PH N VI: CÁC HO T I.

Ý T 
í í í í í

NG ± CH

NG TRÌNH TRUY N THÔNG:

NG XUYÊN SU T
ng, ch ng trình truy n thông nh m:

Chúng tôi th c hi n các ho t Ch ng minh v ch t l không ho t ng

ng s n ph m. ng hi u Trà Xanh 00 ng th i có nh ng nl i ng thông qua chi n d ch: i v i công chúng n áp. i tiêu

Th hi n m i quan tâm, ch m sóc c a Th i v i s c kh e c ng

C nh báo nguy c m c các b nh v n phòng, ng t v n, ch m sóc mi n phí Ch m sóc s c kh e c ng Th hi n s quan tâm dùng v v n

ng m t cách vô t , không màng

ích ± Ch m lo mà không òi h i s bi t n, s c kh e.

n nh ng suy ngh , tâm t c a ng

CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG

NG ± TH

NG HI U VÌ C NG

NG

PH N VI: CÁC HO T

NG ± CH

NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P):

II. TI N TRÌNH TH C HI N:
í í í B t u chi n d ch b ng các bài vi t phân tích, ánh ng d lu n v m t s b nh mà nhóm công chúng m c tiêu có nguy c m c ph i. K t h p v i bu i h p báo công b nh ng k t qu chuyên gia, bác s , M c ích: Thúc i u tra, nghiên c u c a các ng trình t m soát ng th i công b chi n d ch ³T m soát s c kh e´.

y s quan tâm c a d lu n lên cao trào, ch c tri n khai.

s c kh e mi n phí t i các T ch c, T p oàn, T ng Công ty, các Công ty l n, các tòa nhà cao c v n phòng, ... í í Nh t B n ± V ng qu c trà. ng ang Song song v i ó là t ch c cu c thi vi t. Tâm i m là gi i th ng: Chuy n du l ch

Trong chuy n i có i m nh n là th m quan nhà máy, dây chuy n, công ngh s n xu t, óng gói trà xanh óng chai mà s n ph m Trà Xanh 00 không s d ng.

CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG

NG ± TH

NG HI U VÌ C NG

NG

PH N VI: CÁC HO T

NG ± CH

NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P):

II. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): H P BÁO GI I THI U CU C THI VI T ³VÌ M T T KH E M NH´
N I DUNG CH NG TRÌNH: Gi i th ng cao nh t (chuy n du l ch n Nh t B n cho gia ình ng i th ng cu c) m t l n n a s kh ng nh m nh m ch t l ng và ngu n g c nguyên li u c s d ng s n xu t trà xanh óng chai c a Number One. T ó xóa i nh ki n ³nguyên li u quá h n s d ng´ ã t n t i trong tâm trí c a công chúng m c tiêu. TH I GIAN VÀ A I M Khách s n Kim ô. í Th i gian: T 9h00 - 11h30 ngày 30/05/2010.

NG LAI

GHI CHÚ: Cu c h p báo công b cu c thi di n ra u tiên nh ng n i dung cu c thi l i tri n khai sau, chi ti t c th hi n ph n sau c a án này. CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG

PH N VI: CÁC HO T

NG ± CH

NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P):

II. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): H P BÁO CU C THI VI T ³VÌ M T T
KHÁCH M I Khách m i: 40 ng í í í í í í í í í í i là i di n c a: S VH ± TT ± DL Tp. HCM, i di n C c Xúc ti n T ng m i Tp. HCM,

NG LAI KH E M NH´ (TI P):

i di n Báo Ph n TP.HCM i di n BV Hoàn M i di n Ban T ch c Ban Giám kh o cu c thi Báo chí & ài Truy n hình. a tin.

K HO CH PR: Báo chí: M i 20 phóng viên tham d và ài Truy n hình: VTV, HTV. ài phát thanh: VOH - Kênh giao thông ô th . NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG

CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG

í Ngân sách d trù cho cu c h p báo: 135.. Thi t k dàn d ng. .. Chi ti t ch chí. dàn d ng...000 VN . Tài li u g i kèm.. t ch c Cu c ng lai kho m nh´. NGÂN SÁCH D thi Vi t v i ch Ngân sách chi ti t cho bu i h p báo "Vì m t T ng trình..: TRÙ H P BÁO V/v: Trang trí....260. c th hi n chi ti t trong c th hi n trong ph l c . GHI CHÚ: í í N i dung chi ti t. NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG . TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): H P BÁO CU C THI VI T ³VÌ M T T TÀI LI U G I KÈM: í í B Presskit dành cho Báo chí B Tài li u dành cho khách m i NG LAI KH E M NH´ (TI P): NGÂN SÁCH.. Danh sách báo tài..PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II..

c quy n. CU C THI VI T ³VÌ M T T í í í NG LAI KH E M NH´ Do Công ty TNHH Number One. nhãn hàng TXK K k t h p báo PNCN t ch c. i có th chia s nh ng tâm t . Nhãn hàng TXK K tài tr Là di n àn m i ng c a mình v v n s c kh e. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 1.PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. c bi t là các c n b nh mãn tính. tình c m CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG .

- Nhãn hàng TXK K tài tr Là di n àn m i ng c quy n. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 1. CU C THI VI T ³VÌ M T T Cu c thi vi t ³Vì m t t ng lai kh e m nh´ NG LAI KH E M NH´ Do Công ty TNHH Number One.PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. nhãn hàng TXK K k t h p báo PNCN t ch c. c m c a mình v v n CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . i có th chia s nh ng tâm t . tình s c kh e. c bi t là các c n b nh mãn tính.

ng và sinh ‡ ‡ Ch ng minh trách nhi m xã h i. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 1. Nh n m nh t m quan tr ng c a s c kh e iv it ng lai m i ng dinh d i. c ng Gi i th ng cao nh t (chuy n du l ch ng TXK K .PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. CU C THI VI T ³VÌ M T T M c ích: ‡ ‡ ‡ M t sân ch i s c kh e b ích cho công chúng. NG LAI KH E M NH´ Thông i p phòng b nh h n ch a b nh b ng ch ho t h p lý. ng c a DN. n Nh t B n) kh ng nh m nh m tính an toàn và ch t l CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG .

CU C THI VI T ³VÌ M T T T ch c th c hi n * Ban t ch c n v t ch c và tài tr chính th c: Công ty TNHH Number One.PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. nhãn hàng TXK K nv ng t ch c và b o tr thông tin: Báo Ph N Ch Nh t (tr c thu c báo Ph N TP.HCM Quy n l i c a các n v (m file excel) NG LAI KH E M NH´ CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 1.

HCM) CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 1.PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. CU C THI VI T ³VÌ M T T * Ban giám kh o Bác s H ng Ng c (Chuyên gia v s c kh e) NG LAI KH E M NH´ Bà Nguy n Khánh Tâm (T ng biên t p báo PNCN) Bà Qu nh H ng (Biên t p viên ài TH TP.

TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 1. vi t tay g i qua ng b u i n. nhân viên ho c ng * Khai thác t các * Hình th c d thi it ng trình ³T m soát s c kh e´ .Tham d tr c ti p trên website cu c thi www.PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II.Không gi i h n tu i.vimottuonglaikhoemanh.com CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG .Bài d thi ánh máy. CU C THI VI T ³VÌ M T T Th l cu c thi * it ng: NG LAI KH E M NH´ . n i c trú i thân c a nhân viên BTC không ng tham gia ch c tham gia * BTC.Công dân Vi t Nam . email .

PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. không quá 1000 ch Bài vi t không sao chép và ch a tham gia các cu c thi nào tr c ó Có y thông tin c a ng i d thi 1 ng i có th tham gia nhi u bài vi t. Tr ng h p nhi u bài c gi i thì ch c ch n 1. hình nh ng i o t gi i cho m c ích th ng m i CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . Gi i th ng không có giá tr quy i ti n m t Ng i o t gi i t túc chi phí nh n gi i BTC c phép s d ng tên. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 1. CU C THI VI T ³VÌ M T T Th - NG LAI KH E M NH´ l tham gia Bài d thi b ng ti ng Vi t. úng ch .

BGK và i di n C c xúc ti n Th ng M i. không ph m quy ch ng là tiêu chí BGK ch n l a trao gi i NG LAI KH E M NH´ Hình th c trao gi i: T ch c t ng k t và trao gi i t i tòa so n báo PNCN (ngày 15/8/2011) S tham gia ch ng ki n c a BTC.PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. gây xúc . TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 1. CU C THI VI T ³VÌ M T T Tiêu chí o t gi i Bài vi t úng ch Chân th t. CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG .

không ng (24 chai) và CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG .HCM mi n phí. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 1. CU C THI VI T ³VÌ M T T Gi i th í Gi i ng chung cu c: c bi t do BGK bình ch n: 1 chuy n du l ch n Nh t B n cho ng ng.800.000 tri u í Top 3 bài vi t c c gi bình ch n nhi u nh t: 1 phi u khám ³S c kh e t ng quát´ c a b nh vi n Hoàn M tr giá 10.PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II.000 VN / phi u. í 10 gi i khuy n khích : 1 thùng trà xanh không 1n m c báo PN.000. i NG LAI KH E M NH´ th ng cu c (gia ình tiêu chu n 4 ng i) tr gía 206.

CU C THI VI T ³VÌ M T T Di n ti n cu c thi: Giai o n 1: Công b và phát ng cu c thi (b t u t 30/05/2011) NG LAI KH E M NH´ Giai o n 2: B n c g i bài vi t tham d t 06/06/2011 và k t thúc vào ngày 20/07/2011. Giai o n 3: Ch m i m bài vi t d thi/ T ng k t bình ch n d ki n t 20/7 n 27/7/2011 Giai o n 4: ng t i bài vi t o t gi i chung cu c t ngày 30/7/2011 30/8/2011 Giai o n 5: T ng k t. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 1. trao gi i th CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG ng và báo cáo k t thúc.PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG n .

bình ch n và h Vai trò: í í í n v cung c p thông tin v cu c thi n v nh n bài d thi nv ng t i bài d thi chính th c. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 1. it ng ch y u c a cu c thi (tham d . h p d n Tác ng n ph n v n là ng ng).PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. CU C THI VI T ³VÌ M T T Truy n thông cu c thi ³Vì m t t * NG LAI KH E M NH´ ng lai kh e m nh´: i tác b o tr thông tin: Báo Ph N Ch Nh t Lý do ch n: í í Ph N CN phát hành vào CN có Nhi u chuyên m c hay. NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG ph sóng cao (toàn qu c) CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG .

CU C THI VI T ³VÌ M T T NG LAI KH E M NH´ Hình th c truy n thông song song : * i tin ng n .vn. camnanggiadinh. Lao ng.com f. Sài Gòn Gi i Phóng . bacsigiadinh. DNSG cu i tu n * Bài PR (Advertorial): TT&G . Tu i Tr .T p chí truy n hình. M ng xã h i: Facebook e.Thanh Niên.6. webtretho d. M yêu bé. Th gi i Gia ình. i m tin trên truy n hình & truy n thanh: ài TH Vi t Nam (VTV).4. Forum: webtretho.com. Th i Trang Tr . * Báo m ng (banner QC): vnexpresss. di n àn eva. Ng i Lao ng.vn. Sài Gòn Ti p Th 2. ài TH TP.com. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 1.PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. phununet.HCM (HTV). CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG .

h ng ng .C m nh n c a các BGK v cu c thi (suy ngh . CU C THI VI T ³VÌ M T T NG LAI KH E M NH´ N i dung truy n thông: . thông tin s ki n v cu c thi .Ch p hình tác gi .C nh báo nguy c b nh mãn tính ang t ng nhanh trong gi i v n phòng . t n d ng qu ng bá nhãn hàng TXK K m t cách khéo léo CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . các hình nh liên quan n cu c thi .L ng xê gi i th ng i Nh t. tình c m và c m nh n c a h « . TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 1. bài vi t.Phát ng cu c thi và gi i th ng chung cu c. kêu g i tham gia.PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II.Phóng s nh.

PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): * Website.com Email: cuocthiviet@vimottuonglaikhoemanh.vimottuonglaikhoemanh. email riêng c a ch ng trình Website: www.com CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG .

th tr c ti p PN.PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. T p h p ý ki n óng góp c a các i tác. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 1. CU C THI VI T ³VÌ M T T E. CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG .HCM) n Ban t ch c (toà so n báo í í S d ng các công c TNS. ng trình thông ng t i nh ng bài vi t liên quan c gi g i t i ch T p h p nh ng thông tin ph n h i c a qua kênh h p mail. í í ol ng và ki m soát m c T p h p các báo chí/website NG LAI KH E M NH´ truy n thông ch ng trình n cu c thi. website.

H ng Ng c. H p báo công b k t qu cu c thi: N i dung: T ng k t trao gi i th ng cho nh ng ng i o t gi i trong cu c thi ³Vì m t t ng lai kh e m nh. CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . a i m: Tòa so n báo PNCN Th i gian: T 9h00 .11h30 ngày 20/8/2011 Thành ph n tham d Thành ph n chính tham d : Thành ph n ban giám kh o (Ông Tr n Quý Thanh. Viet Travel ( n v cung c p gi i th ng) Nh ng ng i o t gi i D ki n 20 ng i. CU C THI VI T ³VÌ M T T NG LAI KH E M NH´ (TI P): G. BS. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 1. bà Khánh Tâm. MC Qu nh H ng) i di n n v t ch c và tài tr chính (Công ty TNHH Number One) Báo Ph N Ch Nh t i di n c c xúc ti n th ng m i TP.PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II.HCM i di n b nh vi n Hoàn M (thu c khoa t ng quát c a b nh vi n).

các b nh vi n. công s (công chúng m c tiêu chính) Gi i truy n thông (ph ). ng: Mô t chi ti t it í Tu i: t 25-40 í í í Gi i tính: nam+ n Ngh nghi p: Công ch c. N i c trú: Các ô th . trung tâm thành ph l n trong c n Minh. các t ch c. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 2. b nh tim m ch và các b nh v da. HCM. Hà N i. . A. Hu «).PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. í í it ng: Gi i nhân viên v n phòng.K t h p v i S Y t Tp. T M SOÁT: CH NG TRÌNH ³T M SOÁT S C KH E´ . C n Th . ki m tra mi n phí cho nhóm công chúng m c tiêu có nguy c m c b nh T .Khám. oàn th . nhân viên v n phòng. NG ± TH c (H Chí CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG HI U VÌ C NG NG . à N ng.

có ý th c quan tâm B.B ng thành. t o thi n c m v i Công chúng m c tiêu. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 2. T M SOÁT: CH Mô t chi ti t í í Tính cách: tr it NG TRÌNH ³T M SOÁT S C KH E´ (TI P): ng (Ti p): Thu nh p: n m trong kho ng t D. C n Th ng. trong cu c s ng. áp l c n s c kh e c a b n thân. c n gi i t a nh ng c ng th ng. H Chí Minh Sau ó. th c hi n Quan tâm ng th i t i Hà N i. tr . Thông i p n s c kh e c ng CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . à N ng.PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. n ng ng. Ph m vi th c hi n í í í Thí i m t i TP. C.

CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 2.PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. phát hi n & t v n phòng ng a và tr b nh 4000 nhân viên v n phòng t i 4 thành ph l n. T M SOÁT: CH NG TRÌNH ³T M SOÁT S C KH E´ (TI P): D. y thông tin lên cao. M c tiêu & M c ích M c tiêu c a Ch ng trình t m soát s c kh e: í í í Khám. th d c th thao. a ra h M c ích í Thay s ng lành m nh« ng trình t m soát s c kh e: i nh n th c c a công chúng m c tiêu . lôi cu n s chú ý c a công chúng m c tiêu vào v n s c kh e c a gi i v n phòng. ng gi i quy t: ph ra cho Ch ng pháp dinh d ng.

7 -Khu công nghi p Tân T o. Q.Tòa nhà Fosco (35bis Phùng Kh c Khoan. Q.3) .Cao c M Vinh (250 Nguy n Th Minh Khai. Q. Th i i m và th i gian th c hi n Th i i m: 24/6/2011 ± 15/7/2011. chi u: 13g30 i/tu n 1000 ng n 17g30.Tr . Th i gian: th sáu hàng tu n ± sáng: 8g S l ng ng i tham gia: d ki n 250 ng n 12g.Khu ch xu t Tân Thu n.Tr ng H KHXH&NV ng H Tôn c Th ng .1) . T M SOÁT: CH í í í NG TRÌNH ³T M SOÁT S C KH E´ (TI P): E.HCM: F. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 2. i sau 4 tu n. a i m: . Q. MÔ T CH NG TRÌNH THÍ I M T I TP.Bình Tân CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG .PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II.

nhân s và thi t b y t .PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. ki n CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG .HCM (thu c Khoa N i ng. Khoa Tim m ch ± B nh vi n a Khoa Hoàn M Sài Gòn. T M SOÁT: CH NG TRÌNH ³T M SOÁT S C KH E´ (TI P): MÔ T CH NG TRÌNH THÍ I M T I TP. Ti t BV Ch R y): B o ch ng ch t l th c y h c. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 2. H i ái Tháo vi n Ch R y). HCM (thu c Khoa N i Ti t B nh Liên h và thuy t ph c m t s b nh vi n cùng h tr thông tin.HCM (TI P): G. Các b c th c hi n B c 1: Chu n b tr c s ki n Tr c 5 tháng: Tìm i tác ph i h p t ch c í í í í í S Y T và H i ái Tháo ng và N i Ti t TP. Khoa Da li u ± B nh vi n a Khoa Hoàn M NG ± TH Sài Gòn NG HI U VÌ C NG NG ng và N i Ti t TP.

vì s c kho b n là s m t´. Gh . Trang thi t b c n chu n b : Xe y t . Tr c 2 tháng: thông báo Ch ng trình t m soát s c kh e dành cho 1000 ng i g i email ng ký s m nh t vào email tamsoat@vimottuonglaikhoemanh. Lên k ho ch chi ti t. Bàn ti p tân + bàn khám b nh. Tr c 1 tháng: Ch t danh sách ng ký và g i email/g i i n tho i xác nh n tham gia. Tài li u (v ch dinh d ng + v n ng nh m phòng tránh các b nh mà gi i v n phòng hay g p.com và truy n i thông i p ³V i 1 tháng tri n khai. Booth thông tin. m th c CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG .PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. bandroll. c bi t là ái tháo ng). B t che. ra 1000 c h i. Máy o ng huy t. cho 10 phút ki m tra. standee. T M SOÁT: CH NG TRÌNH ³T M SOÁT S C KH E´ (TI P): MÔ T CH NG TRÌNH THÍ I M T I TP. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 2.HCM (TI P): Tr c 3 tháng: Liên h Phòng HCNS/Công oàn các công ty.

nh p tim. 12 Phát quà t ng và brochures T NG C NG CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . T M SOÁT: CH NG TRÌNH ³T M SOÁT S C KH E´ (TI P): S L 1 1 i 1 3 2 2 2 2 5 5 NG GHI CHÚ Tr ng phòng PR Ti p ón nhà báo Nhân viên (thuê ngoài) 2 Y tá + 1 bác s t BV Hoàn M Y tá t Khoa N i ti t ± BV Ch R y Bác s t Khoa Da li u ± BV Hoàn M 2 bác s t Khoa N i Ti t ± BV Ch R y Nhân viên (thuê ngoài) tr c t i khu v c tr k t qu Nhà báo (d c m i tham gia) Nhân viên (tr c t i các bàn khám b nh và khu v c t v n). còn l i là các nhân s thuê ngoài. Nhân viên PR MÔ T CH NG TRÌNH THÍ I M T I TP. a tin v tour T m soát Thu th p câu h i hay t ng i tham d Ch p nh.« + ki m tra tim o ng huy t Ki m tra da Tr k t qu ng huy t + tr l i câu h i H ng d n vào khu v c t v n Ch p nh. chuy n thành bài vi t cho Chuyên m c h i áp s c kh e trên Báo 1 4 29 PG Trong ó có 3 nhân s thu c b ph n PR.PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. 9 y bác s . c p nh t thông tin trên website Biên t p câu h i.HCM (TI P): Nhân s th c hi n STT CÔNG VI C 1 i u hành chung 2 Tr lý 3 H ng d n ng ký + thu th p thông tin ng tham d 4 5 6 7 8 9 10 11 o huy t áp. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 2. 5 nhà báo.

bài advertorial. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 2. ng ch ng trình chi ti t trên báo.th b y/ch nh t) và ph (Ph N CN. B c 2: T ch c th c hi n s ki n Truy n thông Ch n kênh truy n thông chính (Thanh Niên . Báo nói: tin th i s .PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. h ng d n t i u ch nh thói quen. TPHCM) K t h p cu c thi vi t. ch y trailer. Radio: b n tin. l i s ng ho c n b nh vi n c i u tr . CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . N i dung Ki m tra nhanh s c kh e i v i nhóm ch a m c b nh: T v n cách phòng ng a. Các b c th c hi n (Ti p) Tr c 1 tu n: H p báo. T M SOÁT: CH NG TRÌNH ³T M SOÁT S C KH E´ (TI P): MÔ T CH NG TRÌNH THÍ I M T I TP.HCM (TI P): G. i v i nhóm ã m c b nh: T v n. Báo gi y: chuyên m c h i áp s c kh e.

PH N VI: CÁC HO T NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): 2. T M SOÁT: CH NG TRÌNH ³T M SOÁT S C KH E´ (TI P): MÔ T CH NG TRÌNH THÍ I M T I TP.HCM (TI P): G. Các b c th c hi n (Ti p) B c 2: T ch c th c hi n s ki n (Ti p): L ch Ch ng trình t m soát s c kh e: TU N NGÀY Tr Tr A I M/ NV 1 Th sáu 24/06/2011 ng H KHXH&NV ng H Tôn c Th ng 2 3 4 Th sáu 01/07/2011 Th sáu 08/07/2011 Th sáu 15/07/2011 Tòa nhà Fosco Cao c M Vinh Khu ch xu t Tân Thu n Khu công nghi p Tân T o CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG .

cân n ng (4 d. a ch . Nh n k t qu BMI. 2 bác s ng huy t + ch s 2 nhân viên 4 PG CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . -T v n. T M SOÁT (TI P): NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): MÔ T CH NG TRÌNH THÍ I M T I TP. email) + Nh n phi u khám Ki m tra da 2 B s Nh n tài li u t v n ch dinh d ng và t p luy n + quà t ng TXK K .PH N VI: CÁC HO T 2. nh p tim (4 d.c ) o chi u cao.c ) 1 n v o ng huy t (4 máy) ng ký thông tin (tên.HCM (TI P): B c 2: T ch c th c hi n s ki n (Ti p): Ti n trình bu i khám b nh 2 y tá 1 bác s 1 y tá 1 y tá o huy t áp.

HCM (TI P): H. TI N TRÌNH TH C HI N (TI P): NG TRÌNH ³T M SOÁT S C KH E´ (TI P): MÔ T CH NG TRÌNH THÍ I M T I TP. í í í í ‡ ‡ Nhà tài tr chính (TXK K ): H i ái Tháo ng và N i Ti t TP. Quy n l i nhà tài tr í í í I.HCM: n v b o tr thông tin. không k p th i gian cho các y bác s ki m Quá ông ng tra s c kh e. B nh vi n a khoa Hoàn M Sài Gòn: D phòng và qu n lý r i ro Bác s Nhà báo Trang thi t b y t . L ng ng i tham d : Ít ng i tham d i tham d .PH N VI: CÁC HO T 2. T M SOÁT: CH NG ± CH NG TRÌNH TRUY N THÔNG (TI P): II. CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG .

PH N VII: K HO CH CHU N B VÀ S N XU T: I. TH I GIAN 2. R I RO CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . KI M SOÁT 1. TI N II. NHÂN L C 3.

TI N B ng ti n TH C HI N th c hi n (Time line): II. Th i gian: CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . KI M SOÁT 1.PH N VII: K HO CH CHU N B VÀ S N XU T (TI P): I.

ng c ng nh c a CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . Nhân s : í Ph trách chính là nhân s c a Công ty PR chúng tôi. Thành l p B ph n theo dõi. S n xu t c a Công ty TNHH Number One. KI M SOÁT (TI P): 2. Hành chính ± Nhân s . giám sát ph n ng c a th tr các i th . Tài chính. í í Thuê nhân s c p cao. ph i h p v i b ph n PR. kinh nghi m và uy tín trong nghành qu n lý.PH N VII: K HO CH CHU N B VÀ S N XU T (TI P): II. các phòng Marketing. có n ng l c.

u. h p bàn rút kinh nghi m. Th ng xuyên báo báo ti n . c nh ng kh n ng x y ra.PH N VII: K HO CH CHU N B VÀ S N XU T (TI P): II. R i ro: h n ch t i a nh ng s c . KI M SOÁT (TI P): 3. CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . Có cách x lý k p th i. r i ro có th phát sinh: í í í í í Yêu c u chu n b th t k l Tính toán và l ng tr ng. giám sát ch t ch là i u ki n hàng i u ch nh h p lý trong quá trình th c hi n.

621 308.000 1.796.(T ng c ng + CP QLDA) T NG CHI PHÍ C A D ÁN (Có VAT) 3.311.087.BACKDROP STANDEE.091 ÁN VT: VN Chi phí NG TRÌNH CHI PHÍ H P BÁO T NG CHI PHÍ CH II 1 2 3 CHI PHÍ T CHI PHÍ H P BÁO CU C THI VI T "VÌ M T T CH C CU C THI 1.984. MARKET BÀI PR. BANNER .396.535 80.091 114.760.529.224.778.000 NG TRÌNH T M SOÁT (I) NG LAI KHO M NH" 1.260.626 75.879.975 402.000.306.646 3.766.147.000 CHI PHÍ T NG K T TRAO GI I TH T NG CHI PHÍ CU C THI VI T (II) CHI PHÍ THI T K (TH M I.962 ÁN Ch a VAT .920.969.001.583 CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG .685. T NG CHI PHÍ C A CHI N D CH: NGÂN SÁCH C A D STT I 1 2 CHI PHÍ T CH C CH Mô t chi ti t công vi c CH NG TRÌNH T M SOÁT S C KH E 887.000 NG 37.447.535 103.PH N VIII: K HO CH TÀI CHÍNH: I.190.327. WEB«) T NG CHI PHÍ CHO C 2 HO T NG (I+II+CP Thi t k ) 2.CH NG TRÌNH.349 CHI PHÍ O L NG K T QU (3% T NG CHI PHÍ I+II+CP Thi t k ) T ng c ng CHI PHÍ QU N LÝ D T NG CHI PHÍ D THU VAT (10%) ÁN (15% CP T NG C NG) 2.

OL ÁNH GIÁ: NG ÁNH GIÁ CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . II.PH N IX: I.

CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG .PH N IX: I. OL ÁNH GIÁ: NG: ng d lu n công chúng và ph n h i t gi i a tin v các ch ng Các ho t ng o l truy n thông: í í í í í trình th c thi. ng khách xem/th o lu n trên các forum. S d ng ph n m m rating c a TNS ch T ng h p s l os l tìm ki m các thông tin ã ng ng ng t i trên các i xem các ng trình phát sóng c a k ho ch trên ti vi. Thu th p. Ti n hành kh o sát l y ý ki n NTD. t ng h p các bài báo/truy n hình ã Dùng công c tìm ki m website.

ki m tra doanh s c a Trà xanh Không ng sau khi k t thúc th i gian th c hi n chi n d ch PR. ng là m t th c.PH N IX: II. công d ng c a Trà xanh Không không ng: o ng và nh n th c ng hi u quan tâm không ng. CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG . xã h i. không không nv : T ng bao nhiêu t l % NTD có thi n c m v i Trà xanh c Trà xanh Không n s c kh e c ng ng. ÁNH GIÁ: ÁNH GIÁ: ánh giá c a k ho ch sau 1 n m th c hi n: í í Nh n th c: T ng bao nhiêu t l % NTD có nh n th c úng ch t l Thái Không í Hành ng.

PH N X: PH L C: CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG .

com Add: 05 ± Nam Quoc Cang str.ARTI Vietnam Email: prmanager02@gmail. ± Pham Ngu Lao ward ± Dist.s Xin chân thành c m n quan tâm l ng nghe c a quý v ! M i chi ti t xin vui lòng liên h : Nhóm: ««««« PR Manager 02 (HCMC) . 1 Tel: Mobile: CHI N D CH PR: TRÀ XANH 00 KHÔNG NG ± TH NG HI U VÌ C NG NG .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful