CONTRACT DE COLABORARE Încheiat astazi _________ între: S.C.

“ __________________ , cu sediul în _____________ , înregistrata la Registrul Comertului sub nr___________ , cod fiscal __________, reprezentata legal de domnul ___________________si S.C. “ ___________“ S.R.L. ____________ , cu sediul în loc. _________________ , înregistrata la Registrul Comertului sub nr. ____________ , cod fiscal _______________ , reprezentata legal de __________________ , Art. 1 Prezentul contract are drept scop predarea de catre SC1____________SRL catre S.C. “ 2____________________ a unei suprafete de _____teren arabil situat intr-un numar de ______ sole , conform Anexei nr. 1 , proprietate a unui numar de _____ proprietari conform contractelor de arenda incheiate pe o perioada de 5 ani incepand cu ___________ . Art. 2 Obiectul contractului consta exploatarea agricola de catre S.C. 2___________ “ S.R.L. ________ a suprafetei mai sus precizate pentru realizarea activitatii de productie agricola . Art. 3 Prezentul contract se incheie pe o perioada de __________ ani , incepand cu ___________ si pana la _____________ . Art. 4 S.C. ______________1 se obliga : a . sa puna la dispozitia S.C. “ 2_________ din timp terenul agricol mentionat in Anexa nr. 1 . b. sa anexeze la prezentul contract actele doveditoare din care sa reiasa ca are in exploatare terenul agricol ce face obiectul prezentului contract cel putin pe perioada pentru care este incheiat prezentul contract . c. orice obligatii ale S.C. “1 _______ catre proprietarii de teren din Anexa nr. 2 , anterioare incheierii prezentului contract raman in sarcina acesteia , obligatiile S.C. “2______________ incep cu ___________ si sunt valabile pentru toata perioada derularii contractului . d. sa se abtina de la orice acte si fapte de natura sa tulbure desfasurarea normala a lucrarilor agricole pe perioada prevazuta in contract .
1

Art. “ 1_____________ sau din angajatii acesteia nu au voie sa intre cu utilaje pentru recoltarea productiilor fara contract de prestare – servicii incheiat intre parti . Art. Prezentul contract poate fi modificat de comun acord . Art. ____________ se obliga sa : a. in vederea prevenirii si combaterii poluarii . 2 . iar in caz de calamitate totala nu vor fi acordate . “ 2______________ pentru semnare . suporte financiar costurile conform tehnologiei si sa predea din productia obtinuta . 4 lit.C. Art.L. grau arenda stabilita pe hectar in natura sau in bani la preturile care se practica in momentul distribuirii drepturilor de arendare in anul agricol respectiv . Art.C. 9 In termen de 60 zile de la semnarea prezentului contract S. pentru terenul agricol ce face obiectul prezentului contract . c.C. drepturile cuvenite proprietarilor de teren vor fi diminuate corespunzator. 2_______________ a art. prioritar drepturile proprietarilor de pamant de 530 kg.Art. în caz contrar prin instantele judecatoresti din Braila. 7 Pe perioada derularii contractului ( 3 ani ) nici o persoana din conducerea S.C. Art.R. “ 1_______________se obliga sa trimita proprietarilor de pamant mentionati in Anexa nr. sa intreprinda masuri pentru cresterea fertilitatii solului si sa aplice tratamentele fitosanitare necesare . 6 In situatiile de forta majora asa cum este reglementata de lege si dovedita cu acte de la organele competente . d din prezentul contract . 2 noul contract de arendare in doua exemplare emis si pus la dispozitie de S. d. proprietarii terenului au obligatia a si le achita . 8 Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor parti si numai in cazul nerespectarii de catre S. cultive integral si sa nu schimbe destinatia terenului agricol . b. 11 In conformitate cu Legea privind impozitele si taxele locale . 2____________ “ S. 10 Orice litigiu aparut între parti se va rezolva pe cale amiabila.C. 5 S. numai prin act aditional . sa execute toate lucrarile agricole in conditii de calitate si sa aplice tehnologiile adecvate pentru realizarea recoltelor la nivelul potentialului de productie al terenului .

în doua exemplare. fiecare cu valoare de original . câte unul pentru fiecare parte . Acest contract inlatura orice discutie anterioara sau ulterioara a partilor care nu este consemnata prin act aditional . SC___________________SRL ____________________SRL SC 3 .Încheiat astazi _________ . care prin semnatura si stampila recunosc ca au primit un exemplar din contract .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful