*JAVNA UPRAVA

*
Zapiski s predavanj 2006/2007 Skripta - Koritnik

* ležeča in manjša pisava => zadeve iz skripte, ki niso bile omenjene na predavanjih (manj pomembno)

2

I. DEL: SPLOŠNA VPRAŠANJA
1. UVODNI POJMI
1.1. POJEM UPRAVE IN UPRAVLJANJA
Pravo – regulacija, standardizira vzorce ravnanja. Javni interes – je splošni interes, ki ga opredeli država s pravom. Opredeli se, katere so tiste vrednote, ki jih zasledujemo z javnim interesom. Od javnega interesa je odvisno, ali je država liberalna ali ne. Država mora zagotavljati določene dobrine, ki se ne pridobivajo preko tržnega sistema, ampak preko sistema socialne varnosti. S pravom naj bi se zagotovila enakovredna distribucija dobrin med prebivalstvom. Določa ga vladajoča interesna koalicija, del pa je objektivno pogojen (npr. interes po varnosti). Politika – je proces določanja vrednostnih ciljev (družbenih vrednot). Globalne vrednote so tiste, o katerih se vsi strinjamo (npr. humanizacija človeka). Upravno pravo – vstopa v razmerje do javnega, družbenega, splošnega interesa. Upravno pravo ureja razmerja med interesom posameznika in splošnim interesom. Upravna zadeva je predvidljivo nasprotje, konflikt med javnim in zasebnim interesom. Upravno pravo je odvisno od upravnopravnega razmerja. Upravno pravo: materialno, procesno, upravni postopek (varstvo pravic posameznika v razmerju do uprave). Upravno pravo se razlikuje od vseh drugih vrst prava po svojem nastanku – nastaja z enostransko in avtoritativno odločitvijo organa oblasti. Pot od osebnega interesa do upravnopravnega razmerja, ki bo ta interes zavaroval: ● interes je tisto, kar posameznik čuti; če želi to doseči, potrebuje pravico – pravica je pravno zavarovani interes; ● do uveljavitve lastnega interesa pride tako, da ga podredimo pravni normi - tipični interes, ki ga urejajo abstraktne norme; ● abstraktna norma se bo uporabila v konkretni situaciji in moj interes bo postal pravno zavarovan – upravnopravno razmerje; ● gre za preverjanje dejanskega stanu in primerjanje le-tega z abstraktno normo - če se ujemata, se torej oblikuje upravnopravno razmerje in izda upravni akt. To razmerje nastane na podlagi zahteve, obveznosti pa nastajajo na podlagi pravno relevantnih dejstev (npr. inšpekcijski nadzor). Po tej poti se ne odloča samo o pravicah, ampak tudi o pravnih koristih oseb. Z izvrševanjem pravice lahko posežemo v interes drugega (sicer zadovoljim svoj interes, a s tem posežem v interes drugega) – ta lahko sodeluje kot stranka pri nastanku mojega razmerja. Upravni postopek – postopek uresničevanja interesa posameznika znotraj javnega interesa. Najdemo ga: • na vseh področjih, kjer prihaja do avtoritativnega in enostranskega odločanja močnejšega subjekta; • razširjen pa je tudi na vsa razmerja javnopravne narave, ki nimajo svojega postopka. Obvezni subjekti upravnega prava - državni organi in organi, ki predstavljajo javno oblast – ti subjekti lahko vstopajo tudi v civilnopravna razmerja. Javna uprava – temelji na pojmu upravljanja (nujen je obstoj temeljne dejavnosti). Ni zgolj normativna disciplina, ampak je prej je družbeno empirična veda – na podlagi izkušenj preučuje realna razmerja v družbi na področju upravljanja. Povezuje se z upravnopravno znanostjo. Tako upravno pravo kot javna uprava torej delujeta skupaj: realna razmerja oblikujemo v abstraktno pravo, ki vpliva nazaj na realna razmerja (stalna medsebojna interakcija). Predmet upravne znanosti je upravljanje kot funkcija. Imamo dve definiciji upravljanja: • funkcionalni vidik upravljanja – gre za sprejemanje temeljnih odločitev, odločanje o skupnih ciljih in načinu njihovega uresničevanja. Bistveno je določanje ciljev; • organizacijski vidik upravljanja - je tista pomožna dejavnost, ki omogoča, da teče (funkcionira) temeljna dejavnost – ta definicija je nekdaj veljala, sprejemljiva pa je v najbolj preprostih situacijah. Težko je namreč določiti, katere dejavnosti so pomožne nasproti drugi.

3

da dobimo organizirane skupine (delitev na podcilje in s tem delitev na različne vloge). nadzor (kontrola) – preko povratnih informacij (feed-back) 6. V luči želenega (primerjava med danim in želenim) sprožimo nov proces. ○ izbor alternative . ○ zbiranje informacij – zbiranje ustreznih informacij glede na vrednote. ki so urejena z normami). Uresničevanje cilja je vedno dinamika – pomikamo se proti cilju. kar ni zakonodaja ali sodstvo. 1. Vsaka odločitev (4. Sestavine upravljanja Aktivnosti za dosego cilja so: 1. Uprava tudi pridobiva feed-back. ki zasledujejo isti cilj. najkrajši poti – to se da s povratnimi informacijami (feed-back). pravilnik. upravljanje je tisto. realno življenjsko situacijo: • aksiološka premisa – aksiološka sestavina odločitve – določa cilj. Za dosego cilja. Skupina ljudi zasleduje isti cilj. materialni akt) – na koncu apliciramo na konkretno stanje.) spremljanje dejavnosti. Kar je na eni strani delitev cilja. Upravljanje pomeni tudi odločanje o skupnih zadevah – o cilju in skupni dejavnosti. potem lahko posledično pridemo tudi do napačnih političnih odločitev in t. vodi temeljno dejavnost. UPRAVNI PROCES Uprava oz. usmerjanje.) načrtovanje – skupina mora določiti skupni cilj in pot. je na drugi strani delitev dela. znotraj teh procesov pa najdemo tudi državo. Zakon določa cilje. uprava pa za njihovo uresničevanje sprejema podzakonske predpise. 4. Strokovno delo je tu zelo pomembno.odločanje – izbiramo alternativo. skupni cilj. zato cilj razdelimo. 3. produkcija). odločba. Struktura skupin. ○ nadzor. organizacija. ampak se le-ti določijo v posebnih procesih. saj optimalne odločitve ni – v danem trenutku je odločitev sprejemljiva. V procesu izvrševanja nastopajo različne upravne stopnje (uredba. ki naj bi bila vrednoti najbližje (ko imamo vrednoto že izoblikovano).i. vse tri vrednostne premise pa apliciramo na dejansko stanje.) določitev načrta uresničevanja. zato cilj razdelimo (skupni cilj je sestavljen iz posameznih ciljev). Prve štiri so faze odločitve (odločanja). Cilje je potrebno razdeliti na manjše enote. cilja. razdeli se delo in cilje. 2. pa je potrebno usmerjati po pravi.) ocena dejanskega ravnanja z želenim – kje se nahajamo v naši aktivnosti. 5. ○ oblikovanje možnih alternativ – na podlagi pridobljenih informacij oblikujemo alternative – v bistvu to pomeni odločanje o različnih vrednotah. Dejavnosti je treba uskladiti. Uprava usmerja.) koordinacija – koordinacija tistih. ○ izvrševanje sprejete odločitve – uporaba odločitve. vsi deli pa predstavljajo skupni cilj. ki omogočajo oceno. Je pomožna dejavnost. Znotraj upravljanja (procesa odločanja o skupnih ciljih in načinih njihovega uresničevanja) imamo različne aktivnosti za dosego cilja.) vzpostavitev organizacijske strukture. S tem ciljem jih je treba povezati. saj če ne dobimo strokovnih informacij o stanju v družbi. Družba sama po sebi nima nikakršnega interesa. Prva faza odločanja je vedno zbiranje informacij. Pravo in upravljanje sta informacijski proces. da vse temeljne dejavnosti potekajo (npr. nato pa se lahko izbere drugo pot. 4 . Romi kradejo). tj. Po svojem bistvu vendarle pomeni politično odločitev. uradnih resnic (npr. ki omogoča. ki se vzpostavi. kako do cilja pridemo (vmesni cilji). točka) vsebuje tri vrste premis (tri sestavine vsake odločitve). Delovanje uprave (faze odločanja) Upravni proces ima sledeče naloge: ○ ugotavljanje potreb – potrebe so lahko družbene ali individualne.Predmet upravne znanosti pa je poleg funkcionalnega vidika tudi strukturni. je odraz podciljev (različne vloge v organizaciji ter družbena razmerja.2. da dosežemo želeni cilj.

○ nato pride do medresorskega usklajevanje zakona. tj. kakšen naj bo zakon – praviloma interesna koalicija.1. Nastanek zakona ○ ustavni okvir. S tem dosežemo sklenjen krog: preučujemo državo. Izredno pomembno je. ○ ko je usklajen. ○ imamo politične cilje.to dela upravnopravna znanost. norme vplivajo nazaj na državo.• faktološka premisa – faktološka sestavina odločitve – informacija o okolju. ocena finančnih posledic.kako preiti iz danega v želeno (znanje). ○ primerjalni pregled (pravni). Zakon se praviloma izvršuje z upravnimi procesi (nekateri se izvršujejo neposredno prek ljudi. ki urejajo to področje. Pri tem postopku se uporabljata tako upravna kot upravnopravna znanost. če začneš dve ravni mešati. • upravna znanost – družbeno-empirična znanost. ○ obrazložitev zakona. katere odločitve sprejemaš na kateri ravni – problem nastane. Zakon je upravna odločitev. dejansko okolje. ○ upravne organizacije – organizacijski vidik: notranji in zunanji vidik (do okolja). ○ nato pride na sejo vlade. v katerem se nahajamo. UPRAVNA ZNANOST Na področju javne uprave se srečujeta dve temeljni znanosti: • upravnopravna znanost – normativna znanost. ki pripelje do novih norm). servisna. ki določi predlog zakona. Predmet preučevanja so norme.). PROUČEVANJE UPRAVE 2. spoznanja lahko nato uporabimo v upravnopravni znanosti.. Upravna znanost: • predmet preučevanja (potrebno ločiti od objekta preučevanja): ○ funkcije (procesi upravljanja): regulatorna. 5 . • kavzalna premisa – kavzalna sestavina odločitve . ○ celotna struktura upravnega procesa v družbi. pospeševalna – raziskuje kako jih izboljšati in kje dobiti sredstva za to. ki je na oblasti. Predmet proučevanja upravnopravne znanosti pa so norme (ki vplivajo na ravnanje ljudi). vsak znanost glede na svoje značilnosti oblikuje metode dela. na katerem izvaja temeljne funkcije in ena od teh je tudi priprava regulative. večina pa preko nadaljnjih upravnih procesov). Upravna znanost proučuje realna razmerja. Pomembna je razmejitev med zakonodajno in izvršilno ravnijo oblasti. odnos do posameznika. Priprava zakona Vsak minister je na svojem področju nosilec normativne dejavnosti (priprava zakona). ○ organizacijski vidik (upravne organizacije): preučuje notranja razmerja v organizaciji in zunanja razmerja do širšega družbenega sistema (vloga organizacije v družbi. Predmet upravne znanosti so: ○ upravljanje kot funkcija. Vsaka od teh znanosti ima svoje metode. položaj javnih uslužbencev ipd. ki so odvisne od predmeta znanosti.. ○ normativno besedilo. ○ ocena stanja – ocena normativnega stanja in ocena dejanskega stanja. ○ predlog zakona se pošlje v Državni zbor – preide v fazo sprejemanja zakona. ki je pravno urejena. 2. pride na vladne odbore. ki jo spet preučujemo (kaj in kako je nekaj že urejeno. kjer spet pride do usklajevanja. ○ nato nastopi aparat: ○ zakon praviloma nastane na ministrstvu – vsako ministrstvo pokriva določen resor.

○ odgovornosti. splošne teorije sistemov. ki so del državnega sistema. Upravna znanost se deloma prekriva s štirimi temeljnimi pravnimi znanostmi. intervju. pri čemer izraz 'birokratska' nima pejorativnega značaja. npr. ○ pravom. RAZVOJ UPRAVNE ZNANOSTI Upravna znanost je relativno mlada znanost. ● metode spoznavanja – v tehničnih vedah so bolj determinirane. Pojav in razvoj upravne znanosti je povezan z oblikovanjem velikih držav in pojavilo se je vprašanje. npr. ● Weber – izumil je birokratsko organizacijo. Birokratska organizacija je še danes najbolj uporabljena organizacija. metodološki pristop racionalnosti (najpogostejši). ki sta medsebojno povezana in odvisna.3. ampak heterarhične (heterarhija [gr. kako vplivajo delovni pogoji na delovno uspešnost. ● objekti. 6 . Upravna znanost se stika z: ○ organizacijskimi znanostmi. elementa v prostoru. Prispevek taylorizma je. v družboslovnih ne toliko.● metode dela – potreben je metodološki pristop (izdelani kriteriji). ○ sociologijo. Vsaka znanost ima svoje metode in za upravno znanost so značilne klasične metode pravne znanosti.. Upravna znanost se je začela razvijati v kontinentalnih pravnih sistemih. preučuje. da morajo biti jasno razmejene: ○ upravljavske naloge. v sistemizaciji. heteros različen]). Preučujemo notranja razmerja v sistemu in razmerja do okolja. Zaradi tega razloga se pojavljajo nove organizacije. analitična metoda…. ki pravi. Drugi teoretiki na tem področju so bili: ● Henrie Fayole – ta govori o tem. anketa. vklopiti v obstoječi racionalni sistem. da se mora vse. Podreditev uprave pravu je stara šele 200 let in prej ni delovala po načelu zakonitosti. ○ pooblastila. saj so le-te nekoliko mehkejše (posameznika ne moreš determinirati. Do realnih spoznanj pridemo preko posebnih metod: eksperiment. kateremu je bila 'od boga dana'. da je določal ravni ciljev in to se kaže v upravi.i. Scientific management je imel velik vpliv na upravne sisteme in je oblikoval metodo klasične delitve dela in to je značilno predvsem za birokratske organizacije. in sicer v dveh smereh: ● upravnopravne znanosti. značilnost je. Birokratska organizacija ni več primerna za današnjo sodobno družbo ravno zato. Družbene znanosti imenujemo 'mehke znanosti'. kako upravljati velike države. ● upravna znanost – šlo je za tehnično znanost in tukaj Taylor opredeli t. kar spoznavamo. Tako se je razvijala upravna znanost vse do današnjega časa. pač pa je upravo vodil vladar. ki izvira iz izkušenj. Vsak sistem ima neskončno podsistemov in neskončno suprasistemov. Upravo lahko opredelimo z vidika sistemske metodologije oz. npr. primerjalna metoda idr. ker gre za informacijsko družbo z različnimi in številnimi cilji. predvideti). 2. UPRAVNI SISTEMI Sistem sta 2 točki. da imamo na eni strani linijo in na drugi strani štab. zgodovinska metoda. ki niso hierarhične. ○ ekonomskimi znanostmi. vlada je najvišji državni (upravni) organ in je strokovno-tehnična podpora parlamentu. ● viri. saj je povezana z oblastjo in do srede 18. stoletja je bila oblast absolutistična.2. skušajo pa doseči predvidljivost ravnanj posameznika. Upravljanje se izvaja v upravnih sistemih. Ta organizacija je uporabna za družbe z jasno določenimi cilji in to je značilno predvsem za industrijsko družbo. 2. Tako pridemo do prve upravne znanosti leta 1865 (Lorenz von Stein – avtor prvega dela o upravni znanosti). vendar pa ima tudi lastni temelj in to so družbena razmerja. scientific management (znanstveni management). Vse stvari na svetu so sistemi. poleg tega pa se pojavljajo nove ad hoc vodstvene strukture.

ki ima preveč odvzamemo in damo tistemu. en 'v'. ○ detektor pošlje povratno informacijo (feed-back) preko transduktorja do selektorja. Začnemo zavestno usmerjati sistemske interakcije. ○ selektor ugotovi. hkrati pa ga želijo vključiti v svojo sistemsko strukturo. ● zavestnimi sistemskimi interakcijami – kdaj jih začnemo zavestno usmerjati. V idealnem položaju so si vsi sistemi med seboj uravnoteženi. ● del zavestno usmerjenih menjav – javno pravo. zasebno pravo). se spremeni sistem kot celota). Problem nastane. je sistem stabilen. za to pa potrebuje energijo (energetski input). ● drugi krog – drugi sistemi. ne napredujejo. ○ lahko se jim prilagodiš. stalno izmenjujejo energijo z okoljem in se temu okolju tudi prilagajajo. in ta nato deluje. če so ekvivalentne. ki vzpodbudi njegovo delovanje. ki preučuje in primerja komunikacijske in nadzorne mehanizme v živčnem sistemu živih bitij in zapletenih elektronskih strojev) je vsak sistem sestavljen iz dveh delov: ● vodilni del – je v stalni interakciji z vodenim: ○ strateška raven = selektor. različne strategije ravnanja so: ○ lahko jih vključiš in tako uničiš konkurenco. Družbeni sistem lahko obstaja preko veznih enot – preko interakcij med ljudmi. Tipični so državni sistemi – mi se lahko prilagajamo tako. 7 . ko so možno različni konflikti zaradi nasprotujočih si interesov. ki ima premalo. določeno število različnosti znotraj sistema. Če hoče sistem delovati. ko nekdo (nek element) da več kot dobi. Ti sistemi so lahko kompetitivni. s tem začne propadati in posledično vpliva na celoten sistem – celoten sistem propade (če vplivamo na en element. Vsi sistemi so v neki interakciji. Vodilni del je v stalni interakciji z vodenim: vodeni pošilja informacije na vodilni del. se spremeni tudi sistem. sovražni ipd. kot je v okolju). Problem pa je. trope 'obrat'. Čisto zaprtih sistemov ni.. Okolje pri državnih sistemih je koncentrično in se deli na različne plasti: ● prvi krog – zavest lastnih članov. kje potegniti mejo med: ● spontanimi sistemskimi interakcijami. kybernetes krmar] je moderna znanstvena panoga. Ravno za to pa skrbi upravni sistem. Proces znotraj sistema pa je sledeč (to so v bistvu temeljne funkcije upravnega sistema): ○ vodeni pošilja informacije vodilnemu. ○ detektor ugotovi. ali se država vede tako. Teoretično lahko delimo sisteme na: ● zaprti sistemi – nimajo izmenjave z okoljem. da lastno sistemsko strukturo prilagajamo suprasistemom. Sistem se proti lastnemu propadu brani s sistemom negativne entropije (vzdrževanje višje stopnje reda. potrebuje določeno število sistemskih lastnosti. Da začne delovati. ○ transduktor pošlje informacijo naprej detektorju. oblikuje odločitev ter pošlje informacijo transduktorju. v sistemu input in output procesov. mora pa oddati tudi nekaj v okolje kot svoj output. spreminjanje] – sistem teži k svojemu propadu. s katerimi izmenjujemo sistemske interakcije (med posameznimi sistemi potekajo menjalna razmerja). potrebuje stimulans. kakšno je pravilo državnega ravnanja v določeni situaciji.Zaradi medsebojnega vplivanja elementov (več elementov sestavlja sistem) sistema in njihove povezanosti. kot si želimo. ○ selektor selekcionira informacije. Tudi družba je nek sistem – strukturo družbenega sistema sestavljajo družbene interakcije med ljudmi. lahko preko elementov sistema vplivamo na sistem kot celoto. Sistemske interakcije so lahko tudi spontane. Po teoriji kibernetskih sistemov (kibernetika [gr. Sistem entropije (entropija [gr. ● odprti sistemi – vstopajo v medsebojne interakcije. ○ operativna raven = transduktor (prenosnik) ● vodeni del = detektor. V vsaki državi je: ● del spontanih menjav (npr. Če se spremeni element. homeopatični – input enega točno ustreza outputu drugega. Tistemu sistemu. V življenju pa ni vedno tako in pridemo do sistemskih disfunkcij.

Gre predvsem za oblastvene funkcije. ki niso regulatorne narave (npr. Regulacija določa pogoje. letih pa se pojavi nova doktrina. spremembi načina upravljanja javnega sektorja? Velik faktor spremembe je bila vloga države v družbi. ki sporočijo. ● pospeševalna funkcija – pospeševanje določenih funkcij v družbi. To pa predstavlja precejšen idejni zasuk od Webrove uprave. razvoja določenega področja ali družbenega življenja s strani države z ukrepi. ki bolj optimalno korigira povpraševanje in ponudbo. pridobivanje in distribucija). da neka dobrina ni predmet tržne menjave so: ○ zagotavljanje dobrine je pretežko (npr. glavni razlog za prenašanje metod pa je zagotavljanje konkurence. po kateri pridemo do nje. Aplikacija: Državni zbor je vodilni organ. informacija ne gre naprej. ki urejajo družbena razmerja in vzpostavljajo pravni red. Katere so te dobrine. 8 . da javni sektor ni tako drugačen od zasebnega in da je metode mogoče prenašati iz enega sektorja na drugega. Avtomatiziran je tako. 3. k nam pa šele v zadnjih letih. Z regulacijo posegamo tudi na področje servisne funkcije (sta tesno povezani). ali bomo do odločene dobrine prišli spontano ali usmerjeno (npr. ki prenese informacijo na državno upravo (vlada. delimo pa jih zato. in jo daje tistim. Pomembno je vprašanje. svetovni vojni razcvetela in posegala v vse pore družbenega življenja (welfare state). Upravni sistem izvaja tri temeljne funkcije: ● regulatorna funkcija – producira sistem pravnih norm (izdaja normativnih aktov). ministrstva. kaj storiti). ki je imajo dovolj. glavna funkcija je družbena regulacija. ki so aplicirale način vodenja zasebnega sektorja na javni sektor so pokazale. da to sploh ni bilo tako težko.. so pa nujno potrebne za delovanje družbenega sistema. gospodarske in druge zbornice javnega tipa). Ti programi so kontrolni mehanizmi. lastne volje. Objektivni razlogi. izobrazba). v kriznih razmerah imamo bone – status dobrine se spremeni. ki pa uresničujejo javni interes na podlagi javnega pooblastila (npr. kakšno naj bo razmerje med parlamentom in vlado (med zakonodajno in izvršilno oblastjo). S tem pospešuje (pospeševalna funkcija) rast določenih sistemov. Servisna funkcija jemlje del energije sistemom. ● servisna funkcija – zagotavljanje javnih dobrin in storitev. New public managment predstavlja poskus aplikacije vodenja zasebnega sektorja na vodenje javnega sektorja. ker je družbeni proces zelo zapleten (da se v različnih situacijah ve. ker se pojavlja več institucij – izvajalcev. Če gre za večji odmik. ○ zagotavljanje dobrine je predrago. pač pa gre preko transduktorja nazaj do strateške ravni. ki jih ni mogoče dobiti (zagotoviti) preko mehanizma tržne menjave. V 80. ○ težko je definirati uporabnika te dobrine (npr. fiskalni ukrepi. ● asociativni upravni sistemi – ljudje jih oblikujejo na podlagi prostovoljne. Do neke mere so to prostovoljna združenja. ki v kontinentalno Evropo pride šele konec 90. ○ dobrino je potrebno vsiliti (cepljenje.. Vsaka funkcija ima svoj institucionalni odraz: ● teritorialni upravni sistemi – so prisilne narave. javna razsvetljava. pod katerimi pridemo do določene dobrine in pot (postopek). – transduktor). ker država potrebuje bolj razvit določen del. Vsak sistem ima svojo vlogo znotraj suprasistema. saj opredeli.Krožni informacijski sistem teče neprestano. Proces mora biti vnaprej programiran (avtomatiziran). subvencije). NEW PUBLIC MANAGMENT Webrov sistem dominira sistem javne uprave skoraj celo stoletje. New public managment skuša dokazati. da vzpostavljamo različne programe na neki točki med detektorjem (vodenim delom) in transduktorjem (operativno ravnjo). ''Iz države proti trgu'' -> trg je tisti. Vse funkcije zagotavlja država. podobno postaja izobraževanje iz javne vse bolj zasebna dobrina). Vse javne dobrine so neposredno namenjene posameznikom (ne družbi). je odvisno od objektivnega stanja in subjektivne odločitve vodilne koalicije. Zakaj so sploh začeli razmišljati o preobratu. Država se je po 2. cesta). Selektor vsake toliko sprejme novo strategijo. ki jo potrebujejo. ● funkcionalni upravni sistemi – neposredno izvajanje servisne funkcije javne uprave. ki jo postavi iz podatkov celotnega procesa.. ali je ravnanje pravilno ali ne. Izkušnje držav.

Tudi globalizacija je pripomogla k temu. da je država slab gospodar in naj se odločanje oz.1. Zato so boljše manjše agencije. ○ ustavnosodni nadzor. položaja strank in standardov. Zajema: ○ sistem javnih financ. REGULATORNA FUNKCIJA Regulacija omogoča sožitje. ○ ombudsman – neformalno varstvo posameznika. ki jih pokriva javna uprava: ● področje državne uprave – centralni upravni sistem. izvrševanje. Deregulacija je odpravljanje ali zmanjševanje števila predpisov. S privatizacijo prehaja država iz vloge države blaginje v regulatorno državo. ● področje varstva pravic posameznikov v razmerju do družbe/uprave – ima več podpodročij: ○ upravni postopki (splošni in posebni). Vendar lahko zmanjšanje števila predpisov pomeni nižanje kvalitete. predvidljivost našega ravnanja. Zaradi premikanja javnega k privatnemu se pojavi merljivost – meri se učinkovitost in namen ni več slepo sledenje predpisom. samo nek okvir) k zavestno usmerjenemu ravnanju. ● sistem javnih uslužbencev – tisti. => vsi ti elementi predstavljajo rekonfigurirano državo – new public managment. ki delajo v javni upravi. ● področje javnih služb. ● financiranje javnih tokov – kako se javna uprava financira – svoj delež si preprosto vzame in ga distribuira znotraj pospeševalne funkcije. II. ki so specializirane in agilne – večja učinkovitost. Država ni več lastnik. 9 . Liberalizacija pomeni odpravo izključnih pravic na določenem področju z idejo. ○ sodni nadzor nad izvajanjem uprave. FUNKCIJE JAVNE UPRAVE 2. da se naj se trg popolnoma odpre. pokriva notranja razmerja. ampak samo regulira. PODROČJA JAVNE UPRAVE Področja. lažja odgovornost. upravljanje vrne trgu – privatizacija. Dezagregacija Uprava se razparcelira na več enot – agencij. večja je regulacija. zato je potrebna pravna regulacija. Velika ministrstva so nepregledna. saj je zaradi nje možnost države korigiranja gospodarskih ciklov zmanjšana. centralne ravni. upravnih postopkov. Pojavlja se na vseh področjih: bolj kot gremo od spontanega (ni regulacije. Decentralizacija pomeni prenašanje nalog na nižje ravni iz državne. regulacija pa je potrebna tudi za samo delovanje trga. 2. Funkcije upravnega sistema: ● področje lokalne samouprave – lokalni upravni sistem odločanje. Država preko regulacije vstopa v tržna razmerja. kontrola. Kljub temu je uspešnost v javnem sektorju težko meriti. ○ sistem javnih naročil. Trg sam konkurence ne vzpodbuja. okorna in neučinkovita. EU zagotavlja univerzalni servis. konkurenčnost tudi v primeru javnih služb. Ideja javne službe je tudi preprečevanje socialnega razslojevanja in ima že vgrajeno komponento socialne države.Thatcherjeva je zagovarjala idejo. DEL: SISTEM JAVNE UPRAVE 1.

Poznamo 2 ravni regulacije: ● državno. na katerih se izvaja funkcija odločanja o upravnih stvareh) za opravljanje upravnih nalog. regulacijo na konkretni ravni. ki je centralna organizacija in ima lastne izpostave). člen ZDU (upravni organi) Upravne naloge opravljajo ministrstva. ● lokalno. nato pa Vlada in ministrstva. 14.1. ● konkretno regulacijo – uporaba pravil. da potrebujejo javno pooblastilo. Ločimo: ● abstraktno regulacijo – ustvarjanje pravil. organi v njihovi sestavi in upravne enote (v nadaljnjem besedilu: upravni organi). CENTRALNI TERITORIALNI REGULATORNI SISTEMI Celotna struktura državne uprave (uprava je aparat za izvajanja regulatorne funkcije . izdaja potnega lista pa je pristojnost (ena od sistemskih funkcij ministrstev je spremljanje stanja – predlogi zakonov). ki pooblastilo podeli (minister). postopek pa ureja sam organ. Vezi so vertikalne. ko organe državne uprave organiziramo teritorialno (na posameznem teritoriju izvajajo celotno funkcijo državne uprave).regulacijo izvajajo na hierarhičen način): ● VLADA – je najvišji organ državne uprave (vrh izvršilne oblasti).1. ○ lahko pa ministrstvo organizira lastne teritorialne izpostave (npr. 2. ● MINISTRSTVA – monokratični organi. kar se odraža tudi na regulaciji (sprejema pravne akte.lahko tudi izvršujejo materialnopravna pravila. Primer: delovno področje (področje delovanja organa. inšpektorati izvajajo inšpekcijski nadzor. Imamo pa tudi teritorialni princip. Organi v sestavi niso povsem neodvisni. Je nosilka praktične oblasti v vsaki državi. Gre za konkretno regulacijo. funkcionalno pa! . davčna uprava. agencije (namenjene razvojnim nalogam ter pospeševalni funkciji). so v istem položaju kot javne osebe.po posameznih področjih. ZDU-1). Na 1. ○ opravljajo materialna dejanja . inšpektorati ipd. Ministrstvo se ustanovi za opravljanje upravnih nalog na enem ali več upravnih področjih. Upravne enote odločajo v upravnih stvareh (npr. Lastni organi ministrstva so npr. DURS. tj. Vsa ministrstva so organizirana po resornem principu. na katerem izvaja upravne naloge v okviru svoje pristojnosti) so notranje zadeve. Vodi ga predstojnik (direktor). uredbe). ki jo izvajajo upravne enote in izpostave ministrstev. s katerimi se regulira družba. Oblike so prepuščene uredbi: uprave.Gre za 'produkcijo' pravnih pravil. Pri nosilcih javnih pooblastil gre predvsem za izdajanje konkretnih upravnih odločb (npr. gre za ločevanje strateške od operativne funkcije. Vlada je hierarhično nadrejena. stopnji to izvaja Državni zbor. uradi. gre za uporabo prava. 10 . ni horizontalnih povezav. Za njih je značilno: ○ razen tega. Niso več določeni z zakonom. ● NOSILCI JAVNIH POOBLASTIL – gre za določene organizacije. v popolnoma enakem položaju pa so v odnosu do klientele. izdajanje upravnih odločb. izvajanje pa je javnopravno. ki imajo javno pooblastilo za izvajanje katere od funkcij državne uprave. izdajanje odločb). ampak se lahko ustanavljajo po funkcionalnem principu. direkcije. Agencija za okolje). organ pa opravlja eno od sistemskih funkcij države (npr. inšpektorati. le vladna služba za evropske zadeve je organizirana po funkcionalnem principu. ● ORGANI V SESTAVI MINISTRSTEV – namenjeni izvajanju operativnih funkcij ministrstev in ne opravljajo regulatorne funkcije. ○ teritorialne upravne enote – izvajajo teritorialno funkcijo celotne državne uprave za lažji dostop državljanov. na lokalni pa odlok občinske uprave. prometno dovoljenje). Obe ravni izvajata originarno pristojnost – na državni ravni je to zakon. Ne ustanavljajo se nujno po resornem principu. tako da sta strateška in operativna funkcija ločeni. ustanavljajo se na enem ali več področjih družbenega življenja (po resornem principu . Zakon določa le vsebino javnega pooblastila. ampak z uredbo (21/I. ○ organizacijsko se ne vklapljajo v upravni sistem. Opravljajo lahko vse naloge državne uprave: ○ izdajajo abstraktne in konkretne pravne akte.statusno se organizirani izven sistema (so zasebnopravne gospodarske družbe).

občinska uprava pa na podlagi odlokov izdaja odločbe. pri čemer pa občina ni del državne verige organov. regulacija servisne funkcije (lokalne javne službe). Ista institucija lahko izvaja program v okviru servisne funkcije (redni študij) in pod pogoji tržne menjave (izredni študij). ● ustanovitvene akte izdaja država. saj le-te izvajajo ali proizvajajo javne dobrine. konstituirajo se namreč pravne osebe javnega prava. ki jo izvaja originarno (ne preneseno). npr. da sprejema določene odločitve zaradi potrebe po organizaciji lokalnih organov. smeti. ki izvirajo iz skupnega življenja na določenem območju (npr.2. ○ občutek pripadnosti. ko ji država podeli upravičenje za odločanje v lastnih zadevah). Država je odgovorna za izvajanje javnih služb in mora imeti neposreden vpliv na organizacijo (njihova struktura odvisna od uprave – npr. Nastane nek poseben statusni položaj izvajalca javne službe. ki jih je treba organizirati in izvajati teritorialno. Servisno funkcijo zagotavlja država.Organ v sestavi ministrstva se ustanovi za opravljanje specializiranih strokovnih nalog.2. Za dejavnosti servisne funkcije oblikujemo poseben pravni režim na teh javnih dobrinah – to so javne službe. da soglasje k direktorju). reguliranje prostora. ampak ima oblast. vlada imenuje. 2. ○ zadovoljevanje skupnih potreb. stopnji občina sprejema odloke. LOKALNI TERITORIALNI REGULATORNI SISTEMI Lokalni skupnosti da država možnost. pred tem pa se regulatorno določi. vrtec). ● država odmerja sredstva. Pri pravnih osebah zasebnega prava je upravljanje odvisno od moči kapitala. Razmerje država – izvajalci javne službe Javne službe izvajajo funkcionalne javne funkcije. izvršilnih in razvojnih upravnih nalog. nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in nalog na področju javnih služb. Servisna funkcija je torej določena s pravnim režimom. voda. Lokalna skupnost postane samouprava.1. vendar je ne izvaja (razen režijskega obrata). Sistem lokalne samouprave temelji na: ● objektivnih izhodiščih – potrebe. kaj je javna dobrina. Občina regulira zadeve znotraj tega svojega območja. 2. ● delavci so javni uslužbenci. Upravna enota se ustanovi za opravljanje nalog državne uprave. Obseg delovanja lokalne skupnosti pa določa država. Lokalni teritorialni upravni sistemi imajo podobno strukturo kot centralni. Ustanoviteljici oseb javnega prava sta država in lokalna skupnost. vendar na ožjem območju. ● subjektivnih izhodiščih – zavest o skupni pripadnosti. Dejavnost javnih služb izvajajo: 11 . ko ji država odstopi pooblastila. Država mora vplivati na javne službe. ki so v družbi potrebne. izvajajo pa regulacijo v lastnih potrebah. Lokalna skupnost je družbeni pojav (značilnost lokalne samouprave dobi šele. SERVISNA FUNKCIJA Servisna funkcija pomeni zagotavljanje javnih dobrin in storitev. ○ ljudje. nato pa država določi postopek dostopa do javne dobrine ter reševanja morebitnih konfliktov. če se s tem zagotovi večja učinkovitost in kakovost pri opravljanju nalog oziroma če je zaradi narave nalog ali delovnega področja potrebno zagotoviti večjo stopnjo strokovne samostojnosti pri opravljanju nalog. Sistem lokalne samouprave – regulacijsko enako kot država. njeni elementi pa so: ○ teritorij. ožjem teritoriju. pri pravnih osebah javnega prava pa: ● pravo določi način upravljanja. Na 1. Razmerje klientela – izvajalci javne službe Javno pravo najprej postavi merila in pogoje za dostop do javne službe.

Gre za neposredne ukrepe na določenem področju – z regulatorno funkcijo zagotovimo pravno podlago. občina.. kadar iz ekonomskih ali tehničnih razlogov ni smotrna ustanovitev javnega podjetja. če pa slučajno nastane. npr. s pospeševalno pa zagotovimo sredstva (input). fakultete. Nekaj značilnosti režijskega obrata: ● je posebna organizacijska oblika uprave. Pomembni pojmi pri koncesiji: ○ koncesnina. gimnazije. Koncesija pa je še ena možnost oz. tako gospodarske kot negospodarske. njegovem organu v sestavi. ko država nima kapitala. Pravna položaja teh dveh oblik javne službe (gospodarske in negospodarske) sta različna. ki jo želimo urediti. Kobilarna Lipica). ga porabijo za svoje izvajanje. centri za socialno delo (CSD). npr. Oblika izvajanja negospodarske javne službe je javni zavod. ● na ravni države režijskega obrata nimamo. energetika. Na podlagi koncesije (pooblastila) lahko tako javno službo (servisno funkcijo) izvajajo tudi zasebnopravni subjekti. kontrakt. saj pri zavodih storitve plača država. nima lastne statusne oblike (npr. ○ javni nepremičninski sklad. ○ koncesijski akt. Ima položaj upravne organizacije v sestavi ministrstva. ○ režijski obrati – država sama izvaja servisno funkcijo: ustanovi institucijo za izvajanje servisne funkcije (režijski obrat). 2. Pravna razmerja morajo biti urejena različno. Značilnosti javnega zavoda: ○ so neprofitne organizacije: osnovne šole. zdravstveni domovi. POSPEŠEVALNA FUNKCIJA Pospeševalna funkcija upravnega sistema je namenjena pospeševanju določenih funkcij v družbi. lahko pa je tudi samo notranja organizacijska enota v ministrstvu oz. saj v tem primeru med podjetji obstaja konkurenca pred podelitvijo koncesije. 12 . ○ zasledujejo javni interes. Financira jih država. ekološki sklad. Na ravni države je režijski obrat izjema. dobrino pa plačamo sami. ● ustanovi se za neposredno izvajanje javne službe.● GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE – proizvajajo materialne dobrine in storitve pod posebnim režimom (npr. ○ dobička ni. ○ država ima ustanoviteljske pravice. bolj pogost je na ravni lokalne skupnosti (npr.. lokalne skupnosti. Pri koncesiji gre za prenos servisne funkcije javnega sistema na zasebnopravne subjekte z upravnopravnim aktom. pri podjetjih pa zgolj zagotavlja možnosti. ○ koncedent – država. ○ mešani sklad – tipični primer je stanovanjski sklad. Cankarjev dom. promet.3. tj. komunalne javne službe). Oblike: ○ javni gospodarski zavod – črpa svoj status iz javnega zavoda. ○ koncesijska pogodba. imenovanje direktorja. izvajanje javne službe. S koncesijskim aktom država ali lokalna skupnost določi pogoje podelitve koncesije. ● NEGOSPODARSKE (DRUŽBENE. Vendar pa koncedent nima direktnega vpliva na prejemnika koncesije – ne gre za čisto upravno razmerje.za finančno podporo posamezne zadeve. financirajo pa se tudi s posrednimi prispevki neposrednih uporabnikov. prevoz otrok v šolo). ○ javno podjetje – črpa svoj status iz gospodarske družbe. med javnimi službami pa te konkurence ni. na lokalni ravni pa režijski obrati so. nato se sklene koncesijska pogodba. Za izvajanje poznamo: ● javne sklade: ○ javni finančni sklad . oblika izvajanja javne službe. pri čemer pa zaradi tega za uporabnika ne sme biti nobene razlike.. Koncesija se podeli predvsem. vendar samo izjemoma. SOCIALNE) JAVNE SLUŽBE – proizvajajo dobrine in storitve intelektualnega značaja.

Ta na razmerja med državo in državljani vpliva na neformalen način s svojim ugledom (nima namreč neposrednih pooblastil spreminjanja). telekomunikacije. da se preprečuje korupcija. javna agencija ima dve funkciji: ○ regulatorno funkcijo – preko instituta javnega pooblastila – največ na področju bivših gospodarskih obratov.''). Z zakonom se lahko za posamezna področja določijo posebni varuhi pravic državljanov. ● institucije. gre namreč za to. predvsem na področju teritorialnega razvoja. ki pokriva vsa razmerja. SKLOP ODNOSOV MED JAVNO UPRAVO IN OKOLJEM Pri razmerju med upravnim sistemom in okoljem (upravo in državljani) gre predvsem za varstvo pravic posameznika v odnosu do uprave: ● materialni vidik – nasprotje med javnim in posameznikovim interesom. je varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin (159. ● upravni spor – tožiš izdajatelja pravnega akta (ministrstvo). nepotizem (po odločitvi Ustavnega sodišča se mora izvesti javni natečaj. Delovanje javne uprave urejata ZUP in ZUS. Država ima lahko v lasti tudi gospodarski obrat (ta torej ni vedno zasebni sektor). ki ne delujejo po pravilih javnega prava. 3. organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil se z zakonom določi varuh pravic državljanov. ki je podpora upravnim odločitvam (razvojne agencije). Javni interes mora biti določen z zakonom. ki delajo v upravnem sistemu. Javna uprava v tem smislu pa se ne prekriva neposredno z javnim sektorjem. ○ storitveni del. ○ pospeševalno funkcijo – preko razvojnih agencij.1. ne samo odločanje. RAZMERJA V SISTEMU JAVNE UPRAVE Javna uprava je sestavljena iz treh temeljnih delov: ● razmerje med upravnim sistemom in okoljem (med državljani in državo): ● položaj tistih. pri izvrševanju oblasti gre namreč za neposredno. če gre za človekove pravice. kaj se mora narediti z vlogo. 3. Pri varstvu pravic posameznika v odnosu do uprave postopek določa. koga bo zaposlil). ● procesni vidik – upravni postopek (odločanje znotraj tega postopka). npr. 3. kjer se izberejo najboljši. da te službe plačujemo vsi. elitizem. Deli javnega sektorja so: ○ oblastveni del. Še ena institucija. člen URS: ''Za varovanje temeljnih pravic in svoboščin v razmerju do državnih organov. Državna uprava + javne službe + javni skladi in javne agencije = JAVNA UPRAVA. Obstaja možnost tri-stopenjskega odločanja: ● prva (pritožba organu) in druga možnost (pritožba na ministrstvo) . to pa velja tudi za pripravniško raven). Gre za sodni nadzor nad odločanjem uprave – sodna veja nadzoruje odločanje o pravicah in obveznostih posameznikov. ampak po pravilih zasebnega prava). Pomembno je tudi financiranje iz javnih sredstev. 13 .● javne agencije – izvajanje strokovne dejavnosti. SKLOP ODNOSOV MED JAVNO UPRAVO IN JAVNIMI USLUŽBENCI Upravni sistem ima več podsistemov: ● sistem zaposlovanja – ureja dostop do službe v javnem sektorju (v zasebnem je stvar lastnika. ki je opredeljen lastniško – kar je v lasti države (organizacije. ● še Ustavno sodišče.2. Pomemben je predvsem odnos sodelovanja državljanov pri upravi – to se doseže z omogočanjem dostopa državljanov do informacij (ZDIJZ) in s tem izvajanje nadzora nad oblastjo. Poti dostopa do službe morajo biti objektivizirane. Za razlikovanje med javnim in zasebnim sektorjem je pomembno zlasti razlikovanje v interesu. enostransko odločanje o pravicah in dolžnostih posameznikov.upravni postopek. organizacije javne uprave. torej kar je izrecno predpisano.

ki deluje znotraj MNZ. ● sistem napredovanja – za prehod na višje delovno mesto je treba dokazat določeno znanje. ki pa jih konstituirajo organi v sestavi. skupna izhodišča. lokalni upravni sistem – sestavljajo ga župan. ki jo določajo neki predpisi. . čeprav niso subjekti državne uprave. enoten sistem usposabljanja (to ni javni sistem šolanja). ○ Zakon o ustavnem sodišču – ustavni nadzor. preprečevanje politike pri vstopu. s tem pa se opredelijo tudi organizacijska struktura organizacije. to zagotavlja neodvisnost lokalne uprave od države. ○ Zakon o državni upravi (novi) – vsebuje delovna področja ministrstev. razvoj. javne agencije. Normativna razmerja: državljani – država: ○ Zakon o splošnem upravnem postopku.Zakon o javnih uslužbencih (sprejet 2002. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 14 . 3. javno podjetje. za vsako mesto opis delovnih nalog. sistem javnih uslužbencev . v Sloveniji Upravna akademija. Državna uprava izvaja odvisno regulacijo. da bodo čim bolj kos izzivom okolja. a je uveljavljen šele leta 2004). delovno področje določa delovanje ministrstev.3. napredovanje vezano na delovno dobo. določa tudi razmerja med ministrstvi in ureja teritorialno strukturo državne uprave. ● ● Regulatorno funkcijo izvajata: centralni upravni sistem – državna uprava je sestavljena iz vlade. V državni upravi se opredelijo delovna mesta (sklop nalog določenega naziva). Vse podsisteme vežejo enostransko urejene pravice. javni gospodarski zavodi. Servisno funkcijo izvajajo: režijski obrat. ● sistem usposabljanja – ljudi je treba čim bolj izobrazit.…) ○ neposredno odločanje državljanov – referendum. Tudi nosilci javnih pooblastil sodelujejo pri upravljanju. ○ Zakon o upravnem sporu – sodni nadzor nad odločanjem uprave. ○ Zakon o varuhu človekovih pravic in temeljnih svoboščin .. ljudska iniciativa. uslužbence imenuje uradniški svet. občinska uprava in občinski svet. vsakoletno ocenjevanje. akt o sistematizaciji. javni zavodi. SKLOP ODNOSOV – INSTITUCIONALNI DEL Institucionalni del uprave se gradi na podlagi regulatorne. ● sistem nagrajevanja. torej le na podlagi zakona.● klasifikacijski sistem – določa ga Zakon o javnih uslužbencih. V EU imajo države članice diametralno nasprotne sisteme javne uprave. servisne in pospeševalne vloge. ● načelo transparentnosti – uprava mora biti pregledna (nanaša predvsem na postopek). ki mu jih v urejanje prepusti država (tega državna uprava ne more!!). Pospeševalno funkcijo izvajajo: javni skladi – ohranjati morajo vloženi kapital (poseben mehanizem). temeljna načela pa so: ● nepolitična uprava . civilna iniciativa. obveznosti in odgovornosti delavcev v javni upravi in temeljni principi ravnanja (evropsko pravo).npr.. ○ sodelovanje posameznikov (npr. ki so si med seboj zelo podobne (vsebina različna. način dela zelo podoben). Občinski svet na originaren način ureja vprašanja. ne gre za temeljna izhodišča): to se najprej začne v Franciji (nacionalna šola za javno upravo). npr. nastane z razvojem pravne države. osebe zasebnega prava s koncesijo.neformalni nadzor. ● načelo zakonitosti – državni uslužbenci delajo na podlagi in v okviru zakona. V 5 razredov je treba razporediti celotno organizacijo. institucije (regulatorna funkcija): ○ Zakon o vladi. ki jo sestavljajo ministrstva. lokalna samouprava v organih. začne se s permanentnim izobraževanjem (novitete. ● načelo odprtosti – različna stopnja sodelovanja državljanov pri upravljanju: ○ temelj je informiranost – dostopnost občanov do informacij javnega značaja.

javna podjetja. servisna funkcija – javne službe: ○ družbene javne službe – Zakon o zavodih iz leta 1991. ki zahtevajo prisilo. ● ● 4. ○ Zakon o inšpekcijskem nadzoru – inšpekcija je ena izmed sistemskih funkcij uprave (ureja nadzorno funkcijo uprave). dva različna predznaka: birokratska oblast – negativen predznak. ureja nadzor nad spoštovanjem predpisov. temeljna družbena pravila spoštujemo zaradi avtoritete. ○ je vladanje s pomočjo uprave. Razvili so se tudi kot pravni mehanizem (človekove pravice in svoboščine). opredeljuje tri oblike agencij. VLOGA UPRAVE V SISTEMU OBLASTI 4. ● ● ● ● ● ● Ko govorimo o birokraciji. birokratska organizacija Webrovega tipa – nima negativnega predznaka: ○ hierarhija – delitev dela in odnosov. Ko se začne razmerje krhati. neosebni. ○ birokratski odnosi so formalizirani. ki jih sprejme oblast. oblikuje se vladajoča koalicija. kjer se preko volitev kažejo vsi interesi ljudstva. skupni cilj – ta interes je treba uresničevati. vsa uprava izvaja to sistemsko funkcijo. SPLOŠNO Vrhovni suveren je ljudstvo posamezne države. ○ Parkinsonov zakon – zakon o naraščanju uprave. novi je v nastajanju. sprejmemo brez odgovora. ki je institucionalen. ○ Zakon o javnih naročilih. ○ vsaka funkcija obvladuje vse funkcije pod sabo. režijski obrat. ki nastane na političnem področju. Zato obstajata 2 obliki vladanja: absolutistična – oblast prevzame ena oseba.1. opredeljuje državni interes. financiranje: ○ Zakon o javnih financah. avtoriteta temelji na vrednostnem sistemu. tukaj najdemo: javni holding.● ○ Zakon o lokalni samoupravi. Nastanek skupnih ciljev: ○ vrednostni cilji so objektivno pogojeni (svetost življenja. posamični interes pa je potrebno podredit splošnemu (prisila). 15 . ○ Zakon o javnih agencijah – na sistemski ravni ureja javne agencije. koncesije. teritorialno organiziranost. vendar pa je dejstvo. Oblast v družbi ni vseobsegajoča. imamo dve različni situaciji oz. ○ gospodarske javne službe: Zakon o gospodarskih javnih službah – ni institucionalen. znotraj tega pa so odnosi popolnoma jasni. Za izvajanje oblasti pa vladajoča interesna koalicija potrebuje upravo. pospeševalna funkcija: ○ Zakon o javnih skladih – iz leta 2003. če se nekdo ne strinja. se stanje v državi pomika od 'oblasti' k 'avtoriteti' – prostovoljno internaliziranje odločitev.…) – v njih težko kdorkoli poseže.. sistem upravljanja in izvajanja gospodarskih javnih služb.. Normalno stanje v državi je. 3 oblike skladov. ki ima oblast. da vsi hkrati ne moremo vladati. Oblast = moč – možnost uveljaviti svojo voljo kljub odporu drugih. ko večino stvari. ki jih nisi pripravljen sprejeti – po premici od 'oblasti' do 'avtoritete' se pomikamo proti oblasti. vedno več je odločitev. ○ Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Bolj ko so interesi skupni. ○ pojav. demokratična – ljudstvo prenese svojo oblast na parlament. ko vedno bolj odloča v svojem lastnem interesu. preko česar tudi oblast ne more. avtoriteta – je antipod oblasti. ○ subjektivne odločitve – tisti. ○ cel sistem uredb (vlada). ki ureja organizacijo. Interes nastane prek političnih procesov. ureja oblike. Oblast izvira iz različnosti interesov. je edini sistemski zakon na tem področju. eno od pravil: 'vsakdo napreduje do stopnje moje (svoje?) lastne nesposobnosti'. V družbi obstajata dva pola: oblast.

Pomembne se zlasti negativne pravice. Poleg teh pa še: ● kolektivno odločanje. tudi. Oblast je najbolj občutljiv element v družbi. nadzor.) RAZMERJE UPRAVA – DRŽAVLJAN: gre za razmerje med izvrševalcem oblasti in državljani. ki sodi v upravo. kakšna je intenziteta prenašanja. 4.) RAZMERJE VLADA – UPRAVA: uprava je vedno instrument. ● ● Različne prenesene funkcije se izražajo tudi v tipih pravnih aktov: odločanje – abstraktna regulacija. posredno odločanje (predstavništvo). da avtoritativno uveljavi svojo oblast. je zastarela. načela (načelo zakonitosti. DECENTRALIZACIJA Tu izhajamo iz treh osnovnih funkcij upravnega sistema – odločanje. tukaj pa obstajajo sredstva varovanja posameznikovih pravic v razmerju do uprave: ta sredstva obstajajo zato. da lahko vlada (birokratska vlada).je ideal – temelji na strokovnosti. izvrševanje – konkretni upravni akti (konkretne upravne odločitve). Intenzivnost prenosa teh 3 funkcij pomeni decentralizacijo. ker je posameznik šibkejši (upravni postopek. ● sistem delitve oblasti. Je instrument tistega. ki se odražajo v parlamentu. Vendar pa ima vlada možnost. ki je na oblasti). ki so odmerjene s strani države. pri čemer pa teh funkcij ne moremo prenesti v celoti. način odločanja. ker služi vsakomur. Vlada zato potrebuje večjo birokracijo. RAZMERJA OBLASTI Ločimo 3 vrste razmerji: 1. samo še za operativne. 3. sodelovanje državljanov pri upravljanju. Potrebno je oblikovati organizacijo. Zato se pojavi aparat za izvajanje oblasti (uprava) in posledica birokratske oblasti je (nesorazmerno) večanje uprave.…).2. ljudstvo vedno manj sprejema oblast vlade. Ta sredstva delimo v dve skupini: ○ organizacijska sredstva politične kontrole uprave – skušamo s spremembo v organizacijski strukturi doseči novost (novo delovanje): decentralizacija. 2. se le premakne v vlogo vlade). ki omogočajo nosilcu oblasti. sodni nadzor. ki črpa iz svoje politične moči. ker ni več primerna za strateške naloge (iskanje novega znanja). delitev funkcij oblasti. neformalni nadzor – ombudsman). ki temelji na iskanju novega. Vendar pa če vez z ljudstvom prične razpadati. ● načelo zakonitosti 4. referendum). ki je nosilec oblasti.3. zato mora imeti sredstva politične kontrole uprave. birokratska organizacija kot taka pa ne obvladuje vse funkcije pod sabo (vseh ne – ne rabi novih znanj). izvrševanje. ne na politiki. da kontrolira močan aparat (uprava je politično nevtralna. ○ ○ ○ ○ 4.1. bazira na avtoriteti (temelji na jasnosti ciljev). Stopnja decentralizacije je odvisna od tega. nikoli ni oblast sama (uprava ne more vladati. SREDSTVA POLITIČNE KONTOROLE Sredstva političnega nadzora uprave so: ● decentralizacija. Birokratska oblast nastane zaradi slabljenja podlage med politično podlago (državljani) in vladajočo interesno koalicijo. Prenos funkcij: 16 .3. koliko funkcij je preneseno oz.) RAZMERJE DRŽAVNI ZBOR – VLADA: vlada mora upoštevati interese suverenega ljudstva. ○ funkcionalna sredstva politične kontrole uprave – neposredno odločanje (ljudska iniciativa. če oblast prevzame vojska.

teritorialna decentralizacija – posamezne teritorialne enote organiziramo glede na teritorij in nanje prenašamo različne funkcije v različni stopnji intenzivnosti. Šlo je za enotirni sistem. ○ lokalna samouprava. ● ● ● ● Decentralizacija je lahko: vertikalna decentralizacija. ali ministrstvo). Vlada obdrži le del kontrole (kontrola nad ustavnostjo in zakonitostjo – to presojo lahko zahteva samo vlada. Če gledamo vertikalno. teritorialni princip.dekoncentracija upravnih sistemov – je najnižja stopnja intenzivnosti prenosa funkcij. ○ ministrstva – prirejena med sabo. Pri sistemu prenesenih nalog nadzora ne izvaja župan. kot za povezovanje – če nekaj decentraliziraš. kontrola pa se izvaja z instančnim nadzorom (organ v sestavi. stopnja decentralizacije. ○ nadaljnja decentralizacija znotraj organov v sestavi ministrstev – glede na: ▪ področje. ● ● ● V Sloveniji so uveljavljeni trije principi: resorni princip. tudi v pokrajine. Naš sistem je zelo slabo povezan na horizontalni ravni. Decentralizacija deluje na obeh straneh – gre tako za decentralizacijo. člena URS (širše samoupravne lokalne skupnosti): ''Občine se samostojno odločajo o povezovanju v širše samoupravne lokalne skupnosti. Ta sistem se je končal '94 leta. ki je 1. funkcionalna decentralizacija – pomeni prenos funkcij na nedržavne organe s pomočjo koncesij. Pri nas to opravljajo upravne enote. ○ organi v sestavi znotraj ministrstev – v razmerju do ministrstev je vertikalna. Gre za uporabo prava. ali ▪ funkcijo – npr. upravne enote pa: ○ izvršujejo zakone in nimajo pristojnosti abstraktnega reguliranja in nadzora. inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov (to je funkcija in ne resor). saj pomeni golo izvrševanje predpisov. saj je občina izvajala funkcije države. izdajanje konkretnih aktov. ta kontrola je torej zelo zožena). Dvotirni sistem je. področje financ.interesna decentralizacija – lokalna skupnost ima specifične interese. Center zadrži nadzor in odločanje. da uresničujemo interese. Načela in merila za prenos pristojnosti iz prejšnjega odstavka ureja zakon. da so se interesi preveč razdrobili in zato so upravni sistemi neuravnoteženi. najbolj enostavna decentralizacija.● ● prenos izvrševanja . ko se občini prenese pravica odločanja. Pomembno je vprašanje spremembe 143. Vzporedno se torej odvijata dva upravna sistema: ○ državni upravni sistem. V SFRJ smo poznali komunalni sistem – občina je opravljala državno funkcijo in v delčku tudi funkcijo lokalne samouprave. ampak po funkcionalnem principu. zdravstva. vendar do tega ne prihaja. stopnji. boljši je politični nadzor. horizontalna decentralizacija ali resorni princip – vsak izmed resorjev opravlja vse tri sistemske funkcije.'' Eden glavnih problemov interesne decentralizacije (in to je lokalna samouprava): decentraliziramo zato. prenos izvrševanja. moraš to zopet povezati v celoto na višji ravni. potem so ti organi znotraj ministrstva podrejeni ministrstvu (organi v sestavi ministrstva) in niso organizirani po resornem principu. v razmerju znotraj ministrstev pa horizontalna decentralizacija. funkcionalni princip. zato je prav. da ji priznamo delno avtonomijo. Močnejša kot je interesna decentralizacija. šolstva). problem pa je. Zakon o državni upravi pa omogoča tudi prenos državnih nalog na občine (enotirni sistem). dokončno pa se je ukinil leta 1995. V sporazumu z njim prenese država nanje določene zadeve iz državne pristojnosti v njihovo izvirno pristojnost in določi udeležbo ter skupnosti pri predlaganju ter izvrševanju nekaterih zadev iz državne pristojnosti. Primeri vertikalne in horizontalne decentralizacije: ○ vlada – sintetična funkcija (horizontalna). ampak pristojno resorno ministrstvo (v tem sistemu je občina 'dvoživka'). ali pa določen organ znotraj ministrstva opravlja določene naloge. 17 . V Sloveniji velja dvotirni sistem (država / lokalna skupnost). ○ odločajo v upravnem postopku na 1. pobudo pa lahko da vsak občan. za urejanje in opravljanje lokalnih zadev širšega pomena. Država mora za tak sistem prenesti naloge in zagotoviti sredstva za izvajanje nalog – gre za sistem prenesenih nalog. kontrole in del odločanja . imamo več ministrstev znotraj vlade (npr. saj se izvaja na vsaki ravni.

Montesquieu je uravnoteženost preučeval na svoji sodobni državi (absolutizem) in zagovarja 3 veje oblasti: zakonodajna oblast – določa temeljne principe. ○ Generalna policijska uprava je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) – policijske uprave (lastna teritorialna organizacijska struktura) – policijske postaje. na katere bi se bilo mogoče zanesti v postopku uveljavljanja pravnih sredstev. okvire delovanja družbe. Ideja delitve funkcij oblasti je že zelo stara (celo stari Grki so jo poznali). da ministrstvo lahko daje enotne smernice za delovanje organa v sestavi ministrstva in hkrati izvršuje nadzor. izvrševanje je zaokroženo v okviru upravne enote – sistem splošnih okrajev. Naš sistem dopušča oba sistema in v Sloveniji celo poteka vzporedno. ○ zunaj je: ▪ obramba. 4. ○ geodeti. ○ entiteta lokalne skupnosti. vendar pa sta občina in upravna enota (UE) popolnoma ločeni.3. župan ne more razpustiti občinskega sveta. Vsa oblast pa kljub temu večinoma izhaja iz parlamenta. zato govorimo o delitvi funkcij. razmerje med izpostavo in ministrstvom. ● ● ● 18 . Zakon o pokrajinah. razmerje med lokalno samoupravo in državo – država ne more posegati v pristojnost lokalne samouprave. navodila – kako je potrebno razumeti izvajanje zakona). Druga rešitev so pokrajine: ○ naloge države in naloge občin. ▪ davkarija. Utemeljitelj ideje delitve oblasti je Montesquieu (izhaja iz Montesquieujeve teorije delitve oblasti). ▪ inšpekcijska služba. Ni več klasične delitve vej oblasti. ki nato voli vlado. ○ originarne naloge bo določal npr. vendar pa organizacijsko nadzorstvo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve.● ● Primeri teritorialne decentralizacije: ○ področje prostora – razmejitev pristojnosti med občino in državo – občina lahko izdaja abstraktne akte. Slovenski upravni sistem je dvojno decentraliziran: teritorialni upravni organ opravlja teritorialno funkcijo za ministrstvo. Ministrstvo lahko upravni enoti daje obvezna navodila in se imenujejo interni akti (niso eksterni pravni akti. sodna oblast. ○ narodna obramba. ampak govorimo o delitvi funkcij. ● ● ● ● Različna razmerja: razmerje med ministrstvom in organom v sestavi – to razmerje pomeni. ○ imela pa bo tudi abstraktno regulacijo – potreben predstavniški organ (upravna enota ga nima!. ne more pa izdajati konkretnih pravnih aktov. npr. Danes pa težko govorimo o delitvi oblasti. ○ inšpekcije. ima le načelnika). instrukcije. To načelo je danes vsebovano v praktično vseh modernih ustavah. občinski svet pa ne more razrešiti župana. razmerje na teritorialnem nivoju – uveljavljeno je načelo samostojnosti organa. ministrstva pa vzpostavljajo tudi izpostave ministrstev na ožjem teritorialnem prostoru – sistem funkcionalnih upravnih okrajev: ○ davčne izpostave. ki odloča v postopku. vsako ministrstvo izvaja nadzor nad posamezno enoto upravnega sistema. mestni svet in župan sta si prirejena in nista v razmerju podrejenosti. izvršilna oblast – znotraj zakonskih okvirov izvršuje celotno politiko države. DELITEV FUNKCIJ OBLASTI Oblast je deljena zato. da se prepreči korupcija in absolutnost oblasti. Lokalna samouprava se lahko ponudi za izvrševanje nalog upravnih enot (= prenesene naloge).2. prenesene naloge pa bi bile od države in občin (občina bi bila 'dvoživka' – izrazito enotirni sistem). obe situaciji lahko razreši državni zbor pod določenimi pogoji.

se opravi drugi krog imenovanja vlade. da bo predsednik vlade član stranke. Parlament je izvoljen neposredno in se konstituira na ustanovni seji. Danes je odločanje o politiki normativno potegnjeno previsoko. Če še tokrat ne uspe. Delitev oblasti izhaja iz odnosa prirejenosti (na svoje področju so si te funkcije prirejene) in ne njihove podrejenosti. Premier ima 3 mesece časa. URS: ''V Sloveniji ima oblast ljudstvo. 4.3.ta delitev vzpostavi sistem checks and balances. operativnimi odločitvami – izvršna funkcija oblasti. kjer gre za izvirno regulacijo (zakonodajalec je edini. kar pa je upravna funkcija. je velika nevarnost.''). ki podprejo nekoga iz male stranke (to ponavadi ni dolgoročno). Se pa izvaja preko političnih strank in uprave. lahko se sestavi koalicija iz malih strank. Vlada je torej 2x podrejena parlamentu. če pa odločanje o vrednotah prenesemo na operativno raven pride do uzurpacije (nasilne. V času Montesquieu-ja je obstajala prava delitev oblasti: ○ buržoazija – zakonodajna oblast: ○ aristokracija – izvršilna. ● ● V upravnem sistemu je eden od problemov določitev ravni odločanja in zato je pomembno razmerje med: strateškimi odločitvami – zakonodajna funkcija oblasti . Pomanjkljivost teorije delitve oblasti je.danes oblast pripada ljudstvu. po načelu delitve oblasti na zakonodajno. 19 . se lahko začne 3. sestavi tudi izvršilno oblast . Pri nas pa tudi ministre imenuje DZ in ne predsednik republike (112. Premier pa sam še ne more imenovati vlade (ostanek skupščinskega sistema – 2.Delitev je nujna.1. da bodo direktantske. Razmerje med zakonodajno in izvršilno oblastjo se kaže tudi pri: ○ nastanku vlade – parlament potrdi vlado. da sestavi celotno vlado (prej pa že lahko imenuje 2/3 ministrov. ki ga je po posvetih predlagal predsednik države. Raven strateškega določanja je povsem prepuščena zakonodajalcu. Vlada izvršuje politiko.2. odloča. Vse skupaj pa izhaja iz nadzora nad oblastjo. se krog razširi: istega ali drugega kandidata lahko predlaga zopet predsednik. sprejema ali zavrne – gre za proces nastajanja nekega zakona. Pri nas predsednik vlade nima mandata za sestavo vlade. da danes težko govorimo o različnih nosilcih oblasti . kar vsekakor presega njegovo zakonodajno in nadzorno funkcijo. izvršilno in sodno. da kdor osvoji zakonodajno oblast. sodna oblast. ki jo določa parlament. Danes velja. stopenjski sistem nastanka vlade) – ministre imenuje parlament. le-ta pa je operativni organ. ali pa se razpišejo ponovne volitve. člen URS) predsednik republike po posvetovanju z vodji poslanskih skupin predloži Državnemu zboru kandidata za predsednika vlade. krog izbora.tukaj so pomembne aksiološke premise. nezakonite prilastitve) oblasti). kjer lahko premiera predlaga tudi poslanska skupina. Če to ne uspe. da je vlada operativna). Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami. če predsednik vlade ni izvoljen v 1. ko za izvolitev zadošča že relativna večina. ampak jih imenuje DZ!! ○ oblikovanju normativnih aktov (določanje politike) – parlament izdaja normativne ukrepe in nadzira delovanje vlade. DZ ima še veliko moč (zaradi tradicije: moč skupščine). Odločitve se ne smejo prenašati z ene ravni na drugo (če operativne odločitve prenesemo. Vlada predlaga normativne okvire. lahko pa kandidate predlagajo tudi poslanske skupine ali 10 poslancev. V drugih državah običajno predsednik republike podeli mandat in ne le predlaga. ● ● POSTOPEK IZVOLITVE PREDSEDNIKA VLADE (111. da ne pride do zlorab – druga drugo nadzorujejo (medsebojna razmerja) . ta pa spreminja. člen URS) – nismo dosledno izvedli delitve. popolnoma izdelani pridejo v parlament. Nato parlament izvoli premiera. ki ima največ mest v DZ. kdo določa politiko države. Pri nas je to Državni zbor. ki lahko originarno določa normativni okvir). dejansko pa se v redu odvija.legitimnost črpa iz ljudstva. RAZMERJE MED IZVRŠILNO IN ZAKONODAJNO OBLASTJO Pomembno je vprašanje. ● ● Funkcija zakonodajne veje je: postavlja normativne okvire na ravni. krogu. Načelo delitve oblasti je ustavno načelo (3/II. Ni nujno. Danes v modernem jeziku govorimo o načelu delitve funkcij ter izhajamo iz načela enotnega nosilca oblasti. funkcija nadzora nad izvršno oblastjo.

torej da bo nesprejem zakona pomenil izglasovano nezaupnico. S tem se zagotovi kontinuiteta – imamo vlado v odhajanju in novega predsednika vlade. se začne sestava kabineta – predsednik vlade izbira med kandidati za ministre. če še vedno ni izvoljen.'' . vendar ne dlje kot za tri mesece. člen URS) – ''Najmanj 10 poslancev lahko sproži v državnem zboru interpelacijo o delu vlade ali posameznega ministra. Nadaljnje postopke urejata Zakon o vladi in Poslovnik DZ. Državni zbor ugotovi.gre za uveljavljanje politične odgovornosti celotne vlade ali posameznega ministra. mora državni zbor v 30 dneh izvoliti novega predsednika vlade ali dotedanjemu izglasovati zaupnico (potrditi staro vlado). Če Državni zbor tudi v treh mesecih po nastopu funkcije vlade ne imenuje še neimenovanih ministrov. Na teh volitvah zadošča za izvolitev večina navzočih poslancev (navadna večina) – dobimo manjšinsko vlado. Če predsednik vlade v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži sestave vlade. da bo odstopil. kadar stvari v določenem resorju ne 20 . Če tudi po izteku tega roka predsednik vlade ne predloži predloga za imenovanje članov vlade. da je vlada nastopila funkcijo. predsednik republike razpusti parlament. Če odločitev ni sprejeta. dokler se vlada ne konstituira (novi predsednik vlade jo mora v treh mesecih postaviti). Funkcija vladi preneha. za katerega kandidirajo) pred ustrezno matično telo Državnega zbora – 112. mu lahko Državni zbor določi rok. da je predsedniku vlade prenehala funkcija. Pri nas imamo sistem konstruktivne nezaupnice – istočasno je potrebno izvoliti novega predsednika vlade. ampak mora to poslati v odločanje v parlament. Predsednik vlade mora v desetih dneh po nastopu funkcije vlade predlagati še neimenovane ministre. Pri potrjevanju stare vlade gre za popravni izpit parlamenta. razen če v 48 urah DZ z večino navzočih ne odloči izvesti ponovne volitve predsednika vlade. Šteje se. nato se glasuje o ministrih kot o listi kot celoti (predsednik vlade jo mora predložiti v 15 dneh po izvolitvi). člen URS. če mu v 3 mesecih ne uspe (tj. člen URS) – vlada lahko poskuša pritiskati na parlament (ravno obratno kot nezaupnica) in si skuša zagotoviti podporo v parlamentu. v katerem mora predložiti predlog za sestavo vlade. Predlagani kandidati morajo iti prej na zaslišanje (gre za vprašanja s tistega področja. prevzel sam ali jih poveril drugemu ministru. INTERPELACIJA (118. oziroma obvestiti Državni zbor. predsednik republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve. 11. da je funkcija predsedniku vlade in ministrom prenehala. kar je slabo. ker ga ni imenoval. Če vlada ne dobi podpore večine glasov vseh poslancev (zakon ni sprejet). ZAUPNICA (117. Če po razpravi o interpelaciji večina vseh poslancev izreče nezaupnico vladi ali posameznemu ministru. predsednik vlade reče. potem pa še posebej o vsakem od kandidatov po vrstnem redu vložitve predlogov. člen URS) – če DZ ni zadovoljen z delom vlade ali ko se spremenijo politične sile v parlamentu. če pa ne dobimo predsednika vlade (po ponovnih volitvah v 48 urah). ki je zelo šibka (nobenega resnega projekta ne more speljati. da je bila vladi izglasovana nezaupnica. če DZ ne sprejme določenega zakona ali druge odločitve. vendar ta še opravlja tekoče posle. POSTOPEK SESTAVE VLADE ko je predsednik vlade imenovan. za sprejem nekih odločitev. praktično ne more spremeniti politike). v določenem roku mora biti imenovanih najmanj 2/3 resornih ministrstev. ki jih vlada potrebuje za svoje delovanje (predlaga sprejem neke zakonodaje). državni zbor vlado ali ministre razreši. katere resorje bo začasno. Samo z izvolitvijo novega predsednika vlade lahko torej preneha funkcija staremu predsedniku vlade. v parlament pa pošlje svoje predloge. Vlado pa lahko odstrani tudi parlament: ● ● ● IZGLASOVANA NEZAUPNICA (116. ● ● ● Vlada lahko vedno odstopi sama kot celota (odstopi predsednik vlade in pade cela vlada). pride še do nove vlade (gre za orožje zakonodajne oblasti proti izvršilni veji). Državni zbor ugotovi. DZ pa mora sedaj v 30 dneh postaviti novo vlado (ali pa po 30 dneh ponovno glasuje o zaupnici vladi). se šteje. saj daje parlamentu možnost taktiziranja. Predsednik vlade ne more razrešiti ministra. Gre za načelno razpravo o političnem vprašanju na določenem področju. pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja. predsedniku vlade preneha funkcija. če je imenovanih več kot dve tretjini ministrov. V nasprotnem primeru predsednik republike razpusti parlament. člen Zakona o vladi (noveliran) Predsednik vlade mora predlagati imenovanje ministrov v roku petnajst dni po svoji izvolitvi. Lahko pa npr. če ne pridemo do vlade). ostali pa v nadaljnjih 10 dneh.● ● ● najprej se glasuje o kandidatu predsednika republike.

Organizacijo javne uprave določa zakon. mora pa jih izdajati. Upravni spor je lahko tudi npr. da ga ne uporabi (v konkretni zadevi) in ga ne razveljavi. To zgolj pomeni. če se vlada naveliča. to je v pristojnosti samo Ustavnega sodišča.3. Le Ustavno sodišče ima možnost posega v zakonodajo preko sistema presoje ustavnosti in zakonitosti. Sankcija je razrešitev. sodišče pa odloča o zakonitosti konkretne odločitve).vlada preneha z novimi volitvami v Državni zbor . Nad konkretnim odločanjem izvršne oblasti se izvaja sodni nadzor (nad odločanjem uprave). sodi. ki je določen akt izdal. zaradi nezakonitega oz. ki jo določa parlament. To je normalno prenehanje vlade tudi. ki odloča z 2/3 večino.2. člen URS) – ''Predsednika vlade ali ministre lahko državni zbor pred ustavnim sodiščem obtoži kršitve ustave in zakonov. Sodna oblast izvira iz parlamenta – parlament vpliva nanjo. da podzakonski akt ni v skladu z zakonom. Ko se postopek znotraj upravnega odločanja konča. Poslanci dajo interpelacijo. znotraj ministrstev pa ureditev določi uredba vlade.2.3. saj ima vpliv pri imenovanju in volitvah sodnikov. storjene pri opravljanju njihovih funkcij. v kateri navedejo vse grehe ministra in po kakšnem mesecu pride to pred DZ (predsednik vlade lahko pride v DZ in ministra zaščiti). vendar pa danes zakon določa zgolj najpomembnejša ministrstva. ga razveljavi (ni možna odprava!) in to samo za naprej (ex nunc). ki ureja tudi vsebino resorjev. Novi zakon o državni upravi je kljub ustavni določbi.● funkcionirajo. Ustavno sodišče je tako negativni zakonodajalec – če ugotovi. Sodišča lahko do neke mere preko sodne prakse tolmačijo pravo. ○ minister mora imeti izrecno pooblastilo zakona. Ustavno sodišče obravnava obtožbo na način. ampak pravne odgovornosti. da se z zakonom organizacija uprave ureja samo do prve ravni: ○ organi v sestavi se urejajo z uredbo o skupnih temeljih notranje organizacije in sistematizacije.stara vlada v tem času še mora delovati in preneha z dnem imenovanja nove vlade (ko je sestavljeno 2/3 vlade. ali če odstopi predsednik vlade (12/I.'' . Sodišče lahko: upravno odločbo odpravi ter vrne v ponovno odločanje. kot da le-ta ne obstaja. ki se jo hočemo znebiti. ko dobimo 2/3 resornih ministrov).ne gre za ugotavljanje politične. določil. lahko začne sodišče upravni spor (stranka toži tistega. Zakona o vladi). členu. Še nekaj dejstev o izdajanju aktov: ○ vlada lahko svoje uredbe izdaja h kateremkoli zakonskemu predlogu. 4. nikoli z uredbo (detailira pa lahko pravico podzakonski akt). ● Vlada pa ''nadzira'' parlament preko zakonodajne iniciative. vendar pa to ni oblikovanje novih norm. saj vlada sodeluje na vseh stopnjah sprejemanja zakona tudi v parlamentu.2. upošteva se načelo sorazmernosti.3. Resorji so bolj fleksibilni. nadomesti upravno odločbo s svojo ter s tem razveljavi (pride do prevzema funkcije upravne oblasti). ○ notranje organizacijske enote ureja minister z aktom o notranji organiziranosti in sistemizacij v posameznem ministrstvu – v soglasju z vlado. zoper akt volilnih komisij. gre za politično nesposobnost. ki je odprta. Kadar pa imamo vlado. imamo za to na voljo ustavne institute: NOVE VOLITVE V DZ . RAZMERJE MED ZAKONODAJNO IN SODNO OBLASTJO Sodna oblast uporablja zakonodajo (sodniki sodijo na podlagi ustave in zakonov). neustavnega ravnanja. Parlament zakonodajnih predlogov ne more pretirano spreminjati. saj ima zanjo edina na voljo celoten aparat (upravo). da lahko izda podzakonski akt na določenem področju. ● ● 21 . V bistvu gre za pravi sodni postopek – postopek se odvija pred Ustavnim sodiščem. USTAVNA OBTOŽBA ALI IMPEACHEMENT (119. RAZMERJE MED IZVRŠILNO IN SODNO OBLASTJO Sodišča morajo upoštevati tudi podzakonske akte. 4. Pri tem pa imajo poseben položaj zaradi instituta exceptio illegalis (izvzetje zaradi nezakonitosti) – če sodišče ugotovi. kadar je to predpisano – za to ni sankcije. vendar pa ima sodnik doživljenjski mandat. da je zakon v neskladju z ustavo. ○ pravice se lahko določijo samo z zakonskim aktom. kakor je določen v 109.

ki je sam nosilec pooblastil. Obstajajo 3 temeljni instituti varstva: 1.3. Vsaka akcija uprave mora imeti podlago v zakonu. uprava sme delati le tisto. Ogromno jih je. Stopnjevani kolegij (izvršilna oblast) – predsednik vlade ima posebna pooblastila. uprava pa ima ustrezajočo dolžnost. Minister (in ne ministrstva) je nosilec pooblastil.4. kot individualno odločanje (direktorji). pravice aktivnega statusa – pravice političnega sodelovanja in udejstvovanja. NAČELO ZAKONITOSTI Vse sisteme pa povezuje načelo zakonitosti upravnega delovanja. SREDSTVA VAROVANJA POSAMEZNIKOVIH PRAVIC V RAZMERJU DO UPRAVE (NADZOR NAD JAVNO UPRAVO) Pravica je pravno zavarovani interes (tu usmerjen v določeno dobrino ali določeno ravnanje upravnih organov). 2. ki imajo pooblastila na podlagi zakona!). V nekaterih primerih celo sploh ne sme delovati. ampak sta si prirejena vlada in predsednik države. ○ organi v sestavi (direktorji). ○ upravne enote (načelniki). Vlada ni najvišji organ izvršilne oblasti (je pa njen vrh). o teh pravicah pa se odloča v upravnem postopku. ○ predsednik vlade. ki je posledica neopredeljenih pravnih pojmov (omogočajo t.4. varuje jih kazensko pravo. Ministrstva izvajajo iz ministrovih pooblastil (razen policije in inšpektorjev. da od uprave nekaj zahtevaš. V upravnem sporu se presoja.) UPRAVNI POSTOPKI – ravno varovanje je njihov smisel (glavni razlog uvedbe teh postopkov je bilo varstvo pravic posameznikov). ki se je razvil ravno zaradi zaščite stranke v teh primerih. Na nižjih stopnjah imamo tako kolektivno odločanje (nadzorni sveti). ● ● ● ● Ločimo torej : kolektivne organe – Državni zbor. stopnjevani kolegij – pooblastila samega kolegija. ali je odločba zakonita ali ne (morebitne kršitve 22 . 'tiho diskrecijo'). kar je dovoljeno. Gre za področje svoboščin (te so priznane z Ustavo RS). Vsa pravna sredstva morajo biti pred tem izčrpana.) UPRAVNO SODSTVO – druga veja oblasti (sodna) nadzira spoštovanje predpisov pri odločanju v upravnih zadevah. ○ ministri. na primer o pravicah ne sme odločati. 3. ima močan precedenčni značaj. saj ne gre za sklepanje poslov.i. varujejo se z upravnim sporom. če stranka poda neko zahtevo. Predsednik države je individualni organ. Danes poznamo v Evropi le splošni upravni postopek (vsi instituti so kodificirani v enem samem zakonu).3. Pri kolektivnem odločanju ločimo: homogeni kolegij – v Sloveniji imamo DZ kot klasični homogeni kolegij. pod tem pa so individualni organi – ministri.3. Le redko je podeljena diskrecijska pravica odločanja. 4. Te pravice se izpolnjujejo same po sebi in postajajo naddržavne. 4. odloča lahko le o načinih pridobitve pravic. individualne organe: ○ predsednik države. drugod poznajo za vsako stvar svoj upravni postopek. pravice pozitivnega statusa – upravičenje.Institut ustavne pritožbe – dogaja se pred Ustavnim sodiščem. V teh primerih lahko uprava odloča tudi brez izrecnega zakonskega pooblastila. Uprava dolžna ravnati. KOLEKTIVNO ODLOČANJE Pri kolektivnem odločanju je potrebna določena stopnja soglasja in kompromisa. Pri kolektivnem odločanju pa ne gre za zastopanje. ● ● ● Pravic imamo več vrst: pravice negativnega statusa – vanje uprava ne sme poseči. a se pojavlja vprašanje enotnega varstva – za to potrebuješ močno sodno prakso.

otrokovih pravic. ○ dejavnosti ombudsmana: ▪ lahko odpira preiskovalne postopke. ker nima nobene formalne moči oz. varuh potrošnikov. Predmet nadzora je posamična zadeva. vsi pa so tudi dolžni z njim sodelovati (odzvati se na njegovo vabilo. ▪ kadarkoli lahko opravi preiskavo. ki se ga zadeva tiče. ▪ specialnega – npr. Ni del oblasti. mu v roku odgovoriti na vprašanje).'' 23 . ki je neodvisna od državnega aparata in politike. Tudi pri nas je ombudsman ustavna kategorija. pristojnosti – varstvo se izvaja na podlagi avtoritete in ugledne institucije (zato je pomembno. Kvazi upravni spor – upravni spor se uporabi za področja. ki ga pošlje v Državni zbor. ▪ ima dostop do vseh podatkov. ○ sankcije. ki je akt izdal in s tem postane prirejena organu. potreben pa je zato. Institut ombudsmana se je razvil 1809 na Švedskem. tam. ▪ izdaja redno letno poročilo. ○ je enooseben organ. ter zakaj ne. varuh bolnikovih pravic (ni zakonito postavljen in nima nikakršnih pooblastil). ▪ medijski pritisk (preko medijev skuša doseči svoj namen). ○ na predlog predsednika države ga izvoli pa ga parlament z 2/3 večino. danes ga poznajo na vsem svetu. organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil se z zakonom določi varuh pravic državljanov. Sodišče lahko odločbo razveljavi (kršeno načelo procesne pravilnosti) ali odpravi (kršeno načelo zakonitosti). ▪ kliče na zagovor uradnike. Mnenje ombudsmana mora uprava upoštevati. lahko pa delovanje uprave zgolj nadzira in ob kršitvah opozarja ter s svojim ugledom vzpodbuja k rešitvam. ki so mu na voljo: ▪ vsako leto izda poročilo o obravnavanih kršiteljih. kdo je ombudsman). Je del upravnega aparata. sedaj pa je enostopenjski z možnostjo revizije. Spor je bil do sedaj dvostopenjski. vsebovan v poglavju o ustavnosti in zakonitosti: 159. ne glede na to. Gre za instrument parlamentarnega nadzora nad delovanjem uprave. člen URS (varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin): ''Za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov. saj je njegova naloga ravno nadzirati oblast. Pobudniku mora odgovoriti. kaj bo obravnaval in česa ne. psihiatrične bolnišnice). zapori. ▪ izdaja mnenja in priporočila. kot za splošna razmerja med organi in državljani. ki nimajo lastnega postopka (kjer ni zagotovljeno drugo pravno varstvo). kjer je stopnja ogroženosti človekovih pravic velika (npr. ▪ izdaja mnenja in priporočila – njegova mnenja in priporočila so organi dolžni upoštevati. 1919 je sledila Finska. Obseg varstva ombudsmana se širi na državno upravo in lokalno samoupravo.) OMBUDSMAN . omogočiti vpogled v dokumentacijo. ▪ ima zakonodajno iniciativo s področja človekovih pravic in odnosi med organi in strankami. da organ nima pravice spreminjati odločitev. ali bo postopek nadaljeval ali ne. Stranka s tožbo toži organ. mora pridobiti soglasje posameznika. saj ima diskrecijsko pravico odločanja. ▪ deluje lahko tudi kot inšpektor.… ○ ombudsmana ne moremo uvrstiti v nobeno od 3 vej oblasti. v večini držav pa je ustavna institucija. 3. ▪ ukrepa lahko ob nedelovanju uprave (maladministration) – načeloma je vezan na zahtevo ▪ (pobudo). ima pa 4 namestnike (pomočnike predlaga sam ombudsman). širi pa se tudi na sodno oblast (a le v nekaterih primerih zlorabe oblasti in sodnih zaostankov). ker ni neposrednega hierarhičnega nadzora uprave s strani vlade.neformalno sredstvo varstva pravic – neformalnost pomeni. to pa pride v poštev tako za akte. nato pa še vse skandinavske države. Z zakonom se lahko za posamezna področja določijo posebni varuhi pravic državljanov. če pa preiskavo začne sam. ○ naša zakonodaja predvideva 2 tipa: ▪ splošnega. mora takšno odločitev obrazložiti.materialnega in procesnega prava). Značilnosti institucije varuha človekovih pravic: ○ naša ureditev povzema nordijski model ombudsmana. podeljen pa mu je 5letni mandat. če pa ga ne. ali gre za odločbo ali ne (upošteva se vsebina in ne oblika).

s tem pa bi se kršilo načelo enakosti (nekomu bi prisodili pravico. hkrati pa je dobro. ne glede na zakonodajo) in to bi pomenilo zlorabo oblasti. sklenjeno imajo pogodbo za nedoločen čas. kar zakonodajna oblast sprejme. 5. URS) – za varstvo pravic otrok. ● Še en (formalni) institut varstva posameznikovih pravic: ustavna pritožba – gre za del sodnega nadzora. člen Zakona o javnih uslužbencih pa daje glede navodil možnost. znanje slovenskega jezika kot pogoj za pridobitev državljanstva). kjer gre za brezpogojno avtonomijo. Oblast težko omejuje samo sebe. sicer je odločanje arbitrarno in ni zadoščeno načelu enakosti in zakonitosti. ki jih ne more kar zavrniti. ● zakonitost. če je delno/relativno avtonomna. Vendar pa so zakoni zelo splošni in uprava jih pri odločanju interpretira. namen preko katerega uprava ne sme. uprava pa je dolžna izvrševati navodila. Državni zbor pa z volitvami dobi demokratično legitimacijo s strani ljudstva. če bi z izvršitvijo povzročil kaznivo dejanje. da uprava dodaja svojo vsebino. Bistven je okvir in namen zakona. mora pa ga zavrniti. Uprava je sicer po ustavi dolžna izvrševati odločitve politike. Britansko-skandinavski model Značilna je stabilnost vrha uprave. ki niso javnopravnega značaja – za ta področja se lahko z zakonom ustanovi posebnega varuha (15)/II. Sodnik je vezan le na Ustavo in zakone. če bi to pomenilo protipravno dejanje. interpretacijo. da lahko uradnik zavrne uporabo navodila. Ločitev torej ne sme biti absolutna. ● nepolitičnost. vrh uprave ostane isti. Na vrhu uradništva pa imamo osebe. po katerih se odloča. po kateri uprava deluje. da predstavlja njegovo voljo. saj je pomembna strokovnost (sposobne ljudi se obdrži). zato mora uprava pogosto odločati po prostem preudarku (npr. temveč potreba po strokovnosti. Politika bi namreč lahko poskušala vplivati na odločanje uprave. Zakon o državni pravi opredeljuje 3 načela: ● strokovnost – dela se po pravilih stroke. 24 . saj ni demokratično izvoljena. Institucionalna ločitev uprave od politike Na vrhu so politiki. Minister ne more popolnoma razvrednotiti strokovnega znanja delavca pod seboj. saj so pristojnosti uprave točno določene. zato se postavlja vprašanje. če so se poprej izrabila vsa druga pravna sredstva (je zadnja možnost!). let in so politično razrešljivi – gre za direktorje. člen URS zagotavlja. opredeljene z zakonom. Vlade k temu ne zavezuje nobeno pravno pravilo. da je uprava neodvisna. ki so demokratično izvoljeni in za njih ne obstojajo nobeni kriteriji glede strokovnosti (izobrazbe). ali je v tem prostor. da ko se vlada menja. Zakon mora zato vsebovati vsaj osnovne parametre. To pa ni enaka neodvisnost kot pri sodstvu. hkrati pa ne sme biti preveč toga. ki je bistvena za pravno državo. uporabi se lahko le. Uredbe namreč ne smejo določati pravic in obveznosti. Ločnica med upravo in politiko mora obstajati. Vlada oziroma uprava ne more krojiti lastne politike izvrševanja. saj je vedno pred skušnjavo. 92. da bi dajala prednost nekemu političnemu interesu pred splošno voljo. Uprava je zatorej instrument izvrševanja neke politike. Uradniki niso vezani na mandat. Zakon predstavlja okvir. Uprava je del izvršilne veje oblasti. torej izvršuje. ki so imenovane za dobo 5. To pomeni.Ombudsman pa ne more posegati na področja. Varovalo pri tem je sodna presoja aktov uprave in načelo zakonitosti. Načelo zakonitosti ščiti državljane. V upravi pa je zahtevana strokovna izobrazba (večinoma fakulteta). pacientov in potrošnikov. vendar deluje v okviru in na podlagi zakona. saj gre za hierarhično strukturo. ODNOS MED POLITIKO IN UPRAVO 120. Izjemno pomembno je načelo zakonitosti – uprava je samostojna.

člen ZJU). presoja se jo po zaslugah. Namen tega je osnovati organ. da sam imenuje posebno natečajno komisijo. vsake volitve povzročajo 'čistke'. po novem pa je nekrivdno možno razrešiti uradnika ves čas do konca njegovega mandata (političnost!). ki bo vrh uprave oblikoval profesionalno in ne politično. O tem je odločalo Ustavno sodišče na pobudo opozicije. da je to legitimno in nujno za dobro sodelovanje. nima pritožbe – gre za politično izbiro. a dopušča nekrivdno menjavo 1 leto po formaciji vlade. vendar se za razliko od ZDA ne zaustavijo na vrhu uprave. Kandidat je imenovan za dobo 5. ● možnost ministra. a minister na ta priporočila ni vezan – izbira je v popolni diskreciji ministra.ZDA Ob menjavi vlade se menja tudi vrh uprave. ki ne izpolnjujejo vseh pogojev. Posebne natečajne komisije tvorijo člani ali drugi ugledni uradniki in strokovnjaki. Nižja uprava pa je v nasprotju s tem meritokratska. da bi po Ustavi uprava morala biti neodvisna. ● 3 člane imenujejo uradniki sami – problem je lahko v tem. URADNIŠKI SVET Zakon o javnih uslužbencih vpeljuje Uradniški svet. Naš sistem stremi h dvostopenjskemu in se želi približati kontinentalnemu. vpliv politike je večji kot v skandinavskem sistemu. Uradniški svet sam ali preko posebnih natečajnih komisij izbira ustrezne kandidate – njegova naloga je zgolj odpraviti tiste uradnike (kandidate). Ustavno sodišče je odločilo. strokovnosti. Možna sta 2 načina razrešitve: ● krivdni razlogi – malomarnost delovanja ali kaznivo dejanje. da gre za 3 zelo izpostavljene uradnike in obstaja nevarnost političnega vpliva nanje. ● nedorečena struktura posebnih natečajnih komisij. let. V Avstriji se na primer odvija 'Proporz' sistem – volitve se zrcalijo tudi v svetih uprave. RAZREŠITEV Zakon o javnih uslužbencih ureja tudi institut razrešitve (83. ● 2 člana imenujejo sindikalisti. ● 3 člane imenuje predsednik republike. 25 . Naš sistem se teoretično uvršča v kontinentalni sistem. Prej je bila taka razrešitev možna le v 3 mesecih po formiranju vlade. apolitična struktura sveta. lahko pa sam imenuje posebno natečajno komisijo. Uradniški svet naj opravlja izbiro najvišjih državnih uradnikov. Slabosti uradniškega sveta: ● nedorečena. ampak se širijo tudi navzdol. Minister lahko tako zahteva ponovitev razpisa. Na 2. Sestavljen je iz 12 članov: ● 4 člane imenuje vlada. Ministru pri izbiri lahko pomaga tudi uradniški svet s priporočili. vlada pa trdi. da je možno uradnika nekrivdno razrešiti 1 leto po formaciji vlade ali imenovanja uradnika. stopnji dokončno izbiro opravi minister. saj želimo vzpostaviti strokovnost. ki ni izbran. a ostaja 'spiralni' sistem volitev. Kandidat. ali lahko s spreminjanjem zakonov izboljšamo sistem. Slovenija Postavlja se vprašanje. a nam je de facto bliže sistem novih članic EU. a manjši kot v ZDA. Nove članice EU Skušajo doseči kontinentalni sistem. … Kontinentalna Evropa Zanjo je značilna kombinacija obeh sistemov. vendar mu to ne uspeva preveč uspešno. ● nekrivdni razlogi – gre za politično menjavo. mandat je torej daljši od vladnega. ki predlaga vladi imenovanje posameznega uradnika. ki je diskrecijska. Novela zakona je bila torej razveljavljena in sedaj veljavna ureditev je. V nasprotnem primeru bi bil uradnik ves čas na prepihu.

možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj. ki mu je direktor neposredno odgovoren. za vsak polni mesec. Če takega delovnega mesta ni. V primeru ponovitve postopka javnega natečaja prične rok iz tega odstavka ponovno teči. kot jo je prejemal do razrešitve. ima pravico do odpravnine v višini ene petine povprečne mesečne bruto plače. (4) Uradniki se za položaje iz drugega odstavka tega člena izbirajo na podlagi javnega natečaja. točki drugega odstavka ter tretjem. (9) V času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu. ki izpolnjuje predpisane pogoje. lahko na predlog funkcionarja.Naša struktura kaže na to. pristojen za imenovanje. s katerega je bil uradnik razrešen. ki mu preneha položaj po četrtem odstavku tega člena ali je razrešen po petem odstavku tega člena. člena tega zakona se z odločbo razreši s položaja: 1. Temu uradniku s prenehanjem položaja preneha delovno razmerje. (3) Položaj iz drugega odstavka tega člena se pridobi za dobo petih let. (6) V primeru iz 3. Predstojnik lahko v soglasju z uradnikom iz tega odstavka namesto pravice do odpravnine uradniku zagotovi delovno mesto v istem ali drugem organu. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba. se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. ki urejajo prenehanje dela na delovnem mestu. člen (prenehanje položaja) (1) Za prenehanje položaja se uporabljajo določbe tega zakona. ki mu zaradi prenehanja potrebe po njegovem delu pripada v skladu s predpisi. (7) Po prenehanju položaja po 1. in 4. ki ustreza njegovemu nazivu in za katero izpolnjuje pogoje. točke drugega odstavka tega člena se glede posledic razrešitve s položaja smiselno uporabljajo določbe tega zakona. (5) Z osebo. (5) Funkcionar oziroma organ. 2. če ni drugače določeno. načelnika upravne enote in direktorja uprave lokalne skupnosti pridobi z odločbo o imenovanju. ki urejajo delovna razmerja. da je s pravom težko spremeniti sistem v bolj nevtralnega in strokovnega. (2) Ne glede na določbo 81. člena tega zakona po preteku obdobja. Generalne sekretarje in generalne direktorje v ministrstvih. V istem roku lahko funkcionar oziroma organ. 26 . (8) Uradnik. Razrešitev po tem odstavku je ne glede na to. Načelnika upravne enote imenuje minister. premesti na delovno mesto. ki je bil že pred začetkom opravljanja položaja kot uradnik zaposlen v istem ali drugem državnem organu ali upravi lokalne skupnosti. Pravo ima omejeno moč. se lahko določijo položajni dodatek in druge pravice v skladu z zakonom. predstojnika organa v sestavi ministrstva. 3. pristojnega za predlaganje imenovanja. pristojen za imenovanje. če v enem mesecu od imenovanja ne sklene pogodbe o zaposlitvi oziroma aneksa k pogodbi o zaposlitvi. načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine. generalnega sekretarja v ministrstvu. kdaj je funkcionar nastopil funkcijo. člena tega zakona se položaj generalnega sekretarja in generalnega direktorja v ministrstvu. 82. če ni drugače določeno. v aneksu k tej pogodbi oziroma v sklepu o premestitvi. če to sam zahteva oziroma s tem soglaša. ki urejajo zasedbo delovnega mesta. podzakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo. Najkasneje tri mesece pred potekom obdobja imenovanja mora biti zaključen postopek javnega natečaja za položaj. mu delovno razmerje preneha. ki je bila za položaj iz drugega odstavka tega člena izbrana na javnem natečaju in pred tem ni imela statusa uradnika. četrtem in petem odstavku tega člena se uradnika. (6) V pogodbi o zaposlitvi. (3) Uradniku preneha položaj iz drugega odstavka 82. člen (pridobitev položaja) (1) Za pridobitev položaja se uporabljajo določbe tega zakona. na katerem se delo opravlja v nazivu iste stopnje. predstojnika vladne službe. (2) Uradnik iz drugega odstavka 82. 4. pa pred imenovanjem na položaj ni imel statusa uradnika. direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja. ima pa pravico do odpravnine. ki mu je direktor vladne službe odgovoren. v primeru ugotovljene nesposobnosti za opravljanje nalog na položaju. člena tega zakona lahko brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. uradnika ponovno imenuje na isti položaj brez internega oziroma javnega natečaja. zato je še posebej pomembna politična percepcija menjav v družbi – potrebna je višja stopnja politične kulture. 83. v primeru prenehanja delovnega razmerja v skladu s sporazumom o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani javnega uslužbenca. ne glede na razloge iz drugega odstavka tega člena. ki urejajo postopek o ugotovitvi nesposobnosti javnega uslužbenca za delovno mesto. za katerega je bil imenovan. ki jo vodi. pristojen za upravo. (4) Uradniku preneha položaj. direktorja organa v sestavi in vladne službe. če se ukine organ oziroma organizacijska enota. ki je ostal do izteka dobe imenovanja na položaj. Direktorja uprave lokalne skupnosti imenuje tisti. kot se opravlja delo na položaju.

potem izda splošni akt. ○ načelo nepristranskosti. ● načelo preglednosti – uprava mora biti organizirana pregledno in transparentno. ima pa to načelo več stopenj: ○ informiranost – uprava mora državljanom posredovati informacije in ter jim zagotoviti dostopnost do informacij javnega značaja. saj v upravi ni trga. ter načela. ○ ko pa enkrat ima pooblastilo. Raven ministrstev je določena z zakonom. Notranja organizacijska struktura mora biti tudi pregledna in to se doseže s tem.1. da mora biti služba dostopna vsakomur. da: ○ vlada določi oz. Več o inšpekcijskem nadzoru: 27 . Gre predvsem za participacijo državljanov na lokalni ravni. Pomemben je predvsem način financiranja. deluje v okviru tega pooblastila ter izvršuje zakon tako. ki izpolnjuje pogoje. Trije vidiki načela zakonitosti v zvezi s funkcionalnim sredstvom politične kontrole oblasti: ○ uprava nima originarnega pooblastila. kakšne so storitve v bolnišnicah). npr. delegacija. Inšpekcijski nadzor pomeni nadzor nad izvrševanjem in spoštovanjem zakonov. nadzor – državljane neposredno vključujemo v sodelovanje pri delovanju v upravi. ali pa lahko sama presodi. da sprejme predpise.inšpekcijski nadzor. sprejme akt o sistematizaciji delovnih mest oz. uredbeni odlok). Funkcionalen sistem kontrole se odvija preko sistema decentralizacije. svetih zavodov. ko pa enkrat ima pooblastilo. ● načelo nepristranskosti – je močno povezano s pojavom korupcije. in sicer po Zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih. katera zakonska norma dopušča oz. Vprašanje v zvezi z drugim vidikom je. kaj lahko od uprave pričakujejo. Funkcionalen način kontrole predstavljajo načela: ● načelo zakonitosti – uprava lahko deluje samo na temelju in v okviru zakona. pravi pa. 5. referendum. ● posredno odločanje – predstavniški organ (DZ) – na ta način se nadzira izvršna oblast. če se na javnem natečaju ne izkažeta kot primerna vsaj dva kandidata. Novi Zakon o državni upravi določa. Največja korupcija se pojavlja pri dostopu do javnih sredstev. kjer posamezniki kot uporabniki sodelujejo pri odločanju. ○ uprava izvaja tudi način zagotavljanja izvrševanja načela zakonitosti . da pa je potrebna konkretizacija norme. da sprejme predpise. saj morajo državljani vedeti. zahteva vnaprejšnjo konkretizacijo s predpisom? Vlada lahko izdaja abstraktne pravne akte po lasni presoji. Uprava deluje po postopku. deluje v okviru tega pooblastila ter izvršuje zakon tako. ki so se razvila iz področja nadzora nad delovanjem uprave: ○ načelo dostopnosti javne službe. zato poznamo: ○ notranji proračunski nadzor. seveda pa zato potrebuje zakonski okvir. prikrita korupcija pa obstaja predvsem pri prevzemanju državnih poslov. ki pričakujejo delo v javni upravi. Ta struktura pa potem izvaja svoje pristojnosti. ali lahko vlada izda spontane uredbe (npr. npr. ● načelo dostopnosti do javne službe – nanaša se na državljane. ○ nadzor nad javnimi naročili. ○ načelo preglednosti.Po dveh ponovitvah javnega natečaja se rok lahko podaljša le. Če pa minister presodi. ○ načelo odprtosti. ministrstva nadzirajo upravne enote in izpostave. ○ zunanji proračunski nadzor (računsko sodišče). Tako je pri nas izvedeno načelo zakonitosti. Ali mora imeti za to neposredno pooblastilo. Ta stopnja je zelo pomembna na servisni stopnji (npr. FUNKCIONALNA SREDSTVA POLITIČNE KONTROLE UPRAVE Funkcionalna sredstva politične kontrole uprave so: ● neposredno odločanje – ljudska iniciativa. ● načelo odprtosti – v zadnjem času se zelo razvija. da na ravni ministrstev spontanih uredb ni mogoče izdati in da minister potrebuje neposredno pooblastilo. Uprava nima originarnega pooblastila. Ta položaj je bistveno drugačen kot v zasebnem sektorju. ● načela – načelo zakonitosti. Znotraj uprave je način kontrole izdelan: vlada nadzira ministrstvo. krajevni sveti v lokalni skupnosti. ○ posvetovanje – to je nad informiranjem. v agencijah. ○ da minister v soglasju z vlado sprejme uredbo o skupnih izhodiščih. naprej pa se z zakonom ne določa. ○ partnerstvo.

spremenila oz. Pred 100 leti je veljalo. pridobivanje različnih dokumentov prek spleta). v Bruslju obstaja že trg informacij javnega značaja. Kar ni objavljeno. možnost dostopa preko svetovnega spleta (e-uprava) – zakon nalaga državi.-tih let dalje. kar je predpisano in ne more preseči zakona – lahko pa kontrolira lege artis – ali nekdo ravna v skladu s pravili stroke. + politični kabineti in državni sekretarji 6 MODERNI PRINCIPI DELOVANJA JAVNE UPRAVE 6. člen URS: ''Zaposlitev v upravnih službah je mogoča samo na temelju javnega natečaja. čeprav bi jih uprava lahko sama preko računalnika. ko je prevzela oblast. čeprav odprtost zajema transparentnost in pa še nekaj več. ● ● ● ● ● ● 28 . V Sloveniji imamo politično raven. Sedaj se to spreminja. ki trenutno niso v vladi. kontrola informacij javnega značaja – npr. da so javni vsi podatki. ministrstvo lahko povabi javnost. ni bilo nobenega pravnega sredstva. saj so ta inkorporirana v pravni sistem. ● vsak inšpektor izvaja nadzor na svojem področju. kaj sploh uprava počne.1. Vrednote. Gre za močno sredstvo nadzora državljanov nad delovanjem javne uprave – pridobijo tudi tiste stranke v parlamentu. povečevanje možnosti demokratičnega sodelovanja državljanov pri sprejemanju odločitev – npr. Politika odloča o vrednostnih ciljih. Tu imajo odprto državno upravo že dalj časa (open government). vendar k temu ni zavezano. zamenjala vse ljudi na položajih. kar je več kot javni razpis (122. anglosaksonsko običajno pravo – to pravo ima velik vpliv tudi na skandinavske države.● kadar inšpektor ugotovi kršitev. da celo vrsto vsebin postavi na splet. ● ministri. Tovrstni akti so bili v kontinentalni Evropi sprejemani od 80. da je zaposlitev v upravnih službah mogoča le preko javnega natečaja. Ustava RS določa. ki jih opredeljuje Aarhuška konvencija): pravica do dostopa do informacij javnega značaja – ureja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Odprta javna uprava ima tri elemente (tri stebre. ki jih določa zakon. ki določajo. ki ureja predvsem tovrstna vprašanja). ● TRANSPARENTNOST – sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov. pri sprejemanju prostorskih aktov ima javnost možnost dajati pripombe. ujemajo se s stebri. Pravno iztožljive pravice sodelovanja ni. razen v primerih. Švedska je sprejela zakon o dostopu do informacij javnega značaja že od 1766. ali boš posamezen dokument dobil. ki jo sestavljajo: ● predsednik. izda konkretno pravno odločbo po lastni iniciativi in na ta način uredi konkretno pravno razmerje (gre za tipični upravni postopek po uradni dolžnosti). ki jih ta zakonodaja zasleduje pa so: moralna in tudi pravna obsodba zaprtosti uprave – zaprtost ni eno od načel javne uprave. ODPRTA JAVNA UPRAVA Odprtost sestavlja več elementov: ● ODPRTOST – dostop do informacij javnega značaja. Sedaj imamo tudi na kontinentu 'freedom of information laws'. Uprava lahko nadzira tisto.''). vendar pa so čedalje bolj pomembne faktološke premise. Švedska pa je velika izjema (200 let velika – v Zagrebu so še 30 let po tem zadnjo 'čarovnico' sežgali J). ● ● Govorimo o dveh pravnih tradicijah: evropsko . ki spreminja obstoječi režim (gre za npr. Odprta javna uprava je nov model organizacije uprave. da je politična stranka. elektronski odnos znotraj uprave – prej je bilo potrebno različna potrdila pridobiti prek različnih služb.kontinentalno pravo – tu je bilo dolgo od uradnika ali ministra odvisno. ● vlada. a so spremembe zelo počasne (maja 2002 je začela veljati novela Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Gre za spremembo prejšnje kulture zaprtosti. nadzor. ki so v zakonu našteti. dokumenti. Sedaj lahko državljan izve. Gre tudi za večjo transparentnost dela javne uprave. je lahko predmet posamičnih prošenj. Načelo dostopnosti do javne službe pomeni tudi realizacijo načela nepolitičnega zaposlovanja.

ki so se zaključila leta 1997 v Amsterdamu. ki postavi negativno definicijo informacij javnega značaja – gre za presumpcijo.2. POJEM INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Postopek po ZDIJZ se začne. RAZVOJ Začetnik takega delovanja je Švedska. ki je omogočal dostop do javnih informacij in sodelovanje javnosti. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 6. ● ● ● 6. citizens' charter – javni zavodi objavljajo standarde svojega ravnanja. čakalna doba za operacijo srca je tri mesece. člena URS. pravica javnosti do soodločanja pri sprejemanju predpisov – tu gre za pravno zavezujoče mnenje. Razlog za te zahteve je kriza legitimnosti predstavniške demokracije. Postavlja se vprašanje.… in tovrstna zakonodaja je delovala kot kritika zaprtosti. za kar pa ne potrebuje pravnega interesa. tajnosti). FOIA izhaja iz izhodišča. ki je že leta 1766 sprejela zakon. lažje jo nadzira. Poleg zgoraj navedenih elementov odprte uprave pa imamo še nekatere druge (načelo odprtosti velja tako na horizontalni. letih so ZDA sledile ostale evropske države in danes to pravico poznajo vse članice EU.1. Določeno je namreč. načelo decentralizacije – prenos oblasti na nižjo raven. po kateri morajo imeti potencialno prizadeti subjekti pravico sodelovati pri izdaji pravnega akta (sodelovanje javnosti pa zajema tudi dostop do relevantnih informacij javnega značaja). nato še preostale države.2.2. najprej skandinavske. ko stranka zahteva od organa neko informacijo. zlasti sodstvo. če pa čakaš dalj časa. Ostale države ji sledijo šele v 20. kako bo deloval nadzor. na to sta vplivala 2 dejavnika: ● moralna obsodba socializma po padcu berlinskega zidu (v socializmu je bilo vse tajno. osebni podatki.mesto na Danskem). 6. ki pa je bil bolj ali manj mrtva črka na papirju. razen če gre za vnaprej opredeljene izjeme (državna tajnost. V Sloveniji je bilo možno do leta 2003. ki to v Sloveniji urejata (Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in Zakon o sodelovanju javnosti pri sprejemanju predpisov (?)). ZDA leta 1966 sprejmejo Freedom of Information Act (FOIA). Seveda pa je za to potrebna implementacija obeh zakonov. Pogodba o Evropski skupnosti v 255. delujejo vohunske službe. ○ pravno varstvo. Aarhuška konvencija zahteva torej: ○ dostop. da bodo določeno storitev opravili na določen način (npr. Na tem področju je pomembna Aaarhuška konvencija (Aarhus . da gre za informacijo javnega značaja. Država je dolžna odgovoriti na mnenje. ● 255. kot naš ZUP. člen PES sprožil spremembe tudi pri DČ. tj kako bo sodstvo interpretiralo zakon pri odločanju o pritožbah državljanov (načelo transparentnosti – odločitve sodišča bodo dale smernice za izvajanje obeh zakonov). Prvi dve pravici pomenita povsem nov fenomen. Šele v 90. stoletju. da morajo države članice sprejeti minimalna pravila konzultacije javnosti. člen PES – leta 1992 v Maastrichtu zaradi negativnega referendumskega izida o sprejemu pogodbe na Danskem EU ni dobila pravice dostopa do informacij javnega značaja. ko je bil sprejet prvi Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). s katerimi se zavezujejo. se lahko pritožiš). Začela so se nova pogajanja. pravico do dostopa pridobiti na podlagi 29.… pri nas jih je 11). kot na vertikalni ravni!): načelo subsidiarnosti v EU. Z instituti sodelovanja javnosti se poskuša oblikovati participativno demokracijo.● ● pravica javnosti do sodelovanja pri sprejemanju predpisov – gre za fazo priprave predpisov. kako bodo delovali organi in hkrati. 29 . vendar je 255.2. členu zagotovi dostop do vseh informacij v zvezi z delovanjem organov ES. da več kot ima javnost informacij o delovanju oblasti. ○ sodelovanje pri sprejemanju aktov. S tem se prinaša odprtost in transparentnost uprave. 1946: 'notice and comment procedure'). Kljub temu ostaja ureditev v državah članicah različna (ni harmonizacije). obe pa sta urejeni tudi na ravni EU. to je edina obveza (APA.

''). ki določa. člen Evropske pogodbe določa. imamo pravico vedeti. zasebnega značaja. ki jih določa zakon. da gre za podatek. informacijo. da mora uprava pošiljati informacije na splet). URS določa. da je ta pravica obstajala že od leta 1991 (na podlagi Ustave. izvajalci javnih služb.) e-uprava – gre za uvajanje informacijske tehnologije v upravo (npr.tisti podatki. to oblast opravljajo v našem imenu in z našimi davki. razen v primerih. To so temeljne skupine subjektov. ● sodstvo. čeprav je bil ZDIJZ sprejet šele 2003. Ključno je. UE). ki se nahajajo na različnih nosilcih. Velja načelo primarnosti oz. dosjeja. 96/05). s katerimi razpolagajo tisti subjekti. ki opravljajo javne naloge. evidence ali dokumentarnega gradiva (v nadaljnjem besedilu: dokument). občinski svet. ali je potrebno za dostop izkazati pravni interes). osebe javnega prava. Če organi.) nadzorno-demokratično funkcijo – omogoča dodaten instrument nad delom uprave.ZDIJZ (UPB-1: Uradni list RS. 4. ki razpolagajo z informacijami javnega značaja in jih morajo dati na zahtevo vsakomur na vpogled. člen ZDIJZ. ● parlament. 4.…). ki omogoča dostop do informacije javnega značaja le na podlagi pravnega interesa (ZDIJZ ne zahteva pravnega interesa). Ustavna pritožba je vedno bila dopustna. ki jo dostop do teh informacij omogoča. da ima vsak državljan pravico do podatkov vseh treh organov EU. nosilci javnih pooblastil. ki izvira iz delovnega področja organa. Gre torej za informacije o delu države. 10. za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes. vprašanje. člen (informacija javnega značaja) Informacija javnega značaja je informacija. Pravica dostopa do informacij javnega značaja pa omogoča: 1. Zakon je glede zavezancev ubral najširšo možno pot (zavezanci so vsi tisti. potem lahko sodeluje pri sprejemanju podzakonskih predpisov. Številna podjetja v tujini se ukvarjajo z zbiranjem. procesiranjem in prodajo analiziranih podatkov (podobno kot IUS INFO pri nas). ● ● Ločimo torej informacije: javnega značaja – 4. ki opravljajo katerokoli javno funkcijo – vse tri veje oblasti): državni organi – izvršilna (ministrstva. Ta pravica je povezana s samim bistvom demokracije. odprtosti uprave. v sodelovanju z drugim organom. ki operacionalizira z ustavno določeno pravico do dostopa do informacij (39/II. Dostop je torej predpogoj za sodelovanje. ZAVEZANCI Zavezanci po ZDIJZ so: ● uprava. 3. a ne le državljanu RS.''). pač pa tudi tujcu. znanje. Gre za načelo transparentnosti. št. člen ZDIJZ . saj tudi 15/I. ki ga je organ izdelal sam. ki opravljajo oblast. ● ● ● ● ● 30 .2. URS: ''Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja. 2. supremacije evropskega prava nad nacionalnim pravom. ki je v zvezi z izvajanjem oblasti. registra. nahaja pa se v obliki dokumenta. ZDIJZ je celo širši od Ustave (redek primer pri nas). ali pridobil od drugih oseb. Dejstvo je sicer. kaj s tem denarjem počnejo. EU ima bistveno bolj restriktivno urejeno zakonodajo glede dovolitve dostopa kot mi (npr. način dostopa do teh informacij pa določa uredba (sistem komitologije je povsem netransparenten!).3. Gre le za to. se je štelo. zadeve.) iniciiranje novega trga – gre za gospodarsko funkcijo. da sodno varstvo prej ni bilo natančno razdelano. vendar pa morajo biti zanjo izčrpana vsa pravna sredstva. in ker od 1991 do 2003 teh pravnih sredstev ni bilo. sodna in zakonodajna veja. kakor da so izčrpana vsa pravna sredstva. da: ''Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi Ustave. 6.Na tem področju je pomemben Zakon o dostopu do informacij javnega značaja .) sodelovanje javnosti – če ima javnost informacije. 255. organi lokalnih skupnosti – občinski organi (župan.

4.2. vlada pa bo napravila skupno letno poročilo ter ga izročila parlamentu. Vsak od teh zavezancev bo moral imeti zaposleno neko osebo (uradna oseba). če javni interes za razkritje pretehta zahtevo po tajnosti podatkov. ● osebni podatki (urejeni v ZVOP). člen (določitev uradne osebe) (1) Vsak organ določi eno ali več uradnih oseb. 6. seznanjanje javnosti o načinu in pogojih dostopa do informacij javnega značaja. npr. ● podatki iz postopkov (kazenski. svetovanje drugim organom v zvezi z uporabo določil tega zakona. ali je funkcionar sposoben opravljati svojo funkcijo. organov. ki ga bo obravnaval (37/III. Javni interes je v potrebi javnosti. ZDIJZ – letno poročilo). pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja. 2. ZDIJZ). Le-ta določa. Organ zavezanec bo na vse pretege iskal načine. ko bi bil posebni zakon strožji od splošnega. da gre za izjemo. 31 . Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. civilni. in 38. ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja. Določene informacije pa kot javne proglašajo tudi nekateri drugi zakoni. je še vedno lahko javna. 3. ● podatki o naravnih vrednotah. Izjeme po 6. upravni). da lahko informacije o postopku pridobijo le stranke tega postopka. ki bo odgovorna za te zadeve. 9. ● interno delovanje Vlade (problem je vpliv teh aktov na pravice državljanov). kako so se določbe zakona izvajale (37/I. javne agencije. (2) Vlada predpiše vsebino poročila iz prejšnjega odstavka.1.… le bi njihovo posredovanje lahko sprožilo napačno razumevanje. za vodenje upravnega postopka. marca za preteklo leto in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo. Običajno uporabimo razlago širših pravic. Če dva zakona določata drugačna režima. razen če se dokaže. TEST JAVNEGA INTERESA Izjemo od izjem pa predstavlja test javnega interesa – tudi če je neka informacija opredeljena kot izjema. člen ZDIJZ (vsebina zakona) (1) Ta zakon ureja postopek. ● nacionalna varnost. ZDIJZ). člen (letna poročila organov) (1) Državni organi in organi lokalnih skupnosti so dolžni pripraviti letno poročilo o izvajanju tega zakona in ga predložiti ministrstvu do 31. (3) Vlada pripravi skupno letno poročilo o izvajanju tega zakona na podlagi prejetih poročil iz prvega odstavka tega člena do vsakega 31. ZUP je na primer do spremembe določal. da izve. Področni predpis je liberalnejši od splošnega. členu ZDIJZ: ● davčna tajnost. IZJEME Velja zakonska presumpcija. ● nedokončane odločitve Vlade. torej se uporabi ugodnejša zakonodaja in ne načelo lex specialis. lahko pa bi šlo tudi za obratno informacijo. kako spraviti informacijo v okvir izjem. organi lokalnih skupnosti. Pomembna vprašanja pri testu javnega interesa: ● moč javnega interesa – primer: zdravstveno stanje javnih funkcionarjev. Lahko pa ena oseba dela za več organov (9/II. gre torej za izjemo od izjeme. pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja. Vsak organ bo moral vsako leto poročati vladi. (2) Naloge ministrstva iz prejšnjega odstavka so zlasti: 1. lahko več organov skupaj določi eno ali več uradnih oseb. da so plače v javnem sektorju javne (v zasebnem pa gre za osebni podatek). druge spodbujevalne in razvojne naloge. člen (naloge ministrstva) (1) Ministrstvo opravlja spodbujevalne in razvojne naloge v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja. javni skladi in druge osebe javnega prava. 32. ● poslovni podatki (urejeni v ZGD). s katerimi razpolagajo državni organi. (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka. člen ZDIJZ). (9/I. nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (v nadaljnjem besedilu: organi). januarja za preteklo leto. se pojavi problem interpretacije. 37. da so vse informacije javne.

ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim. ki ureja tajne podatke.● ali je mogoče enak učinek doseči tudi na kakšen drug. pri nekaterih izjemah (npr. ki ureja dejavnost državne statistike. podatek. Če uradnik ni imel veliko manevrskega prostora za samostojne odločitve. da dostop ne bo imel prekomernih negativnih posledic. člen ZDIJZ (izjeme) (1) Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije. 8. manj restriktiven način. ampak le tiste podatke. da iz kopice podatkov organ izloči tiste. katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o poročevalskih enotah skladno z zakonom.8. ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega. ki ureja varstvo osebnih podatkov. podatek. 6.institut. ko gre za nedokončane ali interne akte. ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka. podatek. To pomeni.. ki se je razvil v tujini).11. 32 . podatek. saj bi ministri sicer razpravljali manj svobodno. če pa menijo. ki so javni. členu omogočen le delni dostop. ne more odgovarjati za povzročeno škodo. Relativno izjemo prepoznamo po dikciji – npr. zato je prosilec upravičen do informacije o njegovem imenu. ali lahko prosilec dobi informacijo o uradniku. 3.9. da javnosti ni potrebno izvedeti vsebine celotnega zdravstvenega kartona.… Če policist dobi navodilo kako ravnati z ilegalnimi prebežniki na meji ali uradnik komu priznati položaj azilanta. ki je odločbo izdal (pripravil). IZJEMI NEDOKONČANIH AKTOV IN INTERNIH AKTOV Ti dve izjemi omogočata uradnikom svobodno razmišljanje pred odločitvijo. Vprašanje je. če se zahteva nanaša na: 1. člen ZDIJZ omogoča tudi delni dostop.i. Magnetogrami bodo posredovani. ki je v postopku izdelave. ko organ tehta škodljivost morebitnega razkritja podatka (tu gre za relativne izjeme). Nekatere teh izjem so absolutne. dokazno breme pa je na organu. podatek. ki bi lahko vplivali na njegovo sposobnost opravljati funkcijo. Ne gre za popolno izjemo. 9. ● vzročna zveza med predlogom in javnim interesom. podatek. mora odgovarjati za škodo. škodni test (harm test . a je na odločbi podpisan je predstojnik.) se opravi t. in je še predmet posvetovanja v organu. so dolžni upoštevati zakon. bi to pomenilo. katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali davčne tajnosti.'' Velja funkcionalni kriterij.. kako ravnati v določenih primerih. Pri internih aktih predstavlja problem vprašanje. gre za poseg v pravice te osebe. Primer: javnost magnetogramskih zapisov s sej Vlade Ti zapisi niso vedno tajni. ki v skladu z zakonom. da gre za kaznivo dejanje ali protipravno ravnanje.7.. V praksi je bil to primer izbrisanih. vendar bo po 7. nepravdnega ali drugega sodnega postopka.. ni dostopen javnosti zaradi varovanja naravne oziroma kulturne vrednote. ki ureja davčni postopek. ampak le tedaj. podatek iz dokumenta. ''. katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom. 6. saj se z internimi akti daje uradniku tudi navodila. ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi. opredeljen kot tajen. osebni podatek. DELNI DOSTOP 7.. Uradniki imajo dolžnost upoštevati navodila svojih nadrejenih. moramo pa dokazati. 5. podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti.. 4... 2. njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine. podatek. Primer: Uradnik je z izdajo odločbe povzročil škodo. ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom. saj je to potrebno storiti na najmanj moteč način. 6.in bi njegovo razkritje škodovalo. tč. 10. Varstvo pravic posameznikov ostaja pomembno načelo. azilni postopki. in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi. saj je zgolj upošteval navodila. ki veljajo za izjemo in posreduje tiste. ki ureja ohranjanje naravne ali kulturne dediščine. skladno z zakonom. ki je na podlagi zakona. 7. Pri primeru zdravstvenega stanja javnih funkcionarjev. tudi če moramo pravico omejiti zaradi javnega interesa. To je možno. in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi. ali lahko presežejo svojo vlogo (organizacija) in posežejo v pravice tretjih oseb. Če pa je samostojno odločal. ki ureja gospodarske družbe.

ki jih organom v Republiki Sloveniji posreduje organ tuje države. ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo. 31. publikacijah organa. če nam organ informacije ne da. Tretji ključni segment ZDIJZ je pravno varstvo. stopnji odloča o pritožbah zoper vse negativne odločbe (prednosti: hitrost odločanja. ki ureja javna naročila. – za podatke. se dostop do zahtevane informacije dovoli. – za podatke iz 4. ki ureja varstvo okolja. in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa. – če gre za podatke glede emisij v okolje. da se ustanovi poseben varuh pravic na tem področju. se lahko stranka pritoži zaradi molka organa (ali zavrnitve. člen ZDIJZ (upravni spor) ● ● 33 .5. do 8. raziskovalne ali kulturne dejavnosti ali 4. s katerim razpolagajo izvajalci javne službe javne radiotelevizije ali izvajalci javne službe na področju izobraževalne. se dostop do zahtevane informacije dovoli: – če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke. potem tej osebi še vedno ostane upravni spor pred upravnim sodiščem (rok je 20 dni). zavarovan s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb. strokovni literaturi. kje se informacija nahaja. nevarnih snovi v obratu ali podatke iz varnostnega poročila in druge podatke. podatek. ki ureja tajne podatke. če se zahteva nanaša na: 1. medijih. Imamo dve pravni sredstvi (gre za dvostopenjsko pravno varstvo): pritožba . razen v primerih iz 1. da so podatki v nasprotju z zakonom. odpadkov.v kolikor je izdana negativna odločba ali pa organ molči imamo nov institut oz. člena tega zakona. (6) Organ prosilcu zavrne zahtevo za ponovno uporabo zahtevane informacije. za katere tako določa zakon. ki na I. določata drugače. podatek iz prvega odstavka tega člena ali 2. ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov. – za podatke. svetovnem spletu in podobno). ki ureja tajne podatke. Ostaja pa možnost pritožbe varuhu človekovih pravic (33. ki vsebujejo ali so pripravljeni na podlagi davčnih podatkov. točke prvega odstavka tega člena. (2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka.11. Bil je predlog.2. označeni s stopnjo tajnosti. ko zakon. ki je dostopna v prosto dostopnih javnih evidencah ali na drug način že enostavno javno dostopna (objava v uradnem glasilu. (5) Organ lahko prosilcu ne posreduje zahtevane informacije. 13. ki so v skladu z zakonom. – za podatke iz 5.če nekdo vloži pritožbo in mu pooblaščenec ne ugodi. ki vsebujejo ali so pripravljeni na podlagi tajnih podatkov tuje države ali mednarodne organizacije. torej kako smo pravno varovani. PRAVNO VARSTVO Zavezanec ima po vložitvi zahteve za dostop 20-dnevni rok za posredovanje informacij in če tega ne stori. povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca. in mu posreduje samo napotilo. podatek. zdaj Informacijski pooblaščenec. enotna praksa). če organ zahtevo zavrne) na Informacijskega pooblaščenca (sui generis organ). ali 3. če je javni interes glede razkritja močnejši od javnega interesa (test javnega interesa) ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do zahtevane informacije. člen ZDIJZ). da je dostopen samo upravičenim osebam. podatek iz dokumenta. 6. in 5. lahko zahteva umik tajnosti po postopku iz 21. ki ureja javne finance ali zakon. člen ZDIJZ (pravno varstvo) Pravno varstvo ima prosilec. za katerega drug zakon določa. (3) Ne glede na določbe prvega odstavka. označeni z najvišjima dvema stopnjama tajnosti. podatek. Po odločitvi Pooblaščenca je stranki na voljo še sodno varstvo – ustavni spor. točke prvega odstavka ter v primerih. (4) Če prosilec meni. upravni spor . enoosebni državni organ: pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja (po vzoru VB: commissioner). točke prvega odstavka. s katero ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo v zvezi z izmenjavo ali posredovanjem tajnih podatkov. razen v naslednjih primerih: – za podatke. vendar to ni bilo sprejeto.

je upravni postopek (lahko zavržejo zahtevo. 4. 3. informacije o svoji dejavnosti ter upravnih. mnenja in navodila. ○ dokumente. ki se nanašajo na delovno področje organa. ZDIJZ). kako zdaj omogočiti dostopnost vsem in zastonj (problem dajanja tega na internet). Pri informacijski tehnologiji je bistven problem digitalne ločnice. ali njen elektronski zapis. ter tiste. ki se ukvarjajo s prodajo informacij (ti profiti so trikrat večji kot prihodki telekomunikacijskih podjetij). 7. 2. člen ZDIJZ (načelo prostega dostopa) (1) Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilci). če ne dobi podatka na ustno zahtevo. nejasna itd. ● ● Zainteresirana oseba sproži postopek. ki je dvofazno urejen: ustna zahteva – osebno. e-mail. pa sledi pravi postopek s pisno zahtevo (pismo. vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi. možnost pritožbe in upravnega spora. sodnih in drugih storitvah. elektronska oblika z vsemi obličnostmi). brez inputa ustvari produkt. 5. glede katerih je bila sprejeta tudi evropska direktiva ''Direktiva o ponovni uporabi informacij javnega sektorja 2003/98/EC''.Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor skladno z zakonom. ○ druge informacije javnega značaja. Največji problem sta tu zemljiška knjiga in sodni register. strategij in drugih podobnih dokumentov. vse informacije javnega značaja. ampak za kombiniranje. nekega postopka – nekateri sklopi teh informacij se drago prodajo zainteresiranim. ki imajo računalnik in dostop do interneta. povezana z državnim registrom predpisov na spletu. študije in druge podobne dokumente. kot le materialne stroške – velja načelo odprtega (razen izjem) in brezplačnega dostopa. organ molči – možnost pritožbe in upravnega spora. 5. ki se nanašajo na delovno področje organa. ki sta javni knjigi in je večina podatkov v njiju javnih – problem. (2) Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako. fotokopijo. Gre za ponovno uporabo informacij (re-use). ZDIJZ) organ za to ne sme zaračunati nič več. ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat. Sicer pa ZDIJZ v 10. zahtevo se zavrne – organ zavrne zahtevo oz. 10. Obstaja torej tudi dejavnost trgovanja z informacijami javnega značaja.) z določenimi izjemami. ko jih dobijo): ○ prečiščena besedila predpisov. programov. povezane z javnimi naročili. ki loči ljudi na tiste. kar ni praksa v vseh državah. ki ga nato prodaja. (2) Vsak organ mora omogočiti dostop do informacij iz prejšnjega odstavka brezplačno. 6. druge informacije javnega značaja. ki se nanašajo na delovno področje organa. jih sintetizira. stališča. strategije. ius software (pravne informacije javnega značaja). V EU je temu namenjena velika pozornost – mogoče je dobiti podatke o prihodkih vseh podjetij. ki se nanašajo na delovno področje organa.npr. ○ vse dokumente. če je pomanjkljiva. kombinira in nato prodaja. ● ● ● 34 . ki urejajo javna naročila. Nek gospodarski subjekt zbira te informacije (seveda zastonj). Postopek odločanja o tem. ki je implementirana v ZDIJZ. predloge predpisov. ki tega nimajo. Podjetje brez stroška. ipd. prečiščena besedila predpisov. člen (posredovanje informacij javnega značaja v svetovni splet) (1) Vsak organ je dolžan posredovati v svetovni splet naslednje informacije javnega značaja: 1. ali da pridobi njen prepis. Dostop do informacij javnega značaja je le prva faza nečesa oz. Konča pa se lahko na tri načine (organ mora sicer odločiti v 20-tih dneh): zahtevi se ugodi – ne da se pozitivne odločbe. elektronska oddaja napovedi za odmero dohodnine). programe. členu našteva informacije. prometne informacije. izda zavrnilno odločbo. ki jih morajo organi posredovati v splet (takoj. Te informacije so na voljo brezplačno (10/II. ki so splošnega pomena ali so pomembna za poslovanje organa s fizičnimi in pravnimi osebami oziroma za odločanje o njihovih pravicah ali obveznostih. pač pa se podatek enostavno posreduje (možno je v različnih oblikah – 5/II. ○ podatke o upravnih storitvah (e-upravne storitve . ali se določen podatek da ali ne. telefon. da jo pridobi na vpogled. Tu ne gre za surove informacije. vremenske. Država poskuša to ločnico odpraviti. npr.

da na tem področju ni nobene tradicije in da je državna uprava tu zelo dezorganizirana. Težava pa je v tem. ● varuha človekovih pravic. priprave. člena tega zakona. s katerimi razpolaga. SODELOVANJE JAVNOSTI PRI SPREJEMANJU PREDPISOV Gre za drugi element ''odprte javne uprave. zagotavljanja svobode izražanja. razmnoževanja in razširjanja informacij ter običajnega donosa vloženih sredstev. člen ZDIJZ) – vsak zavezanec mora napraviti katalog informacij javnega značaja. še manj pa za to vedo zasebni subjekti. (2) Za posredovanje prepisa. (3) Organ ne zaračuna ponovne uporabe informacij. člena tega zakona v enem letu po uveljavitvi predpisa iz 11. ki je v postopku izdelave (9. 34. Vendar gre tu za nek pozitiven input. saj omogoča javnosti. mnenja.'' Glavni namen je nadzor oblasti.a člen (cena in druge zahteve glede ponovne uporabe informacij) (1) Za ponovno uporabo informacij v pridobitne namene. 8. 11. Obračunska podlaga za ceno je informacija javnega značaja in jo organ v skladu s tem zakonom posreduje vsakemu prosilcu. (2) Cena ne sme preseči stroškov zbiranja. ● sodstva. ● parlamenta. kulture in umetnosti in uporabe informacij s strani medijev lahko organ zaračuna ceno. člena tega zakona). ki združuje informacije iz posameznih katalogov iz prejšnjega odstavka. člen (predpis vlade) Vlada podrobneje predpiše. kaj se šteje za podatke iz dokumenta. ki to zahteva. razen v primeru uporabe z namenom informiranja. vrste informacij iz 7. Dostikrat številni zavezanci sploh ne vedo. s kakšnimi informacijami razpolagajo. ipd. Pomemben je tudi katalog informacij javnega značaja (8. 42. točke prvega odstavka prejšnjega člena in način posredovanja informacij javnega značaja v svetovni splet. ● državljanov samih. Cena mora biti stroškovno naravnana ter določena v običajnem knjigovodskem obdobju ter v skladu s predpisanimi knjigovodskimi pravili za organ. da javno prispeva k oblikovanju neke rešitve. posredovati v svetovni splet informacije javnega značaja iz 10. ki se lahko izvaja preko: ● vlade same. (2) Organi objavijo stroškovnik iz 35. člen (akti organov) (1) Organi pripravijo kataloge iz 8. člen (posredovanje dokumentov v svetovni splet) Organi so dolžni najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi predpisa iz 11. 34. člena tega zakona. svetovni splet. s katerimi razpolaga.) ter dati na vpogled prosilcu po vsebinskih sklopih urejen katalog informacij javnega značaja. člen ZDIJZ (stroški posredovanja informacij) (1) Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. način priprave in objave kataloga informacij javnega značaja (8. člen tega zakona). fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko organ prosilcu zaračuna materialne stroške.3. 44. če jih v svetovni splet posreduje brezplačno. točka prvega odstavka 6. člena tega zakona. 6. člen (katalog informacij javnega značaja) (1) Vsak organ je dolžan redno vzdrževati in na primeren način javno objavljati (uradno glasilo organa. 35 . (2) Ministrstvo je dolžno redno vzdrževati in na svetovnem spletu javno objavljati državni katalog informacij javnega značaja. ● medijev. člena tega zakona najkasneje v enem mesecu po njegovi uveljavitvi.(3) Ministrstvo omogoči dostop do informacij iz prvega odstavka tudi preko enotnega državnega portala euprava.

Vlada pa vseeno ni dolžna vseh mnenj upoštevati. kljub temu. ampak gre za navodilo Vlade. Zakonodaja najprej ni zavezovala vlade. vendar je vlada spremenila svoj Poslovnik in na podlagi te spremembe je omogočeno sodelovanje javnosti. Presoja vplivov predpisov je pogosta predvsem pri okoljski. ANALIZA UČINKOV PREDPISOV (RIA – REGULATORY IMPACT ANANLYSIS) Gre pravzaprav za neke vrste 'metaregulacijo' – regulacijo regulacije (predpisov). poziv k sodelovanju) pridobijo veliko zaupanje državljanov v samo vlado. pravica ni iztožljiva. ampak jih mora le obravnavati in obrazložiti svoj odgovor na mnenje. Organ je predloge dolžan obravnavati. Ta postopek ni urejen v predpisih. Postavlja se vprašanje iztožljivosti te ''pravice'' – odločitev o pozivu javnosti k sodelovanju je v diskreciji ministra. S tem namreč pridobimo pomembne informacije o efektih predpisov med prebivalstvom. Ponekod pa RIA ostaja le črka na papirju (npr. v Veliki Britaniji pa obstaja celo posebna vladna RIA skupina. Vlada mora zato razmišljati. ki je sprožil začetek RIA. Uvajanje prakse pa je lahko dolgotrajno. je bila potreba po močni strokovnosti javne uprave. v postopku pred parlamentom. V ZDA pa je pravica do sodelovanja državljanov pri pripravi predpisa zakonsko urejena. V tujini se za to ustanavljajo medresorske skupine. Sestavni del RIA je tudi posvetovanje z javnostjo. Postavlja pa se tudi vprašanje. Tak sistem pa je deležen dveh kritik: ● formalnost postopka zahteva dalj časa.…). ekonomski in družbeni zakonodaji. uradniki pa ponavljajo vedno iste obrazce. pri nas na to ne bi bila pripravljena. Praksa številnih držav kaže. ki naj se preverijo ter določa organe. Prav zato je prišlo do razvoja konzultatske dejavnosti. Vendar je možnost sprememb predloga v parlamentarni proceduri majhna. S tem poveča tudi verjetnost bolj kakovostnih predpisov. ali so sodišča pripravljena na odločanje o možnosti sodelovanja javnosti pri predlogih zakonov. zlasti pri predpisih v zvezi z azilnimi postopki. ki določa vidike. delovno in okoljsko zakonodajo. V tujini je praksa konzultacij bogata. njeno delovanje in predpise (internalizacija predpisov). saj je bil že leta 1946 sprejet Administrative Procedure Act (APA). dobijo pa tudi večje število alternativ. Le-ta predvideva sodelovanje javnosti. po ameriškem sistemu zakonske ureditve ali upoštevajoč prakso ministrstev. Dejavnik. Največja skrb držav EU je. da podajo svoje predloge. na podlagi katerih sestavijo boljšo rešitev. ki ima celo zagotovljeno možnost tožbe. ● vlada oz. ki to storijo. ministrstva se izogibajo novim predlogom zakonov ali sprememb in ne grejo v postopek. kakšne bodo posledice predpisa in preprečiti sprejem slabih predpisov. 36 . S tem pa se povečuje tudi vpliv sodišč na delo uprave. da se javnosti omogoči sodelovanje že prej. Vlado reguliramo. Francija). Norveška. se predpis zavrne – analiza tako učinkuje kot 'gate-keeper'. Tudi v Sloveniji se razmere počasi spreminjajo. Le-to se zagotovi s pozivom javnosti k sodelovanju. saj s tem nasprotujejo birokraciji. kako urediti možnost sodelovanja javnosti. s katero lahko iztoži svojo pravico do sodelovanja (notice & comment). po novem pa se z RIA poskusno ukvarja Ministrstvo za javno upravo. Stranke imajo 30-60 dni časa (postavitev roka je v diskreciji organa). Danska. Pri nas se zahteva le finančna analiza predpisov. zato je bolje. EU zaenkrat ohranja možnost sodelovanja le v praksi. še preden predlaga določen predpis. preko poslancev in preko interesnih združenj. da vlade s takšnimi postopki (obveščanje javnosti. da ni zakonsko določena (Velika Britanija. vendar pa se RIA osredotoča predvsem na pravne probleme. da bo tak postopek močno podaljšal zakonodajni postopek in povečal obremenjenost sodišč. sicer lahko državljani sprožijo sodni postopek in blokirajo sprejem predpisa. da bi morala omogočiti pristop javnosti. Švedska. če to ni res potrebno V EU je danes poglavitno vprašanje.Javnost je vedno prisotna v parlamentu. Če RIA ne uspe.

okrožnice. da naj bodo sodstvo le usta. ker vemo. po posebnem postopku vključi državljane. ki bi bile v nasprotju z odločitvami parlamenta (klasična teorija načela zakonitosti). ko odloča o tem. saj sodstvo sodeluje pri oblikovanju zakona). Pritožba je torej lahko: ● iz formalnih razlogov – npr. Bistveno pa je vprašanje: kako daleč gre lahko sodišče.vlada se mora spopasti z argumenti. vlada pa lahko sprejema resolucije. ki niso pravno zavezujoče). smernice. ● sodno varovanje – je za postopek. da izvršilna oblast sprejema tudi akte. Obstaja torej dejanska nezmožnost implementacije načela zakonitosti: ● potreba po hitrih spremembah. ZDA so imele že leta 1946 Administrative Procedure Act (APA. ki je to urejal . Izvršilna oblast navadno sprejema akte. ki bi bili popolni. Dejansko bi s tem. ● zakoni. za katero alternativo se bo odločila. Načelo zakonitosti ima tudi izjeme. da načelo zakonitosti ne deluje povsem. Pri tem odločanju pa meja ni tako lahko določljiva – če presoja. ● normativna naloga – povečati demokratičnost odločanja uprave. V končni fazi se kvaliteta predpisov izboljšuje. spremenljiv. kar bi vodilo v enako obravnavanje neenakih situacij in subjektov. Nemogoče je namreč. pri podzakonskih aktih pa je slika popolnoma drugačna. ● nato se mora država opredeliti do mnenj oz. ali je odgovor utemeljen ali ne? Sodna veja oblasti se ne ukvarja z vsebino predpisa (razen če ne gre za kršitve ustave). pač pa vsebino določa izvršilna oblast. ki pripravlja odgovore pa lahko seveda združi tipsko podobne argumente. tudi preko oblik neposredne demokracije (ljudska iniciativa. ne za vsebino. Če državna uprava že odloča o pravicah in obveznostih državljanov. V ZDA to ureja APA (kot slovenski ZUP) kot 'notice and comment procedure': ● osnutek zakona se pošlje javnosti ('notice' – pri nas je to poročevalec). posredno priznali tudi to. da uprava samo uporablja zakon. Mnenje torej ni pravno zavezujoče. bi bili preveč togi – ne bi mogli zajeti življenjske raznolikosti. referendum). ko bi priznali javnosti pravico do sodelovanja. Tu namreč javnost pravice sodelovanja nima (razen pri sprejemanju prostorskih planskih aktov v zvezi z varovanjem okolja). saj so zakoni zelo abstraktni in dopuščajo množico različnih interpretacij (podobno kot je rekel Montesquieu. ampak ga tudi sokreira (zato obstaja sodna kontrola). za katere morebiti niti nima podlage. ● iz vsebinskih razlogov – tu pa je vloga sodišča veliko večja. Postopek je smiseln le. pri čemer gre tudi za spremembo v mentaliteti načina dela uprave. Pravica sodelovanja ima dve 'nalogi': ● preventivna naloga – vnaprej preprečiti sprejemanje slabih odločitev. Zakonodaja poskuša z uvajanjem te pravice odpravljati demokratični deficit izvršilne oblasti (to da izvršilna oblast sploh sprejema predpise). S tem je uprava opredeljena kot transmisijski jermen zakonodaje – uprava samo izvršuje zakone. Poznamo pa še eno kontrolo nad delovanjem uprave. sodelovanje javnosti.Danes obstajajo možnosti sodelovanja javnosti pri zakonih. Sodišče presoja zakonitost dela uprave. eforum. povedati. da javnost poda svoje mnenje.npr. da predpis ni bil objavljen. Vendar v praksi temu ni tako. za katere nima podlage. s čimer se vidi delo države (transparentnost delovanja). ● predvideno je sodno varstvo pravic posameznika. kar pa tudi ne drži. nestalen). podobno našemu ZUP). tj. To sodelovanje je pomembno zato.ko ministrstvo pripravlja nov predpis. organ. če določa pravico do dejanskega sodelovanja. ● država je dolžna argumentirano odgovoriti na mnenja . ne da na koncu odloči vlada. Skandinavske države imajo to vprašanje urejeno v 'soft law' ('mehko pravo' – stvari. ● v tem osnutku je določen rok. Kontinentalni argument proti temu je: ljudje imajo predstavnike v poslancih. da je bil kršen rok. zaradi načela zakonitosti pa uprava tako ali tako ne sme sprejemati odločitev. potem naj imajo državljani pravico do nadzora nad tem odločanjem. potem se mora nujno do neke mere spuščat v vsebino (veliko je odvisno od odnosa sodišča do uprave – 'judicial and capricious test' v ZDA (capricious – muhast. 37 . priporočila. Pravica sodelovanja torej pomeni: ● vsak ima pravico povedati svoje mnenje k predlagani odločitvi v določenem roku (30-60 dni) .

a konvencija vseeno zahteva sodelovanje javnosti. ki je v konvenciji ena ključnih zahtev.4. V sprejemanju pa je Zakon o postopku pri sprejemanju podzakonskih aktov. zainteresirani za osnovnošolsko izobraževanje). Primer takšnega konkretnega akta je gradbeno dovoljenje: ○ po črki konvencije bi morali javnosti dovoliti. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) tudi ni upošteval zahtev konvencije (velika napaka. se akt ne izda.države namreč vnaprej sprejmejo odločitev. Po slovenski zakonodaji tu sodelovanja javnosti ni. Ločimo: ● starejše oblike: ○ referendum.pri splošnih aktih je zahteva konvencije manj eksplicitna oziroma bolj mehka: ○ prostorski akti – možnost sodelovanja je zgolj deklarativna: organ ne upošteva pripomb javnosti in nima obveznosti. predvsem kontroli. da sodeluje v tem postopku (saj gradbeno dovoljenje vpliva na okolje). ○ podzakonski akti – upravni akti. da odločitev ne bodo sprejele. nasilje v družini. nato Kanada ter anglosaksonske države so te oblike sprejele zelo hitro. ki bo morala biti popravljena). Odraža se v servisni funkciji: sodelovanje se pojavlja pri javnih agencijah (regulatornih). ● novejše oblike – najprej predvsem skandinavske države. šolstva itd. SOODLOČANJE Pravica do soodločanja (participacije) se redko uporablja. 38 . Nacionalni program varstva okolja sicer ni pravni akt. gre za: ○ državljanski forumi. vendar pa niti približno skladno z zahtevami Aarhuške konvencije. saj upošteva le enega od 10 zahtevanih elementov. 6. iniciative. ● sodelovanje pri splošnih (abstraktnih) aktih . alkoholizem ipd. dajanje genetsko spremenjenih organizmov na trg. ○ zbor občanov. Trenutno stanje v slovenskem pozitivnem pravu: ZVO sicer govori o sodelovanju javnosti (javnosti je npr. v svetih zavodov na področju zdravstva. Mnenja so namreč tu zavezujoča . na katere država prenaša del regulacije in nadzora. ker je zelo problematična – težko je uskladiti različna mnenja. npr. ki po mnenju snovalcev konvencije vplivajo na okolje. če ne bo soglasja. zato je poudarek na tem pravnem področju). ○ javnost že sodeluje pri postopku presoje vplivov na okolje: če je vpliv. ○ sodelovanje pri regulacijski funkciji . so pa tu še posebni posegi. sodelovanje javnosti pa je namenjeno tudi oz.sodelovanje javnosti pri oblikovanju politike. imamo tripartitno strukturo (izvaja se nadzor).na lokalni ravni (občinski svet) – ljudje na ta način veliko prispevajo k razvoju občine. ki jih ni upošteval. a mora organ pripombe pregledati in se do vseh. ki bo urejal sodelovanje javnosti pri teh postopkih. ○ sodelovanje državljanov pri upravljanju – gre za neposredno zastopstvo interesov (vsi smo npr. kjer obstoji participacija (sociala. ni sodelovanja javnosti. Posledično (zaradi težavnosti) se uvaja parcialno. ki predstavljajo večji del posegov v okolje.. nima pa npr.). na posameznih področjih. čeprav jih vse šele preizkušajo. ker ima izvršila veja oblasti velike pristojnosti. ki zahteva: ● sodelovanje pri konkretnih aktih – konvencija zahteva. da sodeluje pri izdaji vseh konkretnih aktov. da države pogodbenice zagotovijo zainteresirani javnosti. zato lahko izenačimo ta postopek presoje s sodelovanjem javnosti pri izdaji gradbenega dovoljenja – z vidika funkcije in ciljev je sodelovanje v teh postopkih izenačeno. To je nujno zato.Sodelovanje pri sprejemanju aktov je drugi vsebinski sklop Aarhuške konvencije (pri nas je pravo varstva okolja glede udejanja zahtev te konvencije še najbolj napredno. omogočeno sodelovanje pri postopku presoje vplivov na okolje). da se opredeli do mnenj. ○ policy making . nobenega pravnega sredstva. ○ vse povedano velja zlasti za posege v prostor (gradnja objektov). v Skandinaviji. zdravstvo. ○ selekcionirane skupine ljudi na določenem področju – tudi selekcija teh področij. državljanske porote – te porote imajo npr. tudi pri podzakonskih aktih ni s slovenskim zakonom določeno nič oz. pisno opredeliti. V posebnem aneksu so naštete vse dejavnosti. ○ peticije. ○ soupravljanje delavcev – delavski direktor. ki kakorkoli vplivajo na okolje.

ki pa je hkrati tudi zakonodajna oblast. Sicer pa 'acquis' nima določb o državni upravi (to je stvar samih držav članic). da je istočasno izvršilno in zakonodajno telo – to je prva specifika. Nastanek EU je vezan na specifične zgodovinske dogodke. Pomembne so štiri svoboščine . Tu gre za podvajanje funkcij. da ta proces ne bi bil oviran (vsebinska obveza). ampak je supranacionalna organizacija. Načeloma odločitve sprejemajo organi EU.7. Klasična izvršilna oblast je razdeljena med: ● komisijo. Druga specifika je.1. Problem je tu različno izvrševanje. ● kapitala. EU zakonodaja predpisuje Agencijo za kmetijske trge. federacija pa 'več' kot EU). kar pomeni. 39 . Obe sodišči si delita zadeve glede na področje. Nad EU pa je federacija (OZN je 'manj' kot EU. vendar si jih deli z European Council (EC – Svet Evrope). Takšna ureditev v EU je posledica razvoja: sprva je bil cilj vzpostavitev skupnega trga. pravo državnih pomoči. da imajo pri izvršilni oblasti svoje pristojnosti tudi države članice – večino odločitev EU izvršujejo države članice same. EU ni klasična mednarodna organizacija. to zdaj še zelo redko. Evropski parlament (European Parliament) postaja čedalje močnejši in dobiva vedno nova pooblastila. pri čemer lahko pride do kršitve načela enakosti. ● blaga. kar so delno dosegli že z Skupnostjo za premog in jeklo).ECJ). Kako to storijo (oblikovna plat). notranji trg. DRŽAVNA UPRAVA IN EU 7. Struktura oblasti v EU: izvršilna oblast horizontalna delitev Komisija Svet vertikalna delitev države članice zakonodajna oblast Evropski parlament Svet Komisija sodna oblast ECJ CFI Specifično je. izvršujejo pa jih države članice. ○ Court of First Instance (Sodišče prve stopnje -CFI).prost pretok: ● dela. Na začetku je bil le posvetovalno telo. predvsem težnjo preprečiti vojno na ta način. ● ministre držav članic. STRUKTURA IZVRŠILNE VEJE OBLASTI V EU Prva specifičnost EU je drugačna struktura od tradicionalne delitve na tri veje oblasti: ● Komisija je izvršilna oblast. ● ljudi. kmetijstvo. pa je povsem njihova stvar. Nastanek politične povezanosti pa je vezan šele na kasnejši čas. ki implementirajo pravo EU. torej so države članice tiste. Edina določba je načelo lojalnosti – države članice so dolžne izvrševati in implementirati pravo EU in storiti vse. vendar se pristojnost v pretežni meri deli na komisijo in države članice. Komisija je najbližje vladam v državah članicah. se bo pa povečalo). ter za odsotnost prave zakonodajne funkcije. Sicer obstojajo področja. zato bo EU prej ali slej morala vplivati na izvrševanje v državah članicah (npr. Komisija pa ima le na določenih področjih izključno pristojnost. da sta tako Svet kot Komisija hkrati izvršilno in zakonodajno telo. za katere je pristojna samo Komisija (npr. Zakonodajna pristojnost je torej deljena med parlamentom in Svetom Evrope. da se med seboj ne bi več bojevale (to zlasti velja za povezavo med Francijo in Nemčijo. ● sodišče – sodna veja oblasti je najbolj 'čista' in je primerljiva s sodstvom v državah članicah. ● zakonodajna oblast je parlament. s katerega zadeva je: ○ European Court of Justice (Sodišče Evropskih skupnosti . da se države ekonomsko povežejo tako močno. Ta področja so konkurenčno pravo (pravo varstva konkurence). Danes pa je EU pomembna in močna politična tvorba. ki ga uvrstimo tudi med izvršilno oblast. pravo konkurence). Gre za idejo utemeljeno na močni gospodarsko-ekonomski integraciji. da si izvršilno oblast delijo Komisija in države članice in to. danes pa ima parlament zakonodajna pooblastila.

Razlika med klasično delitvijo oblasti (to poznamo pri nas in pomeni. da ima vsaka veja oblasti svoj organ) in delitvijo oblasti v EU: Za delitev oblasti v EU je značilno: ● sodna veja – deli se vertikalno. členu pogodbe je določena tudi pravica do informacij. in ○ primarnost prava EU . nemška in francoska sodišča). Sodišča si pridržujejo neko pravico. ○ varstvo potrošnikov.Gre torej za zelo pomembno politično integracijo in poleg ekonomskih so začeli priznavati še pravice. Zelo pomembna je povezava med Komisijo in izvršilno oblastjo nacionalne države na ravni politične legitimnosti. posredovati prošnjo za odgovore na predhodna vprašanja. letih (?). potem takrat države članice pošljejo predstavnika iz vlade. obravnavajo vprašanja s področja kmetijstva. ECJ je odločil: ○ ko EU sprejme akt. 'Evropski člen' določa način prenosa suverenosti z ravni države na EU (ratifikacija pravnih aktov.če pravo EU nasprotuje nacionalnemu pravu. se mora nacionalno pravo umakniti pravu EU (v primeru konflikta ima pravo EU prednost). mora vprašati European Court of Justice (ECJ) oz. politične pravice. zelo malo verjetno). kakšna je razlika med Svetom in Komisijo in kakšno zakonodajo sprejema Svet in kakšno parlament. torej predstavniki izvršilne oblasti. člen – preliminary rullings – vsako nacionalno sodišče. ki s tem postanejo del nacionalnega prava).ključna strateška vprašanja. kakšna naj bo interpretacija pravnih pravil in zato ostane zelo malo avtonomnega odločanja s strani nacionalnih sodišč. EGS. Vsebovan je tudi že v Ustavi RS. Tudi slovenska ustava se mora umakniti uredbi in direktivi. ○ pravo varstva okolja. Pristojnost Komisije je bila torej načrtno omejena. in ne nujno samo za ustanovni akt) in ratifikacija ni potrebna . bi naletela na velik nacionalni odpor (situacija praznega sedeža – De Gaule ni hotel sodelovati z EU). ○ pravica biti član politične stranke iz druge države. potem bi to lahko pomenilo spodjedanje temeljnih načel. člena (predhodna vprašanja). Če bi Komisija imela celotno izvršilno oblast. V EU velja načelo vzajemnosti. EU je tvorba s 380 milijoni Evropejcev. ● izvršilna oblast – ločimo: 40 . Na vertikalni ravni je specifično sodelovanje Komisije in izvršilne veje oblasti držav članic. strah majhnih držav pa je v tem. glede na osnutek ustave. ta velja neposredno (lahko gre tudi za akte nižje ravni (uredba. če bo EU znižala standarde varovanja. Komisija ima manj pristojnosti. včasih pa je bil le posvetovalno telo (izdelal svoja mnenja. Če pravo EU 'krši' nacionalno ustavo in to presoja domače ustavno sodišče (to so poskušala narediti italijanska. da je EU demokratična tvorba: ○ v 255. Vse države predstavljajo njihovi predstavniki vlad. Prve neposredne volitve v Evropski parlament se zgodijo v 70. ECJ pove. ko bo delovala kot nacionalna država. ker je bil prisoten strah držav članic pred izgubo suverenosti. ○ Svet – nastal z združitvijo svetov ministrov treh skupnosti (Euratom. Je organ z najmočnejšo normodajno močjo. med ECJ in nacionalna sodišča. vezane na neekonomski status. direktiva).direktni efekt pravnih aktov EU. kjer je listina temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Dobro je vedeti tudi. ○ aktivna in pasivna volilna pravica na lokalnih volitvah. ESPJ). ki pa jih Svet ministrov ni bil dolžan upoštevati). odvisno od obravnavane zadeve (če npr. Zato obstajajo številne dileme v zvezi s spremembo prenosa pristojnosti države na EU (govorimo o 'evropskem členu' v URS). V splošnih načelih amsterdamske pogodbe iz leta 1997 se prvič uporabi izraz. Ustavno sodišče bo tako tudi postalo nekaj drugega. ki pa je trenutno 'speča' (uporabila jo bodo. V primeru problematike De Gaula je sodišče ECJ stopilo v ospredje s to določbo 234. Svet najbolj direktno izraža politične nacionalne interese držav članic . saj je število glasov odvisno od števila prebivalcev. ko interpretira pravo EU in naleti na odprto vprašanje. ki se spozna na kmetijstvo). Danes obstaja zapleten ponderiran sistem volitev. EU pa bo postala 'polnokrvna' tvorba šele takrat. 234. kar pa je. kot pa je bilo doslej. da bodo velike države pokupile njihovo bogastvo. tj. vendar je sistem prilagojen manjšim državam. ● zakonodajna veja – zakonodajno oblast si delita: ○ Evropski parlament – dobiva na veljavi. tu so zasedbe v različnih oblikah.

predvsem ob prenosu zakonodajnega pooblastila s strani sveta. kar pa je danes nadomeščeno s kvalificirano večino (to je v prid večjim državam).po zapiskih 2004 so generalni direktorji vrh uradnikov (imenovani po natečajih. Teh je 25. ki so razdeljeni po resornem principu. predlagajo pa jih države članice (vsaj dva ali tri kandidate. ● funkcije komisije: ○ zakonodajna iniciativa. Če hočemo imeti klasično delitev. strokovnjakov itd. ki zagotavljajo čim bolj strokovno delovanje (predvsem na tehničnem in finančnem področju. kar pomeni težavo. vsak pa vodi svoje področje. V komitejih so predstavniki držav članic. in III. ○ 7. A vsaka ne bo imela kandidatka svojega komisarja. ki dajejo mnenja in pripombe na odločitve komisije. Zasleduje interese EU kot celote! (nosi največjo odgovornost za uspeh EU). Izvršilna oblast je omejena med: ● Komisijo .aktivna udeleženka pri sprejemanju aktov s strani Sveta. Predsednik izbira svoje komisarje. potrdi pa parlament. kjer naj bi se uveljavljali interesi držav članic. SISTEM KOMITOLOGIJE Pomemben je sistem komitologije (izraz izhaja iz besede 'komite'). Težava je tudi. dolgoročno).Komisija ni prostor. ker so izven ministrstva (so pravne osebe javnega prava). Če je agencija sistem horizontalne decentralizacije. zato se njene odločitve izvršujejo prek nacionalnih uprav. ● nad generalnimi direktorji so komisarji (trenutno 20). da EU nima uradnikov. ● generalne direktorate vodijo generalni direktorji . da bo delegiral pristojnost na Komisijo. ○ Komisija (20 komisarjev. 41 . Pri komitologiji gre za to. bolj je to pristojnost Sveta. npr. ki bi izvrševali odločitve. Razlika je pri nas v stopnji avtonomije: večja je pri neodvisnih agencijah. potem je sistem komitologije primer vertikalne decentralizacije. na področju prava konkurence. Svet sprejema resolucije. ● Komisija ima tudi mnoge agencije. pri njih imamo konflikt učinkovitosti (interes EU) in interesov držav članic.Komisija (izgleda kot vlada) in Svetom – horizontalna delitev. ki zastopajo evropske interese . Odločanje npr. pač pa bo en komisar za več držav skupaj (rotacija) in države članice – vertikalna delitev. saj večje število članov vlad povzroča težave pri usklajevanju. o dodeljevanju subvencij za kmetijstvo je imel Svet. Le-ta bo omogočal voliti in biti voljen kjerkoli v Evropi – danes lahko npr. ● Svetom .5 največjih držav ima po dva komisarja). zato se je odločil. da se bo 'zadušil' z velikimi pristojnostmi. zbirajo podatke). nasprotno. ki se izbere + javna uprava).implementacija predpisov) podrobneje razdela. Celotno ekipo potrdi parlament. delo po strokovnih in profesionalnih merilih). nove države članice bodo povzročile povečanje tega števila. ● Evropski parlament lahko izglasuje nezaupnico Komisiji (se je že zgodilo). Izvršilna oblast v EU je deljena na Svet ministrov in Komisijo. organi v sestavi ministrstva pa so znotraj ministrstva (nimajo lastne pravne osebnosti). vendar je ugotovil.Svet pa je. ○ sodelovanje v zakonodajnem postopku . da se v EU preko institucij izražajo zgolj interesi posameznih držav. ki jih sestavljajo uradniki držav članic. to pa nato Komisija (I. moramo najprej izvesti institut državljanstva. zavzema za federacijo. ne pa celotne zveze skupaj. Poznamo dve obliki teh agencij (še nimajo takšnih pristojnosti kot nacionalne agencije): ○ 'next step' – podobne našim organom v sestavi ministrstva. EU je sprva pri glasovanju uvajala soglasje. ● Komisija je razdeljena na generalne direktorate (ministrstva – Directorate General. Anglija in Francija pa sta proti. ○ izdajanje aktov . med katerimi izbere). Posamezne komisarje postavi posamezna država (!). njegova vloga pa je različna. Nemec kandidira v Franciji le na lokalnih volitvah. Izvoli ga Svet. steber). ○ neodvisne regulatorne agencije – politično neodvisne (14). pač pa je izrazito supranacionalni organ. steber – izvršuje klasične zadeve . Nemčija se npr. Imamo komiteje za različna področja. zadnji branik nacionalnih interesov držav članic. (pomen je v sistemu zavor in ravnovesij). da mora Komisija predhodno dobiti mnenje komitejev. ● Komisija ima tudi svojega predsednika. a z rezervacijo. ali je to funkcionar (politična figura) ali pa je to javni uslužbenec (profesionalec. Nekaj o Komisiji: ● Komisija ima omejene pristojnosti kot izvrševalec evropskega prava: sama neposredno deluje kot izvršna oblast. mandat pet let. DG).2. v zapiskih 2003 pa je bilo vprašanje. zastopajo pa nadnacionalne interese. priporočila (II. Bolj ko je nekaj abstraktno (programsko.

člen PES (načelo lojalnosti): države članice so dolžne zagotoviti izvajanje obveznosti. in to pomeni dejansko soodločanje. način uprave: ○ načelo sorazmernosti – tako pomembno. ni transparenten. Gre za pravico do dostopa do informacij javnega značaja (ena izmed novih pravic. ki bo to izvajal). za državljane. Profesor Bugarič je zagovornik kritike zaprtosti komitologije in si prizadeva za odprtost do državljanov. saj so države članice ključne pri izvrševanju acquis-a. Pomembno bi bilo omogočiti državljanom. da je že ustavno. Vprašanje tu je. s katerimi ni poseglo v notranjo strukturo. na tem področju acquis-a ni. ● Sodišče Evropskih skupnosti (ECJ) je izoblikovalo številna pomembna načela državne uprave. obstaja pa potreba po tem. tako v PES kot v PEU) – civil forum: ○ načelo zakonitosti. na drugih področjih pa tega ne predpisuje (npr. za razliko od sodelovanja (pomeni samo sodelovanje. ○ načelo odprtosti – dostop do informacij javnega značaja. koliko evropsko pravo vpliva na pravo držav članic na področju uprave. sodelovanje pri upravljanju (soodločanje) in sodelovanje pri izdajanju podzakonskih aktov. ki je tudi zelo razvejan. Agencija za kmetijske trge). določa. ○ načelo nediskriminacije.Zagovorniki pravijo. da se države članice učinkovito bojujejo proti korupciji. zagovorniki komiteja pa menijo. Kot že rečeno. 42 . da bi bila potrebna reforma v smislu vključitve državljanov v delo komiteja. ki navzven. drugi del preko načel (ti standardi se potem prenesejo na najvišjo raven evropskega prava. Skica komitologije izgleda nekako takole (zapiski 2002/2003): Evropski svet Komisija | | | | komisar komisar komisar komitologija { | ▼ | | državni uradniki državni uradniki državni uradniki | | | vlade držav članic Evropska agencija Sistem komitologije je zaprt sistem. na samem sistemskem delu pa ni neposrednega vpliva. člena PES). če bo EU postala federacija. ● javni uslužbenci – prvi del preko pristopanj. EU reformo javne uprave smatra relativno ozko: ● javne finance – gre za pet proračunskih kriterijev. Drugače bo. Kritiki namreč menijo. da bi to onemogočilo delo izvršilne oblasti. in se o njem malo ve. vendar pa obstaja zanimiva kritika s strani Komisije. da ima parlament možnost seznanjati se z delom in člani komiteja. evropsko pravo predpisuje ustanovitev določenega telesa na določenem področju (npr. zapisana v E-katalogu). ki izhajajo iz aktov EU… . in organi na to niso vezani). posredne državne subvencije predstavljajo kršitev 87. zapleten. da sodelujejo pri sprejemanju predpisov. Pomembna pa je še participacija. države članice pa se same odločijo o organu.3. Dejansko ni najbolj transparenten sistem. Vendar že ima posredni vpliv (zelo izražen v procesu pristopanja – ocena administrativne usposobljenosti). da EU nanj posega. da komiteji dobro delujejo. EVROPEIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE Neposrednega vpliva Evropske unije na javno upravo ni. ○ načelo pravne določnosti. Gre za zelo zaprt sistem. pač pa ta načela uvajajo predvsem postopek. Veliko je sicer predpisov (predvsem upravnih institucij). zaradi katere je prišlo do tega. ○ načelo transparentnosti. 10. a gre za sodelovanje med evropsko in nacionalnimi birokracijami. Nekaj dejstev: ● ta člen v drugih pravilih ni strukturiran. Spremeniti bo treba še nastopanje javnih oseb na trgu (npr. 7.način zagotavljanja pa je v rokah držav članic.

uslužbenska zakonodaja je popolnoma v rokah držav članic. sorodnost. istosmernost. uporaba splošnih načel pa še ne pomeni poenotenja. Nekateri govorijo že o konvergenci (konvergenca [iz. ki imajo tudi vpliv na državno upravo. III. Vendar še ne gre za poenotenje. Večina držav članic jim hitro sledi (npr. Na eni strani prihaja do velikanskih sprememb (v primerjavi s preteklostjo). ○ Komisija je šla pri postavljanju pogojev za članstvo dlje v izvršilno oblast kot kadarkoli prej (zaradi ohlapnih kopenhagenskih kriterijev). skladnost). Je redko na področju državne uprave. je država odškodninsko odgovorna. pač pa gre le za okvir. Nekaj značilnosti evropeizacije v državah kandidatkah za članstvo v EU: ○ kandidatke so bolj dojemljive za evropske vplive kot države članice. na področju državne uprave pa rezervacije. Pritisk EU se bo povečeval zaradi funkcionalnih potreb (neformalen dokument Komisije – katalog struktur za implementacijo acquis-a). Načela se ne izvajajo na enak način. so dovolj splošna. Tudi avtonomija držav članic ima podlago v členih PES (subsidiarnost: EU izvršuje samo tiste stvari. Načelo učinkovitosti postane pomembno načelo. da omogočajo diskrecijo. pač pa na način njenega dela. Novejše oblike evropeizacije: ● neformalna srečanja ministrov za upravo – ne morejo sprejemati direktiv. convergere nagniti se] približevanje. v katerem se je odločilo. kmetijska politika. Ideja EU je popolna sprostitev pravic in svoboščin. ● funkcionalni vpliv – zaradi prepočasnega implementiranja je prišlo do primera Francovich v. Ni vedno jasno. način izvajanja pa je različen).○ načelo pravice do zaslišanja v upravnem postopku. Upravno pravo oz. DEL: DRŽAVNA UPRAVA 1. ○ vpliv stroke. vpliv pa vseeno ni tako močan. Temelj za različne oblike evropeizacije je 10. ● okvir – poenotenje. NAČELA IN FUNKCIJE 43 . Kot izgovor se ne sprejme niti razpustitev parlamenta. zato so med državami velike razlike. ki dopušča različne nacionalne prakse. da bi lahko govorili o poenotenju evropskega upravnega prava. čeprav acquis ne obstaja) – ustvarja se ius commune preko sodne poti. ampak sprejemajo dobre prakse (priporočila). ○ poskus predpisovanja različnih modelov. na področju odprte uprave). člen PES. pravo javnih naročil (skupno upravno pravo EU). ECJ uporablja odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) kot interpretativna splošna načela. Glede na stopnjo (intenzivnost) ločimo: ● harmonizacija – poenotenje ureditve. PES – izjema za javni sektor). ● sodna praksa – splošna pravna načela evropskega prava. pač pa za evropeizacijo (vse več je vplivov. ○ npr. ● ECJ interpretira konkretne člene (npr. kdaj harmonizacija preide v mehkejše oblike: 'ustrezne pristojne oblasti' – na področju prava varstva okolja – vodno pravo. Tudi kjer je evropsko pravo harmonizirano. veleposlaniki pri EU). ne vpliva pa na strukturo državne uprave. Tipičen kriterij pri tem je izvrševanje oblasti. se v državah članicah izvaja različno (direktive dajejo samo usmeritve. Italy. ○ finančna odvisnost. 39/IV. o poenotenju upravnega prava. lat convergens. da so države članice odškodninsko odgovorne (svojim državljanom pred lastnimi sodišči) za neizvrševanje oz. SPLOŠNO O DRŽAVNI UPRAVI 1. npr. kako naj bo to področje urejeno. usmerjenost k isti točki. ● sprememba upravne kulture do katere prihaja ob vsakodnevnih stikih upravnih uradnikov iz različnih držav članic (delovne skupine – COREPER – odbor stalnih predstavnikov. Čeprav stvar ni v pristojnosti centralne oblasti. ki jih razvija ECJ.1. javna uprava veljata kot nacionalni ponos. vendar je bil ob pristopnih pogajanjih prisoten pritisk. neizpolnjevanje direktiv. ki jih lahko izvršuje učinkoviteje od držav članic – načelo določenih pristojnosti).

Prva stopnja je vlada. poleg slovenščine sta na področjih z avtohtonim prebivalstvom uradna jezika tudi italijanščina in madžarščina. ki je hierarhično višje. člen ZDU-1. Državna uprava ne deluje na temelju neposrednih navodil. NEPRISTRANSKOSTI (3.)2 NAČELO SAMOSTOJNOSTI (2. varovanje dostojanstva (to lahko neposredno povežemo z ombudsmanom). Državna uprava pa ima v okviru tega načela še funkcijo zagotavljanja zakonitosti v družbi. 1. kako naj v takem postopku odloča). Načelo samostojnosti je tudi ustavno načelo (120/II. člen) – v zgodovini je šlo za zaprte postopke. kako naj odloči. Decentralizacija (subsidiarnost) mora biti v pravi meri (ne smemo se spustiti pod sistem oblikovanja odločitev). . si tudi politično nevtralen' – vendar to ni čisto res. člen) – uprava posluje v uradnem jeziku. da 'kjer si strokovnjak. ki mora biti nepretrgan.1. Novi Zakon o državni upravi je ukinil Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev. Pokriva torej vsa družbena področja in tudi celoten teritorij. to je na primer potrebno upoštevati pri delovnem času organov. da ne more biti vodja v politični strani). ● državna uprava – Zakon o državni upravi. in sicer je na drugi stopnji izvršilne oblasti.)1 NAČELO ZAKONITOSTI (2. ○ Zakon organizaciji in delovnem področju ministrstev. da v tistem delu. V pravnem redu je to načelo dosledno izpeljano. člen) – na eni strani je državna uprava samostojna. katere zakon neposredno vnaša v svoje določbe: . Državna uprava deluje na teritoriju celotne države.)5 NAČELO POSLOVANJA S STRANKAMI = NAČELO ODPRTOSTI (5. . Spontani akti . tudi akti ministrstva. URS). ker veliko vlogo igra tudi vrednostna usmeritev.)4 NAČELO UPORABE JEZIKA (4.Izvršilna oblast ima dve stopnji: ● vlada – Zakon o vladi. danes pa mora biti uprava čim bolj dostopna državljanom. ○ Zakon o upravi. da ni neke generalne politične usmeritve (zato imamo cel kup prepovedi in nezdružljivosti funkcij. nihče. Področje od vlade navzdol (to so ministrstva). Skušamo doseči vsaj to. upravni postopek – nihče ne more naložiti. ki izdaja: ● uredbe. Pravilnike izdajajo ministrstva. ki je v pripravi. . V vseh postopkih je potrebno zagotoviti varstvo osebnosti strank. državna uprava je del izvršilne oblasti – 1. Obe dve vrsti aktov (izdaja sicer tudi nekatere druge). na drugi strani pa je podvržena političnemu nadzoru. Prej smo torej imeli tri zakone: ○ Zakon o vladi. ki jih izdaja vlada so hierarhično podrejeni zakonu (izdajajo se na podlagi zakona).)3 NAČELO STROKOVNOSTI. ki ima dve ravni: 44 . ki pokrivajo vsa področja družbenega življenja (resorji ali delovna področja). člen) – stroka daje podlago za odločanje – izbor med alternativami. POLITIČNE NEVTRALNOSTI. ne more naložiti nižjemu organu.1 NAČELA DRŽAVNE UPRAVE Državna uprava temelji na določenih načelih. Veljalo naj bi. bolj so odločitve politične. Državna uprava je del izvršilne oblasti. kar se izvaja preko inšpekcije. kjer se določajo pristojnosti državne uprave. Po novem zakonu imamo od sistemskih oblik samo pravilnike (včasih smo imeli še navodila in odredbe). pa ureja Zakon o državni upravi (ZDU-1). člen) – to je bistveno pri delu uprave: državna uprava deluje na temelju zakona ali zakonitega predpisa. Načelo odprtosti je eno temeljnih načel v evropskem pravu. Vedno bolj navzgor kot gremo. Znotraj tega načela je tudi načelo pravice do informiranja. lahko deluje le na podlagi in v okviru zakona. Tako zakon in uredba skupaj urejata organizacijo državne uprave.ni pooblastila v zakonu. nastane pa v razmerju med državo članico in EU. Danes je samo delovno področje na najvišji ravni urejeno v Zakonu o državni upravi. Samostojnost pomeni. deluje samostojno (npr. Zakon o vladi ureja vprašanja predsednika vlade in vlade. spontane uredbe. ● odloke. npr. Nadzor je samo nad zakonitostjo ravnanja. ostala delovna področja in organi v sestavi pa so v posebni uredbi. .

Uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati in nanje odgovarjati v razumnem roku.13. člena URS). SISTEMSKE FUNKCIJE UPRAVE Sistemske funkcije. Lahko pa uprava izvršuje 45 . vlada določi predlog. naloge uprave (8. kaj o tem misli javnost – uprava mora zbirati informacije o samem sebi oz. družbeno regulacijo). 1.)6 NAČELO JAVNOSTI DELA (6. 4.)2 IZVRŠEVANJE POLITIKE = IZVRŠEVANJE ZAKONOV IN DRUGIH PREDPISOV – določi se politika v okviru zakonske norme in nato se predpisi izvršujejo. DZ pa potem sprejme zakon). vendar pa mora tudi varovati tajnost osebnih podatkov. ministri izdajajo pravilnike. mora biti tudi drugostopni akt izdan v istem jeziku. .○ ○ uprava mora zagotoviti dostop do informacij in tudi posredovati informacije (ureja ZDIJZ. ki jih naloži vlada). člen (položaj državne uprave) Državna uprava (v nadaljnjem besedilu: uprava) kot del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji izvršuje upravne naloge. ter drugih predpisov. člen ZDU-1) so: . zakonov in drugih predpisov. ter opravljajo materialna dejanja). politična nevtralnost in nepristranskost) Uprava opravlja svoje delo po pravilih stroke. Zagotovi sodelovanja državljanov (načelo odprtosti): informiranje. 6. člen (zakonitost in samostojnost) Uprava opravlja svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave. da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi. neposredno odločanje. v katerih živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost.. sodelovanje. Pri opravljanju svojega dela mora biti uprava politično nevtralna. pravnim osebam ali interesnim skupinam. ki urejajo varovanje osebnih in tajnih podatkov. Uprava skrbi za obveščenost javnosti o načinu svojega poslovanja in uresničevanja pravic strank. kaj o državni upravi misli javnost (to ureja Uredba o poslovanju s strankami). Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek v italijanščini oziroma madžarščini. člen (strokovnost. člen) – uprava je dolžna zagotoviti javnost dela (o svojem delu mora uprava obveščati splošno javnost). Uprava pa ne sodeluje neposredno pri oblikovanju aktov (zakon nastane v ministrstvu. tako kot je vlada Državnemu zboru. 3. . pripravlja zakone. uredbe (uredbe in pravilniki so na tretji ravni po hierarhiji – gre za t. je uradni jezik v upravi tudi italijanščina oziroma madžarščina. uprava vodi postopek v jeziku narodne skupnosti in izdaja pravne in druge akte v postopku v slovenščini in v jeziku narodne skupnosti. člen (uradni jezik v upravi) Uradni jezik v upravi je slovenščina. Na teh območjih uprava posluje tudi v jeziku narodne skupnosti. ki na zakonski ravni realizira ustavno svoboščino iz 39. Uprava mora pri svojem delu ravnati nepristransko in ne sme dajati neupravičenih koristi in prednosti posameznicam oziroma posameznikom.i. druge akte. Če stranka v postopku uporablja jezik narodne skupnosti. 1. kako uprava dela oz. zato je tudi pri uklanjanju temu načelu uprava omejena.1. 5. delovna gradiva ter opravlja druge strokovne naloge. člen (javnost dela) Uprava je dolžna zagotavljati javnost svojega dela.)1 SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU POLITIK VLADE – politiko določa vlada. člen (poslovanje s strankami) Pri poslovanju s strankami mora uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti. ki izhajajo iz predpisov. upoštevaje omejitve.2. poročila. Uprava je strokovno-tehnična pomoč vladi. Na območjih občin. povratna informacija o tem. Pred začetkom postopka mora organ seznaniti stranko s to pravico. 2. predpise. To dela uprava tudi s samo regulacijo (izdajajo abstraktne in konkretne akte. uprava pa v razmerju do centra odločanja (vlade) deluje kot strokovno-tehnična podpora (za vlado zbira informacije.

tista pod številko 7 pa servisno funkcijo uprave. 2). ali pa preko javnih skladov). ki so za to potrebne.funkcija pod tč. člen (spremljanje stanja) 46 . vendar pa le-to opravlja tudi uprava (pospešuje lahko sama. V to funkcijo spada tudi odločanje v upravnih stvareh.)4 ODLOČANJE V UPRAVNIH STVAREH – vsi organi državne uprave na podlagi materialnih predpisov odločajo o pravicah posameznikov. . Uprava vzpostavlja oblike izvajanja služb. Uprava pa lahko sama izvaja javno službo v obliki režijskih obratov (neposredno izvajanje javne službe v okviru uprave). delovanje policije . mora imeti uprava neposredno podlago v zakonu. vstopa v imenu in za račun Republike Slovenije v civilnopravna razmerja ter opravlja materialna dejanja. na katerem so ustanovljeni. Uprava pa izvaja tudi neupravne zadeve. . . saj tega dostopa ne regulira trg. Temeljna funkcija državne uprave je regulacija (vključeni so tudi nosilci javnih pooblastil). sistemska funkcija pod točko 6 predstavlja pospeševalno funkcijo. Na eni strani gre za izvrševanje predpisov.)3 INŠPEKCIJSKI NADZOR – uprava nadzoruje izvajanje predpisov (zagotavlja se zakonitost ravnanja). Je klasični policijski nadzor in se je tudi razvil s policijskim nadzorstvom. javne službe niso dejavnosti). telesno ali duševno celovitost. plačevanje ekspertiz. da deluje na podlagi pravotvornih dejstev. podzakonskih predpisov in drugih aktov ter druga gradiva ter zagotavlja drugo strokovno pomoč pri oblikovanju politik. člen ZDU-1 (sodelovanje pri oblikovanju politik) Uprava za vlado pripravlja predloge zakonov. Uprava pa mora zagotoviti dostop do javnih služb. sklepa in razpisuje javne koncesije. Uprava v končni fazi določa javne službe (gre za poseben pravni režim. ki jih sprejema državni zbor. To načelo bi sodilo k sodelovanju pri oblikovanju politike in tudi k izvrševanju politike. Pri javnih službah tržne zakonitosti ne delujejo. vstop v civilna razmerja. ○ odločanje v upravnih stvareh. Inšpektor naloži določenemu subjektu kako naj ravna. člen ZDU-1 (izvršilne naloge) Uprava izvršuje zakone in druge predpise. državni proračun. saj je izvrševanje zakonov širše in pomeni (vse tri 'dejavnosti' skupaj predstavljajo regulatorno funkcijo uprave): ○ izdajanje abstraktnih in konkretnih aktov. 9.zakone tudi z materialnimi dejanji (sem sodi npr.imeti mora neposredno pooblastilo in podlago v zakonu). na drugi pa za nadzor nad izvrševanjem predpisov (inšpekcijski nadzor je komponenta načela zakonitosti). da bo ravnal v skladu s predpisi (to je metoda za uskladitev s predpisi. ○ procesno pravo. 11. . zasebnost. ali pa preko javnih skladov). 10. Za opravljanje materialnih dejanj. seveda pa inšpektor izvaja tudi sankcije). člen (inšpekcijski nadzor) Uprava opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov. Inšpektor izvršuje zakon tako. Predstavlja ugotavljanje družbenih potreb in zbiranje informacij. Spremljanje stanja opravljajo vsi organi na področju. 8. Te naloge sodijo v pospeševalno funkcijo. najem ekspertov. danes pa imamo poseben zakon o inšpekcijskem nadzorstvu. Ta funkcija je lahko inkorporirana v izvrševanje zakonov (odločanje v upravnih stvareh pomeni istočasno izvrševanje zakonov . torej državna uprava ne dela le v smeri izvajanja regulatornih funkcij. Za izvajanje nalog iz prvega odstavka tega člena uprava izdaja predpise in posamične akte ter interne akte.)5 SPREMLJANJE STANJA – gre za informacijski krožni proces. npr. s katerimi se posega v osebno prostost. ratificirane mednarodne pogodbe. . ○ inšpekcijsko nadzorstvo. ampak pravo: ○ materialno pravo. ki jih določajo predpisi. ki določa poti. Gre torej za dvojno funkcijo inšpekcijskega nadzorstva.)7 SERVISNA FUNKCIJA – gre za zagotavljanje javnih služb. zato je potrebno zagotoviti posebni pravni režim. Določbe o tem so bile inkorporirane v Zakonu o državni upravi. prek katerih lahko pridemo do javne dobrine. Sistemske funkcije od številke 2 do 4 predstavljajo regulatorno funkcijo. podzakonske predpise in druge akte vlade (v nadaljnjem besedilu: izvršilne naloge). Seveda še največji del pospeševalne funkcije opravlja vlada. lastnino in druge človekove pravice oziroma temeljne svoboščine. ustanavlja javne službe in javna podjetja.)6 RAZVOJNE NALOGE – uprava pospešuje družbeni razvoj (lahko sama. Inšpekcijski nadzor ureja poseben zakon.

ki so opravljale funkcijo lokalnega samoupravnega sistema. Vsi ostali zakoni (razen zakonov. smo uvedli javne službe. izvršni svet pa izvaja politiko skupščine) v precej moderen sistem. ○ republiški zakoni. ki je bil začasen. ki temelji na načelu delitve oblasti: ○ namesto skupščine smo dobili Državni zbor. člen (zagotavljanje javnih služb) Uprava zagotavlja opravljanje javnih služb v skladu z zakonom. ○ namesto izvršilnega sveta smo dobili vlado. Uprava vzpostavi. Prvo vlado smo oblikovali neposredno na temelju ustave. s katerimi so se zgoraj omenjene institucije preimenovale) so ostali enaki. Pravni akti v prejšnjem sistemu so bili: ○ zvezni zakoni. ● tretje vprašanje je bil komunalni sistem – celotna država je bila razdeljena na komune. in skrbi za njen razvoj v skladu s sprejeto politiko države. lahko pa tudi v upravnih organih. vendar velja še danes. ○ leta 1990 smo najprej ukinili družbeno lastnino. Pri zadnjih treh oblikah aktov je šlo za izvrševanje. ○ pravilniki na občinski ravni. Ko smo to ukinili.2. ○ tranzicija je bila dokaj enostavna. 1. ○ občinski odloki (originarni pravni akti). ○ ustava iz leta 1974 je institucionalizirala državo – v Sloveniji smo dobili institucije (federacija je prenesla velike pristojnosti na republike). spremenili smo samo organizacijo in področje dela ministrstev. vodi. ○ namesto sekretariatov in komitejev smo dobili ministrstva. 47 . samoupravni sporazumi): ● finančna razdrobljenost. Zakoni. ● prevelika institucionaliziranost. Slabosti samoupravnih interesnih skupnosti (imajo svoje akte – družbeni dogovori. vzdržuje in povezuje zbirke podatkov in evidence. Leta 1991 smo sistem preprosto sprejeli. za katera je pristojna. ki so pokrivale celotno upravljalsko in izvajalsko dejavnost. ● drugi del se je nanašal neposredno na upravni sistem – ukinitev svobodne menjave dela (razparcelirane dejavnosti) in sistema samoupravnih interesnih skupnosti. ki so bili v tistem času še sprejeti: ○ še pred odcepitvijo je sprejet Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev – opredeljuje delovna področja ministrstev (komiteje preoblikuje v ministrstva). po drugi strani pa so izvrševale funkcije vseh drugih upravnih sistemov – imeli smo izrazito enotirni sistem. pa tudi samoupravni socializem. saj zunaj občin ni bilo skoraj ničesar. drugih predpisov in državnega proračuna spodbuja oziroma usmerja družbeni razvoj. ker je v Jugoslaviji obstajal nek ekonomski trg. saj takrat nismo imeli nobenega zakona. ● generalni sistem se spremeni iz skupščinskega sistema (ta ne temelji na delitvi oblasti. ki jih določa zakon. Vse samoupravne interesne skupnosti so imele tudi lastne prihodke.ius fruendi: lastnik si prisvaja plodove svoje stvari. člen (razvojne naloge) Uprava na podlagi in v okviru zakonov. Imele so dvodomne skupščine (dom izvajalcev in dom uporabnikov). delavcem pa plača za delo.Uprava spremlja stanje družbe na področjih. ○ zvezne uredbe. 13. ○ republiške uredbe. 12. pač pa na prevladi predstavniškega telesa. SPREMEMBE NA PODROČJU DRŽAVNE UPRAVE S spremembo ustave smo leta 1990 spremenili: ● politični sistem (pri tem pa se upravni sistem ni dosti spremenil): ○ temeljni družbeni odnos je bila prej družbena lastnina . za to pa je bilo potrebna institucionalizacija (oblikovanje institucije) – to smo naredili z Zakonom o zavodih. Opravljanje javnih služb se zagotavlja v javnih zavodih in gospodarskih družbah ter v drugih organizacijskih oblikah. osnovne strukture uprave pa ne spremeni. Tudi ta komunalni sistem smo ukinili na normativni ravni s spremembo ustave in uvedli sistem lokalne samouprave. lastne vire financiranja.

○ politični državni sekretarji. ○ Zakon o gospodarskih javnih službah – med javnimi gospodarskimi zavodi.○ še pred ustavo smo sprejeli Zakon o delavcih v državni upravi. javnimi podjetji in koncesijami. le da ni več politična funkcija in je imenovana po ZJU. prej so bili pa trije ali štirje) ter še vedno opravljajo organizacijske zadeve. Ni politična funkcija (določena v ZJU). Nepolitična funkcije so imenovane po Zakonu o javnih uslužbencih! 48 . ● generalni direktorji organov v sestavi so ostali še naprej (predstojniki?– glej spodaj). Zdaj bo ta funkcija izrazito politična (državni sekretar je pomočnik in namestnik). vodili pa so strokovno delo na določenem področju) so uvedeni generalni direktorji. ● generalni direktorji in generalni sekretarji so vodje velikih organizacijskih enot. ● generalni direktorji. ● ohranjena je možnost ministrovega kabineta (gre za politično zaposlovanje. ○ leta 1994dobili smo tudi Zakon o lokalni samoupravi (do takrat smo imeli komunalni. ● namesto prejšnjih državnih sekretarjev (na vsako ministrstvo jih je bilo 6 do 7. ki so namesto državnih sekretarjev (po prejšnji ureditvi). ○ odprava sistem svobodne menjave dela. ● predstojnik organa v sestavi – tako kot prej. ki pooblastil nima v zakonih. ● pomočnik in namestnik . ki so politična funkcija. in v večini vodijo velike notranje organizacijske enote. ipd. ○ politični kabineti. Generalni sekretarji so ohranjeni tudi v novem zakonu (le da je sedaj le en v vsakem ministrstvu. ● predstojnik organa v sestavi je ostal. Zdaj je to nepolitična funkcija in so imenovani kot javni uslužbenci (ZJU). ● od političnih funkcij ostajajo le: ○ ministrska politična funkcija. ○ konča pa se 'preoblikovanje' z Zakonom o upravi (1994) – uredijo se upravne enote. vendar ni več politični organ. ker se je odpravljal temeljni samoupravni odnos. ○ 1993 dobimo Zakon o vladi – sistem ministrstev. ● Zakon o javnih uslužbencih – glej spodaj. ● Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in Zakon o sodelovanju javnosti pri sprejemanju predpisov (?) – načelo odprte uprave. Ostale pa so nepolitične funkcije in so izbrane po postopku določenem z Zakonom o javnih uslužbencih. ● generalni sekretarji v ministrstvih so bili že po starem zakonu nepolitične funkcije (njihova naloga je bila koordinirati posamezne organizacijske enote in pomagati pri vodenju ministrstva). Delajo vse. Sta nepolitični funkciji. ne morejo se vsebinsko vmešavat v delo (zadolženi so za kadre. ● Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) – težnja k večji informatizaciji in poenostavljenju postopkov na njeni osnovi. ki prevzamejo oblastno funkcijo (vzpostavi se dvotirni sistem: upravna enota proti občini – občina ne izvaja več funkcij za državo) Glavni 'nosilci' reforme javne uprave v Sloveniji: ● Zakon o varuhu človekovih pravic in temeljnih svoboščin – konkretizira URS. in ○ pri izdajanju abstraktnih predpisov. Sedaj je najvišji državni uradnik!. V drugih državah opravljajo njegovo delo uradniki.en državni sekretar. prenehala funkcija tudi državnemu sekretarju. ● sama pomoč ministru je z novim zakonom prešla na državne sekretarje.). Novi Zakon o javnih uslužbencih: ● ukinja sloj državnih sekretarjev. državni sekretar nadomešča ministra. vendar ga ne more nadomeščati: ○ na sejah vlade. tako da bo. ● generalni sekretarji v ministrstvih – opravljajo organizacijske zadeve. ● v bodoči ureditvi smo ohranili možnost ministrovega kabineta in gre za politično zaposlovanje (zato se bo število politično zaposlenih bistveno povečalo). finance. ki pa je ministrov namestnik. enotirni sistem). ampak je imenovan po Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU). pač pa mu vsa pooblastila daje minister – izrazito politična funkcija. ki se transformira v javne zavode (Zakon o zavodih). zato se bo število politično zaposlenih močno povečalo). dopušča le enega državnega sekretarja. sekretar pa je tam politična funkcija. razmerje do občin. kar je prej državni sekretar. ● Zakon o upravnem sporu (ZUS) – temelji na starem zakonu. za razliko od generalnih sekretarjev pa so zadolženi za vsebinska vprašanja (vodijo posamezne direktorate). Je nepolitična funkcija. Po uveljavitvi novega Zakona o javnih uslužbencih je torej sestava: ● minister. ko bo prenehala funkcija ministru. Novi Zakon o javnih uslužbencih sedaj to področje temeljito ureja.

Kadar govorimo o državni upravi. člen URS) . Tudi naš upravni sistem ima svoje izhodišče v ustavi.1. v ministrstvih: generalni direktor. 2. kar zakonodajna oblast določa (določa pa meje in okvire v zakonu). Vlado določa že Ustava. da je vlada najvišji organ izvršne oblasti. Ministrstva neposredno opravljajo upravne naloge (121/I. v organih v sestavi ministrstva: direktor in vodje organizacijskih enot. podrobneje pa jo ureja Zakon o vladi. (2) Položaji so: 1. člen Zakona o vladi). da organizacijo in funkcijo vlade določa zakon (120. Novi zakon določa. Zakonodajna oblast postavlja normativne okvire in ne vodi politike. 2.1. URS). 1. člen Zakona o vladi (noveliran) 49 . določeni z zakonom). Vlado RS 'ustanovi' URS. direktorja organa v sestavi in vladne službe (namestniki). člen (vrste položajev) (1) Položaj je uradniško delovno mesto. člen Zakona o vladi (noveliran) Vlada v skladu z ustavo. Vprašanje pa je. Izvršna oblast ima namreč pri nas dva vrhova: ● predsednik vlade.potreben je javni natečaj. SPLOŠNO Vlada je najvišji organ državne uprave in organ izvršilne oblasti (na voljo ima ves upravni aparat). v vladnih službah: direktor in vodje organizacijskih enot. (4) Položaje v drugih državnih organih določi organ s splošnim aktom. Uprava (izvršilna oblast) lahko dela samo tisto. ● načelo lokalne samouprave. 4. OSREDNJA DRŽAVNA UPRAVA 2. 3. Ustava RS govori tudi o zaposlovanju ljudi v državni upravi (122. ki je več kot javni razpis. Gre torej za načelo zakonitosti. mislimo predvsem na izvršilno oblast. Ustava je bolj ali manj uredila vlado. URS določa. v upravnih enotah: načelnik upravne enote in vodje organizacijskih enot. ● predsednik države. zato ureja tudi konstituiranje. člen URS – glej zgoraj). Najvišji organ izvršne oblasti pri nas je predsednik države in torej ne drži povsem. izvršni svet pa jo izvršuje. 5. člen noveliranega Zakona o vladi RS pravi. generalni sekretar in vodje organizacijskih enot. V načelu delitve oblasti smo vlado opredelili kot organ izvršne oblasti in kot najvišji upravni organ (tudi 1. 2. ki imajo politično funkcijo. znotraj katerega lahko vlada sama izvaja politiko (torej v okvirih in mejah ter na podlagi. z zakoni in z drugimi splošnimi akti Državnega zbora določa. Dva pomembna temelja sta: ● načelo delitve oblasti. da 'vlada določa. usklajevanjem in organizacijo dela v organu. Za javni natečaj je značilna kompetitivnost. (3) Položaj je tudi uradniško delovno mesto.80. VLADA 2. V državni upravi so zajete vse ravni upravljanja. Državni zbor izvaja nadzorno funkcijo nad vlado. Zakon ureja organizacijo uprave do srednje ravni organiziranosti vlade (ministrstva). URS na tem področju ureja še javno pooblastilo (to pa ureja še Zakon o državni upravi . da bi še zakon urejal najvišjo raven – ministrstva. na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem. na katerem se izvajajo naloge nadomeščanja in neposredne pomoči uradnikom na položajih generalnega sekretarja in generalnega direktorja v ministrstvu. usmerja in usklajuje izvajanje politike države.15. člen ZDU-1). v upravah lokalnih skupnosti: direktor in vodje organizacijskih enot.1. kdo vodi politiko države: ○ nekoč: skupščina določa politiko. 2. usmerja in izvaja politiko države'. ○ sedaj velja moderna ureditev delitve oblasti: Državni zbor določa zakonski okvir.

1. člen noveliranega Zakona o vladi). da se organi v sestavi določajo z zakonom. 2. Ta samostojnost se izraža predvsem v upravnem postopku: nihče ne more uradni osebi naložiti. 50 . URS – upravni organi opravljajo svoje delo samostojno. in je v ministrstvu organiziran organ v sestavi za to področje. Pristojnosti so neposredne naloge znotraj delovnega področja.''). vse ostalo lahko ureja vlada z uredbami.'' Ko pride do volitev. njene pristojnosti in način imenovanja njenih funkcionarjev ureja zakon. Ustava pa določa tudi politično odgovornost vlade – ministri in predsednik vlade odgovarjajo Državnemu zboru. vsak minister pa za delo svojega ministrstva. ● ODSTOP VLADE ALI MINISTRA . ki se nanašajo na samo državno upravo (120. prav tako pa cela vlada pade. ● načelo samostojnosti upravnih organov – 120/II. njihove pristojnosti in organizacijo ministrstev ter drugih upravnih organov določa zakon.seveda vlada lahko vedno sama odstopi (glej tudi 12. da se organi v sestavi določajo z uredbo (21.3. NASTANEK NOVE VLADE ● Postopek izvolitve predsednika vlade (111. 21. Do novega Zakona o državni upravi je veljalo. ko se po volitvah sestane nov državni zbor. danes je upravni spor možen zoper vsako odločitev upravnega organa. člen) in Poslovnik DZ. člen URS) ● Postopek sestave vlade glej gor pri razmerju med zakonodajno in izvršilno oblastjo Nadaljnje postopke urejata Zakon o vladi RS (17. vlada pa ne.1. nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in nalog na področju javnih služb. novi Zakon o državni upravi pa je določil.2. ki lahko razreši predsednika ali posameznega ministra. Ustava določa ustavno izhodišče tudi za organizacijo vlade – 114. členu URS: ● vprašanje pristojnosti – pravice in obveznosti uprave in organov. Bolj podrobno o nekaterih vidikih državne uprave opredeljenih v 120. člen URS). pristojnosti in organizacijo ministrstev ureja zakon. Sestavo in delovanje vlade. izvršilnih in razvojnih upravnih nalog. 9. do takrat pa še vedno opravlja tekoče posle. da je za odločanje o upravnih zadevah na določenem področju na prvi stopnji pristojno ministrstvo. število. kako mora odločiti. funkcija ministrov pa tudi z vsakim drugim prenehanjem funkcije predsednika vlade ter z razrešitvijo ali odstopom ministra.'' Na podlagi zadnjega stavka tega člena je bil sprejet Zakon o vladi (glej 9. URS – popolna generalna klavzula upravnega spora. morajo pa opravljati tekoče posle do izvolitve novega predsednika vlade oziroma do imenovanja novih ministrov. ko se nova vlada konstituira (preneha z dnem imenovanja nove vlade .Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave Republike Slovenije. člen URS: ''Organizacijo uprave. člen URS: ''Funkcija predsednika vlade in ministrov preneha. nato pa je izvoljen nov DZ in vlada še ne preneha – preneha šele. Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov.ko je sestavljeno 2/3 vlade. ko dobimo 2/3 resornih ministrov). ● način imenovanja – v zakonu urejamo načine imenovanja vseh funkcionarjev – tega ne more vlada urediti z uredbo!. na podlagi zakona. če odstopi predsednik vlade (115. 2. Proti odločitvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil je zagotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih interesov državljanov in organizacij. PRENEHANJE VLADE Načini prenehanja funkcije ministrov in vlade: ● PRETEK MANDATA – 115. na prvi stopnji vodi postopek in odloča o upravni zadevi organ v sestavi ministrstva. Ministri so skupno odgovorni za delo vlade. Z zakonom se ureja samo ministrstva. ● sodni nadzor – 120/III. člen URS: ''Predsednik vlade skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade ter usklajuje delo ministrov. člen ZDU-1). … Če zakon določa. V Ustavi je tudi nekaj členov. člen ZDU-1 (organi v sestavi ministrstva) Z uredbo se lahko ustanovi upravni organ v sestavi ministrstva (v nadaljnjem besedilu: organ v sestavi) za opravljanje specializiranih strokovnih nalog. preneha DZ. člen ZDU). da delujejo – pristojnosti uprave so razpršene po celem področju. člen Zakona o vladi (noveliran) Število ministrstev.

Vlada deluje kot stopnjevani kolegij: ● daje splošne usmeritve.c) – pomoč predsedniku vlade (oziroma ministru) pri opravljanju funkcije v okviru pooblastil. Organizacijska struktura: ● PREDSEDNIK VLADE – zanj dela: ○ URAD PREDSEDNIKA VLADE – sestavljen iz državnih sekretarjev (strokovnjakov in državnih funkcionarjev). in 24. Predsednik vlade vodi in usmerja delo vlade. npr. Vlada odloča o sporih glede pristojnosti med ministrstvi ter med ministrstvi in nosilci javnih pooblastil.4. Predsednik vlade ima več pristojnosti kot ministri – gre za stopnjevani kolegij. Poleg šefa urada sestavlja ta urad še kabinet predsednika vlade (ožja enota) ter šef kabineta. člen Zakona o vladi RS. ● predsednik vlade sintetizira delo vseh ministrstev – 14. jim daje smernice za izvajanje politike in za izvrševanje zakonov. ki izhajajo iz usmeritev vlade in so pomembne za delo posameznih ministrov. gospodarski strateški svet. člen Zakona o vladi RS Vlado sestavljajo predsednik in ministri. da vlada obravnava sporno vprašanje. 14. da se tak predpis ne izda – 5/III. da predpisi niso v skladu z Ustavo RS ali z usmeritvami vlade. ministrski svetniki so po položaju med generalnim sekretarjem in ministri. z zakonom ali z drugim predpisom Državnega zbora ali z njenim predpisom. vodi pa ga predstojnik. Vlada lahko zadrži izvršitev predpisa ministra. ki so pomembna za določanje in izvajanje vladne politike. Sestavljeni so iz zunanjih strokovnjakov. da ni v skladu z ustavo. ki ima položaj direktorja vladne službe. ki ga nadomešča v nekaterih funkcijah – 15/I. npr. ta institut bomo imeli le do prisege nove vlade po volitvah. ki so svetovalci (strokovno-tehnična podpora predsedniku vlade) predsednika vlade. Vlada nadzoruje delo ministrstev. zakon pa opredeljuje ministra. Zakona o vladi RS). Pri nas nimamo podpredsednika vlade. da obvezujoči napotki predsednika vlade ne izhajajo iz usmeritev vlade lahko zahteva. ustanovi strateške svete ter o tem le obvesti vlado. vendar če predsednik vlade/vlada meni. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA (SESTAVA VLADE) Vlado sestavljajo (14/I. samo potem se ne šteje k uradu predsednika vlade). lahko zahteva. usklajuje delo ministrov. Zakona o vladi. ○ STRATEŠKI SVET (23. ○ DRŽAVNI SEKRETARJI (25. ministrski svetnik za sukcesijo). Predsednik vlade sam organizira oz. šef urada predsednika vlade (22/III. Ne opravlja oblastvene funkcije. Ministri morajo obveščati vlado o vseh vprašanjih. Predsednik vlade lahko daje ministrom obvezujoče napotke v zvezi z nalogami. kako naj delujejo ministrstva – 5/I in II Zakona o vladi. Strateški svet načeloma (24/I. ● VLADA – zanjo dela: 51 .1. ki mu jih da predsednik vlade (oziroma minister. da ministrstva usklajeno izvršujejo svoje naloge.: ''praviloma'') vodi ministrski svetnik (ni pa nujno. drugih predpisov in splošnih aktov ter skrbi. člen Zakona o vladi RS Vlada usmerja državno upravo prek ministrov.Ko se zakonodajna oblast naveliča vlade: ● SISTEM KONSTRUKTIVNE NEZAUPNICE ● VPRAŠANJE ZAUPNICE ● INTERPELACIJA ● USTAVNA OBTOŽBA ALI IMPEACHEMENT 2. ● ministri lahko izdajajo predpise. Vlada ureja delovni čas v državni upravi ter sprejema organizacijske. kadrovske in druge ukrepe za delo vlade in ministrstev. člen ZV) – je orodje predsednika vlade za operiranje strokovnih podatkov (glede državne uprave in družbenih zadev). skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade. Zakona o vladi): ● predsednik vlade in ● ministri. 5. če oceni. Če minister meni. predstavlja vlado ter sklicuje in vodi njene seje.

GENERALNI SEKRETARIAT (25. člen) – opravlja koordinacijske in strokovne naloge (logistične funkcije); generalni sekretariat vodi generalni sekretar (med drugim pripravlja tudi seje vlade in je predstojnik vseh vladnih služb); generalni sekretariat zbira vsa gradiva, vse gre preko njega, pazi pa tudi na formalno pravilnost gradiva; znotraj generalnega sekretariata imamo vladne službe, ki so odgovorne generalnemu sekretarju (niso vse, glej spodaj); VLADNE SLUŽBE (25.a, b ZV) – nudijo strokovno-tehnično pomoč za delovanje vlade. Opravljajo strokovne naloge vlade. Imamo različne vladne službe glede na to, komu je tisti, ki jih vodi, neposredno odgovoren. Razlikujejo se glede na vodenje (hierarhija): ▪ najpomembnejša je tista, ki jo vodi minister brez listnice, ki je odgovoren vladi, predsedniku vlade in Državnemu zboru – ima določeno nalogo, in za to dobi vladno službo. Gre za najvišji položaj od treh 'vodij' (npr. služba za lokalno samoupravo); ▪ direktor, ki je neposredno odgovoren predsedniku vlade (služba za zakonodajo; le-ta ne piše zakonov, ampak podaja mnenja k zakonskim predlogom, jih normotehnično ureja,…; ▪ direktor, ki je neposredno odgovoren generalnemu sekretarju vlade (npr. služba vlade za informatiko – tehnična služba: nabava računalnikov, baze podatkov, portali ipd.)

15. člen Zakona o vladi Predsednik vlade lahko določi ministra, ki ga nadomešča v primeru odsotnosti ali zadržanosti. 23. člen Predsednik vlade lahko ustanovi strateške svete. Z aktom o ustanovitvi se določijo naloge in delovno področje strateškega sveta. Strateški sveti v okviru svojega delovnega področja na predlog predsednika vlade obravnavajo posamezna vprašanja ter svetujejo in pripravljajo mnenja za predsednika vlade. Člane strateškega sveta imenuje predsednik vlade. Z ustanovitvijo strateškega sveta se seznani vlada na prvi naslednji seji po ustanovitvi. 24. člen Vlada lahko na predlog predsednika vlade ali ministra brez resorja imenuje državno sekretarko ali državnega sekretarja (v nadaljevanju: državni sekretar), ki pomaga predsedniku vlade ali ministru brez resorja pri opravljanju njegove funkcije v okviru danih pooblastil. Minister brez resorja ima lahko največ enega državnega sekretarja. Državnemu sekretarju preneha funkcija z razrešitvijo, z odstopom ali s prenehanjem funkcije tistega, ki ga je predlagal v imenovanje. 25. člen Za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev lahko vlada ustanavlja vladne službe. Predsednik vlade lahko za te naloge pooblasti tudi resorno ministrstvo. Vladno službo vodi minister brez resorja, državni sekretar ali direktorica oziroma direktor (v nadaljevanju: direktor). Direktor vladne službe je odgovoren predsedniku vlade, ministru ali generalni sekretarki oziroma generalnemu sekretarju (v nadaljevanju: generalni sekretar) vlade. Kot vladna služba deluje tudi generalni sekretariat vlade. Generalni sekretariat vlade vodi generalni sekretar, ki ga imenuje in razreši vlada na predlog predsednika vlade. Generalni sekretar po navodilih predsednika vlade skrbi za pripravo sej vlade in izvrševanje njenih odločitev ter opravlja druge naloge v zvezi z organizacijo dela v vladi in vladnih službah. Generalnemu sekretarju vlade preneha funkcija z razrešitvijo, z odstopom ali s prenehanjem funkcije predsednika vlade. Kot vladna služba deluje tudi kabinet predsednika vlade. Predstojnika kabineta predsednika vlade imenuje in razreši predsednik vlade. Predstojniku kabineta predsednika vlade položaj preneha z razrešitvijo, odstopom ali s prenehanjem funkcije predsednika vlade. Za postopek njegove izbire se ne uporabljajo določbe zakona o javnih uslužbencih. 25a. člen Vlada z ustrezno teritorialno organizacijo ministrstev in drugih organov državne uprave preko območnih enot in izpostav zagotavlja enakomerno dostopnost upravnih storitev na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Vlada lahko na predlog predsednika vlade ali ministra imenuje državnega sekretarja, ki opravlja strokovno delo na širših zaokroženih področjih v okviru ministrstva oziroma v uradu predsednika vlade. Državni sekretar pomaga predsedniku vlade oziroma ministru pri opravljanju funkcije v okviru pooblastil, ki mu jih da predsednik vlade oziroma minister. Državnemu sekretarju preneha funkcija z odstopom in z razrešitvijo. Ob prenehanju funkcije predsednika vlade ali ministra mora državni sekretar novemu predsedniku vlade oziroma ministru ponuditi svoj odstop z dnem njune prisege. Državnega sekretarja razreši vlada na predlog tistega, ki je predlagal njegovo imenovanje.

52

Vladne službe ne odločajo o vladnih stvareh, ne izvajajo upravnih nalog (ne izdajajo upravnih odločb, predpisov, navodil,…), pač pa služijo za strokovno podporo pri delu vlade. Imamo npr.: ○ vladno službo za evropske zadeve (vodi jo minister); ○ vladno služba za zakonodajo – presoja, ali je predlagani zakon v skladu z že sprejetim pravnim redom (ne gre za vsebinsko presojo); ○ Slovenska varnostno-obveščevalna agencija (SOVA) – vladna služba, ki je tudi neposredno vezana na predsednika vlade. Vladne službe, ki jih vodi generalni sekretar so bolj tehnične narave in so odgovorne generalnemu sekretarju. Vladne službe, ki jih vodi minister brez listnice pa ne opravljajo upravnih nalog, ne izvajajo harmonizacije (npr. vladna služba za evropske zadeve) Generalni sekretariat je torej ožja entiteta, ki zagotavlja tehnično-strokovno delo (oporo). Vladne službe so odgovornostno vezane na različne ravni, medtem ko je generalni sekretariat vezan na vlado kot celoto. Možnosti razmerij pri vladnih službah: ○ vodja vladne službe je odgovoren generalnemu sekretarju (ta izvaja funkcijo predstojnika tem službam), ki ga voli vlada na predlog predsednika vlade (odvisen od mandata); ○ vodja vladne službe je odgovoren neposredno predsedniku vlade (SOVA, Služba vlade za zakonodajo); ○ vladna služba neposredno vodi minister brez listnice (Ministrstvo za evropske zadeve). Vlada sama določa vladne službe in za to ne potrebuje zakona. Zakon o vladi Republike Slovenije določa: ● organizacijsko strukturo; ● sistemske funkcije; ● položaj. Imamo tri ravni organizacije vlade: ● ministrska raven; ● organi v sestavi; ● notranja organizacija. Včasih je zakon določal do druge ravni, kar pa ni primerno, saj mora uprava hitro reagirati. Nov Zakon o državni upravi tako določa: ○ da je vlada pristojna za celotno organizacijo do ravni ministrstev; ○ da vlada z uredbo določa področja ministrstev in tudi organov v sestavi – Uredba o skupnih temeljih notranje organizacije in sistematizacije; ○ neposredno organizacijo pa določa minister z aktom – Akt o notranji organizaciji in sistematizaciji v posameznem ministrstvu. Hierarhija glede notranje upravne organizacije pa je sledeča: ○ zakon – Zakon o vladi ter Zakon o javnih uslužbencih; ○ prva uredba; ○ druga uredba ○ akt ministrstva Tudi predsednik vlade lahko zadrži akt – vlada lahko ocenjuje ustavnosti in zakonitost aktov, ki jih izdajajo ministrstva (5. člen Zakona o vladi, glej zgoraj). Organiziranost vlade: ● strokovno-tehnična uprava, ki podpira delo vlade; ● strokovno-tehnična uprava, ki podpira predsednika vlade.

2.1.5. SISTEMSKE FUNKCIJE VLADE Vlada ima veliko sistemskih funkcij (2. - 7. člen Zakona o vladi). Temeljna funkcija je izvrševanje in določanje politike v okviru norm, ki jih določa zakonodajalec. Sistemske funkcije so: 1.) DOLOČNJE IN VODENJE POLITIKE DRŽAVNE UPRAVE – 2/I. – to upravljanje se neposredno odvija z različnimi ukrepi, ki jih vlada izvaja, to upravljanje se ne odvija samo na normativni ravni.

53

2.) IZVRŠILNA FUNKCIJA – 2/I. – vlada izvršuje zakone tako, da izdaja različne predpise ter tem
opravlja funkcijo normativnega upravljanja – gre za regulatorno funkcijo na 2. ravni regulacije. Vlada lahko: ○ izdaja abstraktne akte, podzakonske akte z neposrednim pooblastilom na podlagi zakona (pravica in dolžnost vlade) - neposredne pooblastilne uredbe; ○ sama izdaja svoje predpise k zakonskim normam, torej ima pravico, da sama odloči - spontane uredbe; ○ redkeje pa vlada izdaja tudi konkretne akte. Vendar obstaja ustavna omejitev, da se o pravicah ali dolžnostih odloča samo z zakonom (ne z uredbami/odloki). To pomeni, da se regulacije ne izvaja originarno.

3.) PREDLAGALNA (INICIATIVNA) FUNKCIJA – 2/II. – zakoni se le sprejemajo v DZ, nastajajo pa v
državni upravi (ministrstvo, ki pokriva določen resor – logično, saj razpolagajo s strokovnim znanjem). Vlada sama sodeluje pri nastajanju zakona preko delovnih teles in preko sej Državnega zbora ter sodeluje pri obravnavanju predlogov zakonov. Vlada in ministrstva so ključni pri pripravi oz. sprejemu zakona.

4.) GOSPODARJENJE Z DRŽAVNIM PREMOŽENJEM – 7. člen – zastopa državo in gospodari z
njenim premoženjem; je poslovodna oseba pravne osebe (RS). Vlada je centralni organ, zadolžen za pravno zastopanje države (posamezen zakon lahko tudi določi, da RS predstavlja drug organ) in za gospodarjenje s premoženjem v njenem imenu (to sicer lahko vlada tudi delegira na ministrstvo).

5.) SPREMLJANJE STANJA IN ODGOVARJANJE ZA STANJE NA CELOTNEM DRUŽBENEM
PODROČJU – vlada mora zagotoviti informacijski pretok. Tudi vsako ministrstvo spremlja stanje. Odgovornost pa se vselej uveljavlja preko političnega procesa – 4/I. Vlada oblikuje tudi rešitve na aktualna vprašanja.

6.) USMERJANJE IN ORGANIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE (vodenje države preko državne uprave) –
5/I., II. – vlada nadzoruje in usmerja delo državne uprave preko ministrstev (vlada lahko ministru daje usmeritve, kako naj vodi svoj resor). Pri tem delo ministrstev nadzoruje, ter jim daje usmeritve za izvajanje zakonov in drugih predpisov ter politike. To pomeni, da se lahko na podlagi Zakona o državni upravi izda uredbo za organizacijo. Z uredbo vlada določa organe v sestavi in ostale upravne organe. Zakon o vladi določa le ministrstva, organizacijo znotraj ministrstev pa določi vlada oz. ministri sami.

7.) IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC DRŽAVE – 6 člen – država ustanavlja celo vrsto
organizacij (javne službe in javne zavode) in tako lahko upravlja z ustanoviteljskimi pravicami do izvajalcev javnih služb (vlada npr. imenuje direktorja UKC). Vlada lahko prosto postavlja/razrešuje direktorje gospodarskih javnih službah, ustanoviteljske funkcije pa ne izvaja neposredno vlada oz. predsednik vlade in ministrstva, pač pa se to delegira. Gre za razmerja, ki jih ima teritorialni upravni sistem do funkcionalnega sistema (država do izvajalcev javnih služb).

8.) IZVAJANJE POSPEŠEVALNE FUNKCIJE – tudi preko regulatorne funkcije. Npr. ustanovitev
stanovanjskega sklada.

9.) ODLOČANJE O KOMPETENČNIH SPORIH MED MINISTRSTVI TER NOSILCI JAVNIH
POOBLASTIL – 5/IV.
2. člen Vlada v skladu z ustavo, z zakoni in z drugimi splošnimi akti Državnega zbora določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države. V ta namen izdaja predpise in sprejema druge pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja države in za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti države. Vlada predlaga Državnemu zboru v sprejem zakone, državni proračun, nacionalne programe in druge splošne akte, s katerimi se določajo načelne in dolgoročne politične usmeritve za posamezna področja iz pristojnosti države. S proračunskim memorandumom predstavi vlada Državnemu zboru temeljne cilje in naloge ekonomske, socialne in proračunske politike vlade ter globalne okvire celotnih javnih financ za naslednje leto. Proračunski

54

● sklep – ponavadi akt poslovanja. izda ga vlada. da ni v skladu z ustavo. ki je v uporabi Državnega zbora. vendar se mora pri urejanju teh razmerij naslanjati na vsebino zakonske ureditve. 5. Za vlado so skupno odgovorni vsi njeni člani. ki jo vodi.memorandum vsebuje tudi globalne cilje politike javnih financ za naslednja leta kot izhodišče za sestavo predloga državnega proračuna. ● odločba – 21/V. ni klasičen pravni akt. 6. – na abstrakten način se urejajo posamezna vprašanja ali sprejemajo posamezni ukrepi (to mora biti posebej določeno v zakonu!). Uredbo za uresničevanje pravic in obveznosti državljanov in drugih oseb lahko izda le na podlagi izrecnega pooblastila v zakonu. kadrovske in druge ukrepe za delo vlade in ministrstev. pač pa gre za izvajanje pospeševalne funkcije na določenem področju. kadar ne odloči z uredbo ali zakonom. Vlada ureja delovni čas v državni upravi ter sprejema organizacijske. Izvršilna funkcija vlade je v tem. ki so sicer določena z zakonom. člen Z uredbo vlada lahko podrobneje ureja in razčlenjuje v zakonu ali v drugem aktu Državnega zbora določena razmerja v skladu z namenom in s kriteriji zakona oziroma drugega predpisa. za delo posameznega ministrstva pa pristojni minister. ki pripadajo Republiki Sloveniji kot ustanoviteljici zavodov. ● poslovnik – 21/IV. jim daje smernice za izvajanje politike in za izvrševanje zakonov. Sprejema pa (21. člen Vlada usmerja državno upravo prek ministrov. gospodarskih družb in drugih organizacij. člen Zakona o vladi): ● uredba – 21/I. pa tudi o drugih posamičnih zadevah iz svoje pristojnosti.. da sprejema akte. Vlada nadzoruje delo ministrstev. Vlada lahko zadrži izvršitev predpisa ministra. člen Vlada zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo. in za razmere na vseh področjih iz pristojnosti države. z uredbo vlada podrobneje ureja in razčlenjuje razmerja. kakor tudi o drugih posamičnih zadevah iz svoje pristojnosti izdaja vlada odločbe. z zakonom ali z drugim predpisom Državnega zbora ali z njenim predpisom. PRAVNI AKTI 21. 4. ter sprejema druge odločitve. če glede posameznih zadev s posebnim zakonom ni drugače določeno. Kadar ne odloči z drugim aktom. če oceni. 3. državnega proračuna ter načelnih in dolgoročnih usmeritev Državnega zbora. III. ki izpeljujejo zakonske določbe. Vlada upravlja z nepremičninami in z drugim premoženjem Republike Slovenije. 7. člen Vlada izvršuje pravice in dolžnosti. Vlada odloča o sporih glede pristojnosti med ministrstvi ter med ministrstvi in nosilci javnih pooblastil. ki imajo splošen pomen. da jih ureja vlada z odlokom. odgovorna je tudi za izvajanje zakonov in drugih predpisov Državnega zbora ter za celotno delovanje državne uprave. O imenovanjih in razrešitvah ter v upravnih zadevah iz svoje pristojnosti. sklep pa ima lahko pravne nasledke. – splošni akt vlade za izvrševanje zakona. ● odlok – 21/III. 55 . da ministrstva usklajeno izvršujejo svoje naloge. člen Vlada je odgovorna Državnemu zboru za politiko države. Z odlokom ureja vlada posamezna vprašanja ali sprejema posamezne ukrepe. – ureja svojo notranjo organizacijo (skupaj s sklepi). danes jih je bolj malo. sprejme vlada sklep. Ne glede na določbe prejšnjega odstavka z nepremičninami in drugim premoženjem. razen 21/II. spontane uredbe (vlada lahko izda uredbo h katerikoli zakonski normi). člen Vlada je samostojna pri opravljanju svojih funkcij v okviru ustave in zakonov. upravlja Državni zbor. – o imenovanjih in razrešitvah ter v upravnih zadevah iz svoje pristojnosti. če s posebnim zakonom ni drugače določeno. Svojo notranjo organizacijo in delo ureja vlada s poslovnikom in sklepi. za katere je z zakonom ali z uredbo določeno. če glede posameznih nepremičnin s posebnim zakonom ni drugače določeno. drugih predpisov in splošnih aktov ter skrbi. nadomešča se jih s sklepi.

2. ● vlada mora sodelovati pri delu DZ in njegovih delovnih teles pri sprejemanju predpisov. Vlada sprejema odločitve in izvaja sistemske funkcije na t. ki jih je sama predlagala (12/I. člen) – vlada je dolžna Državnemu zboru poročati o svojem delu (v postopku sprejemanju proračuna celovito poročilo). SESTAVA MINISTRSTVA Ministrstvo je organizirano kot monokratičen organ. navodila. inšpektorati – so funkcionalno organiziran organ v sestavi ministrstva.13. da zahteva od DZ. Za informacijo naj vseeno povzamem ta razmerja.i. ministrstvo pa jim lahko daje napotke ali zahteve.) ORGANI IN ORGANIZACIJE V SESTAVI MINISTRSTVA – ustanovi se jih z uredbo vlade. saj bo vlada dobila večje pristojnosti. 2. ● vlada ima pravico dati mnenje o predpisu.) – to bo zaradi članstva v EU vse bolj pomembno. ki ne izvaja vseh sistemskih funkcij ministrstva. drugi ravni. Abstraktni upravni akti (pravilniki. da zavzame stališče o zadevi iz njene pristojnosti (11/III. Subjekti znotraj državne uprave (vrstni red navajanja ne ustreza v popolnosti hierarhični lestvici!): ● minister (16. ● poslanska vprašanja (11/II. MINISTRSTVA IN DRUGI UPRAVNI ORGANI 2. uredbe) morajo biti v skladu z normami vlade in normami zakona.) – natančneje jih ureja poslovnik DZ.1.1. je pa tudi notranje strukturiran. ki ga vodi minister. Za izdajanje ministrskega predpisa mora obstajati pooblastilo v zakonu. ● vlada mora zavzeti stališče o pobudah z določenega področja z njene pristojnosti (11/I. 56 . člen NE-noveliranega Zakona o vladi RS). ki pa je splošna in abstraktna (gre za raven zakona). in to prek ministrstev. a jih v novelirani izdaji ne več (ti členi so črtani).) NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE – so navadne organizacijske enote. DZ lahko zahteva poročilo tudi od posameznega ministra.). Vlada izvršuje zakone preko celotnega aparata državne uprave. člen ZDU-1). ki ga ni sama predložila (12/II.). Organi v sestavi ministrstva so: ● uprave – v primeru ožjega resorja. ki jih ustanavlja ministre sam z aktom (mora pa ga potrditi vlada)..2. Notranja struktura: 1. V strokovno zahtevnejših vprašanjih lahko tudi samostojno izdajajo odločbe. So odvisne od ministrstva. uradi. saj so bila predavana tudi v letu 2003/2004: ● poročanje (10. primarna pa je strokovnost. Zakon je določal tudi temeljna razmerja vlade do Državnega zbora (10. Nižja raven so potem ministrstva. agencije (niso isto kot javne agencije!). ● direkcije.2.Za izvrševanje predpisov Evropske unije vlada izdaja uredbe in druge akte iz svoje pristojnosti.1. ● pravica vlade. MINISTRSTVA 2.). ampak le inšpekcijski nadzor. 2.

da izdaja predpise in glasuje na seji vlade. načelnik upravne enote (46. 'šef' kolektiva. Vlada lahko v primerih odsotnosti ali zadržanosti ministra in državnega sekretarja na predlog ministra pooblasti generalnega direktorja. ● vodi delo ministrstva. ○ izdajanje abstraktnih aktov (pravilnikov). 57 . S podelitvijo pooblastila se minister ne razbremeni odgovornosti. Funkcija mu preneha z dnem prenehanja funkcije ministru. 17. ki sestavlja ministrstvo. generalni direktor – vodi upravno in strokovno delo (18. 18. ZDU-1. Državni sekretar ima status funkcionarja. 16. npr. ● odloča tudi o vseh pravicah oseb iz delovnega razmerja. Državnemu sekretarju preneha funkcija z dnem prenehanja funkcije ministra. ● ima ustavna pooblastila kot politični funkcionar. kjer je določeno. pa tudi vsa pooblastila izhajajo od njega. da v okviru svojega delovnega področja predstavlja vlado pri delu državnega zbora. Minister ne more pooblastiti državnega sekretarja ali koga drugega. pač pa tudi namestnik ministra – minister ga lahko pooblasti za vse. na drugi pa 'direktor'.● ● ● ● ● državni sekretar – pomagajo ministru pri vodenju ministrstva. člen (generalni direktorji) V ministrstvu se v skladu z zakonom. generalni sekretar – pokriva skupne službe (vodi strokovno delo na z zakonom določenih področjih. vendar ni povsem neodvisen (odgovornost za izvajanje nosi minister in se tej odgovornosti ne more odpovedati). Minister lahko pisno pooblasti državnega sekretarja. pač pa tudi namestniki ministra (samo v nekaterih funkcijah to niso) (17. člen ZDU-1). računovodstvo) (19. 19. člen ZDU-1). ki niso le pomočniki. Državni sekretar pomaga ministru pri opravljanju njegove funkcije v okviru pooblastil. člen (državni sekretar) V ministrstvu se lahko imenuje največ ena državna sekretarka oziroma državni sekretar (v nadaljnjem besedilu: državni sekretar). kadrovske zadeve. člen ZDU-1). Generalni direktor vodi upravno in strokovno delo na zaokroženem delovnem področju znotraj ministrstva. člen (minister) Ministrica oziroma minister (v nadaljnjem besedilu: minister) v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo. Generalni direktor je za svoje delo odgovoren ministru. Državni sekretar ima status funkcionarja. člen ZDU-1). člen (generalni sekretar) V ministrstvu se v skladu z zakonom. če posebni zakon ne določa drugače (22. Imenuje in razrešuje ga vlada na predlog ministra. Organ v sestavi je notranja zaključena organizacijska oblika. imenuje generalna sekretarka oziroma generalni sekretar (v nadaljnjem besedilu: generalni sekretar). ki vodi ministrstvo. člen ZDU-1). ki ureja položaj javnih uslužbencev. da minister predstavlja organ v sestavi pred Državnim zborom in vlado). izdaja predpise in druge akte v skladu z zakonom ter sprejema druge odločitve iz pristojnosti ministrstva. Prva raven znotraj ministrstev so državni sekretarji (17. Ministrstva vodi minister (16. Nova ureditev te državne sekretarje ukinja in uvaja nove. ● po novem ZDU pa ni le pomočnik. predstojnik organa v sestavi – direktor. imenuje in razrešuje ga vlada na predlog ministra. člen ZDU-1): ● pomagajo ministru pri vodenju ministrstva – ta funkcija državnega sekretarja (v posameznem ministrstvu je lahko le eden) je bila opredeljena že v starem zakonu in tudi z novim ostaja. ● odgovornost za izvajanje nalog s strani organa v sestavi nosi minister in se tej odgovornosti ne more odpovedati (povezava z 21/IV. da ga nadomešča v času njegove odsotnosti ali zadržanosti pri vodenju in predstavljanju ministrstva ter predlaganju gradiv v obravnavo vladi. člen ZDU-1): ● na eni strani je politik. ki ureja položaj javnih uslužbencev. ki mu jih da minister. ● izdaja vse akte iz pristojnosti ministrstva ter tudi organov in organizacij v njegovi sestavi. imenujejo generalne direktorice oziroma generalni direktorji (v nadaljnjem besedilu: generalni direktorji). razen za: ○ glasovanje na sejah vlade.

ločimo pa agencije v sestavi in javne agencije (odvisno od tega. Po današnjem zakonu je popolnoma enako. 26. ki ureja položaj javnih uslužbencev.ki se imenuje v skladu z zakonom.. Politični funkcionarji so samo: ● minister. ki ureja položaj javnih uslužbencev imenuje…''. 2. ki ureja položaj javnih uslužbencev. Če zakon ne določa drugače. ● direktor – vodi organ v sestavi – 22/I. določi notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest organa v sestavi. minister pa sam odloča. ● izvajanje inšpekcijskega nadzora – inšpektorati – funkcija izvajanja inšpekcijskega in drugega nadzora. ZDU-1): ● izvajanje specializiranih strokovnih nalog . finančnimi. razlika pa je v tem.'' Po novem zakonu nimamo določenih organizacijskih oblik organov v sestavi. Organe v sestavi ustanavljamo za (14/III.2. Je pa novi zakon določil povsem enake kriterije za oblikovanje organov. ● izvajanje izvršilnih nalog – uprave – funkcija izvrševanja zakonov in drugih predpisov.''.) IZVRŠEVANJE ZAKONOV – ministrstva izvršujejo zakone s sekundarno regulacijo – s pravilniki. ● državni sekretar. Uradi. kot jih je prejšnji zakon določal za opredeljene oblike. 20. ki ureja položaj javnih uslužbencev imenuje…''. ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev... agencije so se pojavljale za razvojne funkcije. ● izvajanje razvojnih nalog – agencije – pospeševalna funkcija. s čimer smo dobili precej bolj fleksibilno organizacijo državne uprave). operativna funkcija na ožjem upravnem področju.. minister v soglasju z vlado. ● generalni sekretar – 19/I ZDU-1: ''. Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren ministru. člen (notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest ministrstva) Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest ministrstva določi minister v soglasju z vlado. le da je izpustil organizacijske oblike (ker se sedaj organi v sestavi ne ustanavljajo z zakonom.Generalni sekretar vodi strokovno delo na področju upravljanja s kadrovskimi. ● člani ministrovega političnega kabineta. da jim zakon lahko podeli lastnost pravne osebe. inšpektorati in uprave so upravni organi v sestavi. 27..2.. pač pa z uredbo. ki je samostojna oseba javnega prava). na predlog predstojnika organa v sestavi. na kateri podlagi bo izdal pravilnik.ki se imenuje v skladu z zakonom. člen (skupni temelji za notranjo organizacijo) Skupne temelje za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest določi vlada z uredbo. informacijskimi in drugimi viri ter pomaga ministru pri koordinaciji med notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva. SISTEMSKE FUNKCIJE 1. vendar pa je vezan na načelo zakonitosti. 58 . agencije in direkcije pa so upravne organizacije v sestavi ministrstva. pripravlja koncesije) – direkcije – funkcija zagotavljanja javnih služb. kakšno funkcijo opravljajo). Pred sprejetjem akta iz prejšnjega odstavka mora predstojnik pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov v ministrstvu oziroma v organu v sestavi v skladu z zakonom.uradi. niso vezani na politični.v skladu z zakonom. pač pa na strokovni mandat (pet let). izvajajo sistemsko funkcijo in ne oblikujejo politike. Leti so običajno vezani na zakon in uredbo. ● načelnik upravne enote – imenuje jih minister in niso politični funkcionarji – 46. ZDU-1: ''.1. člen ZDU-1: ''. Uslužbenski položaj imajo (niso politični funkcionarji): ● generalni direktor – 18/I ZDU-1: ''…v skladu z zakonom.. Danes smo v fazi oblikovanja novih organov v sestavi. Njihova funkcija je karierna.. člen (strokovni svet) Za obravnavo strokovnih vprašanj z upravnih področij ministrstva oziroma za svetovanje pri oblikovanju politik lahko minister ustanovi strokovni svet kot svoj strokovno-posvetovalni organ. Upravne organizacije imajo v načelu enak status kot upravni organi. ● izvajanje upravnih nalog na področju javnih služb (npr. nima pravne osebnosti (ni javna agencija.

ki na abstrakten način ureja posamezne primere. a tudi druge akte.) UPRAVNOPRAVNA OPRAVILA . organ v sestavi. 6. če poseben zakon tako določa (74/I ZDU-1). Inšpektor ima celo vrsto možnosti. če tako določa zakon. razen če zakon izrecno dopušča pritožbo na vlado. Če vsebina pravilnika spada v delovno področje več ministrov. ZDU-1 (glej zgoraj). 3.) INŠPEKCIJSKI NADZOR – gre za nadzor nad naslovniki pravnih norm. 5. člen). Z uskladitveno odločbo določi. stopnji. pristojno za določeno upravno področje. Z zakonom lahko samoupravne skupnosti. Instančno odločanje v upravnem postopku: ● ena možnost: ○ 1. odloča o pritožbi zoper odločbo ali drug posamični akt.) SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU POLITIK DRŽAVE – ministrstva iščejo ideje.MATERIALNA DEJANJA – zakon ministrstvu izvajanje upravnopravnih opravil neposredno nalaga. predpisov in aktov vlade ter predpisov Evropske unije ministri izdajajo pravilnike. potem odloča organ v sestavi – 52/II.2. drugih predpisov in aktov državnega zbora. členu URS: 59 . ker že na prvi stopnji odloča ministrstvo. Novi zakon ohrani zgolj pravilnike! Ministri izdajajo pravilnike (abstraktni predpis). stopnja: ministrstvo – 52/I. pristojni ministri skupaj izdajo pravilnik. ZDU-1.) GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM. 4. odloča o pritožbi zoper odločbo ali drug posamični akt. 52. – imamo tudi pritožbeno pot (25. 121. ● druga možnost: ○ 1. pa tudi druge predpise. člen ZDU (odločanje o pritožbi) Ministrstvo. Vsako ministrstvo pripravi svoj predlog. ○ če ni organa v sestavi.) ODLOČANJE O UPRAVNIH STVAREH – ministrstvo rešuje konflikt med javnimi in zasebnimi interesi – odloča na 2. ● pravilnik. Če je v ministrstvu za določeno upravno področje ustanovljen organ v sestavi. podjetja in druge organizacije ter posamezniki dobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave. Bolj podrobno o 121. ki ga je na prvi stopnji izdala upravna enota. da upoštevanje svojih odločitev izsili. ZDU-1). pripravljajo pa tudi zakonske predloge. ● navodilo. vlada pa posamezne ideje sintetizira in išče kompromise. Nosilci javnih pooblastil izdajajo pravilnike. ni pritožbene poti. Predpisi uprave: ● odredba – akt. KI JE PRENEŠENO NA MINISTRSTVO. stopnji kot nadzorni organ in le redko odloča na 1. VII. da je izdaja pravilnika potrebna za namen iz prvega odstavka tega člena. Pravilnik se izda. Inšpektor ima neposredna zakonska pooblastila za izdajanje uskladitvenih odločb. PREDPISI UPRAVE 74. ki ga je v upravnih stvareh na prvi stopnji izdala upravna enota.''. člen ZDU (predpisi ministra) Za izvrševanje zakonov. stopnja: organ v sestavi – 21/III. člen URS pravi: ''Naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva. ○ 2. 7. če tako določa zakon ali uredba ali če minister oceni. če ima ministrstvo na tem področju organ v sestavi. stopnja: upravna enota – 44/I. Inšpektor pa pri tem ne more kontrolirati vsebinsko delovanja naslovnika. kaj je potrebno storiti. kako izvršujejo te pravne norme. da se kršitev odpravi.) ZAGOTAVLJANJE JAVNIH SLUŽB IN NADZOR NAD JAVNIMI SLUŽBAMI – ministrstva zagotavljajo izvajalce javnih služb. če tako določa zakon.

. ki so v pristojnosti vlade ali državnega zbora. ○ samo javno pooblastilo. ○ na podlagi javnega pooblastila se lahko izvajajo tudi materialna dejanja (bolj poredko).2. obseg in vsebino. 57. 81. Kadar ena stvar sodi na področje več ministrstev. ki sodi v delovno področje več ministrstev. ● razmerje do nosilcev javnih pooblastil (72.. člen ZDU-1). 2. člen).71. o javnem razpisu.● ● naloge upravnih organov – 121/I. člen ZDU-1). ● razmerje do organov lokalnih skupnosti (64. ● predsednik vlade lahko ministru neposredno naloži opravo določene naloge iz njegove pristojnosti (minister lahko ugovarja – odloča vlada). RAZMERJE MED MINISTRSTVI ● ministrstva in ministri so si med seboj prirejeni (realno ima Ministrstvo za finance največjo moč). ter o njihovih učinkih.58. člen ZDU-1). URS – pri nas povzroča težave vprašanje statusa teritorialnih delov upravnih organov (problem. vodi eno ministrstvo – tedaj pride do manjše prevlade – 62/II. zlasti o stanju na njihovih upravnih področjih. ker niso ministrstva). člen ZDU-1). člena tega zakona smiselno uporabljajo določbe zakona. člen ZDU-1). o izvrševanju zakonov. ki so jih sprejeli. izdajanje podzakonskih aktov. URS – pri nas je javno pooblastilo ustavna kategorija: ○ z javnim pooblastilom se prenaša na nedržavne subjekte npr. ki bo uredil postopek podelitve javnega pooblastila. se za postopke javnega natečaja za pridobitev javnega pooblastila po tretjem odstavku 15. Nadrejenost enega ministra nad drugim lahko določi samo vlada. člen (predlogi. Ministrstvo lahko zahteva..63. v okviru njegovih pristojnosti.2. kadar je več interesentov za prevzem javnega pooblastila. izda pa se na podlagi zakona. ● razmerje do ministrstva. zahteva mnenje drugega ministrstva. da določen projekt. 60 . gre lahko za prirejeno sodelovanje (medresorske skupine – 59. da prouči določeno vprašanje ali opravi določeno nalogo in ji o tem poroča. zato je pomembno medresorsko usklajevanje (s strani več ministrstev) – 60/I. ● lahko pa vlada določi. o ukrepih. da vlada zavzame stališče ali da mu da usmeritve za reševanje posameznih vprašanj z njegovih upravnih področij. člen ZDU-1). lahko pa vlada določi. člen Zakona o državni upravi (ZDU-1) Do uveljavitve zakona. kdo od ministrov bo vodil takšno akcijo (63. ● razmerje med ministrstvi se kaže predvsem v sprejemanju predpisov. Vlada lahko naloži ministrstvu. 56. stari zakon se je temu vprašanju izognil. RAZMERJE MED VLADO IN MINISTRSTVOM Gre za hierarhično razmerje: ● vlada določi politične usmeritve za delo ministrstvom. drugih predpisov in usmeritev vlade. ● vlada lahko ministrstvu naloži določeno nalogo. ● sodelovanje med ministrstvi je bolj ali manj formalizirano. 58. ● vsi ministri so člani kabineta (v Angliji je drugače: hierarhija ministrov – samo nekateri so člani kabineta). člen (poročanje o delu) Ministrstva poročajo vladi o svojem delu. se le-tega podeli na podlagi predpisov za izdajo javnih naročil (81. ● razmerje med ministrstvi (59. določi zakon. člen). Ministrstvo lahko npr.. pristojnega za upravo (73. člen (razmerje med vlado in ministrstvi) Ministrstva se morajo ravnati po političnih usmeritvah vlade. ○ javna pooblastila podeli minister. pobude in stališča) Ministrstvo lahko daje vladi predloge in pobude za urejanje vprašanj z njegovih upravnih področij. RAZMERJA MINISTRSTEV Ločimo več vrst razmerij: ● razmerje do vlade (56. drugi del javnega pooblastila pa je odločanje v konkretnih stvareh upravnih stvareh in izdajanje upravnih odločb (javno pooblastilo je za to najpogostejše). novi zakon pa je to rešil malo bolje: upravno enoto lahko opredelimo kot teritorialni organ. javno pooblastilo – 121/II. ki ureja javna naročila.

S tem pa se zabriše meja med 'policy making' (naloga ministrstva) in 'policy execution' – kar pomeni tudi zabrisano odgovornost za napake. člen ZDU-1). 63. ● skupne delovne skupine – za posamezna vprašanja. Po novem zakonu (38.. Minister ima možnost zahtevati od organa točno določeno ravnanje oz. Če med ministrstvi ni doseženo soglasje. člen (sporna vprašanja med ministrstvi) Kadar je z zakonom določeno. Za obravnavo posameznih vprašanj oblikujejo ministrstva skupne delovne skupine ali organizirajo druge oblike medsebojnega sodelovanja. saj le-ta sodi v njegov resor. 61.2. ki je pooblaščeno za sprejem odločitve. 60. primer za organ v sestavi je policija. ki da usmeritve za njihovo rešitev. 62.41. člen ZDU-1) je delovno področje (področje delovanja organa. mora ministrstvo. Je sestavni del ministrstva. 61 . člen (usklajevanje dela več ministrstev) Predsednik vlade lahko pooblasti ministra. Avtonomija je potrebna za zagotovitev strokovnosti oz. ki jih mora organ v sestavi (vključno z vso zakonodajo) upoštevati. ZDU-1 – vse se torej preseli na podzakonsko raven. ki sodi na upravna področja več ministrstev. Če se pri delu ministrstev pojavijo druga sporna vprašanja. usmerjanja delovanja organa v sestavi – uprava je hierarhična. Načini in oblike. Enako velja za določitev delovnih področij organov v sestavi – 42/II. carina. Ministrstva ustanavljajo skupna delovna telesa v zadevah. na katerega upravno področje sodi naloga po pretežnosti. ● druge oblike – 59/III. člen (sodelovanje ministrstev in drugih upravnih organov) Ministrstva in drugi upravni organi morajo med seboj sodelovati v vseh skupnih vprašanjih.. na katerem izvaja upravne naloge v okviru svoje pristojnosti) določeno na najvišji ravni abstrakcije.. Podrobnejša določitev je namreč prepuščena uredbi (42. pa med njima ni doseženo soglasje. Vseeno pa minister mora biti obveščen o dogajanju v organu v sestavi. vojska. kar pomeni. S tem v zvezi se postavljata 2 vprašanji: ● vprašanje obveznosti obveščanja ministra – zakon ministru dopušča zahtevo po informacijah o delovanju organa. člen (usklajevanje predpisov) Ministrstva morajo pri pripravljanju predpisov in drugih aktov medsebojno sodelovati oziroma si pred izdajo predpisa oziroma pred predložitvijo predpisa ali drugega akta vladi pridobiti mnenje drugih pristojnih ministrstev.Zakon določa delovna področja ministrstev. a se razlikuje od direktoratov in ima nekoliko poseben status. 2. dejanje ('policy execution'). prevzame vodenje take naloge ministrstvo.): ● skupna delovna telesa – za določene zadeve. da določeno odločitev sprejme posamezno ministrstvo v soglasju z drugim ministrstvom. ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje več ministrstev.. kar privede do večje fleksibilnosti.3. da zakon dopušča navodila ministra. 59. ● vprašanje vodenja oz. ORGANI V SESTAVI Ureja jih Zakon o državni upravi od 21 do 24 člena. mora ob predložitvi predpisa ali drugega splošnega akta o tem obvestiti vlado. člen (vodenje nalog s področij več ministrstev) Če posamezna naloga zadeva upravna področja dveh ali več ministrstev. o spornem vprašanju obvestiti vlado in zahtevati. Če ministrstvo ne sprejme pomembnejših pripomb drugega ministrstva. ki naj bi zagotovili medsebojno sodelovanje ministrstev (59/I. da vodi ali usklajuje delo dveh ali več ministrstev pri oblikovanju politik in opravljanju izvršilnih nalog oziroma da vodi izvajanje določenega projekta vlade. da o njem odloči. Organ v sestavi nima pravne subjektivitete. specializacije organa. druga ministrstva pa morajo pri tem sodelovati. To pa je slabo za avtonomijo in omogoča zlorabo podatkov. odloči o tem sporu vlada. Vendar pa ima relativno avtonomijo (razlika z direktoratom) – gre za avtonomen odnos med ministrom in direktorjem organa v sestavi. le-ta je pridržana ministrstvu. odloči o spornem vprašanju vlada. poleg tega onemogoča politično vpletanje v delovanje organa v sestavi.

Predstojnik organa v sestavi mora ministru redno in na njegovo posebno zahtevo poročati o delu organa v sestavi in o vseh pomembnejših vprašanjih s področij dela organa v sestavi. razen če jih zakon posebej ne pooblasti. ○ zagotavljati varstvo – operativna naloga – gre za uporabo prava in ne za ustvarjanje prava – aplikacija prava na konkretno življenjsko situacijo. Minister lahko zahteva poročila. da v mejah svoje pristojnosti opravi določene naloge ali sprejme določene ukrepe ter mu o tem poroča. Minister daje organu v sestavi ministrstva usmeritve za delo organa v sestavi.. lahko torej zapove neko dejanje. Če tako določa uredba iz 21. kjer se odvija upravni proces. samostojnost odločanja v upravnih zadevah – nihče mu ne more naložiti. in finančnim načrtom. delujejo organi v sestavi po načelu samostojnosti upravnega organa (pomeni procesno samostojnost. lahko pride minister do kateregakoli podatka (24/I. 2. III. da bi vplival na delo uprave. se pojavljata dve vrsti nalog: ● operativne naloge. saj je delo organa in sploh stanje na njegovem področju ministrova politična odgovornost. Poznamo 3 modele agencifikacije: ● ŠVEDSKA – razvile so se že v 18.. člena tega zakona. razumljivo. ministrstvo sodeluje pri oblikovanju politik in izvaja operativne naloge (npr. ● predstojnik organa v sestavi ne vstopa v zunanja razmerja. navodila.2. let je razmerje med ministrom in agencijo urejeno s pogodbo in ne z zakonom. ● minister lahko daje smernice. izvede določene ukrepe iz svoje pristojnosti – 23/III. AGENCIJE Agencija je pri nas organ v sestavi. ki pa se organizacijsko izvajajo v enem izmed organov v sestavi (Ministrstvo za finance izdaja zakone o davkih in druge zakone. podatke in druge dokumente v zvezi z opravljanjem dela organa v sestavi. ki ga sprejme minister na predlog predstojnika organa v sestavi.). Organi v sestavi ministrstev niso povsem neodvisni. člen (poročanje in nadzor) Ministrstvo nadzoruje delo organa v sestavi. 24. drugimi predpisi. ki jih vodijo. ministrstvo izvaja vse ali določene naloge strokovne pomoči predstojniku na področju upravljanja s kadrovskimi. Podobno je tudi v drugih ministrstvih. stoletju. 62 . lahko daje tudi obvezne usmeritve – 23/II. ● realno gledano. je odvisno od politike. iz tujine izvira le drugačno poimenovanje. 23. ● organ v sestavi ne izdaja abstraktnih aktov.3. Na posameznem področju. letih vstopi na področje regulacije Evropska unija in prevzame nekatera področja. ● VELIKA BRITANIJA – konec 80. ki opravlja operativno funkcijo ministrstva. ● minister lahko naloži organu v sestavi (predstojniku). ● strateške naloge. ● v postopkih. ne more pa se vmešavati v rezultat določenega postopka (načelo samostojnosti upravnega organa).). Pred državnim zborom in vlado predstavlja organ v sestavi minister. Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) mora na področju notranjih zadev obenem: ○ kreirati politiko – strateška naloga.Kateri deli ministrstva so organizirani v obliki organa v sestavi. z njimi pa se odvzame možnost kralja. informacijskimi in drugimi viri tudi za organ v sestavi. programom dela. Pojem agencifikacija pomeni trend prenašanja pristojnosti iz države na avtonomne agencije.1. ki se sprejme v skladu z zakonom o javnih financah. organ pa mu mora tudi poročati (24/II.. izdajanje upravnih odločb). člen (razmerje med ministrstvom in organom v sestavi) Organ v sestavi izvaja naloge v skladu z zakonom. Organ v sestavi je notranja zaključena organizacijska oblika. da opravi. upravne odločbe pa izdaja Davčna uprava RS (izvajanje posameznih nalog). določa sistematizacijo (delujejo pod političnim nadzorom ministra). kako naj odloči). V 90. ZDU-1 jih ureja v členih 21 do 24: ● ministrstvo je v vsem nadrejeno organu v sestavi. finančnimi. Minister daje organu v sestavi obvezna navodila za delo ter mu naloži.

● sistem pravnega varstva – država skrbi le za zakonitost delovanja. Tu vstopi agencija. Pogosta področja. agencija za energetiko. ● boljša organizacija – jasno naj bodo ločene naloge strateškega odločanja in naloge izvrševanja ('policy making' ≠ 'policy execution'). zato se mora država umakniti in se zgledovati po zasebnem sektorju. Če je regulator ministrstvo. zato je potrebno biti previden. promet. ki velja za upravo. ali je ministrstvo še primeren regulator specifičnega področja. NEODVISNE REGULATORNE AGENCIJE Agencija je avtonomna. Primer: ATVP. se ga favorizira). in v 90. SES pa odloči. 86/II člen PES ureja vprašanje dopustnosti državnih pomoči. Razlogi za ustanavljanje neodvisnih agencij ● teorija novega javnega managmenta (new public managment) – preobsežna država je neučinkovita. Zato je potrebno natančno opredeliti pristojnosti. Ločitev nalog pripomore k: ○ boljši kakovosti – politiki nimajo posebnih sposobnosti in strokovne izobrazbe. zato nekatere države ustanavljajo agencije na tem področju. saj za nadzor na ministrstvu sploh ni dovolj ljudi. V ZDA neodvisnost torej razumejo drugače – politike ne izločijo. da je država že po definiciji slab gospodar (država blaginje. ○ izostritvi odgovornosti – delo je ločeno. ○ manjši možnosti političnega vpliva na strokovne odločitve. EU ima 13 agencij (npr. 63 . Minister zato ni ravno kredibilen regulator. To teorijo sta v praksi začela izvajati Reagan in Thatcherjeva. trg vrednostnih papirjev. ki nima močnih vplivov države. Teorija izhaja iz predpostavke. EU tako zahteva konkurenco tudi na področju javnih služb. bi šlo do t. ker najboljši kadri bežijo iz ministrstva v agencije. vendar so izven strukture državne uprave. Neodvisne regulatorne agencije imajo večjo avtonomijo kot organi v sestavi ministrstva: ● je samostojna pravna oseba – gre za formalno samostojnost.● ZDA – želi se zmanjšati vpliv predsednika. Pretežni delež sredstev mora pridobiti neodvisno od države – na trgu. Vodje neodvisne regulatorne agencije politika ne sme prosto odstavljati. S tem dobimo več ponudnikov storitev in naravna posledica tega je vprašanje. Odpre se trg. saj bi lahko ministrstva favorizirala državne šole.i. ● kadrovska avtonomija – ne spada v sistem kadrovanja in plačilnega sistema. vsebinsko pa ne sme posegati v odločitve neodvisne regulatorne agencije. Agencije pa je tako skoraj nemogoče nadzirati. 'agency capture' in diskriminacije subjektov. zato vemo. Država pa ohrani nadzor nad agencijo – agencija potrebuje pooblastilo. Če bi bil regulator ministrstvo. na katerem področju ustanavljamo agencijo. V novih članicah EU se pojavlja problem osiromašenosti ministrstev. letalski prevozi). kdo je za kaj odgovoren. v katere se država ne sme vmešavati. prednost se daje domačemu ponudniku. Ureditve agencij ni mogoče kar avtomatično kopirati od drugih držav. temveč jo uravnotežijo. vendar ni regulator. kar je bilo pred tem v domeni enega državnega podjetja. ki je imel monopol (telefon. kar je bilo prej prepuščeno urejanju nacionalnih vlad. So del uprave. s katerim se oblastna funkcija prenese na nedržavne subjekte. da se ta člen uporablja tudi za javne službe. lahko pride do diskriminacije (npr. V praksi pa ni tako pozitivnih rezultatov. ki je neodvisen regulator (ravno zato. in sicer s podeljevanjem licenc in raznih dovoljenj ter zaračunavanjem storitev (prispevki). letih EU začne posegati v izvajanje javnih služb. pošta. Komisije (agencije) so sestavljene politično enakopravno (½demokrati in ½ republikanci). kjer so organizirane agencije: mediji. ki je močna država). ● finančna avtonomija – ta je bistvena. Neodvisne regulatorne agencije je vpeljal Zakon o javnih agencijah (2002). Primer: ○ telekomunikacije – na tem področju je neodvisna agencija. Zato se je razvila dodatna oblika agencij – neodvisne regulatorne agencije. ○ šolstvo – trg se odpira in pojavljajo se zasebne univerze. ker organ v sestavi ni dovolj neodvisen). Agencija za boj proti rasizmu in ksenofobiji). ● faktor Evropske unije – v sredini 80.

(1) ZJA) . Druge značilnosti so: ● ideja agencije je ločitev politike od stroke – obstaja politični vrh. kar pa ne pomeni. a kljub temu nek nadzor je: ○ ministrstvo preverja. ki imajo lastno pravno osebnost. ● značilna je finančna neodvisnost – glej 4. zlasti če se lahko opravljanje upravnih nalog v celoti ali pretežno financira z upravnimi taksami oziroma plačili uporabnikov. ▪ na Danskem so razpršili regulacijo na področju šolstva. ○ računsko sodišče. Smisel slovenskih agencij je v novi obliki prenosa pristojnosti iz države na paradržavne oblike. člena tega zakona. Javna agencija se lahko ustanovi le v primeru. kar omogoča nadzor. da gre za operativno napako. ● agencije so pravne osebe javnega prava. Agencije se ne zanimajo za delo drugih agencij (ne sodelujejo) ter odgovarjajo le za svoje področje. na določenih področjih pa agencije niso primerne (na močno politično obarvanih področjih: na primer odnos država-cerkev. Če je ta delitev dobra.če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog iz prvega odstavka 2. kot bi bilo v primeru opravljanja nalog v upravnem organu. ○ pri nas ne več kot 10 let. ○ ločevanje strateškega in operativnega odločanja: ▪ primer pobega iz zapora štirih jetnikov v Veliki Britaniji – minister je trdil. področje človekovih pravic). pač pa gre za avtonomno agencijo. ● problem koordinacije med več agencijami (več agencij – večja razdrobljenost. Evropska agencija je tipična oblika nedržavne uprave (za razliko od klasične uprave – v Sloveniji 58 upravnih enot). da se je minister vmešal v delo zapora in mu dajal splošna navodila (odstavili pa so direktorja). ima agencija možnost dobrega strokovnotehničnega dela. ideologija jih močno promovira. junij 2002). 64 . da delujejo z dohodki. ▪ v ZDA je Kongres ugotovil. da do sprejetja tega zakona nismo imeli agencij. direktorji agencij niso odgovorni ministru. agencije pa to izvršujejo (executing). So strokovni izvajalci določenih področij. direktor pa. ○ v Veliki Britaniji so mešane izkušnje – agencije ne pomenijo avtomatično izboljšanje poslovanja. ki živi zase) in problem nadzora nad njimi (je zelo težak). Krovni zakon je Zakon o javnih agencijah (ZJA. Za agencije je pomembno profitno načelo (4/I. 4. ● večji problemi: ○ koordinacija regulacije – kar je prej počelo več ministrstev. v kateri so združili agencije v Ministrstvu za domovinsko varnost. kasneje pa so agencije ponovno združili v eno ministrstvo. ali . Obstaja močna tradicija sodelovanja (brez predpisanih pravil). Glede agencij se pojavljata dva problema: ● v bistvu niso neodvisne od politike – problematika slabega kadra. je sedaj razpršeno med številne agencije. da CIA in FBI nista dovolj sodelovali pred terorističnimi napadi. člen ZJA. Agencija ni več sestavni del ministrstva. na primer posredovanje informacij ministrstvu. let. V vsakem primeru je kontrola bolj posredna. ali agencija deluje v skladu z zakonom.če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog. ● Gre za izjemen razcvet agencij. Agencija ima velike pristojnosti (lahko izdajajo tudi določene predpise). ki prinaša finančno neodvisnost. Delitev strateškega in operativnega odločanja ni bila jasna. Na določenih področjih obstaja napredek (npr. Do takrat so se agencije pač ustanavljale po področnih zakonih. šolstvo).za agencije. ki se ustanavljajo na posameznih področjih je značilno.Dejansko stanje ● ločujemo države glede na preverjenost agencij v praksi: ○ v Veliki Britaniji jih imajo že od 80. ko z organizacijsko obliko organa v sestavi ministrstva ne bi bilo mogoče uresničiti cilja iz prve alinee prejšnjega odstavka. ● razlike med državami nastajajo tudi zaradi političnega sistema: ○ na Švedskem je odnos med agencijo in državo dober. agencija ni nič drugega kot del ministrstva. ki jih same ustvarjajo. Temu je sledila reforma. ki daje načelne usmeritve (policy making). člen Zakona o javnih agencijah (Kriteriji za ustanovitev) Javna agencija se ustanovi: .

Minister daje organu v sestavi ministrstva usmeritve za delo organa v sestavi. kako preprečiti prihod političnih kadrov v agencijo. Organ v sestavi ima določeno avtonomijo. programom dela. Tisto konkretno odločanje organa v sestavi ne sme biti v domeni ministrstva. 2. 14. Slabosti javnih agencij: ● opredelitev odgovornosti za napake in slabo delo – v Angliji je bila npr. ali . agencija za zapore in ko je prišlo do velikega pobega. zapor je deloval kot javna agencija. člen Zakona o državni upravi (javne agencije in drugi nosilci javnih pooblastil) (1) Javna agencija se lahko ustanovi za opravljanje upravnih nalog v skladu s posebnim zakonom. izvršilnih in razvojnih upravnih nalog. člen Zakona o državni upravi (upravni organi) Upravne naloge opravljajo ministrstva. v katerem kraju bo imela agencija sedež. da je. ki jih je treba organizirati in izvajati teritorialno. zlasti če se lahko opravljanje upravnih nalog v celoti ali pretežno financira z upravnimi taksami oziroma plačili uporabnikov. a struktura zelo variira. za razliko od tiste 'prave' agencije. ki ureja javne agencije: . ● težava političnega kadra v agenciji – kako naj za upravljanje dobimo strokovne managerje. člen Zakona o državni upravi (razmerje med ministrstvom in organom v sestavi) Organ v sestavi izvaja naloge v skladu z zakonom. V Sloveniji nastajajo agencije v sestavi ministrstva.2. če se s tem zagotovi večja učinkovitost in kakovost pri opravljanju nalog oziroma. Agencije se lahko ustanavljajo na podlagi zakonodajne odločitve Evropskega sveta. ki se sprejme v skladu z zakonom o javnih financah. kar zadeva strokovno delovanje. jih je zelo malo. ki se delijo na dve skupini: ● informacijske agencije – te zbirajo informacije in jih posredujejo državam članicam. zato je prišlo do prekladanja odgovornosti med ministrom in direktorjem javne agencije. stopnji). To je razlika med organom v sestavi in agencijo (izpitno vprašanje!). če je zaradi narave nalog ali delovnega področja potrebno zagotoviti večjo stopnjo strokovne samostojnosti pri opravljanju nalog.4. ki ga sprejme minister na predlog predstojnika organa v sestavi. kdo je odgovoren. številčno gledano. kot bi bilo v primeru opravljanja nalog v upravnem organu. Minister daje organu v sestavi obvezna navodila za delo ter mu naloži. ● klasične regulatorne agencije (to so eksekutivne agencije) – tiste.15. in finančnim načrtom. Upravna enota izvaja 65 . Večina agencij ima tripartitno strukturo. UPRAVNE ENOTE Upravne enote (UE) so dekoncentrirani upravni organi državne uprave (43. Upravna enota se ustanovi za opravljanje nalog državne uprave.če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog. konkretno odločanje pa je prepuščeno organom v sestavi. nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in nalog na področju javnih služb. V EU imamo 13 agencij. Minister lahko da splošne usmeritve (policy making). saj. Ministrstvo se ustanovi za opravljanje upravnih nalog na enem ali več upravnih področjih. Temeljna funkcija upravne enote je odločanje v upravnih stvareh (izdajanje upravnih določb na I. ki se samo imenujejo 'agencije'. Veliko težav povzroča v EU odločitev. se je postavilo vprašanje. Za EU velja. Organ v sestavi ministrstva se ustanovi za opravljanje specializiranih strokovnih nalog.če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih nalog. in če je agencija neodvisna. tj. podlegla trendu agencifikacije (ustanavljanja agencij). ki imajo pristojnost sprejemanja aktov. ● direktor. člen ZDU-1). organi v njihovi sestavi in upravne enote (v nadaljnjem besedilu: upravni organi). drugimi predpisi. 23. ● strokovni svet. potem ne moremo kriviti ministra. Načeloma je značilna tridelna struktura: ● upravljavski svet. da v mejah svoje pristojnosti opravi določene naloge ali sprejme določene ukrepe ter mu o tem poroča. niso avtonomne.

vse naloge (44. člen ZDU-1), zato se vzpostavljajo specifična razmerja z ministrstvi. Vsa razmerja se odvijajo preko načelnika upravne enote (46. člen ZDU-1), kar je velika razlika od prejšnje ureditve (poleg načelnika so bili prej še vodje notranjih organizacijskih enot upravnih enot). Organizacijo upravne enote določa načelnik (45. člen ZDU-1), ministrstvo pa daje glede tega navodila (tudi glede usposobljenosti delavcev, sistematizacije del in nalog). Vsi ostali v upravni enoti so javni uslužbenci. RAZMERJE MINISTRSTVA DO UPRAVNE ENOTE (49. člen ZDU-1) Ministrstvo: ● daje usmeritve – UE deluje na podlagi navodil posameznih ministrstev; ● daje interne akte (instrukcije, navodila) o tem, kako se npr. tolmači nek akt, kako je potrebno razumeti vsebino posamezne pravne norme, da se zagotovi enotno izvrševanje zakona na celotnem območju RS; ● izvaja nadzor nad opravljanjem nalog; ● lahko od upravne enote prevzame izvršitev določene naloge, če ta ne izvaja nalog, ali jih izvaja slabo, če pa bi bilo ogroženo zdravje, življenje ali premoženje ljudi, pa to mora storiti – 51. člen. Ta institut se imenuje devolucija pristojnosti (ko ministrstvo samo prevzame nalogo upravne enote – glej ZUP). 43. člen (upravne enote ter druge oblike teritorialne organiziranosti) Za opravljanje upravnih nalog, ki jih je zaradi njihove narave potrebno organizirati teritorialno, delujejo upravne enote. Območja upravnih enot določi vlada z uredbo. Območja upravnih enot se določijo tako, da je zagotovljeno racionalno in učinkovito opravljanje upravnih nalog. Območje upravne enote praviloma obsega območje ene ali več lokalnih skupnosti. Če zakon tako določa, se opravljanje upravnih nalog, ki jih je zaradi njihove narave potrebno organizirati teritorialno, zagotavlja v območnih enotah, izpostavah oziroma drugače imenovanih dislociranih enotah ministrstev oziroma organov v njihovi sestavi. 44. člen (pristojnosti upravnih enot) Upravne enote odločajo na prvi stopnji v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne stvari ni določeno drugače. Upravne enote opravljajo tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja. 45. člen (notranja organizacija upravne enote) Notranjo organizacijo upravne enote določi načelnica oziroma načelnik (v nadaljnjem besedilu: načelnik) upravne enote s soglasjem vlade. 49. člen (razmerja med resornimi ministrstvi in upravnimi enotami) Ministrstva, vsako na svojem delovnem področju, – dajejo upravnim enotam usmeritve, strokovne napotke in drugo strokovno pomoč za izvrševanje nalog iz svoje pristojnosti, – dajejo upravnim enotam obvezna navodila za izvrševanje nalog s svojih upravnih področij, – spremljajo organizacijo dela v upravni enoti oziroma v ustrezni notranji organizacijski enoti, usposobljenost uslužbencev za opravljanje nalog in učinkovitost dela pri reševanju upravnih stvari, – nadzorujejo izvrševanje upravnih nalog v upravni enoti, – lahko naložijo upravni enoti, da v mejah svojih pristojnosti opravi določene naloge ali sprejme določene ukrepe ter o tem poroča. Načelnik upravne enote mora ravnati v skladu z usmeritvami, strokovnimi napotki in obveznimi navodili ministrstva, pristojnega za ustrezno delovno področje. 51. člen (nadzor ministrstev) Če ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, ugotovi, da upravna enota ne izvršuje nalog iz pristojnosti ministrstva oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno, mora na to opozoriti načelnika upravne enote in mu naložiti, da zagotovi izvrševanje teh nalog oziroma da odpravi ugotovljene nepravilnosti v roku, ki mu ga določi. Če načelnik upravne enote ne ravna v skladu z opozorilom ministrstva, lahko ministrstvo neposredno opravi posamezno nalogo iz pristojnosti upravne enote. Ministrstvo mora neposredno opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti upravne enote, če bi zaradi tega utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje. Posebno pristojnost pa ima ministrstvo pristojno za upravo do upravnih enot. Gre za dva vidika razmerja med upravno enoto in Ministrstvom za upravo:

66

● ●

resorni vpliv – podrejeno ministrstvu za javno upravo kot ministrstvu na svojem področju; vpliv na podlagi pristojnosti; splošni vpliv (vpliv organizacije upravnih enot) – 53. člen ZDU-1; ministrstvo, pristojno za upravo, pokriva tudi organizacijo in financiranje upravnih enot.

53. člen (razmerja med ministrstvom, pristojnim za upravo, in upravnimi enotami) Ministrstvo, pristojno za upravo: – nadzoruje organizacijo dela in učinkovitost upravne enote v celoti, – spremlja usposobljenost delavcev na delovnih mestih, na katerih se ne opravljajo upravne naloge iz delovnih področij drugih ministrstev, – daje upravni enoti usmeritve in navodila za izboljšanje organizacije, učinkovitosti in kakovosti dela, – predlaga vladi izdajo soglasja k notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v upravni enoti, – usklajuje reševanje kadrovskih, finančnih, prostorskih, materialnih in drugih podobnih vprašanj v zvezi z delom upravnih enot. Načelnik upravne enote za svoje delo in delo upravne enote odgovarja ministru, pristojnemu za upravo. Minister, pristojen za upravo, kot predstojnik načelnika upravne enote s splošnim aktom uredi način uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot. Usmeritve in obvezna navodila ministrstev iz 49. člena tega zakona so za upravne enote zavezujoča, če z njimi z vidika organizacijskih, kadrovskih, finančnih in drugih posledic za poslovanje upravne enote pisno soglaša minister, pristojen za upravo. V primeru spora odloči vlada. Če ima podzakonski predpis, ki ga izda pristojni minister, kadrovske, finančne ali druge posledice za poslovanje upravne enote, mora pred njegovo izdajo pristojni minister pridobiti pisno mnenje ministrstva, pristojnega za upravo. V primeru spora odloči vlada. 54. člen (spor o pristojnosti med upravnimi enotami) V sporih o pristojnosti med upravnimi enotami odloča ministrstvo, pristojno za upravo. 73. člen (nadzor ministrstva, pristojnega za upravo) Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja v upravnih organih in pri nosilcih javnih pooblastil nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o upravnem poslovanju ter v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o upravnem poslovanju v obsegu, v katerem ti predpisi zavezujejo samoupravne lokalne skupnosti. Nadzorstvo opravljajo upravni inšpektorji. Za nadzorstvo se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor. Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva izkazujejo upravni inšpektorji s službeno izkaznico. Obrazec službene izkaznice predpiše minister, pristojen za javno upravo. Upravni inšpektor ima pravico do vstopa v prostore upravnega organa oziroma nosilca javnega pooblastila ter pravico do vpogleda v dokumentacijo, ki se nanaša na upravne postopke in upravno poslovanje, vključno s tajnimi podatki, osebnimi podatki, poslovnimi skrivnostmi, davčnimi tajnostmi in drugimi varovanimi podatki. Upravni organ mora zagotoviti upravnemu inšpektorju pogoje za delo in vse potrebne informacije. Upravni inšpektor o nadzoru sestavi zapisnik, ki se vroči predstojniku upravnega organa oziroma nosilca javnega pooblastila, pristojnemu ministru in ministru, pristojnemu za upravo. V zapisniku lahko upravni inšpektor predlaga ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Na zapisnik ima predstojnik upravnega organa oziroma nosilca javnega pooblastila pravico ugovora v osmih dneh od dneva vročitve zapisnika. O ugovoru na zapisnik odloča minister, pristojen za upravo, ki lahko tudi predlaga predstojniku organa oziroma nosilca javnega pooblastila, pristojnemu ministru oziroma vladi ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

2.2.5. NOSILCI JAVNIH POOBLASTIL Del državne uprave so tudi nosilci javnih pooblastil. Zakon posebej obravnava javno agencijo in druge nosilce javnih pooblastil (15. člen ZDU-1). V tem primeru gre za javne agencije, ki se ustanavljajo drugače kot druge osebe javnega prava, tj. ustanavljajo se težje. Ne zadostuje samo sistemski zakon, ampak je potreben še poseben zakon, ki je podlaga za ustanovitev javne agencije. Predvsem regulatorna agencija je namenjena izvajanju javnih pooblastil. Javna agencija mora imeti za vse posebno pooblastilo v zakonu (neposredno na podlagi zakona). Za popolnoma enako razmerje gre, ne glede na to, ali odloča v upravni stvari državni organ ali pa nosilec javnega pooblastila (npr. oseba zasebnega prava) (15/IV. ZDU-1). Zakon določa tudi način pridobitve pooblastila: kadar je več kandidatov, se javno pooblastilo podeli na javnem natečaju (15/III. ZDU-1).
15. člen (javne agencije in drugi nosilci javnih pooblastil)

67

Javna agencija se lahko ustanovi za opravljanje upravnih nalog v skladu s posebnim zakonom, ki ureja javne agencije: - če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih nalog, kot bi bilo v primeru opravljanja nalog v upravnem organu, zlasti če se lahko opravljanje upravnih nalog v celoti ali pretežno financira z upravnimi taksami oziroma plačili uporabnikov, ali - če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog. Z zakonom ali na podlagi zakona lahko v primerih iz prvega odstavka tega člena javno pooblastilo za opravljanje upravnih nalog pridobijo tudi druge osebe javnega prava, posamezniki in pravne osebe zasebnega prava. Če zakon dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več fizičnih oziroma pravnih oseb, se izbira opravi na javnem natečaju. Pri izvajanju javnih pooblastil imajo nosilci javnih pooblastil pravice in dolžnosti uprave, ki jih določa zakon ali drug predpis. Nosilec javnih pooblastil odloča v upravnih zadevah, lahko pa izvaja tudi materialna dejanja. Razmerje med državno upravo in nosilci javnih pooblastil: ● državna uprava nadzoruje izvajanje javnih pooblastil (72/I.) – pride lahko do odvzema pooblastil; ● državna uprava nadzoruje tudi izdajo abstraktnih predpisov – gre za nadzor družbene regulacije; ● nosilec javnega pooblastila mora, preden izda abstraktni akt, o tem obvestiti pristojno ministrstvo; če le-to meni, da predpis ni v skladu z ustavo/zakoni, preko vlade intervenira (da navodilo, kako rešiti neskladnost); vlada lahko zadrži objavo akta; nosilec se lahko ukloni, ali pa ne; če še vedno vztraja pri svojem predpisu, se le-ta objavi, vlada pa lahko da v 15 dneh predlog na Ustavno sodišče za postopek presoje ustavnosti in zakonitosti – 72/III.; vse to se objavi – 72/IV.; ● državna uprava v razmerju do nosilca nastopa kot drugostopenjski organ, vendar lahko zakon določa tudi drugače; ● izdajanje upravnih odločb na I. stopnji – devolucija pristojnosti (če ne ali slabo izvaja naloge), sankcija pa je lahko tudi odvzem pooblastila. 72. člen (nadzor nad nosilci javnih pooblastil) Ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo splošnih in posamičnih pravnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. Splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil, morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Nosilec javnega pooblastila je dolžan posredovati splošni akt iz prejšnjega odstavka za objavo pristojnemu ministrstvu. Vlada na predlog pristojnega ministrstva zadrži objavo splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, če meni, da je v nasprotju z ustavo ali zakonom, in predlaga nosilcu javnega pooblastila, da o njem ponovno odloči; pri tem mora vlada navesti razloge za zadržanje. Če nosilec javnega pooblastila vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, vlada pa lahko zadrži njegovo izvrševanje, če najkasneje v 15 dneh po objavi splošnega akta vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom. Sklep vlade, s katerim zadrži izvrševanje splošnega akta v skladu s prejšnjim odstavkom, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbe tega člena se ne uporabljajo za javne agencije. Za nadzor nad javnimi agencijami se uporabljajo določbe splošnega zakona, ki ureja javne agencije, in zakonov, ki urejajo posamezne javne agencije.

3. LOKALNA UPRAVA
V zvezi z odnosom med lokalno samoupravo in državno upravo ločimo dve vrsti razmerij: ● razmerje pri izvajanju originarnih (izvirnih) nalog lokalnih skupnosti - 64/I. ZDU-1: ○ lokalna skupnost vendarle ne more biti država v državi; ○ obstaja le ena stična točka, tj. nadzor nad ustavnostjo in zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov (npr. odloka): če država (ministrstvo oz. UE) ugotovi, da lokalna skupnost nekaj nezakonito dela (izda neskladen akt), jo opozori in ji predlaga rešitve in rok za uskladitev akta (pazi, ni enako kot pri nosilcih javnih pooblastil!). Župan lahko takšen akt tudi zadrži; ○ če ne uskladi v roku, mora ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek postopka za oceno skladnosti predpisa z ustavo oz. zakonom (vlada je predlagatelj, ne pobudnik); ○ vendar pa samo ministrstvo ne more neposredno poseči v lokalno samoupravo, saj gre za izvirne pristojnosti; ● razmerje glede prenesenih pristojnosti – lokalne skupnosti so v tem primeru 'dvoživke' (pred letom 1991 je bil majhen del upravnega sistema direktno državen). Organi lokalne skupnosti izvajajo, v soglasju z

68

da uprava lokalne skupnosti ne ravna v skladu z zakonom in drugim zakonitim predpisom. Pri izvajanju nadzorstva iz prejšnjega odstavka lahko pristojno ministrstvo da obvezno navodilo za organizacijo služb in sistemizacijo delovnih mest za opravljanje teh nalog ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti. odloča ministrstvo. vsako na svojem področju. zato praktično vse izvaja država). člen (nadzor ministrstev nad zakonitostjo aktov iz pristojnosti lokalnih skupnosti) Ministrstva. obvestila. 69. vsako na svojem področju. člen (opozorila ministrstva nadzornemu organu lokalne skupnosti) Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti. Država mora zagotoviti sredstva: ○ lokalna samouprava lahko opravlja naloge za državo – govorimo o dekoncentraciji. kadar ti odločajo v upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti. če ugotovi. da zagotovi izvrševanje teh nalog v roku. 70. mnenja in podatke ter njihovo obvezno sodelovanje. mora opozoriti organ lokalne skupnosti in mu z odločbo naložiti. člen (ukrepi za odpravo nepravilnosti pri izvrševanju nalog iz državne pristojnosti) Če ministrstvo ugotovi. 66. člen (nadzor ministrstev nad primernostjo in strokovnostjo pri prenesenih nalogah iz državne pristojnosti) V zadevah. Načelnika upravne enote imenuje vlada. mu predlagati ustrezne rešitve in določi rok. ga mora ministrstvo opozoriti na ugotovljene nepravilnosti ter mu določiti način in rok za njihovo odpravo. ki jih sedaj izvajajo upravne enote. ki jih na organe lokalnih skupnosti prenese država. da ni v skladu z ustavo in zakonom. ter izvajanje državnih nalog. naloge v imenu in za račun države (gre za sicer originarne pristojnosti državne uprave).občinami (težko je pridobiti v vseh občinah enako. opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.. Če organ lokalne skupnosti nalog iz državne pristojnosti ne izvršuje pravilno in pravočasno. ki nadzoruje delo uprave lokalne skupnosti. člen ZDU-1). 65. da organi lokalnih skupnosti pri nalogah iz državne pristojnosti.). 69 . pristojno za ustrezno področje. da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa lokalne skupnosti z ustavo oziroma zakonom. mora ministrstvo predlagati vladi. 68. pri opravljanju nadzorstva nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti nadzorujejo zakonitost splošnih in posamičnih aktov.69. v katerem mora organ lokalne skupnosti sporen akt uskladiti. da organi lokalnih skupnosti pri opravljanju nalog iz pristojnosti lokalnih skupnosti ravnajo nezakonito. 67. Če organ lokalne skupnosti v roku iz prejšnjega odstavka ne uskladi svojega predpisa z ustavo ali zakonom. člen (nadzor ministrstev nad zakonitostjo pri prenesenih nalogah iz državne pristojnosti) Ministrstva. 64. Ministrstvo pa lahko nudi strokovno pomoč tudi pri izvajanju originarne pristojnosti. in mora predlagati ustrezne ukrepe. ki je izdal akt. Pristojno ministrstvo si zagotavlja pregled nad delom organov lokalnih skupnosti pri izvrševanju nalog iz državne pristojnosti. ○ zakon ureja razmerje med državno upravo in lokalno samoupravo pri prenesenih pristojnostih enako kot ureja razmerje med ministrstvom in upravno enoto (66. Tudi pri lokalni skupnosti lahko pride do devolucije pristojnosti (71. če ugotovi. Pomembna pa je ena nova naloga: strokovna pomoč državne uprave lokalni skupnosti. ravnajo neprimerno in nestrokovno. ki so prenesene na lokalne skupnosti. Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti. ki jih izdajajo organi lokalnih skupnosti v zadevah iz pristojnosti lokalnih skupnosti. ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdajajo organi lokalnih skupnosti. občinski svet pa poda mnenje. če ugotovi. tako na področju prenesenih kot izvirnih pristojnosti (torej tudi pri originarni!) – 69. da organ lokalne skupnosti ne izvršuje nalog iz državne pristojnosti. ki ga določi. člen (opozorila upravne enote) Upravna enota mora opozoriti pristojno ministrstvo. člen ZDU-1. v ta namen zahteva od organov lokalnih skupnosti poročila. Pokrajine bi lahko dobile nekaj pristojnosti od občin in nekaj od države. člen (strokovna pomoč) Ministrstva dajejo organom lokalnih skupnosti strokovno pomoč s svojega delovnega področja pri prenesenih nalogah iz državne pristojnosti in pri nalogah iz pristojnosti lokalnih skupnosti. O pritožbi zoper posamične akte. za katerega meni. opravljajo nadzorstvo nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov organov lokalnih skupnosti. Upravna enota mora prav tako opozoriti pristojno ministrstvo.

Zakon to sicer omogoča. ● kontrola izvrševanja odločitev. potem država nima posega v odločanje lokalne skupnosti (vsebinsko). če bi zaradi opustitve naloge utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi. Decentralizacija – država s predpisom določa neko nalogo kot avtonomno občinsko nalogo. za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje. lahko ministrstvo na stroške lokalne skupnosti neposredno opravi posamezno nalogo iz državne pristojnosti. Temeljne funkcije upravnih organov so: ● regulatorna – predvsem državni organi. Lokalni skupnosti je zagotovljena precej močna avtonomija (9. • prenesene naloge – prenesene naloge. saj lahko občine odločajo o isti stvari različno. ● servisna – predvsem lokalna samouprava. ki bi jo moral opraviti organ lokalne skupnosti. Ideja lokalne samouprave je povezana z idejo neposredne demokracije. Naloge lokalne samouprave ločimo na: • avtonomne – naloge izvirne pristojnosti. ki je lažje izvedljiva v lokalnih skupnostih. To pa povzroča različen položaj državljanov glede na lokalno skupnost. člen (prevzem pristojnosti za prenesene naloge iz državne pristojnosti) Če organ lokalne skupnosti ne ravna v skladu z opozorilom ministrstva. ki jih postavlja zakon. ali če jih ne izvršuje pravilno in pravočasno. ki jih je na lokalno skupnost prenesla država. 71.V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko ministrstvo predlaga pristojnemu organu lokalne skupnosti tudi ukrepe zoper odgovorno uradno osebo. da začne postopek za odvzem prenesenih nalog. a država le redko prenese naloge na lokalno skupnost. lahko ministrstvo predlaga vladi. Če organ lokalne skupnosti kljub večkratnim opozorilom ne opravlja nalog iz državne pristojnosti. Dekoncentracija – držav le prenese nalogo na občino. Vendar šteje to za legitimno zaradi avtonomije lokalne skupnosti. SREDSTVA DRŽAVNE UPRAVE -glej skripta za upravno pravo- IV. Državna uprava izvaja predvsem regulatorno funkcijo. LOKALNA SAMOUPRAVA 1. Če je avtonomija zares močna. ● izvrševanje. steber javne uprave poleg državne uprave. lokalna samouprava pa predvsem pospeševalno in servisno. Pri decentralizaciji decentraliziramo tri funkcije: ● odločanje – upravljanje je odločanje o družbenih zadevah. v kateri živi. Občina je pri izvajanju samostojna. Avtonomije lokalne skupnosti ni. Ministrstvo mora neposredno opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti organa lokalne skupnosti. kljub temu da je ogroženo načelo enakosti. Te funkcije prenašamo z države na enote lokalne samouprave. občina je namreč le 'izvajalec' za državo. ki so manjše. ● pospeševalna – predvsem lokalna samouprava. 70 . člen URS). kljub temu da je lahko odločanje o istih stvareh različno. 4. do okvirov. TEMELJI LOKALNE SAMOUPRAVE Lokalna samouprava je 2.

● zadovoljevanje teh potreb na organiziran način – lokalne javne službe (voda.1. stopnjo lokalne samouprave. Večina držav jih sicer ima. UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI 2. potrebe po komunalnih storitvah. šolstvo ipd. stopenjsko lokalno samoupravo. da se pred ustanovitvijo pokrajin zgolj posvetuje z občinami. ki bivajo na tem teritoriju.Pri decentralizaciji ne gre za prenašanje zgolj izvrševanja. 2. manjši je upravni proces. Vendar pa ni jasno. Lokalna samouprava nastane. V postopku za sprejem zakona mora biti zagotovljeno sodelovanje občin. pač pa normativni pojav. Ustava predvideva pokrajine kot 2. plin. • enotirno upravljanje – država prenese obveznosti na občino in jih ta izvaja za državo. ki je edini suvereni oblastni organ (odloča iz lastne moči!). ● zavest skupne pripadnosti – subjektivni element. To pooblastilo da država. temelji na družbenem sistemu (pojavu) lokalne skupnosti. 147. skupen teritorij – ni enak državnemu teritoriju. ki mu rečemo sistem lokalne samouprave. Vsak teritorialni upravni sistem. ● ljudje. za to možnost pa so se lahko občine pred ustavno spremembo odločile prostovoljno. Država z zakonom prenese na pokrajine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti. ki izvirajo iz našega skupnega bivanja – npr. S spremembo Ustave se je moč občin močno zmanjšala. Zakon sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. Lokalna samouprava torej ni družbeni.'' Vprašanje je. zakaj sploh potrebujemo pokrajine. Neodvisnost je nastajala vedno v boju med centralno oblastjo in lokalno skupnostjo.. ● potrebe. saj se je prostovoljna ustanovitev pokrajin nadomestila z dolžnostjo države. s katerim se določi tudi njihovo območje. mora pa jim za to zagotoviti potrebna sredstva. sedež in ime. V razvitem svetu je lokalna samouprava eden temeljnih pogojev. Elementi lokalne skupnosti so: ● prostor. Na istem področju se lahko oblikujejo različni interesi na različnih ravneh – npr. na področju šolstva. ko lokalna skupnost dobi pooblastilo za odločanje v lastnih zadevah.). Decentralizacija pomeni z vidika upravljanja krajše in bolj transparentne procese: ○ nižje kot greš. Interesi se uresničujejo z neko dejavnostjo. Interesi se razlikujejo glede na velikost teritorija in značilnosti ljudi na teritoriju. ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena. 71 . Pokrajine se ustanovijo z zakonom. Poznamo: • dvotirno upravljanje – lokalna samouprava je povsem samostojna pri urejanju svojih pristojnosti. Upravna logika sili k decentralizaciji. ○ lažje izvajamo neposredne oblike odločanja (referendum. kakšne obveznosti bo to prineslo državi. VPRAŠANJE POKRAJIN Pri nas je lokalna uprava enostopenjska. člen URS (pokrajine) ''Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost. ○ krajše so informacijske poti. Interesi na ravni države se razlikujejo od interesov na ravni občin (ta vprašanja se nanašajo na bolj konkretne stvari – vprašanja našega bivanja: promet.). a so tudi veliko večje od Slovenije in imajo do 3. Ob upoštevanju interesov se prenašajo tudi pooblastila. da pridemo do neke dejavnosti pa potrebujemo upravljanje. ljudska iniciativa). ampak odločanja in izvrševanja.

ki lahko odloča. podvajanje organov. saj presega 75% povprečja BDP evropskih držav. Kljub slednjemu pa mora imeti neke vzvode odločanja kam z denarjem. • argumenti za pokrajine – lažje črpanje sredstev iz kohezijskih in regionalnih skladov EU. 72 . Obstaja pa nek splošen konsenz o tem. o oblastne regije – druga enota lokalne samouprave. 2. Vendar se tu postavlja vprašanje. • argument proti oblastni pokrajini – visoki stroški. vendar se pri nas pokrajine ustanavljajo od zgoraj navzdol in tako je težko ugotoviti. če se skupnost financira sama. Portugalski in irski je uspel preboj brez oblastnih pokrajin. da če presežemo število 4 pokrajin. • argumenti proti pokrajinam – ogromni stroški. Kljub temu to predstavlja nekaj problemov. Poleg tega pa je tudi sistem države naravnan k financiranju manj razvitih. Slovenija je sedaj namreč zaradi svoje majhnosti v celoti tretirana za razvito državo. Vendar je to lahko šibek argument za ustanavljanje pokrajin. SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE V Sloveniji smo pri oblikovanju teritorialnega upravnega sistema upoštevali komunalni sistem Jugoslavije. brez kakršnekoli oblastne funkcije. Pokrajine bode neke vrste 'dvoživke' – imele bodo avtonomne in prenesene naloge. kaj manjka. Idelano je. Slovenija ne dobi pomoči od EU. ljudje pa imajo lažji dostop do sodelovanja pri odločanju. ni na primer komunikacije z lokalno skupnostjo. Vrsta nalog pokrajin: Ni neke jasne ideje. Vprašanje pa je tudi. organi se ne bi podvajali in celotna organizacija bi se racionalizirala. problemi so glede nalog in financiranja. Sistem vzpodbuja nastanek majhnih občin. saj jih pretežno financira država iz proračuna. Zato namreč obstaja konsenz. Stara občina je bila odslikava celotnega državnega teritorialnega sistema. Podoben sistem se predvideva tudi za pokrajine. pokrajine pa ne. ● skupščini podrejen izvršni organ (izvršni organ skupščine). Glede števila pokrajin pa so analize pokazale. ki pa se bo s pokrajinami povezoval z enotirnim sistemom. o razvojne regije – imajo sredstva. zato se želi razdeliti na pokrajine in za manj razvite dele črpati pomoč iz evropskih skladov. kaj bodo pokrajine sploh počele. saj so upravičene do državnih doklad. • argument v prid oblastni pokrajini – ima svoje organe. ki se uporabljajo za razvoj (ni celotnega aparata). Če bi ob ustanovitvi pokrajin odpravilii upravne enote. a hkrati pri nas analiz glede tega ni in se le veliko ugiba. Problem je tudi financiranje. Glede tega je ideja. da med državo in majhnimi občinami nekaj manjka – ni vzvoda odločanja med državo in majhnimi. saj se da isti učinek doseči tudi na drugačen način: o statistične regije – gre za povezovanje občin le statistično.Pri nas je ideja. razdrobljenimi lokalnimi skupnostmi (močna centralizacija!). kar je slabo! Pokrajinam bi morali pustiti finančno avtonomijo. bi se stroški znižali. Občine bodo samostojne. da bi princip enotirnega upravljanja uvedli s pokrajinami. ali je za Slovenijo racionalno ustanavljati pokrajine. da bi upravne enote v prihodnosti odpravili. Problem slovenskega občinskega sistema pa je. torej da bi država na pokrajine prenesla nekaj svojih nalog. Sodelovati bi morale predvsem občine. ki je temeljil na skupščinskem sistemu: ● skupščine – na vseh ravneh. a hkrati do določene mere skrbeti za enakost regij in za njihovo medsebojno tekmovanje.2. svet. ali potem še potrebujemo upravne enote. da je ugoden za ustanavljanje vedno novih in novih občin. Tako bomo imeli dvotirni sistem. če ne morejo zagotavljati lastnega financiranja. da potrebujemo neko vmesno oblast. ustanavljanje ni več racionalno.

stopnja: občinska uprava. Danes imamo 58 upravnih enot (na teritorijih bivših občin). začetka leta 1995 ni nič spremenilo (še vedno smo imeli enotirno upravo. občina je imela občinsko skupščino. vse oblastne naloge preidejo na upravne enote (odločanje v upravnih stvareh). ki jih za državo izvajajo lokalne skupnosti. stopnji upravna enota. da izvaja kdo drug. ker gre za originarne zadeve občin: ○ I. Funkcije dajo lokalni samoupravi vsebino (zapiski 2003/2004): ● URS – ustavne funkcije. del pa tudi na posamezne izpostave ministrstev. nova občina pa na konceptu delitve funkcij: ● v upravnih zadevah (državnih) odloča na I. člen ZDU-1). Po predhodnem soglasju občine lahko država z zakonom prenese na občino opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti. Šlo je torej za popoln enotirni sistem. Sistem lokalne samouprave je eno izmed temeljnih načel nove ustavne ureditve (9. le-te pa se začnejo drobit. člen URS: ''V Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava. V končni fazi je pač prevladala politična volja (lokalna samouprava je pomemben del oblasti v državi – kalkulacija zaradi glasov). stopnja: župan. stopnji kot na II. lahko pa upravna enota to sporoči ministrstvu. ● imamo torej izraziti dvotirni sistem. občino. nova občina pa na konceptu delitve funkcij.Npr. zato imamo danes preveč občin in neuravnoteženo stanje. ○ II. tj. vendar se do konca leta 1994 oz. To se je institucionaliziralo v obliki občin. je prenesel na državno upravo – državnih oblastnih funkcij ne izvajajo več občine. Danes jih imamo skoraj 200. ki so jih do tedaj opravljale občine. ki so prevzele del funkcij dotedanjih občin. Tipičen primer je primestna občina Logatec: industrijska cona). pri izdaji gradbenega dovoljenja). ZLS (do tega danes še ni prišlo). Stara občina je temeljila na enotnosti funkcij. če za to zagotovi tudi sredstva. ministrstvo pa vladi – vlada sproži postopek za presojo ustavnosti in zakonitosti odloka – torej lahko tak odlok odpravi samo Ustavno sodišče (64. ki je izvajala vse 'prenesene' naloge). Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge. ● občine v svojih zadevah odločajo tako na I. Pretirana decentralizacija ni napredek v demokraciji. ustanovi upravne enote (na enakem teritoriju. člen URS). ampak si lahko preide v nasprotje sama s seboj. v občini pa so bile združene vse teritorialne funkcije uprave (do leta 1995 je vse potekalo enotirno). Vse je izvajala občina. ki je imela svoj izvršni svet kot lasten izvršilni organ. da lahko nova občina izvaja tudi naloge države – po sporazumu z državo. ● Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) – določil je originarne pristojnosti občin ter postopek nastajanja občin. Enaka razmerja. 73 . pri čemer mora država zagotoviti sredstva za izvajanje – 2/III. Po osamosvojitvi smo sprejeli načelo lokalne samouprave (9. tj. ga vlada ne more odpraviti ali zadržati. Na začetku leta 1995 pa smo le začeli uveljavljati lokalno samoupravo: ● Zakon o upravi – šlo je za funkcionalni premik: naloge. stopnji. razen tistega. člen URS Občine so temeljne samoupravne lokalne skupnosti. za kar je bilo z zakoni določeno.''). Imeli smo približno 60 občin. Današnja ureditev v Sloveniji je torej: ● oblikovali smo normativno možnost. občine imajo danes originarne naloge (UPOŠTEVAN UPB-1!!!) Stara občina je temeljila na enotnosti funkcij. kot so med ministrstvi in upravnimi enotami. na upravni enoti pa morajo delovati v skladu z lokacijskim načrtom (npr. ○ načrtovanje prostora v skladu z zakonom – lokacijski načrt sprejme občina. ampak državna uprava. ● Zakon o lokalni samoupravi – več vrst nalog znotraj tega zakona: ○ upravljanje s premoženjem – omejuje Zakon o javnih financah. katerega so dotlej imele občine). ki so zelo neuravnotežene. Potrebno je ločiti izvirne naloge in naloge. Nove občine so se začele oblikovati popolnoma na novo. ustavne pristojnosti: omogoča pogoje za gospodarski razvoj občin. ki so nanjo prenesene z zakoni. so tudi med ministrstvi in celotnim sistemom lokalne samouprave: občina izdaja odloke kot abstraktne akte – če izda nezakonit odlok. 2. Pričel se je velik pritisk na drobitev občin (princip drobljenja občin – minimalno 500 prebivalcev + možne izjeme).

člen ZLS. Občinski svet je organ strateškega odločanja občine. ker realno še nismo ustanovili pokrajin. ki je ustanovljena z zakonom. člen ZLS Mestna občina se ustanovi na območju mesta po postopku in ob pogojih. tj. V tem trenutku imamo enostopenjsko lokalno samoupravo. Irska. stopnja lokalne samouprave . Status mesta določi ali ugotovi Državni zbor. Zakon pa dopušča tudi različne možnosti povezav (poleg pokrajin): ● skupne strukture – struktura. ZLS) – predvsem na področju javnih služb. ● pokrajine – II. vsaka občina svojega vodnega zajetja). 4. v Sloveniji imamo enoten tip občin. Države. ● združenja občin – 6/II. s katerim bi bil določen tudi njihov teritorij. kjer ena občina in njena uprava. predstavljanje občin kot skupnosti. Obstaja predlog. kjer so majhne občine. 3.● prenesene naloge – v praksi jih v Sloveniji ni! Prenos na podlagi sporazuma z občino + zagotoviti je potrebno sredstva s strani države. in ○ politični – z oblikovanjem pokrajin se močno omeji moč. Realno gledano bi danes pokrajine že lahko nastale. gre za strukturo. Po predhodnem soglasju oziroma sporazumu s pokrajino lahko država z zakonom prenese na pokrajino opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti. potrebno ločiti od ustanavljanja skupnih organov (zgoraj). da bi bile pokrajine lahko določene z zakonom. V tem trenutku imamo enostopenjsko lokalno samoupravo. ki presegajo zmogljivosti občin. gre za nek mali upravni sistem (interesno združenje upravnih sistemov) za zagotavljanje izvajanja določene javne službe (nima npr. ● upravljalske možnosti. Če teritorij pokriva najmanj 20. normativno pa imamo dvostopenjsko. ter druga občina in njena uprava oblikujeta skupen organ (6/I. ● možne so tudi večnamenske ali enonamenske zveze (skupnosti) občin (6/I. Obe vrsti občin se lahko notranje strukturirata (stare so bile strukturirane na krajevne skupnosti). Lahko imajo namesto samoupravnih regij administrativne regije. npr. s prenosom pa bi lahko prenesli različno število nalog (to pa ni v skladu z enotnim tipom občine). Pokrajine nastajajo na podlagi odločitve občin (3/I. funkcionirajo zelo dobro (imajo enostopenjsko lokalno samoupravo. Že same občine se strukturirajo na dve vrsti: ● navadne občine. Portugalska). Nova zakonodaja je ohranila trajno možnost notranjega strukturiranja: ● statuti – poimenovanja določi statut občine. Primerjalno gledano je ta struktura zelo različna. ki je vezana na občine!. integriteto države (zato danes nimamo pokrajin. ki jih določa ta zakon. tudi v pokrajine. člen ZLS Občine se samostojno odločajo o povezovanju v širše samoupravne lokalne skupnosti. ker si jih nihče ne želi). lahko govorimo o mestni občini. normativno pa imamo dvostopenjsko strukturo lokalnega samoupravnega sistema: ● občina je temelj – I. zato bi bila vsebina teh pokrajin relativno prazna. ZLS): ti urejajo vsa razmerja med občinami. lahko se občine notranje strukturirajo. zlasti. vendar pa nimamo Zakona o pokrajinah. stopnja lokalne samouprave. ki so vzpostavile ta sistem. Zakona o lokalni samoupravi (ZLS)). Lahko imamo tudi drugačno strukturo. Razlogi proti realizaciji te delitvi: ○ upravno-organizacijski. 74 . če za to zagotovi tudi sredstva. ampak zastopanje. ● mestne občine – 4. Pokrajine urejajo in opravljajo lokalne zadeve širšega pomena. ker realno še nismo ustanovili pokrajin. izvajanje določenih pravic na področju javnih služb.000 prebivalcev. ● statusne možnosti. – nimajo namena izvajati funkcij lokalne samouprave.

V ta namen ustanavljajo zveze. ○ knjižnica. obmejnih. – komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo.Lokalna samouprava je nastala iz boja med absolutističnim vladarjem in posameznimi mesti. Pri ustanavljanju občin se morajo kriteriji iz 13. javne zavode. člen Samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. Zakonodajalec določa pogoje za ustanovitev občine ki so vezani na: ● različne infrastrukture (13/II. stopnja (16. člen ZLS)./II. večino v kvartarnem in terciarnem sektorju – 16/III. odvajanje in čiščenje odpadnih voda. vendar ne manj kot 2000 prebivalcev. Ob ustanovitvi ima lahko občina manj kot 5000 prebivalcev. oskrba z električno energijo). zgodovinskih ali gospodarskih razlogov – zaradi te možnosti je prišlo do zelo neuravnotežene strukture lokalne samouprave). lahko združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave. ○ oskrba z življenjskimi potrebščinami. člen Občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. ○ prostor za občinsko upravo.a člena tega zakona upoštevati kot celota.000 prebivalcev + 15. Podoben 'nagib' je še danes. zgodovinskih ali gospodarskih razlogov se lahko izjemoma ustanovi občina. 6.) in okolico (več kot 20. s katerim se ugotovi volja prebivalcev. ○ poštne storitve. javna podjetja in ustanove. obmejnih. zato prihaja do zvez občin. Z zakonom. 75 . ZLS) – ustanovi jih Državni zbor. pomembne za konstituiranje občine. – poštne storitve.: ○ osemletno šolanje.000 delovnih mest. narodnostnih. Samoupravne lokalne skupnosti se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezujejo v združenja. ki ima manj kot 5000. NASTANEK OBČINE IN MESTNE OBČINE Občine nastajajo po volji države (referendum je posvetovalni – 12. 13. ime in sedež. s katerim se ustanovi nova občina se določi njeno območje. in 13. 13.3. da je občina sposobna na svojem območju zadovoljevati potrebe in izpolnjevati naloge iz prejšnjega odstavka. če so zagotovljeni naslednji pogoji: – popolna osnovna šola. ZLS): občina se lahko ustanovi. Poleg občin imamo tudi: ● mestna občina – I. 2. njihove zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. število članov prvega občinskega sveta in druge zadeve. – primarno zdravstveno varstvo občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena postaja). 12. ZLS). člen Območje občine se lahko spremeni oziroma nova občina se lahko ustanovi z zakonom po opravljenem referendumu. Šteje se. ○ primarno zdravstvo (zdravstveni dom ali postaja). Samoupravne lokalne skupnosti. če gre za ustanovitev nove občine z združitvijo dveh ali več občin. zakon pa določa tudi. Zaradi geografskih. ○ finančne in bančne storitve. Vezana je na mesto (3000 prebivalcev – 15a. če število prebivalcev presega 5000. ○ komunalni sistemi. ● število prebivalcev (13a. – knjižnica (splošna ali šolska). ustanavljajo in upravljajo sklade. narodnostnih.a člen Občina ima najmanj 5000 prebivalcev. kdaj se lahko ustanovi z manj (če gre za združevanje več občin ali iz geografskih. – prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti.).

ZLS). ○ vaški odbor. Obstajajo tri možnosti: ● takšni skupnosti statut podeli lastnost pravne osebe javnega prava (19c. zadovoljevanja komunalnih potreb in planiranja razvoja ustanovi mestna občina. na območju katerega se ustanovi mestna občina. vendar ne morejo nastopati v pravnem prometu kot pravna oseba. ZLS Na območju občine se lahko ustanovijo ožji deli občine (krajevne. Ime mestne občine se določi po imenu mesta. Glede naselij. Mestno občino ustanovi Državni zbor z zakonom po prej opravljenem referendumu.● pokrajina – II.).000 prebivalcev in najmanj 15. ● krajevne skupnosti. 16./VI./I. svet pa izvoli predsednika (19a. če ima najmanj 20. ZLS). tj. Državni zbor samo ugotovi. Pri notranji členitvi mora občinski svet upoštevati zemljepisne. ○ krajevni odbor./I.) – prebivalci izvolijo svet (19/I. Odločitev o vključitvi občine v pokrajino je na referendumu sprejeta. imajo enak upravljalski sistem. 23. gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja. člen Mesto je večje urbano naselje. 19. lahko opravlja upravne funkcije pokrajine. ki se po velikosti. člen Organ ožjega dela občine je svet. stopnja. povezanih v enoten prostorski organizem in mestno okolico. s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju ter po postopku. ZLS (1) Pokrajina se ustanovi. Način izvolitve članov sveta ožjega dela občine določa zakon. če tako odločijo občine. Mestna občina je gosto in strnjeno naselje ali več naselij. gospodarske. kar ji je prepuščeno s statutom. Nobena občina še ni oblikovala pokrajine. člen Mestna občina. Naselje dobi status mesta z odločitvijo Državnega zbora. Znotraj občine lahko nastanejo upravni sistemi. imajo določena pooblastila. da že imajo status mesta. ki so glasovali.000 delovnih mest./III. ekonomski strukturi. če se za to odloči večina volivcev. 19c. torej od spodaj navzgor. člen Na območju mesta se zaradi enotnega prostorskega in urbanističnega urejanja. ki so status mesta že dobila v skladu s predpisi. 18/I. ● vaške skupnosti.. prebivalstveni gostoti. zgodovinske.. ZLS) (nima teritorija. naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij. kulturne in druge značilnosti območja.). 73. četrtni odbor za Vič). Mestni svet ima delovna telesa in eno od teh delovnih teles je lahko tudi ta odbor (npr. ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela občine. Z zakonom se določita območje in ime mestne občine. Nastane z odločitvijo občinskih svetov. ● za določena ožja teritorialna območja občin se oblikuje posebno delovno telo občinskega sveta (19/III.000 prebivalcev.V. 76 . sprejetih z dvotretjinsko večino vseh članov. ki je povezana v pokrajino. Mesto lahko dobi status mestne občine. upravne. – OBETAJO SE USTAVNE SPREMEMBE! 15a. Vsako notranje strukturiranje nastane na podlagi statuta občine (18/I. pretežno posvetovalno telo glede odločitev. zakon daje podlago. ki jo povezuje dnevna migracija prebivalstva. V MOL (Mestni občini Ljubljana) je členitev na četrtne skupnosti z različnimi statusi. Potrebna je 2/3 večina vseh članov (73/I. vrsta pa je odvisna od odločitve občine: ● četrtne skupnosti. DZ pa tega ne more. dela tisto. in 30/III. ● nimajo lastnosti pravne osebe javnega prava (19c. Ime in območje ožjega dela občine se določi s statutom občine. spremeni ali ukine z zakonom na podlagi odločitev občinskih svetov. od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih in je geografsko. ZLS. O odločitvi občinskega sveta se lahko izvede referendum. tudi 19č/II. ki ga določa poseben zakon. vaške ali četrtne skupnosti).). veljavnimi v času podelitve. ki se nanašajo na ta del občine): ○ četrtni odbor. Mesto ima več kot 3.

Ožji del občine se ne sme zadolževati. da zastopa ožji del občine predsednik njegovega sveta. V primeru. način financiranja njegovega delovanja določi občinski statut. . člena tega zakona. Statut občine lahko tudi določi./I. ● občina je regulator na naslednji ravni. da ožji del občine nima organa iz prejšnjega odstavka.pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti. ki se pretežno nanašajo na njegove prebivalce in ki so mu prenešene v izvajanje s statutom občine. lahko statut občine določi. 77 . 19č. ga zastopa njegov svet. Če s statutom občine niso ustanovljeni ožji deli občine ali če statut občine določi. 19c. odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. ki nastanejo z združitvijo ali z razdružitvijo prejšnjih ožjih delov občine.lokalne javne službe. da so pravni posli nad določeno vrednostjo. da je ožji del občine pravna oseba javnega prava. ki so določene s statutom občine oziroma z odlokom iz drugega odstavka prejšnjega člena. ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta ožjega dela občine. člen Statut občine lahko določi. s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb. namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva. da je ožji del občine pravna oseba.Statut občine lahko določi. Statut občine lahko prenese v izvajanje ožjemu delu občine zlasti naloge. Podrobneje se naloge. Sredstva za izvajanje nalog ožjih delov občine se zagotovijo v občinskem proračunu. bližje je vladi (izvedbene pristojnosti . Svet ožjega dela občine ima predsednika. veljavni le ob soglasju župana. ki se prenesejo v izvajanje ožjim delom občine določijo z odlokom. da ožji del občine ni pravna oseba.izvedbena zakonodaja) – zakon daje pooblastilo. da so pravni posli nad določeno vrednostjo veljavni le ob soglasju župana. da je ožji del občine pravna oseba. Če ožji del občine ni pravna oseba. njegove pravice in obveznosti preidejo na občino oziroma na nove ožje dele občine z lastnostjo pravne osebe. . da je ožji del občine pravna oseba. člen Če je ožji del občine v skladu s statutom občine pravna oseba. Glede odločanja sveta ožjega dela občine se smiselno uporablja določba prvega odstavka 35. Statut občine lahko določi. Število članov sveta ožjega dela občine določi občinski svet. 19a. ki jih sklene ožji del občine. nastopa v pravnem prometu v okviru nalog. se njegovo delovanje financira iz občinskega proračuna. ki se nanašajo na: . da ožji del občine nima sveta. V primeru. s plačili za storitve in s prihodki od premoženja ožjega dela občine. V primeru. lahko občinski svet ustanovi krajevne. člena tega zakona. PRISTOJNOST IN NALOGE OBČINE Ali je lokalna samouprava v zakonodajni ali izvršilni oblasti? ● ni delitve funkcij v tem smislu. Statut občine lahko v tem primeru določi tudi. a ne daje neposrednih okvirov (pri nas poznamo sistem spontanih uredb – splošno pooblastilo v ZDU in URS)). .upravljanje s premoženjem. ki ima svet. ki je sestavni del občinskega proračuna. 19b. Če ožji del občine. 2. V primeru. ki je v skladu s statutom občine pravna oseba. Prihodki in odhodki ožjega dela občine morajo biti zajeti v njegovem finančnem načrtu. opravlja naloge. Za obveznosti ožjega dela občine subsidiarno odgovarja občina. preneha obstajati ali če mu preneha pravna subjektiviteta.vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin. ● gre bolj za delitev nalog. člen Ožji del občine.4. kot pa zakonodajalcu. vaške ali četrtne odbore v skladu s tretjim odstavkom 30. da v okviru nalog ožjega dela in v okviru s proračunom določenih sredstev za izvajanje teh nalog občino pri izvajanju odločitev sveta ožjega dela občine zastopa svet ožjega dela občine ali njegov predsednik.

v okviru svojih pristojnosti ureja. .(3) – tu najdemo največ nalog.ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih. požarno varnost. pri nas v načelu s prostorom bolj ali manj razpolaga občina. upravlja in skrbi za lokalne javne službe. končno upravno odločbo pa izdaja država (gradbeno dovoljenje dobiš na upravni enoti in ne na občini).omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva. ● prenesene naloge države – ostanejo v pristojnosti države. . Občine naj bi imele več nalog: ● naloge iz ustavnega položaja. nadzor nad prireditvami… 21. . javne poti.pospešuje vzgojno izobraževalno.Načelo subsidiarnosti – zadeve je treba spuščati do ravni. občina pa nastopa kot instrument.gradi. vzdržuje in ureja lokalne javne ceste. ○ odvoz smeti.ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte. . . Skrbeti mora pa tudi za: kulturo (knjižnice). za varstvo pred hrupom. ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev. za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja. ○ pogrebna dejavnost itd.načrtuje prostorski razvoj. ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom.pospešuje razvoj športa in rekreacije. .''). ker so interesi v prostoru izrazito izključujoči (interesi v prostoru so najbolj konfliktni – z uresničevanjem pravic se izključi drugega). Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: . . . ● področje lokalnih javnih služb – 21/II.upravlja občinsko premoženje. člen ZLS): ● urejanje in upravljanje s prostorom – 21/II..skrbi za varstvo zraka. za predšolsko varstvo. ne pa pod to raven (ker je v tem prišlo do pretirane centralizacije). ki niso bile nikoli prenesene nazaj na občine. osnovno varstvo otroka in družine. na katerih se te naloge izvajajo (21. invalide in ostarele. . . omogoča dostopnost do kulturnih programov. Lokalna samouprava se oblikuje na principu subsidiarnosti. ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. kjer se oblikujejo interesi. .pospešuje službe socialnega skrbstva.ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj. Zakon o lokalni samoupravi določa področja.pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost. v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami. člen Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge). . rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva.organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini. tal. Občina ne določa dejavnosti same. ○ odvajanje odplak. URS . turizma in kmetijstva. za socialno ogrožene. ● izvirne naloge občine ali mestne občine – določa jih zakon.(5) – gre za komunalne storitve: ○ oskrba s pitno vodo. vodnih virov. . kar daje tudi največjo moč občini. društveno in drugo dejavnost na svojem območju. za gradnjo in vzdrževanje lokalnih cest (prometna infrastruktura). Gre za naloge upravnih enot. ampak mora zagotoviti pogoje za izvajanje teh dejavnosti (njihova vsebina pa je določena z državnimi predpisi).delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti: ''V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve. informacijsko dokumentacijsko. . 78 . zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju. šport in rekreacijo (infrastruktura). Izvirne naloge določa URS (140/I.

skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč. lahko pa vse naloge na eno samo občino (24/III. ● občina je v položaju upravne enote v razmerju do države. . ZLS) – za ugotavljanje višine sredstev se lahko določi arbitraža.zagotavlja javno zdravstveno službo na sekundarni ravni na svojem območju. obratovalnega časa gostinskih lokalov. stopnja! 24. poklicnih in višjih šol na svojem območju. zagotavlja javno mrežo gimnazij. ZLS) – pri izvirnih nalogah je občina I. zlasti na področjih urejanja javnega primestnega prometa. člen Po predhodnem soglasju občine lahko država z zakonom prenese na občino opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti (prenesene naloge). in 24/V. ● lahko prenese posamezno nalogo na vse občine. ki urejajo posamezna področja. evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva na podlagi pisne zahteve statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov. kot svoje naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti. ki se lahko bolj racionalno in učinkovito opravljajo v občini. izvaja naloge na področju geodetske službe. Z zakonom se lahko določi. ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem območju. da je občina dala predhodno soglasje. V tem okviru mestna občina zlasti (24. . Razloge in pogoje za opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti v občini določi zakon.izvaja naloge na področju geodetske službe.sprejema statut občine in druge splošne akte. ZLS). . ki se nanašajo na razvoj mest. ● država mora zagotoviti tudi sredstva za izvajanje teh nalog (24/VI.organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč.organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe. . poklicnih in višjih šol. . srednjih in poklicnih šol ter javne zdravstvene službe na sekundarni ravni. da jih ta opravlja za državo. Mestna občina pa ima še dodatne naloge (22. . srednjih. člen): . . ZLS Občina opravlja statistično. člen ZLS): mestni in primestni javni promet. ki jo postavi Državni zbor (25. ZLS)!.. na mestne občine.organizira občinsko upravo. izvajanja nalog na področju posegov v prostor in graditve objektov ter geodetske službe in zagotavljanja javne mreže gimnazij. na občine na določenem območju ali na posamezno občino. 79 .izvaja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov na svojem območju. s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti. vendar samo z vnaprejšnjim soglasjem občine (24/I. Prenesene naloge država prenese na občino. Te naloge ostanejo v pristojnosti države. kar je več kot samo instančni nadzor (88/II. 22. . Šteje se. 21a/I. .zagotavlja javno mrežo gimnazij.ureja javni primestni promet.določa prekrške in denarne kazni za prekrške. Zakon lahko določi. da s tem soglašajo vse občine ali da s tem soglašajo vse mestne občine ali da s tem soglašajo vse občine na določenem območju. srednjih. s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov. če občina ni zadovoljna z višino. .ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. Na občino se lahko prenese opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti. izvaja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov na svojem območju. če je vložila pri Državnem zboru pobudo za opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti.ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem območju. občina pa nastopa kot instrument: ● prenaša jih Državni zbor. da se opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti prenese na vse občine. . člen ZLS). in II. da se opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti prenese na občine ob pogoju. člen Poleg lokalnih zadev javnega pomena mestna občina na podlagi in v skladu z zakoni. zagotavlja javno zdravstveno službo na sekundarni ravni. če ni z zakonom drugače določeno. država nadzoruje tudi pravilnost (primernost) in strokovnost izvajanja prenesenih nalog.

tj. ● državne pristojnosti – državne so enake prenesenim nalogam občine. župan. različne stranke. ali bo pokrajina enotirna ali pa bo dvoživka.5. 88. da bi imeli krovni zakon in dva zakona. 2. Za prenesene naloge zagotavlja država občini tudi ustrezna sredstva za njihovo opravljanje. Pripravlja se uredba o teritorialni organiziranosti državne uprave (s tem bomo dobili od 6 do 8 upravnih enot). 80 . Če spora ni mogoče rešiti na način iz prejšnjega odstavka. Je kombinacija iz članov sveta in iz ljudi. ● prenesene pristojnosti – iz občinske pristojnosti. V zadevah. člen Prenesene zadeve iz državne pristojnosti ureja in opravlja pokrajina kot svoje izvirne pristojnosti. Oba sta izvoljena na neposrednih. ki jih na občine prenese država. Pri nas tega nismo prevzeli. 80. odloči Vrhovno sodišče v upravnem sporu meritorno. 25. demokratičnih volitvah – lahko pride do kohabitacije (blokada v sistemu. ● svet občine ima izvršilni organ. občine). Koncept nove pokrajine ni določen. Pokrajina (je oseba javnega prava – 72/V. člen Pokrajine sodelujejo tudi pri predlaganju in izvrševanju drugih zadev iz državne pristojnosti. imata pa enakovreden položaj.Državni zbor mora pred sprejemom zakona. ki lahko kaj prispevajo. pa opravljajo državni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela. Delovna telesa sestavljena po tem vzoru: ○ en del svetniki.) ima: ● izvirne pristojnosti. pridobiti predhodno soglasje občine. člen Država lahko z zakonom poveri pokrajini izvrševanje posameznih zadev iz državne pristojnosti. Državni nadzor nad delom organa lokalnih skupnosti izvršujejo vlada in ministrstva. Zadeve iz prejšnjega odstavka pokrajina opravlja kot državne zadeve po navodilih in s sredstvi države. ● določenost funkcij: na eni strani svet. ○ če občinski svet dve leti ne sprejme proračuna. s katerim se občini v opravljanje prenesejo posamezne naloge iz državne pristojnosti. Imamo možnost. Del tega poznali tudi mi: občinski svet na neposrednih volitvah. ○ drugi del ljudje iz lokalne skupnosti. tako da jo republika pooblasti za izdajanje posameznih predpisov. ne more pa glasovati. na drugi strani individualni organ. ki niso neposredno sodelovali na volitvah. Nekaj značilnosti: ○ župan sklicuje in vodi občinski svet (določa tudi dnevni red). Predsednik tega odbora predstavlja občino. druga drugi nagajajo). Za postopek pred arbitražo veljajo splošni procesni predpisi. člen Občina lahko sproži spor pred arbitražo glede višine sredstev iz prejšnjega člena. če ji država za to zagotovi sredstva. lahko ga Državni zbor. ampak organe po posameznih področjih (skandinavsko-anglosaški sistem). lahko sodeluje v razpravi. Ti odbori imajo pri nas le posvetovalno vlogo. ORGANI OBČINE Poznamo več modelov upravljanja: ● izvršilni del nima enovitega delovanja. Nova ureditev naj bi bila takšna. ki ga izvoli izmed sebe (podobno kot na državni ravni). Arbitražo sestavlja enako število predstavnikov občine in vlade. strokovno-tehnično podporo. ga DZ razpusti. 79. nimajo pa izvršilne vloge. ○ vloga obeh je abstraktna regulacija. Župana lahko razreši v primeru nezakonitega ravnanja. 75. ○ župana občinski svet ne more odstavit. člen Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov občin. ki bi urejala institucije (pokrajine. da teritorialne državne naloge prenesemo na pokrajino v izvirno pristojnost in tudi da pokrajine izvajajo naloge države v smislu državnih nalog – s tem bi se ukinile upravne enote.

sprejema statut občine. ki pa akta ne more zadržati (o aktu jo obvesti upravna enota). . Glavna naloga upravnega sistema je odločanje. ZLS – notranji nadzor zakonitosti). Zunanji nadzor zakonitosti: presojo lahko sproži tudi vlada. Tajnik občine je uradnik po zakonu. ki ga imenuje in razrešuje župan. ga lahko zadrži in občinski svet pozove. Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti. župan in nadzorni odbor.sprejema prostorske in druge plane razvoja občine. Če ga ne.sprejema občinski proračun in zaključni račun. ki jih določa zakon in statut občine. 29. naj ga spremeni. člen Upravne naloge občine izvaja občinska uprava. ● občinska inšpekcija. da je akt nezakonit. župan in podžupan občine so občinski funkcionarji. Do občinskega sveta pridemo s splošnimi volitvami (je politično sestavljen.imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote. da o teh zadevah odloča drug občinski organ. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo. ● odloča o vseh drugih zadevah. 28. lahko župan predlaga presojo pred Ustavnim sodišče (33/V. ○ župan ima v razmerju do občinskega sveta funkcijo varuha zakonitosti: če smatra. stranke kandidirajo).5. ● sprejema proračun (pri tem je vezan na predlog župana) in zaključni račun. podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta.daje mnenje k imenovanju načelnikov upravnih enot. . .daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino.imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta. ● podžupan. . 2. ● nadzorni odbor. če zakon ne določa.imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin. če ni s tem zakonom drugače določeno. na državni ravni pa vlada). ● župan. . ki ureja položaj javnih uslužbencev. 34a. ● imenuje člane nadzornega odbora in svojih različnih delovnih teles. ● daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote. ZLS): ● sprejema vse abstraktne akte občine. OBČINSKI SVET Na strateški ravni odloča občinski svet (29/II. 81 . .1. delo občinske uprave pa vodi tajnik občine. ● odloča o razpolaganju z občinskim premoženjem.nadzoruje delo župana. .○ izvajanje drugih pravic (ustanoviteljske pravice – praviloma občinski svet. . S splošnimi akti občine se lahko za položaj tajnika občine določi naziv direktor ali direktorica občinske uprave. člen Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih pristojnosti občinski svet: .odloča o drugih zadevah. .odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja. . člen Člani občinskega sveta. Različni subjekti znotraj občine so: ● občinski svet. ki jih določa statut. . ○ statut. Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom. člen Organi občine so občinski svet. katerega imenuje vlada. ● občinska uprava. ○ odloki (občinski zakon). 49.sprejema odloke in druge občinske akte.

5. 32. 32a. člani svetov ožjih delov občine. opravlja funkcijo neposrednega nadzora nad finančnim poslovanjem občine. Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz določbe prvega odstavka 37. Sicer pa so naloge župana: ● zastopa občino kot pravno osebo – 33/I. ● predlaga proračun in odloča o proračunskih sredstvih – 33/III. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov sveta. ki ga voli občinski svet na predlog župana – 49/III. ŽUPAN Funkcija župana: ● monokratičen. NADZORNI ODBOR Nadzorni odbor izvoli občinski svet (32a. ● predlaga podžupane (voli jih občinski svet). podžupan.nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev.. župan pa lahko zadrži tudi druge odločitve in če občinski svet vztraja pri njih./III. ZLS). je tudi politično sestavljeno.. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: . če deluje nezakonito ali če v enem letu ne sprejme proračuna). Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta. ki so uporabniki proračunskih sredstev.a člena tega zakona. ● če župan krši predpise. zato se postavlja vprašanje. ZLS): opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine. lahko župan sproži ustavni spor – 33/V. organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev. da bo funkcijo opravljal poklicno. ZLS). ● dobimo ga na neposrednih splošnih volitvah. ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Naloge nadzornega odbora (32/I. 2. župan. vendar ga ne more razrešiti občinski svet.5. Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.. enoosebni organ. delavci občinske uprave.2. Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. lahko župan sproži upravni spor – 33/VI. npr. nadzoruje pravilnost finančnega poslovanja občine . pač pa Državni zbor – vprašanje. da bo funkcijo opravljal poklicno. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. v povezavi s 66.3. če ne bi bila to bolj pristojnost ustavnega sodišče (DZ lahko razreši tudi občinski svet. Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine. ZLS). 82 . ali pa pri njem vztraja – če vztraja. . ali lahko DZ sprejema takšne odločitve.. se lahko razreši. člani poslovodstev organizacij.opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine. mora o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije. . člen ZLS Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Pri prenesenih nalogah lahko presojo ustavnosti in zakonitosti zahteva vlada. ● je tudi varuh zakonitosti občine – lahko zadrži objavo nezakonitega predpisa – občinski svet lahko tak odlok spremeni. ● razmerje med županom in občinskim svetom je podobno razmerju med zakonodajno in izvršilno oblastjo – župan izvršuje. Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov./I. členom ZDU-1). ● imenuje zaposlene v upravi (izjema je tajnik. ki so opredeljene v poslovniku. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec. ● ni nobene zveze med razmerjem občinski svet-župan in razmerjem vlada-minister. Župan se lahko odloči. tajnik občine.nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev.Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči. kar sprejema občinski svet – 33/III.. člani pa ne smejo biti istočasno tudi člani občinskega sveta (32a. sklepa pogodbe. ● vodi upravo. člen Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. 2. ki lahko zadrži tak akt do odločitve pred ustavnim sodiščem (33/VII.

v izvirnih pristojnostih odloča na II. člen Župan predstavlja in zastopa občino. člen Občina ima najmanj enega podžupana. ampak ga imenuje občinski svet na predlog župana (33a. da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije.4. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana. in predlaga občinskemu svetu. ● občinska inšpekcija – občina lahko izvajanje lastnih predpisov tudi sama nadzoruje. pa najstarejši član občinskega sveta. da je nezakonita. se splošni akt objavi. ki je z zakonom prenešena v opravljanje občini. ○ odloki. ○ poslovnik občinskega sveta (99/II. da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu. fizično pa občinsko upravo vodi tajnik občine (direktor(ica) občinske uprave). ni neposredno voljen. ZLS). lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču. Župan predstavlja občinski svet./I. Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo. 33a. če meni. DRUGI ORGANI OBČINE Drugi subjekti: ● podžupan – je fakultativen organ. člen ZLS). ● občinska uprava – 49. da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji. pravilniki (65. ki bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana. člen ZLS). pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi. Podžupan se lahko odloči. ZLS). stopnji pa odloča župan. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana izmed članov občinskega sveta. 33. župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve. ki jih mora opravljati občina. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev. Z aktom o imenovanju podžupana določi občinski svet na predlog župana podžupana. AKTI OBČIN Pravni akti občin: ● splošni akti (občinski svet): ○ statut (64. nadomešča župana član občinskega sveta. odlokov in drugih splošnih aktov občine. na I. stopnji odloča v izvirnih in prenesenih pristojnostih.6. Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna. ZLS). člen ZLS – opravlja vse naloge. župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom. ● odločbe v upravnem postopku: 83 . ZLS). nima pa pravice glasovanja. za katere ga župan pooblasti. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti…… Kadar nastopijo razlogi. na II.● ● varuh zakonitosti – 33/V. pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Župan skrbi za objavo statuta. da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji. Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta. ki ga določi župan. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. izvršuje odločbe občinskega sveta in župana. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet. Župan zadrži objavo splošnega akta občine. če meni. ○ proračun (33/III. enako kot pri županu je lahko tudi funkcija podžupana profesionalna (predvsem v večjih občinah) ali neprofesionalna.5. če tako predlaga župan. stopnji. ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.. 2. če ga ne določi. lahko pa prenese to funkcijo na tajnika/direktorja).. ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine. 2. šef je župan (po zakonu. 57/I. odredbe. da bo funkcijo opravljal poklicno. navodila. pomaga županu (33a. odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta./IV.

državni organ (68/II. . Vendar so ta sredstva namenska (Ministrstvo za finance izvaja tudi neposredno kontrolo): 84 . ki ga določa zakon. 69. člen Občinski sveti sprejmejo statute občin do 30. O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava.ministrstvo ali organ v sestavi ministrstva). člen Občina sprejme svoj statut. ○ davek na dediščine in darila.). če zakon drugače ne določa. pravilniki in navodili. ○ tudi npr. ○ dohodki od zakupnin. II. oblikovanje in pristojnosti občinskih organov razen glede organov občinske uprave. ki jih določa zakon.7. O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine. člen ZLS): ○ dohodki od najemnin. način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini. FINANCIRANJE OBČIN Financiranje občine (52. ○ davek na dobitke od iger na srečo. O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil. odloča pristojni državni organ. ○ dohodki od vlaganj kapitala. na drugi stopnji pa župan. pripadejo pa neposredno (v celoti ali vsaj deloma) občini: ○ davek na premoženje. V enem mesecu po sprejemu statuta občine občinski svet sprejme poslovnik o svojem delu ter akt o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. ○ del dohodnine – 53/III. vendar le na podlagi zakona – 53/II. aprila 1995. obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij v upravnem postopku. 68. ki plačujejo visoko dohodnino (54. odredbami. stopnji: občinska uprava (67/I. Statut občine določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine.). 65. člen Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti. 67.. člen O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občine odloča v upravnem sporu pristojno sodišče. ○ na II. ki jih sicer pobira država. 99.○ na I. v katere krajevno pristojnost zadeva spada.. ta delež naj bi bil 30%. ker so nekatere občine bogate. ○ davek od prometa nepremičnin. Zadeve iz prenesene pristojnosti ureja občina z odloki in drugimi predpisi. Župan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v enem mesecu po sprejemu akta o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. ZLS). če ni z zakonom drugače določeno. člen Organi občine in nosilci javnih pooblastil odločajo v upravnih stvareh in o drugih pravicah. 2. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE 64. ○ prihodek od dobička. ● nekatere občine ne zmorejo financirati lastne dejavnosti – sofinanciranje države (56/I. ZLS). določenimi z zakoni. člen ZLS): ● iz davkov – občina lahko določi davke v okviru zakona (lahko predpisuje tudi lokalne davke. Davki. ki ga ustvarijo javna podjetja in tudi javni skladi. rente od zemljišč (npr. stopnji: župan (izvirna pristojnost – 67. člen Občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki. v Krškem zaradi jedrske elektrarne). ○ dohodek od koncesij. ● financiranje iz lastnega premoženja – problem je. druge pa revne in lahko pritegnejo tiste.

ki se dodelijo posamezni občini zaradi nemotenega izvajanja lokalnih zadev javnega pomena iz tretje alinee prvega odstavka tega člena. Višina sredstev iz drugega odstavka tega člena se za posamezno občino določi zlasti glede na: . zadolžitev – 55. ○ država financira tudi tiste naloge občine. ki so v posebnem interesu države (vrtci. ki ne morejo financirati lokalnih zadev javnega pomena v primerni višini iz lastnih virov. osnovne šole ipd. dobička javnih podjetij in koncesij. 2. člen Občina se lahko zadolži pod pogoji. da dosežejo 90% zagotovljene javne porabe v vseh občinah. sredstev države in iz zadolžitve. kadar ima poseben interes za njen razvoj. ki ne dosegajo določene ravni javnih financ. dodatna sredstva. ki so občinska lastnina.za sofinanciranje lokalnih zadev javnega pomena. 3. 2.število prebivalstva in poseljenost občine. davek na promet nepremičnin. člen Lokalne zadeve javnega pomena financira občina iz lastnih virov. ○ 52. 4. Višino in način zagotavljanja dodatnih sredstev določa zakon. Za financiranje lokalnih zadev javnega pomena pripadajo občini tudi prihodki iz dohodnine. kar je potrebno za opravljanje nujnih nalog občine (dopolnjevane občine).status občine z vidika posebnih interesov države za njen razvoj. ○ financira. ki jih je občina kupila. davki in druge dajatve. člen Država je dolžna zagotoviti občini dodatna sredstva: . . davek od premoženja. . določeni z zakonom. dohodki od vlaganj kapitala. 2. daje država toliko sredstev. . Država zagotavlja občinam. 3. člen Za financiranje lokalnih zadev javnega pomena pripadajo občini naslednji prihodki: 1. dohodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic. ki jih prenese v opravljanje občini. 5. davek na dediščine in darila. dohodki od njenega premoženja. 56. 54. Razmerje za razporeditev prihodkov iz prejšnjega odstavka se določi s posebnim aktom Državnega zbora. Občinske javne službe: ○ odslikava javnih služb na centralni ravni. . ○ izvajalci večinoma iz lokalne pristojnosti (malo jih je na celotnem teritoriju države).izravnavo z investicijskim vložkom v skladu s programom v občinah z najnižjim komunalnim standardom. dohodki od rent. . dohodki od zakupnin in najemnin za zemljišča in objekte. določenimi z zakonom.za financiranje nalog. Z državnim proračunom se za posamezno proračunsko obdobje ob upoštevanju čimbolj enakomernega regionalnega razvoja določi višina finančnih sredstev. 53. Občina lahko predpisuje davke iz prejšnjega odstavka pod pogoji.do opravljanje nujnih nalog občine. člen Dohodki od premoženja občine so zlasti: 1. drugi davki.). 4.geografske značilnosti. 55. Z zakonom se določi način spodbujanja povezovanja ter sodelovanja občin in ustanovitev občine z združitvijo dveh ali več občin z manj kot 5000 prebivalci ali z združitvijo takih občin z večjimi občinami. ki jih določa zakon. ○ občina ima ogromno ustanoviteljskih pravic do izvajalcev javnih služb. Lastni viri občine so: 1. ○ koncesije. Nadzor nad financami v občini: 85 .● finančna izravnava: občinam. člen ZLS – vendar le za financiranje infrastrukture občinskih javnih služb in še to največ za 5% letnega občinskega proračuna. davek na dobitke od iger na srečo. ○ država v celoti financira prenesene naloge.

Ni pa npr. nesprejem proračuna v enem letu ipd. Na predlog ministrstva vlada predlaga ustavnemu sodišču. NADZOR Institut nadzora državnih organov nad lokalno samoupravo. ○ ministrstvo sporoči vladi (še prej je opozorilo in ne-uskladitev s strani občine). ZLS. ali pa bi izvrševanje takega akta pomenilo kršitev z ustavo in zakonom zagotovljenih pravic in svoboščin občanov. Ministrstvo mora opozoriti pristojni občinski organ tudi. člen Če občina ne izvaja nalog iz izvirne pristojnosti v skladu z zakonom. in mu predlagati ustrezne rešitve. za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje. da je izdal akt.● ● ● nadzorni odbor – notranji nadzor nad javnimi financami v občini – 32/I. Če občina v določenem v roku naloge ne izvrši. pa opravljajo državni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela. da bi z njegovo izvršitvijo lahko nastale večje motnje v izvrševanju nalog občine in bi zato nastale škodljive posledice za zdravje ali življenje ljudi.8. ○ organizacijo in sistemizacijo delovnih mest. ZLS – instančni nadzor. da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti splošnega akta občine z ustavo in zakonom. Ministrstvo za finance – nadzor nad porabo nekaterih sredstev – 59/II. če bi zaradi opustitve utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi. ZLS): ○ upravna enota ugotovi nezakonitost in to sporoči ministrstvu. 2. Ministrstvo mora opozoriti organ občine. računsko sodišče – zunanji nadzor – 59. člen Računsko sodišče preverja poslovanje samoupravne lokalne skupnosti ter pravnih oseb. tako da te možnosti ni več. jo pristojno ministrstvo opozori in ji predlaga izpolnitev naloge. člen Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov občin. vendar je pot do ustavnega spora dolga (88a. ali večja gospodarska škoda. Če organ občine ne uskladi svojega splošnega akta z ustavo ali zakonom. mora ministrstvo posamezno nalogo iz pristojnosti občine na stroške občine neposredno opraviti. 59.''). Ustavno sodišče je to določbo 90b. za katerega ministrstvo oziroma vlada meni. Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje. člen ZLS. da zadrži izvrševanje splošnega akta občine. da občinska uprava ne ravna v skladu z zakonom ali drugim predpisom. to lahko dela le Ustavno sodišče. ○ vlada predlaga presojo ustavnosti in zakonitosti Ustavnemu sodišču. ki ni v skladu z ustavo in zakonom. mora ministrstvo predlagati vladi. medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin. razveljavilo.. ki jih na občine prenese država. Državni nadzor nad delom organa lokalnih skupnosti izvršujejo vlada in ministrstva. 88a. ZLS. državni organi (upravne enote) lahko nadzorujejo: ● pri prenesenih nalogah: ○ zakonitost dela – 88/I. in predlagati ustrezne ukrepe.. za katerega meni. vsako na svojem področju. 90a.). 86 . ○ primernost in strokovnost dela – 88/II. ki jih ustanovi samoupravna lokalna skupnost ali je njihov lastnik. 88. člen Nadzorstvo nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov občin v zadevah iz njihove pristojnosti izvršujejo ministrstva. Pri nadzoru nad delovanjem lokalne skupnosti je do novembra 2003 obstajal nadzorni mehanizem. tj. če ugotovi. V zadevah. ● pri nalogah iz izvirne pristojnosti občin: v tem primeru lahko oz. po katerem je lahko Državni zbor v določenih pogojih razpustil občinski svet in/ali razrešil župana (nezakonito delovanje. ZLS: ''…sprejme ministrstvo potrebne ukrepe na stroške občine. država mora nadzirati zakonitost občinskih aktov. razveljavilo člena 90a. za katerega je bila tudi vložena zahteva po presoji. a spremeniti akta vlada ne more. Tudi spodnja člena predstavljata nadzor države nad delom organov lokalne skupnosti (finančni nadzor – 90b.

Pristojni državni organ. ki vodi postopek iz prejšnjega odstavka. člen ZLS. V. člen Občina oziroma pokrajina ima v postopku. mora Državni zbor pridobiti mnenja teh enot (občin) – 94. Vlada mora pred sprejetjem predlogov zakonov oziroma preden jih predloži državnemu zboru v sprejem in pred sprejetjem drugih predpisov iz svoje pristojnosti. člen ZLS. pridobiti njihovo mnenje. 93. ki jih izdajajo pri izvrševanju upravnega nadzorstva nad organi občine – 92. jo je treba seznaniti z namenom takšnega predpisa pred njegovim sprejemom. ● položaj stranke v upravnem postopku – kadar se pred državnimi organi odloča o pravicah in obveznostih posameznikov in organizacij (upravni postopek). ki bi občine lahko zadevali. člen ZLS. Specialni pravni režim zagotavlja nek javni interes.9. ● upravni spor zoper konkretne oblastne akte – zoper akte državnih organov. SPLOŠNO Javna služba je dejavnost. JAVNE SLUŽBE 1. in lahko to neposredno prizadene lokalno skupnost. zagotoviti ustrezno sodelovanje združenj občin. ZAŠČITA Mehanizem zaščite lokalne skupnosti: ● položaj predlagatelja za presojo ustavnosti in zakonitosti – občina (občinski svet) lahko vloži zahtevo za uvedbo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti pred Ustavnim sodiščem zoper zakone in druge splošne akte. s katerimi bi posegal v lokalno skupnost. ZLS). v sprejem DZ (94/III. člen Državni zbor mora pred sprejemom zakonov in drugih predpisov. 94. v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh. ● pravica dajanja mnenj – pred sprejemanjem zakonov. Občina ima pravico biti obveščena o vsakem upravnem postopku. potem ima lokalna skupnost (občina) položaj stranke v tem postopku – 93. v katerem se odloča o pravicah in obveznostih posameznikov in organizacij pred državnimi organi položaj stranke. 87 . določene z ustavo in zakoni. člen Občina oziroma pokrajina lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države pri Ustavnem sodišču. člen Občina oziroma pokrajina lahko v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe. če so s temi akti neposredno prizadete njene pravice in koristi. ki jo opravlja država za svoje državljane pod specialnim pravnim režimom. ki se v skladu z ustavo tičejo koristi samoupravnih lokalnih skupnosti. s katerimi se posega v ustavni položaj in pravice lokalne skupnosti. delovanje in financiranje občin. ki zadevajo pristojnosti. VARSTVO LOKALNE SAMOUPRAVE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV TER ORGANIZACIJ 91. s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. 92.2. Določba iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi kadar posamezen minister sprejema predpis iz svoje pristojnosti. člen ZLS. Če se predpis nanaša na posamezno samoupravno lokalno skupnost in posega v njene koristi. NEDRŽAVNA UPRAVA Glej skripto za upravno pravo VI. s katerimi bi država posegla v pravice občine – 91. določba tega člena pa predvideva tudi sodelovanje združenj občin z vlado preden ta predloži določene predpise.

PRAVNI REŽIM Pravni režim javnih služb vzpostavlja šele odločitev družbe. 3. Ustanoviteljske pravice so: ● pravica imenovanja in razreševanja direktorja. Ta položaj ne narekuje sama dejavnost. Tradicionalno so se izoblikovale neke dejavnosti. 2.1. Obstajajo dejavnosti. Primer: Kobilarna Lipica.2. ki so skoraj povsod urejene kot javne službe. to lastnost pa lahko tudi odvzame. Pri izvajanju pa so zasebniki močno omejeni preko pravnega režima javne službe. ki je v enakosti dostopa vsem! Javne službe delimo na gospodarske in negospodarske. JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD Javni gospodarski zavodi so redki. JAVNO PODJETJE Gre za poskus kombinacije javnega in zasebnega podjetja. Pri tem pride do konflikta 2 pravic – ustanoviteljskih pravic in pravic po ZGD.4. da se neka dejavnost opravlja kot javna služba.3. REŽIJSKI OBRAT Režijski obrat. zasebniki imajo lahko večji delež. Danes je glede javnih služb predvsem vprašanje prehajanja javnih služb na trg. je poseben oddelek znotraj ministrstva (npr. ● regulacija delovanja.Servisna funkcija se podredi tržnim zakonitostim delovanja. ki se kot oblika izvajanja javne službe pojavlja zelo redko. socialna država). da ima država popoln ali prevladujoč nadzor. zanje je značilna močna državna kontrola. ZAVOD Zavod je splošna oblika za negospodarske javne službe. 3. Namen prehajanja je v tem. da država to službo v celoti financira. Slovenske železnice). pri tem pa je velika ovira predvsem razdeljevanje dobrin (kolektivna narava zagotavljanja dobrin). Dejavnost označi za 'javno službo' zakonodajalec. 3. 88 . možno je namreč tudi zunanje ali zasebno financiranje. Na razvoj pravnega režima vpliva tudi tehnični razvoj.… 3. ● večinsko članstvo v nadzornih telesih. vendar je pri tem omejen z ustavnimi določbami (pravna. da država ugotovi pomembnost neke dejavnosti in želi to dobrino zagotoviti vsem ne glede na status – to namreč narekuje socialna funkcija države. hkrati pa postavlja pogoje za delovanje javnega podjetja. Razlika je v ustanoviteljskih pravicah. Ne področju šolstva gre na primer za visoke šole. OBLIKE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 3. univerze. V 80' se oblike izvajanja javnih služb začnejo spreminjati (prej sta bili klasični obliki državno podjetje ali režijski obrat) – opravljanje javnih služb se začne podeljevati tudi pravni osebi zasebnega prava (koncesije). 'Javnost' ne pomeni. ki se ne morejo zagotavljati tržno. ampak njen namen. Vloga države je dvojna – z možnostjo imenovanja članov nadzoruje delovanje. Ni nujno.

2. ampak tržna dejavnost. V javno podjetje se vpelje več tržne logike. težilo naj bi se k problemskemu obravnavanju snovi in preverjanju (skozi primer do definicije). ne bi bila več javna služba. KORPORATIVIZACIJA Korporativizacija pomeni približevanje statusa javnega podjetja zasebnemu podjetju. Posebna oblika regulacije je neodvisna regulatorna agencija. da bo študent v 3 letih dobil celo več in bolj kvaliteten študij (ne. 3+2 je slaba formula. do danes 45 držav).Če javne službe ne bi regulirali.1. pri nas pa je ravno obratno.i. zato je potrebno trg 'popraviti'. da bodo do leta 2010 v Evropi ustvarili skupni prostor visokega izobraževanja (sprejetje je prostovoljno. Najmanj je mobilna delovna sila. ● vloga držav – zakon predvideva še dodatni nadzor države. PROCES Leta 1999 so v italijanski Bologni podpisali deklaracijo. Evropska unija temelji na 4 svoboščinah: prost pretok kapitala. vendar pa država do možnost zelo redko uporabi.4. 3. vendar se bomo morali temu prilagoditi. Težava pri tem je. Država zmanjša obseg ustanoviteljskih pravic in javno podjetje dobi več avtonomije. da se sedanji študij razdeli na 3+2!). v kateri so voditelji evropskih držav zapisali. se bodo tudi izmenjave povečale. storitev. a so del bolonjskega procesa. Deklaracija je potrebna za doseganje ciljev iz Lizbonske deklaracije. ZGJS omogoča. V EU je problem jezik (z razliko od ZDA). bi prišlo do neenakosti. Ideja je v skrajšanju časa študija. 4*. cene.…).4. blaga in delovne sile. V Evropi se za javna podjetja uporablja konkurenčno logiko. stopnjo po bolonjskem sistemu. V tujini se univerze tudi povezujejo in se zato krepijo (tekmovanje znanja). s katero so se zavezali. Elementi. so: ● finančni problem – uvedba šolnin na 2. da je javno podjetje v celoti v lasti zasebnika. 3. da je težko najti koga. da bo Evropa postala najbolj konkurenčna država na svetu. stopnji (zakon v pripravi). da si pridrži 51% deleže. ● vsebinsko je potrebno študij spremeniti tako. Sestavine Bolonjske deklaracije: ● sprememba programov študija – uvede se 2 stopnji. Lahko ohrani t. saj je magisterij skoraj nujen. zlato delnico. kar naj bi reševala tudi Bolonjska deklaracija. s tem pa se zmanjša vrednost študija. pri nas pa se osamosvajajo in cepijo. 89 . namen tega je ustvariti sistem enakosti in primerljivosti diplom. Novela o visokem šolstvu izenačuje staro diplomo s končano 2. Kljub temu pa se država ne vtika v upravljanje podjetja. državam članicam je prepuščene veliko svobode. Slovenska ureditev: Bolonjska deklaracija je le okvir. V tujini se krepi avtonomija univerz. ki bi bil pripravljen sodelovati v takšni obliki. ki niso eksplicitno zapisani. Študentje bodo odšli študirati v tujino le. Sistem povzroča zmedo in odpor zaradi nejasnega okvira. Ideja je v kreaciji skupnega trga za visoko šolstvo in predvsem v krepitvi konkurenčnosti. Ko bo nekoč vzpostavljen trg. ● skupni sistem nadzora nad programi ter primerljiva vsebina. POSKUS PRIVATIZACIJE Država lahko svoj delež podjetja proda zasebnikom. država pa ima ustanoviteljske pravice. BOLONJSKA REFORMA. če bo urejen sistem priznavanja diplom. Trg na to reagira z zmanjšanim zanimanjem za bolonjske diplomate (3). kar pomeni. ki pa je drugačna kot pri nas. vendar pa država postavi regulatorni okvir (določi ravnanje.

Res se to. preprečitev samovolje (to sredstvo dobro učinkuje na ta cilj). 1. prehajanja. da ni obveznosti nagrajevanja. Nevaren je za tiste. ne da doseči z blagimi sredstvi. nimaš možnosti napredovanja. Dandanes pa ta cilj ni več najbolj v ospredju. Gre za tog. je zelo odprt do svoje sistemske okolice). KARIERNI IN POZICIJSKI SISTEM Poznamo dva temeljna modela organizacije javne uprave: ● KARIERNI SISTEM (zaprti) – klasičen sistem. notranje povezanosti. ter da z vestnostjo na sedanjem delovnem mestu tudi ne moreš napredovati. ○ ni kohezivnosti. po drugi strani pa ima najmanj dve slabosti (poleg tega. Teorija novega javnega managementa je prenesti čim več idej zasebnega sektorja na javne uslužbence. se sploh ne trudiš. ● temelje delovnega razmerja. to slabi ugled uprave. Osnovna ideja je odmik od močne zaščite javnih uslužbencev. Gre za karierni sistem. Cilj. da se ne bi odpustilo zaradi vlade.: ● natečaj. ki se dopolni z javnim razpisom. V sistem lahko vstopaš pri različnih točkah. je precej uspel. Z današnjega vidika se postavlja vprašanje. Če daje komisija na javnem razpisu prednost delavcem. ki so še v javni upravi. ● disciplinski postopek. Kot že rečeno se soočata dva argumenta za eno in drugo ureditev: ● strah pred posegom politične veje oblasti. Zaposliš se na dnu (vstop je možen le na dnu). da je izredno nepredvidljiv): ○ ni motivacije – če veš. Kariera v upravi jamči kakovost. ● ni nobenega opravičila za primerljivost dela zasebnih in javnih delavcev. 90 . Glavni namen je torej bil izgradnja birokratskega. Vse je togo. Ta zaprtost pomeni več stvari: ○ dobimo krog zelo zaprtih. Ta sistem pa je bolj racionalen v smislu. A so zato plače nižje. utrditi položaj javnih uslužbencev. tako sankcioniranje kot nagrajevanje. omejuje napredovanje (opredeljuje.VII. Javni razpis je predviden za vsako mesto. ker ni rizika.1. bo napredoval višje (za motivacijo je to dobro). JAVNI USLUŽBENCI 1. ki delajo slabo (statistike kažejo. vendar hierarhije ni mogoče povsem odpraviti. LJUDJE V UPRAVI 1. postopoma pa se po določenih pravilih povzpneš po lestvici navzgor (favorizira insiderje). za koliko lahko napreduješ v določeni delovni dobi). povezanih ljudi. Zakon o javnih uslužbencih tako ureja npr. ○ vsakdo ima obljubo. ni kariere (razen če ne uspeš na drugem javnem razpisu). Praktično nemogoče je odpustiti javnega uslužbenca. natančna pravila nagrajevanja. Močna zaščita namreč onemogoča obravnavo tistih. Način prehajanja je zelo tog.2. da če bo dobro delal. ki so v upravi že zaposleni (vedno se lahko pojavi boljši). Na vsako delovno mesto se lahko prijavi kdorkoli iz uprave ali od zunaj (!) – gre torej za odprt sistem (ker ni kariere. zakaj bi imel javni uslužbenec tako zaščiten položaj v primerjavi z delavcem v zasebnem sektorju. obstaja členitev položajev. SPLOŠNO Javni uslužbenci so vsi zaposleni v javnem sektorju. ● POZICIJSKI SISTEM (odprti) – pozna manj stopenj. če ti ne delajo dobro. Struktura je piramidalna. da na javnem natečaju z drugimi nimaš možnosti. a ko se zaposliš na določenem delovnem mestu. Filozofija varstva uslužbencev se je precej spremenila. upravnega aparata. Kompromis med zasebno in javno formulo za zaposlene je mešan sistem (v nekaterih državah). da v javni upravi niso nikogar odpustili). lahko gre tudi za zelo profesionalno strukturo. zaprt sistem. tj. ● postopek za prenehanje delovnega razmerja.

V določenih primerih je možno politično kadrovanje uprave. da ga je dopustno pridržati samo državljanom – omejitev na državljane je dopustna le. Posledično je bil ustvarjen mešani sistem. Ločimo: ● spoils system – sistem plena (ZDA. Profesor Bugarič pravi. V praksi pa se za uradništvo niti karierni. ki zmaga. saj so močni sindikati to preprečili. bodisi v plači. Ideja napredovanja temelji na kredibilnosti. ni zahtev na tem področju (razen npr. ● merit system – sistem zaslug (Anglija. kdo je v posamezni državi uradnik in kdo ne. je odprt sistem lahko problem). Tisti. ● javne agencije. Politika. so bile skandinavske države. da deluje uradništvo samostojno. medtem ko je pozicijski precej bolj. mešani sistem. nove vlade ne posegajo v to strukturo. ostalih 180 določb pa ureja uslužbenski sistem samo za zaposlene v državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti. Sindikati bi na vse morali gledati širše. odprti sistem pa manj ščiti zaposlene in odpira vrata politiki! Naš sistem je še vedno toga oblika kariernega modela. Sindikati imajo preveliko vlogo. pri tem pa jih skušajo povečati. javni sektor pa po ZJU sestavljajo (1/II. a je omejen na izbor ljudi. saj plačujejo ceno za nespremembe). z njim zavaruješ uradnike. gre za bolj trden odnos med zaposlenim in državo. Pri nas imamo torej polkarierni oz. Ta sistem izhaja iz predpostavke. Zakon o javnih uslužbencih uvaja pojem javnega uslužbenca kot osebe. ● horizontalno napredovanje – napredovanje na istem mestu. 91 . Karierni sistem tudi ni več primeren za upravljanje. Težava je.3. minister sicer izbere ljudi na najvišjih položajih (60/IV. niti pozicijski sistem ne uporabljata v celoti. izjemoma pa lahko politika poseže vmes in zamenja uradnika. In ker vsi stremijo k vrhu. ki jih predlaga uradniški svet – podrobneje glej spodaj). V svetu se pozna trend odpiranja. da vsi ne bodo mogli napredovati. Pri kariernem sistemu potrebuješ za napredovanje recimo 15 let. Javni uslužbenci so vključeni v drug sistem zaposlovanja kot drugi zaposleni.Prve. javni skladi. ● vmesni sistem – kontinentalne države – čeprav vseeno bližje angleškemu sistemu. ZJU). ZJU). ki pozna dva tipa napredovanj: ● vertikalno napredovanje – vzpenjanje po hierarhiji na višja delovna mesta. 1. npr. neodvisno. da ima zakon elemente odprtega sistema. ZJU): ● državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti. ki je zaposlena v javnem sektorju (1/I. če so naloge v tesni zvezi z izvrševanjem oblasti oz. ločeno od politike. ki so uvedle pozicijski sistem. Naziv pa tudi ni v celoti ločen od delovnega mesta (kombinacija horizontalnega in vertikalnega napredovanja pri nazivih). V pozicijskem sistemu ni več varnosti zaposlitve. Evropsko pravo se torej ne vtika v to. Na daljše obdobje je ta prevelika moč sindikatov slaba. ali je delo res tako. medtem ko omogoča pozicijski oz.). ki se zaposli v upravi. korenito počisti prejšnjo administracijo. Z višjim nazivom pa pride ponavadi tudi višja plača. se lahko zanese na sistem napredovanja (nepotizem – povpraševanje po delu v javni upravi). saj na vrhu ni velikega števila delovnih mest. Uradništvo je stalno. Status javnega uslužbenca je bolj zaščiten. saj bo za to plačala družba (državljani 'nasrkajo' zaradi tega. bodisi v statusu (nazivi). odprti sistem hitrejše napredovanje. ZNAČILNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV Samo 21 členov ZJU se nanaša na vse skupine javnih uslužbencev (prepoved sprejemanja daril ipd. tj. javni zavodi in javni gospodarski zavodi. Vendar je vseeno sodna praksa glede prostega gibanja delovne sile: sodišče je presojalo. se pojavlja nezadovoljstvo in posledično odhajanje iz uprave. ustanovitev določenih agencij). Pri nas imamo vmesni sistem (politika in uradništvo ločeni. je pa težko in redko (razvita politično-upravna kultura bi zlorabe hitro 'kaznovala' – če tega ni. Zakon o javnih uslužbencih ni sprejel pozicijskega sistema. zaposleno na podlagi strokovnih zaslug in ne na podlagi politične oblasti. ne pa zmanjšati. ki je prav tako svojčas prišla skupaj z drugo stranko. Čistih kariernih sistemov skorajda ni več. Ob vsaki menjavi politične oblasti se zamenja vso upravo. varovanjem javnega interesa. Zastopajo pravice zaposlenih. stalnosti. spoils = plen) – stranka. obstaja diskrecija nadrejenih. sedaj pa je prešla na ta sistem že večina držav. nezamenljivo. a da je vsebinsko še vedno karierni! Acquis – notranja struktura uprave je stvar posamezne države članice. skandinavske države).

da se javne uslužbence odpušča ob spreminjanju politične oblasti – gre za načelo varstva pred političnimi posegi. Javni uslužbenci so kategorija v javnem sistemu. člen ZJU) in zakonodajalec (država lahko spremeni zakon. ki bo bolj jasno ločen od politike. (3) Javna podjetja in gospodarske družbe. specifične značilnosti javnih uslužbencev: ● država je hkrati delodajalec (3. če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. ZJU)). ostali javni uslužbenci pa niso imenovani in ne dobijo nazivov. ampak vas ne briga. morda tisti teden ne bodo imeli vaše številke. Včasih so bili tudi predstojniki organov v sestavi funkcionarji. ki je stalen. Izjema: javna podjetja spadajo v javni sektor. – druge osebe javnega prava. z izjemo javnih podjetij. ki so politični funkcionarji. za razliko od vrha. o stavki ('splošni nacionalni šport'). zato morajo biti varovani pred tem. ● državni sekretarji – po novem sistemu izrazito politična funkcija. če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. in to so funkcionarji. profesionalen. npr. danes pa so uradniki. 92 . mesto zaseda za nedoločen čas (sklenitev delovnega razmerja). ● javni pravobranilci ● varuh človekovih pravic. V državah z dolgo tradicijo to ni problem. ● sodniki. ● velja proračunsko financiranje (iz javnih sredstev) – ni tržnih pritiskov. tj. javni zavodi in javni gospodarski zavodi. Razdelitev je sledeča: javni uslužbenci … javni uslužbenci v državni upravi uradniki strokovno-tehnični javni uslužbenci Javni uslužbenci sklepajo pogodbe o zaposlitvi z državo (53. Javni uslužbenci so del upravnega aparata. ● ministri. ● veljajo posebna pravila. prej pa je bil nekakšen hibrid med funkcionarjem in javnim uslužbencem – prvi pravi uradnik je bil tudi prej državni podsekretar.druge osebe javnega prava. ● člani ministrovega političnega kabineta. Funkcionar pa je oseba imenovana na podlagi političnega prepričanja (njihova usoda je odvisna od vladajoče koalicije).zasebno podjetje gre pač v stečaj. člen (javni uslužbenec) (1) Javni uslužbenec je posameznik. ● tožilci.). ti so izvoljeni oz. ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. javni skladi. ● urejanje pravic uslužbencev s podzakonskimi predpisi. ● 1. niso del javnega sektorja po tem zakonu. osnovno vodilo pa je strokovnost (razni strokovni izpiti). ● predsednik vlade. ● uradništvo mora biti politično nevtralno. ki so pogoj za opravljanje določenih nalog. ● poslanci. tukaj pa so močni pritiski (Kerševan: ''Če stavkajo v Peku…no. (4) Funkcionarji v državnih organih in organih lokalnih skupnosti niso javni uslužbenci. imenovani v mandat za opravljanje ene izmed treh oblastnih funkcij: ● člani in revizorji računskega sodišča. Javni uslužbenec je strokovna oseba. lahko kadarkoli enostransko uredi delovno razmerje). – javne agencije. a ne zaposlujejo javnih uslužbencev (javna podjetja so torej izvzeta iz javnega sektorja po tem zakonu (1/III. Razlike oz. Poznamo torej posebno kategorijo javnih uslužbencev. (2) Javni sektor po tem zakonu sestavljajo: – državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti.. Osnovna ideja je bila vpeljati tak sistem državne uprave. Uradniki pridobijo tudi nazive.''). v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost.

1. ki presegajo to vrednost. v skladu s pravili (kodeksom) poklicne etike. v bistvu gre za načelo učinkovitosti.1. NAČELO STROKOVNOSTI (9. člen (načelo enakopravne dostopnosti) Zaposlovanje javnih uslužbencev se izvaja tako. izvaja Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). člena. dolžan je npr.4. zoper katerega je uveden kazenski ali odškodninski postopek pri izvrševanju javnih nalog. NAČELO VAROVANJA POKLICNIH INTERESOV (15. dodatno izpeljan še posebej za javne uslužbence v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti (31. postanejo last delodajalca (11/III. s katero je javni uslužbenec v delovnem razmerju. NAČELA SISTEMA JAVNIH USLUŽBENCEV 1. da določene pravice delodajalca v razmerju do javnih uslužbencev.) – delovno mesto je dostopno vsem pod enakimi pogoji. ki sklenejo delovno razmerje z osebo javnega prava.4. kar je v nasprotju s strokovnim vidikom. člen (načelo strokovnosti) Javni uslužbenec izvršuje javne naloge strokovno.) – delodajalec mora v določenih primerih omogočiti plačano pravno pomoč javnemu uslužbencu. če bi predstavljalo kaznivo dejanje (procedure za ugotavljanje. ● ● ● ● ● ● ● ● SKUPNA NAČELA SISTEMA JAVNIH USLUŽBENCEV 7. NAČELO DOBREGA GOSPODARJENJA (14.) – cilj je doseganje najboljših rezultatov ob enakih stroških oz. podzakonski predpisi).) – javni uslužbenec izvršuje naloge strokovno. NAČELO ČASTNEGA RAVNANJA (10. NAČELO ZAKONITOSTI (8.) – častno ravnanja. zakoni. v luči tega je določba 94.3. ZJU).). NAČELO ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE (13. zaradi nevarnosti nepotizma. vestno in pravočasno. če minister predlaga nekaj. hitro in učinkovito izvrševanje zaupanih javnih nalog. ga mora. SKUPNA NAČELA SISTEMA JAVNIH USLUŽBENCEV ● NAČELO ENAKOPRAVNE DOSTOPNOSTI DO ZAPOSLITVE (7. NAČELO PREPOVEDI SPREJEMANJA DARIL (11. ki je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem mestu. (3) Zakon lahko določi. 9. da je zagotovljena enakopravna dostopnost delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in tako. (2) Delodajalec v državnem organu je Republika Slovenija. pa zakon ne ureja). zakonov in podzakonskih predpisov.) – javni uslužbenec izvršuje javne naloge na podlagi in v mejah predpisov (ustava. opozoriti. če bi bilo protipravno oz. ni pa določenih sankcij!. enakih rezultatov ob najnižjih stroških. ali odredba pomeni kaznivo dejanje. člen (načelo zakonitosti) Javni uslužbenec izvršuje javne naloge na podlagi in v mejah ustave. ta omejitev se je pojavila prvič v zgodovini. darila. Pri svojem delu ravna po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposablja in izpopolnjuje. ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb. mednarodne pogodbe. NAČELO ZAUPNOSTI (12.).000 SIT oz. enako velja za nekatere bližnje javnega uslužbenca (11/II. pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec. tudi nepodrejanje temu načelu je težko sankcionirati. da je zagotovljena izbira kandidata. člen (delodajalec) (1) Delodajalec je pravna oseba.) – javni uslužbenec odgovarja za kvalitetno. vestno in pravočasno. v upravi lokalne skupnosti pa lokalna skupnost. ki je najbolj strokovno usposobljen. ki pravi. da lahko uslužbenec odkloni opravilo.) – javni uslužbenec mora varovati tajne podatke. 30. tako da je zagotovljena izbira kandidata. gre za odstop od čistega kariernega sistema.000 SIT v celotnem letu.) – protivrednost (le protokolarnih in priložnostnih!) daril v zvezi z opravljanjem službe je lahko največ 15. 93 . 8.

katerih vrednost ne presega 15. (5) Javni uslužbenec mora odkloniti izvršitev odredbe oziroma navodila. verbalno ali neverbalno ravnanje ali vedenje javnega uslužbenca. ki presegajo vrednost iz prvega odstavka tega člena. 11. hitro in učinkovito izvrševanje zaupanih javnih nalog. Podatke za vpis je dolžan sporočiti javni uslužbenec. 94. da se darila do določene vrednoti ne vpisujejo v seznam. člen (načelo zaupnosti) Javni uslužbenec mora varovati tajne podatke. ki izvršuje (uresničuje) cilje. in drugih okoliščinah. uradnik pa je lahko ovira pri zasledovanju teh ciljev. dana ob obiskih.000 tolarjev. ki je darilo prejel. 12. postanejo last delodajalca. ki ogrožajo opravljanje njegovega dela. (2) Prepoved oziroma omejitev iz prvega odstavka tega člena velja tudi za zakonca javnega uslužbenca. (5) Način razpolaganja z darili iz tretjega odstavka tega člena. Javni uslužbenec je dolžan sporočiti podatke tudi v primeru iz drugega odstavka tega člena. če bi pomenila kaznivo dejanje. (4) Javni uslužbenec lahko odkloni izvršitev odredbe oziroma navodila. 15. Dolžnost varovanja velja tudi po prenehanju delovnega razmerja. dana v podobnih okoliščinah. Za protokolarna darila se štejejo darila funkcionarjev ali javnih uslužbencev drugih držav in mednarodnih organizacij. s katero javni uslužbenec živi v zunajzakonski skupnosti. ne glede na to. kako jih je izvedel. 13. gostovanjih ali drugih priložnostih. člen (načelo dobrega gospodarjenja) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva.a člen (načelo prepovedi nadlegovanja) Prepovedano je vsako fizično. ki temelji na katerikoli osebni okoliščini in ustvarja zastrašujoče. ki je pooblaščen. da so bile te javne naloge izvršene zakonito in v skladu s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja. če meni. če oceni. ter druga darila. ponižujoče. če so prejeta od iste osebe. če bi pomenila protipravno ravnanje. da darila. 15. in njegove otroke. pravosodne organe. s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatov ob najnižjih stroških.10. člen (načelo častnega ravnanja) Javni uslužbenec ravna pri izvrševanju javnih nalog častno v skladu s pravili poklicne etike. Če se v sodnem postopku javnemu uslužbencu stroški pravne pomoči povrnejo. Vezanost uradništva na navodila – uprava je vezana na navodila predstojnika. njegovi vrednosti. način vodenja seznama iz četrtega odstavka tega člena in druga izvedbena vprašanja v zvezi z omejitvami in dolžnostmi iz tega člena za organe državne uprave. sramotilno ali žaljivo delovno okolje za osebo ter žali njeno dostojanstvo. člen (načelo varovanja poklicnih interesov) (1) Javnega uslužbenca mora delodajalec varovati pred šikaniranjem. osebo. osebi. člen (omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril) (1) Javni uslužbenec. 94 . je javni uslužbenec oziroma oseba iz drugega odstavka tega člena darilo dolžna izročiti delodajalcu oziroma organu delodajalca. se vpišejo v seznam daril. Predstojnik je politik. sovražno. Če darovalec pri darilu vztraja. ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu. od katere je darilo sprejeto. ki opravlja javne naloge. člen (načelo odgovornosti za rezultate) Javni uslužbenec odgovarja za kvalitetno. (4) Podatki o sprejetem darilu. ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe. (2) Delodajalec mora omogočiti plačano pravno pomoč javnemu uslužbencu ali nekdanjemu javnemu uslužbencu. razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. (3) Javni uslužbenec je dolžan darovalca opozoriti. da bi izvršitev ustne odredbe oziroma navodila pomenila protipravno ravnanje oziroma povzročila škodo. Dolžnost varovanja tajnih podatkov velja. da z njimi razpolaga. 14. jih javni uslužbenec povrne delodajalcu. dokler delodajalec javnega uslužbenca te dolžnosti ne razreši. grožnjami in podobnimi ravnanji. Za darila manjše vrednosti se štejejo darila. Način izvajanja plačane pravne pomoči iz tega odstavka določi vlada. uprave lokalnih skupnosti in osebe javnega prava predpiše vlada z uredbo. starše ter osebe.000 tolarjev oziroma katerih skupna vrednost v posameznem letu ne presega 30. člen (opravljanje dela po navodilih in odredbah) (3) Javni uslužbenec lahko zahteva pisno odredbo in pisno navodilo. zoper katerega je uveden kazenski ali odškodninski postopek pri izvrševanju javnih nalog. V uredbi se lahko določi.

uradniku je omogočena kariera z napredovanjem. 95 . da gre za odpiranje kariernega sistema). da je določena odločitev nezakonita. v tej luči je pomembno tudi načelo javnosti (je nekoliko bolj pasivno).2. ni dolžan izvršiti. Vendar če uradnik meni. da potrebuje vlada. gre tudi za nadzor nad delom javnih uslužbencev. člena (postopek pred novo zaposlitvijo – je lex specialis). – uradnik mora delovati v javno in ne v zasebno korist. uprava pa črpa svojo legitimacijo iz tega. če bi to pomenilo kaznivo dejanje (94/V. ZJU. ko je kandidat že izbran. Razlika med obema ureditvama mi ni čisto jasna… Gre za vaje 2002/2003. mnenje sindikata. to je tipična lastnost pozicijskega sistema (kar pomeni. interni natečaj pa gre. Javne naloge v organih so naloge. gre za krepitev že tako (pre)močnega položaja sindikatov.POSEBNE DOLOČBE ZA JAVNE USLUŽBENCE V DRŽAVNIH ORGANIH IN UPRAVAH LOKALNIH SKUPNOSTI IV. vendar pa tudi te ni dolžan izvršiti. – pod z zakonom določenimi pogoji je javni uslužbenec lahko premeščen na drugo delovno mesto v okviru organov.4. NAČELA ZA JAVNE USLUŽBENCE V DRŽAVNIH ORGANIH IN UPRAVAH LOKALNIH SKUPNOSTI Za javne uslužbence v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa veljajo še naslednja načela (IV. podrobneje opredeli vlada z uredbo. Kriterije za določitev delovnih mest. ki pravi. če bi to pomenilo kaznivo dejanje. člen (veljavnost drugega dela zakona) (1) Drugi del tega zakona velja za javne uslužbence v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: organi). na katerih se v organih državne uprave. poglavje TEMELJNE DOLOČBE IN NAČELA 22. potem pa se gre šele na natečaj (predstojnik lahko torej izbere insiderja). načelo javnega natečaj in načelo enakopravne dostopnosti pa slabi določba 57. glej zgoraj). pogoj je le strokovna usposobljenost. ● NAČELO SOCIALNEGA PARTNERSTVA – 26. vendar pa tvega disciplinsko sankcijo. ta 32. na katerih se opravljajo javne naloge. pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti opravljajo javne naloge. Uradnik navodila. – vsakdo ima pravico prijaviti se.Nemška klasična teorija je stala na stališču. Na to odredbo uradnik je vezan. ki v organih opravljajo javne naloge. dela v kabinetu (vezani so na mandat ministra – zaupno razmerje do ministra. NAČELO ODPRTOSTI DO JAVNOSTI – 32. ne velja za pogodbena dela. ki so neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom javnega interesa. Naš zakon gre drugače.i. – organ obvešča javnost o svojem delovanju in o rezultatih opravljenega dela uradnikov. Poglavje 2. člen pa zajema tudi bolj aktivno delovanje uprave do uporabnika (sem bi sodilo npr. ostali organi pa kriterije za določanje delovnih mest. nezaupanje do uprave). da sodstvo ni vezano na navodila. dela ZJU): ● NAČELO JAVNEGA NATEČAJA – 27. a do tega žal še nismo prišli). NAČELO KARIERE – 29. tudi soodločanje uporabnikov in posvetovanje. 1. za t. pred kakršnimikoli spremembami zakonodaje. ki predpostavlja dostopnost predpisov. podatkov o plači. da ni zakonito. določijo s svojim splošnim aktom. izvoljeno na demokratičen način. – zakon predpisuje. NAČELO PREHODNOSTI – 30. če je možno zaposliti uslužbenca iz istega organa.. za katerega meni. da je razlika v tem. javnosti. da predstojnik najprej preveri. 23. natečaj pa se opravi le formalno. pomemben je Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Vsekakor pa ni dolžan (ne sme!) izvršiti navodila. da izvršuje politiko. navodil ipd. potem je dolžan opozoriti predstojnika in zahtevati pisno navodilo (odredbo). ki ga imajo z ekonomsko-socialnim svetom. člen (uradniki in drugi javni uslužbenci) (1) Uradniki so javni uslužbenci. NAČELO POLITIČNE NEVTRALNOSTI IN NEPRISTRANSKOSTI – 28. ● ● ● ● DRUGI DEL .

Kariera je odvisna od strokovne usposobljenosti in drugih delovnih in strokovnih kvalitet ter od rezultatov dela. omogočiti reprezentativnemu sindikatu. da podajo svoje mnenje. (4) Predstojnik mora pred sprejetjem splošnega akta. na strani javnih uslužbencev sodelujejo predstavniki reprezentativnih sindikatov dejavnosti oziroma poklica. ki vpliva na delovna razmerja oziroma položaj javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. pisno obrazložiti in poslati reprezentativnim sindikatom v organu. 26. Spremljajoča dela so dela na področju kadrovskega in materialno-finančnega poslovanja. ki jih določa ta zakon. (2) Sestavo in način delovanja stalnega telesa iz prvega odstavka tega člena uredi kolektivna pogodba. na katerih se izvajajo dela iz tretjega odstavka tega člena. razen v primerih. na katerih se opravljajo naloge iz prvega odstavka tega člena. V stalnem delovnem telesu sodelujejo na strani delodajalca predstavniki organov državne uprave. so strokovno-tehnična delovna mesta. ko je z zakonom drugače določeno. 2. se lahko sprejme neusklajen akt oziroma odločitev. (3) Pred sprejetjem predpisa. ki vpliva na pravice oziroma obveznosti javnih uslužbencev. člen (načelo prehodnosti) Pod pogoji. drugih državnih organov in lokalnih skupnosti. politično nevtralno in nepristransko. člen (socialno partnerstvo) (1) Za uresničevanje socialnega partnerstva na področju delovnih razmerij v državnih organih in organih lokalnih skupnosti se ustanovi stalno telo. da poda mnenje. mora predlagatelj to mnenje upoštevati ali povabiti reprezentativni sindikat v organu k usklajevanju. so uradniška delovna mesta. če ima imenovanega zaupnika v organu (v nadaljnjem besedilu: reprezentativni sindikat v organu). 29. tehnična in podobna dela ter druga dela. Za reprezentativni sindikat. pristojen za upravo. (3) Javni uslužbenci. ki jih je treba opravljati zaradi nemotenega izvajanja javnih nalog organa. (4) Delovna mesta. člen (načelo kariere) Uradniku je omogočena kariera z napredovanjem. ZAPOSLOVANJE 96 . so strokovno-tehnični javni uslužbenci (v nadaljnjem besedilu: strokovno-tehnični uslužbenci).5. mora vlada oziroma pristojni minister omogočiti reprezentativnim sindikatom dejavnosti oziroma poklicev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. 28. člen (načelo javnega natečaja) (1) Uradniki se izbirajo na javnem natečaju. ki v organih opravljajo spremljajoča dela. (5) Javni uslužbenec na strokovno-tehničnem delovnem mestu lahko opravlja tudi enostavna upravna opravila. je lahko javni uslužbenec premeščen na drugo delovno mesto v okviru organov. Če predlagatelju ne uspe doseči uskladitve predloga akta oziroma odločitve z mnenjem reprezentativnih sindikatov v organu. določen z zakonom in podzakonskimi predpisi. 32. zaradi katerih ni bilo upoštevano mnenje reprezentativnih sindikatov v organu. ki deluje v organu. (5) V primeru iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena je potrebno predlog akta oziroma odločitve poslati reprezentativnemu sindikatu v organu in določiti razumen rok za oblikovanje mnenja. Če reprezentativni sindikat v organu v tem roku poda mnenje.(2) Delovna mesta. (2) V postopku javnega natečaja se kandidati obravnavajo enakopravno. vendar je treba razloge. člen (načelo politične nevtralnosti in nepristranskosti) Uradnik izvršuje javne naloge v javno korist. 27. ki jih določi minister. člen (načelo odprtosti do javnosti) Organ obvešča javnost o svojem delovanju in o rezultatih opravljenega dela uradnikov na način. katerih mnenje ni bilo upoštevano. se šteje reprezentativni sindikat v organu oziroma reprezentativni sindikat dejavnosti ali poklica v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. ki deluje v organu. izbira se opravi na podlagi izkazane boljše strokovne usposobljenosti. 30.

če npr.odločitev o zaposlitvi ni stvar diskrecije. ○ spoils system. 2. ● v klasičnih ureditvah so uradnika zaposlili z upravno odločbo. se lahko imenuje v naziv posameznik. SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA 86. določene v splošnem aktu organa. Pomembno je načelo lojalnosti (uradnik mora izvajati vse naloge lojalno izvoljeni vladi). 4. 3. kakor je to značilno za zasebni sektor. člen (pogoji za imenovanje v naziv) (1) Pogoji za imenovanje v naziv so: 1. ne izpolni pogoja iz prejšnjega odstavka najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. 2. (2) Naziv se pridobi z imenovanjem po izbiri uradnika na javnem natečaju v skladu s tem zakonom ali z napredovanjem v višji naziv.Za javne uslužbence v javni upravi velja: ● poseben način zaposlovanja . da najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja opravi ustrezen strokovni izpit za imenovanje v naziv. pač pa 'primeroma') in še nima strokovnega izpita. ● politično udejstvovanje javnih uslužbencev – zaželeno je. Obstaja tudi večja fleksibilnost pri zaposlovanju. strokovni izpit. (4) Uradnik se po izbiri na javnem natečaju imenuje v najnižji naziv. da v roku iz drugega odstavka tega člena opravi strokovni izpit. bi opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela.163. mu preneha delovno razmerje in se imenovanje v naziv razveljavi. (2) Če uradnik zaradi razlogov. je opravljanje dejavnosti v škodo ugledu organa. členu zahteva javni natečaj (posebej reguliran postopek. 97 .5. člen (način sklenitve delovnega razmerja) (1) Delovno razmerje sklene javni uslužbenec s pogodbo o zaposlitvi. (2) Kot pogoj za imenovanje v naziv se lahko določijo tudi delovne izkušnje in drugi pogoji v skladu z zakonom.). ki ureja delovna razmerja. ga mora opraviti v enem letu (89.) – obstaja pa 'odpustek'. 3. člen (opravljanje drugih dejavnosti in konflikt interesov) (1) Uradnik ne sme opravljati dejavnosti. (3) V državnih organih. kjer se že po načelu izbere najboljšega). in 100/IV. Že Ustava sama v 122. ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv. za katero bo sklenil pogodbo o zaposlitvi. ● potreben je poseben strokovni izpit (86/II. ki so na njegovi strani. pod pogojem.): ○ imenovan je na določeno funkcijo – z odločbo (84/III. ● varnost zaposlitve – pogoji za prenehanje (postopek) so zelo natančno zakonsko regulirani (153. člen (pridobitev naziva) (1) Uradnik izvršuje javne naloge v nazivu. saj je večja možnost sklepanja delovnih razmerij za določen čas. da je politično udejstvovanje uradnikov omejeno (glej tudi 100/II. najmanj predpisana izobrazba.). 84. ki pa nosi s seboj politično nevtralnost uradnikov (glej načelo politične nevtralnosti. ○ nato pa sklene pogodbo o zaposlitvi (53/I.). 28.). 53.. ki namesto opravljanega strokovnega izpita izpolnjuje druge pogoje.1. (3) Uradnik se imenuje v naziv z odločbo. člen. V Sloveniji smo izvedli posebno kombinacijo (84/IV. Poznamo dva sistema: ○ merit system. 100. je dejavnost v nasprotju s konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo po zakonu. v katerem se opravlja delo na uradniškem delovnem mestu. razen v primerih upravičene odsotnosti v skladu z zakonom. kandidira nekdo iz zasebnega sektorja (zasebni sektor ni pogoj.). možno pa je tudi pravno varstvo. vendar se v takšnem primeru lahko premesti na delovno mesto v organu državne uprave ali v upravi lokalne skupnosti le pod pogojem. člen (spregled ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv) (1) V naziv se lahko imenuje posameznik. ki niso organi državne uprave. aktivno znanje uradnega jezika. v kateri se določi naziv in datum pridobitve naziva. 89. bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlorabil informacije. 2. do katerih ima dostop pri opravljanju nalog v službi in ki niso javno dostopne. zgoraj). če: 1.

6. predstojnika vladne službe. ki se izda izbranemu. humanitarnih in drugih podobnih društvih in organizacijah. 3. Gre torej za zelo formalen postopek: ● objava (58. ● dva kroga izbire (60. dela na publicističnem področju in za članstvo oziroma delovanje v političnih strankah. prijavljenim kandidatom pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem natečaju. 2. Za določene položaje obstaja celo poseben mehanizem javnih natečajev (60/IV. ki doseže v posebnem izbirnem postopku najboljši rezultat. o okvirni vsebini dela..'' Javni natečaj je posebej reguliran postopek. neizbranim pa se vročijo sklepi. umetniških. Preverja se utemeljenost odločbe o izbiri v celoti. se lahko javni natečaj ponovi. načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine ne smejo opravljati pridobitnih dejavnosti. ZJU). Prijavljeni morajo izpolnjevati predpisane pogoje. ki jih mora kandidat priložiti prijavi. če npr. 62. npr. o dokazilih. člen (izbira kandidata) Izbere se kandidat. člen (vsebina objave javnega natečaja) Objava javnega natečaja mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 1.(2) Preden uradnik začne opravljati dejavnost. (4) Dolžnost sporočanja in omejitve iz tega člena ne veljajo za dejavnosti znanstvenega in pedagoškega dela.) na posebno komisijo (Komisija za pritožbe pri vladi). člen (izvedba javnega natečaja) (1) Za postopek javnega natečaja se smiselno uporabljajo določbe zakona. ○ rok. v povezavi s 77/I. (2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena vlada način vročanja oziroma obveščanja kandidatov in ravnanja z nepopolnimi vlogami uredi z uredbo. generalnega sekretarja.). (5) Uradniki na položajih generalnega direktorja. ko uradniški svet objavi natečaj in do neke faze vodi postopek izbire. raziskovalnega. Obstaja celo možnost razveljavitve odločbe o imenovanju v roku treh let. Nadalje pa obstaja tudi sodno varstvo (65/V. za katero meni. da niso bili izbrani (63/II. kjer se navede. 7. umetniškega in publicističnega dela oziroma kulturne dejavnosti. 60. ○ naloga.) ter kdo je bil izbran. Kršitev dolžnosti iz tega odstavka je lažja disciplinska kršitev. kjer naj zmaga najboljši'. da bi bila ali bi utegnila biti v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. o osebi. (3) Opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena prepove uradniku predstojnik s sklepom. predstojnika organa v sestavi. Že sama Ustava v 122. o vrsti uradniškega delovnega mesta. razen v primerih. ○ ipd. ○ potrebna dokazila. kjer se že po načelu izbere najboljšega (62. členu zahteva javni natečaj: ''Zaposlitev v upravnih službah je mogoča samo na temelju javnega natečaja. ○ posebni izbirni postopek: ○ pisni preizkus. 98 . Tisti. mora to sporočiti predstojniku. 59. tisti je izbran. pedagoškega. dela v kulturnih. 61. ZJU). ki ureja splošni upravni postopek. da javni natečaj sploh ni bil izveden. o organu in o kraju opravljanja dela. razen določb o ustni obravnavi. člen ZJU): ○ izpolnjevanje natečajnih pogojev. ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja. o roku in naslovu za vlaganje prijav in o roku obveščanja o izbiri. izbrana oseba ni izpolnjevala pogojev ali v primeru drugih nezakonitosti (74/I. ki ima suspenzivni učinek. 4. Izda se upravna odločba. člen) – 'pošteno tekmovanje. Zoper to odločbo je možna pritožba (65. ki se je v izbirnem postopku izkazal kot najbolj strokovno usposobljen za uradniško delovno mesto. 5. razen znanstvenega. člen ZJU): ○ katero delovno mesto. ki jih določa zakon. opravijo se izpiti ipd. ○ kontaktna oseba. ○ razgovor. Če nihče od prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega postopka ni dovolj strokovno usposobljen za uradniško delovno mesto. ○ kakšne zahteve. o pogojih za opravljanje dela. športnih.

predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravnih enot izvaja posebna natečajna komisija. (2) Ne glede na določbe zakona o splošnem upravnem postopku lahko neizbrani kandidat vloži pritožbo v osmih dneh od vročitve sklepa. ki je sodeloval v izbirnem postopku izda in vroči sklep. (2) Po izdaji sklepa o izbiri oziroma neizbiri lahko vsak kandidat.(3) Za vodenje izbirnega postopka predstojnik lahko pooblasti javnega uslužbenca ali imenuje komisijo. 63. je bil izbran kandidat. če je natečajna komisija ugotovila. da: 1. (5) Zoper sklep komisije za pritožbe je dovoljen upravni spor. ustnega razgovora ali v drugi obliki. s katerimi se odloči o pravicah in obveznostih javnega uslužbenca. ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev. pa ni bil izbran. podzakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo. ki po merilih izbirnega postopka očitno ni dosegel najboljšega rezultata. je prišlo do bistvenih kršitev postopka javnega natečaja oziroma izbirnega postopka. (3) Pravice do pritožbe nima kandidat. tako da se kandidati postopno izločajo. da upravno sodišče ugotovi. 2. oziroma če pred sklenitvijo pogodbe ni bil izveden predpisan postopek javnega natečaja. (6) Zoper sklep posebne natečajne komisije iz četrtega in petega odstavka 60. ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. člen (delna razveljavitev) (1) Pogodba o zaposlitvi in drugi akti. in v gradiva izbirnega postopka. da je. sam pa meni. ki se je prijavil na javni natečaj. ki jih je utrpel tožnik. 61. (2) Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena se razveljavi tudi odločba o imenovanju v naziv. V primeru. ki se posameznih dejanj v izbirnem postopku ni udeležil niti ni opravičil svoje odsotnosti. pa mu ni bila dana možnost sodelovanja v izbirnem postopku. Odškodnino sodišče odmeri glede na težo kršitve in glede na posledice. in 4. ter nadomesti z določbami. ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev. 65. SANKCIJE V PRIMERU NEZAKONITOSTI 74. se lahko deloma razveljavijo. izbirnega postopka ni treba opraviti. ki je sodeloval v izbirnem postopku. na katero je bila premeščena. dovoljen pa je upravni spor. čeprav je bil pravilno vabljen. člen (primeri razveljavitve) (1) Pogodba o zaposlitvi se razveljavi. člen (sklep o izbiri) (1) O izbiri oziroma neizbiri uradnika se vsakemu kandidatu. podzakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo. da po strokovni usposobljenosti ni primeren za položaj. (4) Javni natečaj za položaje generalnih direktorjev. Neizbrani kandidat lahko vloži tožbo v upravnem sporu iz razlogov. če javni uslužbenec ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto. (4) Pritožba zadrži imenovanje izbranega kandidata v naziv in sklenitev pogodbe o zaposlitvi. pod nadzorom uradne osebe organa vpogleda v vse podatke. 4. izpolnjuje natečajne pogoje. predstojnikov organov v sestavi ministrstev. Opravi se v obliki presojanja strokovne usposobljenosti iz dokumentacije. ki jo je predložil kandidat. V primeru razveljavitve sklepa o izbiri pristojna komisija za pritožbe po uradni dolžnosti razveljavi akt o imenovanju in pogodbo o zaposlitvi. ima zoper sklep pravico do pritožbe na pristojno komisijo za pritožbe. (3) Aneks k pogodbi o zaposlitvi oziroma sklep o premestitvi se razveljavi. je bil izbran kandidat.. 99 . generalnih sekretarjev. (5) V drugih državnih organih se javni natečaj izvaja v skladu z zakonom ali splošnim aktom državnega organa. če meni. Aneks oziroma sklep se razveljavi s sklepom. 2. če oseba ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto. točki prvega odstavka tega člena. za katero je bila pogodba sklenjena. da je tožba utemeljena. poleg tega pa tudi. čeprav bi moral biti izveden. v primeru iz 1. člen (pravice neizbranega kandidata) (1) Kandidat. točke prvega odstavka tega člena pa lahko upravno sodišče sklep o izbiri razveljavi. pisnega preizkusa usposobljenosti. člena tega zakona ni pritožbe. oziroma za položaj. v katerem se presoja usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na uradniškem delovnem mestu. za katero se je potegoval. ki so v skladu z zakonom. lahko prisodi prizadetemu odškodnino v višini najmanj ene in največ treh najnižjih mesečnih bruto plač za delovno mesto. (2) S kandidati. ki jo za vsak primer posebej imenuje uradniški svet. (3) Izbirni postopek se lahko opravi v več fazah. Pogodba se razveljavi s sklepom. navedenih v 1. če so posamezne določbe v škodo javnega interesa ali v neskladju z zakonom. 75. 3. člen (izbirni postopek) (1) Izbira kandidata se opravi v izbirnem postopku.

tehnična in podobna dela ter druga dela. (2) Način uresničevanja pravice do stavke in omejitve stavke zaradi varstva javnih koristi določa zakon. člen ZJU) (temeljna delitev javnih uslužbencev): ● uradniki – so tisti.2. pristojen za upravo. člen (stavka) (1) Javni uslužbenci imajo pravico do stavke. 19. Javne naloge v organih so naloge. (5) Javni uslužbenec na strokovno-tehničnem delovnem mestu lahko opravlja tudi enostavna upravna opravila. na katerih se opravljajo javne naloge. člen (uradniki in drugi javni uslužbenci) (1) Uradniki so javni uslužbenci. PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA Zakon predvideva dve možnosti prenehanja delovnega razmerja uradnika (tretja možnost je pogojna. državni aparat namreč ne deluje. Za uradnike je predvidena omejena pravica do stavke (19. podrobneje opredeli vlada z uredbo. ki so neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom javnega interesa. ki v organih opravljajo javne naloge. (2) Delovna mesta. ki jih določi minister. postopek za novo zaposlitev na strokovno-tehničnem delovnem mestu pa po postopku.) in so tudi zaposleni v državni upravi. Omejitev je podana zelo ohlapno. spodaj)!. pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti opravljajo javne naloge. Kriterije za določitev delovnih mest. 57. saj država vse te storitve mora zagotavljat. 2. da bo podjetje zaradi tega propadlo. Npr. na katerih se izvajajo dela iz tretjega odstavka tega člena. pri stavkah v šolstvu in zdravstvu je vlada pod velikim pritiskom. 100 . Pri zagotavljanju kvalitete imamo dva vidika: ● mehanizmi nagrajevanja. 57/VII.). vendar bolj omejeno kot pri zasebnem sektorju (najbolj rigiden način je nemški. Če je uveljavljen merit sistem. Spremljajoča dela so dela na področju kadrovskega in materialno-finančnega poslovanja. 23. V zasebnem sektorju delavci pri stavkanju tvegajo. Pri varnosti delovnega mesta je prišlo do degeneriranosti razumevanja posebne ureditve. ● mehanizmi sankcioniranja – ti mehanizmi morajo biti pravno regulirani. ko se uradnika ne more odpustiti (razen v primeru disciplinske kršitve). so strokovno-tehnična delovna mesta. o sankcijah v primeru neskladnosti pogodbenih določb s predpisi ali kolektivno pogodbo. predvsem naloge glede izvrševanja oblasti – poseben status se nanaša samo na te (glej npr.5. vratarji ipd. (3) Javni uslužbenci. ki opravljajo javne naloge (naloge. 77. zaradi katerih je organ ustanovljen). na katerih se opravljajo naloge iz prvega odstavka tega člena. V javnem sektorju tega ni. Kadar uradništvo stavka.. in kolektivno pogodbo. so uradniška delovna mesta. polovična možnost): ● disciplinski postopek. V nekaterih drugih ureditvah je stavka povsem prepovedana. na katerih se v organih državne uprave. ki urejajo delovna razmerja. ki ureja delovna razmerja. potem so uradniki zaščiteni pred menjavo. ki jih je treba opravljati zaradi nemotenega izvajanja javnih nalog organa. ● strokovno-tehnični uslužbenci – opravljajo pomožna dela (tajnice.(2) Določbe tega zakona o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi ne vplivajo na veljavnost določb zakona. določijo s svojim splošnim aktom. (4) Delovna mesta. (2) Javni uslužbenec ima pravico od delodajalca zahtevati odškodnino v skladu s splošnimi pravili o odškodninski odgovornosti. določenem s predpisi. ki v organih opravljajo spremljajoča dela. so strokovno-tehnični javni uslužbenci (v nadaljnjem besedilu: strokovno-tehnični uslužbenci). šoferji. ostali organi pa kriterije za določanje delovnih mest. Javne uslužbence v državnih organih delimo na (23. strokovno-tehnični javni uslužbenci pa te zaščite v bistvu ne potrebujejo. ● ugotavljanje nesposobnosti. ampak se ga lahko le upokoji). člen (postopek pred novo zaposlitvijo) (7) Postopek za novo zaposlitev uradnika se izvaja kot javni natečaj. člen (rok za razveljavitev in odškodnina) (1) Sklepi o razveljavitvi iz tega poglavja se lahko izdajo v treh letih od sklenitve pogodbe oziroma aneksa k pogodbi ali izdaje odločbe ali sklepa.

podeli se s formalnim aktom. 80. ki ureja sistem plač v javnem sektorju. člena. člen (pridobitev naziva) (1) Uradnik izvršuje javne naloge v nazivu. člen ZJU): ● položaj – 80/I. iz organizacijskih. tj. koliko uradnikov je dovolj. 2. (2) Javnemu uslužbencu lahko delovno razmerje preneha ali pa je premeščen na delovno mesto. javnofinančnih ali podobnih razlogov (v nadaljnjem besedilu: poslovni razlog).3. zaradi zmanjšanja obsega javnih nalog. določi naziv. (6) Z obrazloženo reorganizacijo mora predstojnik seznaniti reprezentativne sindikate v organu. ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. glej spodaj. kje je meja. za organe državne uprave pa na predlog organa o uvedbi reorganizacije odloči vlada. (3) Uradnik se imenuje v naziv z odločbo. zato se tukaj postavljajo normativi (npr. (3) Podlaga za ugotovitev razloga za prenehanje delovnega razmerja oziroma premestitev iz poslovnega razloga je sprememba akta oziroma aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (v nadaljnjem besedilu: reorganizacija). V ZJU sicer nisem našel izrecne navedbe 'racionalizacija' a po naravi stvari gre najverjetneje za ukrepe. en učitelj na 30 učencev). (4) Odločitev o reorganizaciji se lahko sprejme na ravni organa. vezan je na mandatno delo. 84. (4) Uradnik se po izbiri na javnem natečaju imenuje v najnižji naziv. smer izobrazbe. premestitev. funkcionalna in specialna znanja ter posebne sposobnosti. strukturnih. razloge za izvedbo reorganizacije. sama po sebi je bolj vrednostno kot strokovno vprašanje. npr. hkrati pa odraža status uradnika (samo za uradnike).predstavlja zmanjševanje zaposlenih v upravi. – vodstveno delovno mesto (npr. (2) Postopek in pogoje napredovanja v višji naziv za organe državne uprave.● racionalizacija v upravi . Delo na posameznih uradniških delovnih mestih in položajih se praviloma lahko opravlja v treh nazivih.5. člen (pogoji za delovna mesta) (1) Za uradniška delovna mesta se kot pogoj za opravljanje dela poleg splošnih pogojev. ki vsebuje cilje reorganizacije. 79. DELOVNO MESTO 111. člen (vrste položajev) (1) Položaj je uradniško delovno mesto. Ločiti je potrebno (glej tudi 6. privatizacije javnih nalog.). v kateri se določi naziv in datum pridobitve naziva. ki jih ZJU opredeljuje pod reorganizacijo. generalni sekretar. na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem. razdeljeni v pet kariernih razredov. člen (ocenjevanje in napredovanje uradnikov) (1) Ocenjevanje uradnikov. 156. ● delovno mesto – 78. če tako določa zakon. ki lahko dajo k analizi delovnih opravil in delovnih postopkov mnenje. Usklajevanje reorganizacije z reprezentativnimi sindikati v organu se izvede v skladu z določbami 26. ki ne ustreza njegovemu nazivu. temveč določbe tega zakona. člen). pravosodne organe in uprave lokalnih skupnosti določi vlada z uredbo. za katero bo sklenil pogodbo o zaposlitvi. poslovni razlogi prenehanja delovnega razmerja (glej primeroma 160. ki se izvaja na podlagi zakona. analizo delovnih opravil in delovnih postopkov ter število in strukturo delovnih mest in število javnih uslužbencev. poseben natečajni postopek. racionalizacija zna biti dražja.. nazivi pa si sledijo po določeni hierarhiji. – pooblastilo za izvajanje javnih nalog. Ob teh načinih sankcioniranja poznamo še neformalne načine. se uporablja tudi za spodbujanje kariere in pravilno odločanje o njihovem napredovanju. kot pa če je ne izvedemo (usposabljanje ipd. v katerem se opravlja delo na uradniškem delovnem mestu. postavi se torej vprašanje. POLOŽAJ. NAZIV. načelnik upravne enote). ● naziv – 84/I. (2) Naziv se pridobi z imenovanjem po izbiri uradnika na javnem natečaju v skladu s tem zakonom ali z napredovanjem v višji naziv. (5) Reorganizaciji mora biti priložena obrazložitev. usklajevanjem in organizacijo dela v organu. lahko pa tudi drugi pogoji. člen (redna odpoved iz poslovnih razlogov) (1) Glede razlogov za redno odpoved delodajalca iz poslovnih razlogov se ne uporabljajo določbe zakona o delovnih razmerjih. 101 .

tj. (2) Uradniška delovna mesta v organih državne uprave. direktorja organa v sestavi in vladne službe (namestniki). in 85. 5. 6. (4) Predpisana izobrazba za nazive petega kariernega razreda je najmanj srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba. 78. do najnižjega. vladna služba in upravna enota. člen ZJU). Drugi organi uredijo to vprašanje s svojim splošnim aktom. (2) Predpisana izobrazba za nazive drugega in tretjega kariernega razreda je najmanj visoka strokovna izobrazba. 6. v vladnih službah: direktor in vodje organizacijskih enot. drug državni organ je Državni zbor. na katerem se izvajajo naloge nadomeščanja in neposredne pomoči uradnikom na položajih generalnega sekretarja in generalnega direktorja v ministrstvu. generalni sekretar in vodje organizacijskih enot.. položaj je delovno mesto z vodstvenimi pooblastili in odgovornostmi. ○ zahteva najmanj visoko strokovno izobrazbo – gre za nazive svetovalca I. ki vodi delo državnega organa oziroma uprave lokalne skupnosti. v upravnih enotah: načelnik upravne enote in vodje organizacijskih enot. 5. ○ zahteva najmanj višjo strokovno izobrazbo – gre za nazive višjega referenta I.III. državno tožilstvo in državno pravobranilstvo.. v organih v sestavi ministrstva: direktor in vodje organizacijskih enot. … Zakon o javnih uslužbencih je uvedel pet kariernih razredov (navedeni od najvišjega. organ v sestavi ministrstva. katera določa uredba. drugje so trije. člen (predpisana izobrazba za nazive) (1) Predpisana izobrazba za nazive prvega kariernega razreda je univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem. Znotraj teh kariernih razredov pa poznamo 16 stopenj nazivov (85. v upravah lokalnih skupnosti: direktor in vodje organizacijskih enot.III. tu pa štirje nazivi znotraj delovnega mesta – od tu ''…praviloma lahko opravlja v treh nazivih. ○ zahteva najmanj visoko strokovno izobrazbo . Varuh človekovih pravic. zahtevnost delovnega mesta. pravosodni organ je sodišče. delovno mesto je najmanjša enota organizacije državnega organa.. Nazive torej določa zakon. organ državne uprave je ministrstvo. Uradniška delovna mesta se lahko razvrstijo s kolektivno pogodbo.VI. Nazivi so vezani na delovna mesta.. Državni svet. člen (pomen izrazov) Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen: 1.'' iz 79/I. 87. ki ni organ državne uprave. tj. 4.. Računsko sodišče. v ministrstvih: generalni direktor. 2. zgoraj).). petega – glej 87. uprave lokalne skupnosti oziroma osebe javnega prava. 4. predstojnik je oseba. (3) Položaj je tudi uradniško delovno mesto. (pazi. 2. člen ZJU): ○ zahteva univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. lokalna skupnost je občina ali pokrajina.. prvega.gre za nazive višjega svetovalca I. ○ zahteva najmanj srednjo splošno ali srednjo strokovno izobrazbo – gre za nazive referenta I. ki določa delovna mesta. člen (razvrščanje delovnih mest) (1) Uradniška delovna mesta in strokovno-tehnična delovna mesta se razvrščajo glede na: 1. 3. druge okoliščine delovnih razmer. 3. pravosodni organ in drug državni organ. Ustavno sodišče. 7.... z opisom pogojev in nalog na posameznih delovnih mestih. 2. 102 . sistemizacija delovnih mest je akt. (4) Položaje v drugih državnih organih določi organ s splošnim aktom. predstojnik občinske uprave je župan. državni organ je organ državne uprave in drug državni organ. delovna mesta pa uredba (78/II. ki se ravna po zahtevnosti dela in zahtevnosti pogojev za opravljanje dela. sekretarja in podsekretarja. III.III. 8.(2) Položaji so: 1. uprave lokalne skupnosti oziroma osebe javnega prava. (3) Predpisana izobrazba za nazive četrtega kariernega razreda je najmanj višja strokovna izobrazba. 9. magisterijem – gre za nazive višjega sekretarja. pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti razvrsti vlada z uredbo. potrebna za izvajanje nalog državnega organa.

in sicer na podlagi: ○ osebnega razgovora. Plača uradnikov pa se ne odreja po delovnem mestu. da za isto delovno mesto ljudje z različnimi nazivi dobijo različne plače? – Gre za vrednostno sodbo. da se oblikuje en centralni predpis. Strokovno-tehnična delovna mesta se lahko razvrstijo s kolektivno pogodbo. ○ način spreminjanja teh elementov. tj. politični. Kaj je tisto. Načela plačnega sistema . da se pride v naslednji razred (imamo pet razredov. višina plače je vrednostna odločitev. kot tudi na individualni ravni. Posledično to pomeni. da je potrebno ocenjevati tri leta. Enkrat letno poteka ocenjevanje in tisti. kar znese najmanj 15 let do vrha).(3) Strokovno-tehnična delovna mesta razvrsti za vse organe vlada z uredbo. Napredovanje je možno na podlagi ZJU: ● napredovanje v višji naziv. ki se pojavi je. Plače v javnem sektorju znesejo 10% bruto državnega proizvoda (BDP). da je država delodajalec in zakonodajalec. ekonomski). ○ možnosti nagrajevanja (individualizacija plač). ki določa to pravico. Napredovanje v kariernih sistemih ni stvar arbitrarne odločitve. čeprav dajejo evropske države prednost preglednosti (objavljena plača je bruto plača (brez dohodninskih olajšav – pri nas tudi brez dodatka za delovno dobo). Tu je problem varstva osebnih podatkov. saj je rigidno predpisano. zahteva lahko preizkus ocene (tričlanska komisija. 103 . da ni kapitalskega pritiska lastnikov. in ni trga (ni npr. za vsak naziv je namreč več plačnih razredov). da merila niso objektivna. kjer ni napredovanja). Obstaja tudi možnost napredovanja v višji plačni razred (tudi v pozicijskem sistemu. 2. pač pa po nazivih (z višjim nazivom pride ponavadi tudi višja plača. Napredovanje se odraža na plači. To pa je ena od ključnih slabosti našega sistema. problem. tj.plačilni sistem mora biti: ● načelo preglednosti – podatki naj bodo dostopni javnosti v obliki. ● napredovanje na vodstveni položaj. drugi problem pa je trg delovne sile. Potrebno je vključiti tudi elemente fleksibilnosti in nagrajevanja posameznika za njegovo delo (horizontalno napredovanje: celoten avtomatizem. Plača pripada delovnemu mestu. ● določitev plače za posamezno delovno mesto (višina plače) – ne gre za pravno vprašanje. ● napredovanje na višje delovno mesto. ker trg tukaj ne deluje. zato je tu primerljivost še toliko bolj pomembna. da se s tem doseže zmanjšanje njihovega naraščanja – v javnem sektorju je problem. samo posredno vpliva tukaj trg delovne sile. kar je primerljivo? Osnovna plača ali osnovna skupaj z dodatki? Enakost sama po sebi ne sme povzročiti take rigidnosti. mora biti mogoče primerjati plače različnih delovnih mest med seboj. PLAČILNI SISTEM V JAVNI UPRAVI Pomemben faktor pri vprašanju sistema plač je dejstvo. ○ javnost. Kje je meja temu. ● načelo enotnosti – določeni elementi naj bodo enotni za cel javni sektor. Ločiti je potrebno dva dela plačnega sistema: ● plačni sistem v ožjem smislu: ○ elementi plače. da se lahko posameznikom znižajo plače. njena odločitev pa je dokončna). ampak so zaposleni podvrženi ocenjevanju (merit sistem – sistem zaslug – potreben je čas in dobro delo). Enakost pravic oblikovanja plač – to se doseže tako. da se plače ne bi mogle prilagajat dejanskim potrebam. Ocenjevanje izvaja predstojnik enkrat letno. samo ocenjevanje. ○ ocene dela – možen je ugovor. ki naj bo javnosti razumljiva. lahko napredujejo v višji naziv (obstajajo pa še drugi pogoji). pač pa je tu vrsta faktorjev (npr. metodologija za vrednotenje zahtevnosti delovnih mest – problem je. brez da bi se mu spremenil naziv. kombinacija obojega). ○ preglednost. ● fleksibilen – tako na ravni sistema. veliko primerljivih delovnih mest). ki so odlični/dobri. ● načelo primerljivosti – plače se morajo primerjati med seboj.

● predvideva možnost fleksibilnosti na individualni ravni. da bi moral dobiti posameznik nagrado oz. s katerim se določa plača? ● pogodba – ni logično. ● danes: ○ zakon. ○ primerljivost plač (primerjava z zasebnim sektorjem in znotraj javnega sektorja). pa lahko (če lahko) razbereš iz 50. Do sedaj je za zdravnike veljal Zakon o razmerju plač v javnem sektorju. nagrada za delovno uspešnost pa je v popolni diskreciji predstojnika (ni mogoče tožiti. določena je kot produkt količnika in osnove. tako da ne vem. koliko je aktualna). ● upravna odločba – čista odločitev arbitrarnega značaja. sedaj pa ta del plače sicer ostane. razen določb področnih predpisov. posamezen razpon pa je odvisen od: ● funkcije – o tem odloča Državni zbor. upravnopravno varstvo. in določb področnih zakonov. V prejšnjem sistemu so imeli še del plače za delovno uspešnost.(9) ZJU): ● osnovne plače – plača delovnega mesta ali naziva. ki urejajo napredovanje oziroma pridobitev nazivov. junija 2004 je začel veljati Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. poslanci = 5 × osnova + funkcijski dodatki sodniki = osnova + dodatek za nezdružljivost Sicer je plača strukturirana iz (individualna raven plač) (glej npr. ● naziva. da se razlika posameznega delovnega mesta odrazi na plači. vendar se uporabljajo. ki določajo dodatek za stalnost uradnikom s posebnimi pooblastili. Kateri je tisti akt. Velja torej: plača = osnovna plača + dodatki + delovna uspešnost 104 . ki ne veljajo. dodatki naj bi se vključili v osnovno plačo in naj bi bili določeni v razponu. državnih organih in lokalnih skupnostih ter drugih osebah javnega prava. ● določa pravico spreminjanja plač. Na plačni lestvici so različni razponi. za uradništvo pa uredba vlade. Šlo je za sprotno nagrajevanje. saj plača izhaja iz predpisov. Zakon o javnih uslužbencih (to so zapiski 2002/2003. Plačni razredi za uradnike so se določali z uredbo. Osnovna plača je iztožljiva. dobiti več). profesorji) pa so se določali s kolektivno pogodbo. ○ novi parametri. ● poseben akt delodajalca – po stari ureditvi. ki se urejajo s tem zakonom. ● dodatkov – so namenjeni temu. ne morejo se urediti s pogodbo (plača ni del dogovora). Plače torej izrivajo iz javnopravnih predpisov. ● delovnega mesta. a se ne uporablja. Zakon o razmerju plač v javnem sektorju ni izključeval funkcionarjev. to enotnost pa vzpostavlja z enotnimi tabelami. nagrada za delovno uspešnost pa je v popolni diskreciji predstojnika (ni mogoče tožiti. kako pa zgoraj omenjeni novi zakon na to vpliva. plače ostalega sektorja (zdravniki. a se izplačuje dvakrat letno. izdana mora biti v določenem postopku. dobiti več). 53/II. Kot temelj določa zakon enotnost (izvzeti so Banka Slovenije in javna podjetja). ki urejajo plače zaposlenih v javnih zavodih.Osnovna plača je iztožljiva. ○ predpisi. ○ preglednost (tudi javnost) plač. 1. člen Zakona o sitemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)): ● določa razmerja med najvišjimi in najnižjimi ravnimi. Z enako kolektivno pogodbo pa naj bi se uredila enotna delovna mesta (ta izjava je iz 2002/2003. ki dopolnjuje Zakon o javnih uslužbencih: ○ postavil je nova razmerja. ki velja. da bi moral dobiti posameznik nagrado oz. 52/ Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati vse določbe zakonov in drugih predpisov. ki je predstavljal do 20% plače.

ki po svoji naravi traja določen čas in ga ni mogoče izvrševati z obstoječim številom javnih uslužbencev. ki nastane je. navedbo organa.146. 2. ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja. (2) V drugih primerih se ne glede na določbe zakona. 2. za opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega usposabljanja. navedbo pogodbenih strank. datum začetka opravljanja dela. Količniki so bili zakonsko določeni. ki nastane s tem. za strokovna dela. problem. ni bilo povedano nič (vsaj zapiski 2002/2003 tako kažejo). za položaj generalnega direktorja. generalnega sekretarja. navedbo delovnega mesta oziroma položaja. določilo o tem. 8. mora biti večja kot škoda.. To je presegalo vse razumne meje. da se ocenjuje tri leta. da dva človeka opravljata isto delo. 4. da lahko prideš v naslednji razred (ker je pet razredov. v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo. Zato le najpomembnejše določbe: 68. 7. o sodniški. predstojnika organa v sestavi.53. ko je v organu pričakovati spremembo obsega javnih nalog. druge podatke. ki so bili določeni: ● s posebnim zakonom. (2) Za sestavine pogodbe o zaposlitvi se ne uporabljajo določbe splošnih predpisov o delovnih razmerjih. 105 . boš torej potreboval 15 let. za nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca. da prideš do vrha). določilo o osnovni plači in morebitnih dodatkih. da stvar sploh ni dostopna javnosti. pri čemer se takšna delovna mesta v sistemizaciji posebej označijo. člen ZJU (primeri sklenitve delovnega razmerja za določen čas) (1) Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas: 1. načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine. kraj opravljanja dela. 4. na katerem bo javni uslužbenec opravljal delo. tako da je nastal problem. vezana na osebno zaupanje funkcionarja (delovna mesta v kabinetu). ki ureja položaj javnih uslužbencev v organih. Pogodba o zaposlitvi vsebuje naslednje sestavine: 1. 5. Na predavanju je bil poudarjena pomembnost delovnega razmerja za določen čas. pogodba o zaposlitvi ne more skleniti za določen čas. ○ ugotavljanje nesposobnosti – 141. člen ZJU (način sklenitve delovnega razmerja) (1) Delovno razmerje sklene javni uslužbenec s pogodbo o zaposlitvi. za delovna mesta. ko je neka stvar dostopna javnosti. 6. ● s podzakonskim predpisom. … Osnovna plača produkt količnika in osnove (osnovna plača = produkt × osnova). 6. Zakon se namreč ne more spremeniti. zato so 'odkrili' dodatke. ki jih določa ta zakon ali področni zakon. 9. vendar za bistveno različno plačo. ki lahko vpliva na zmanjšanje potrebnega števila javnih uslužbencev. ki jo povzroči to. ali se delo opravlja s polnim ali s krajšim delovnim časom. da dopušča ZJU večjo fleksibilnost pri tovrstnem zaposlovanju. kjer sodišče ponavadi stvar zavrne. 3. tako da danes ni več količnikov. ● napredovanjem v višji plačni razred – določeno je v ZJU: posamezen javni uslužbenec lahko napreduje v višji plačni razred in sicer lahko napreduje za deset plačnih razredov. v primerih. oziroma podatki o vrsti dela s kratkim opisom dela. sicer se podatek objavi. ● s kolektivno pogodbo. ki ureja delovna razmerja. 3. predstojnika vladne službe. in za izvrševanje javnih nalog v primeru začasno povečanega obsega dela. pač pa so določeni parametri za najnižjo in najvišjo plačo! Spreminjanje osnovnih plač je možno z: ● napredovanjem na višje delovno mesto ali v višji naziv – urejajo področni zakoni (npr. zdravniški službi). čas trajanja delovnega razmerja. 5. 10. vezanih na delovno mesto. ○ te zadeve niso dostopne javnosti (le strankam) – nov zakon (ZDIJZ) – 'harm test' – škoda. Ključne slabosti naše ureditve po ZJU: ○ ocenjevanje uradnikov – rigidno predpisano. – to gre na sodišče. določilo o letnem dopustu. a razen tega.. če se je pojavila potreba po povečanju plač.

ki urejajo uradniški sistem in položaj uradnikov. (4) Določbe o delovnih razmerjih v kabinetih se lahko smiselno uporabljajo tudi za delovna razmerja v uradu predsednika vlade. člen (trajanje delovnega razmerja za določen čas) (1) Delovno razmerje za določen čas iz 1. Tako se prepreči arbitrarnost. ki naj bi imenoval najvišje javne uslužbence (vrh javne uprave). To naj bi bil poseben organ uradniški svet. tj. Imel naj bi 12 članov (fiksen mandat 5 let). ● sindikatov. razen v primerih iz 5. točke prvega odstavka 68. člen (sestava uradniškega sveta) (1) Uradniški svet ima dvanajst članov. dejansko izbira kandidate. politika ima vpliv. tj. (3) Delovno razmerje za določen čas iz 3. dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti oziroma poklicev v organih. tri člane imenuje predsednik republike izmed strokovnjakov s področja javnega sektorja. ki naj bi opravljal strokovno presojo usposobljenosti kandidatov (178/I. ki izpolnjujejo pogoje. da bi sam predlagal enega (sestavi seznam primernih oseb). predstavnike: ● stroke. vlada imenuje. Članom uradniškega sveta pripada sejnina. člena tega zakona se sklene za čas opravljanja pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega usposabljanja. člena tega zakona. (6) Delovno razmerje iz 6. (4) Delovno razmerje za določen čas iz 4. če so zagotovljena finančna sredstva. Pomembna sprememba v novem zakonu (ZJU) je poskus ustanovitve posebnega telesa. točke prvega odstavka 68.(3) Glede omejitve sklepanja zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas in glede posledic kršitev določb prvega odstavka tega člena se uporabljajo določbe zakona. (7) V pogodbi o zaposlitvi mora biti določen čas trajanja delovnega razmerja v letih. – tu se kaže naš mešani sistem: minister je omejen na izbor ljudi. 69. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona se sklene za dobo petih let. Ta svet da predlog ministru. neizbrani nimajo možnosti pritožbe). na katerih se opravlja delo za poslanske oziroma svetniške skupine. člena tega zakona se sklene najdlje za čas trajanja funkcije funkcionarja. (5) Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko sklene. ki izpolnjujejo pogoje. točke prvega odstavka 68. člen (naloge uradniškega sveta) (1) S tem zakonom se ustanovi uradniški svet. ki izpolnjujejo pogoje (minister predlaga. in za delovna mesta v državnem zboru in državnem svetu. tj. člena tega zakona se sklene za čas odsotnosti javnega uslužbenca. (2) Predsednika uradniškega sveta izvolijo člani sveta izmed sebe s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh članov. 3. nima pa pristojnosti. 175. ki jih predlaga uradniški svet! 174. 2. 106 . z možnostjo enkratnega podaljšanja. razen če gre za delovna mesta v kabinetu. člen (izjeme) (1) Delovno razmerje za določen čas se lahko sklene brez javnega natečaja in ne glede na to. 70. točke prvega odstavka 68. (2) Delovno razmerje za določen čas iz 2. Prisiljeni bodo iskati kompromise – strokovnost bo merilo. točke prvega odstavka 68. ki se imenujejo na naslednji način: 1. pristojnega za upravo (imenuje vlada) – ti so lahko edini zamenjani med mandatom. ki potem imenuje javne uslužbence iz 60/IV. katere višino določi uradniški svet. a le med tistimi. ● predstavnikov ministrstva. 4.). člena se sklene največ za dobo petih let. ali je posameznik opravil strokovni izpit. (4) Uradniški svet je pri svojem delu samostojen. mesecih oziroma dnevih. člena tega zakona in daje vladi ter državnemu zboru mnenja o predpisih. člena tega zakona se sklene za čas trajanja projekta oziroma za čas začasno povečanega obsega dela. štiri člane imenuje vlada na predlog ministra. Ministru da v izbiro to listo kandidatov. pristojnega za upravo. ki ureja delovna razmerja. (3) Uradniški svet v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in strokovnimi združenji javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti sprejme kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. točke prvega odstavka 68. (2) Uradniški svet skrbi za izvajanje izbire uradnikov na položajih iz četrtega odstavka 60. tri člane izvolijo izmed sebe uradniki z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave. ● uradnikov. (5) Delovno razmerje iz 5. vključno s položajem direktorja tega urada.

meril za izbiro in metod preverjanja usposobljenosti. 107 . člen (način dela) (1) Uradniški svet skrbi za izbiro uradnikov na položajih iz četrtega odstavka 60. člena tega zakona z določanjem standardov strokovne usposobljenosti.178.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful