SLG =w¯Ã[˝[˝Ü ae[˝ÁV 29 %ÁG∫OÙ 2010 =◊X`

]X›b› Yá˚ÁXX C %a]
AEı ◊[˝ÿˆÇ Tˆ %W˝ÓÁÃ^

LGV›`ªJÙ≥V– Ã[˝ÁÃ^

a]ÁLaeïıÁÃ[˝Eı ]X›b› Yá˚ÁXX
[˝]ÔÁ„Eı ◊X„Ã^ [˝ß G„[˝bEı XÁXÁ\ˆÁ„[˝
]…_ÓÁÃ^X Eı„[à ˝‰Kª ˜X* aÁé“◊TˆEıEıÁ„_ Qˆf
V›YEıEı« ]ÁÃ[˝ [à ˝Á^à Y“◊Tˆ„[˝`› %a] [à ˝ÁLÓ
ÂU„Eı PˆÁE«ıÃ[˝ Yá˚ÁXX aé„EÔı AEı
XÁ LÁXÁ +◊Tˆc˜Áa T«ˆ„_ A„X‰ªK˜X TgˆÁÃ[˝
]X›b› Yá˚ÁXX C %a] G–„‹öˆ* Â^\ˆÁ„[˝
◊[˝ÿˆ ô Tˆ %ÁEıÁ„Ã[˝ PˆÁE«ı[à ˝ Yá˚ÁX„XÃ[˝ a]ÁL
\ˆÁ[˝XÁ„Eı ◊Tˆ◊X Z«ı◊ªOÙ„^à T«ˆ„_‰ªK˜X TˆÁ £W˝«
Âl˘y a]›l˘Eı c˜„_+ c˜„[˝ XÁ, ◊[˝b„Ã^Ã[˝
G\ˆ›„Ã[˝ Y“„[˝„`Ã[˝ LXÓ ªJÙÁ+ G\ˆ›Ã[˝
%W˝Ó[˝aÁÃ^* V›YEı[˝Á[˝« ÂV◊F„Ã^‰ªK˜X Â^
%a„]Ã[˝ Ã[˝ÁL[˝e`› a]ÁL AEı a]„Ã^
YÃ[˝&„Ã[˝Ã[˝ ÂU„Eı ◊[˝◊¨K˜~ ◊ªK˜_* PˆÁE«ıÃ[˝
Yá˚ÁXX [˝]ÔÁ =Y^«ÔY◊Ã[˝ YgÁªJÙ ÂU„Eı
ªK˜Ã^[˝ÁÃ[˝ %a„] ^ÁX A[˝e ◊[˝◊¨K˜~
LXLÁ◊Tˆ„Eı AEı◊ªOÙ a«„TˆÁÃ^ [˝gÁW˝ÁÃ[˝ ʪJÙrÙÁ
Eı„Ã[˝X* TgˆÁÃ[˝ EıUÁÃ^ %X«Y“Á◊STˆ c˜„Ã^
%a„]à [ ˝ à [ ˝ÁL[˝e`› a]ÁL ◊[˝e`
`Tˆ„EıÃ[˝ Y“U] V`„Eı l˘◊≈yÃ^±ºˆ G–c˜„SÃ[˝
]W˝Ó ◊V„Ã^ ◊X„LÃ[˝ LÁ◊Tˆaw¯Á Ã[˝l˘ÁÃ^
A◊G„Ã^ %Á„aX* %a„]C Y“◊Tˆ◊úˆTˆ c˜^Ã
l˘◊≈yÃ^ a◊]◊Tˆ ^ÁÃ[˝ ]…_ _l˘Ó ◊ªK˜_
Ã[˝ÁL[˝e`› a]Á„LÃ[˝ ]ÁX«„bÃ[˝ ]„W˝Ó
◊c˜TˆEıÃ[˝ p˚ÁX Y“ªJÙÁÃ[˝ C %Á±¡Y“◊TˆúˆÁ
Eı[à ˝Á* AÃ[˝ YÁ`ÁYÁ◊` [˝SÔ a∂눵˘›^à p˚ÁX,
ÈX◊TˆEı, aÁ]Á◊LEı, ]ÁX◊aEı C EıÁ◊Ã^Eı
=~◊Tˆ A[˝e ◊`l˘ÁVÁ„XÃ[˝ =YÃ[˝ ÂLÁÃ[˝
ÂVCÃ^ÁÃ[˝ EıÁL £Ã[˝” c˜Ã^*
[˝Áe_Á 1317 aÁ„_ PˆÁE«ı[à ˝ Yá˚ÁXX
ÂTˆ+` _l˘ Ã[˝ÁL[˝e`› ]ÁX«„bÃ[˝ ÂXT ˆ±ºˆ
ÂVX* G–‹öˆ ÂU„Eı %Á]Ã[˝Á LÁX„Tˆ YÁ◊Ã[˝,
l˘◊≈yÃ^ %Á„≥VÁ_X Ã[˝eY«Ã[˝, ÂEıÁªJÙ◊[˝c˜ÁÃ[˝
c˜„^à %a„] Y“„[˝` Eı[à ˝„Tˆ a]Ã^ ◊X„Ã^◊ªK˜_
◊TˆX [˝ªK˜Ã[˝* A+ ◊TˆX [˝ªK˜„Ã[˝ ]X›b›
Yá˚ÁX„XÃ[˝ l˘◊≈y^à %Á„≥VÁ_„XÃ[˝ Y“\ˆÁ„[˝
[˝ÓÁYEıTˆ[à ˝ LXLÁGÃ[˝S ÈTˆ◊[à ˝ c˜^à * Tˆ[˝C«

a]„Ã^Ã[˝ `„å %Á„≥VÁ◊_Tˆ
+◊Tˆc˜Áa

]S›≥V–_Á_ [˝a«

"%‰~Ã[˝ _Á◊G ]Á‰Pˆ, _ÁI¯„_ ]ÁX«b
]Á◊ªOÙ„Tˆ %ÁgJª ÙQˆÕ EıÁ‰ªOÙ,/Eı_„]Ã[˝ ]«„F %ÁgJª ÙQˆÕ
EıÁ◊ªOÙÃ^Á FÁTˆÁÃ[˝ YÁTˆÁÃ[˝ Tˆ„_/]„XÃ[˝ %~
Zı„_*'
[˝◊_úˆ Â_FX›, ◊ªJÙ‹ôˆÁ C \ˆÁ[˝XÁÃ[˝
G\ˆ›Ã[˝TˆÁ C [˝ÁEıÍ[˝VÑ˘Ó--Am◊_Ã[˝
aÁc˜Á„^Ó ◊^◊X ]ÁX«„bÃ[˝ ]„XÃ[˝ %~
Zı_Á„Tˆ al˘] C aZı_ c˜X ◊Tˆ◊X+ ÂTˆÁ
aÁUÔEı Eı_]ª◊ªJÙ*
a]Ã^ C a\ˆÓTˆÁ A◊G„Ã^ ªJÙ„_, TˆÁÃ[˝
a„Ü ]ÁX«„bÃ[˝ ªJÙ_]ÁX +◊Tˆc˜Áa [˝SÔ]Ã^
C È[˝◊ªJÙyÓ]Ã^ `„åÃ[˝ ◊[˝◊\ˆ~ W˝ÁÃ[˝ÁÃ^
Y“ [ ˝Á◊c˜Tˆ c˜Ã ^ * ]ÁX[˝ LÁ◊TˆÃ [ ˝
à [ ˝ÁLÍX◊TˆEı, aÁ]Á◊LEı, W˝]fià ^ ,
aÁeï ı◊TˆEı, È`◊îEı C %UÔÍX◊TˆEı
L›[˝„XÃ[˝ ◊[˝ÿô ˆTˆ EıÁ◊c˜◊X A◊G„Ã^ ªJÙ„_
+◊Tˆc˜Á„aÃ[˝ A+ W˝Á[à ˝ÁY“[˝Á„c˜[à ˝ a„Ü a„Ü*
aÁUÔEı Eı_]ª◊ªJÙ a]„Ã^Ã[˝ ªJÙ_ÁÃ[˝ `„åÃ[˝
ªK˜≥V„Eı =dEıSÔ c˜„Ã^ Â`Á„XX A[˝e
◊_◊Y[˝à˘ Eı„Ã[˝ Ã[˝Á„FX TgˆÁÃ[˝ a«Vl˘
Ã[˝ªJÙXÁÍ`_›Ã[˝ ]ÁW˝Ó„]* A+ V ◊rÙ„EıÁS
ÂU„Eı ÂVF„_ Â_FEı C aÁe[˝Á◊VEı
aÁGÃ[˝ ◊[˝`üÁ„aÃ[˝ "a]„Ã^Ã[˝ `å' Y“[˝µ˘
aeEı_X◊ªOÙ„Eı AEı◊ªOÙ È[˝◊`rÙY…SÔ aÁUÔEı
Ã[˝ªJÙXÁ [˝„_ ÿ눛EıÁÃ[˝ EıÃ[˝„Tˆ ÂEıÁ„XÁ ◊•W˝Á
UÁ„Eı XÁ*
G–„‹öˆÃ[˝ %\ˆÓ„‹ôˆÃ[˝ Y“U„]+ TgˆÁÃ[˝
Y“ÁUÔXÁ--"Âc˜ a]Ã^ %◊G¬£à˘ c˜C'* ÂEıX
TgˆÁ[à ˝ A+ Y“ÁUÔXÁ ? a]„Ã^[à ˝ [˝„« Eı EıÁX
ÂY„Tˆ ◊Tˆ◊X ◊Eı %ÁL £X„Tˆ YÁ‰¨K˜X◊[˝„[˝Eıc˜›X, %ÁV`Ôc˜›X, ◊[˝Jª ÙÁ[à ˝c˜›X %XÁªJÙÁ[à ˝›
]ÁX«„bÃ[˝ `◊N˛Ã[˝ ={Á„a Â[˝VXÁ◊[˝à˘ ◊[˝Y~
]ÁX[˝TˆÁ[à ˝ y‘≥VX„Ã[˝Á_ ! %ÁL„Eı[à ˝ Y◊·¯_
a]ÁLL›[˝X TˆÁ+ %◊G¬£à˘ XÁ c˜„_
Y◊TˆTˆ ]ÁX[˝TˆÁÃ[˝ ]«◊N˛Ã[˝ %ÁÃ[˝ ÂEıÁ„XÁ
=YÁÃ^ ÂX+*
Â_FEı AEıLX aÁe[˝Á◊VEı--TgˆÁÃ[˝
%ÁV`Ô Y«Ã[˝”b AEı %ÁYac˜›X ◊X\ˆfiEı,
TˆÃ[˝[˝Á◊Ã[˝Ã[˝ ʪJÙ„Ã^C l«˘Ã[˝W˝ÁÃ[˝ %◊G¬[˝bfi
Eı_]W˝ÁÃ[˝›, ◊ªJÙÃ[˝ =~Tˆ◊`Ã[˝ Y«Ã[˝”b* A+
]ÁX«b◊ªOÙ %‹ôˆfaÁÃ[˝`…XÓ, ÿëˆÁUÔÁ„Xüb›,
Ã[˝ÁLÍX◊TˆEı a«◊[˝W˝Á[˝ÁV›, EıTˆ¤Á\ˆLÁ C
a«„^ÁGaµ˘ÁX› aÁe[˝Á◊VEıTˆÁÃ[˝ LG„Tˆ
Â^X AEı ◊[˝ÿˆÇÃ^, AEı [˝Ó◊Tˆy‘]*
c˜◊à [ ˝∏JÙ≥V– ]« „ FÁYÁW˝ÓÁà ^ , ]c˜Á±¡Á
◊`◊`Ã[˝E«ı]ÁÃ[˝, Ã[˝Á]ÁX≥V ªJÙ‰vÙÁYÁW˝ÓÁÃ^,
V›X[˝µ«˘ ◊]y, a„TˆÓ≥V–XÁU ]L«]VÁÃ[˝
Y“]«F %ÁªJÙ◊Ã[˝Tˆ ◊X\ˆfiEı aÁe[˝Á◊VEıTˆÁÃ[˝
Â`b Y“V›Y ◊`FÁªO«ÙE«ı LùÁ◊_„Ã^ ◊G„Ã^‰ªK˜X
A+ %ÁYac˜›X, ◊XÃ[˝„Yl˘ aÁe[˝Á◊VEıTˆÁ[à ˝

A+ ]ÁX«b◊ªOÙ %‹ôˆfaÁÃ[˝`…XÓ,
ÿëˆÁUÔÁ„Xüb›, Ã[˝ÁLÍX◊TˆEı
a«◊[˝W˝Á[˝ÁV›, EıTˆ¤Á\ˆLÁ C
a«„^ÁGaµ˘ÁX› aÁe[˝Á◊VEıTˆÁÃ[˝
LG„Tˆ Â^X AEı ◊[˝ÿˆÇÃ^, AEı
[˝Ó◊Tˆy‘]* c˜◊Ã[˝∏JÙ≥V– ]«„FÁYÁW˝ÓÁÃ^,
]c˜Á±¡Á ◊`◊`Ã[˝E«ı]ÁÃ[˝, Ã[˝Á]ÁX≥V
ªJÙ‰vÙÁYÁW˝ÓÁÃ^, V›X[˝µ«˘ ◊]y,
a„TˆÓ≥V–XÁU ]L«]VÁÃ[˝ Y“]«F
%ÁªJÙ◊Ã[˝Tˆ ◊X\ˆfiEı aÁe[˝Á◊VEıTˆÁÃ[˝
Â`b Y“V›Y ◊`FÁªO«ÙE«ı LùÁ◊_„Ã^
◊G„Ã^‰ªK˜X A+ %ÁYac˜›X,
◊XÃ[˝„Yl˘ aÁe[˝Á◊VEıTˆÁÃ[˝ Y“Tˆ›Eı
◊[˝„[˝EıÁX≥V ]«„FÁYÁW˝ÓÁÃ^*
"TˆÃ[˝[˝Á◊Ã[˝Ã[˝ ʪJÙ„Ã^ W˝ÁÃ[˝Á„_Á AEı◊ªOÙ
Eı_]' Y“[˝µ˘◊ªOÙ TˆÁ+ aeEı_„XÃ[˝
Ê`“úˆ Ã[˝ªJÙXÁÃ[˝ ÿ눛E ı◊Tˆ _Á\ˆ EıÃ[˝„Tˆ
YÁ„Ã[˝*
Y“Tˆ›Eı ◊[˝„[˝EıÁX≥V ]«„FÁYÁW˝ÓÁÃ^*
"TˆÃ[˝[˝Á◊Ã[˝Ã[˝ ʪJÙ„Ã^ W˝ÁÃ[˝Á„_Á AEı◊ªOÙ Eı_]'
Y“[˝µ˘◊ªOÙ TˆÁ+ aeEı_„XÃ[˝ Ê`“úˆ Ã[˝ªJÙXÁÃ[˝
ÿ눛E ı◊Tˆ _Á\ˆ EıÃ[˝„Tˆ YÁ„Ã[˝*
Y…„[˝Ô+ [˝„_◊ªK˜, a]„Ã^Ã[˝ G◊TˆW˝ÁÃ[˝ÁÃ[˝
a„Ü a„Ü +◊Tˆc˜Á„aÃ[˝ `åÁÃ^]ÁX
Ã[˝UªJÙ„y‘Ã[˝ G◊TˆW˝ÁÃ[˝Á ◊[˝◊\ˆ~ FÁ„Tˆ
Y“[˝Á◊c˜Tˆ c˜Ã^* Â_FEı ÿëˆÁW˝›XTˆÁ _Á„\ˆÃ[˝
◊Eıª K « ˜ EıÁ_ Y… [ ˝Ô ÂU„Eı ÿë ˆ ÁW˝›XTˆÁ
=w¯[à ˝EıÁ„_Ã[˝ +◊Tˆc˜Á„aÃ[˝ ◊[˝◊\ˆ~ W˝Á[à ˝Á„Eı
aÁTˆ◊ªOÙ %W˝ÓÁ„Ã^ \ˆÁG Eı„Ã[˝ ◊[˝‰`¿bS
Eı„Ã[˝‰ªK˜X TgˆÁÃ[˝ G–„‹öˆ*

Â_FEı TgˆÁÃ[˝ ÿ눨K˜ C Eı_ÓÁS[˝–Tˆ›
◊XÃ[˝„Yl˘ aÁe[˝Á◊VEı V ◊rÙ\ˆ◊Ü ÂU„Eı
G–„‹öˆÃ[˝ Y“U] %W˝ÓÁ„Ã^ Y◊·¯_ %Á[˝„Tˆ¤
\ˆÃ[˝Á %ÁW˝«◊XEı a]ÁL C Ã[˝ÁLÍX◊TˆEı
YªOÙ\…ˆ◊]Ã[˝ a◊PˆEı ]…_ÓÁÃ^„XÃ[˝ Y“Ã^Áa
ÂY„Ã^‰ªK˜X* a«\ˆÁbªJÙ‰≥V–Ã[˝ aeG–Á]›
%ÁV„`ÔÃ[˝ EıUÁ [˝_„Tˆ ◊Tˆ◊X [˝„_‰ªK˜X,
"\ˆÁbÓEıÁ„Ã[˝Ã[˝Á ^Á+ [˝_«X, +◊Tˆc˜Á„aÃ[˝
YÁTˆÁ A„EıÃ[˝ YÃ[˝ AEı ÂYªK˜„X ÂZı„_
]ÁX«„bÃ[˝ Y“TˆÓÃ^ ◊Eı‹ô«ˆ ◊ÿöˆÃ[˝ c˜„Ã^ %Á„a,
%ÁÃ[˝ ^Á+„c˜ÁEı, AÃ[˝Eı] %◊`l˘Á, %aÁ]Ó
%ÁÃ[˝ %XÁc˜ÁÃ[˝◊zırÙ \ˆÁÃ[˝Tˆ[˝„bÔÃ[˝ ÿëˆY¬
a«\ˆÁbªJÙ≥V– EıF„XÁ+ ÂV„FX◊X*' a][˝ÁÃ^
[˝Ó[˝ÿöˆÁÃ[˝ Ã[˝÷YÁÃ^„S G–Á]›S %UÔX›◊Tˆ„Tˆ
VÁ◊Ã[˝‰V–ÓÃ[˝ ◊[˝Ã[˝”„à˘ aeG–Á„] Â^ aZı_TˆÁ
%Áa„Tˆ YÁ„Ã[˝, Âa ◊[˝b„Ã^ Ã[˝[˝›≥V–XÁ„UÃ[˝
\ˆÁ[˝XÁ C =„VÓÁ„GÃ[˝ EıUÁC ◊Tˆ◊X
[˝„_‰ªK˜X*
AEı Y“◊Tˆ[˝ÁV› Â_F„EıÃ[˝ Eı_„]
^«„à˘Áw¯Ã[˝ +=„Ã[˝Á„YÃ[˝ ñ◊_Tˆ a]ÁL◊ªJÙy
Eı›\ˆÁ„[˝ =‰Pˆ A„a‰ªK˜ TgˆÁÃ[˝ Y“[˝„µ˘ ◊Tˆ◊X
c˜ÓÁÃ[˝∑Qˆ ◊Y≥OÙÁ[à ˝-AÃ[˝ aTˆÓ =VÀHÁªOÙX]…_Eı
=◊N˛Ã[˝ •ÁÃ[˝Á TˆÁ [˝◊« Mı„^à ◊V„Ã^‰ªK˜X, "The
U.S.A. is a master out of control. unless we challenge it
with absolute determination
American barbarism will destroy the world.'
ß]ÁÃ^X« %ÁLÁ„VÃ[˝ EıÁ◊c˜◊X +a_Á◊]
◊Lc˜Á„V ]ÁX[˝TˆÁ[à ˝ ◊c˜eÿɈ HÁTˆEıTˆÁ[à ˝ Kª ˜◊[˝
=‰Pˆ A„a‰ªK˜* `Á]a«Ã[˝ Ã[˝Ác˜]ÁX, [˝◊·¯]
aÁ◊c˜TˆÓ, `à [ ˝ª d ª J Ù≥V– , à [ ˝[˝›≥V– X ÁU,
LÁ◊a]=◊ÅX C =w¯Ã [ ˝EıÁ_,
◊[˝`üXÁG◊Ã[˝Eı ªJÙÁ◊_Ô ªJÙÓÁY◊_X ◊[˝bÃ^Eı
Y“[˝µ˘m◊_ %TˆÓ‹ôˆ a«FYÁPˆÓ* ÊY“] C
Y“◊Tˆ[˝Á„VÃ[˝ ªJÙÁÃ[˝S Eı◊[˝ EıÁ+◊Zı ^gÁÃ[˝ ] T«ˆÓ
Times of India-Ã[˝ ]„Tˆ- "Death
was Kaifi Ajmis last Protest.'
Â_FEı }]S Eı„Ã[˝‰ªK˜X [˝‰ªOÙ Tˆ„[˝
TˆÁ ◊XªK˜Eı }]S XÃ^, TgˆÁÃ[˝ aeG–c˜`Á_ÁÃ^
L]Á c˜„Ã^‰ªK˜ }]SÿöˆÁ„XÃ[˝ +◊Tˆc˜Áa ^Á
◊Tˆ◊X ◊_◊Y[˝à˘ Eı„Ã[˝‰ªK˜X*
G–‹ˆö ◊Oª Ù„Tˆ =„Yl˘S›Ã^ ◊EıKª ˜« ]«VS– y”◊ªOÙ
ʪJÙÁ„F Y‰QÕˆ [˝‰ªOÙ, Tˆ„[˝ YÁPˆ„EıÃ[˝ ]X„Eı
[à ˝a◊aN˛ Eı[à ˝Á C %ÁEı◊bÔTˆ Eı[à ˝Á[à ˝ Âl˘‰y
Y«ÿôˆEı◊ªOÙ„Tˆ ÂEıÁ„XÁ %\ˆÁ[˝ Ã[˝Á„FX◊X
Â_FEı* YÁPˆ a]Áä c˜[˝Áà [ ˝ Yà [ ˝
GîÃ[˝„aÃ[˝ %X«\ˆ… ◊Tˆ„Tˆ ]X Y◊Ã[˝Tˆ  ä c˜^à *
%Ã[˝÷YÃ[˝TˆX

a]„Ã^Ã[˝ `å/aÁGÃ[˝ ◊[˝`üÁa
"◊ªJÙyEıîEıUÁ' %XÓ W˝[à ˝„XÃ[˝ EıÁGL,
X[˝Yy Y“EıÁ`X, Eı_-73
%XÓ Â]LÁ„LÃ[˝* Eı_EıÁTˆÁ ÂU„Eı
]…_Ó f 120.00 ªOÙÁEıÁ
Y“EıÁ◊`Tˆ A Y◊≈yEıÁ aéÁVXÁ Eı„Ã[˝X

Yá˚ÁX„XÃ[˝ l˘◊≈yÃ^ %Á„≥VÁ_X %a„]
E«ıa]Áÿôˆ¯›SÔ ◊ªK˜_ XÁ* ◊Tˆ◊XC ◊[˝„[à ˝Á◊W˝TˆÁ[à ˝
a∂ˆÇ«F›X c˜X* ÂEı= %Á[˝ÁÃ[˝ Ã[˝ÁL[˝e`›
a]ÁL„Eı ÂEıÁªJÙ, Ã[˝ÁL[˝e`› C l˘◊≈yÃ^
A+ ◊TˆX◊ªOÙ Y UEı aw¯ÁÃ^ ◊[˝\ˆÁ◊LTˆ
Eı„Ã[˝X* Ã[˝ÁL[˝e`› l˘◊≈yÃ^Ã[˝Á ◊ªK˜„_X
]…_ Tˆ ÂEıÁªJ Ù* Zı„_ Y◊∏JÙ][˝„ÜÃ[˝
Ã[˝ÁL[˝e`› l˘◊≈yÃ^ a]Á„LÃ[˝ ◊ªJÙ‹ôˆÁ\ˆÁ[˝XÁ
ÂU„Eı a„Ã[˝ %Á„aX %a„]Ã[˝ Ã[˝ÁL[˝e`›
l˘◊≈yÃ^ a]ÁL* TˆÁ+ %a„] Ã[˝ÁL[˝e`›
l˘◊≈ y à ^ a]ÁL ]X›b› Yá˚ÁX„Xà [
YÃ[˝Á]`Ô a„√º¯C TˆY◊`◊_ LÁ◊Tˆ[à ˝ ]^ÔÁVÁ
G–c˜S Eı„Ã[˝X◊X* Yá˚ÁXX %a„]Ã[˝
l˘◊≈yÃ^ ÂXTˆÁ„VÃ[˝ %Y◊Ã[˝SÁ]V◊`ÔTˆÁÃ[˝
LXÓ ^„UrÙ EırÙ ÂY„Ã^◊ªK˜„_X* Âl˘y
a]›l˘ÁÃ^ Â_FEı ÂV◊F„Ã^‰ªK˜X, C+
a]„Ã^Ã[˝ ÂXT ˆ±ºˆ %\ˆÃ^XÁÃ[˝ÁÃ^S ÂV[˝ C
%XÓÃ[˝Á ÂEıÁªJÙ Ã[˝ÁL[˝e`› l˘◊≈yÃ^„VÃ[˝
TˆY◊`◊_ LÁ◊TˆÃ[˝ ]^ÔÁVÁ G–c˜„S [˝ÁW˝Á
ÂVX* Tˆ„[˝ A+ ]^ÔÁVÁ G–c˜S XÁ EıÃ[˝Á
Â^ EıTˆ [˝‰QÕˆÁ \«ˆ_ %a„]Ã[˝ ÂEıÁªJÙ
Ã[˝ÁL[˝e`› l˘◊≈yÃ^Ã[˝Á TˆÁ c˜Á‰QÕˆ c˜Á‰QÕˆ
[˝«Mı„Tˆ YÁÃ[˝‰ªK˜X*

G–„‹öˆ ◊[˝ÿô ˆTˆ\ˆÁ„[˝ [˝◊SÔTˆ c˜„Ã^‰ªK˜
ÂGÁÃ ^ Á_YÁQÕ ˆ Á ÂL_ÁÃ [ ˝ a« a ‹ô ˆ ÁX
c˜Ã[˝◊Eı„`ÁÃ[˝ %◊W˝EıÁÃ[˝›, ÂGÁaÁ+GgÁC
ÂL_ÁÃ[˝ EıÁÍEıLÁXÁÃ[˝ ÂZıÏLVÁÃ[˝YÁQÕˆÁÃ[˝
a‹ô ˆ ÁX ``›\… ˆ bS ÂZıÏLVÁ„à [ ˝Ã [ ˝
a]ÁLaeïıÁ„Ã[˝ %Á±¡◊X„Ã^Á„GÃ[˝ EıUÁ*
a]ÁLaeïıÁ„Ã[˝Ã[˝ EıÁ„LÃ[˝ ]W˝Ó ◊V„Ã^+
]X›b› Yá˚ÁX„XÃ[˝ a„Ü Ag„VÃ[˝ aé„EÔı[Ã ˝
ÂaT«ˆ ÈTˆ◊Ã[˝ c˜„Ã^◊ªK˜_* G–„‹öˆ ʪJÙÁF ◊X◊[˝rÙ
c˜^à Y“V›Y◊ªOÙ_ÁÃ[˝ ÂaÏ≥V„^Ô[à ˝ EıUÁ ÂL„X*
Y“V›Y◊ªOÙ_Á AEı◊ªOÙ YÁc˜ÁQÕˆ ]Áy* ◊ªOÙ_ÁÃ[˝
YÁ` ◊V„Ã^ E«ı_E«ı_ Eı„Ã[˝ [˝„Ã^ ªJÙ„_‰ªK˜
a«◊Tˆ XV›* V«+ Tˆ›„Ã[˝Ã[˝ a[˝«L ]„XÁÃ[˝]
Â`Á\ˆÁÃ^ %[˝◊ÿöˆTˆ Ã[˝ÁL[˝e`›„VÃ[˝ G–Á]*
YÁ„`+ XV [˝–°˘Y«y* YÁ‰QÕˆ VÒÁ≈◊QÕˆ„Ã^
ªJgÙÁVaVÁG„Ã[˝Ã[˝ ◊]U EıÁ◊c˜◊X ◊X\ˆ¤Ã[˝
ªJgÙÁX◊QˆI¯Á YÁc˜ÁQÕˆ* AFÁ„X+ W˝«[˝◊QÕˆ c˜„Ã^
ÂXÏEıÁ„^Á„G [˝°– ˘Y‰« yÃ[˝ ]„XÁÃ[˝] Y“Eı  ◊Tˆ[à ˝
ÂEıÁ„_ `Á_„EıÁªJÙÁ G–Á„] YÁ ÂÃ[˝„F◊ªK˜„_X
Yá˚ÁXX* ◊Qˆ∂눫ªJÙÃ[˝S Ã[˝ÁÃ^, a«W˝›Ã[˝E«ı]ÁÃ[˝
[˝]ÔX Y“]«„FÃ[˝ ʪJÙrÙÁÃ^ XÁXÁ [˝ÁW˝Á◊[˝‰H¬Ã[˝
]„W˝ÓC Yá˚ÁX„XÃ[˝ Y“G◊Tˆ`›_ \ˆÁ[˝XÁ„Eı
Â^]X Eı„Ã[˝ TgˆÁÃ[˝Á `Á_„EıÁªJÙÁ %á˚„_
[˝gÁ≈◊ªJÙ„Ã^ ÂÃ[˝„F‰ªK˜X, ÂTˆ]◊X ÂEıÁEıÃ[˝ÁMıÁQÕˆ,
[˝ÜÁ+GgÁC, ʪJÙÁ[à ˝Á+„FÁ_Á (ÂGÁ_EıGt),
ÂGÏÃ[˝›Y«[à ˝, W˝[« ˝◊QÕˆ %á˚„_Ã[˝ ]ÁX«b ]X›b›
Yá˚ÁX„XÃ[˝ Y“\ˆÁ„[˝ Y“\ˆÁ◊[˝Tˆ c˜„^à a]ÁL
GPˆX, ◊`l˘Á ◊[˝ÿôˆÁÃ[˝ C a]ÁLaeïıÁ„Ã[˝Ã[˝
EıÁ„L ]„XÁ◊X„[˝` Eı„Ã[˝X*
Qˆf V›YEıE«ı]ÁÃ[˝ Ã[˝ÁÃ^„Eı W˝XÓ[˝ÁV,
A+Ã[˝Eı] a«≥VÃ[˝ Â]ÁQÕˆ„Eı %LÁXÁ TˆUÓ„Eı
G–‹öˆÁEıÁ„Ã[˝ Y“EıÁ` Eı„Ã[˝ ◊Tˆ◊X ]X›b›
Yá˚ÁXX %X«Ã[˝ÁG› a]ÁL„Eı @à˘
EıÃ[˝„_X*

]X›b› Yá˚ÁXX C %a]/Qˆ.
V›YEıE«ı]ÁÃ[˝ Ã[˝ÁÃ^
Ã[˝ÁL[˝e`› %ÓÁEıÁ„Qˆ◊], ◊`◊_m◊QÕˆ
]…_Ó f 50.00 ªOÙÁEıÁ

Eı_ÁEıbÔ„SÃ[˝ Y◊≈yEıÁ

[˝›„Ã[˝≥V–XÁU \ˆvÙÁªJÙÁ^Ô* Y◊≈yEıÁ◊ªOÙÃ[˝
aéÁVEı›^à ◊X[˝µ˘ Â[˝` V›HÔ* YQÕˆÁ c˜„_
%„XEıl˘S ªJ«ÙYªJÙÁY [˝„a UÁEı„Tˆ c˜Ã^*
]„X c˜Ã^ %XÓa[˝ Â_FÁ A aeFÓÁÃ^ XÁ
UÁEı„_C ªJÙ_„TˆÁ* Tˆ„[˝ TˆÁÃ[˝ ]Á„X XÃ^
A+ Â^, %XÓ Ã[˝ªJÙXÁ[˝◊_ T«ˆ¨K˜* %Áa„_
aéÁVEı›Ã ^ ◊X[˝„µ˘ Cÿô ˆ Á V %Á◊_
%ÁEı[˝Ã[˝ FgÁ, Eı◊[˝ Ã[˝„]≥V–E«ı]ÁÃ[˝ %ÁªJÙÁ^Ô
ʪJÙÏW˝◊« [à ˝, Â_FEı %]„_≥V« Jª Ùy‘[˝Tˆfi (] SÁ_
ÂaX-AÃ [ ˝ ◊a„X]ÁÃ [ ˝ ÂVÏ_„Tˆ A+
Â_F„Eı[à ˝ V«+ EıÁ◊c˜◊X "AEı◊VX Y“◊Tˆ◊VX',
"%ÁEıÁ„_Ã[˝ aµ˘Á„X' a[˝ÁÃ[˝ LÁXÁ) A[˝e
Eı◊[˝ a«◊LTˆ (TgˆÁ[à ˝ EıUÁ LÁXTˆÁ]+ XÁ)ÂEı ◊X„Ã^ A]X %‹ôˆ[à ˝Ü, %Á‹ôˆ◊[à ˝Eı Â_FÁ

c˜„Ã^‰ªK˜ Â^ YQÕˆ„Tˆ [˝„a ]«Ñ˘ c˜„Ã^◊ªK˜*
Eı◊[˝ a«◊LTˆE«ı]ÁÃ[˝ YÁ◊_„TˆÃ[˝ AEı◊ªOÙ
Eı◊[˝TˆÁ ◊V„Ã^ A Y“[˝„µ˘Ã[˝ a]Á◊ä*
%aÁW˝ÁÃ[˝S Eı◊[˝TˆÁ* ]„X ÂGg„U ÂG_*
A Eı◊[˝[à ˝ AEı]Áy Eı◊[˝TˆÁ[à ˝ [˝+ "◊[˝`ÁFÁ
Xl˘‰yÃ[˝ EıÁ_' c˜Ã^„TˆÁ YQÕˆÁ c˜„[˝ XÁ*
Y◊≈yEıÁ◊ªOÙ %ÁÃ^Tˆ„X a«[˝c  ˜d* %„XEı
Y“[˝µ˘, Eı◊[˝TˆÁ* a[˝ Â_FÁ+ Y“ÁÃ^
%Tˆ_&`fi* ] SÁ_ ÂHÁ„bÃ[˝ "V `ÓEı_ÁÃ^
AE«ı„`Ã[˝ ◊[˝ÿôˆÁÃ[˝', E ıb’◊Ld ÂaXm„äÃ[˝
"ÂV[˝[˝–TˆÃ[˝ ÂÃ[˝FÁÃ^ l«˘W˝ÁTˆ¤ Y“◊Tˆ[˝ÁV',
Y“V›Y V„w¯Ã[˝ "◊`î› FÁ„_V ʪJÙÏW˝«◊Ã[˝Ã[˝
Y“¨K˜V-Y◊Ã[˝y‘]Á', Â\ˆÁ_ÁXÁU \ˆvÙÁªJÙÁ„^ÔÃ[˝
"Y« T « ˆ _ XÁª J Ù Y“ a „Ü', %◊X_

aeFÓÁÃ[˝ ÂLÁ„Ã[˝ \ˆÁGÓ ÂZı„Ã[˝

Y◊≈yEıÁ
Y◊Ã[˝ªJÙÃ^
[˝Áe_ÁÃ[˝ ]«F
"[˝Áe_ÁÃ[˝ ]«F' `“Á[˝S
aeFÓÁ Y“ E ıÁ◊`Tˆ
c˜„à ^ ‰ª K ˜* aéÁVEı
=]Á
]ÁL›
]«„FÁYÁW˝ÓÁÃ^* A◊ªOÙ
◊`◊_m◊QÕ ˆ Eı„_L
ÂU„Eı Y“EıÁ` EıÃ[˝Á
c˜Ã^* `“Á[˝S aeFÓÁ, TˆÁ+ Y“¨K˜„V
Ã[˝[˝›≥V–XÁU* a…◊ªJÙY‰yC Ã[˝[˝›≥V–XÁ„UÃ[˝
=Y◊ÿöˆ◊Tˆ+ ʪJÙÁ„F YQÕˆ[˝ÁÃ[˝ ]„TˆÁ*
Eı„_„LÃ [ ˝ %W˝Ól˘ ]_Ã ^ EıÃ [ ˝tÁ+
◊_„F‰ªK˜X ◊[˝p˚Á„XÃ[˝ Y“◊Tˆ Ã[˝◊[˝PˆÁE«ı„Ã[˝Ã[˝
%ÁG–c˜ C %ÁEıbÔ„SÃ[˝ EıUÁ* =]Á ]ÁL›
]«„FÁYÁW˝ÓÁÃ^ `Tˆ[˝„bÔ G›TˆÁt◊_Ã[˝ EıUÁ
◊_F„Tˆ ◊G„Ã^ [˝„_‰ªK˜X A V«f„FÃ[˝ EıÁ[˝Ó
XÃ^, %ÁX„≥VÃ[˝* ◊[˝VÓÁ[˝Tˆ› %ÁGÃ[˝CÃ^Á_
Ã[˝[˝›≥V–XÁ„UÃ[˝ Ã[˝Ár—Ù◊ªJÙ‹ôˆÁ TˆUÁ ◊[˝`ü\ˆÁ[˝XÁÃ[˝
EıUÁ LÁ◊X„Ã^‰ªK˜X* Eı◊[˝TˆÁ„TˆC [à ˝„^à ‰ªK˜X
Ã[˝[˝›≥V–XÁU* %◊\ˆ◊Ld ]L«]VÁ„Ã[˝Ã[˝ V›HÔ
Eı◊[˝TˆÁ "T«ˆ◊] ◊ªK˜„_ Ã[˝[˝›≥V–PˆÁE«ıÃ[˝'*
Eı◊[˝TˆÁÃ^ %XÓ„VÃ[˝ ]„W˝Ó ae^«N˛Á
Â\ˆÏ◊]Eı, X›Tˆ›` ]â¯_, E ıb’YV E«ı⫯,
Y“V›YX GÁÜ«◊_, W˝X[˝Tˆ› [à ˝Á^à , a[˝◊Ô LTˆÁ
X≥V› %ÁEıbSÔ Eı„[à ˝‰Kª ˜* Y◊≈yEıÁ^à AEı◊Oª Ù
a]›l˘ÁC Ã[˝„Ã^‰ªK˜--aÁW˝ÁÃ[˝S ]ÁX«„bÃ[˝
ʪJÙÁ„F [à ˝[˝›≥V–XÁU* Âa a]›l˘Á Â^ [˝Áÿôˆ[˝
◊ªJÙy T«ˆ„_ W˝„Ã[˝‰ªK˜ TˆÁ c˜TˆÁ`Á[˝ÓtEı
◊Xfa„≥V„c˜* Y◊≈yEıÁÃ^ Gî Ã[˝„Ã^‰ªK˜
%„XEım„_Á* %\ˆ›Eı ]«FÁ◊L¤, a«]◊Tˆ
aÃ[˝EıÁÃ[˝, a«Ã[˝Á+Ã^Á [˝ÁX«Ã[˝ Gî \ˆÁ„_Á
Â_„G‰ªK˜* %XÓ ^gÁ[à ˝Á Gî ◊_„F‰ªK˜X TgˆÁ[à ˝Á
c˜„_X `TˆÃ[˝÷YÁ ªJÙy‘[˝Tˆfi, ]Á◊XEı
aà [ ˝EıÁà [ ˝, Là ^ à [ ˝Áà ^ * =]Á ]ÁL›
]«„FÁYÁW˝ÓÁ„Ã^Ã[˝ EıÁ[˝ÓG–„‹öˆÃ[˝ Y“◊Tˆ◊y‘Ã^Á
[˝ÓN˛ Eı„[à ˝‰Kª ˜X %}V›Y ÂYÁÅÁÃ[˝* \ˆÁ„_Á
Â_FÁ*
+]X Eı_ÓÁS
◊`£◊Eı„`ÁÃ[˝ Â_FEı„VÃ[˝ bÁSΩÁ◊aEı
Y◊≈yEıÁ "+]X Eı_ÓÁS' Y“EıÁ◊`Tˆ c˜Ã^
]« „ FÁYÁW˝ÓÁ„Ã ^ Ã [ ˝
"XÁª O ÙÓÁª J ÙÁ^Ô
◊`◊`Ã[˝E«ı]ÁÃ[˝ f Â^]X ÂV„F◊ªK˜ Â^]X
£„X◊ªK˜', atÃ^ \ˆvÙÁªJÙÁ„^ÔÃ[˝ "`Tˆ[˝„bÔ
aÜ›TˆÁªJÙÁ^Ô TˆÁÃ[˝ÁYV ªJÙy‘[˝Tˆfi' +TˆÓÁ◊V
[˝„_ ÂVÃ^ A+ Y◊≈yEıÁ £W˝« YÁ‰Pˆ+
aé…SÔ VÁ◊Ã^±ºˆ Â`b c˜Ã^ XÁ, aeÃ[˝l˘SC
EıÃ[˝„Tˆ c˜Ã^*
Eı◊[˝TˆÁe` a«◊X[˝ÔÁ◊ªJÙTˆ* aeï ı◊Tˆ
Y◊Ã[˝y‘]Á ªJÙ]dEıÁÃ[˝* W˝ÁÃ[˝Á[˝Á◊c˜Eım„_Á
£Ã[˝” ÂU„Eı Y◊QÕˆ◊X [˝„_ %ÁY„`Á`
c˜‰¨K˜* Y◊≈yEıÁÃ^ ÿöˆÁX ÂY„Ã^‰ªK˜ %„XEı
◊`î›Ã[˝ ◊`îEı]Ô* Y◊≈yEıÁ Â[˝Ã[˝”‰¨K˜
X-[˝ªK˜Ã[˝ W˝„Ã[˝* AÃ[˝ Y“EıÁ` %[˝ÓÁc˜Tˆ
UÁEı* A]X [˝Ó◊Tˆy‘]› Y“ E ıÁ`
%◊W˝Eı YÁPˆ„EıÃ[˝ c˜Á„Tˆ ÂYgϪK˜Á„_ ◊`îaÁ◊c˜TˆÓ-aeï ı◊TˆÃ[˝ Y“ªJÙÁÃ[˝ C Y“aÁ„Ã[˝
TˆÁ ac˜ÁÃ^Eı c˜„[˝*

%Á◊_Y«[à ˝V^ë ÁÃ[˝ ÂU„Eı*
aéÁVEı ◊`Y“Á [˝a«
TˆÁ_«EıVÁÃ[˝* AFX A
Y◊≈yEıÁ V`] [˝„bÔ*
Â] ]Á„a AÃ[˝ XT«ˆX
aeFÓÁ Â[˝◊à [ ˝„à ^ ‰ª K ˜,
c˜Á„Tˆ ◊X„Ã^, XT«ˆX„VÃ[˝
Â_FÁ Y‰QÕˆ ªJÙ]dE ıTˆ c˜_Á]* ʪK˜Á‰ªOÙÁÃ[˝Á
ÈTˆ◊Ã[˝ c˜‰¨K˜ \ˆÁ„_Á+, A ªJÙªJÙ¤Á %[˝ÓÁc˜Tˆ
UÁEı„_ AEı◊VX Â_FÁÃ[˝ LG„Tˆ AÃ[˝Á
LÁÃ^GÁ Eı„Ã[˝ ◊X„Tˆ YÁÃ[˝„[˝ Â^ÁGÓTˆÁÃ[˝
a„Ü* EıÁ◊Tˆ¤Eı Â\ˆÏ◊]Eı, aÁUÔEı VÁa,
X≥V„GÁYÁ_ VÁa, Ã[˝ÁL›[˝ VÁa, ◊X„TˆÓX
VÁa, a«EıXÓÁ ÂV[˝, ◊YXÁEı›Ã[˝tX [˝]ÔX,
%XXÓÁ Ã[˝ÁÃ^, Â]Ï◊]TˆÁ VÁa, B◊≥V–_Á
[˝ÓÁXÁ◊L¤, %SÔÁ ÂaXmä, %Á◊`a ÂV,
◊ªJÙXΩÃ^ aÃ[˝EıÁÃ[˝, ◊Ã[˝Ã^Á Vw¯, ÂEıÏ◊`Eı
aÃ[˝EıÁÃ[˝, XÃ^X ÂV[˝XÁU, ◊]≥O«Ù ÂV[˝XÁU,
V›YÁ◊XüTˆÁ ªJÙÁEıVÁÃ[˝, a]›Ã[˝ %◊W˝EıÁÃ[˝›,
M«ıOª ÙX `›_`]ÔÁ, YÁ„\ˆ_ Jª Ùy‘[˝Tˆfi, Y…[˝ÁÔ `Á
c˜ÁLÃ[˝ÁÃ[˝ ªK˜QÕˆÁ \ˆÁ„_Á Â_„G‰ªK˜* "Gî
C ªK˜◊[˝' ◊[˝\ˆÁ„G Ã[˝”éÁ Vw¯, EıÁ◊Il˘Tˆ
ÂaX, a]◊XüTˆÁ ªJÙy‘[˝Tˆfi, %] TˆÁ Ã[˝ÁÃ^,
a«◊ÿˆÇTˆÁ aÃ[˝EıÁ[à ˝, Ê`“^à Á aÁc˜Á, Tˆ]Á◊_EıÁ
YÁ_, `“›]Ã^› Â\ˆÏ◊]Eı, GÁGfi [˝]ÔX,
ÂYÏ_]› EıÃ[˝, Â]HXÁ Ã[˝ÁÃ^, ◊Y≥O«Ù [˝]ÔX,
◊X◊EıTˆÁ aÃ[˝EıÁÃ[˝, ÂaÏ◊]◊_ aÃ[˝EıÁÃ[˝,
•›YÁÃ^S› ÂV, ◊X◊`Gµ˘Ó◊Tˆ ]L«]VÁÃ[˝,
%◊aV«_ c˜Eı, a«Ã[˝L ÂV[˝XÁU, ÂEıÏ◊`◊Eı
ªJÙ≥V, L›[˝X ÂV[˝XÁU, ÂaÏÃ[˝\ˆ VÁa,
\ˆÁïıÃ[˝ \ˆvÙÁªJÙÁ^Ô, ◊[˝X›TˆÁ aÁc˜Á, Â]Ï◊]TˆÁ
]«FÁ◊L¤, TˆXΩÃ^ aÃ[˝EıÁÃ[˝, ◊X„[˝◊VTˆÁ
ªJÙy‘[˝Tˆfi, ÂaÏÃ[˝\ˆ [˝]ÔX Y“`eaÁÃ[˝ VÁ◊[˝
[à ˝Á„F* ATˆ a[˝ Â_FÁ aeG–c˜, aéÁVXÁ
C a^±Û ˆ Y“ E ıÁ„` aéÁV„Eıà [ ˝
%Á‹ôˆ◊Ã[˝EıTˆÁ &rÙ* Yá˚] Ê`“◊SÃ[˝ ªK˜Áy›
%Ã^◊‹ôˆEıÁ Ã[˝Á„Ã^Ã[˝ Y“¨K˜V F«[˝+ a«≥VÃ[˝*
X›Ã[˝L ÂEıÁÃ[˝Eı
]◊SV›YÁ X≥V›
◊[˝`üÁ„aÃ[˝
aéÁVXÁÃ^
L_YÁ+m◊QÕˆ ÂU„Eı
Y“ E ıÁ◊`Tˆ c˜Ã ^
"X›Ã[˝L ÂEıÁÃ[˝Eı'*
]… _ Tˆ Eı◊[˝TˆÁ+
Ã[˝„Ã^‰ªK˜ Y◊≈yEıÁÃ^* Â[˝S« Vw¯Ã[˝ÁÃ^ TgˆÁÃ[˝
"Â`b =Yc˜Á[à ˝'-A ◊_„F‰ªK˜X- l˘]Á Eı„[à ˝Á,
[˝Áe_Á/◊[˝VÁÃ^ ÂX[˝ÁÃ[˝ %Á„G AEı[˝ÁÃ[˝/
VÒÁQÕˆÁ„Tˆ A„a◊ªK˜. . '* aäÁ`ü Â\ˆÏ◊]„EıÃ[˝
"Ã[˝„UÃ[˝ Â]_Á'-Ã[˝ ªK˜≥V ÂVÁ_Á ◊V„Ã^‰ªK˜*
YÁÃ[˝◊]TˆÁ EıÃ[˝ ◊[˝`üÁ„aÃ[˝ Eı◊[˝TˆÁC VÁG
ÂZı„_--„]_Á ]Á„X+ Y“U] \ˆÁ„_Á
_ÁGÁ.. .* atÃ^ aÁc˜ÁÃ[˝ "Y^ÔªOÙX f
Eıj[˝ÁLÁÃ[˝' X∫OÙÁ_◊LEı* AªK˜ÁQÕˆÁC
Eı◊[˝TˆÁ ◊_„F‰ªK˜X %„X„Eı* %„`bE«ı]ÁÃ[˝
VÁa ◊_„F‰ªK˜X ʪK˜ÁvÙ GVÓ "\ˆÁI¯„XÃ[˝
ÂV„` ◊]_„XÃ[˝ Â]_Á'*
--V›YEı aÃ[˝EıÁÃ[˝
˝

[˝+/Yy-Y◊≈yEıÁ

[˝+ [˝Á Yy-Y◊≈yEıÁ a]Á„_ÁªJÙXÁÃ[˝
LXÓ YÁPˆÁ„Tˆ c˜„_ aÃ[˝Áa◊Ã[˝ %] TˆE«ıêˆ
◊[˝\ˆÁ„GÃ[˝ XÁ„] YÁPˆÁ„[˝X =w¯Ã[˝[˝Ü
ae[˝Á„Và [ ˝ ◊PˆEıÁXÁà ^ * A ◊[˝\ˆÁ„G
^UÁa]„à ^ a[˝ [˝+/Yy-Y◊≈ y EıÁà [ ˝
%Á„_ÁªJÙXÁ Y“EıÁ◊`Tˆ c˜„Ã^ UÁ„Eı*

◊[˝◊Xa« „ TˆÁ

aÁW˝ÁÃ[˝S\ˆÁ„[˝ ÂLÓÁ◊Tˆb`Áÿóˆ„Eı ªJÙÁÃ[˝ \ˆÁ„G \ˆÁG EıÃ[˝Á ^ÁÃ^--Astrology
Horoscope

Palmistry

Numerology

``Á·¯„`FÃ[˝ YÁ_

%·¯X f %◊\ˆ

ÂEıÁúˆ›◊[˝ªJÙÁÃ[˝ (HOROSCOPE)
AªOÙÁ Y“UÁGTˆ\ˆÁ„[˝ \ˆÁÃ[˝Tˆ[˝„bÔ AFXC %◊W˝Eı Y“ªJÙ◊_Tˆ
Yà˘◊Tˆ* %ÁYXÁÃ[˝ Date of birth, Time A[˝e Place
%UÔÁd LXΩ◊VX, LXΩa]Ã^ A[˝e LXΩÿöˆÁX„Eı ◊V„Ã^ A+ ◊[˝ªJÙÁÃ[˝
c˜Ã^* ◊G–Eı `å "HOROSKOPOS' ÂU„Eı A+ "HOROSCOPE' `åªOÙÁ A„a‰ªK˜*
AFX aÁW˝ÁÃ[˝STˆ WESTERN ASTROLOGY,
INDIAN ASTROLOGY A[˝e CHINESE OR
EAST ASIAN ASTROLOGY Y ◊U[˝›„Tˆ Â[˝◊` ÂVFÁ
^ÁÃ^* WESTERN ASTROLOGY AÃ[˝ Âl˘‰y a…„^ÔÃ[˝
%[˝ÿöˆÁX„Eı (Location of the Sun) Â[˝◊` Y“ÁW˝ÁXÓ ÂVCÃ^Á
c˜Ã^* A[˝e ]c˜ÁEıÁ„` a…^Ô, ªJÙ≥V– A[˝e G–c˜„VÃ[˝ Eıl˘YU„Eı
"ZODIAC' ◊c˜„a„[˝ W˝„Ã[˝ ÂXCÃ^Á c˜Ã^* a]„Ã^Ã[˝ a„Ü A+ '
ZODIAC' A„Eı 12ªOÙÁ \ˆÁ„G \ˆÁG Eı„Ã[˝ ÂXCÃ^Á c˜„Ã^‰ªK˜, ^ÁÃ[˝
=YÃ[˝ ◊V„Ã^ a…^Ô aÁÃ[˝Á[˝ªK˜Ã[˝ ^ÁÃ^*
A[˝ÁÃ[˝ a…^Ô ^FX ZODIAC BELT-ÂTˆ 20th
MARCH Y“„[˝` Eı„Ã[˝ A[˝e 30 ◊Qˆ◊G– %[˝ÿöˆÁ„XÃ[˝ ]„W˝Ó Â]b
%ÁEıÁ„Ã[˝ ÂVFÁ ^ÁÃ^ 20th April Y^Ô‹ôˆ, TˆFX TˆÁ„Eı Â]b Ã[˝Á◊`
[˝Á ARIES ◊c˜„a„[˝ W˝Ã[˝Á c˜Ã^* %UÔÁd ◊[˝b«[˝„Ã[˝FÁÃ[˝ =w¯Ã[˝Y“Á„‹ôˆ
90 `TˆÁe` LXaeFÓÁ W˝„Ã[˝ ÂXCÃ^Á c˜Ã^ A„l˘‰y*
WESTREN ASTROLOGY-ÂTˆ TROPICAL
ZODIAC ◊c˜„a„[˝ ◊X„Ã^ GSXÁ EıÃ[˝Á c˜Ã^ A[˝e \ˆÁÃ[˝Tˆ›Ã^ [˝Á
INDIAN ASTROLOGY-ÂTˆ SIDEREAL ZODIAC-ÂEı ◊c˜„a„[˝ ◊X„Ã^ GSXÁ EıÃ[˝Á c˜Ã^* TˆÁ+ \ˆÁÃ[˝Tˆ›Ã^ `Áÿó
ˆ %X«^ÁÃ^› Ã[˝Á◊`ªJÙ„y‘Ã[˝ Â^ Ã[˝Á◊`„Tˆ ªJÙ≥V– %[˝ÿöˆÁX Eı„Ã[˝ ÂaªOÙÁ
%Á]Ã[˝Á \ˆÁÃ[˝Tˆ›Ã^ ]„Tˆ "Ã[˝Á◊`' W˝„Ã[˝ ◊X+* %Á[˝ÁÃ[˝ TROPICAL ZODIAC ◊c˜„a„[˝ Ã[˝◊[˝ (SUN)-Ã[˝ %[˝ÿöˆÁ„XÃ[˝ =YÃ[˝
WESTERN ASTROLOGY-ÂTˆ %ÁYXÁÃ[˝ Ã[˝Á◊` ◊[˝ªJÙÁÃ[˝
EıÃ[˝Á c˜Ã^* ÂaªOÙÁ ◊X∂oˆ◊_◊FTˆ\ˆÁ„[˝ W˝Ã[˝Á c˜Ã^*
(1) MARCH 21-APRIL19-AÃ[˝ ]„W˝Ó LXΩ c˜„_
Â]b (ARIES)
(2) APRIL 20-MAY 20-AÃ[˝ ]„W˝Ó LXΩ c˜„_ [˝ b
(TAURUS)
(3) MAY 21-JUNE 20-AÃ[˝ ]„W˝Ó LXΩ c˜„_ ◊]U«X
(GEMINI)
(4) JUNE 21- JULY 22 - AÃ[˝ ]„W˝Ó LXΩ c˜„_ EıEÔıªOÙ
(CANCER)
(5) JULY 23- AUGUST 22 AÃ[˝ ]„W˝Ó LXΩ c˜„_
◊aec˜ (LEO)
(6) AUGUST 23- SEPTEMBER 21- AÃ[˝ ]„W˝Ó
LXΩ c˜„_ EıXÓÁ(VIRGO)
(7) SEPTEMBER 22-OCTOBER 23-AÃ[˝ ]„W˝Ó
LXΩ c˜„_ T«ˆ_Á (LIBRA)
(8) OCTOBER 24-NOVEMBER 21-AÃ[˝ ]„W˝Ó
LXΩ c˜„_ [˝ ◊∏JÙEı (SCORPIO)
(9) NOVEMBER 22-DECEMBER 21-AÃ[˝ ]„W˝Ó
LXΩ c˜„_ W˝X« (SAGITTARIUS)

aeFÓÁTˆ√º¯

ªK˜hıÁ ◊TˆX

Numerology

aeFÓÁ ◊X„Ã^ `·¯Á XÃ^* [˝Ã[˝e [˝„` %ÁX„Tˆ
YÁÃ[˝„_ Zı◊EıÃ[˝ ÂU„Eı [˝„X Â^„Tˆ YÁ„Ã[˝X
=◊LÃ[˝ aeFÓÁ Ã[˝c˜„aÓÃ[˝ ªJÙÁ◊[˝EıÁ◊Pˆ c˜Á„Tˆ ◊X„Ã^
\ˆÁ„GÓÃ[˝ ÂVÁÃ[˝„GÁQÕˆÁÃ^ VÒÁ≈◊QÕˆ„Ã^ %ÁY◊XC
[˝_«X, ◊ªJÙ◊ªJÙe ZgıÁEı* aÁZı„_ÓÃ[˝ [˝›L]‹óˆ
Â`FÁ‰¨K˜X aeFÓÁTˆ√º¯◊[˝V %ªJÙ¤X EıÃ[˝
Y“„Ã^ÁL„X Â^ÁGÁ„^ÁG f 9051374045

(10) DECEMBER 22- JANUARY 19

LXΩ c˜„_ ]EıÃ[˝ (CAPRICORN)

AÃ[˝ ]„W˝Ó

(11) JANUARY 20-FEBRUARY 18-AÃ[˝

c˜„_ E«ıêˆ (AQUARIUS)

]„W˝Ó LXΩ

(12) FEBRUARY 19-MARCH 20-AÃ[˝ ]„W˝Ó LXΩ
c˜„_ ]›X (PISCES)
a«TˆÃ[˝Áe INDIAN ASTROLOGY-ÂTˆ Â^]X ªJÙ≥V–-Ã[˝
%[˝ÿöˆÁX, ÂTˆ]◊X WESTERN ASTROLOGY-ÂTˆ Ã[˝◊[˝Ã[˝
%[˝ÿöˆÁX„Eı ◊X„Ã^ Ã[˝Á◊` ◊[˝ªJÙÁÃ[˝ c˜Ã^* %◊W˝EıÁe` +e„Ã[˝◊L ÈV◊XEı
YyY◊≈yEıÁ„Tˆ Ã[˝Á◊` WESTERN ASTROLOGY-Ã[˝ ◊c˜„a„[˝
ÂVF„Tˆ YÁCÃ^Á ^ÁÃ^*
a«TˆÃ[˝Áe \ˆÁÃ[˝Tˆ›Ã^ ]„Tˆ A[˝e YÁ∏JÙÁTˆÓ ]„Tˆ %ÁYXÁÃ[˝ V«-Ã[˝Eı]
Ã[˝Á◊` YÁCÃ^Á ÂG„_C, %Á]ÁÃ[˝ %◊\ˆp˚TˆÁÃ^ ÂV„F◊ªK˜ V«‰ªOÙÁ Ã[˝Á◊`„Eı
◊]◊_Tˆ\ˆÁ„[˝ ◊[˝ªJÙÁÃ[˝ EıÃ[˝Á =◊ªJÙTˆ * TˆÁc˜„_+ a◊PˆEı ◊[˝ªJÙÁÃ[˝ Zı_
YÁCÃ^Á ^ÁÃ^*
(y‘]`)

ÂÃ[˝Á[˝[˝Á„Ã[˝Ã[˝ aÁTˆEıÁc˜X-AÃ[˝ ◊[˝◊\ˆ~ ◊[˝\ˆÁG a∂누µ˘ ]TˆÁ]Tˆ
LÁ◊X„Ã^ 150 `„åÃ[˝ ]„W˝Ó ◊ªJÙ◊Pˆ ◊_F«X A+ ◊PˆEıÁXÁÃ^ f
^Á YQÕˆ◊ªK˜ ^Á \ˆÁ[˝◊ªK˜, Y“^‰±Ûˆ-=w¯Ã[˝[˝Ü ae[˝ÁV,
18A/1A, ]„XÁc˜Ã[˝Y«E«ıÃ[˝ ÂÃ[˝ÁQˆ, Eı_EıÁTˆÁ-26

1**
]ÁªK˜ ^FX L„_Ã[˝ [˝Á+„Ã[˝ A„a Y‰QÕˆ
LÁ„_ ◊Eıe[˝Á [˝QÕˆ◊`Ã[˝ QˆGÁÃ^
`Ã^TˆÁ„XÃ[˝ ]«„FÁ`
%ÁY◊X F„a
2**
aÁ◊_`› %U[˝Á Zı„TˆÁÃ^ÁÃ^
[˝Ã^EıªOÙ `åªOÙÁ
◊c˜ªOÙ_Á◊Ã[˝ [˝[˝ÔÃ[˝TˆÁÃ[˝ a]ÁUÔEı
3**
\ˆÁ„_Á[˝ÁaÁÃ[˝ ◊XLÿëˆTˆÁÃ^ Âcg˜‰ªOÙ %Á„a ◊]U
ªRÙÁEıXÁ ÂFÁ_Á `ÓÁ„é„X H–ÁS
X]X›Ã^ ◊[˝\ˆÁ]Ã^
Y“◊Tˆ◊ªOÙ L„Ã^Ã[˝ YÃ[˝ ]◊_XTˆÁ ◊EıªK«˜+ UÁ„Eı XÁ
^«à˘ C ÊY“]
AEı+ ÂÃ[˝FÁÃ^ ʪOÙ„X ^ÁCÃ^Á Ã[˝›◊Tˆ

Y“aÜ-LÜ_
ÂV[˝Á◊`a ÂV[˝XÁU
L_ VÁC ◊Y“Ã^ %Ã[˝SÓ
a[˝«„L a„TˆL ◊V¨K˜ Â[˝`
EıÁ„[˝Ó AEı_Á UÁEıÁ ʪK˜‰QÕˆ
^Á◊‹óˆEı\ˆÁ„[˝ Ã[˝„N˛ Y“„[˝`--%Á]ÁÃ[˝ Y„l˘ aêˆ[˝ XÁ*
A[˝ÁÃ[˝ LÁXÁ◊¨K˜ LÜ_
^«„à˘ Â[˝]ÁXÁX [˝hı_
[˝ÁXY“„ÿöˆ ^◊VC %XXÓÁ!
E«ıPˆÁ„Ã[˝Ã[˝ HÁ-GÁªK˜-EıÁPˆ
ÂVÁEıÁ◊XÃ[˝ ◊Eı=◊[˝Eı Ã[˝ÁLYÁªOÙ
C‰Pˆ◊X ÂEıÁ„XÁ◊VX ◊ªOÙYa+-A,
`Á_[˝›L EgıÁY‰ªK˜ %^UÁ
[˝W˝Ó\…ˆ◊]Ã[˝ Â\ˆTˆÃ[˝ [˝ÓUÁ
[˝«‰QÕˆÁ %ÁI«¯„_Ã[˝ ªK˜ÁY ªKg«˜„Ã^*
ÂTˆÁ]ÁÃ[˝ ]„W˝Ó Ã[˝„Ã^‰ªK˜ ^Tˆ HÃ[˝
TˆTˆm„_Á VÁ[˝ÁX_ %◊\ˆp˚TˆÁ
ÈXf`„åÓ ÂÃ[˝„F◊ªK˜; Ã[˝ÁF[˝--C %Á]ÁÃ[˝, X«◊QÕˆ EgıÁEı„Ã[˝Ã[˝ Eı◊[˝TˆÁ*

AEıªOÙÁ [˝GÔ„l˘y %Ág◊Eı
a◊á˚TˆÁ VÁ`
V›HÔ Y^ÔªOÙ„X ÂG‰ªK˜ ÿ눉Y¬Ã[˝Á a[˝
Â[˝ß_ÁC Â\ˆ„a ÂG‰ªK˜ A+ Y„U
AÃ[˝Eı]+ ◊EıªK«˜ Â_ÁEı ◊[˝`üÁa
%[˝ÁW˝ ]X„X*
C+LÁ◊X XG„Ã[˝Ã[˝ a]◊rÙ L›[˝X
[˝Ó◊N˛GTˆ =dEı¢ˆÁÃ[˝ Y∏JÙÁ„Tˆ
[˝ÁW˝Á UÁEı*
[˝Ã[˝e
AEıªOÙÁ [˝GÔ„l˘y %Ág◊Eı a]Ã^[˝ „w¯;
HÁ„a„VÃ[˝ Â[˝‰QÕˆ CPˆÁÃ[˝ ◊XLÿëˆ ◊XÃ^],
YÁ◊F„VÃ[˝ %◊\ˆ^ÁX,
EıTˆ %XÁ[˝ ◊rÙÃ[˝ ◊VX,
ÂVÁ_ÁL◊]-YÁEıÁW˝ÁX
^ÁYX◊ªJÙ‰yÃ[˝ A+a[˝ EıÁÃ[˝”EıÁL
%ÁÃ[˝
[˝«„EıÃ[˝ EıÁªK˜ÁEıÁ◊ªK˜ UÁEı %ÁGÁ]› `aÓ„l˘y*

EıÁ_ aÁÃ[˝ÁÃ[˝ÁTˆ
T«ˆbÁÃ[˝ [˝„≥VÓÁYÁW˝ÓÁÃ^
V„Ã[˝ÁLÁ ÂFÁ_Á+ UÁ„Eı ªK˜ÁÃ^ÁÃ[˝ LÁZı◊Ã[˝„Tˆ
-- Â]ÁQÕˆÁ
%ÁY¿«Tˆ %ÁG–c˜\ˆ„Ã[˝ \«ˆ_ Eı„Ã[˝ ªR«Ù„EıÁ XÁ
-- EıFXC*
◊X„L+ ◊[˝Y„V YQÕˆ„[˝ ÂEıÏT…ˆc˜_ a∂ëˆÃ[˝S
-- Ê`“Ã^
%Tˆ_Á‹ôˆ T ˆb’Á [˝«„Eı ÂEıÁX XV› ◊YYÁaÁ
-- Â]ªOÙÁ„[˝
]ÁX«„bÃ[˝ l«˘W˝Á [˝‰QÕˆÁ \ˆÃ^ÁXEı ac˜aÁ
-- =à˘Tˆ Eı„Ã[˝
aeEı‰ªOÙÃ[˝ a ◊rÙ c˜Ã^, %◊[˝] bÓEıÁ◊Ã[˝TˆÁÃ[˝ Zı_
\ˆÁ„_Á XÃ^;
EıÁ_ aÁÃ[˝ÁÃ[˝ÁTˆ [˝ ◊rÙ c˜„Ã^◊ªK˜_ %„MıÁÃ[˝
-- W˝ÁÃ[˝ÁÃ^. .
^ÁÃ[˝Á Z«ıªOÙYÁTˆ[˝Áa› ◊\ˆ„L◊ªK˜„_ %Á`“Ã^---- a∂ˆÇÁ„X*
◊X◊∏JÙTˆ %Á`üÁa %ÁL [˝‰QÕˆÁ Y“„Ã^ÁLX
-- ]ÁX«„b
◊VXÁ„‹ôˆÃ[˝ a[˝ zıÁ◊‹ôˆ„Eı ]«‰ªK˜ L›[˝XC XÁ≥V◊XEı
----Âc˜ÁEı*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful