A

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
`
-
=
[
]
\
;
'
,
.
/
space
bar
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
`
-
=
[
]
\
;
'
,
.
/

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
!
@
#
$
%
^
&
*
(
)
~
_
+
{
}
|
:
"
<
>
?

å

ç

ƒ
©
˙

˚
¬
µ
ø
π
œ
®
ß
¥

¡

£
¢

§


ª
º
«

æ


÷

Å
ı
Ç
Î
´
Ï
˝
Ó
ˆ
Ô

Ò
Â
˜
Ø

Œ

Í
ˇ
¨


˛
Á
¸°
·

`

±


»
Ú
Æ
¯
˘
¿

key
cap char
shift
char
option
char
shift
option
char
key
cap char char
shift
char
option
char
shift
option
char
option-e + A or a
option-` + A or a
option-i + A or a
option-u+ A or a
option-n + A or a
option-e + E or e
option-` + E or e
option-i + E or e
option-u+ E or e
option-e + I or i
option-` + I or i
option-i + I or i
option-u+ I or i
option-n + N or n
option-e + O or o
option-` + O or o
option-i + O or o
option-u+ O or o
option-n + O or o
option-e + U or u
option-` + U or u
option-i + U or u
option-u+ U or u
option-u + Y or y
shift-option-e
shift-option-`
shift-option-u
shift-option-t
shift-option-z
shift-opion-x
shift-option-i
shift-6
shift-option-n
shift-`
shift-option-.
shift-option-,
option-h
option-k
shift-option-g
Aacute
Agrave
Acircumflex
Adieresis
Atilde
Eacute
Egrave
Ecircumflex
Edieresis
Iacute
Igrave
Icircumflex
Idieresis
Ntilde
Oacute
Ograve
Ocircumflex
Odieresis
Otilde
Uacute
Ugrave
Ucircumflex
Udieresis
Ydieresis
acute
grave
dieresis
caron
cedilla
ogonek
circumflex
asciicircum
tilde
asciitilde
breve
macron
dotaccent
ring
hungarumlaut
key sequence name
Áá
Àà
Ââ
Ää
Ãã
Éé
Èè
Êê
Ëë
Íí
Ìì
Îî
Ïï
Ññ
Óó
Òò
Ôô
Öö
Õõ
Úú
Ùù
Ûû
Üü
Ÿÿ
´
`
¨
ˇ
¸
˛
ˆ
^
˜
~
˘
¯
˙
˚
˝
standard character set for macintosh
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
`
-
=
[
]
\
;
'
,
.
/
space
bar
:
n
c
n
i
i
c
n
i
i
x
i
x
x
o
v
g
v
s
+
c
v
w
x
v
z
I
:
_
|
,
o
,
8
,
o
`
-
-


,
´
,
.


u
¼
½
¾:
c
s
¹
´
±¯
·


|
I
.
´
:

\
ç
s
.

`
I
o
i
o
s
¨
v
z


`

¸
i
,
.
.

ª
º
·
º

|
·
ª
º
·
ª
¨
¹
²
³`

¸
´

·

key
cap char
shift
char
option
char
shift
option
char
key
cap char char
shift
char
option
char
shift
option
char
shift-4
shift-5
option-d
shift-3
shift-option-c
option-g
shift-9
shift-0
bracket left
bracket right
hyphen
shift-option-hyphen
shift-hyphen
option-hyphen
equal sign
period
shift-option-period
option-period
shift-equal sign
shift-8
option-h
comma
shift-option-comma
option-comma
slash
option-i + shift-e
option-` + shift-e
dollaroldstyle
dollarsuperior
dollarinferior
centoldstyle
centsuperior
centinferior
parenleftsuperior
parenrightsuperior
parenleftinferior
parenrightinferior
hyphen
hyphensuperior
hypheninferior
figuredash
threequartersemdash
period
periodsuperior
periodinferior
onedotenleader
twodotenleader
Dotaccentsmall
comma
superiorcomma
inferiorcomma
fraction
tsuperior
isuperior
key sequence name
s
¹
s
c
·
.
-

·

-
.

.

,

,

·
·
standard expert character set for macintosh

 .   ․ ‥  . ⁄       ‥ ⁽ ⁾   ․ ₡   :  ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₀  ‒ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁰     ⁿ               7 8 9 0 ` = [ ] \ . . . ' .standard expert character set for macintosh key cap shift char option char shift option char key cap shift char option char shift option char char char char key sequence name dollaroldstyle dollarsuperior dollarinferior centoldstyle centsuperior centinferior parenleftsuperior parenrightsuperior parenleftinferior parenrightinferior hyphen A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                           ff fi fl ffi ffl ¼ ½ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ⅓ ⅔         1 2 3 4 5 6             ₍ ₎ . / space bar                  ⁽ ⁾ ₍ ₎   ‒  .   ⁄   shift-4 shift-5 option-d shift-3 shift-option-c option-g shift-9 shift-0 bracket left bracket right hyphen shift-option-hyphen hyphensuperior shift-hyphen option-hyphen equal sign period hypheninferior figuredash threequartersemdash period shift-option-period periodsuperior option-period shift-equal sign shift-8 option-h comma periodinferior onedotenleader twodotenleader Dotaccentsmall comma shift-option-comma superiorcomma option-comma slash option-i + shift-e option-` + shift-e inferiorcomma fraction tsuperior isuperior   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful