Rancangan Tahunan P.Islam Ting.

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU
MINGGU BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P KONSE P/ISTIL AH ALAT BANTU MENGAJ AR PENERAP AN NILAI

TILAWAH ALQURAN: AYAT BACAAN; SURAH ALBAQARAH AYAT 1 286

ORIENTASI TINGKATAN 1 Aras 1 Perbincangan: • Membaca kalimah dan potongan ayat dengan betul. Adab memegang, membawa, meletak, • Membaca ayat yang membaca, mendengar dan ditentukan dengan betul. menyimpan Al-Quran. Aras 2 Bacaan Contoh: • Membaca ayat yang Bacaan guru, alat rakaman ditentukan dengan fasih, atau CD. lancar dan bertajwid. • Membaca ayat dengan Berkumpulan: pemerhatian yang khusus Semak sebutan kalimah, kepada hukum nun sakinah latihan membaca kalimah dan tanwin. secara talaqqi dan mushafahah, bacaan Aras 3 bergilir dengan disemak • Membaca ayat yang oleh naqib atau guru ditentukan dengan bacaan tartil dan tadwir.

Pita rakaman atau CD.

Berusaha memperti ng katkan pembacaa n AlQuran. Membaca ayat AlQuran dengan betul dan bertajwid. Berada dalam keadaan berwudhu setiap waktu.

KEFAHAMAN ALQURAN: AL-QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP ; SURAH ALBAQARAH AYAT 1 -

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan Al-Quran menjadi hidayah kepada orang yang bertaqwa. Aras 2 • Menyatakan huraian lanjut

Perbincangan: Konsep taqwa, ciri mukmin bertaqwa berdasarkan ayat, perkara ghaib, kriteria pelajar mukmin cemerlang, pengajaran ayat. Senarai semak:

Taqwa Perkara ghaib Hari akhirat

Senarai semak amal ibadat harian. Pita rakaman

Menunaik an solat pada waktunya. Redha dan bersyukur

1

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.1

5

ayat 1 hingga 5 berkaitan: - konsep taqwa kepada Allah S.W.T. - ciri mukmin yang bertaqwa. - ganjaran bagi orang bertaqwa. - ikhlas dalam melakukan ibadat dan amal kebajikan Aras 3 • Menjelaskan pengajaran yang difahami daripada ayat. • Menghuraikan kelebihan orang yang bersifat taqwa.

Senarai semak amal ibadat harian. Bacaan Ayat: Bacaan ayat dengan fasih dan betul.

atau CD.

di atas nikmat Allah S.W.T. Berusaha mengama lkan suruhan Allah S.W.T. dan meningga lkan laranganN ya.

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH : ADAB MENJAGA FITRAH LELAKI DAN PEREMPUAN

Aras 1 • Menjelaskan konsep adab menjaga fitrah kelelakian dan keperempuanan. • Menyenaraikan perbuatan yang menyalahi fitrah kejantinaan. • Mengetahui larangan dan balasan menyalahi fitrah. • Memahami adab bergaul sesama lelaki, sesama perempuan dan lelaki perempuan. Aras 2 • Menghuraikan hikmah mematuhi fitrah kejadian lelaki dan perempuan. • Menerangkan sebab berlakunya perbuatan menyalahi fitrah. Aras 3 • Menerangkan akibat

Sumbang saran: Isu lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Perbincangan: Hikmah mematuhi fitrah kejadian manusia. Kajian Perpustakaan: Laknat Allah S.W.T. kepada kaum yang menyalahi fitrah contohnya kaum Nabi Lut. Kajian Kes: Lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya daripada akhbar dan majalah. Penulisan: Menulis sepucuk surat kepada seorang kawan menasihatinya supaya menjaga fitrah lelaki atau

Fitrah Kejantin aan Laknat Zina Liwat Musaha qah Homose ks

Gambar menunjuk kan adab menjaga fitrah lelaki dan perempua n Hadis Rasulullah s.a.w..

Menjalani kehidupan seharian mengikut fitrah dan menjauhi zina, liwat dan musahaqa h. Bersyukur dan redha dengan ketentuan Allah S.W.T.

2

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.1

menyalahi fitrah kelelakian dan keperempuanan berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w.. Menceritakan tentang laknat Allah S.W.T. ke atas kaum yang menyalahi fitrah contohnya kaum Nabi Lut. Mencadangkan langkahlangkah untuk mengelakkan diri daripada melanggar fitrah kelelakian dan keperempuanan.

perempuan.

AKIDAH : KONSEP AKIDAH

Aras 1 • Menyatakan pengertian akidah. • Memahami ciri-ciri akidah yang betul dan akidah yang salah. Aras 2 • Menghuraikan mengapa kita perlu akidah yang betul. • Mempertahankan akidah dengan hujah berdasarkan alam syahadah secara ringkas. Aras 3 • Memahami perkaitan antara akidah dan syariat. • Menjelaskan bagaimana cara membetulkan akidah Aras 1 • Menyatakan maksud fardhu ain dan fardhu kifayah. • Memberi contoh fardhu ain dan fardhu kifayah. Aras 2 • Menjelaskan perbezaan di antara fardhu ain dan fardhu

Nasyid: Mendengar nasyid dan bernasyid lagu kumpulan Raihan. Sumbang Saran: Pengertian akidah dan perkaitan dengan syahadah. Perbincangan: Perkara yang membina akidah, amalan yang merosakkan akidah. Membina Carta: Nama-nama lain bagi akidah.

Akidah Ilmu Kalam Ilmu Makrifat Ilmu Tauhid Ilmu Usuludd in Alam syahada h Syariat

CD Nasyid kumpulan Raihan Carta namanama lain bagi akidah.

Mengamal kan akidah yang benar.

IBADAT : FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH ; KONSEP FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH

Perbincangan: Maksud fardhu ain dan fardhu kifayah. Membina Carta: Menyenaraikan perkara fardhu ain dan fardhu kifayah.

Fardhu ain Fardhu kifayah

Carta fardhu ain dan fardhu kifayah Keratan akhbar

Memperti ng katkan diri dengan amalan perkaraperkara

3

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.1

kifayah. Menerangkan faedah fardhu ain dan fardhu kifayah kepada diri sendiri.

Aras 3 • Memberi cadangan caracara mempertingkatkan amalan fardhu ain dan fardhu kifayah. • Memahami akibat mengabaikan fardhu kifayah. • Menyatakan dalil mengenai fardhu ain dan fardhu kifayah. Aras 1 • Menyatakan pengertian hadis. • Mengetahui hadis sebagai sumber hukum. • Memberi perbezaan antara hadis dan Al-Quran. Aras 2 • Memberi contoh hadis dari segi Aqwal dan Af’al. • Membezakan antara hadis nabawi, hadis qudsi dan AlQuran. Aras 3 • Menerangkan syarat-syarat perawi hadis •

Mengumpul Keratan Akhbar dan Majalah: Berkaitan dengan fardhu ain dan fardhu kifayah dan menampalnya di papan kenyataan. Syarahan: ‘Kepentingan Fardhu Kifayah Untuk Memajukan Umat Islam’ Senarai Semak: Perkara fardhu ain dan fardhu kifayah yang dilakukan setiap hari. Perbincangan Dalam Kumpulan: Hadis sebagai sumber hukum selepas Al-Quran, maksud Aqwal dan Af’al dan cara mempertahankan hadis dari sebarang penyelewengan. Mengumpul Doa: Mengumpul doa ringkas dari hadis. Pertandingan Menghafaz Doa: Pertandingan menghafaz doa dari hadis. Membuat Nota Dari Pembacaan Di Perpustakaan: Membuat nota dari pembacaan di perpustakaan tentang AlQuran, hadis qudsi, hadis nabawi Nasyid: Bernasyid dan berselawat kepada Rasulullah s.a.w.. Hadis AlAqwal Al-Af’al Hadis Nabawi Hadis Qudsi Perawi

dan majalah Senarai semak

fardhu ain. Memaha mi keutamaa n dalam perkara fardhu kifayah dan mengama lkannya.

HADIS : PENGENALAN ASAS TENTANG KONSEP HADIS.

Nota edaran HadisHadis Nabi

Memperta hankan hadis dari sebarang penyelew engan

SIRAH : RIWAYAT

Aras 1 • Menyebut nasab keturunan Rasulullah s.a.w. daripada

Salasila h

CD Nasyid Carta

Mencintai Rasulullah s.a.w. dan

4

Wafat Al-Amin Salasilah Rasulullah s.Rancangan Tahunan P.w.a. VCD Jejak Rasul berselawa t ke atasnya. Membina Carta: Membina carta salasilah keturunan Rasulullah s.W. Sabar dan tabah menghad api dugaan dan kesusaha n hidup. Lawatan Sambil Belajar: Lawatan ke pusat-pusat dakwah..w. Menceritakan kisah Rasulullah s. dengan manusia biasa. Prihatin dan simpati terhadap anak-anak yatim Menelada ni sifatsifat Rasulullah s. keluarga dan masyarak at.a.a.a.w. semasa bersama ibunya. Aras 2 • Membandingkan kehidupan baginda sebelum dan selepas menjadi rasul. semasa bersama bapa saudaranya dan sewaktu remaja. IBADAT : KEPENTINGAN FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH Aras 1 • Menyenaraikan perkara fardhu ain dan fardhu kifayah yang berkaitan dengan individu. S. semasa bersama datuknya. Bertanggu ngjawab kepada diri. 5 .a.A.w. Pertandingan Syarahan Pendek: ‘ Pendekatan Dakwah Rasulullah s.a.Islam Ting. Quraisy Pertandingan Bercerita: Kisah Rasulullah s.w. • Menyenaraikan perbezaan sifat Rasulullah s. • Menyatakan faedah amalan fardhu ain dan fardhu Sumbang saran: Sumbang saran mengenai fardhu ain dan fardhu kifayah yang berkaitan dengan individu.. semasa kelahiran. s. masyarakat dan negara.w.A. sebelah bapa dan ibunya.a.w’ Menonton Video: Menonton video perjuangan umat Islam seperti Jejak Rasul Kajian Perpustakaan: Peristiwa perlantikan Rasulullah s.1 HIDUP RASULULLAH S. Aras 3 • Mengenalpasti keturunan Rasulullah s. Perbincangan Dalam Kumpulan: Jadual Perancan gan Masa Hadapan Carta fardhu ain dan fardhu Berusaha memperti ng katkan amalan fardhu kifayah.W • sebelah bapa dan ibunya secara ringkas.a.a..a.w. semasa remaja dan selepas menjadi rasul.w.w.

Aras 2 • Menyatakan faedah amalan fardhu kifayah kepada masyarakat dan negara. SURAH ALBAQARAH AYAT 1 5 Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul.Islam Ting. Kepentingan fardhu kifayah dalam membangun umat Islam.1 kifayah kepada keluarga dan masyarakat setempat. doa. 6 . • Menghafaz ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Baqarah.Rancangan Tahunan P. kifayah Bacaan Contoh: Bacaan guru. Membina Jadual Perancangan Masa Hadapan: Membina jadual perancangan masa hadapan mengikut peringkat umur. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH : ADAB BERKAWAN Aras 1 • Memahami garis panduan berkawan menurut Islam. zikir dan wirid. Akhlak mahmu dah Mengamal kan adabadab berkawan. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. • Menerangkan cara-cara Simulasi: Simulasi bertaaruf dengan rakan serta menjaga adab. • Memberi beberapa cadangan bagaimana memupuk amalan fardhu kifayah di kalangan warga sekolah. bacaan pelajar. • Memberi beberapa cadangan bagaimana amalan fardhu kifayah boleh mengangkat martabat Malaysia di peringkat antarabangsa. Aras 3 • Menjelaskan akibat mengabaikan kewajipan fardhu kifayah kepada masyarakat dan negara.

W. . .ciri-ciri makhluk yang taat dan derhaka kepada Allah S. Aras 3 • Merumuskan ciri-ciri sahabat yang boleh membawa ke syurga atau ke neraka.37 Perbincangan: Ketaatan malaikat. • Menghuraikan kepentingan mematuhi adab-adab dalam berkawan.w. . caracara bertaubat. Aras 3 KEFAHAMAN ALQURAN: MENCONTOHI KEPATUHAN MALAIKAT . dan sebaliknya.ketaatan malaikat kepada Allah S. Mengenalpasti ciri-ciri kawan yang baik. kederhakaan iblis. Bercerita: Kisah-kisah Sahabat seperti kisah Abu Bakar bersama Rasulullah s. pembahagian taubat.W.W. Malaikat Iblis Ketaata n Kederha kaan Khuldi Taubat Nasuha Istighfar Nota edaran Carta taubat Beristighf ar kepada Allah S.kepentingan taubat Aras 2 • Menjelaskan kesalahan yang mendapat keampunan Allah S.W. 7 .kederhakaan iblis.T. setiap hari. Sumbang saran: Keperluan taubat. • Memberi ulasan akibat buruk salah memilih kawan dan kelebihan bersahabat dengan orang yang baik.Islam Ting. Aras 1 • Menyatakan huraian lanjut berkaitan dengan: .a. Kajian Perpustakaan: Ciri sahabat yang baik menurut Imam Ghazali Tunjuk Cara: Adab berkawan Maksiat Mungka r Aras 2 • Menerangkan sebab perlu berhati-hati memilih kawan. di Gua Tsur.T. • Menerangkan kebaikan berlaku jujur dan ikhlas dalam persahabatan.T. • Menjelaskan cara-cara bertaubat. SURAH AL-BAQARAH AYAT 34 . Muhasabah Diri: Kesalahan yang telah dilakukan dan menghuraikan cara-cara penyelesaiannya.T.1 • beradab dengan rakan.Rancangan Tahunan P. Sumbang Saran: Cara untuk merapatkan hubungan sesama kawan.

• Mengetahui faedah bersuci. pakaian dan tempat. pakaian dan tempat berada dalam keadaan bersih dan suci. Menghuraikan ganjaran Allah S. Berdikari mengurus kan diri. kebersihan rohani. kebersihan jasmani. kebersihan pakaian. Aras 2 • Menjelaskan kaitan bersuci dengan ibadat. IBADAT : BERSUCI . • Menunjukkan cara-cara menyucikan diri. surau sekolah.T. Tanah Debu tanah Benda kesat Tawas Sentiasa menyucik an diri. pakaian dan tempat. kepada malaikat dengan sebab ketaatannya. • Menghuraikan akibat buruk mengabaikan kebersihan.Rancangan Tahunan P. Sentiasa memakai pakaian yang bersih dan halal.1 • • Menjelaskan sebab dan akibat kederhakaan iblis. Perbincangan Tentang Isu-isu Semasa: Kebersihan tandas awam. masjid berhampiran Bersuci Najis Benda kotor Air mutlak Benda kesat Tawas Gambar bendabenda kotor dan najis.Islam Ting. KONSEP BERSUCI Aras 1 • Memahami konsep bersuci dan pengertian bersuci. UJIAN SETARA 1 8 .W. Aras 3 • Membandingkan amalan orang yang bersih dengan orang yang pengotor. Gotong-Royong: Membersihkan kawasan sekolah. • Memahami benda-benda yang kotor. tandas sekolah.

• Menyatakan keadaan masyarakat jahiliah dari segi kepercayaan.Islam Ting.A. Sentiasa membant u kawan dan orang 9 . • Mengetahui tujuan mempelajari ilmu akidah. S. Aras 1 • Menyatakan pengertian jahiliah. • Memahami akidah Islam mempunyai bukti yang benar dan jelas. Aras 2 • Memahami akidah Islamiah mempunyai tujuan-tujuan yang mulia dan berguna untuk manusia.T. Soal Jawab: Ciri Jahiliah dan kesan kepada masyarakat.Uluhiyyah . Membina Peta Minda: Aspek-aspek akidah Senarai Semak: Perkara-perkara yang menjejaskan akidah.T.W.Rububiyyah .1 AKIDAH : ASAS AKIDAH ISLAM Aras 1 • Mengetahui akidah Islamiah berasaskan sumber yang betul dan tepat. Nasyid: Bernasyid dan mendengar nasyid tentang sifat-sifat Allah S. Kuiz: Jahiliah Badwi Hadhari Yahudi Majusi Nota edaran Gambar orang Arab menjalank an perniagaa Menghind ar diri dari pergaulan bebas. CD Nasyid Peta minda aspek akidah Senarai semak Nota edaran Sentiasa menjaga akidah Nubuww ah Sam’iyy at SIRAH : MASYARAKAT ARAB SEBELUM DAN SELEPAS KELAHIRAN RASULULLAH S.W.Nubuwwah .Rancangan Tahunan P. politik dan ekonomi. Uluhiyy ah Rububiyy ah Carta sifat-sifat Allah S. • Menerangkan keadaan masyarakat Arab selepas Membina Carta: Sifat-sifat Allah S.W. perbuatan dan gerak hati seseorang berkaitan dengan akidah boleh memantap atau menjejaskan akidah.T. Aras 3 • Mengetahui akidah Islamiah merangkumi perkaraperkara berikut: .Sam’iyyat • Memahami faktor pendorong seseorang melakukan salah laku akidah.W. Bercerita: Kehidupan masyarakat Arab Jahiliah.W. sosial. • Memahami segala percakapan.A.

1 kerasulan Nabi Muhammad s. BERSUCI DARIPADA NAJIS.Rancangan Tahunan P. Sumbang Saran: Amalan masyarakat Arab Jahiliah yang menyamai amalan masa kini. keadilan dan pembelaan golongan yang lemah dan kaum wanita.w. • Menjelaskan hikmah bersuci.. Aras 2 • Membanding antara masyarakat Arab sebelum dan selepas kerasulan seperti keamanan. Tunjuk Cara: Cara menyuci najis. • Menunjuk cara menyuci najis. Menjaga kebersiha n diri. Perbincangan Kumpulan: Hikmah bersuci dari segi rohani dan jasmani. IBADAT: BERSUCI . Penyelesaian Masalah: Hukum najis dan cara menyucikannya. n Agama Hanif Berhala Riba Qabilah yang memerluk an pertolong an.Islam Ting.a. Masyarakat sebelum dan selepas kedatangan Rasulullah s.w. Sumbang Saran: Pengalaman pelajar berkaitan dengan najis dan mengkategorikan jenisjenisnya. Aras 3 • Menyenaraikan akibat keengganan sebahagian masyarakat Arab menerima ajaran Rasulullah s.w.a.. • Menyenaraikan kelebihan masyarakat yang menerima ajaran Rasulullah s. 10 . Aras 2 • Membezakan jenis-jenis najis dan cara menyucikannya. pakaian dan persekitar an.a. Najis Mukhaff afah Mutawa ssitah Mughall azah Air mutlak Memastik an makanan dan minuman yang diambil halal dan bersih. CARA DAN HIKMAHNYA. mutawassitah dan mughallazah.w.a. Aras 1 • Menyatakan pengertian najis dan bahagian-bahagiannya iaitu mukhaffafah. Aras 3 • Menunjuk cara menyuci najis.

Hadis AlQuran Hadis Nota edaran Berusaha mempelaj ari AlQuran dan Hadis. • Menyatakan hukum mempercayai dan berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Aras 2 • Menjelaskan pengajaran hadis.1 HADIS : AL-QURAN DAN HADIS PANDUAN HIDUP MUKMIN Aras 1 • Membaca hadis dengan betul. • Menyatakan akibat hidup mempersenda dan menolak ajaran Al-Quran dan AlHadis. Bacaan Hadis: Secara berkumpulan.Islam Ting. Forum: ‘Al-Quran Sebagai Panduan Hidup’ Perbincangan: Hadis Sebagai Sumber Hukum Selepas Al-Quran.a. • Menyatakan maksud hadis secara keseluruhan.Rancangan Tahunan P. kelebihan menghafaz ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah s. Penerangan Guru: Maksud hadis.w. Aras 3 • Menyatakan rasional orang yang berpegang kepada AlQuran dan Sunnah tidak sesat selama-lamanya.. 11 .

program kemasyarakatan. kaum keluarga.T.kaum keluarga . Penyediaan Buku Skrap: Kasih sayang anak terhadap ibu bapa.1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh.Rancangan Tahunan P. cara berbakti kepada masyarakat. . • Menyatakan perintah Allah S. cara berkomunikasi dengan orang lain. anak yatim dan orang miskin.hubungan ibu bapa.mengeluarkan zakat • Mengetahui tanggungjawab semua pihak menjaga hubungan baik sesama mereka.menunaikan solat . penampilan diri remaja Islam. IBADAT: BERSUCI. kaum kerabat. berkomunikasi dengan guru dan rakan.anak yatim . ISTINJAK DAN HIKMAHNYA. jiran. • Menjelaskan kenapa kefardhuan zakat mengiringi kefardhuan solat. KEFAHAMAN ALQURAN: BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN .jiran tetangga . Bacaan Ayat Bacaan ayat berdasarkan CD dan diikuti dengan pengertian ayat. anak yatim. • Menyebut alat-alat beristinjak. Tunjuk Cara: Berbakti kepada ibu bapa.W. berkaitan: . Aras 3 • Menjelaskan rasional hubungan dengan orangorang tersebut mesti dijaga. Menjaga hubungan baik dengan ibu bapa. Perbincangan: Cara memelihara iman. cara berbakti kepada ibu bapa. Aras 1 • Memahami pengertian istinjak. • Menunjuk cara beristinjak dengan betul dengan menggunakan anak patung iaitu beristinjak dengan air dan beristinjak dengan batu. Kuiz: Mengkategorikan alat-alat yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk beristinjak Tunjuk Cara: Tunjuk cara istinjak secara khusus menggunakan anak Istinjak Anak patung Batu Air Beristinjak dengan bahan kesat Meyakini terhadap kebersiha n diri setelah beristinjak 12 .Islam Ting. Aras 2 • Menyenaraikan cara berbakti kepada ibu bapa. melayani anak yatim Komuni kasi Zakat CD Ayat Al-Quran Contoh Buku Skrap Sentiasa ikhlas semasa menderm a dan memberi sesuatu kepada kawan. SURAH ALBAQARAH AYAT 83 Sumbang saran: Konsep bersuci.

Aras 3 • Menjelaskan hubungan antara rukun iman. isu-isu berkaitan istinjak. Rukun Iman Keratan akhbar Poster Rukun Iman Poster kelebihan amalan sunat Yakin atas nikmat iman yang diberi. di Mekah ialah untuk menyampaikan akidah yang betul. Aras 1 • Menyebut rukun iman.a.w.w.W. Aras 3 • Menjelaskan hukum beristinjak berdasarkan dalil nakli.a. Aras 2 • Menerangkan konsep rukun iman.a. • Menerangkan kesan dan hikmah beristinjak. AKIDAH: AKIDAH BERTERASKAN RUKUN IMAN Kerja Berkumpulan: Menyenaraikan rukun iman. Mengawal perlakuan dan pertutura n daripada perkara yang merosakk an iman. • Menyenaraikan akibat tidak percaya rukun iman. DI MEKAH Aras 1 • Memahami bahawa perjuangan Rasulullah s. Sentiasa memeliha ra kebersiha n zahir dan batin. Mengumpul Keratan Akhbar: Mengumpul keratan akhbar mengenai gejala sosial.a. Kehidupan Rasulullah s. patung. Perbincangan: Cara mengatasi masalah sosial.. yang cekal dan SIRAH: PERJUANGAN RASULULLAH S. Bersyukur atas nikmat iman yang diberi.Rancangan Tahunan P. Perbincangan: Kepentingan menjaga kebersihan dan kesihatan diri. Penyediaan Buku Skrap: Keturunan Rasulullah s. Pertandingan Dakwah Istiqam ah Buku Skrap Nota edaran 13 .A. • Menerangkan hikmah percaya rukun iman terhadap diri.1 Aras 2 • Menjelaskan tatacara beristinjak dengan menggunakan alat-alat istinjak secara khusus.Islam Ting.. Menconto hi sifat Rasulullah s. menjelaskan maksud rukunrukun iman. Menampal Poster: Kelebihan amalan sunat. • Menjelaskan maksud setiap rukun iman. • Menjelaskan implikasi orang yang tidak beristinjak dengan betul.w. keluarga dan masyarakat.w.

Rancangan Tahunan P. Pemimpin Umat Islam Yang Unggul. • Menyatakan maksud hadis secara menyeluruh.a. tabah menegak kebenara n.w. • Memahami faktor-faktor yang mendorong kecekalan Rasulullah s.w. Aras 3 • Menjelaskan kecekalan Rasulullah s. tetap dalam perjuangan walaupun ditawarkan dengan ganjaran harta benda dan wang ringgit. • • • Menjelaskan bentuk ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s. Aras 2 • Memahami bentuk-bentuk usaha dan tindakan Rasulullah s. semasa di Mekah.a.a. Aras 1 • Membaca hadis. Mengarang Kisah Rasulullah s.a.w. • Menyatakan ciri-ciri ilmu Bacaan Hadis: Bacaan secara berkumpulan atau individu Menulis Semula Pengertian Hadis Perbincangan: Galakan menuntut ilmu. Memahami Rasulullah s. Memahami perihal Rasulullah s.a.Islam Ting.w.a.: Rasulullah s. menuntut ilmu dan orang yang cintakan HADIS: GALAKAN MENUNTUT ILMU 14 . menghadapi ancaman dan cabaran.w. dalam perjuangan mengembangkan Islam.w.w.w.a. Aras 2 • Menyatakan cara untuk mengamalkan saranan hadis.. • Mengenalpasti ciri-ciri masyarakat Jahiliah yang wujud pada zaman sekarang dalam pergaulan harian.1 DALAM MENGUKUHKAN AKIDAH ISLAM. kepada umat Islam. ketinggian martabat orang Ilmu Hadis Nota edaran Berusaha menjadi orang yang berilmu.a.

Sumbang Saran: Kelebihan orang yang menuntut ilmu. SURAH ALBAQARAH AYAT 155 DAN 156.W.W.T. Ujian Allah S. Membuat Kajian: Keperluan ilmu untuk membangun diri dan umat Islam. • Menjelaskan golongan yang mampu menerima ujian Allah S. KEFAHAMAN ALQURAN: SABAR MENGHADAPI UJIAN ALLAH S. Tayangan Video: Bencana alam atau gambar-gambar yang berkaitan.W.W. • Menyatakan bentuk-bentuk ujian Allah S.Rancangan Tahunan P. akibat orang yang termasuk dalam golongan kelima. Aras 2 • Menjelaskan hikmah ujian Allah S. terhadap manusia. Sentiasa mengakui kelemaha n diri. Aktiviti Berkumpulan: Menyediakan folio tentang bencana alam. kelebihan mendampingi dan kasih kepada ulama. seperti perasaan takut. Kemudian buat ulasan dan kaitkan bencana alam dengan kandungan ayat.T. . kekurangan harta benda. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. akibat mengabaikan ilmu.T. dan hikmahnya.T.T.T. Sentiasa bertawaka l kepada Allah S. Bacaan Ayat: Bacaan ayat dan menjelaskan isi kandungan ayat. Musibah Bencan a alam VCD Bencana Alam CD Bacaan Ayat 155 dan 156 Surah AlBaqarah Folio Bencana Alam Rencana ilmu.W. Sentiasa tabah menghad api ujian. yang berilmu. Menulis Rencana: Cara mengelakkan kemalangan di rumah atau di sekolah. menganalisis ujian Allah S.T. kelaparan. Aras 3 • Menjelaskan faedah-faedah yang diperolehi oleh keempat-empat golongan yang tersebut dalam hadis.W. • Menjelaskan akibat orang yang termasuk dalam kumpulan kelima. Berusaha mengelak daripada menjadi orang yang termasuk golongan kelima. 15 . Aras 3 • Menghuraikan konsep penggunaan Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji’un.Islam Ting.W. kematian dan kekurangan pendapatan.1 yang benar dan digalakkan oleh Islam.

Meyakini dan menyedar i bahawa Allah S.Islam Ting. melihat perbuatan kita.W. Tayangan Video & Mengumpul Keratan Aras 2 Akhbar. Memperti ng katkan diri menjadi muslim yang mukmin. iman dan ihsan.T. Islam Iman Ihsan Mukmin Muslim CD Nasyid VCD tentang gejala sosial Keratan Akhbar Peta Minda Rukun Islam dan Rukun Iman. ihsan. • Memahami implikasi ihsan dalam kehidupan pelajar. mukmin. • Memahami maksud mukmin Sumbang Saran: Rukun Islam. • Menjelaskan sifat-sifat Berkaitan dengan gejala seorang muslim dan sosial. dan dari segi penggunaan biasa. • Membezakan antara mukmin dan muslim. Sentiasa berlumbalumba membuat kebaikan. Membuat Peta Minda: Rukun Iman dan Rukun Islam. Aras 3 • Memahami ciri-ciri ihsan dalam kehidupan.Rancangan Tahunan P. 16 . iman dan Islam.1 AKIDAH: KONSEP MUKMIN DAN MUSLIM UJIAN SETARA 2 Aras 1 Nasyid: Memperdengarkan nasyid • Memahami pengertian tentang Islam. rukun iman dan muslim dari segi syarak dan ihsan.

Berbakti 17 .T. Aras 2 • Menerangkan sebab-sebab wajib menghormati ibubapa. Mampu melakuka n wuduk dengan sempurna . Mengamal kan adab terhadap kesejahter aan ibubapa. air dalam baldi. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat wuduk. • Menerangkan perkara yang membatalkan wuduk. • Mengenal anggota wuduk • Menyatakan perkara sunat wuduk • Melukis gambar anggota wajib berwuduk. Air paip. • Menyatakan hukum menghormati ibu bapa. Menjaga kebersiha n anggota wuduk. Wuduk Niat Tawaf Sujud Tilawah Sujud Syukur Rukun Makruh Sunat Air dalam botol. air paip dan air sungai. Air dalam baldi.W. Martaba t VCD Jasa ibubapa Keratan Doa Taat semua perintah ibubapa yang tidak bertentan gan dengan perintah Allah S. Muhasabah Diri: Kebaikan dan kesalahan terhadap ibubapa. • Menjelaskan dalil wajib menghormati ibubapa. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB DENGAN IBU BAPA Perbincangan: Cara menggembirakan hati ibu bapa. • Menjelaskan hikmah wuduk.1 IBADAT: WUDUK DAN HIKMAHNYA Aras 1 • Menjelaskan erti wuduk. Aras 2 • Menyatakan had-had anggota wuduk. • Menyatakan martabat ibu bapa. Menonton Tayangan Video: Jasa ibubapa. • Memahami cara-cara beradab kepada ibu bapa. Tunjuk Cara: Tunjuk cara berwudhu dengan menggunakan air dalam botol. Aras 3 • Menghuraikan hikmah menghormati ibubapa. • Menjelaskan adab-adab ketika berwuduk. • Menyatakan rukun wuduk.Islam Ting. Aras 1 • Menyatakan maksud adab kepada ibu bapa.Rancangan Tahunan P. Perbincangan: Hikmah berwuduk dan perkara yang membatalkan wuduk. Aras 3 • Menghuraikan perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. Hafazan Doa: Doa untuk kesejahteraan ibubapa. Berjimat cermat ketika menggun akan air.

menolong ibubapa.1 • Menerangkan implikasi menderhakai ibubapa. • Menghuraikan makanan yang boleh membina kekuatan jasmani dan mental. minum dan mengama lkan amalan kesihatan yang baik. Forum: ‘Amalan Pemakanan Yang Seimbang’ Tugasan Lanjutan: Pelajar mencatat jenis-jenis makanan dan minuman yang diambil setiap hari serta menyatakan kesan terhadap diri. Halal Haram Tipu daya Syaitan CD Ayat Al-Quran 18 . • Menyatakan pengertian makanan halal dan haram menurut Islam. kepada ibubapa dan orang yang lebih tua. Tunjuk Cara: Menyayangi ibubapa.Rancangan Tahunan P. Sentiasa mengena ng jasa kedua ibubapa yang telah berkorban membesa rkan kita. • Menerangkan ciri-ciri tipu daya syaitan terhadap manusia. • Menjelaskan keburukan orang yang makan berlebihan. SURAH ALBAQARAH AYAT 168 Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan ciri-ciri makanan yang halal dan yang haram menurut Islam. Aras 2 • Menjelaskan perbezaan antara makanan halal dan haram. KEFAHAMAN ALQURAN: MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM MENURUT ISLAM . Bacaan Ayat: Berkumpulan atau individu atau melalui CD. Sentiasa menjaga makan.Islam Ting. • Menyatakan maksud tipu daya syaitan terhadap manusia. Sumbang Saran: Sumbang saran mengenai jenis makanan yang digemari kemudian dikaitkan dengan tajuk.

Latih Tubi: Menyebut lafaz niat mandi wajib. Tunjuk Cara: Tunjuk cara mandi wajib yang sempurna menggunakan anak patung. Tunjuk Cara: Bergaul dengan keluarga. Melakuka n adab bergaul dengan keluarga. Aras 2 • Menyenaraikan kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga. • Menyatakan pengertian mandi dan bahagiannya. Mengumpul Keratan Akhbar: Berkaitan dengan beradab Keluarg a Silaturra him Keratan Akhbar Gambar berkaitan. perbuatan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga. Bercerita: Tentang perlakuan mandi wajib dengan sempurna. Mandi wajib Mandi sunat Mandi harus Haid Nifas Wiladah Istihadh ah Anak Patung Carta/Pet a Minda Nota edaran. 19 .Rancangan Tahunan P. IBADAT: MANDI DAN HIKMATNYA. Aras 2 • Menyatakan sunat-sunat mandi. Melakuka n mandi dengan sempurna . Aras 3 • Menerangkan akibat Sumbang Saran: Pengalaman pelajar berkaitan dengan amalan mandi wajib dan sunat. • Menjelaskan hikmah mandi.W. • Menyatakan rukun mandi wajib. • Melaksanakan mandi dengan sempurna. • Menyenaraikan perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Membuat Carta/Peta Minda: Perkara yang dilarang semasa berhadas besar.Islam Ting. Aras 1 • Memahami konsep mandi. • Menyenaraikan jenis-jenis mandi sunat. • Menerangkan sebab mandi wajib.T. Aras 3 • Menerangkan perkara sunat ketika mandi.1 Aras 3 • Menjelaskan hikmah makanan halal dan makanan haram di sisi Allah S. Sentiasa bersegera menjaga kesucian diri. Sumbang Saran: Definisi keluarga. adab bergaul dengan keluarga. • Menyenaraikan perbezaan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERGAUL DENGAN KELUARGA Aras 1 • Menjelaskan adab bergaul dengan keluarga. Menjaga kebersiha n diri.

zikir dan wirid. Aras 3 • Menjelaskan hikmah berdoa kepada Allah S. • Menghafaz ayat 201 daripada surah Al-Baqarah. fungsi doa. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran.T. • Menjelaskan tuntutan memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat.W.T.W. Doa CD Ayat Al-Quran Edaran doa. pita rakaman atau CD Latih Tubi: Berdoa secara beramairamai.W. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat. bacaan pelajar. Perbincangan: Maksud kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Membiasa kan diri berdoa kepada Allah S. SURAH ALBAQARAH AYAT 201 Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. KEFAHAMAN ALQURAN: KEPENTINGAN DOA DALAM HIDUP MUKMIN . adabadab berdoa. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. • Menghuraikan cara-cara untuk mendapat perlindungan dari api neraka. Tugasan Lanjutan: Membuat koleksi teks doa ma’thurat untuk amalan harian. SURAH AL-BAQARAH AYAT 201 Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. bacaan pelajar.Rancangan Tahunan P. Bacaan Ayat: Bacaan guru.Islam Ting. Koleksi teks doa ma’thurat 20 . Bacaan Contoh: Bacaan guru. hikmah berdoa. • Menyatakan adab-adab ketika berdoa. Aras 2 • Menjelaskan perbezaan antara kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. doa yang diterima dan doa yang ditolak. Menjauhk an diri daripada perasaan jemu berdoa kepada Allah S.1 terhadap diri dan keluarga sekiranya tidak menjaga adab tersebut. doa. dan tidak beradab dengan keluarga. • Menyatakan tujuan manusia disuruh berdoa.T.

a. Syarahan.. dalil dan • Memahami pengertian hikmahnya. • Menyatakan peranan Abu Bakar sebagai sahabat karib Rasulullah s. bergelar As-Siddiq • Menerangkan sumbangan Abu Bakar As-Siddiq dan pengorbanan di dalam menegakkan dakwah Islamiah bersama Rasulullah s.Islam Ting.w.Rancangan Tahunan P. harta.1 SIRAH: KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH ISLAM.w.w. ABU BAKAR AS-SIDDIQ Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup dan peribadi Abu Bakar AsSiddiq. tayammum.a. s. Kajian Perpustakaan: Mengenai Abu Bakar AsSiddiq Membuat Buku Skrap: Mengenai Abu Bakar AsSiddiq AsSiddiq Buku Skrap Menelada ni sifat. Aras 2 • Menceritakan perlantikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah • Menjelaskan jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq Aras 3 • Menghuraikan kesan kepimpinan Abu Bakar AsSiddiq kepada perkembangan Islam dari segi politik dan agama.a. IBADAT: Tayam mum Debu tanah Membant u orang yang uzur 21 . pemikiran Abu Bakar As-Siddiq. tenaga dan jiwa raga. Sumbangan dan pengorbanan Abu Bakar AsSiddiq PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aras 1 Perbincangan: Tayammum. amalan.

• Menghuraikan cara-cara memproses debu atau bahan-bahan tayammum secara komersial. Menerangkan syarat-syarat rukun tayammum. Tunjuk cara melakukan tayammum. Melakukan tayammum dengan betul.Rancangan Tahunan P. pelajar atau CD. Sentiasa menjaga kesihatan fizikal dan 22 .Islam Ting. • Menyatakan pengertian arak dan judi. Aras 3 • Menerangkan perkaraperkara yang sunat dan makruh dalam bertayammum. SURAH ALBAQARAH AYAT 219 Bacaan Ayat: Pelajar diperdengarkan ayat bacaan melalui guru. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan. Mengenalpasti debu tanah yang boleh digunakan untuk tayammum. • Menyatakan sebab-sebab diharuskan bertayammum.T.1 TAYAMMUM • • • • • Mengenal anggota tayammum dan alat tayammum. KEFAHAMAN ALQURAN: ARAK DAN JUDI MEMUSNAHKAN KEHIDUPAN . • Menjelaskan hukuman kesalahan minum arak dan berjudi. keburukan Arak Judi 40 sebata n CD Bacaan Al-Quran Nota edaran Berusaha menghind ari larangan Allah S. Membuat Nota Ringkas: Berkaitan dengan tajuk perbincangan. Penerangan: Guru menerangkan pengertian ayat 219. Mencari dan menyimpan debu untuk bertayammum. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat tayammum. Edaran lafaz niat tayammu m untuk bertayammu m Aras 2 • Menyatakan cara-cara bertayammum. Nota Penyediaan Alat-Alat Bertayammum. • Mengemukakan hikmah bertayammum. • Menjelaskan keburukan meminum arak dan berjudi.edaran Tunjuk Cara Tayammum.W. Perbincangan Kumpulan: Keburukan arak.

SAIDATINA KHADIJAH BT KHUWAILID Bercerita: Sumbangan Saidatina Khadijah terhadap Islam. Aras 1 • Memahami riwayat hidup dan peribadi Saidatina Khadijah.Islam Ting. Memperti ngkatkan kegigihan belajar dan berusaha menjadi pelajar yang cemerlan g. mental..w. SIRAH: KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH ISLAM. Soleha h Nota edaran CD Nasyid Lagu Siti Khadijah Menelada ni sifat dermawa n Saidatina Khadijah. Aras 3 • Menyatakan hikmah Allah S. Aras 2 • Menceritakan peranan Saidatina Khadijah dalam menegakkan Islam bersamasama Rasulullah s. 23 .W. • Menjelaskan keistimewaan Khadijah dalam menegakkan Islam.T. • Menerangkan sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam dan sebagai isteri yang solehah dan dermawan. Aras 3 • Menghuraikan ciri-ciri keistimewaan Saidatina Khadijah. masyarakat dan negara.a.W. mengharamkan arak dan judi kepada diri. hukuman terhadap kesalahan minum arak. Guru Sajak Guru Oh Guru Mematuhi arahan guru.T. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB Bercerita: Pelajar bercerita tentang guru yang mereka sayangi. Aras 1 • Memahami garis panduan adab berguru. • Menjelaskan cara menjauhi amalan meminum arak dan berjudi. berjudi dan penyalahgunaan dadah serta cara menghindarkan diri daripada melakukan amalan buruk. Kuiz: Mengenai Saidatina Khadijah. penyalahgunaan dadah.1 Aras 2 • Menerangkan cara membelanjakan harta ke jalan yang diredhai Allah S. keluarga. judi. keburukan merokok.Rancangan Tahunan P.

Rancangan Tahunan P. Meminta nasihat guru. Aras 2 • Menerangkan jasa-jasa guru. 24 . Aras 3 • Menerangkan hikmah sertu dan samak serta dalil. Tunjuk Cara sertu dan samak. Tunjuk Cara: Beradab dan menghormati guru. kepentingan guru.Islam Ting. Mendoaka n kesejahter aan guru. • Mengenal alat-alat untuk sertu dan samak. Perbincangan: Adab dan cara menghormati guru. • Menunjuk cara-cara sertu. Menentuk an diri. Memahami tingkah laku pelajar yang tidak beradab terhadap guru. Aras 3 • Menghuraikan hikmah menghormati guru. • Menjelaskan rasional kepentingan sertu dan samak. Penerangan: Konsep sertu dan samak Penyediaan alat-alat sertu dan samak. Samak Sertu Alat-alat sertu dan samak seperti tanah dan air. Sumbang Saran: Jasa dan pengorbanan guru. Aras 2 • Menyatakan perbezaan antara sertu dan samak. • Menerangkan sebab-sebab wajib menghormati guru. • Menjelaskan akibat menderhakai guru IBADAT: SERTU DAN SAMAK Aras 1 • Memahami pengertian sertu dan samak. Menulis Sajak: Bertemakan guru. karya Usman Awang membant u dan menghor matinya. • Menjelaskan implikasi najis mughallazah kepada kehidupan umat Islam. Membuat Carta Perbandingan: Perbandingan antara sertu dan samak. Carta Perbandin gan Sertu dan Samak. alat dan pakaian dalam keadaan bersih.1 BERGURU • • Memahami cara beradab dengan guru. Perbincangan: Hikmah sertu dan samak.

. zikir dan wirid.W.T.W. Aras 2 • Menyatakan kelemahan manusia dan kekuasaan Allah S.Rancangan Tahunan P. siang dan malam. Tugasan Lanjutanan: Pelajar menyediakan folio mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah S. Menyenaraikan tandatanda kekuasaan Allah S.T. • Menyatakan kelebihan mengamalkan ayat Kursi dalam zikir harian. SURAH ALBAQARAH AYAT 255 Bacaan Contoh: Bacaan guru.T. Surah Az-Zumar Ayat 62. bacaan pelajar. • Menjelaskan bahawa isi kandungan langit dan bumi untuk kepentingan manusia. 25 .T. Membaca dan mengama lkan ayat Kursi dalam kehidupan seharian. Membentangkan rumusan.W. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran.T. hidup dan mati Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat.1 KEFAHAMAN ALQURAN: KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN ALLAH S. SURAH ALBAQARAH AYAT 255 Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan.W.W.T. doa.. Aras 3 • Menerangkan hikmah kejadian langit dan bumi. Ayat Kursi CD Bacaan ayat AlQuran Folio Membaca ayat Kursi selepas solat dan sebelum tidur.T. AKIDAH: DALIL KEWUJUDAN ALLAH S. Aras 1 • Membaca dalil nakli tentang kewujudan Allah S. • Menerangkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah S.W.T.W.T. S. • Menghafaz ayat 255 daripada surah Al-Baqarah.W. Bacaan Contoh: Individu atau kumpulan Menjelaskan pengertian ayat. Membuat Kesimpulan: Alam syaha dah Dalil Tumbuhtumbuhan Carta kejadian Bersyukur atas nikmat Allah S. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. • Menjelaskan makna Sumbang Saran: Pengetahuan pelajar tentang asal usul kejadian manusia.Islam Ting.W.

W. surah Az-Zumar. jiwa.W.Rancangan Tahunan P. yang menjadikan alam dan menentukan peraturan atau syariat. Tayangan VCD: Proses kejadian manusia Nakli Akli siang dan malam VCD Proses Kejadian Manusia. Membuat kesimpulan daripada perbincangan dengan menumpukan kepada ayat Al-Quran dan hadis. • Menerangkan kaitan antara kebersihan dengan penyakit IBADAT: HIKMAH BERSUCI DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT Perbincangan: Menjaga kebersihan diri. Kerja Berkumpulan: Menjalankan kaji selidik tentang proses kejadian manusia dan makhluk lain.W. • Menjelaskan cara-cara kebersihan diri seperti mandi.1 • keseluruhan ayat 62. alam sekitar dan masyarakat.W. sumbang saran tentang hikmah Allah S. Bekerjasa ma menjaga kebersiha n alam sekitar. 26 .T. Mengemukakan bukti kewujudan Allah S. sumber alam dan mengaitkannya dengan kekuasaan Allah S. Sumbang Saran: Jenis-jenis penyakit yang berjangkit dan cara-cara mengelakkannya. haiwan. istinjak dan wuduk. secara logik (mantik) dan kejadian alam. dan kekuasaan Allah S. Aras 1 • Mengetahui amalan menjaga kebersihan adalah wajib dalam Islam. Aras 2 • Mengemukakan bukti kewujudan Allah S.T. terutaman ya tentang kejadian diri.T. menjadikan anggota manusia. Pertandingan Menulis Jasma ni Rohan i Minda Alam Sekita r Carta Nota edaran Menjaga kebersiha n kelas dan sekolah. • Menyenaraikan penyakitpenyakit yang berpunca daripada amalan mengabaikan kebersihan diri dan alam sekitar. • Memahami bahawa Allah S. dari Surah AzZumar Ayat 62. melalui alam syahadah.W.T.T.W.Islam Ting.T. Aras 2 • Menyenaraikan cara-cara memelihara alam sekitar. Aras 3 • Menghafaz dalil kewujudan Allah S. Pemerhatian: Tumbuh-tumbuhan.W. Lawatan: Lawatan ke Jabatan Alam Sekitar. • Menyenarai dan menghuraikan kejadiankejadian di alam ini yang di luar kemampuan manusia.T. gejala sosial di kalangan remaja hari ini berpunca daripada pergaulan.

ciri-ciri orang beriman dan ciri-ciri orang kafir.T.W. SURAH ALBAQARAH AYAT 256 Bacaan Contoh: Mendengar bacaan Surah AlBaqarah Ayat 256 melalui CD Penerangan: Pengertian ayat dan taghut. peranan institusi dakwah Islamiah di Malaysia. Aras 3 • Menerangkan kepentingan menjaga jiwa daripada penyakit-penyakit rohani. • Menyatakan bahawa Islam bukan agama paksaan. • Membandingkan antara penyakit rohani dan jasmani. • Menyenaraikan amalanamalan yang boleh membina kekuatan rohani dan jasmani.Rancangan Tahunan P.1 yang berjangkit. Tugasan Lanjutan: Pelajar diminta membuat kajian mengenai kedatangan Islam ke Tanah Melayu Taghu t Berhal a CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Menamba hkan amalan kebajikan 27 . • Mengenalpasti amalan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. • Menganalisis amalanamalan yang menyamai sifat-sifat taghut yang bertentangan dengan Islam. • Menerangkan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam ayat tersebut. • Menyatakan konsep iman. Perbincangan: Cara berdakwah kepada orang Islam dan orang bukan Islam. KEFAHAMAN ALQURAN: BERPEGANG TEGUH DENGAN AGAMA ALLAH S. Aras 2 • Menjelaskan kebenaran Islam dan keburukan apabila tidak mengikut ajaran Islam yang sebenar. • Menghuraikan hikmah berpegang teguh dengan agama Allah dan padah tidak berpegang kepada Khat: Bertemakan Kebersihan. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Membuat Nota Ringkas Tentang Kebersihan. .Islam Ting. Aras 3 • Menerangkan tanggungjawab berdakwah. • Menyatakan konsep taghut.

syarat wajib Solat VCD Solat Fardhu Sentiasa melakuka 28 . TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. sebagai Rasul.a. doa. • Menjelaskan strategi dakwah Rasulullah dan cara baginda berdakwah. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran. Bacaan Contoh: Bacaan guru. Lawatan Sambil Belajar. Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Aras 3 • Menerangkan masalah yang dihadapi oleh Rasulullah semasa berdakwah secara rahsia dan terang. Tekun. • Merumuskan strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah.Islam Ting. Beristiqa mah dalam dakwah. Bijaksana dalam menyamp ai kan dakwah.Rancangan Tahunan P. SURAH ALBAQARAH AYAT 256 SIRAH: STRATEGI PERJUANGAN RASULULLAH DI MEKAH Aras 1 • Menyatakan peristiwa perlantikan baginda sebagai Rasul.1 ajaran Allah. zikir dan wirid. tabah dan dedikasi dalam dakwah.w. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat. Aras 2 • Menceritakan peristiwa perlantikan baginda sebagai Rasul. Aras 1 • Menyatakan erti solat dan Pertandingan Syarahan: ‘Pendekatan Dakwah Rasulullah s.w. • Menyebut strategi dakwah Rasulullah iaitu secara rahsia dan secara terang. bacaan pelajar. Ke pusat-pusat dakwah Secar a rahsia Secar a terus terang Strate gi Teknik VCD Jejak Rasul Nota edaran Sumbang Saran: Maksud solat.a. • Merumuskan hikmah pendekatan dakwah secara rahsia dan terang. • Menghafaz ayat 256 daripada surah Al-Baqarah.’ Tayangan VCD: ‘Jejak Rasul’ Kajian Perpustakaan: Peristiwa perlantikan Rasulullah s.

1 IBADAT: SOLAT FARDHU. • Menyatakan ilmu yang merupakan fardhu ain dan fardhu kifayah. Aras 2 • Menjelaskan perkaraperkara sunat dalam solat. Aras 3 • Menerangkan dalil wajib solat iaitu Surah An-Nisa’ Ayat 103 dan hadis. Menghafaz bacaan dalam solat. pelajar dengan pelajar. • • • • • hukum solat fardhu. Demonstrasi: Pelajar menunjuk cara solat fardhu dalam kumpulan dan individu. Berusaha menamba h ilmu Mempelaj ari pelbagai bidang ilmu 29 . Menjelaskan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah solat. Menjelaskan rukun-rukun solat.Islam Ting. Tunjuk Cara: Adab menuntut ilmu Menun tut ilmu Carta Perbandin gan Nota edaran Buku PAFA Nota edaran n solat fardhu dalam waktunya dengan sempurna . Tayangan VCD: Cara solat dengan sempurna. • Memahami tingkah laku pelajar yang tidak memenuhi adab dalam menuntut ilmu. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MENUNTUT ILMU Aras 1 • Mengetahui konsep menuntut ilmu. Menjadika n solat sebagai keperluan hidup. dan syarat sah serta dalil. Membuat Nota Berkaitan Solat Dalam Bentuk Peta Minda dan Carta Latih Tubi Menyebut Niat Solat Fardhu Membandingbeza: Pelajar yang beradab dan sebaliknya. SOLAT FARDHU. Perbincangan: Hikmah solat. • Menghuraikan hikmah solat. Menyatakan waktu-waktu solat fardhu. • Menjelaskan kepentingan adab dalam menuntut ilmu.Rancangan Tahunan P. DALIL WAJIB DAN HIKMAHNYA. Menguji Hafazan Bacaan dalam Solat Antara: Guru dengan pelajar. Aras 2 • Menyenaraikan adab-adab menuntut ilmu. Menerangkan perkaraperkara yang membatalkan solat.

Sumbang Saran: Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Sumaiyyah CD Lagu Sumaiyya h oleh Kumpulan Hijjaz Peta Minda Riwayat Hidup Sumaiyya h dan Sumbang annya Berani memperta hankan akidah. Aras 2 • Menyenaraikan pengorbanan Sumaiyyah sehingga dijamin masuk syurga oleh Rasulullah. • Menyatakan bentuk kesabaran keluarga Yasir dan sebab Sumaiyyah dijamin syurga oleh Rasulullah berdasarkan hadis. Tayangan VCD: Solat Jemaah Melukis Gambar: Solat Jemaa h Masbu k Muafik Imam VCD Solat Berjemaa h Gambar Keduduka n imam dan makmum. • Menyebut sumbangan dan pengorbanannya. • Menyenaraikan syaratsyarat menjadi imam dan makmum.Rancangan Tahunan P. Nota Mengamal kan solat berjemaa h bersama rakan di sekolah. SOLAT JEMAAH DAN KEPENTINGANNYA Aras 1 • Memahami pengertian solat jemaah. Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup dan peribadi Sumaiyyah. Tabah menghad api cabaran hidup dan ujian Allah. Penerangan: Tentang solat jemaah. Aras 3 • Merumuskan pengajaran yang boleh dikaitkan daripada peristiwa Sumaiyyah. • Menyatakan pengertian masbuk dan muafik.1 Aras 3 • Membezakan ilmu-ilmu yang berfaedah dan tidak berfaedah. Mewujudk an silaturrahi Membuat Peta Minda Riwayat hidup dan sumbangan Sumaiyyah. • Menyatakan kedudukan imam dan makmum. • Merumuskan kesan daripada tidak beradab dalam menuntut ilmu. 30 . SIRAH: SUMAIYYAH R. Tunjuk Cara: Solat jemaah makmum masbuk dan muafik.Islam Ting.A. IBADAT: SOLAT FARDHU.

W. maghfirah dan azab yang terdapat dalam ayat. . Sumbang saran: Sifat-sifat Allah dalam ayat 284 hingga 286.Rancangan Tahunan P. • Membandingkan di antara kekuasaan Allah dan kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk-makhluk lain seperti manusia. Aras 3 • Menghuraikan hikmah diadakan hisab terhadap segala tindak-tanduk manusia zahir dan batin. Penerangan.1 Aras 2 • Menerangkan kepentingan dan fadilat solat jemaah. KEFAHAMAN ALQURAN: SIFAT-SIFAT ALLAH S. • Menyatakan konsep hisab. Tugasan Lanjutan: Mencatat pengajaran ayat. Maha Pengampun. UJIAN SETARA 3 Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Syarahan: ‘Solat Berjemaah Teras Pembinaan Umat Cemerlang’ Makm um edaran m di kalangan pelajar Sentiasa patuh kepada ketua kecuali dalam perkara yang dilarang oleh syarak. Makmum Kanak-kanak Lelaki. Kedudukan imam dan makmum: Lelaki Dewasa.T. Pengertian dan maksud ayat. Sentiasa patuh kepada perintah Allah dengan mengama lkan ucapan Astaghfiru llah Aras 2 • Menerangkan maksud ayat berasaskan ciri-ciri di atas. • Menghuraikan pengajaran 31 . menghuraikan bukti setiap sifat Allah yang tersebut dalam ayat iaitu Maha Kaya. Aras 3 • Mengenalpasti seorang yang layak menjadi imam. Zahir Batin Pancai ndera CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Sentiasa menginga ti Allah dengan bersifat jujur dan amanah.Islam Ting. • Menerangkan akibat mengabaikan solat jemaah. Perempuan Dewasa. Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. • Menyatakan perbezaan di antara amalan zahir dan amalan batin. SURAH ALBAQARAH AYAT 284 Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Makmum Kanak-kanak Perempuan.

Aras 3 • Menghuraikan dalil wajib khusyuk dalam solat. Penerangan. Pengertian dan maksud ayat. penglibatan anggota dan penglibatan hati. • Menyatakan makna rasul dan tanggungjawabnya. • Menyatakan kesinambungan rasul-rasul di antara satu sama lain. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan bahawa khusyuk dalam solat adalah perintah Allah.1 daripada ayat. Sentiasa mematuhi suruhan Alah dan 32 . Perbincangan: Cara-cara khusyuk dalam solat. CARACARA KHUSYUK DALAM SOLAT Aras 1 • Menyatakan pengertian khusyuk dalam solat.W. Rasul CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Sentiasa beramal dengan tuntutan rukun iman.T. IBADAT: SOLAT FARDHU. SURAH ALBAQARAH AYAT 285.Rancangan Tahunan P.Islam Ting. Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Iaitu Surah Al-Mukminun ayat 1 dan 2. Mendisipli n kan diri semasa berada di tempat solat KEFAHAMAN ALQURAN: SIFAT-SIFAT ALLAH S. • Menjelaskan ciri-ciri khusyuk dalam solat. • Menjelaskan hikmah khusyuk dalam solat. Membuat Nota Ringkas: Kesan kepada orang yang khusyuk ketika solat. Khusy uk Nota Ringkas Nota edaran Melatih diri untuk khusyuk dalam solat.. Perbincangan: Asas akidah seseorang mukmin. • Menyatakan perkara-perkara yang membawa kepada khusyuk dalam solat iaitu pengucapan. . Bercerita: Kisah sahabat yang khusyuk ketika solat seperti Saidina Ali dan Saidina Umar. persamaan dan perbezaan tugas para rasul. • Menerangkan perkaraperkara yang boleh menghalangkan khusyuk dalam solat. Aras 2 • Menerangkan kepentingan khusyuk dalam solat. • Menyenaraikan rukun-rukun iman yang terdapat dalam ayat.

• Menghuraikan tuntutan rukun iman. rasul. Aras 3 • Menjelaskan kelebihan hijrah dalam membina tamadun diri dan bangsa. • Menyatakan peristiwa semasa dan selepas hijrah.1 • Menyebut tugas-tugas rasul.Islam Ting. Aras 2 • Menghuraikan pengertian hijrah yang tersurat dan tersirat. Hijrah CD Nasyid ‘Hijrah’ Nota edaran SIRAH: HIJRAH RASULULLAH KE MADINAH Menelada ni pengorba nan dan semangat jihad kerana Allah yang ditunjukka n oleh golongan Muhajirin dan Ansar. • Membincangkan bagaimana keadaan manusia sekiranya tidak mempunyai rasul. • Menjelaskan kepentingan berdoa. Sumbang Saran: Pengertian hijrah. Aras 3 • Menjelaskan hikmah para rasul diutuskan. Pertandingan Bercerita: Peristiwa berkaitan hijrah. • Menghuraikan tanggungjawab para rasul adalah sama. Muhasabah Diri: Muhasabah diri dan membuat perjanjian bertulis pada diri sendiri untuk berhijrah daripada perangai dan tingkah laku negatif yang sedia ada supaya menjadi manusia hebat. • Menyenaraikan pengajaranpengajaran yang diperolehi daripada peristiwa hijrah. Aras 2 • Menjelaskan perbezaan di antara tugas para rasul dan manusia. 33 .Rancangan Tahunan P. • Menceritakan sebab berlakunya hijrah. Tugasan Lanjutan: Mencatat pengajaran ayat dalam tulisan jawi. Aras 1 • Menyatakan pengertian hijrah.

Aras 2 • Menceritakan kisah keteguhan iman Bilal bin Rabah. • Mengetahui akibat tidak menjaga harta sekolah. cara mewujudkan Sekolahku Syurgaku. BILAL BIN RABAH R. Hamb a Bilal Muazz in Nota edaran Menghor mati sesama insan tanpa memanda ng darjat Menelada ni kekentala n iman Bilal bin Rabah.Islam Ting.A. Sumbang Saran: Cara untuk menghargai harta sekolah. Aras 3 • Mencadangkan cara menjaga harta sekolah. • Melaksanakan adab menjaga harta sekolah. Membersihkan dan mencantikkan kawasan sekolah. Aras 1 • Memahami riwayat hidup dan peribadi Bilal bin Rabah. Membuat Nota: Pengorbanan Bilal yang harus dicontohi. Sumbang saran. Pertandingan Melukis Poster: Berkaitan keceriaan sekolah. Sentiasa mengawal harta sekolah daripada dirosakka n. • Menerangkan cara menjaga harta sekolah. Kisah Bilal bin Rabah.Rancangan Tahunan P. Lawatan: Ke sekolah-sekolah terpilih dari segi kebersihan dan disiplin. Harta sekola h Poster Bertemak an keceriaan sekolah. Penderitaan Bilal bin Rabah. SIRAH: KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH. Aras 3 • Menyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada kisah Bilal. Gotong-Royong. 34 . • Menerangkan sumbangan dan pengorbanan Bilal bin Rabah dalam mempertahankan iman dan kebenaran.1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MENJAGA HARTA SEKOLAH Aras 1 • Memahami adab terhadap harta sekolah. Bercerita. Aras 2 • Menyenaraikan sebab-sebab berlakunya kemusnahan harta sekolah.

Maha Pengampun. • Menerangkan cara mendapat keampunan dosa yang sengaja dan tidak sengaja.T.Rancangan Tahunan P. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran. SURAH ALBAQARAH AYAT 284 Bacaan Contoh: Bacaan guru. bacaan pelajar. Sumbang saran: Sifat-sifat Allah yang terdapat dalam ayat 286. • Menjelaskan setiap usaha baik atau jahat kembali kepada diri sendiri. • Menyatakan manusia tidak sunyi daripada salah dan silap. • Menerangkan makna mukallaf. menghuraikan bukti setiap sifat Allah yang terkandung dalam ayat tersebut iaitu Maha Kaya. Pengertian dan maksud ayat. KEFAHAMAN ALQURAN: SIFAT-SIFAT ALLAH S. • Menerangkan peranan doa dalam kehidupan manusia. Aras 3 • Menghuraikan hikmah di sebalik sifat Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Membaca ayat yg dihafaz 35 . Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Tugasan Lanjutan: Mencatat pengajaran ayat dalam tulisan jawi. Sentiasa mengama lkan sifat bertanggu ngjawab dan berbuat baik sesama manusia. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Aras 2 • Menerangkan perbezaan usaha-usaha yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja. Penerangan. Mukall af CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Sentiasa bersifat memaafk an orang lain. • Menghafaz ayat 284 daripada surah Al-Baqarah. Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. SURAH ALBAQARAH AYAT 286.Islam Ting. Sentiasa meminta rahmat daripada Allah.1 • Merumuskan sumbangan Bilal dalam perkembangan Islam. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. .W.

syarat sah dan cara-cara mengerjakan solat Jumaat. semasa membaca Al-Quran dan selepas membaca AlSumbang Saran: Adab membaca Al-Quran Membuat Senarai Semak: Masa dan jumlah ayat yang dibaca dalam seminggu. Aras 2 • Menerangkan dalil wajib solat Jumaat iaitu ayat 9 Surah Al-Jumu’ah. Aras 3 • Menjelaskan perkaraperkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. zikir dan wirid. • Membezakan antara solat fardhu Jumaat dengan solat fardhu Zuhur. • Menyenaraikan kelebihankelebihan hari Jumaat.1 dalam solat.Islam Ting. Aras 1 • Memahami adab-adab terhadap Al-Quran iaitu sebelum membaca Al-Quran. • Membezakan antara golongan mastautin. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat solat Jumaat. • Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat.Rancangan Tahunan P. • Menjelaskan hikmah solat Jumaat. dalil wajib solat Jumaat. KONSEP SOLAT JUMAAT Nota edaran Carta Perbandin gan Saling memperin gati tentang kewajipan solat Jumaat. Nota edaran Senarai semak Membaca Al-Quran sekurangkurangny a sehari satu ayat Perbincangan: Konsep dan pengertian solat Jumaat. bermukim dan musafir dalam solat Jumaat. Mengerjak an solat Jumaat pada setiap hari Jumaat bagi pelajar lelaki. Aras 1 • Memahami konsep solat fardhu Jumaat. syarat wajib. doa. • Menyatakan hukum solat Jumaat dan hukum orang yang meninggalkan solat. Solat Jumaa t Mastau tin Bermu kim IBADAT: SOLAT JUMAAT. Musafi r ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMBACA ALQURAN 36 . Sumbang Saran: Perbezaan antara solat Jumaat dan solat fardhu Zuhur.

Islam Ting. salahlaku masyarakat terhadap AlQuran dan cara mengatasinya. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat. • Menyatakan khutbah itu adalah syarat sah solat Jumaat. Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. • Memahami syarat sah khutbah Jumaat. zikir dan wirid. Menjaga adab semasa membaca Al-Quran. doa. • Menjelaskan hikmah beradab ketika membaca AlQuran. Tunjuk Cara: Cara membaca khutbah dengan sempurna. selain bacaan di dalam sembahya ng.Rancangan Tahunan P. IBADAT: SOLAT JUMAAT. Beradab sopan 37 . KHUTBAH JUMAAT Aras 1 • Memahami pengertian khutbah Jumaat. Tayangan Video: VCD berkaitan khutbah Khutb ah VCD berkaitan Khutbah Jumaat. Nota edaran Mengambi l pengajara n dari khutbah yang didengar. bacaan pelajar. Perbincangan: Rukun dan syarat sah khutbah. Aras 3 • Membezakan adab membaca Al-Quran dengan membaca buku-buku yang lain.1 Quran. • Menjelaskan implikasi mengabaikan adab membaca Al-Quran. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran. Aras 2 • Menjelaskan hikmah membaca Al-Quran dengan beradab. Tunjuk Cara: Beradab dengan Al-Quran. SURAH ALBAQARAH AYAT 285 Bacaan Contoh: Bacaan guru. • Menghafaz ayat 285 daripada surah Al-Baqarah. Aras 2 • Menyenaraikan rukun. Perbincangan: Kelebihan membaca Al-Quran secara beradab.

Sumbang Saran: Adab makmum sebelum solat Jumaat. Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. 38 . • Menghafaz ayat 286 daripada surah Al-Baqarah. • Memahami adab-adab semasa berada di masjid. Pengh ulu segala hari Iktikaf Carta Adab sebelum solat Jumaat. Aras 3 • Menghuraikan kelebihan adab makmum sebelum. Adab semasa solat Jumaat dan Adab selepas solat Jumaat. semasa dan selepas solat Jumaat. Hafazan Zikir: Zikir semasa iktikaf dalam masjid. adab semasa solat Jumaat. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. syarat dan sunat kedua-dua khutbah. adab selepas solat Jumaat. Edaran zikir semasa iktikaf dalam masjid. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat. bacaan pelajar.Islam Ting. Aras 2 • Menjelaskan adab-adab makmum sebelum. Menjaga adabadab semasa memasuki dan berada dalam masjid. zikir dan wirid. semasa dan selepas solat Jumaat.Rancangan Tahunan P. ADAB MAKMUM SOLAT JUMAAT Aras 1 • Menyatakan hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Jumaat. pita rakaman atau CD IBADAT: SOLAT JUMAAT. Adab semasa solat Jumaat dan Adab selepas solat Jumaat. ketika khatib membaca khutbah Jumaat. Aras 3 • Menghuraikan rukun. Memperti ngkatkan ibadat sunat. doa. Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran. SURAH ALBAQARAH AYAT 286 Bacaan Contoh: Bacaan guru.1 syarat dan sunat kedua-dua khutbah. Membuat Carta: Adab sebelum solat Jumaat. Mendisipli nkan diri semasa berada di masjid.

Rancangan Tahunan P.Islam Ting. Nota edaran Melakuka n solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid.1 IBADAT: SOLAT SUNAT RAWATIB DAN TAHYATUL MASJID Aras 1 • Memahami pengertian solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. Aras 2 • Menyenaraikan solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. Solat sunat rawati b qablia h dan ba’dia h. Hafazan Lafaz Niat: Niat solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. Perbincangan: Hikmah solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. Solat sunat rawati b Solat sunat tahyat ul masjid . • Menyatakan bahagian solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. Penerangan: Solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. • Menyatakan lafaz niat solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. Rajin dan ikhlas melakuka n ibadat sunat secara beristiqa mah Suka melakuka n kerjakerja kebajikan. Aras 3 • Menerangkan hikmah solat sunat Sumbang Saran: Pengalaman pelajar dalam mengerjakan solat sunat. ULANGKAJI DAN LATIH TUBI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PERSEDIAAN LATIHAN DAN KERJA CUTI AKHIR TAHUN / PENDEDAHAN SUKATAN TINGKATAN 2 39 . solat sunat tahyatul masjid.

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.1 CUTI AKHIR TAHUN 40 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful