สรุปย่อ - แพ่ง 3 (ชมรมนศ.มสธ.ราชบุรี)

เรื่อง : สรุปย่อกฎหมายแพ่ง 3

หรือสินสมรส ( แล้วแต่กรณี )
โดยจำำนวนเบี้ยประกันต้องไม่เกินจำำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยได้ชำำระให้
- มำตรำ 1638 เมื่อคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่ำย ลงทุนออกเงินทำำสัญญำ และตำมสัญญำนั้นทั้ง 2 ฝ่ำยได้รับเงินปีขณะมี
ชีวิตอยู่ และเมื่อฝ่ำยใดตำย
ฝ่ำยที่มีชวี ิตอยู่ได้รับเงินปีต่อไปตลอดอำยุ ฝ่ำยมีชีวิตอยู่ต้องชดใช้สินเดิมของอีกฝ่ำยหนึ่ง หรือสินสมรส ( แล้ว
แต่กรณี อยู่ที่วำ่
ได้เอำเงินสินเดิมหรือสินสมรส ไปใช้ในกำรลงทุน ) และเงินที่ใช้นี้ ให้ชดใช้เท่ำเงินที่ผู้จ่ำยเงินรำยปีจะเรียกให้
ใช้เพิ่มขึ้นพิเศษ
เพื่อผู้จ่ำยจะได้จ่ำยเงินรำยปีให้แก่คู่สมรสฝ่ำยที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไป
อธิบำย กรณีที่คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่อำจได้รับประโยชน์จำกเงินประกันชีวิตหรือเงินปี ( หำกมี ) ตำมมำตรำ
1637 , 1638 มีดังนี้
1.กำรรับประโยชน์จำกเงินจำกเงินตำมสัญญำประกันชีวิต
ในมำตรำ 1637 เป็นกรณีที่คสู่ มรสฝ่ำยที่ตำยได้ทำำสัญญำประกันชีวิตไว้ โดยระบุให้ฝ่ำยที่ยังมีชีวิตอยูเ่ ป็นผู้รับ
ประโยชน์จำก
สัญญำประกันชีวิต ซึง่ แยกพิจำรณำได้ดังนี้
- ฝ่ำยที่มีชีวิตอยู่ได้รับประโยชน์ทั้งหมด
ไม่ถือว่ำเงินดังกล่ำวเป็นกองมรดกที่จะตกทอดแก่ทำยำท
- กรณีผู้ตำยส่งเงินเบี้ยประกันภัยสูงกว่ำรำยได้หรือฐำนะของตน
คูส่ มรสต้องเอำเงินที่สูงกว่ำจำำนวนปกติ ( ตำมรำยได้หรือฐำนะ ) ไปใช้แก่สินส่วนตัวหรือสินสมรส ( แล้วแต่
กรณี )
- จำำนวนเบี้ยประกันภัยที่ส่งคืนต้องไม่เกินจำำนวนที่ผู้รับประกันภัยชำำระให้
2.กำรรับประโยชน์จำกเงินปี
ในมำตรำ 1638 เป็นกรณีที่คสู่ มรสทำำสัญญำกับบุคลอื่นเพื่อให้ได้เงินปีมำเลี้ยงชีพเป็นรำยปีจนกว่ำจะถึงควำม
ตำย ซึง่ แยก
พิจำรณำได้ดังนี้
- ได้มีกำรทำำสัญญำจ่ำยเงินปีหรือเบี้ยเลี้ยงชีพ
ต้องปรำกฏว่ำ คู่สมรสทั้ง 2 ฝ่ำย ได้ลงทุนออกเงินให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง เพื่อให้จ่ำยเงินปีหรือเบี้ยเลี้ยงชีพ
ให้
แก่คสู่ มรสนั้น
- คูส่ มรสฝ่ำยที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้รับเงินตลอดปี เมื่อได้ลงทุนออกเงินดังกล่ำว และได้มีสัญญำกันกับฝ่ำยที่รับ
สัญญำว่ำ
ก.คู่สมรสจะต้องได้รับเงินปีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกัน และ
ข.ฝ่ำยที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้รับเงินปีตลอดชีวิต
กล่ำวคือ หำกคู่สมรสฝ่ำยหนึ่งตำย ฝ่ำยที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้รับเงินปีต่อไปตลอดชีวิต กรณีเช่นนี้หำกผู้รับสัญญำ
จ่ำยเงินเป็นรำยปีเรียกเงินเพิ่มเป็นพิเศษเป็นจำำนวนเท่ำใด เพื่อจ่ำยให้คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ตลอดชีวิต คูส่ มรส
ฝ่ำยที่
ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องชดใช้ส

เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงว่ำเหตุอันสำำคัญอันทำำให้ชำยไม่สมควรสมรสกับหญิงนั้นมันคือ
อะไร ปัจจุบันสังคมไทยยังให้เครดิตแก่พรหมจรรย์ของผู้หญิงอยู่ ถ้ำหญิงคู่หมั้นถูกคน
อื่นข่มขืน ชำยคู่หมั้นอำจฝืนใจแต่งงำนด้วยไม่ได้ โดยถือว่ำเป็นเหตุอันสำำคัญอันสมควร
หรือไม่ คงต้องอำศัยดุลพินิจของศำลที่จะวินิจฉัยตัดสินต่อไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัยด้วย
เรื่องกำรหมั้นเป็นกำรจองเอำไว้ แม้จะผูกพันไม่เต็มร้อยตรงที่บังคับให้แต่งงำนไม่ได้ แต่
ก็เป็นกำรแสดงควำมรู้สึกของหัวใจผ่ำนวิธีกำรทำงกฎหมำยและประเพณี ที่สำำคัญต้องอยู่
บนฐำนของควำมรักควำมเข้ำใจ เรื่องกำรหมั้นจึงจะมีผลได้ทั้งทำงกฎหมำยและควำมเป็น
จริง.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful