L u Ý: 1->13 tr c nghi m .

Có 1 s câu ghi k p ABCD 1 s câu làm luôn nh ng ko ch c l m Câu 14: T lu n ph i ghi ra T câu 17 là bài t p

l p1
Câu 1: 4 c u hình khuy ch i vi sai là: Câu 4: Hãy cho bi t công th c và m ch c a ngu n dòng W:bar Câu 5: l i i n th vòng l p m c a opamp có áp án: n nh ng nào t i l i i n th c tính là:

Câu 6: Nh ng nh h

Câu 7: opamp vòng l p m phù h p v i ng d ng c a: áp áp: Vùng phi tuy n Câu 8: A: B: C: u i m c a h i ti p âm

a tín hi u ra h i ti p ngõ vào a tín hi u ra a tín hi u ra ng ng pha tín hi u vào c pha

D: Thay

i i n tr ngõ ra và vào

Câu 9: Công th c c b n c a ngõ ra và ngõ vào là gì áp án: Vo = A Vin Câu 10: M ch l p i n th (m ch m) là gì:

Q5 là m . Hình c a m ch dòng -> th (ch ng 7) Câu 12: làm t ng chính xác c a m ch khuy ch i DC A: N i t ngõ vào B: N i t ngõ ra C: N i t c 2 D: Ch nh offset Câu 13: i v i m ch khuy ch i o d u AC ngu n n: ta s d ng m c nào? Câu 14(t lu n): Hãy phân tích c u t o IC 741 Vd: Vi sai các transistor t Q1->Q4.Câu 11: m ch này là m ch gì va công th c c a nó.

Câu 15:B ng thông A: là t n s mà l i n v là UBW ngh a là: l i=1 B: B ng thông tín hi u C: C 3 câu ABD u úng D: B ng thông vòng l p m C u 16: M ch ây là m ch gì? .

. = > fmax = ? quét t i thi u 24:Sóng vào là sóng Tam giác có T = 0. T c ngõ ra là sóng vuông Ghi Chú 2: Ai làm xong thì up l i áp án lên nhé. V d ng sóng ngõ vào và ra B/Cho 741C 22/ Hãy xác c n i thành m ch khuy ch nh n i o d u có i l i A= 100 nh c a m ch khuy ch thay l i này 23/ Cho tín hi u vào sóng sin có biên ngõ vào mà ngõ ra ko b méo d ng i Vmax = 10mV. Rf= (khúc này ghi ko k p và còn 1 s thông s khác) Sóng sin có f = 1kHZ. Vpp = 5V. Gi s opamp kh i t m v 0 BUW = 0.II-Bài t p: A/ Cho m ch khuy ch i không o d u IC 741 có các thông s c b n l i vòng l p m 400000 R1 = 470Ÿ.277µV.6MHz Câu 17: Tính l i vòng l p kín Exact AF Câu 18: TÍnh b ng thông có h i ti p fF Câu 19: Tính i n th ngõ ra Vo Câu 20: V d ng sóng ngõ vào và ngõ ra 21:Bây gi m ch c c p ngu n n .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful