You are on page 1of 2

Pengetan (HARDIKNAS) Kilanggan Makna

Hardikdas anggenipun dipun pengetaken inggih menika surya 2 mei, kita tansah
kemutan kalihan tokoh pembangunan lan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beliau tokoh ingkang kukuh merpejuanagken pembangunan pendidikan nasional.saben taun surya menika dipun pengetaken khususipun department pendidikan nasioanal lan dipun lampahaken ing daerah,propinsi lan kota-kota. Hardiknas menika gegayutan kalihan hari kebangkitan nasional lan gadhahi ancas nyerdasaken pagesangan bangsa ingkang kalebet ing UUD 1945.saking Hardiknas menika bangsa Indonesia saged ngwujudtaken system pendidikan supados pranta social ingkang kita budidaya sedaya bangsa Indonesia mangsuli owahe zaman ingkang maju menika.wiwitan saking sedaya tiang Indonesia kita tanduraken dadosaken manungsa ingkang gadhahi mutu ingkang inggil supadas sak lajengipun gancar lan gayuh acncas nasioanal. Ing wulan mei menika wedal ingkang trep kagem bidang pendidikan marantasi perkawis-perkawis ing wonten system pendidikan,kita tansah kerja kersa kanggem njangkepi lan saged gandhahi perubahan supados system pembangunan pendidikan saged sae lan nyetak mutu pendidikan berkwualitas kaggem bangsa indonesia. Ing landasan hukum sampun gadhahi woten ing wujud pembangunan pendidikan inggih menika UU nomor warsa 2003 babagan system pendidikan,UU nomor 14 warsa 2005 babagan guru lan dosen.UU nomor warsa 2007 babagan perpustakan lsp.Sedaya langkah-langkah lan usaha menika saged kalaksanan kalihan gayuh ancas ingakang bilih bangsa Indonesia nagnut dasar-dasar ingkang sampun dipun wujudaken ing system-sistem pendidikan. Ing wedal ingkang endah menika mongga kita sedaya rakyat Indonesia Derek nyengkuyung ngingingi system pendidikan nasioanal, berjuang mbangaun manungsa ingkang bermutu, mangga kita pengaten HARDIKNAS dados semangat kanggem terus mbantu gancaripaun pembangunan pendidikan saeingga bangsa cerdas,maju.bermutu,lan bermutu lan saged bersaing wonten ing kanca internsioal.matur suwun kanggem sederek ingkang mengabdikaken,percados pelaksana sisitem pembangun sak menika ,perjuangan menika saged dipun wastani memperjuangaken utuhing tanah air kita. Mutur suwun kalihan Gusti Ingkang Maha Agung ingkang pareng berkah kanggem bangsa Indonesia. Amin

ARTIKEL
Kasusun kagem jangkepi Tugas Individu Mata Kuliah Penulisan Kreatif Dosen Pengampu : Totok Ysmiran

Oleh : Wiwid Daryanto 08430387 4H

PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI 2010