1

KURSUS PENGURUSAN
ASET DAN STOR KERAJ AAN
PENGURUSAN ASET
PENGURUSAN ASET
OLEH
Ba h a gia n Ka wa la n d a n Pem a n t a u a n
PERBENDAHARAAN MALAYSI A
2
KANDUNGAN SESI
Ï DEFINISI ASET
Ï PENGURUSAN ASET UMUM
Ï JENIS-JENIS ASET
Ï DEFINISI HARTA MODAL, INVENTORI DAN BEKALAN PEJABAT
Ï PENDAFTARAN ASET
Ï PINJAMAN ASET
Ï LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA
Ï PENGGUNAAN ASET
Ï PENYIMPANAN
Ï PEMERIKSAAN
Ï PENYELENGGARAAN
Ï RUMUSAN
3
OBJ EKTI F SESI
Unt uk :
† Mener angk an t ent ang per at ur an ber k ai t an
Pengur usan Aset sel ar as dengan ak t a, ar ahan,
panduan dan per at ur an Kew angan semasa;
† Membol ehk an peser t a k ur sus mel ak sanak an
t ugas mengi k ut per at ur an yang di t et apk an;
† Mener angk an i su dan masal ah Pengur usan Aset
yang di t i mbul k an ol eh Ket ua Audi t Negar a;
† Mengur angk an t egur an audi t mengenai
Pengur usan Aset .
4
DEFI NI SI ASET
DEFI NI SI ASET
MOF
MOF
5
DEFI NI SI ASET KERAJ AAN
As et ber m a ks u d h a r t a ben d a
kep u n ya a n a t a u m ilika n a t a u d i
ba wa h ka wa la n Ker a ja a n ya n g d ibeli
d en ga n wa n g ker a ja a n a t a u m ela lu i
s u m ba n ga n ya n g d it er im a a t a u h a r t a
ya n g d ir a m p a s / d ilu cu t h a k.
KENDERAAN
KENDERAAN
KENDERAAN
KENDERAAN
10
JENIS-JENIS ASET KERAJAAN
@@
@@ TANAH & BANGUNAN/UTILITI
¬7÷w
¬7÷w
.B.
.B. HARTA MODAL
<æ&
<æ&
&
&
INVENTORI
INVENTORI
¸]
¸]
¸
¸
BEKALAN PEJABAT
BEKALAN PEJABAT
×®´
×®´
§
§
BARANG STOR
BARANG STOR
~¸~,
~¸~,
KEHIDUPAN/BERNYAWA
KEHIDUPAN/BERNYAWA
11
PENGURUSAN ASET
MULA AKHIR
P
E
R
O
L
E
H
A
N
T
E
N
D
E
R
K
O
N
T
R
A
K
P
E
S
A
N
A
N
HARTA
MODAL &
INVENTORI
(Barang Tak Luak)
REKOD
Penggunaan Penyel enggaraan
PEMERIKSAAN
St or
Bar ang
Ter -
pakai
P
E
L
U
P
U
S
A
N
BARANGAN
STOR
(Barang Gunahabis)
Teri maan
(Rekod) Si mpanan
Kel uar an
( Rekod)
PENGIRAAN/ PEMERIKSAAN/
VERIFIKASI STOK
BEKALAN
PEJABAT
( Barang Gunahabis)
Teri maan
Si mpanan
(St ok operasi )
Kel uar an
P
E
N
O
K
O
K
A
N
STOK
12
PEKELI LI NG/ SURAT PEKELI LI NG
PEKELI LI NG/ SURAT PEKELI LI NG
MOF
MOF
13
SPP/PP/ BERKAI TAN PENGURUSAN ASET
Penggunaan Borang-Borang Baru Bagi Pengurusan
Harta Modal, Inventori dan Bekalan Pejabat.
PP 2/91 4.
Arahan Mengenai Tatacara Melaporkan Kehilangan
Dan Menyelenggara Urusan Hapuskira Wang dan
Barang-barang Awam.
PP 3/90 3.
Kemalangan Yang Melibatkan Kenderaan Kerajaan
Malaysia.
PP 7/85 2.
Peraturan Mengenai Penggunaan, Pengurusan dan
Penyelenggaraan Kenderaan Kerajaan Malaysia.
PP 2/80 1.
TAJUK BIL. SPP/PP BIL
14
SPP/PP/ BERKAI TAN PENGURUSAN ASET
Pengwujudan Jawatankuasa Pengurusan Aset
Kerajaan Di peringkat Kementerian/Jabatan.
Arahan
Pentadbiran
19 Jun 1995
8.
Penglibatan Pegawai Pengawal Dalam Pengurusan
Stor dan Aset Kerajaan di Kementerian/Jabatan/Badan
Berkanun.
SPP 12/95 7.
Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer PP 7/95 6.
Pengurusan Penyelenggaraan – Pewujudan Sistem
Penyelenggaraan Yang Dirancang
SPA 2/1995 5.
TAJUK BIL. SPP/PP BIL
15
SPP/PP/ BERKAI TAN PENGURUSAN ASET
Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor
(PP-TPS)
13.
Kehilangan dan Hapuskira AP Bab C-II
(314-326)
12.
Peningkatan Amaun Pelupusan dan Hapuskira Harta
Benda Kerajaan Yang Boleh Diluluskan Oleh
Kementerian/Jabatan
SPP 3/2002
P.U(B) 513
11.
Pengagihan Komputer Peribadi Terpakai Ke Sekolah-
Sekolah
Arahan
Pentadbiran
7 Jan. 2002
10.
Garis Panduan Pelupusan Aset dan Barang Kerajaan SPP 2/1997 9.
TAJUK BIL. SPP/PP BIL
16
PKP BERKAI TAN PENGURUSAN ASET
Perkhidmatan Membeli dan Memungut Sisa Besi
(Scrap)
Tambahan 1 PKP
Bil. 8 /2001
2.
Perkhidmatan Pengendalian Lelongan Awam Aset
Kerajaan
PKP 1/2004 3.
Perkhidmatan Memungut dan Mencelup Atau Membeli
Tayar Terpakai
Tambahan 1 PKP
Bil. 10 /2000
1.
TAJUK BIL. PKP BIL
17
JENI S & DEFI NI SI ASET
JENI S & DEFI NI SI ASET
MOF
MOF
18
J ENI S DAN DEFI NI SI ASET( PP2/ 91)
HARTA MODAL
7÷w..
BARANG TAK LUAK BERNI LAI RM500
ATAU LEBI H SETI AP SATU PADA MASA
PEROLEHAN. TI DAK TERMASUK
PERABOT, PERMAI DANI , LANGSI R
TANPA MENGI RA KOS.
I NVENTORI
Æ<&&
BARANG TAK LUAK BERNI LAI TI DAK
MELEBI HI RM500 SETI AP SATU PADA
MASA PEROLEHAN (termasuk perabut,
permaidani, langsir tanpa mengira kos)
BEKALAN PEJ ABAT
¸
BARANG LUAK/TAK LUAK
BERNI LAI RENDAH DAN TI DAK
EKONOMI DI KESAN.
I TEM STOR
§×]®
BARANG BELUM GUNA & PERLU
DI SI MPAN BAGI KEPERLUAN OPERASI ,
PENYELENGGARAAN DLL.
19
KATEGORI
HARTA MODAL
KENDERAAN Lori, bas, kereta,motosikal,
Van, bot dll.
LOJI /JENTERA
BERAT
Jentolak, Jengkaut dll.
PEKELI LI NG PERBENDAHARAAN BI L. 2 / 19 9 1
JENIS
HARTA MODAL
MESIN, PERALATAN &
KELENGKAPAN PEJABAT
Komputer, Projector,
Kamera, Mesin X-Ray, dll.
20
KATEGORI
INVENTORI
PERALATAN &
KELENGKAPAN PEJABAT
ALAT PENGIRA, KIPAS
ANGIN, TROLI, DLL
PERABOT, PERMAIDANI,
LANGSIR & PINGGAN
MANGKUK
KERUSI, MEJA,LANGSIR,
RAK, DULANG,
PINGGAN MANGKUK, DLL
PEKELI LI NG PERBENDAHARAAN BI L. 2 / 19 9 1
JENIS
INVENTORI
21
PENDAFTARAN ASET
PENDAFTARAN ASET
MOF
MOF
22
PENDAFTARAN ASET
OBJ EKTI F:-
i. Memudahkan pengesanan dan pemantauan
ii. Membolehkan kondisi aset diketahui
iii. Memudahkan penyelenggaraan dan penggantian
iv. Mengwujudkan pangkalan data yang lengkap,
tepat dan kemaskini
23
PENDAFTARAN ASET
PUNCA MAKLUMAT:-
i. Pesanan Rasmi Kerajaan
ii. Nota Serahan
iii. Invois
iv. Dokumen Kontrak
v. Kad jaminan
vi. Manual Penggunaan
(a) Pembelian Aset Baru
24
PENDAFTARAN ASET
PUNCA MAKLUMAT:-
i. Salinan Daftar jika aset diterima secara
pindahan
ii. Surat kelulusan menerima hadiah
(b) Penerimaan Aset Daripada Sumber
Lain
25
PENDAFTARAN ASET
J ENI S MAKLUMAT:-
i. No. Pendaftaran Aset
ii. Kategori
iii. Jenis
iv. Jenama dan Model
v. Jenis dan No. injin
vi. Harga Perolehan Asal
vii. No. Pesanan Kerajaan
26
PENDAFTARAN ASET
J ENI S MAKLUMAT:-
viii. Tarikh Pembelian/penerimaan
ix. Nama dan alamat pembekal
x. Lokasi/penempatan aset
xi. Pemeriksaan
xii. Pelupusan/Hapuskira
xiii. Nama, Jawatan dan Tandatangan
27
JENI S DAFTAR
Pek el i l i ng Per bendahar aan Bi l . 2
Tahun 1991
Penggunaan Bor ang-Bor ang Bar u
Bagi Pengur usan Har t a Modal ,
I nvent or i dan Bek al an Pej abat
28
PP BI L. 2 / 19 9 1
PP BI L. 2 / 19 9 1
MOF
MOF
29
JENI S DAFTAR
(i) Daftar Harta Modal – Kew. 312
(ii) Butir-Butir Penyenggaraan Harta
Modal – Kew. 312A
(iii) Daftar Inventori – Kew. 313
(iv) Daftar Stok Bekalan Pejabat – Kew.314
(v) Daftar Pergerakan Harta Modal &
Inventori – Kew. 315
30
DAFTAR HARTA MODAL KEW 312
KEM. / JAB. :Perbendaharaan
BAHAGIAN :Kawalan dan Pemantauan ( Bil. Kad : 0021/04 )
BUTIR-BUTIR HARTA
BAHAGIAN A
Kategori : Mesin Peralatan, & Kelengkapan
P j b t
Kos dan Tarikh Dibeli / Diterima :RM2500/21/12/04
Jenis : Kamera Digital No. Pesanan Kerajaan : T122
Jenama dan Model : Sony Model DSC-W1 Pembekal : Jaya Abadi Bersatu Enterprise
Jenis dan No. Engin : - No. Rujukan Fail : KK/BKP/10/343 JLD. 3
No. Casis / Siri Pembuat : - 2588471
No. Siri Pendaftaran : KK/BKP/2004/KD-3
Aksesori : 256 MB memory stick
Deluxe carrying bag
Rechargeable battery
Tanda tangan Pegawai yang Bertanggungjawab: N Henry Chong Tarikh :29.12.04
PENEMPATAN
Lokasi
Pentadbiran

Tarikh 29.12.04
T/tangan
PEMERIKSAAN HARTA MODAL PELUPUSAN
Tarikh
T/tangan

Tarikh :
Rujukan :
Tandatangan :


31
Cont oh Daf t ar Har t a Modal (KEW 312)
( Mak l umat t i dak l engk ap dan t i ada pemer i k saan)
32
Cont oh Daf t ar Har t a Modal (KEW 312)
( Daf t ar t i dak l engk ap dan t i dak di t andat angani ol eh pegaw ai yang
ber t anggungj aw ab)
33
Cont oh Daf t ar Har t a Modal (KEW 312)
( Daf t ar t i dak l engk ap dan t i dak di t andat angani ol eh pegaw ai )
34
KEW 312 A
BUTIR-BUTIR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL
KEMENTERIAN / JABATAN : Perbendaharaan Malaysia
BAHAGIAN : Kawalan dan Pemantauan


Jenis, Jenama dan Model : Kamera Digital

No. Siri Pendaftaran : KK/BK 10/343 JLD.3
Tarikh,
Servis /
Pembaikan
Butir-butir Servis
Pembaikan
No.
Pesanan
Kerajaan
/ No.
Inden
Tempat Pembelian /
Servis / Pembaikan
Kos T/tangan
20.2.05 Bateri NP-F550

LO40345 Jaya Abadi Enterprise RM480.00


/ bil k l l bihi h l h l
35
Cont oh But i r -But i r Penyenggar an Har t a Modal (KEW 312A)
( Mak l umat penyenggar aan t i dak l engk ap )
36
Cont oh Daf t ar Har t a Modal (KEW 312)
( But i r -but i r penyenggar aan t i dak l engk ap)
37
DAFTAR INVENTORI KEW. 313
(Bil. Kad : 34)
KEMENTERIAN /JABATAN : Perbendaharaan Malaysia
BAHAGIAN : Kawalan dan Pemantauan
Bil. Butiran Kuantiti No. Pesanan
Kerajaan
Tarikh
Dibeli
Kos
Seunit
No. Siri
Pendaf-
taran
Lokasi Pelupusan
Catatan Tanda/
tangan

1

Kabinet
Besi

5

568231

21.1.02

RM 220

KB/BKP/
0001/
/2/3/4/5

Unit
Penguru
san Aset
Rujukan


Tarikh
Nota : Borang ini hanya untuk mendaftar inventori
dan tidak boleh digunakan bagi transaksi keluar
/masuk inventori.
38
DAFTAR STOK BEKALAN PEJABAT KEW 314
KEMENTERIAN/JABATAN : Pebendaharaan Malaysia
BAHAGIAN : Seksyen Bekalan
JENIS : Disket Komputer 3.5”
UNIT UKURAN : Kotak (1 dozen) Harga / Kos Seunit:…………..
Bil. No.
Pesanan
Diterima Daripada
/ Dikeluarkan
Kepada
Tarikh Kuantiti Penerima
Terimaan Keluaran Baki
Nama Tanda-
tangan
1 456721 Bhg. Sistem
Maklumat

5.6.20

2

8

Zainal bin AbidinDaftar tidak menyediakan maklumat mengenai harga belian / kos barang.
39
J ENI S DAFTAR
PI NJ AMAN ASET
40
PEKELI LI NG PERBENDAHARAAN
BI L. 2 / 19 9 1
Pinjaman
DAFTAR PERGERAKAN HARTA
MODAL DAN INVENTORI
Penempatan Sementara
41
DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
KEW 315
Jenis : Overhead Projector
Jenama dan Model : Canon 45
No. Siri Pembuat: 1234
No. Siri Pendaftaran: BPPK 12

Pegawai Mengeluar
Bil. Nama
Peminjam

Tarikh
Ketika Dikeluarkan Ketika Dipulangkan
Dikeluar
kan
Jangka Di
pulangkan

Tanda-
tangan
Peminjam
Tanda-
tangan

Tarikh
Tanda-
tangan

Tarikh
Catatan

1

Ismail Ibrahim

17.9.01

20.9. 0117.9.01
Daftar untuk pinjaman sementara dan bukan untuk tujuan pemindahan tetap.
42
LAPORAN KETUA AUDI T
NEGARA
LAPORAN KETUA AUDI T
NEGARA
MOF
MOF
43
LAPORAN KETUA AUDI T NEGARA
• Daf t ar Hart a Modal dan Daf t ar Invent ori t i dak
kemaski ni ;
• 479 uni t hart a modal yang di bel i bagi t empoh 1999
hi ngga 2000 t i dak di rekod dal am daf t ar; (Di 8
Jabat an Negeri / Inst i t ut );
• Ti ada bukt i menunj ukkan pemeri ksaan f i zi kal t el ah
di buat t erhadap hart a modal ;
44
LAPORAN KETUA AUDI T NEGARA
• Hart a Modal t i dak di t anda dengan Hak Mi l i k Keraj aan
(6 Jabat an Negeri / Pusat );
• 20 uni t Peral at an makmal / kel engkapan pej abat berni l ai
RM428, 729 masi h bel um di gunakan (al asan: kemudahan
asas bel um di pasang/ anggot a t i dak mencukupi )
• Daf t ar Hart a Modal t i dak i kut bersama dengan hart a modal
yang di pi ndahkan secara t et ap ke daerah (3 Jabat an
Negeri );
• Hart a Modal yang rosak bel um di perakui unt uk di l upus;
45
PEMERI KSAAN DAFTAR HARTA MODAL ( DHM) DI PTJ -PTJ OLEH
FLY I NG S QUAD KEMENTER I AN KEW ANGAN
Pemeri ksaan ke at as 140 PTJ ( 4. 4% dari pada l ebi hkurang 3, 200 PTJ)
8% ATAU 3, 128 dari pada 36, 723 hart a modal di j adi kan sampel unt uk
di semak;
PENEMUAN-PENEMUAN:
25% At au 773 DHM di i si dengan l engkap;
75% at au 2, 355 DHM t i dak l engkap;
52% at au 1, 652 DHM t epat ;
48% at au 1, 476 DHM t i dak t epat
Peranan pegawai / kaki t angan yang menyel enggara DHM
masi h kurang berkesan.
46
PEMERI KSAAN DAFTAR HARTA MODAL DI PTJ -PTJ OLEH
FLY I NG S QUAD KEMENTER I AN KEW ANGAN
ALASAN - ALASAN YANG DIBERI MENGAPA DAFTAR HARTA MODAL
TIDAK DISELENGGARA DENGAN BAIK:
• PTJ PERINGKAT NEGERI TIIDAK MEMBUAT PEMBELIAN TETAPI HANYA
MENERIMA HARTA MODAL YANG DIPEROLEHI OLEH IBU PEJABAT. IBU
PEJABAT TIDAK MENGEMUKAKAN MAKLUMAT LENGKAP MENGENAI
HARTA MODAL YANG DIBELI;
• DAFTAR HARTA MODAL TIDAK DIHANTAR BERSAMA HARTA MODAL YANG
DIBEKALKAN KEPADA PTJ BERKENAAN;
• PTJ TIDAK BEGITU MEMAHAMI KEPENTINGAN MELENGKAPKAN DAFTAR
HARTA MODAL & KAKITANGAN TIDAK/ KURANG DIBERI PENDEDAHAN
/ KURSUS;
• PTJ TIDAK MEBUAT PEMERIKSAAN DAN TIDAK PASTI SIAPA YANG
SEPATUTNYA MEMBUAT PEMERIKSAAN;
• TERDAPAT KAKITANGAN BARU YANG MENYELENGGARA DAFTAR HARTA
MODAL.
47
TANGGUNGJ AWAB DAN PENGLI BATAN PEGAWAI PENGAWAL/
KETUA J ABATAN DALAM PENGURUSAN HARTA MODAL,
I NVENTORI DAN BEKALAN PEJ ABAT
MEMASTIKAN URUSAN MENYELENGGARA DAFTAR
HARTA MODAL, INVENTORI DAN BEKALAN PEJABAT
DILAKSANAKAN DENGAN TERATUR, CEKAP DAN
BERKESAN.
™ Menentukan Bahagian/Unit serta pegawai/kakitangan bagi
menyedia, menyenggara dan menyimpan daftar/rekod.
™ Menetapkan tempoh penyediaan rekod/daftar berkaitan
sebaik sahaja aset diterima;
™ Menetapkan pegawai yang bertanggungjawab
menandatangani daftar/rekod aset;
™ Memastikan penyimpanan daftar/rekod aset yang
teratur dan selamat.
™ Melantik pegawai bagi memeriksa daftar/rekod aset.
48
PENGGUNAAN ASET
PENGGUNAAN ASET
MOF
MOF
49
PENGGUNAAN ASET
Objektif:-
(i) Bagi menyokong fungsi dalam meningkatkan
produktiviti Kementerian/Jabatan.
(ii) Diguna mengikut jangka hayat yang
ditetapkan.
(iii) Penggunaan secara optimum.
(iv) Tidak berlaku pembaziran melalui
penggunaan yang cekap, mahir dan teratur.
50
PENGGUNAAN ASET
(i) Digunakan untuk tujuan rasmi sahaja.
(ii) Aset digunakan mengikut fungsi sebenar.
(iii) Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan
berkelayakan.
(iv) Perlu direkodkan.
(v) Kerosakan aset hendaklah dilaporkan.
51
PEKELI LI NG PERBENDAHARAAN
BI L. 2 TAHUN 1980
PERATURAN MENGENAI
PENGGUNAAN, PENGURUSAN
DAN PENYENGGARAAN
KENDERAAN KERAJ AAN
MALAYSI A
APAC 2004 52
PEKELI LI NG PERBENDAHARAAN
BI L. 2 / 19 9 0 - PERATURAN PENGGUNAAN, PENGURUSAN & PENYENGGARAAN
KENDERAAN KERAJAAN
Pendaftaran
Penerimaan
Penempatan
Pelupusan
/Hapuskira
KENDERAAN
Keselamatan
Perlantikan
Pegawai
Pengangkutan
Penyenggaraan &
Pembaikan
Pemeriksaan
Penggantian
Penggunaan
53
PEKELI LI NG PERBENDAHARAAN
BI L. 7 TAHUN 1985
KEMALANGAN YANG
MELI BATKAN KENDERAAN
KERAJ AAN MALAYSI A
54
TANGGUNGJAWAB PEMANDU
Laporan Polis dalam tempoh 24 jam dari
tarikh kemalangan
Laporan lisan kepada Ketua Jabatan
Mengisi Borang Laporan Kemalangan
Am 362A
55
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN
Memastikan kenderaan rosak diperiksa
Laporan kecederaan mangsa
Mendapat nilaian harta benda yang rosak
Laporan Polis mengenai kemalangan
Sampai maklumat dalam tempoh 30 hari kepada
Pegawai Undang-Undang Kementerian.
56
TI NDAKAN TATATERTI B TERHADAP
PEMANDU
a Pemandu t idak bert anggungj awab
membaiki apa-apa kerosakan.
a Pemandu bol eh didakwa di mahkamah at as
kesal ahan j al anraya.
a Tindakan t at at ert ib bol eh diambil ke at as
pemandu berkenaan.
57
PENYI MPANAN ASET
PENYI MPANAN ASET
MOF
MOF
58
(i) Tempat penyimpanan mempunyai ciri-ciri
keselamatan
(ii) Tempat yang sesuai mengikut ciri-ciri fizikal
sesuatu aset
- bilik hawa dingin
- bilik kering
- tempat berbumbung
- kawasan lapang
59
PEMERI KSAAN ASET
PEMERI KSAAN ASET
MOF
MOF
60
Dilakukan ke atas:-
(a) Fizikal Aset
Untuk mengetahui kondisi dan prestasi aset
(b) Rekod/Daftar
Aset mempunyai daftar/rekod
Daftar rekod sentiasa kemaskini
Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya
dua (2) tahun sekali.
61
PENYELENGGARAAN ASET
PENYELENGGARAAN ASET
MOF
MOF
62
Objektif:-
(i) Memastikan aset sentiasa dalam keadaan
produktif dan boleh dipercayai (reliable).
(ii) Memelihara jangka hayat aset.
(iii) Meningkatkan keupayaan fungsi aset.
(iv) Memelihara aset dan keselamatan manusia
(v) Memelihara imej Jabatan
63
SURAT PEKELI LI NG AM BI L. 2
TAHUN 1995
PENGURUSAN
PENYELENGGARAAN –
PENGWUJ UDAN SI STEM
PENYELENGGARAAN YANG
DI RANCANG
64
SURAT PEKELI LI NG AM BI L. 2 / 19 9 5
PENGURUSAN PENYELENGGARAAN-PEWUJUDAN SI STEM
PENYELENGGARAAN YANG DI RANCANG
Penyelenggaraan
Pemulihan
(Corrective Maintanance)
JENIS PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan
Pencegahan
(Preventive Maintanance)
65
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN
Lantik Pegawai Kanan
Sedia daftar Penyelenggaraan Aset
Jadual Penyelenggaraan
Pelan Operasi Penyelenggaraan
Penilaian Program Penyelenggaraan
66
PEMANTAUAN PENGURUSAN
ASET
PEMANTAUAN PENGURUSAN
ASET
MOF
MOF
67
PP BI L. 8 TAHUN 20 0 4
PENUBUHAN J KPA
PENGURUSAN STOR DAN ASET – Pa r a 8
™ Mengatur pemeriksaan ke atas Daftar Harta Modal
sekurang-kurangnya sekali dalam masa 2 tahun;
™ Melantik pegawai-pegawai bagi melaksanakan verifikasi
stok;
™ Mengira kadar penggunaan keseluruhan barang-barang
bagi setiap stor secara tahunan;
™ Melaksanakan tindakan pelupusan secara berterusan;
™ Melantik Jawatankuasa Penyiasat bagi kes-kes
kehilangan sebelum tindakan hapuskira dilaksanakan;
™ Mewujudkan JKPAK dan adakan mesyuarat 3 bulan
sekali.
68
CONTOH-CONTOH KES
PENGURUSAN ASET
CONTOH-CONTOH KES
PENGURUSAN ASET
MOF
MOF
69
KES-KES PENGURUSAN ASET
• Kehi l angan j ent era berat di t apak proj ek;
( Kel emahan kawal an kesel amat an di kawasan
yang l uas)
• Kehi l angan kenderaan set el ah mendapat kel ul usan
unt uk di l upus
( Kehi l angan t i dak di l apor kepada Pol i s)
• Bekal an pl ast er yang di dapat i t i dak bol eh
mel ekat .
( Bagai mana pemer i ksaan kual i t i di l akukan? )
70
KES-KES PENGURUSAN ASET
• Pembayaran bi l bagi barang yang t i dak di t eri ma;
(Ti ada ‘ check & bal ance’ semasa pr oses mener i ma
bar ang?)
• Kehi l angan kenderaan semasa di bawa bal i k ke
rumah.
( Ar ahan kepada pemandu?)
• Kemal angan ke at as kenderaan Jabat an semasa
di guna at as urusan peri badi .
( Sal ahguna aset )
71
KES-KES PENGURUSAN ASET
• Kos menyel enggara kenderaan semaki n
meni ngkat ;
( Pegawai / kaki t angan mengambi l
kesempat an menghant ar kender aan ke
bangkel yang sama )
• Laporan Veri f i kasi St ok sepanj ang masa yang
t i dak menunj ukkan sebarang persel i si han
st ok;
( Per sel i si han/ per bezaan st ok mer upakan
r i si ko ‘ bi asa’ dal am Pengur usan St or )
72
RUMUSAN
RUMUSAN
MOF
MOF
73
PENGURUSAN ASET
RUMUSAN
PENGURUSAN REKOD & DAFTAR
• Menentukan Bahagian/Unit/Pegawai yang
bertanggungjawab terhadap menyedia dan
menyelenggara rekod/daftar;
• Memastikan rekod/daftar aset disediakan
segera sebaik sahaja aset disah dan diperaku
diterima;
• Rekod diperiksa dan hasil/penemuan
pemeriksaan dilaporkan kepada Ketua Jabatan.
74
PENGURUSAN ASET
RUMUSAN
PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN
• Memastikan penggunaan untuk tujuan sebenar;
• Mengoptimumkan penggunaan/latihan kepada
kakitangan;
• Tanggungjawab menyemak dan memperaku
kerja-kerja penyelenggaraan yang dilakukan oleh
kontraktor;
• Butir-butir penyelenggaraan dan kos direkod
secara kemaskini termasuk untuk tujuan
menganggar belanjawan dan pelupusan.
75
PENGURUSAN ASET
RUMUSAN
PELUPUSAN DAN HAPUSKI RA
™ Mewujudkan urusetia bagi merancang dan menyelaras
dengan semua Bahagian/Jabatan di bawah Kementerian;
™ Urusetia berhubung/menyusul dengan pihak-pihak terlibat
bagi melicinkan tindakan dan proses;
PEMERI KSAAN ASET/ VERI FI KASI STOK
™ Menyediakan rancangan dan jadual;
™ Melantik pegawai mengikut jawatan;
™ Laksana secara berpasukan dan susun jadual mengikut
Bahagian/Unit.
™ Memastikan semua Laporan/Penyata Pengurusan Aset di
kemukakan kepada Kementerian Kewangan.
76
LAMAN WEB PERBENDAHARAAN
http://www.treasury.
http://www.treasury.
gov
gov
.my
.my
77
S EKI AN
TER I MA KAS I H
KEMENTER I AN KEW ANGAN
MALAY S I A
Tel : 03-88823707

KANDUNGAN SESI

DEFINISI ASET PENGURUSAN ASET UMUM JENIS-JENIS ASET DEFINISI HARTA MODAL, INVENTORI DAN BEKALAN PEJABAT PENDAFTARAN ASET PINJAMAN ASET LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENGGUNAAN ASET PENYIMPANAN PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN RUMUSAN
2

OBJEKTIF SESI
Untuk: Menerangkan tentang peraturan berkaitan Pengurusan Aset selaras dengan akta, arahan, panduan dan peraturan Kewangan semasa; Membolehkan peserta kursus melaksanakan tugas mengikut peraturan yang ditetapkan; Menerangkan isu dan masalah Pengurusan Aset yang ditimbulkan oleh Ketua Audit Negara; Mengurangkan teguran audit mengenai Pengurusan Aset.
3

MOF DEFINISI ASET 4 .

DEFINISI ASET KERAJAAN Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli dengan wang kerajaan atau melalui sumbangan yang diterima atau harta yang dirampas/dilucuthak. 5 .

KENDERAAN .

KENDERAAN .

KENDERAAN .

KENDERAAN .

JENIS-JENIS ASET KERAJAAN TANAH & BANGUNAN/UTILITI HARTA MODAL INVENTORI BEKALAN PEJABAT BARANG STOR KEHIDUPAN/BERNYAWA 10 .

PENGURUSAN ASET MULA P T E REKOD E R O L E H A N N D E R HARTA MODAL & INVENTORI (Barang Tak Luak) Penggunaan Penyelenggaraan AKHIR P Stor Barang Terpakai E L U P U S A N K O N T R A K PEMERIKSAAN Terimaan Keluaran Simpanan ( Rekod) P E N O K O K A BARANGAN STOR (Barang Gunahabis) (Rekod) PENGIRAAN/ PEMERIKSAAN/ VERIFIKASI STOK P E S A N A N BEKALAN PEJABAT ( Barang Gunahabis) Terimaan Simpanan (Stok operasi) Keluaran N STOK 11 .

MOF PEKELILING/SURAT PEKELILING 12 .

2. SPP/PP PP 2/80 TAJUK Peraturan Mengenai Penggunaan. Penggunaan Borang-Borang Baru Bagi Pengurusan Harta Modal. 13 3. Pengurusan dan Penyelenggaraan Kenderaan Kerajaan Malaysia. BIL. PP 2/91 . Arahan Mengenai Tatacara Melaporkan Kehilangan Dan Menyelenggara Urusan Hapuskira Wang dan Barang-barang Awam. PP 7/85 Kemalangan Yang Melibatkan Kenderaan Kerajaan Malaysia. PP 3/90 4.SPP/PP/ BERKAITAN PENGURUSAN ASET BIL 1. Inventori dan Bekalan Pejabat.

Arahan Pentadbiran 19 Jun 1995 14 . PP 7/95 SPP 12/95 Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer Penglibatan Pegawai Pengawal Dalam Pengurusan Stor dan Aset Kerajaan di Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun.SPP/PP/ BERKAITAN PENGURUSAN ASET BIL 5. SPP/PP SPA 2/1995 TAJUK Pengurusan Penyelenggaraan – Pewujudan Sistem Penyelenggaraan Yang Dirancang 6. 7. BIL. 8. Pengwujudan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan Di peringkat Kementerian/Jabatan.

U(B) 513 AP Bab C-II (314-326) Pengagihan Komputer Peribadi Terpakai Ke SekolahSekolah 11.SPP/PP/ BERKAITAN PENGURUSAN ASET BIL 9. Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor (PP-TPS) 15 . 2002 SPP 3/2002 P. Arahan Pentadbiran 7 Jan. BIL. 13. Peningkatan Amaun Pelupusan dan Hapuskira Harta Benda Kerajaan Yang Boleh Diluluskan Oleh Kementerian/Jabatan Kehilangan dan Hapuskira 12. SPP/PP SPP 2/1997 TAJUK Garis Panduan Pelupusan Aset dan Barang Kerajaan 10.

PKP TAJUK 1. 10 /2000 Perkhidmatan Memungut dan Mencelup Atau Membeli Tayar Terpakai 2. Tambahan 1 PKP Bil. 8 /2001 Perkhidmatan Membeli dan Memungut Sisa Besi (Scrap) 3. PKP 1/2004 Perkhidmatan Pengendalian Lelongan Awam Aset Kerajaan 16 .PKP BERKAITAN PENGURUSAN ASET BIL BIL. Tambahan 1 PKP Bil.

MOF JENIS & DEFINISI ASET 17 .

LANGSIR TANPA MENGIRA KOS. PERMAIDANI. langsir tanpa mengira kos) BEKALAN PEJABAT ITEM STOR BARANG LUAK/TAK LUAK BERNILAI RENDAH DAN TIDAK EKONOMI DIKESAN. permaidani. TIDAK TERMASUK PERABOT. BARANG BELUM GUNA & PERLU DISIMPAN BAGI KEPERLUAN OPERASI. BARANG TAK LUAK BERNILAI TIDAK MELEBIHI RM500 SETIAP SATU PADA MASA PEROLEHAN (termasuk perabut.JENIS DAN DEFINISI ASET(PP2/91) HARTA MODAL INVENTORI BARANG TAK LUAK BERNILAI RM500 ATAU LEBIH SETIAP SATU PADA MASA PEROLEHAN. PENYELENGGARAAN DLL. 18 .

dll. Kamera. 2/1991 KATEGORI HARTA MODAL JENIS HARTA MODAL KENDERAAN Lori. Mesin X-Ray. LOJI /JENTERA BERAT MESIN. Komputer. 19 .PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. Jengkaut dll. bot dll. Projector.motosikal. PERALATAN & KELENGKAPAN PEJABAT Jentolak. bas. kereta. Van.

LANGSIR & PINGGAN MANGKUK KERUSI. DLL 20 . PINGGAN MANGKUK. 2/1991 KATEGORI INVENTORI JENIS INVENTORI PERALATAN & KELENGKAPAN PEJABAT ALAT PENGIRA. TROLI. RAK. DLL PERABOT.PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. DULANG. MEJA.LANGSIR. PERMAIDANI. KIPAS ANGIN.

MOF PENDAFTARAN ASET 21 .

iii. iv. tepat dan kemaskini 22 . Memudahkan pengesanan dan pemantauan Membolehkan kondisi aset diketahui Memudahkan penyelenggaraan dan penggantian Mengwujudkan pangkalan data yang lengkap. ii.PENDAFTARAN ASET OBJEKTIF:i.

Manual Penggunaan 23 . Dokumen Kontrak v. Pesanan Rasmi Kerajaan ii. Kad jaminan vi.PENDAFTARAN ASET PUNCA MAKLUMAT:(a) Pembelian Aset Baru i. Invois iv. Nota Serahan iii.

Surat kelulusan menerima hadiah 24 . Salinan Daftar jika aset diterima secara pindahan ii.PENDAFTARAN ASET PUNCA MAKLUMAT:(b) Penerimaan Aset Daripada Sumber Lain i.

Jenis iv. Pendaftaran Aset ii. Jenama dan Model v. Harga Perolehan Asal vii. Kategori iii. Jenis dan No. Pesanan Kerajaan 25 . injin vi.PENDAFTARAN ASET JENIS MAKLUMAT:i. No. No.

Pelupusan/Hapuskira xiii. Nama. x. xi. Jawatan dan Tandatangan 26 .PENDAFTARAN ASET JENIS MAKLUMAT:viii. Tarikh Pembelian/penerimaan ix. Nama dan alamat pembekal Lokasi/penempatan aset Pemeriksaan xii.

JENIS DAFTAR Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1991 Penggunaan Borang-Borang Baru Bagi Pengurusan Harta Modal. Inventori dan Bekalan Pejabat 27 .

MOF PP BIL. 2/1991 28 .

314 Daftar Pergerakan Harta Modal & Inventori – Kew. 313 Daftar Stok Bekalan Pejabat – Kew.JENIS DAFTAR (i) (ii) (iii) (iv) (v) Daftar Harta Modal – Kew. 315 29 . 312 Butir-Butir Penyenggaraan Harta Modal – Kew. 312A Daftar Inventori – Kew.

04 PELUPUSAN Tarikh : Rujukan : Tandatangan : 30 . Rujukan Fail : KK/BKP/10/343 JLD.2588471 No. Kad : 0021/04 ) Kategori : Mesin Peralatan. Casis / Siri Pembuat : . Pesanan Kerajaan : T122 Pembekal : Jaya Abadi Bersatu Enterprise No.12. 3 Aksesori : 256 MB memory stick Deluxe carrying bag Rechargeable battery Henry Chong Tarikh :29. & Kelengkapan P j b t : Kamera Digital Jenis Jenama dan Model : Sony Model DSC-W1 Jenis dan No.DAFTAR HARTA MODAL KEM. Siri Pendaftaran : KK/BKP/2004/KD-3 Tanda tangan Pegawai yang Bertanggungjawab: Lokasi Tarikh T/tangan PEMERIKSAAN HARTA MODAL Tarikh T/tangan Pentadbiran Kos dan Tarikh Dibeli / Diterima :RM2500/21/12/04 No. / JAB. Engin : No.04 PENEMPATAN 29.12. :Perbendaharaan BAHAGIAN :Kawalan dan Pemantauan BUTIR-BUTIR HARTA BAHAGIAN A KEW 312 ( Bil.

( Maklumat tidak lengkap dan tiada pemeriksaan) Contoh Daftar Harta Modal (KEW 312) 31 .

( Daftar tidak lengkap dan tidak ditandatangani oleh pegawai yang bertanggungjawab) Contoh Daftar Harta Modal (KEW 312) 32 .

( Daftar tidak lengkap dan tidak ditandatangani oleh pegawai) Contoh Daftar Harta Modal (KEW 312) 33 .

Pesanan Kerajaan / No.00 34 / bil k l l bihi h l h l .2.BUTIR-BUTIR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL KEMENTERIAN / JABATAN : Perbendaharaan Malaysia BAHAGIAN : Kawalan dan Pemantauan KEW 312 A Jenis.05 Bateri NP-F550 Jaya Abadi Enterprise RM480. Siri Pendaftaran : KK/BK 10/343 JLD. Inden LO40345 No.3 Tempat Pembelian / Servis / Pembaikan Kos T/tangan 20. Butir-butir Servis Servis / Pembaikan Pembaikan No. Jenama dan Model : Kamera Digital Tarikh.

Contoh Butir-Butir Penyenggaran Harta Modal (KEW 312A) ( Maklumat penyenggaraan tidak lengkap ) 35 .

Contoh Daftar Harta Modal (KEW 312) ( Butir-butir penyenggaraan tidak lengkap) 36 .

DAFTAR INVENTORI KEMENTERIAN /JABATAN : Perbendaharaan Malaysia BAHAGIAN : Kawalan dan Pemantauan KEW. 37 . Butiran Kuantiti No. Pesanan Kerajaan 568231 Tarikh Dibeli 21.1. Kad : 34) Bil. Siri Pendaftaran Lokasi Pelupusan Catatan Tanda/ tangan Rujukan 1 Kabinet Besi 5 RM 220 KB/BKP/ 0001/ /2/3/4/5 Unit Penguru san Aset Tarikh Nota : Borang ini hanya untuk mendaftar inventori dan tidak boleh digunakan bagi transaksi keluar /masuk inventori.02 Kos Seunit No. 313 (Bil.

No. . Pesanan Diterima Daripada / Dikeluarkan Kepada Tarikh Kuantiti KEW 314 Harga / Kos Seunit:………….5” UNIT UKURAN : Kotak (1 dozen) Bil. Sistem Maklumat 5. Penerima Terimaan Keluaran Baki Nama Tandatangan 1 456721 Bhg.6.20 2 8 Zainal bin Abidin 38 Daftar tidak menyediakan maklumat mengenai harga belian / kos barang..DAFTAR STOK BEKALAN PEJABAT KEMENTERIAN/JABATAN : Pebendaharaan Malaysia BAHAGIAN : Seksyen Bekalan JENIS : Disket Komputer 3.

JENIS DAFTAR PINJAMAN ASET 39 .

2/1991 DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Pinjaman Penempatan Sementara 40 .PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.

DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI

KEW 315

Jenis : Overhead Projector Jenama dan Model : Canon 45 No. Siri Pembuat: 1234 No. Siri Pendaftaran: BPPK 12 Bil. Nama Peminjam Tarikh Dikeluar kan 1 Ismail Ibrahim 17.9.01 Jangka Di pulangkan 20.9. 01

Catatan Pegawai Mengeluar

Ketika Dikeluarkan Tandatangan Peminjam Tandatangan

Ketika Dipulangkan Tandatangan

Tarikh 17.9.01

Tarikh

Daftar untuk pinjaman sementara dan bukan untuk tujuan pemindahan tetap.
41

MOF

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

42

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA • Daftar Harta Modal dan Daftar Inventori tidak kemaskini; • 479 unit harta modal yang dibeli bagi tempoh 1999 hingga 2000 tidak direkod dalam daftar; (Di 8 Jabatan Negeri/Institut); • Tiada bukti menunjukkan pemeriksaan fizikal telah dibuat terhadap harta modal;
43

• Harta Modal yang rosak belum diperakui untuk dilupus. • 20 unit Peralatan makmal/kelengkapan pejabat bernilai RM428. 44 .729 masih belum digunakan (alasan: kemudahan asas belum dipasang/anggota tidak mencukupi) • Daftar Harta Modal tidak ikut bersama dengan harta modal yang dipindahkan secara tetap ke daerah (3 Jabatan Negeri).LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA • Harta Modal tidak ditanda dengan Hak Milik Kerajaan (6 Jabatan Negeri/Pusat).

48% atau 1.200 PTJ) 8% ATAU 3.476 DHM tidak tepat Peranan pegawai/kakitangan yang menyelenggara DHM masih kurang berkesan.128 daripada 36.355 DHM tidak lengkap. 45 .4% daripada lebihkurang 3.652 DHM tepat. PENEMUAN-PENEMUAN: 25% Atau 773 DHM di isi dengan lengkap. 75% atau 2.PEMERIKSAAN DAFTAR HARTA MODAL (DHM)DI PTJ-PTJ OLEH FLYING SQUAD KEMENTERIAN KEWANGAN Pemeriksaan ke atas 140 PTJ ( 4.723 harta modal dijadikan sampel untuk disemak. 52% atau 1.

ALASAN YANG DIBERI MENGAPA DAFTAR HARTA MODAL TIDAK DISELENGGARA DENGAN BAIK: • PTJ PERINGKAT NEGERI TIIDAK MEMBUAT PEMBELIAN TETAPI HANYA MENERIMA HARTA MODAL YANG DIPEROLEHI OLEH IBU PEJABAT.IBU PEJABAT TIDAK MENGEMUKAKAN MAKLUMAT LENGKAP MENGENAI HARTA MODAL YANG DIBELI. • PTJ TIDAK MEBUAT PEMERIKSAAN DAN TIDAK PASTI SIAPA YANG SEPATUTNYA MEMBUAT PEMERIKSAAN.PEMERIKSAAN DAFTAR HARTA MODAL DI PTJ-PTJ OLEH FLYING SQUAD KEMENTERIAN KEWANGAN ALASAN . • TERDAPAT KAKITANGAN BARU YANG MENYELENGGARA DAFTAR HARTA MODAL. • PTJ TIDAK BEGITU MEMAHAMI KEPENTINGAN MELENGKAPKAN DAFTAR HARTA MODAL & KAKITANGAN TIDAK/KURANG DIBERI PENDEDAHAN /KURSUS. 46 . • DAFTAR HARTA MODAL TIDAK DIHANTAR BERSAMA HARTA MODAL YANG DIBEKALKAN KEPADA PTJ BERKENAAN.

47 . INVENTORI DAN BEKALAN PEJABAT MEMASTIKAN URUSAN MENYELENGGARA DAFTAR HARTA MODAL. Melantik pegawai bagi memeriksa daftar/rekod aset. Menetapkan tempoh penyediaan rekod/daftar berkaitan sebaik sahaja aset diterima. Menetapkan pegawai yang bertanggungjawab menandatangani daftar/rekod aset. CEKAP DAN BERKESAN.TANGGUNGJAWAB DAN PENGLIBATAN PEGAWAI PENGAWAL/ KETUA JABATAN DALAM PENGURUSAN HARTA MODAL. Menentukan Bahagian/Unit serta pegawai/kakitangan bagi menyedia. Memastikan penyimpanan daftar/rekod aset yang teratur dan selamat. menyenggara dan menyimpan daftar/rekod. INVENTORI DAN BEKALAN PEJABAT DILAKSANAKAN DENGAN TERATUR.

MOF PENGGUNAAN ASET 48 .

mahir dan teratur. 49 . (ii) Diguna mengikut jangka hayat yang ditetapkan.PENGGUNAAN ASET Objektif:(i) Bagi menyokong fungsi dalam meningkatkan produktiviti Kementerian/Jabatan. Tidak berlaku pembaziran melalui penggunaan yang cekap. (iii) (iv) Penggunaan secara optimum.

pegawai yang mahir dan (iii) Dikendalikan oleh berkelayakan. (iv) Perlu direkodkan.PENGGUNAAN ASET (i) (ii) Digunakan untuk tujuan rasmi sahaja. Aset digunakan mengikut fungsi sebenar. (v) Kerosakan aset hendaklah dilaporkan. 50 .

2 TAHUN 1980 PERATURAN MENGENAI PENGGUNAAN.PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. PENGURUSAN DAN PENYENGGARAAN KENDERAAN KERAJAAN MALAYSIA 51 .

PERATURAN PENGGUNAAN. PENGURUSAN & PENYENGGARAAN KENDERAAN KERAJAAN Penerimaan Pelupusan /Hapuskira Pendaftaran Penempatan Penggantian KENDERAAN Penggunaan Pemeriksaan Perlantikan Pegawai Pengangkutan Keselamatan Penyenggaraan & Pembaikan 52 APAC 2004 .PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 2/1990.

7 TAHUN 1985 KEMALANGAN YANG MELIBATKAN KENDERAAN KERAJAAN MALAYSIA 53 .PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.

TANGGUNGJAWAB PEMANDU Laporan Polis dalam tempoh 24 jam dari tarikh kemalangan Laporan lisan kepada Ketua Jabatan Mengisi Borang Laporan Kemalangan Am 362A 54 .

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN Memastikan kenderaan rosak diperiksa Laporan kecederaan mangsa Mendapat nilaian harta benda yang rosak Laporan Polis mengenai kemalangan Sampai maklumat dalam tempoh 30 hari kepada Pegawai Undang-Undang Kementerian. 55 .

56 . Pemandu boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan jalanraya. Tindakan tatatertib boleh diambil ke atas pemandu berkenaan.TINDAKAN TATATERTIB TERHADAP PEMANDU Pemandu tidak bertanggungjawab membaiki apa-apa kerosakan.

MOF PENYIMPANAN ASET 57 .

(i) (ii) Tempat penyimpanan mempunyai ciri-ciri keselamatan Tempat yang sesuai mengikut ciri-ciri fizikal sesuatu aset bilik hawa dingin bilik kering tempat berbumbung kawasan lapang 58 .

MOF PEMERIKSAAN ASET 59 .

Dilakukan ke atas:(a) Fizikal Aset Untuk mengetahui kondisi dan prestasi aset (b) Rekod/Daftar Aset mempunyai daftar/rekod Daftar rekod sentiasa kemaskini Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya dua (2) tahun sekali. 60 .

MOF PENYELENGGARAAN ASET 61 .

Memelihara aset dan keselamatan manusia (v) Memelihara imej Jabatan 62 .Objektif:(i) Memastikan aset sentiasa dalam keadaan produktif dan boleh dipercayai (reliable). (iii) (iv) Meningkatkan keupayaan fungsi aset. (ii) Memelihara jangka hayat aset.

2 TAHUN 1995 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN – PENGWUJUDAN SISTEM PENYELENGGARAAN YANG DIRANCANG 63 .SURAT PEKELILING AM BIL.

SURAT PEKELILING AM BIL. 2/1995 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN-PEWUJUDAN SISTEM PENYELENGGARAAN YANG DIRANCANG JENIS PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintanance) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintanance) 64 .

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN Lantik Pegawai Kanan Sedia daftar Penyelenggaraan Aset Jadual Penyelenggaraan Pelan Operasi Penyelenggaraan Penilaian Program Penyelenggaraan 65 .

MOF PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET 66 .

Melantik Jawatankuasa Penyiasat bagi kes-kes kehilangan sebelum tindakan hapuskira dilaksanakan. Melantik pegawai-pegawai bagi melaksanakan verifikasi stok.PP BIL. Mewujudkan JKPAK dan adakan mesyuarat 3 bulan sekali. 8 TAHUN 2004 PENUBUHAN JKPA PENGURUSAN STOR DAN ASET – Para 8 Mengatur pemeriksaan ke atas Daftar Harta Modal sekurang-kurangnya sekali dalam masa 2 tahun. Mengira kadar penggunaan keseluruhan barang-barang bagi setiap stor secara tahunan. Melaksanakan tindakan pelupusan secara berterusan. 67 .

MOF CONTOH-CONTOH KES PENGURUSAN ASET 68 .

( Bagaimana pemeriksaan kualiti dilakukan? ) 69 .KES-KES PENGURUSAN ASET • Kehilangan jentera berat di tapak projek. ( Kelemahan kawalan keselamatan di kawasan yang luas) • Kehilangan kenderaan setelah mendapat kelulusan untuk dilupus ( Kehilangan tidak dilapor kepada Polis) • Bekalan plaster yang didapati tidak boleh melekat.

KES-KES PENGURUSAN ASET • Pembayaran bil bagi barang yang tidak diterima. (Tiada ‘check & balance’ semasa proses menerima barang?) • Kehilangan kenderaan semasa dibawa balik ke rumah. ( Salahguna aset ) 70 . ( Arahan kepada pemandu?) • Kemalangan ke atas kenderaan Jabatan semasa diguna atas urusan peribadi.

( Perselisihan/perbezaan stok merupakan risiko ‘biasa’ dalam Pengurusan Stor) 71 . ( Pegawai/kakitangan mengambil kesempatan menghantar kenderaan ke bangkel yang sama ) • Laporan Verifikasi Stok sepanjang masa yang tidak menunjukkan sebarang perselisihan stok.KES-KES PENGURUSAN ASET • Kos menyelenggara kenderaan semakin meningkat.

MOF RUMUSAN 72 .

Memastikan rekod/daftar aset disediakan segera sebaik sahaja aset disah dan diperaku diterima. Rekod diperiksa dan hasil/penemuan pemeriksaan dilaporkan kepada Ketua Jabatan. 73 • • .PENGURUSAN ASET RUMUSAN PENGURUSAN REKOD & DAFTAR • Menentukan Bahagian/Unit/Pegawai yang bertanggungjawab terhadap menyedia dan menyelenggara rekod/daftar.

Butir-butir penyelenggaraan dan kos direkod secara kemaskini termasuk untuk tujuan menganggar belanjawan dan pelupusan. Mengoptimumkan penggunaan/latihan kepada kakitangan.PENGURUSAN ASET RUMUSAN PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN • • • Memastikan penggunaan untuk tujuan sebenar. Tanggungjawab menyemak dan memperaku kerja-kerja penyelenggaraan yang dilakukan oleh kontraktor. 74 • .

PENGURUSAN ASET RUMUSAN PELUPUSAN DAN HAPUSKIRA Mewujudkan urusetia bagi merancang dan menyelaras dengan semua Bahagian/Jabatan di bawah Kementerian. 75 . Laksana secara berpasukan dan susun jadual mengikut Bahagian/Unit. Melantik pegawai mengikut jawatan. Urusetia berhubung/menyusul dengan pihak-pihak terlibat bagi melicinkan tindakan dan proses. Memastikan semua Laporan/Penyata Pengurusan Aset di kemukakan kepada Kementerian Kewangan. PEMERIKSAAN ASET/VERIFIKASI STOK Menyediakan rancangan dan jadual.

gov.treasury.my 76 .LAMAN WEB PERBENDAHARAAN http://www.

SEKIAN TERIMA KASIH KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA Tel : 03-88823707 77 .