P. 1
Evaluatieverslag_weblectures

Evaluatieverslag_weblectures

|Views: 305|Likes:
Published by Koos Winnips
evaluatie weblectures universiteit Groningen
evaluatie weblectures universiteit Groningen

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Koos Winnips on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

1

Evaluatierapport
Het gebruik van weblectures door studenten Rijksuniversiteit Groningen

Universitair Onderwijscentrum Groningen Vera Kuiper Gert-Jan Verheij Koos Winnips 2011

2

Inleiding en methode Het onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) wordt sinds een aantal jaren ondersteund door videocolleges; zogeheten weblectures. Weblectures zijn multimediapresentaties die audio en PowerPoint slides integreren met een video van de docent, welke vervolgens beschikbaar worden gesteld via het internet (Day, 2008). De video en presentatie slides worden gesynchroniseerd, zodat studenten de video vooruit kunnen spoelen aan de hand van de slides. Hoe studenten aan de RuG gebruik maken van de beschikbare weblectures is nog niet bekend. Met oog op de toekomst is het belangrijk om dit vast te stellen, om zo het gebruik van weblectures ter ondersteuning van onderwijs zo goed mogelijk te kunnen voortzetten. Om het huidig gebruik van weblectures te kunnen vaststellen Voor dit evaluatie onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: – – – – – – – Hoe worden weblectures door studenten gebruikt? In hoeverre zijn studenten van mening dat het gebruik van weblectures bijdraagt aan verbetering van het onderwijsproces (verhogen van leerprestaties) In hoeverre is er voldoende technische ondersteuning voor studenten om weblectures naar behoren te gebruiken? In welke mate is de beschikbaarheid van weblectures van invloed op het collegebezoek van studenten? In welke mate draagt het gebruik van weblectures bij aan actief leren bij studenten? In hoeverre hebben studenten behoefte aan meer interactie in de colleges? Hoe moet het gebruik van weblectures volgens studenten van de RuG worden voortgezet? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is een vragenlijst opgesteld. Deze is verspreid onder studenten van de RuG. De vragenlijst is gebaseerd op vragenlijsten uit eerdere evaluaties van de universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Bijlage 1 bevat de gebruikte vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit multiple choice-vragen en -stellingen, welke beantwoord worden aan de hand van een vijf punt-Lykertschaal.

3

In maart 2010 is de vragenlijst verspreid onder studenten van de RuG die beschikking hadden over weblectures. Via Nestor, de digitale leeromgeving van de RuG, kon de vragenlijst worden ingevuld. Docenten waren benaderd om de studenten te attenderen op de vragenlijsten via e-mail en/of tijdens hoorcolleges. Docenten hebben de studenten tweemaal op de vragenlijst geattendeerd.

4

Respons en representativiteit Alvorens de resultaten per onderzoeksvraag worden besproken, wordt eerst kort ingegaan op de respons en representativiteit van de ingevulde vragenlijsten. Voor de afname van de vragenlijst zijn 5446 studenten benaderd van 12 verschillende vakken verspreid over 4 verschillende faculteiten: Rechten, Economie en Bedrijfskunde, Letteren en Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. In totaal hebben 749 studenten de vragenlijst ingevuld. De respons komt hiermee op 14 %, waarbij grote verschillen waren tussen de vier faculteiten. Non respons Met het oog op de lage respons op de vragenlijst is een non-respons onderzoek uitgevoerd. Hierbij is gekeken of de respondenten verschillen van de non-respondenten op basis van het behaalde aantal studiepunten in het afgelopen studiejaar (2009-2010). Het gemiddelde aantal studiepunten van de gehele populatie is 34,79. Studenten die de vragenlijst wel hebben ingevuld hebben gemiddeld 9,07 (standaardfout 1,15) meer studiepunten behaald dan studenten die de vragenlijst niet hebben ingevuld. Wanneer we naar de verschillende vakken op zich kijken zien we dat dit algemene verschil niet in zijn geheel terug. Respondenten hebben over het algemeen wel meer studiepunten dan non-respondenten, maar er is grote variatie in dit verschil in studiepunten. Bij het één vak bedraagt dit verschil nog geen 4 punten en bij een ander vak is er een verschil van bijna 17 punten. Opvallend is dat bij de vakken met het grootste verschil in studiepunten, de respons relatief het laagst is. Ook zijn er tussen de vakken grote verschillen in het gemiddelde aantal studiepunten. De respons is dus afhankelijk van het vak wat studenten volgen en de hoeveelheid studiepunten die zij hebben behaald. Aan de hand van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat onderstaande resultaten betrekking hebben op een specifieke groep studenten, welke gemiddeld meer studiepunten behaald hebben.

5

Resultaten In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de evaluatie per onderzoeksvraag worden behandeld.

Gebruik van weblectures In het evaluatieonderzoek stond de wijze waarop studenten weblectures gebruiken centraal. Het globale gebruik van weblectures door studenten is in onderstaande tabel weergegeven (zie tabel 1). Tabel 1: Hoeveelheid bekeken weblectures ten tijde van afname vragenlijst Geen Percentage 17 Een kwart 22 De helft 16 Driekwart 22 Allemaal 23

Wat betreft de wijze waarop studenten weblectures bekijken geeft 58% aan het merendeel van weblectures helemaal te hebben bekeken. 9% heeft de weblectures ook helemaal bekeken, maar daarbij veel vooruit gespoeld. 14% heeft tijdens het kijken gezocht naar specifieke onderwerpen en alleen die bekeken en 2% heeft even gekeken, maar is direct gestopt. 49 % geeft aan meerdere keren hetzelfde stuk van een weblecture te hebben bekeken. De nuttigste momenten om een weblecture te bekijken zijn voor studenten na de bestudering van de stof in het boek (46%) en vlak voor het tentamen (40%). De redenen voor studenten om weblectures te bekijken zijn verschillend. Tabel 2 vat deze beweegredenen samen. Tabel 2: Redenen voor studenten om weblectures te bekijken College gemist Stof herhalen Aantekeningen maken Aantekeningen aanvullen Oefenen tentamen Informatie voor opdracht Percentage 57 48 38 37 33 6

6

Studenten gebruiken de weblectures dus vooral om gemiste (delen van) colleges terug te kijken en de stof te herhalen. Naast bovenstaande is studenten gevraagd of er nog andere redenen zijn om weblectures te gebruiken. Hierop kwamen een eenduidig antwoord, voornamelijk afkomstig van deeltijd studenten. Deze hebben in verband met werk of andere vakken, niet altijd tijd om naar college te gaan. De weblectures bieden dan een uitkomst. Dit geldt ook voor studenten die nog vakken van andere jaren moeten herhalen en daardoor roostertechnische problemen hebben. Ook voor chronisch zieke studenten zijn weblectures een uitkomst. Weblectures worden overigens niet alleen gebruikt met oog op de lesstof. Een paar studenten geven aan dat het in de collegezaal soms zo rumoerig is, dat delen van het college soms helemaal niet zijn te verstaan. Thuis kan het college (of delen daarvan) dan rustig terug worden gekeken. Ook geven studenten aan dat ze door middel van de weblectures zelf kunnen bepalen wanneer ze kunnen studeren. Wanneer er naast de studie wordt gewerkt, is dit erg praktisch. Daarnaast zijn er een paar studenten die het volgen van college combineren met het doen van huishoudelijke taken, danwel de dagelijkse ochtendgymnastiek. Opmerkelijk is het feit dat een aantal studenten de weblectures gebruiken ter vermaak. Twee studentes van Hersenen en Gedrag geven aan leuke en interessante onderdelen van het college wel eens aan vrienden te laten zien. Andere studenten kijken zelf de leuke stukjes uit colleges terug of gebruiken weblectures puur om de tijd te doden. Eén student gaf aan weblectures alleen te bekijken uit nieuwsgierigheid naar de weblectures op zich. Leerresultaten In de vragenlijst komt eveneens naar voren in hoeverre studenten van mening zijn dat de beschikking over weblectures een positieve bijdrage levert aan de leerresultaten. Het merendeel van de studenten geeft aan dat zij door de weblectures beter begrip hebben van de stof (gemiddelde van 1,99 met een standaarddeviatie van 0,81, op een vijf punt-schaal waarbij 1 helemaal mee eens is en 5 helemaal mee oneens). Daarnaast is het merendeel van de studenten eveneens van mening dat zij door de weblectures betere leerresultaten verwachten te halen (gemiddelde van 2,09 met een standaarddeviatie van 0,96). Kwaliteit Wat betreft de kwaliteit van de opnames zijn de studenten over het algemeen tevreden. Het kijken van de opnames op internet gaat goed (gemiddeld 1,58 met een standaarddeviatie van 0,71). Op de stelling over de beeldkwaliteit geven de studenten gemiddeld een 1,97 (standaarddeviatie 0,75), wat inhoudt dat ze deze goed vinden. Ook de geluidskwaliteit van de

7

docent wordt over het algemeen goed gevonden (gemiddelde van 2,01 met een standaarddeviatie van 0,76). Collegebezoek Tabel 3 geeft de invloed van weblectures op college bezoek weer. Studenten is gevraagd in hoeverre ze weblectures gebruiken ter vervanging van een hoorcollege en in hoeverre ze bewust niet naar college gaan, omdat deze toch online komt te staan. Tabel 3: Invloed weblectures op collegebezoek Nooit Vervanging 13 Een enkele keer Regelmatig 33 28 26 16 Altijd 11 8

Bewust afwezig 31

Een groot deel van de studenten geeft aan nooit danwel een enkele keer bewust niet naar college te gaan omdat deze toch online komt te staan. Maar 8 % blijft bewust weg. De weblectures worden door studenten bijna niet als vervanging van het echte college gebruikt. De studenten ervaren het maken van de video-opnames niet als storend. Op de stelling over deze kwestie werd gemiddeld een 4,83 (standaarddeviatie 0,56) gegeven, wat inhoudt dat studenten de opnames niet tot geheel niet storend vinden. Ook weerhield het maken van opnames de studenten er niet van om vragen te stellen aan de docent tijdens het college. Deze stelling scoorde gemiddeld een 4,68 (standaarddeviatie 0,71). Actief leren Tijdens het kijken van weblectures kan de situatie zich voor doen dat een student iets niet snapt. In dit geval doen studenten het volgende: (zie tabel 4) Tabel 4: Activiteiten van studenten wanneer ze (een deel van) de weblecture niet begrijpen. Hulp medestudent Percentage 25 10 Hulp docent Opzoeken in boek 62 Opzoeken op internet 38 Fragment herhalen 62 3 1 Niks Anders

Als studenten iets niet snappen zoeken zij hierbij nauwelijks hulp van een medestudent of docent. Ze lossen het probleem zelf op, door het boek te raadplegen of het videofragment nog eens te bekijken.

8

Tijdens het kijken van de weblecture maakt 41% van de studenten altijd aantekeningen. 22,1% doet dit regelmatig, 15% een enkele keer en 5% maakt nooit aantekeningen tijdens het kijken. Interactieve verbeteringen In de evaluatie is de studenten ook gevraagd welke verbeteringen zij graag zouden zien bij de weblectures. Over het plaatsen van opdrachten bij de weblectures zijn de meningen verdeeld. De stelling krijgt gemiddeld een 3,27, met een standaarddeviatie van 1,09; de spreiding is dus groot. Wanneer we naar de percentages kijken zien we dat de een groot deel van de studenten tegen (25 %) danwel helemaal tegen (11%) opdrachten bij de weblectures is. Ook over online discussiëren met andere studenten over de inhoud van de weblecture, zijn de meningen verdeeld. De stelling krijgt gemiddeld een 3,20 met een standaarddeviatie van 0,97. Studenten staan licht positief tegenover de mogelijkheid om de docent makkelijk vragen te stellen over een specifiek fragment van de weblecture (gemiddelde van 2,56 met een standaarddeviatie van 0,89). Verder staan studenten eveneens licht positief tegenover mogelijkheid om vooraf aan het hoorcollege een samenvattende weblecture te kunnen bekijken (gemiddelde van 2,43). De standaarddeviatie is bij deze stelling wel vrij groot, namelijk 1,07. Het merendeel van de studenten zou het waarderen wanneer er korte filmpjes beschikbaar zouden worden gesteld met uitleg van moeilijke onderwerpen (gemiddelde van 1,87 met een standaarddeviatie van 0,82). Toekomst Met oog op de toekomst is de studenten gevraagd of zij bij alle cursussen beschikking zouden willen hebben over weblectures. Veel studenten stonden hier positief tegenover (gemiddelde van 1,55 met een standaarddeviatie van 0,84). Het merendeel van de studenten is overigens niet van mening dat weblectures hoorcolleges compleet kunnen vervangen (gemiddelde van 3,51 met een standaarddeviatie van 1,26). Verdere verbeteringen die zijn genoemd hebben onder andere betrekking op het geluid in de weblectures; de docent is soms slecht te verstaan. Daarnaast zien studenten graag verbetering in de verspreiding van de weblectures. Er moet bij alle vakken beschikking komen over weblectures en tevens moeten deze eerder online komen te staan. Dit laatste punt speelt vooral bij studenten van de Rechten faculteit, waar weblectures pas twee weken voor het tentamen openbaar worden gemaakt. Dit tot grote onvrede van de studenten. Ook geven studenten aan dat ze handig zouden vinden wanneer de weblectures in verschillende

9

mediaplayers beschikbaar zijn (met oog op Apple computers) en eventueel te downloaden zijn. Wat betreft het lecture aanbod, zouden studenten het handig vinden wanneer deze duidelijk geordend is in een inhoud en dat meteen duidelijk is waar de weblecture over gaat. Studenten komen zelf ook met interactieve verbeteringen. Genoemd worden de mogelijkheid om bij de weblecture te kunnen typen en direct aantekeningen te maken, direct vragen te kunnen stellen aan de docent en korte samenvattende filmpjes van moeilijke onderwerpen te kunnen bekijken. Tevredenheid Als laatste is de studenten gevraagd wat zij over het algemeen vinden van weblectures op de RuG. Studenten zijn hierover erg tevreden en geven een algemene waardering van 8,25 (standaarddeviatie van 1,04 op een schaal van 1 tot 10). Dit is een ruime voldoende.

10

Conclusie Aan de hand van de onderzoeksresultaten uit de evaluatie kunnen de van te voren geformuleerde onderzoeksvragen worden beantwoord. Wanneer wordt gekeken naar het gebruik van weblectures van studenten kan worden geconcludeerd dat studenten veelvuldig van het aanbod gebruik maken. Weblectures worden vooral bekeken na bestudering van de stof in het boek en vlak voor het tentamen. De meest voorkomende reden om een weblecture te bekijken is het missen van het hoorcollege en herhaling van de stof. Studenten zijn van mening dat de beschikbaarheid van weblectures absoluut bijdraagt aan verbetering van de leerresultaten. De technische ondersteuning voor het kijken van weblectures is over het algemeen voldoende. De geluidskwaliteit van de docent is minder goed; veel studenten geven aan dat deze niet goed is te verstaan. Het aanbieden van weblectures heeft eigenlijk nauwelijks invloed op het collegebezoek van studenten. Maar weinig studenten geven aan bewust bij een college weg te blijven omdat deze toch wordt opgenomen. Wat betreft actief leren, maken de studenten van de mogelijkheden gebruik die de weblectures bieden. Ze bekijken fragmenten meerdere keren, scrollen door de presentatie en het veranderen van afspeelsnelheid. De meningen omtrent interactieve verbeteringen zijn onder de studenten erg wisselend. Een aantal punten zouden studenten in de toekomst graag verbeterd zien. Belangrijkste punten zijn dat studenten graag voor elk vak de beschikking over weblectures willen hebben en dat deze eerder online komen te staan. Over het algemeen zijn studenten erg positief over de beschikbaarheid en het gebruik van weblectures. Genoeg reden om het gebruik van weblectures ter ondersteuning van het onderwijs aan de RuG uit te breiden en voort te zetten.

11

Literatuur Day, J. (2008). Dissertation: Investigating learning with weblectures. Georgia Institute of Technology.

12

Bijlage 1

13

Vragenlijst 1. Hoeveel weblectures waren er beschikbaar tijdens de cursus? – – – – – 1 tot 3 4 tot 7 8 tot 12 Meer dan 12 Weet ik niet precies

2. Hoeveel van de weblectures heb je bekeken? – – – – Minder dan de helft De helft Meer dan de helft Allemaal

3. Hoe heb je de meeste weblectures bekeken? – – – – Helemaal Helemaal, maar veel vooruitgespoeld Niet helemaal; ik heb gezocht naar de specifieke onderdelen die ik wou bekijken Heb even gekeken, maar ben direct gestopt

4. Wanneer heb je de meeste weblectures bekeken? (meerdere antwoorden mogelijk) – – – – Direct na het hoorcollege Vlak voor het tentamen Toen ik de informatie nodig had voor een opdracht Na bestudering van de stof in het boek

5. Heb je meerdere keren hetzelfde college/deel van een college bekeken? – – Ja Nee

14

6. Waarom heb je de weblectures gebruikt? (meerder antwoorden mogelijk) – – – – – – Het nalopen/aanvullen van aantekeningen Het maken van aantekeningen Het herhalen van de stof Bekijken van gemiste (delen van) colleges Oefenen voor het tentamen Informatie opzoeken voor het maken van een opdracht

7. Heb je wel eens een (deel van een) college niet bijgewoond, maar wel online bekeken? – – – – – Nooit Een enkele keer Een paar keer Regelmatig Altijd

8. Ben je wel eens niet naar college gegaan omdat het toch online zou komen te staan? – – – – – Nooit Een enkele keer Een paar keer Regelmatig Altijd

9. Wat doe je meestal wanneer je tijdens het kijken van de weblecture iets niet snapt? (meerder antwoorden mogelijk) – – – – – Een medestudent om hulp vragen De docent om hulp vragen Het opzoeken in het boek Het opzoeken op internet Niks

15

10. Maak je tijdens het kijken van de weblecture aantekeningen? – – – – – Nooit Een enkele keer Een paar keer Regelmatig Altijd

Volgende vragen worden beantwoord via een schaal: van geheel oneens tot geheel eens. 11. Het maken van opnames tijdens colleges ervaar ik als storend. 12. Ik voel mij belemmerd in het stellen van vragen tijdens college, wanneer er een videoopname word gemaakt. 13. Het bekijken van de weblectures via internet gaat goed. 14. De beeldkwaliteit van de opnames is goed. 15. De geluidskwaliteit van de opnames is goed. 16. Ik maak regelmatig van de mogelijkheid gebruik om aan de hand van de slides door de weblecture te klikken 17. Ik zou het handig vinden wanneer er studievragen bij de weblectures komen. 18. Ik zou het handig vinden wanneer ik met andere studenten kan discussiëren over de inhoud van de weblecture. 19. Ik zou het handig vinden wanneer ik de docent makkelijk vragen kan stellen over de weblecture. 20. Ik zou het handig vinden om een samenvattende weblecture over de lesstof vooraf aan het hoorcollege te kunnen bekijken. 21. Het is leuk om weblectures te kunnen kijken. 22. Door de weblectures begrijp ik de stof beter. 23. Met behulp van weblectures verwacht ik voor dit vak betere resultaten te halen dan zonder. 24. Ik zou willen dat alle colleges in alle cursussen worden opgenomen en uitgezonden. 25. Weblectures kunnen live colleges in de toekomst vervangen. 26. Wat zou je willen verbeteren aan de weblectures? (open) 27. Heb je nog op- of aanmerkingen? (open)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->