QTNNL

C1: TÔNG QUAN QTNNL T1
C2: T. TRÌ NH QTNNL T27
ÐN
TRÁ LÒI CÂU HÓI CHUÂN B| T.NHÂN NNL,
SÇ ÁNH HUÓNG CÙA TTQTNNL ÐÊN VI ÇC PHÂN TÍ CH VAI TRÒ, NÃNG LÇC VÀ KY NÃNG.
LI ÊN QUAN ÐÊN VI ÇC TUYÊN DÇNG VÀ TUYÊN CHÇN NNL ( NGUÔN BÊN NGOÀI ) ; THÃNG TI ÊN NÇI
BÇ( NGUÔN BÊN TRONG)
CHI ÊN LUÇC NNL CHUNG SË LÀ NÊN TÁNG ÐÊ Ð|NH HUÓNG QUÁN TR| TT.
PHÁT TRI ÊN NNL LÀ GI AI ÐOqN CUÔI CÙA TTQTNNL
LÀ 1 CÁCH TI ÊP CÂN ÐÊ RA Q.Ð|NH DÇA TRÊN CÁC Ý Ð|NH KHUÔN KHÔ CÙA T.CHÚC LI ÊN QUAN ÐÊN MQHÇ VÊ SÇ KHEN THUÓNG.
C3: HOqCH Ð|H NNL
TI ÊN TRÌ NH HOqCH Ð|H NNL Ð|NH HUÓNG MÇC TI ÊU VÀ NÇI DUNG PHÂN TÍ CH VAI TRÒ
TqO DÇNG NNL BÂNG KÊ HOqCH CHI ÊU MÇ.
VI I PHÂN TÍ CH TÍ LÇ RA ÐI CÙA NV DÁN ÐÊN ÁNH HUÓNG ÐÊN TUYÊN DÇNG VÀ CHI ÊU MÇ.
HOqCH Ð|NH ÐÁNH GI Á THÀNH TÍ CH GI ÚP CUNG CÂP THÔNG TI N VÊ CUNG NÇI BÇ CÙA QTNNL.
VI . DÇ ÐOÁN NHU CÂU NNL TRONG TUONG LAI
TqO DÇNG NNL BÂNG CÁCH THU HÚT CÁC ÚNG VI ÊN THÔNG QUA VI ÇC ÐEM ÐÊN CÁC GÓI THU LAO TÔT HON.
C4: P. TÍ CH VAI TRÒ & T. KÊ CÔNG VI ÇC
MÇC ÐÍ CH CÙA PHÂ N TÍ CH VA I TRÒ = > C5: CHI ÊU MÇ VÀ TUYÊN CHON
R: F
HÔ SO VA I TRÒ
ÐÁ NH GI Á THÀ NH TÍ CH
TUÓNG THUÓNG
PHÂ N TÍ CH VA I TRÒ NHU CÂU HÇC TÂP
C5: TUYÊN DÇNG & TUYÊN CHÇN
l i ê n k êt C4 : MÔ TÁ CÔNG VI ÇC
C7 : ÐÀO TqO, TI EN BÇ
C8 : CHÍ NH SÁCH KHEN THUÓNG
C6: QT TT NV
gi a i t h i ch c a ch t i ê p câ n t h a n h t i ch ca o ca o
du d oa n cu ng n ôi b ô
l a co so dê t r i ê n k h a i
t h ãn g t i ê n n ô i b ô
q u y ê t di n h dô i t uo n g duo c da o a t o
t r a l uon g cô n g b ã n g
C7: PT NNL T24
Ch uon g 2 : Ðây mqn h h çc t qp cá n h ân , n h ó m, TC
Ch uon g 3 : NTD dc ch çn = cc co h çi h çc t qp ch o ún g vi ên
CHUONG 4 : PT, n h qn d i çn n h u câu h çc t qp
Cái t h i çn h çc t qp = dào t qo NV
Qu yêt d|n h dôi t uqn g dc dào t qo
Ch ât l uqn g NNL cao h on - > t uón g t h uón g n h i êu hon
C8: TUÓNG THUÓNG NV T70
1 .
Ch uon g 2 : ch i n h sach kh en t h uo n g t o an d i ên g i u p t i ên t r i n h q u an t r i n g u ô n n h ân l u c
d i ên r a mô t cach d ê d an g , h i êu q u a, t ao su dô n g t h u ân va cam kêt t u h ai p h i a.
2 .
Ch uon g 5 : Ch i n h sach kh en t h uo n g p h u h o p , t o an d i ên g i a t ãn g su cam kêt t t u n h ân
vi ên , t h u h u t , g i u ch ân va p h at t r i ên n h ân vi ên
3 .
Ch uon g 6 : Vi êc q u an t r i t uo n g t h uo n g t ac dô n g vao q u an t r i t h an h t i ch , t h u c dâ y
vi çc l ã p l ai cac h an h vi h u u i ch ch o t ô ch u c, cô n g vi êc cu a n h ân vi ên .
4 .
Ch uon g 7 : Qu an t r i kh en t h uo n g t ao r a mô t mô i t r uo n g vu i ve, t h ach t h u c, t h u c dâ y
vi êc p h at t r i ên kh a n ãn g t h ô n g q u a vi êc p h at t r i ên h o c t âp , da o at o .
QTNNLTNG QUAN -LIÊN KT.mmap - 11/29/2011 - Mindjet

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful