P. 1
U-GO16

U-GO16

|Views: 2|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2014

pdf

text

original

üĄđġāø øĖĂ

Pl. Name ĂĘĎ1 ĂĘĎ2 ĂĘĎ3 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SOSOS
1 éęčēĆèâĄôũĂČēĈĕøăēĆĒă úēăĝâĄøûõĕúøĄũ ûĚĄôĄĒëõē úēăùúÿĆ ĝöĖăĈĒóúēúúøũ úēăąëē⥠ġöĄĄĒöúēúęċĄôũ 13+ 15+ 4+ 6+ 3+ 2- 5 25 127
2 Ă.ĝâĊöĄĉēċöĄũ Ĉã.ûēèĝãú úēăĉęāôĒðñũ ùúâēĄôũğëöĕ úēăĝëĊñē üēèĈĒëĄē⥠úēăéĕĄē ĈëĕĄēÿĒĉ 7+ 20+ 10+ 3- 12+ 1+ 5 23 128
3 Ă.ùĄĄĂĉēċöĄũ úēăëîēúĕĉ éĕöĄĖüĆĘĦĂ úēăüūîéĈĄĄĊ Ğìťĝêĕú úēăöđĈĒú ĂēúđâęĆ 28+ 9+ 8+ 2+ 1- 5+ 5 23 127
4 Ă.ĉĄĖúåĄĕúøĄĈĕğĄó úēăĉĄĖċĕúøĄũ ğëöĕâÿèĉũ úēăċĕĄĈĕëîũ ýĆėâĂôòĆ úēăĎùĕüġöă ăĎõëĆĚõ 14+ 5+ 1- 22+ 8+ 6+ 5 22 128
5 Ă.ċăēĂ úēăĝĎâ ëĚğëöĕ÷ēĈĄ úēăċęāēâĄôũ õĪēĄèĝõë úēăĈĕĉĄęö ĄęéĕĄâēĆ 16+ 4- 11+ 7+ 10+ 3- 4 25 117
6 ĂøĄ.ÿĄđúåĄ úēăĉĕĈē ûęîüĄđĝøĘĎè úēăúąõĆ ùĖĄđĝ÷âĕè úēăĝéĊïē ăēúē 18+ 24+ 12+ 1- 9+ 4- 4 22 118
7 Ă.ĝøåğúğĆăĖċęĄúēĄĖ úēăéĒâĄâąĊôũ éĎõúĎâ úēăĂöĕĂĒúöũ āĒøĄüâĄôũ úēăõúĒă ċęĈĒëĄē 2- 27+ 14+ 5- 13+ 16+ 4 20 116
8 Ă.ûĚĄÿē úēăĄęťèĉĒâõĕĩ ğĄéúēāĄ úēăøĉÿĆ ăęĈĄĖ úēăĝéĊïũ éĕĄĈĕûĚĆăũ 23+ 21+ 3- 15+ 4- 17+ 4 20 114
9 Ă.ãĎúĞâťú úēăúĕöĕøĄĄĉ ċęĈĄĄôĄèåũ úēăâĕööĕÿèĉũ ýťēúĝéĄĕî úēăêĒöĄëĒă ĈèĊũĈēĄ 11+ 3- 26+ 21+ 6- 15+ 4 20 111
10
Nanyang Technological
Zhang Ruike Ho Jia Xuan ALvin Ng YongHan 22+ 16+ 2- 20+ 5- 23+ 4 18 121
11 ĂøĄ.ĎĖċēú úåĄĄēëċĖĂē ĝĄĘĎèăĉ öĕĄđÿèĉũüĄđĝċĄĕñ úēăĈĒëĄÿĆ ĝéúüŜăđÿèĉũ úēăĉĄēĈęóĕ ĆŦēúÿĆĞċú 9- 30+ 5- 18+ 20+ 12+ 4 16 115
12 Ă.ĄēĂåĪēĞČè ûēèúē úēăüĄĕăâęĆ ùēĄĝüŝŮăĂ úēăġĈëăĒúöũ ăĚĄđøĒă úēăċęĄĉĕĊðũ ċēùâĈĄċĒéăũ 25+ 17+ 6- 13+ 2- 11- 3 21 109
13 Nanyang Poytechnic Lum Wen Kang Ti Kai Xin Kek Jin Kai Clayderman 1- 23+ 17+ 12- 7- 24+ 3 19 112
14 Ă.ĄēëāĒðĎęõĄùēúĖ úēăâĒúöũùĖāÿ õĈèĂēĆē úēăċĕøùĕëĒă ÿąâĊēğåöĄ úēăĈĒúĝêĆĕĂ ûęîĝâĊĂ 4- 22+ 7- 19- 25+ 20+ 3 18 109
15 Ă.ĝëĖăèĠČĂť úēăÿĕëēúúøũ øĄèĈĒóúâĪēéĄ úēăĎúęëē ÿęøùĈèåũ úēăâąĊôũ ÿėĥèÿĒúùęũ 29+ 1- 24+ 8- 23+ 9- 3 18 107
16 ċ÷ēûĒúâēĄéĒõâēĄüūîîēāĕĈĒóúũ úēăõęĊïĖ ĝăĖĥăĂĄĒĂăũ úēăċĂāÿ ûĚĄôċĂāÿ úēăéĖĄĉĒâõĕĩ ĎĕúĝĎĖĥăĂ 5- 10- 29+ 25+ 19+ 7- 3 18 103
17 Ă.ĄĒèċĕö úēăúĒâĄû ĞéťĂċĈťēè úēăùúüūñĂũ ĝâĊĂċēöũ úēăāĚĊĕö âēîéúġöĄāÿ 27+ 12- 13- 26+ 21+ 8- 3 16 105
18 Ă.ĄēëāĒðĆĪēüēè úēăôĒöÿĆ öēâĆŦē úēăÿĚúøĄĒÿăũ ĠéĞâŦĈĞõè úēăċęĄĝëĊñũ ċēăğċ 6- 19- 27+ 11- 28+ 21+ 3 16 99
19 Ă.ĄēëāĒðúåĄĄēëċĖĂē úēăâĕööĕåęô ĝåúĄĒè úēăÿèċ⥠âēčċĕúùũ úēăõĕĊăúĒúøũ éĒúúĦĪēĠċ 20- 18+ 21- 14+ 16- 22+ 3 15 110
20 Ă.ĄēĂåĪēĞČè ČĒĈČĂēâ úēă÷ēĈĄ ûęîĄĎõ úēăéĒâĄëĒă ĂēĆĒăĉĄĖ úēăûęîĝĄĘĎè åĪēĝãĖăĈ 19+ 2- 25+ 10- 11- 14- 2 21 103
21 Ă.ĝøåğúğĆăĖÿĄđéĎĂĝâĆŦēĝéŦēåęôøČēĄĆēõâĄđûĒè úēăâúâÿĆ ĝëēĈúĕøùĕ úēăĈĕĈĒöúũ ĝĎâĈèĉũĂĒĥúåè úēăĎĕøùĕÿèĉũ ĆĖĦĈęóĕâęĆ 26+ 8- 19+ 9- 17- 18- 2 19 100
22 Ă.ĄēëāĒðĂČēċēĄåēĂ úēèċēĈĈĄĄôċęāē ĂČēÿēúöũ úēăÿĒúùęũĉĒâõĕĩ åĆĒèāĚĝãĖăĈ úēăåôú üĄēĄ÷úēċĒúöĕċęāē 10- 14- 28+ 4- 27+ 19- 2 18 100
23 Ă.ĞĂťĀšēČĆĈè úēăëúĕúøĄũ úúøċĈĒċõĕĩĉĄĖ úēăñĕöĕĈĒóúũ ĄĒöúĝÿĤëĄ úēăĄĒñúĒúøũ ÿĎèġċăē 8- 13- 30+ 24+ 15- 10- 2 16 101
24 Ă.ĂČĕõĆ úēăüĄđùēú éēĄęÿĚúýĆ úēăĉĄĒîăũ ĄĒöúéĒè úēăċĄĈĕĉ ûĄĄéèĝÿĖ㥠30+ 6- 15- 23- 26+ 13- 2 14 100
25 Malaysia Louis Ong Yong Yaew Sim Boon Jog Ting Chi Yan 12- 28+ 20- 16- 14- 29+ 2 13 104
26 Ă.ûĚĄÿē ĈĕøăēĝãöéĒúøûęĄĖ úēèċēĈČøĒăëúâ úŦĎăåèåē úēăôĒñĈęóĕ ĂťĈèĉĄĖéĒúøĄũ úēèċēĈâēîéúē ĎęťúĆđĂŦēă 21- 29+ 9- 17- 24- 28+ 2 13 95
27 Ă.ÿĕûĚĆċèåĄēĂ ÿĕĊôęğĆâ úēăñĕöĕÿèĉũ ãĈĒîåè úēèċēĈÿĒëĄēāĄôũ øĎèúēå úēèċēĈâēîéúē Ğìťăťēè 17- 7- 18- 29+ 22- 30+ 2 13 94
28 ĂøĄ.ĆŦēúúē ĝãöÿĘĦúøĖĥÿĕĊôęğĆâ úēèċēĈĈĄąøĒă úĒúøāĚĂĕ úēăĂēúđëĒă ûęöĄĝċ÷Ė㥠úēăċęāēÿ ĂđĆĕĈĒĆăũ 3- 25- 22- 30+ 18- 26- 1 14 95
29 Ă.ĉĕĆüēâĄĈĕøăēĝãöÿĄđĄēëĈĒèċúēĂéĒúøĄũ úēèċēĈôĒñâēúöũ âĕéċĈĒċõĕĩ úēăéĒâĄĈĕøăũ ô öđâĒĥĈøęťè úēăăèăęøù ëúâĝâĘĦĎâĚĆ 15- 26- 16- 27- 30+ 25- 1 12 87
30 ĂøĄ.ùĒîûęĄĖ úēăĈĒëĄđ âęĆĝõëëĒăëēî úēăùúĈĒóúũ ĝýťēĉĄĖĝéĄĕî úēăôĒñÿĆ ĞċèĝõĘĎú 24- 11- 23- 28- 29- 27- 0 12 85
üĄđĝāø Čîĕè
Pl. Name 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SOSOS
1 éęčēĆèâĄôũĂČēĈĕøăēĆĒ ă úēèċēĈĈĄēÿĄĄô úēĈēĄĒâĊũ 8+ 17+ 2+ 5+ 6+ 3+ 6 23 126
2 ĂČēĈĕøăēĆĒ ăĄēāĒðĝëĖăèĠČĂť úēèċēĈĄĕûđåē ĈèĉũëĚĞâŦĈ 11+ 3+ 1- 12+ 7+ 4+ 5 24 128
3 ĂČēĈĕøăēĆĒ ăĝøåğúğĆăĖċęĄúēĄĖ úēèċēĈĝĂøĕúĖ ĆĖĦĂēúđëĖĈâęĆ 15+ 2- 19+ 4+ 10+ 1- 4 23 120
4 ĂČēĈĕøăēĆĒ ă ĂČĕõĆ úēèċēĈúĕĄõē ğĄéúúĕĄĒú 21+ 12+ 10+ 3- 5+ 2- 4 21 122
5 ĂøĄ. ĄĒöúğâċĕúøĄũ ûÿĕöĄÿĕĂęã éĒâĄĈĄĄõĕ úēèċēĈĉĉÿĄ éĎĂČèĊũ 19+ 13+ 7+ 1- 4- 18+ 4 21 115
6 ĂøĄ. ùĒîûęĄĖ úēèċēĈîēô⥠ëĘĥúĎēĄĂăũ 9+ 10- 18+ 11+ 1- 14+ 4 21 114
7 ĂøĄ. ĎĖċēú Ĉĕøăēĝãöâēčċĕúùęũ úēèċēĈĎĄęô⥠üĄđøęĂĈĒú 23+ 14+ 5- 8+ 2- 12+ 4 20 116
8 ĂČēĈĕøăēĆĒ ăãĎúĞâťú úēèċēĈùúāĄôũ ÿĄĂĂúúøũ 1- 22+ 17+ 7- 13+ 11+ 4 19 116
9 ĂČēĈĕøăēĆĒ ăĝøåğúğĆăĖċęĄúēĄĖ2 úēèċēĈĂùęāēôĖ Ďę ťúĉĕĈĕġĆăũ 6- 23+ 13- 18+ 15+ 10+ 4 16 107
10 ĂČēĈĕøăēĆĒ ă ĝâĊöĄĉēċöĄũ ( ûēèĝãú ) úēèċēĈôĒñôĕëē ġÿĉēĆ 18+ 6+ 4- 13+ 3- 9- 3 21 116
11 ĂČēĈĕøăēĆĒ ăĉĕĆüē⥠ÿĄđĄēëĈĒèċúēĂéĒúøĄũ úēèċēĈ ÿĄĈĆĒ ă âęĆĈèĊũ 2- 15+ 14+ 6- 20+ 8- 3 21 109
12 ĂČēĈĕøăēĆĒ ă ûĚĄÿē úēèċēĈĈĄĖÿĄ ĉĄĖúēè 20+ 4- 16+ 2- 19+ 7- 3 20 109
13 ĂČēĈĕøăēĆĒ ă ĄēĂåĪēĞČè ( ČĒĈČĂēâ ) úēèċēĈÿĒ ëĄĕúøĄũ ãĒúøĎè 16+ 5- 9+ 10- 8- 22+ 3 19 107
14 ĂČēĈĕøăēĆĒ ă ĄĒèċĕö úēèċēĈĎĄÿĄĄô ĞâŦ ĈéĒúøĄũ 22+ 7- 11- 21+ 16+ 6- 3 17 105
15 ĂøĄ.ĎĖċēú úēèċēĈĉĕĄĕĈĄĄô ăĕĦĂ÷úĎĂ 3- 11- 22+ 23+ 9- 17+ 3 15 108
16 Ă. ĝøåğúğĆăĖ ÿĄđéĎĂĝâĆŦēĝéŦēåęôøČēĄĆēõâĄđûĒè úēèċēĈùēĄēĄĒöúũ ċĄôēúęāēÿ 13- 20+ 12- 17+ 14- 19+ 3 15 103
17 ĂøĄ. ĆŦēúúē ( ÿĕĊôęğĆâ ) úēèċēĈüūâĊĕô âĆĕĥúüĄđøęĂ 24+ 1- 8- 16- 21+ 15- 2 18 95
18 ĂČēĈĕøăēĆĒ ă ĝëĖăèĠČĂť úēèċēĈãúĕĊñē ĞċèøĎè 10- 24+ 6- 9- 23+ 5- 2 16 104
19 ċ÷ēûĒúĝøåğúğĆăĖüūîîēāĕ ĈĒóúũ úēèċēĈċęāēĈõĖ Ğìťăť ēè 5- 21+ 3- 24+ 12- 16- 2 16 102
20 ĂČēĈĕøăēĆĒ ăĉĄĖúåĄĕúøĄĈĕğĄó úēèċēĈĈĄĕúøĄ ČĕĄĒîåĪē 12- 16- 21- 22+ 11- 23+ 2 13 99
21 ĂČēĈĕøăēĆĒ ăúĎĄũøĝëĖăèĠČĂť úēèċēĈÿĕĂÿũÿĕĂĆ úĈëĒă 4- 19- 20+ 14- 17- 24+ 2 13 95
22 ĂČēĈĕøăēĆĒ ăĄēāĒðÿĕûĚ ĆċèåĄēĂ úēèċēĈéĕĄúĒúøũ ĠăĝÿĤ è 14- 8- 15- 20- 24+ 13- 1 15 93
23 ĂČēĈĕøăēĆĒ ă ĞĂťĀš ēČĆĈè úēèċēĈëúēÿĄ ċťèċ÷ēÿĄ 7- 9- 24+ 15- 18- 20- 1 15 90
24 ĂČēĈĕøăēĆĒ ă ĄēëāĒðĎę õĄùēúĖ úēèċēĈøĕÿĈĄĄô ĞċèĝÿëĄ 17- 18- 23- 19- 22- 21- 0 10 93
üĄđĝāø øĖĂ
Pl. Name Str Cl. MMS
1 éęčēĆèâĄôũĂČēĈĕøăēĆĒă úēăĝâĄøûõĕúøĄũ ûĚĄôĄĒëõē úēăùúÿĆ ĝöĖăĈĒóúēúúøũ úēăąëē⥠ġöĄĄĒöúēúęċĄôũ
2 Ă.ĝâĊöĄĉēċöĄũ Ĉã.ûēèĝãú úēăĉęāôĒðñũ ùúâēĄôũğëöĕ úēăĝëĊñē üēèĈĒëĄē⥠úēăéĕĄē ĈëĕĄēÿĒĉ
3 Ă.ùĄĄĂĉēċöĄũ úēăëîēúĕĉ éĕöĄĖüĆĘĦĂ úēăüūîéĈĄĄĊ Ğìťĝêĕú úēăöđĈĒú ĂēúđâęĆ
üĄđĝāø Čîĕè
Pl. Name Str Pt
1 éęčēĆèâĄôũĂČēĈĕøăēĆĒă úēèċēĈĈĄēÿĄĄô úēĈēĄĒâĊũ 6
2 ĂČēĈĕøăēĆĒăĄēāĒðĝëĖăèĠČĂť úēèċēĈĄĕûđåē ĈèĉũëĚĞâŦĈ 5
3 ĂČēĈĕøăēĆĒăĝøåğúğĆăĖċęĄúēĄĖ úēèċēĈĝĂøĕúĖ ĆĖĦĂēúđëĖĈâęĆ 4
1 Ă.ĉĄĖúåĄĕúøĄĈĕģĄó úēăĉĄĖċĕúøĄŭ ģëöĕâÿèĉŭ
2 ĂøĄ.ùĒîûę ĄĖ úēăùúĈĒóúŭ ġýũēĉĄĖġéĄĕ î
3 ĂøĄ.ĎĖċēú úåĄĄēëċĖĂē úēăĉĄēĈęóĕ ĆŪēúÿĆĢċú
4 Ă.ĄĒèċĕö úēăúĒâĄû ĞéťĂċĈťēè
5 Ă.ĄēĂåĪēĞČè ûēèúē úēăġĈëăĒúöũ ăĚĄđøĒă
6 Ă.ûĚĄÿē úēăøĉÿĆ ăęĈĄĖ
7 Ă.ċăēĂ úēăĝĎâ ëĚğëöĕ÷ēĈĄ
8 Ă.ċăēĂ úēăċęāēâĄôũ õĪēĄèĝõë
9 ĂøĄ.ÿĄđúåĄ úēăĝéĊïē ăēúē
10 Ă.ûĚĄÿē ĈĕøăēĝãöéĒúøûęĄĖ úēăôĒñĈęóĕ ĂťĈèĉĄĖéĒúøĄũ
11 Ă.ĝøåğúğĆăĖċęĄúēĄĖ úēăõúĒă ċęĈĒëĄē
12
Nanyang Technological
Ho Jia Xuan
13
Nanyang Technological
ALvin Ng YongHan
14 Ă.ĄēĂåĪēĞČè ûēèúē úēăċęĄĉĕĊðũ ċēùâĈĄċĒéăũ
15 Ă.ĉĄĖúåĄĕúøĄĈĕğĄó úēăĎùĕüġöă ăĎõëĆĚõ
16 Ă.ĝëĖăèĠČĂť úēăÿĕëēúúøũ øĄèĈĒóúâĪēéĄ
17 Ă.ĝëĖăèĠČĂť úēăâąĊôũ ÿėĥèÿĒúùęũ
18 ĂøĄ.ÿĄđúåĄ úēăĉĕĈē ûęîüĄđĝøĘĎè
19 ĂøĄ.ĎĖċēú úåĄĄēëċĖĂē ĝĄĘĎèăĉ öĕĄđÿèĉũüĄđĝċĄĕñ
20 Ă.ÿĕûĚĆċèåĄēĂ ÿĕĊôęğĆâ úēăñĕöĕÿèĉũ ãĈĒîåè
21 Ă.ãĎúĞâťú úēăúĕöĕøĄĄĉ ċęĈĄĄôĄèåũ
22 Ă.ĝøåğúğĆăĖċęĄúēĄĖ úēăéĒâĄâąĊôũ éĎõúĎâ
23 Ă.ĝøåğúğĆăĖċęĄúēĄĖ úēăĂöĕĂĒúöũ āĒøĄüâĄôũ
24 Ă.ĄēëāĒðĎęõĄùēúĖ úēăċĕøùĕëĒă ÿąâĊēğåöĄ
25 Ă.ĄēëāĒðĆĪēüēè úēăÿĚúøĄĒÿăũ ĠéĞâŦĈĞõè
26 Ă.ĄēëāĒðúåĄĄēëċĖĂē úēăõĕĊăúĒúøũ éĒúúĦĪēĠċ
27
Nanyang Technological
Zhang Ruike
28 Malaysia Louis Ong Yong Yaew
õēĈĄęũèëēă
1 ĂČēĈĕøăēĆĒă ĂČĕõĆ úēèċēĈúĕĄõē ģĄéúúĕĄĒú
2 ĂøĄ. ĄĒöúģâċĕúøĄŭ ûÿĕöĄÿĕĂęã éĒâ úēèċēĈĉĉÿĄ éĎĂČèĊŭ
3 ĂøĄ. ùĒîûęĄĖ úēèċēĈîēô⥠ëĘĩúĎēĄĂăŭ
4 ĂøĄ. ĎĖċēú Ĉĕøăēĝãöâēčċĕúùęũ úēèċēĈĎĄęô⥠üĄđøęĂĈĒú
5 ĂČēĈĕøăēĆĒăãĎúĞâťú úēèċēĈùúāĄôũ ÿĄĂĂúúøũ
6 ĂČēĈĕøăēĆĒăĝøåğúğĆăĖċęĄúēĄĖ 2 úēèċēĈĂùęāēôĖ ĎęťúĉĕĈĕġĆăũ
õēĈĄęũèČîĕè
U-Go # 15U-Go # 16ÿĒóúēãėĪú
Ă.ĉĄĖúåĄĕúøĄĈĕģĄó úēăĉĄĖċĕúøĄŭ ģëöĕâ úēăċĕĄĈĕëîŭ ýĆėâĂô úēăĎùĕüĥöă ăĎõë 10 4 6
Ă.ċăēĂ úēăġĎâ ëĚģëöĕ÷ēĈ úēăċęāēâĄôŭ õĮēĄ úēăĈĕĉĄęö ĄęéĕĄâēĆ 12 5 7
ĂøĄ.ÿĄđúåĄ úēăĉĕĈē ûęîüĄđġøúēăúąõĆ ùĖĄđġ÷âĕè úēăġéĊïē ăēúē 14 6 8
ĂøĄ.ĎĖċēú úåĄĄēëċ ġĄĘĎèăĉ öĕĄđÿèĉŭüĄ úēăĈĒëĄÿĆ ġéúüŠăúēăĉĄēĈęóĕ ĆŪēúÿĆ 19 11 8
Ă.ãĎúĢâũú úēăúĕöĕøĄĄĉ ċęĈĄĄô úēăâĕööĕÿèĉŭ ýũēúġ úēăêĒöĄëĒă ĈèĊŭĈēĄ 26 9 17
Ă.ġøåģúģĆăĖċęĄúēĄĖ úēăéĒâĄâąĊôŭ éĎõ úēăĂöĕĂĒúöŭ āĒøĄüúēăõúĒă ċęĈĒëĄē 30 7 23
Ă.ĄĒèċĕö úēăúĒâĄû ĢéũĂċĈũē úēăùúüůñĂŭ ġâĊĂċ úēăāĚĊĕö âēîéúĥö 35 17 18
Ă.ĢĂũĀťēČĆĈè úēăëúĕúøĄŭ úúøċ úēăñĕöĕĈĒóúŭ ĄĒöúġÿ úēăĄĒñúĒúøŭ ÿĎèĥċ 37 23 14
Ă.ĄēëāĒðĎęõĄùēúĖ úēăâĒúöŭùĖāÿ õĈèĂ úēăċĕøùĕëĒă ÿąâĊē úēăĈĒúġêĆĕĂ ûęîġâ 38 14 24
Ă.ĄēëāĒðĆĮēüēè úēăôĒöÿĆ öēâĆŪēúēăÿĚúøĄĒÿăŭ ĤéĢâ úēăċęĄġëĊñŭ ċēăģċ 42 18 24
ĎĒúõĒûøĖĂÿĒóúē

ø Name 1é 2 3 4 5 6 7 8 9 îè 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SOSOS èâ ô ø ø ø ø .ü Pl. ø ø ø ø ø ø ø ø . ø ø ø ø ø ø ú ú . ø . ùîû ø . öú â úø ûÿö ÿ ã éâ 18+ 11+ 58+ 7- 23+ 14+ 1618+ ã ú âú øå ú â ö ü â û ÿ å è ö ÿ é (ÿ ô ë è üîî úå úø øë è ðÿû ôÿ ô ú ÿ â è ú è 22+ 17+ 23+ 6+ 134- 13+ 11+ 18+ 15+ 10+ 13+ 6210320+ 19+ 898722+ 617+ 19+ 1551623+ 24+ 132021- 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ôñôë 220+ 16+ 22+ 3ÿ 1324+ 10512414717- 15+ 14+ 4571120+ 124+ 21+ 1619891816+ 9+ 11- ÿë úø ãúø è â éúø ÷ú ô ú èø è è îå ú ë ÿè è ÷ ÿ ô è ÿë 21+ 16+ 91421+ 23+ 12111724+ 1822- 22+ 23+ 128632120+ 1524+ 2317+ 16924+ 22+ 14201519- üâ ô â úü ø ãú ñ õ ì úø ÿ ÿÿ é úúø ëú ÿ øÿ 19 ÷ ûú øå ú 20 21 22 23 24 ë ð õ ù ú . øå ú úú ú ø ø ðë è øå ú õ õ ú ú è ú è ú è ú è ú è ú è ãöâ ú ÿ è ( úù ú è ú è 2 ë è ú â) ú è ú è éúø ú è ú è ú è ú è ú è â â) óú ó èå è é åôø õâ ûè ú è ú è ú è ú è ú è ú è ú è ú è ú è ù ö ( û è ãú ) ÿ ôú û å øú ú õ ÿ é î ôâ ëú ôâ ùú ù ÿ ÿ ÿ ô ô öú ü ø è ë â â 8+ 11+ 15+ 17+ 3+ 2- 2+ 119+ 5+ 12+ 4+ 31- 6+ 7+ 10+ 5+ 412- 3+ 4+ 1218+ 14+ 12+ 6 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 0 23 24 23 21 21 21 20 19 16 21 21 20 19 17 15 15 18 16 16 13 13 15 15 10 126 128 120 122 115 114 116 116 107 116 109 109 107 105 108 103 95 104 102 99 95 93 90 93 ú ë â éúú ú è ú úúø 21+ 12+ 10+ 19+ 13+ 9+ 107+ ø .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->