Programul: IDEI Tipul proiectului: Proiecte de cercetare exploratorie Cod proiect: ID_324

Titlul proiectului : Răspunsul torsional al clădirilor acţionate de mişcări ale terenului induse de cutremure vrâncene Etapa unică 2007: Stadiul actual al cercetării pe plan naţional şi internaţional referitor la torsiunea naturală şi accidentală

Sinteza lucrării
Acţiunea seismică este o acţiune indirectă, ce excită structura prin intermediul forţelor de inerţie, care acţionează în centrul de masă. Forţele rezistente sunt forţele elastice; centrul acestora se găseşte în centrul de rigiditate. Atunci când centrul de masă şi centrul de rigiditate coincid, răspunsul sistemului este de translaţie pură. Când centrul de masă şi centrul de rigiditate nu coincid, forţele seismice produc mişcarea de torsiune a structurii. Structurile la care nu există coincidenţă între centrul de masă şi cel de rigiditate sunt numite în literatura de specialitate structuri nesimetrice, sau structuri cu disimetrii structurale. Mişcarea de torsiune a acestor structuri poartă numele de torsiune naturală. Noţiunea de torsiune accidentală se referă la mişcarea de torsiune indusă în clădiri de alte cauze decât disimetriile structurale. Astfel de cauze pot fi: o incertitudini privind distribuţia masei o incertitudini privind distribuţia rigidităţii o componentele de rotaţie ale mişcării terenului Oscilaţiile torsionale au cauzat avarii severe unor clădiri în timpul unor cutremure puternice: San Fernando 1971, Mexico 1985, Loma Prieta 1990. Se estimează că aproximativ 15% dintre clădirile grav avariate sau prăbuşite în Mexico City (1985) aveau pronunţate excentricităţi ale rigidităţilor. Pe de altă parte, torsiunea accidentală poate avea efecte importante chiar şi în clădiri considerate simetrice. Studiul comportării unor clădiri instrumentate în timpul cutremurului din San Fernando au pus în evidenţă apariţia acestui fenomen. Necesitatea cunoaşterii comportării structurilor solicitate la torsiune şi a determinării corecte a răspunsului dinamic constituie una din priorităţile proiectării actuale. Un număr important de cercetări au fost făcute pentru a studia răspunsul torsional al clădirilor atât în domeniul elastic, cât şi în domeniul postelastic de comportare. Rezultatele acestor studii nu sunt întotdeauna compatibile unele cu celelalte, fapt ce poate fi atribuit complexităţii fenomenului de torsiune şi numărului mare de parametri ce guvernează acest fenomen. De multe ori, rezultatele obţinute de un anumit studiu sunt aplicabile numai pentru modelul considerat, pentru valorile parametrilor şi ipotezele utilizate. O consecinţă a inconsistenţei rezultatelor o constituie şi faptul că prevederile codurilor de proiectare din diferite ţări privind fenomenul de torsiune sunt diferite şi au suferit diverse modificări de-a lungul timpului. Se presupune că majoritatea clădirilor vor avea incursiuni în domeniul postelastic în timpul cutremurelor puternice. Totuşi, există structuri care trebuie, din considerente de funcţionalitate, să rămână în domeniul elastic de comportare. Mai mult, chiar şi pentru clădirile ce răspund în domeniul inelastic în timpul cutremurelor severe, există deseori cerinţa ca ele să rămână în domeniul elastic pentru cutremurele medii, de asemenea din condiţii de funcţionalitate. Totodată, înţelegerea răspunsului torsional elastic oferă elemente pentru studiul răspunsului inelastic. Din toate motivele enumerate mai sus, studiul şi înţelegerea fenomenului de torsiune în domeniul elastic de comportare prezintă o importanţă majoră. Acest proiect de cercetare îşi propune să studieze comportarea sistemelor cu disimetrii structurale pe două direcţii (cazul deseori întâlnit la structurile reale) în domeniul elastic şi 1

economică sau pur şi simplu de configuraţie a terenului disponibil). considerând un model cu trei elemente de rezistenţă. Hejal şi Chopra (1989) au studiat o clasă specială de clădiri multietajate şi posibilitatea extinderii procedeului şi pentru alte categorii de structuri. Hejal şi Chopra (1987) au studiat răspunsul elastic al sistemelor cu un nivel şi cu mai multe nivele cuplate torsional. de asemenea. la clădiri simetrice. Prezentarea cronologică a lucrărilor studiate Primele formulări analitice privind efectul cuplării torsionale asupra răspunsului seismic. iar elementele verticale de rezistenţă au aceeaşi valoare şi sunt localizate identic la fiecare nivel. constante sau hiperbolice. Wittrick şi Horsington (1979) s-au ocupat. dar simetrice faţă de direcţia perpendiculară pe cea a acţiunii seismice. în cazul structurilor nesimetrice. estetică. datorită distribuţei nesimetrice a rezistenţei la curgere. aparţin lui Kan şi Chopra (1977). pe cât posibil. Bruneau şi Mahin (1990) au semnalat posibilitatea apariţiei fenomenului de torsiune în domeniul postelastic. Nu trebuie ignorat faptul că. există diverse motive (de natură funcţională. deci. Pentru structurile cu un nivel. au fost considerate sisteme nesimetrice pe o direcţie sau pe două direcţii. pentru care clădirile au. cu un nivel sau cu mai multe nivele. de posibilitatea simplificării determinăriii caracteristicilor proprii de vibraţie. Kan şi Chopra (1981) au studiat comportarea în domeniul postelastic. supus acţiunii seismice reprezentate prin spectre de răspuns sau prin accelerograma El Centro. pentru o gamă largă de parametri de definire a sistemului. Unul dintre primele obiective ale studiilor lor a fost examinarea naturii cuplării dintre mişcările de translaţie şi de torsiune în modurile joase de vibraţie. pentru o clasă particulară de structuri : toate planşeele au aproximativ aceeaşi alcătuire geometrică. Utilizarea unui model nu se poate face în afara domeniului definit de ipotezele ce stau la baza modelului. evaluând critic prevederile codului canadian. realizarea unor structuri regulate în plan şi în elevaţie. 2 . disimetrii structurale. excentrice după o direcţie. având acţiunea seismică reprezentată fie sub forma unor spectre de răspuns. având mişcarea seismică reprezentată sub forma spectrelor de răspuns. al structurilor nesimetrice. fie sub forma unor accelerograme înregistrate pentru cutremurele vrâncene. Problema studiată de ei se referă la suprapunerea maximelor modale.postelastic de comportare. Este de preferat o structură corect alcătuită şi analizată cu metode simplificate decât o structură defectuos conformată analizată cu un program de calcul foarte performant. Tso şi Sadek (1985) au studiat comportarea în domeniul inelastic a structurilor nesimetrice pe o direcţie. utilizând spectrele de răspuns. în cazul unei clase particulare de structuri nesimetrice multietajate. a excentricităţii pentru fiecare nivel al unei structuri mutietajate. Kan şi Chopra au dezvoltat o metodă de calcul simplificat. Cheung şi Tso (1984) au dezvoltat un procedeu simplu pentru a identifica poziţia centrului de rigiditate şi. În ciuda faptului că majoritatea prescripţiilor de proiectare prevăd. Pentru structurile multietajate. calculul structural utilizează modele bazate pe anumite ipoteze. pentru care centrul de masă şi cel de rigiditate coincid. Se doreşte deasemenea studiul particularităţilor mişcărilor seismice din România în ceea ce priveşte componentele de rotaţie şi efectele acestora pentru sisteme simetrice şi nesimetrice. într-o mai mare sau mai mică măsură. referitor la modelul structural cu un nivel şi cu mai multe nivele. în domeniul elastic. Rutenberg şi Tso (1978) au propus o metodă pentru determinarea efectelor de torsiune în elementele de rezistenţă. la care vibraţiile laterale sunt cuplate cu cele de torsiune. considerând un model cu un singur element. Humar (1984) a realizat un studiu analitic în domeniul elastic. 1940. în esenţa lui. Obiectivele acestui studiu au fost investigarea influenţei parametrilor de definire ai sistemului asupra răspunsului şi evaluarea efectului cuplării torsionale asupra deformaţiilor elementelor de rezistenţă.

în lucrare se specifică modul în care răspunsul structural este afectat de disimetrii şi felul în care diferă efectele de torsiune pentru sisteme cu comportare elastică şi inelastică. Lin. Luco (1976) a studiat răspunsul torsional al unei structuri elastice plasată pe o fundaţie rigidă. a distribuţiei nesimetrice a masei sau a rezistenţei. Tso şi Zhu (1992) au folosit un model cu trei elemente. acţionând oblic faţă de suprafaţa terenului. Castellani şi Boffi (1989) au dezvoltat o metodă aproximativă de identificare a axelor principale ale vectorului acceleraţie. 1991. au studiat răspunsul în domeniul inelastic al structurilor cu unul sau mai multe nivele. fără a necesita derivarea acceleraţiilor de translaţie înregistrate. Autorii au studiat şi influenţa numărului elementelor de rezistenţă dispuse pe direcţia mişcării şi pe direcţie perpendiculară pe aceasta. cu obiectivul de a dezvolta o metodă pentru a considera efectele acestora în calculul structurii. Rezultatele obţinute indică valorile parametrilor pentru care efectele de torsiune vor fi mai pronunţate. a undelor de suprafaţă şi de deconvoluţie a undelor de volum în unde P şi SV. care este comparat cu efectele torsiunii accidentale măsurate în timpul unor cutremure severe. cât şi în domeniul postelastic. Rutenberg şi Heidebrecht (1985) au propus o procedură simplă pentru a determina spectrele de răspuns de torsiune şi de răsturnare datorate componentelor mişcării terenului. Nathan şi MacKenzie (1975) au elaborat o metodă pentru a determina componentele de rotaţie ale mişcării terenului pornind de la componentele de translaţie şi luând în considerare viteza undelor de forfecare şi dimensiunile fundaţiei. Tso şi Ying (1990) au studiat influenţa disimetriilor structurale asupra deformaţiilor în domeniul inelastic. Pe baza acestor componente au obţinut spectre de torsiune şi au studiat efectul componentelor de rotaţie asupra răspunsului dinamic al sistemelor simetrice cu un nivel şi cu mai multe nivele. Kobory şi Shinozaki (1975) au considerat problema vibraţiilor de torsiune datorate undelor incidente armonice. pe un semispaţiu elastic. a distribuţiei rigidităţii torsionale.Tso (1990) clarifică noţiunea de excentricitate statică şi metodele de determinare ale acesteia. Ei au studiat torsiunea accidentală. supusă acţiunii undelor oblice incidente SH. Boncheva-Iordanova (1990) a determinat analitic componentele de rotaţie ale mişcării terenului pentru un semispaţiu stratificat şi pentru unde plane incidente de tip P. De asemenea. Chopra şi De la Llera (2001) au dezvoltat un procedeu simplificat de analiză pentru a lua în considerare fenomenul de torsiune accidentală. datorată fie componentelor de rotaţie. Goel şi Chopra (1990. Lee şi Trifunac (1985) au elaborat o metodă pentru a genera accelerograme artificiale de torsiune şi spectrele corespunzătoare de torsiune. având o distribuţie simetrică a maselor şi a rigidităţilor. Torsiunea în clădiri simetrice a fost semnalată pentru prima dată de Newmark ( 1969 ). fie incertitudinilor cu privire la valoarea şi distribuţia rigidităţii. Efectele combinate ale torsiunii naturale şi accidentale asupra răspunsului seismic al structurilor au fost analizate de De la Llera şi Chopra (1994). 1992) au studiat efectul disimetriilor structurale asupra răspunsului sistemelor atât în domeniul elastic. Tso şi Hsu (1978) au elaborat un procedeu pentru a determina spectrele de torsiune datorate componentelor de rotaţie ale mişcării seismice. în nouă configuraţii diferite. Ei şi-au concentrat atenţia asupra efectului unghiului de incidenţă al undelor SH asupra caracteristicilor dinamice ale vibraţiilor torsionale ale unei clădiri cu un nivel. SV şi SH. fiind atribuită componentelor de rotaţie ale undelor seismice. circulară. pentru a studia cerinţele de ductilitate şi de rezistenţă pentru sisteme nesimetrice. dezvoltând o metodă de calcul simplificat pentru analiza neliniară a structurilor nesimetrice. pornind de la accelerogramele artificiale de translaţie. regulate pe înălţime. folosită pentru a calcula momentele de torsiune de nivel pentru structuri multietajate nesimetrice. Sistemul considerat este simetric pe o direcţie. 3 . Pe baza rezultatelor obţinute pentru o gamă largă de parametri de definire ai sistemului.

4. 5. de translaţie şi de torsiune. Madrid. relevând modul în care efectele de torsiune sunt reprezentate de prevederile diferitelor codurilor de proiectare. Journal of Structural Division ASCE. -. având mişcarea seismică reprezentată prin accelerogramele unor cutremure europene. Bibliografie 1. 1990 Boroschek.Humar şi Kumar (1998) au analizat efectele torsiunii naturale. Astfel. Pregătirea etapelor viitoare În vederea îndeplinirii obiectivelor pentru anul următor. al unei clădiri cu 13 nivele. Chopra şi Almazan (2001) au pus în evidenţă răspunsul cuplat. 1990 4 . Proceedings of the 10-th World Conference on Earthquake Engineering. Enache. Vol. R. 1986 Bruneau M. (112.R. Albotă (2003-2007) au realizat diverse studii privind atât torsiunea accidentală. de translaţie şi de torsiune. proiectate corespunzător prevederilor Eurocode 8. Mt. --Investigation of Coupled Lateral-Torsional Response on Multistory Buildings. Boroschek şi Mahin (1992) au investigat răspunsul cuplat. cât şi în domeniul inelastic de comportare. simetrice pe o direcţie. H. Chandler. Rezumatele au fost acceptate de organizatori. 1992. pe baza unor măsurători experimentale.Rotational components of earthquake ground motions for stratified half-space. 1992. conform Anexei IIa la Contractul de finanţare. De la Llera. S. inclusiv Vrancea. 7 M. . Basset.A. Mahin S. --Torsional Earthquake Response of Frame Buildings to Eurocode 8 Spectrum-Compatible Design Motion. Proceedings of the 10-th World Conference on Earthquake Engineering. în concordanţă cu metodele simplificate prevăzute în codurile de proiectare. Efectele măsurate ale torsiunii au constituit o metodă de a verifica valabilitatea anumitor ipoteze şi procedee dezvoltate de unii cercetători. Rezultatele au fost comparate cu prevederile codului canadian (NBCC). Tso şi Smith (1999) au evaluat consecinţele aplicării prevederilor referitoare la efectele de torsiune din Uniform Building Code (UBC.M. respectiv accidentale. . apariţia modurilor de vibraţie de torsiune în clădiri ce au în plan o dimensiune mult mai mare decât cealaltă.Y. aparent simetrică.. Ohami. Vol. măsurat în timpul cutrmurelor Morgan Hill (1984). Vol. Earthquake Resistant Construction and Design. Demetriu. în timpul cutremurului Northridge (1994). B. pentru sisteme elastice acţionate de cutremurele vrâncene. fiind propuse anumite modificări ale acestuia. Bruneau.H. 7 Bozorgnia. Chopra şi Goel (1991) au studiat efectele disimetriilor structurale asupra răspunsului seismic al sistemelor cu un nivel. proiectate după cod. Duan şi Chandler (1990) prezintă rezultatele unor studii parametrice asupra răspunsului inelastic al unor structuri nesimetrice pe o direcţie. Reflectarea efectelor de torsiune în prevederile codurilor de proiectare. al unei clădiri cu 7 nivele.1). Goel şi Chopra (1992) au prezentat o metodă aproximativă.L. Proceedings of the 9-th European Conference on Earthquake Engineering. Murakami şi Nemoto (1992) au studiat. pentru modele cu unul sau mai multe nivele.A. Demsey şi Tso (1982) au propus o metodă alternativă pentru prevederile codurilor de proiectare. Lewis (1986) şi Loma Prieta (1989). atât în domeniul elastic. 1990 Boncheva-Iordanova. care să înlocuiască conceptul de excentricitate dinamică cu cel de excentricitate efectivă. M. 3. de a evalua răspunsul seismic în clădiri nesimetrice fără a identifica poziţia centrului de rigiditate. Vol. --A Proposed Simple Model for the Study of Seismic Inelastic Torsional Coupling. deseori cu accente critice şi cu propuneri de îmbunătăţire a constituit obiectul mai multor studii. 1997) şi Eurocode 8 (1994) asupra răspunsului în domeniul inelastic al structurilor nesimetrice. echipa de cercetare a trimis rezumatul unei lucrări la Conferinţa EURODYN 2008 şi rezumatul unei lucrări la Conferinţa Mondială de Inginerie seismică.7B. --Inelastic Earthquake Response of Asymmetric Structures.A. Moscova. R. cât şi torsiunea naturală. 2.K. Mahin--A Method to Achieve Parametric Independence on the Seismic Inelastic Response of Torsionally Coupled Systems. 1977. Maheri. Sedarat şi Gupta (1992) au studiat răspunsul a patru clădiri în timpul celor trei seisme menţionate anterior. Proceedings of the 9-th European Conference on Earthquake Engineering. Moscova. 6.5. and Tso W. Madrid. în domeniul inelastic.

—Fundamentals of Earthquake Engineering.1). by G. Chopra.. --Torsional Coupling Effects in the Inelastic Seismic Response of Structures in Europe.E. 1991 Cornea..K. special cu lucrarile celei de-a XXIX Conferinte Nationale de Mecanica solidelor. Buletinul Institutului Politehnic din Iasi. Nr. Journal of Structural Division ASCE.Torsional response of structures to obliquely incident seismic SH waves. and Chopra.M --A Review of Reference Models for Assesing Inelastic Torsional Effects in Buildings. Geneva.C. volum LVII. 1971. E. -. UCB / EERC . M. Prentice-Hall.M.C. Chopra. Issue 4.18 .M. A. P. 22.5. 1982 Duan. 2007 Goel. Issue 4. 1991 Goel.K.. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. Issue 1. -.et al. C. Bucuresti. Vol. 1990 Castellani. May 1987 Chopra. S.Influenta fenomenului de torsiune generala asupra raspunsului seismic al structurilor in cadre. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. Jan. Canadian Journal of Civil Engineering. Enache . Journal of Structural Division ASCE. Report no. Jan. 21.. 5 . 17.Eccentricity in irregular mutistorz buildings. Enache. -. 46. --Dinamica structurilor si Inginerie seismica. --An Alternative Path to Seismic Torsional Provisions. M.11. 53. E. E. --Inelastic Seismic Response of One-Storey. Bratianu.R. Moscova. Kevitt. MacKenzie. W. 38. (117. 9. A.Design for seismic torsional forces. --Accidental Torsion in Buildings due to Stiffness Uncertainty. Tso. tomul LI (LIV). Chandler. G.Torsional response induced by Vrancea earthquake ground motions.K --Elastic Earthquake Analysis of a Class of Torsionally Coupled Buildings.Evaluation of Building Code Formulas for Earthquake Forces.7A.. A.F.1. -. Demetriu.. Atanasiu. Supliment 2005. A 3-a Conferinta nationala de Inginerie seismica. S. W. 18. 1977 Kan. Vol... December 1987 Humar. Jan. Demetriu. and Chopra.K. Mahin--Inelastic Torsional Response of Initially Symmetric Systems with Lateral Load Resisting Elements Having Dissimilar Yield Strengths. Demetriu – Torsional response spectra of Vrancea earthquake ground motions. 27. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. Issue 1. (107.K. --Seismic code analysis of buildings without locating centers of rigidity.—Structural Response to Translational and Rotational Ground Motions.—Introducere in mecanica fenomenelor seismice si Inginerie seismica. Buletinul Universitatii de Petrol-Gaze din Ploiesti. S. Vol. R. Boffi. Chopra . 245-252 R.E. pg. 48.coupled buildings. 1991 Chandler. Vol. Demetriu – Componente de rotatie ale miscarilor seismice generate de cutremurele vrancene . R. J. M. —An FFT Algorithm for Structural Dynamics. J. Humar. Humar.R. Trifunac. UTCB.. Madrid..R. G. Vol. De la Llera. . Asymmetric-plan Systems. Duan. Tso. Conferinta Mecanica solidelor MECSOL. R. E. Albota . vol. 2004.K.2). Demetriu – Torsiunea accidentala generata de componenta de rotatie a miscarii seismice a terenului. G. W. Chopra--Effects of Torsional Coupling on Earthquake Forces in Buildings. Moscova. W. 2005 R.1. Vol. -.K. A.K. R. --Examples of Seismic loading on Different Highrise Buildings with Coupled Lateral and Torsional Modes.L. --Evaluation of Seismic Code Provisions for Asymmetric-Plan Systems.2). Demetriu. 1992.H. Vol. C.. A.J. 2002. Cruz. R. Bucharest. 36. Vol. seria 4/2005. 19. -. Bucuresti.. Y. S.J. . and Chopra. Enache. M. 2006 R. --Coupled Lateral-Torsional Behaviour of Frame Structures under Earthquake Loading.K. Enache. 35. J. Constanta.C. Issue 1.L. First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology.. AM.and A. S. Journal of Structural Engineering. Proceedings of the 10-th World Conference on Earthquake Engineering.M. . N. A. 20. I.K. 1986 Cheung.K. Bucuresti. --Evaluation of Factors Influencing the Inelastic Seismic Performance of Torsionally Asymmetric Buildings. A. Albota – Torsional Coupling Effects on the Vibration Eigenmodes.D. 1989. R. V. Goel . --Accidental Torsion in Buildings: Analysis versus Earthquake Motions. 39.K. A X-a Conferinta de Geotehnica si Fundatii. A. Oct. Switzerland. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 10 Goel. and Chopra. E. 33. and Chopra. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 26. pg. 19. 1990 R. 45.K.K. 40.K. Demetriu. 50. Proceedings of the 9-th European Conference on Earthquake Engineering. 24. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. and Chopra.K. 23.I.1990 Goel. 1975 Lee. —Torsional Accelerograms. Journal of Structural Engineering. Demetriu.L. P. Vol. 42.W. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. (117. 1982. 1991 Nathan. Elastic response. A. --Three-dimensional inelastic response of an RC building during the Northridge Earthquake. 51. A. International Conference Trends and Challenges in Applied Mathematics.1). 1977 Kan. J.L. A.4. T. Chopra. De la Llera .Efectul cuplarii torsionale asupra modurilor proprii de vibratie.Chandler . 34.353-359 R.L. C. J. 8. J. Kumar.K. 20. X. 89-94 R. Vol. --Torsional Coupling and Earthquake Response of Single Elastic and Inelastic Systems. 43. Hejal. J. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. Enache. Albota .K. 1985. E. --Earthquake Analysis of a Class of Torsional-Coupled Buildings. S. K. —On the Rotational Components of Seismic Motion. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. Moscova.Torsional vibrations of structure due to obliquely incident SH waves. Proceedings of European Conference on Earthquake Engineering. Canadian Journal of Civil Engineering. UCB / EERC 94/07. Hutchinson. Chandler. 25.2). 30. Marmureanu.C. Brasov R. and Chopra.7B. Inelastic response. Vol.Torsional motion of buildings during earthquakes.M. (103. Jan. M. 2005. X. N. 2001 De la Llera. Chopra. Journal of Structural Division ASCE. 1977 Kan . Bruneau..-Dec... 31. oct. 1994 De la Llera. and Chandler.J. A. Journal of Structural Engineering. 1984 Kan . 1992 Dempsey. and Haide. Enache. 37.1987. G. 81-88 R.. Newmark. 12. Editura Academiei. Albota – Rotational components influence on the seismic response.15. . R.. Enache. Hutchinson. -.Accidental and natural torsion in earthquake response and design of buildings.K. Rosenblueth. 13. Lin. Bucuresti. Canadian Journal of Civil Engineering. 10. 52. 1990 Maheri. 47. Shinozaki. Albota – Ground Motion Rotational Components for Vrancea Earthquakes. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. and Basset. 49.H. S. Proceedings of the 9-th European Conference on Earthquake Engineering.L. 11. 1986 Chopra. Enache. Soil Dynamics and Earthquake Engineering.. J. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 2006 R. --Evaluation of Torsional Provisions in Seismic Codes. E. Conferinta de Dinamica Masinilor CDM-2005. 32. 1981 Kobori.. E. April 1989 Hejal. Proceedings of the 9-th European Conference on Earthquake Engineering.K.23.C. Vol. Iasi.. Enache.A. Ed. A. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics.Issue 3. S.Torsional motion of buildings during earthquakes.Earthquake response of torsionally .87/20.7. 44.N.M. 14. M.. Teza de doctorat.K. 1976 Luz. June 1994 Luco. Almazan. Vol. 2003 R. pg. Correnza. Canadian Journal of Civil Engineering. Journal of Structural Engineering. 41. Albota – Dynamic response of torsional coupled systems. 29. Editura didactica si pedagogica. Al II-lea Simpozion International de Mecanica teoretica si aplicata „Dimitrie Mangeron”. (103. A.and Chopra . Journal of Structural Division ASCE. 2004... Vol. Kumar. Ifrim.Yagawa. Performance based engineering for 21st century. A. Demetriu. -. -. Gh.K. 15. 1975.C..Oct. S.-T.. Issue7. .. Enache. Kikuchi.20. Report no. --Effects of Plan Asymmetry in Inelastic Seismic Response of One-Story Systems.A.A. 1984. J. --Evaluation of Code Torsional Provisions by a Time History Approach. 16. 1992 Hall . --Elastic Earthquake Analysis of Torsionally Coupled Multistorey Buildings. 1998. Journal of Structural Division ASCE. S. pg. 28. 1998.C.and. E.

21. Zhu. -...ing. Vol.M --Seismic Torsional Provisions for Dynamic Eccentricity. W. 1992. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. and Wright. 58. 8.in-plan building. 59. 7 Wittrick. 1999 Tso .. 1978 Sedarat. 75.W.54. --Strength Distribution for Torsionally Unbalanced Structures. --Dynamic Properties of Assymetric Wall-frame Structures. 1978. Issue 3. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. Issue 7.T. T.drd.ing. New York. . and Smith..dr.W. --Torsional Response of Buildings to Strong Earthquake Motions.K --Response Spectrum Techniques for Asymmetric Buildings. -. K. Tso. Earthquake Engineering and Structural Dynamics.13. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. Tso. Syamal and O. --Seismic Torsional Provisions for Dynamic Eccentricity. 56. 1998. Dempsey. Issue 2. Vol. Vol. Vanghele. March-April 1985 Tso.K. 1992 Paz.H. July 1992 ***--Eurocode 8—1998 Colectiv cercetare Director de proiect: Membri: S.K. —Torsional Spectrum for Earthquake Motions. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics.K. N. and Zhu .M.ing.W.S.1991.A. K. Van Nostrand Reinhold. Rutenberg. A. 65.Hsu T. 1969 P. Proceedings of the 10-th World Conference on Earthquake Engineering. Nemoto. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. and Tso. 19.M. Proceedings of the 4-th World Conference on Earthquake Engineering. Proceedings of the 10-th World Conference on Earthquake Engineering.K. 70. Issue 4. Madrid. -.21. W. Teză de doctorat. Oct.6. —Response Spectra for Torsion. Issue 7.l.—Torsion in Symmetrical Buildings.W. H. 1985 Tso ..dr. Vol. Sorin Demetriu S.Considerarea efectelor torsiunii de ansamblu în proiectarea antiseismică a structurilor. 1990 Tso..Re-evaluation of seismic torsional provisions. 67. Issue 3. Glück and Reinhorn--On the Dynamic Properties of Asymmetric Wall-Frame Structures. 74.Torsional vibrations and in-plane vibration of a long. May-June 1980 Tso. W. 63. A. A. 69. 60. W. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 62.. Newmark. Onose.K. 72.5. 1992.H. E..13. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics.K. S.W. R. and Dempsey. Vol.. Pekan--Dynamic Response of Bilinear Asymmetric Structures.K. Ruxandra Enache Prof. M.May-June 1978 Rutenberg. Jan. --Inelastic Seismic Response of Simple Eccentric Structures. W. 1969 Ohami. 7 Shibata. Sept.l.-March 1977 Rutenberg. Vol. 57. J. T. Vol. --Design of Torsionally Unbalanced Structural Systems Based on Code Provisions II: Strength Distribution.Georgiana Ionica 6 . Issue 1. 68. 1985. Proceedings of the Tenth World Conference on Earthquake Engineering.On the coupled torsional and sway vibrations of a class of shear buildings. —Structural Dynamics. 55.W. 73. Tso.ing. T. Vol. 7. . and Sadek. 8. Issue 3.J. July-Aug. Heidebrecht. Vol. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. Gupta. 66.K. 71. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 64.. W.-I.M. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics.K. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. A. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics.A.6. 61. R. Vol. 1979.-J.K.-Oct.-J.--Torsional Response Characteristics of Regular Buildings under Different Seismic Excitation Levels.dr. Rutenberg. Horsington. Vol. and Shiga. May-June 1980 Tso. Murakami. A. Issue7.and Ying--Additional Seismic Inelastic Deformation Caused by Structural Asymmetry. Santiago de Chile.H. N. W.. Vol. Emil Albota Asist. K. A. W. W. Rocking and Rigid Foundations. July 1992 Tso . Vol.K. --Design of Torsionally Unbalanced Structural Systems Based on Code Provisions I: Ductility Demand.. Zhu. Revue of Earthquake Engineering and Structural Dynamics. Proceedings of the Fourth World Conference on Earthquake Engineering. Madrid. Issue 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful