissenyar els casos de prova fixant-nos en aquests elements: 1) Camí simple: hem de dissenyar un cas de prova per cada camí independent, de manera que executi almenys una vegada cada sentència. Per a això és necessari determinar els possibles camins independents i preparar prou casos de prova per recórrer tots els camins (figura 45). 2) Condicions: hem de dissenyar prou casos de prova per a totes les condicions del programa que s’avaluen a cert/fals. Si les condicions són múltiples, les haurem de dividir en expressions simples (una per cada operand lògic o comparació), de manera que s’ha de provar que es compleixi o no cada part de cada condició (figura 46).
Figura 46. Estructures de condicions IF i CASE Figura 45. Estructura de seqüència

3) Bucles: hem de dissenyar casos de prova de manera que s’intenti executar un bucle en diferents situacions límits.
Figura 47. Estructures de bucle DO WHILE i WHILE

Cal distingir dos tipus de bucles: • En bucles simples, cal aplicar-hi les proves: – No s’executi (0 vegades). – Passar una vegada.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

61

Disseny estructurat d’aplicacions

– Passar dues vegades. – Passar j vegades amb j < n, en què n és el nombre màxim de passos permesos. – Passar n – 1, n, n + 1 vegades pel bucle. • En bucles niats: – Començar amb el bucle més interior. La resta es deixa en valors mínims. – S’apliquen les proves de bucles simples al bucle més interior, mentre es mantenen els bucles exteriors en els valors mínims. Afegir altres proves per als valors fora de rang o per a valors exclosos. – Progressar cap a fora, portant a terme les proves per al bucle següent, mantenint els bucles exteriors en els valors mínims i els interiors en els valors típics. – Repetir el procés fins que tots els bucles s’hagin provat. Vegem un parell d’exemples de bucles: For (comptador=0; comptador ..... 10; comptador ++)

S’haurien de dissenyar casos de prova per intentar executar el cicle el següent nombre de vegades: 0, 1, 9, 10, 11. While (control == false) .......... S’haurien de dissenyar casos de prova per intentar executar el cicle el següent nombre de vegades: 0, 1, 5 (suposant que 5 és un nombre habitual de vegades). N’hi hauria prou amb una prova exhaustiva de caixa blanca? Veurem, amb un programa com a exemple, que no n’hi ha prou: INICI IF (X+Y+Z)/3=X THEN Print (“X,Y,Z són iguals”) ELSE Print (“X,Y,Z no són iguals”); FI Aquest programa no funciona sempre. Els casos de prova que hem preparat amb aquest mètode són: Cas 1: X = 5, Y = 5, Z = 5 Cas 2: X = 2, Y = 3, Z = 7

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

62

Disseny estructurat d’aplicacions

Aquests casos de prova no detecten cap errada. O sigui que les proves de caixa blanca no són suficients.

Complexitat ciclomàtica
L’estratègia de cobertura de flux de control requereix dissenyar casos de prova suficients per recórrer tota la lògica del programa. Sabem de quants casos estem parlant? Com es calcula? El matemàtic McCabe va anomenar el nombre de camins independents d’un diagrama de flux complexitat ciclomàtica (CC), i va proposar la fórmula següent per calcular-la:

Complexitat ciclomàtica = nre. de branques – nre. de nodes + 2

Figura 48. Diagrama de flux de dades

Com es veu en la figura 48 els nodes serien 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i les branques són les línies que uneixen els nodes que són 7. O sigui que la complexitat ciclomàtica seria: CC = 7 – 7 + 2 = 2. Els diferents camins independents són: • 1, 2, 3, 4 • 1, 2, 3, 5, 6, 7 Per aplicar la fórmula és necessari que les condicions múltiples hagin estat descompostes en expressions simples. La complexitat ciclomàtica ens

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

63

Disseny estructurat d’aplicacions

diu el nombre de camins independents que té el diagrama que representa el programa, i s’haurà de dissenyar un cas de prova per cada camí independent. La complexitat ciclomàtica només té en compte una única execució dels bucles, és a dir, si volem provar-los 0, n – 1, n i n + 1 vegades cal afegir més casos de prova. Una complexitat ciclomàtica superior a 10 pot indicar que el programa és massa complicat i potser s’hauria de modificar i fer-lo més simple. Perquè s’entengui millor podem analitzar la figura 44. En el diagrama tindríem una complexitat ciclomàtica de tres: CC = 13 – 12 + 2 = 3. Això significa que hauríem de dissenyar tres casos de prova. Així, els tres recorreguts que s’haurien de tenir en compte són: • 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 • 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Figura 49. Programa Netbeans amb l’opció de depuració

Per veure el resultat de les proves i comprovar que efectivament s’estan recorrent aquests nodes hauríem de crear un mecanisme que ens serveixi de guia. Una solució simple seria afegir al codi sentències de sortida per pantalla que tinguin indicacions de valors de variables, punts del progra-

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

64

Disseny estructurat d’aplicacions

ma (nodes) que s’estan executant o avaluacions de les condicions, etc. Però això obliga a modificar el codi. Una solució molt millor és utilitzar eines CASE d’ajuda com el depurador o debugger. La majoria dels entorns integrats de desenvolupament, com, per exemple, NetBeans, inclouen eines de depuració per a aquest fi. En la figura 49 podem veure un exemple de Netbeans amb l’opció de debug.

3.1.2. Les proves de caixa negra

Les proves de la caixa negra (figura 50) proven la funcionalitat del programa per al qual es dissenyen casos de prova que comprovin les especificacions del programa.

Figura 50. Estructura de les proves de caixa negra

Hem d’escollir amb cura els casos de prova de manera que siguin tan pocs com sigui possible, perquè la prova es pugui executar en un temps raonable, i al mateix temps cobreixin la varietat d’entrades i sortides més àmplia possible.

Per aconseguir-ho s’han dissenyat diferents tècniques: • Classes d’equivalència: es tracta de determinar els diferents tipus d’entrada i sortida, agrupar-los i escollir casos de prova per cada tipus o conjunt de dades d’entrada i sortida. • Anàlisi dels valors límit: estudien els valors inicials i finals, ja que estadísticament s’ha demostrat que tenen més tendència a detectar errors. • Estudi d’errors típics: l’experiència ens diu que hi ha una sèrie d’errors que s’acostumen a repetir en molts programes, es tractaria de dissenyar casos de prova que provoquessin les situacions típiques d’aquest tipus d’errors.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

65

Disseny estructurat d’aplicacions

• Maneig d’interfície gràfica: per provar el funcionament de les interfícies gràfiques s’han de dissenyar casos de prova que permetin descobrir errors en el maneig de finestres, botons, icones, etc. • Dades aleatòries: es tracta d’utilitzar una eina que automatitzi les proves i que generi d’una manera aleatòria els propis casos de prova. Aquesta tècnica no optimitza l’elecció dels casos de prova, però si es fa durant prou temps amb moltes dades, podrà arribar a fer una prova bastant completa. Aquesta tècnica es podria usar com a complementària a les anteriors o en casos en què no sigui possible aplicar-ne cap altra. Un avantatge de les proves de caixa negra és que són independents del llenguatge o paradigma de programació utilitzat, de manera que són vàlides tant per a programació estructurada com per a programació orientada a objectes. !

Classes d’equivalència
Hem de dissenyar els casos de prova de manera que provin la major funcionalitat possible del programa, però que no incloguin massa valors. Per on comencem? Quins valors escollim? Hem de seguir els passos següents: 1) Identificar les condicions, restriccions o continguts de les entrades i les sortides. 2) Identificar a partir de les condicions les classes d’equivalència de les entrades i sortides. Per identificar-ne les classes el mètode proposa algunes recomanacions: a) Cada element de classe ha de ser tractat pel programa de la mateixa manera, però cada classe ha de ser tractada de manera diferent respecte a una altra classe. Això assegura que n’hi ha prou de provar algun element d’una classe per comprovar que el programa funciona correctament per a aquesta classe, i també garanteix que cobrim diferents tipus de dades d’entrada amb cadascuna de les classes. b) Les classes han de recollir tant dades vàlides com errònies, ja que el programa ha d’estar preparat i no bloquejar-se per cap circumstància. c) Si s’especifica un rang de valors per a les dades d’entrada (per exemple: si s’admet del 10 al 50), es crearà una classe vàlida (10 x 50) i dues

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

66

Disseny estructurat d’aplicacions

classes no vàlides, una per als valors superiors (x > 50) i l’altra per als inferiors (x < 10). d) Si s’especifica un valor vàlid d’entrada i d’altres de no vàlids (per exemple, l’entrada comença amb majúscula), es crea una classe vàlida (amb la primera lletra majúscula) i una altra de no vàlida (amb la primera lletra minúscula). e) Si s’especifica un nombre de valors d’entrada (per exemple, s’han d’introduir tres nombres seguits), es crearà una classe vàlida (amb tres valors), i dues de no vàlides (una amb menys de dos valors i l’altra amb més de tres valors). f) Si hi ha un conjunt de dades d’entrada concretes vàlides es generarà una classe per cada valor vàlid (per exemple, si l’entrada ha de ser vermell, taronja, verd es generaren tres classes) i una altra per un valor no vàlid (per exemple, blau). g) Si no s’han recollit ja amb les classes anteriors, s’ha de seleccionar una classe per cada possible classe de resultat. 3) Crear els casos de prova a partir de les classes d’equivalència detectades. Per a això s’han de seguir els passos següents: a) Escollir un valor que representi cada classe d’equivalència. b) Dissenyar casos de prova que incloguin els valors de totes les classes d’equivalència identificades. L’experiència prèvia de l’equip de proves pot ajudar a escollir els casos que més probabilitats tenen de trobar errors. Exemple d’aplicació de classes d’equivalència Imaginem que hem d’elaborar els casos de prova per a un programa que efectua l’adjudicació d’habitatges subvencionats aplicant la tècnica de classes d’equivalència. El programa ha de guardar les puntuacions del barem d’una sèrie de sol·licitants d’habitatges i ens ha de dir si han resultat beneficiaris o no de l’adjudicació d’un habitatge subvencionat. Els habitatges seran subvencionats si el barem és igual o superior a 5. El programa admet com a entrada el DNI i un nombre entre 0 i 10 sense decimals.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

67

Disseny estructurat d’aplicacions

El primer que s’ha de fer és determinar les classes d’equivalència. Per ferho hem d’analitzar les entrades del programa: 1) Sabem que el DNI es compon de manera general de vuit xifres numèriques i una lletra, encara que alguns DNI antics tenen set xifres. És a dir, en total la longitud vàlida serà de vuit o nou caràcters. Això genera aquestes classes: • Dues classes vàlides: l’una amb vuit caràcters i l’altra amb nou. • Dues classes no vàlides: l’una amb set o menys caràcters i l’altra amb deu o més. 2) Si ens fixem en la combinació de lletres i nombres les classes seran: • Dues classes vàlides: l’una amb set xifres i una lletra i l’altra amb vuit i la lletra; coincideixen amb les anteriors, per la qual cosa no fa falta repetir-les. • Dues classes no vàlides: qualsevol combinació diferent de vuit i nou xifres. 3) Pel que fa a la puntuació en el barem, si ens fixem en el rang, tenim les classes següents: • Una de vàlida: amb un valor entre zero i deu. • Dues amb dades no vàlides: una amb un valor negatiu i una amb un valor superior a deu. 4) Si ens fixem en els decimals de la puntuació en el barem tenim: • Una classe no vàlida: un nombre entre zero i deu amb decimals. 5) Hem d’estudiar també la sortida que pot ser persona beneficiada amb habitatge o no beneficiada, la qual cosa genera dues possibles classes: • Una classe amb una puntuació amb barem inferior a cinc i una altra amb més de cinc (en realitat una de les classes pot coincidir amb l’anterior; per això només cal afegir-hi una nova classe). Resumirem en la taula 4 les classes, que etiquetarem amb un nombre per facilitar-ne la identificació.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

68

Disseny estructurat d’aplicacions

Taula 4. Resum de classes Condició Classes vàlides Classes no vàlides • Menys de set caràcters (3) • Més de vuit caràcters (4) • Vuit caràcters que no siguin set xifres més lletra (5) • Nou caràcters que no siguin vuit xifres més lletra (6) • Un valor < 0 (9) • Un valor > 10 (10) • Un valor amb decimals (11)

DNI

• Set xifres més una lletra (1) • Vuit xifres més una lletra (2)

Puntuació en el barem

• Un valor x amb rang 0 x < 5 (7) • Un valor x amb rang 5 x 10 (8)

Ara cal determinar els casos de prova vàlids a partir de les classes d’equivalència anteriors. Els veurem en la taula 5.
Taula 5. Casos de proves vàlides Casos de proves vàlides DNI i puntuació barem Classes d’equivalència cobertes 1,7 2,8 Resultat No adjudicada Adjudicada

1234567A 4
12345678A 9

Com podem observar en la taula 5, cada cas vàlid ha de cobrir tantes classes com sigui possible. En la taula 6 apareixen els casos no vàlids que han de cobrir una i només una classe no vàlida. Podem observar que algunes classes es comproven diverses vegades, però això no és un problema, ja que és necessari per complir el concepte que provin totes les classes vàlides i no vàlides (un cas per prova).
Taula 6. Casos de proves no vàlides Casos de proves no vàlides 123456A 2 1234567890A 2 1234ABC5 2 ABCD12345 6 1234567A –5 1234567A 20 1234567A 7,5 Classes d’equivalència cobertes 3,7 4,7 5,7 6,8 1,9 1,10 1,11 Resultat Dada no vàlida Dada no vàlida Dada no vàlida Dada no vàlida Dada no vàlida Dada no vàlida Dada no vàlida

Anàlisi de valors límit i errors típics
Hi ha tècniques que ens serveixen per seleccionar millor les classes d’equivalència. Així tenim l’anàlisi dels valors límit. Per què és una tècnica adequada fixar-se especialment en els valors límit? S’ha pogut demostrar que els casos de prova que se centren en els valors límit produeixen un millor resultat per a la detecció de defectes. !

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

69

Disseny estructurat d’aplicacions

D’aquesta manera, en escollir l’element representatiu de la classe d’equivalència, en lloc d’agafar-ne qualsevol, s’escullen els valors al límit i un intermedi. A més a més, també s’intenta que els valors a l’entrada provoquin valors límit als resultats. A l’hora d’escollir els representants de cada classe se seguiran les recomanacions següents: • En els rangs de valors agafarem els extrems del rang i el valor intermedi. • Si s’especifiquen una sèrie de valors, agafem el superior, l’inferior, l’anterior a l’inferior i el posterior al superior. • Si el resultat es mou en un determinat rang, hem d’escollir dades a l’entrada per provocar les sortides mínima, màxima i un valor intermedi. • Si el programa tria una llista o taula, hem d’agafar l’element primer, l’últim i l’intermedi. Si apliquem aquest esquema a l’exemple en què hem d’elaborar els casos de prova per a un programa que adjudica habitatges subvencionats, aquest programa ha de guardar les puntuacions del barem d’una sèrie de sol·licitants d’habitatges i ens ha de dir si han resultat beneficiaris o no de l’adjudicació d’un habitatge subvencionat. Els habitatges seran subvencionats si el barem és igual o superior a 5. El programa admet com a entrada el DNI i un nombre entre 0 i 10 sense decimals. En aquest exemple els casos de prova podrien quedar com apareixen en les taules 7 i 8.
Taula 7. Casos de proves vàlides Casos de proves vàlides DNI i puntuació barem 1234567A 0 12345678A 10 Classes d’equivalència cobertes 1,7 2,8 Resultat No adjudicada Adjudicada

Taula 8. Casos de proves no vàlides Casos de proves no vàlides Classes d’equivalència cobertes 3,9 4,10 5,11 6,8 Resultat Dada no vàlida Dada no vàlida Dada no vàlida Dada no vàlida

123456A –1
1234567890A 11 1234ABC5 7,5 ABCD12345 5

També ens podem aprofitar de l’experiència prèvia. Sabem que hi ha una sèrie d’errors que es repeteixen molt en els programes, i podria ser una bona estratègia utilitzar casos de prova que se centrin a buscar aquests errors. D’aquesta manera, millorarem l’elecció dels representants de les classes d’equivalència.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

70

Disseny estructurat d’aplicacions

Hem de seguir les recomanacions següents: • El valor zero sol provocar errors, per exemple, una divisió per zero bloqueja el programa. Si tenim la possibilitat d’introduir zeros en l’entrada els hauríem d’escollir en els casos de prova. • Quan s’ha d’introduir una llista de valors ens hem de centrar en la possibilitat de no introduir cap valor, o introduir-ne un. • Hem de pensar que l’usuari pot introduir entrades que no són normals, per això és recomanable posar-se en el pitjor cas. • Els desbordaments de memòria són habituals, per això hem provat d’introduir valors tan grans com sigui possible. Seguint aquestes recomanacions, podríem afegir un cas de prova a l'exemple que estem tractant, en el qual l'entrada de dades estigui buida: la taula de casos vàlids tindria una fila més, com es veu en la taula 9.
Taula 9. Casos de proves no vàlides Casos de proves no vàlides 123456A –1 1234567890A 11 1234ABC5 7,5 ABCD12345 5 12345678A Classes d’equivalència cobertes 3,9 4,10 5,11 6,8 1 (puntuació barem buida) Resultat Dada no vàlida Dada no vàlida Dada no vàlida Dada no vàlida Dada no vàlida

Ús d’interfície gràfica
No sols s’ha de parlar d’entrades de textos, també cal tenir en compte els entorns gràfics en què introduïm aquestes entrades de textos. Penseu que és el mateix? Vegem-ho. En els programes actuals, moltes vegades la interconnexió amb la màquina se sol fer amb sistemes gràfics que cada vegada són més complexos i per això poden generar errors. Les proves d’interfície gràfica d’usuari han d’incloure: • Proves sobre finestres: icones de tancar, minimitzar, etc. • Proves sobre menús i ús de ratolí. • Proves d’entrada de dades: quadre de textos, llistes desplegables, etc. • Proves de documentació i ajuda del programa.
Interfície gràfica del programa de retocs d’imatges Gimp

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

71

Disseny estructurat d’aplicacions

Els casos de prova han d’incloure la revisió del funcionament de tots els elements anteriors, almenys, una prova per cada element.
Figura 51. Pantalla per al control d’entrada de nom i usuari a la sessió del programa GoldMine

En la figura 51 apareix una finestra que controla l’accés a un sistema mitjançant la introducció d’un nom d’usuari i una contrasenya (password). El sistema comprova si hi ha un compte amb aquest nom i una contrasenya i si és així es dóna permís per entrar. Si hi ha un compte amb aquest nom i la contrasenya és incorrecta permet tornar a introduir la contrasenya fins a un màxim de tres vegades. A continuació, incloem alguns dels casos de prova que es podrien utilitzar amb aquest programa: • Cas de prova 1 – Entrada: prémer el botó de minimitzar. – Condicions d’execució: la finestra ha d’estar oberta. – Resultat esperat: la finestra es minimitza a la barra d’eines. • Cas de prova 2 – Entrada: usuari correcte i contrasenya correcta. Prémer botó d’accedir al sistema. – Condicions d’execució: en la taula existeix aquest usuari amb la contrasenya i amb un intent fallat (nombre inferior a 3). – Resultat esperat: donar accés al sistema i reflectir que el nombre d’intents per a l’usuari correcte és zero en la taula USUARI (compte, contrasenya, nre. intents). • Cas de prova 3 – Entrada: usuari incorrecte i contrasenya correcta. Prémer botó d’accedir al sistema. – Condicions d’execució: en la taula no existeix aquest usuari amb aquesta contrasenya. – Resultat esperat: no donar accés al sistema.

3.1.3. Revisions
A part de les estratègies de prova de codi basades en tècniques de caixa negra i caixa blanca, alguna vegada heu utilitzat alguna altra estratègia per buscar errors en un programa? Segur que sí.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

72

Disseny estructurat d’aplicacions

Tots hem utilitzat altres estratègies de revisió de codi com, per exemple, la inspecció directa del codi individualment o en grup. Probablement quan us heu volgut assegurar que un programa funcionava bé, heu demanat a un company, professor o amic que doni un cop d’ull al codi. Doncs quan aquesta revisió es fa de manera sistematitzada i seguint unes normes, estem parlant de les revisions, que són molt utilitzades a les empreses com a complement de les proves.

L’objectiu fonamental de les revisions és també detectar errors tan aviat com sigui possible per tal d’eliminar-los.

Un avantatge de les revisions sobre les proves és que les proves detecten el símptoma del defecte, però les revisions en detecten també la causa, ja que revisen directament el codi. Un inconvenient és que la revisió directa no es pot fer globalment sobre tot el codi del programa, sinó que se n’analitzen mòduls. En realitat, les revisions van més enllà de la recerca d’errors en el codi, afegeixen tot tipus d’avaluacions per detectar defectes en els requeriments, disseny, implementació o qualsevol altre producte del desenvolupament del projecte programari. És a dir, les revisions s’utilitzen tant en les proves com en el control de la qualitat; per això, es fan servir en la comprovació de mòduls de les proves unitàries i la resta de validacions i verificacions del sistema. ! Quan s’utilitzen en la comprovació del codi es denominen revisions tècniques: • Reunions: són les menys formals de les distintes revisions, per la qual cosa són molt flexibles i requereixen poca preparació prèvia. En les reunions, diversos desenvolupadors revisen un document o producte per millorar-ne la qualitat i detectar-hi errors abans de la prova. En el cas de la revisió de la implementació dels mòduls d’un programa, consistiria a reunir-se per llegir el codi i buscar-hi errors. • Walkthroughs: és un procés més formal que les reunions i normalment s’aplica a la revisió del codi, encara que, a vegades, es pot fer servir amb productes d’altres etapes del desenvolupament. Per això el desenvolupador es reuneix amb revisors experts. El desenvolupador lliura el codi als revisors i aquests indiquen qualsevol error o dubte sobre el codi. En la sessió de walkthrough el desenvolupador explica els dubtes i es discuteix sobre possibles errors. S’utilitzen com a complement de les proves. Hi ha estudis que han revelat que els walkthroughs detecten més errors que les proves en el mateix temps, per la
Una manera de fer revisions tècniques són les reunions.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

73

Disseny estructurat d’aplicacions

qual cosa són molt apropiades per al desenvolupament ràpid de programari. • Inspeccions: són les més formals i requereixen una preparació prèvia. S’utilitzen per a la verificació de tot el procés de desenvolupament. Les inspeccions estan organitzades per un moderador que reparteix rols i feines entre els participants. En el cas de la inspecció de codi, el moderador i els revisors inspeccionen el programari abans de la reunió seguint unes llistes de control en les quals el revisor comprova i anota si el producte compleix certes característiques. Durant la reunió d’inspecció, el moderador organitza, l’autor explica el codi, els revisors identifiquen els errors i un secretari recull tots els errors trobats i les possibles solucions. ! Les inspeccions són molt efectives encara que requereixen la implicació de bastant personal. A més a més de les revisions, es fan auditories del programari, l’objectiu de les quals és assegurar que els productes i processos dels desenvolupadors s’ajusten als estàndards, nivells de qualitat, especificacions i procediments previstos en el projecte. Les auditories normalment les duen a terme persones o organitzacions que no pertanyen a l’empresa de desenvolupament per assegurar-ne l’objectivitat.

3.1.4. Proves d’integració
Són suficients les proves que es fan a cada part d’una aplicació per assegurar-nos que hem provat el programari? La resposta és no; és necessari provar també les diferents unitats combinades de les proves d’integració. ! Una vegada que provem els components individuals del programa i ens hem assegurat que no contenen errors, els hem d’integrar per tal de crear un sistema complet que ha de ser provat. Aquest és el nivell de les proves d’integració.

Un objectiu important de les proves d’integració és localitzar errors en les interfícies entre les distintes unitats.

Interfícies Les interfícies en programació són el mètode de comunicar-se les distintes unitats d’una aplicació per enviar-se dades, missatges, ordres, paràmetres, etc.

Els elements no s’integren tots al mateix temps, sinó que s’utilitzen diferents estratègies d’integració incremental, que, bàsicament, consisteixen en el següent: • Integrar uns quants components.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

74

Disseny estructurat d’aplicacions

• Provar-los i – si no hi ha errors, afegir-hi components nous; – si hi ha errors, se solucionen i es tornen a provar. Amb aquest procés es facilita la localització de l’error quan es produeixi, perquè se sap quins són els últims mòduls que s’han integrat i quan s’ha produït l’errada. L’organització clàssica dels mòduls és una estructura jeràrquica organitzada per nivells: a la part alta hi haurà el mòdul o mòduls principals (a vegades denominats pares), que fan crides a mòduls subordinats de nivell inferior (fill), i així successivament cada nivell utilitzarà mòduls de nivell inferior fins a arribar als mòduls terminals. Els mòduls superiors seran els més propers a l’usuari, és a dir, inclouen la interfície d’usuari (entorn gràfic, menús, ajudes, etc.) i els mòduls inferiors són els més propers a l’estructura física de l’aplicació (bases de dades, maquinari, etc.). Vegem diferents estratègies de desenvolupament de les proves d’integració: 1) Prova d’integració ascendent: • Comença combinant en grups les unitats o mòduls de baix nivell per provar-los (proves dobles, triples, quàdruples, etc. segons el nombre de mòduls combinats). • Per fer les proves és necessari dissenyar mòduls programari com ara components de proves, denominats programes controladors de proves o impulsors o drivers, que permeten simular el comportament dels mòduls superiors. • Els programes controladors tenen la mateixa interfície del mòdul que substitueixen, però no fan la seva funció; per tant, són fàcils de construir, ja que no simulen l’activitat dels mòduls pare, sinó que serveixen simplement per poder executar el mòdul que es provarà. • Amb els programes controladors duem a terme les proves de les interfícies i els mòduls. • Quan s’ha provat un grup de mòduls es continua el procés amb la resta d’agrupacions del mateix nivell. • Un cop provat un nivell, se substitueixen els programes controladors pels mòduls superiors i es repeteix el procés; per aquesta raó, serà necessari anar desenvolupant nous programes controladors superiors. • El procés s’anirà repetint successivament fins que s’integrin tots els nivells.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

75

Disseny estructurat d’aplicacions

2) Prova d’integració descendent: • En primer lloc, es proven els mòduls de nivell superior i després es van integrant els components de la capa següent. • Una vegada provats els components d’aquesta capa es proven els de nivell inferior i així successivament fins a involucrar totes les capes. • Per poder fer les proves descendents sense incloure els mòduls inferiors, necessitem també components; concretament, és necessari crear mòduls programari simuladors de proves anomenats ficticis o stub, que n’emulin el comportament i tinguin la seva mateixa interfície. • Els mòduls ficticis simulen les funcions que haurien de fer els mòduls reals que substitueixen; per això, són més difícils de construir que els programes controladors. En aquest cas no es necessiten programes controladors de proves com succeïa en els ascendents. 3) Prova d’integració combinada: • Combinen la integració ascendent i descendent. • Els mòduls individuals es proven amb drivers i stubs i després es van provant les capes superiors i inferiors substituint els drivers i stubs pels mòduls provats. • En els nivells o capes superiors es fa servir una estratègia descendent i en les inferiors, ascendent, fins a trobar-se en alguna capa intermèdia. • Les proves es poden dur a terme en paral·lel per estalviar temps. 4) Prova d’integració de big bang o gran explosió: • De primer, es proven tots els mètodes individualment i, després, tots els components del sistema s’integren a la vegada i s’hi fan proves. • Aquesta estratègia sembla simple d’aplicar, però té l’inconvenient important que quan es descobreix una fallada és molt difícil localitzar-la per poder-la corregir. En totes les estratègies hem de decidir l’ordre en què es van integrant els mòduls. Un bon criteri és començar amb els mòduls crítics del sistema i
Les proves d’unitats i les d’integració estan molt lligades i es poden fer en paral·lel, a mesura que es va desenvolupant el programari. Programari d’ajuda Hi ha components de prova, programes controladors de proves (drivers) i mòduls simuladors (stubs), que són necessaris per fer les proves. Però també hi ha programari que ajuda al desenvolupament i ús d’aquests components i que els automatitza.

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

76

Disseny estructurat d’aplicacions

els que siguin més susceptibles de contenir errors pel fet de ser més complexos o estar relacionats amb més requeriments.

3.1.5. Proves d’acceptació
La prova d’acceptació la fa l’usuari en finalitzar la fase de prova.

L’objectiu de la prova d’acceptació és obtenir l’aprovació del client sobre la qualitat de funcionament del sistema desenvolupat i provat.

Si el programari es desenvolupa com un producte que faran servir molts usuaris, no és pràctic fer proves d’acceptació formals per a cadascun. Es poden fer dos tipus de proves: • Proves que es fan al lloc de desenvolupament però per a un client. El desenvolupador observa i registra els problemes i errades. • Proves que es fan per als usuaris finals (o un conjunt limitat d’aquests usuaris) al seu entorn d’explotació. El client registra els errors i n’informa el desenvolupador.

3.2. Documentació
Perquè el manteniment d’una aplicació informàtica sigui tan fàcil com es pugui, és convenient disposar de tota la documentació, això vol dir tots els documents que s’han anat generant en totes les etapes anteriors: algoritmes, codis font, manuals d’usuari, etc. Aquest tipus de documentació s’anomena documentació externa. A més a més, hi ha un altre tipus de documentació, que és la documentació interna. La documentació interna d’un programa són els comentaris que el programador pot escriure en el codi font d’un programa i que el compilador no tindrà en compte, ja que no són instruccions. Els comentaris d’un programa són explicacions o aclariments que ajudaran el programador en un futur, quan vulgui revisar o modificar el codi font del programa, i encara és més important si el que ha de fer la modificació és un programador diferent del que va escriure el codi font en un primer moment. La documentació no serveix d’ajuda per a ningú si és massa extensa o si és massa minimalista. !

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

77

Disseny estructurat d’aplicacions

Els programadors amb experiència solen documentar de manera metòdica, fins i tot el codi provisional, les anàlisis d’un problema inicial i els esborranys d’un disseny i van documentant a mesura que van avançant. Facilitarem directrius sobre com s’ha documentar un sistema de programari. La documentació hauria de tenir l’estructura següent: 1) Requisits La secció de requisits descriu el problema que s’està solucionant juntament amb la solució. a) Visió general: una explicació de l’objectiu del sistema i de la seva funcionalitat. b) Especificació revisada: en aquesta secció hauríem d’aclarir qualsevol suposició que s’hagi fet sobre el significat dels requisits, i també qualsevol extensió o modificació d’aquests requisits. c) Manual d’usuari: una descripció detallada sobre com l’usuari pot utilitzar el sistema, quines operacions pot portar a terme, quins són els arguments de la línia d’ordres. d) Funcionament: quins recursos necessita el sistema per a una operació normal?, i quin espai i temps s’espera que consumeixi? e) Anàlisi del problema: una descripció clara del problema subjacent, això inclou el model conceptual i tota la part d’anàlisi. 2) Disseny La secció de disseny de la documentació proporciona l’estratègia d’implementació, i consta de: a) Visió general: dóna una visió general del disseny: organització d’alt nivell, qüestions de disseny especialment interessants, ús de llibreries i altres mòduls i indicadors d’aspectes no resolts. b) Estructura en temps d’execució: una descripció de l’estructura del programa en execució, expressada com un model d’objecte de codi. c) Estructura del mòdul: una descripció de l’estructura sintàctica del text del programa, expressada com un diagrama de dependència entre mòduls. 3) Proves La secció de prova de la documentació indica l’enfocament que s’ha escollit per verificar i validar el sistema. Això podria incloure tant les proves

Anàlisi i disseny d’aplicacions informàtiques

78

Disseny estructurat d’aplicacions

d’usuari per determinar la idoneïtat del sistema com a solució al problema, com l’execució de casos de prova per verificar la correcció algorítmica del codi. a) Estratègia: una explicació de l’estratègia general de les proves: caixa blanca, caixa negra, top down (de dalt a baix) i/o bottom up (de baix a dalt), tipus de test (casos de prova). b) Resultats del test: resum de quines proves s’han dut a terme i quines no, i quins mòduls s’han provat. 4) Reflexió La secció de reflexió (vulgarment coneguda com a post mortem) del document és on es poden fer generalitzacions a partir d’èxits o errors concrets i detalls rellevants que semblin importants i que no s’han dit en cap moment del desenvolupament. 5) Apèndix L’apèndix conté detalls de baix nivell sobre el sistema. a) Formats: una descripció de tots els formats adoptats: fitxers per a l’entrada i sortida de dades, arguments de la línia d’ordres, diàlegs d’usuari, formats dels missatges per a les comunicacions en xarxa, etc. b) Especificacions del mòdul: se n’haurien d’extreure les especificacions del codi i presentar-les per separat en aquest apartat. 6) Documentació del codi El codi s’ha de presentar amb comentaris perquè quedi tot ben clar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful