_Äbÿ‰€a@Ü‘«@Û‹«@Ô‹ñÌ

DA LI JE ISPRAVNO SVJEDOČENJE OSOBE KOJA NE KLANJA KADA BUDE SVJEDOK PRI SKLAPANJU BRAKA?

@¸@Âfl@ÒÖbËë@·ÿy

Priprema i obrada: Safet Suljić Fakultet Šerijatskih Nauka ISLAMSKI UNIVERZITET U RIYADU

DA LI JE ISPRAVNO SVJEDOČENJE OSOBE KOJA NE KLANJA KADA BUDE SVJEDOK PRI SKLAPANJU BRAKA?

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
PITANJE: Sklopio sam brak sa svojom ženom, no jedan od svjedoka koje sam izabrao ne klanja, a ponekada i Džumu ostavi, a također ne znam da li otac moje žene klanja ili ne, no znam da klanja Džumu i da posti, a on je bio staratelj (ar. Velij) moje žene tokom bračnog ugovora, pa da li je moj brak Šerijatski ispravan, i da li da pitam punca (oca žene) da li klanja ili ne? ODGOVOR:
Hvala i zahvala Uzvišenom Allahu, dželle še’nuhu, Koji sve u mjeri stvori i odredi, Koji mu’mine Pravim putem uputi, a kafirima bolnu kaznu priredi. Neka su salavat i selam na Njegovog odabranog roba i Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na one koji su se prihvatili Njegove upute, koji se drže Sunneta i na sve sljedbenike do Sudnjega Dana. Da bi brak (bračni ugovor) bio ispravan neophodno je da taj ugovor posvjedoče (budu prisutni svjedoci) dva pravedna muslimana shodno riječima Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

ِ ‫وروى اﻹﻣﺎم أَﲪَﺪ ﻋﻦ اﳊَﺴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﺮان ﺑْﻦ ﺣﺼﲔ ﻣْﺮﻓُﻮﻋﺎً:"ﻻ ﻧِﻜﺎح إِﻻ ﺑِﻮﻟِﻲ‬ ‫َ َ َ ﱠ َ ﱟ‬ َ ٍَْ ُ ِ َ َْ ْ َ ِ َ ْ ِ َ ُ ْ ُ َ َََ ِ َِ َ ."‫وﺷﺎﻫﺪﻳْﻪ‬ َ
Prenosi imam Ahmed, rahmetullahi alejhi, preko Hasana od Imrana Ibn Husajna merfu’: „Nema braka bez staratelja i dva
1

DA LI JE ISPRAVNO SVJEDOČENJE OSOBE KOJA NE KLANJA KADA BUDE SVJEDOK PRI SKLAPANJU BRAKA?
svjedoka.“ (Hadis bilježi Bejheki od Imran a on od Aiše, a vjerodostojnim ga je ocjenio imam Albani pod brojem 7557). Rekao je Ibn Kudame, rahmetullahi alejhi: "Brak nije validan (ne biva sklopljen) osim sa svjedočenjem (prisustvom) dva muslimana..." Ovog mišljenja je i imam Ahmed kao i imam Šafija, rahmetullahi alejhi, shodno hadisu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Nema ženidbe (braka) bez staratelja i dva svjedoka." (Hadis bilježi Bejheki). Ono što treba posebno ovdje naglasiti jeste stvar i propis osobe koja je ostavila namaz – tj. ostavljanje namaza. Ostavljač namaza koji nije zanegirao obavezu namaza (on priznaje namaz kao obaveznim al ga ne klanja) je VELIKI GRIJEŠNIK (ar. Fasik) kod džumhura (većine) islamski učenjaka, tj. fakiha Hanefiskog, Malikijskog i Šafijskog mezheba, a KAFIR (nevjernik) po mzhebu imama Ahmeda i Selefa ovoga Ummeta od ashaba i tabina, radijjallahu anhum, i to je ispravni stav i ono na šta upućuju jakih šerijatski dokazi. Te shodno ovoj konstataciji, NIJE ISPRAVNO SVJEDOČENJE OSOBE KOJA NE KLANJA SVE JEDNO DA LI REKLI DA JE TA OSOBA VELIKI GRIJEŠNIK (AR. FASIK) ILI PAK REKLI DA JE KAFIR JER TA OSOBA NIJE POVJERLJIVA (AR. ADLUN). Upitan je šejh Ibn Baz, rahmetullahi alejhi: Čovjek musliman (dobar vjernik) oženio je dijevojku muslimanku, no prilikom sklapanja bračnog ugovora jedan od svjedoka je bio osoba koja ne klanja, pa i često čini veliki grijeh kao što je pijenje alkohola, pa da li je bračni ugovor u ovom navedenom primjeru Šerijatski ispravan? Također, neophodno je da napomenem da prilikom sklapanja braka mimo dva svjedoka tu su bili mnogi drugi muslimani (koji čuvaju namaz), i svi su vidjeli i bili prisutni tokom ovoga ugovora, pa jeli brak između dotičnih osoba ispravan ili pak treba da se ponovi sklapanje braka?
2

DA LI JE ISPRAVNO SVJEDOČENJE OSOBE KOJA NE KLANJA KADA BUDE SVJEDOK PRI SKLAPANJU BRAKA?
Pa je šejh, rahmetullahi alejhi odgovorio: "Ukoliko je prilikom sklapanja ugovora, odnosno riječi staratelja (ar. Velija) žene: Ja te ženim dotičnom osobom, i riječi mladoženje: prihvatam brak; bilo samo dvije osobe od kojih je jedna osoba Fadžir (Veliki griješnik) ili Kafir (nevjernik) koji je ostavio namaz, taj brak nije validan i neophodno je da se ugovor sklapanja braka ponovi jer osoba koja ne klanja nije Adlun (povjerljiva u vjeri) i njeno svjedočenje se ne prihvata zbog FISKA (Velikog grijeha) ili KUFRA (nevjerstva). (Mdžemua Fetava Ibn Baz broj 20/45). Također, upitan je šejh Salih Fevzan, hafizehullahu: Čovjek želi da se vjenča i na dan vjenčanja dođe sa dva svjedoka, no nakon toga ispostavi se da jedan od tih svjedoka ne klanja, pa šta je (kakav je) propis toga bračnog ugovora? Pa je odogovrio, Allah ga sačuvao: "Taj bračni ugovor nije ispravan, jer osoba koja ne klanja od nje se ne prima svjedočenje (nije ispravno), a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: "Nema braka bez staratelja i dva svjedoka." (Bejheki). Da bi se prihvatilo svjedočenje od svjedoka prisutnih oni moraju da budu ar. Adlun (povjerljivi), a onaj ko ne klanja nije povjerljiv i nije musliman, te stoga njegovo svjedočenje nije ispravno." (Izvor oficijalna stranica šejha Fevzana). Ukoliko se desi da prilikom bračnog ugovora bude mnogo ljudi prisutno tj. obznana ( a ne bude izabrano posebno dva svjedoka određena), to ustvari biva zamjena za "dva određena svjedoka" kod jedne grupe islamski učenjaka. Rekao je šejh Ibn Usjemin, rahmetullahi alejhi: "Rekli su neki učenjaci: za ispravnost braka neophodno je da budu dva svjedoka ili pak da bude obznana (proglas o braku) braka, tj. da se raširi i pojasni vijest da su se dvije osobe vjenčale (sklopile bračni ugovor), te kada se desi obznana onda to biva dovoljno
3

DA LI JE ISPRAVNO SVJEDOČENJE OSOBE KOJA NE KLANJA KADA BUDE SVJEDOK PRI SKLAPANJU BRAKA?
za ispravnost braka, a sam taj postupak biva potpuniji od dva svjedoka jer se vijest brže i na više strana raširi. Također, to je sigurniji način i stvar koja je jasnija i koja ne upućuje da bi se mogao desiti blud (zinaluk), jer je prisustvo velike grupe ljudi i njihovo znanje o tome garankcija je da je čovjek sklopio bračni ugovor, i da ne može da počini blud te nakon toga kada se poboji da kaže ona je moja žena, jer obznana je potpunija i sigurnija da osoba ima i jeste sklopila bračni ugovor – a sama poenta svjedoka jeste da se zatvore vrata bludu. Rekao je šejhu-l-Islam Ibn Tejmijje, rahmetullahi alejhi: "Ukoliko bi se desio bračni ugovor sa samo svjedočenjem dva svjedoka, a bez obznana u ispravnosti toga ugovora ima sumnja jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da se brak obznani, te rekao:

,‫وﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑْﻦ ﻋْﺒﺪ اَﻟﻠﱠﻪ ﺑْﻦ اَﻟﺰﺑَـﲑ, ﻋﻦ أَﺑِﻴﻪ; أَن رﺳﻮل اَﻟﻠﱠﻪ ﻗَﺎل:"أَﻋﻠِﻨُﻮا اَﻟﻨﱢﻜﺎح". رواﻩُ أَﲪَﺪ‬ ْ َ ِ َ ُ َ ‫َ َ ْ َ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ ﱡ ِْ َ ْ ِ ﱠ‬ ُ ْ ََ َ َ .‫وﺻﺤﺤﻪُ اَﳊَﺎﻛِﻢ‬ ُ ْ َ‫ََﱠ‬
Prenosi se od Amira Ibn Abdullaha Ibn Zubejra, od njegovog oca, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Obznanite ženidbu.“ Prenosi Ahmed, a sahihom ga ocjenjuje Hakim. (Hasen. Ahmed (4/5), Hakim (2/183). A također, razlog više svemu jeste što je brak "tajna" za koji se boji nereda (smutnje) pa čak i sa svjedocima, jer osoba može da čini blud sa ženom – da Allah sačuva, a potom da kaže: Ja sam nju oženio, i dođe sa dva svjedoka koja će mu lažno to da posvjedoče. Potom je kazao: Postoje četiri stanja prilikom sklapanja bračnog ugovora:  Da prilikom sklapanja bračnog ugovora bude prisutno dva svjedoka i da također bude obznana o braku, i nema sumnje da

4

DA LI JE ISPRAVNO SVJEDOČENJE OSOBE KOJA NE KLANJA KADA BUDE SVJEDOK PRI SKLAPANJU BRAKA?
je ovo najbolje stanje i najbolji (najsigurniji) bračni ugovor i niko nije rekao da je ovaj brak nesipravan.  Da prilikom sklapanja bračnog ugovora budu samo dva svjedoka, u ovom slučaju bračni ugovor bude pod "sumnjom" jer nije u skladu sa riječima Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Obznanite ženidbu.“  Da bude prilikom sklapanja bračnog ugovora samo obznana bez dva svjedoka i ovo je po ispravnom (preferirajućem) govoru ispravan i prihvatljiv bračni ugovor.  Da ne bude prilikom bračnog ugovora niti svjedoka, a niti prethodno obznane i ovaj vid braka nije ispravan jer nije zadovoljio uslove ispravnosti bračnog ugovora." (Šerh El-Mumtia – Ibn Usjemin, 12/95). Dakle, shodno svemu prethodno rečenom, tvoj brak biva ispravan ukoliko se desilo da brak bude obznanje ili pak osvjedočen sa dva povjerljiva muslimana, jer je obznana (ar. I'lan) dovoljan inšaAllah, a svjedok koji je bio prisutan a ne klanja ne uzima se u obzir dok na njegovo mjesto dolazi bilo ko od drugih prisutnih ljudi čije svjedočenje se prihvata. Da svjedok može biti otac dijevojek (buduće žene) ukazali su Šafije i imam Ahmed, rahmetullahi alejhi, po jednoj predaji. (Pogledati (Insaf 8/105). Od stvari koje je također lijepo navesti ovdje, jeste da je neophodno da čovjek ima lijepo mišljenje o muslimanima, te također o ocu tvoje supruge, jer ukoliko nisi siguran i ne znaš pouzdano da li on klanja stalno, a rekao si da posti i da klanja džumu, nije ti dozvoljeno da istražuješ i njega pitaš o namazu, jer to biva ružno mišljenje o njemu (ar. Zan) koji je u većini slučajeva grijeh, a taj eventulani postupak i pitanje može i vodi ka neprijateljstvu i mržnji. A Allah najbolje zna!

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful