DETE I KOMPJUTER - OČEKIVANjA I STREPNjE RODITELjA

Žiropađa, R (2007.): Dete i kompjuter- Očekivanja i strepnje roditelja, Nastava i vaspitanje br. 1

Članak ima dva dela. Posle kratkog osvrta na različita shvatanja o uticaju kompjuterske tehnologije na decu i mlade koja se mogu sresti u stručnoj literaturi, u drugom delu su saopšteni rezultati istraživanja o mišljenjima i stavovima roditelja. U istraživanju je anketirano ukupno 186 roditelja dece između sedam i 17 godina. Gotovo polovina roditelja imala je negativan stav prema korišćenju računara od strane dece. Opravdano se može pretpostaviti da se kod jednog broja roditelja negativan stav formirao na osnovu iskustava s načinom na koji njihova deca koriste računar. Svaki peti roditelj je ocenio da je posle unošenja računara u kuću dete popustilo u školi. To je u skladu s podatkom da deca srazmerno retko koriste računar za ispunjavanje školskih obaveza. Svaki šesti roditelj primećuje i da je koncentracija dece slabija, a svaki deveti da je dete postalo socijalno izolovano. Opasnosti od pojava ove vrste ne bi ipak trebalo preuveličavati. Mada je samo oko 6% roditelja priznalo da im nije poznato kako njihova deca provode vreme za računarom, verovatno je taj broj realno veći jer se u odgovorima ispitanih roditelja ne pominju vrlo popularne aktivnosti dece i mladih na internetu (kao što su pričaonice, na primer). Upadljivo je da anketirani roditelji retko ili gotovo nikako ne spominju neke opasnosti koji potencijalno vrebaju mlade korisnike interneta (pristup sajtovima s nepoželjnim sadržajima, odavanje privatnih podataka i dr.). Na onovu toga se može zaključiti da roditelji ne poznaju najbolje sve rizike kojima su deca i mladi izloženi kada su na mreži.