Danh Gia Tac Dong Moi Truong

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O B NG CH VI T T T TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P I

ADB

PGS TS. NGUY N ðÌNH M NH : Ngân hàng phát tri - n Châu Á

BVMT : B o v Môi trư ng CHXHCN : C ng hoà xã h I ch nghĩa CCN : Cây công nghi p CN : Công nghi p CTGT : Công trình giao thông ðDSH : ða d ng sinh h c ðGRR : ðánh giá r I ro ðTM : ðánh giá tác ñ ng Môi trư ng ðTMC : tác ñ ng Môi ðÁNHðánh giáNông lương ThtrưgingI chi n lư cMÔI TRƯ NG GIÁ TÁC ð NG FAO : T ch c GIS (Giáo trình cho ngành Môi trư ng và ngành Qu n lý Ð t ñai) : H th ng thông tin ð a lý Khoa h c công ngh GTVT : Giao thông v n t i KHCN : KHKT : Khoa h c k thu t KT-XH : Kinh t xã h I MT MTST NN PCD QHð QHMT QHSD : Môi trư ng : Môi trư ng sinh thái : Nông nghi p : Cơ quan B o v Môi trư ng Singapo : Quy ho ch ð t : Quy ho ch Môi trư ng : Quy ho ch s d ng Hà n i - 2005

QA/QC : ð m b o ch t lư ng / ki m soát ch t lư ng

1

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

B NG CH ADV BVMT CHXHCN CCN CN CTGT DDSH ðGRR ðTM ðTMC FAO GIS GTVT KHCN KHKT KT-XH MT MTST NN PCD QA/QC QHð QHMT QHSD SDD SH TCCP TCCL TCN TCVN THC

VI T T T

Ngân hàng phát tri n châu Á B o v Môi trư ng C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Cây công nghi p Công nghi p Công trình Giao thông ða d ng Sinh h c ðánh giá r i ro ðánh giá tác ñ ng Môi trư ng ðánh giá tác ñ ng Môi trư ng chi n lư c T ch c Nông –Lương Th gi i H th ng Thông tin ð a lý Giao thông v n t i Khoa h c Công ngh Khoa h c K thu t Kinh t -Xã h i Môi trư ng Môi trư ng Sinh thái Nông nghi p Cơ quan BVMT Singapre ð m b o ch t lư ng/ ki m soát ch t lư ng Quy ho ch ñ t Quy ho ch Môi trư ng Quy ho ch s d ng : S d ng ñ t : Sinh h c : Tiêu chu n cho phép : : Tiêu chu n ch t lư ng Tiêu chu n Nghành

: Tiêu chu n Vi t Nam : T ng lư ng Hydrocacbon

2

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

TNð TNMT TNTN TNSV UNDP UNEP USEPA VH VQG WB WHO

: :

Tài nguyên ñ t Tài nguyên thiên nhiên T ch c Giáo d c Văn hoá th gi I Chương trình phát tri n LHQ Chương trình Môi trư ng LHQ H i ñ ng nghiên c u BVMT Hoa kỳ Văn hoá Vư n Qu c Gia Ngân hàng th gi i T ch c s c kho th gi i

: Tài nguyên Môi trư ng : Tài nguyên Sinh v t : : : : : : :

UNECO :

3

chúng tôi s ñưa thêm vào sách m t s ph l c và ví d v DTM. M i nh n xét xin g i v : Khoa Ð t và Môi trư ng. V i ñ i tư ng ñó. sách s g p m t s khi m khuy t c v n i dung và hình th c.ñ c bi t là ñ t Nông nghi p và các ho t ñ ng trên ñ t Nông nghi p làm tr ng tâm. chúng tôi ti n hành s a ch a. Chúng tôi hy v ng r ng : b n ñi n t này s giúp ích nhi u hơn cho ngư i ñ c và ngư i tham kh o. chúng tôi c g ng trang b ph n ki n th c cơ b n c a phương pháp. Vì biên so n l n ñ u. bư c ñi trong ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và l y môi trư ng Ð t . ð giúp cho nhi u ñ i tư ng sinh viên các ngành s d ng. Vì nguyên nhân ñó. Chúng tôi hy v ng giáo trình này có th làm tài li u tham kh o cho nh ng ngư i c n nghiên c u.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng L I NÓI Ð U cho sinh viên ngành Môi trư ng và sinh viên ngành Qu n lý Ð t ñai. R t mong nh n ñư c các ý ki n ñóng góp c a b n ñ c. Hà n i ngày 10 tháng 1 năm 2008 Tác gi . công c . Xin trân tr ng cám ơn b n ñ c góp ph n làm cho sách t t hơn. 4 ” ” ” ” Cu n giáo trình “Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng này ñư c biên so n ñ gi ng d y Tác gi . Trư ng Ð i h c Nông nghi p I Theo nhu c u c a công tác ñào t o. theo kinh nghi m gi ng d y. b sung cu n sách này v i mong mu n c p nh t các tri th c và các văn b n pháp quy c a nhà nư c trong nh ng năm g n ñây.

Nguyên t c chung 3. Các yêu c u ñ i v i công tác ÐTM Chương I: Các ch th . Xác ñ nh bi n pháp gi m thi u tác ñ ng và qu n lý 5.4.5. Môi trư ng và ÐTM 2. Ðánh giá TÐMT sơ b 3. B túc ki n th c 2. L p k ho ch cho ÐTM 3. Công tác chu n b 5. Quan h gi a môi trư ng và phát tri n 3. Ði u ki n ñ th c hi n ÐTM 4.3. ch s môi trư ng và l p k ho ch ÐTM 1. Lư c duy t 4.5. Ðánh giá tác ñ ng ñ n môi trư ng sinh thái và tài nguyên TN 4. Xác ñ nh tác ñ ng ñ n ngu n TNTN và ch t lư ng cu c s ng quy mô l n 1 1 2 5 5 5 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 16 17 17 17 17 17 18 21 22 22 23 24 24 5 .3. Các ñ nh nghĩa và khái ni m v môi trư ng 3. Ðánh giá TÐMT ñ y ñ 3.1. Quan h gi a d án và ÐTM 3. Ðánh giá TÐMT chi ti t (theo ki u ñ y ñ ) 5.2. Ðánh giá TÐMT 3. nh hư ng c a TÐMT 3.1. Nh ng ÐTM riêng 4.4.1.2.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M CL C L i nói ñ u Danh m c ch vi t t t Bài m ñ u 1. Xác ñ nh các ho t ñ ng quan tr ng c a d án 5. Ðánh giá TÐMT chi ti t (theo ki u rút g n) 5. L p ñ cương 4.1.2. Lư c duy t 2. Câu h i bài t p chương I Chương II: Trình t th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng 1. Xác ñ nh tác ñ ng c a ho t ñ ng ñ n môi trư ng 5.3.2. N i dung chính trong vi c th c hi n ÐTM 4.4. Xác ñ nh m c ñ c n ñánh giá tác ñ ng 4.

Phương pháp danh m c các ñi u ki n môi trư ng 2.5.7.3 Quyêt ñ nh 08. Các phương pháp dùng trong ÐTM 1. Gi i thi u m t s tóm t t k t qu ÐTM Các s li u môi trư ng quan tr ng Tiêu chu n Vi t Nam B ng tra c u thu t ng Vi t Nam Vi t Nam 30 32 32 33 36 37 39 42 43 48 49 49 50 68 71 83 6 . Ðánh giá r i ro 8.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 5. Ð xu t các n i dung và yêu c u monitoring môi trư ng 6.3. Phương pháp ch ng ghép b n ñ 4.1 Khung BC ( M u báo cáo DTM ) 6. Xác ñ nh các bi n pháp gi m thi u và qu n lý chúng 5. Câu h i và bài t p chương III Chương IV: M u ñ cương ÐTM và m t s ÐTM 4. Phương pháp ma tr n MT 3. Câu h i và bài t p chương II Chương III. L p báo cáo ÐTM và thông báo k t qu 6. D báo di n bi n c a tác ñ ng 5.2 Ngh ñ nh 80 ( xem ph l c) 6. Hư ng d n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñ n ch t lư ng nư c m t 6. M u ñ cương ñánh giá tác ñ ng môi trư ng 4. Phương pháp phân tích chi phí .( xem ph l c) 25 25 26 26 7.l i ích m r ng 5. Ðánh giá tác ñ ng ñ n ch t lư ng môi trư ng ñ t và nư c ng m 7.1.6.

) và cũng có th là h p (môi trư ng nư c b m t. quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a các cơ s s n xu t. ho t ñ ng s n xu t ñ n các y u t c u thành môi trư ng. t công nghi p. s n xu t.) và h sinh thái trong t nhiên.. l ng. khí t sinh ho t . nư c.. ngư i ta ñã cho r ng: phát tri n là ñ ng hành v i ô nhi m. ph i luôn luôn coi tr ng các y u t văn hoá. Do ñó. th c v t. xã h i. Quá trình phát tri n luôn luôn kèm theo s d ng (ñ t. s ng chung và phát tri n trong m t môi trư ng nh t ñ nh. Theo lu t B o v môi trư ng c a nư c CHXHCN Vi t Nam (2003) thì “Môi trư ng bao g m các y u t t nhiên và y u t v t ch t nhân t o quan h m t thi t v i nhau. ñ ng và th c v t các loài. t nông nghi p. vi sinh v t. Ða d ng sinh h c là s phong phú v ngu n gen v gi ng. Quá trình hi u. con ngư i mu n t n t i và phát tri n ñư c trong môi trư ng c a mình thì nh t thi t ph i xác l p t t m i tương quan gi a phát tri n v i t làm s ch c a môi trư ng. Ð làm ñư c nhi m v trên..). Trong khái ni m v môi trư ng ngoài y u t t nhiên. Chính vì v y.. m t h sinh thái là m t h th ng các qu n th sinh v t. Lu t BVMT 2003 (Ði u 2-11) ñã ñ nh nghĩa: Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng là quá trình phân tích. ñó là con ngư i và các ho t ñ ng c a con ngư i k c t nhiên và văn hoá .xã h i.. Ða d ng sinh h c nhi u khi cũng ñư c xem xét h t s c chi ti t. Như v y.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng BÀI M ð U 1. không khí. Vì v y.. nư c.. quan h tương tác v i nhau và v i môi trư ng ñó (ñi u 2-9 lu t BVMT-2003). nhiên li u hoá th ch.. quá trình ñó ñư c g i là quá trình “t làm s ch”. không khí. vi sinh v t.. b c x m t tr i. S ña d ng c a sinh h c nhi u khi ñư c xem xét m t cách r t t ng quát v các h sinh thái trong m t môi trư ng nghiên c u. t m trong m t h sinh thái . Môi trư ng theo cách hi u tương ñ i có th là r t r ng (như vũ tr . g . c n hi u ñư c nh hư ng c a các ho t ñ ng kinh t .. Con ngư i. môi trư ng sông.xã h i.) Các y u t t o ra môi trư ng ñư c g i là thành ph n môi trư ng. d báo nh hư ng ñ n môi trư ng c a các d án. công trình kinh t . giao thông. y t . ñánh giá. kinh doanh. b i vì chúng là thành ph n h t s c quan tr ng t o ra môi trư ng s ng. trong quá trình t n t i và phát tri n dù b ng ng u nhiên hay c tình cũng luôn luôn tác ñ ng vào môi trư ng. ñánh giá ñ n các loài.. trái ñ t. gi ng và k c ñánh giá ñ c ñi m v di truy n c a chúng (Gen) Môi trư ng có thành ph n h t s c quan tr ng. Trong m t môi trư ng có th bao g m m t hay nhi u h th ng sinh v t t n t i.. xác ñ nh ñánh giá ñó ñư c g i là ñánh giá tác ñ ng môi trư ng (ÐTM hay EIA). Vì v y. Quá trình phân h y ch t b n như v y nh tác ñ ng r t tích c c c a ñ t. S phân hu ch t b n trong môi trư ng t nhiên là m t quy lu t hàng v n năm. môi trư ng cũng luôn tác ñ ng ñ n con ngư i. khoa 7 “ . Môi trư ng và ñánh giá tác ñ ng môi trư ng Môi trư ng là t ng h p các ñi u ki n bên ngoài có nh hư ng ñ n m t v t th ho c m t s ki n nào ñó. môi trư ng s ng trong căn h . có nh hư ng ñ n ñ i s ng. Các quá trình “t làm s ch” tuân theo m t quy lu t riêng c a chúng và ng v i m t “t c ñ làm s ch” xác ñ nh. tài nguyên các lo i ) ñ ng th i cũng th i vào môi trư ng các ch t ph th i (ch t th i r n. Nh ng ch t th i ñó d n d n làm ô nhi m môi trư ng. bao quanh con ngư i. Ngư c l i cũng c n hi u ñư c các ph n ng c a môi trư ng ñ n các thành ph n môi trư ng.ñó là quá trình xem xét. kinh t . phát tri n và tương tác l n nhau. s t n t i phát tri n c a con ngư i và thiên nhiên” (Ði u 1 Lu t BVMT-2003). Có th hi u m t cách khác theo ñ nh nghĩa c a B Qu c phòng Hoa Kỳ: Môi trư ng bao g m t t c m i y u t và nh hư ng c a chúng ñ n m t h sinh quy n”. loài sinh v t (ñ ng v t. Ngư c l i.

y t . Ph i th c s là m t công c giúp cho vi c th c hi n quy t ñ nh c a cơ quan qu n lý. kinh nghi m và phương pháp lu n c n thi t. Trong th c t . qu c phòng. nhi u công trình khoan thăm dò d u khí cũng ñư c l p báo cáo ÐTM. • Ði u 18: T ch c. Trong lu t BVMT (2003) Nhà nư c quy ñ nh m t s ñi u ch t ch là: • Ði u 17: T ch c. Ph i ñ xu t ñư c phương án phòng tránh. an ninh. Do hoàn c nh kinh t chưa m nh nên t kho ng 1985 ñ n 1992 các d án l n và trung bình c a ta v cơ b n chưa ñư c l p báo cáo ÐTM mà ch ñ c p sơ b ñ n m t s v n ñ môi trư ng có th x y ra. phù h p v i n i dung và yêu c u c a ÐTM trong t ng trư ng h p c th là h t s c quan tr ng. ch d án ñ u tư c a nư c ngoài ho c liên doanh v i nư c ngoài. ÐTM ñã ñư c s d ng nhi u qu c gia như: Anh.. gi m b t các tác ñ ng tiêu c c. các d án ñư c l p báo cáo ÐTM ngày càng nhi u như: Ðư ng mòn H Chí Minh. Sau 1992 m t s d án quan tr ng ñã ñư c ñánh giá tác ñ ng môi trư ng như thu ñi n Sơn La. Các yêu c u ñ i v i công tác ñánh giá tác ñ ng môi trư ng V i n i dung. hình thành nh ng t p th khoa h c có ñ ki n th c. xã h i. c ng nư c sâu Cái Lân và nhi u c u ñư ng khác. 3.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng h c. an ninh. khu dân cư. Do ñó. Vì v y ÐTM có trách nhi m nghiên c u. qu c phòng và các công trình khác. cá nhân qu n lý cơ s kinh t . văn hoá. k thu t.xã h i khác ph i l p báo cáo ÐTM ñ cơ quan qu n lý Nhà nư c v môi trư ng th m ñ nh.xã h i mà ñ t o ñi u ki n thu n l i nh t cho các ho t ñ ng ñó. công tác ÐTM nói chung và báo cáo ÐTM nói riêng. 2. xã h i. Vì v y. ÐTM ph i làm rõ ñi u ñó. 2. Singapo. văn hoá. y t . khu công nghi p Dung Qu t. xã h i. không có ho t ñ ng phát tri n nào có th ñáp ng nh ng l i ích và yêu c u c p bách trư c m t c a con ngư i mà không làm t n h i ít nhi u ñ n TNMT. khoa h c. ñ xu t các gi i pháp thích h p v b o v môi trư ng. nh ng v n ñ môi trư ng b c xúc b t ñ u xu t hi n khá rõ t năm 1990. c i t o vùng s n xu t. Như v y. k th ât. qu c phòng ñã ho t ñ ng t trư c khi ban hành lu t này ph i l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a cơ s mình ñ cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng th m ñ nh. văn hoá.. Canada. Th c ch t c a ÐTM là cung c p thêm tư li u ñã ñư c cân nh c. th c hi n m t ÐTM cho d án ñã tr thành y u t r t quan tr ng trong khoa h c môi trư ng. Nh t.. nhưng lúc ñ xu t chưa h có ÐTM. Khi phương án ñã ñ xu t không th ch p nh n ñư c vì gây t n h i quá l n v TNMT thì ph i ñ xu t phương hư ng thay th phương án. Ph i là công c có hi u l c ñ kh c ph c nh ng hi u qu tiêu c c c a các ho t ñ ng ñã ñư c hoàn thành ho c ñang ti n hành. G n ñây.k thu t r ng hơn ñ ng th i ñã ñư c ñưa vào Lu t BVMT (1994). Vi t Nam . góp ph n ñ xu t bi n pháp b o v . an ninh. không ph i ñ ngăn c n s phát tri n kinh t . nh t là t i các nư c ñang phát tri n nhi u ho t ñ ng phát tri n ñã ñư c ti n hành ho c ñã ñư c hoàn thành. các công trình kinh t . khái ni m ñánh giá tác ñ ng môi trư ng (ÐTM-EIA) không còn là khái ni m riêng trong ñ i ngũ các nhà khoa h c n a. Vào kho ng cu i nh ng năm 60 c a th k 20. khái ni m ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñư c hình thành rõ nét và ñư c th c hi n M . Sông Hinh ho c nhà máy mía ñư ng Ðài Loan (Thanh Hoá). cá nhân khi xây d ng. y t . Ð c. hơn th n a tr thành y u t b t bu c trong công tác qu n lý Nhà nư c v BVMT. chính xác hơn. m c ñích và ý nghĩa như ñã nói trên. th m chí c i thi n ñư c tình hình TNMT. tăng cư ng các m t có l i mà v n ñ t ñư c ñ y ñ các m c tiêu và yêu c u c a phát tri n. Khái ni m ÐTM ñã chuy n vào ñ i ngũ các nhà qu n lý và khoa h c . khoa h c. ch d án phát tri n kinh t . 8 . Philippin và Trung Qu c. ph i ñ t ñư c nh ng yêu c u sau: 1. Có th nói r ng. phân tích ñ cơ quan có trách nhi m ra quy t ñ nh có ñi u ki n l a ch n phương án hành ñ ng phát tri n m t cách h p lý.. k thu t. Sang nh ng năm 70 c a th k .

chi phí t hàng ch c nghìn ñ n hàng tri u ñô la. trương trình th c hi n m t lư c duy t.sinh quy n. m t khác ñ th c hi n m t ÐTM ñ y ñ là r t khó khăn. M c tiêu c a giáo trình Giáo trình ñánh giá tác ñ ng môi trư ng (ÐTM) này ñư c biên so n ñ gi ng d y cho sinh viên ngành Môi trư ng. th y quy n và các nh hư ng làm suy gi m t ng Ôzôn d n ñ n l rò zôn.. ph n này ñư c tóm t t k t qu th c hi n ÐTM và giúp cho ngư i ñ c: M t cơ s lý lu n. mà là ngư i qu n lý. thi t th c. v kinh t khi l p k ho ch ñ th c hi n m t ñánh giá tác ñ ng môi trư ng). Ph n còn l i c a chương IV là gi i thi u (tóm t t) m t s k t qu ñánh giá tác ñ ng môi trư ng Vi t Nam. Báo cáo ÐTM ph i rõ ràng. Ph n yêu c u quan tr ng nh t mà sinh viên ph i làm ñư c ñó là: 9 . thu t ng ph thông.. Chương IV là m u cho ñ cương c a ÐTM. Ngư i h c c n hi u rõ khí quy n thu . m t ÐTM sơ b . Ð làm ñư c ñi u ñó gi ng viên có th s d ng ph n ph l c 1. d hi u.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 4. t ñó quy t ñ nh ñúng ñ n. N m v ng ñ có th th c hi n ñư c ph n ñơn gi n là xây d ng m t “lư c duy t”. báo cáo ÐTM không nh ng là cơ s khoa h c. ch th . ph thông. 3.ñ a quy n . V i ñ i tư ng như v y.quy n . ho c m t vùng. k p th i. ñòi h i nhi u th i gian. khách quan. có s c thuy t ph c. Kinh nghi m các nư c ñã phát tri n cho th y vi c hoàn thành m t báo cáo ÐTM c p qu c gia ñòi h i th i gian t 10 ñ n 16 tháng. Chương II cung c p cho ngư i h c n m ñư c tri th c. Tuy nhiên ngư i s d ng k t qu cu i cùng c a ÐTM có khi không ph i là nhà khoa h c. mà còn là cơ s pháp lý giúp cho vi c quy t ñ nh nh ng v n ñ quan tr ng v phát tri n kinh t . phương pháp lu n. t ch c nào ñó th c hi n. QHSD ñ t ñai và s d ng ñ t ñai. Yêu c u v th c hi n m t ÐTM ñ y ñ chưa ñ t ra mà ch d ng m c ñ c và hi u ñư c m t báo cáo ÐTM ñ y ñ do nhóm tác gi . hay ñư c s d ng ñ th c hi n ÐTM ñ i v i ñ t ñai. Ðây là môn h c t ng h p nhi u khoa h c. “ñánh giá tác ñ ng môi trư ng sơ b ”. vì th ngư i h c ph i hi u ñư c quy trình t ng quát. d hi u. m t ÐTM cho m r ng cơ s y t và m t ÐTM cho quy ho ch s d ng ñ t v. 5. ÐTM là vi c làm t n kém. Khái ni m và t m quan tr ng v th i gian. trong ñó ph i n m ch c ñ ơc: • Hi n tư ng suy gi m ch t lư ng MT và y u t tác ñ ng. H p lý trong chi tiêu cho ÐTM.xã h i liên quan ñ n ñ i s ng v t ch t. Vì v y báo cáo ÐTM ph i rõ ràng. m t ñ a phương. khai tri n các v n ñ ñ ngư i h c hình dung ñư c b c tranh t ng quát c a môi trư ng t nhiên. m u này cung c p cho ngư i h c ki u xây d ng ñ cương t t. 6. sinh viên ngành Qu n lý Ð t ñai. • Hi u ng nhà kính và y u t tác ñ ng • B n ch a CO2 trong ñ i dương • Vai tro và qua h c a sinh quy n v i khí quy n. Gi i thi u các ÐTM cho khu v c b o t n vư n qu c gia. ñ y ñ . m t ÐTM chi ti t nhưng theo ki u rút g n và m t ÐTM chi ti t. Cách di n ñ t và trình bày ph i c th . Chương III gi i thi u các phương pháp ñ ti n hành th c hi n m t ÐTM trong ñó l a ch n ñi sâu vào 4 phương pháp ñư c dùng nhi u Vi t Nam ñ c bi t là phương pháp có liên quan. ch s c a môi trư ng và m i liên h gi a chúng. Cu n sách cũng có th làm tài li u cho nh ng ngư i m i nh p môn ñánh giá tác ñ ng môi trư ng. Báo cáo ÐTM ph i ch t ch v pháp lý. giúp cho ngư i quy t ñ nh nhìn th y v n ñ m t cách rõ ràng. chúng tôi ñ c bi t chú tr ng ñ n ph n b túc ki n th c v môi trư ng nh t là sinh viên ngành Qu n lý Ð t ñai. tinh th n c a nhân dân trong c nư c. C u trúc và kh i lư ng ki n th c Giáo trình ÐTM g m ph n m ñ u. Khoa h c môi trư ng r t ph c t p. dùng ngôn ng . m t ÐTM cho xây d ng ñư ng giao thông. n i dung khoa h c ñư c xem xét trong ÐTM r t phong phú. 4. chương I (trình bày v m t s ñ i lư ng.v.

l y m u và thu th p d li u ñ t ng h p các k t qu ñó thành m t s n ph m làm cơ s dũ li i cho các bư c ti p sau. ñi u ki n ñ ng d ng các công c này vào thưc t s n xu t.). xây d ng m t khu th t . sinh viên c n nghiên c u k lý lu n. Ngoài DTM. ch tiêu môi trư ng ñ th y nh hư ng c a “hành ñ ng” d án làm thay ñ i.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng • Hi u rõ ch th . cho m t bãi chôn rác. V i sinh viên chuyên ngành Môi trư ng. • Bi t làm m t “lư c duy t” và m t ÐTM sơ b theo phương pháp li t kê và phương pháp ma tr n ñơn gi n. 10 . n m k chương IV và giáo viên có trách nhi m phân tích “hành ñ ng” c a d án ñ sinh viên tìm ra các tác ñ ng. vì v y các thay ñ i c p nh t và hoàn ch nh v DTM cũng ñư c b sung. Tuy nhiên cũng c n chú ý ph m vy.nea. cho s d ng ñ t c p huy n. Trong các năm g n ñây.. 5. ðây là ph n sinh viên ph i ti n hành t i m t cơ sơ CN. Ð làm t t ph n này. cho m t xí nghi p ch công nghi p bi n. làm nh hư ng ñ n nó. Ngoài ra có th ñ c các sách hư ng d n và thư ng xuyên c p nh t trang Web c a B Tài nguyên Môi trư ng: http://www. yêu c u. nh t là t 2005 chúng ta có nhi u thay ñ i toàn di n. M t trình còn l i.gov. các Cam k t BVMT. Giáo trình ñánh giá tác ñ ng môi trư ng này ñư c vi t l n ñ u. các Kê khai phát th i…ðó là các thanh công c quan tr ng trong h th ng văn b n pháp quy ñ BVMT. giáo trình m c dù là 3 trình song ph n vi t v lý thuy t và phương pháp ñây ch ñư c th c hi n trong 2 trình. Hoàng Xuân Cơ: Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng c a Nxb Ð i h c Qu c gia Hà N i (2001). • Bi t cách th c hi n ñi u tra. Trong ph n này sinh viên ph i th c hi n m i giai ño n c a m t DTM và b n báo cáo ðánh giá tác ñ ng Môi trư ng. m t nhà máy lo i nh . Giao th ng…do giáo viên hư ng d n. Ph n tác ñ ng b c 2 và d báo lâu dài chưa ñòi h i. V i yêu c u ñó. Sinh viên có th ñ c thêm giáo trình c a Ph m Ng c H . Giáo viên cùng sinh viên ti n hành l a ch n d án có s n ñ th c hi n ÐTM ñó. • Bi t xây d ng m t báo cáo ÐTM trên cơ s lu t ñ nh. chúng ta còn th c hi n các ñánh giá tác ñ ng MT chi n lư c (DTMC).vn. NN. • Bi t xây d ng m t ñ cương g n cho ÐTM. sinh viên s ñư c giáo viên hư ng d n th c hi n xây d ng m t ÐTM theo m t d án nh (QHSD ñ t. c n thêm m t tín ch v Th c hành DTM. Quá trình vi t ñã tham kh o m t s tài li u (xem ph n tài li u tham kh o chính).

b o v ña d ng sinh h c. thay ñ i th ch và lu t. s v n ñ ng ti p theo.sinh h c và tình tr ng kinh t . Ðáp ng (Response): Ðáp ng v i áp l c ñó chính là nh ng thay ñ i trong môi trư ng (như hi u ng nhà kính . ñ y ñ theo c hai m t là b n thân t nhiên ñáp ng l i áp l c (d n ñ n t t và chưa t t) và s ñáp ng có tri th c c a con ngư i ñ phù h p ho c gi m thi u các áp l c c a môi trư ng.do khí th i CO2 tăng. ch s v. Ðây là nh ng n n cơ b n ñ có th hi u ñư c ý nghĩa và vai trò c a ÐTM. là m t khung liên k t (Environment Framework) mà t ch c h p tác v kinh t và phát tri n ñã ñ xu t năm 1993 (Ogranization for Economic Cooperation and Development).4.2.. bao quanh con ngư i. nó làm thay ñ i tr ng thái cũ. 11 . Tr ng thái . ho t ñ ng s n xu t phát tri n.) Như v y khái ni m ñáp ng ph i hi u r ng. Các ñ nh nghĩa và khái ni m v môi trư ng 2. Các ho t ñ ng c a t nhiên và con ngư i t o ra áp l c (Pressure) làm thay ñ i tr ng thái môi trư ng...1. + Môi trư ng là t ng th nh ng ñi u ki n bên ngoài tác ñ ng ñ n cu c s ng.2003). nhi m ñ c môi trư ng) và ñáp ng ch ñ ng c a con ngư i (như: x lý th i. 1. tr ng thái.áp l c . thành ph n môi trư ng. s phát tri n c a con ngư i và thiên nhiên (Lu t BVMT. Tr ng thái (State): Tr ng thái ho c tình tr ng môi trư ng c a m t khu v c ho c qu c gia chính là tr ng thái ch y u c a môi trư ng trên hai phương di n: tình tr ng v t lý . Ph n gi i thi u v l p k ho ch ÐTM là ph n trang b bư c chu n b ban ñ u. 2. s phát tri n và s t n t i c a m t sinh th (cơ quan b o v môi trư ng M -EPA-Enviromental Protection Agency) 2. Môi trư ng + Môi trư ng bao g m các y u t t nhiên và y u t nhân t o quan h m t thi t v i nhau. 2. xem ph l c) 2. B túc ki n th c v môi trư ng (theo ngành ñào t o. ch tiêu. có nh hư ng t i ñ i s ng. t l ngư i ch t tăng khi phát sinh d ch b nh. s d ng nư c và năng lư ng ti t ki m. ñáp ng cá th trong c ng ñ ng.xã h i. vì v y. CH S MÔI TRƯ NG VÀ L P K HO CH CHO ðTM Chương I này nh m cung c p cho ngư i ñ c m t s khái ni m và ñ nh nghĩa v môi trư ng như: môi trư ng. s n xu t.3. ÁP l c (Pressure): c a t nhiên và con ngư i lên tr ng thái môi trư ng chính là các v n ñ ng. s t n t i..ñáp ng là g n li n.v. Môi trư ng luôn có m t tr ng thái nào ñó và không hoàn toàn n ñ nh dư i tác ñ ng c a t nhiên và ho t ñ ng s n xu t. Xã h i (và c y u t t nhên) ph i ñáp ng (Response)v i hi n tr ng m i b ng s phát tri n. nó giúp cho nhà chuyên môn nh n rõ t ng y u t ñ ñi sâu th c hi n m t ÐTM v a nhanh v a ti t ki m và phù h p.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chương I CÁC CH TH .

5. ch t th i. 2. ch t th i Khu CN.nó không ph i ch là m t tham s riêng bi t mà là m t t p h p c a nhi u tham s (Parameters) trong ñó. ngư i ta ñưa ra các ch th g m: Năng su t cây tr ng.Công c k thu t CN m i . sinh hoá h c và m i ti m năng v tài nguyên) t o ra môi trư ng ñó. ô nhi m ch t ñ c. Ch tiêu môi trư ng (Environment factors) Ch tiêu môi trư ng ho c ch th môi trư ng (Factors. tài nguyên nông nghi p. axit hoá ñ t.1997). theo nhi u ñi u ki n môi trư ng khác nhau và m c ñ ñánh giá c n ñ n ñâu mà các tác gi .1. C n hi u r ng: Các ch th môi trư ng là h t s c ph c t p . xu t phát t quan ñi m s d ng b n v ng ñ t ñai.(National Center for Economic Alternatives).Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Áp l c N ng lư ng Công nghi p GTVT Nông nghi p Ngư nghi p Khác Thiên tai.ch th ph c p nh t cho ñ t ñai (Land) ñư c s d ng nhi u. ph n l n các công trình s d ng ch th ñ t ñai là: • Tài nguyên g và ñ ng c (theo NCFEA (1995) . hóa h c. thành ph n v t lý. ngu n nư c. ña d ng sinh h c. tài nguyên cá. ch t lư ng môi trư ng ñô th . s c MT Áp l c Ngu n l c Tr ng thái Tài nguyên nư c Tài nguyên ñ t ñai (Land) Tài nguyên ñ t (Soil) Ða d ng sinh h c Khu dân cư.Ràng bu c qu c t . Thành ph n môi trư ng: Là các ph n v t lý. s thay ñ i khí h u.Kh năng t ph c h i .Công c kinh t .Khác Các ñáp ng xã h i (các quy t ñ nh hành ñ ng) Các ñáp ng xã h i (các quy t ñ nh hành ñ ng) Hình 1.. ñư ng xá Di s n văn hóa Khác Thông tin Thông tin Ðáp ng . • Trư ng h p th 3. ñ t nông nghi p.Lu t pháp . các t ch c ñã ñưa ra các ch th ñó. s t n t i c a l p T 12 . • Tài nguyên g .Ðáp ng 2. sinh h c c a môi trư ng khí quy n. V i môi trư ng ñ t . thành ph n hoá h c. Indicators) là nh ng ñ i lư ng bi u hi n các ñ c trưng c a môi trư ng ñó t i m t tr ng thái xác ñ nh. ch t lư ng môi trư ng ñô th và ch t th i (theo Nordic Council of Ministers . phú dư ng. Khung liên k t r ng thái .Quan h c ng ñ ng . tài nguyên r ng. ñ a ch t. cân b ng dinh dư ng. th y quy n (trên bi n và l c ñ a) c a môi trư ng th ch quy n và sinh quy n (như khí h u.. B ph n r t quan tr ng trong thành ph n môi trư ng là ña d ng sinh h c.6. Ví d : Suy gi m t ng ôzon.Áp l c . M t khác theo nhi u quan ñi m.

. s tham gia c a ngư i dân và xã h i trong b o v môi trư ng (Dumanski. giá tr này không xác ñ nh ñư c khi MT ñ t còn "nguyên thu ". ñ d n ñi n (EC). lo i và h ng ñ t. kh năng tr nư c. ch t lư ng ñ t (Soil) và qu ñ t (Land). i ñây i là lo i ch t khí gây ô nhi m (i =CO. Tiêu chu n MT (Standards) Các tiêu chu n MT c a m t qu c gia ñư c xây d ng phù h p v i ñi u ki n và trình ñ phát tri n c a nó. ñ t) theo m t s thông s môi trư ng có môi trư ng ñó. Thông s môi trư ng (Parameters) Là nh ng ñ i lư ng v t lý. Cd. 2. t tr ng. ñá m . ñ m n. ñ ch t. Indexes) Ch s môi trư ng là giá tr ñư c tính toán trong m t ñi u ki n môi trư ng nào ñó (khí. hàm lư ng dinh dư ng N. Nhi u trư ng h p b n thân m t thông s môi trư ng ñư c dùng như m t ch th MT. Zn là 80 mg/kg (TCVN 7902 2002) 2. • Các thông s môi trư ng là các tham s c a ch th môi trư ng (Indicators) ho c ch tiêu môi trư ng (Factors). nư c. 2. % h u cơ (OM). Giá tr n n c a Cd là giá tr nguyên th y c a Cd trong ñ t. 2. ch t lư ng và tr lư ng nư c.AQI .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng ph ñ t. Tuy nhiên.Sustanable Land use in Rural Areas: Tool for Analysis and Evaluation). Tiêu chu n MT chính là s chu n hóa các thông s MT t i m t giá tr (ho c m t kho ng giá tr ) nào ñó. ñ dày l p ph tàn dư h u cơ. Ch s môi trư ng (Indices. Giá tr n n (Alternative Value) Giá tr n n (c a môi trư ng) v i m t ñ i lư ng nào ñó (ví d Cd) là giá tr nguyên thu c a nó trong MT ñang xem xét. có th ñư c s d ng các thông s KHKT c a nhi u ngành khoa h c khác. n n k t c u công trình. Ch s môi trư ng ñư c nhi u tác gi ho c t ch c ñưa ra trong các ñi u ki n khác nhau ph c v cho m c tiêu nghiên c u. Ví d : TCVN v ñ t nông nghi p: Cd là 2 mg/kg. kh năng sinh l i c a h th ng trang tr i. Zn. • Các thông s môi trư ng có th là riêng bi t. K.. Trong các trư ng h p nghiên c u c th . ô nhi m kim lo i n ng trong ñ t tr ng.. t ng h t b i r n) 13 .. P.7.. Giá tr các thông s môi trư ng này thu ñư c nh các phép ño liên ti p trong m t kho ng th i gian dài ho c m t s phép ño ñ l n.. % c p h t. hóa h c. Xin nêu m t s ch s làm d n li u: • Ch s ch t lư ng khí (Air Quality Index . ô nhi m thu c b o v th c v t. qu n lý.. Pb.Ott 1978) • AQ = ∑Wi * Ii .ZEL (1996) . Vì v y.8. h p hơn ngư i ta s d ng m t s thông s khoa h c làm nhi m v c a thông s môi trư ng ñ ng th i các thông s này (parameters) cũng ñư c xem như các ch th môi trư ng (Indicators) ví d : lư ng ñ t sói mòn. 1994 và DSE .9.). Ví d : pH. SO2. phân b kim lo i n ng (Cu. vi sinh v t gây b nh. sinh h c c th ñ c trưng cho môi trư ng nói chung và môi trư ng ñ t nói riêng có kh năng ph n ánh tính ch t c a môi trư ng tr ng thái nghiên c u (k c ñ t và ñ t ñai). thư ng ngư i ta ti n hành kh o sát hàng lo t m u và l y giá tr ñư c xác ñ nh là n n khi giá tr ñó là giá tr (ho c kho ng giá tr ) có xác xu t t n su t xu t hi n ñ t 95% s m u phân tích (ho c phép ño).10.

2. chương trình ñánh giá ñư c ti n hành song song v i ho t ñ ng c th c a công vi c quan tr c. phòng TN ñ n báo cáo. 2. phân tích môi trư ng ñ t t m c tiêu. phép tính toán. Gi a QHMT. • A=R*K*L*S*C*P • Ch s v xói mòn ñ t có th s d ng mô hình xói mòn d a vào GIS mà Pilesjo gi i thi u 1992. Như v y. Khung liên k t sinh thái Quy ho ch môi trư ng . d u.. ÐTM và vùng sinh thái có liên h m t thi t. m ng lư i.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng • Ch s ch t lư ng nư c c a Horton (1996) ∑ Wi * Ii Qi = i =1 n ∑ Wi i =1 n M 1* M 2 • ñây Wi là lư ng ñã gây ô nhi m ng v i ki u ch t i. x lý thông tin. Ð m b o ch t lư ng và ki m soát ch t lư ng (QA/QC) (Quality Assurance/Quality Control). N u c n ñi sâu. Ðây là v n ñ c n th ng nh t trong qui ñ nh chung ñ có th ñ t cùng ñ ñúng và sai s ñ cho phép v i các phép ño.10. ño ñ c th c nghi m ñ ñ n m t giá tr nào ñó phù h p v i ñi u ki n môi trư ng t i khu v c kh o sát.Wishmier 1976). QA là h th ng kh thi các ho t ñ ng qu n lý và k thu t liên quan ñ n nhân s . ST QHMT ÐTM 14 - Hình 1.11.ÐTM . 2. chúng tôi ch s d ng các ch s làm d n li u.) • Các ch s v ñ t (Soil) và nư c tư i thư ng g p như: phương trình m t ñ t ph d ng (Universal Soil Loss Equation . ch s môi trư ng có th ñư c nhìn nh n như m t ch tiêu môi trư ng ñã ñư c ñ nh lư ng hóa thông qua kh o sát. bi n pháp. không ñi sâu phân tích. M2 ng v i ki u ô nhi m ñư c s d ng (bùn th i. các cơ s làm công tác quan tr c và phân tích môi trư ng ñ t nh m ñ m b o cho t t c các công vi c ñ t ñư c k t qu ñ m b o ch t lư ng mong mu n.12. xin ñ c gi thông qua các tài li u d n). Quy ho ch môi trư ng (QHMT) (Environmental Planning) Có th dùng ñ nh nghĩa c a Alan Gilpin (1996): QHMT là s xác ñ nh các m c tiêu mong mu n ñ i v i môi trư ng t nhiên bao g m m c tiêu kinh t . Phương pháp và công c nghiên c u. công tác hi n trư ng. (Trong m c 2. thi t k .xã h i và t o l p ñư c các chương trình. phương pháp trong các tr m. văn b n. xây d ng và chia s ngu n cơ s d li u.13. Làm ñư c ñi u này m i có kh năng so sánh ñ i chi u các s li u môi trư ng. QC là các th t c. phương ti n. nư c th i có màu. 2. qui trình qu n lý ñ ñ t ñư c m c tiêu ñó. • M1. Cũng trong năm 1996 Toner cho r ng: QHMT là vi c ng d ng các ki n th c v khoa h c t nhiên và s c kh e trong các quy t ñ nh v s d ng ñ t..

th c v t. KHKT. 2. qu c phòng... th y l i.. ÐTM. 3. theo m t QHSD ñ t ho c t phát di n ra trên m t khu v c ho c vùng lãnh th có tác ñ ng ñ n ñ t ñai (Land) và c tác ñ ng ñ n ñ t (Soil) cũng như các h p ph n c a chúng (nư c m t. s c n thi t c a d án. Quy ho ch s d ng ñ t (QHÐ) (Land use planning) QHSD ñ t là vi c xác ñ nh..Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Rõ ràng gi a QHMT. nư c ng m..lý (ñ nh nghĩa cho nông nghi p b n v ng và phát tri n nông thôn).).. s n xu t an ninh. các cơ s cho s phù h p. L p k ho ch cho ÐTM 3. văn hóa.1.15..) 2. ñ t ñô th .hóa . Vì l ñó khi ti p c n nghiên c u TNÐ không th nào quên lãng m i liên h này. Tính b n v ng (Sustainablity) • Theo ñ nh nghĩa c a FAO (1992) . th d c th thao. Nguyên t c chung: Nguyên t c chung ñư c gi i thi u sau ñây (UNEP.trình bày trong ph n ñánh giá TNÐ theo thành ph n sinh . giao thông. giáo d c. + Thu th p ñúng thông tin t cơ quan qu n lý. qu c phòng. chuyên dùng (xây d ng. theo m c tiêu phát tri n kinh t .14.16. y t . FAO) Ði u ki n ñ u + Chu n b d án. phân b h p lý qu ñ t cho các m c ñích s d ng ñ t nông nghi p.xã h i c a qu c gia. lâm nghi p. + Nh n bi t các tác ñ ng ti m tàng Các tác ñ ng + D báo tác ñ ng + Ðánh giá tác ñ ng + Vi c làm nh tác ñ ng Quy t ñ nh c n + S l a ch n các ho t ñ ng + L a ch n các hành ñ ng d ñ nh Cung c p tư li u ch ng minh + Chu n b tư li u ñã vi t + Monitoning môi trư ng Hình 1. S d ng ñ t (Land use) S d ng ñ t (SDÐ) là quá trình th c hi n các ho t ñ ng kinh t .3. nông thôn. an ninh. 2. ñ t và vùng sinh thái (ST) có liên h m t thi t.. Khung liên k t ñ l p k ho ch cho ÐTM 15 . xã h i.

quy mô nào. th c v t hi m. • D ki n ho t ñ ng thay th và ch n l a ñúng Xây d ng d li u.1. Nh ng n i dung chính trong vi c th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng 4. kh o c . M t s d án quy ñ nh thu c lo i luôn luôn ph i th c hi n ÐTM dù lo i d án ñó quy mô l n ho c quy mô nh . cung c p tư li u ñ ch ng minh • Các d li u ch ng minh các tác ñ ng • Các d li u ñ xu t. Chu n b các bư c ÐTM Lư c duy t (xây d ng: phương pháp. • Gi i h n v quy mô. d thay ñ i các tham s môi trư ng • M t s d án thu c ph m vi quy ñ nh qu c gia không c n ph i th c hi n ÐTM. ñ t phương hư ng • Monitoring môi trư ng và t ng k t 3. ñánh giá ñ nh lư ng) ðánh giá chi ti t (ch n phương pháp. Nh ng ÐTM riêng L a ch n. ñánh giá sơ b • L a ch n ñ c ñi m riêng • Xác ñ nh ñúng thông tin c a d án ti p theo c n xác ñ nh ñúng công ngh . Cơ s ñ th c hi n lư c duy t là: • Danh m c li t kê các v n ñ c n ph i làm ÐTM c a d án. nhân văn). nư c.2. Ðánh giá tác ñ ng. ph m vi nào l n s ph i th c hi n ÐTM. khu b o t n thiên nhiên.3. Nh ng vùng nh y c m thư ng là: vùng có ý nghĩa l ch s văn hoá. 16 . ñánh giá ñ nh tính) Xây d ng cơ s d li u (Database) Báo cáo (ñánh giá. V i quy ñ nh c a Chính ph . ñ xu t kh c ph c gi m nh ) Monitoring 4. Lư c duy t: Ðây là bư c ñ u nh m xác ñ nh s c n thi t ho c không c n thi t ph i th c hi n m t ÐTM ñ y ñ . vùng có h sinh thái ñ c bi t. không khí. ñ xu t • Ðánh giá các tác ñ ng s xu t hi n (5 năm. • M c ñ nh y c m c a nơi th c hi n d án (m c ñ nh y c m v môi trư ng t nhiên như ñ t. Vùng c n b o v gen c a ñ ng. bư c ñi) Ðánh giá sơ b (ch n phương pháp. thay ñ i trình t c a d án) Ðưa ra quy t ñ nh • L a ch n các ho t ñ ng c a d án. d báo tác ñ ng. h sinh thái và m c ñ nh y c m v môi trư ng xã h i. Vùng ñ t d c. ñ t phương hư ng • Monitoring môi trư ng và t ng k t • L a ch n các ho t ñ ng c a d án. núi cao có r ng ñ u ngu n. Vùng thư ng x y ra s c môi trư ng. Khu v c vư n qu c gia. 10 năm. ph m vi kích c c a d án. • D ki n ho t ñ ng thay th và ch n l a ñúng Xây d ng d li u. thay ñ i phương pháp. ch n y u t c n ñi sâu. r i ro thiên tai. Vùng ñ t ng p nư c. 20 năm sau) • Ð xu t phương hư ng gi m nh các tác ñ ng (B ng vi c thay ñ i công ngh .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 3. y u t c n ñi sâu. • Sơ b xác ñ nh tác d ng ti m tàng s x y ra. khoa h c. Vùng có ch t lư ng môi trư ng ñ c bi t. cung c p tư li u ñ ch ng minh • Các d li u ch ng minh các tác ñ ng • Các d li u ñ xu t.

17 . monitoring và ñ phòng r i ro. 4. • Phù h p v i Lu t và các chính sách. ta nh t thi t ph i làm t t.2. Trong trư ng h p c n th c hi n m t ÐTM ñ y ñ thì ph i chuy n sang các n i dung khác. cơ quan ch d án ho c C c B o v môi trư ng. Xác ñ nh m c ñ c n ñánh giá tác ñ ng Trong n i dung này. Ð t ñư c t t nh t v hi u qu kinh t cho d án và cho c c ng ñ ng v lâu dài. Nh ng vi c c n ph i có là: N i dung d án. sinh thái. hi u qu th c v kinh t . b c 2). t ñó xác ñ nh: + Hi n tr ng môi trư ng + Phương án c a d án + So sánh các y u t gi a phương án và hi n tr ng. nhu c u và ñ c ñi m c a s n ph m c a d án. ki m tra. • L y ý ki n c ng ñ ng Như v y. làm gi m thi u các tác ñ ng có h i ñ i v i môi trư ng. c n làm rõ các v n ñ sau ñây: • M c ñ c n thi t ñ chi phí tài chính phù h p nh t • T p trung ñư c vào các tác ñ ng có nh hư ng nh t không th b qua. + Ph i ñ xu t ñư c phương án gi m thi u ho c thay th . • Xác ñ nh các tác ñ ng t i tài nguyên thiên nhiên. trình ñ khoa h c và công ngh c n ph i có. Ð có th quy t ñ nh c n m t “lư c duy t” hay ph i làm ÐTM ñ y ñ ta có th ph i th c hi n m t s ho t ñ ng là: • Bàn b c trao ñ i gi a ch d án v i cơ quan qu n lý • L y ý ki n các chuyên gia • L y ý ki n c a cơ quan BVMT và ki m soát ô nhi m • Tham kh o các d án tương t khác. Ngh ñ nh.1) • 4. Ð làm t t vi c xác ñ nh m c ñ và ph m vi c n ñánh giá tác ñ ng. bi n pháp kh c ph c ch t th i và cu i cùng là giai ño n theo dõi. M t s trư ng h p khác có th d a vào quy t ñ nh c a m t h i ñ ng tư v n do Chính ph u thác. n u d án không c n th c hi n m t ÐTM ñ y ñ thì cho phép th c hi n d án. • Xác ñ nh các hành ñ ng c a d án • Xác ñ nh các bi n ñ i môi trư ng do các hành ñ ng c a d án gây ra (c bi n ñ i x u và t t) v các m t: V t lý. Hoá h c và Sinh h c và Kinh t văn hoá xã h i. • Báo cáo ÐTM Vi c l p ñ cương chi ti t theo nh ng vi c c n làm nh t nêu trên s ñư c gi i thi u chương 4 (m c 4. Nhi m v này ñư c cân nh c trên Lu t. ch t lư ng môi trư ng và cu c s ng c ng ñ ng (k c tác ñ ng b c 1. • T o ñư c s hoà h p gi a quy n l i c a d án (ch d án) v i c ng ñ ng và t o ñư c kh năng kh c ph c.3. • D báo di n bi n tác ñ ng môi trư ng • Xác ñ nh phương pháp c n s d ng ñ th c hi n ÐTM • Ð xu t phương án gi m thi u tác ñ ng ho c phương án thay th .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Thư ng quy t ñ nh c n hay không c n th c hi n ÐTM ñ y ñ mà d ng l i m c ñ m t “lư c duy t” là: Nhà nư c. ñ y ñ . TCVN. chính xác 4 bư c là: + Xác ñ nh rõ kh năng tác ñ ng c a các hành ñ ng c a d án ñ n môi trư ng và ngu n tài nguyên thiên nhiên. L p ñ cương (theo k ho ch ñã nêu trên) và chu n b tư li u.

M t khác quan tr ng hơn là giúp cho ch d án . Xác ñ nh các tác ñ ng có th có ñ n các h sinh thái: không khí. các tiêu chu n cho phép (TCCP) ñ c bi t là TCVN. Nhìn chung. phù h p s làm d án th c hi n t t và tác ñ ng ñ i v i môi trư ng có th ch p nh n ñư c sau này. Ðây là m t v n ñ r t quan tr ng song r t t nh . quy ho ch phát tri n (nhà máy nhi t ñi n s d ng than sang nhà máy s d ng hơi ñ t) • Ð xu t m i ho c b sung ki m soát ho t ñ ng • Ðình ch d án ho c chuy n v trí phù h p hơn. Nh ng bi n ñ i m i này ñư c g i là bi n ñ i b c 2. sinh thái nư c m n. các nhà khoa h c phát hi n ñư c nh ng v n ñ công ngh còn chưa phù h p. nư c ng m. có th theo m t s v n ñ sau ñây: • Ðưa ra m t s phương th c m i thay ñ i phù h p v i yêu c u c a D án và hoà h p v i môi trư ng sinh thái (ví d : thay ñ i công ngh phù h p. môi trư ng kinh t . Ð làm t t ph n n i dung này. 18 .nhà qu n lý . Xác ñ nh ñư c bi n pháp gi m thi u tác ñ ng và qu n lý chúng Ðây là m t v n ñ khó. Như v y. các h sinh thái sinh v t và ñ c bi t ph i chú ý ñ n h sinh thái nh y c m như (sinh thái ñ t d c. Xác ñ nh các bi n ñ i b c 2: Các bi n ñ i b c 1 làm cho tr ng thái môi trư ng thay ñ i t tr ng thái 1 sang tr ng thái 2. sinh thái r ng.5. Ðánh giá các tác ñ ng ñ n MTST và TNTN • Xác ñ nh các hành ñ ng c a d án (hay tr ng thái c a môi trư ng) có th gây ra tác ñ ng môi trư ng sinh thái. Vi c ra quy t ñ nh ñúng và nhanh chóng.4. thư ng nhóm chuyên gia th c hi n ÐTM ph i ti n hành tham kh o r ng các chuyên gia. ñây.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Sau khi th c hi n các v n ñ nêu trên.xã h i và nhân văn. Các tác ñ ng tương ng ñó ñưa d n các bi n ñ i tr c ti p c a môi trư ng. sinh thái ñ t. chúng ta c n ph i xác ñ nh r t ñ y ñ v tác ñ ng ñ n c môi trư ng t nhiên. hoà nh p ñ d án ñ t hi u qu cao nh t. các t ch c trong và ngoài nư c. S t n t i. Trong phân tích. hai vi c quan tr ng k ti p ph i th c hi n n a ñó là: + L y ý ki n c ng ñ ng: Vi c l y ý ki n c ng ñ ng giúp cho các nhà qu n lý. các ho t ñ ng c a tr ng thái 2 có th s d n ñ n m t s tác ñ ng ti m n ñ i v i tr ng thái 2 c a môi trư ng. tài nguyên sinh v t. vì th c n b sung c p nh t các quy ñ nh. + Cân nh c và ra quy t ñ nh: Ðây là vi c còn l i c a cơ quan qu n lý tài nguyên môi trư ng. tài nguyên nư c. tr ng thái 2 c a môi trư ng s có th (ho c không th ) thay ñ i d n ñ n m t s bi n ñ i m i. • Thay ñ i h n thi t k . tư li u lưu tr . Phân tích k các tác ñ ng. xác ñ nh các tác ñ ng ñưa ñ n bi n ñ i b c 1 và b c 2 (n u có) t ñây phân tích và d báo các tác ñ ng c th ñ i v i môi trư ng sinh thái và ngu n tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên ñ t. N u có nhi u hành ñ ng thì s d n ñ n nhi u tác ñ ng và t t nhiên s có nhi u bi n ñ i b c 1. ñòi h i t ng h p tri th c theo các d án khác nhau. sinh thái ñ t ng p nư c). tài nguyên khoáng s n). ña d ng loài. tài nguyên khí tư ng thu văn. b sung h ng m c). ñánh giá m t v n ñ h t s c quan tr ng là cân ñ i gi a d án và các tác ñ ng mà tiêu chí l n nh t là hi u qu kinh t c a d án và hi u qu kinh t môi trư ng. • • • 4. 4. ngh ñ nh c a qu c gia v môi trư ng và d a vào kinh t môi trư ng ñ quy t ñ nh.c ng ñ ng có th b sung nhau. Xác ñ nh ñư c các bi n ñ i b c 1 t c là các hành ñ ng c a d án s ph i d n ñ n các tác ñ ng tương ng. b sung công ngh .

kinh t . Vì sao ñánh giá tác ñ ng ñ n MTST l i còn ñánh giá tác ñ ng ñ n TNTN? 19 . Các bư c chu n b cho m t ÐTM th nào? Có th gi m bư c nào ñư c? 7.Ðáp ng là m t m i quan h ñơn hay ña chi u? Vì sao? ý nghĩa c a hi u bi t v n ñ này? 3. Câu h i bài t p chương I 1. N u bư c này làm t t chúng ta s có th b qua m t s vi c khi th c hi n ÐTM chi ti t.Áp l c . 5. Phân bi t khái ni m thông s v i tiêu chu n và giá tr n n c a môi trư ng. ch s môi trư ng là ñ i lư ng như th nào? 5. 4. L p k ho ch cho m t ÐTM là c n thi t? Vì sao? 6. M i quan h gi a Tr ng thái (hi n tr ng) .xã h i m t huy n? 2. tránh ñư c lãng phí v tài chính và th i gian.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng T t c các v n ñ này ñ u n m trong bư c “Xác ñ nh các n i dung chính c a ÐTM” t c là xây d ng k ho ch chi ti t. Thành ph n môi trư ng là gì? Có th ch ra nh ng thành ph n c a môi trư ng trong m t h th ng t nhiên . Th nào là ho t ñ ng c a d án? Th nào là hành ñ ng? Th nào là tác ñ ng? 8. Ch tiêu môi trư ng.

20 .xã h i c a m t qu c gia. công tác ñánh giá tác ñ ng môi trư ng l i là m t quá trình t ng h p v a phân tích v a nghiên c u r t ph c t p v i nhi u lĩnh v c khoa h c kinh t và công ngh khác nhau do ñó r t t n kém v tài chính. Nh ng v n ñ này xu t phát t khái ni m v Cây tác ñ ng như sau: B. m t khác ph i hi u ñư c ph n ñánh giá ñ y ñ tác ñ ng môi trư ng. M t khác. m t khu v c.xã h i khác khi xem xét th y các hành ñ ng c a d án tác ñ ng không nhi u ñ n môi trư ng sinh thái và tài nguyên thiên nhiên có th b ÐTM ho c th c hi n ÐTM m c ñ sơ b cũng ñư c.3 Tð B c 2 Tñ ng b c 1 Tác ñ ng g c Chính vì v y ch c n th c hi n ÐTM cho m t s d án quan tr ng sau khi ñã ti n hành xem xét ñ y ñ nhi u m t. Sinh viên c n s d ng ñư c ph n lư c duy t và ph n ñánh giá sơ b tác ñ ng môi trư ng.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chương II TRÌNH T TH C HI N ðÁNH GIÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng là m t vi c r t quan tr ng có ích.United nations Environment programme) Quá trình ñánh giá tác ñ ng môi trư ng thư ng ñư c th c hi n theo 3 bư c l n: Bư c 1: Lư c duy t các tác ñ ng môi trư ng (Screening) Bư c 2: Ðánh giá sơ b các tác ñ ng môi trư ng (Preliminary Assessment) Bư c 3: Ðánh giá ñ y ñ các tác ñ ng môi trư ng (Full Assessment) Chương II s gi i thi u chi ti t các n i dung ñó. có ý nghĩa th c t ñ i v i ho t ñ ng kinh t . Hơn th n a ñ th c hi n m t ÐTM thư ng ph i s d ng nhi u chuyên gia có kinh nghi m và trình ñ cao và m t nhi u th i gian ñ hoàn t t. M t s d án khác ho c các ho t ñ ng kinh t . Theo quan ñi m c a chương trình môi trư ng Liên hi p qu c (UNEP.

Singapo có cơ quan qu n lý môi trư ng. C n chú tr ng ñ n kh năng ñáp ng c a môi trư ng và phù h p v i chính sách. nhà máy. Quá trình th c hi n m t lư c duy t v nguyên t c ph i ñư c th c hi n khi d án b t ñ u hình thành.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 1. ñ y ñ hơn. quy mô. khu x lý ch t th i) Trên cơ s so sánh ñó. b sung ho c thay ñ i m t ph n d án m t cách nhanh chóng.xã h i. ñư ng giao thông. do trình ñ phát tri n và kh năng tài chính h n ch . M t trong các qu c gia có c u trúc t ch c và kinh nghi m làm t t nh t công tác BVMT khu v c Ðông Nam Á là Singapo. sân bay. C n chú tr ng m t s y u t l n như ki u d án. t p quán c a khu v c lân c n. Vì v y. • Ðoán trư c b ng suy lu n trên cơ s KHCN. Cơ quan này có nhi m v và quy n h n r t l n th m chí h ñư c phép ra quy t ñ nh thay ñ i phương án. m c dù m i phát tri n lĩnh v c BVMT g n ñây song chúng ta ñã có C c B o v Môi trư ng. Vì th .văn hoá . th c hi n vào th i kỳ sau khi d án ñã ho c ñang v n hành. khu v c d án. Lư c duy t: Ðây là yêu c u t i thi u ph i th c hi n cho các d án n m trong khuôn kh b t bu c ph i xét ñ n các tác ñ ng môi trư ng c a chúng. b n c ng. • Th m ñ nh m t lư c duy t là ch c năng c a cơ quan qu n lý môi trư ng. chi phí và l i nhu n trên cơ s các ch tiêu kinh t và xã h i ñang s n có c a d án và c a các ñi u ki n khác. So sánh d án ñang xem xét v i hai lo i d án khác trong ñó: • + Lo i thư ng ñư c phép không c n ph i làm ÐTM. V Môi trư ng và V Th m ñ nh và ðánh giá tác ñ ng môi trư ng. xã h i. lư c duy t do ch ñ án th c hi n. khu CN. Vi t Nam. Vi c d ñoán ñúng và ñ các tác ñ ng này s giúp chúng ta k p th i ñi u ch nh. chúng ta d ñoán nh ng tác ñ ng có th x y ra c a d án s th c hi n. chúng ta ph i th c hi n ch m. 21 . + Lo i th hai nh t thi t ph i th c hi n ÐTM (lo i này thư ng là xí nghi p. trên cơ s kinh nghi m các tác ñ ng c a d án s gây ra v i môi trư ng và ñánh giá kh năng ch u ñ ng c a môi trư ng t nhiên. N i dung c a lư c duy t là: Rà soát. nhi u d án (ñ c bi t là các d án v quy ho ch s d ng ñ t và s d ng ñ t) vi c làm này chưa ñ m b o. nhóm chuyên gia th c hi n. công ngh . b t ñ u chu n b v m c tiêu. ta xác ñ nh yêu c u c n hay không c n ph i th c hi n ÐTM. ñi m l i nh ng d án tương t nó trư c ñây ñư c th c hi n khu v c hay g n khu v c ñã gây ra nh ng hành ñ ng gì? Nh ng hành ñ ng ñó c a d án l i gây ra các tác ñ ng gì ñ n MTST và ngu n tài nguyên thiên nhiên cũng như kinh t . xây d ng d án ñư t t t hơn. trình ñ qu n lý th c hi n và ñ c ñi m riêng v văn hoá. cơ quan ki m soát ô nhi m môi trư ng (PCD). xã h i. Trên cơ s xét soát như v y. ñ a ñi m th c hi n. Phương pháp ñ th c hi n m t lư c duy t là: • So sánh chi ti t quan tr ng c a d án ñang xem xét v i các d án tương ñương ñã ñư c th c hi n. trình ñ công ngh . Trong r t nhi u trư ng h p. M c tiêu c a lư c duy t là giúp cho vi c hình thành. V i ñi u ki n Vi t Nam. tránh lãng phí v tài chính và th i gian. Cơ quan này có th tr c ti p th c hi n ho c u thác cho m t t ch c. nh ng năm qua chúng ta còn nhi u khi m khuy t. các nhân. Phân tích kinh t . quy mô. thay ñ i công ngh và ngay c ñình ch ho t ñ ng c a d án ho c ñình ch ho t ñ ng s n xu t c a m t cơ s gây ô nhi m môi trư ng quá m c cho phép.

+ Kh o sát các ÐTM tương t khác + L y ý ki n c ng ñ ng Tóm l i. Thanh tra môi trư ng. Ð lư c duy t ñ n ñư c các nhà qu n lý. nh ng khuy n ngh chưa th ng nh t gi a ch d án và cơ quan ki m soát. các cơ quan khoa h c khác..) + L y tư v n t các nhà khoa h c. Ðây là văn b n quy t ñ nh cu i cùng.Theo quy ñ nh Bư c 2: Ki m tra ñ a ñi m c a d án Có vùng ph i th c hi n ÐTM không? Bư c 3: Tham kh o sách. ñ th c hi n có hi u qu .. Bên c nh ñó. qu n lý môi trư ng ñ chúng ta có m t bư c ñi t t trong công tác ñánh giá tác ñ ng môi trư ng nói riêng và BVMT nói chung. b o v ngu n tài nguyên thiên nhiên (C c BVMT.Theo Lu t . V Th m ñ nh và ðánh giá tác ñ ng môi trư ng. Văn b n c a lư c duy t ph i ñưa ra ñư c k t lu n: có c n thi t ph i ti p t c th c hi n ÐTM hay không c n? Ti p theo ñó c n có quy t ñ nh ti p theo ñ gi i quy t nh ng vư ng m c. tài li u tư li u hư ng d n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng Bư c 4: Thu th p thông tin (các lo i) Bư c 5: L p danh m c câu h i lư c duy t Bư c 6: L p văn b n lư c duy t 22 . c n theo các bư c sau ñây: D án phát tri n (Chu n b có d án) Bư c 1: Ki m tra danh m c c a d án . c n có m t văn b n quy t ñ nh bư c lư c duy t. m t s ho t ñ ng h u ích ñi ñ n quy t ñ nh bư c này là: + Ð i tho i gi a ch d án và cơ quan qu n lý + L y tư v n c a cơ quan ki m soát ô nhi m.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Nh ng cơ quan ngày có nhi m v giúp Chính ph hoàn ch nh các quy ñ nh. cơ quan BVMT. ñ có m t lư c duy t. V Môi trư ng.

ÐTM sơ b do cơ quan ch trì d án th c hi n theo các hư ng d n c a quy ñ nh ÐTM c a qu c gia ho c c a các t ch c qu c t . ñ ph m vi chuyên môn mà d án ñang xem xét có liên quan ñ n.xã h i - 23 . Yêu c u c a bư c này là ph i rõ và ng n g n ñ cơ quan qu n lý có th ñưa ra các quy t ñ nh phù h p. • Mô t chung các tác ñ ng ñó. Vì v y. Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng sơ b (IEE) Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng sơ b (Initial Environmental examination IEE) còn ñư c g i là ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ban ñ u hay ñánh giá nhanh các tác ñ ng môi trư ng (Rapid Environment Impacts Assessment . nh hư ng c a tác ñ ng môi trư ng quy mô l n a.1.REIA). Ðánh giá này giúp cho ta thu h p s tranh cãi v m t s v n ñ quan tr ng. Ð hi u ñư c nhi m v này c n n m rõ: 3. nhi u kinh nghi m hơn và ñúng. Vi c th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng sơ b là m t công vi c khó và ph c t p hơn vi c th c hi n m t lư c duy t. Suy thoái TNSV: • Ða d ng sinh h c • Xói mòn • Kinh t . ÐTM sơ b c n ñư c ti n hành ngay trong giai ño n lu n ch ng sơ b (nghiên c u ti n kh thi). Vi c th m ñ nh báo ñánh giá b i cơ quan qu n lý môi trư ng có th d n t i 2 k t lu n: Không c n thi t làm ÐTM chi ti t C n thi t làm ÐTM chi ti t. Trong m t s trư ng h p do làm t t ñánh giá sơ b . Các bư c c a m t lư c duy t (Ngu n [4] 2001) 2. • Trình bày và làm rõ ñư c tính ch t các tác ñ ng. như v v trí. 3. Ðây là bư c th c hi n sau lư c duy t ho c ÐTM nhanh ñã k t lu n c n ph i làm. Ð quy t ñ nh m c ñ ti n hành trong m t ñánh giá môi trư ng sơ b . d báo ph m vi và m c ñ c a các tác ñ ng ñó trong khi ñánh giá ÐTM. M i quan h gi a môi trư ng và phát tri n 3. khi th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng sơ b (hay ñánh giá nhánh) chúng ta c n l a ch n m t nhóm chuyên gia có trình ñ cao hơn. Các phương pháp thư ng dùng là phương pháp danh m c và phương pháp ma tr n tác ñ ng môi trư ng. Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng ñ y ñ (Full Environment Impacts Assessment) Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng ñ y ñ là khung cơ b n c a ÐTM. t m quan tr ng c a các tác ñ ng ñó ñ i v i môi trư ng. làm cho vi c ÐTM ñ y ñ tr nên không c n thi t n a.2.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Hình 2.1. quy mô c a d án. cũng có th d a vào các bư c trong ÐTM chi ti t sau này và nhóm chuyên gia s quy t ñ nh s d ng ph n bư c nào là ñ cho công vi c c a mình. k p th i ñi u ch nh khái ni m v d án. Ðánh giá sơ b tác ñ ng môi trư ng g m các bư c sau: • Xác ñ nh các tác ñ ng chính c a môi trư ng (t các hành ñ ng quan tr ng c a d án) t i khu v c d án s x y ra.

Ô nhi m môi trư ng • Mưa axit • T ng Ozon • S c kh e con ngư i 3. m t chính sách. c.4. • Xây d ng chương trình giám sát và qu n lý d án b. c.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng b. • D báo các tác ñ ng ñ n môi trư ng c a m t d án. b. • Ð xu t các phương án thay th . xác ñ nh quá trình gây ô nhi m. H n ch môi trư ng ñưa ra khuy n cáo Nghiên c u kh thi c a D án Duy t và l a ch n các phương án th c thi (c p gi y phép) Nghiên c u ti n kh thi c a D án Ti n hành d án Ði u khi n môi trư ng 24 . ÐTM là k t qu c a s nghiên c u ña ngành. d. gây thi t h i ñ n môi trư ng. 3. Duy t các ch tiêu ñ c bi t. ÐTM ñã ti n hành: • Phân tích. M i quan h gi a d án và ÐTM (EIA) Nghiên c u ti n kh thi c a D án D án sơ b ÐTM chi ti t a. ÐTM ph i ñ ñ làm cơ s khoa h c ñ th m ñ nh d án. Hi u ng nhà kính • Nư c bi n dâng • Ng p l t c. Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng (ÐTM) là nhi m v xây d ng m t báo cáo trong ñó ph i ch rõ ñư c a.3. Duy t các phương án. Ðánh giá tác ñ ng và ÐTM sơ b /nhanh s a ñ i kh thi.

phê duy t… trong Thông tư 08/2006/TT. Thông tư. Tho thu n …) b.xã h i là h t s c quan tr ng. Cơ quan ch d án ho c c p không ñ th m quy n ch ñư c th c hi n các lư c duy t ho c các ÐTM sơ b . 25 . ñ a ch t + Ch t lư ng không khí + Khí tư ng thu văn + Ch t lư ng nư c • Môi trư ng sinh h c + Các h sinh thái + Qu n th th c v t. Ch th . WHO) c. 3. S li u môi trư ng vùng d án bao g m: • Môi trư ng v t lý. d. Cũng c n nh n th c rõ nguyên t c là: ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñ y ñ (ho c ÐTM chi ti t) là ho t ñ ng ch ñư c th c hi n do m t s cơ quan có th m quy n ti n hành. các quy ñ nh và m u hư ng d n v ñ cương. C n ch ra trình ñ CN.xã h i) + Dân s . Ngh ñ nh. Quy mô d án.2. dân t c + Hi n tr ng s d ng ñ t + S c kho c ng ñ ng + Ngành ngh + Thu nh p + Văn hoá giáo d c + Các tiêu chí ñ c trưng riêng. TCN. Công ngh ñư c s d ng trong d án. vi c chu n b v tri th c ÐTM. Sơ ñ các bư c c a ÐTM và d án phát tri n. hoá h c + Ð a hình. các nh hư ng trư c m t và lâu dài… Như v y. các lo i ch t th i. Công ư c qu c t . v tri th c hi u bi t n i dung d án phát tri n ho c ho t ñ ng kinh t .5.CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 và các quy ñ nh trong Ph l c các danh m c c n th c hi n DTM kèm theo. Ði u ki n ñ th c hi n ÐTM a. Cơ s pháp lý (Lu t MT. ñ ng v t + Sinh v t quý hi m. Quy ñ nh.BTNMT ngày 8/9/2006. báo cáo. th m ñ nh. các lu t khác có liên quan. kh năng ti p c n hi n ñ i trong tương lai. • Ði u ki n kinh t xã h i (môi trư ng văn hoá . mu n có m t báo cáo ÐTM ñ y ñ . Bên c nh ñó nhóm chuyên gia th c hi n ÐTM ñ y ñ cũng ph i ti n hành chu n b m i ñi u ki n chi ti t cho vi c ñánh giá ÐTM ñó m t cách th n tr ng và bao quát. Cũng c n ph i tuân th các bư c. Tiêu chu n môi trư ng (TCVN. Theo Ngh ñ nh 80/ 2006/Nð.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Hình 2.

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng ñ y ñ ph i theo m t trình t quy ñ nh. Trình t này ph c t p. xin ñư c gi i thi u sau ñây: 26 .

ngư i ta th c hi n m t cách ng n g n theo 4 bư c chính là: • Xác ñ nh các hành ñ ng quan tr ng c a d án • Xác ñ nh các bi n ñ i môi trư ng do các hành ñ ng ñưa ñ n. 27 . • Xác ñ nh các tác ñ ng ñ n TNTN và ch t lư ng s ng con ngư i • D báo di n bi n c a các tác ñ ng Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng m t cách chi ti t nhưng ñư c trình bày ng n g n theo 4 bư c ñư c gi i thi u dư i ñây nh m giúp cho ngư i chưa có ñi u ki n ñi sâu có th hi u.tìm hi u d án Quy ñ nh không c n ÐTM C n lư c duy t Lư c duy t c a các tác ñ ng MT Tác ñ ng MT không ñáng k C n có ñánh giá MT Ðánh giá tác ñ ng MT sơ b Không c n ÐTM ñ y ñ C n chu n b cho ÐTM Chu n b cho ÐTM ñ y ñ L p nhóm nghiên c u ñánh giá Xác ñ nh ph m vi ñánh giá (Scoping) Xác ñ nh các nơi c n liên h Xác ñ nh các nơi.Changes) Xác ñ nh các tác ñ ng ñ n MT (Indentifications) D báo các tác ñ ng ti m n (Forecast) Ðánh giá các tác ñ ng ñ n TNTN (Evaluation) Ð xu t bi n pháp (gi m thi u.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng D án . ti p thu và bư c ñ u th c hi n m t ÐTM. th i gian n p báo cáo Xác ñ nh ñ cương ñánh giá Ðánh giá tác ñ ng MT ñ y ñ Xác ñ nh các hành ñ ng quan tr ng c a d án ( Activities) Xác ñ nh các bi n ñ i MT (Env. Trình t c a m t ÐTM ñ y ñ Ngu n [5]-1994) Trong m t s trư ng h p. x lý) (Mitigation measures) Ð xu t yêu c u quan tr c. theo dõi (Monitoring) Báo cáo và thông tin k t qu (Communication) S d ng k t qu ñánh giá tác ñ ng MT Hình 2.3.

xây d ng công trư ng thi công. xây d ng khu làm vi c. Ví d hành ñ ng xây d ng ñ p ch n nư c trong d án th y ñi n s t o nên m t s bi n ñ i như: hình thành h ch a v i m c nư c dao ñ ng trong ph m vi l n theo chương trình ñi u ti t nư c trên khu v c thư ng lưu ñ p. hình thành ch ñ th y văn m i t i khu v c h lưu ñ p. ChÝnh s¸ch Quy hoach. khu nhà c a công nhân. Ví d s hình thành h có ñi u ti t s t o nên vùng bán ng p. xây d ng nhà máy. chúng ta s ti n hành phân tích k t ng bư c và b sung. v n chuy n nguyên li u. C n xem xét ñ xác ñ nh nh ng bi n ñ i quan tr ng nh t. Các bi n ñ i l n này.. trư c h t c n xác ñ nh (identification) các tác ñ ng mà vi c th c hi n d án có th x y ra. Vi c xác ñ nh này thư ng ñi theo m t quá trình phân tích logic. • Chú ý: c n phân bi t ðTMCv i ðTM và KTMT như sơ ñ dư i ñây. chia c t các bư c ra tuỳ thu c vào yêu c u c a ÐTM và tính ph c t p nhi u hay ít c a d án ñang xem xét. sinh h c. v n chuy n nhiên li u t i nhà máy. v i ch ñ th y văn ñ c bi t. Bư c 2: Xác ñ nh các bi n ñ i môi trư ng do các hành ñ ng M i hành ñ ng nói trên ñ u gây ra nh ng bi n ñ i môi trư ng v t lý.. các ho t ñ ng c th s di n ra trong quá trình th c hi n d án. di dân vùng h t i các khu ñ nh cư m i. Ví d d án m t công trình th y ñi n s có các ho t ñ ng quan tr ng như: xây d ng ñư ng dây cao th t i ñi n. ti n ñ n xác ñ nh các tác ñ ng c a d án t i môi trư ng. các bi n ñ i này s gây nên bi n ñ i b c hai. §TMC §TM KiÓm to¸n m«i trưêng (KTMT) ChiÕn lưîc.. Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng chi ti t (theo ki u rút g n) G m nh ng n i dung sau: Ð ñánh giá ñư c tác ñ ng c a m t ho t ñ ng phát tri n.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng C n ph i hi u r ng: • Ðây là m t ki u th c hi n ÐTM chi ti t (không ph i là ÐTM sơ b ) • 4 Bư c ñư c ch n trong cách làm này là nh ng bư c quan tr ng nh t trong c quá trình. Sau này khi ñi sâu hơn. KÕ ho¹ch Dù ¸n ®Çu t Ho¹t ®éng thùc tÕ X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña §TM trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn ë ViÖt Nam hiÖn nay theo kinh nghiÖm cña ThÕ giíi 4. ví d c a m t d án phát tri n. M t d án nhà máy s n xu t xi măng s có các ho t ñ ng l n như: l p công trư ng khai thác ñá vôi. Quá trình này có th di n ra theo trình t như sau: Bư c 1 Xác ñ nh các hành ñ ng quan tr ng c a d án Xem xét n i dung c a lu n ch ng kinh t k thu t (còn g i là báo cáo nghiên c u kh thi/Feasibility Study) t ñó xác ñ nh các ho t ñ ng quan tr ng nh t s x y ra trong quá trình th c hi n d án. l p công trư ng khai thác ñ t sét. xu t phát t m c tiêu n i dung c a d án phát tri n. xã h i t i ñ a bàn hành ñ ng. 28 . có th g i là bi n ñ i b c m t..

t n t i ña d ng sinh h c. rút ng n th i gian phát huy tác d ng c a h . gia t c b i l ng. 5. làm cho khoáng s n b ng p khó khai thác hơn. vì khí h u. m i hành ñ ng gây nên bi n ñ i môi trư ng khác nhau. Quy ñ nh c a m t s báo cáo ÐTM s ñư c gi i thi n ñ y ñ sau.1. ti p theo bư c xác ñ nh các tác ñ ng và trên cơ s c a vi c xác ñ nh ñó c n d báo di n bi n c a các tác ñ ng môi trư ng. th m ñ nh và cơ quan qu n lý s ra quy t ñ nh công nh n. M c tiêu c a ñánh giá tác ñ ng môi trư ng là xác ñ nh m t cách ñúng ñ n. Vì v y. v t lý). rõ ràng. Trong nhóm ph i ñ m b o ñ chuyên gia v ÐTM. tài nguyên văn hoá. có th tham kh o thêm d báo c a các ngành liên quan và s li u kinh nghi m c a các d án tương t ñã th c hi n trư c ñ y. s c kho và các ñi u ki n s ng khác c a con ngư i. gi m hi u qu . Cu i cùng là vi c l p m t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñ trình duy t. s có kh năng gây nên phá r ng làm nương r y t i vùng cao.. Vi c d áo c n ti n hành trong ph m vi không gian và th i gian ñã ñ nh trư c. Ví d bi n ñ i môi trư ng l n là vi c hình thành h ch a t i thư ng lưu ñ p s gây nên nh ng tác ñ ng như sau ñ i v i tài nguyên: m t ñ t nông nghi p vùng th p. t o nên tài nguyên du l ch. ví d di dân. phương th c s n xu t t o ngu n d ch b nh lan truy n theo nư c. Công tác chu n b : Sau khi có lư c duy t và ñánh giá tác ñ ng môi trư ng sơ b xét th y c n ph i th c hi n ÐTM chi ti t. Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng chi ti t (theo ki u ñ y ñ ) 5. Bư c 4: D báo di n bi n c a các tác ñ ng môi trư ng D án phát tri n thư ng xuyên ho t ñ ng trong m t th i gian. m t r ng t i các vùng ng p. Các hành ñ ng c p 2. Trong trình bày k t qu d báo c n nói rõ ñ tin c y c a s li u tính toán.kinh t mà n i dung c a d án ñ c p ñ n. Công tác chu n b g m các vi c sau ñây (chi ti t hoá c a m c 3 -3 chương 1). thay ñ i ch ñ nhi t m. Phương pháp có th s d ng là các phương pháp mô hình (mô hình toán. Có như v y. d báo di n bi n c a các tác ñ ng trong tương lai. t o nên nh ng ñi u ki n m i v tài nguyên nư c. M t d án phát tri n thư ng ñư c th c hi n qua r t nhi u hành ñ ng c th . ñ nh tính và ñ nh lư ng các tác ñ ng nói trên.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Bư c 3: Xác ñ nh các tác ñ ng t i tài nguyên thiên nhiên và ch t lư ng môi trư ng s ng c a con ngư i. các h sinh thái. phương pháp chuyên gia. t o nên xói mòn vùng ven h . 29 . t o l p ñ a bàn sinh s ng và s n xu t m i t i vùng ven h . chuyên gia v các lĩnh v c khoa h c . Tác ñ ng chung c a d án ñ i v i tài nguyên và môi trư ng t i ñ a ñi m th c hi n d án là s t ng h p c a hàng lo t tác ñ ng tương tác ch t ch v i nhau. Các bi n ñ i môi trư ng nói trên s có tác ñ ng (Impact) t i tài nguyên thiên nhiên.. nh ng bi n ñ i này là t o ra nh ng tác ñ ng gây nên nh ng tác ñ ng môi trư ng khác nhau. ngu n c p nư c cho sinh ho t và s n xu t. ki n ngh v i các n i dung h t s c ng n g n. ñ t d c. Trong báo cáo ÐTM ph i nêu ra ñư c các k t lu n. ngư i qu n lý (cơ quan qu n lý) m i có th ñánh giá nhanh và chính xác. ta th c hi n các công tác chu n b . s li u th ng kê ho c ñ tin c y c a phép so sánh. Bi n ñ i nói trên cũng có nh ng tác ñ ng ñ i ví ch t lư ng môi trư ng s ng c a con ngư i như: thay ñ i ñ a bàn sinh s ng c a dân di chuy n t vùng b ng p. D li u ñ d báo là các d li u ñã dùng trong xác ñ nh tác ñ ng. phương pháp so sánh. • Thành l p nhóm chuyên gia (hay quy t ñ nh nhóm chuyên gia) ñ th c hi n vi c ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñ y ñ . trong quá trình ñó các tác ñ ng môi trư ng s di n bi n. Nhóm chuyên gia này ph i ñ c l p và ñ quy n l c ñ c l p v i nhóm xây d ng d án (ho c ch d án n u d án ñang ñư c th c hi n).

Ð cương ph i có n i dung sau: (m u ñ cương chi ti t trình bày chương 4) 1. Có th nêu ra các ngu n tác ñ ng chung nh t là: • San l p m t b ng. Các hư ng d n ÐTM chuyên ngành • Các nh hư ng c a môi trư ng • Các gi i pháp hi u ch nh. D ki n v k ho ch ho t ñ ng c a nhóm ÐTM. trao ñ i chuyên gia • K ho ch xây d ng báo cáo. Trong m t s trư ng h p ñ c bi t. Nhóm ñánh giá c n ñi vào nh ng v n ñ tr ng ñi m. ñây c n d a vào quy mô mà khung d án ñã ñưa ra v ho t ñ ng trư c m t và lâu dài. hư ng d n trong quá trình nhóm chuyên gia th c hi n ÐTM. Các thông tin cơ b n c a d án • Các nghiên c u chính c a báo cáo chuyên ngành • Các nhân dân và báo cáo chung 4. Khi xác ñ nh v n ñ này. Gi i thi u v ÐTM • M c tiêu các ñi u kho n tham kh o • Trách nhi m biên so n. báo cáo ÐTM 2. Trong m t s trư ng h p khác. quan tr ng v các m t khoa h c. Xác ñ nh các hành ñ ng quan tr ng c a d án M t d án thư ng có các hành ñ ng quan tr ng c n xác ñ nh rõ t giai ño n ti n hành xây d ng và giai ño n d án ñi vào ho t ñ ng. Nh ng v n ñ ñưa ra ph i d a trên lu n c khoa h c mà cơ quan qu n lý Nhà nư c ch p nh n ñư c. các chuyên gia c a nhóm ÐTM l i ph i căn c trên yêu c u ñã ñ t ra v th i h n th c hi n ÐTM. c n có ki n ngh b sung. phá núi. • Xây d ng ñ cương cho ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñ y ñ . chúng ta ch xác ñ nh ñư c các hành ñ ng mà d án ñã ñi vào ho t ñ ng vì quá trình th c hi n ÐTM ch m hơn. • 5. có th t ngu n tài tr và có th t t l % c a d án phát tri n kinh t . công ngh . công b k t qu • Th i gian bi u 7. • Xác ñ nh cơ quan ki m tra th c hi n d án ñ th m quy n và th m ñ nh báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñ có liên h .2. • Tìm ngu n kinh phí (có th là kinh phí d án ñ c l p t qu c gia. ph l c hư ng d n. Nh ng d ki n v quan tr c (monitoring) MT. Ngân sách (vi n tr . tài nguyên thiên nhiên. in tài li u.xã h i) chính là các “ngu n gây tác ñ ng” ñ n môi trư ng sinh thái và ngu n tài nguyên thiên nhiên. • Các nhi m v ph i làm • K ho ch và chương trình làm vi c • K ho ch h i th o. s a ch a. ñào ñ t. tài tr ) 8. 6. n u phát hi n các ñi m riêng c n ñi sâu mà lư c duy t và ÐTM sơ b chưa xem xét nhưng có th gây ra nh ng tác ñ ng m nh ñ n môi trư ng. Các hành ñ ng c a d án (hay c a ho t ñ ng kinh t . v ñi u ki n tài chính cho phép. Các yêu c u khác. Các tài li u hư ng d n ÐTM chung 3. ña d ng sinh h c.xã h i).Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Xác ñ nh ph m vi c n th c hi n ÐTM (c v không gian. thay th 5. th i gian và m c ñ sâu (nông) mà d án c n ñư c ÐTM. l p ao h (n mìn) 30 .

v n hành th • Di dân. xu t) • Tiêu th nguyên li u. K ti p các thay ñ i ñó là m c nư c ng m gi m. β. Khai thác cây nguyên li u làm ch t lư ng r ng thay ñ i.. M i hành ñ ng c a d án ñ u tác ñ ng ñ n môi trư ng và tùy theo m c ñ s làm thay ñ i tính ch t c a môi trư ng v v t lý. b c x α.) c a giao thông. là nh ng “thay ñ i b c 1”. ñ i chi u ñ có s hoà h p gi a phát tri n v i kh năng ch u ñ ng t n thương c a môi trư ng. khu b o t n qu c gia. Ví d 2: Ho t ñ ng c a nhà máy Gi y thư ng gây ra m t s thay ñ i b c 1 là: mùi hôi khó ch u (mercaptan) . M t nư c m t ñi làm m t ngu n d tr nư c b sung vào túi nư c ng m v. Xác ñ nh các tác ñ ng c a các hành ñ ng ñ n môi trư ng Ðây là bư c quan tr ng nh t ñòi h i trình ñ ñ y ñ .. qu c phòng.. Vì v y c n luôn luôn so sánh. ph m vi c a các bi n ñ i b c 1. ñúng hành ñ ng c a d án • Hi u bi t t t ñ xác ñ nh bi n ñ i b c 1 cho t ng d án c th • Xác ñ nh bi n ñ i b c 2 d a vào m c ñ . ch t th i và th c ăn th a c a chăn nuôi. lignin. M i công vi c th c ch t là nh m xoay quanh phát tri n. Ví d 1: Làm c n nư c m t ph n di n tích khu v c ñ t ng p nư c s thay ñ i h sinh thái.văn hoá . ñ che ph c a th c v t s d n ñ n các thay ñ i b c 2 là: s c kho c ng ñ ng gi m do không khí. khu v c ñ t ng p nư c. r ng) • V n chuy n hàng hoá (nh p. Nhìn chung ñ xác ñ nh ñư c tác ñ ng c a các hành ñ ng t m t d án ñ n môi trư ng c n ph i chú ý: • Xác ñ nh ñ . thành l p khu ñ nh canh ñ nh cư m i. ñó là các “thay ñ i b c 2”. thu c BVTV. thu c di t c . Nư c c n. xây d ng ñô th • Chuy n m c ñích s d ng ñ t • Di chuy n tài s n • Khai thác quá m c ngu n tài nguyên thiên nhiên (ñ c bi t quan tr ng là nư c ng m.v. th c ăn th a và kháng sinh trong nuôi tr ng th y s n) • Các ch t th i khí (SO2.xã h i nh m b o t n văn hoá. γ c a các tr m y t . h th c v t thay ñ i. CO2. thay ñ i v nư c d n ñ n CH4 b c lên m nh. lò cao máy phát ñi n. nư c m t. khí dò r khi v n hành các thi t b l nh. T t c các bi n ñ i b c 1 v không khí.ch t lư ng không khí bi n ñ i. Kh i lư ng ch t th i l ng r t l n ch a b t gi y. ñ t ru ng b thái hoá do Lignin và ki m dư. Như v y. ñ i dòng ch y • Xây d ng ñư ng giao thông và cơ s h t ng • V n chuy n thi t b v t tư • L p ñ t thi t b . ñ che ph th c v t gi m xu ng... tính ch t nư c ng m thay ñ i theo. NO2.... l y nư c vào h ch a • Ngăn sông. gia súc b b nh. xã h i và kinh t văn hoá trên ñ a bàn. hoá h c. 5. làm ch t lư ng nư c m t thay ñ i. cá ch t ho c nhi m ñ c. 31 . ki m dư th a. s n ph m và x lý ch t th i • S d ng không h p lý và dư th a các ch t hoá h c (bón phân hoá h c. nhiên li u hoá th ch. • Ph i xem xét toàn di n c bi n ñ i môi trư ng t nhiên ñ ng th i bi n ñ i v kinh t . sinh h c. m t áp l c b m t s làm khí metan (CH4) b c m nh d n ñ n nguy cơ cháy r ng.3. thay ñ i ho c suy gi m ngu n gen sinh v t. ñ t b r a trôi m nh hơn vì ñ che ph gi m. tr m ñi n. t ng h p c a các chuyên gia trong nhóm công tác ÐTM.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng • Tháo nư c làm khô m t ñ t.

.v. dân trí. toàn di n c v văn hoá. phát hi n ñư c các tác ñ ng b c 1 và c tác ñ ng b c 2 (có khi x y ra r t ch m) ñ b o ñ m phát tri n b n v ng.. tính ch t ñ t. Ch t lư ng cu c s ng. sinh v t. v cơ b n là ch t lư ng cu c s ng c a con ngư i không ch v m t v t ch t mà ph i ñ y ñ . truy n th ng trong phát tri n b n v ng. nư c m t. Có th minh ho quá trình như sau: 32 . nư c ng m và tính ch t c a chúng. ngu n tài nguyên ñó bao g m: khí tư ng.4. Các ngu n tài nguyên r ng. ta c n xác ñ nh l a ch n các hành ñ ng c a d án có kh năng d n ñ n nh hư ng cho ngu n tài nguyên thiên nhiên (và ngay c ngu n tài nguyên văn hoá). M t l n n a nh c l i: m c tiêu c a chúng ta là phát tri n song nguyên t c là ph i b n v ng. tài nguyên cá. C n ph i th y rõ. tài nguyên bi n v. tài nguyên khoáng s n. ch ñ thu văn. khoa h c. Xác ñ nh các tác ñ ng ñ n ngu n tài nguyên và ch t lư ng cu c s ng Ð làm rõ v n ñ .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 5.

c n thi t ph i xác ñ nh rõ ngu n g c tác ñ ng ñó. Ngh ñ nh. 5. ho t ñ ng phát tri n Hành ñ ng ñ th c hi n d án phát tri n T o ra tác ñ ng làm bi n ñ i ngu n TNMT C n các ñáp ng: bi n pháp phòng tránh và gi m thi u Hình 2. v. phương pháp Ma tr n .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M c tiêu: Phát tri n kinh t . Công c ñ th c hi n thư ng là phương pháp mô hình hóa. khu d tr sinh quy n. • Xác l p s phù h p gi a tác ñ ng và m c ñ ch u ñ ng c a MT • Làm cho chi phí kh c ph c m c ñ mà c ng ñ ng. D báo di n bi n c a các tác ñ ng Ðây là quá trình d ñoán theo th i gian (5 năm. ñ n tài nguyên môi trư ng và ñ n ch t lư ng MT s ng. công ư c qu c t .Cu i cùng ph i xác ñ nh ñư c s phù h p và tho thu n t t c a c ng ñ ng.).1993) Sau khi xác ñ nh các tác ñ ng nh hư ng ñ n ngu n TNTN và ch t lư ng cu c s ng c a con ngư i. Xác ñ nh các bi n pháp gi m thi u và qu n lý tác ñ ng. d báo di n bi n c a các tác ñ ng t i MT.xã h i D án phát tri n. ch d án có th ch p nh n ñư c so v i l i nhu n.v.4: Phân tích ñ xác ñ nh các tác ñ ng MT c a d án phát tri n (Ngu n. Carpenter .k thu t b n ñ ho c k thu t GIS. tho thu n qu c t . 10 năm. chúng ta c n xác ñ nh rõ các tác ñ ng.xã h i. ph i có các thông tin ñ y ñ sau ñây: 33 ð i chi u Thông tin ph n h i Các bi n ñ i MT do hành ñ ng phát tri n gây ra . Quá trình d báo di n bi n c a tác ñ ng ñ n MT và tài nguyên có th th c hi n ñư c b ng phương pháp cơ b n là phương pháp chuyên gia d a trên các k t qu monitoring MT ñ ñánh giá. Trong quá trình ñánh giá tác ñ ng MT. qui ñ nh ñ c bi t (khu b o t n qu c gia. các lo i tiêu chu n. 20 năm) theo không gian (tác ñ ng có b m r ng ph m vi ñ a gi i không) và theo cư ng ñ (tác ñ ng di n bi n theo chi u hư ng tăng hay gi m). ta ph i s d ng các phương pháp phân tích và x p h ng (s trình bày chương 3).6. 5. m c ñ và m c ñ quan tr ng c a lo i tác ñ ng ñ n MT t nhiên. khu v c nh y c m c a MT t nhiên cũng như kinh t . M c tiêu c a bi n pháp gi m thi u tác ñ ng là: • Tránh cho MT ch u nhi u tác ñ ng nhưng d án v n ph i có hi u qu ..5. quy ñ nh. Ð làm t t vi c ñó. Ti p theo ñ ñánh giá m c ñ tác ñ ng. R. Ð làm t t vi c này c n ph i d a vào lu t.

Tính ch t quy mô c a công trình. nhưng các d báo. c c BVMT. v th m ñ nh và ñánh giá tác ñ ng MT. 6. các phép ño ñ c. .Tình hình môi trư ng chung. ñ i chi u k t qu monitoring v i ÐTM ñã làm. + Thay ñ i m t s chi ti t trong quy ho ch. công c th c hi n theo tiêu trí ñ nh trư c. . qu n lý có th gi m thi u tác ñ ng (v n ñ này có th tham kh o các d án tương t v i các công ngh phát tri n hơn còn các ch t th i có th s d ng các tuy n t p. c n thi t ph i có m t k ho ch monitoring ti p t c. Nhi m v c a Moniring là phát hi n các sai sót mà ÐTM g p ph i do nguyên nhân bên trong và bên ngoài. có như v y thì các phương án gi m thi u và kh c ph c m i có th kh thi. . Xác ñ nh th i gian monitoring và các bư c monitoring. công ngh .xã h i luôn luôn có bi n ñ ng do ch u nh hư ng t nhi u tác nhân bên trong cũng như bên ngoài. ph m vi. M t ÐTM ch có giá tr và phát huy ñư c tác d ng n u thông báo ñ n cơ quan có th m quy n k p th i và ñ y ñ . kinh t . x lý và kh c ph c các tác ñ ng ñó ñ n MT và TNTN. + B xung các chi ti t c a d án. M t khác môi trư ng t nhiên. ñ giúp cho d án ñư c th c hi n ñ y ñ v i k t qu t t nh t. s tay hư ng d n[6] + Ti p nh n các tư li u. qui mô d án. Cu i cùng là s d ng các k t qu c a ÐTM ñ ñi u ch nh. 6.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng + K t qu nghiên c u tương ñ ng v phương th c.7. + Các ngu n thông tin khác t c ng ñ ng. Trên cơ s ñó ti n ñ n vi c l a ch n m t s hư ng cơ b n ñ gi m thi u. + Thay ñ i v trí. v trí ñ th c hi n Monitoring. 34 .Xác ñ nh vùng nh hư ng. báo cáo ÐTM ñư c g i v các s tài nguyên Môi trư ng. Ð xu t các n i dung và yêu c u monitoring môi trư ng M c dù d án ÐTM ñã th c hi n xong trong th c t . + Tăng cư ng công tác qu n lý và phương th c phù h p. 5. Tuỳ theo quy ñ nh. tình hình tài li u. . công ngh m i ñ thay th . Vì nguyên nhân ñó.V n ñ b o v môi trư ng c a d án ñã ñ t ra hay chưa. tài li u. M c ñích c a vi c l p báo cáo ÐTM . s li u.Khái quát tình hình môi trư ng khu v c. Ph m vi tri n khai nghiên c u. Trình t m t báo cáo ÐTM g m có các ph n sau ñây theo nguyên t c chung trên th gi i là: M ñ u. Các cơ quan này s t ch c th m ñ nh (không trình bày ñây) và ra quy t ñ nh. thi t k . + Ch n phương th c m i.2. . các phương pháp so sánh và ñánh giá không bao gi không g p các sai s . Nh ng thông tin này ñư c g i ñi trong m t khung quy ñ nh c a " báo cáo ÐTM". C n làm t t các vi c trên ñây kèm theo phương ti n ñ th c hi n. 6. L p báo cáo ÐTM và thông báo k t qu . Yêu c u c a Monitoring là: • • • • Xác ñ nh ñ a ñi m.1. kinh nghi m t nhi u cơ s khác. Xác ñ nh các phương pháp.T m quan tr ng c a d án. So sánh. ñ ñ m b o cho nhi m v ki m soát MT ngày càng t t.

V n ñ ñ a ch t.Quy mô công trình .B c c toàn th công trình. công trình .L a ch n phương pháp ÐTM. . Tài nguyên sinh v t .Ði u ki n khí h u . . . .Khái quát quá trình ho t ñ ng. ñ a ch t công trình .Cơ quan ch qu n . .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng .7.Nh ng bi n pháp k thu t.Ranh gi i -V trí t ng th .Các nhu c u khác 6.Nguyên v t li u. Khái quát ho t ñ ng c a công trình .V trí hành chính .Nhu c u v tài li u.Tài nguyên ñ t. V ñi u ki n t nhiên.5. .Công su t công trình . 6.Quy mô và m c ñ nghiên c u. Gi i thi u chung.Các lo i ch t th i.Qui mô d án . Mô t v hi n tr ng môi trư ng 6.6. tài nguyên v t lý . th y văn. s li u (n u là công trình ñang ho t ñ ng. Mô t d án: 6. .sinh h c.Ngu n tài nguyên sinh v t. 6.Ð a ch n h c.Ch ñ th y văn.Sơ ñ m t b ng .Các loài cá .3. Nh ng n i dung ho t ñ ng cơ b n c a d án: . .Hi u qu kinh t .V n ñ u tư.Ph m vi nh hư ng c a d án. .k t lu n.Các bên liên doanh . . . có th thêm).V ñ a hình khu v c l p báo cáo ÐTM. s n ph m. .Năng lư ng s d ng.Xác ñ nh nh ng thành ph n môi trư ng c n nghiên c u. . V trí công trình .8.Lo i d án.4. 35 . th i gian ho t ñ ng.Nhu c u phát tri n KT-XH .M c ñ ho t ñ ng t i ña . 6.

h sinh thái. d ch v thương m i. .Tài nguyên sinh v t c n . thông tin liên l c.S c kho c ng ñ ng Ðánh giá tác ñ ng ñ n môi trư ng c a d án Các ch tiêu ñ ñánh giá: 6..10.Các chính sách và th ch . du l ch. c u c ng.Ngành ngh và xu th phát tri n .Phát tri n nông. quá trình s n xu t.13 . 6. Các thành ph n môi trư ng v t lý: . 6.v. hang ñ ng. nh ng tai bi n môi trư ng c a d án (v trí. giao thông thu b . c nh quan hang ñ ng. Ð n các ngành ngh : (Công nghi p. công trình phúc l i.Thu quy n: Tác ñ ng c a d án ñ n ngu n nư c ( nư c măt. 6. Tác ñ ng ñ n các c nh quan Di tích l ch s . Các tài nguyên sinh v t. th công nghi p. d báo r i ro có th : D báo v nh ng s c có th x y ra. nhà c a. thu l i. ngư nghi p .16.V ch t lư ng cu c s ng. ngư nghi p.Tài nguyên sinh v t dư i nư c (thu sinh) 6. khu gi i trí.15. nh ng r i ro có th g p ph i. ñ n khí h u và th i ti t xung quanh.v. thu nh p bình quân.Th ch quy n: Tác ñ ng c a d án ñ n tài nguyên ñ t và các tài nguyên không tái t o khác. .Các khu b o v .Nư c u ng. (Ðư ng xá. b o t n. . vư n r ng v.) 36 .14.S c kho y t . th thao.Ð i s ng hoang dã.v.9. phát tri n ngu n l c. V phát tri n con ngư i và cơ s h t ng . ng m. các nguyên nhân khác.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng . khu v c nh y c m v. .Khí quy n: Ðánh giá tác ñ ng c a d án ñ n ch t lư ng không khí. Ðánh giá tác ñ ng ñ n cơ s h t ng.Giao thông..) .. quy mô. các cơ s h t ng khác...Phát tri n du l ch. . kh o c ... .12..Dân s và ñ i s ng c ng ñ ng . các ngành ngh khác.11. thi t k thi công. . lâm. quy ho ch ñ t ñai . lâm nghi p.Các h sinh thái . m ng lư i thu nông. Ð n nh ng s c . thương m i .v. Ð n ch t lư ng cu c s ng và s c kho c ng ñ ng.) 6. Khu d tr nhiên li u. nông nghi p. công ngh . phân b nư c. 6...Phát tri n văn hoá.R ng và các lo i quý hi m. 6. s d ng ñi n .

2.văn hoá .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 6.Ðánh giá chung v m c ñ tin c y c a d án v ñ u tư thương m i. . Các gi i pháp t ch c.Quy mô ki m soát (m ng lư i monitoring) .l i ích Bao g m : T ng toàn b ngu n thu c a d án T ng v n ñ u tư + t ng giá tr th c c a t t c thi t h i. Ðánh giá t n th t chung c a d án: . khu lưu tr . Thay ñ i công ngh (ho c b sung) 4. di tích l ch s hang ñ ng. Phương án gi m thi u và gi i pháp thay th 1.Yêu c u v nhân l c..Yêu c u thi t b . Phân tích chi phí .Phân tích l i. Thay ñ i phương án. kinh t . k thu t. .Thi t h i v tài nguyên.. t p quán s n xu t. (Bao g m c vi c tính các chi phí c a các bi n pháp gi m thi u). 5. 7. Các gi i pháp. Các gi i pháp v giá tr ngu n l c. T ng giá tr th c c a t t c các thi t h i bao g m: . . Ðánh giá và d ñoán tác ñ ng ñ n các ngu n? tài nguyên không tái t o c a qu c gia (các ngu n l c) (Tài nguyên r ng. quy ph m. . m t).l ch s . các vùng nhiên li u. ñ a phương . các ngu n nư c. K t lu n: . Các yêu c u c n thi t v th ch và chương trình giám sát môi trư ng 1.17. . văn hoá. Các gi i pháp k thu t. d ng c . . Ð xu t các phương án thay th 9. K ho ch v yêu c u và ch t lư ng báo cáo 37 . ki n ngh khác.T ng h p các ch tiêu. h i (ñư c.C n ph i liên t c.. tài nguyên sinh v t. tăng cư ng l i ích c ng ñ ng 8.Ch t lư ng giám sát môi trư ng (QA/QC). 2.18. 3.. 6.Phân tích hi u qu c a d án.Kinh t .xã h i . . nghiên c u thêm nh ng ph n nào có k t lu n tin c y hơn. tiêu chu n môi trư ng c a Nhà nư c. các h sinh thái. Các cơ h i ñ tăng cư ng giá tr môi trư ng. Các quy ñ nh. h sinh thái. khu gi i trí. nguyên li u. .D án c n ph i ñi u ch nh nh ng gì.V cơ s v t ch t h t ng.) 6. Thay ñ i v trí.

T ng h p và ñánh giá m i quan tâm c a c ng ñ ng.. Các k t lu n: . Quy n h n và trách nhi m c a c ng ñ ng .C a chính quy n ñ a phương v vi c hình thành d án và các v n ñ môi trư ng mà công trình gây ra. C ng ñ ng liên quan 1.K t qu nghiên c u l p báo cáo ÐTM. nhóm th c hi n ÐTM luôn ph i ñưa ra quy t ñ nh ñúng. chúng ta luôn ph i lưu ý ñ n môi trư ng kinh t . 2. . ma tr n ñ nh lư ng.1 ñ n 6.ý ki n c a c ng ñ ng v vi c tuân th các quy ñ nh và lu t l Nhà nư c. phân tích chi phí . Ði u tra xã h i h c .Các ki n ngh ñ i v i các cơ quan ra quy t ñ nh. . các nhà làm chính sách .Các kh năng gi m thi u nh ng nh hư ng xu t.t 6. Cu i cùng trong báo cáo ÐTM.Hi u qu kinh t .Báo cáo theo ñ nh kỳ chung.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng . . trong quá trình th c hi n ñánh giá ÐTM và xây d ng báo cáo ph i luôn luôn bám sát th c ti n d án ñ t p th chuyên gia quy t ñ nh “d ng l i m c ñ nào”? ho c “ti p t c th c hi n ñ y ñ ”.xã h i .Ðáp ng s li u cho cơ quan qu n lý môi trư ng qu c gia.l i ích.Báo cáo riêng ñ c bi t. Tuy nhiên. l y ý ki n c a nhân dân .xã h i b i vì ñó là m c tiêu phát tri n.Ðánh giá v vi c ñ n bù thi t h i ñ i v i giá tr môi trư ng khu v c (ñ c bi t ñ i v i tài nguyên không tái t o). 38 . K t lu n và ki n ngh 1. có l i nh t khi s d ng phương pháp ch y u ñ ti n hành th c hi n ÐTM ñó (có th phương pháp ma tr n.18 trên) Ð có m t báo cáo t t v ÐTM. . ki m soát ch t lư ng môi trư ng. ch ng ghép b n ñ . . .Hi u qu vi c s d ng tài nguyên qu c gia . . (xem chương III). mô hình hoá. . nhóm ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c n nh t ñ nh ph i th c hi n ñ y ñ các bư c quy ñ nh. . ngoài các y u t môi trư ng t nhiên.B i thư ng v i nhân dân. Các ki n ngh : ..Các chương trình giám sát và kh o sát ti p theo 2. M t khác. .K ho ch. lâu dài.Các ho t ñ ng l i và h i trư c m t. chương trình quan tr c. .Di n ñàn c a các phương ti n thông tin ñ i chúng v v n ñ môi trư ng trong khu v c s có d án.C a các t ch c xã h i .Ki n ngh trong vi c b o v môi trư ng khu v c Sau khi l p báo cáo ÐTM chi ti t ph i có b n tóm t t báo cáo ÐTM trình t theo các m c tiêu nêu trên (xem m c 6 .Ph m vi ñi u tra. .Yêu c u v s li u.Ti n hành các cu c trao ñ i .

Anh (ch ) hi u th nào là y u t tác ñ ng ti m n ñó. Y u t tác ñ ng ti m n và tác ñ ng b c 1. tác ñ ng b c 2 khác nhau và gi ng ch nào? 7. 3.màu. Trong m t ÐTM ñ y ñ có bư c d báo các tác ñ ng môi trư ng ti m n. Ð có m t ÐTM sơ b c n xác ñ nh các hành ñ ng c a d án như th nào? Hãy xác ñ nh các hành ñ ng quan tr ng c a d án QHSD ñ t cho 200 ha vào m c ñích nuôi th y s n t ñ t chuyên canh lúa .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Hi n nay. m t khung báo cáo ðTM ñư c quy ñ nh t i Vi t Nam theo B Tài Nguyên và Môi Trư ng ( Xem ph l c 12 ) 7. Vai trò c a c ng ñ ng trong m t ÐTM? 9. nhau 6.lâm k t h p. 5. Hãy th c hi n m t lư c duy t cho d án s d ng 200 ha ñ t tr ng ñ i núi tr c ñ phát tri n kinh t nông . Anh ch có th d báo các y u t môi trư ng b tác ñ ng ñ n nư c h Tây n u s d ng nó vào nuôi thu s n và vào du l ch sinh thái? 39 . Th nào là m t ÐTM sơ b 4. Th nào là nhi m v th m ñ nh và phê duy t ÐTM? C p có th th c hi n th m ñ nh phê duy t m t ÐTM có ph thu c vào d án không? 11. Ch d án có ñư c th c hi n m t ÐTM không? 12. Vai trò c a quan tr c theo dõi môi trư ng (monitoring) trong m t ÐTM là gì? 8. Vai trò c a công tác qu n lý ch t lư ng và ki m tra ch t lư ng trong m t ÐTM như th nào? 10. Th nào là m t lư c duy t 2. Các câu h i bài t p chương II 1.

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chương III CÁC PHƯƠNG PHÁP DÙNG TRONG ðÁNH GIÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG M c tiêu c a chương III là trang b các phương pháp (công c ) ñ ti n hành th c hi n ñánh giá tác ñ ng ÐTM. ki m tra ch t lư ng cho ÐTM (t c là có m t QA/QC) ñ y ñ . Trong 7 phương pháp trên. G i danh m c ñ n các chuyên gia ho c t ch c l y ý ki n ñánh giá. ñánh giá. ngư i ta thư ng s d ng 7 phương pháp bao g m: Phương pháp li t kê s li u v thông s môi trư ng. dù sao vi c th c hi n nó cũng ph thu c vào trình ñ c a ñ i ngũ chuyên gia.l i ích m r ng 1. danh m c có ghi m c ñ tác ñ ng.l i ích m r ng. nó có nhi m v ñ m b o ch t lư ng. xin gi i thi u 4 phương pháp thư ng ñư c s d ng nh t (ñã ñư c th nghi m nhi u Vi t Nam) ñó là: + Phương pháp danh m c các ñi u ki n môi trư ng có lư ng hoá + Phương pháp ma tr n môi trư ng + Phương pháp ch ng ghép b n ñ + Phương pháp phân tích chi phí . danh m c câu h i. Có nhi u lo i danh m c (danh m c ñơn gi n. T ñó t ng h p. Ba phương pháp này thông d ng. n m ñư c phương pháp danh m c ñi u ki n môi trư ng. phương pháp ma tr n môi trư ng và phương pháp phân tích chi phí . Phương pháp danh m c các ñi u ki n môi trư ng Phương pháp ma tr n môi trư ng Phương pháp ch ng ghép b n ñ môi trư ng Phương pháp sơ ñ m ng lư i Phương pháp mô hình Phương pháp phân tích chi phí . Nguyên t c th c hi n là: li t kê m t danh m c t t c m i y u t môi trư ng liên quan ñ n ho t ñ ng phát tri n (ñ n d án) c n ñánh giá. phi u tr l i s nh n ñư c t chuyên gia và c c ng ñ ng. danh m c mô t . Ví d : trích d n danh m c ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a công trình tư i nư c cho s n xu t nông nghi p (theo Ngân hàng Phát tri n châu Á -1987) 40 . Ð ti n hành th c hi n m t ÐTM. Phương pháp danh m c các ñi u ki n môi trư ng Ðây là phương pháp ñư c s d ng khá r ng rãi nó có vai trò r t l n ñ làm rõ các tác ñ ng x y ra.l i ích m r ng. Phương pháp này ñư c s d ng b ng cách xây d ng câu h i. Do ñó các bư c th c hi n là r t quan tr ng. Các phương pháp này ñã ñư c th nghi m và t ng k t. Phương pháp danh m c thư ng d a trên cơ s : các danh m c ñ c trưng và các danh m c ñư c phân chia theo m c ñ ph c t p. Sinh viên c n hi u.1. danh m c có ghi tr ng s ) 1. Phương pháp danh m c các câu h i. có hi u qu và thư ng b khuy t cho nhau r t t t.

Ti n hành ñánh giá.. Phương pháp danh m c có ghi tr ng s Phương pháp này hơn phương pháp l p b ng danh m c ñơn gi n khác là: trong danh m c tác ñ ng có m c ñ tác ñ ng như phương pháp trư c.. ÐTM c a công trình nư c cho nông nghi p Tác ñ ng c a d án (do v trí công trình) T nh it i TNMT Bi n pháp b o v TNMT Chú ý khi thi t k Chú ý khi thi t k Chú ý khi thi t k và qu n lý Ðánh giá m c ñ tác ñ ng ÐK Kh. PA5 là 5 phương án x lý lòng h khi thi công K t lu n: Phương án 1 ch u tác ñ ng l n nh t. pH 2. Ngư i ta s d ng hai lo i: 2. M t r ng M t tài nguyên 2.m c ñ quan tr ng (giá tr tương ñ i) c a y u t i m: t ng các thông s môi trư ng ñư c xem xét.2. Phương pháp ma tr n ñơn gi n (ñ nh tính và bán ñ nh lư ng) 41 .2. ñ ng v t 3. Ti p theo có th t ng h p m i y u t l i thành ch s ñ ñánh giá tác ñ ng Ch s (hay ñơn v ñánh giá) E = ∑ (Vi )1 * Wi − ∑ (Vi )2 * Wi i =1 i =1 m m ñây E là tác ñ ng môi trư ng (Vi)1: Giá tr ch t lư ng thông s môi trư ng th i khi có d án (Vi)2: Giá tr ch t lư ng thông s môi trư ng th i khi chưa có d án Wi: Tr ng s . 2. T ng Fe Mg 3. ñây.. Ngăn c n ñi l i c a Ð o l n ñ i s ng ngư i. ÐTM c a công trình h ch a nư c cho nông nghi p (5 phương án) Thông s môi trư ng 1. ñ ng v t ngư i dân.ÐK * * * 1.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng B ng 3. ta ti n hành cho ñi m v ch t lư ng và m c ñ quan tr ng c a các y u t . phương án 5 ch u ít nh t. Phương pháp ma tr n môi trư ng Ðây là phương pháp ph i h p li t kê các hành ñ ng c a ho t ñ ng phát tri n (hay hành ñ ng c a d án) và li t kê các y u t môi trư ng (ch tiêu môi trư ng) có th b tác ñ ng và ñưa vào m t ma tr n. Ð c ng t ng c ng Phương án x lý lòng h ch a nư c khi thi công PA1 5 5 2 PA2 2 2 5 PA3 3 3 3 PA4 4 4 4 PA5 1 1 1 PA1. Xung ñ t quy n l i B t bình ñ ng xã h i v ngu n nư c ÐK: Ðáng k KÐK: không ñáng k 1.1.1. ngoài ra còn có thêm tr ng s (hay m c ñ quan tr ng c a t ng y u t môi trư ng ch u tác ñ ng vào). Ví d : ñánh giá chi ti t ch tiêu ch t lư ng nư c h ch a (theo 5 phương án) B ng 3.

Walter E. Trong ma tr n.Theo Westman. -). +.3 Ma tr n phân lo i ña d ng cho qu n lý ngu n tài nguyên hi n t i c a cơ quan b o v r ng Hoa Kỳ (Ngu n> [7]-1996) M c ñ nh y c m tg1 Lo i A Lo i B Lo i C R R PR mga R PR PR bg1 R PR M bg2 PR PR M mg2 PR M M bg2 PR M MM 3 PR M (MM) MM Ghi chú: • tg (1.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Trong ma tr n này c t ñ ng là các hành ñ ng (ho t ñ ng) c a d án.4. ngư i ta còn chia tác ñ ng ñó theo m c (ví d ++. tuỳ theo m c ñ có th làm ñư c ngư i ta s d ng d u (+) ñ bi u th hành ñ ng có tác ñ ng ñ n y u t môi trư ng (ñôi khi rõ hơn. Phương pháp này ñơn gi n nhưng cho phép ñ ng th i th y tác ñ ng c a m t hành ñ ng c a d án ñ n nhi u y u t môi trư ng.1985 Các hành ñ ng có tác d ng ñ n môi trư ng Các nhân t môi trư ng Thi công Chuy n ch Chuy n ch làm vi c Phá s a làm m i Kr Kr Chuy n ti p Nhà dùng t m Cơ s d ch v m i kr + ++ kr kr kr Sua khi ñã hoàn thành ñem vào s d ng Nhà m i C a hàng m i Bãi ñ xe Công viên Di tích văn hoá kr kr kr kr kr + Ð i v i ñư ng ph kr + + kr kr kr Y u t v t lý Ða ch t th như ng C ng rãnh v sinh C p nư c Cây xanh Ð ng v t Ch t lư ng kh khí kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr + + ++ kr - kr + + + kr - kr kr kr kr kr - ++ kr kr ++ + 42 . Ví d v ñánh giá TÐMT theo ma tr n cho m t ñ án c i t o thành ph .2): Vùng g n • mga: Vùng gi a • bg (1. m t khác ph n ánh ñư c b c tranh ñ y ñ trong tương tác c a nhi u y u t B ng 3. o. hàng ngang là các y u t môi trư ng.2): Vùng cơ s • R: C n duy trì • PR: C n duy trì c c b • M: Bi n ñ i • MM: Bi n ñ i m nh B ng 3.

Phương pháp ma tr n ñ nh lư ng Phương pháp này là cách ñ nh lư ng hoá phương pháp ma tr n ñơn gi n.= tác ñ ng tiêu c c -.. Làm vi c này thư ng là các chuyên gia có trình ñ và kinh nghi m cao.= tác ñ ng r t tiêu c c 2. nhóm th c hi n nhi m v ÐTM có th m r ng thêm “hành ñ ng” theo th i gian..2. Vi c xác ñ nh t m quan tr ng c a tác ñ ng nh hư ng r t l n ñ n k t qu ÐTM. Vi c xác ñ nh m t tác ñ ng có t m quan tr ng ñ n ñâu trong các tác ñ ng d án và xác minh m c ñ c a tác ñ ng ñó ñ n m t y u t môi trư ng trong d án là nhi u hay ít. d báo tác ñ ng có th di n ra sau này. M i ô ñánh giá không ch ghi có ho c không tác ñ ng mà ñư c ñ nh lư ng theo ñi m.. M c c a tác ñ ng (quy chi u tương ñ i) cho th y kh năng ñ nh lư ng c a tác ñ ng ñó ñ n môi trư ng.xã h i ñ n y u t môi trư ng nào ñó. Như v y.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng S d ng ñ t lân c n Thoát nư c mưa Ðư ng ph Giao thông công c ng B hành Kho ng tr ng Y u t xã h i Cư trú Trư ng h c . C t ñ ng cũng ghi các hành ñ ng c a d án ho c ho t ñ ng kinh t . kr kr kr kr kr + + kr + kr 0 ++ + ++ kr r kr kr + kr ++ + + kr + kr ++ + ++ + 0 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr ++ + kr kr ++ ++ + + 0 ++ ++ kr + + kr kr ++ 0 + ++ ++ + kr kr ++ 0 ++ kr kr 0 0 0 0 + + 0 0 kr = không rõ tác ñ ng 0 = không tác ñ ng + = tác ñ ng tích c c ++ = tác ñ ng r t tích c c . Chú thích: 43 . Có th phân chia m c ñ tác ñ ng t 1 ñ n 5 ñi m (ho c ch n kho ng nào ñó phù h p yêu c u).xã h i ñang ñư c xem xét. tác ñ ng th p là 1 ñi m. 10 năm hay 20 năm). M quan C nh ñ p Di tích l ch s .. D a trên cơ s này.. Trong m i ô c a ma tr n. ngư i ta trình bày c 2 ñ i lư ng là m c ñ c a tác ñ ng và t m quan tr ng c a tác ñ ng ñó • T m quan tr ng c a tác ñ ng ñư c ghi phía dư i bên ph i ô ma tr n • M c tác ñ ng ghi bên trái góc cao trong ô ma tr n T m quan tr ng c a tác ñ ng ñánh giá vai trò. là m nh hay y u là v n ñ r t khó. thông thư ng ngư i ta dùng thang 10 ñi m (quy t c Leopold ñ xu t).. v trí c a tác ñ ng ñó ñ n y u t môi trư ng tr ng thái nào ñó c a d án. không gian ñ xác ñ nh các tác ñ ng b c 2. Hàng ngang ghi các y u t môi trư ng có th ch u tác ñ ng c a hành ñ ng gây ra. Thông thư ng là tr ng thái th c hi n d án và tr ng thái d án ñang v n hành (t i th i ñi m 5 năm. ma tr n này không nh ng cho phép tìm ra ñ ơc tác ñ ng có hay không mà còn cho th y m c ñ c a tác ñ ng do hành ñ ng nào c a ho t ñ ng kinh t . tác ñ ng cao nh t là 10 ñi m. Trong thang ñó.

quy ho ch s d ng ñ t. m t cách nhìn bao quát. Bên c nh ñ chính xác t t. phương pháp này cho phép quan sát hình nh do ñó có th ñánh giá tác ñ ng m t cách c th .5: Ma tr n tác ñ ng môi trư ng ñ nh lư ng c a d án nhà máy b t gi y Các ho t ñ ng d án Xây d ng Trang tr i tr ng Kenif S d ng thu c sâu.. Phương pháp này thư ng ñư c áp d ng khi ñánh giá tác ñ ng môi trư ng cho d án quy ho ch chi ti t. b n ñ phân b r ng. máy ño ñi n t ). ñ t ñô th và giao thông. Phương pháp ch ng ghép b n ñ Ðây là m t phương pháp t t có s k t h p v i công c hi n ñ i GIS.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng B ng 3. b n ñ m t nư c v. Vì v y có th ñ t ch t lư ng cao. b n ñ ñ d c.xã h i T ng 13 21 3 6 6 7 1 7 2 6 2 5 2 8 3 4 2 5 5 6 8 7 6 5 3 6 7 7 4 4 2 8 4 5 2 7 2 5 5 5 17 24 1 7 9 17 4 12 4 11 3 4 2 5 13 13 6 5 2 7 5 13 7 7 7 6 7 6 7 6 8 18 8 16 19 6 11 20 19 3 5 10 8 25 22 13 24 8 11 1 7 7 9 2 8 10 35 2 3. Hình nh minh ho k t qu trong vi c l a ch n ñ th c hi n d án s d ng b n v ng. • Ch ng gép các b n ñ • Xác ñ nh các tác ñ ng do các hành ñ ng gây ra Phương pháp ch ng ghép b n ñ hi n nay thư ng ñư c th c hi n v i k thu t cao (computer. nông lâm nghi p. vi n thám( các ph n m m ñ c trưng).. 44 .v. M t khác v n có th th c hi n ñư c ÐTM theo phương pháp này b ng công c ñơn gi n • Xây d ng các b n ñ môi trư ng ñơn tính (y u t môi trư ng riêng) như b n ñ ô nhi m kim lo i n ng trong ñ t. máy ñ nh v . phân hoá h c Khí th i Nư c th i T ng chuy n V n nguyên li u thô T o vi c làm C p nư c Rác th i Thành ph n môi trư ng Ch t lư ng nư c m t Th y văn nư c m t Ch t lư ng không khí Th y s n Môi trư ng s ng c a sinh v t nư c Môi trư ng s ng sinh v t c n Sinh v t c n Mô hình s d ng ñ t Ðư ng cao t c/ñư ng s t Cung c p nư c Nông nghi p Cung c p nhà S c kho Ði u ki n kinh t .

l i ích ph i ñư c tính toán s n trư c khi th c hi n d án. • Di n ñ t k t qu phân tích nêu trên vào báo cáo ñánh giá ÐTM. Các ñ i lư ng thư ng ñư c s d ng trong phân tích chi phí . • Xác ñ nh t t c m i hành ñ ng tiêu th . môi trư ng t nhiên.l i ích m r ng ph i tính toán th c hi n cho toàn b d án sau này s ho t ñ ng (ví d 30 năm). Ð i lư ng này ký hi u là NPV (Net Present value) NPV = ∑ t =1 n Ct Bt − [C o + ∑ ] 2 (1 + r ) (1 + r ) t ñây Ct: là chi phí c a năm th t Bt : l i nhu n năm th t C0: là chi phí ban ñ u c a d án - 45 . Li t kê t t c các s n ph m thu ñ ơc k c ph th i có giá tr hoàn nguyên.l i ích (thư ng dùng trong tính toán kinh t ). • Li t kê vào d án ho t ñ ng nh ng v n ñ c n b sung cho d án ñ s d ng h p lý và phát huy t i ña ngu n tài nguyên. Trình t ti n hành: • Li t kê t t c các tài nguyên ñư c chi dùng trong m i ho t ñ ng k c tài nguyên nhân l c. S d ng phương pháp trình bày ki u b ng so sánh chi phí . T t nh t là tính toán theo t ng giai ño n trong ñó r i ti n hành t ng h p cho toàn b . xã h i thì r t khó. Tuy v y. k c ho t ñ ng s n xu t gây ô nhi m. Li t kê các khía c nh có l i cho tài nguyên nhưng chưa ñư c xét ñ n trong ñ án ho t ñ ng. Phương pháp này giúp cho cân ñ i s d ng ngu n tài nguyên thiên nhiên trong phát tri n b n v ng. T t c m i phân tích chi phí . Giá tr l i nhu n hi n t i (g i t t là l i nhu n) Có th g i là lãi ròng. Phương pháp phân tích chi phí l i ích m r ng Các phương pháp trình bày trư c ñây ñư c s d ng tuỳ theo yêu c u c a ÐTM và tuỳ theo các y u t môi trư ng ñư c ch n l c ñ xem xét tác ñ ng ñ n nó. Trư ng h p này ngư i ta s d ng phương pháp phân tích chi phí .1. hình dung ra ho t ñ ng ñ quy t ñ nh cho phép hay không.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Hình 3. Nh ng k t qu tính toán ñó s giúp cho nhà qu n lý hi u rõ. K t qu ÐTM s d ng ñ t b ng phương pháp ch ng ghép b n ñ 4. các kh năng nâng cao hi u qu s d ng tài nguyên.l i ích m r ng. hành ñ ng làm suy gi m tài nguyên. Ðây là phương pháp ÐTM cho th y tính kh thi có hay không. C n lưu ý r ng: S d ng phương pháp phân tích chi phí . Khi c n ñánh giá tác ñ ng c a các hành ñ ng d án ñ n môi trư ng kinh t . các phương pháp ñó thư ng th c hi n t t v i y u t tài nguyên.l i ích là: 4.1.

Giá tr Bt và Ct ph i hi u là chi phí và l i nhu n t khi d án v n hành cho ñ n năm th t. Nó cũng cho phép các nhà qu n lý xây d ng quy ho ch s n xu t h p lý ho c gi m ho c tăng th i gian s n xu t c a d án và nhi u khía c nh khác. Ð v n ñ này rõ hơn..4. s d ng NPV c a d án ñ so sánh. ta ch n phương án có ñ u tư ban ñ u (C0) bé . 46 . Ngoài hai ñ i lư ng ph d ng nh t ñã trình bày. Trong trư ng h p ñó ta ph i ti p t c tham kh o ma tr n môi trư ng ñ xem xét ñ y ñ các khía c nh khác.3.xã h i nào ñó. chúng ta s d ng ñ i lư ng “su t l i nhu n” (B/C) n  Bt Ct  / C o + ∑ t t  t =1 (1 + r ) t =1 (1 + r )   ý nghĩa các ñ i lư ng B. Cũng có th chúng ta ñi thêm y u t kinh t khác ñ ñ t k t qu hơn. Trong th c t ngư i ta còn s d ng m t s ñ i lư ng khác.1. th i gian ñư c phép ho t ñ ng d án. 4.2) là không chu n. C. Su t l i nhu n ho c t su t l i ích chi phí (B/C) Ð i lư ng NPV trình bày trên cho th y ñư c lãi ròng t c là lư ng lãi (tính theo ti n) trong kho ng th i gian ho t ñ ng nào ñó. Giá tr này có th cao. 4. quy t ñ nh th i gian d án ph i hoàn thành giai ño n thi công. Khi ti n hành so sánh. th c hi n ÐTM c a m t s d án cùng lo i.2. Co T s v n ñ u tư/l i nhu n = n ∑ (( Bt − Ct ) /(1 + r ) t t =1 ñây c n xác ñ nh rõ Bt v i khái ni m Bt là l i nhu n năm th t (như m c 4. ho c “t s v n ñ u tư ban ñ u so v i t ng l i nhu n sau kho ng th i gian”. H s hoàn v n n i t i (K) H s hoàn v n n i t i ñư c tính theo công th c n  Ct  Bt =0 − C o + ∑ ∑ (1 + K ) t t  t =1 t =1 (1 + K )   M t d án n u K l n thì thư ng ñư c l a ch n n 4. giá tr B/C tăng d n. ñây gi ng bi u th c ñã trình bày m c 3. B/C = ∑ n 4. B c tranh ñó cho phép nhà qu n lý th c thi các nhi m v thu h i v n.1. Thông thư ng NPV tăng d n t âm → không → m t giá tr nào ñó. r. C0. ta còn s d ng ñ i lư ng “h s hoàn v n n i t i” K(Internal Return rate). Theo th i gian ho t ñ ng.4.. Lúc ñ u có th ch ñ t B/C<1 sau ñó b ng 1. theo yêu c u ti p c n th trư ng. trình ñ s n xu t và các y u t khác. N u NPV như nhau. th p song chưa ph n ánh ñư c hi u qu c a d án so v i ñ ng v n ñ u tư.như v y ch hoàn toàn d a vào kinh t . Sau ñó t s B/C s l n hơn 1 r i ñ t ñ n giá tr gi i h n c a d án ho c ho t ñ ng kinh t .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng r: là h s chi t kh u t: là th i gian tính toán (năm th t) n: là tu i th thi t k c a công trình Giá tr NPV chính là giá tr l i nhu n tích lu nó ph thu c nhi u y u t bi n ñ ng ñ c bi t là h s chi t kh u (r) và th i gian (năm). T s v n ñ u tư ban ñ u so v i t ng s l i nhu n Ð i lư ng này cho th y t l v n ñ u tư so v i l i nhu n c a toàn b d án ho c so v i m t giai ño n c a d án.

công ư c m i • Các tiêu chu n m i (TCVN. ñ c ñi m ñ a phương nơi tri n khai d án.nh t là ch t lư ng môi trư ng ñ t . Trong quá trình nh n di n tác ñ ng. kinh t . Ví d như các thông tin v kho 47 . các d án quan tr ng c n ñư c th c hi n ÐTM theo m t vài phương pháp k t h p. phát tri n công nghi p. c n ph i nghiên c u các tài li u lưu tr v lo i báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng tương t cũng như nh ng nghiên c u liên quan t i các công trình tương t ñang ho t ñ ng. ño ñ c môi trư ng • Phương th c qu n lý ch t lư ng h th ng (QA/QC) và các tiêu chí ñ ti n hành các d án. ví d như ki m soát lũ.. Ð th c hi n ñư c bư c này. Ví d như s tích nư c ñ p Vaiont Ý ñã d n ñ n làm trư t ñ t. TCN) • Các công ngh m i s d ng trong monitoring. quy ñ nh. trong các trư ng h p khi th c hi n ÐTM cho môi trư ng .xã h I. ngư i h c c n ñư c trang b k hơn v m t s tri th c trong chuyên ngành Hoá ñ t. Ð ñi sâu vào hai phương pháp này. ngư i ta còn hay s d ng phương pháp mô hình và phương pháp sơ ñ m ng lư i.l i nhu n c a m t d án phát tri n ho c m t ho t ñ ng kinh t .nư c. chúng ta cũng luôn luôn ph i c p nh t các thông tin sau ñây • Lu t. Có th tham kh o và nâng cao trình ñ d a vào các tài li u tham kh o [5] [6] 5. Hư ng d n ñánh giá tác ñ ng MT ñ n ch t lư ng nư c m t. Nh ng tư li u ñó làm sáng t nhi u v n ñ . Ngoài 4 phương pháp thông d ng ñư c trình bày trên. th i gian th c hi n.. Hoá môi trư ng và nhi u thu t toán khác. ngh ñ nh. các ho t ñ ng kinh t . S c 13 ñ p c a M trong th i gian t 1874 ñ n 1997 ñã làm ch t t i 3500 ngư i.xã h i. gây ch t 2000 ngư i.l i ích ch y u xem xét trên khía c nh kinh t và kinh t tài nguyên môi trư ng.l i ích • Phân tích kinh t ng d ng • Phân tích kinh t môi trư ng • Phân tích môi trư ng • Tiêu chí môi trư ng và phương pháp ti p c n • Phân tích bi n ñ ng theo th i gian • S gi m thu nh p theo th i gian • R i ro • Tính toán chi phí phòng ng a • Phân tích ñánh giá r i ro • Phân tích tác ñ ng xã h i c a d án phát tri n Ngoài nh ng v n ñ trên. Trong r t nhi u trư ng h p. thi t k d án và các gi i pháp ô nhi m c a nó. Tài li u lưu tr liên quan ñ n ch t th i d án và các tác ñ ng môi trư ng c a nó cũng r t nhi u và có giá tr .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Phương pháp phân tích chi phí . c n có hi u bi t ñ y ñ hơn n a v các v n ñ : • Phân tích chi phí . Nh ng phương pháp nghiên c u có th s d ng ñ nh n di n tác ñ ng ñ t hi u qu là các phương pháp ñã bi t. trư c tiên c n thu th p nh ng thông tin ñ y ñ và c n thi t v b n thân d án như lo i này và quy mô d án. Bư c 1: Nh n di n các tác ñ ng c a d án t i lư ng và ch t c a nư c b m t. Ð có th phân tích ñ y ñ và ñúng v chi phí . nh ng yêu c u c n ñ a phương ñáp ng cho th c hi n d án. Hoá nư c. ñ u vào và d ki n ñ u ra môi trư ng c a d án trong pha xây d ng cũng như v n hành.

Bư c 2: Mô t các ñ c ñi m c a tài nguyên nư c m t t nhiên trong vùng d án và h lưu. Các ñ c trưng nư c ñ c bi t nh y c m ho c có th b tác ñ ng c a d án ñ u ph i ñư c ñ nh lư ng. quy ñ nh. Hi n nay cán b th c hi n DTM c n c p nh t thông tin quaViêtnet. quy ñ nh. chì. Ví d . trong báo cáo ph i tính ñ nhu c u tiêu th nư c ñư c tính toán cho cá nhân. N u d án có s d ng nư c thì c n có nh ng thông tin v t ng lư ng nư c cũng như bi n trình nư c dùng theo th i gian. Ðây là m t ch s có th tính ñư c cho nhi u lo i ch t th i khác nhau c a các ngu n th i ñi m cũng như m t (xem tài li u [6]) Ch c năng t i ñư c xác ñ nh nh các bi u th c toán h c ñơn gi n tính toán s n ph m và/ho c s chuy n d ch c a ch t ô nhi m trong m t vùng xác ñ nh theo phương th c s d ng ñã ñ nh. sinh ho t. atlat tài nguyên nư c. Con s ñ y ñ v các v n ñ nêu trên th c t ph i cao hơn. các xu t b n ph m như tính toán x lý s li u v tài nguyên nư c. phát tri n t o. trung ương ñ n 48 . 33% có v n ñ v i kim lo i n ng không ph i s t và mangan. chính sách liên quan t i tài nguyên nư c có th ñư c tìm th y nhi u c p cơ quan qu n lý và nghiên c u khác nhau. Ví d y u t nhi t ñ không khí có liên quan t i nhi t ñ nư c m t và qua ñó tác ñ ng ñ n các quá trình lý. hoá. ðây là m t vi c nh t thi t ph i làm ñ ñ m b o tính b n v ng . Nh n di n các v n ñ ô nhi m ñơn như ch t cá. t ñ a phương. Thông tin khí tư ng c n thi t cho quá trình tính toán cân b ng nư c. mà như cadmi. Trong công nghi p. vì có kho ng t 29 ñ n 54 % các d án ñã không ñư c ñánh giá theo các v n ñ ñó. Bư c 3: Tìm ki m các tiêu chu n. ñ ng v t c n ñư c thu th p ñ y ñ và s có nh ng giá tr ñáng k cho quá trình ñánh giá tác ñ ng. Ngoài ra báo chí ñ a phương cũng là m t ngu n có kh năng cung c p thông tin lo i này.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng nư c k thu t c a M cho bi t 18% c a 442 kho nư c ch a ch t h u cơ liên quan ñ n pH và axit hoá. Trong bư c này c n thu th p ñư c các thông tin liên quan t i lư ng và ch t c a tài nguyên nư c khu v c cũng như xu th bi n ñ ng c a chúng trong l ch s . Ð i v i d án tư i nư c nông nghi p c n ph i l p cân b ng nư c ñ ñánh giá lư ng nư c ñi vào t ng ng m. Ð xác ñ nh dung lư ng thông tin thu th p c n ph i xác ñ nh ph m vi ki m soát. Tài li u lưu tr th c p là ngu n thông tin liên t c và thư ng xuyên v nư c do m ng lư i thu văn và h thông tr m ki m soát ch t lư ng ño ñ c ñư c. d ng t n t i. ñánh giá tác ñ ng c a các y u t khí tư ng lên tài nguyên nư c t nhiên cũng như nghiên c u vai trò c a các y u t khí tư ng trong vi c làm thay ñ i xu th ho c m c ñ c a tác ñ ng d án lên môi trư ng nư c. ñ ng. th c v t. chính sách v ch t và lư ng nư c m t phù h p. c ng ñ ng và công nghi p trong các ho t ñ ng ăn u ng. thu ngân. s n xu t. mưa có th mang axit và gây nên quá trình axit hoá thu v c. sinh trong nư c. ho c ñư c dùng ñ ñánh giá ngu n th i mang tính di n t lưu v c vào thu v c. ñ i lư ng dân s tương ñương thư ng ñư c dùng ñ mô t lư ng ch t th i. bi n ñ i c a ch t ô nhi m cũng như kh năng tích lu c a chúng trong b ph n môi trư ng nào ñó như tr m tích. nh v tinh. phân t ng ñ u có th th c hi n b ng vi c s d ng các thông tin c a các ñơn v nghiên c u tài nguyên nư c trung ương và ñ a phương. 24-25% kho nư c có v n ñ v i s t và mangan. Nh ng thông tin liên quan ñ n ñ c ñi m. n u d án tương lai có x th i ni tơ và ph t pho thì trong ñánh giá tác ñ ng môi trư ng d án c n tính ñư c lư ng th i các ch t này trong khu v c do các ngu n ñang ho t ñ ng c a nó. Tương t như v y. thông tin và b n ñ ñ a ch t thu văn. Các tiêu chu n. làm ngu i ñ ng cơ nhi t …. T ng quan v các ngu n ô nhi m và s d ng lư ng nư c trong khu v c c n ph i lưu tâm xem xét t i m c ñ chi ti t và ñ nh lư ng.

C ng ñ ng có th mô t ñư c nh ng ngu n tài nguyên quan tr ng và ñ nh giá chúng trên t ng ñ a bàn và ñi u này ph i ñư c tính t i trong quá trình ñánh giá. trung bình và th p. ho c chí ít cũng ph i ñ ơc ñ nh tính chi ti t nh ng ch có th . Ngoài ra c n ph i tính ñ n ñi u ki n nh m b o ñ m duy trì ñư c h sinh thái nư c trong th i kỳ ki t. tác ñ ng c a tr m tích t i h sinh thái ñáy. Ngoài ra còn có các mô hình tính toán ô nhi m d u. Trên cơ s mô hình này. ñúng k thu t. 49 . Bư c 4: D báo tác ñ ng Trong bư c này. C n ph i lưu ý r ng. D báo bi n ñ ng ñ c tính c a h sinh thái nư c.. T t nh t. Trong các d án nông nghi p có s d ng hoá ch t c n ti n t i ñ t ñư c vi c s d ng thu c h p lý. các tác ñ ng c a d án ñ n nh ng y u t môi trư ng và tài nguyên nư c khác nhau ph i ñư c ñ nh lư ng hoá. Tương t như v y ph i tính ñ ơc ph n trăm bi n ñ i các tham s ch t lư ng nư c ng v i các m c dòng ch y khác nhau. nhi t ñ . Tuy nhiên dư i ñây s d n ra m t s gi i pháp chung nh t: 1. nên d a vào Trung tâm TCCL Vi t Nam. tích lu m t s kim lo i n ng trong chu i th c ăn ñã ñư c nghiên c u và ñ t ñư c nh ng k t qu nh t ñ nh c v phương pháp lu n cũng như th c t . l i ích. V n ñ s tr lên ñ c bi t nghiêm tr ng khi vi c x th i c a d án thayñ i theo th i gian và bi n trình x th i c a d án có xu th trùng v i bi n trình x th i c a các d án khác trong khu v c ho c ngư c v i bi n trình lư ng nư c trong thu v c. ví d như nh m m c ñích làm s ch nư c. 2. c n x lý nư c th i t i b c 2 và trên n a b ng các bi n pháp lý. Lư ng nư c tiêu th cũng ph i ñư c quy v % so v i lư ng nư c thu v c m c cao. nhi u tác gi ñã phát tri n các mô hình ch t lư ng nư c m t khác như Biswas (1981). Chúng ta có th ng d ng nhi u ph n m m ñ c trưng khác r t thu n l i cho d báo bi n ñ ng. Bư c 6: Tìm và t ng h p các gi i pháp gi m nh tác ñ ng. Ð i v i các ngu n ñi m. D báo tác ñ ng vi mô ñ n m t s y u tó có th ñư c th c hi n thông qua vi c s d ng mô hình toán g n ñúng. C c ti u hoá xói mòn b ng vi c bê tông hoá ho c ph xanh b m t lưu v c.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng các t ch c qu c t . Finnemor và Owen (1976). Nh ng thông tin b sung có th ñư c thu th p t c ng ñ ng thông qua các cu c h p ho c ñi u tra t i ch . năng su t sinh h c nư c. M t trong s các mô hình lo i này là mô hình Streeter Phelps. b o v sinh thái nư c. Chính sách qu n lý nư c trong d án c n ph i ñư c l a ch n m t cách h p lý và có m c tiêu ñúng ñ n. Giái pháp gi m nh tác ñ ng có th bao g m cách thưc làm gi m ñ l n c a tác ñ ng ho c ñ n bù tác ñ ng.Gi m s d ng nư c và gi m x th i b ng vi c c i thi n ñi u ki n ph c h i tài nguyên. ña ph n các ch tiêu ch t lư ng nư c và các h n ch dùng nư c có liên quan ch y u v i th i kỳ nư c ki t. Grimsrud. làm s ch nư c th i. Bư c 5: Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ðánh giá tác ñ ng ñư c ti n hành d a trên vi c áp d ng m t cách h th ng khái ni m v tính ñáng k . ra ñ i năm 1925 dùng tính toán bi n ñ ng ô xy hoà tan gây nên do tiêu th ô xy c a vi khu n trong quá trình phân hu sinh h c. gi m nh ô nhi m. s d ng các chu n ch t lư ng và tiêu chu n ch t th i. Gi i pháp gi m nh tác ñ ng ph thu c hoàn toàn vào lo i d án và ñ c ñi m ñ a phương. Phân tích chuyên môn ñư c s d ng ñ ñánh giá “ph n trăm bi n ñ ng các tham s ” l a ch n so v i ñi u ki n t nhiên ban ñ u. Ch n l a sơ ñ x lý nư c th i nh m làm s ch nư c trên cơ s gi i bài toán chi phí. hoá và sinh h c. Không ñư c phép quên s d ng TCVN cho vi c x nư c th i vào th y v c. tái s d ng.

10 n u sau nhi u năm canh tác s d ng m t lư ng phân Supe l n lư ng axit dư s tích t vào các h t keo ñ t d n ñ n pH ñ t gi m xu ng (ví d 6. ) 6. (ngu n: 4. % h u cơ. Phát tri n chương trình ki m soát ô nhi m vũng c a sông do ngu n m t t toàn b ph n ñ t li n ñưa ra.. Khi m c ñ tác ñ ng còn y u. K. ñ nh thì tính ch t c a ñ t ít thay ñ i (c v v t lý. xã h i. Ðánh giá tác ñ ng ñ n ch t lư ng MT ñ t và nư c ng m Ð t v phương di n tính ch t c a mình ñã ñư c phân lo i.t làm s ch) không ñ s c ch ng l i và tính ch t ñ t bi n ñ i theo. 6. con ngư i và các ho t ñ ng s n xu t. Ag. r i ro môi trư ng. Ví d : Lo i ñ t phù sa sông H ng có pH kho ng 6. P.tính ch t ñ t hi u là tính ch t c h u c a nó. S t n t i c a khí quy n. Khi có ñi u ki n... Zn. Ngoài tác ñ ng ñ n hai thành ph n môi trư ng không khí và nư c ñã nêu trên ph i ñánh giá tác ñ ng c a d án ñ n các thành ph n khác như nư c ng m.80). Trong quá tình phát tri n. Fe. thu quy n và sinh quy n ñã góp ph n t o nên các ñ c ñi m riêng c a t ng lo i ñ t (Soil) ñó. Trên quan ñi m ÐTM chúng ta ph i xác ñ nh các tác ñ ng c a con ngư i ñ n ch t lư ng ñ t. ñ t s d n ñ n d n tích lu ñ c ch t t kim lo i n ng (ví d : Cu. Quá trình khai thác nư c ng m quá m c làm l khí túi nư c ng m d n ñ n hi n tư ng tăng ñi n th oxy hoá kh cũng là m t nguyên nhân làm m t s ch t hoà tan m nh hơn gây ô nhi m nư c ng m (ví d Asen) Như v y. hay t t hơn lên thì ñ t cũng ñ u ñã ch u tác ñ ng c a con ngư i và thay ñ i v ch t lư ng. có th th y rõ r ng. chúng tôi x ti p t c biên so n ñ ti p n i giáo trình này.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 3. N u nh ng tác ñ ng ñ m nh thì kh năng tái t o c a ñ t (kh năng ph c h i . L a ch n nh ng d án có tác ñ ng môi trư ng ít nh t ho c ñưa vào d án nh ng gi i pháp công trình có tác d ng c i thi n môi trư ng t t nh t.). và sinh h c). ñ t. N u liên t c tư i cho nông nghi p b ng nư c th i c a khu v c công nghi p.. S d ng vùng ñ t ng p nư c làm công c ñ ki m soát ô nhi m m t. thành ph n dinh dư ng khác nhau như N. ñá me.80 ñ n 7. tr ng r ng.ñ x p.. hoá h c. sinh v t và các thành ph n kinh t . ñ d n ñi n EC. Si.) Nh ng thông s (hay ch tiêu) riêng c a các lo i ñ t ñã d n ñư c hình thành qua th i gian. t tr ng. Như v y. Nhưng hư ng d n ñánh giá tác ñ ng ñ n các thành ph n này có th xem thêm Ph l c 1 và các tài li u tham kh o. % v t lý. 5. m c dù x u ñi..) Khi tính ch t ñ t thay ñ i. sinh ho t ñã ph n nào tác ñ ng vào ñ t. kh năng l c nư c c a ñ t gi m xu ng thì ñ ng th i nư c m t b n hơn s làm tích lu ch t b n trong nư c ng m. các bư c ñánh giá hai m c trên là nh ng g i ý h u ích cho vi c ñánh giá tác ñ ng ñ n các thành ph n môi trư ng khác. ñây. 4. Ca.. Tuy nhiên. Qu n lý các ngu n th i m t thông qua vi c ñ ng viên toàn th c ng ñ ng tham gia b o v môi trư ng.00 ñ n 5. ñ t có th là không t t (ñ t cát) khi có tác ñ ng c a ho t ñ ng c a con ngư i có th s làm kém ñi (sa m c hoá) cũng có th d n d n t t hơn (ch ñ ng tư i s n xu t nông nghi p. M t s hi u ng c a con ngư i ñ n ñ c ñi m ñ t và nư c ng m ñư c gi i thi u b ng sau: 50 . Nhi m v ti p theo m i là xem xét tác ñ ng ñó có l i hay gây h i. tính ch t ñ t và ch t lư ng nư c ng m có liên h r t tương h v i nhau. M i lo i ñ t ñ u có ñ c ñi m riêng và ñư c ñ c trưng b i các ch s c a chúng (như pH.

khoan gi ng.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng B ng 3. nhi m m n. Tuy nhiên. bùn c n. M t v n ñ c n h t s c lưu tâm ñó là các ñ c ñi m ñ t. Thay ñ i c u trúc Thay ñ i vi khí h u ñ t • • • • Thay ñ i b t l i Cân b ng hóa h c Ð c ch t c d i và di t côn trùng M n hóa Tích lũy quá m c ch t dinh dư ng • • • • • • • • Sinh h c ñ t • • Thay ñ i lo i cây và vi khí h uñ t • • • Th i gian (t c ñ thay ñ i) • • • • Ð t b nén ch t C u trúc b t l i ñ chuy n hóa hóa h c. nư c b n. ñ c bi t quan tr ng là làm thay ñ ithu v c vùng ñ t ng p nư c . ña d ng sinh h c). thêm ñ t m i m ) • • • Bình thư ng Thay ñ i cân b ng trao ñ i ion. ho t ñ ng l y ñ t làm bãi chôn ch t th i.. ñ c ñi m nư c và thông s .. Ðánh giá r i ro (ngu n: [5]) R i ro môi trư ng là nh ng t n h i b t ng không lư ng trư c ñư c x y ra gây t n h i ñ n cơ s v t ch t (nhà c a. s d ng ch t th i ñ c h i và ngay c ch t th i không ñ c h i. ch s quan tr ng mà nhóm công tác ÐTM l a ch n ñúng ñ ñưa ra. 51 . làm ñ t quá sâu (làm gi m vi sinh v t và giun) Hóa ch t ñ c Có m m b nh Xói mòn Ð t ñô th hóa L m d ng phân bón Ngu n: (Tài li u [7] .) ho c ñ n ngu n tài nguyên thiên nhiên (r ng. các ch tiêu c a ñ t cũng gián ti p nh hư ng ñ n nư c ng m.1996) Ð i v i nư c ng m. 7. khai thác m . khí ñ c. Canh tác quá m c. Các bư c ñ th c hi n cũng như phương pháp s d ng cũng tương t như ÐTM ñ n ch t lư ng nư c m t. h ñ p.6. ñư ng xá.. b n c ng.. sông h và ngu n nư c. Thay ñ i pH Thay ñ i các gi ng cây s n xu t. nư c mưa) Do phân bón h u cơ pH tăng Mưa/ ñ m Thoáng khí S tr hóa c a ñ t (do cày sâu. gi ñ m (nư c tư i. Các nh hư ng c a ho t ñ ng s n xu t ñ n môi trư ng ñ t Ch tiêu ñ t • • V hóa h c ñ t • • • • V t lý ñ t • Thay ñ i có l i Phân khoáng (có dinh dư ng tăng lên) Tăng cư ng nguyên t vi lư ng Gi m ñ m n (do tư i nư c) Tăng oxy hóa . công xư ng. Tr ng cây lăm năm quá m c. các tác nhân m nh và tr c ti p làm ch t lư ng nư c ng m kém ñi là: Các ki u s d ng ñ t (tư i b ng nư c th i. sân bay. khoáng s n.) ho c s c kh e c ng ñ ng (b nh d ch.kh (do thoáng khí) C u trúc x p v n Gi v ng k t c u ñ t (do phân h u cơ) Cày sâu.

Xác ñ nh hi m ho ñ c t có gây ra nh hư ng x u không ? Phát tri n các bi n pháp l a ch n ñi u ch nh Ðánh giá s ph n ng l i li u lư ng (m i quan h gi a li u lư ng và ph m vi nh hư ng ñ i v i ngư i là gì? Ð c ñi m r i ro (ph m vi nh hư ng x u là gì trong 1 nhóm dân s ñã bi t) Ðánh giá h u qu s c kh e. . sơ ñ th i gian. Trung tâm Ðông . bư c này r t c n thi t ñ xác ñ nh nh ng ñi và các ch t ñ c h i.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ð ti n hành ñánh giá r i ro.3) 52 . xã h i. V b n ch t. . Các bư c trong ñánh giá r i ro ñư c s d ng M . kinh t .Tây.H i ñ ng nghiên c u qu c gia M (1983) ñ xu r i ro và cơ c u ñó ñư c cơ quan b o v môi trư ng M ñáng ti c nó còn có nhi u h n ch ñ i v i ADB.1. t và phát tri n m t cơ c u ñánh giá (USEPA) s d ng t 1986. ñánh giá r i có th ñư c s ñ ng d xác ñ nh ưu tiên ñ i v i chi phí cho các bi n pháp làm gi m r i ro.Trình bày ñư c r ng ho t ñ ng c a công trình là an toàn. có th theo hư ng d n sau: Nghiên c u Ðánh giá r i ro Qu n lý r i ro Phòng thí nghi m và quan sát th c ñ a v nh hư ng x u ñ i v i s c kh e và ti p xúc ñ i v i t ng ch t ñ c. Cơ c u r i ro ñư c ñ xu t cho các d án phát tri n Năm 1983 H i ñ ng nghiên c u qu c gia M ñã trình bày các bư c ñánh giá r i ro trong m t cơ c u thích h p và nó ñư c cơ quan b o v môi trư ng c a M s d ng (1986). Thông tin v các phương pháp ngo i suy v li u lư ng cao. chính tr c a các phương án l a ch n ñi u ch nh Ðo ñ c ngoài th c ñ a. ñ c ñi m dân cư. th p ñ i v i ngư i và sinh v t. b sung (ñ c bi t ñ i v i nhà máy m i xây d ng và có s thay ñ i công ngh ).Xác ñ nh khu v c ñòi h i có s nâng c p. Ðánh giá ti p xúc nào thư ng b và bi t trư c ñư c trong nh ng ñi u ki n khác nhau nào ? Cơ quan quy t ñ nh và hành ñ ng Hình 3. .4 có mô t h th ng và m quan tr ng x y ra các hi m h a 7.B o ñ m ñư c "giá tr ti n t " vi c cung c p an toàn. nhưng trên hình 3. tính toán kh năng ti p xúc. Smith và c ng s (1988) ñã ñưa ra cơ c u ñánh giá r i ro như sau (hình 3.2.

ñ t. nh hư ng này có th lan truy n qua môi trư ng (môi trư ng nư c. h th ng gi i h n. Cái gì s x y ra ñ i v i d án nh hư ng gì có th x y ra và tác ñ ng ñ n s c kh e c a con ngư i.3.3. Cơ c u ñánh giá r i ro do Smith và c ng s ñ xu t 1988 Trên hình 3. ti p xúc. th c ph m. M i quan h c a khái ni m ñánh giá r i ro Trong khái ni m v ñánh giá r i ro. hàm lư ng.4. qui trình chi t xu t. ngư i ta ñã s d ng m t b ba câu h i sau: 1.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Xác ñ nh m i nguy hi m Tính toán. v n chuy n và phân tán) Ðánh giá ñư ng truy n môi trư ng (ñánh giá này có liên quan ñ n các nh hư ng x u: x . li u lư ng) Ð c tính r i ro Qu n lý r i ro Hình 3. phân tích hi m h a (ñ nh nghĩa v chu trình dòng. nêu m i quan h c a khái ni m cơ b n v ñánh giá r i ro v i các quá trình ñánh giá r i ro và các bư c ho t ñ ng (hư ng d n) (Khái ni m v ñánh giá r i ro) Cái gì có th d n ñ n sai trái ? Quá trình DGRR (Hư ng d n) Xác ñ nh hi m h a Ði m qua K toán hi m h a Gi i h n (GH) M c ñ kh c nghi t c a h u qu x u H u qu x u như th nào x y ra Cái gì c n ph i làm ñ gi m r i ro Ðánh giá ñư ng truy n môi trư ng Ð c tính c a r i ro S th c hi n Qu n lý r i ro Hình 3..) 53 . khí..

Hòa tan. ph n ng c a xã h i.Các công trình ñ v . ñ ng th c v t . b ng ch ng l ch s và th c t kinh nghi m nào ñã có ñ xem xét kh năng r i ro có th x y ra. .Tác phong làm vi c c a con ngư i.) . 7. s thay ñ i ñ a ñi m. .Các gi thi t tính toán. tai n n có th x y ra 2. sóng th n).S li u kém do l y m u. Nh ng s không ch c ch n n y sinh t : . ño ñ c và x lý.. . khí h u.S phân b h th ng thoát nư c.T l hư h ng các tr m thi t b .D ñoán li u lư ng xâm nh p vào ngư i d a trên thí nghi m ñ ng v t.Ti p xúc v i ñ c t .. xói mòn ñ t. hóa ch t.V n chuy n và s hu ho i c a ch t gây ô nhi m có trong môi trư ng.) . hư h ng (ñ p nư c.T tài li u v ñ c t sinh thái ñư c ngo i suy t ñ ng v t sang ngư i và t li u lư ng cao trong thí nghi m ñ n li u lư ng th p khi ti p xúc. . . . .Hóa ch t ñ c h i ñ i v i ngư i. T l và s lư ng. s li u không ñ ng b và khi ño ñ c không tuân th các nguyên t c và ñi u ki n môi trư ng c a d án.Tàn phá h sinh thái (phú dư ng hóa.) Thông tin v các hi m h a trên n u không ch c ch n thì có th c n ñ n ñánh giá r i ro môi trư ng (ÐGRRMT). bão. .Thiên tai làm tăng m c ñ nguy h i k th ât. H u qu x u ra sao ? V i t n su t nào gây ra các h u qu x u ñó. s ăn kh p gi a xét ñoán và k t qu th c t x y ra. c a c i b hư h i.Các thi t b cơ h c b hư h ng s r t nguy hi m ñ i v i ngư i và c a c i. l ch s s li u.. s lư ng ti n tiêu phí.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Các h u qu làm ch t ngư i. . . 3. thi u kinh nghi m.Ti m năng gây ra các hóa ch t ñ c h i..Thi u hi u bi t v t m quan tr ng c a m i quan h :nguyên nhân nh hư ng (nhân qu ) thi u ki n th c khoa h c (lý thuy t) ví d v s tích t sinh h c c a các hóa ch t ñ c h i trong chu i th c ăn. nh y bén c a gi thi t và k t qu th c t .Ho ho n và gây n . M i nguy hi m và s không ch c ch n M i nguy hi m có liên quan ñ n các d án phát tri n kinh t bao g m: . bao lâu. .. ki n trúc..Thi u s li u. . . nhà máy cơ khí. .Tai bi n thiên nhiên (ñ ng ñ t. th c v t và vi khí h u.2. vùng ñ a lý b tàn phá. thi u sót c a công nhân. .T ng thành ph n môi trư ng thiên nhiên có s bi n ñ ng (bi n ñ ng th i ti t. m c nư c.Ði m m i l c a d án (áp d ng công ngh .. . ñánh giá ñ chính xác. ch ñ th y văn. ph n ng c a cây tr ng ñ i v i ô nhi m không khí. bao nhiêu ngư i. Ph m vi và m c ñ quan tr ng c a các h u qu x u là gì ? S lư ng ngư i b nh hư ng. phân tán m t cách cơ h c..V t ch t d cháy và d n . ai ti p xúc.) 54 .

S bi u hi n này ñư c ñ nh lư ng hóa. nó bao g m: .. 7. ñơn v th i gian. N u không có nghiên c u lo i này thì c n thi t ph i ti n hành nghiên c u ñ xác ñ nh ñâu là ñi m c n kh c ph c trong thi t k hay trong ho t ñ ng hi n nay chưa th t phù h p ñ ngăn ng a các tai n n.Th o lu n v i các k sư tham gia thi t k công trình .Nhóm trư ng . ñ ng ñ t. M t nhóm nh chuyên gia có kinh nghi m s ti n hành nghiên c u này. Có 2 m c ñích chính trong vi c th c hi n ñánh giá r i ro môi trư ng.Cán b ph trách b o dư ng Trong công tác xác ñ nh m i nguy h i có s không ch c ch n. ñ c thù r i ro và qu n lý r i ro. b ñau m. h sơ v tai n n.. Nghiên c u v m i nguy hi m và kh năng ho t ñ ng c a m t công trình ñóng vai trò quan tr ng trong vi c xác ñ nh m i nguy hi m ti m tàng.H sơ v tai n n trong cùng lo i nhà máy hay có th s d ng: h sơ các ho t ñ ng tương t . S không ch c ch n ch y u là kh năng c a "ngư i ñánh giá" ñ ñ m b o r ng t t c v t ch t nguy hi m và s ki n nguy hi m ñã ñư c xác ñ nh. ñánh giá ñư ng truy n môi trư ng. Xác ñ nh r i ro ph c v cho d báo ñ nh lư ng các nh hư ng c a d án mà ÐGTÐMT ñã ñ c p. Quá trình ñánh giá r i ro Ðánh giá r i ro bao g m 5 giai ño n chính sau ñây: xác ñ nh hi m h a.3. thương t t. Ð c ñi m này thư ng ñưa v nh ng giá tr ñ nh lư ng cao hơn m c trung bình. Trư c h t c n bi t r i ro.C n ph i quan tâm thêm các y u t nh hư ng khác ch ng h n như th i ti t kh c nghi t. Nh ng ngu n thông tin tài li u ñó là: . . Nh ng ngu n thông tin khác nhau. Ví d s ngư i b ch t. phân tích hi m ho . Ðây là bư c ñánh giá ñ u tiên có ích ngay cho ngư i qu n lý khi ñánh giá d án. và các k thu t khác có th ñư c s d ng ñ xác ñ nh các s vi c x y ra có th gây nguy hi m. Xác ñ nh hi m h a Xác ñ nh hi m h a là li t kê nh ng kh năng có th x y ra c a các ngu n gây nguy hi m.Tham quan nghiên c u hi n trư ng (nhà máy) .N u ñã có nghiên c u v m i nguy hi m hay ho t ñ ng c a nhà máy theo thi t k thì có th s d ng nó ñ xác ñ nh ti m tàng nguy h i. các c ng ñ ng hay các ñ i tư ng b tác ñ ng khác. S bi u hi n c a r i ro ñ i v i ngư i thư ng là t vong "ñi m cu i" và s bi u hi n ñó bao g m các thành ph n sau: Chi u dài th i gian 55 .Ngư i phân tích r i ro . M c ñích c a nó là ñ m b o nh ng nét cơ b n ñư c k t h p v i nhau ñ có ñư c s an toàn. .Cán b qu n lý v n hành ho t ñ ng c a nhà máy ..Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 7.4.K sư ph trách quá trình thi t k . ho t ñ ng có kinh nghi m c a nhà máy và tránh ñư c nh ng ñi m mà d án có th gây ra nh ng tác ñ ng x u. Nghiên c u này là nghiên c u ki m tra chi ti t v thi t k c a nhà máy. Vi c làm ñ u tiên v ÐGRRMT là xem xét kh năng ch p nh n r i ro.Tr lý nhóm .K sư ki m tra . Ð c thù r i ro Ð c thù r i ro (Risk Characterization) là s bi u hi n r i ro ñ i v i t ng cá th . sau ñó là làm gi m nó..

M t nhóm ngư i ñư c xác ñ nh l a ch n. D a vào các thành ph n c a s bi u hi n r i ro mà ta có th ti n hành vi c so sánh. Bi n pháp ñó ph i ñ t ñư c hi u qu (chi phí h u hi u).Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng .36. Trong b ng ví d (trang.Dân s trên m t ñ a bàn chính tr .. Giá tr l i nhu n hi n t i (NPV) là gì? 8. Qu n lý r i ro là s ñánh giá các phương án. Ngay trong m t d án. ch s môi trư ng là gì? 2. các bi n pháp gi m nh r i ro và vi c th c hi n các phương án.. S lư ng ngư i: . Thông s môi trư ng. . Th nào là t m quan tr ng c a tác ñ ng? M c ñ c a tác ñ ng? 6.Nh ng th i kỳ ñ c bi t khác có th l a ch n có liên quan ñ n ti p xúc. 7.5.. 8.Hàng năm .Tu i th . Vì sao l i ph i s d ng NPV và B/C 9. hành chính hay ñ a lý. b i vì r ng cơ quan c p kinh phí thư ng xuyên liên h v i d án trong khâu xây d ng. ñ a phương. . ngư i ta ti n hành so sánh r i ro có th x y ra do vi c th c hi n d án này v i m t d án ñã th c hi n có nh ng nét tương t .Nơi nào có mô hình d báo v r i ro ñư c s d ng Trong khi xem xét ñ c thù r i ro. ngh nghi p. Sau khi xây d ng ma tr n ñơn gi n có c n xây d ng ma tr n ñ nh lư ng không? Vì sao? 5. Trong m t vài trư ng h p ñ ñ t ñư c m t s l i ích nh t ñ nh ñành ph i ch p nh n s r i ro có th x y ra. ñây ÐGTÐMT và ÐGRRMT thư ng ñưa ra các yêu c u là d án không gây ra t n th t v môi trư ng. Qu n lý r i ro M c ñích cu i cùng c a qu n lý r i ro là l a ch n và th c hi n các ho t ñ ng làm gi m r i ro. Quan ñi m ñó th c s ph i hi u th nào? 56 . Phương pháp ma tr n ñơn gi n có th cho k t qu rõ không? 4. Qu n lý r i ro cung c p các thông tin c n thi t cho các nhà qu n lý d án ñ nâng cao quá trình ra quy t ñ nh cho các d án phát tri n c n vay v n. Quy t ñ nh này không ph i hoàn toàn là m t b n tư ng trình thành công hay không thành công v ñ cương c a m t d án. ta có th so sánh (ví d t l t v ng) c a công ño n này v i công ño n khác gi a phân xư ng này v i phân xư ng khác.Cá th . .Tu i lao ñ ng ti p xúc v i ch t ñ c c a công nhân. Khi th c hi n phân tích kinh t môi trư ng chúng ta c n chú ý ñ n quy n l i môi trư ng cho tương lai.).ñâu có l ch s hay kinh nghi m v r i ro. Th nào là tr ng s c a ch s môi trư ng 3. Câu h i và bài t p chương II 1. c t ñ ng và hàng ngang có t ng s ñi m cho phép ñánh giá gì? 7. Ngu n ñ c thù r i ro .

gi i thích lý do. quy ñ nh Các lu t pháp. thi công.1. s d ng tài nguyên thiên nhiên. M ñ u 1. 1. m c tiêu c a t ng b ph n. (c) môi trư ng xã h i . hi n tr ng và th i gian bi u th c hi n. m i m t t ch c có th có m u ñ cương ñánh giá tác ñ ng môi trư ng riêng. các ho t ñ ng h tr ngoài hi n trư ng. 57 . M i quan h c a d án v i các d án khác trong khu v c . th i gian phát huy hi u qu c a d án. b o v s c kho .6. có nh ng n i dung s phát hi n trong quá trình ñánh giá. M i qu c gia. các bi n ñ i môi trư ng có th x y ra do th c hi n d án t i khu v c d án. Nhi m v 2: Mô t môi trư ng Mô t hi n tr ng môi trư ng. ph n nào s xác ñ nh trong quá trình ñánh giá. c a t ch c qu c t . 1.8. Nhi m v 1: Mô t d án Mô t d án: m c tiêu. (b) môi trư ng sinh h c. công su t? các thành ph n h p thành v i mô t c n thi t. b o v ña d ng sinh h c. các ho t ñ ng trong th i gian chu n b . C n nêu rõ ph n nào là ñ nh trư c. th i gian bi u c a ho t ñ ng ñánh giá. khu v c liên quan. Các ñòi h i v th c hi n ÐTM Nêu lên các ñòi h i theo các quy ñ nh hi n hành c a qu c gia.5. m i liên h v i các ho t ñ ng th c hi n d án trong các giai ño n khác nhau (lu n ch ng kh thi. c a ñ a phương. d ch v . quan tr c). M u này ñ ng th i là m u ñ so n th o báo cáo t ng h p k t qu ñánh giá. bao g m (a): môi trư ng v t lý. l ch s ñ xu t d án. N i dung nghiên c u Có nh ng n i dung ñánh giá có th ñ nh trư c. 1. thi t b phương ti n.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chương IV M U ð CƯƠNG ðTM VÀ M T S ðTM VI T NAM 1. cơ s th c hi n các b ph n này.3.9.7. 1. thi t k . b trí. M c tiêu c a ÐTM M c tiêu c a ÐTM. v n hành. v trí. Sau ñây là m u ñ cương chung cho các d án d a cơ b n theo m u c a Ngân hàng th gi i. Ph m vi nghiên c u Xác ñ nh ph m vi không gian và th i gian xem xét trong ñánh giá. M u ñ cương ñánh giá tác ñ ng môi trư ng Ð cương ÐTM là khung chung cho các vi c s làm trong ñ t ñánh giá.4. các ho t ñ ng v n hành. trong th i gian th c hi n chính th c. Các lu t pháp qu c t . quy mô. khai thác b o dư ng. Thông tin cơ b n v d án Mô t sơ lư c các b ph n c u thành d án.văn hoá. mà vi c ñánh giá này ph i theo. Nhi m v 3: Lu t pháp. th i gian bi u. nhân l c. 1. 1. 1. quy ñ nh liên quan: ch t lư ng môi trư ng.2. 1.

19. quan tr c. kh c ph c. Các ch th ñánh giá 58 . Nhi m v 6: K ho ch ch ng các tác ñ ng tiêu c c K ho ch bao g m: các ho t ñ ng phòng ch ng. phương pháp v n hành. nông nghi p. 1. n u có th c n mô t thành giá tr môi trư ng tính b ng ti n ñ phân tích chi phí l i ích.12.10..17. trư c m t và lâu dài.v. chúng tôi gi i thi u (tóm t t) m t s ÐTM ñã ñư c th c hi n trong th i gian trư c ñây nư c ta. hình dung công tác. Mô t tác ñ ng m t cách ñ nh tính và ñ nh lư ng. s d ng các th ch ñã có và thi t l p th ch m i n u c n thi t.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 1. Ph i h p v i các ngành. ch n y u t môi trư ng phù h p v i các hành ñ ng c a d án. t ch c thi công. v ñào t o. k c phương án ñình ch th c hi n d án. 1. Nhóm công tác cũng c n xác ñ nh các yêu c u c a t ng bư c theo ñ c ñi m môi trư ng (công nghi p. 1. x lý. Nhi m v 7: Các th ch ñ th c hi n các khuy n cáo c a ñánh giá TÐMT Xem xét các th ch ñã có. phân công trong nhóm.16. Trình bày rõ ràng. Nhi m v 5: Nghiên c u các phương án thay th Phương án thay th bao g m các thay th : v trí d án. t ch c c a nhóm 1. v thích h p v i ñ a phương. r ng. tuỳ theo d án v tính ch t và quy mô c a nó nhóm công tác c n quy t ñ nh t p trung công vi c vào bư c nào cho hi u qu nh t. c nh ng ñ xu t và báo cáo c th . th y s n. b o qu n. v ñ u tư. C g ng so sánh chi phí . 2. tr c ti p và gián ti p.15. phương ti n. Vì ñi u ki n th i gian không th ñi quá nhi u. Nhi m v 4: Xác ñ nh các tác ñ ng có th x y ra Phân bi t tác ñ ng tích c c và tác ñ ng tiêu c c. Ph i t p trung vào các phát hi n l n c a ñánh giá TÐMT. tác ñ ng nào không th tránh. Nh ng thông báo ng n g n này n m c phương pháp. So sánh phương án cũ và m i v tác ñ ng môi trư ng. khu x lý th i. Nhi m v 9: Ph i h p v i các cơ quan khác. d hi u. bư c ñi. giao thông. h c viên có th ti p t c nâng cao nh các ngu n tài li u tham kh o 2. 1. Gi i thi u m t s tóm t t k t qu th c hi n ÐTM Vi t Nam Ð có ñi u ki n tham kh o. So n báo cáo ÐTM Báo cáo ph i ch a ñ ng các n i dung ñã xác ñ nh trong ñ cương này.1. công ngh . v chi phí v n hành.v. Các thông tin khác c n có trong ñ cương ÐTM. b nh vi n. các ho t ñ ng h tr . thi t b s d ng.. Th i gian bi u làm vi c c a nhóm 1. quy ho ch ñ t.l i ích c a các phương án. Trong quá trình th c hi n các bư c trên. thi t k . các phương pháp suy ñoán.11. 1. các c p c a Nhà nư c có liên quan. b n c ng. t ch c ñào t o. nhân l c. th i gian bi u. Thành ph n nhóm chuyên môn. Nhi m v 8: Ð xu t k ho ch quan tr c theo dõi 1.) mà tìm. ñ o ngư c và không ñ o ngư c.14.13. Quy trình ÐTM chi n lư c (ÐTMC) v i quy ho ch h th ng ñư ng giao thông (Ngu n: T p chí Giao thông v n t i 10/2002) 1. v i các t ch c xã h i. các t ch c khác. 1. C n ch rõ tác ñ ng nào tránh ñư c. ngân sách.18. s d ng ñ t.

• T ng s ngư i dân s ch u nh hư ng c a tuy n ñư ng quy ho ch. N u ñã có b ng giá tr cho các lo i ñ t thì ch s này có th tính toán b ng ti n ñ ti n so sánh. bao g m nh ng ngư i bu c ph i tái ñ nh cư. ho c xét m c ñ g n c a tuy n ñư ng t i các vùng này.. ñ t ng p nư c. các khu dân cư và các khu v c nh y c m v ti ng n (các khu vui chơi gi i trí. mô hình hoá. Li u nh ng ngư i tái ñ nh cư có kh năng l y l i ñư c m c s ng trư c ñây. g n t i các dòng sông. có th s d ng k t h p là: S d ng ý ki n chuyên gia. có năng l c v n t i là X xe/ngày ñêm . s ngư i ch u ô nhi m do con ñư ng. kênh r ch ho c các nơi tr nư c ng t chính (h ch a nư c) c a hi n t i và tương lai không? • M c ñ tác ñ ng t i ña d ng sinh h c: con ñư ng s ñi qua vùng có h sinh thái. s ngư i s ph i ch u ti ng n cao. 59 . r ng nguyên sinh. vùng hoang dã. di tích l ch s .v. • M c ñ g n v i khu v c có ñ nh y c m v môi trư ng như: Vư n qu c gia. s ngư i m t ngu n ki m s ng. S lư ng các ñi m nh y c m n m trong vùng nh hư ng cu i hư ng gió ch ñ o so v i tuy n ñư ng. M i phương án tuy n ñ u ph i tho mãn yêu c u có tính chi n lư c này. Cân nh c xem li u nh ng k ho ch tái ñ nh cư có bao g m nh ng kho n b i thư ng ñ y ñ cho nh ng m t mát c a ngư i dân..v. ch tiêu v n có th d dàng xác ñ nh b ng cách dùng mô hình: lan truy n ti ng n thông thư ng. • M c ñ gây nh hư ng t i tài nguyên nư c: ñ xa. qua các ñi m trung gian C. ñ ng th c v t có giá tr b o t n (vùng b o t n. khu b o t n. • Tình tr ng chi m d ng ñ t: Sơ b tính toán trên b n ñ hi n tr ng s d ng ñ t ñ xét cho m i phương án v di n tích t ng lo i ñ t mà m i phương án tuy n chi m d ng. v b n ñ và phân tích tính g n gũi các vùng và l p ma tr n so sánh. Nh ng kh năng chuyên môn c a h có ñư c s d ng nơi m i không? Các y u t này ñư c cân nh c ñ ng th i như m t ñánh giá nh hư ng t i ngư i dân. mô t b ng văn b n..v.. N u chưa có khung giá ñ t thì có th xem xét trên di n tích t ng lo i ñ t. ñ t vư n tr ng các lo i cây ñ c s n c a vùng. gi m chi m d ng v i các khu v c ñông dân cư.).. các vùng nông thôn yên tĩnh ho c các khu v c c n yên tĩnh do các chính quy n ñ a phương ñ xu t) trong ph m vi xem xét ñ u ñư c xác ñ nh nh mô hình này. ñ t ng p nư c.v.v. nơi có loài ñang b ñe do ).v. các khu ñ t có giá tr cao. s thi t l p nơi m i và s hoà nh p v i c ng ñ ng ch nhà. E. m c ñ vư t. D. • Ch t lư ng không khí t i các khu dân cư g n ñư ng theo d tính có vư t giá tr cho phép c a TCVN ng v i th i gian d báo hay không. ñ t nông nghi p ñang có năng su t thu ho ch nông s n cao. Các phương pháp ñánh giá M t s phương pháp ñánh giá thông thư ng.. h i th o.. 2..Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Các ch th ñánh giá giúp cho vi c cân nh c các phương án tuy n có th bao g m m t vài ho c t t c các v n ñ sau: • Ð t ñư c các m c ñích giao thông ñã ñ ra khi xác ñ nh ñ xư ng (v i ñư ng liên t nh là tuy n n i t t nh A ñ n t nh B. vùng danh lam th ng c nh. g n các ngu n nư c và s thoát nư c t ñư ng: con ñư ng có n m trên nh ng kênh thoát nư c chính (sông ngòi. nh ng d ch v di chuy n nơi . m c ñ vư t? • Ti ng n t i các khu dân cư và các khu c n yên tĩnh g n ñư ng theo d tính có vư t giá tr cho phép c a TCVN ng v i th i gian d báo hay không. t o s liên hoàn trong h th ng v n t i và c i thi n h th ng giao thông. ñ xa. v i ñư ng ñô th nh m ngăn ng a n n ùn t c giao thông ñư c d ñoán có th n y sinh.

Nhóm ngư i làm vi c cùng b n ñ lúc này bao g m ngư i l p k ho ch giao thông.. Vi c th o lu n trong nhóm ñư c vi t ra ñ làm căn c xem xét ti p t c. ñ i ñ u và gây ch m tr sau này trong quá trình ra quy t ñ nh do s ph n ñ i c a công chúng.v. các t ch c ngành ngh thu c Nhà nư c có th ch u nh hư ng (nông nghi p. có giá tr kh o c . Nhóm công chúng có th g m: ñ i di n các c ng ñ ng ñ a phương. cân nh c t i các y u t t nhiên có giá tr như các vùng bãi săn b n. B n ñ có t l ñ làm hi n rõ ràng y u t v ñ a lý. Thành ph n tham gia h i th o bao g m các nhóm thu c cơ quan Nhà nư c và các nhóm công chúng liên quan. Nhóm thu c cơ quan Nhà nư c g m: cơ quan có th m quy n (B TN&MT).. c n ñư c gi gìn ñ c bi t v môi trư ng. ngư i ph i h p v môi trư ng. biên b n h i th o ñư c s d ng trong quá trình xác ñ nh ph m vi và cân nh c khi thi t l p ma tr n so sánh.v. phân b dân cư như các con sông. qua vi c cung c p thông tin. nh ng ngư i s h u ñ t và nhóm dân cư. b o v c nh quan. ñưa ra quy mô và v trí con ñư ng (v i ñi m ñi và ñi m ñ n c a tuy n ñư ng.. trư ng h c. B n ñ ñư c s d ng ngay bư c sàng l c và l a ch n các phương án? tuy n ban ñ u. 60 . ñ ng lúa. l p k ho ch s d ng ñ t và ki m soát ô nhi m. hành khách và s phù h p v i quy ho ch phát tri n chung trong vùng. Vi c này ch có th ñ t ñư c n u nh ng quan ñi m c a nh ng nhóm ngư i ch u nh hư ng ñư c ñưa vào xem xét m t cách ñ y ñ nh ng giai ño n khác nhau c a quá trình ÐTMC. Phương pháp v b n ñ là không th thi u ñư c trong ÐTMC. các khu du l ch.. làng m c.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng • • • • S d ng ý ki n chuyên gia: là phương pháp thông d ng trong ÐTMC. M c ñích h i th o là ñ : tăng cư ng tính công khai trong vi c ñưa ra quy t ñ nh. H i th o ñư c ti n hành sau bư c sàng l c. b nh vi n. kh ñư ng.) các t ch c qu c t có liên quan (UNEP. chính quy n các ñ a phương và các t ch c ch u trách nhi m v b o v môi trư ng. N i dung có th xem xét ñ ng th i t i vài phương án tuy n ñã ñư c ch n. không làm quá t i ô nhi m t i vùng ti p c n. UNESCO). nh n ñư c thêm thông tin h u ích v nh ng tác ñ ng ti m tàng và bi n pháp gi m nh chúng. H i th o: M c ñích ÐTMC trong vi c l p k ho ch h t ng GTVT là ñ t ñư c tính b n v ng. ñ i di n cho nh ng ngư i s d ng môi trư ng (các ch trang tr i) và ñ i di n cho nh ng ngư i s d ng con ñư ng.).v.v. v. ch ra ñư c v trí c a nhà th .... Ngư i ph i h p v môi trư ng ph i luôn quan tâm ñ n các y u t môi trư ng có tính c n tr s phát tri n k ho ch giao thông. cơ quan ñ xu t quy ho ch (B GTVT). nh n ñư c s ng h cho ñ xu t chính th c b ng cách l ng nghe ý ki n c a các nhóm liên quan trong quá trình l p k ho ch/tránh ñư c s tranh cãi.. chính quy n ñ a phương. ngăn ng a vi c tri n khai xây d ng ñư ng không ñư c ch p nh n v m t môi trư ng. các di tích l ch s . lâm nghi p.v. các khu b o t n. vùng c ng. Trên b n ñ này con ñư ng quy ho ch s ñư c ñưa vào ñ sao cho s có m t c a ñư ng không xâm h i nh ng giá tr môi trư ng c n ñư c b o v và không làm hình thành các ñi m nóng v môi trư ng. c p ñư ng có s n song có th thay ñ i d ng tuy n theo g i ý c a ngư i ph i h p v môi trư ng). v b o t n thiên nhiên.v. Chính quy n ñ a phương hay ngư i dân ñ a phương là nh ng ngư i có kh năng xác l p v trí ñ a phương trong quá trình th c hi n quy ho ch và có th ñưa ra các ý ki n v c i ti n liên quan ñ n ñ t ñai và các v n ñ liên quan ñ n các quy n l i c a h tránh cho các mâu thu n có th phát sinh mu n hơn (mâu thu n v tín ngư ng hay phong t c t p quán.. các khu v c dân cư và nhà c a h . thân thi n môi trư ng. Ngư i l p k ho ch giao thông luôn chú ý t i s t i ưu trong lưu thông hàng hoá. hành chính. chùa. năng lư ng. có th yêu c u thay ñ i quy ho ch. ý ki n chuyên gia ñư c tham kh o trong su t quá trình ÐTMC và cùng v i các phương pháp k trên ñ tránh ñư c các sai sót ñã g p.. ngh cá. di s n. ñ t tr ng r ng ho c vùng ñ t ư t v.

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

Mô t b ng văn b n ñư c s d ng sau m i cu c trao ñ i chuyên môn và sau h i th o, cũng có th dư i d ng các k t lu n sau cùng cho m i bư c th c hi n ÐTMC, cũng chính là b n ÐTMC c a quy ho ch. Mô hình hoá ñư c dùng ñ tính toán lư ng khí nhà kính, lư ng khí axit phát th i do giao thông ñư ng b khi quá trình khai thác v n t i ñư c th c hi n. Mô hình hoá cũng ñư c s d ng ñ d báo ñ n và m c ô nhi m không khí t i nh ng ñi m nh y c m v ti ng n và nh ng ñi m có yêu c u kh ng ch ô nhi m. Mô hình hoá ñư c s d ng sau bư c xác d nh ph m vi, k t qu mô hình góp ph n l p b ng ma tr n so sánh. V i trình ñ cao c a công ngh máy tính, mô hình còn giúp ích trong vi c t o c nh quan ñ p trong quá trình hình thành tuy n ñư ng (s u n lư n hài hoà c a ñư ng v i c nh quan chung). Ma tr n so sánh ñư c s d ng trong quá trình so sánh phương án, ma tr n có th l p theo cách so sánh tương ñ i hay so sánh giá tr .

- So sánh tương ñ i: là căn c vào m c ñ ñ t ñư c c a phương án (PA) ng v i các ch tiêu mà ñánh giá m c ñ ñ t ñư c là t t, trung bình hay kém. T các m c ñ ñánh giá ñó có th ch n ra phương án ñ t ñư c m c ñ ñánh giá có th ch n ra phương án ñ t ñư c m c ñ t t nh t, ví d xem ma tr n so sánh 3 phương án sau: V i quy ư c PA nào th a mãn t t nh t ch tiêu nào ñó thì ñư c ghi 3 d u (O), t t trung bình thì ghi 2 d u (O) và t t ít nh t thì ghi 1 d u (O), v i k t qu so sánh như v y thì có th nh n th y PA2 là ñáp ng các ch tiêu môi trư ng t t nh t. B ng 4.1. Ma tr n so sánh theo 3 phương án PA1 Ch tiêu 1 Ch tiêu 2 Ch tiêu 3 Ch tiêu 4 Ch tiêu 5 Ch tiêu 6 Ch tiêu 7 O OO OOO O OO OO OO PA2 OO OOO O OOO OO OO O PA3 OO O OO OO O OOO O

Trong nhi u trư ng h p ma tr n so sánh, ngoài nh ng ch tiêu v môi trư ng, các ch tiêu v kinh t k thu t cũng ñư c ñem vào ñ so sánh ñ ng th i. - Ma tr n so sánh giá tr : khác v i ma tr n so sánh tương ñ i ch dùng tr ng s ñ cân nh c. Tuỳ theo t m quan tr ng c a các ch tiêu môi trư ng mà ñưa ra các tr ng s khác nhau. Ví d ch tiêu 1,2,5 có tr ng s là 0,5, ch tiêu 3,4 có tr ng s là 1, ch tiêu 6,7 có tr ng s 1,2 và v i ñi m tr ng s như th thì PA1 trong ví d trên s là PA t t nh t v m t môi trư ng. Vi c cho ñi m tr ng s c n ñư c th ng nh t gi a các thành viên trong nhóm xét ÐTMC. 3. Các bi n pháp gi m thi u tác ñ ng tiêu c c Các bi n pháp gi m tác ñ ng tiêu c c trong ÐTMC, n u xét riêng cho quy ho ch ñư ng b là không toàn di n, song do ph m vi nghiên c u ñã ñ ra, trong giai ño n ÐTMC có th bao g m các bi n pháp gi m thi u sau:

61

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

Gi i pháp ñi u ch nh quy ho ch Là gi i pháp nh m lo i b hoàn toàn các hi u ng tiêu c c nh m c i thi n s hoà nh p c a quy ho ch vào môi trư ng. Các gi i pháp gi m nh cũng có th cho phép t i ưu hoá các tác ñ ng tích c c ñ nh m làm cho quy ho ch t t hơn. Bi n pháp gi m tác ñ ng tiêu c c t t nh t trong giai ño n này là phòng tránh/có nh ng s a ñ i c n thi t ñ i v i quy ho ch ñ không nh hư ng ñ n môi trư ng (ví d , n u tuy n ñư ng d ñ nh c t ngang qua m t khu v c t nhiên có ñ nh y c m thì thay ñ i tuy n ñư ng ñi th ng ñ ñi vòng qua khu v c có ñ nh y c m, ñó là cách t t nh t ñ tránh tác ñ ng). Chính vì lý do này mà m t ñi u r t quan tr ng là phát hi n ra nh ng tác ñ ng “ñư c m t” chính ñ i v i môi trư ng càng s m càng t t trong quá trình so n th o quy ho ch ñư ng cùng v i các quy ho ch phát tri n khác ñ còn có th thay ñ i ñư c hư ng c a tuy n ñư ng tránh vi c hình thành các ñi m nóng. Gi i pháp làm gi m lư ng khí ô nhi m phát th i t giao thông ñư ng b : Mu n gi m lư ng khí phát th i t giao thông ñư ng b c n th c hi n m t s bi n pháp như sau: - Nâng cao n n p s d ng xe tình tr ng k thu t t t nh t b ng cách th c hi n ñ y ñ quy ñ nh v khám xe và b o dư ng xe thư ng xuyên ñ ng th i ñào t o lái xe có trình ñ chuyên môn cao. - Lo i d n các xe ñ i cũ, ñã s d ng quá lâu và ñang v n hành v i tình tr ng k thu t r u rã. Trong tương lai các xe nh p kh u yêu c u ph i có su t hao nhiêu li u nh . - Nghiên c u ng d ng các nhiên li u s ch cho ô tô xe máy (khí thiên nhiên, năng lư ng ñi n và năng lư ng m t tr i). - Gi m ách t c giao thông trong thành ph b ng cách gi m phương ti n cá nhân và tăng phương ti n công c ng. T o nh ng nút giao thông c t khác m c và b trí h ñi u hành giao thông ñ ng b các nút giao c t. Các gi i pháp gi m lư ng khí phát th i liên quan m t thi t ñ n các quy ñ nh hay chính sách ñư c ñưa ra mang tính chi n lư c và thư ng ñư c th c hi n b ng các chương trình hành ñ ng qu c gia. Gi i pháp gi m ti ng n t giao thông ñư ng b : tương t như gi m lư ng khí phát th i t xe c , vi c gi m n liên quan ñ n ch t lư ng xe và các bi n pháp gi m thi u s liên quan ñ n các quy ñ nh và chính sách. Trong ÐTMC quan tâm ñ n t ng s ngư i ch u nh hư ng ti ng n t GTVT và liên quan ñ n vi c ñưa ñư ng giao thông ra xa khu dân cư. Gi i pháp ñ n bù: M t s tác ñ ng không th tránh ñư c, cũng không th gi m nh ñư c. Khi ñó, ngư i ta có th th c g ng ñ n l i nh ng m t mát, b t lu n ñó là tài nguyên thiên nhiên hay m t h p ph n nhân văn. Ví d , vi c phá hu m t bãi cá ñ trong môi trư ng nư c có th ñư c ñ n bù b ng cách b trí m t bãi cá ñ khác có di n tích tương t ngay c nh ñó; các quy ñ nh này ph i ñư c d tính trên b n ñ quy ho ch. 4. Chương trình monitoring môi trư ng Chương trình monitoring môi trư ng ph c v cho ÐTMC là chương trình nh m c p nh t s li u hàng năm v các thành t môi trư ng trong ph m vi c n xem xét c a quy ho ch. Nh m ñ c t các ngu n tài nguyên (nhân t o và t nhiên) c a vùng quy ho ch. K t qu monitoring thư ng ñư c ra dư i d ng b n ñ g m: - Các công ư c qu c t v ña d ng sinh h c, v tài nguyên môi trư ng m i ñư c ký hàng năm - D báo v tình tr ng s d ng ñ t - D báo v các ngu n tài nguyên và môi trư ng

62

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

- Các ñi m nóng v môi trư ng s hình thành - D báo v xói mòn ti m n, các r i ro ñ a ch t (lún, trư t và ñ ng ñ t) trong vùng quy ho ch. - D báo v vi c hình thành các ngu n gây ô nhi m và m c ñ c a ngu n th i. - D báo v tình tr ng ô nhi m trong khu v c - Các thay ñ i v quy ho ch phát tri n c a vùng có quy ho ch ñư ng. - Các tiêu chu n m i nh t ñư c áp d ng v ch t lư ng môi trư ng. 2.2. Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng trong d án ñư ng mòn H Chí Minh ño n qua Vư n qu c gia Cúc Phương (Ngu n: T p chí C u Ðư ng Vi t Nam 5/2003) 1. Gi i thi u chung 1) Ðư ng H Chí Minh, ño n t C u S i (km57+000, theo lý trình c a D án ñư ng H Chí Minh) ñ n M c Sơn (km 170+000) thu c hai t nh Hoà Bình và Thanh Hoá. Ch n ngang gi a hai t nh này là hai h th ng núi ñá vôi ch y song song nhau, b t ngu n t cao nguyên M c Châu - Sơn La theo hư ng tây b c ñông nam kéo dài t i ñ ng b ng c a các t nh Ninh Bình và Thanh Hoá. Xen k gi a hai h th ng núi này là các ñ i th p phát tri n trên ñá sét và núi ñá vôi v i nh ng thung lũng nh h p cùng v i hư ng núi. T t c chúng h p thành m t thung lũng tương ñ i l n và dài ñư c bao quanh b i hai h th ng núi. Trong thung lũng ñó có vư n Qu c gia Cúc Phương. Tuy nhiên, h th ng núi ñá vôi này b phân cách m nh m b i các ho t ñ ng ki n t o c , trong ñó có ñ t gãy sâu ch y c t ngang qua h th ng núi ñá vôi theo hư ng b c - nam. Chính ñ t gãy này ñã t o ra sông Bư i. Nh con sông này, nư c t sư n núi phía b c ch y thoát v phía nam, tư i cho cánh ñ ng m t s huy n phía b c Thanh Hoá. Ngư i Mư ng t 5 ñ i này ñã ñ n sinh cư d c thung lũng sông Bư i, h ñi l i, giao lưu v i nhau và v i các ñ a phương khác qua m t con ñư ng n m trên th m sông và ch y men theo b sông, ñó là ñư ng TL 437. H th ng ñư ng 500 KV cũng ñi d c sông này ñưa ñi n t th y ñi n Hoà Bình v các t nh phía nam v i lý do: ñư ng t i ñi n là ng n nh t. 2) Cúc Phương là vư n qu c gia (VQG) ñ u tiên Vi t Nam, ñư c thành l p theo Quy t ñ nh s 72/TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 7 tháng 7 năm 1962 và phê chu n lu n ch ng kinh t k thu t VQG Cúc Phương theo quy t ñ nh c a H i ñ ng B trư ng s 139/CT ngày 9 tháng 5 năm 1988. T ng di n tích t nhiên c a VQG là 22.200ha. Trong ñó, khu b o v nguyên v n là 20.745ha; khu chuyên dùng di n tích 734ha; còn l i là vùng ñ m. Ðo n sông Bư i ch y trên ph m vi VQG là m t ranh gi i t nhiên chia c t rõ r t vư n thành hai ph n: phía ñông và phía tây, 90% lãnh th VQG phía ñông sông Bư i, l p thành m t khu v c trung tâm v i h sinh c nh r ng nguyên sinh, ñ ng th i là sinh c nh thích nghi c a ph n l n các loài ñ ng v t hoang dã quý hi m c a Cúc Phương và 10% phía tây sông Bư i, nơi r ng ñã tr thành h sinh thái nông nghi p và khu v c ñ m, nơi r ng th sinh ñang trong quá trình ph c h i. Ð ñ m b o tính nguyên v n c a Vư n, t nh Thanh Hóa ñư c l nh c a Chính ph ñang xúc ti n vi c di d i s dân ra kh i ph n phía tây c a Vư n. Hi n ñang có nh ng ñ xu t n i li n Cúc Phương v i Pù Luông, t o khu sinh c nh ñá vôi n i t Sơn La ñ n Cúc Phương (hình 1) 3) VQG Cúc Phương là m t kho tàng di s n thiên nhiên v lĩnh v c ña d ng sinh v t, ña d ng c nh quan ñ a lý. Vì v y, “vi c s d ng, khai thác khu b o t n thiên nhiên ph i ñư c phép c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng” theo Ði u 13 - Lu t b o v môi trư ng, D án ñư ng H Chí Minh ñã xem xét m t cách nghiêm túc v n ñ này. Ðo n tuy n qua VQG Cúc Phương ñã ñư c l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng (ÐTM) riêng và ñã ñư c B trư ng B KHCN và MT phê chu n trong quy t ñ nh s 209/QÐ-BKHCNMT-MTg ngày 31/1/2001. Sau 3 l n th m ñ nh c p Nhà nư c vào tháng

63

Sau ñó. Dư i ñây là ph n gi i thi u chi ti t v k t qu so sánh l a ch n phương án t i ưu gi a PA1 và PA3a. 2. d dàng lo i b các phương án này.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 7/2000.36 1.066 7 8 9 10 Km M cñ km km 10 Th p 0 0 30 Cao 15 25 11 km 0 4 64 . ngư i ta quy chúng v cùng m t ñơn v chung.888 368.393 3.379.315. 2. 2b và 3b có quá nhi u như c ñi m.1 1. 6/2001 và tháng 10/2001. kinh t và môi trư ng t 5 phương án bao g m: .Phương án vòng xa v phía tây. Vi c ÐTM ño n ñư ng ñi qua VQG Cúc Phương ñư c th c hi n sau khi ti n hành phân tích so sánh xét m t t ng h p theo các khía c nh k thu t.298.5m ngay c khi có c u c n Ðơn v Km m3 m3 m m T ñ ng PAI 31 377.469 PA3a 58. Phương án ñư c ch n là phương án có ch s tác ñ ng th p nh t. Các bư c th c hi n L a ch n các thông s dùng ñ so sánh: ñã l a ch n 23 thông s ñ so sánh (b ng 4.1: L a ch n các thông s so sánh TT 1 2 3 4 5 6 Thông s K thu t Chi u dài xây d ng Kh i lư ng ñào n n Kh i lư ng ñ p n n C u C ng Kinh t T ng m c ñ u tư Môi trư ng Ð a m o .2 phương án ñi v phía ñông trong ñó có phương án ñi qua các vùng ñ m VQG và ôm sát khu b o v nghiêm ng t (PA 3a và PA 3b) .Và phương án c u c n k t h p Hình 2: Sơ ñ v trí các phương án tuy n Do các phương án PA2a.Phương án ñi v phía tây ñ c h m qua dãy Pù Luông (PA2a) . 2. QL15 qua Tòng Ð u v Ng c L c (PA 2b) .408. B n ch t c a phương pháp là t các thông s dùng ñ so sánh không cùng? th nguyên. theo Q6. So sánh l a ch n phương án t i ưu gi a PA1 và PA3a.361 1.505 5.ñ a ch t Tuy n qua cánh ñ ng Karst Xáo tr n do xói mòn và lũ bùn ñá Tuy n c t qua thung lũng ñá vôi và gi ng Karst Tuy n c t qua ñ i cà nát th ôc h t ng Tân L c Ng p lũ và thoát lũ Ng p sâu t 3 . 2.570 749.871 1. trên cơ s th ng nh t các ñánh giá c a các chuyên gia c a nhi u lĩnh v c khác nhau ch nh bình các ch s tác ñ ng r i tính t ng các ch s tác ñ ng theo m i phương án.893. Tóm t t v phương pháp Phương pháp s (phương pháp c a Odum) ñư c s d ng ñ so sánh tìm phương án t i ưu gi a hai phương án. B ng 4.673 1.1). 1.

ng p lũ và thoát lũ.09 1 1 0 0.83 Thông s PA1 PA3 65 . tài nguyên sinh v t.2) B ng 4.3 0 0 1 1 1 1 0.13 0 1 1 1 0.ñ a ch t 7 8 9 10 Tuy n qua cánh ñ ng Karst Xáo tr n do xói mòn và lũ bùn ñá Tuy n c t qua thung lũng ñá vôi và gi ng Karst Tuy n c t qua ñ i cà nát th ôc h t ng Tân L c Ng p lũ và thoát lũ 11 12 13 Ng p sâu t 3 . chi m d ng ñ t và tái ñ nh cư.73 1 1 1 0.4 Cao Cao Cao 20 Cao Cao Cao Trong ñó.49 1 0.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Chi u dài tuy n có nguy cơ xói l do lũ núi Ng p lũ do phân lũ c a sông Hoàng Long Chi m d ng ñ t và tái ñ nh cư S h ph i di r i S nhân kh u b nh hư ng Di n tích ñ t th cư b chi m d ng Xáo tr n do tái ñ nh cư Xáo tr n do di dân ngư c Xáo tr n do phát tri n dân cư d c tuy n Tài nguyên sinh v t L n chi m h sinh thái r ng (tái sinh) Xáo tr n do ñe do ñ n các loài chim quý hi m Xáo tr n do s di cư c a ñ ng v t hoang dã Xáo tr n do ti p c n c a con ngư i ñ n vư n và kh năng gi m thi u km km H Ngư i Km2 M cñ M cñ M cñ Km M cñ M cñ M cñ 2 0 87 348 374 Th p Th p Th p 8 Th p Th p Th p 15 7 921 3.94 1 0. Lư ng hoá các thông s (B ng 4.5m ngay c khi có c u c n Chi u dài tuy n có nguy cơ xói l do lũ núi Ng p lũ do phân lũ c a sông Hoàng Long Chi m d ng ñ t và tái ñ nh cư 14 15 S h ph i di r i S nhân kh u b nh hư ng 0.27 1 0.09 0.53 0.2: K t qu lư ng hóa các thông s TT K thu t 1 2 3 4 5 Chi u dài xây d ng Kh i lư ng ñào n n Kh i lư ng ñ p n n C u C ng Kinh t 6 T ng m c ñ u tư Môi trư ng Ð a m o . các thông s môi trư ng ñư c l a ch n theo 4 v n ñ : Ð a m o .33 0.Ð a ch t.684 7.

3: Ch nh bình và tính t ng ch s tác ñ ng TT K thu t 1 2 3 4 5 chi u dài xây d ng Kh i lư ng ñào n n Kh i lư ng ñ p n n C u C ng Kinh t 6 T ng m c ñ u tư Môi trư ng Ð a m o .19 2 5 4 2.08 3 2.45 1.5m ngay c khi có c u c n Chi u dài tuy n có nguy cơ xói l do lũ núi Ng p lũ do phân lũ c a sông Hoàng Long Chi m d ng ñ t và tái ñ nh cư 14 15 16 17 18 19 S h ph i di r i S nhân kh u b nh hư ng Di n tích ñ t th cư b chi m d ng Xáo tr n do tái ñ nh cư Xáo tr n do di dân ngư c Xáo tr n do phát tri n dân cư d c tuy n Tài nguyên sinh v t 20 L n chi m h sinh thái r ng (tái sinh) 4 1.4 0.2 0 0 4 4 5 4 5 2.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 16 17 18 19 Di n tích ñ t th cư b chi m d ng Xáo tr n do tái ñ nh cư Xáo tr n do di dân ngư c Xáo tr n do phát tri n dân cư d c tuy n Tài nguyên sinh v t 20 21 22 23 L n chi m h sinh thái r ng (tái sinh) Xáo tr n do ñe do ñ n các loài chim quý hi m Xáo tr n do s di cư c a ñ ng v t hoang dã Xáo tr n do ti p c n c a con ngư i ñ n vư n và kh năng gi m thi u 0.45 0.9 0.65 1.ñ a ch t 7 8 9 10 Tuy n qua cánh ñ ng Karst Xáo tr n do xói mòn và lũ bùn ñá Tuy n c t qua thung lũng ñá vôi và gi ng Karst Tuy n c t qua ñ i cà nát th ôc h t ng Tân L c Ng p lũ và thoát lũ 11 12 13 Ng p sâu t 3 .3 1 1 1 1 B ng 4.82 3 1.3 1 1 1 1 0.45 5 5 4 3 3 2 2.33 1.3 0.6 4 5 5 4 5 3 3 0.3 0.9 5 5 4 5 3 3 5 3 4 0 0.39 0 5 3 4 4 4 5 4 1.3 0.3 0.5 0.66 Thông s T m quan tr ng PA1 PA3a 66 .45 0.8 1.

Hi n tư ng s t lún công trình có th x y ra t i các cánh ñ ng Karst ng m gây s t. Nguy cơ di dân ngư c và ñ nh cư d c tuy n là ch c ch n s x y ra làm cho v n ñ phân b dân cư và môi trư ng tr lên nghiêm tr ng. ý nghĩa c a t n th t này ñư c ñánh giá là r t quan tr ng. cũng ñ u ít xâm h i ñ n tài nguyên nào. ñ n bù. Cân nh c th n tr ng chi phí ñ u tư cho ño n tuy n mang m t ý nghĩa r t quan tr ng. s m t nư c trong ñ i ñ p v c a h t ng Tân L c là tiêu ñ d n ñ n s t lún công trình. ngu n cung c p v t li u cho lũ bùn ñá. ng p lũ do phân lũ sông Hoàng Long và tình tr ng ng p sâu ñ n 5m t i các xã Thành Vinh. • Chi m d ng ñ t và tái ñ nh cư.000t ñ ng. Ðó là nhưng nh hư ng r t nghiêm tr ng khi tác ñ ng ñ n 15 loài quý hi m và 01 loài cá ñ c h u (Cá Ni t Cúc Phương) d c theo ño n tuy n phía nam Vư n t km 110 67 . • V n ñ ng p lũ và thoát lũ g n như ñã ñư c gi i quy t khi xây d ng tuy n c u c n . thư ng hay b ng p l t.ñư ng ñ p ñ i v i PA1.5 1.Vi c ñào ñ p m t kh i lư ng ñ t ñá trong khu v c có nhi u hang ñ ng ñá vôi và trong khu ñ m VQG ngoài chi phí l n s t o ra nguy cơ s t gây m t n ñ nh cho chính công trình thi t h i này là quan tr ng. ñá lăn. tình hình ng p lũ sâu t i các xã Thành Vinh và Thành M là r t nghiêm tr ng. do v y tìm ra vùng ñ t m i dành cho vi c tái ñ nh cư không ph i là v êc ñơn gi n. Khía c nh môi trư ng • V n ñ ñ a m o ñ a ch t: Tai bi n ñ a ch t như s t trư t. N u không gi i quy t t t v n ñ này thì nó s gây t n th t cho d án và gây m t tác ñ ng x u t i môi trư ng nhân văn. khi ch xây d ng ñư ng qua nh ng thung khe và các thung lũng ñá vôi s tr thành các vùng tích nư c. dù theo phương án tuy n nào. Chúng ñư c ñ nh v t i các h sinh thái canh tác nông nghi p (d c t nh l 437. M c ñ quan tr ng do tình tr ng ng p lũ và thoát lũ có th ñư c? ñánh giá m c trung bình ñ n m c nghiêm tr ng tuỳ thu c vào m c ñ nh hư ng c a chúng. r t khó gi i quy t. l i là ñ t x u. Thành M ngay c khi có c u c n. cũng ñ u ít nhi u xâm h i ñ n tài nguyên sinh v t và h sinh thái ñang t n t i ñây. Nhưng ñ i v i PA3a s xu t hi n tình tr ng lũ núi d c tuy n sư n b c (km130 ñ n cu i tuy n).T ng kinh phí dành cho tuy n ñư ng H Chí Mình dài 1. .2 1. khi kho ng cách t A ñ n B b kéo dài ra.48 Khía c nh k thu t và kinh t : . B i chính ñi u ki n ñ a ch t quy ñ nh vi c ñ u tư cho các công trình nh m ñ m b o tính b n v ng. ñá l . hai bên b sông Bư i).09 5 1 5 90. • Tài nguyên sinh v t các phương án tuy n ñ u tránh khu v c b o v nghiêm ng t vùng gi a VQG Cúc Phương.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 21 22 23 Xáo tr n do ñe do ñ n các loài chim quý hi m Xáo tr n do s di cư c a ñ ng v t hoang dã Xáo tr n do ti p c n c a con ngư i ñ n vư n và kh năng? gi m thi u T ng ch tiêu tác ñ ng 5 4 5 1. Vi c ñi m t s lư ng r t l n các h gia ñình thu c các hu ên Nho Quan.100km kho ng là 5.Xét thu n tuý v giao thông. Ð c bi t.5 28. ñ ng th i ñe d a ñ n vi c b o v khu trung tâm v a Vư n. . di n tích ñ t canh tác l i ít. Th ch Thành Trong vùng d án là r t nghiêm tr ng vì ñây là các vùng ñ t ch t. Tuy nhiên. T m quan tr ng c a nh ng nguyên nhân gây tai biên ñ a ch t thay ñ i t m ch ñ n t n m ch r t m nh ph thu c vào quy mô c a m i tai bi n. nh hư ng t i ñư ng. V n ñ di dân. Hoàng Long. tái ñ nh cư luôn luôn ñư c quan tâm ñ c bi t trong các d án giao thông. v phong hoá t i vùng phân b ñá l c nguyên r t dày. Ðây là s c g n l n nh t c a nhà nư c ñ u tư cho d án này... thì nh ng t n th t v n doanh s kéo dài trong su t quá trình khai thác tuy n ñư ng sau này. Trong d án luôn ñư c quan tâm không ch ñ i v i các nhà môi trư ng mà còn c các nhà k thu t. m t y u t giúp cho ho t ñ ng Kast. ngư i ñông.

tài chính c a m t m t d án. toàn b các y u t c a h th ng. s lư ng ít . chúng ta không th không ñánh giá phân tích các tác ñ ng c a nó ñ n môi trư ng. Trong ñó m ng lư i GTVT Vi t Nam còn l c h u. văn hoá. Môi trư ng luôn có tính h th ng nên nó tuân theo quy lu t c a lý thuy t h th ng c a chúng ta không th tách r i m t vài y u t nào ñó ra kh i h th ng c a nó ñ phân tích. ñi u ki n sinh ho t.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng ñ n km 130 (PA3a). nư c. các quy t ñ nh ñ u tư.xã h i: M c s ng. phong t c t p quán. M c ñích c a nghiên c u kh thi ñánh giá tác ñ ng c a môi trư ng là: Phân tích ñánh giá ñư c toàn b các tác ñ ng tích c c c a d án trong quá trình th c hi n d án cũng như sau khi d án ñư c hoàn thành. Quan ñi m v phát tri n b n v ng Chúng ta c n ph i hi u rõ môi trư ng là m t h th ng các y u t bao g m: . công ngh : Các d án. Ngành GTVT ñóng vai trò vô cung quan tr ng. • Căn c vào k t qu so sánh. • Ph m vi ñ a lý: Ph i xác ñ nh vùng nghiên c u: Là vùng ch u tác ñ ng c a d án khi th c hi n cũng như khi hoàn thành. th c hi n công nghi p hoá. ph m vi ñ a lý. M t m ng lư i cơ s h t ng GTVT hoàn thi n s góp ph n to l n thúc ñ y kinh t phát tri n. 2. Trong ñó bài báo này ñ c p ñ n quan ñi m v ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và các n i dung c n thi t trong vi c nghiên c u kh thi ñánh giá tác ñ ng c a môi trư ng các d án ñ u tư xây d ng GTVT. không khí.Y u t v con ngư i. nư c u ng c a các thú sư n phía nam Vư n cũng r t nghiêm tr ng n u như không ki m soát ñư c s ti p c n ñ khai thác trái phép tài nguyên r ng t i khu trung tâm c a Vư n n u như c a r ng ñã ñư c m t i 30 km d c theo m t tuy n ñư ng dài trên 58km ôm sát Vư n. Ð t nư c ta ñang bư c vào th i kỳ công nghi p hoá. . xã h i và môi trư ng sinh thái.3. bên c nh vi c tính toán phân tích. c i ta các công trình giao thông ñã ñ u tư ñúng m c d n mang l i hi u qu cao. PA1 ñi d c sông Bư i theo t nh l 437 có t ng ch tiêu tác ñ ng th p hơn r t nhi u so v i phương án 3a. nghiên c u nó. 1. trình ñ văn hoá. th i gian và kinh phí.Y u t sinh thái. c n ñư c phát tri n ñi trư c m t bư c. . các ch tiêu ñánh giá v m t kinh t . truy n th ng văn hoá c a c ng ñ ng dân cư ñó. t nhiên: Ð t ñai. M i h th ng môi trư ng b n v ng ph i tính ñ n s phát tri n hài hoà c a t t c các y u t . Chính vì v y Ð ng và Nhà nư c ñang t p trung ưu tiên ñ u tư xây d ng cơ s h t ng GTVT. môi trư ng v t lý. nh ng nh hư ng có t m quan tr ng n u như có m t tuy n ñư ng ñ p ngăn c n vi c di cư.Y u t kinh t . hi n ñ i hoá ñ t nư c. Nhi u d án xây d ng. Vì v y phương án 1 là phương án t i ưu. 2 Các bư c th c hi n c a m t nghiên c u kh thi ñánh giá tác ñ ng Môi trư ng Bư c 1: Xác ñ nh gi i h n c a nghiên c u Bao g m 3 gi i h n. Ph n ñ u ñ n năm 2020 Vi t Nam tr thành m t nư c công nghi p. Gi i quy t tri t ñ v n ñ c n ph i có tuy n c u c n như ñã ñư c trù tính ñ i v i PA1. nêu các y u t : Con ngư i. 68 . hi n ñ i hoá. ñi l i và tìm ñ n ngu n th c ăn. ch t lư ng s u r t h n ch phương pháp kinh t ñ t nư c. Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng c a d án kh thi Xây d ng giao thông v n t i. nâng c p. Vi c xác ñ nh ñúng ph m vi vùng nh hư ng r t quan tr ng trong m t s trư ng h p tác ñ ng c a vi c th c hi n d án ñ n các vùng ph c n th hai và th ba còn m nh hơn là ño n vùng tr c ti p có d án th c hi n. (Ngu n: T p chí Giao thông v n t i 4/ 2002).

ph ng v n ho c t các s li u th ng kê v. • Gi i h n v kinh phí cho nghiên c u: Nó quy t ñ nh m c ñ ñi sâu vào trong phân tích ñánh gía c a nghiên c u.v. c ng và công trình c ng thư ng có các lo i tác ñ ng sau: • Môi trư ng nư c 69 . + Ð i v i các CTGT ñư ng thu . ñư ng. Bư c 3: Xác ñ nh các v n ñ c n ñánh giá trong nghiên c u Các v n ñ ch y u v xã h i nhân văn: Ð i v i các d án ñ u tư xây d ng GTVT nhìn chung ñ u có tác ñ ng (Tuỳ theo m c ñ c a m i d án) ñ n các m t sau: • Vi c làm c a dân cư trong vùng nghiên c u. • Dân t c thi u s . • v. • Th m m và c nh quan... • v. Các tác ñ ng c a d án có th thay ñ i ñư c theo th i gian. Các m t quan tâm ch y u v môi trư ng? sinh thái + Ð i v i công trình giao thông c u. Phương pháp thu nh p thông tin: B ng các ñi u tra. ñi khám ch a b nh. ñ ngv t hi n t n t i trong khu v c. t l có vi c làm. thu ho ch. giáo d c.. dân t c thi u s (n u có). • Thu nh p. ñư ng b và c u. • Ch t lư ng không khí. • Tôn giáo.. Cũng như l a ch n phương pháp phân tích ñánh giá phù h p. phân ph i. • Môi trư ng nư c. Ðánh giá hi n tr ng môi trư ng sinh thái: • Ch t lư ng không khí. Ðánh giá hi n tr ng v xã h i.. ñư ng s t thư ng có các lo i tác ñ ng sau: • Môi trư ng ñ t và xói l . l c lư ng lao ñ ng.v.. • Chi m d ng ñ t ñai và tái ñ nh cư • Di s n văn hoá. các lo i v êc làm. các d ch v công c ng. • Th m th c v t và ñ ng v t • Ti ng n. • Th m th c v t. • Ði u ki n sinh ho t: Ði h c. nhân văn: • Dân s .v. ñ rung • v. • Ch t lư ng nư c. • M c s ng: Thu nh p • Trình ñ văn hoá. Có th tác ñ ng x y ra ngay khi d án b t ñ u th c hi n. ñi làm. • Các d ch v công c ng hi m có. l ch s và tôn giáo. mua bán s n ph m. • .v. có nh ng tác ñ ng x y khi d án ñã ñi vào v n hành. • Y t . Bư c 2: Phân tích hi n tr ng c a khu v c nghiên c u v xã h i nhân văn và môi trư ng sinh thái.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng • Ph m vi th i gian: Ph i xác ñ nh ñư c th i kì nghiên c u là giai ño n th i gian chúng ta c n ph i ñánh gía nh ng tác ñ ng c a d án.

Xác ñ nh các ch tiêu xã h i nhân văn văn và môi trư ng sinh thái Các ch tiêu con ngư i. Bư c 6: Phân lo i tác ñ ng tiêu c c và tích c c Bư c 7: Tuyên truy n r ng rãi các thông tin này trong nhân dân vùng nghiên c u Bư c 8: Ghi nh n các ph n ng. Bư c 5: D báo các ch tiêu xã h i nhân văn và môi trư ng D báo trong vi n c nh có d án theo các k ch b n • L c quan • Th c t • Bi quan D báo ch tiêu trong vi n c nh không có d án D báo các tác ñ ng c a d án Trên cơ s s khác bi t c a các ch tiêu nghiên c u khi có d án và khi không có d án ñ ño các tác ñ ng c a d án.2001) 70 . phân tích và ñ ra quy t ñ nh • Thu nh n các ph n ng b ng các câu h i. ph ng v n ñi u tra. Các ch tiêu môi trư ng sinh thái • Ð ô nhi m khí quy n • Di n tích không gian xanh • Ð ô nhi m nư c • Ð n xung quanh • Ð rung ñ ng • v. • Phân tích các ph n ng • K t lu n liên quan ñ n d án Tài li u tham kh o..4.v. 2.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng • • • • Th y văn và thu h c ven b Môi trư ng ñ t và tr m tích Th m th c v t và ñ ng v t Ch t lư ng không khí.v. Bư c 4. Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng c a d án m r ng b nh vi n ña khoa t nh Thanh Hóa (trích ph n ñ u) (Ngu n: S Y t Thanh Hóa . t l sinh • T c ñ tăng dân s • T c ñ tăng GDP vùng nghiên c u • Thu nh p bình quân trên h gia ñình • Trình ñ văn hóa bình quân • T l tăng dân s và nhà • T c ñ gia tăng t i ph m • v. xã h i • T l th t nghi p • T l ch t..

SO2. 2.4. Các tác nhân ch y u làm nh hư ng t i môi trư ng là: ch t th i r n. phương ti n và máy móc thi công. máy móc c ng thêm khí th i t các công trình v sinh. các tác nhân gây ô nhi m nư c và các tác nhân gây ô nhi m ñ t. các ch t h u cơ bay hơi. NO2. cán b . Ðánh giá tác ñ ng t i môi trư ng do ho t ñ ng c a b nh vi n ña khoa Thanh Hóa Ho t ñ ng c a B nh vi n Ða khoa Thanh Hóa t o nên nhi u tác nhân làm nh hư ng ñ n môi trư ng c a b nh vi n và khu v c lân c n. . cát (có ch a vôi cát và xi măng). công nhân viên c a b nh vi n ñã ph i ch u ñ ng s ô nhi m do nh ng công trình t ho i. công nhân viên c a b nh vi n cũng như công nhân t nhi u nơi t p trung trong b nh vi n. b nh d ch có th x y ra nh hư ng tr c ti p ñ n công nhân và các cán b ph c v . .S d ng thi t b có phóng x .Quá trình khám và ñi u tr b nh nhân có dùng m t s ch t h u cơ bay hơi (Alcol.Ti ng n và ñ rung do ho t ñ ng c a các phương ti n v n t i. ngu n g c phát sinh ñư c trình bày trong b ng. CO2. Ma tr n y u t ô nhi m môi trư ng và ngu n phát sinh tác ñ ng Y u t ô nhi m môi trư ng Ô nhi m không khí:Mùi. nư c 71 .Do b i d n truy n các vi khu n khu trú t i các bu ng b nh Ô nhi m nư c: Các ch tiêu Nư c th i sinh ho t. s d ng phương ti n thi công ñ u ph i có bi n pháp an toàn lao ñ ng và phòng ng a s c . Các y u t trên gây nh hư ng ñ n s c kh e c ng ñ ng. nư c v sinh t i b nh vi n. phòng trong b nh vi n. cán b công nhân viên và nh t là các b nh nhân ñang ñi u tr t i các khoa.b sung và hi n ñ i hóa. B ng 4. Các ch tiêu ño ñ c ñ i v i t ng y u t ñã nêu trong ph n hi n tr ng. Ðây là v n ñ c n gi i quy t vì hi n t i b nh nhân. b nh nhân trong b nh vi n. v n chuy n. ch y u là khí th i c a ñ ng cơ. cán b . ñá. ñi u ki n sinh ho t ăn không thu n l i có th nh hư ng ñ n s c kh e. ti ng n và b c x ion. Ðánh giá tác ñ ng t i môi trư ng c a giai ño n th c hi n d án Ð ti n hành công vi c ñi u ch nh . phá d các nhà 2 t ng cũ. d án này ph i th c hi n giai ño n chu n b c i t o và giai ño n thi công xây d ng (trong su t th i gian trên b nh vi n v n ph i ti p t c khám và ch a b nh). CO. Các khí th i này s làm nh hư ng ñ n s c kh e công nhân xây d ng và cán b công nhân viên c a b nh vi n cũng như b nh nhân ñang ñi u tr t i b nh vi n. .B i: B i phát sinh do t p k t v t li u như g ch. nư c th i t các ho t ñ ng sinh ho t c a công nhân xây d ng trong khuôn viên b nh vi n. thi t b b c d và máy móc ph c v thi công trên công trư ng.Do s phân hu sinh h c các ch t h u cơ. Ete) .Khí th i: SO2. COD cao). cát gây tác ñ ng tr c ti p ñ n công nhân thi công. xi măng. NO2 và THC. V an toàn lao ñ ng : Khi thi công các công trình. . vì khí h u. Các khí th i này thoát ra t các phương ti n v n t i. b ph t ñã quá cũ c a b nh vi n.Nư c th i t công trình xây d ng do r a ñá. các tác nhân gây ô nhi m không khí. Các ngu n gây ô nhi m chính trong quá trình thi công c i t o là: . H2S.Quá trình ñ t nhiên li u do n u b p và ô tô ñi l i trong và ngoài khu v c. N u c ng thêm ô nhi m do xây d ng s nh hư ng l n ñ n s c kh e c a b nh nhân. . b ph t không ñ m b o yêu c u v thông s H2S (như ph n hi n tr ng ñã nêu) và s ô nhi m do nư c th i (có BOD. l p ñ t thi t b . Ngu n g c phát sinh . vi khu n trong không khí. N u không x lý t t thì nư c th i này s nh hư ng ñ n h th ng thoát nư c c a b nh vi n và tr c ti p là h th ng x lý nư c th i c a b nh vi n.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 1.

S h p th lư ng l n SO2 có kh năng gây b nh cho h t o huy t và t o ra methemoglobin tăng cư ng quá trình ô xy hóa Fe (II) thành Fe (III). Khi n ng ñ SO2 trong không khí kho ng 1-2ppm có th gây t n thương ñ i v i lá cây sau vài gi ti p xúc. nh c ñ u Ng t. khi hô h p H2S s ng m d n vào máu t o k t t a s t làm gi m h ng c u. ñào th i amoni c ra nư c ti u và ki m ra nư c b t. c. Ô xít các bon (CO) và khí các bonic (CO2) Ô xít các bon d gây ñ c do k t h p khá b n v ng v i hemoglobin thành cácboxyhemoglobin d n ñ n gi m kh năng v n chuy n ô xy c a máu ñ n các t ch c t bào. SOx. Ð c tính chung c a SO2 th hi n r i lo n chuy n hóa Protein và ñư ng. các khi SOx. c ch Enzym oxydaza.15 . mưa ch y tràn BOD. nh hư ng ñ n s c kh e c a ngư i hít ph i. NOx khi b ô xy hóa trong không khí và k t h p v i nư c mưa t o thành mưa a xít gây nh hư ng t i s phát tri n c a cây tr ng và th m th c v t. B i B i (ch y u là b i cơ h c) trong khu v c b nh vi n và lân c n gây ra ch y u do m t ñ ngư i ñi l i quá ñông. NO2 là các ch t khí kích thích. Các khí axit (SOx.000 ppm % Bi u hi n ñ c tính Khó th . N ng ñ t i ña cho phép c a CO2 là 0. NOx khi k t h p v i b i t o thành các h t b i axít lơ l ng. ñ a y. không có phương ti n phun nư c trong khu v c b nh vi n. NOx) SO2.1%. SO2 có th nhi m ñ c qua da gây s chuy n hóa ki m tính làm gi m d tr ki m trong máu. s có m t c a SOx.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng hóa lý: ch t r n lơ l ng. Ð i v i v t li u.T khám ch a và ñi u tr b nh . pha ch thu c t i khoa Dư c.T quá trình sinh ho t c a cán b công nhân viên. xét nghi m. Khi ng i ph i b i cơ h c vào ph i.0. b nh nhân và ngư i thăm nuôi b nh nhân 2.004%. ñ t. NOx vào cơ th qua ñư ng hô h p ho c hòa tan vào nư c b t ru i vào ñư ng tiêu hóa sau ñó phân tán vào máu tu n hoàn. Ð i v i các loài th c v t nh y c m gi i h n gây ñ c kinh niên kho ng 0. ng t th N ng ñ CO2 trong không khí s ch chi m 0. . vi sinh v t. d. Khí CO2 gây r i lo n hô h p c a ph i và t bào do chi m m t ch c a ôxy.0. 72 .1. NOx trong không khí nóng m làm tăng cư ng quá trình ăn mòn kim lo i. n u kích thư c nh hơn 2-3µm s vào t i ph nang. COD. Khí H2S Khí H2S sinh ra do quá trình phân hu các ch t protit.000 ppm% 100. M t s ñ c trưng gây ng ñ c c a CO2 như sau: N ng ñ CO2 ppm% 50. phá hu v t li u bê tông và các công trình xây d ng nhà c a. Ô nhi m ñ t: nh hư ng ñ n Do nư c th i b nh vi n nhi u năm chưa x lý tri t ñ các vi sinh v t có l i trong gây nên.003 . b ñ i th c bào phá hu ho c dưa ñ n h th ng b ch huy t. albumin.30 ppm. Các y u t gây ô nhi m không khí a. b. thi u vitamin B và C.Gi i ph u. Nh y c m nh t ñ i v i SO2 là ñ ng v t b c th p như rêu. . ph i s b kích thích và phát sinh nh ng ph n ng gây xơ hóa ph i t o nên các b nh v hô h p. Ð i v i th c v t. khi ti p xúc v i niêm m c m ư c t o thành các a xít SOx.

mùa mưa là 197.2005) (Ngu n PGSTS Nguy n Ðình M nh Khoa ñ t & môi trư ng.7mm/tháng. Tóm t t d án: Phong Châu là huy n trung du có 35 xã.2mm/tháng. T nh Phú Th (giai ño n 1999 . • Tài nguyên ñ t: . + Ð t d c t 8 . mùa mưa là 66.870. • Phong Châu có 2 tuy n qu c l qua là Qu c L 2 và 32C • Hai tuy n sông: Sông Lô (phía b c) và Sông H ng (phía Nam) • Hai khu công nghi p l n là Bãi B ng & Lâm Thao. T ng tính ôn là 28730C. T ng tích ôn là 57520C. + Lao ñ ng NN: 81. + Dân s Nông nghi p : 85. cách Hà n i g n 100km. + Ð t xám b c màu 381ha (>1%) + Vùng ñ i núi: Ð vàng : 9105ha (31%) Vàng nh t : 5471ha (18. Ð nh hư ng SD ñ t (theo quy ho ch) • 2115 ha chuy n t 2 lúa sáng 2 lúa + v Ðông. 3 th tr n.50%) + Ð t d c t 3429ha (11.3 ha (ch y u r ng s n xu t) • Tài nguyên nhân văn: 1999 t ng dân s 240.7%. • 246 ha tr ng cây có giá tr kinh t cao.395 ngư i (82%) + Lao ñ ng phi NN : (17. • Có trung tâm văn hoá qu c gia: Ð n Hùng.15 ñ là >20% .000ngư i.Phú H . Khí NH3 Khí NH3 kích thích th n kinh và có mùi khó ch u 2.7%) + Ð t ng p nư c1469ha ( 5.45%) + Ð t PS ñư c b i : 1259ha (4.3%) + Ð t PS không ñ ơc b i ñ p. ÐHNNI.3%.2004) 1. Sao Mai. • Mùa l nh nhi t ñ trung bình là 19.73%) • R ng: T ng di n tích: 4256. không glay 4216 ha (14. Phi NN 14. Phú M ) • 1250 ha s n xu t cây nguyên li u gi y và cây c i t o ñ t (lo i) 73 . • Mùa nóng nhi t ñ trung bình là 26. Phù Ninh.6%) + Ð t PS khác 428ha (1.5.R i rác B c. Ðánh giá tác ñ ng MT d án QHSD ñ t Huy n Phong Châu. Hy Cương + Ð t d c trên 150 là 28% . Nam.00c.5%) + Ð t PS không b i ñ p glay 3392 ha (11.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng e.T p trung t ñ n Hùng ñ n + Ð t d c < 3ñ là 52%. • 955 ha ñ t d c làm kinh t vư n ñ i và cây công nghi p dài ngày (lo i) • 370 ha tr ng lúa nư c chuy n v th cá (Sơn v . Tây b c huy n.6ha) Xói mòn trơ s i ñá : 132ha (0.9%) + M t ñ dân s : 766 ngư i/ km2 (Cao so v i t nh) 2. .03%) Trong ñó: Ð t PS úng nư c 958 ha (1.

23 ha Xây d ng thu lơ .5.th thao. Xác ñ nh các ho t ñ ng quan tr ng c a d án. Các hành ñ ng c th này n m trong các ho t ñ ng ñ th c hi n d án. b n ñò. khí th i. l bùn: CH4. n o vét.. bơm nư c. 0 Là không có tác ñ ng c a các hành ñ ng trong ho t ñ ng y u t MT) K t qu tương tác c a các hành ñ ng t ho t ñ ng c a d án ñ n các y u t môi trư ng cơ b n ñư c gi i thi u b ng 4. ÐDSH) • 955 ha cho KT vư n ñ i & CCN dày ngay (lo i cây ña d ng SH) • 1255 ha cho nguyên li u gi y + cây c i t o ñ t ( không rõ loài. 400 ha m r ng c ng An Ð o. văn hoá .. ph th i) • Tiêu úng 200 ha (m t l p nư c. • Hành ñ ng ñào. Khi phân tích các tác ñ ng ñó ñ n y u t môi trư ng. nư c ng m . (th i gian khô cao hơn) • 730 ha lúa chuy n sang th cá (s ph i ñào.) • 400 ha m r ng c ng An Ð o (Xây ñ p.3. Vì là di n tích ñáng k nên m i tác ñ ng ñ n ñ t.2. • Hành ñ ng ñào ao. nư c sâu. Các hành ñ ng quan tr ng là: • 2115 ha lúa chuy n sang 2 lúa + cây v Ðông. cơ lý ñ t. nén ñ t. l a ch n và x p x p chúng ta có ma tr n sau ñây: (Trong ma tr n này quy ñ nh: + +. chúng ta ph i luôn khách quan. nư c m t.. • Hành ñ ng tiêu úng. thương m i d ch v . khu dân cư.1 M c tiêu: Xác ñ nh các tác ñ ng quan tr ng ñ n MT và ña d ng sinh h c t ñó ñ i chi u v i yêu c u c n phát tri n b n v ng. nư c ng m. • Hành ñ ng thu ho ch cây nguyên li u gi y. Tiêu úng cho c huy n là 2000 ha 230. ch t th i.) 3. 3. Ðánh giá tác ñ ng MT c a d án QHSD ñ t ñai. 74 . 61 ha m r ng ñư ng giao thông. giao thông.. che ph ít) • 292. 15 ha dành cho m r ng ñô th . Ví d : Hành ñ ng c a d án là "chuy n 376 ha lúa sang th cá". N u cũng là hành ñ ng ñó nhưng ch quy ho ch 3. Các hành ñ ng quan tr ng tác ñ ng ñ n y u t MT. thương m i và d ch v (ô nhi m b i.76ha thì tác ñ ng c a nó lên môi trư ng ñ t và nư c là không ñáng k . c i t o ñ tư i t ch y cho 8000 ha. Có tác ñ ng m nh. ñào.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng • • • • • • S a. nuôi cá. Sau khi xem xét. Có ho t ñ ng bao g m nhi u hành ñ ng.. c th m i có kh năng hình thành m t ma tr n bán ñ nh lư ng t t. 3. 3.. Lúc ñó ph i xác ñ nh trong 2 ô ma tr n là + th m chí 0.15 ha dành thêm cho th tr n.văn hoá. + Tác ñ ng y u.

VH. 955 ha ñ t d c cho KT vư n ñ i &CCN dài ngày 5. 3 hành ñ ng nh hư ng ñ n y u nư c m t. giao thông. 4. ña d ng loài ( hành ñ ng 5. Ma tr n tương tác gi a hành ñ ng c a d án và y u t môi trư ng Ma tr n ñánh giá m c ñ tác ñ ng MT d án QHSD ñ t. 4 hànhñ ng nh hư ng ñ n y u ñ n ñ t. VH . 292. + Kinh t là m c tiêu. Tiêu úng cho 2000 ha ( 1480 ha ñ t PS úng & ñ t l y th t) 4. 3. D án ho t ñ ng 5 . 6. 3) Hành ñ ng 6: nh hư ng ñ n MT th c s ph i xem xét thêm v quy mô h p lý c a Quy ho ch chi ti t. 3. 4. + Nư c ng m ch u nh hư ng y u ñ n không khí. 1250 ha cho cây nguyên li u gi y & cây c i t o ñ t. 4) + Th m tra v ña d ng SH. C n làm ÐTM chi ti t cho d án c th (hành ñ ng 2. 6) + Chú ý ñ n VH .. ñ i tr c. 3.XH là m c tiêu song cũng c n th m ñ nh l i m t trái c a tác ñ ng ñ n hai y u t này. Nh n xét và ñánh giá: 1. ña d ng loài c n ki m tra kỳ. Các hành ñ ng c a DA 1. khai thác ñúng và s n xu t. 2. 6) ñ b o t n văn hóa. + 4 hành ñ ng nh hư ng ña d ng SH. 6) trư c khi th c hi n chúng và d án chi ti t này b t bu c ph i th m ñ nh. D án c a QHSD ñ t Huy n Phong Châu c n: + Ki m tra qu ñ t nông nghi p mà s chuy n m c ñích (hành ñ ng 2. 3..hành ñ ng 6 tuy l y ít ñ t song chú ý ch n lo i ñ t ñúng (n u s d ng Feralit. thương m i và d ch v . 400 ha m r ng c ng An Ð o. 6 .5. ++ ++ + + + + ++ + + + + ++ + 0 + + + (+) 0 + + (+) 0 (+) 0 (+) + (0) + (0) + + (0) + 0 (+) 0 + ++ 0 + + ++ 0 (+) ++ + + + Các tác ñ ng ñ n môi trư ng tài nguyên Ð t Nư c m t Nư c ng m Không khí Ða d ng SH Ða d ng loài KT VH XH Ghi chú: 1) ( ) D u ngo c ch yêu c u th m ñ nh l i b ng phép ño th c t . Ðây là yêu c u b t bu c.XH hành ñ ng (4.) 75 . 4) C n ki m tra v n ñ h t s c quan tr ng là: Qu ñ t này l y ñâu? lo i ñ t gì? có phù h p v i ch t ñ t không? Như v y m t yêu c u r t quan tr ng là QHSD ñ t ph i v ch tuy n ñúng trên b n ñ ñ ñánh giá.10 năm sau nh t là các tác ñ ng ti m n s có th x y ra (ñ c bi t là v i hành ñ ng 2 và3. khai thác sai quy trình k thu t.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng B ng 4. + 3 hành ñ ng nh hư ng m nh ñ n nư c m t. 376 ha lúa sang th cá 2.) + Chú ý ki m soát nư c m t ( hành ñ ng 1. vàng. Trong 6 hành ñ ng chính c a d án có: + 3 hành ñ ng nh hư ng m nh ñ n ñ t.15 ha cho ñô th . 2) Hành ñ ng 4 c a d án có 2 kh năng: S n xu t.

tháng 7 – 2007 76 . ″ NHU C U CU QU N TÂY H Hà N i. ðánh giá tác ñ ng Môi trư ng khu v c xây d ng nhà H Tây ( Ngu n: TT Phat tri n CN và BVMT-2007 ) T NG CÔNG TY ð U TU PHÁT TRI N H T NG ðÔ TH BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG D ÁN: ″T H P CÔNG TRÌNH CÔNG C NG PH C V VÀ NHÀ TH P T NG″.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 4.

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng T NG CÔNG TY ð U TƯ PHÁT TRI N H T NG ðÔ TH ------------- BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG D ÁN: ″T H P CÔNG TRÌNH CÔNG C NG PH C V NHU C U CU QU N TÂY H VÀ NHÀ TH P T NG″ ″ (ðã ch nh s a và b sung theo ý ki n ñóng góp c a H i ñ ng th m ñ nh) CƠ QUAN CH D ÁN T NG CÔNG TY ð U TƯ PHÁT TRIÊN H T NG ðÔ TH CƠ QUAN L P BÁO CÁO TRUNG TÂM PHÁT TRI N CÔNG NGH VÀ B O V MÔI TRƯ NG 77 .

vi c chuy n ñ i m c ñích s d ng là phù h p v i ch trương chung c a Thành ph . Hà N i ñư c T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th thuê cho ñ i xe s d ng vào m c ñích làm gara và b o dư ng xe D án xây d ng h t ng k thu t xung quanh H Tây ñư c Th tư ng chính ph phê duy t theo Quy t ñ nh s 1209/2000/Qð . tháng 7 – 2007 M ñ u 1.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Hà N i. ð n nay d án ñã hoàn thành nhi u h ng m c trong ñó có ño n ñư ng ven h ti p giáp tr c ti p v i khu ñ t. Hi n tr ng khu ñ t ngõ 282 ñư ng L c Long Quân không còn phù h p v i quy ho ch. ñ ng th i góp ph n ch nh trang c nh quan xung quanh và gi gìn.UB ngày 17/6/2003 v vi c di chuy n các cơ s s n xu t không còn phù h p v i quy ho ch ho c gây ô nhi m môi trư ng ra kh i khu v c các qu n n i thành. Báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án "T h p công trình công c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà các văn b n pháp lý sau: . Th c hi n ch trương c a UBND thành ph Hà N i trong quy t ñ nh s 74/2003/Qð . Xu t x c a d án Khu ñ t n m trong ngõ 282 ñư ng L c Long Quân. qu n Tây H . . b o v th ng c nh H Tây. phư ng Bư i. Cơ s pháp lý và các tài li u làm căn c l p báo cáo Các văn b n pháp lý v môi trư ng.TTg ngày 14/2/2000.Lu t BVMT Vi t Nam s a ñ i ñư c Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Ch t ch nư c ký ban hành ngày 12/12/2005.Ngh ñ nh s 80/2006/Nð-CP ngày 09/8/2006 c a Chính ph v vi c quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t BVMT th p t ng" ñư c l p trên cơ s 78 . 2.

TCVN 5945 .Ngh ñ nh s 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v vi c: "B i thư ng. th c hi n ngh ñ nh 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph khi Nhà nư c thu h i ñ t trên ñ a bàn thành ph Hà N i".2005 lo i B: tiêu chu n áp d ng cho nư c th i.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng . . TCVN 2000. th c hi n Ngh ñ nh s 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph ". .TCVN 5937 . h tr và tái ñ nh cư khi Nhà nư c thu h i ñ t". .1998: gi i h n t i ña cho phép ti ng n khu v c công c ng và dân cư.2005: tiêu chu n áp d ng cho nư c m t.Quy t ñ nh s 05/2006/Qð-UB ngày 3/1/2006 c a UBND thành ph Hà N i v “Ban hành giá các lo i ñ t trên ñ a bàn thành ph Hà N i. .Ngh ñ nh s 112/2006/Nð-CP ngày 29/6/2006 c a Chính ph v "S a ñ i.Lu t ð u tư s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i.Quy t ñ nh s 26/2005/Qð-UB ngày 18/02/2005 c a UBND thành ph Hà N i v "Ban hành quy ñ nh v b i thư ng.2005: giá tr gi i h n các thông s không khí xung quanh. . 79 . . . . ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng. TCVN 2001 và TCVN 2005.TCVN 5942 . . tái ñ nh cư.Ngh ñ nh s 209/2004/Nð-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v "Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng". . .Ngh ñ nh s 16/2005/Nð-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v "Qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình". . h tr . .Ngh ñ nh s 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v "Thi hành Lu t ñ t ñai".Thông tư s 08/2006/TT-MTNMT ngày 08/9/2006 c a B Tài nguyên Môi trư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c. b sung m t s ñi u c a Ngh ñ nh s 16/2005/Nð-CP v qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình".Ngh ñ nh s 108/2006/Nð-CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph v vi c "Quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t ð u tư".Quy chu n s d ng Vi t Nam do B Xây d ng ban hành năm 1996. .TCVN 5949 . . có hi u l c t ngày 01/01/1997.Các tiêu chu n Vi t Nam v môi trư ng ñư c v n d ng trong quá trình xây d ng báo cáo ðTM c a D án này bao g m các TCVN 1995.

T trình s 83/TT-TrTTV ngày 22/2/2005 c a T ng giám ñ c T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th g i U ban Nhân dân Thành ph Hà N i v vi c xin chuy n ñ i ch c năng s d ng ñ t t i kh i 74. qu n Tây H . qu n Tây H . . phư ng Bư i.Công văn s 677/UB .H p ñ ng thuê ñ t s 14.245. . . . khu nhà trên ñ a bàn Thành ph Hà N i". qu n Tây H . . qu n Tây H .Công văn s 211/CV-ðT ngày 26/4/2006 c a T ng giám ñ c T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th g i U ban Nhân dân Thành ph Hà N i v vi c xin chuy n ñ i ch c năng s d ng ñ t t i kh i 74.Chèm và Quy ho ch t ng m t b ng khu ñ t t i kh i 74. .Công văn 550/QHKT . . qu n Tây H . . khu v c b c C Nhu .XD ðT ngày 02/3/2005 c a U ban Nhân dân Thành ph Hà N i g i S Tài nguyên Môi trư ng và nhà ñ t giao S Tài nguyên Môi trư ng và nhà ñ t ki m tra. phư ng Bư i. Trong ñó UBND Thành ph Hà N i ch p thu n ñ ngh c a T ng Công ty ð u tư Phát tri n h th p t ng 80 .99/ðC-HðTð gi a S ð a chính Hà N i (nay là S Tài nguyên Môi trư ng nhà ñ t) và Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th (nay là T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th ). phư ng Bư i.P1 ngày 20/4/2006 c a S Quy ho ch ki n trúc v vi c Quy ho ch ki n trúc t i khu ñ t thu c kh i 74. l p d án ñ u tư xây d ng t h p công trình công c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng t i kh i 74. khu ñ t 5000 m2 t i kh i 74. ñ xu t ý ki n gi i quy t v vi c chuy n ñ i ch c năng s d ng khu ñ t t i kh i 74 phư ng Bư i. qu n Tây H .XDðT ngày 10/5/2006 c a UBND thành ph Hà N i v vi c cho phép T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th làm ch ñ u tư. qu n Tây H . Hà N i.Quy t ñ nh s 153/Qð-UBND ngày 31/08/2006 c a UBND Thành ph Hà N i v "Ban hành Quy ñ nh t m th i v qu n lý ñ u tư xây d ng và kinh doanh các d án khu ñô th m i.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng . phư ng Bư i. Hà N i ñ xây d ng khu sinh ho t văn hoá công c ng c a Qu n Tây H và khu nhà ñ bán. phư ng Bư i.Công văn 1907/UBND . Hà N i. Hà N i ñ xây d ng khu sinh ho t văn hoá và khu nhà th p t ng ñ bán. phư ng Bư i.Thông báo s 53/TB-UBND ngày 09/3/2007 c a UBND Thành ph Hà N i v k t lu n c a UBND TP t i cu c h p nghe báo cáo n i dung và ti n ñ th c hi n các ñ án QHCT: giai ño n 3 khu ñô th nam Thăng Long. phư ng Bư i.Công văn s 3097/TNMT&Nð-KH ngày 08/08/2005 c a S Tài nguyên MT& Nhà ñ t g i UBND Thành ph Hà N i v vi c T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th xin chuy n ch c năng s d ng ñ t t i kh i 74. xem xét.

T ch c th c hi n Báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng Báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng D án "T h p công trình công c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng" ñư c T ng giám ñ c T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th h p ñ ng v i Trung tâm Phát tri n Công ngh và b o v môi trư ng (COTDEP) tr c thu c Liên hi p các H i khoa h c Vi t Nam th c hi n. c u trúc các h ng m c. + Các b n v thi t k chi ti t. ngõ 282 L c Long Quân.KT ngày 5/6/2007 c a Công ty kinh doanh nư c s ch v vi c Công ty kinh doanh nư c s ch Hà N i có kh năng c p nư c cho d án nhà phư ng Bư i. ki m soát h ng m c thi công. qu n lý. ngõ 282 81 . thi công và v n hành. 3. + Ch trì th c hi n: + T ng h p l p báo cáo: + Các thành viên tham gia: Báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng (ðTM) này ñư c th c hi n theo các bư c sau: . + Quy trình v n hành.Các tho thu n: + Tho thu n c p ñi n căn c vào công văn s 281/ðLTH/KT ngày 21/5/2007 c a ði n l c Tây H ñ ng ý c p ñi n cho D án nhà L c Long Quân. qu n Tây H . . th p t ng t i Kh i 74.Nghiên c u t ng h p các tài li u liên quan: + Báo cáo nghiên c u kh thi d án. qu n Tây H . Hà N i.Xác ñ nh các ngu n ô nhi m do quá trình th c hi n d án có th x y ra trong các giai ño n gi i phóng m t b ng. nư c th i sinh ho t c a khu v c d án vào h th ng thoát nư c khu v c lân c n phía tây c a d án + Tho thu n c p nư c căn c vào công văn s 924/KDNS . + Tho thu n thoát nư c căn c vào công văn s 435/TNHN ngày 31/5/2007 c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên thoát nư c Hà N i ch p thu n vi c thoát nư c mưa. + Các sơ ñ m t b ng.B n v Quy ho ch T ng m t b ng do Trung tâm tư v n ñ u tư và xây d ng thu c T ng công ty ñ u tư phát tri n h t ng ñô th l p ñã ñư c S Quy ho ch Ki n trúc Hà N i ch p thu n ngày 25/4/2007.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng t ng ñô th v vi c tho thu n v i UBND phư ng Bư i và UBND qu n Tây H h tr ñ u tư 100% kinh phí . v n hành. th p t ng t i kh i 74. Hà N i. phư ng Bư i. .

Ti n hành phân tích các thông s gây ô nhi m ñ MT khu d án.G i báo cáo ñ n các chuyên gia trong lĩnh v c MT xin ý ki n ñóng góp.T ng h p xây d ng báo cáo ðTM c a d án. . qu n Tây H .Ti n hành kh o sát và ño ñ c ñánh giá hi n tr ng môi trư ng t i khu v c D án và vùng ven H Tây.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng . ð a ch : S 27 Huỳnh Thúc Kháng . . . . Hà N i. Hi n tr ng khu ñ t có di n tích 3579.5 m2 do T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th qu n lý s d ng ñư c gi i h n b i các m c t 1 ñ n 36 trong b n ñ hi n tr ng t l 1/500 do Công ty ñ a chính Hà N i l p tháng 10 năm 2006.C nh phía nam th ng ti p giáp v i ñ t khu t p th ñ a ch t.Khu ñ t có kích thư c hình h c không vuông v n.Ch nh lý. b sung và hoàn thi n báo cáo n p cho T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th và trình S Tài nguyên Môi trư ng và nhà ñ t Hà N i th m ñ nh. Ch d án: T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th . . ph n còn l i ti p giáp v i khu ñ t c a quân ñ i và Công ty xu t nh p kh u TÓM T T D ÁN 82 . kinh t . phư ng Bư i. tài li u v ñi u ki n t nhiên.L y và phân tích 4 m u nư c.Thu th p các s li u. có hình d ng g n như hình tam giác v i m t c nh th ng và hai c nh cong.Th c hi n xây d ng các chuyên ñ và h i th o l y ý ki n chung.M t ph n phía tây nam khu ñ t ti p giáp v i ñư ng ñ t d n ra ñư ng L c Long Quân. 04 7731455. 2. . .xã h i c a khu v c th c hi n D án. Hi n t i các nhà dân thu c khu t p th ð a ch t h u h t ñã xây d ng nhà bê tông cao 4 t ng ñ n h t ranh gi i khu ñ t. Chương 1 MÔ T 1. Mô t D án Khu ñ t th c hi n D án n m t i ngõ 282 ñư ng L c Long Quân. phía ñông khu D án. .Hà N i. Gi i thi u chung Tên d án: "T h p công trình công c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng". 3 m u khí. T ng giám ñ c: Ông Hoàng Long Quang. . . ði n tho i: 04 7583426.

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng giao thông v n t i .Giao thông: khu ñ t có m t c ng m tr c ti p v i ñư ng d o quanh h .Khánh thành và bàn giao công trình tháng 12/2008. Trên khu ñ t có 2 d y nhà g ch 1 t ng c p 4. * T ch c th c hi n d án Ch ñ u tư có ñ năng l c t th c hi n d án theo Lu t xây d ng. * Phương án gi i phóng m t b ng T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th cam k t t thu x p cơ s s n xu t cho Xí nghi p tr c thu c khi di chuy n ñ chuy n ñ i m c ñích s d ng khu ñ t. * Ti n ñ th c hi n d án . H ng m c công trình sân chơi sinh ho t c ng ñ ng cho phư ng Bư i. ñư ng.4 m ñ n 8. nhà xư ng cũ và chi phí xây d ng văn phòng m i. vì v y Ch ñ u tư l a ch n hình th c t th c hi n D án. Do khu ñ t có m t ñ xây d ng th p và nhà th p t ng nên thu n l i cho khâu chu n b m t b ng.3 m. T ng công ty s h tr Xí nghi p tr c thu c m i chi phí di chuy n văn phòng.3 m). .8 m ñ n 7. T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th h tr ñ u tư 100% kinh phí xây d ng cho phư ng Bư i t i khu ñ t này. cao hơn t 0. Khu quân ñ i ñã xây d ng công trình tr s có chi u cao 4 t ng cách ranh gi i khu ñ t kho ng 4 ñ n 5 m.6 ñ n 1 m so v i c t cao ñ c a ñư ng ven H Tây (ño n ñi ngang qua khu ñ t có c t cao ñ t 6.B giao thông v n t i. tháng phía ñông và ñông b c khu ñ t ti p giáp v i ñư ng ven 83 . Lu t ñ u th u và các văn b n hư ng d n liên quan. sân chơi cho tr em.Giai ño n chu n b ñ u tư và gi i phóng m t b ng (6 tháng): t tháng 4/2007 ñ n tháng 10/2007. công trình công c ng. sân c u lông và công trình nhà th p t ng ñ bán. . ph n còn l i là sân bãi. * Hình th c ñ u tư T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th là ñơn v ñ u tư xây m i ñ ng b các h ng m c công trình: sân. . ngoài ra còn có m t c ng phía ngõ 282 ñư ng L c Long Quân. Khu ñ t hi n t i ñư c s d ng làm tr s cho Xí nghi p cơ gi i công trình 1 tr c thu c T h p công trình công c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng. .C nh cong dài nh t H Tây. C t cao ñ c a khu ñ t t 7.Giai ño n th c hi n ñ u tư và gi i phóng m t b ng (12 tháng): t 11/2007 ñ n tháng 11/2008. h t ng k thu t ngoài nhà.

g m 2 sân c u lông.2. Các ch c năng ñư c b trí phù h p v i m c ñích s d ng.3 2 730. khí 84 .1.9 25.7 72 910. phù h p v i c nh quan.2 3 0. vư n.9 35 3 1. trong ñó ưu tiên các công trình công c ng n m sát ñư ng d o ven h . 3. * T ng m c ñ u tư B ng 1.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ti n ñ thi công công trình t khi kh i công ñ n khi khánh thành là 12 tháng. sân. c ng.74 % 2 2 % t ng l n th p t ng ñư c b trí t p trung. m t khu vui chơi cho tr em. B ng 1.1. N i dung ch y u c a D án V trí khu ñ t n m c nh ñư ng ven h do v y vi c b trí các ch c năng s d ng có vai trò quan tr ng ñ i v i không gian ki n trúc ven h . 3.3 2 730. cùng vư n hoa. T ng h p các ch tiêu quy ho ch t ng th TT 1 2 3 4 5 6 7 N i dung Di n tích ñ t t ng m t b ng T l s d ng Di n tích xây d ng T ng di n tích sàn xây d ng M t ñ xây d ng T ng cao công trình H s s d ng ñ t Các công trình nhà 300 m2. Hình th c ki n trúc ch ñ o c a các căn bi t th ñư c thi t k mang nét truy n th ng.5 m. tư ng rào. T ng m c ñ u tư c a D án TT 1 2 3 4 Chi phí xây l p Chi phí gi i phóng m t b ng Chi phí qu n lý d án và chi phí khác Chi phí d d phòng T ng c ng trăm mư i b n ñ ng. g m nhà h u c a khu v c. Công trình công c ng và công trình nhà th p t ng ðơn v m m m 2 N I DUNG CHI S TI N 17 581 871 500 30 678 206 000 3 653 319 751 2 595 669 863 54 509 067 114 B ng ch : năm mươi t năm trăm linh chín tri u không trăm linh chín nghìn m t Nhà th p t ng 2 600.3 100 910.32 Công trình công c ng 1 009. cây xanh và th m c .6 28 Toàn khu 3 610. t ng s b trí 9 căn bi t th ñ c l p. d c theo ñư ng n i b r ng 7. di n tích ñ t m i căn t 199 m2 ñ n 3 t ng.

Áp d ng cho các lô ñ t s 7 và s 8 TT 1 2 3 N i dung Di n tích ñ t Di n tích xây d ng T ng cao Ch tiêu 198.63 M u s 2 .8m2 3 t ng 359.204 . M u s 3 .8) m2 119.2. 2. 3 và 4 TT 1 2 3 4 5 TT 1 2 3 4 5 N i dung Di n tích ñ t Di n tích xây d ng T ng cao T ng di n tích sàn H s s d ng ñ t N i dung Di n tích ñ t Di n tích xây d ng T ng cao T ng di n tích sàn H s s d ng ñ t Ch tiêu (228. t o ñư c c nh quan phù h p. vì v y vi c b trí ñòi h i các ho t ñ ng ph i mang tính c ng ñ ng cao.6 288.43 34.204) m2 92. ñư ng 3.4 m2 3 t ng 85 . cây xanh Sân. T ng h p di n tích công trình công c ng TT 1 2 3 4 5 N i dung Di n tích khu ñ t Sân c u lông Sân chơi tr em Vư n hoa.56 238.4 m2 1.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 3.1.Áp d ng cho các lô ñ t 1.37 Ch tiêu ( 280 – 299. Công trình công c ng B ng 1.3 – 203.54 368.1.8 m2 89.Áp d ng cho các lô ñ t s 5 và 6 Công trình công c ng là nơi di n ra các ho t ñ ng vui chơi và sinh ho t c a nhân dân phư ng Bư i. Công trình nhà th p t ng và v t li u a.9 . Cơ c u nhà th p t ng M u s 1 .28 02 01 S lư ng T ng di n tích (m2) 1 009.1.36 – 1.5 m2 1.20 – 1.5 m2 3 t ng 277.3.

phư ng T Liên. nam giáp qu n Ba ðình.1. ngăn chia không gian cho công trình. tư ng g p g ch men kính.1.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 4 5 TT 1 2 3 4 5 T ng di n tích sàn H s s d ng ñ t N i dung Di n tích ñ t Di n tích xây d ng T ng cao T ng di n tích sàn H s s d ng ñ t 268. phía ñông giáp qu n Long Biên. cách nhi t.1. b c giáp huy n ðông Anh. Phư ng Yên Ph .35 M u s 4. + V t li u p lát: n n lát g ch granit. + V t li u c a: c a chính dùng c a g pano ñ c. 2. D án n m trên lô ñ t thu c ngõ 282 ñư ng L c Long Quân. phư ng Qu ng An. n i th t công trình + Ph n thân: + Ph n mái: mái bê tông dán ngói ñ . khu v sinh lát g ch granit ch ng trơn. phư ng Xuân La và phư ng Phú Thư ng. phư ng Nh t Tân. Chương 2 ðI U KI N T NHIÊN. ðI U KI N T NHIÊN VÀ MÔI TRƯ NG Qu n Tây H n m phía b c Hà N i. MÔI TRƯ NG VÀ KINH T .2 m2 1. cách âm. ð c ñi m ñ a ch t thu văn 1/ Nư c m t 86 .35 Ch tiêu 228. m2 103 m2 3 t ng 309 m2 1. Qu n Tây H ñưc thành l p theo Ngh ñ nh s 69/CP ngày 28/10/1995 c a Chính ph g m 8 phư ng là: phư ng Bư i. * Ph n hoàn thi n. phư ng Bư i n m c nh ñư ng d o quanh H Tây.XÃ H I KHU V C D ÁN 2. tây giáp huy n T Liêm. c a s dùng g . Tư ng g ch làm nhi m v bao che.Áp d ng cho các lô ñ t s 9 b. Gi i pháp v t li u * Ph n k t c u S d ng k t c u bê tông c t thép cho các k t c u ch u l c chính. phư ng Thu Khuê.

so sánh v i quy mô công trình ñ có gi i pháp móng cho phù h p. ð i v i các công trình có quy mô l n hơn 5 t ng.L p cát (6) và (7) là l p ch u l c t t hơn trong c ph m vi kh o sát. xám xanh. ch t v a.L p sét pha d o m m. xám xanh. (5) là các l p ñ t y u. xám ñen.L p sét d o c ng (2) và l p sét pha n a c ng (3) là ñ t có kh năng ch u l c khá t t ñ i v i các công trình có quy mô vưà và nh . d o nhão.1.1. ñây là nguyên nhân gây lún n t cho công trình và là nguyên nhân chính gây ra ma sát âm ñ i v i c c bê tông c t thép ép qua l p này. ði u ki n khí h u B ng 2. d o m m. d o nhão (4) . L p 4: L p sét pha. .2. ch trì nên ưu tiên gi i pháp móng nông và ch n l p sét (2) làm l p ch u l c cho công trình. xám vàng. L p 6: L p cát thô vưà. xám xanh. xám xanh. xám xanh. ch t – ch t v a. d o m m. L p 2: L p sét. L p 7: L p cát h t thô l n s i s n xám vàng. L p 3: L p xét pha. d o c ng. Qua k t qu kh o sát và thí nghi m m u ñ t trong phòng cho m t s nh n xét sau: . sét pha màu nâu h ng. ch trì thi t k c n nghiên c u k ñ c ñi m cơ lý c a t ng l p. Như v y. nên không Ngu n: Vi n khí tư ng thu văn năm 2006 87 . xám vàng.L p ñ t (1): ðây là l p ñ t l p có thành ph n s d ng l p ñ t này làm l p ch u l c cho công trình. n a c ng.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 2/ Nư c dư i ñ t 3/ ð a hình ñ a m o 4/ ð a ch t thu vă 5/ ð c ñi m ñ a t ng L p 1: ð t l p thành ph n và tr ng thái không ñ ng nh t. L p 5: L p sét nâu hang. 2. vì v y không nên s d ng l p này là l p ch u l c chính cho công trình. nâu vàng d o c ng. . qua k t qu kh o sát trên. ch trì thi t k nên ưu tiên gi i pháp móng c c bê tông c t thép và ch n l p (6 ) làm l p t a mũi c c cho công trình. ð Tháng Hà N i 1 74 2 86 3 84 m tương ñ i trung bình tháng 4 80 5 78 6 75 7 78 8 83 9 72 Hà N i (%) 10 76 11 76 12 75 Năm 78 tr ng thái không ñ ng nh t. . xám ghi.

0 353.7 56. Hà N i (0C) 8 25.2. 2005.8 27. 2006. 3 Nă m 24. 9 139.3 B ng 2. 3 116. B ng 2.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng B ng 2.9 65.5.8 89. 4 Ngu n: Vi n khí tư ng thu văn 2006.8 7 25.6 25.3 6 25.0 31.9 30.4 95.6. 9 17.2 97.2 21.9 Ngu n: Vi n khí tư ng Thu văn. 2 30.3 2 3 4 5 6 7 8 Hà N i (0C) 9 10 11 12 Năm 27.4.4 5 24. 2 10 27. 3 30.9 10 24.0 3 18. 8 247.2 98. Ch ñ gió: T c ñ gió trung bình t i Hà N i ñư c th hi n trong B ng dư i ñây: 88 . 4 20. 4 25. Lư ng b c hơi trung bình tháng và năm Tháng 1 Hà N i Ngu n: Vi n khí tư ng thu văn năm 2006 Nhi t ñ : 2 3 4 5 6 7 8 9 Hà N i (mm) 10 11 12 Năm 71.0 19.1 B ng 2. 2 1.6 32. 3 25. 8 2 3 4 5 6 7 8 9 Hà N i (mm) 10 11 12 Năm 183. 2 1240. 4 11 24. 7 12 18. 2 30. Nh êt ñ trung bình tháng Thán g Láng 18. 3 18.4 59.6 Năm 20. 0 28.3.1 9 24. Nh êt ñ trung bình tháng nh nh t Tháng Láng 1 13. 1 28.1 84. 6 96.7 2 15. 2005.5 32.5 Ngu n: Vi n khí tư ng thu văn.7 11 18. Lư ng mưa trung bình hàng tháng và năm Thán 1 g Hà N i 0.8 85. 4 27.9 28.0 989.9 31.5 12 15.1 4 21.6 84.9 22.8 100.8 Ngu n: Vi n khí tư ng thu văn. Nh êt ñ trung bình tháng l n nh t Tháng Láng 1 19. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Hà N i (0C) 9 28. theo niên giám th ng kê năm 2006 B ng 2.

B n v ng trung bình F . Bão: B ng 2.11 7 0.04 6 0.3 12 2.7. 2005.2 11 2. Phân lo i ñ b n v ng khí quy n th hi n trong B ng sau: Ghi chú: A.2 9 2. ít mây nh t là 4 tháng cu i năm.Không b n v ng lo i trung bình C .00 5 0. 11 v i lư ng mây trung bình ch chi m 6/10. 2005).4 8 2.9 6 2.47 9 0.9 2 2.Không b n v ng lo i y u D . T c ñ gió t i ñ cao 10m (m/s) >2 2-3 3-5 5-6 >6 B c x m t tr i ban ngày M nh (ñ cao m t tr i > 60) A A-B B C C Trung bình (ñ cao m t tr i 35 .60) A-B B B-C C-D D Y u (ñ cao m t tr i <35) B C C D C ð mây che ph ban ñêm Ít mây ( < 4/8) E D D D Nhi u mây ( > 4/8) F E D D ð b n v ng khí quy n ñư c xác ñ nh theo t c ñ gió và b c x m t tr i vào ban ngày và ñ che ph mây vào ban ñêm. ð b n v ng khí quy n B ng 2.32 10 0.18 11 0.8. T n su t bão trung bình tháng t i Hà N i (l n) Tháng Hà N i 4 0.00 12 0. tháng ñ t c c ti u là tháng 10. 2005.00 Ngu n: Vi n khí tư ng thu văn. Theo nghiên c u c a Trung tâm k thu t môi trư ng ñô th và khu công nghi p (tháng 4/2003) thì khu v c Hà N i có lư ng mây trung bình là 9/10.8 4 3.3 10 2.30 8 0.1 5 2.B n v ng 89 . T c ñ gió trung bình tháng t i Hà N i (m/s) Tháng Hà N i 1 2.R t không b n v ng B .4 Ngu n: Vi n khí tư ng Thu văn. ch y u là do s tranh ch p nh hư ng ho t ñ ng c a hai mùa gió và các quá trình th i ti t ñ c b êt di n ra trong m i mùa.6 7 2.9 3 2.9Phân lo i ñ b n v ng khí quy n( Ngu n: Vi n Khí tư ng Thu văn.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng B ng 2. Khí h u Hà N i có s bi n ñ i th t thư ng.Trung Hoà E .

350 0.1207 0.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 2. Hi n t i khu ñ t này ñư c T ng Công ty ð u tư Phát tri n h t ng ñô th thuê cho ñ i xe làm bãi ñ xe và b o dư ng xe.020 0. ð ñánh giá môi trư ng t nhiên c a khu v c.1207 0.031 0.054 0.2. ño ñ c ch t lư ng không khí ngày 22/6/2007.1.10 0.1990 TCVN: 5971 . Phía ñông c a khu ñ t là ñư ng ven H Tây.2005 ðo nhanh Phương pháp TN C % m/s mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 0.300 TCVN ISO: 6768-1998 ISO: 6767 . phía nam là nhà dân. HI N TR NG MÔI TRƯ NG T NHIÊN KHU V C D ÁN V trí khu ñ t c a d án thu c phư ng Bư i.2.07 0.094 KX3 33 67 2 14. 2.00 0. phía tây là nhà m t s cơ quan.1228 90 .064 0. B ng 2.10.11.2005 TCVN 5967 .07 0. qu n Tây H . chúng tôi ch kh o sát ñánh giá môi trư ng không khí và môi trư ng nư c và phân tích trong tháng 6/2007. V trí l y m u Ký hi u KX1 KX2 KX3 To ñ l y m u E: 0584127 N: 2328558 E: 0584145 N: 2328581 E: 0584184 N: 2328543 Sát mép nư c H Tây Phía ñông nam khu d án C ng ra vào khu dD án phía ñư ng d o ven H Tây ð c ñi m c a v trí l y m u T i góc tây nam Khu d án B ng 2. K t qu phân tích ch t lư ng không khí xung quanh (Hư ng gió Tây nam) TT 1 2 3 4 5 6 7 Thông s TNHH Nhi t ñ ð CO NO2 SO2 B i t ng s m T c ñ gió ðơn v ño 0 K t qu phân tích KX1 33 67 2 13. Hi n tr ng môi trư ng không khí Qua kh o sát.167 TCVN 5937 2005 30.102 KX2 33 67 2 12.

Nư c m t: T 06 h – 18 h 55 65 70 75 80 T 18 h – 22 h 50 60 65 70 75 T 22 h – 06 h 45 50 55 60 65 63. các vi n nghiên c u.2005) Lo i khu v c Lo i I Lo i II Lo i III Lo i IV Lo i V Ghi chú: Lo i I: khu v c yên tĩnh: b nh vi n. Lo i II: khu quy ho ch nhà . thư vi n.3 B ng 2. ch .5 ð n (dBA) 67. Tiêu chu n Vi t Nam v ti ng n t i các khu v c 91 . khách s n. Hi n tr ng môi trư ng nư c . vi n ñi u dư ng.12. Hi n tr ng ti ng n B ng 2. Lo i IV: khu quy ho ch s n xu t ti u th công và công nghi p nh .2.9 64. Lo i V: khu công nghi p n ng. nhà tr .2. hành chính. b n tàu.13.3. Nh n xét 2.2. nhà dư ng lão.11h ngày 22/06/2007) TT 1 2 3 Ký hi u m u KX1 KX2 KX3 To ñ ño E: 0584127 N: 2328558 E: 0584145 N: 2328581 E: 0584184 N: 2328543 ð a ñi m Giáp khu dân cư t i góc tây nam khu D án C ng ra vào khu D án phía ñư ng ven H Tây Sát mép nư c H Tây Trư c dãy nhà dân (TCVN 5949 . Lo i III: khu thương m i. cơ quan. l p h c.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 2. khu v c ti p c n trong vòng 15 m cách tr c l giao thông chính. b n xe. K t qu tr c ti ng n khu D án (Th i gian ño 9h .

034 0.4 5.33 0.007 1170 2002 8. B ng 2. h .37 240 <25 <35 80 1 2 0.0 1500 32 54 38 0.S TNMT & NðHN.930 TCVN 5942 2005 C tB 5.8 31.98 22 0.3 10 000 Ngu n: .55 TCVN (B) 5942 . Ch t lư ng nư c H Tây (Các m u ñư c l y làm hai ñ t t i hai v trí gi a c a hai ph n xa nh t) K t qu phân tích STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ch tiêu pH ð ñ c DO BOD5 COD SS NH4 Fe Pb D um Coliform + ðơn v 2000 8.61 7.1 0.51 0.Hi n tr ng môi trư ng Hà N i 2005.1 14 0.29 v t 1600 2005 ñ t1 ñ t2 8. .7 5.15.1 25.80 750 29 39 28 0.05 1 - 92 .9 ≥2 NTU mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MNP/100 ml 27.05 30.14.Báo cáo k t qu quan tr c các sông.54 0.48 12.98 23.90 138 0.2 21 6.63 6.81 18. K t qu phân tích các ch tiêu nư c H Tây ( Phòng TN môi Trư ng ð i h c Nông nghi p I th c hi n ngày 20/6/2007) K t qu STT Ch tiêu ðơn v M2 C nh quán Bia 1 2 3 4 5 pH DO ð d n ñi n (Eh) Nitrít (tính theo N) Amoniac theo N) (NH4+ tính mg/l ms/cm mg/l mg/l 8.7 0.56 0.9 ≥2 0.1 22.5 .403 M3 G n ñình làng Trích sài 8.042 0.63 32 0.2005 5.5 .61 8.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng B ng 2.05 2001 7.48 150 0. KCN Hà N i năm 2005 .

98 3.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ni tơ t ng s PO4.05 0.000 2.240 0.09 18.53 2.0018 5.398 0.6 104 2 178 1.017 0.1 0.63 59.4. K t qu phân tích m u nư c ng m khu v c d án K t qu STT Ch tiêu ðơn v M1 Gi ng t i khu D án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pH DO BOD5 COD ð ñ c ð d n ñi n (Eh) Nitrít (tính theo N) Amoniac (NH4+ tính theo N) Ni tơ t ng s PO4.31 97.0 224 5100 80 0.1 0.36 4.8.5014 3.5 .02 < 25 < 35 10.4 124 2.2 Photpho t ng s Ch t r n lơ l ng (TSS) Chì (Pb) A sen Cadimi ð d c BOD5 COD Coliform Nh n xét: mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l NTU mgO2/l mgO2/l MNP/100ml 4. Hi n tr ng h sinh thái B ng 2.015 0.1175 4.21 0.007 0.01 2.5 45 93 .7 1.92 94.016 0.5 19.1 0.0021 4.1 179 0.04 TCVN 5944 .2005 C tB 6.16.28 20.006 0.5 mg/l 2.3 Photpho t ng Ch t r n lơ l ng (S) mg/l mg/l mg/l mg/l 4.6 0.2 20.056 61.6 144 3500 3.2.296 M4 Gi ng t i nhà s 4 Ngõ 282 LLQ 6.023 mg/l mgO2/l mgO2/l NTU mg/l mg/l 6.

0227 157 4 0.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 13 14 15 16 17 Chì (Pb) Cadimi A sen ClColiform mg/l mg/l mg/l mg/l MNP/100ml 0.Không phát hi n ñư c 2.0105 0.00114 0.0099 0.3.05 200 .00872 KPH 198 5 0.600 3 Ghi chú: KPH .01 0. ðI U KI N KINH T – XÃ H I 94 .05 0.

73 248. Ư c tính d a trên các h s t i lư ng ô nhi m do T ch c y t th gi i thi t l p: M t ôtô tiêu th 1000 lít xăng s th i vào không khí 291 kg CO. COD). các lo i khí ñ c h i như khí SO2. .75 1.85 S 20 S NO2 1. Ngu n gây ti ng n Ngu n gây ô nhi m nư c .02 2. ô nhi m nhi t.23 27. .Nư c mưa ch y tràn: 95 .73 194.62 S 20 S 1.5 23.1. ñá.73 169.Nư c th i sinh ho t c a công nhân lao ñ ng trên công trư ng ch a các ch t c n bã.11 CO 15. NGU N GÂY TÁC ð NG ÁN 3. các h p ch t h u cơ (BOD.27 S 20 S 1. Giai ño n gi i phóng m t b ng 3. Giai ño n thi công .2. H th ng các ch t ô nhi m ñ i v i các phương ti n giao thông (xe ô tô ch y xăng.Ô nhi m khí th i t các thi t b máy móc thi công.65 2.86 0.1.23 35. các ch t dinh dư ng (N. ñư c s n xu t trong giai ño n 1985 .7 VOC 2.2k g CxHy.23 24. ô nhi m không khí g m 3 ngu n chính: + Ho t ñ ng giao thông B ng 3.Nư c v sinh thi t b . NOx.76 SO2 1. P) và các vi sinh v t.Ô nhi m nư c th i. CO.Ô nhi m do b i ñ t ñá.07 1.1992) Lo i xe ð ng cơ < 1400 cc ð ng cơ 1400 cc – 2000 cc ð ng cơ > 2000 cc ðơn v 1000 km t n xăng 1000 km t n xăng 1000 km t n xăng H s ô nhi m TSP 0. máy móc thi công mang theo d u m . .1.09 B i ñ t. ch t th i r n c a các ho t ñ ng s ng.51 27. các ch t lơ l ng (SS). 0.07 0.10 0.07 0. các h p ch t h u cơ bay hơi.1. Trong giai ño n xây d ng.78 22.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chương 3 ðÁNH GIÁ CÁC TÁC ð NG MÔI TRƯ NG C A D 3. . CO2.9 kg SO2. s n xu t c a công nhân trên công trư ng.25 2. dung môi h u cơ. 11.3 15. 33.1.7 15.3 kg NOx.

3.1.5 .3. các ch t h u cơ. các phương ti n v n chuy n nguyên v t li u.2.2 Ngoài TP 0.Tác ñ ng ñ n môi trư ng xung quanh.15 ðư ng cao t c 0.2. gi y các lo i.C n tr giao thông t các phương ti n v n chuy n nguyên v t li u thi công. Giai ño n ho t ñ ng c a D án Rác th i Hàng ngày m t lư ng rác th i r t l n. b i. ðÁNH GIÁ TÁC ð NG GIAI ðO N GPMB VÀ XÂY D NG 3.9 Ngoài TP 0. Xây d ng h th ng các công trình . .S c lao ñ ng. rác th i sinh ho t c a công nhân tham gia thi công. Các tác ñ ng ñ n môi trư ng không khí B ng 3.16 t n Trong TP 0. B ng 3. nylon.1.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 3.9 ðư ng cao t c 0.Ô nhi m khí. .9 96 .2. n. ðánh giá TðMT trong giai ño n xây d ng Các tác ñ ng này ñư c chia thành 2 nhóm chính: . B ng 3. mô t các tác ñ ng tiêu c c chính phát sinh trong quá trình thi công các h ng m c c a D án.Ô nhi m môi trư ng nư c: nư c th i t r a nguyên v t li u. rung: phát sinh t các phương ti n thi công. nư c th i.2.2.5 t n Trong TP 0. a.2. T i lư ng ch t ô nhi m ñ i v i xe t i ch y trên ñư ng ph (ð nh m c cho 1km) T i lư ng các ch t ô nhi m theo t i tr ng xe (g/km) Ch t ô nhi m B i T i tr ng xe < 3. nh a …c n Công ty môi trư ng ñô th thu gom và v n chuy n . ðánh giá TðMT trong giai ño n gi i phóng m t b ng 3. Ngu n tác ñ ng ñ n môi trư ng nư c Ngu n tác ñ ng ñ n môi trư ng không khí 3. .Tác ñ ng ñ n ngư i công nhân tr c ti p thi công và dân cư xung quanh. bao bì.3 T i tr ng xe 3. T ng h p các tác ñ ng c a giai ño n thi công d án môi trư ng Giai ño n xây d ng Các ngu n gây ô nhi m .

0. .9kg/1000 km. ti ng n di n ra liên t c và di n bi n trong th i gian dài.9 Ghi chú: . 11.0 kg/1000 km. Ngoài bán kính 200 m tr ra ch coi như không ñáng k .0 1. . Theo kinh nghi m hàm lư ng các ch t khí ô nhi m có th tăng 4 .106 70 .5 l n nh t là trong bán kính < 100 m.SO2: 4.85 80 .3 S 1.CO: 6. Theo T ch c y t th gi i (WHO).5 t n Máy phát ñi n Máy ñóng c c Máy tr n bê tông ch y diesel 70 .NOx: 11.85 1.B i lơ l ng: 0.75 72 .9 kg SO2 .84 S 0.82 90 .29 S 1.3 kg NOx.M t ô tô tiêu th 1000 lít xăng s th i vào không khí 291kg CO. Ti ng n c a m t s phương ti n máy móc Lo i phương ti n Ô tô tr ng t i < 3.29S kg/1000 km (trong ñó S là % lưu huỳnh trong xăng d u) . .2 kg Hydrocacbon (THC).75 87 85 115 85 M c n ph bi n (dBA) 85 90 90 93 80 .Ô nhi m ti ng n do thi công B ng 3.5 t n Ô tô c n c u Máy i Máy ñ p bê tông Máy cưa tay Máy nén Diesel có vòng tay r ng Búa máy 1.55 0.15 S 1.8 kg/1000 km.44 2.S là hàm lư ng lưu huỳnh trong nhiên li u (%). h s ô nhi m ñ i v i xe t i v n chuy n cát áp d ng cho D án như sau: .5 t n Ô tô tr ng t i > 3. .44 2.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng SO2 NO2 CO 1. 33.20 dBA.9 4.82 75 .7 1.15 S 1. Công vi c 97 .18 6.0 4.4..16 S 0.25 4..80 M c n l n nh t (dBA) 103 105 110 115 100 95 97 nh hư ng nh và trên 400 m Ti ng n trong khu v c thi công thư ng vư t tiêu chu n cho phép (TCVN 5949 1999) t 10 .0 0.

M c n gi m theo kho ng cách d V i: r1 .98 dBA.5. Chúng tôi tham kh o tiêu chu n quy ñ nh v ti ng n trong khu v c thi công c a M ñ ñánh giá m c ñ gây n c a các thi t b thi công trong công trư ng xây d ng B ng 3. n u các máy ñó ho t ñ ng cùng lúc thì ñ n tăng lên t 95 . a . Khu v c d án có ñ a hình r ng thoáng và không có v t c n nên ∆Lc = 0. ∆Ld .H s ñã k ñ n nh hư ng h p th ti ng n c a ñ a hình m t ñ t (a = 0). ∆Ld = 20 lg [(r2/r1)1+a] (dBA) M c ñ ti ng n kho ng cách 15 m 72 ÷ 88 72 ÷ 96 72 ÷ 83 70 ÷ 82 70 ÷ 80 Yêu c u c a T ng c c D ch v (M ) < 75 < 75 < 75 < 75 < 75 98 . t n s i.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng ñào ñ t và v n chuy n ñ t ph th i. xe t i … ti ng n có th là 90 dBA kho ng cách 15 m.M c n ño ñư c t i ngu n gây n ( cách 1. B ng 3.ð gi m m c n qua v t c n.5m). r2 . máy kéo. Kh năng ti ng n t i khu v c thi công c a d án lan truy n t i các khu v c xung quanh ñư c xác ñ nh như sau: Li = Lp . Gi i h n m c ñ ti ng n c a các thi t b thi công ðơn v : dBA TT 1 2 3 4 5 6 Lo i thi t b Máy ñ m nén (xe lu) Máy g u xúc trư c Gàu ngư c Máy phát ñi n Máy rung Máy ñào thu l c Ngu n: Trư ng ð i h c Xây d ng Hà N i.Kho ng cách tính toán ñ gi m m c n theo kho ng cách ng v i Li (m).M c n t i ñi m tính toán cách ngu n gây n kho ng cách d (m). máy i.Kho ng cách t i ngu n gây n ng v i Lp (m).5. Lp . các lo i máy như g u xúc.∆Ld . ∆Lc .∆Lc (dBA) Trong ñó: Li .

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

T các công th c trên, tính toán m c ñ gây n c a các lo i thi t b thi công trên công trư ng t i môi trư ng xung quanh hi n trong B ng 3.6. B ng 3.6. M c n gây ra do các phương ti n thi công theo kho ng cách TT 1 2 3 4 5 6 7 Máy i Máy khoan Máy ñ p bê tông Máy cưa tay Máy nén Diezel Máy ñóng c c bê tông 1,5T Máy tr n bê tông Thi t b thi công M c n ñi m cách máy 1,5m 93 87 85 82 80 75 75 M c n kho ng cách 200m 71 65 63 60 58 53 53 M c n kho ng cách 500m 63 57 55 52 50 45 45 75 kho ng cách 200 m và 500 m ñư c th

TCVN 5949 - 1999 Ghi chú: TCVN 5949 - 1999: Ti ng n ñ i v i khu dân cư.

Th i gian ti p xúc v i ti ng n và m c áp âm ñư c phép theo QðBYT 3733 – 2002 ñư c ch ra B ng 3.7.

B ng 3.7. Tiêu chu n n cho phép ñ i v i môi trư ng lao ñ ng Th i gian ti p xúc v i ngu n gây n 8 gi 4 gi 2 gi 1 gi 30 phút 15 phút < 15 phút Th i gian còn l i trong ngày b. Tác ñ ng ñ n môi trư ng nư c - Tác ñ ng ñ n môi trư ng nư c m t Môi trư ng nư c gi a H Tây, theo Báo cáo hi n tr ng môi trư ng năm 2005 ven H Tây vào mùa khô thì ch t lư ng nư c tương ñ i t t, x p x tiêu chu n nư c m t lo i A TCVN 5942 2005 do tính ñ m cao và kh năng t làm s ch l n. Nư c M c áp âm ñư c phép (dBA) 85 90 95 100 105 110 115 80

99

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

thì các ch tiêu oxy hoá sinh h c, oxy hoá hoá h c ñ u vư t quá tiêu chu n cho phép, ñ c bi t là crom, d u m và coliform. Do v y, b o v nư c m t H Tây r t quan tr ng. Trong quá trình xây dung, các tác ñ ng ñ n môi trư ng nư c là: - Quá trình ñào ñ t và xây d ng công trình chính - Quá trình ñào ñ t, xây d ng, v n chuy n ñ t, v t li u xây d ng - Khi thi công các toà nhà - Nư c th i t vi c r a các thi t b , máy móc, và các d ng c thi công - Nư c th i sinh ho t c a các công nhân xây ch y u: + Ch a hàm lư ng cao các ch t h u cơ d phân hu sinh h c; + Do ch a các lo i vi sinh v t gây b nh cho ngư i và ñ ng v t; + Ch a nhi u h p ch t c a N và P; + Ch a các lo i khí do quá trình phân hu y m khí các ch t h u cơ như: CH4, H2S, CO2, NH3 … D a vào th ng kê c a nhi u qu c gia ñang phát tri n, kh i lư ng ch t gây ô nhi m do con ngư i th i vào môi trư ng m i ngày th hi n B ng 3.8. ð i v i lo i nư c th i này các thành ph n gây ô nhi m n ñ nh nhưng lưu lư ng nư c th i thay ñ i theo th i gian trong ngày, lư ng nư c th i b ng kho ng 65 – 80 % lư ng nư c c p s d ng hàng ngày. Theo Tiêu chu n c p nư c trên công trư ng là 60 lít/ngư i/ngày thì lư ng nư c th i là 45 lít/ngư i/ngày. B ng 3. 8. T i lư ng các ch t ô nhi m trong nư c th i sinh ho t Ch t ô nhi m BOD5 COD Ch t r n lơ l ng T ng N Amoniac Vi sinh (ðơn v MPN/100ml): T ng coliform Fecal coliform Tr ng giun sán Ghi chú: () - S li u trung bình. - Ngu n: Theo hư ng d n ñánh giá nhanh tác ñ ng môii trư ng c a T ch c y t th gi i. 106 - 109 105 - 106 103 T i lư ng các ch t ô nhi m (g/ngư i/ngày) 45 - 54 (49,5) 79 - 84 (87) 70 - 145 (107,5) 6 - 12 (9) 2,3 - 4,8 (3,55)

100

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

B ng 3.9. Lư ng các ch t ô nhi m do nư c th i sinh ho t c a cán b công nhân tham gia thi công ñưa vào môi trư ng (tính cho 50 công nhân) Ch t ô nhi m BOD5 COD Ch t r n lơ l ng T ng N Amoniac Vi sinh (ðơn v MPN/100ml): T ng coliform Fecal coliform Tr ng giun sán 50 x 109 50 x 106 50 x 103 Lư ng các ch t ô nhi m (g/ngày) 2 475 4 350 5 375 450 177,5

Căn c vào lư ng nư c s d ng và lư ng ch t th i tính ñư c n ng ñ các ch t ô nhi m ñư c nêu trong B ng 3.10. B ng 3.10. N ng ñ các ch t ô nhi m trong nư c th i sinh ho t c a cán b , công nhân tham thi công d án vào lúc cao ñi m Ch t ô nhi m BOD5(g/l) COD(g/l) Ch t r n lơ l ng(g/l) T ng N(g/l) Amoniăc(g/l) Vi sinh (ðơn v MPN/100ml): T ng coliform Fecal coliform Tr ng giun sán 2,22 x 106 2,22 x 103 2,22 (*) (*) (*) N ng ñ Không x lý 1,1 1,95 2,34 0,2 0,078 ðã x lý 0,33 0,6 0,27 0,07 0,02

T các b ng trên có th th y r ng khi áp d ng b t ho i truy n th ng, n ng ñ các ch t ô nhi m v n còn vư t Tiêu ch n cho phép. Vì v y chúng tôi s s d ng b t ho i c i ti n có vách ngăn m ng dòng hư ng lên ñ tăng hi u su t x lý và gi m thi u ô nhi m.

101

tính toán khi chu kỳ tràn ng P = 1 thì cư ng ñ mưa là 100 mm/h. còn ph i tính ñ n nư c mưa ch y tràn trên m t ñ t. 10 – 2 0mg COD/l và 10 – 20 mg TSS/l.278 . k.Di n tích lưu v c (m2) ð i v i m t tr n mưa.kz .0.1 mm/h x 3600 m2)/3600 s = 0. 0.exp (.03 mg phôtpho/l. Nư c mưa còn có th b ô nhi m khi ch y qua các khu v c sân bãi có ch a ch t th i ô nhi m như bãi ch a nguyên li u.H s dòng ch y (k = 0. + T i lư ng ch t ô nhi m: Trong nư c mưa ñ t ñ u thư ng ch a lư ng l n các ch t b n tích lu trên b m t như d u. Lư ng ch t b n này tích t trong m t th i gian ñư c xác ñ nh theo công th c: G = Mmax [1 .Cư ng ñ mưa (mm/h) F . h th ng rãnh h và kín sau ñó ñư c d n t i các h ga l ng và x th ng vào h th ng thoát nư c c a thành ph . khu v c D án là 600 kg.004 0. I.6) I . F (m3/s) Trong ñó: k . Nư c mưa ñư c thu gom qua h th ng máng.6 x 0.1.01668 m3/s Nêú c ng thoát nư c có bùn c n l ng ñ ng s gây ra úng ng p t c th i.exp (. rác). ô nhi m h u cơ và d u m . khu v c thi công ngoài tr i … Tính ch t ô nhi m c a nư c mưa trong trư ng h p này b ô nhi m cơ h c (ñ t.5 mg Nitơ/l. lư ng ch t b n này s theo nư c mưa ch y tràn qua khu v c d án gây tác ñ ng 102 . 15)] 3 = 600 kg Như v y nh ng ch t b n tích t trong kho ng 15 ngày không nh t i ñ i s ng thu sinh khu v c H Tây. s d ng mô hình tính toán sau: + Lưu lư ng nư c ch y tràn qua khu v c: Q = 0. m . n ng ñ các ch t ô nhi m trong nư c mưa ch y tràn thông thư ng kho ng 0.Lư ng b i tích lu l n nh t trong khu v c là (Mmax = 220 kg/ha) kz = H s ñ ng h c tích lu ch t b n khu v c D án (kz = 0. ta có: Q = (0.5 .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ngoài nư c th i sinh ho t. ðánh giá tác ñ ng c a nư c mưa ch y tràn t i môi trư ng Theo s li u th ng kê c a T ch c y t th gi i (WHO). ð ñánh giá tác ñ ng c a nư c mưa ch y tràn trên khu v c c a d án ñ i v i môi trư ng xung quanh.Th i gian tích lu ch t b n (T = 15 ngày) G = 200 [1 . cát.3 .278 x 0.3 ng-1) T . T)] F (kg) Trong ñó: Mmax . b i … .

các ch t r n lơ l ng.8 m3/ngày. làm móng công trình như g ch. ðánh giá tác ñ ng ñ n môi trư ng nư c Nư c th i sinh ho t Khi d án hoàn thành. N u tính trung bình. ðÁNH GIÁ TðMT C A D ÁN TRONG GIAI ðO N V N HÀNH 3.5 gam ch t r n lơ l ng và 49. xi măng.1.3 . các h p ch t h u cơ và vi sinh v t.3. bã. Ch t th i sinh ho t này nhìn chung là nh ng lo i d phân hu (tr các bao bì. Các tác ñ ng c a ch t th i r n Lư ng ch t th i r n trong giai ño n xây d ng ñ i v i công trình bao g m: + Ph th i xây d ng bao g m: ñ t ñá t công tác san n n. s t thép và g gi y + Theo ư c tính chung. d u DO.0. ñá.Th tích (ho c tr ng lư ng) rác (kg/ngư i/ngày ho c m3/ngư i/ngày) V i s lư ng lúc cao ñi m là 50 công nhân thì lư ng rác th i sinh ho t phát sinh s là 15 – 25 kg/ngày. e.Bi n ñ i dân s . xăng.Tác ñ ng ñ n môi trư ng nư c ng m c.Lư ng rác th i sinh ho t ( kg/ngày ho c m3/ngày) D . V i ñ nh m c nư c c p nư c bình quân 100 l/ngư i/ngày và lư ng nư c th i b ng 80% lư ng nư c c p thì lư ng nư c th i sinh ho t c a khu dân cư khi ñi vào ho t ñ ng s vào kho ng 4. ð tính ñư c lư ng rác th i sinh ho t. S c môi trư ng Các kho ch a nguyên v t li u. Các tác ñ ng ñ n kinh t xã h i g m: .5 gam BOD5 thì lư ng ch t r n lơ l ng và BOD5 ch a trong nư c th i sinh ho t c a c khu s là: 103 . thông thư ng xác ñ nh theo bi u th c: Q=Dm Trong ñó: Q .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng . m i cán b công nhân viên làm vi c trên công trư ng s th i ra t 0. túi nilon) ch a nhi u ch t h u cơ.5 kg rác th i sinh ho t m i ngày. s có 9 bi t th . d u FO…) là các ngu n có kh năng gây cháy n .S ngư i t i th i ñi m chính m .3. d.S c kho c ng ñ ng 3. K t qu phân tích cho th y nư c th i sinh ho t ch a ch y u c n. d ki n s cung c p ch cho 60 ngư i. nhiên li u (sơn. hàng ngày m i ngư i th i ra 107.

52 .2 = 4320 m3/năm Theo thi t k .1.0.2.002 . nư c mưa ch y tràn có th cu n theo các ch t h u cơ và ch t r n lơ l ng. giá tr COD c a nư c mưa ch y tràn n m trong kho ng 10 – 20 mg/l và hàm lư ng ch t r n lơ l ng là 20 – 30 mg/l. Phospho: 0.5 g/ngư i/ngày x 60 ngư i x 1000 4 800 lít/ngày 49.1. Do ñó.3. nhóm tư v n MT ñ xu t ch ñ u tư áp d ng b t ho i c i ti n.5 g/ngư i/ngày x 60 ngư i x 1000 4 800 lít/ngày = 1 343 mg/l BOD5 = = 618 mg/l Các s li u tính toán trên cho th y các giá tr cơ b n v ch t r n lơ l ng và BOD5 ch a trong nư c th i sinh ho t c a d án cao hơn tiêu chu n cho phép trong c t B c a TCVN 5945 . Ư c tính n ng ñ các ch t ô nhi m trong nư c mưa ch y tràn như sau: T ng Nitơ 0.5 . Photpho: 0. Do v y.03 kg/ngày.03 kg/ngày 3. nư c mưa ch y tràn có th ñ tr c ti p ra h th ng mương tư i tiêu c a khu v c.03 mg/l. SS: 0. SS: 10 – 20 mg/l. Trong ñó tháng 8 thư ng có lư ng mưa l n nh t v i 333. nhìn chung. Nư c mưa ch y tràn Theo s li u khí tư ng thu văn. ch t lơ l ng cũng cao hơn. án s theo T i lư ng ch t ô nhi m mà nư c mưa ch y tràn qua khu v c d án ñưa vào h 104 .025 . Di n tích m t b ng c a D án là 3600 m2 nên ta có th tính ñư c lưu lư ng nư c mưa: + Lưu lư ng nư c mưa tính trung bình theo năm: Q = 3600 x 1. nư c mưa ch y theo c ng rãnh trong khu v c d ñư ng d n ñ th ng vào h th ng c ng thoát nư c th i chung. lư ng mưa trung bình hàng năm c a Hà N i vào kho ng 1200 mm. Theo các nhà chuyên môn. COD. Vào mùa mưa.1. COD: 0.077 kg/ngày.8 mm. Lư ng mưa t p trung ch y u vào các tháng t tháng 5 ñ n tháng 10. th ng thoát nư c c a thành ph là: T ng Nitơ 0.52 .2005. Nguyên lý: nư c th i ñi qua vách ngăn m ng sau ñó theo dòng hư ng lên. ðánh giá tác ñ ng ñ n môi trư ng không khí COD: 10 – 20 mg/l. ñ gi m thi u m c ô nhi m thì nư c th i sinh ho .5 mg/l.004 .0.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ch t r n lơ l ng = 107.0.015 kg/ngày. hi u qu x lý BOD.

3. + Các lo i máy rò r ch t t i l nh (khí gas) gây ô nhi m khí quy n và t ng ozon. Các tác ñ ng do ch t th i r n gây ra Theo quy ho ch chung c a Hà N i.ñêm.3.ñêm. Như v y. Các s c có th x y ra trong quá trình ho t ñ ng S c cháy.4. ñ n sau 2010 m i ngư i th i ra kho ng 1kg 1.3. n ñ ng ch t th i r n 105 . Tác ñ ng do ti ng n Ti ng n c a dòng xe ch y trên ñư ng t o ra các ph n ng khác nhau cho con ngư i. 3.2 kg/ngày . ư c tính lư ng rác th i c a D án trong giai ño n ho t ñ ng kho ng t 60 kg/ngày .ñêm ñ n 65 kg/ngày .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ô nhi m giao thông Ô nhi m do khí th i c a h th ng ñi u hoà không khí + Làm nh hư ng x u t i c nh quan môi trư ng ñô th khi m t ngoài c a công trình ki n trúc ñư c l p ñ t các dàn nóng (ouside) c a máy. v n chuy n . + Khí th i c a dàn nóng máy ñi u hoà s gây ô nhi m nhi t. Lư ng rác th i này s ñư c Công ty Môi trư ng ñô th thu gom. Ti ng n t i khu th thao và khu bi t th có m c ñ không l n nên không nh hư ng ñ n cu c s ng c a cư dân. 3.

Các bi n pháp gi m thi u tác ñ ng ñ n môi trư ng ñ t 4.1.1. Các bi n pháp gi m thi u tác ñ ng trong giai ño n thi công Các bi n pháp t ng quát g m: 4.1.1.Ch t th i r n 4.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chương 4 CÁC BI N PHÁP GI M THI U TÁC ð NG X U. chuông báo cháy. các Quy chu n trong thi công xây d ng.Thuê Công ty môi trư ng ñô th thu gom và v n chuy n ch t th i ñ n nơi x lý.Trang b bình c u ho . các Tiêu chu n. Gi m thi u ô nhi m môi trư ng do các lo i khí th i c.2. b nư c ch a cháy. . 106 . 20 TCN 33 . .3. Kh ng ch các tác ñ ng ñ n môi trư ng trong giai ño n v n hành B ng 4.1.1. Khí th i . PHÒNG NG A VÀ NG PHÓ S C MÔI TRƯ NG 4.Tr ng cây xanh . .1. Gi m thi u các nh hư ng gây ô nhi m môi trư ng nư c D án ñ m b o tuân th các ñi u kho n. CÁC BI N PHÁP GI M THI U TÁC ð NG MÔI TRƯ NG 4.1.1. quy ñ nh có liên quan trong “Quy ñ nh v ñ m b o tr t t . Ki m soát và bi n pháp gi m thi u ô nhi m ti ng n 4. Các bi n pháp gi m thi u tác ñ ng môi trư ng D án s áp d ng TT 1 2 Ch t th i r n 3 4 S c Ngu n gây tác ñ ng Nư c th i sinh ho t Bi n pháp gi m thi u ñang áp d ng S d ng h xí t ho i ñ x lý nư c th i sinh ho t. các Quy ñ nh v v sinh và b o v ngu n nư c… . Gi m thi u các tác ñ ng do tai h n giao thông và lao ñ ng 4.1. TCVN 5576 .ð i v i nư c th i sinh ho t . Gi m thi u ô nhi m b i b.1991.4. an toàn và v sinh môi trư ng trong quá trình xây d ng các công trình t i Thành ph Hà N i” c a UBND thành ph Hà N i. .Phân lo i t i ngu n.2. Quy ph m.1.ði u hoà không khí k t h p thông gió t nhiên.85.ð i v i nư c mưa và nư c th i thi công .1.5. Gi m thi u ách t c giao thông trong giai ño n thi công 4.T p hu n ch a cháy ñ nh kỳ.1. Ki m soát và gi m thi u ô nhi m môi trư ng không khí a. Ch d n ñ i v i h th ng c p thoát nư c 20 TCN 51-84.1.1.1.

T i các khu v c d cháy. TCVN 9101 . TCVN 6379 1998 t i các khu v c có nguy cơ cháy n .2. 107 .2. ch a cháy theo ñúng các Tiêu chu n quy ph m (TCVN 2622.2.2.1.L p ñ t thi t b an toàn lao ñ ng cho ñư ng dây t i ñi n và thi t b tiêu th ñi n (aptomat b o v ng n m ch ch m ñ t…) theo TCVN 4756 – 1989. l p ñ t h th ng báo cháy g m các ñèn báo hi u. 4. chuông báo theo ñúng tiêu chu n quy ph m ( TCVN 2622 .89: An toàn cháy.2.1.2. .L p h th ng ch ng sét cho nhà cao t ng theo tiêu chu n 20 TCN 46 . Yêu c u chung V n ñ phòng cháy ch a cháy theo các tiêu chu n sau: . . . báo ñ ng. thoát nư c.2.84.1996. .1984.1.L p ñ t thi t b báo cháy. BI N PHÁP PHÒNG NG A. NG PHÓ S C MÔI TRƯ NG 4. Kh ng ch và gi m thi u ô nhi m do ch t th i r n 4. Kh ng ch và gi m thi u ô nhi m nư c ð i v i nư c th i sinh ho t M t s bi n pháp sau ñây s ñư c th c hi n D án s ti n hành xây d ng h th ng x lý nư c th i t i các bi t th theo sơ ñ sau: B t ho i ðư ng ng thu C ng ngoài nhà C ng khu v c H ga ngăn hơi Hình 4.1995).88) t i khu v c có nguy cơ cháy n . Kh ng ch và gi m thi u ô nhi m không khí và ti ng n.1.TCVN 3254 . 4. 4.2.L p ñ t h th ng c m ng có ñ u c m bi n ñ báo ñ ng khi có nh ng s c b t thư ng x y ra. h th ng thông tin. ð i v i cháy n Theo tiêu chu n Vi t Nam TCVN 3890 .1. Trang thi t b và phương án phòng ch ng a.L p ñ t thi t b an toàn cho ñư ng dây t i ñi n và thi t b tiêu th (aptomát b o v ng n m ch và ng n m ch ch m ñ t…). Sơ ñ x lý nư c th i d ki n xây d ng c a d án ð i v i nư c mưa Sơ ñ thoát nư c ñư c ch ra trong t ng m t b ng c p.1. . .M t s Tiêu chu n hư ng d n phòng ch ng sét.3. .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 4.

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

b. Thi t k ch ng sét công trình và h th ng ti p ñ a - L p ñ t h th ng dây ch ng sét bao g m dây d n ñi n, ti p ñ a và c t thu lôi theo ñúng Tiêu chu n quy ph m 20 TCM 46 - 1984 t i các công trình xây d ng; - Trên công trình b trí các kim thu sét b ng thép m k m. Kim thu sét hàn vào các ñ nh vì kèo ho c ñ t trên mái, có bi n pháp ch ng d t, các dây thu b ng thép. ð ñ m b o th m m công trình và tính an toàn cao cũng như ñ m b o ph m v b o v l n, công trình ch ng sét ñánh th ng b ng tia ti n ñ o theo công ngh PULSAR. H th ng ch ng sét: - Trong công trình s d ng h th ng ch ng sét tia ti n ñ o công ngh m i Stormaster - ESE - 50, bán kính b o v R = 95 m; - T t c các liên k t trong h th ng ch ng ph i ñư c th c hi n b ng hàn ñi n; - H th ng ti p ñ a dùng k t h p dây - c c ti p ñ a. Dây ti p ñ a ñư c chôn ng p sâu 0,8 m l p b ng ñ t m n ñ m k . C c ti p ñ a ñư c ñóng ng p sâu 0,8 m ði n tr ti p ñ a ñ m b o ñi u ki n RTðCS ≤ 10 Ω.T t c các liên k t trong h th ng ch ng sét ph i ñư c th c hi n b ng hàn ñi n. c. Hoá ch t s d ng Hi u qu c a các bi n pháp áp d ng ð m b o ñ t TCVN phòng ch ng s c trong quá trình ho t ñ ng. 4.2.3. Các gi i pháp phòng ch ng s c môi trư ng Chương 5 CAM K T TH C HI N BI N PHÁP B O V MÔI TRƯ NG C A C A D ÁN ( theo quy ñ nh Ngh ñ nh 80 và ch th 08) Chương 6 CÁC CÔNG TRÌNH X LÝ MÔI TRƯ NG,
GIAI ðO N V N HÀNH

CHƯƠNG TRÌNH QU N LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯ NG
6.1. DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH XLMT CH Y U

6.1.1. H th ng c p nư c Nư c sinh ho t ñư c l y t ñư ng ng c p nư c phân ph i d ki n xây d ng d c ñư ng quy ho ch phía nam khu ñ t, trong quá trình tri n khai D án Ch ñ u tư s tho tho thu n v i Công ty kinh doanh nư c s ch Hà N i ñ xin ñi m ñ u nư c. M ng lư i c p nư c ñư c thi t k t m ng ngoài ñ n các tuy n ng nhánh d ch v ch y d c lô ñ t ñ m b o cung c p nư c vào các b ch a c a các h dân. Nư c ñư c c p

108

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

ñ n t ng căn h qua van khoá và ñ ng h ño nư c. M i nhà có m t h th ng c p nư c riêng bi t. ð sâu chôn ng trung bình 0,4 m. V t li u s d ng cho m ng d ch v c p nư c: ng, ph ki n là nh a HDPE. Sơ ñ h th ng c p nư c sinh ho t: Ngu n nư c B ch a Máy bơm sinh h at ng v n chuy n

Tiêu th H th ng c p nư c trong nhà

ng d n phân ph i

B nư c mái

H th ng c p nư c ñư c l y t m ng ngoài qua van khoá và ñ ng h ño nư c c p vào b nư c ng m c a t ng căn h . 6.1.2. H th ng thoát nư c Thoát nư c cho d án dùng gi i pháp thi t k riêng. Nư c mưa trong khu v c d án ñư c thu vào các ga thu nư c mưa tr c ti p trên ñư ng và ch y vào c ng φ400 – φ800 b ng bê tông c t thép, sau ñó ch y v h th ng thoát nư c c a Thành ph . Kho ng cách gi a các ga thu t 35 m – 40 m, ñ d c c ng t i thi u imin = 1/D (D ñư ng kính ng). Nư c mưa sau ñó ch y v h th ng thoát nư c mưa theo Quy ho ch c a thành ph . H th ng thoát nư c mưa bao g m: + Nư c mưa trên mái: thi t k h th ng ng ñ ng thu nư c mưa trên mái; + Bên ngoài nhà: thi t k m ng lư i thu gom toàn b nư c mưa t các toà nhà vào các rãnh h , h ga; + H ga nư c mưa c u t o ñáy l ng cát, n p ga ñi n hình. - Thoát nư c th i sinh ho t: Nư c th i sinh ho t t các căn h sau khi ñư c x lý qua b ph t ñ vào ga c ng và tuy n c ng φ300 ñ vào h th ng thoát nư c th i c a thành ph r i t ch y v tr m và ñư c bơm v tr m x lý nư c th i chung c a Thành ph . + H th ng thoát phân, ti u ñư c thu vào ng nh a φ100 ñ và b xí ñ t trong nhà k t h p v i móng nhà. + H th ng thoát nư c r a, t m gi t ñư c thu vào ng nh a φ90, φ76 x ra ga c ng và c ng φ300. Các t ng ñ u ñ t ng ki m tra cao cách m t sàn 1,0 m và ng thông t c. Thông hơi cho h th ng thoát nư c Nhi m v c a h th ng thông hơi trong công trình là n ñ nh và cân b ng áp su t trong m ng thoát nư c b ng áp su t khí quy n, ngăn không cho mùi hôi th i, khí ñ c vào

109

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

nhà. ng thông hơi có ñư ng kính bé nh t φ60 mm ñ t cách t ng áp mái t i thi u 0,7 m. B trí ng thông hơi k t h p v i ng ñ ng thoát phân, thoát sàn. ng thông hơi vươn lên mái theo ng ñ ng φ90 mm, φ76 mm. Các gi i pháp xây d ng h th ng c p thoát nư c. - V t li u ng c p nư c dùng ng thép nh a có ñư ng kính t φ32 mm. ng c p nư c ngoài nhà, ñ sâu ñ t ng trung bình t 0,3 ñ n 0,5 m (tính ñ n ng nh a PVC thoát nư c th i và nư c mưa ngoài nhà ñư c chôn sâu t 05 m ñ nh ng). Sau ñó l p b ng cát thô. ñ n 0,7 m và l p ng b ng cát khô. - Khi n i ng và các linh ki n van, tê, cút ph i dùng s i gai t m sơn ñ c ho c băng keo. - T t c các ñư ng ng ph i ñư c th thu l c trư c khi l p và trát. 6.1.3. H th ng x lý nư c th i Nư c th i sinh ho t c a công trình ñư c thu và x lý t i b t ho i và ga c ng trư c khi ñưa ra h th ng thoát nư c chung c a thành ph , ñ m b o tiêu chu n v sinh môi trư ng thành ph quy ñ nh TCVN 6772 - 2000. Các b t ho i, thi t k theo mô - ñun. Dung tích b t ho i ñư c xác ñ nh theo công th c: W = Wn + Wc Trong ñó: Wn: th tích nư c c a b . Wn = 056 x 0.7 = 0.4m3. Wc: th tích c n c a b . Wc =[A.T.(100-W1).B.C]. N/[100 - W2). 100] V i: A: lư ng c n trung bình c a m t ngư i th i ra trong 1 ngày; T: th i gian gi a 2 l n l y c n (ngày); W1, W2: ñ m c a c n tươi vào b và c a c n khi lên men; B: H s k ñ n vi c gi m th tích c n khi lên men; C: h s k ñ n vi c ñ l i m t ph n c n ñã lên men khi hút c n ñ gi l i vi sinh v t giúp cho quá trình lên men c n ñ ơc nhanh chóng, d dàng; N: s ngư i. V i D án này ta có: Wc = [ 0,5 x365 x ( 100-95) x 0,7 x1,2] x5/[(100 - 90) x 100] = 0,38m3. Như v y: W = Wn + Wc = 0,4 + 0,38 = 0,78m3. Suy ra ñ i v i các toà nhà ki u nhà vư n, m i căn h xây d ng ñ c l p nên xây d ng m i b có dung tích 1,5m3.

110

ch yéu là các gi i pháp thi t k . cơ c u t ch c th c hi n KHQLMT và k ho ch ng c u kh n c p các s c có th x y ra trong t ng giai ño n c a D án. 6.Trong su t quá trình xây d ng nhà th u c n qu n lý: + L a ch n và ñi u ch nh v trí ch a v t li u.1. sau ñó ñ y lên mái công trình. trong các giai ño n trư c khi xây d ng và v n hành thì Ch ñ u tư cùng v i các ðơn v trúng th u xây d ng và v n hành s ph i th c hi n k ho ch qu n lý môi trư ng (KHQLMT).1. Chương trình qu n lý môi trư ng Theo lu t b o v môi trư ng. bi n pháp qu n lý th c t nh t v lĩnh v c môi trư ng. KHQLMT bao g m chương trình gi m thi u các tác ñ ng ñ n môi trư ng.2. Công su t qu t hút gió là 150 m3/h.1. chi u cao tr n là 2. 111 . + Qu n lý ch t th i r n và nư c th i. các yêu c u v báo cáo. Trong h p ñ ng xây d ng s có các ñòi h i: . K ho ch qu n lý môi trư ng là r t c n thi t ñ giám sát các ch tiêu và có th d báo ñư c các bi n ñ i v môi trư ng ñ ng th i xây d ng ñư c các bi n pháp gi m thi u trư c khi có nh ng bi n ñ i môi trư ng x y ra. chương trình tuân th các bi n pháp gi m thi u môi trư ng ñ i v i ch ñ u tư.1. M c tiêu c a KHQLMT cho D án là cung c p các hư ng d n ñ d án ñ m b o v m t môi trư ng. Khi qu t không làm vi c thì cánh van m t chi u ñi theo qu t s t ñ ng s p xu ng ñ ngăn mùi t h p k thu t xâm th c vào căn h . . Qu t tr c ti p và th i vào h p k thu t khu v sinh. H th ng thông gió H th ng q at thông gió khu v sinh: v i th tích khu v sinh kho ng 15 m3 (di n tích 5 m2. tr ng cây xanh. Qu n lý môi trư ng giai ño n xây d ng Trong quá trình xây d ng s thuê chuyên gia giám sát vi c xây d ng và các chuyên gia này s qu n lý thư ng xuyên trong giai ño n thi công. 6. Giám ñ c H p ñ ng xây d ng ghi l i các tác ñ ng môi trư ng ñư c xác ñ nh trong báo cáo này. H th ng x lý ô nhi m khí Các gi i pháp v ch ng n.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 6. H th ng ñi u hoà: d ki n m i căn h có t i ña 3 máy ñi u hoà.Ki m tra ban ñ u trong su t giai ño n ñ u ñ ñ m b o r ng nhà th u ñư c ch n có kinh nghi m. ñi u hoà không khí. + Ki m soát giao thông va ti ng n.7 m) tính cho 10 l n thay ñ i khí/gi .2. + B o v khu v c xung quanh ñ phòng hư h i không c n thi t.4.2. CHƯƠNG TRÌNH QU N LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯ NG 6.

6. các thùng rác ñ t t i các v trí thu gom. SS. h n ch ách t c giao thông. 112 . .1. giám sát thư ng xuyên các h th ng thoát nư c. Giám sát nư c th i B trí quan tr c thư ng xuyên ch t lư ng nư c th i ñ u ra ñ m b o ph i ñ t tiêu chu n TCVN 5945 . NTS.Qu n lý hi u qu h th ng thoát và x lý nư c th i.Giáo d c cho m i cán b công nhân viên có ý th c b o v môi trư ng lao ñ ng. PTS. Ban qu n lý D án s có các cán b chuyên trách v môi trư ng và th c hi n chương trình giám sát ch t lư ng môi trư ng trên cơ s h p tác v i các cơ quan qu n lý.2. + Các h th ng thoát nư c sinh ho t. Giám sát ch t th i a. + L a ch n gi i pháp thi công t i ưu.ð i tư ng ki m tra: + Nư c th i sinh h at. lo i B. v sinh lao ñ ng. cơ quan ch c năng v b o v môi trư ng. Hi n tr ng môi trư ng s ñư c ñánh giá trong m i giai ño n.T ch c các l p t p hu n ñ nh kỳ cho m i ñ i tư ng th c hi n d án v các v n ñ : an toàn. v n hành thì tình tr ng môi trư ng s ñư c theo dõi thư ng xuyên. môi trư ng sinh thái trư c h t vì s c kho c a chính b n thân mình. Chương trình giám sát môi trư ng ð ñ m b o các ho t ñ ng c a D án ñ u tư xây d ng khu nhà di n ra bình thư ng. h th ng thu gom ch t th i r n. Các thông s ñánh giá: pH. ñ ng th i ki m soát.2. .2.Ki m tra. riêng trong giai ño n cu i cùng sau khi d án ñã ñư c ñưa vào s d ng. 6. Qu n lý môi trư ng giai ño n v n hành .N i dung ki m tra: + ðo ki m tra ch t lư ng nư c th i sinh ho t: V trí ki m tra nư c ra sau các b t ho i. ch t lư ng môi trư ng nư c. .2. giám sát là ch t lư ng môi trư ng không khí. coi môi trư ng là tài s n c n ñư c b o v . D án ñã có nh ng bi n pháp giáo d c b o v môi trư ng như: .2005. kh ng ch các tác ñ ng tiêu c c ñ n môi trư ng xung quanh. các s li u ñánh giá ñư c lưu tr h th ng. .Ki m tra ñ nh kỳ các thi t b phòng cháy. thoát nư c mưa và h th ng c p nư c. . N-NH3.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng + Ki m soát các thi t b an toàn và b o h lao ñ ng c a công nhân. 6. BOD. Các ñ i tư ng quan tr c.2. Coliform.2.1. COD. lu t b o v môi trư ng và có nh ng bi n pháp ñ ng viên và ki m tra vi c th c hi n.

Tiêu chu n so sánh: tiêu chu n ch t lư ng MT Vi t Nam (TCVN 5937 – 2005). Giám sát môi trư ng nư c Giám sát ch t lư ng nư c m t án là c n thi t. qu n lý. V trí quan tr c ch t lư ng không khí khu v c d án: ba ñi m (hai ñi m t i khu v c thi công. . + Khí SO2.T n su t th c hi n: 6 tháng/1l n (trong giai ño n thi công) và 1 năm/l n (sau khi D án ñi vào s d ng).Quan tr c n ng ñ các ch t ô nhi m không khí bên ngoài khu v c d án. ch t lư ng c a b. Quan tr c ch t lư ng không khí ñư c chia thành hai lo i: giám sát ngu n th i và quan tr c ch t lư ng không khí khu v c xung quanh. V trí các ñi m quan tr c ch t lư ng không khí Quan tr c ch t lư ng không khí ñư c ti n hành ñ i v i t t c các ngu n th i khí trong khu v c nghiên c u và không khí khu v c xung quanh cũng như khu v c dân cư. Vì v y giám sát ch t lư ng không khí t i nh ng khu v c th c hi n D lân c n. Giám sát khí th i Như ñã trình bày trong ph n ñánh giá tác ñ ng ñ n môi trư ng c a D án là các ho t ñ ng khi xây d ng D án. Vi c giám sát ñư c ti n hành trong c hai giai ño n: xây d ng và v n hành D án. 113 . c. Ki m tra ch ñ v n hành.Thi t b thu m u: thi t b tiêu chu n . m t ñi m t i khu v c dân cư g n nh t).Thông s giám sát: + B i lơ l ng.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng + Ki m tra kh năng thoát nư c và tình tr ng ch t lư ng c a các h th ng thoát nư c. CO. + Ti ng n. M c tiêu c a giám sát ch t lư ng không khí M c tiêu c a công tác giám sát ch t lư ng không khí tóm t t như sau: . .Quan tr c n ng ñ các ch t ô nhi m không khí bên trong khu v c d án. k thu t. NO2 … .Nh n bi t s m s gia tăng lư ng th i các ch t ô nhi m không khí t các ngu n th i ñ có nh ng bi n pháp gi m thi u. . Quan tr c ch t lư ng môi trư ng không khí c a D án ñư c ti n hành t i khu v c th c hi n c a D án và khu v c dân cư nư c th i. T n su t ki m tra là 6 tháng/l n cho năm ñ u tiên và m i năm m t l n cho các năm ti p theo. ñưa D án vào v n hành có các nh hư ng ñ n môi trư ng không khí và m i giai ño n có m t ñ c trưng khác nhau. .

Giám sát khác Giai ño n thi công d án + Ki m tra khám s c kho ñ nh kỳ: ngoài khám s c kho khi tuy n cán b . + Ki m tra s t n t i và kh năng thoát nư c c a các tuy n thoát nư c sinh ho t. Nh ng công nhân khi làm vi c ph i ti p xúc thư ng xuyên v i các y u t ñ c h i s ñư c khám ñ nh kỳ 2 l n /năm. SS. m c ñ các khu v c c a D án. T ng P. nư c ng m khu v c. Xác ñ nh các y u t làm gi m ñi u ki n v sinh t i 114 . + Ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp ñ m b o an toàn. ð ñ m b o các ho t ñ ng c a D án di n ra bình thư ng. T n su t quan tr c: 2 l n/năm. T n su t: 2 l n/năm (ñ i v i năm ñ u tiên) và 1 l n/năm (ñ i v i các năm ti p theo). ñ ng th i kh ng ch các tác ñ ng tiêu c c ñ n môi trư ng xung quanh. Coliform. n a mưa. c n có chương trình giám sát môi trư ng bao g m ki m tra. công trình b t ho i. công nhân tham gia D án.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Vi c giám sát ch t lư ng nư c khu v c d án s ñư c ti n hành c trong giai ño n thi công xây d ng và trong giai ño n v n hành D án. b i dư ng ca ñêm … + Ki m tra vi c tr ng cây xanh và th m c . + Ki m tra ñi u ki n v sinh t i các khu lán tr i. giám sát ch t lư ng ngu n nư c. Xác ñ nh các y u t gây c n tr ñ n kh năng thoát nư c và làm gia tăng n ng ñ ch t b n trong các lo i nư c th i. Công ty có ch ñ b i dư ng thích h p cho nh ng công nhân làm vi c nh ng nơi ñ c h i. V trí quan tr c ch t lư ng nư c: nư c th i c a khu dân cư trư c khi ch y vào h th ng thoát nư c chung c a thành ph . lư ng c a h th ng nư c m t. d. Tiêu chu n so sánh: áp d ng Tiêu chu n Vi t Nam (TCVN). COD. Giai ño n D án ñi vào v n hành + Giám sát vi c thu gom và v n chuy n rác th i. + Giám sát vi c v sinh môi trư ng khu v c công c ng. v sinh lao ñ ng. M c tiêu chính c a h th ng giám sát ch t lư ng nư c cho khu v c này là giám sát nh hư ng c a quá trình thi công ñ n s bi n ñ i ch t. BOD. ti n nghi c a các khu v sinh công c ng. ban qu n lý d án s ti n hành khám s c kho ñ nh kỳ 1 l n/năm trong su t th i gian th c hi n D án. Thông s giám sát: pH.

.1. s ti n chi tr cho vi c thu gom ch t th i r n hàng năm s kho ng 2 400 000 ñ ng. 7.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chương 7 D TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯ NG 7. Trong ñó: Thành ph n giám sát Ch t lư ng không khí Ch t lư ng nư c T ng c ng Kinh phí ( ñ ng/năm) 6 000 000 8 000 000 14 000 000 115 .2. D TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH X LÝ MÔI TRƯ NG . kho n chi phí này do các h gia ñình tr .H th ng x lý nư c th i: do D án ch ti n hành xây ph n thô và n i dung chính c a D án là xây d ng các nhà ñ bán nên kinh phí x lý nư c th i sinh ho t s do các h gia ñình t thanh toán. D TOÁN CHO CÔNG TÁC GIÁM SÁT MÔI TRƯ NG D ki n kinh phí giám sát môi trư ng: 14 tri u ñ ng/năm. .Xây d ng m ng lư i thoát nư c ngoài nhà ư c tính 300 000 000 ñ ng. V i s dân kho ng 60 ngư i.Thu gom các ch t th i r n: các h gia ñình s t i ký h p ñ ng v i Công ty môi trư ng ñô th ñ thu gom rác sinh ho t hàng ngày v i m c tiêu th hi n nay là 4 000 ñ ng/ngư i/tháng. .Tr ng cây xanh: 30 000 000 ñ ng.

VT cũng ñã ñ ng ý t ng Quy ho ch m t b ng c a D án chuy n ñ i ch c năng khu ñ t thu c kh i 74 Ngõ 282 ñư ng L c Long Quân . UBND phư ng Bư i ñã ñ ng ý cho tri n khai nhanh D án và yêu c u ph i ñ m b o môi trư ng cho khu v c. Lu t B o v môi trư ng Vi t Nam s a ñ i ñư c Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam thông qua ngày 29/11/2005 c a Ch t ch nư c ký ban hành ngày 12/12/2005.Phư ng Bư i . Ngoài khu nhà th p t ng lô 1 có t ng di n tích 2600.B Qu c phòng. phư ng Bư i. D án không có y u t di dân. H i ñ ng nhân dân. do ñó chúng tôi ch l y các ý ki n c a UBND và MTTQ phư ng Bư i ñ làm căn c ñánh giá. Ngh ñ nh s 80/2006/Nð . UBND qu n Tây H t i văn b n 547 UB .CP ngày 09/08/2006 c a Chính ph v Quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t B o v môi trư ng 2005. U ban nhân dân. ð ng u . M t tr n t qu c phư ng xin ý ki n.4 m2 làm sân sinh ho t c ng ñ ng c a phư ng (khuôn viên riêng). không làm ô nhi m nư c H Tây (có văn b n kèm theo). D LI U 1. chúng tôi ñã ñ n UBND. qu n Tây H ñã ñư c UBND Thành ph Hà N i ñ ng ý cho phép T ng công ty ñ u tư phát tri n h t ng ñô th l p D án ñ u tư xây d ng t i văn b n s 2361/UBND . M t tr n t qu c phư ng Bư i ñã th ng nh t v i di n gi i di n tích khu ñ t và phương án quy ho ch t ng m t b ng t l 1/500 do T ng công ty ñ u tư phát tri n h t ng ñô th ñ xu t.Qu n Tây H ngày 25/05/2006. Công ty v n t i & XNK c a B Giao thông v n t i và Công ty Lũng Lô . Ch gi i ñã ñư c xác ñ nh rõ. D LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ 9.XDðT ngày 07/05/2007. khu phía tây và tây b c là c a Quân ñ i. khu v c phía nam là khu t p th c a ð a ch t.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chương 8 THAM V N Ý KI N C NG ð NG D án ñ u tư xây d ng "T h p công trình ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng" t i khu ñ t thu c kh i 74 Ngõ 282 ñư ng L c Long Quân.7 m2 phư ng Bư i ki n ngh lô 2 có di n tích 1009. hi n khu ñ t không có tranh ch p.1. Khi xây d ng báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án. 2. NGU N CUNG C P S LI U. 116 . Chương 9 CH D N NGU N CUNG C P S LI U.

Phương pháp lu n và kinh nghi m th c ti n. Geneva. Nhà xu t b n Khoa h c k thu t. S tay x lý nư c (t p 1). Vi c ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñư c th c hi n theo hư ng d n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a Vi t Nam và d a trên các phương pháp sau: 9. 7. Nhà xu t b n Xây d ng.T p I. Phương pháp t ng h p thông tin.2. không khí. Phòng th ng kê Hà N i l p năm 2006. Nhà xu t b n Khoa h c k thu t. 2005.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 3. H th ng tiêu chu n Vi t Nam TCVN 2000.2.xã h i khu v c th c 117 . . ð H i. Hà N i 2002. Nhà xu t b n Khoa h c k thu t. 9. 1993. Ph m Ng c ðăng. tài li u. 6. 5. Quy chu n xây d ng Vi t Nam do B Xây d ng ban hành năm 1996. Thông tư s 08/2006/TT . Ô nhi m môi trư ng không khí ñô th và khu công nghi p. Thoát và x lý nư c th i . 10. phư ng Bư i. ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng. s li u Báo cáo ðTM ñã áp d ng các phương pháp: t ng h p và phân tích thông tin. Hà N i 2000. có hi u l c t ngày 01/01/1997. Nhà xu t b n Khoa h c K thu t. Báo cáo nghiên c u kh thi d án. ðánh giá tác ñ ng môi trư ng (ðTM). Ưng Qu c Dũng. 12. 2001. 17. 4. 13. 16. H sơ thi t k d án "T h p công trình công c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà qu n Tây H . tài li u. 8. Hà N i 1999. 11. Báo cáo hi n tr ng môi trư ng Hà N i năm 2005. kinh t . 14. Hà N i 1996. 15. phương pháp và ng d ng. Lê Trình. B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng (Vi t Nam). 9. Hà N i 1992. ñánh giá ñi u ki n t nhiên. T ch c y t th gi i WHO xu t b n. Hà N i 2005. PHƯƠNG PHÁP ÁP D NG TRONG QUÁ TRÌNH ðTM th p t ng" t i kh i 74 ngõ 282 ñư ng L c Long Quân.Tr n Hi u Nhu .1.MTNMT ngày 08/09/2006 c a B Tài nguyên Môi trư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c. Tr n ð c H . ðánh giá tác ñ ng môi trư ng. Nhà xu t b n Khoa h c k thu t. ðánh giá ngu n ô nhi m ñ t. Hà N i 1994. Niên giám th ng kê Hà N i 2006. C p thoát nư c NXB Khoa h c K thu t. s li u nh m xác ñ nh. nư c. Tiêu chu n môi trư ng. II. Hư ng d n ñánh giá nhanh ngu n gây ô nhi m và các gi i pháp x lý ( ti ng Anh) do Economoponlos biên so n.

xã h i. . SO2. … vi khí h u các v trí ñ c trưng .ðo v n t c gió b ng phong t c k ñi n t TSI c a M .xã h i và hi n tr ng môi trư ng Hà N i. Phương pháp ño các thông s ch t lư ng môi trư ng không khí Các thông s quan tr c + Các thông s khí tư ng. As và Cadimi. . t ng P. + Ti ng n: ño m c n trung bình t i các ñi m kh o sát trong khu v c th c D án. Asen.ðo vi khí h u b ng máy Model 37000 . N i dung công tác kh o sát bao g m: . nư c và khí ñ ñưa v phân tích trong phòng thí nghi m: + Môi trư ng khí: kh o sát ño lư ng n ng ñ các ch t ô nhi m môi trư ng không khí là b i lơ l ng (SPM). ch t r n lơ l ng. kinh t . Phương pháp phân tích d a theo Tiêu chu n so sánh d a theo tiêu chu n qu c gia TCVN.Hi n tr ng kinh t . NH4+.L y m t s m u. ñ ñ c. t ng N. BOD5. NO2. t ng h p các tài li u liên quan. kh o sát.2. 118 . 9.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng hi n D án thông qua các ngu n khác nhau: Niên giám th ng kê. t ng P. Trên cơ s ñó ñánh giá hi n tr ng môi trư ng khu v c D án. hàm lư ng b i. COD. ñ ñ c.2. Phương pháp ño vi khí h u.3. hi n tr ng cơ s h t ng. NO3-. Các ch tiêu phân tích bao g m: ñ pH.xã h i: ñi u tra hi n tr ng kinh t .2. Báo cáo tình hình kinh t . . ñ n… . Cl-. Phương pháp kh o sát th c ñ a Phương pháp này ñư c ti n hành trong tháng 1 năm 2007 t i khu v c th c hi n D án. PO43-.Thu th p. .Parmer c a M . ti ng n .S li u khí tư ng: các s li u v ñi u ki n khí tư ng thu văn c a khu v c d án.ðánh giá các thông tin.xã h i phư ng Bư i thông qua các s li u th ng kê do UBND phư ng cung c p. ñ ñ c. t ng N. s li u sau khi ñi u tra. CO. COD.Kh o sát ñi u ki n ñ a lý t nhiên. các công trình nghiên c u có liên quan khác. NH4. chúng tôi h p ñ ng v i Trung tâm quan tr c và phân tích tài nguyên môi trư ng Hà N i th c hi n.Kh o sát th c ñ a và ti n hành ño ñ c ngay t i th c ñ a m t s ch tiêu môi trưng: nhi t ñ . ch t r n lơ l ng. chì. DO. Kh o sát ño ñ c hi n tr ng ch t lư ng môi trư ng nư c ng m t i khu v c th c hi n D án. Cadimi. . Các ch tiêu phân tích bao g m: ñ pH. Coliform. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghi m ð i v i vi c phân tích môi trư ng không khí. + Môi trư ng nư c: kh o sát ño ñ c hi n tr ng ch t lư ng môi trư ng nư c m t t i khu v c th c hi n D án. coliform và các kim lo i Pb. hi n tr ng môi trư ng khu v c D án. 9. . Nitrít.50 do hãng Cole . BOD5.

tr c quang trang 5-15÷5-16 Phơng pháp c y và pha loãng theo TCVN 6001 . B ng 9.1. Phương pháp Winkler theo TCVN 5499 . Các phương pháp phân tích khí Ch tiêu phân tích Khí CO Khí SO2 Khí NO2 B i SPM Phương pháp phân tích Phương pháp dùng thu c th Folinciocalteur Phương pháp TCM/Pararosanilin Phương pháp Griess/llosways Phương pháp cân kh i lư ng theo TCVN 5067 . s y m u nhi t ñ 1050C ñ n kh i lư ng không ñ i theo TCVN 4560 . Phương pháp tr c ph dùng amoni molipñat. Ch tiêu và phương pháp phân tích ch t lư ng nư c TT Thông s /Ch tiêu Ch tiêu v t lý 1 pH 2 SS Phương pháp phân tích ðo b ng máy theo TCVN 4559 . SO2 và NO2.1995 APHA – 5210B ( Xác ñ nh BOD 5 ngày.1998.5220D (Phương pháp chưng c t h i lưu ñóng.1996 Xác ñ nh clorua b ng phơng pháp Chu n ñ b c nitrat v i ch th 3 4 DO COD 5 6 7 8 9 10 11 12 BOD5 NTS NH4+ NO2NO3PTS NO43Cl- 119 . Phương pháp quan tr c Cách l y m u theo Tiêu chu n môi trư ng Vi t Nam TCVN 2005 (b i theo TCVN 5067 . B ng 9.1995 Phương pháp phân tích ch t lư ng nư c Các ch tiêu ñánh giá ch t lư ng môi trư ng nư c và phương pháp phân tích ñư c trình bày trong B ng 9.1999 APHA .H + B Phương pháp kh i lư ng sau khi l c.2005. trang 5-3÷5-6 Phương pháp tr c quang Nessler theo TCVN 4563 .1999 Phương pháp ño ñi n th pH APHA 4500 . trang 2 .1996 Phơng pháp SnCl2 Xác ñ nh photpho. trang 5-15÷5-16) APHA .1997 Xác ñ nh nitrat b ng phương pháp tr c ph dùng axitosunfosalixylic theo TCVN 6180 . TCVN 6492 .2.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng + B i lơ l ng (SPM) và các ch t khí ñ c h i CO.1996 Xác ñ nh nitrit b ng phương pháp tr c ph h p th nguyên t theo TCVN 6178 . CO theo TCVN 5972 – 2005.1995.1988 APHA .56 ÷2-57) Máy ño DO.2.2540D (phương pháp xác ñ nh t ng ch t r n lơ l ng s y khô 103 ÷1050C. TCVN 6202 . SO2 theo TCVN 5971 .1995 Phương pháp oxy hóa b ng K2Cr2O7 trong môi trư ng axit theo TCVN 6491 .1988 hay TCVN 6179 – 1996 Xác ñ nh amoni b ng phương pháp tr c ph thao tác b ng tay theo TCVN 6178 .5220B ( Phương pháp h i lưu m .

ñư c áp d ng ñ ñánh giá t i lư ng ô nhi m trong khí th i và nư c th i c a D án.1996. 9.xã h i. TCVN 2001 và TCVN 2005.1996 Xác ñ nh theo TCVN 6187 . + ðánh giá nhanh: Phương pháp ñánh giá nhanh (Rapid assessment) do T ch c y t th gi i (WHO) ñ xu t.xã h i theo Ngh ñ nh s 80/CP c a Th tư ng chính ph .5. Các phương pháp ñánh giá + Phương pháp so sánh: Dùng ñ ñánh giá các tác ñ ng trên cơ s các tiêu chu n Vi t Nam v môi trư ng: TCVN 1999. 120 .2000 Theo phương pháp AAS Xác ñ nh ñ ñ c theo TCVN 6184 . B môn Công ngh môi trư ng c a Trư ng ð i h c Nông nghi p I th c hi n. TCVN 6187 . các ñánh giá ñư c ñưa ra có ñ tin c y.2. nh n xét v m c ñ chi ti t và ñ tin c y c a các ñánh giá Tiêu chu n so sánh d a theo các Tiêu chu n qu c gia (TCVN). + Ph ng ñoán: D a trên các tài li u và kinh nghi m c a th gi i và b n ch t các ho t ñ ng c a D án ñ i v i môi trư ng t nhiên và kinh t .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 13 14 15 16 Ch 17 Pb As Cd ð ñ c tiêu sinh h c Coliform cromat (phơng pháp Mo) theo TCVN 6194 .2: 1996 M u l y ñư c lưu tr trong thùng ñá ñ duy trì nhi t ñ < 40C. + Phương pháp t ng h p xây d ng báo cáo: nh m ñánh giá tác ñ ng c a D án ñ n các thành ph n môi trư ng t nhiên và kinh t .1996 Xác ñ nh chì b ng phương pháp tr c ph h p th nguyên t ng n l a theo TCVN 6193 .3. vì v y. 9.1996 Xác ñ nh asen b ng phương pháp ño ph h p th nguyên t theo TCVN 6626 .

121 . M t báo cáo ÐTM c n ñ t 3 yêu c u gì ? 3. Anh ch chuy n k t qu ÐTM d án ñư ng mòn H Chí Minh (ño n qua r ng Cúc Phương) t ki u trình bày 2.2 sang m t ma tr n ñ nh lư ng. Th nào là ñánh giá tác ñ ng môi trư ng (ÐTM) và ñánh giá tác ñ ng môi trư ng chi n lư c (ÐTMC) 4. nhi m v nào quan tr ng. 5. Trong 9 nhi m v c a m u ñ cương cho m t ÐTM. Anh (ch ) chuy n k t qu ÐTM c a d án QHSD ñ t t ma tr n ñ nh tính sang ma tr n chi ti t. 2.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng K T LU N VÀ KI N NGH Câu h i bài t p chương IV 1.

• T ng ñ i lưu (0-10km). kim lo i v t • B i màu sáng. hơi H2O tăng” • T ng bình lưu (10-50km). b c x nhi t gi m b t) → “Hi u ng nhà kính do khí CO2.4-5. môi trư ng r ng.60% nư c toàn c u 122 .v.. Fe. 3. • T ho t ñ ng b m t ñ t sinh ra: NO.107 t t n) • B m t bi n + ñ i dương = 360 tri u km2 • B m t l c ñ a = 150 tri u km2 (148 tri u) • Tr lư ng cacbon: C (than ñá) = 2. B n thành ph n môi trư ng t nhiên: khí quy n.6.106 t t n • Thành ph n: N = 78%.0% ngoài ra là: khí khác. môi trư ng giao thông. môi trư ng bi n. ÐÐi m: CO2 = 325 ppm (Khí quy n nguyên: 315ppm). môi trư ng nhân văn.1013 t n. môi trư ng nông thôn. bi n m t → 500 năm ti p sau. Th ch quy n (h p hơn g i là ñ a quy n) • Ðư ng kính g n 13. Thu quy n: • Ð i dương ch a nư c m n và chi m 97. m t chu kỳ m i s xu t hi n). môi trư ng y t . môi trư ng ho t ñ ng c a con ngư i có: môi trư ng ñ t. CO2 = 0.98% nư c toàn c u • Nư c ng m (ng t) chi m 0. Zn.. O2 = 21%.000 ppm Không khí luôn xáo tr n. b i màu ñen (Si. Hơi H2O = 40. C) • T ng lư ng C d tr trong khí quy n = 2. th ch quy n và sinh quy n. ñ ng v t → Hi n tư ng suy gi m t ng ozon 4. CH4.1012 t n. t l CO2/hơi nư c H2O cho cân b ng nhi t (b c x h ng ngo i ñi qua. • D ng quan tr ng c a quang h p là C6H12O6 → C6H11O5-OH (Hydradcarbon) 5. • Kh i lư ng g p 10 l n khí quy n (= 6. CFC v. h i th c v t. môi trư ng công nghi p. thu quy n. Khí quy n • Là l p khí dày 500km trên b m t trái ñ t • T ng kh i lư ng khí quy n là 6. môi trư ng văn hoá .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 1 Các s li u môi trư ng quan tr ng 1.035% • Hơi nư c 4. • Tr lư ng (ñá vôi) = 1016 t n..109 năm (500 tri u năm → 500 năm t i. Do tính ch t tương ñ i khi xem xét.xã h i. Ca. quan tr ng kho ng 25km T l O2/O3 = 10 25 O3 220 230 180-220 O2 + O* O* + O* NO+O3 CFC+O3 SO2+O3 CH4+ O3 NO2+O2 COCl + O2 SO3 + O2 CO + H2 O2 V y: Khí th i làm O3 phân hu d n ñ n: + M t l p O3 b o v khí quy n (vi sinh v t xâm nh p) + O3 gi m → tia 220nm → vào nhi u → gi t vi sinh v t.000km (bán kinh = 6370km) • Di n tích b m t trái ñ t: 510 tri u km2 • Kh i lư ng riêng 5520Kg/m3 (5525t n/km3) • Tu i trái ñ t 4. COx. SO2..4% nư c toàn c u • Băng tuy t 2 c c trái ñ t chi m 1. 2.

g ch a 40%. • Th c v t s n xu t kho ng 400 t t n h u cơ/năm • Ð s n xu t m t lư ng h u cơ (quy v 1 t n C) th c v t c n 5. • Lúa nư c (ngu n ch y u) sinh ra 20-80kg CH4/ha/năm (tuỳ phân bón s d ng).104m3CO2 • M t ngư i trư ng thành th 12-20m3 không khí/ngày (tuỳ theo v n ñ ng). • Nư c trong sinh quy n (cơ th ñ ng.109 t n CO2 (tương ñương lư ng CO2 sinh ra khi ñ t 800 tri u t n than ñá). • Dư i H2O O ONư c (Hyñradcacbon ) 123 . h 0. vi sinh v t) trên c n. dong là : • (Ngu n g c cung c p ñ m ñó là chittin) • B n ch a CO2: Trong ñáy ñ i dương H u cơ VSV CO2 + H2O CaCO3 + CO2 + H2O ⇔ Ca(HCO3)2 Hai quá trình ñó b o ñ m n ng ñ CO2 cân b ng trong nư c và không khí → Tác d ng ñi u ch nh CO2 c a khí quy n ph n nào (ph n khác n a do th c v t ñi u ch nh). 25% còn l i là nư c tràn b m t ñ t (!) • Lư ng SO2 trong khí quy n nguyên thu là nh hơn 11 tri u t n Nhưng toàn th gi i do ñ t nhiên li u x ra 200 tri u t n.107 tri u t n (hay 3000 t t n) • R ng nhi t ñ i ph 7% di n tích b m t ñ t nhưng l i cung c p 60% loài v ña d ng sinh h c. T ng lư ng nư c toàn c u là 1.1018 t n. H. N C6H11O5-OH ( Chitin ) C6H11O5-NH Bao g m sinh v t (th c v t. • T ng di n tích r ng (th c v t chính) là 3840 tri u ha (che ph 29% b m t l c ñ a). • Nư c mưa rơi xu ng b h p th b i lá và r ây 75% t ng lư ng.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng • • • • Nư c m t (ng t) sông. trong không khí. Do ñó 7 t ngư i 1 năm th i ra 2.1.02% nư c toàn c u Nư c trên trái ñ t ti p nh n 1/3 năng lư ng m t tr i ñ th c hi n chu trình nư c. th c v t) chi m 0. Sinh quy n: M t tr i NL M t tr i C. O.002% t ng lư ng nư c toàn c u.4. Cân b ng nư c: 70% nư c m t do phát tán và cây hút 8% tư i cho nông nghi p 30% ñi vào dòng ch y là: 2% ăn u ng 4% cho công nghi p 12% làm ngu i ñ ng cơ 4% khác D ng quan tr ng c a quang h p trong l p nư c c a t o. Trong ñó lá xanh có 20% Hydradcarbon. 6. dư i nư c. • M t cây trư ng thành (5 tu i) hút kho ng 6kg CO2/năm. Sinh kh i là 300-450 t n/ha. t c là kho ng 3. trong s i 80-90%. • Vi sinh v t trong 1km2 ñ t ăn h t 30 t n h u cơ bán phân hu /năm • Lư ng CH4 do chăn nuôi toàn th gi i sinh ra kho ng 60-100 tri u t n/năm. ñ ng v t.

axit HF (các ngu n) H2S CO SO2 NOx (các ngu n) NOx (cơ s s n xu t axit) H2SO4 (các ngu n) HNO3 Amoiac 100 Không 40 30 20 30 150 150 250 500 100 6 1500 1500 2500 4000 300 2000 300 50 Không 25 10 1 10 20 30 20 200 10 2 500 500 1000 1000 35 70 100 400 500 4000 6000 200 200 100 400 Thông s Giá tr gi i h n Ph l c 2 TCVN 5939-1995 2. kinh doanh.Các ngu n khác B i: .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng • Hàng năm toàn th gi i x vào khí quy n 600-700 t n b i h t (φ10) ch y u do ñ t nhiên li u hoá th ch (chưa k h t b i cơ h c do v n ñ ng giao thông và các v n ñ ng khác gây ra) Gi i h n t i ña cho phép c a b i và các ch t vô cơ trong khí th i công nghi p (mg/m3) STT 1 B i khói . Ð i v i khí th i c a m t s ho t ñ ng s n xu t. khí th i vào khí quy n theo quy ñ nh c a các tiêu chu n riêng 124 .N u kim lo i . d ch v ñ c thù.Ch a amiăng Antimon Asen Cadmi Chì Ð ng K m Clo HCl Flo.3.Ch a Silic .Bê tông hoá .Xi măng .

125 . tính toán ñ xác ñ nh giá tr n ng ñ các thành ph n vô cơ b i c th trong khí th i công nghi p ñư c quy ñ nh trong các TCVN tương ng.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chú thích: Phương pháp l y m u phân tích.

800 85 72 50 6.0 4.5 M c2 M c3 Ô tô M c2 M c3 Phương ti n l p ñ ng cơ diezen Thành ph n gây ô nhi m khí th i CO (%) th tích Ho c (ppm th tích) .Ð ng cơ 4 thì .5 M c1 M c2 M c1 M c1 6.000 1500 7800 3300 1200 7800 3300 600 7800 3300 7.5 6.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 3 TCVN-6438:2002 B ng 1: Gi i h n t i ña cho phép c a các ch t khí th i gây ô nhi m Phương ti n l p ñ ng cơ xăng Ô tô Mô tô M c4 3.Ð ng cơ 2 thì Ð ng cơ có k t c u khác Ð khói (% HSU) 126 .0 4.5 10.

8 8 16 24 16 160 8 1.48 4.8 0.8 0.75 KQ = 0.8 24 180 120 180 120 0.6 48 25.6 96 4.24 0.4 9.5 21 30 0.8 200 200 400 400 14 28 40 2 Asen 3 Cadimi 4 Chì 5 Ð ng 6 K m 7 Clo 8 HCl 9 Flo.75 KQ = 0.6 14. axit HF (các ngu n) 10 H2 S 11 CO 12 SO2 13 NOx (Các ngu n) 14 NOx (cơ s s n xu t axit) 15 H2SO4 16 HNO3 17 Amoniac 127 .36 0.2 300 300 600 600 21 42 60 4 0.96 240 240 480 480 16.6 360 360 240 240 8.6 0.25 7.5 9 6 Công ngh c p B Q3 Q2 KQ = 0.6 2. th i ra trong vùng ñô th (KưV = 0.2 36 12.5 45 10.6 400 400 800 800 28 56 80 Q1 KQ = 1 20 Công ngh c p A Q3 Q2 KQ = 0.5 7.75 KQ = 0.5 15 10 6 0.6 2.8 33.8 7.5 11.5 3 Atimon Q1 KQ = 1 12 Q1 KQ = 1 15 8 0.2 18 13.6 2.4 6 4.4 16.8 12 9 90 4.72 0..4 4 8 12 8 80 4 0.48 1.2 4.4 6 72 48 120 7.75 31.8) Ðơn v tính b ng miligam trên mét kh i khí th i ñi u ki n tiêu chu n (mg/Nm3) TT Tên 1 4.4 6 4.2 4.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 4 TCVN-6992:2001 B ng 1: N ng ñ cho phép c a ch t vô cơ trong khí th i công nghi p ng v i lưu lư ng khác nhau và trình ñ công ngh .2 300 300 600 600 21 42 60 3.6 6 12 18 12 120 6 1.9 225 225 450 450 15.3 3.5 3 6 9 6 60 3 0.8 9.5 Công ngh c p A Q2 Q3 KQ = 0.8 12 9 3.45 0.5 0.6 150 150 300 300 10.

Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng ñ i v i nư c th i c a các lo i cơ s d ch v .1.Domesticwasterwater standards 1.5 500 1. cơ s công c ng chung cư như nêu trong b ng 2 ( sau ñây nư c th i sinh ho t) khi th i vào các vùng quy ñ nh: Tiêu chu n này ch áp d ng cho nư c th i sinh ho t t i các khu v c chưa có h th ng thu gom. Gi i h n ô nhi m cho phép.0 30 20 6 1000 40 60 0.Nư c th i sinh ho t Gi i h n ô nhi m cho phép Water quality . B ng 1: Thông s ô nhi m và gi i h n cho phép.0 40 20 10 5000 50 100 0.0 50 20 10 5000 M cV 5 -9 200 100 KQÐ KQÐ KQÐ KQÐ 100 KQÐ 1000 KQÐ không quy ñ nh 128 .5 500 3. 2. Thông s ô nhi m 1 pH 2 BOD 3 Ch t r n lơ l ng 4 Ch t r n có th l ng ñư c 5 T ng ch t r n hoà tan 6 Sunfua (theo H2S) 7 Nitrat (NO3) 8 D u m (Th c ph m) 9 Phosphat (PO43-) 10 T ng coliforms Ðơn v mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/ 100ml M cI 5 -9 30 50 0.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 5 TCVN 6772: 2000 Ch t lư ng nư c. x lý nư c th i t p trung. Tiêu chu n này không áp d ng cho nư c th i công nghi p như quy ñinhk trong TCVN 5945 1995.5 500 4.5 500 1. 2.0 30 20 6 1000 Gi i h n cho phép M c II M c III M c IV 5 -9 5 -9 5 -9 30 50 0. Các thông s và n ng ñ thành ph n ô nhi m trong nư c th i sinh ho t khi th i ra các vùng nư c quy ñ nh không ñư c vư t quá gi i h n trong b ng 1.

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng B ng 2: Ð i v i lo i hình. Nhà tr . di n tích s d ng d ch v . N u có các thành ph n ô nhi m ngoài nh ng thông s nêu trong b ng 1 c a tiêu chu n này thì áp d ng gi i h n tương ng ñ i v i các thông s ñó quy ñ nh trong TCVN 5945 . công c ng và chung cư Lo i hình cơ s D ch v / công c ng/ chung cư 1. công c ng. B nh vi n nh 4. vi n nghiên c u và các cơ s tương t T 5000m2 ñ n 10000 m2. Trên 10000 m2 ñ n 50000m2. 7. M c III M c II M cI Ph i kh trùng nư c th i trư c khi th i ra môi trư ng Ph i kh trùng nư c th i. quy mô & di n tích s d ng c a cơ s d ch v . nư c th i có các thành ph n ô nhi m ngoài các thông s nêu trong b ng 1c a tiêu chu n này. doanh nghi p. C a hàng bách hoá.1995 Di n tích tính khu v c làm vi c T 5000m2 ñ n 25000m2 Trên 25000m2 M c II M cI Các vi n nghiên c u chuyên ngành ñ c thù liên quan ñ n nhi u hoá ch t và sinh h c. thì áp d ng gi i h n tương ng ñ i v i các thông s ñó qui ñ nh trong TCVN 5945 1995. Tr s cơ quan nhà nư c. cơ quan nươc ngoài . B nh vi n ña khoa 5. văn phòng 6. siêu th T 5000 m2 ñ n 25000 m2 Trên 25000 m2 M c II M cI 129 . Trư ng h c. nhà khách 3. chung cư Dư i 60 phòng T 60 ñ n 200 phòng Trên 200 phòng T 10 ñ n 50 phòng Trên 50 ñ n 250 phòng Trên 30 giư ng T 10 ñ n 30 giư ng Trên 30 giư ng M c áp d ng cho phép theo b ng 1 M c III M c II M cI M c IV M c III M c II M c II M cI M cI Ghi chú 2. ngân hàng. Trên 50000m2. Khách s n Quy mô.

nhà ăn công c ng. di n tích s d ng d ch v . chung cư T 500m2 ñ n 1000 m2 Trên 1000m2 ñ n 1500m2 Trên 1500m2 ñ n 25000m2 Trên 2500m2 Dư i 100m2 T 100m2 ñ n 250m2 Trên 250m2 ñ n 500m2 Trên 500 m2 ñ n 2500m2 Trên 2500m2 Dư i 100căn h T ? 100 căn ñ n 500 căn h Trên 500 căn h M c áp d ng cho phép theo b ng 1 M c IV M c III M c II M cI M cV M c IV M c III M c II M cI M c III M c II M cI Di n tích hình là di n tích phòng ăn Ghi chú 9. c a hàng th c ph m 10. Ch th c ph m tươi s ng Quy mô. Nhà hàng ăn u ng. công c ng. Khu chung cư 130 .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Lo i hình cơ s D ch v / công c ng/ chung cư 8.

dùng cho vùng ñ t tr ng lo i th c v t nh y c m m c trung bình v i bo. Bo (B) mg/l 4.005 . Nh hơn ho c b ng 4. EC < 0. pH 6.5 Không quá 5 n u pH c a ñ t trên 6.0.6773: 2000 B ng 1 . Cadmi (Cd) 10.001 Nh hơn ho c b ng 0.Ch t lư ng nư c thu l i Thông s ch t lư ng 1. dùng cho vùng ñ t gieo tr ng các lo i cây ch ng m n.75µS/cm. T s SAR c a nư c tư i 3.1 Nh hơn ho c b ng 0.1 Nh hơn ho c b ng 0. Clorua (Cl) 7. Oxy hoà tan 5. n u pH c a ñ t th p hơn ho c b ng 6.1 Không qúa 1. Chì (Pb) 12. dùng cho các vùng ñ t tr ng các th c v t khác.001 0. dùng cho vùng ñ t tr ng lo i th c v t r t nh y c m v i bo. Nh hơn ho c b ng 18.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 6: TCVN . 250C) Nh hơn ho c b ng 10.5 . K m (Zn) 14. dùng cho vùng ñ t có h th ng tư i tiêu t t Trên 18 dùng cho vùng ñ t c n. Nh hơn ho c b ng 2. B ng ho c l n hơn 2 5. nghèo dinh dư ng Nh hơn ho c b ng 1.5 Không quá 200 (cho vùng ñ t tr ng rau và th c v t khi dùng ăn tươi. Fecal coliform mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 131 .25S/cm.0. tư i tiêu t t và ch ñ ng ñư c vi c tư i tiêu (EC<2. Asen (As) 11. Hoá ch t tr c (tính riêng cho t ng lo i) 8.01 0. Crom (Cr) 13. dùng cho vùng ñ t có h th ng tư i tiêu kém.8.05 .5 Nh hơn ho c b ng 350 Nh hơn ho c b ng 0. Th y ngân (Hg) 9. s ng) 2.T ng ch t r n hoà tan Ðơn v mg/l M c các thông s Nh hơn 400. dùng cho vùng ñ t có h th ng tư i tiêu kén ñ t nhi m m n (nư c có ñ d n. 250C) Nh hơn 2000 và t s SAR (xem ph l c A) trong nư c tư i th p.

Mùi.2 0.03 0. K m.10 5 5 0.1 0.5 6 500 3000 15 30 20 0.2 5 20 0.3 0. mg/l 5. Ð ng.02 0. mg/l 10. Cu. mg/l 12.05 0.7 6 500 3000 20 40 40 0.2 5 20 0. Màu.4 0.04 0.2 0.4 1 10 500 3000 30 60 50 0.2 0.1 0.03 0.2 0.1 0. T ng ch t r n lơ l ng. Cl.04 0. D u m khoáng. mg/l 9.04 0.7 6 500 3000 15 30 30 0. Crom (Cr) III. mg/l 13. COD.4 0. Zn.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 7: TCVN.2 0. c m quan V> 100 x106m3 F1 20 F2 20 F3 20 V=(10 +100) x 106m3 F1 20 F2 20 F3 20 V <10 x 106m3 F1 20 F2 20 F3 20 Không Không Không Không Không Không Không Không Không có có có có có có có có có mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi khó khó khó khó khó khó khó khó khó ch u ch u ch u ch u ch u ch u ch u ch u ch u 3.8 8 500 3000 20 40 40 0.03 0. mg/l 15.2 0. m3 F là th i lư ng.5 4 500 3000 Chú thích: V là lư ng nư c h . MPN/100ml 30 60 50 0.02 0. Giá tr gi i h n các thông s ô nhi m và n ng ñ các ch t ô nhi m trong nư c th i công nghi p khi th i vào v c nư c h dùng cho m c ñích c p nư c sinh ho t Thông s 1. mg/l 11.5 4 500 3000 15 30 15 0. m3/ngày (24 gi ) F1 t 50m3/ngày ñ n dư i 500m3/ngày F2 T 500m3/ngày ñ n dư i 5000m3/ngày F3 b ng ho c l n hơn 5000m3/ngày 132 . Co-Pt pH=7 2. mg/l 7. mg/l 8.10 5 5 0. Pb.8 8 500 3000 30 60 50 0.3 0. Phospho t ng s .3 0. Coliform.1 0.1 0. tính theo P. Chì. BOD5 (200C). Arsen.1 0.6981 : 2001 B ng 1. mg/l 4. mg/l 14. Clorua.15 5 10 0.10 5 5 0.15 5 10 0. As.15 5 10 0. D u m ñ ng th c v t.2 5 20 0.7 8 500 3000 20 40 40 0. mg/l 6.

1 0.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 8: TCVN .5 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 . 133 .5941-1995 Dư lư ng hóa ch t b o v th c v t trong ñ t Gi i h n t i ña cho phép TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Atrazine 2.1 0.1 0.1 0.1 0.One Fenvalerat Lindan Monitor (Methamidophos) Monocrotophos Dimethoate Methyl Parathion Triclofon (Clorophos) Padan Diazinon Fenobucarb (Bassa) DDT Hóa ch t Công th c hóa h c C8H14CIN5 C8H6Cl2O3 C3H4Cl2O2 C9H9ClO3 C17H26CINO2 Cư16H12CINO5 C7H12CIN5 C22H19Cl2NO3 C12H16CINOS C15H22CINO2 C15H18O4S2 C25H22CINO3 C6H6Cl6 C2H8NO2PS C7H14NO5P C5H12NO3PS2 C8H10NO5P C4H8Cl3O4P C7H16N3O2S2 C12H21N2O3PS C12H17NO2 Tác d ng Tr c Tr c Tr c Tr c Tr c Tr c Tr c Tr c Tr c Tr c Di t n m Tr sâu Tr sâu Tr sâu Tr sâu Tr sâu Tr sâu Tr sâu Tr sâu Tr sâu Tr sâu Tr sâu M c cho phép (mg/kg ñ t) 0.D Dalapon MPCA Sofit Fenoxapro-ethyl (Whip S) Simazine Cypermethrin Satum (Benthiocarb) Dual (Metolachlor) Fuji .2 0.2 0.1 Chú thích: Ð i v i ñ t tr ng vi c l y m u ñ xác ñ nh dư lư ng hóa ch t b o v th c v t ñư c ti n hành ngay sau v thu ho ch.2 0.

d ch 3) Là giá tr trung bình c a 10 giá tr t v và s n xu t 100 giá tr ñã ño ñư c c a 5s ho c tương ñương c a nó (L10) các dao ñ ng là b t qui t c và ñ t * Xem ph l c A ** Xem ph l c B Ph l c 10: TCVN 6561 . cơ quan hành chính và tương t . nhà 65 60 2) là trung bình c a các giá tr c c ñ i ngh . M c gia t c rung cho phép trong ho t ñ ng xây d ng. h c ngh (16-18 tu i) 6 50 150 Nd (g n ngu n b cx ) 1 15 50 134 . khách s n. d ch v và s n xu t * ** 7h .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 9: TCVN . Khu dân cư xen k trong khu v c thương m i.milisievert) Lo i li u và ñ i tư ng áp d ng Li u hi u d ng toàn thân Li u tương ñương ñ i v i th y tinh th c a m t Li u tương ñương ñ i v i tay.1999 An toàn b c x ion hóa t i các cơ s X quang y t ( Ðơn v ño mSv . ñư c ño có chu kỳ hay ng t quãng? Khu dân cư xen k trong 70 65 ho c khu v c thương m i.19h 75 * t c không quá 10h/ngày trư ng ñ c bi t yên tĩnh 10h-7h M cn n Khu dân cư. khách s n. chân và da Nhân viên b cx 20 50 500 Ngư i th c t p.19h 19h-7h 6h . dB Th i gian áp d ng M c cho Ghi chú Khu v c trong ngày phép. dB** Th i gian làm vi c liên Khu v c c n có môi 7h . cơ quan hành chính ñ i v i m i dao ñ ng khi dao ñ ng và tương t . nhà ngh . dB M c cho phép và th i gian áp d ng trong Khu v c * Ghi chú ngày. dB** 6h-18h 18h-6h M c gia t c rung qui ñ nh trong b n Khu v c c n có môi trư ng 60 55 1) M c ño ñư c khi dao ñ ng n ñ nh ñ c bi t yên tĩnh ho c Khu dân cư.6962: 2001 B ng 1.22h 22h-6h 75 M cn n* 75 M cn n* Th i gian làm vi c không liên t c quá 10h/ngày Th i gian làm vi c không liên t c quá 14h/ngày Xem ph l c A Xem ph l c B B ng 2. M c gia t c rung cho phép trong ho t ñ ng s n xu t công nghi p.

nâng c p. Chi u dài t 100 km tr lên Chi u dài t 200 m tr lên (không k ñư ng d n) ðòi h i tái ñ nh cư t 2. s a ch a. các khu di tích l ch s văn hoá. nâng c p tuy n ñư ng b cao t c. d ch v có s d ng ch t phóng x ho c phát sinh ch t th i phóng x D án xây d ng cơ s vi n thông D án xây d ng k t c u h t ng khu ñô th . sân bay QUY MÔ T tc T tc 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T tc T T T T tc tc tc tc T tc T tc T tc T tc T tc Chi u dài t 50 km tr lên.000 DWT tr lên T tc 135 . c i t o tuy n ñư ng s t D án xây d ng m i các c u vĩnh c u trên ñư ng b . c i t o.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 11: DANH M C CÁC D ÁN PH I L P BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG (Ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph ) TT 1 2 D ÁN D án công trình tr ng ñi m qu c gia D án có s d ng m t ph n.000 DWT tr lên Công su t thi t k t 500 phương ti n/năm tr lên Tàu tr ng t i t 1. kinh doanh. khu công ngh cao. c i t o. c m làng ngh D án xây d ng k t c u h t ng khu kinh t . vư n Qu c gia. toàn b di n tích ñ t ho c có nh hư ng x u ñ n khu b o t n thiên nhiên.000 ngư i tr lên T u tr ng t i t 1. c p II và c p III D án xây d ng m i các tuy n ñư ng b c p IV D án xây d ng m i. ñư ng s t D án xây m i. vùng ven bi n. c i t o nh ng công trình giao thông D án nhà máy ñóng. c ng bi n C ng hàng không. thương m i D án xây d ng m i. vùng có h sinh thái ñư c b o v D án nhà máy ñi n nguyên t D án nhà máy ñi n nhi t h ch D án xây d ng lò ph n ng h t nhân D án xây d ng cơ s s n xu t. nâng c p. l p ráp ñ u máy toa xe. c m công nghi p. khu ch xu t. thành ph tr c thu c Trung ương quy t ñ nh b o v D án có nguy cơ nh hư ng x u tr c ti p ñ n ngu n nư c lưu v c sông. s a ch a tàu thu D án nhà máy ñóng m i. ô tô D án xây d ng. khu dân cư D án xây d ng k t c u h t ng khu công nghi p. nâng c p c ng sông. c p I. di s n t nhiên. danh lam th ng c nh ñã ñư c x p h ng ho c chưa ñư c x p h ng nhưng ñư c y ban nhân dân t nh.

ch t hoá d o.000 m3 v t li u/năm tr lên Có kh i lư ng khoáng s n r n và ñ t ñá t 100. ngói D án nhà máy s n xu t v t li u xây d ng khác D án khai thác v t li u xây d ng (ñ t.000 s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 50.000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 50.000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 1.000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 500 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 10.000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 10.000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 1.000 t n xi măng/năm tr lên Công su t thi t k t 20 tri u viên/năm tr lên Công su t thi t k t 10. máy kéo D án nhà máy c quy D án nhà máy xi măng D án nhà máy s n xu t g ch.000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 1. metanol) D án v sinh súc r a tàu D án xây d ng khu trung chuy n d u. khí D án nhà máy nhi t ñi n D án nhà máy thu ñi n D D m D án xây d ng tuy n ñư ng dây t i ñi n cao áp án nhà máy cán. luy n gang thép và kim lo i u án nhà máy s n xu t ch t d o Chi u dài t 500 m tr lên Chi u dài t 2. hoá ch t cơ b n D án nhà máy s n xu t ch t t y r a. cát.000KWh/năm tr lên Công su t thi t k t 500.000m tr lên T tc T tc T tc Dung tích t 1. ñá.000 m3 nư c tr lên Chi u dài t 50 km tr lên Công su t thi t k t 5.000m3 tr lên T tc T tc T tc Có công su t t 50MW tr lên H ch a có dung tích t 1. n o vét t n thu v t li u xây d ng lòng sông (cát. ch bi n khoáng s n r n có ch a 136 . s i) D án khai thác khoáng s n r n (không s d ng hoá ch t) D án khai thác. pha ch d u nh n) D án xây d ng tuy n ñư ng ng d n d u.000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 50 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 50.000m3 v t li u/năm tr lên Công su t thi t k t 50. khí D án kho xăng d u D án s n xu t s n ph m hoá d u (ch t ho t ñ ng b m t.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 D án xây d ng ñư ng xe ñi n ng m. ph gia D án nhà máy s n xu t thu c b o v th c v t D án nhà máy ch bi n m cao su D án nhà máy ch bi n cao su D án nhà máy s n xu t dư c ph m. hoá m ph m D án nhà máy s n xu t săm l p ô tô. ñư ng h m D án xây d ng ñư ng s t trên cao D án khai thác d u.000 t n s n ph m/năm tr lên Có s c ch a t 10 t n tr lên Công su t thi t k t 1.000. thu c b o v th c v t D án nhà máy s n xu t sơn. s i) trên ñ t li n D án khai thác.000m3/năm tr lên T tc D án nhà máy s n su t phân hoá h c D án kho hoá ch t. khí D án l c hoá d u (tr các d án chi t n p LPG.

000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 1.000.000. ngăn m n Công su t thi t k t 50.000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 100. gia c m D án nhà máy s n xu t nư c ñá D án nhà máy ch bi n nông s n ngũ c c D án nhà máy ch bi n tinh b t s n D án nhà máy thu c da D án nhà máy d t có nhu m Nhà máy d t không nhu m D án nhà máy cơ khí. nư c gi i khát D án nhà máy b t ng t D án nhà máy ch bi n s a D án nhà máy ch bi n cà phê D án nhà máy thu c lá D án nhà máy/lò gi t m gia súc.000 thi t b /năm tr lên Công su t thi t k t 10.000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 1.000 lít s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 500.000kg nư c ñá/ngày ñêm tr lên Công su t thi t k t 10. ván ép D án nhà máy s n xu t các thi t b ñi n.000 m3 nư c/ngày ñêm tr lên Công su t thi t k t 10.000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 1. tư i tiêu.000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 1.000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 10.000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 5.000 lít s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 5.000m2 /năm tr lên Công su t thi t k t 10. h thu l i D án xây d ng h th ng thu l i. ñi n t D án nhà máy s n xu t linh ki n ñi n. ñi n t D án nhà máy s n xu t hàng m ngh D án xây d ng h ch a nư c.000 bao/năm tr lên Công su t thi t k t 100 gia súc/ngày. thi t b D án nhà máy ch bi n g .000 m3 nư c/ngày ñêm tr lên Công su t thi t k t 1.000. rư u D án nhà máy s n xu t bia. ch t o máy móc.000 gia c m/ngày tr lên Công su t thi t k t 500 cây ñá/ngày ñêm ho c t 25.0000 m v i/năm Công su t thi t k t 1.000 t n s n ph m/năm tr lên T tc T tc Công su t t 10. 1.000 m3 nư c tr lên Bao ph di n tích t 500ha tr lên 137 .000 t n s n ph m/năm tr lên Có công su t thi t k t 20.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 các ch t ñ c h i ho c có s d ng hoá ch t D án ch bi n khoáng s n r n D án khai thác nư c dư i ñ t D án khai thác nư c m t D án nhà máy ch bi n th c ph m D án nhà máy ch bi n thu s n ñông l nh D án nhà máy ñư ng D án nhà máy s n xu t c n.000 t n mía/năm tr lên Công su t thi t k t 100.000 t n s n ph m/năm tr lên Công su t thi t k t 50.000 s n ph m/năm tr lên Dung tích ch a t 1.

nhà ngh D án xây d ng b nh vi n D án nhà máy tái ch . khu ch xu t. r ng phòng h ch n sóng.000m3 nư c th i/ngày ñêm tr lên T tc Di n tích t 15 ha tr lên Di n tích t 5 ha tr lên Di n tích t 50 ha tr lên TM. l n bi n.000 ha tr lên Di n tích t 100 ha tr lên Di n tích t 100 ha tr lên Di n tích t 100 ha tr lên Di n tích t 200 ha tr lên Di n tích t 5 ha tr lên Có t 18 l tr lên Có t 50 phòng ngh tr lên T 50 giư ng b nh tr lên T tc T tc Cho t 100 h dân tr lên Công su t thi t k t 1. gia c m T tc Di n tích m t nư c t 10 ha tr lên D án tr ng r ng và khai thác r ng D án xây d ng vùng tr ng s n.000 m3 nư c th i/ngày ñêm tr lên Công su t thi t k t 1.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 D án quai ñê l n bi n D án khu nuôi tr ng thu s n: thâm canh/bán thâm canh D án nuôi tr ng thu s n qu ng canh D án khu nuôi tr ng thu s n trên cát D án khu tr i chăn nuôi gia súc t p trung D án khu tr i chăn nuôi gia c m t p trung D án nhà máy ch bi n th c ăn gia súc. r ng ñ c d ng 102 D án chi m d ng di n tích r ng t nhiên Di n tích m t nư c t 50 ha tr lên T tc T 100 ñ u gia súc tr lên T 10. ch t th i nguy h i 96 D án xây d ng bãi chôn l p ch t th i sinh ho t 97 D án xây d ng h th ng x lý nư c th i công nghi p t p trung không n m trong khu công nghi p. vui chơi gi i trí D án xây d ng sân golf D án xây d ng khu khách s n. x lý ch t th i r n nói chung 95 D án xây d ng bãi chôn l p ch t th i công nghi p. khu công ngh cao 98 D án xây d ng h th ng x lý nư c th i sinh ho t t p trung 99 D án xây d ng ñài hoá thân hoàn vũ 100 D án xây d ng nghĩa trang 101 D án chi m d ng di n tích r ng phòng h ñ u ngu n. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng 138 . mía t p trung D án xây d ng vùng tr ng cà phê t p trung D án xây d ng vùng tr ng chè t p trung D án xây d ng vùng tr ng cao su t p trung D án xây d ng khu du l ch.000 t n s n ph m/năm tr lên Di n tích t 1.000 ñ u gia c m tr lên Công su t thi t k t 10.

T ch c th c hi n ðTM .2. cơ quan ban hành c a t ng văn b n. t ch c có th m quy n duy t d án ñ u tư.Li t kê ñ y ñ .3..) c a ñ a ñi m th c hi n d án trong m i tương quan v i các ñ i tư ng t nhiên (h th ng ñư ng giao thông. 1. 2.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ph l c 12 C U TRÚC VÀ YÊU C U V N I DUNG BÁ O CÁO ðÁNH G IÁ TÁC ð NG MÔ I TRƯ NG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c. ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng) M 1. tên.kinh doanh . ngày ban hành.. kèm theo m t sơ ñ m t b ng t ng th b trí t t c các h ng m c công trình ho c các sơ ñ riêng l cho t ng h ng m c công trình. h th ng sông su i.Nêu tóm t t v vi c t ch c th c hi n ðTM và l p báo cáo ðTM c a ch d án.4. ñ a ch và phương ti n liên h v i cơ quan ch d án.1 Tên d án Nêu chính xác như tên trong báo cáo nghiên c u kh thi hay báo cáo ñ u tư c a d án. trong ñó nêu rõ là lo i d án m i. h th ng ñ i núi.Tóm t t v xu t x .. 1. nêu rõ tên cơ quan cung c p d ch v . d án b sung. Ch d án Nêu ñ y ñ : tên c a cơ quan ch d án. Các công trình ñư c phân thành 2 lo i sau: T ÓM T T D ÁN ð U 139 . Trư ng h p có thuê d ch v tư v n. khu ñô th . kèm theo sơ ñ v trí ñ a lý th hi n các ñ i tư ng này. các ñ i tư ng v kinh t . 3. h tên và ch c danh c a ngư i ñ ng ñ u cơ quan ch d án. V trí ñ a lý c a d án Mô t rõ ràng v trí ñ a lý (g m c t a ñ .). hoàn c nh ra ñ i c a d án ñ u tư. Xu t x c a d án .xã h i (khu dân cư.Cơ quan. ranh gi i. các công trình văn hóa . . chính xác: mã s .d ch v . ao h và các v c nư c khác. các ñ i tư ng s n xu t . các di tích l ch s . mô t chi ti t v kh i lư ng và quy mô (không gian và th i gian) c a t t c các h ng m c công trình c n tri n khai trong quá trình th c hi n d án. Chư ơ ng l : M Ô T 1. trong ñó ch rõ vi c có thuê hay không thuê d ch v tư v n l p báo cáo ðTM.. ñ a ch liên h c a cơ quan cung c p d ch v . . có chú gi i rõ ràng.Danh sách nh ng ngư i tr c ti p tham gia l p báo cáo ðTM c a d án.. h và tên ngư i ñ ng ñ u cơ quan cung c p d ch v .tôn giáo. trong ñó nêu ñ y ñ . d án nâng c p hay d án lo i khác. d án m r ng.. 1.) và các ñ i tư ng khác xung quanh khu v c d án. Căn c pháp lu t và k thu t c a vi c th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng (ðTM) Li t kê các văn b n pháp lu t và văn b n k thu t làm căn c cho vi c th c hi n ðTM và l p báo cáo ðTM c a d án. N i dung ch y u c a d án .

ch d n ngu n tài li u. v t li u ñ u vào kèm theo ch d n v tên thương hi u và công th c hóa h c (n u có). MÔI T RU NG . ch d n ngu n tài li u. . ph i ñư c th hi n b ng các bi u. Trên các sơ ñ minh h a này ph i ch rõ các y u t môi trư ng có kh năng phát sinh. quá trình b tác ñ ng b i d án (ñ i v i d án có làm thay ñ i các y u t ñ a lý. d li u tham kh o. + Các công trình ph tr : công trình h tr . giao thông v n t i. c nh quan. tr m x lý nư c th i. di dân tái ñ nh cư. khu ñô th và các công trình liên quan khác trong vùng d án và các vùng k c n b tác ñ ng b i d án. 2. d li u tham kh o.thu văn: Ch ñ c p và mô t nh ng ñ i tư ng. . ngu n nư c ti p nh n tr c ti p nư c th i c a d án. tôn giáo. ði u ki n t nhiên và môi trư ng: .ði u ki n v xã h i: Ch ñ c p ñ n nh ng công trình văn hóa. kinh doanh. nơi x lý ho c tr m t p k t ch t th i r n (n u có) và các công trình khác. Chư ơ ng 2: ðI U KI N T VÀ K INH T 2.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng + Các công trình chính: công trình ph c v m c ñích s n xu t. ði u ki n kinh t . ch d n ngu n tài li u. d ch v c a d án. ñ ng th i. s d ng. bưu chính vi n thông.xã h i: . di tích l ch s . làm thay ñ i các y u t khí tư ng. cung c p nư c.Mô t chi ti t. s d ng. thoát nư c th i. . du l ch.2.1. năm s n xu t. công ngh s n xu t. cung c p ñi n. . l y m u ph i có mã s . nông nghi p.Li t kê ñ y ñ các lo i nguyên. nư c và ñ t ñòi h i như sau: + Ch d n rõ ràng các s li u ño ñ c. xã h i. khai khoáng.Hi n tr ng các thành ph n môi trư ng t nhiên: Ch ñ c p và mô t nh ng thành ph n môi trư ng b tác ñ ng tr c ti p b i d án. công ngh v n hành c a d án. như: môi trư ng không khí ti p nh n tr c ti p ngu n khí th i c a d án (lưu ý hơn ñ n nh ng vùng b nh hư ng theo hư ng gió ch ñ o).ði u ki n v kinh t : Ch ñ c p ñ n nh ng ho t ñ ng kinh t (công nghi p. d li u tham kh o. ð i v i môi trư ng không khí. có ch d n v th i gian. ch d n ngu n tài li u. thương m i. . khu dân cư. d li u tham kh o. c th v công ngh thi công. thi t b c n có c a d án kèm theo ch d n v nư c s n xu t. phân tích t i th i ñi m ti n hành ðTM v ch t lư ng môi trư ng (lưu ý: các ñi m ño ñ c. d ch v và các ngành khác) trong khu v c d án và vùng k c n b tác ñ ng b i d án.XÃ H I 140 . ph c v cho ho t ñ ng c a công trình chính. ñ a ñi m. d án khai thác khoáng s n và d án liên quan ñ n các công trình ng m thì ph i mô t m t cách chi ti t). s d ng. nhiên. . NH IÊN. như: ngu n ch t th i và các y u t gây tác ñ ng khác (n u có).Li t kê ñ y ñ các lo i máy móc. như: giao thông v n t i. thoát nư c mưa. quá trình b tác ñ ng b i d án (ñ i v i d án có khai thác. môi trư ng ñ t và môi trư ng sinh v t ch u nh hư ng tr c ti p b i ch t th i và các y u t khác c a d án.ði u ki n v ñ a lý. c a t ng h ng m c công trình c a d án. b ng rõ ràng và ñư c minh h a b ng sơ ñ b trí các ñi m). th y văn thì ph i mô t m t cách chi ti t). s d ng. hi n tr ng (còn bao nhiêu ph n trăm hay m i). cây xanh phòng h môi trư ng. hi n tư ng. ñ a ch t: Ch ñ c p và mô t nh ng ñ i tư ng.ði u ki n v khí tư ng . s d ng. hi n tư ng. tín ngư ng. kèm theo sơ ñ minh h a. + Nh n xét v tính nh y c m và ñánh giá sơ b v s c ch u t i c a môi trư ng.

Trong trư ng h p không th có bi n pháp ho c có nhưng khó kh thi trong khuôn kh c a d án thì ph i nêu rõ lý do và có ki n ngh c th ñ các cơ quan liên quan có hư ng gi i quy t. Mô t c th . không ñánh giá m t cách lý thuy t chung chung theo ki u vi t giáo trình.1. sau khi áp d ng bi n pháp thì tác ñ ng x u s ñư c gi m ñ n m c nào. chi ti t v quy mô không gian và th i gian b tác ñ ng. . Tính toán ñ nh lư ng và c th hóa (v không gian và th i gian) theo t ng ngu n. khí cũng như các lo i ch t th i khác trong quá trình tri n khai d án. quy t ñ nh. quy ñ nh hi n hành. xâm nh p phèn. 3. ð i tư ng. m c ñ kh thi. PH Ò NG N G A VÀ NG PH Ó S C MÔ I TRU NG . xâm nh p m n. Chư ơ ng 4 : BI N PH ÁP GI M T HI U TÁC ð NG X U. Trư ng h p không ñáp ng ñư c yêu c u quy ñ nh thì ph i nêu rõ lý do và có nh ng ki n ngh c th ñ các cơ quan liên quan có hư ng gi i quy t. 3. nh ng ñi u còn chưa ch c ch n trong ñánh giá và lý gi i t i sao. văn hóa.ð i v i s c môi trư ng: ð xu t m t phương án chung v phòng ng a và ng phó s c . quy chu n. quy ñ nh. suy thoái các thành ph n môi trư ng. b bi n. ðánh giá tác ñ ng . bi n ñ i vi khí h u. l ng. kinh t .Vi c ñánh giá tác ñ ng ph i ñư c c th hóa cho t ng ngu n gây tác ñ ng và t ng ñ i tư ng b tác ñ ng. b su i. l . thay ñ i m c nư c m t. lòng h . c th v quy mô không gian và th i gian.D báo nh ng r i ro v s c môi trư ng do d án gây ra: Ch ñ c p ñ n nh ng r i ro có th x y ra b i d án trong quá trình xây d ng và v n hành. b i các y u t không ph i là ch t th i. b h . ñ i chi u v i các tiêu chu n. . bi n ñ i ña d ng sinh h c và các ngu n gây tác ñ ng khác. quy chu n.2. trư t. tôn giáo. quy ñ nh hi n hành (n u có). tín ngư ng. di tích l ch s và các ñ i tư ng khác trong vùng d án và các vùng k c n b tác ñ ng b i ch t th i. . 3.ð i v i các tác ñ ng x u: + M i lo i tác ñ ng x u ñã xác ñ nh ñ u ph i có kèm theo bi n pháp gi m thi u tương ng.3. xã h i. quy mô b tác ñ ng Li t kê t t c các ñ i tư ng t nhiên.Vi c ñánh giá tác ñ ng ñ i v i m t d án c th ph i ñư c chi ti t hóa và c th hóa cho d án ñó. s t. quy chu n. ðánh giá v phương pháp s d ng ðánh giá v ñ tin c y c a các phương pháp ðTM áp d ng. quy ñ nh hi n hành (n u có). + Ph i có ch ng minh r ng. như: xói mòn. b i các r i ro v s c môi trư ng khi tri n khai d án. xói l b sông. hi u su t/hi u qu x lý. quy ch . M i tác ñ ng ñ u ph i ñư c ñánh giá m t cách c th v m c ñ . trong ñó nêu rõ: 141 . ñ i chi u v i các tiêu chu n. không gian và th i gian x y ra.Ngu n gây tác ñ ng có liên quan ñ n ch t th i: Li t kê chi ti t t t c các ngu n có kh năng phát sinh các lo i ch t th i r n. m c ñ tin c y c a m i ñánh giá ñã th c hi n. b i l ng lòng sông. . lòng su i. Ngu n gây tác ñ ng . nư c ng m.4. So sánh. có lý gi i rõ ràng v ưu ñi m. ñ i chi u v i các tiêu chu n.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chư ơ ng 3: ðÁNH GIÁ CÁC T ÁC ð NG M Ô I TRU NG 3. ñáy bi n. hư ng d n. như c ñi m. lún ñ t. C th hóa v m c ñ . có ñ xu t gì. So sánh. có so sánh. quy t ñ nh.Ngu n gây tác ñ ng không liên quan ñ n ch t th i: Li t kê chi ti t t t c các ngu n gây tác ñ ng không liên quan ñ n ch t th i.

b i l ng lòng sông.1. quy ñ nh chung v b o v môi trư ng có liên quan ñ n quá trình tri n khai. + Nh ng v n ñ b t kh kháng và ki n ngh hư ng x lý. quy ñ nh hi n hành c a Vi t Nam trong trư ng h p t i khu v c th c hi n d án không có các tr m.1. Chư ơ ng 5: CAM K T T H C HI N B I N P H ÁP B O V M Ô I TRƯ NG Cam k t c a ch d án v vi c th c hi n các bi n pháp gi m thi u các tác ñ ng x u ñã nêu trên. phòng. và các ngu n gây tác ñ ng khác (n u có) trong trư ng h p t i khu v c th c hi n d án không có các tr m. giúp ñ c a các cơ quan nhà nư c và các ñ i tác khác.2. lòng h .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng + N i dung. v i t n su t t i thi u 06 (sáu) tháng m t l n. 6.2. ñi m giám sát chung c a cơ quan nhà nư c. xâm nh p phèn. . ñ ng th i.2. b i l ng lòng sông. xâm nh p m n. CH Ư ƠNG TRÌN H Q U N LÝ VÀ G IÁM SÁT M Ô I TRƯ NG 6. b su i. b bi n. Các ñi m giám sát ph i ñư c th hi n c th trên sơ ñ v i chú gi i rõ ràng. xâm nh p phèn. 6. v i t n su t t i thi u 03 (ba) tháng m t l n. + N i dung. bi n pháp c n ph i có s h p tác. bi n pháp mà ch d án ch ñ ng th c hi n trong kh năng c a mình. quy chu n hi n hành c a Vi t Nam. lún ñ t. kèm theo ti n ñ thi công c th cho t ng công trình. quy chu n. kèm theo ti n ñ thi công c th cho t ng công trình. thay ñ i m c nư c m t. l ng. th c hi n d án. suy thoái các thành ph n môi trư ng. v i t n su t phù h p nh m theo dõi ñư c s bi n ñ i theo không gian và th i gian c a các y u t này. Các ñi m giám sát ph i ñư c th hi n c th trên sơ ñ v i chú gi i rõ ràng.2. xói l b sông. bao g m: t ch c và nhân s cho qu n lý môi trư ng. xâm nh p m n. ch a cháy s làm riêng theo pháp lu t v phòng cháy ch a cháy). trư t.Li t kê ñ y ñ các công trình x lý môi trư ng ñ i v i các ch t th i r n. lòng h . Chương trình qu n lý môi trư ng ð ra m t chương trình nh m qu n lý các v n ñ v b o v môi trư ng trong quá trình thi công xây d ng các công trình c a d án và trong quá trình d án ñi vào v n hành trong th c t . bi n ñ i ña d ng sinh h c và các ngu n gây tác ñ ng khác (n u có). Ch ươ n g 6: C ÁC CÔNG TRÌ NH X LÝ MÔ I TRƯ N G. k c ch t th i nguy h i. lòng su i. ñi m giám sát chung c a cơ quan nhà nư c. và các n i dung qu n lý môi trư ng khác có liên quan ñ n d án. xói l b sông. ñáy bi n. Các ñi m giám sát ph i ñư c th hi n c th trên sơ ñ v i chú gi i rõ ràng 142 . ñáy bi n. ñánh giá v tính kh thi và hi u qu . c) Giám sát khác: Ch ph i giám sát các y u t : xói mòn.Li t kê ñ y ñ các công trình x lý môi trư ng ñ i v i các y u t khác ngoài ch t th i. Chương trình qu n lý và giám sát môi trư ng 6. b h . cam k t th c hi n t t c các bi n pháp. b) Giám sát môi trư ng xung quanh: Ch ph i giám sát nh ng thông sô ô nhi m ñ c trưng cho d án theo tiêu chu n. như: xói mòn. bi n ñ i vi khí h u. b su i. khí và ch t th i khác trong khuôn kh c a d án. ch ng s c môi trư ng (tr n i dung v phòng cháy. l . Chương trình giám sát môi trư ng a) Giám sát ch t th i: ðòi h i ph i giám sát lưu lư ng/t ng lư ng th i và giám sát nh ng thông s ô nhi m ñ c trưng cho ch t th i c a d án theo tiêu chu n. qu n lý ch t th i. Danh m c các công trình x lý môi trư ng . lòng su i. l . thay ñ i m c nư c m n nư c ng m. b h . nư c ng m. trư t. lún ñ t. s t. b bi n. s t. nh n xét.

3. ñ a ñi m mà tài li u. Ngu n cung c p s li u. tính c p nh t c a ngu n tài li u. d li u . ð i v i nh ng v n ñ còn thi u ñ tin c y c n thi t. s li u.2 này ñư c th hi n theo yêu c u nêu t i M c 2 Ph n III c a Thông tư này). Ý ki n c a y ban nhân dân c p xã 8. ph i nêu lý do khách quan và lý do ch quan (thi u thông tin. d li u. D LI U VÀ P HƯ Ơ NG P HÁP ðÁNH GIÁ 9. xu t x th i gian. Ý ki n c a y ban M t tr n T qu c c p xã (C 2 ñi m 8. d li u ñã t o l p. bao g m các phương pháp v ðTM. d li u tham kh o: + Li t kê các tài li u. d li u. 9. ñ tin c y c a phương pháp có h n. d li u t t o l p. thi u phương pháp. tác gi . tin c y. d li u tham kh o v i các thông s v : tên g i. d li u hi n có ñã b l c h u. 9.1. Chư ơ ng 9 : CH D N NG U N C UNG C P S LI U.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chư ơ ng 7: D TOÁ N K INH P HÍ CHO CÁC CÔ NG TRÌNH M ÔI TRƯ NG C n ñưa ra các kho n kinh phí d toán cho vi c xây d ng và v n hành các công trình môi trư ng trong quá trình tri n khai xây d ng và v n hành d án.Ngu n tài li u. . tin c y. các r i ro v s c môi trư ng có kh năng x y ra khi tri n khai d án và khi không tri n khai d án. thí nghi m và các phương pháp có liên quan khác.ðánh giá m c ñ tin c y c a các phương pháp ñã s d ng: ðánh giá m c ñ tin c y c a phương pháp theo thang m c ñ nh tính ho c ñ nh lư ng tùy thu c vào b n ch t. Nh n xét v m c ñ chi ti t. kh o sát. ñ tin c y c a các ñánh giá v các tác ñ ng môi trư ng.2. xu t x th i gian. . các nguyên nhân khác) 143 .1.1 và 8. d li u do ch d án t t o l p: + Li t kê các tài li u. ñ tin c y c a các ñánh giá Nh n xét khách quan v m c ñ chi ti t. d li u ñư c t o l p. tính ch t và tính ñ c thù c a t ng phương pháp áp d ng.Ngu n tài li u.Danh m c các phương pháp s d ng: Li t kê ñ y ñ các phương pháp ñã s d ng trong quá trình ti n hành ðTM và l p báo cáo ðTM. nghiên c u. các phương pháp v ñi u tra. Chư ơ ng 8: TH AM V N Ý KI N C NG ð NG 8. tính c p nh t c a ngu n tài li u. + ðánh giá m c ñ chi ti t. d li u tham kh o. nơi lưu gi ho c nơi phát hành c a tài li u. trình ñ chuyên môn c a ñ i ngũ cán b v ðTM có h n.2. Phương pháp áp d ng trong quá trình ðTM . + ðánh giá m c ñ chi ti t.

. ....................... .....(5).... quy mô c a nh ng tác ñ ng ñã xác ñ nh................... Chúng tôi cũng xin b o ñ m r ng các tiêu chu n.... s do.... ...(l)………… S :………… V/v th m ñ nh và phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án........(2).. ñánh giá t ng quát v m c ñ .......... ð ngh .....(2)............. C NG HÒA Xà H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p .... K t lu n Ph i có k t lu n v nh ng v n ñ . Xin g i ñ n quý.. ... ........ th m ñ nh và c p Quy t ñ nh phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng cho D án. . N u có gì sai ph m chúng tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. ....... . ........ ch c danh..... ghi h tên......... .. Ph l c 13 M U VĂN B N ð NG H TH M ð NH BÁO CÁO ðÁ NH G IÁ TÁC ð NG M ÔI T RƯ NG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c. ............ các ngành liên quan giúp gi i quy t nh ng v n ñ vư t kh năng gi i quy t c a d án.... .. Kính g i: ..... ñóng d u) 144 ......... E-mail:.. ... .... .... Ki n ngh Ki n ngh v i các c p......H nh phúc (ð a danh)..... 2.. D án c a chúng tôi không s d ng các lo i hóa ch t. còn cái gì chưa rõ..... ....... ... các quy ñ nh ñư c trích l c và s d ng trong các h sơ nêu trên c a chúng tôi là hoàn toàn ñúng s th c và ñang còn hi u l c áp d ng. ch ng vi sinh b c m theo quy ñ nh c a Vi t Nam và theo quy ñ nh c a các công ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên......... Fax:. . ...........(3).... Chúng tôi xin b o ñ m v ñ trung th c c a các s li u.B y (07) báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án b ng ti ng Vi t....... ..T do ........... Chúng tôi là:...... ...Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng K T LU N VÀ K I N NGH 1.. .......... quy chu n... .... ................... ..Lưu .. ..... .. năm.............(3).... phê duy t.. . nh ng h sơ sau: .......... tài li u trong các văn b n nêu trên và cam k t r ng....... như: ñã nh n d ng và ñánh giá ñư c h t nh ng tác ñ ng chưa...Như trên... ð a ch liên h :…………………………………………………………………… ði n tho i:... ...... ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) …………........ .......... ...M t (01) báo cáo nghiên c u kh thi c a D án (ho c báo cáo ñ u tư).... .. ngày... (3 ) .....(4). nh ng tác ñ ng tiêu c c nào không th có bi n pháp gi m thi u vì vư t quá kh năng cho phép c a ch d án và ki n ngh hư ng gi i quy t.. (Ký. Ch D án:.... m c ñ kh thi c a các bi n pháp gi m thi u tác ñ ng..... ð a ñi m th c hi n d án: .. tháng...(1)....... Nơi nh n: . ...

.... năm 200... (4) Cơ quan phê duy t D án.. ghi h tên........... Ghi chú: (*) ch th hi n trang ph bìa 145 ..................... ñóng d u) (ð a danh)........... AAA BBB.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Ghi chú: (1) Cơ quan...... ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng) AAA...... BBB BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG D ÁN................... tháng............. (2) Tên ñ y ñ c a D án. doanh nghi p ch d án...... (tên cơ quan ch d án).. CƠ QUAN CH D ÁN (*) (Th trư ng cơ quan ký.......... ..(tên cơ quan ch qu n/phê duy t d án)......... M U BÌA VÀ T RANG P H BÌA C A BÁO CÁO ðÁNH GI Á TÁC ð NG M Ô I TRƯ NG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c....... ghi h tên..................... ñóng d u) CƠ QUAN TƯ V N (*) L P BÁO CÁO ðTM (n u có) (Th trư ng cơ quan ký..... (5) Th trư ng cơ quan.... (3) Cơ quan t ch c vi c th m ñ nh............................ doanh nghi p ch d án............

h p ngày…… tháng……. . c a……(5)…….. …………………………………………………………………………………….(2)…. nhi m v . ./Nð-CP ngày…. (3)………………… Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005.. . QUY T ð NH ð i u 1.).(1)……. . quy n h n và cơ c u t ch c c a……. Theo ñ ngh c a Ông (Bà)…………(6)…………….tháng…. . .. Căn c Ngh ñ nh s 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t B o v môi trư ng. Phê duy t n i dung báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án……(2)…. . ……………………………………………………………………………………. năm. Báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án và nh ng yêu c u b t bu c t i ði u 2 c a Quy t ñ nh này là cơ s ñ các cơ quan qu n lý Nhà nư c có th m quy n thanh tra.(4)……. ngày..năm……. Xét n i dung báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án….. .. Ch d án có trách nhi m th c hi n ñúng nh ng n i dung ñã ñư c nêu trong báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và nh ng yêu c u b t bu c sau ñây: 1...Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U QUY T ð NH P HÊ DUY T BÁO CÁO ðÁNH GI Á TÁC ð NG M Ô I TRƯ NG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c. Căn c Ngh ñ nh s ….(2)……….T do . ……………………………………………………………………………………. . . tháng. ð i u 3. 2.năm……c a Chính ph quy ñ nh ch c năng. ðã ñư c ch nh s a b sung kèm theo Văn b n gi i trình s ….. QUY T ð NH V vi c phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án “………………………(2)………………………………. ..(l)………… S :………… C NG HÒA Xà H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p ... Theo ñ ngh c a……. ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) ………….(ho c H i ñ ng th m ñ nh báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án……….(sau ñây g i là Ch d án). . 3.năm c a…. 146 . ki m soát vi c th c hi n công tác b o v môi trư ng c a D án.ngày…..(5)…... ð i u 2. t i…….tháng….” …………………..H nh phúc (ð a danh).

.................. Th trư ng cơ quan xác nh n (Ký.. giám sát sau khi phê duy t....... giám sát vi c th c hi n các n i dung b o v môi trư ng trong báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñã ñư c phê duy t và các yêu c u nêu t i ði u 2 c a Quy t ñ nh này.........Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng ð i u 4........... y nhi m……(7)…… th c hi n vi c ki m tra... n u có nh ng thay ñ i v n i dung c a báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñư c phê duy t. năm.... ñóng d u) M U XÁC NH N ðà PH Ê D UY T BÁO CÁ O ðÁNH GIÁ TÁC ð NG MÔ I TRƯ NG....... ð i u 5... Ghi chú: (1) Tên cơ quan có th m quy n phê duy t.(1)... ngày. (ð a danh).. doanh nghi p ch d án..... (3) Th trư ng ho c ngư i ñ ng ñ u cơ quan có th m quy n phê duy t..........(3).... ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng) 8a........ ñóng d u) 147 .. ghi h tên....... năm. ch c danh... (5) Tên cơ quan. ........ tháng.................................... (6) Th trư ng Thư ng tr c th m ñ nh.. B ÁO C ÁO ðÁN H G IÁ TÁC ð NG M ÔI T RƯ NG B SUNG ............. ñư c phê duy t t i Quy t ñ nh s ..Lưu .. (4) Tên t ch c d ch v th m ñ nh.. Quy t ñ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. tháng.. ch c danh... (2) Tên ñ y ñ c a D án. xác nh n: Báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án..Ch d án......(3).. ð i v i báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ...(1)…....... Nơi nh n: .... ðà XÁC NH N ðĂNG KÝ B N CAM K T B O V MÔ I TR Ư NG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c. (Ký.....(2).... Trong quá trình tri n khai th c hi n D án. ghi h tên..... (7) Cơ quan ñư c giao trách nhi m ki m tra...... c a. .... ð i u 6. ngày.. Ch d án ph i có văn b n báo cáo và ch ñư c th c hi n nh ng n i dung thay ñ i ñó sau khi có văn b n ch p thu n c a …..

................ xác nh n: B n cam k t b o v môi trư ng c a D án.................... Th trư ng cơ quan xác nh n (Ký.. 148 .(1)...................... Nh ng thay ñ i v n i dung c a d án Mô t chi ti t.... năm............... doanh nghi p là ch d án....... ñư c phê duy t t i Quy t ñ nh s .... c a....... ghi h tên................... (2) Tên ñ y ñ c a D án.. 3........ ngày... ð i v i b n cam k t b o v môi trư ng ... năm.......... Trong trư ng h p ñã ñư c ñ i tên khác thì nêu c tên cũ và tên m i và thuy t minh rõ v quá trình..... năm... ch c danh... tính pháp lý c a vi c ñ i tên này..... 2........... ñư c c p Gi y xác nh n ñăng ký s ....... ngày. h tên và ch c danh c a ngư i ñ ng ñ u cơ quan.......(2)... xác nh n: Báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung c a D án........... tháng..... (ð a danh)..... ñ a ch và phương ti n liên h v i cơ quan.... ch c danh.......... Tên d án Nêu ñúng như tên trong báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñã ñư c c p quy t ñ nh phê duy t trư c ñó... năm.........(3)...... Th trư ng cơ quan xác nh n (Ký..... ñóng d u) Ghi chú: (1) Cơ quan có trách nhi m xác nh n.. ñóng d u) 8c.(3). V trí ñ a lý c a d án (t i th i ñi m l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung) 4. tháng............................. c a......... ð i v i báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung .........(2).. rõ ràng v nh ng thay ñ i sau ñây cho ñ n th i ñi m l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung (trư ng h p có thay ñ i)........ ghi h tên...... (ð a danh)... ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng) 1.........Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 8b............... ngày...... tháng.. ngày.(1)............. tháng... C U TRÚC VÀ YÊU C U V N I DUNG BÁO CÁO ð ÁNH G IÁ TÁ C ð NG MÔI T RƯ NG B SUNG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c.. doanh nghi p ch d án t i th i ñi m l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung. Ch d án Nêu ñ y ñ : tên. (3) Cơ quan có th m quy n phê duy t (ho c xác nh n).........

.............3... ð a ch liên h :…………………………………………………………………… ði n tho i:............ công su t thi t k .............................. 4..... 4. Thay ñ i v ñ a ñi m th c hi n. Thay ñ i v nguyên li u.....4...... ....H nh phúc (ð a danh)..(2).....(5)……. ......Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 4.../……ngày….... 149 ... ...(2).tháng……năm c a……. ...........T do ........(1).. năm.............(l)………… S :………… V/v ñ ngh th m ñ nh và phê duy t báo cáo ðTM b sung c a D án...M t (01) báo cáo gi i trình v n i dung ñi u ch nh c a D án. ........ ngày.. ................. ... ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) …………................ tháng.....2.. ... ....... Thay ñ i v tác ñ ng môi trư ng và nh ng bi n pháp gi m thi u tác ñ ng tiêu c c c a d án (cho ñ n th i ñi m l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung) 7..... 4...... xã h i c a vùng th c hi n d án/cơ s ñang ho t ñ ng (cho ñ n th i ñi m l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung) 6.............. ........ ........ Thay ñ i khác.5... Thay ñ i v công ngh s n xu t.. nh ng h sơ sau: ..... ...... K t lu n M U VĂN B N ð NG H TH M ð NH B ÁO CÁ O ðÁNH G IÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG B SUNG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c........ C NG HÒA Xà H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p ............... E-mail:......(3). nhiên li u s n xu t..... 5... Thay ñ i khác (cho ñ n th i ñi m l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung) 9.........M t (01) b n sao báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng kèm theo b n sao có công ch ng c a Quy t ñ nh s ……. Ch D án:..... ð a ñi m th c hi n d án: ....1... Chúng tôi là:...................................................... Thay ñ i v hi n tr ng môi trư ng t nhiên và các y u t kinh t .. Xin g i ñ n ..(4)…… v vi c phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án…….. 4.. Thay ñ i v quy mô................. Fax:.... Thay ñ i v chương trình qu n lý và giám sát môi trư ng c a d án (cho ñ n th i ñi m l p báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung) 8......... ....(3).... .....Năm (05) b n báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung b ng ti ng Vi t. Kính g i: .

..... tháng.. (Ký.............(3)….... ñóng d u) AAA.... ghi h tên........................ ... ....... ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng) ..... (4) Cơ quan ñã ra quy t ñ nh phê duy t báo cáo ðTM.. CƠ QUAN CH D ÁN (*) (Th trư ng cơ quan ký....Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Chúng tôi xin b o ñ m v ñ trung th c c a các s li u.(tên cơ quan ch qu n/phê duy t d án)........ ñóng d u) CƠ QUAN TƯ V N (*) L P BÁO CÁO ðTMBS (n u có) (Th trư ng cơ quan ký.......... (5) Tên d án ñã ñư c c p quy t ñ nh phê duy t báo cáo ðTM. Nơi nh n: .. năm 200.......(6).... Ghi chú: (1) Cơ quan....... ghi h tên.............. ñóng d u) (ð a danh).Lưu ......... doanh nghi p ch d án ... M U BÌA VÀ T RANG P H BÌA C A BÁO CÁO ðÁNH G IÁ TÁ C ð NG M ÔI T RƯ NG B SUNG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c....Như trên.... (6) Th trư ng cơ quan.. AAA BBB.............. ð ngh ….............. (2) Tên ñ y ñ c a D án...... (tên cơ quan ch d án)... tài li u trong các văn b n nêu trên.. doanh nghi p ch d án . th m ñ nh và c p quy t ñ nh phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung cho D án......... ch c danh... ghi h tên........ 150 Ghi chú: (*) ch th hi n trang ph bìa .. BBB BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG B SUNG D ÁN............... (3) Cơ quan t ch c vi c th m ñ nh báo cáo ðTM b sung.......... N u có gì sai ph m chúng tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam...........

H c hàm. 4. E-mail): ………………………….. Nơi công tác (tên.T do .3. lý do): (ð a danh nơi vi t nh n xét). Nh ng n i dung c n b sung (nêu c th t ng n i dung): 5. ngày….H nh phúc B N NH N XÉT BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG B SUNG 1.. Nh ng nh n xét khác: 6..tháng…. Nh ng n i dung ñ t yêu c u (nêu c th t ng n i dung): 5. Nh ng n i dung c n ch nh s a (nêu c th t ng n i dung): 5. ñ a ch . Tên d án: ………………………………………………………………………. H và tên ngư i nh n xét: ……………………………………………………….. ñánh giá tác ñ ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng) C NG HÒA Xà H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p . h c v . ch c v công tác: ……………………………………………… 3. Nh n xét v n i dung báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung: 5.2.năm… Ngư i nh n xét (Ký và ghi h tên) 151 .. Fax. 2. s ñi n tho i. K t lu n và ñánh giá (nêu rõ ý ki n ñ ng ý hay không ñ ng ý phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung.1.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U B N NH N XÉT BÁO CÁO ðÁNH G IÁ TÁ C ð NG M ÔI T RƯ NG B SUNG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c. 5.4.

. thanh tra vi c th c hi n công tác b o v môi trư ng c a D án.. Xét n i dung báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung c a D án………. v vi c ñ ngh th m ñ nh và phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung c a D án……………………(2)……………………. S :……………. 2. .. .H nh phúc (ð a danh). ngày…. . quy n h n và cơ c u t ch c c a……. c a……(4)…….. 3.. tháng. Theo ñ ngh c a…………………. . 152 .(5)………ngày……tháng……..tháng….(5)……………………..năm c a…….. .Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U Q UY T ð NH PHÊ D UY T B ÁO CÁ O ðÁNH G IÁ TÁC ð NG MÔI TRƯ NG B SUNG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c.. Phê duy t n i dung báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung c a D án……(2)…... năm. .(2)……. ð i u 2. ki m tra.(sau ñây g i là Ch d án). Căn c Ngh ñ nh s 80/2006/Nð-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t B o v môi trư ng./Nð-CP ngày….ngày…. QUY T ð NH ð i u 1 ..T do .. ……………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………….(l)…………………. .. C NG HÒA Xà H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p .” …………………..năm……c a……(4)………. ð i u 3. QUY T ð NH V vi c phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung c a D án “………………………(2)………………………………..(4)…. .. . Ch d án có trách nhi m th c hi n ñúng nh ng n i dung ñã ñư c nêu trong báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung và nh ng yêu c u b t bu c sau ñây: 1.năm……c a Chính ph quy ñ nh ch c năng.. Báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng b sung c a D án. ñã ñư c ch nh s a b sung kèm theo Văn b n gi i trình s …. là cơ s ñ các cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng giám sát.(1)…….. ..(6)……….năm c a…. Xét Công văn s …. Căn c Ngh ñ nh s …. ……………………………………………………………………………………. nhi m v .. (3)………………… Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005.tháng….. ngày... nh ng yêu c u b t bu c t i ði u 2 c a Quy t ñ nh này và báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng ñã ñư c phê duy t t i Quy t ñ nh s ……. ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) ………….tháng….

.. (5) Nơi nh n: .. . (Ký.. s …. (2) Tên ñ y ñ c a D án.Ch d án..ngày….. Quy t ñ nh này có giá tr ñi kèm v i Quy t ñ nh …...c a……….Lưu .... (5) S c a Quy t ñ nh phê duy t báo cáo ðTM trư c ñó...năm….. doanh nghi p ch d án. ghi h tên...tháng…...Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng ð i u 4. (6) Th trư ng ho c ngư i ñ ng ñ u cơ quan ñã ban hành Quy t ñ nh phê duy t báo cáo ðTM trư c ñó. (4) Cơ quan....(3).(6)…… và có hi u l c thi hành k t ngày ký......... . 153 . ch c danh. Ghi chú: (1) Cơ quan có th m quy n phê duy t. ñóng d u) (3) Th trư ng ho c ngư i ñ ng ñ u cơ quan có th m quy n phê duy t.

... .... c p Quy t ñ nh phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng (xin g i kèm theo ñây b n sao c a Quy t ñ nh này)... ... doanh nghi p ch d án....... .. ñóng d u) 154 ...T do .. (1) Tên cơ quan..(2). (5) Th trư ng cơ quan.. xin báo cáo ñ quý y ban bi t..(l)………… S :………… V/v báo cáo n i dung Quy t ñ nh phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án .....(2)……… c a chúng tôi ñã ñư c……..... (2) Tên d án... C NG HÒA Xà H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p . xin báo cáo quý y ban v vi c th c hi n D án……. Nơi nh n: ... ..Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U VĂN B N B ÁO CÁO Y B AN NH ÂN DÂN C P H UY N NƠ I T H C H I N D ÁN V N I DUNG Q UY T ð NH P H Ê DUY T BÁ O CÁO ðÁNH G IÁ TÁC ð NG MÔ I TRƯ NG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c...………... ñ ng th i r t mong nh n ñư c s quan tâm.... ... ..Như trên..(3)..H nh phúc (ð a danh)..... tháng...... Kính g i: ....(5)... ... năm.. ... ……(1)…. ch c danh. ngày.... (3) y ban nhân dân c p huy n. ghi h tên.... . t o ñi u ki n c a quý y ban trong quá trình tri n khai D án.. doanh nghi p ch d án ....... .. .....Lưu ...... ...(4)………...(1)……. (Ký........ Ghi chú: * Trư ng h p D án n m trên ñ a bàn c a nhi u huy n thì ph i g i cho t t c các huy n ñó..(*) Th c hi n các quy ñ nh v b o v môi trư ng. .. ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) …………......... . (4) Tên cơ quan có th m quy n phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án....

I I. THÔ NG TIN CHUNG 1. trư t. xâm nh p m n. Email…. khu ñô th . ao h . tôn giáo. b su i.1. Các lo i ch t th i phát sinh 4. s b i l ng lòng sông.2. V. K INH DO ANH Nêu tóm lư c v quy mô/công su t s n xu t.4.2. s bi n ñ i ña d ng sinh h c và các y u t khác.2.3. Phương ti n liên l c v i cơ quan.1.). B I N P H ÁP G I M TH I U T ÁC ð NG TIÊU C C 155 .3. QU Y MÔ S N XU T . xâm nh p phèn. s xói l b sông. Ch t th i khác: (ð i v i m i lo i ch t th i ph i nêu ñ y ñ các thông tin v : ngu n phát sinh. d ch v . Tên cơ quan. công ngh s n xu t IV. lòng h . Các tác ñ ng khác Nêu tóm t t các tác ñ ng do: s xói mòn. b bi n. t ng lư ng phát sinh trên m t ñơn v th i gian. l . công trình văn hóa.1. doanh nghi p ch d án: (s ñi n tho i. III.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U B N TÓ M T T BÁ O CÁO ðÁNH G IÁ TÁC ð NG MÔ I TRƯ NG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c. Nư c th i: 4. lòng su i. Tên d án: (ñúng như tên trong báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo ñ u tư) 1. Khí th i: 4. s Fax. doanh nghi p ch d án: 1. ranh gi i) c a ñ a ñi m th c hi n d án kèm theo sơ ñ minh ho c ch rõ các ñ i tư ng t nhiên (sông ngòi. doanh nghi p ch d án: 1. Ch t th i r n: 4. cơ s s n xu t. s bi n ñ i vi khí h u. b h . s t. lún ñ t.xã h i (khu dân cư.5.1. di tích l ch s …) và các ñ i tư ng khác xung quanh khu v c D án.1.1.1. nư c ng m. ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) I. kinh doanh. Ngư i ñ ng ñ u cơ quan. 4. ð A ð I M TH C H I N D ÁN Mô t v trí ñ a lý (t a ñ . các ñ i tư ng v kinh t . thành ph n ch t th i và hàm lư ng/n ng ñ c a t ng thành ph n). doanh nghi p ch d án: 1. s thay ñ i m c nư c m t. ñư ng giao thông….). s suy thoái các thành ph n môi trư ng. ð a ch liên h c a cơ quan. CÁC TÁC ð NG MÔ I T RƯ NG 4.4.

CAM K T TH C H I N Cam k t v vi c th c hi n các bi n pháp x lý ch t th i. VI.Ph i có ch ng minh r ng. gi m thi u các tác ñ ng khác nêu trong báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng. cam k t th c hi n các bi n pháp b o v môi trư ng khác theo quy ñ nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. quy chu n hi n hành v môi trư ng. sau khi áp d ng bi n pháp thì các ch t th i s ñư c x lý ñ n m c nào. ch c danh. quy t ñ nh.M i lo i ch t th i phát sinh ñ u ph i có kèm theo bi n pháp x lý tương ng. Trư ng h p không ñáp ng ñư c yêu c u quy ñ nh thì ph i nêu rõ lý do và có nh ng ki n ngh c th ñ các cơ quan liên quan có hư ng gi i quy t. quy ñ nh hi n hành. Trong trư ng h p không th có bi n pháp ho c có nhưng khó kh thi trong khuôn kh c a D án thì ph i nêu rõ lý do và có ki n ngh c th ñ các cơ quan liên quan có hư ng gi i quy t. 5. quy chu n. Gi m thi u các tác ñ ng khác M i lo i tác ñ ng phát sinh ñ u ph i có kèm theo bi n pháp gi m thi u tương ng. .1. hi u su t/hi u qu x lý. thuy t minh v m c ñ kh thi. quy t ñ nh. ñóng d u) 156 . Trong trư ng h p không th có bi n pháp ho c có nhưng khó kh thi trong khuôn kh c a D án ph i nêu rõ lý do và có ki n ngh c th ñ các cơ quan liên quan có hư ng gi i quy t. có so sánh. quy t ñ nh. Ch d án (Ký.2. X lý ch t th i . hi u su t/hi u qu x lý.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 5. ñ i chi u v i các tiêu chu n. ghi h tên. cam k t x lý ñ t các tiêu chu n. thuy t minh v m c ñ kh thi.

năm. ………(3 )… ……… …. ghi h tên. . doanh nghi p th c hi n xây l p các công trình:……………………… ð a ch liên h :……………………………………………………………. thay ñ i n i dung. Tên cơ quan.. . Các công trình x lý và b o v môi trư ng khác: 5..T do .... .(l)………… S :………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p . Các công trình x lý nư c th i: 4.... tháng. (Ký.. ði n tho i:………………. E-mail:…………… 4... (2) Tên cơ quan có th m quy n phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án. Fax:……………………. ñánh giá kh năng ñáp ng các yêu c u v b o v môi trư ng c a s ñi u ch nh. .. doanh nghi p ch d án . Ghi chú: (1) Tên cơ quan có.4... Tên cơ quan. ði n tho i:………………. (3) Tên d án.1. th i gian hoàn thành kèm theo thi t k chi ti t c a công trình): 4. thay ñ i.. ð xu t. doanh nghi p ch d án:…………………………………………….Như trên. nêu rõ c th nh ng n i dung ñi u ch nh.. ð a ch liên h :……………………………………………………………....Lưu ...2. 2. .. K ho ch xây l p các công trình x lý và b o v môi trư ng (nêu chi ti t ti n ñ th c hi n... . Fax:……………………... ch c danh. Kính g i:……(2)………… K HO CH XÂY L P CÁC CÔ NG TRÌNH X VÀ B O V M Ô I TRƯ NG c a D á n …. ngày.. ñóng d u) 157 . (4) Th trư ng cơ quan. . . ..H nh phúc (ð a danh)... bi n pháp b o v môi trư ng ñã ñư c phê duy t (n u có.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U B ÁO CÁ O V K HO CH XÂY L P CÁC CÔ NG TRÌNH X LÝ VÀ B O V M Ô I TRƯ NG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c. .. thay ñ i này). . ki n ngh v vi c ñi u ch nh. doanh nghi p ch d án.. .3. phân tích. ð a ñi m th c hi n d án:…………………………………………………………. . . . LÝ 1. E-mail:…………… 3. ... Các công trình x lý ch t th i r n: 4.(4). Các công trình x lý khí th i: 4. Nơi nh n: . ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) ………….

.T do . 158 ...Phương pháp ño ñ c. Ghi chú: . . (2) Tên cơ quan có th m quy n phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án. . doanh nghi p ch d án .. tháng.Thông s ño ñ c. 2..Thi t b ño ñ c. 1. E-mail:…………… 3.. . ð a ch liên h :……………………………………………………………. (4) Th trư ng cơ quan. .. . l y m u và phân tích Nơi nh n: .. phân tích v môi trư ng: (trư ng h p có thuê) ð a ch liên h :……………………………………………………………. l y m u (sơ ñ kèm theo) . doanh nghi p ch d án. K ho ch ño ñ c.. ch d án:……………………………………………... ð a ñi m th c hi n d án:…………………………………………………………. Fax:…………………….Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U BÁO CÁO K H O C H V N HÀNH TH NG H I M CÁC CÔ NG TRÌNH X LÝ VÀ B O V M Ô I TRƯ NG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c. . .H nh phúc (ð a danh).. . l y m u và phân tích v môi trư ng: . …… …( 3)… …… …… … …. . ghi h tên. ði n tho i:………………. năm..Lưu . l y m u và phân tích .... ... (Ký..V trí các ñi m ño ñ c..S l n ño ñ c. ði n tho i:……………….(l)………… S :………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p . .. Tên cơ quan. Fax:……………………. ñóng d u) (1) Tên cơ quan có.(4)..... ngày....……(2)…………………. K H O CH V N H ÀNH TH NG H I M CÔ NG T RÌNH X LÝ VÀ B O V M Ô I TRƯ NG c a D á n … ….. . ..Như trên. (3) Tên d án. Tên cơ quan ñư c thuê th c hi n ño ñ c.. . l y m u và phân tích . Kính g i:………………. E-mail:…………… 4.. l y m u và phân tích . ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) …………. ch c danh. Th i gian d ki n th c hi n v n hành th nghi m:………………………… 5...

K t qu v n hành th nghi m các công trình x lý v môi trư ng 6.v… (ðơn v tính) (ðơn v tính) (3) (4) (5) á n … …. . Kính g i:………………..1. E-mail:…………… 4. Fax:……………………. . …… …… ……… …… …….. E-mail:…………… 3. . .. . Tên cơ quan. phân tích v môi trư ng: (n u có) ð a ch liên h : ði n tho i:………………. l y m u phân tích (**). doanh nghi p ch d án: ð a ch liên h : ði n tho i:………………. Công trình x lý ch t th i l ng (trình bày theo m u b ng dư i ñây) L n ño ñ c. . . .……(2)…………………. . Thi t b . phương pháp ño ñ c. .T do . Fax:…………………….. Công trình x lý ch t th i khí (trình bày theo m u b ng dư i ñây) 6. l y m u và phân tích m u ñư c s d ng 6. M U BÁ O CÁO V VI C HOÀN THÀNH CÁC N I DUNG C A BÁO CÁO VÀ YÊU C U C A Q UY T ð NH P HÊ DUY T BÁ O CÁO ðÁNH G IÁ TÁC ð NG MÔ I TRƯ NG c a D 1. phân tích m u: 5. Tiêu chu n ñ i chi u (1) L n1 L n2 L n3 TCVN……………… Lưu lư ng th i (ðơn v tính) (2) Hàm lư ng th i ñ i v i nh ng thông s ô nhi m ñ c trưng (*) cho D án Thông s A Thông s B v. . Th i gian ti n hành ño ñ c. . Tên cơ quan ñư c thuê th c hi n ño ñ c. ð a ñi m th c hi n d án: 2.H nh phúc (ð a danh).Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng M U BÁ O CÁO V VI C HOÀN THÀNH CÁC N I DUNG C A BÁO CÁO VÀ YÊU C U C A Q UY T ð NH P HÊ DUY T BÁ O CÁO ðÁNH G IÁ TÁC ð NG MÔ I TRƯ NG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c.(l)………… S :………… C NG HÒA Xà H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p . ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) …………. ngày.. .. . tháng. năm.2. Ghi chú: 159 . l y m u.

.. ñánh giá v tính ñ i di n và n ñ nh c a ch t th i. Các công trình x môi trư ng khác (n u có) 7..Như trên.. (Ký. ... (**) S l n ño ñ c.Lưu .3.. Cam k t Chúng tôi cam k t r ng nh ng thông tin. doanh nghi p ch d án. s li u nêu trên là ñúng s th c.. (3) Th trư ng cơ quan..4... Công trình x lý ch t th i r n (K t qu ñư c trình bày d a theo các quy ñ nh hi n hành v qu n lý ch t th i r n thông thư ng và ch t th i r n nguy h i) 6. K t qu th c hi n các n i dung khác v b o v môi trư ng (K t qu ñư c trình bày d a theo nh ng n i dung v b o v môi trư ng ñã nêu trong báo cáo và yêu c u kèm theo quy t ñ nh phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng) 8..(3). ch c danh. ñóng d u) 160 ... l y m u t i thi u là 03 (ba) l n vào nh ng kho ng th i gian khác nhau trong ñi u ki n ho t ñ ng bình thư ng ñ b o ñ m xem xét. 6. (2) Tên cơ quan có th m quy n phê duy t báo cáo ðTM c a D án.... chúng tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t. n u có gì sai trái. ghi h tên... Ghi chú: (1) Tên cơ quan. Nơi nh n: . .. doanh nghi p ch d án .......Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng (*) Thông s ô nhi m ñ c trưng cho d án là nh ng thông s ô nhi m do d án tr c ti p ho c gián ti p t o ra.

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

M U VĂN B N ð NG H XÁC NH N V VI C ðà T H C H I N C ÁC N I DUN G C A B ÁO CÁ O VÀ YÊ U C U C A Q UY T ð NH P HÊ DUY T BÁO CÁO ðÁNH GIÁ T ÁC ð NG M Ô I TRƯ NG (Kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BYNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi tư ng hư ng d n v ñánh giá môi trư ng chi n lư c, ñánh g n tác ñ ng môi trư ng và cam k t bào v môi trư ng) ………….(l)………… S :………… V/v ñ ngh xác nh n vi c hoàn thành các n i dung c a báo cáo và yêu c u c a Quy t ñ nh phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc

(ð a danh), ngày. . . . . tháng. . . . . năm. . . . .

Kính g i: .................................(2).................................... Chúng tôi là:………(1)………, Ch D án…………..(3)…………………………. ð a ñi m th c hi n d án:………………………………………………………….. ð a ch liên h :………………………………………………………………………. ði n tho i:………………………, Fax:………….., E-mail:………………………… Xin g i ñ n quý……………..(2)…………..h sơ g m: - 03 (ba) b n báo cáo v vi c hoàn thành các n i dung c a báo cáo và yêu c u c a Quy t ñ nh phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án (trư ng h p d án n m trên di n tích ñ t c a t 02 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên, g i thêm s lư ng báo cáo b ng s lư ng các t nh tăng thêm); - 01 (m t) H sơ thi t k k thu t các công trình x lý và b o v môi trư ng; - 01 (m t) b các ch ng ch , ch ng nh n, công nh n, giám ñ nh có liên quan. Chúng tôi xin b o ñ m v ñ trung th c c a các thông tin, s li u ñư c ñưa ra trong các tài li u nêu trên. N u có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. ð ngh quý……..(2)………. ki m tra, xác nh n k t qu th c hi n các n i dung c a báo cáo và yêu c u c a Quy t ñ nh phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng c a D án. Nơi nh n: - Như trên; - Lưu ...... Ghi chú: (1) Tên cơ quan, doanh nghi p ch d án ; (2) Tên cơ quan phê duy t báo cáo ñánh giá tác ñ ng môi trư ng; (3) Tên d án; (4) Th trư ng cơ quan, doanh nghi p ch d án. ............(4)........... (Ký, ghi h tên, ch c danh, ñóng d u)

161

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

B NG TRA C U THU T NG

A áp l c - 5 B Báo cáo (ÐTM) - 26, 29, 50 Bao quanh - 1, 3 B o v (MT) - 1, 3, 20 B c (1, 2) - 4 Bi n ñ i (MT) - 12, 19, 20, 21, 24 B n ch a (CO2) - 3 B i l ng - 20 C C nh quan - 27, 53 Cân nh c - 3, 59 Câu h i - 15 Cơ s (h t ng) - 22, 27, 28 Công ngh - 3, 10 C ng ñ ng - 3, 11, 21, 27, 29 Ch t th i - 1, 26 Ch t b n - 1 Ch t lư ng (MT) - 6 Ch t lư ng s ng - 20, 23, 27 Ch th - 3, 5, 56 Ch s - 5, 7, 56 Ch tiêu - 3, 6 Chi phí - l i ích - 14, 25, 28,31,37,39 Chính sách - 11 Ch ng ghép (b n ñ ) - 31, 37 Chuyên dùng - 7,8 D Danh m c -15, 31, 32 Di dân - 22 D án - 15, 19, 24, 49, 59 D báo - 2, 11, 19, 24, 41, 62 D li u - 10 Ða d ng sinh h c - 1, 5, 51, 66 Ð m b o ch t lư ng - 8 Ðánh giá - 1, 2, 11, 62 Ðánh giá sơ b - 10 Ðánh giá tác ñ ng - 1, 2, 3, 19, 40, 42, 50 Ðáp ng (MT) - 5, 24 Ð t -1, 20, 42, 59

Ð nh lư ng hóa - 6 Ði u ch nh - 13, 53 ÐTM - 1, 3, 9, 16, 19, 21 G Giá tr n n - 7 Giám sát (MT) - 28 Gi m thi u (TÐ) - 11, 24, 25, 28 Hành ñ ng - 3, 19, 20, 22, 65, 66 H th ng (sinh h c) - 1 H sinh thái - 1, 17, 27 H Hi n tr ng - 18, 26 Hi u ch nh - 22 Hi u ng nhà kính - 3, 68 Ho t ñ ng - 1, 19, 24 H p lý - 3 K K ho ch (cho ÐTM) - 5, 7, 9, 22, 50 Kim lo i n ng - 6 Ki m soát - 7, 12 Ki u rút g n - 4 Kh năng ch u ñ ng (MT) - 4 Kh thi - 17, 60 Khí quy n - 68 Khung liên k t - 5, 9? L L p báo cáo - 2 Lo i - 2, 59 L i nhu n - 38, 39, 48 Lu t - 1,2,5,11,24 Lư c duy t - 3, 5, 20 M Ma tr n - 16, 29,31, 33, 34, 35, 36, 53 Mô hình (phương pháp) - 31 Môi trư ng - 1, 5, 9, 12, 15, 24, 27, 59, 66 Monitoring - 9, 10, 24, 54 N Nh y c m (vùng) - 10, 51

162

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng

Ð Ð Ð Ð Ð

t (ch t lư ng) - 6 t (ng p nư c) - 23 y ñ (ÐTM) - 4 cương (ÐTM) - 2, 11, 21, 49 xu t - 2, 3, 25

Nhà kính - 16 Ngu n gây tác ñ ng - 22 Ngu n tài nguyên - 23 Nư c - 15, 42, 59, 60 T TNMT - 24, 54 TNTN - 7, 19, 20, 54 Tác ñ ng - 1, 4, 20, 32, 34 Tài nguyên - 6, 26, 27, 41, 56, 57, 59 Tiêu chí - 18 Tiêu chu n (MT) - 7, 39, 69, 70 Ti m tàng (tác ñ ng) - 9 T nt i-1 T n th t - 28, 32 T nhiên - 1, 60 Tương tác - 1 T làm s ch - 2 Thanh tra (MT) - 14 Thành ph n (MT) - 5,6 Thay th - 22, 28 Th m ñ nh (MT) - 14, 16 Tr ng thái (MT) - 5 Thông s (MT) - 7, 56 V Vi sinh v t - 1, 63 Vùng ng p nư c - 20 X X lý th i - 5 Yêu c u - 3 Y u t - 1, 51, 63 Y u t c u thành - 2

O Ô nhi m - 1, 42, 54, 54 , 63 P Ph m vi - 19, 49 Phát tri n - 1, 13, 29, 60 Phân hu -1, 63, 64 Phân tích - 3, 24 Phong phú - 1 Phương án - 3, 11, 48, 50 Phương pháp - 7, 33, 35, 37 PCD - 14 QA/QC - 28, 39 Qu n lý - 2, 7, 11, 12, 24 QLÐÐ - 3 Qu n th sinh v t - 1, 17, 54 Quy ho ch (MT) - 8 Quy mô - 14 Quy lu t - 1 Quy t ñ nh - 3 R R i ro - 27, 39, 44, 45, 48 S Sinh quy n - 1, 49 Sinh v t quý hi m - 18, 54 Sinh thái (h ) - 7, 11, 53, 59, 60 Sơ b (ñánh giá) - 4 S c - 27 S d ng ñ t - 4, 6, 9, 22, 54, 65 S c kh e - 27, 45 Suy gi m (Ozon) - 3, 68 Suy thoái - 16, 54

163

2003 Nordic council of Minister Indicators of State of Environment in the Nordic contries (1997) DSE-ZEL. 2002. and land pollution WHO. năm 2000. Water. 2002.Singapore (1996) Trung tâm ch t lư ng và Tiêu chu n ño lư ng.P. MeGraw-Hill. Geneva (1993) ?Larry. Nxb Chính tr qu c gia. Inc. UNEP. 2001. 2002. Phương pháp lu n và kinh nghi m th c ti n . Tuy n t p các qui ñ nh pháp lu t v BVMT (t p 5). Hoàng Xuân Cơ: Ðánh giá tác ñ ng môi trư ng. 2001. Sustainable land use in Rural Areas: Tool for Analysis & Evaluation (1996) Ph m Ng c H . 2003 T p chí Giao thông v n t i Vi t Nam.Canter.Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng Tài li u tham kh o chính [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Qu c h i nư c CHXHCNVN: Lu t b o v môi trư ng 2003. T p chí C u ñư ng Vi t Nam. NORD: Thu th p d li u và báo cáo hi n tr ng môi trư ng (Tài li u t p hu n 1999) C c B o v môi trư ng. Environmental Impact Assessment. Nxb KHCN (1994) Alexander. NEA. năm 2001.W. Nxb Thanh niên (20 164 . 1999. 2000. Nxb ÐHQG (2001) Lê Th c Cán và t p th . (Economopoalos) Assessment of sources of Air. Hà N i . Các TCVN 1995.

Giáo trình ðánh giá tác ñ ng môi trư ng 165 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful