You are on page 1of 3

Desprs de llegir el llibre (Hello, Dolly! De Francesc Murgadas i Bard Projecte Solaris i Eumo Editorial): 1.

Fes un resumen breu del llibre i escriu la teua opini (mxim una pgina). 2. Fes una recerca bibliogrfica sobre gentica i genetistes: a) Llig les biografies dels cientfics genetistes: Gregori Mendel, Rosalind Franklin, James D. Watson, Francis Crick, Severo Ochoa, Konrad Lorenz. b) Elabora una cronologia dels principals avenos fets en gentica durant els dos darrers sigles. 3. Resol aquests problemes de gentica, hi ha un recordatori de les lleis de Mendel: 1. Conceptes bsics de gentica Definicions de: -Homocigot: individus portadors d'un mateix allel per a un mateix carcter (raa pura). -Heterocigot: individus portadors de dos allels diferents per a un determinat carcter (hbrid). -Herncia dominant: es diu que un carcter t herncia dominant quan l'hbrid noms expressa l'allel dominant; l'altre allel (el recessiu) ha de trobar-se en homocigosis per a expressar-se. Problema: 1. Els individus que manifesten un carcter recessiu, Sn homocigotos o heterocigotos per al carcter? Per qu? 2. Herncia d'un sol carcter
2.1 Herncia dominant

La 1 llei de la gentica: en creuar dues varietats homocigotas (AA, aa) d'un carcter s'obt un F1 amb un genotip uniforme (Aa), i amb el mateix fenotip del parental dominant. La 2 llei de la gentica: desprs de la meiosi en els hbrids de la F 1, els allels A i a se separen per a formar gmetes que desprs tornen a unir-se en la fecundaci d'acord amb les lleis de l'atzar i la probabilitat. Per a, en la F 2 tornen a aparixer els fenotips dominant i recessiu en proporci 3:1, respectivament, corresponents a les combinacions genotpiques homocigot dominant (AA), heterocigot (Aa) i homocigot recessiu (aa), que estan en proporci 1:2:1. Coneixent les lleis de la gentica, coneguts els genotips dels parentals es pot trobar el genotip i el fenotip de la descendncia, i al revs.

Problema: 2. El color blau dels ulls de l'home s recessiu respecte del negre. Un home d'ulls negres i una dona d'ulls blaus han tingut tres fills, 2 d'ulls negres i un d'ulls blaus. Sabries dir el genotip dels seus pares?
2.2 Herncia intermdia: codominncia

Els allels d'un carcter sn equipotents i s'expressen per igual en un hbrid, per tant el fenotip de l'heterocigot s una barreja dels dos parentals. Problema: 4. En el dondiego de nit (Mirabilis jalapa), el color roig de les flors ho determina l'allel R, dominant incomplet sobre el color blanc produt per l'allel B, sent roses les flors de les plantes heterocigtiques. Si una planta amb flors roges es creua amb una altra de flors blanques: a) b) Quin ser el fenotip de les flors de la F 1 i de la F 2 resultant de creuar entre s dues plantes qualssevol de la F 1 ? Quin ser el fenotip de la descendncia obtinguda d'un entrecreuament de les F1 amb el seu progenitor roig, i amb el seu progenitor blanc?

3. Herncia de dos carcters simultanis: dihbridos


3.1 Quan els gens que regulen ambds carcters es localitzen en parells de cromosomes homlegs diferents

La 3 llei de la gentica: a partir dels fenotips parentals es produeix la separaci entre els dos carcters (com a conseqncia de la meiosi), de manera que es transmeten a la descendncia per separat, independentment i es combinen de totes les maneres possibles fins a formar quatre fenotips que apareixen en la proporci 9:3:3:1. Problema: 5. Un granger ha creuat dues lnies pures de gallines, unes de plomatge marr (M) i cresta senzilla (s) i unes altres de plomatge blanc (m) i cresta en roseta (S). Si els carcters marr i cresta roseta sn dominants. Quines proporcions fenotpicas s'obtindran en la F 2? Altre tipus de problema: 6. Certs carcters, com el daltonisme, estan determinats per un gen recessiu (d) lligat al cromosoma X. Com podran ser els descendents d'un home daltnic i una dona no daltnica, filla d'un home daltnic? Fes un esquema de lentrecreuament. 4. Busca un article periodstic que tracte sobre la terapia gnica. Fes un breu resumen o esquema sobre el contingut i escriu lopini personal.

5. Escriu la definici de clonaci, busca un exemple de cadascuna de les seues aplicacions en vegetals, en animals i en humans. Explica dos avantatges i desavantatges de ls daquesta tcnica.