NGRAJEGANG DESA PAKRAMAN MALARAPAN ANTUK TRI HITA KARANA

Suksma atur titiang majeng ring sang ugrawakya antuk galah sane sampun kapaica ring sikian titiang. Inggih, Ratu pamiarsa sareng sinamian, mustikannyane ida dane sareng sami sane kusumayang titiang, Pinaka murweng jagat Blahbatuh, palungguh Camat sane dahat kusumayang titiang, Para panureksa sane kusumayang titiang, Punika taler para pamilet saha pamiarsa sane banget tresna sihin titiang. Sadurung titiang matur piuning ring ida dane sareng sami, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Parama Wisesa, malarapan antuk pangastungkara, “Om Swastyastu”. Angayu bagia pisan manah titiang prasida mapupul, masadu ajeng sareng ida dane sinamian, jagi nyarengin pacentokan mapidarta. Sayuakti titiang rumasa ring padewekan tambet tur kalintang wimuda, jugul punggung, cangkah cumangkah nyarengin pacentokan puniki. Satmaka titiang nasikin segara, nanginin ida dane rikalaning sampun malinggih, matur amatra ring ida dane sane sampun pawikan. Sakewanten, pinaka yowana Bali, meled manah titiang sareng-sareng nglestariang budaya baline majalaran nyarengin pacentokane puniki. Duaning asapunika, ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang jaga nguningayang indik daging sane mamurda, “Ngrajegang Desa Pakraman Malarapan antuk Tri Hita Karana”. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, sayuakti pisan sekadi mangkin, sami pada ngwikanin, rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta, sangkaning pidabdab druene sareng sami sampun sekala molihing

bale banjar.don. Sakemaon. Mungguing bhoga. Pamiarsa sareng sami sane banget tresna sihin titiang. keneng-keneng briak-briuk makrama banjar. Santukan malarapan antuk keneng-keneng punika. Tri maartos tetiga. genah aguron-guron marupa sekolah. sane mangkin. Tiosan ring punika taler sangkaning panglimbak pariwisatane miwah sane kabaos sakadi mangkin. inggih punika : • Parahyangan. • Pawongan. . punika sami silih sinunggil sangkaning utsaha nyujur karahayuan jagat pamekasnyane ring soang-soang desa pakraman pinaka unteng turmaning pamucuk sane ngrajegang budaya baline. lan paribhoga sami sampun sakadi sapatutnyane. sampun wenten sakadi babuatane. Duaning asapunika. Karana inggih punika sane ngranayang utawi sane ngawinang. inggih punika pasawitran lan pasametonan sane becik risajeroning masimakrama. karya sane abot dados ingan. duaning parahyangan punika wantah genah sane pinih utama rikalaning iraga nunas karahajengan. satata ngulati. pasar. kenak pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. upabhoga. “globalisasi” sane sampun mapikolih. makamiwah makrama desa. Tetiga pidabdab sane prasida ngametuang karahayuan jagat. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. pinaka nyinaring jagat utawi listrik. utsaha ngrajegang desa pakraman mabuat pisan kalaksanayang mangda budaya bali druene nenten rered wit sangkaning pikobet panglimbak pariwisata turmaning globalisasine. ngastiti mangda waras. kawentenane puniki prasida mapuara kaon yening iraga sareng sami nenten sayaga nglestariang budaya bali druene. punapi antuk ngastawa ring Ida Sang Hyang Parama Kawi mangda Ida satata suweca ring iraga sareng sinamian. Sarana minakadi margi. sapunapi pidabdab sane patut kalaksanayang anggen ngrajegang desa pakraman druene? Napi sane utama anggen dasar pidabdabe puniki? Nenten ja sios wantah sane kawastanin “Tri Hita Karana”. ngulati mangda keneng-keneng masemeton. Hita maartos bagia.

Boya ja wenten sios wantah adnyanan ida dane. turmaning nureksin wawidangan mangda becik tur lestari. Mungguing sane sampun munggah ketah ring sastrane utawi ring katattwan Mahabharatane. Para panureksa sane kusumayang titiang. dhirgayusa mahartam namastu jagadhitayam. Yening sampun prasida kamargiang makasami. wantah asapunika sane prasida atur uningayang titiang rahinane mangkin. “Ksayan ikang papa nahan prayojana”. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. Santukan punika satmaka dasar pamargi para janane sareng sami ngulati sane kabaos karahayuan jagat. mala. Dagingnyane : Ngulati sane kabaos kautaman. karahajengan. kadi puniki : Adi Sang Arjuna idewa. Tri Hita Karanane punika nenten dados pasahang. leteh. yen adi edot ngalih ane madan melah wiadin sukerta. kasusilan. mangda masikian. pang keto nyen adi.• Palemahan. rikalaning ngastawa Ida Sang Hyang Widhi. janten eman antuk iraga ngulati kabecikan ring jagat druene puniki. punapi antuk nyaga wewidangane mangda satata sida asri keton rikalaning iraga mapidabdab mangda sida ngamangguhang sane kabaos. sapunapi antuk mangda prasida matunggilan. ilangin malu papa nerakane. Inggih. mangda sida nyaika aken ikang budhi. ngicalang momoangkarane. nglestariang wewidangan. turmaning ngwawa palemahan druene. ngulati Bali sane ajeg tur lestari. cutet atur titiang ngiring sareng sami ngawit mangkin tunggilang kayune ri sajeroning ngawerdiang pingkalih nglimbakang utsaha ngrajegang desa pakraman druene soang-soang. Mangda sida punika sami becik. masimakrama ring para jana sami. degag letuhe. Yening punika kautamane sampun prasida kamargiang. Palemahan. jeg pastika sampun desa pakraman druene ajeg. sane kabaos papa. ritatkala Ida Sang Kresna ngicenin piteket ring ida Sang Arjuna. Pawongan. Parahyangan. Dumogi wenten pikenohnyane yadiastun . mara ngidang lantas ngulati ane madan rahayu. miwah makasami sane metuang nenten rahayu.

wantah akidik. Makawasananing atur. puputang titiang antuk ngaturang parama Çantih. Om Çantih. Çantih. Çantih Om . anggah-ungguhing basa. lugrayang titiang nunas geng rna sinampura. sakadi unjuk lungsur. Manawita wenten atur titiang sane tan manut ring kayun.